DATA I MIEJSCE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. 314 szkoleń w kaŝdym powiecie styczeń- marzec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA I MIEJSCE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. 314 szkoleń w kaŝdym powiecie styczeń- marzec 2009. 02 06.02."

Transkrypt

1 1

2 IĄT BIAŁYCH, PACHNĄCYCH CHOINKĄ, SKRZYPIĄCYCH WYDARZENIA ŚNIEGIEM W POD CDR BUTAMI, SPĘDZONYCH W CIEPŁEJ LUTY RODZINNEJ 2009 ATMOSFERZE, PEŁNYCH NIESPODZIEWANYCH PREZENTÓW. ŚWIĄT DAJĄCYCH RADOŚĆ I ODPOCZYNEK, ORAZ NADZIEJĘ NA NOWY ROK, śeby BYŁ JESZCZE LEPSZY NIś TEN, CO SZKOLENIA L.P. 1. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ZGŁOSZENIA I INFORMACJE CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Koordynacja, nadzór i rozliczanie merytoryczne i finansowe cyklu szkoleń terenowych realizowanych przez trenerów PROW w kaŝdym z 314 powiatów. 314 szkoleń w kaŝdym powiecie styczeń- marzec 2009 Dział Rozwoju Rolnictwa Małgorzata Pucek 0-22/ w Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych- szkolenie komercyjne dla podmiotów prywatnych. Ogólne zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w Kampanii 2009 roku oraz zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok CDR Brwinów CDR Brwinów Dział Rozwoju Rolnictwa Beata Filipiak, Anna Kowalska 0-22/ w Dział Rozwoju Rolnictwa Renata Kacperska 0-22/ w

3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE 1. Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Ostrołęka Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Poświętne Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Warszawa Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Siedlce Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/ Prezentacje - sztuka wystąpień Seminarium MODR Radom Dział Doskonalenia Zawodowego Oświaty i Współpracy z Nauką Jolanta Brudnik 0-12/

4 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W POZNANIU 1. Szkolenia doradców rolnośrodowiskowych CDR O/Poznań Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką 0-61/ Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym CDR O/Poznań Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką 0-61/ CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W RADOMIU 1. Podsumowanie działalności badawczej w produkcji ekologicznej CDR O/Radom Dział Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką Barbara Sałata 0-48/ Szczegółowe informacje na stronie: 4

5 ZAPROSZENIA 5

6 Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu uprzejmie informuje, Ŝe w dniach lutego 2009 roku odbędzie się w Poznaniu 49. Sesja Naukowa poprzedzona SEMINARIUM KOMITETU OCHRONY ROŚLIN PAN (18 lutego 2009, godz. 10:30-13:00) oraz Sympozjum Przedsesyjnym na temat: Ekonomiczne aspekty ochrony roślin (18 lutego 2009, godz. 14:00-17:00) Otwarcie Sesji oraz oficjalne rozpoczęcie obrad plenarnych nastąpi w czwartek 19 lutego 2009 roku Program sesji: 6

7 III r. Zakres branŝowy targów AGROTECH ciągniki, maszyny, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, maszyny i urządzenia ogrodnicze i leśne, środki do produkcji rolniczej (nasiona roślin rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy, pasze i dodatki paszowe), akcesoria dla rolnictwa, budownictwo inwentarskie. TARGI KIELCE Sp. z o.o. ul. Zakładowa Kielce Więcej informacji: 7

8 W programie między innymi: czynniki wpływające na skuteczność środków ochrony roślin, strategia ochrony przed parchem jabłoni i innymi chorobami w kontekście odporności patogenów na fungicydy, nowe problemy w ochronie sadów i jagodników przed chorobami i szkodnikami, asortyment insektycydów i akarycydów a trudności w zwalczaniu szkodników, kontrola jakości środków i pozostałości w owocach, technika ochrony roślin sadowniczych. Konferencji towarzyszyć będą: sesja posterowa i konsultacje fachowców z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Bayer CropScience wystawa firm zaopatrujących sadownictwo Szczegółowy program: Wstęp bezpłatny. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. 8

9 WARTO SKORZYSTAĆ PŁYTY OBORNIKOWE Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŝeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), wszedł w Ŝycie artykuł 25 ust. 2 ww. ustawy, który zobowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyŝej stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyŝej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, do przechowywania nawozów naturalnych, innych niŝ gnojówka i gnojowica na specjalnie zabezpieczonych, nieprzepuszczalnych płytach tzw. płytach obornikowych. Pomimo, iŝ w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŝeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) brak jest jasno sprecyzowanej definicji określającej pojęcie płyta obornikowa, w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o tym jakie cechy powinna spełniać budowla słuŝąca do przechowywania nawozów naturalnych innych niŝ gnojówka i gnojowica. Więcej informacji oraz rysunki przykładowych budowli rolniczych przeznaczonych do magazynowania obornika, wykonanych z folii lub betonu, przekazane przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie - Źródło: 9

10 SŁOWNIK: ROLNICTWO I PRZEMYSŁ ROLNO-SPOśYWCZY Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju uruchomiło na swojej stronie internetowej SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI/POLSKO-ANGIELSKI "Rolnictwo i przemysł rolno-spoŝywczy". Słownik zawiera około haseł, mniej więcej po połowie w kaŝdej części oraz podaje ponad ich znaczeń. Słownictwo i terminologia zawarte w Słowniku dotyczą rolnictwa w zakresie produkcji roślinnej rolniczej i ogrodniczej, w tym ochronę roślin oraz podstawowe terminy z botaniki, produkcji zwierzęcej i weterynarii wraz z podstawowymi terminami z anatomii oraz rybactwa. W zakresie słownictwa i terminologii dotyczącej przemysłu rolnospoŝywczego uwzględniono wszystkie jego główne gałęzie w tym: przemysł tłuszczowy, mięsny, zboŝowo-młynarski, mleczarski, cukrowniczy, spirytusowy i piwowarski. Słownictwo i terminologia dotyczą surowców, maszyn, urządzeń oraz technologii stosowanych w tych przemysłach. Do Słownika włączono takŝe podstawowe, najczęściej spotykane terminy związane z ekonomią, ekologią rolniczą oraz wsią, w tym z zakresu agroturystyki. Słownik zawiera równieŝ listę najczęściej spotykanych w literaturze branŝowej skrótów. Słownik przeznaczony jest zarówno dla polskiego uŝytkownika, który zna język angielski w co najmniej średnim stopniu, jak równieŝ dla osób, których językiem ojczystym jest angielski. Autorem Słownika jest dr inŝ. Lech Kempczyński - dyrektor generalny PSPO. Korzystanie ze słownika moŝliwe jest po zalogowaniu poprzez lub slownik.pspo.com.pl. Loginy i hasła przydzielane są osobom i instytucjom współpracującym z PSPO. Wiosną 2009 r. planowane jest wydanie słownika w wersji drukowanej. Źródło: 10

11 ZAPROSZENIA DLA ORGANIZACJI BRANśOWYCH LUB MIĘDZYBRANśOWYCH DO SKŁADANIA PROPOZYCJI PROGRAMÓW PROMOCYJNYCH I/LUB INFORMACYJNYCH Agencja Rynku Rolnego /zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. oraz rozporządzeniem komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., z późn. zm. zaprasza organizacje branŝowe lub międzybranŝowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Organizacje branŝowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranŝowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branŝy rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80% faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji programu promocyjnego i/lub informacyjnego. Program ten powinien stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdraŝanych przez minimum rok, dwa lub trzy lata. Działania te moŝna prowadzić na rynku krajów trzecich, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu. Produkty, które mogą być objęte ww. działaniami: świeŝa, schłodzona lub mroŝona wołowina i wieprzowina; przetwory spoŝywcze wytworzone na bazie tych produktów; mięso drobiowe wysokiej jakości; przetwory mleczne; napoje spirytusowe o chronionym oznaczeniu geograficznym; świeŝe i przetworzone owoce i warzywa; przetwory ze zbóŝ i ryŝu; włókno lniane; Ŝywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego; produkty posiadające chronioną nazwę pochodzenia (PDO), chronione oznaczenie geograficzne (PGI) lub oznaczenie gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG), zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 509/2006 lub 510/2006; produkty rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91. Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 31 marca 2009 roku, o godz Szczegółowe informacje na stronie oraz w Biurze Promocji śywności tel. (+48 22) Źródło: 11

12 STRONY CDR

13 WARTO ZAPAMIĘTAĆ CZAS NA UZUPEŁNIENIE WYKSZTAŁCENIA PRZEZ "MŁODYCH ROLNIKÓW" Niektórzy beneficjenci, którzy w latach otrzymali 50 tys. zł z programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom", a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania, Ŝe w ciągu pięciu lat uzupełnią wykształcenie rolnicze, nie będą musieli zwracać otrzymanej premii wraz z odsetkami. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki w piśmie do Prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, przedstawił warunki, które pozwalają wydłuŝyć termin na zdobycia kwalifikacji zawodowych. Młodzi rolnicy, aby otrzymać 50 tysięcy zł. pomocy na ułatwianie startu zawodowego, finansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na lata , musieli między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wymóg ten powinien być w zasadzie spełniony w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Dopuszczono jednak moŝliwość skorzystania z tej pomocy, jeśli zwracający się o nią rolnik zobligował się do uzyskania właściwego wykształcenia w ciągu pięciu lat od chwili podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Za taki moment, uznany mógł być dzień złoŝenia wniosku o płatności bezpośrednie, czy teŝ data na akcie notarialnym o nabyciu gospodarstwa rolnego. Wielu młodych rolników miało jednak kłopot z określeniem daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego i w konsekwencji źle obliczyło pięcioletni okres na uzupełnienie wykształcenia. To z kolei sprawiło, Ŝe Agencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi jak i unijnymi, zmuszona była występować o zwrot wypłaconej premii wraz z odsetkami, co spotykało się z krytyką, Ŝe Agencja jest bezduszna i krzywdzi rolników. W związku z tym, jak napisał Minister Marek Sawicki "ze względu na to, Ŝe w przypadku licznych beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" 5 letni termin upływa na krótko przed zakończeniem nauki w szkole i uzyskaniem wymaganego wykształcenia, a w niektórych przypadkach beneficjenci mogli nie mieć pełnej wiedzy na temat sposobu obliczania tego terminu (w początkowym okresie wdraŝania Programu niektórzy zainteresowani uwaŝali, Ŝe moŝliwe jest odliczanie od terminu na spełnienie przez beneficjenta zobowiązań tzw. okresów wyłączeń), jak równieŝ mając na uwadze zasady współŝycia społecznego oraz działania beneficjentów podejmowane w dobrej wierze, naleŝy dopuścić moŝliwość wyraŝania przez ARiMR zgody na wydłuŝenie ww. okresu w sytuacji, gdy spełnione byłyby łącznie następujące warunki: 13

14 1. beneficjent w dniu podpisywania umowy musiał być w trakcie nauki lub rozpoczął naukę w najbliŝszym moŝliwym terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu albo w moŝliwie najbliŝszym terminie po zakończeniu zasadniczej słuŝby wojskowej, jeŝeli został wezwany do jej odbycia po dniu podpisania umowy, ale przed pierwszym potencjalnie moŝliwym terminem rozpoczęcia nauki; 2. beneficjent kontynuował naukę bez przerw i opóźnień (czas pobierania nauki nie moŝe być dłuŝszy niŝ okres kształcenia w danym typie szkoły i zawodzie); 3. dzień, w którym upływa pięcioletni termin na uzupełnienie wykształcenia, przypada w trakcie ostatniego roku/semestru nauki. NaleŜy podkreślić, Ŝe kaŝdy przypadek niewypełnienia kryterium wykształcenia w pięcioletnim terminie powinien być rozpatrywany przez ARiMR indywidualnie w celu ustalenia, czy młody rolnik dołoŝył wszelkich starań by wypełnić zobowiązania i podjął w tym zakresie wszelkie moŝliwe działania, w szczególności dokonał wyboru odpowiedniej szkoły oraz najkrótszej moŝliwej drogi prowadzącej do uzupełnienia wykształcenia". Pracownicy ARiMR, którzy zajmują się "rozliczaniem" młodych rolników, którzy otrzymali pomoc finansową juŝ badają wszystkie przypadki, w których nie wywiązanie się z terminowego uzupełnienia wykształcenia doprowadziło lub moŝe doprowadzić do konieczności windykacji udzielonego wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zaistniałej sytuacji rolnika. Obok warunków o których mowa w piśmie Ministra, młody rolnik moŝe mieć więcej niŝ pięć lat na uzupełnienie wykształcenia jeśli np. w czasie pobierania nauki powaŝnie zachorował. Źródło: ZMIANA TERMINU SPORZĄDZANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W 2009R. W związku z planowanymi zmianami w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW , mającymi przełoŝenie na zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , końcowy termin sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej zostanie przedłuŝony do 15 maja 2009r. Planowany termin wejścia w Ŝycie zmienionego rozporządzenia rolnośrodowiskowego to luty/marzec 2009r. Źródło: MRiRW 14

15 ZMIANY W UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW Z dniem 8 stycznia 2009 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507), która poprzez art. 33 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.). Prawo do emerytury rolniczej uzyska zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wiekiem emerytalnym (60 lat w przypadku kobiety, 65 lat w przypadku męŝczyzny), będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. JeŜeli taka osoba posiada łączone okresy ubezpieczenia (w KRUS i w ZUS) i nabędzie prawo zarówno do emerytury rolniczej, jak i do emerytury z ZUS, oraz ewentualnie do emerytury kapitałowej, wówczas będzie moŝliwa wypłata wszystkich przyznanych świadczeń emerytalnych. W takim przypadku KRUS przyzna i podejmie wypłatę emerytury rolniczej, a ZUS przyzna i podejmie wypłatę emerytury pracowniczej wraz z emeryturą kapitałową. Gdy ubezpieczony w KRUS nie posiada 25-letniego okresu ubezpieczenia rolniczego, wówczas okresy opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości emerytury pracowniczej. W takim przypadku emeryturę pracowniczą zwiększoną o część rolną, wraz z emeryturą kapitałową, będzie wypłacać ZUS. Osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej rolniczej oraz do emerytury pracowniczej traci prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej, chyba Ŝe zanim wystąpi z wnioskiem o prawo do emerytury pracowniczej złoŝy oświadczenie, iŝ wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną. W przypadku złoŝenia takiego oświadczenia środki zgromadzone na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) będą przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem ZUS, na dochody budŝetu państwa. Oświadczenie o wyborze świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia. 15

16 Oświadczenie o wyborze świadczenia musi równieŝ złoŝyć osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która nie spełni warunków do przyznania emerytury rolniczej z urzędu. O konieczności złoŝenia takiego oświadczenia KRUS powiadomi osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 3. miesięcy przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego. W tym samym terminie do złoŝenia takiego oświadczenia Kasa wezwie równieŝ osobę uprawnioną do renty rodzinnej rolniczej. Ustawa o emeryturach kapitałowych gwarantuje moŝliwość wyboru jednego z tych świadczeń emerytury rolniczej ustalonej z zaliczeniem okresów podlegania innemu ubezpieczeniu, albo emerytury pracowniczej, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które przed dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy miały ustalone prawo do emerytury rolniczej z zaliczeniem okresów podlegania innemu ubezpieczeniu, a które po dniu wejścia w Ŝycie tej ustawy osiągną wiek 60 lat dla kobiety i 65 lat dla męŝczyzny, oraz zgłoszą wniosek o emeryturę pracowniczą. Natomiast prawo do obu tych świadczeń będzie przysługiwać tej osobie, jeŝeli po wyłączeniu ww. okresów osoba ta spełni nadal warunki wymagane do emerytury rolniczej (będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników). Źródło: 16

17 WARTO PRZECZYTAĆ ZALECENIA OCHRONY ROŚLIN 2008/2009 Wydawca: Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu: 17

18 DZIAŁANIA NA RZECZ STABILNOŚCI I ROZWOJU DOKUMENT MRIRW Przyspieszenie absorpcji środków Unii Europejskiej, wsparcie eksportu rolno spoŝywczego i pełniejsze korzystanie z innych unijnych instrumentów pomocowych, poszerzenie zakresu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie rolników, grup producentów i spółdzielni rolników to niektóre z działań zaprezentowanych w opracowywanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumencie Działania na rzecz stabilności i rozwoju. Zostały w nim takŝe omówione przejawy spowolnienia gospodarczego i jego oznaki w gospodarce Ŝywnościowej i na wsi, stan głównych rynków rolnych, a takŝe kształtowanie się popytu na Ŝywność. Dokument ma charakter roboczy, otwarty do szerokich konsultacji. Zostanie przekazany do uzgodnień społecznych. MRiRW prosi takŝe wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag do tego dokumentu. Działania MRiRW na rzecz stabilności i rozwoju (plik.pdf) do pobrania na stronie 18

19 ZARZĄDZANIE SOBĄ. KSIĄśKA O DZIAŁANIU, MYŚLENIU I ODCZUWANIU Renata Gut Maria Piegowska Barbara Wójcik Wydawca: DIFFIN, Warszawa Autorki dzielą się 12-letnim doświadczeniem nabytym w pracy trenerskiej i doradczej. W czasach przesiąkniętych duchem liberalizmu i indywidualizmu istnieje zapotrzebowanie na specyficzne osobiste zdolności i umiejętności oraz optymalne sposoby ich wykorzystywania. Zwiększa się osobista odpowiedzialność za wybór ścieŝki Ŝycia i kariery. Coraz większe znaczenie na rynku ma świadomość własnych mocnych stron, samego siebie, swoich wartości i potrzeb. Trzy części ksiąŝki są poświęcone kolejno działaniu, myśleniu i odczuwaniu. KaŜda z nich, jak i wszystkie razem, słuŝą odkrywaniu samego siebie. A to w jakim celu? śeby lepiej siebie rozumieć, aktywnie wykorzystywać swoje mocne strony, Ŝyć świadomie zmierzając ku pełni Ŝycia, dostrzegać wartość tego, co indywidualne i głębiej czuć to, co wspólne. 19

20 PRAWO Pozycja Treść Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 52 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowaŝnienia związków hodowców lub innych pomiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości uŝytkowej lub hodowlanej zwierząt. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 50 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 49 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na poraŝenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 48 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaŝy. Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz

21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów. Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 28 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 27 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin. Dziennik Ustaw RP nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz

22 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Brwinów, ul. Pszczelińska 99 tel.0-22/ do 38 ODDZIAŁ W KRAKOWIE Kraków, ul. Meiselsa 1 tel. 0-12/ ODDZIAŁ W POZNANIU Poznań, ul. Winogrady 63 tel. 0-61/ , ODDZIAŁ W RADOMIU Radom, ul. Chorzowska 16/18 tel. 0-48/ , 22

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 12 stycznia 2009 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...6 2. Rodzaje pomocy publicznej udzielanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji Karniowice 2013 Opracowanie: Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt

Uzasadnienie. Obszar B, obejmujący : Dobrostan zwierząt Uzasadnienie Przedmiotowy projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo