ISSN Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1899-8798. Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz"

Transkrypt

1

2 Redaktor naczelny: Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Kazimierz Klugiewicz Wyboru orzeczeñ dokona³ zespó³ sêdziów S¹du Apelacyjnego w Gdañsku: Renata Artska, Andrzej Czarnota, Dariusz Doñczyk, Ma³gorzata Gerszewska, Kazimierz Klugiewicz, Anna Skupna ISSN CURRENDA sp. z o.o Sopot, Al. Niepodleg³oœci 703A tel. (058) , fax. (058) tel./fax (058) internet: Sopot paÿdziernik 2008 r.

3 w sprawach cywilnych S³owo wstêpne Z nieukrywan¹ radoœci¹ pragnê poinformowaæ Pañstwa, e po kilkuletniej przerwie i w zmienionej szacie graficznej wznawiamy publikacjê wybranych orzeczeñ S¹du Apelacyjnego w Gdañsku. Patrz¹c na pêczniej¹ce w postêpie geometrycznym pó³ki z tekstami ustaw oraz wprost proporcjonalnie do tego komentarze, orzeczenia s¹dów, glosy i inne publikacje naukowe, których ju nikt samodzielnie nie jest w stanie ogarn¹æ, powstaje pytanie o sens tego typu inicjatywy. Doskonale jednak wszyscy wiemy, e bogactwo ycia ludzkiego we wszystkich jego przejawach wyprzedza nawet najbardziej przewiduj¹cego ustawodawcê i tam, gdzie zaczyna siê problem natury prawnej, tam najczêœciej koñcz¹ siê komentarze i orzecznictwo. Na pewno wiêc warto, choæby w tak niewielkim wymiarze i zakresie, przedstawiaæ w³asne rozstrzygniêcia w sprawach, które budz¹ w¹tpliwoœci, spory i kontrowersje. Wyra amy przy tym nadziejê, e przynajmniej niektóre z publikowanych przez nas orzeczeñ sk³aniaæ bêd¹ do refleksji lub nawet zasadnej i rzeczowej krytyki, za co bêdziemy wdziêczni. Planujemy w przysz³oœci zamieszczanie tak e najciekawszych orzeczeñ innych s¹dów apelacji gdañskiej. Dlatego ponawiam propozycjê skierowan¹ do sêdziów innych s¹dów o nadsy³anie propozycji publikacji orzeczeñ zw³aszcza w sprawach, które nie s¹ objête w³aœciwoœci¹ rzeczow¹ s¹dów apelacyjnych. Biuletyn bêdzie ukazywaæ siê w okresach pó³rocznych. Wydanie kolejnego biuletynu planowane jest pod koniec 2008 roku. Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Gdañsku dostêpne jest tak e na stronie internetowej S¹du Apelacyjnego w Gdañsku pod adresem Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku SSA Kazimierz Klugiewicz 3

4 4 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku

5 w sprawach cywilnych PRAWO CYWILNE 1 WYROK z dnia 10 sierpnia 2005 r. I ACa 390/05 Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Regina Godlewska SSA Maryla Domel-Jasiñska (spr.) SSA Arina Perkowska Teza: Okreœlona w art k.c. zgoda inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcê z podwykonawc¹ mo e byæ wyra ona w sposób wyraÿny b¹dÿ dorozumiany, zarówno przed zawarciem umowy wykonawcy z podwykonawc¹, jak i po jej zawarciu, tj. w trakcie realizacji robót, a nawet po ich wykonaniu. Skargê kasacyjn¹ od powy szego wyroku S¹d Najwy szy oddali³ wyrokiem z dnia 30 maja 2006 r. sygn. akt IV CSK 61/06, opublikowanym w OSNC 2007, nr 3 poz WYROK z dnia 23 wrzeœnia 2005 r. I ACa 554/05 Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Dariusz Doñczyk SSA Teresa Sobolewska SSA Maryla Domel-Jasiñska (spr.) Teza: Szczególna wiêÿ rodziców z dzieckiem, przys³uguj¹ca zarówno dziecku, jak i rodzicom w prawid³owo funkcjonuj¹cej rodzi- 5

6 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku nie, zas³uguje na status dobra osobistego, podlegaj¹cego ochronie prawnej, przewidzianej w art. 24 1, art i art. 448 k.c. G³osy aprobuj¹ce: 1) Marek Kowalski Palestra 2006, nr 9-10, s ) Monika Wa³achowska Przegl¹d S¹dowy, nr 1 z 2007 r. s WYROK z dnia 25 kwietnia 2006 r. I ACa 1877/05 Sk³ad orzekaj¹cy: SSA Micha³ Kopeæ SSA Ewelina Jokiel SSA Dariusz Doñczyk (spr.) Tezy: 1. Istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na ocenê bezprawnoœci publikacji prasowej w przypadku wypowiedzi naruszaj¹cych dobra osobiste innej osoby jest cel publikacji, a mianowicie, czy zmierza ona do ochrony okreœlonych i wa nych wartoœci w spo³eczeñstwie demokratycznym, czy te do poni enia krytykowanej osoby. 2. Je eli osoba publiczna w sprawach budz¹cych zainteresowanie publiczne sama u ywa sformu³owañ ostrych, brutalnych, obraÿliwych, czy naruszaj¹cych dobre imiê innych osób, nie mo e liczyæ na uznanie, e w stosunku do niej naruszono granice wolnoœci wypowiedzi, okreœlonej przepisem art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Wolnoœci i Podstawowych Wolnoœci, w przypadku wyra enia ostrych ocen polemicznych adekwatnych do wypowiedzi krytykowanej osoby publicznej. W takim wypadku nie s¹ wy³¹czone spod ochrony prawnej nawet oceny obraÿliwe i prowokuj¹ce. 3. Z przepisu art. 41 Prawa prasowego wynika zasada, e nie mo na œrodków wyrazu u ytych w wypowiedzi prasowej ana- 6

7 w sprawach cywilnych lizowaæ dos³ownie w oderwaniu od formy wypowiedzi, o ile s¹ to formy prawnie akceptowane. 4. Nie mo na wykluczyæ co do zasady, z uwagi na jej cechy (ostroœæ, gwa³townoœæ wypowiedzi oraz wykorzystywanie broni zapo yczonej od krytykowanej osoby), pos³u enia siê w debacie publicznej form¹ wypowiedzi w postaci filipiki jako odpowiednim œrodkiem wyrazu w³asnej opinii. Za dopuszczaln¹ nale y uznaæ tê formê wypowiedzi w sytuacji, gdy dotyczy d³ugotrwa³ej dzia³alnoœci osoby publicznej zagra aj¹cej, b¹dÿ naruszaj¹cej podstawowe wartoœci dla demokratycznego spo³eczeñstwa w sytuacji biernej postawy wobec tej dzia- ³alnoœci: instytucji publicznych maj¹cych strzec tych wartoœci oraz opinii publicznej. Z uzasadnienia Powód Henryk J. wyst¹pi³ przeciwko Paw³owi H. z powództwem o ochronê dóbr osobistych, w ramach którego domaga³ siê nakazania pozwanemu zamieszczenia na ³amach,,Rzeczpospolitej przeprosin o treœci okreœlonej w pozwie oraz wniós³ o zas¹dzenie od pozwanego na rzecz Domu Dziecka w G.-O. kwoty z³. Powód twierdzi³, e w dniu r. na ³amach dziennika,,rzeczpospolitej ukaza³ siê artyku³ autorstwa pozwanego,,rozumieæ diab³a. W treœci artyku³u zosta³a zawarta ocena ksiêdza pra³ata Henryka J. obliczona na poni enie i oœmieszenie jego osoby. Pozwany swych twierdzeñ szkaluj¹cych dobre imiê powoda nie popar³ przy tym adnym dowodem. Pozwany wniós³ o oddalenie powództwa podnosz¹c, e w swym artykule napisanym w poetyce pamfletu podda³ krytyce jedynie publiczne zachowania powoda budz¹ce lêk, niepokój i zdumienie. Wskaza³ dalej, e powód prezentuj¹c publicznie swe pogl¹dy dotycz¹ce ycia politycznego, spo³ecznego i funkcjonowania pañstwa odwo³ywa³ siê do najgorszych antysemickich fobii oraz do emocji sprzecznych z wartoœciami demokratycznego pañstwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Powód g³osi³ publicznie pogl¹dy sprzeczne z nauczaniem Koœcio³a, w tym zw³aszcza ze wszystkimi wypowiedziami Jana Paw³a II na temat stosunku Chrzeœcijan do ydów i grzechu antysemityzmu. Godzi³y one w podstawowe dobra spo³eczne tolerancjê, poszanowanie ludzkiej godnoœci, poczucie bezpieczeñstwa. Stanowi¹cy przedmiot sporu arty- 7

8 8 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku ku³ by³ zatem publiczn¹ reakcj¹ oraz publiczn¹ i dozwolon¹ prawem krytyk¹ na skrajne, nietolerancyjne i manipuluj¹ce emocjami ludzi zachowania powoda. Wyrokiem z dnia 12 wrzeœnia 2005 r. S¹d Okrêgowy w G. nakaza³ pozwanemu, aby w terminie jednego miesi¹ca od daty uprawomocnienia siê wyroku zamieœci³ na w³asny koszt na ³amach dziennika Rzeczpospolita oœwiadczenie nastêpuj¹cej treœci: W zwi¹zku z zamieszczeniem w dniu 22 maja 2004 r. artyku³u mojego autorstwa pt. Rozumieæ diab³a dotycz¹cego osoby oraz dzia³alnoœci ksiêdza Henryka J. proboszcza Koœcio³a Œw. B. w G. pragnê przeprosiæ ksiêdza Henryka J. za u yte w nim sformu³owania i okreœlenia obra aj¹ce jego osobê. Pawe³ H.. W pozosta³ym zakresie powództwo oddali³; wpis tymczasowy uzna³ za ostateczny; zas¹dzi³ od pozwanego na rzecz powoda kwotê 600 z³ tytu³em kosztów zastêpstwa prawnego. S¹d Okrêgowy ustali³, e w dniu r. w dzienniku,,rzeczpospolita w dziale,,wolna trybuna ukaza³ siê artyku³ autorstwa pozwanego,,rozumieæ diab³a. W treœci powo³anego artyku³u napisanego w konwencji filipiki pozwany podda³ ocenie treœæ kazañ powoda Henryka J. oraz wystrój Grobów Pañskich w Koœciele Œw. B. w G., którego powód by³ wówczas proboszczem. Pozwany nie kwestionuj¹c zas³ug powoda w okresie strajków sierpniowych zarzuci³, e powód korzysta³ wiele razy z demokracji w sposób nielicuj¹cy z godnoœci¹ kap³ana Koœcio³a Katolickiego. Wskaza³ dalej, e chorobliwa obsesja powoda, wyra aj¹ca siê w tropieniu ydów i masonów zagra aj¹cych istnieniu Polski, w poni aniu i wyszydzaniu mniejszoœci narodowych, w obna aniu rzekomych spisków zmierzaj¹cych do zniszczenia naszego kraju jest powszechnie znana i wiadoma. Pozwany stwierdzi³ nadto, e bêd¹c pytany w œwiecie dziesi¹tki, jeœli nie setki razy, o fenomen ksiêdza J. zazwyczaj odpowiada zgodnie z prawd¹ e kap³an ten zupe³nie nie rozumie Ewangelii i przeciwstawia siê ostentacyjnie nauczaniu papie a; e jest mutacj¹ polskiego endeka z moczarowsk¹, komunistyczn¹ fobi¹ plucia na obcego: yda, peda³a, euroentuzjasty; e to chory cz³owiek, nieszczêœliwy w gruncie rzeczy i pot³uczony, który polskoœæ wymieni³by w ka dej chwili na dowolny paszport volksdeutscha, Irakijczyka czy Rosjanina gdyby sz³y za tym piêkne szaty, nowe limuzyny, tytu³y i ordery przypinane do jego bia³ego,

9 w sprawach cywilnych przypominaj¹cego styl pu³kownika Kadafiego munduru, w który ksi¹dz pra³at tak lubi siê przywdziewaæ. W tekœcie spornego artyku³u pozwany postawi³ nastêpuj¹ce pytania: Dlaczego wbrew zasadom ustalonym przez Stolicê Apostolsk¹ ksi¹dz pra³at Henryk J. organizuje mszê œwiêt¹, podczas której centraln¹ postaci¹ nie jest Jezus Chrystus, tylko Andrzej L.? Dlaczego wierni podczas tej Najœwiêtszej Ofiary wiele razy nagradzaj¹ oklaskami polityczn¹ demagogiê, chamski populizm i niebywa³¹, niemal faszystowsk¹ frazeologiê? Dlaczego wbrew wszelkim zaleceniom episkopatu czytana by³a wówczas lista kandydatów do znienawidzonego sk¹din¹d przez pra³ata europarlamentu? Pozwany podkreœli³, e jak do tej pory ksi¹dz arcybiskup Tadeusz G. tylko raz tupn¹³ nog¹, zakazuj¹c na krótko g³oszenia kazañ pra³atowi. Od tamtego czasu ten niebywale urós³ w pychê i pewnoœæ siebie. Przemawia jak gauleiter, gensek, nie jak kap³an. Zakoñczy³ swój artyku³ pytaniami:,,czy naprawdê nie mo emy nic w tej sprawie? Czy skazani jesteœmy na wrzask Nibelungów, mowê kar³ów i orwellowskie godziny nienawiœci w kraju Jan Paw³a II?. Odnoœnie dzia³alnoœci publicznej powoda S¹d Okrêgowy ustali³, e w 1995 r. Henryk J. przystroi³ Grób Pañski w Koœciele Œw. B. w G. w ten sposób, e na czerwonym tle zestawi³ obok siebie skrócone nazwy legalnie dzia³aj¹cych partii politycznych m.in. Unii Wolnoœci, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Pracy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej z symbolami NKWD, KGB, NSDAP, UB i SB. Nad symbolami partii i aparatów bezpieczeñstwa re imu faszystowskiego i komunistycznego umieœci³ wizerunki sierpa i m³ota oraz swastyki. Odnosz¹c siê do tych symboli podczas homilii w dniu r. stwierdzi³:,,znak Dawida mieœci siê ju w tych dwóch znakach i nie muszê go powtarzaæ.... Prokuratura Rejonowa (...) w G. prowadzi³a przeciwko powodowi postêpowanie karne (...) o to, e w dniu r. w G. publicznie podczas mszy œwiêtej w Bazylice Œw. B. w G., w której uczestniczy³a wiêksza iloœæ osób, wyg³aszaj¹c homiliê i wypowiadaj¹c s³owa,,znak Dawida mieœci siê ju w tych dwóch znakach i nie muszê go powtarzaæ... odnosz¹ce siê do wystroju grobu Wielkiej Nocy, w którym to wystroju umieœci³ miêdzy innymi symbole ruchu faszystowskiego i komunistycznego, przyrówna³ Gwiazdê Dawida do symboli swastyki oraz sierpa i m³o- 9

10 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku ta, czym l y³, wyszydzi³ i poni y³ ludnoœæ ydowsk¹ z powodu jej przynale noœci narodowoœciowej i wyznaniowej tj. o czyn przewidziany w art k.k. w zb. z art k.k. w zw. z art k.k. Prokurator Prokuratury Rejonowej (...) w G. po przyjêciu w dniu r. porêczenia osobistego od senatora RP Leszka L. postanowieniem z dnia r. postanowi³ warunkowo umorzyæ postêpowanie karne w stosunku do powoda podejrzanego o pope³nienie wy ej okreœlonego przestêpstwa, ustalaj¹c okres próby na dwa lata, liczony od uprawomocnienia siê orzeczenia. Podczas wyborczej kampanii prezydenckiej prowadzonej w 1995 r. powód powiedzia³ w jednym ze swych kazañ:,,a któ z tych polskich reprezentantów, waszych delegatów, którychœcie wybrali do Sejmu, w³adzy, do rz¹du, powiedzia³, sk¹d przyby³: z Izraela, czy z Moskwy?. W listopadzie 1997 r. powód stwierdzi³ publicznie, e,,nie mo na tolerowaæ mniejszoœci ydowskiej w rz¹dzie. Za to arcybiskup Tadeusz G. zawiesi³ powoda na rok w czynnoœciach proboszcza bazyliki Œw. B. w G. W 1998 r. w Koœciele Œw. B. ustawiono stoisko z broszurami i publikacjami antysemickimi. W 2001 r. roku Jedwabnego powód przystroi³ Grób Chrystusowy w ten sposób, e po lewej stronie o³tarza ustawi³ nadpalon¹ stodo³ê, z której wystawa³ ludzki szkielet, i napis,,ojcze przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹ ; po prawej stronie o³tarza umieœci³ postaæ Chrystusa w otoczeniu czaszek oraz napis,, ydzi zabili Pana Jezusa i Proroków i nas tak e przeœladowali. Na Wielkanoc 2004 r. wystrój Grobu Pañskiego stanowi³ koœciotrup trzymaj¹cy flagê Unii Europejskiej. W 2004 r. na mszy odprawianej przez powoda w Koœciele Œw. B. goœci³ przewodnicz¹cy Samoobrony Andrzej L. Podczas kazania powód przyrówna³ Samoobronê do zwi¹zku zawodowego,,solidarnoœæ. (...) W ocenie S¹du Okrêgowego powództwo zas³ugiwa³o czêœciowo na uwzglêdnienie. Swoboda wypowiedzi i wynikaj¹ce z niej prawo do krytyki jest fundamentem rozwoju demokratycznego spo³eczeñstwa i stanowi warunek rozwoju oraz samorealizacji ka dej jednostki. Swoboda wypowiedzi podlega ochronie 10

11 w sprawach cywilnych prawnej. Wolnoœæ prasy, wolnoœæ wypowiedzi i prawo do informacji gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz liczne akty prawne o charakterze miêdzynarodowym. Art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) zapewnia ka demu wolnoœæ wyra ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zasada swobody wypowiedzi wyartyku³owana zosta³a w art. 19 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). Wed³ug art. 19 ust. 1 ka dy cz³owiek ma prawo do posiadania bez przeszkód w³asnych pogl¹dów. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 2 MPPOiP ka dy cz³owiek ma prawo do swobodnego wyra ania opinii; prawo to obejmuje swobodê poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i pogl¹dów, bez wzglêdu na granice pañstwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzie³a sztuki b¹dÿ w jakikolwiek inny sposób wed³ug w³asnego wyboru. Z dniem r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowa³a Europejsk¹ Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z dnia r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z póÿn. zm.). Wolnoœæ wypowiedzi gwarantuje art. 10 ust. 1 Konwencji stanowi¹c, e ka dy ma prawo do wolnoœci wyra ania opinii. Prawo to obejmuje wolnoœæ posiadania pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na granice pañstwowe. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoœæ prasy i innych œrodków przekazu (art. 14 Konstytucji). Prasa korzysta z wolnoœci wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoœci ycia publicznego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej (art. 1 ustawy z dnia r. Prawo prasowe Dz.U. Nr 5 poz. 24 z póÿn. zm.). Wolnoœæ wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego i musi siê mieœciæ w ramach wytyczonych przez prawo. Ograniczenia wolnoœci wypowiedzi wynikaj¹ z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 19 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i z art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dÿ 11

12 12 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw. Wed³ug art. 19 ust. 3 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych realizacja prawa do swobodnego wyra ania opinii poci¹ga za sob¹ specjalne obowi¹zki i specjaln¹ odpowiedzialnoœæ. Mo e ona w konsekwencji podlegaæ pewnym ograniczeniom, które powinny byæ jednak wyraÿnie przewidziane przez ustawê i które s¹ niezbêdne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego albo zdrowia lub moralnoœci publicznej. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci dopuszcza ingerencjê w swobodê wypowiedzi stanowi¹c w art. 10 ust. 2, e korzystanie z wolnoœci (tak e wolnoœci wypowiedzi) poci¹gaj¹cych za sob¹ obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ mo e podlegaæ takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie s¹ przewidziane przez ustawê i niezbêdne w spo³eczeñstwie demokratycznym w interesie bezpieczeñstwa pañstwowego, integralnoœci terytorialnej lub bezpieczeñstwa publicznego ze wzglêdu na koniecznoœæ zapobie enia zak³óceniu porz¹dku lub przestêpstwu, z uwagi na ochronê zdrowia i moralnoœci, ochronê dobrego imienia i praw innych osób oraz ze wzglêdu na zapobie enie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronnoœci w³adzy s¹dowej. W orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu utrwali³ siê pogl¹d o dominuj¹cej roli zasady swobody wypowiedzi, chocia ta nie ma charakteru absolutnego i podlega ograniczeniom, to jednak wszelkie ograniczenia musz¹ byæ interpretowane œcieœniaj¹ce. Wed³ug Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu ingerencja w³adz krajowych w zasadê swobody wypowiedzi jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy spe³nia trzy warunki: ograniczenie musi byæ przewidziane przez wczeœniej istniej¹ce i znane prawo krajowe, ingerencji mo na dokonaæ tylko wtedy, gdy s³u y ona wy³¹czne ochronie dóbr wskazanych w art. 10 ust. 2 Konwencji, ograniczenie musi byæ konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie. W œwietle art. 10 ust. 1 Konwencji swoboda wypowiedzi nie mo e ograniczaæ siê jedynie do informacji i pogl¹dów, które s¹ odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojêtne, lecz

13 w sprawach cywilnych odnosi siê w równym stopniu do takich, które obra aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój. Wynika to z wymogów pluralizmu, tolerancji i otwartoœci, bez których nie ma demokratycznego spo- ³eczeñstwa (tak ETPCz w wyroku z dnia r. wydanym w sprawie Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii 1976, A. 24, podobnie w sprawach: Castells przeciwko Hiszpanii, 1992 r. Bobo przeciwko Hiszpanii, 2000 r., czy Oberschlick przeciwko Austrii 1991 r.). Wolnoœæ wypowiedzi doznaje ograniczenia w zwi¹zku z ochron¹ wolnoœci i praw innych osób. Z takiej ochrony prawnej korzystaj¹ m.in. dobra osobiste osoby fizycznej. W myœl art. 23 i 24 kodeksu cywilnego ka dej osobie fizycznej s³u y ochrona jej dóbr osobistych. Naruszenia dobra osobistego rozumianego jako prawa podmiotowego osoby fizycznej dopuszcza siê ka dy, kto w takie dobro chronione konkretn¹ norm¹ prawa lub zasadami wspó³- ycia spo³ecznego godzi w sposób bezprawny. Z przepisu art. 24 k.c. wynika domniemanie bezprawnoœci, a zatem na pokrzywdzonym ci¹ y jedynie obowi¹zek wykazania naruszenia b¹dÿ zagro enia konkretnego dobra osobistego, zaœ sprawca by uwolniæ siê od odpowiedzialnoœci musi wykazaæ okolicznoœci wy³¹czaj¹ce bezprawnoœæ swojego zachowania. Do dóbr osobistych, które pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego, nale y wymieniona w art. 23 k.c. czeœæ. Zaprezentowana przez pozwanego w treœci artyku³u pozwanego,,rozumieæ diab³a ocena powoda, wówczas proboszcza Bazyliki Œw. B. w G., godzi³a w czeœæ powoda i to pojmowan¹ w obu aspektach: zewnêtrznym tj. dobre imiê oraz wewnêtrznym tj. godnoœæ osobist¹. Zawarte w przedmiotowym artykule stwierdzenia przyrównuj¹ce powoda do gauleitera, genseka, czy te okreœlenie go jako mutacji polskiego endeka z moczarowsk¹, komunistyczn¹ fobi¹ plucia na obcego, postawienie mu zarzutu gotowoœci wymiany polskoœci na dowolny paszport, uzasadniaj¹ twierdzenie, e pozwany naruszy³ dobra osobiste powoda. Przytoczone wypowiedzi s¹ wysoce obraÿliwe nie tylko z osobistego punktu widzenia powoda, ale i z punktu widzenia przeciêtnej reakcji ka dego cz³owieka, a w tym i opinii publicznej, która jest wyrazem pogl¹dów powszechnie przyjêtych i akceptowanych przez spo³eczeñstwo w danym miejscu i czasie. Zachowanie pozwanego objête zatem by³o domniemaniem bezprawnoœci i na 13

14 14 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku pozwanym w zwi¹zku z tym spoczywa³ ciê ar wykazania tego, e treœæ spornego artyku³u mieœci³a siê w ramach wyznaczonych przez prawo i zasady wspó³ ycia spo³ecznego. Pozwany powy - szego domniemania nie podwa y³, a tym samym ocena osoby powoda i jego zachowañ zaprezentowana przez pozwanego w artykule,,rozumieæ diab³a nie korzysta z ochrony prawnej zapewnianej wolnoœci wypowiedzi. Granice akceptowanej krytyki s¹ szersze w przypadku osoby dzia³aj¹cej publicznie, która w œwiadomy i nieunikniony sposób wystawia ka de swe s³owo oraz czyn na otwart¹ i ostr¹ kontrolê dziennikarzy i opinii publicznej. Osoba taka musi wykazaæ wiêksz¹ tolerancjê, szczególnie gdy sama jest autorem publicznych wypowiedzi poddawanych krytyce (tak te ETPCz w wyroku z dnia r. w sprawie Oberschlick przeciwko Austrii). Istota przedmiotowego artyku³u sprowadza siê do krytyki antysemickich wyst¹pieñ powoda. Ocena powoda z punktu widzenia zanegowania przez niego przyst¹pienia Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, czy te w aspekcie goszczenia przewodnicz¹cego Samoobrony Andrzeja L., choæ schodzi na dalszy plan, to jednak nie musia³a byæ obra aj¹ca. Powód odnosz¹c siê krytycznie do faktu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej korzysta³ z wolnoœci wypowiedzi, co nie oznacza jednoczeœnie zaaprobowania miejsca i formy wyra enia tej oceny. Pozwany przywo³uj¹c wypowiedÿ Andrzeja L., w której mia³by on stwierdziæ, e wiele uczy siê od Józefa Goebbelsa, ministra propagandy III Rzeszy, nie wykaza³, aby powód akceptowa³ Ÿród³a inspiracji przewodnicz¹cego Samoobrony w dzia³alnoœci politycznej. Podkreœlenia wymaga, e Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu dopuszcza u ycie obraÿliwych i pe³nych emocji okreœleñ w czasie aktualnie tocz¹cej siê debaty publicznej w sprawach budz¹cych powa ne zatroskanie spo³eczeñstwa. Akceptuje pos³u enie siê w takich sprawach obraÿliwymi epitetami, jeœli padaj¹ one w czasie spontanicznej rozmowy kieruj¹cej siê w³asn¹ dynamik¹. Nieco inaczej odnosi siê natomiast do oburzaj¹cych ocen zawartych w artykule prasowym, którego treœæ podlega krytycznej refleksji i jest przemyœlana. Wtedy wed³ug orzecznictwa Trybuna³u krytykê mo na wyraziæ w bardziej wywa ony sposób, bez odwo³ywania siê do ubli aj¹cych œrodków jêzykowych (tak ETPCz w wyroku z dnia r. Tammer prze-

15 w sprawach cywilnych ciwko Estonii i w wyroku z dnia r. Janowski przeciwko Polsce). W rozpoznawanych przez ETPCz sprawach, w których zaakceptowano u ycie obraÿliwych s³ów, zapad³y na tle takich stanów faktycznych, w których obraÿliwa ocena zbieg³a siê w czasie z wyst¹pieniami osób poddanych krytyce i stanowi- ³a element debaty publicznej w wa nych sprawach spo³ecznych. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie nie mo e ujœæ uwadze, e ostatnie z wyst¹pieñ powoda o zabarwieniu antysemickim mia³o miejsce w 2001 r., w roku Jedwabnego. Wówczas, jak i wczeœniej, tak agresywn¹ ocenê powoda wynikaj¹c¹ ze spornego artyku³u uzna³by S¹d za dopuszczaln¹ i mieszcz¹ siê w ramach swobody wypowiedzi. Po kilku latach od bulwersuj¹cych wyst¹pieñ powoda pozwany jako pisarz móg³ pos³u yæ siê bardziej stonowanymi œrodkami wyrazu. Reakcja pozwanego by³a zatem nieproporcjonalna ze wzglêdu na brak jednoœci czasowej wyst¹pieñ powoda i publikacji spornego artyku³u. Równie i gatunek literacki, którym pos³u y³ siê pozwany oraz miejsce publikacji spornego artyku³u, same przez siê nie wy³¹czaj¹ bezprawnoœci jego dzia³ania. Z ustaleñ S¹du wynika, e artyku³,,rozumieæ diab³a nale y do tradycji filipiki gwa³townej mowy oskar ycielskiej skierowanej przeciwko jakiejœ osobie. Za bieg³ym profesorem Przemys³awem Czapliñskim, wskaza³ S¹d Okrêgowy, e filipika nale y do,,si³ retorycznych szybkiego reagowania wtr¹caj¹c siê w aktualne ycie publiczne i w aktualne debaty nie cofa siê przed niczym, nie przebiera w œrodkach, nie studzi namiêtnoœci. Wrêcz przeciwnie; jej istot¹ jest dobieranie jak najostrzejszych figur s³ownych, poniewa jej zadanie polega na pobudzeniu obywateli do dzia³ania. Filipika pojawia siê bowiem w debacie publicznej zawsze wtedy, gdy zagro one jest dobro wspólne, którego instytucje nie s¹ w stanie obroniæ. Literacka forma tekstu oraz miejsce jego publikacji maj¹ istotne znaczenie dla oceny dzia³ania w kategoriach bezprawnoœci, odgrywaj¹ natomiast mniejsz¹ rolê przy dokonywaniu oceny, czy dosz³o do naruszenia dóbr osobistych,,bohatera artyku³u. Nie mo na jednak generalnie za³o yæ, e literacka forma utworu wy³¹cza bezprawnoœæ dzia³ania autora. Tak e filipika, któr¹ pos³u y³ siê pozwany, podlega ocenie z punktu widzenia zasad wspó³ ycia spo- ³ecznego i rzetelnoœci. Krytyka cudzego postêpowania, lub zapatrywañ nie powinna przekraczaæ granic potrzebnych do osi¹- 15

16 16 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku gniêcia spo³ecznego celu krytyki i co do zasady nie powinna naruszaæ dobrego imienia, czy godnoœci osobistej cz³owieka. Tak e filipika nie mo e wykraczaæ poza rzeczywist¹ potrzebê i poni- aæ godnoœci osobistej dotkniêtej ni¹ osoby. Z mocy art k.c. uprawnionemu przys³uguje roszczenie o zaniechanie dzia³ania oraz o usuniêcie skutków dokonanego ju naruszenia dobra osobistego. W razie naruszenia dobra osobistego uprawniony mo e ¹daæ od sprawcy naruszenia, aby dope³ni³ czynnoœci potrzebnych do usuniêcia jego skutków, w szczególnoœci a eby z³o y³ oœwiadczenie odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie. Stosuj¹c wobec pozwanego sankcjê z art k.c. S¹d nakaza³ pozwanemu z³o enie oœwiadczenia o przeproszeniu powoda o treœci zapewniaj¹cej powodowi niezbêdn¹ ochronê z tytu³u naruszonych dóbr osobistych. Ustalaj¹c natomiast miejsce publikacji oœwiadczenia przyj¹³ S¹d za powodem, e w³aœciwym bêdzie opublikowanie oœwiadczenia, na ³amach którego pozwany opublikowa³ wypowiedÿ godz¹c¹ w dobra osobiste powoda. S¹d Okrêgowy oddali³ powództwo powoda w czêœci dotycz¹cej ¹dania zas¹dzenia od pozwanego na wskazany przez powoda cel spo³eczny kwoty zadoœæuczynienia pieniê nego, czego mo na siê domagaæ na podstawie art. 448 k.c. w zwi¹zku z art k.c. Maj¹c na uwadze wyk³adniê art. 448 k.c., jakiej dokona³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia r. (SK 49/03 OTK-A), s¹d pierwszej instancji uzna³, e ochronê godnoœci i dobrego imienia powoda zapewni najlepiej œrodek ochrony niemaj¹tkowej w postaci przeprosin. W ten sposób w ca³oœci naprawiona zostanie krzywda moralna doznana przez powoda na skutek publikacji spornego artyku³u w sposób uwzglêdniaj¹cy ochronê dobrego imienia powoda w nawi¹zaniu do norm moralnych i obyczajowych obowi¹zuj¹cych w polskim spo³eczeñstwie. Nie zachodzi³a koniecznoœæ zas¹dzenia pieniê nego zadoœæuczynienia od pozwanego w celu naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy moralnej (...). Od powy szego wyroku apelacjê wniós³ pozwany, który zaskar y³ wyrok w czêœci uwzglêdniaj¹cej powództwo oraz rozstrzygniêcie o kosztach procesu (punkty I i IV wyroku) zarzucaj¹c: 1) naruszenie prawa materialnego, to jest przepisów art. 24 k.c. i art. 1 Prawa prasowego poprzez ich b³êdn¹, interpretacjê,

17 w sprawach cywilnych w szczególnoœci poprzez przyjêcie, e wy³¹czenie bezprawnoœci naruszenia dóbr osobistych w przypadku korzystania z prasowej krytyki interwencyjnej nastêpuje w istotnym rozmiarze tylko w takim przypadku, gdy krytyka zostaje sformu³owana w bezpoœredniej bliskoœci czasowej krytykowanego aktu postêpowania osoby opisywanej w materiale prasowym, drugorzêdne znaczenie ma zaœ donios³oœæ krytykowanego postêpowania i wartoœci, jakich broni³ krytykuj¹cy oraz rozmiar prowokacji, jakiej dopuœci³a siê osoba krytykowana i jej skutki spo³eczne; 2) naruszenie przepisu art. 5 Kodeksu cywilnego poprzez uznanie, e skierowane przez powoda ¹danie przeproszenia go przez pozwanego stanowi wykonywanie przys³uguj¹cych powodowi praw osobistych, podczas gdy zg³oszenie tego roszczenia stanowi czynienie z tego prawa u ytku sprzecznego z zasadami wspó³ ycia spo³ecznego, w sytuacji gdy powód swoimi wielokrotnymi zachowaniami publicznie, rozmyœlnie i celowo narusza³ dobra osobiste ca³ych grup spo³ecznych lub wszystkich osób, tworz¹cych spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym naruszenia te dotyczy³y dóbr osobistych i wartoœci o znaczeniu podstawowym dla ³adu spo³ecznego Pañstwa Polskiego, konstytucyjnego ustroju Polski i obowi¹zuj¹cego w spo³eczeñstwie systemu norm moralnych i obyczajowych. W uzasadnieniu apelacji pozwany wywodzi³, e nie mo e byæ mowy o wygaœniêciu interesu uzasadniaj¹cego prawo do krytyki, o odpadniêciu spo³ecznego celu tej krytyki, a tym samym o uznaniu dzia³ania pozwanego za bezprawne, o ile uwzglêdni siê, e istotniejsze znaczenie od odstêpu czasowego dziel¹cego opublikowanie spornego artyku³u od zachowañ powoda maj¹: rodzaj wartoœci, w które godzi³y prowokacyjne zachowania powoda, skrajnie prowokuj¹cy charakter krytykowanych publicznych zachowañ powoda, istotne i negatywne skutki spo³eczne zachowañ powoda, trwa³oœæ postêpowania i brak poprawy ze strony powoda, jak równie rozmyœlny i publiczny charakter aktów zachowañ powoda. Wskazana przez s¹d pierwszej instancji linia orzecznicza judykatury europejskiej dotyczy innych stanów faktycznych nieadekwatnych do rozpoznawanej sprawy, gdy odnosi siê do zachowañ emocjonalnych i nieprzemyœlanych podczas gdy pozwany w spornym artykule podda³ dog³êbnej i wnikliwej analizie postêpowanie krytykowanego w jego dzia³alnoœci publicznej i wyraÿnie wskaza³, jakiego 17

18 Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku rodzaju zachowania krytykowanego ocenia negatywnie; nie pos³u y³ siê jak w analizowanych przyk³adach spraw zawis³ych przed s¹dami europejskimi s³owami powszechnie uznanymi za obel ywe i nieprzemyœlanymi, lecz jêzykiem literackim, dzia³aj¹c w ramach przyjêtego gatunku literackiego. S¹d Okrêgowy pomin¹³ tak e okolicznoœæ, e wysuniêcie przez powoda ¹dania publicznego przeproszenia za krytykê prasow¹, w sytuacji gdy uprzednio dopuœci³ siê publicznie zachowañ prowokuj¹cych (zachowañ które wywo³a³y zarówno œciganie karne jak i interwencjê biskupa metropolity g.) i zachowania te podj¹³ w sposób celowy i przemyœlany oraz gdy zachowania te godzi³y w wartoœci zas³uguj¹ce na szczególn¹ ochronê, a tak e gdy powód za zachowania te nie przeprosi³ i siê od nich nie odci¹³, stanowi nadu ycie przys³uguj¹cego mu prawa podmiotowego i zgodnie z przepisem art. 5 Kodeksu cywilnego nie zas³uguje na ochronê (...). S¹d Apelacyjny zwa y³, co nastêpuje: Apelacja zas³uguje na uwzglêdnienie. Istota sprawy sprowadza siê do rozstrzygniêcia konfliktu pomiêdzy dwoma prawami prawem do wolnoœci wypowiedzi, obejmuj¹cej m.in. wolnoœæ wyra ania opinii, a prawem do ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej, w tym prawa do ochrony czci zarówno w aspekcie wewnêtrznym (godnoœci), jak i zewnêtrznym (dobrego imienia) chronionymi prawnie i to zarówno przez normy porz¹dku wewnêtrznego (art. 14, art. 30, art. 47, art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, ustawy: art. 23 i 24 kodeksu cywilnego oraz art. 1 i art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Dz.U. Nr 5, poz. 24 z póÿn. zm.), jak równie normy prawa miêdzynarodowego zawarte w konwencjach miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ (art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z dnia 4 listopada 1950 r., art. 17 i 19 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych). Z uwagi na wymienione wy ej Ÿród³a prawa, stanowi¹ce podstawê funkcjonowania pañstwa oraz porz¹dku prawno-miêdzynarodowego w zakresie ochrony praw cz³owieka oba prawa nale ¹ do praw o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania demokratycznego pañstwa. adne z tych praw nie ma charakteru nadrzêdnego wobec drugiego, ani te charak- 18

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: 214841 ISSN: 1895-8397 LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów,

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji JOANNA ABLEWICZ Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji Podstawow¹ zasad¹ gospodarki rynkowej maj¹c¹ dla jej rozwoju fundamentalne znaczenie jest zasada wolnoœci gospodarczej. Cech¹ charakterystyczn¹

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Czêœæ I. Prawo wspólnotowe Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z 10.9.1984

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo