DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 714 w Cieszanowie Nr 26/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych w Łańcucie Nr VI/31/07 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Łańcuta w Rzeszowie Nr IX/150/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Tarnobrzegu Nr VI/64/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzeg 2595 UCHWAŁY RAD GMIN: 718 w Brzostku Nr IV/19/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2007 rok w Domaradzu Nr VII/42/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gorzycach Nr V/24/07 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w Hyżnem Nr V/27/07 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne w Niebylcu Nr IV/25/07 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Niebylec na 2007 rok w Olszanicy Nr V/20/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanica na rok w Starym Dzikowie Nr 32/VI/07 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Tryńczy Nr III/15/07 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tryńcza na rok w Zarszynie Nr V/30/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zarszyn na 2007 rok w Zarzeczu Nr V/36/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali w latach DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 728 Znak:OKR (8)/2007/813/IVA/JI z dnia 27 marca 2007 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie) Nr OKR (11)/2006/2007/979/III/JI z dnia 2 kwietnia 2007 r. (Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Spółka z o.o. z siedzibą w Rakszawie) SPRAWOZDANIE 730 Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu za rok

2 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr 26/VII/2007 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje: 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych. 2. Ustala się brzmienie pytania w referendum: Czy jesteś za tym, aby gmina od 1 czerwca 2007 r. przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych. 3. Ustala się termin przeprowadzenia referendum na dzień 20 maja 2007 r. 4. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wzór karty do głosowania, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, przy czym podlega bezzwłocznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Cieszanowie Janusz Mazurek Załącznik nr 1 do uchwały Nr 26/VII/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 marca 2007 r. KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM GMINNEGO W SPRAWIE PRZEJĘCIA PRZEZ GMINĘ CIESZANÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZBIERANIA I POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Termin wykonania czynności do 21 kwietnia 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r. Treść czynności - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o terminie i celu przeprowadzenia referendum gminnego oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji ds. Referendum - powołanie przez Radę Miejską w Cieszanowie Terytorialnej Komisji ds. Referendum - powołanie przez Terytorialną Komisję ds. Referendum Obwodowych Komisji ds. Referendum, do 28 kwietnia 2007 r. - podanie do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia informacji o numerach i granicach obwodów oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum - przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji ds. Referendum spisów wyborców oraz do 19 maja 2007 r. kart do głosowania 20 maja 2007 r. - głosowanie

3 Województwa Podkarpackiego Poz. 714 Załącznik nr 2 do uchwały Nr 26/VII/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 marca 2007 r. WZÓR KARTA DO GŁOSOWANIA W referendum gminnym w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych zarządzonym przez Radę Miejską w Cieszanowie na dzień 20 maja 2007 r. CZY JESTEŚ ZA TYM, ABY GMINA OD DNIA 1 CZERWCA 2007 r. PRZEJĘŁA OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZBIERANIA I POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH? TAK NIE INFORMACJA: Glosować można stawiając znak X w kratce obok odpowiedzi TAK lub NIE. Postawienie znaku X w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

4 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr VI/31/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Łańcuta Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.), w związku z 4 Statutu Miasta Łańcuta stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 30 grudnia 2002 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2003 r., Nr 1, poz. 5), Rada Miejska w Łańcucie uchwala co następuje: 1. Określa się szczegółowe zasady używania herbu Miasta Łańcuta - zwanego dalej odpowiednio: herbem miasta. 2. l. Barwny emblemat herbu z uwzględnieniem wzajemnych proporcji jego poszczególnych elementów oraz opisem, przedstawia załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Łańcuta, przyjętego uchwały Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 30 grudnia 2002 r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta. 2. Herb miasta podlega ochronie jako dobro osobiste miasta. 3. Herb miasta jest symbolem, którego używanie wymaga od uprawnionych do tego podmiotów, otaczania go należytą czcią i szacunkiem. 4. l. Herb miasta umieszcza się: l) w pomieszczeniach urzędowych, w tym w salach posiedzeń organów miasta, 1) na blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych miasta i jego organów, 2) na uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Miasta, w urzędowych publikatorach i wydawnictwach miasta, Burmistrza lub Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej miasta Łańcuta, 3) na wizytówkach używanych do celów służbowych przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Radnych Miasta, oraz pracowników Urzędu Miejskiego. 4) na sztandarach jednostek organizacyjnych miasta. 2. Herb miasta może być umieszczany: 1) na budynkach, pomieszczeniach biurowych oraz samochodach służbowych należących do organów miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, 2) w folderach, biuletynach i innych publikacjach promujących miasto a wydawanych przez jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem miejskim, 3) na wizytówkach służbowych dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, 4) na teczkach i kopertach organów miasta, w tym Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, 5) na tablicach, dyplomach i medalach pamiątkowych wydawanych przez organy miasta, 6) na sztandarach. 3. Herb miasta, w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta, może być wykorzystywany w publikacjach, dokumentach i innych materiałach, o ile miałoby to służyć celom promocyjnym miasta. 4. Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia, może również wydać zgodę innym podmiotom na używanie herbu miasta, na warunkach określonych umową. 5. Burmistrz Miasta może zakazać używania herbu miasta, jeżeli uprawniony do używania podmiot wykorzystuje herb w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszej uchwale, a także jeżeli uzna, że podmiot ten używa symbol herbu w sytuacjach naruszających dobre obyczaje lub dobre imię miasta. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak

5 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr IX/150/07 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej świadczonej przez Rzeszowską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie, zwane dalej Przewoźnikiem, określone w załączniku do uchwały Do korzystania z bezpłatnych przejazdów, w strefie miejskiej, na podstawie stosownych dokumentów uprawnieni są: 1) dzieci do lat 4 - dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka, 2) osoby, które ukończyły 70 lat - dowód tożsamości, 3) dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie towarzyszący im podczas przejazdu - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów (opiekun wskazany przez osobę niepełnosprawną), 4) młodzież po 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie towarzyszący im podczas przejazdu - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, opiekun wskazany przez osobę niepełnosprawną (decyzja wydana przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), 5) osoby dorosłe i ich opiekunowie: a) całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, opiekun wskazany przez osobę niepełnosprawną (decyzja wydana przez ZUS), b) całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolne do samodzielnej egzystencji - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, opiekun wskazany przez osobę niepełnosprawną (decyzja wydana przez KRUS), c) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych) - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, opiekun wskazany przez osobę niepełnosprawną (decyzja wydana przez MSWiA lub MON-Wojskowe Biuro Emerytalne), 6) ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy towarzyszący im podczas przejazdu - legitymacja Polskiego Związku Niewidomych (przewodnik wskazany przez ociemniałego), 7) radni Rady Miasta Rzeszowa - legitymacja radnego, 8) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej - legitymacja służbowa, 9) mieszkańcy miast siostrzanych, na zasadach wzajemności - identyfikator wydany przez Przewoźnika na podstawie zgłoszenia z Urzędu Miasta Rzeszowa, 10) czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi - wkładka do Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, 11) kombatanci (osoby represjonowane) - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, 12) mieszkańcy Rzeszowa-bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, aktywnie poszukujący pracy, w oparciu o zawarty kontrakt socjalny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przez okres 3 miesięcy od daty podpisania kontraktu - karta kontroli wydana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z dowodem tożsamości oraz skutecznie skasowanym biletem jednorazowym zerowym, w ilości 10 szt. miesięcznie, w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa. 2. Do korzystania z bezpłatnych biletów miesięcznych trasowanych uprawnione są dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dojeżdżające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w okresie pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do 20 roku życia. Dla ustalenia uprawnień przyjmuje się, że miesięczny dochód na osobę w rodzinach nie może przekraczać kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ustala uprawnienia do świadczeń, o których mowa w ust. 3 sporządzając comiesięczne wykazy osób uprawnionych, będące podstawą wydania biletów przez Przewoźnika i pokrywa koszty tych świadczeń, ze środków przyznanych mu na ten cel Do korzystania z ulg za przejazdy na podstawie biletów jednoprzejazdowych, wieloprzejazdowych i okresowych, w strefie miejskiej, na podstawie stosownych dokumentów, uprawnieni są: 1) dzieci od lat 4 do 7 - dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka, 2) uczniowie dziennych szkół publicznych oraz dziennych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, którzy zgodnie z ustawą o systemie oświaty spełniają obowiązek nauki - ważna legitymacja szkolna,

6 Województwa Podkarpackiego Poz ) inwalidzi słuchu, członkowie Polskiego Związku Głuchych - legitymacja Polskiego Związku Głuchych, 4) emeryci nie pozostający w stosunku pracy (z wyłączeniem biletów trasowanych ulgowych) legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, 5) renciści nie pozostający w stosunku pracy (z wyłączeniem biletów trasowanych ulgowych), na podstawie decyzji o stopniu niepełnosprawności: a) całkowicie niezdolny do pracy, - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów (decyzja wydana przez ZUS), b) całkowicie niezdolny do pracy (trwale lub okresowo) w gospodarstwie rolnym - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów (decyzja wydana przez KRUS), c) całkowicie niezdolny do służby i niezdolny do pracy, zdolny do samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych) - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów (decyzja wydana przez MSWiA lub MON-Wojskowe Biuro Emerytalne), d) osoby pobierające rentę socjalną - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów (decyzja wydana przez ZUS), e) osoby całkowicie niezdolne do pracy, pobierające zasiłek stały - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów (decyzja wydana przez MOPS), 6) osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, które wcześniej pobierały emeryturę (z wyłączeniem biletów trasowanych ulgowych) - legitymacja wydana przez Przewoźnika na podstawie stosownych dokumentów, 7) studenci stacjonarnych studiów doktoranckich - legitymacja studenta stacjonarnych studiów doktoranckich, 8) rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych i na zajęcia terapeutyczne w drodze ze szkoły lub zajęć terapeutycznych po odwiezieniu dziecka, jak również w drodze po dziecko na trasie: miejsce zamieszkania-szkoła, oraz miejsce zamieszkaniamiejsce terapii zajęciowej legitymacja do biletu miesięcznego trasowanego, wytrasowana przez Przewoźnika na trasie: miejsce zamieszkania szkoła, miejsce zamieszkania miejsce terapii zajęciowej Zwolniony z opłat jest przewóz psa przewodnika dla ociemniałych oraz wózka dziecięcego. 2. Cena za przewóz jednej osoby w godzinach nocnych tj do 5.00 wynosi 200 % ceny biletu jednoprzejazdowego na danej linii. 3. Bilety okresowe ważne są całą dobę. 4. Bezpłatne przejazdy i ulgi samorządowe są stosowane na terenie innych gmin na zasadach określonych w stosownych umowach. 5. Bilet 1-godzinny ważny jest z chwilą skasowania, przez okres 1-godziny, na wszystkich liniach komunikacyjnych w strefie miejskiej. Jeżeli w trakcie jazdy autobusem upływa czas ważności, należy skasować nowy bilet wg odpowiedniej taryfy obowiązującej pasażera. 6. Bilet na 1-linię ważny jest od początku do końca trasy wybranej linii. Po trasie wybranej linii można korzystać ze wszystkich autobusów przejeżdżających dokładnie trasą danej linii Przewoźnik upoważniony jest do dokonywania kontroli prawidłowości korzystania z usług przewozowych, a korzystający z usług przewozowych obowiązany jest do okazania biletu oraz dokumentów uprawniających do ulg i zwolnień. 2. Brak biletu miesięcznego, w trakcie kontroli, jest równoznaczne z jazdą bez ważnego biletu. Dotyczy to również przypadku braku wpisu aktualnego numeru zaświadczenia na znaczku miesięcznym, wpisu imienia i nazwiska na bilecie sieciowym, wpisu imienia i nazwiska oraz adresu na bilecie 7 dniowym. 3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie. Posługiwanie się biletem jednorazowym na podstawie którego przejazd odbywała już inna osoba, traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu. 6. Tryb i sposób nabywania i korzystania z biletów oraz ich kasowania określa Przewoźnik. 7. Traci moc uchwała Nr VI/41/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (z późniejszymi zmianami). 8. Wykonanie uchwały powierza się Rzeszowskiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Rzeszowie. 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek

7 Województwa Podkarpackiego Poz. 717 Załącznik do uchwały Nr IX/150/07 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2007 r. 1. Ceny biletów w strefie miejskiej: 1) Bilet jednoprzejazdowy normalny 2,10 zł ulgowy 1,20 zł 2) Bilet 4-przejazdowy normalny 8,00 zł ulgowy 4,80 zł 3) Bilet 1-godzinny normalny 3,60 zł ulgowy 2,00 zł 4) Bilet dzienny, rodzinny, ważny w soboty lub dni świąteczne maksymalnie dla 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe o niekontrolowanej ilości przejazdów 11,50 zł 5) Bilet dobowy o niekontrolowanej ilości przejazdów normalny 8,20 zł ulgowy 4,80 zł 6) Bilet miesięczny: a) trasowany bez sobót, niedziel i świąt normalny 68,00 zł ulgowy 39,00 zł b) trasowany, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny ulgowy 74,00 zł 44,00 zł c) na 1-linię normalny 82,00 zł ulgowy 49,00 zł 7) Bilet sieciowy: a) imienny w granicach Miasta miesięczny normalny ulgowy 114,00 zł 62,00 zł b) imienny, w granicach Miasta tygodniowy (ważny przez 7 kolejnych dni) normalny 29,00 zł ulgowy 19,00 zł 8) Bilet imienny semestralny, na wszystkie linie, dla studentów studiów dziennych: a) od 1 października do 15 lutego 200,00 zł b) od 16 lutego do 30 czerwca 200,00 zł 2. Ceny biletów strefowych na terenie gmin: 1) Bilet jednoprzejazdowy: a) I strefa normalny 3,10 zł ulgowy 2,15 zł b) II strefa normalny 3,70 zł ulgowy 2,60 zł c) w gminie normalny 2,20 zł ulgowy 1,60 zł 2) Bilet całodobowy na sieć normalny 10,50 zł ulgowy 7,70 zł 3) Bilet miesięczny trasowany: a) do 10 km normalny 100,00 zł ulgowy 72,00 zł b) od km normalny 118,00 zł ulgowy 84,00 zł c) w gminie normalny 65,00 zł ulgowy 47,00 zł d) na 1 - linię, ważny we wszystkie dni miesiąca normalny ulgowy 4) Bilet miesięczny sieciowy imienny normalny ulgowy 122,00zł 85,00 zł 144,00 zł 99,00 zł 3. Dopłatę do biletów sprzedawanych w autobusie ustala się w wysokości 0,50 zł 4. Bilet na przewóz bagażu lub psa 1,50 zł. 717 UCHWAŁA Nr VI/64/07 RADY MIASTA TARNOBRZEG z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzeg Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) - Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala co następuje' 1. W Statucie Miasta Tarnobrzeg stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/50/2003 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta zmienionego uchwałą Nr XXXVIII/438/2005 Rady Miasta

8 Województwa Podkarpackiego Poz. 718 Tarnobrzeg z dnia 25 maja 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 10 ust. 1 skreśla się wyrazy 23 2) w 22 ust. 3 skreśla się wyrazy tj. 12 radnych. 3) w 77 ust. 2 skreśla się wyrazy od 1 do Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Józef Zych 718 UCHWAŁA Nr IV/19/07 RADY GMINY BRZOSTEK z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2007 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 2, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), oraz art. 165, art. 182, art. 184, 188 ust. 1 i 2, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i z 2006 roku, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz Nr 249, poz. 1832) - Rada Gminy Brzostek uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) Wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,00 zł, b) wydatki związane z obsługą długu gminy w wysokości ,00 zł, 2) Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 3) Wydatki na projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Funduszu Spójności, pod nazwą Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, na zadanie pod nazwą modernizacja i rozbudowa oczyszczani ścieków w Kleciach w kwocie ,00 zł. (dział 900, rozdział 90001). 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości ,00 zł, w tym na program pod nazwą: Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie ,00 zł, zadanie modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleciach" w kwocie ,00 zł (dział 900, rozdział 90001) Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Ustala się dochody w kwocie ,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Ustala się wydatki na w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody ,00 zł, wydatki ,00 zł, jak załącznik Nr 6 do uchwały Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzostku w wysokości ,00 zł, tj.: 1) na pokrycie różnicy cen wody w kwocie ,00 zł, 2) na pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie ,00 zł, 3) na pokrycie różnicy cen wywozu śmieci ,00 zł. 2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę ,00 zł tj.:

9 Województwa Podkarpackiego Poz ) dotacja podmiotowa dla Biblioteki w kwocie ,00 zł, 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku w kwocie ,00 zł. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,00 zł tj.: dotacja celowa (dział Kultura fizyczna i sport, rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ,00 zł) na zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody ,00 zł, wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do ,00 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny i na program realizowany w ramach Funduszu Spójności w kwocie ,00 zł, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty ,00 zł. 3) dokonywania zmian i przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) dokonywania spłat rat kredytów i pożyczek do kwoty ,00 zł. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Brzostek Zofia Skórska Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. Dochody budżetu Gminy Brzostek na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w złotych 600 Transport i łączność - opłata za zajęcie pasa drogowego 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy ze sprzedaży mieszkań, gruntów rolnych, leśnych i zabudowanych - wpływy z najmu lokali użytkowych 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy z opłaty za dowody osobiste - wpływy z tytułu opłat kół łowieckich 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 500,00 500, , , , , , , , , , , ,00

10 Województwa Podkarpackiego Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej 2) Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat 3) Wpływy od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat 4) Wpływy z opłat na podstawie innych ustaw - opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych 801 Oświata i wychowanie - wpływy z opłaty stałej - wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach 852 Pomoc społeczna - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom a) na świadczenia rodzinne b) na ubezpieczenie zdrowotne c) ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, a) na zasiłki i pomoc w naturze b) na utrzymanie GOPS c) na dożywianie dzieci 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z tytułu opłaty stałej - wpływy z tytułu żywienia w szkołach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - czynsz dzierżawny z oczyszczalni ścieków - środki dotacyjne z Funduszu Spójności , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem dochody: ,00 Wydatki budżetu Gminy Brzostek na 2007 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wyszczególnienie Kwota w złotych , ,00

11 Województwa Podkarpackiego Poz Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody - wydatki majątkowe a) budowa wodociągu we wsi Klecie b) budowa wodociągu we wsi Kamienica Dolna c) budowa wodociągu Januszkowice-Opacionka d) budowa wodociągu przy drodze 234/7 w Brzostku Transport i łączność Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe 1) Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych 2) Budowa chodników przy drogach Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe a) remont domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej b) remont domu ludowego w Kleciach c) budowa ośrodka zdrowia w Smarżowej d) remont budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szkolnej e) dom ludowy Bukowa Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe a) remiza osp Brzostek b) budowa garażu dla osp Nawsie Brzosteckie c) remont domu strażaka w Siedliskach Bogusz d) zakup samochodu strażackiego Obrona cywilna - wydatki majątkowe a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 9.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Województwa Podkarpackiego Poz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Brzostku Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe a) remont budynku przedszkola w Brzostku Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe a) budowa boiska sportowego w Siedliskach Bogusz b) koncepcja kompleksu sportowego w Siedliskach Bogusz Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 Województwa Podkarpackiego Poz ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 dotacja przedmiotowa ,00 - wydatki majątkowe ,00 a) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleciach ,00 b) budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole w Grudnej Górnej ,00 c) budowa oczyszczalni ścieków w rejonie Zawadki Brzosteckiej i Kamienicy Dolnej (koncepcja) ,00 d) kanalizacja sanitarna wsi Brzostek wzdłuż Potoku Słonego ,00 e) budowa odcinka kanalizacji przy drodze 234/7 w Brzostku ,00 f) zakupy inwestycyjne ,00 Oczyszczanie miast i wsi , ,00 Utrzymanie zieleni w Miastach i gminach 2.000, ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 - wydatki majątkowe ,00 a) budowa oświetlenia ulicznego ,00 Pozostała działalność 8.000, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 dotacja podmiotowa ,00 - wydatki majątkowe ,00 a) termomodernizacja budynku domu kultury w Brzostku , Biblioteki , ,00 dotacja podmiotowa , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Kultura fizyczna i sport ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 dotacja celowa ,00 - wydatki majątkowe ,00 a) rozbudowa i remont budynku hotelowego na GOSIR w Brzostku (projekt) ,00 Ogółem wydatki: , Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek na 2007 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. PRZYCHODY Wyszczególnienie Kwota (w złotych) 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym: - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł - kredyt inwestycyjny na budowę wodociągu we wsi Kamienica Dolna w kwocie ,00 zł - kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Brzostku w kwocie ,00 zł ,00

14 Województwa Podkarpackiego Poz. 718 ROZCHODY Wyszczególnienie Kwota (w złotych) 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów W tym: - spłata pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie ,00 zł - spłata kredytu w BOŚ w Tarnowie ,00 zł - spłata kredytu w BSR w Brzostku ,00 zł - spłata kredytu w BS w Pilźnie ,00 zł ,00 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2007 roku Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. DOCHODY Dział Wyszczególnienie Kwota (w złotych) 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom a) na świadczenia rodzinne b) na ubezpieczenie zdrowotne c) ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Kwota (w złotych) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,00

15 Województwa Podkarpackiego Poz. 718 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. Plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku DOCHODY Dział Wyszczególnienie Kwota (w złotych) 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Razem: ,00 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota (w złotych) 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 Razem: ,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2007 Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku RAZEM PRZYCHODY z dostaw robót i usług pozostałe przychody własne WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY RAZEM dotacje przedmiotowe Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w , , , , , , , , ,00 Brzostku OGÓŁEM: , , , , , , , , ,00

16 Województwa Podkarpackiego Poz. 719 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Brzostek z dnia 22 lutego 2007 r. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK PRZYCHODY: Dział Rozdział Nazwa treść GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan na 2007 rok , ,00 I. POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓ Z 2006 ROKU 469,23 II. PRZELEWY OD WOJEWODY I OD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA 9.530,77 OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM: ,00 WYDATKI: Dział Rozdział Nazwa treść 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan na 2007 rok , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 - Wydatki bieżące związane z wykonaniem następujących zadań: ,00 1) Sprzątanie Świata 1.000,00 2) Konkurs zbiórka makulatury współzawodnictwo międzyszkolne 2.500,00 3) V Edycja Turnieju Wiedzy Ekologicznej 500,00 4) szkolenie rolników z zakresu ochrony środowiska 2.000,00 5) monitoring likwidacji wysypiska śmieci 4.000,00 OGÓŁEM: , UCHWAŁA Nr VII/42/07 RADY GMINY DOMARADZ z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W własnej uchwale Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 48 i 49 otrzymują brzmienie: Należności za odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn pobranej wody oraz opłaty za m 3 zgodnie z obowiązującymi taryfami. Stosowanie cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców o ich wysokości. 2. Ilość wody i ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza W przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza, ilość dostarczonej wody do nieruchomości i odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z ustalonymi przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Jan Kędra

17 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr V/24/07 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 30 ust. 6 pkt 3 i art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce. 2. Rada Gminy wyodrębnia w budżecie 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze, z czego: 20% środków przeznacza na nagrody organu prowadzącego, 80% środków przeznacza na nagrody dyrektora szkoły Wysokość nagrody organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły ustalana jest corocznie w uchwale budżetowej. 2. Wysokość nagrody organu prowadzącego nie może być wyższa niż nagroda kuratora oświaty. 3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa niż nagroda organu prowadzącego. 4. Nagroda organu prowadzącego i dyrektora szkoły ma charakter uznaniowy i może być przyznana nauczycielowi; po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, który posiada; co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 6 z następujących kryteriów: 1. W zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej: 1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (wojewódzkich lub centralnych) ogólnopolskich lub wojewódzkich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, 5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 9) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 10) stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, 11) posiada wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowywaniu wyników sprawdzianów i egzaminów z rekomendacjami dla władz samorządowych i państwowych dotyczących polityki oświatowej, 12) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania, 2. W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej: 1) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 2) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 3) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 4) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami. 3. W zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły: 1) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

18 Województwa Podkarpackiego Poz ) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela, 3) oszczędnie gospodaruje środkami budżetowymi, 4) dba o estetyczny wizerunek szkoły i placu szkolnego. 4. Nagroda nie może stanowić formy zapomogi dla nauczyciela znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego może wystąpić: 1) dyrektor szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkole (na wniosek Rady Pedagogicznej lub z własnej inicjatywy), 2) Rada Szkoły, 3) Rada Rodziców, 4) Związki Zawodowe działające w szkole. 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 1) Rada Pedagogiczna, 2) Rada Szkoły, 3) Rada Rodziców, 4) Związki Zawodowe działające w szkole. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 15 sierpnia do 15 września każdego roku, dla nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składa się do dyrektora szkoły w terminie od 15 sierpnia do dnia 15 września każdego roku, dla nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 5. Składane wnioski muszą być uzasadnione w odniesieniu do wymaganych kryteriów Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy. 2. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły. 3. Organ prowadzący oraz dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, w ramach przyznanych środków przeznaczonych na ten cel. 4. Dyrektor szkoły lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/231/06 Rady Gminy w Gorzycach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kopyto 721 UCHWAŁA Nr V/27/07 RADY GMINY HYŻNE z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 6, ust. 6a, ust. 10 i 10a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Po uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi Rada Gminy uchwala Regulamin określający wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne w brzmieniu: Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) szkole należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne.

19 Województwa Podkarpackiego Poz ) nauczycielu należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, 3) obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela. 4) Karcie Nauczyciela należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674), 5) Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie. 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 1) dodatku za wysługę lat, 2) dodatku za uciążliwość pracy, 3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 4) nagród jubileuszowych, 5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 6) zasiłku na zagospodarowanie, 7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia. 3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239 z późn. zm.). Rozdział II Dodatek motywacyjny 3. 1.Wysokość otrzymanego dodatku motywacyjnego zależy od liczby uzyskanych przez nauczyciela punktów. 2. Warunkiem uzyskania dodatku motywacyjnego jest przepracowanie co najmniej 4 rech miesięcy w danej szkole i uzyskanie co najmniej 12 punktów. 3. Dyrektor dokonuje kwalifikacji do przyznania dodatku motywacyjnego, według stopnia spełniania kryteriów określonych w tabeli I oraz ustala zgodnie z tabelą I liczbę punktów, a wójt dokonuje kwalifikacji do przyznania dodatku motywacyjnego, według stopnia spełniania kryteriów określonych w tabeli I i II oraz ustala zgodnie z tabelą I i II liczbę punktów dla dyrektora. 4. Miesięczna kwota dodatku motywacyjnego dla każdego nauczyciela (dyrektora) ustalana jest, jako wynik mnożenia uzyskanej sumy punktów oraz wartości kwotowej jednego punktu, ustalonej na poziomie szkoły. 5. Wartość kwotową jednego punktu, ustala się dzieląc kwotę środków przewidzianych na wypłatę miesięcznych dodatków motywacyjnych, przez sumę punktów uzyskanych przez nauczycieli (dyrektorów), zakwalifikowanych do przyznania dodatku motywacyjnego zgodnie z zasadą określoną w ust Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie 4% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Tabela I Lp. Kryterium Liczba punktów 1. Uzyskiwanie wysokich wyników pracy dydaktycznej potwierdzonych wystandaryzowanymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp. 0 3 pkt 2. Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami oraz instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom i rodzinom, 0 2 pkt 3. Efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 0 2 pkt 4. Należyte, sumienne, terminowe wykonywanie przydzielonych zadań i obowiązków stosownie do otrzymanych poleceń od swych przełożonych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 0 2 pkt 5. Ścisłe przestrzeganie ustalonego porządku pracy, punktualności, staranności i dyscypliny pracy, przepisów oraz instrukcji bhp i p. poż. 0 2 pkt 6. Systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 0-2 pkt 7. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 0-2 pkt 8. Szczególna dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innego mienia szkoły, 0 2 pkt

20 Województwa Podkarpackiego Poz Systematyczne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych, 0 2 pkt 10. Prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 0 2 pkt 11. Udział w organizowaniu akademii i uroczystości szkolnych, 0 2 pkt 12. Opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 0 2 pkt 13. Aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły. 0 2 pkt Razem: 27 punktów Dodatkowe kryteria dla dyrektorów: Tabela Nr II Prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi, Wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, Dbałość o mienie organizowanie przeglądów technicznych, prac konserwacyjno-remontowych, czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia. Współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie stwarzania warunków do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacji zaleceń i wniosków organu prowadzącego, Razem: 0 2 pkt 0 2 pkt 0 2 pkt 0 2 pkt 8 punktów Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok. 3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział III Dodatek funkcyjny Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny z tym że: 1) dyrektorowi szkoły liczącej do 7 oddziałów w wysokości od 250 zł do 500 zł, 2) dyrektorowi szkoły liczącej powyżej 7 oddziałów w wysokości od 400 zł do 800 zł, 3) wicedyrektorowi w wysokości od 250 do 500 zł. 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze dyrektor szkoły. 4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę: 1) wielkość szkoły, 2) liczbę uczniów i oddziałów, 3) strukturę organizacyjną, 4) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 5) wyniki pracy szkoły tj. wyniki testów i sprawdzianów przeprowadzanych przez OKE, udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych. 5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 6. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy w wysokości: 60,00 zł 2) funkcję opiekuna stażu w wysokości: 30,00 zł Otrzymanie dodatku o którym mowa w 5 ust. 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w 5 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje:

Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje: UCHWAŁA nr I/ 9 /2009 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ 141 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXVI/ 141 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXVI/ 141 /2013 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo Na postawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 10 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/209/08 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2008r.

UCHWAŁA NR XXVI/209/08 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2008r. UCHWAŁA NR XXVI/209/08 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe kryteria przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół, dla których

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI 161 / 05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 lutego 2005 roku

Uchwała nr XXI 161 / 05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 lutego 2005 roku Uchwała nr XXI 161 / 05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/236/2005 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 lutego 2005r.

UCHWAŁA NR XXXI/236/2005 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 lutego 2005r. UCHWAŁA NR XXXI/236/2005 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń Nagrody Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY EŁK. z dnia 25 maja 2016 r.

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY EŁK. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 2414 UCHWAŁA NR XXVIII/185/2016 RADY GMINY EŁK w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 16 września 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 16 września 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/182/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 lutego 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXII/182/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 lutego 2005 r. UCHWAŁA Nr XXII/182/05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/138/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli

Uchwała Nr XXIII/138/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli Uchwała Nr XXIII/138/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r. UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia... 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/144/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 29 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/144/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 29 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/144/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 marca 2009 r. Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4215 UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28.02.2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Regulamin wynagradzania nauczycieli określa: 1. wysokość stawek dodatku motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. INFORMACJA Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), WÓJT GMINY WIĄZOWNA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI : I. INFORMACJĘ

Bardziej szczegółowo

art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz z późn. zm.)

art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz z późn. zm.) Załącznik do uchwały Nr 70/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2005 roku REGULAMIN określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo