ISSN Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1899-8798. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz"

Transkrypt

1

2 Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Renata Artska, Andrzej Czarnota, Dariusz Doñczyk, Ma³gorzata Gerszewska, Kazimierz Klugiewicz, Anna Skupna ISSN CURRENDA sp. z o.o Sopot, Al. Niepodleg³oœci 703A tel. (058) , fax. (058) tel./fax (058) internet: Sopot paÿdziernik 2008 r.

3 w sprawach cywilnych S³owo wstêpne Z nieukrywan¹ radoœci¹ pragnê poinformowaæ Pañstwa, e po kilkuletniej przerwie i w zmienionej szacie graficznej wznawiamy publikacjê wybranych orzeczeñ S¹du Apelacyjnego w Gdañsku. Patrz¹c na pêczniej¹ce w postêpie geometrycznym pó³ki z tekstami ustaw oraz wprost proporcjonalnie do tego komentarze, orzeczenia s¹dów, glosy i inne publikacje naukowe, których ju nikt samodzielnie nie jest w stanie ogarn¹æ, powstaje pytanie o sens tego typu inicjatywy. Doskonale jednak wszyscy wiemy, e bogactwo ycia ludzkiego we wszystkich jego przejawach wyprzedza nawet najbardziej przewiduj¹cego ustawodawcê i tam, gdzie zaczyna siê problem natury prawnej, tam najczêœciej koñcz¹ siê komentarze i orzecznictwo. Na pewno wiêc warto, choæby w tak niewielkim wymiarze i zakresie, przedstawiaæ w³asne rozstrzygniêcia w sprawach, które budz¹ w¹tpliwoœci, spory i kontrowersje. Wyra amy przy tym nadziejê, e przynajmniej niektóre z publikowanych przez nas orzeczeñ sk³aniaæ bêd¹ do refleksji lub nawet zasadnej i rzeczowej krytyki, za co bêdziemy wdziêczni. Planujemy w przysz³oœci zamieszczanie tak e najciekawszych orzeczeñ innych s¹dów apelacji gdañskiej. Dlatego ponawiam propozycjê skierowan¹ do sêdziów innych s¹dów o nadsy³anie propozycji publikacji orzeczeñ zw³aszcza w sprawach, które nie s¹ objête w³aœciwoœci¹ rzeczow¹ s¹dów apelacyjnych. Biuletyn bêdzie ukazywaæ siê w okresach pó³rocznych. Wydanie kolejnego biuletynu planowane jest pod koniec 2008 roku. Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Gdañsku dostêpne jest tak e na stronie internetowej S¹du Apelacyjnego w Gdañsku pod adresem Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku SSA Kazimierz Klugiewicz 3

4 4 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

5 w sprawach cywilnych PRAWO CYWILNE 1 WYROK z dnia 10 sierpnia 2005 r. I ACa 390/05 Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Regina Godlewska SSA Maryla Domel-Jasiñska (spr.) SSA Arina Perkowska Teza: Okreœlona w art k.c. zgoda inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcê z podwykonawc¹ mo e byæ wyra ona w sposób wyraÿny b¹dÿ dorozumiany, zarówno przed zawarciem umowy wykonawcy z podwykonawc¹, jak i po jej zawarciu, tj. w trakcie realizacji robót, a nawet po ich wykonaniu. Skargê kasacyjn¹ od powy szego wyroku S¹d Najwy szy oddali³ wyrokiem z dnia 30 maja 2006 r. sygn. akt IV CSK 61/06, opublikowanym w OSNC 2007, nr 3 poz WYROK z dnia 23 wrzeœnia 2005 r. I ACa 554/05 Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Doñczyk SSA Teresa Sobolewska SSA Maryla Domel-Jasiñska (spr.) Teza: Szczególna wiêÿ rodziców z dzieckiem, przys³uguj¹ca zarówno dziecku, jak i rodzicom w prawid³owo funkcjonuj¹cej rodzi- 5

6 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku nie, zas³uguje na status dobra osobistego, podlegaj¹cego ochronie prawnej, przewidzianej w art. 24 1, art i art. 448 k.c. G³osy aprobuj¹ce: 1) Marek Kowalski Palestra 2006, nr 9-10, s ) Monika Wa³achowska Przegl¹d S¹dowy, nr 1 z 2007 r. s WYROK z dnia 25 kwietnia 2006 r. I ACa 1877/05 Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Kopeæ SSA Ewelina Jokiel SSA Dariusz Doñczyk (spr.) Tezy: 1. Istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na ocenê bezprawnoœci publikacji prasowej w przypadku wypowiedzi naruszaj¹cych dobra osobiste innej osoby jest cel publikacji, a mianowicie, czy zmierza ona do ochrony okreœlonych i wa nych wartoœci w spo³eczeñstwie demokratycznym, czy te do poni enia krytykowanej osoby. 2. Je eli osoba publiczna w sprawach budz¹cych zainteresowanie publiczne sama u ywa sformu³owañ ostrych, brutalnych, obraÿliwych, czy naruszaj¹cych dobre imiê innych osób, nie mo e liczyæ na uznanie, e w stosunku do niej naruszono granice wolnoœci wypowiedzi, okreœlonej przepisem art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Wolnoœci i Podstawowych Wolnoœci, w przypadku wyra enia ostrych ocen polemicznych adekwatnych do wypowiedzi krytykowanej osoby publicznej. W takim wypadku nie s¹ wy³¹czone spod ochrony prawnej nawet oceny obraÿliwe i prowokuj¹ce. 3. Z przepisu art. 41 Prawa prasowego wynika zasada, e nie mo na œrodków wyrazu u ytych w wypowiedzi prasowej ana- 6

7 w sprawach cywilnych lizowaæ dos³ownie w oderwaniu od formy wypowiedzi, o ile s¹ to formy prawnie akceptowane. 4. Nie mo na wykluczyæ co do zasady, z uwagi na jej cechy (ostroœæ, gwa³townoœæ wypowiedzi oraz wykorzystywanie broni zapo yczonej od krytykowanej osoby), pos³u enia siê w debacie publicznej form¹ wypowiedzi w postaci filipiki jako odpowiednim œrodkiem wyrazu w³asnej opinii. Za dopuszczaln¹ nale y uznaæ tê formê wypowiedzi w sytuacji, gdy dotyczy d³ugotrwa³ej dzia³alnoœci osoby publicznej zagra aj¹cej, b¹dÿ naruszaj¹cej podstawowe wartoœci dla demokratycznego spo³eczeñstwa w sytuacji biernej postawy wobec tej dzia- ³alnoœci: instytucji publicznych maj¹cych strzec tych wartoœci oraz opinii publicznej. Z uzasadnienia Powód Henryk J. wyst¹pi³ przeciwko Paw³owi H. z powództwem o ochronê dóbr osobistych, w ramach którego domaga³ siê nakazania pozwanemu zamieszczenia na ³amach,,Rzeczpospolitej przeprosin o treœci okreœlonej w pozwie oraz wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz Domu Dziecka w G.-O. kwoty z³. Powód twierdzi³, e w dniu r. na ³amach dziennika,,rzeczpospolitej ukaza³ siê artyku³ autorstwa pozwanego,,rozumieæ diab³a. W treœci artyku³u zosta³a zawarta ocena ksiêdza pra³ata Henryka J. obliczona na poni enie i oœmieszenie jego osoby. Pozwany swych twierdzeñ szkaluj¹cych dobre imiê powoda nie popar³ przy tym adnym dowodem. Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa podnosz¹c, e w swym artykule napisanym w poetyce pamfletu podda³ krytyce jedynie publiczne zachowania powoda budz¹ce lêk, niepokój i zdumienie. Wskaza³ dalej, e powód prezentuj¹c publicznie swe pogl¹dy dotycz¹ce ycia politycznego, spo³ecznego i funkcjonowania pañstwa odwo³ywa³ siê do najgorszych antysemickich fobii oraz do emocji sprzecznych z wartoœciami demokratycznego pañstwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Powód g³osi³ publicznie pogl¹dy sprzeczne z nauczaniem Koœcio³a, w tym zw³aszcza ze wszystkimi wypowiedziami Jana Paw³a II na temat stosunku Chrzeœcijan do ydów i grzechu antysemityzmu. Godzi³y one w podstawowe dobra spo³eczne tolerancjê, poszanowanie ludzkiej godnoœci, poczucie bezpieczeñstwa. Stanowi¹cy przedmiot sporu arty- 7

8 8 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku ku³ by³ zatem publiczn¹ reakcj¹ oraz publiczn¹ i dozwolon¹ prawem krytyk¹ na skrajne, nietolerancyjne i manipuluj¹ce emocjami ludzi zachowania powoda. Wyrokiem z dnia 12 wrzeœnia 2005 r. S¹d Okrêgowy w G. nakaza³ pozwanemu, aby w terminie jednego miesi¹ca od daty uprawomocnienia siê wyroku zamieœci³ na w³asny koszt na ³amach dziennika Rzeczpospolita oœwiadczenie nastêpuj¹cej treœci: W zwi¹zku z zamieszczeniem w dniu 22 maja 2004 r. artyku³u mojego autorstwa pt. Rozumieæ diab³a dotycz¹cego osoby oraz dzia³alnoœci ksiêdza Henryka J. proboszcza Koœcio³a Œw. B. w G. pragnê przeprosiæ ksiêdza Henryka J. za u yte w nim sformu³owania i okreœlenia obra aj¹ce jego osobê. Pawe³ H.. W pozosta³ym zakresie powództwo oddali³; wpis tymczasowy uzna³ za ostateczny; zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda kwotê 600 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa prawnego. S¹d Okrêgowy ustali³, e w dniu r. w dzienniku,,rzeczpospolita w dziale,,wolna trybuna ukaza³ siê artyku³ autorstwa pozwanego,,rozumieæ diab³a. W treœci powo³anego artyku³u napisanego w konwencji filipiki pozwany podda³ ocenie treœæ kazañ powoda Henryka J. oraz wystrój Grobów Pañskich w Koœciele Œw. B. w G., którego powód by³ wówczas proboszczem. Pozwany nie kwestionuj¹c zas³ug powoda w okresie strajków sierpniowych zarzuci³, e powód korzysta³ wiele razy z demokracji w sposób nielicuj¹cy z godnoœci¹ kap³ana Koœcio³a Katolickiego. Wskaza³ dalej, e chorobliwa obsesja powoda, wyra aj¹ca siê w tropieniu ydów i masonów zagra aj¹cych istnieniu Polski, w poni aniu i wyszydzaniu mniejszoœci narodowych, w obna aniu rzekomych spisków zmierzaj¹cych do zniszczenia naszego kraju jest powszechnie znana i wiadoma. Pozwany stwierdzi³ nadto, e bêd¹c pytany w œwiecie dziesi¹tki, jeœli nie setki razy, o fenomen ksiêdza J. zazwyczaj odpowiada zgodnie z prawd¹ e kap³an ten zupe³nie nie rozumie Ewangelii i przeciwstawia siê ostentacyjnie nauczaniu papie a; e jest mutacj¹ polskiego endeka z moczarowsk¹, komunistyczn¹ fobi¹ plucia na obcego: yda, peda³a, euroentuzjasty; e to chory cz³owiek, nieszczêœliwy w gruncie rzeczy i pot³uczony, który polskoœæ wymieni³by w ka dej chwili na dowolny paszport volksdeutscha, Irakijczyka czy Rosjanina gdyby sz³y za tym piêkne szaty, nowe limuzyny, tytu³y i ordery przypinane do jego bia³ego,

9 w sprawach cywilnych przypominaj¹cego styl pu³kownika Kadafiego munduru, w który ksi¹dz pra³at tak lubi siê przywdziewaæ. W tekœcie spornego artyku³u pozwany postawi³ nastêpuj¹ce pytania: Dlaczego wbrew zasadom ustalonym przez Stolicê Apostolsk¹ ksi¹dz pra³at Henryk J. organizuje mszê œwiêt¹, podczas której centraln¹ postaci¹ nie jest Jezus Chrystus, tylko Andrzej L.? Dlaczego wierni podczas tej Najœwiêtszej Ofiary wiele razy nagradzaj¹ oklaskami polityczn¹ demagogiê, chamski populizm i niebywa³¹, niemal faszystowsk¹ frazeologiê? Dlaczego wbrew wszelkim zaleceniom episkopatu czytana by³a wówczas lista kandydatów do znienawidzonego sk¹din¹d przez pra³ata europarlamentu? Pozwany podkreœli³, e jak do tej pory ksi¹dz arcybiskup Tadeusz G. tylko raz tupn¹³ nog¹, zakazuj¹c na krótko g³oszenia kazañ pra³atowi. Od tamtego czasu ten niebywale urós³ w pychê i pewnoœæ siebie. Przemawia jak gauleiter, gensek, nie jak kap³an. Zakoñczy³ swój artyku³ pytaniami:,,czy naprawdê nie mo emy nic w tej sprawie? Czy skazani jesteœmy na wrzask Nibelungów, mowê kar³ów i orwellowskie godziny nienawiœci w kraju Jan Paw³a II?. Odnoœnie dzia³alnoœci publicznej powoda S¹d Okrêgowy ustali³, e w 1995 r. Henryk J. przystroi³ Grób Pañski w Koœciele Œw. B. w G. w ten sposób, e na czerwonym tle zestawi³ obok siebie skrócone nazwy legalnie dzia³aj¹cych partii politycznych m.in. Unii Wolnoœci, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Pracy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej z symbolami NKWD, KGB, NSDAP, UB i SB. Nad symbolami partii i aparatów bezpieczeñstwa re imu faszystowskiego i komunistycznego umieœci³ wizerunki sierpa i m³ota oraz swastyki. Odnosz¹c siê do tych symboli podczas homilii w dniu r. stwierdzi³:,,znak Dawida mieœci siê ju w tych dwóch znakach i nie muszê go powtarzaæ.... Prokuratura Rejonowa (...) w G. prowadzi³a przeciwko powodowi postêpowanie karne (...) o to, e w dniu r. w G. publicznie podczas mszy œwiêtej w Bazylice Œw. B. w G., w której uczestniczy³a wiêksza iloœæ osób, wyg³aszaj¹c homiliê i wypowiadaj¹c s³owa,,znak Dawida mieœci siê ju w tych dwóch znakach i nie muszê go powtarzaæ... odnosz¹ce siê do wystroju grobu Wielkiej Nocy, w którym to wystroju umieœci³ miêdzy innymi symbole ruchu faszystowskiego i komunistycznego, przyrówna³ Gwiazdê Dawida do symboli swastyki oraz sierpa i m³o- 9

10 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku ta, czym l y³, wyszydzi³ i poni y³ ludnoœæ ydowsk¹ z powodu jej przynale noœci narodowoœciowej i wyznaniowej tj. o czyn przewidziany w art k.k. w zb. z art k.k. w zw. z art k.k. Prokurator Prokuratury Rejonowej (...) w G. po przyjêciu w dniu r. porêczenia osobistego od senatora RP Leszka L. postanowieniem z dnia r. postanowi³ warunkowo umorzyæ postêpowanie karne w stosunku do powoda podejrzanego o pope³nienie wy ej okreœlonego przestêpstwa, ustalaj¹c okres próby na dwa lata, liczony od uprawomocnienia siê orzeczenia. Podczas wyborczej kampanii prezydenckiej prowadzonej w 1995 r. powód powiedzia³ w jednym ze swych kazañ:,,a któ z tych polskich reprezentantów, waszych delegatów, którychœcie wybrali do Sejmu, w³adzy, do rz¹du, powiedzia³, sk¹d przyby³: z Izraela, czy z Moskwy?. W listopadzie 1997 r. powód stwierdzi³ publicznie, e,,nie mo na tolerowaæ mniejszoœci ydowskiej w rz¹dzie. Za to arcybiskup Tadeusz G. zawiesi³ powoda na rok w czynnoœciach proboszcza bazyliki Œw. B. w G. W 1998 r. w Koœciele Œw. B. ustawiono stoisko z broszurami i publikacjami antysemickimi. W 2001 r. roku Jedwabnego powód przystroi³ Grób Chrystusowy w ten sposób, e po lewej stronie o³tarza ustawi³ nadpalon¹ stodo³ê, z której wystawa³ ludzki szkielet, i napis,,ojcze przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹ ; po prawej stronie o³tarza umieœci³ postaæ Chrystusa w otoczeniu czaszek oraz napis,, ydzi zabili Pana Jezusa i Proroków i nas tak e przeœladowali. Na Wielkanoc 2004 r. wystrój Grobu Pañskiego stanowi³ koœciotrup trzymaj¹cy flagê Unii Europejskiej. W 2004 r. na mszy odprawianej przez powoda w Koœciele Œw. B. goœci³ przewodnicz¹cy Samoobrony Andrzej L. Podczas kazania powód przyrówna³ Samoobronê do zwi¹zku zawodowego,,solidarnoœæ. (...) W ocenie S¹du Okrêgowego powództwo zas³ugiwa³o czêœciowo na uwzglêdnienie. Swoboda wypowiedzi i wynikaj¹ce z niej prawo do krytyki jest fundamentem rozwoju demokratycznego spo³eczeñstwa i stanowi warunek rozwoju oraz samorealizacji ka dej jednostki. Swoboda wypowiedzi podlega ochronie 10

11 w sprawach cywilnych prawnej. Wolnoœæ prasy, wolnoœæ wypowiedzi i prawo do informacji gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczne akty prawne o charakterze miêdzynarodowym. Art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) zapewnia ka demu wolnoœæ wyra ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zasada swobody wypowiedzi wyartyku³owana zosta³a w art. 19 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). Wed³ug art. 19 ust. 1 ka dy cz³owiek ma prawo do posiadania bez przeszkód w³asnych pogl¹dów. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 2 MPPOiP ka dy cz³owiek ma prawo do swobodnego wyra ania opinii; prawo to obejmuje swobodê poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i pogl¹dów, bez wzglêdu na granice pañstwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzie³a sztuki b¹dÿ w jakikolwiek inny sposób wed³ug w³asnego wyboru. Z dniem r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowa³a Europejsk¹ Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z dnia r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z póÿn. zm.). Wolnoœæ wypowiedzi gwarantuje art. 10 ust. 1 Konwencji stanowi¹c, e ka dy ma prawo do wolnoœci wyra ania opinii. Prawo to obejmuje wolnoœæ posiadania pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na granice pañstwowe. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoœæ prasy i innych œrodków przekazu (art. 14 Konstytucji). Prasa korzysta z wolnoœci wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoœci ycia publicznego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej (art. 1 ustawy z dnia r. Prawo prasowe Dz.U. Nr 5 poz. 24 z póÿn. zm.). Wolnoœæ wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego i musi siê mieœciæ w ramach wytyczonych przez prawo. Ograniczenia wolnoœci wypowiedzi wynikaj¹ z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 19 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i z art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dÿ 11

12 12 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw. Wed³ug art. 19 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych realizacja prawa do swobodnego wyra ania opinii poci¹ga za sob¹ specjalne obowi¹zki i specjaln¹ odpowiedzialnoœæ. Mo e ona w konsekwencji podlegaæ pewnym ograniczeniom, które powinny byæ jednak wyraÿnie przewidziane przez ustawê i które s¹ niezbêdne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego albo zdrowia lub moralnoœci publicznej. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci dopuszcza ingerencjê w swobodê wypowiedzi stanowi¹c w art. 10 ust. 2, e korzystanie z wolnoœci (tak e wolnoœci wypowiedzi) poci¹gaj¹cych za sob¹ obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ mo e podlegaæ takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie s¹ przewidziane przez ustawê i niezbêdne w spo³eczeñstwie demokratycznym w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego, integralnoœci terytorialnej lub bezpieczeñstwa publicznego ze wzglêdu na koniecznoœæ zapobie enia zak³óceniu porz¹dku lub przestêpstwu, z uwagi na ochronê zdrowia i moralnoœci, ochronê dobrego imienia i praw innych osób oraz ze wzglêdu na zapobie enie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronnoœci w³adzy s¹dowej. W orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu utrwali³ siê pogl¹d o dominuj¹cej roli zasady swobody wypowiedzi, chocia ta nie ma charakteru absolutnego i podlega ograniczeniom, to jednak wszelkie ograniczenia musz¹ byæ interpretowane œcieœniaj¹ce. Wed³ug Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu ingerencja w³adz krajowych w zasadê swobody wypowiedzi jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy spe³nia trzy warunki: ograniczenie musi byæ przewidziane przez wczeœniej istniej¹ce i znane prawo krajowe, ingerencji mo na dokonaæ tylko wtedy, gdy s³u y ona wy³¹czne ochronie dóbr wskazanych w art. 10 ust. 2 Konwencji, ograniczenie musi byæ konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie. W œwietle art. 10 ust. 1 Konwencji swoboda wypowiedzi nie mo e ograniczaæ siê jedynie do informacji i pogl¹dów, które s¹ odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojêtne, lecz

13 w sprawach cywilnych odnosi siê w równym stopniu do takich, które obra aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój. Wynika to z wymogów pluralizmu, tolerancji i otwartoœci, bez których nie ma demokratycznego spo- ³eczeñstwa (tak ETPCz w wyroku z dnia r. wydanym w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii 1976, A. 24, podobnie w sprawach: Castells przeciwko Hiszpanii, 1992 r. Bobo przeciwko Hiszpanii, 2000 r., czy Oberschlick przeciwko Austrii 1991 r.). Wolnoœæ wypowiedzi doznaje ograniczenia w zwi¹zku z ochron¹ wolnoœci i praw innych osób. Z takiej ochrony prawnej korzystaj¹ m.in. dobra osobiste osoby fizycznej. W myœl art. 23 i 24 kodeksu cywilnego ka dej osobie fizycznej s³u y ochrona jej dóbr osobistych. Naruszenia dobra osobistego rozumianego jako prawa podmiotowego osoby fizycznej dopuszcza siê ka dy, kto w takie dobro chronione konkretn¹ norm¹ prawa lub zasadami wspó³- ycia spo³ecznego godzi w sposób bezprawny. Z przepisu art. 24 k.c. wynika domniemanie bezprawnoœci, a zatem na pokrzywdzonym ci¹ y jedynie obowi¹zek wykazania naruszenia b¹dÿ zagro enia konkretnego dobra osobistego, zaœ sprawca by uwolniæ siê od odpowiedzialnoœci musi wykazaæ okolicznoœci wy³¹czaj¹ce bezprawnoœæ swojego zachowania. Do dóbr osobistych, które pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego, nale y wymieniona w art. 23 k.c. czeœæ. Zaprezentowana przez pozwanego w treœci artyku³u pozwanego,,rozumieæ diab³a ocena powoda, wówczas proboszcza Bazyliki Œw. B. w G., godzi³a w czeœæ powoda i to pojmowan¹ w obu aspektach: zewnêtrznym tj. dobre imiê oraz wewnêtrznym tj. godnoœæ osobist¹. Zawarte w przedmiotowym artykule stwierdzenia przyrównuj¹ce powoda do gauleitera, genseka, czy te okreœlenie go jako mutacji polskiego endeka z moczarowsk¹, komunistyczn¹ fobi¹ plucia na obcego, postawienie mu zarzutu gotowoœci wymiany polskoœci na dowolny paszport, uzasadniaj¹ twierdzenie, e pozwany naruszy³ dobra osobiste powoda. Przytoczone wypowiedzi s¹ wysoce obraÿliwe nie tylko z osobistego punktu widzenia powoda, ale i z punktu widzenia przeciêtnej reakcji ka dego cz³owieka, a w tym i opinii publicznej, która jest wyrazem pogl¹dów powszechnie przyjêtych i akceptowanych przez spo³eczeñstwo w danym miejscu i czasie. Zachowanie pozwanego objête zatem by³o domniemaniem bezprawnoœci i na 13

14 14 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku pozwanym w zwi¹zku z tym spoczywa³ ciê ar wykazania tego, e treœæ spornego artyku³u mieœci³a siê w ramach wyznaczonych przez prawo i zasady wspó³ ycia spo³ecznego. Pozwany powy - szego domniemania nie podwa y³, a tym samym ocena osoby powoda i jego zachowañ zaprezentowana przez pozwanego w artykule,,rozumieæ diab³a nie korzysta z ochrony prawnej zapewnianej wolnoœci wypowiedzi. Granice akceptowanej krytyki s¹ szersze w przypadku osoby dzia³aj¹cej publicznie, która w œwiadomy i nieunikniony sposób wystawia ka de swe s³owo oraz czyn na otwart¹ i ostr¹ kontrolê dziennikarzy i opinii publicznej. Osoba taka musi wykazaæ wiêksz¹ tolerancjê, szczególnie gdy sama jest autorem publicznych wypowiedzi poddawanych krytyce (tak te ETPCz w wyroku z dnia r. w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii). Istota przedmiotowego artyku³u sprowadza siê do krytyki antysemickich wyst¹pieñ powoda. Ocena powoda z punktu widzenia zanegowania przez niego przyst¹pienia Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, czy te w aspekcie goszczenia przewodnicz¹cego Samoobrony Andrzeja L., choæ schodzi na dalszy plan, to jednak nie musia³a byæ obra aj¹ca. Powód odnosz¹c siê krytycznie do faktu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej korzysta³ z wolnoœci wypowiedzi, co nie oznacza jednoczeœnie zaaprobowania miejsca i formy wyra enia tej oceny. Pozwany przywo³uj¹c wypowiedÿ Andrzeja L., w której mia³by on stwierdziæ, e wiele uczy siê od Józefa Goebbelsa, ministra propagandy III Rzeszy, nie wykaza³, aby powód akceptowa³ Ÿród³a inspiracji przewodnicz¹cego Samoobrony w dzia³alnoœci politycznej. Podkreœlenia wymaga, e Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu dopuszcza u ycie obraÿliwych i pe³nych emocji okreœleñ w czasie aktualnie tocz¹cej siê debaty publicznej w sprawach budz¹cych powa ne zatroskanie spo³eczeñstwa. Akceptuje pos³u enie siê w takich sprawach obraÿliwymi epitetami, jeœli padaj¹ one w czasie spontanicznej rozmowy kieruj¹cej siê w³asn¹ dynamik¹. Nieco inaczej odnosi siê natomiast do oburzaj¹cych ocen zawartych w artykule prasowym, którego treœæ podlega krytycznej refleksji i jest przemyœlana. Wtedy wed³ug orzecznictwa Trybuna³u krytykê mo na wyraziæ w bardziej wywa ony sposób, bez odwo³ywania siê do ubli aj¹cych œrodków jêzykowych (tak ETPCz w wyroku z dnia r. Tammer prze-

15 w sprawach cywilnych ciwko Estonii i w wyroku z dnia r. Janowski przeciwko Polsce). W rozpoznawanych przez ETPCz sprawach, w których zaakceptowano u ycie obraÿliwych s³ów, zapad³y na tle takich stanów faktycznych, w których obraÿliwa ocena zbieg³a siê w czasie z wyst¹pieniami osób poddanych krytyce i stanowi- ³a element debaty publicznej w wa nych sprawach spo³ecznych. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie mo e ujœæ uwadze, e ostatnie z wyst¹pieñ powoda o zabarwieniu antysemickim mia³o miejsce w 2001 r., w roku Jedwabnego. Wówczas, jak i wczeœniej, tak agresywn¹ ocenê powoda wynikaj¹c¹ ze spornego artyku³u uzna³by S¹d za dopuszczaln¹ i mieszcz¹ siê w ramach swobody wypowiedzi. Po kilku latach od bulwersuj¹cych wyst¹pieñ powoda pozwany jako pisarz móg³ pos³u yæ siê bardziej stonowanymi œrodkami wyrazu. Reakcja pozwanego by³a zatem nieproporcjonalna ze wzglêdu na brak jednoœci czasowej wyst¹pieñ powoda i publikacji spornego artyku³u. Równie i gatunek literacki, którym pos³u y³ siê pozwany oraz miejsce publikacji spornego artyku³u, same przez siê nie wy³¹czaj¹ bezprawnoœci jego dzia³ania. Z ustaleñ S¹du wynika, e artyku³,,rozumieæ diab³a nale y do tradycji filipiki gwa³townej mowy oskar ycielskiej skierowanej przeciwko jakiejœ osobie. Za bieg³ym profesorem Przemys³awem Czapliñskim, wskaza³ S¹d Okrêgowy, e filipika nale y do,,si³ retorycznych szybkiego reagowania wtr¹caj¹c siê w aktualne ycie publiczne i w aktualne debaty nie cofa siê przed niczym, nie przebiera w œrodkach, nie studzi namiêtnoœci. Wrêcz przeciwnie; jej istot¹ jest dobieranie jak najostrzejszych figur s³ownych, poniewa jej zadanie polega na pobudzeniu obywateli do dzia³ania. Filipika pojawia siê bowiem w debacie publicznej zawsze wtedy, gdy zagro one jest dobro wspólne, którego instytucje nie s¹ w stanie obroniæ. Literacka forma tekstu oraz miejsce jego publikacji maj¹ istotne znaczenie dla oceny dzia³ania w kategoriach bezprawnoœci, odgrywaj¹ natomiast mniejsz¹ rolê przy dokonywaniu oceny, czy dosz³o do naruszenia dóbr osobistych,,bohatera artyku³u. Nie mo na jednak generalnie za³o yæ, e literacka forma utworu wy³¹cza bezprawnoœæ dzia³ania autora. Tak e filipika, któr¹ pos³u y³ siê pozwany, podlega ocenie z punktu widzenia zasad wspó³ ycia spo- ³ecznego i rzetelnoœci. Krytyka cudzego postêpowania, lub zapatrywañ nie powinna przekraczaæ granic potrzebnych do osi¹- 15

16 16 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku gniêcia spo³ecznego celu krytyki i co do zasady nie powinna naruszaæ dobrego imienia, czy godnoœci osobistej cz³owieka. Tak e filipika nie mo e wykraczaæ poza rzeczywist¹ potrzebê i poni- aæ godnoœci osobistej dotkniêtej ni¹ osoby. Z mocy art k.c. uprawnionemu przys³uguje roszczenie o zaniechanie dzia³ania oraz o usuniêcie skutków dokonanego ju naruszenia dobra osobistego. W razie naruszenia dobra osobistego uprawniony mo e ¹daæ od sprawcy naruszenia, aby dope³ni³ czynnoœci potrzebnych do usuniêcia jego skutków, w szczególnoœci a eby z³o y³ oœwiadczenie odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie. Stosuj¹c wobec pozwanego sankcjê z art k.c. S¹d nakaza³ pozwanemu z³o enie oœwiadczenia o przeproszeniu powoda o treœci zapewniaj¹cej powodowi niezbêdn¹ ochronê z tytu³u naruszonych dóbr osobistych. Ustalaj¹c natomiast miejsce publikacji oœwiadczenia przyj¹³ S¹d za powodem, e w³aœciwym bêdzie opublikowanie oœwiadczenia, na ³amach którego pozwany opublikowa³ wypowiedÿ godz¹c¹ w dobra osobiste powoda. S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo powoda w czêœci dotycz¹cej ¹dania zas¹dzenia od pozwanego na wskazany przez powoda cel spo³eczny kwoty zadoœæuczynienia pieniê nego, czego mo na siê domagaæ na podstawie art. 448 k.c. w zwi¹zku z art k.c. Maj¹c na uwadze wyk³adniê art. 448 k.c., jakiej dokona³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia r. (SK 49/03 OTK-A), s¹d pierwszej instancji uzna³, e ochronê godnoœci i dobrego imienia powoda zapewni najlepiej œrodek ochrony niemaj¹tkowej w postaci przeprosin. W ten sposób w ca³oœci naprawiona zostanie krzywda moralna doznana przez powoda na skutek publikacji spornego artyku³u w sposób uwzglêdniaj¹cy ochronê dobrego imienia powoda w nawi¹zaniu do norm moralnych i obyczajowych obowi¹zuj¹cych w polskim spo³eczeñstwie. Nie zachodzi³a koniecznoœæ zas¹dzenia pieniê nego zadoœæuczynienia od pozwanego w celu naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy moralnej (...). Od powy szego wyroku apelacjê wniós³ pozwany, który zaskar y³ wyrok w czêœci uwzglêdniaj¹cej powództwo oraz rozstrzygniêcie o kosztach procesu (punkty I i IV wyroku) zarzucaj¹c: 1) naruszenie prawa materialnego, to jest przepisów art. 24 k.c. i art. 1 Prawa prasowego poprzez ich b³êdn¹, interpretacjê,

17 w sprawach cywilnych w szczególnoœci poprzez przyjêcie, e wy³¹czenie bezprawnoœci naruszenia dóbr osobistych w przypadku korzystania z prasowej krytyki interwencyjnej nastêpuje w istotnym rozmiarze tylko w takim przypadku, gdy krytyka zostaje sformu³owana w bezpoœredniej bliskoœci czasowej krytykowanego aktu postêpowania osoby opisywanej w materiale prasowym, drugorzêdne znaczenie ma zaœ donios³oœæ krytykowanego postêpowania i wartoœci, jakich broni³ krytykuj¹cy oraz rozmiar prowokacji, jakiej dopuœci³a siê osoba krytykowana i jej skutki spo³eczne; 2) naruszenie przepisu art. 5 Kodeksu cywilnego poprzez uznanie, e skierowane przez powoda ¹danie przeproszenia go przez pozwanego stanowi wykonywanie przys³uguj¹cych powodowi praw osobistych, podczas gdy zg³oszenie tego roszczenia stanowi czynienie z tego prawa u ytku sprzecznego z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego, w sytuacji gdy powód swoimi wielokrotnymi zachowaniami publicznie, rozmyœlnie i celowo narusza³ dobra osobiste ca³ych grup spo³ecznych lub wszystkich osób, tworz¹cych spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym naruszenia te dotyczy³y dóbr osobistych i wartoœci o znaczeniu podstawowym dla ³adu spo³ecznego Pañstwa Polskiego, konstytucyjnego ustroju Polski i obowi¹zuj¹cego w spo³eczeñstwie systemu norm moralnych i obyczajowych. W uzasadnieniu apelacji pozwany wywodzi³, e nie mo e byæ mowy o wygaœniêciu interesu uzasadniaj¹cego prawo do krytyki, o odpadniêciu spo³ecznego celu tej krytyki, a tym samym o uznaniu dzia³ania pozwanego za bezprawne, o ile uwzglêdni siê, e istotniejsze znaczenie od odstêpu czasowego dziel¹cego opublikowanie spornego artyku³u od zachowañ powoda maj¹: rodzaj wartoœci, w które godzi³y prowokacyjne zachowania powoda, skrajnie prowokuj¹cy charakter krytykowanych publicznych zachowañ powoda, istotne i negatywne skutki spo³eczne zachowañ powoda, trwa³oœæ postêpowania i brak poprawy ze strony powoda, jak równie rozmyœlny i publiczny charakter aktów zachowañ powoda. Wskazana przez s¹d pierwszej instancji linia orzecznicza judykatury europejskiej dotyczy innych stanów faktycznych nieadekwatnych do rozpoznawanej sprawy, gdy odnosi siê do zachowañ emocjonalnych i nieprzemyœlanych podczas gdy pozwany w spornym artykule podda³ dog³êbnej i wnikliwej analizie postêpowanie krytykowanego w jego dzia³alnoœci publicznej i wyraÿnie wskaza³, jakiego 17

18 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku rodzaju zachowania krytykowanego ocenia negatywnie; nie pos³u y³ siê jak w analizowanych przyk³adach spraw zawis³ych przed s¹dami europejskimi s³owami powszechnie uznanymi za obel ywe i nieprzemyœlanymi, lecz jêzykiem literackim, dzia³aj¹c w ramach przyjêtego gatunku literackiego. S¹d Okrêgowy pomin¹³ tak e okolicznoœæ, e wysuniêcie przez powoda ¹dania publicznego przeproszenia za krytykê prasow¹, w sytuacji gdy uprzednio dopuœci³ siê publicznie zachowañ prowokuj¹cych (zachowañ które wywo³a³y zarówno œciganie karne jak i interwencjê biskupa metropolity g.) i zachowania te podj¹³ w sposób celowy i przemyœlany oraz gdy zachowania te godzi³y w wartoœci zas³uguj¹ce na szczególn¹ ochronê, a tak e gdy powód za zachowania te nie przeprosi³ i siê od nich nie odci¹³, stanowi nadu ycie przys³uguj¹cego mu prawa podmiotowego i zgodnie z przepisem art. 5 Kodeksu cywilnego nie zas³uguje na ochronê (...). S¹d Apelacyjny zwa y³, co nastêpuje: Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie. Istota sprawy sprowadza siê do rozstrzygniêcia konfliktu pomiêdzy dwoma prawami prawem do wolnoœci wypowiedzi, obejmuj¹cej m.in. wolnoœæ wyra ania opinii, a prawem do ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej, w tym prawa do ochrony czci zarówno w aspekcie wewnêtrznym (godnoœci), jak i zewnêtrznym (dobrego imienia) chronionymi prawnie i to zarówno przez normy porz¹dku wewnêtrznego (art. 14, art. 30, art. 47, art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, ustawy: art. 23 i 24 kodeksu cywilnego oraz art. 1 i art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Dz.U. Nr 5, poz. 24 z póÿn. zm.), jak równie normy prawa miêdzynarodowego zawarte w konwencjach miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ (art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z dnia 4 listopada 1950 r., art. 17 i 19 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych). Z uwagi na wymienione wy ej Ÿród³a prawa, stanowi¹ce podstawê funkcjonowania pañstwa oraz porz¹dku prawno-miêdzynarodowego w zakresie ochrony praw cz³owieka oba prawa nale ¹ do praw o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania demokratycznego pañstwa. adne z tych praw nie ma charakteru nadrzêdnego wobec drugiego, ani te charak- 18

19 w sprawach cywilnych teru absolutnego. 1) W przypadku wyst¹pienia kolizji tych dwóch praw analiza wszystkich okolicznoœci rozpoznawanego przypadku z uwzglêdnieniem zasad wypracowanych w orzecznictwie S¹du Najwy szego na tle przepisów o ochronie dóbr osobistych, jak równie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu dotycz¹cego art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci powinna prowadziæ do konkluzji, czy w danym wypadku rozpoznawane dzia³anie (w tym wypadku pozwanego) mieœci³o siê w granicach wolnoœci wypowiedzi, czy te granicê tê przekracza³o, a w konsekwencji zachodzi³a podstawa do zastosowania okreœlonej przepisami prawa sankcji prawnej. Jak zasadnie argumentowa³ s¹d pierwszej instancji wolnoœæ wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego i mo e podlegaæ ograniczeniom b¹dÿ sankcjom koniecznym ze wzglêdu na ochronê innych dóbr chronionych prawnie (nie wy³¹czaj¹c prawa do dobrego imienia innych osób). Tak¹ sankcj¹ w przypadku naruszenia wypowiedzi¹ dóbr osobistych innej osoby fizycznej jest sankcja zawarta w art k.c. tj. mo liwoœæ zobowi¹zania przez s¹d sprawcy naruszenia dobra osobistego do z³o enia oœwiadczenia okreœlonej treœci, któr¹ to sankcjê S¹d Okrêgowy zastosowa³ w stosunku do pozwanego. Warunkiem formalnym zastosowania ograniczeñ b¹dÿ sankcji jest to, aby by³y one przewidziane w ustawie, nadto ograniczenia i sankcje te musz¹ byæ niezbêdne w spo³eczeñstwie demokratycznym (tak zarówno w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, jak równie w prawie miêdzynarodowym: w art. 19 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci). Nie ma w¹tpliwoœci, e ograniczenia wolnoœci wypowiedzi, ze wzglêdu na koniecznoœæ ochrony dóbr osobistych innych osób spe³niaj¹ wymagania formalne zwi¹zane z ustanowieniem ograniczeñ wolnoœci s³owa. Przepisy przewiduj¹ce odpowiedzialnoœæ cywilnoprawn¹ za bezprawne naruszenie dóbr osobistych zawarte s¹ bowiem w kodeksie cywilnym tj. przepisach rangi ustawowej (art. 24 k.c.), który obowi¹zywa³ w chwili publikacji artyku³u pozwanego. Poniewa normy prawa miêdzynarodowego zawarte w ratyfikowanych i opublikowanych umowach miêdzynarodowych stanowi¹ czêœæ obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej 19

20 20 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Polskiej (art. 91 ust. 1 w zwi¹zku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP i art. 241 ust. 1), dlatego zastosowanie przez s¹d jakiejkolwiek prawnej sankcji karnej, czy te cywilnoprawnej (z art k.c., czy te w art. 448 k.c.) oznacza, e zosta³y przekroczone granice swobody wypowiedzi okreœlone zarówno przepisami prawa wewnêtrznego oraz przepisami wymienionych wy ej konwencji miêdzynarodowych. Wobec powy szego okreœlaj¹c na podstawie przepisów prawa cywilnego dotycz¹cych ochrony dóbr osobistych tj. art k.c., czy okreœlone dzia³anie ma charakter bezprawny nale y mieæ na uwadze tak e wskazania prawa miêdzynarodowego dotycz¹ce granic swobody wypowiedzi oraz kryteria zawarte w tych normach, w szczególnoœci wobec spe³nienia pozosta³ych kryteriów formalnych zawartych w umowach miêdzynarodowych, co do mo liwoœci zastosowania okreœlonych sankcji za przekroczenie granic swobody wypowiedzi wymaganie, aby okreœlona sankcja za przekroczenie granic swobody wypowiedzi by³a niezbêdna dla demokratycznego spo³eczeñstwa. 2) Analizuj¹c sprawê na podstawie art k.c. nale y jednoznacznie odró niæ kwestiê naruszenia dobra osobistego od bezprawnoœci tego naruszenia. Zasadnie s¹d pierwszej instancji przyj¹³, e wskazane przez ten S¹d w uzasadnieniu sformu³owania zawarte w artykule Rozumieæ diab³a naruszaj¹ dobra osobiste powoda. W tym zakresie S¹d Apelacyjny podziela ocenê s¹du pierwszej instancji. Du a czêœæ sformu³owañ zawartych w spornym artykule przedstawia³a w negatywnym œwietle, w odbiorze przeciêtnego odbiorcy, osobê powoda, co jest wystarczaj¹cym warunkiem uznania, e treœæ artyku³u narusza dobra osobiste powoda. Naruszenie cudzych dóbr osobistych nie jest równoznaczne z uznaniem, e zachodzi podstawa do zastosowania w stosunku do sprawcy naruszenia dóbr osobistych sankcji prawnej przewidzianej w art k.c. nakazania naruszaj¹cemu z³o enia oœwiadczenia okreœlonej treœci maj¹cego na celu usuniêcie skutków naruszenia dóbr osobistych. Drugim warunkiem zastosowania sankcji prawnej jest ustalenie, e naruszenie cudzych dóbr osobistych mia³o charakter bezprawny tj. by czyn naruszaj¹cy dobra osobiste by³ sprzeczny z przepisami prawa lub zasadami wspó³ ycia spo³ecznego. Przepis art k.c. wprowadza domniemanie bezprawnego dzia³ania sprawcy naruszenia cudzego

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI *

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2006 ISSN 1641 1609 ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI * I. Ustalenie bezprawnoœci w rozumieniu art. 293 k.s.h. nie mo e ograniczaæ siê jedynie do ogólnikowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11

POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11 POSTANOWIENIE z dnia 11 sierpnia 2011 r. III AUz 104/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Iwona Krzeczowska-Lasoñ (przewodnicz¹cy, sprawozdawca) SSA Ma³gorzata Gerszewska SSA Aleksandra Urban Teza 1. W sprawach o wysokoœæ

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Inne źródła... XXIX Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz.

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Sygn. akt IV CZ 6/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

t-r...(l"' "'_1 ~li"''. H.~ -t, "'\'{V\ 't. J

t-r...(l' '_1 ~li''. H.~ -t, '\'{V\ 't. J Do druku nr 3426 lllmwtmltmil 00000065903 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH KRzYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES Warszawa, dnia 26 maja 2015 roku SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS ~ dz..... Data wpływu.~... ~... d?.qj..~....

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wiktymizacja wtórna. Maciej Bobrowicz. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Wiktymizacja wtórna. Maciej Bobrowicz. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Artykuł Wiktymizacja wtórna w: Wiktymizacja wtórna, Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw, pod red. Lidii Mazowieckiej, wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 sierpnia 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 67/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 181/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty. Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, Nazwa procedury: Pierwszy dowód osobisty Wymagane dokumenty: - wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego, - 2 fotografie o wym. 35x45mm (aktualne, wyraźne - na białym tle, przedstawiające osobę bez

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie b³êdnych danych personalnych oskar onego zawartych w wyroku.

Sprostowanie b³êdnych danych personalnych oskar onego zawartych w wyroku. OLGA MARIA PIASKOWSKA Sprostowanie b³êdnych danych personalnych oskar onego zawartych w wyroku. Glosa do wyroków S¹du Najwy szego z dnia 8 wrzeœnia 2009 r., IV KK 256/09 1 oraz z dnia 3 lutego 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 301/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 maja 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Edward Janeczko. Dopuszczalnoœæ sytuowania budynku bezpoœrednio przy granicy dzia³ki budowlanej

Edward Janeczko. Dopuszczalnoœæ sytuowania budynku bezpoœrednio przy granicy dzia³ki budowlanej Edward Janeczko Rejent * rok 11 * nr 10(126) paÿdziernik 2001 r. Dopuszczalnoœæ sytuowania budynku bezpoœrednio przy granicy dzia³ki budowlanej 1. Przepisy szeroko pojêtego prawa budowlanego wi¹ ¹ siê

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt II CSK 111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2016 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo