DATA I MIEJSCE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. 314 szkoleń w kaŝdym powiecie styczeń- marzec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA I MIEJSCE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. 314 szkoleń w kaŝdym powiecie styczeń- marzec 2009. 02 06.02."

Transkrypt

1 1

2 IĄT BIAŁYCH, PACHNĄCYCH CHOINKĄ, SKRZYPIĄCYCH WYDARZENIA ŚNIEGIEM W POD CDR BUTAMI, SPĘDZONYCH W CIEPŁEJ LUTY RODZINNEJ 2009 ATMOSFERZE, PEŁNYCH NIESPODZIEWANYCH PREZENTÓW. ŚWIĄT DAJĄCYCH RADOŚĆ I ODPOCZYNEK, ORAZ NADZIEJĘ NA NOWY ROK, śeby BYŁ JESZCZE LEPSZY NIś TEN, CO SZKOLENIA L.P. 1. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ZGŁOSZENIA I INFORMACJE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Koordynacja, nadzór i rozliczanie merytoryczne i finansowe cyklu szkoleń terenowych realizowanych przez trenerów PROW w kaŝdym z 314 powiatów. 314 szkoleń w kaŝdym powiecie styczeń- marzec 2009 Dział Rozwoju Rolnictwa Małgorzata Pucek 0-22/ w Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych- szkolenie komercyjne dla podmiotów prywatnych. Ogólne zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w Kampanii 2009 roku oraz zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok CDR Brwinów CDR Brwinów Dział Rozwoju Rolnictwa Beata Filipiak, Anna Kowalska 0-22/ w Dział Rozwoju Rolnictwa Renata Kacperska 0-22/ w

3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE 1. Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Ostrołęka Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Poświętne Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Warszawa Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Siedlce Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Radom Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/

4 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W POZNANIU 1. Szkolenia doradców rolnośrodowiskowych CDR O/Poznań Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką 0-61/ Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym CDR O/Poznań Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką 0-61/ CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W RADOMIU 1. Podsumowanie działalności badawczej w produkcji ekologicznej CDR O/Radom Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką Barbara Sałata 0-48/ Szczegółowe informacje na stronie: 4

5 ZAPROSZENIA 5

6 Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu uprzejmie informuje, Ŝe w dniach lutego 2009 roku odbędzie się w Poznaniu 49. Sesja Naukowa poprzedzona SEMINARIUM KOMITETU OCHRONY ROŚLIN PAN (18 lutego 2009, godz. 10:30-13:00) oraz Sympozjum Przedsesyjnym na temat: Ekonomiczne aspekty ochrony roślin (18 lutego 2009, godz. 14:00-17:00) Otwarcie Sesji oraz oficjalne rozpoczęcie obrad plenarnych nastąpi w czwartek 19 lutego 2009 roku Program sesji: 6

7 III r. Zakres branŝowy targów AGROTECH ciągniki, maszyny, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, maszyny i urządzenia ogrodnicze i leśne, środki do produkcji rolniczej (nasiona roślin rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy, pasze i dodatki paszowe), akcesoria dla rolnictwa, budownictwo inwentarskie. TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa Kielce Więcej informacji: 7

8 W programie między innymi: czynniki wpływające na skuteczność środków ochrony roślin, strategia ochrony przed parchem jabłoni i innymi chorobami w kontekście odporności patogenów na fungicydy, nowe problemy w ochronie sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami, asortyment insektycydów i akarycydów a trudności w zwalczaniu szkodników, kontrola jakości środków i pozostałości w owocach, technika ochrony roślin sadowniczych. Konferencji towarzyszyć będą: sesja posterowa i konsultacje fachowców z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Bayer CropScience wystawa firm zaopatrujących sadownictwo Szczegółowy program: Wstęp bezpłatny. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. 8

9 WARTO SKORZYSTAĆ PŁYTY OBORNIKOWE Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŝeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), wszedł w Ŝycie artykuł 25 ust. 2 ww. ustawy, który zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyŝej stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyŝej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, do przechowywania nawozów naturalnych, innych niŝ gnojówka i gnojowica na specjalnie zabezpieczonych, nieprzepuszczalnych płytach tzw. płytach obornikowych. Pomimo, iŝ w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŝeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) brak jest jasno sprecyzowanej definicji określającej pojęcie płyta obornikowa, w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o tym jakie cechy powinna spełniać budowla słuŝąca do przechowywania nawozów naturalnych innych niŝ gnojówka i gnojowica. Więcej informacji oraz rysunki przykładowych budowli rolniczych przeznaczonych do magazynowania obornika, wykonanych z folii lub betonu, przekazane przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie - Źródło: 9

10 SŁOWNIK: ROLNICTWO I PRZEMYSŁ ROLNO-SPOśYWCZY Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju uruchomiło na swojej stronie internetowej SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI/POLSKO-ANGIELSKI "Rolnictwo i przemysł rolno-spoŝywczy". Słownik zawiera około haseł, mniej więcej po połowie w kaŝdej części oraz podaje ponad ich znaczeń. Słownictwo i terminologia zawarte w Słowniku dotyczą rolnictwa w zakresie produkcji roślinnej rolniczej i ogrodniczej, w tym ochronę roślin oraz podstawowe terminy z botaniki, produkcji zwierzęcej i weterynarii wraz z podstawowymi terminami z anatomii oraz rybactwa. W zakresie słownictwa i terminologii dotyczącej przemysłu rolnospoŝywczego uwzględniono wszystkie jego główne gałęzie w tym: przemysł tłuszczowy, mięsny, zboŝowo-młynarski, mleczarski, cukrowniczy, spirytusowy i piwowarski. Słownictwo i terminologia dotyczą surowców, maszyn, urządzeń oraz technologii stosowanych w tych przemysłach. Do Słownika włączono takŝe podstawowe, najczęściej spotykane terminy związane z ekonomią, ekologią rolniczą oraz wsią, w tym z zakresu agroturystyki. Słownik zawiera równieŝ listę najczęściej spotykanych w literaturze branŝowej skrótów. Słownik przeznaczony jest zarówno dla polskiego uŝytkownika, który zna język angielski w co najmniej średnim stopniu, jak równieŝ dla osób, których językiem ojczystym jest angielski. Autorem Słownika jest dr inŝ. Lech Kempczyński - dyrektor generalny PSPO. Korzystanie ze słownika moŝliwe jest po zalogowaniu poprzez lub slownik.pspo.com.pl. Loginy i hasła przydzielane są osobom i instytucjom współpracującym z PSPO. Wiosną 2009 r. planowane jest wydanie słownika w wersji drukowanej. Źródło: 10

11 ZAPROSZENIA DLA ORGANIZACJI BRANśOWYCH LUB MIĘDZYBRANśOWYCH DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH I/LUB INFORMACYJNYCH Agencja Rynku Rolnego /zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. oraz rozporządzeniem komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., z późn. zm. zaprasza organizacje branŝowe lub międzybranŝowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Organizacje branŝowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranŝowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branŝy rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdraŝanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te moŝna prowadzić na rynku krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu. Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami: świeŝa, schłodzona lub mroŝona wołowina i wieprzowina; przetwory spoŝywcze wytworzone na bazie tych produktów; mięso drobiowe wysokiej jakości; przetwory mleczne; napoje spirytusowe o chronionym oznaczeniu geograficznym; świeŝe i przetworzone owoce i warzywa; przetwory ze zbóŝ i ryŝu; włókno lniane; Ŝywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego; produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006; produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91. Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 31 marca 2009 roku, o godz Szczegółowe informacje na stronie oraz w Biurze Promocji śywności tel. (+48 22) Źródło: 11

12 STRONY CDR

13 WARTO ZAPAMIĘTAĆ CZAS NA UZUPEŁNIENIE WYKSZTAŁCENIA PRZEZ "MŁODYCH ROLNIKÓW" Niektórzy beneficjenci, którzy w latach otrzymali 50 tys. zł z programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom", a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania, Ŝe w ciągu pięciu lat uzupełnią wykształcenie rolnicze, nie będą musieli zwracać otrzymanej premii wraz z odsetkami. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki w piśmie do Prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, przedstawił warunki, które pozwalają wydłuŝyć termin na zdobycia kwalifikacji zawodowych. Młodzi rolnicy, aby otrzymać 50 tysięcy zł. pomocy na ułatwianie startu zawodowego, finansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na lata , musieli między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wymóg ten powinien być w zasadzie spełniony w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Dopuszczono jednak moŝliwość skorzystania z tej pomocy, jeśli zwracający się o nią rolnik zobligował się do uzyskania właściwego wykształcenia w ciągu pięciu lat od chwili podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Za taki moment, uznany mógł być dzień złoŝenia wniosku o płatności bezpośrednie, czy teŝ data na akcie notarialnym o nabyciu gospodarstwa rolnego. Wielu młodych rolników miało jednak kłopot z określeniem daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego i w konsekwencji źle obliczyło pięcioletni okres na uzupełnienie wykształcenia. To z kolei sprawiło, Ŝe Agencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi jak i unijnymi, zmuszona była występować o zwrot wypłaconej premii wraz z odsetkami, co spotykało się z krytyką, Ŝe Agencja jest bezduszna i krzywdzi rolników. W związku z tym, jak napisał Minister Marek Sawicki "ze względu na to, Ŝe w przypadku licznych beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" 5 letni termin upływa na krótko przed zakończeniem nauki w szkole i uzyskaniem wymaganego wykształcenia, a w niektórych przypadkach beneficjenci mogli nie mieć pełnej wiedzy na temat sposobu obliczania tego terminu (w początkowym okresie wdraŝania Programu niektórzy zainteresowani uwaŝali, Ŝe moŝliwe jest odliczanie od terminu na spełnienie przez beneficjenta zobowiązań tzw. okresów wyłączeń), jak równieŝ mając na uwadze zasady współŝycia społecznego oraz działania beneficjentów podejmowane w dobrej wierze, naleŝy dopuścić moŝliwość wyraŝania przez ARiMR zgody na wydłuŝenie ww. okresu w sytuacji, gdy spełnione byłyby łącznie następujące warunki: 13

14 1. beneficjent w dniu podpisywania umowy musiał być w trakcie nauki lub rozpoczął naukę w najbliŝszym moŝliwym terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu albo w moŝliwie najbliŝszym terminie po zakończeniu zasadniczej słuŝby wojskowej, jeŝeli został wezwany do jej odbycia po dniu podpisania umowy, ale przed pierwszym potencjalnie moŝliwym terminem rozpoczęcia nauki; 2. beneficjent kontynuował naukę bez przerw i opóźnień (czas pobierania nauki nie moŝe być dłuŝszy niŝ okres kształcenia w danym typie szkoły i zawodzie); 3. dzień, w którym upływa pięcioletni termin na uzupełnienie wykształcenia, przypada w trakcie ostatniego roku/semestru nauki. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŝdy przypadek niewypełnienia kryterium wykształcenia w pięcioletnim terminie powinien być rozpatrywany przez ARiMR indywidualnie w celu ustalenia, czy młody rolnik dołoŝył wszelkich starań by wypełnić zobowiązania i podjął w tym zakresie wszelkie moŝliwe działania, w szczególności dokonał wyboru odpowiedniej szkoły oraz najkrótszej moŝliwej drogi prowadzącej do uzupełnienia wykształcenia". Pracownicy ARiMR, którzy zajmują się "rozliczaniem" młodych rolników, którzy otrzymali pomoc finansową juŝ badają wszystkie przypadki, w których nie wywiązanie się z terminowego uzupełnienia wykształcenia doprowadziło lub moŝe doprowadzić do konieczności windykacji udzielonego wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zaistniałej sytuacji rolnika. Obok warunków o których mowa w piśmie Ministra, młody rolnik moŝe mieć więcej niŝ pięć lat na uzupełnienie wykształcenia jeśli np. w czasie pobierania nauki powaŝnie zachorował. Źródło: ZMIANA TERMINU SPORZĄDZANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W 2009R. W związku z planowanymi zmianami w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW , mającymi przełoŝenie na zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , końcowy termin sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej zostanie przedłuŝony do 15 maja 2009r. Planowany termin wejścia w Ŝycie zmienionego rozporządzenia rolnośrodowiskowego to luty/marzec 2009r. Źródło: MRiRW 14

15 ZMIANY W UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507), która poprzez art. 33 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Prawo do emerytury rolniczej uzyska zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wiekiem emerytalnym (60 lat w przypadku kobiety, 65 lat w przypadku męŝczyzny), będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. JeŜeli taka osoba posiada łączone okresy ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS) i nabędzie prawo zarówno do emerytury rolniczej, jak i do emerytury z ZUS, oraz ewentualnie do emerytury kapitałowej, wówczas będzie moŝliwa wypłata wszystkich przyznanych świadczeń emerytalnych. W takim przypadku KRUS przyzna i podejmie wypłatę emerytury rolniczej, a ZUS przyzna i podejmie wypłatę emerytury pracowniczej wraz z emeryturą kapitałową. Gdy ubezpieczony w KRUS nie posiada 25-letniego okresu ubezpieczenia rolniczego, wówczas okresy opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości emerytury pracowniczej. W takim przypadku emeryturę pracowniczą zwiększoną o część rolną, wraz z emeryturą kapitałową, będzie wypłacać ZUS. Osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej rolniczej oraz do emerytury pracowniczej traci prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej, chyba Ŝe zanim wystąpi z wnioskiem o prawo do emerytury pracowniczej złoŝy oświadczenie, iŝ wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną. W przypadku złoŝenia takiego oświadczenia środki zgromadzone na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) będą przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem ZUS, na dochody budŝetu państwa. Oświadczenie o wyborze świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia. 15

16 Oświadczenie o wyborze świadczenia musi równieŝ złoŝyć osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która nie spełni warunków do przyznania emerytury rolniczej z urzędu. O konieczności złoŝenia takiego oświadczenia KRUS powiadomi osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 3. miesięcy przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego. W tym samym terminie do złoŝenia takiego oświadczenia Kasa wezwie równieŝ osobę uprawnioną do renty rodzinnej rolniczej. Ustawa o emeryturach kapitałowych gwarantuje moŝliwość wyboru jednego z tych świadczeń emerytury rolniczej ustalonej z zaliczeniem okresów podlegania innemu ubezpieczeniu, albo emerytury pracowniczej, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które przed dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy miały ustalone prawo do emerytury rolniczej z zaliczeniem okresów podlegania innemu ubezpieczeniu, a które po dniu wejścia w Ŝycie tej ustawy osiągną wiek 60 lat dla kobiety i 65 lat dla męŝczyzny, oraz zgłoszą wniosek o emeryturę pracowniczą. Natomiast prawo do obu tych świadczeń będzie przysługiwać tej osobie, jeŝeli po wyłączeniu ww. okresów osoba ta spełni nadal warunki wymagane do emerytury rolniczej (będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników). Źródło: 16

17 WARTO PRZECZYTAĆ ZALECENIA OCHRONY ROŚLIN 2008/2009 Wydawca: Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: 17

18 DZIAŁANIA NA RZECZ STABILNOŚCI I ROZWOJU DOKUMENT MRIRW Przyspieszenie absorpcji środków Unii Europejskiej, wsparcie eksportu rolno spoŝywczego i pełniejsze korzystanie z innych unijnych instrumentów pomocowych, poszerzenie zakresu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie rolników, grup producentów i spółdzielni rolników to niektóre z działań zaprezentowanych w opracowywanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumencie Działania na rzecz stabilności i rozwoju. Zostały w nim takŝe omówione przejawy spowolnienia gospodarczego i jego oznaki w gospodarce Ŝywnościowej i na wsi, stan głównych rynków rolnych, a takŝe kształtowanie się popytu na Ŝywność. Dokument ma charakter roboczy, otwarty do szerokich konsultacji. Zostanie przekazany do uzgodnień społecznych. MRiRW prosi takŝe wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do tego dokumentu. Działania MRiRW na rzecz stabilności i rozwoju (plik.pdf) do pobrania na stronie 18

19 ZARZĄDZANIE SOBĄ. KSIĄśKA O DZIAŁANIU, MYŚLENIU I ODCZUWANIU Renata Gut Maria Piegowska Barbara Wójcik Wydawca: DIFFIN, Warszawa Autorki dzielą się 12-letnim doświadczeniem nabytym w pracy trenerskiej i doradczej. W czasach przesiąkniętych duchem liberalizmu i indywidualizmu istnieje zapotrzebowanie na specyficzne osobiste zdolności i umiejętności oraz optymalne sposoby ich wykorzystywania. Zwiększa się osobista odpowiedzialność za wybór ścieŝki Ŝycia i kariery. Coraz większe znaczenie na rynku ma świadomość własnych mocnych stron, samego siebie, swoich wartości i potrzeb. Trzy części ksiąŝki są poświęcone kolejno działaniu, myśleniu i odczuwaniu. KaŜda z nich, jak i wszystkie razem, słuŝą odkrywaniu samego siebie. A to w jakim celu? śeby lepiej siebie rozumieć, aktywnie wykorzystywać swoje mocne strony, Ŝyć świadomie zmierzając ku pełni Ŝycia, dostrzegać wartość tego, co indywidualne i głębiej czuć to, co wspólne. 19

20 PRAWO Pozycja Treść Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 52 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowaŝnienia związków hodowców lub innych pomiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości uŝytkowej lub hodowlanej zwierząt. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 50 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 49 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na poraŝenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 48 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaŝy. Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz

21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów. Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 28 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 27 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin. Dziennik Ustaw RP nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz

22 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Brwinów, ul. Pszczelińska 99 tel.0-22/ do 38 ODDZIAŁ W KRAKOWIE Kraków, ul. Meiselsa 1 tel. 0-12/ ODDZIAŁ W POZNANIU Poznań, ul. Winogrady 63 tel. 0-61/ , ODDZIAŁ W RADOMIU Radom, ul. Chorzowska 16/18 tel. 0-48/ , 22

WYDARZENIA W CDR PAŹDZIERNIK 2008 SZKOLENIA

WYDARZENIA W CDR PAŹDZIERNIK 2008 SZKOLENIA 1 WYDARZENIA W CDR PAŹDZIERNIK 2008 SZKOLENIA 29 września - 1 października - Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce doświadczenia z wdraŝania PilotaŜowego Programu Leader+ CDR O/Kraków,

Bardziej szczegółowo

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa 2009-07-13 Kraków Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa Pragnę poinformować, Ŝe z dniem 1 lipca b.r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz.2872 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Jak aplikować o środki?

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Jak aplikować o środki? 2009-1 Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Jak aplikować o środki? Agencja Rynku Rolnego Biuro Promocji śywności 2 Wspólne kampanie promocyjne branŝy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2015 r.

KALENDARZ SZKOLEŃ: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2015 r. KALENDARZ SZKOLEŃ: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2015 r. L.P. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ODBIORCY ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 1. 2. 3. 4. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie Zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r.

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. dr Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW Doradztwo rolnicze zespół działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO Realizacja działań przyrodniczych w Programie rolnośrodowiskowym rodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 2013

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

VII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO

VII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO VII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO W 2011 roku w Poznaniu odbędzie się kolejna już siódma konferencja z cyklu Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Konferencję zaplanowano w dniach 24 25 lutego 2011 roku (możliwe będzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ: STYCZEŃ MARZEC 2014r.

KALENDARZ SZKOLEŃ: STYCZEŃ MARZEC 2014r. KALENDARZ SZKOLEŃ: STYCZEŃ MARZEC 2014r. L.P. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ODBIORCY ZGŁOSZENIA I INFORMACJE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 1. 2. 3. 4. Szkolenia dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ: STYCZEŃ - MARZEC 2015r.

KALENDARZ SZKOLEŃ: STYCZEŃ - MARZEC 2015r. KALENDARZ SZKOLEŃ: STYCZEŃ - MARZEC 2015r. L.P. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ODBIORCY ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 1. 2. 3. 4. Zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego - wymogi prawne

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1 www.arr.gov.pl e-mail: gdansk@arr.gov.pl Sekretariat Tel. (58) 669-43-00 Fax (58) 669-83-21 Środki wsparcia dla grup producentów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 109 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r. KSR 41009-5/08 P/08/114 Pan Henryk Skórnicki

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Jak rozumieć w moim przypadku zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o premię z 2014 r. dzień rozpoczęcia działalności rolniczej?

Jak rozumieć w moim przypadku zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o premię z 2014 r. dzień rozpoczęcia działalności rolniczej? Mam duże wątpliwości: Od 07.03.2013 r jestem na podstawie aktu darowizny właścicielem gospodarstwa rolnego. W maju 2013 r. po raz pierwszy składam wniosek o dopłaty bezpośrednie. Równolegle od 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew Załącznik do Zarządzenia Nr 104/09 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 18 maja 2009 r. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA Pracowników w Urzędzie Gminy Łaskarzew I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania zwany

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2008 SZKOLENIA DATA I MIEJSCE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. 6-7.11.2008 CDR Brwinów. 12-14.11.

LISTOPAD 2008 SZKOLENIA DATA I MIEJSCE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. 6-7.11.2008 CDR Brwinów. 12-14.11. 1 WYDARZENIA W CDR LISTOPAD 2008 SZKOLENIA L.P. 1. 2. 3. 4. 5. 6. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ZGŁOSZENIA I INFORMACJE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Seminarium dla ekspertów

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno alności gospodarczej na obszarach wiejskich Podstawy Prawne Dr hab. Jerzy Szymona Akademia Rolnicza w Lublinie Jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" od 26 kwietnia do 24

Bardziej szczegółowo

Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013

Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kontrola LGD w ramach PROW 2007-2013 2013 dla działań: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju WdraŜanie projektów

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próbek owoców

Pobieranie próbek owoców Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Pobieranie próbek owoców Celem procedury jest określenie zasad pobierania próbek owoców. Procedura obowiązuje wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej czynności.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013

Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 1 Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 2 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla rolnictwa

Dotacje unijne dla rolnictwa Dotacje unijne dla rolnictwa Opracowała Agata Twardowska W UE Opracowała W UE poza bezpośrednim wspieraniem rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Agata Rolnej, Twardowska prowadzonych jest wiele działań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncepcja załoŝeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy słuŝb mundurowych Warszawa, marzec 2009 I. Opis obecnego systemu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Gdańsk, 22.10.2013 r. www.zagrodaedukacyjna.pl Gospodarstwa edukacyjne Cele: Koncepcja krajowej Sieci Zagród Edukacyjnych - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne Uwagi wstępne Z dniem 1 czerwca 2004 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252), zwana dalej ustawą z 30

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Konferencja nt. Instytucje w procesie przemian strukturalnych i

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk Ŝywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra, lipiec 2015 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Beneficjenci pomocy...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dotyczacy przyznawania bonu stażowego dla bezrobotnego do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku

REGULAMIN dotyczacy przyznawania bonu stażowego dla bezrobotnego do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku Załącznik do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 06.02.2017r. REGULAMIN dotyczacy przyznawania bonu stażowego dla bezrobotnego do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych.

str. 3 2. StaŜ/praktyka zawodowa trwa nie krócej niŝ 3 miesiące i nie dłuŝej niŝ 6 miesięcy kalendarzowych. Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staŝy, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staŝy,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000

Razem 7 457 000 4 000 000 11 457 000. 3 PL9906.03 Wspólny Fundusz Mleczarski PHARE/EBOR 8 000 000 8 000 000. Razem 27 550 000 19 470 000 71 020 000 Załącznik. Projekty PHARE realizowane przez resort rolnictwa w latach 998-00 BudŜet projektu (EUR) Lp Tytuł projektu PHARE krajowe RAZEM PL980.0 Wzmocnienie zdolności MRiRW w celu wdroŝenia wymogów Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie społeczne rolników 1 Źródło statystyk: strona internetowa KRUS 2 3 4 ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy ok.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym. Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom

Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym. Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom ROLNIK Rolnik Program rolnośrodowiskowy Pakiety: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; (d) - degresywność

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu Page 1 of 6 Warszawa: świadczenie usług doradczych w związku z konsolidacją spółek: Dipservice w Warszawie S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1 Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1 DEPARTAMENT KONTROLI NA MIEJSCU ORGANIZACJA I ZASADY REALIZACJI PROCESU KONTROLI NA MIEJSCU W RAMACH DZIAŁANIA ANIA FUNKCJONOWANIE LGD 2 PLAN 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ......dn.... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość) STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r.

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r. Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki 23.09.2016 r. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do tego

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa edukacyjne we Francji

Gospodarstwa edukacyjne we Francji Gospodarstwa edukacyjne we Francji Są przykładem profesjonalnego produktu turystycznego o określonej specjalizacji, który związany jest ściśle z wsią, rolnictwem i turystyką wiejską. Specjalizują się w

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Załącznik do umowy /2015 z dnia 2015 r. Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z działania VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego...4 Świadczenia opiekuńcze...5 Becikowe

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom 1. Dane osobowe rolnika i jego małżonka: Numer producenta (gospodarstwa) jeśli Wnioskodawca lub jego małżonek już

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: Część I WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię i nazwisko osoby ubiegającej się.. nr PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania...

Bardziej szczegółowo