S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY 1981 1988"

Transkrypt

1 S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY

2 M O N O G R A F I E TOM 16

3 I N S T Y T U T P A M I C I N A R O D O W E J KOMISJA ÂCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU MARIA STANOWSKA ADAM STRZEMBOSZ S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY WARSZAWA 2005

4 Opracowanie graficzne i projekt ok adki Krzysztof Findziƒski Recenzent Marek Safjan Redakcja Katarzyna Zonn Redakcja techniczna Andrzej Broniak Korekta Hanna Âmierzyƒska Indeks Jolanta Krajewska Sk ad i amanie Jolanta Krajewska, Wojciech Czaplicki (ok adka) Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji ul. Pu askiego 6/10, Radom Copyright by Maria Stanowska, Adam Strzembosz i Instytut Pami ci Narodowej Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Seria Monografie : tom 16 ISBN X

5 SPIS TREŚCI Wstêp Adam Strzembosz... 7 Czêœæ I Wprowadzenie Adam Strzembosz S¹downictwo w Polsce w latach Adam Strzembosz S¹downictwo polskie u pocz¹tków Solidarnoœci, w stanie wojennym i w okresie poprzedzaj¹cym prze³om w 1989 roku Adam Strzembosz S¹downictwo warszawskie po 13 grudnia 1981 roku, w okresie brutalnej walki z opozycj¹ polityczn¹ Adam Strzembosz Czêœæ II Wprowadzenie Przestêpstwa polityczne w orzecznictwie warszawskich s¹dów powszechnych i wojskowych lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Maria Stanowska Przestêpstwa i wykroczenia polityczne w s¹dach warszawskich ujêcie statystyczne Kwalifikacja prawna przestêpstw politycznych Sprawcy przestêpstw lub wykroczeñ politycznych Postêpowanie doraÿne

6 Postêpowanie w sprawach o wykroczenia Przebieg postêpowania i orzeczenia wydane w poszczególnych s¹dach Postêpowanie odwo³awcze i po uprawomocnieniu siê orzeczenia prowadzone w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Postêpowanie nadzwyczajnorewizyjne w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Niektóre negatywne skutki postêpowañ karnych z lat osiemdziesi¹tych Postêpowania rehabilitacyjne Postawy sêdziów i prokuratorów w procesach politycznych z lat osiemdziesi¹tych Maria Stanowska Czêœæ III Wprowadzenie Adam Strzembosz Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów, którzy w latach sprzeniewierzyli siê niezawis³oœci sêdziowskiej Adam Strzembosz Odpowiedzialnoœæ sêdziów za uprzednie dzia³ania w komunistycznym aparacie represji Adam Strzembosz Zakoñczenie Adam Strzembosz Pos³owie Adam Strzembosz Summary Wykaz aktów prawnych Bibliografia Wykaz skrótów Indeks osób

7 WSTĘP G³ównym przedmiotem zainteresowania autorów niniejszej ksi¹ ki jest orzecznictwo s¹dowe w sprawach karnych w okresie od grudnia 1981 r. do grudnia 1988 r., czyli podczas stanu wojennego, w latach, gdy zosta³ on zawieszony, ale zachowano ró ne zwi¹zane z nim obostrzenia, i wreszcie po zniesieniu regulacji o charakterze nadzwyczajnym, kiedy jednak nadal funkcjonowa³y niezwykle restrykcyjne, charakterystyczne dla pañstwa totalitarnego instytucje prawa karnego, zawarte w kodeksie karnym z 1969 r. Oczywiœcie nie zajmujemy siê w tej pracy wszystkimi sprawami karnymi, a jedynie tzw. sprawami politycznymi. Takim mianem w tamtym okresie nazywano m.in. sprawy oparte na przepisach wymierzonych przeciwko podstawowym prawom cz³owieka i wolnoœciom obywatelskim, takim jak prawo do posiadania i przekazywania wiadomoœci oraz pogl¹dów, gromadzenia siê i zrzeszania, szczególnie w zwi¹zki zawodowe, a tak e strajkowania i prowadzenia akcji protestacyjnych, rozumianych jako ka de zbiorowe wyst¹pienie do w³adz. Autork¹ najwa niejszej, drugiej czêœci ksi¹ ki jest dr Maria Stanowska, wczeœniej pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, a nastêpnie cz³onek Biura Orzecznictwa S¹du Najwy szego. Ten fragment pracy oparty jest na niezwykle mudnych badaniach aktowych przeprowadzonych nie tylko na podstawie aktów oskar enia i wyroków, lecz tak e ca³ego materia³u dowodowego zebranego w toku postêpowania przygotowawczego i na rozprawie. W badaniach zleconych autorce przez ówczesnego I prezesa S¹du Najwy szego, wykonywanych tylko czêœciowo w ramach s³u bowych obowi¹zków, wykorzysta³a ona ca³¹ sw¹ wiedzê, uzyskan¹ w trakcie dzia³alnoœci na rzecz studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego represjonowanych w stanie wojennym 1. 1 Dzia³ania grupy pracowników i studentów UW w latach osiemdziesi¹tych opisano w: J. Mantel-Nieæko, wspó³pr. M. Stanowska, H. Suwa³a, B. Chmiel, E. Pankiewicz, Próba si³. ród³a do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981, Warszawa

8 Przedstawienie wyników tych wieloletnich badañ bez naœwietlenia sytuacji w s¹downictwie po II wojnie œwiatowej, przede wszystkim stosunków ukszta³towanych po PaŸdzierniku 1956 r., a tak e wp³ywu zrywu solidarnoœciowego w latach na œwiadomoœæ i postawy sêdziów na pewno uniemo liwi³oby czytelnikom, zw³aszcza m³odym, zrozumienie i g³êbsz¹ ocenê prezentowanego orzecznictwa s¹dów powszechnych i wojskowych. Dlatego te za niezbêdne uznaliœmy omówienie powy szej problematyki, jak równie przedstawienie dzia³ania sêdziów i innych pracowników s¹downictwa zrzeszonych w Niezale nym Samorz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym Solidarnoœæ i w tzw. zwi¹zku autonomicznym, czyli Niezale nym Samorz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwoœci na rzecz zagwarantowania niezbêdnej dla prawid³owego wymierzania sprawiedliwoœci niezawis³oœci sêdziów i niezale noœci s¹dów. Wyniki badañ nad orzecznictwem z lat wskazuj¹ nie tylko na niezwyk³e zró nicowanie postaw sêdziów od prawdziwie bohaterskich do krañcowo oportunistycznych, by nie rzec zbrodniczych ale te na ró ne rozumienie przez nich istoty wymiaru sprawiedliwoœci, w tym roli obowi¹zuj¹cego prawa. Star³y siê tu bowiem, przy mniejszym lub wiêkszym stopniu uœwiadomienia ich podstaw teoretycznych, dwie koncepcje: prawa pozytywnego, dla którego obowi¹zywania wystarczaj¹cy jest ka dy prawid³owo uchwalony i og³oszony akt prawny, oraz prawa, dla którego decyduj¹ce jest odwo³anie siê do wartoœci, a wiêc prawa prawego, s³usznego, sprawiedliwego, uznaj¹cego godnoœæ cz³owieka i wynikaj¹ce z niej prawa i wolnoœci za przyrodzone i niezbywalne. Je eli przyj¹æ ten drugi punkt widzenia, to w sprawach, w których dosz³o do ra ¹cego naruszenia elementarnej sprawiedliwoœci, a wiêc i prawa, pojawia siê problem odpowiedzialnoœci za wydawane wyroki okreœlanej przez kodeks karny (zbrodnie s¹dowe) i przez przepisy o odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów, a tak e odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z norm moralnych. Nie mo na mówiæ o adnej z nich bez przedstawienia prawdy o wymiarze sprawiedliwoœci w tych trudnych latach i o ludziach, którzy sprawowali wówczas funkcje sêdziowskie. W zamierzeniu autorów niniejsza publikacja ma mówiæ prawdê o stanie wojennym w aspekcie represji stosowanej przez s¹dy karne powszechne i wojskowe, prawdê o prokuratorach, a przede wszystkim o sêdziach bez uproszczeñ, nie w sposób ahistoryczny, a wiêc przy uwzglêdnieniu podejmowanego przez nich ryzyka i ró norodnych, czêsto ukszta³towanych 8

9 przez wieloletni¹ indoktrynacjê, pogl¹dów politycznych, wp³ywaj¹cych na stosunek do stanu wojennego. Warto równoczeœnie przypomnieæ, e ka dy z orzekaj¹cych w tym czasie sêdziów sk³ada³ œlubowanie zachowania niezawis³oœci przy wyrokowaniu. Z tego œlubowania nie móg³ go zwolniæ stan wy szej koniecznoœci. Sprawiedliwoœæ bowiem nie mo e byæ ni ej oceniana od negatywnych nastêpstw, jakie prokuratorowi lub sêdziemu grozi³y za stosowanie siê do niej, ale i dlatego, e funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwoœci nie mo e korzystaæ z dobrodziejstwa stanu wy szej koniecznoœci. W pracy omówiony zosta³ problem odpowiedzialnoœci sêdziów za wyrokowanie w sprawach politycznych w stanie wojennym i w latach nastêpnych. Zbada³em, czy odpowiednie regulacje prawne z okresu po 1989 r., likwiduj¹ce przedawnienie przestêpstw sêdziów i ich wystêpków dyscyplinarnych, spe³ni³y rolê wyznaczon¹ przez ustawodawcê. Dla dania œwiadectwa prawdzie. Takiemu celowi s³u y ca³a publikacja. Adam Strzembosz

10

11 CZĘŚĆ i

12

13 WPROWADZENIE W³aœciwa ocena wyników badañ nad orzecznictwem s¹dów warszawskich w okresie od grudnia 1981 r. do grudnia 1988 r. nie wydaje siê mo liwa bez wielu wiadomoœci wstêpnych, przedstawionych w tej czêœci opracowania, œciœle podporz¹dkowanej g³ównemu zadaniu, jakim jest zaprezentowanie po raz pierwszy tak szczegó³owej analizy, pozwalaj¹cej na wywa on¹ ocenê roli, jak¹ w rzeczywistoœci spe³ni³y s¹dy, w tym przypadku warszawskie, w stanie wojennym i nastêpnych latach. Poniewa wyroki wydaj¹ nie organy wymiaru sprawiedliwoœci, a ludzie poszczególni sêdziowie nale y wiêc przedstawiæ tê grupê, i to nie w sposób ahistoryczny, oderwany od niedalekiej przesz³oœci, ale opisuj¹cy ukszta³towanie siê korpusu sêdziowskiego w ca³ym okresie popaÿdziernikowym. Dlatego w rozdziale pierwszym omówione s¹ kwestie personalne pod k¹tem pozostawienia w wymiarze sprawiedliwoœci takich grup sêdziowskich, które musia³y wp³ywaæ demoralizuj¹co na sêdziów rozpoczynaj¹cych orzekanie ju po zmianach z lat , szczególnie w sytuacji, gdy przedstawiciele tych grup pe³nili wa ne funkcje w wymiarze sprawiedliwoœci, kieruj¹c zespo³ami sêdziowskimi, nadzoruj¹c ich pracê z pozycji ministerstwa albo zasiadaj¹c w najwy szych instancjach s¹dowych. Nawi¹zanie do pierwszych kilkunastu lat istnienia Polski Ludowej jest niezbêdne, ale ca³kowicie niewystarczaj¹ce. Pominiêcie wp³ywu wydarzeñ z lat na system wartoœci, a zatem i na postawy sêdziów, by³oby ciê kim b³êdem metodologicznym. Tej problematyce zosta³ wiêc poœwiêcony rozdzia³ drugi, który zawiera informacje o ruchu Solidarnoœci w polskim s¹downictwie, ze szczególnym uwzglêdnieniem sêdziów. Najtrudniejsze jest oddanie na paru stronach atmosfery jakiegoœ okresu historycznego. W ostatnim rozdziale tej czêœci stara³em siê uczyniæ to poprzez opis faktów zwi¹zanych z konkretnymi osobami. Dlatego znalaz³o siê 13

14 w nim tak wiele nazwisk, chocia nie brakuje ich i w poprzednim rozdziale, pokazuj¹cym, kto w ruchu spo³ecznym Solidarnoœci odegra³ g³ówn¹ rolê lub wzi¹³ na siebie najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za podejmowane dzia³ania na rzecz zmian przywracaj¹cych w³aœciw¹ rolê wymiarowi sprawiedliwoœci przez zagwarantowanie niezale noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów. Czêœæ tych nazwisk znajdzie siê w drugiej czêœci ksi¹ ki, poœwiêconej orzecznictwu poszczególnych sêdziów w stanie wojennym. Odpowiedzialnoœæ za w³asne czyny jest nastêpstwem cz³owieczeñstwa. Cz³owiek jest istot¹ w jakimœ stopniu woln¹ i rozumn¹. Pope³nia b³êdy i mo e staraæ siê je naprawiæ. Jeœli dzia³a publicznie, nie mo e domagaæ siê zaniechania oceny jego dzia³alnoœci. Z tych wzglêdów odpowiada te przed histori¹. Mo e mieæ zas³ugi niekoniecznie historyczne, ale godne upamiêtnienia. Ostatecznie historiê tworz¹ ludzie i bez mówienia o nich niewiele dowiemy siê o przesz³oœci. Dlatego warto i nale y mówiæ o konkretnych osobach, opisuj¹c czêœæ powojennej historii polskiego s¹downictwa z pe³n¹ œwiadomoœci¹ ryzyka pomy³ek, bolesnych pominiêæ i niezas³u- onych przemilczeñ, jednak z wiar¹, e oddaje siê w sposób, przyznajmy niedoskona³y, rzeczywistoœæ tamtych lat jednych z najtrudniejszych dla sêdziów orzekaj¹cych w Polsce jeszcze nie wolnej. Adam Strzembosz

15 Adam Strzembosz 1 SĄDOWNICTWO W POLSCE W LATACH Charakterystyka korpusu sêdziowskiego zarówno s¹dów powszechnych, jak i wojskowych, który ukszta³towa³ siê w Polsce w latach zosta- ³a w du ej mierze ju dokonana 1. Wiadomo, e masowe zg³aszanie siê na stanowiska sêdziowskie przedwojennych sêdziów i adwokatów spotka³o siê tylko w pocz¹tkowym okresie po odzyskaniu niepodleg³oœci ze wzglêdnie yczliwym przyjêciem w³adzy ludowej 2. Gdy ta nieco okrzep³a i zaczê³a przejmowaæ od radzieckich s¹dów wojskowych oraz organów bezpieczeñstwa pe³ni¹cych równie funkcje represyjne i skazuj¹cych na ró nie nazywane kary pozbawienia wolnoœci zadania w zakresie narzucania nowych porz¹dków, jej stosunek do reprezentantów bur uazyjnej Polski uleg³ radykalnej zmianie 3. Reprezentantów tych w s¹downictwie wojskowym ju od sa- 1 Zob. m.in. A. Lityñski, O prawie i s¹dach pocz¹tków Polski Ludowej, Bia³ystok 1999; J. Poksiñski, My, sêdziowie nie od Boga.... Z dziejów s¹downictwa wojskowego PRL Materia³y i dokumenty, Warszawa 1996; A. Rzepliñski, Przystosowanie ustroju s¹downictwa do potrzeb pañstwa totalitarnego w Polsce w latach [w:] Przestêpstwa sêdziów i prokuratorów lat , red. W. Kulesza, A. Rzepliñski, Warszawa 2000, wyd. II poprawione; A. Rzepliñski, S¹downictwo w PRL, Londyn Zob. referat Zdzis³awa Ziemby, dyrektora Departamentu Kadr Szkolenia Ministerstwa Sprawiedliwoœci, wyg³oszony na akademii poœwiêconej dwudziestopiêcioleciu s¹downictwa w PRL, Przygotowanie i rozwój kadr sêdziowskich Polski Ludowej [w:] XXV lat wymiaru sprawiedliwoœci PRL, Warszawa 1969, s M. Zaborski, Ustrój s¹dów wojskowych w Polsce w latach , maszynopis rozprawy doktorskiej obronionej w 2002 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s Dekret z 21 I 1946 r. dopuszcza³ obejmowanie stanowisk sêdziowskich, prokuratorskich i notarialnych przez osoby bez studiów prawniczych, aplikacji i egzaminu sêdziowskiego oraz pozwala³ na wpisywanie takich osób na listê adwokack¹. Chodzi³o o ca³kowit¹, szybk¹ wymianê sêdziów przedwojennych na sêdziów nowego typu. Jednoczeœnie jednak przedwojennych sêdziów zobowi¹zywano do zg³aszania siê do s³u by w wymiarze sprawiedliwoœci. Por. tak e Z. Ziemba, op. cit., s

16 mego pocz¹tku by³o znacznie mniej ni w powszechnym, gdy w polskiej armii wkraczaj¹cej na teren dawnej Rzeczypospolitej du ¹ czêœæ sêdziów wojskowych stanowili oficerowie radzieccy po ró nych, tak e œrednich, szko³ach prawniczych ZSRR, a niejednokrotnie jedynie po kursach. Polscy sêdziowie, bez wzglêdu na to, jakie mieli wykszta³cenie, musieli charakteryzowaæ siê w³aœciwym pochodzeniem spo³ecznym, a przede wszystkim po ¹danymi pogl¹dami. Regulacje prawne, dotycz¹ce wymogów stawianych kandydatom na sêdziów wojskowych, nie zawiera³y jasnego warunku ukoñczenia prawa nie tylko na wy szej uczelni, ale gdziekolwiek. Szkolenie prawnicze tych kandydatów od 1948 r. odbywa³o siê w Oficerskiej Szkole Prawniczej oraz, od 1953 r., na Fakultecie Wojskowo-Prawniczym Akademii Wojskowo-Politycznej im. Feliksa Dzier yñskiego. Wczeœniej, od 1946 r., ale a do 1955 r., szkolenie sêdziowskie dla przysz³ych sêdziów s¹dów powszechnych prowadzono w œrednich szko³ach prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, a tak e w Centralnej i Wy szej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza (studia dwuletnie). Absolwentów œrednich i duraczowskich szkó³ prawniczych kierowano nie tylko do s¹dów powszechnych. Na mocy specjalnego porozumienia miêdzyresortowego kszta³cili siê w nich tak e przyszli sêdziowie wojskowi 4. Œrednie szko³y prawnicze przygotowywa³y przede wszystkim kandydatów na sêdziów s¹dów powszechnych. Zosta³y one powo³ane (bez adnej zreszt¹ podstawy prawnej) przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Szkolenie trwa³o od szeœciu do piêtnastu miesiêcy 5. Kandydatów najpewniejszych politycznie, maj¹cych maturê (albo tych, którzy ukoñczyli dwuletnie kursy zerowe po szkole podstawowej) kierowano do szko³y im. Duracza. Do s¹downictwa kierowani byli tak e absolwenci prawniczych wydzia³ów 4 M. Zaborski, op. cit., s , Ogromn¹ rolê w s¹downictwie wojskowym odgrywali oficerowie radzieccy, tacy jak prezesi Najwy szego S¹du Wojskowego gen. Aleksander Tarnowski i p³k Aleksander Michniewicz, zastêpca prezesa NSW p³k Aleksander Tomaszewski oraz kilku prezesów wojskowych s¹dów okrêgowych. Jako ludzie odpowiednio ukszta³towani przez teoretyków sowieckich i na ogó³ niedouczeni prawniczo stanowili powa ne zagro enie dla praworz¹dnego sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci. Z sêdziami narodowoœci polskiej by³o podobnie. Na przyk³ad sêdzia NSW pp³k Teofil Karczmarz mia³ ukoñczon¹ jedynie zwyk³¹ szko³ê œredni¹. W ni szych s¹dach wojskowych z wykszta³ceniem sêdziów na pewno nie by³o lepiej. 5 Ibidem, s By dostaæ siê do takiej szko³y, potrzebne by³o specjalne skierowanie, gwarantuj¹ce w³aœciw¹ postawê polityczn¹, wystarcza³o zaœ wykszta³cenie podstawowe. Znajduje to potwierdzenie w referacie Z. Ziemby, op. cit., s

17 uniwersyteckich, ale decydowa³y o tym na ogó³ kryteria polityczne, a nie osi¹gniêcia w czasie studiów 6. Represyjna, a bardzo czêsto wprost zbrodnicza dzia³alnoœæ s¹downictwa wojskowego, zw³aszcza wojskowych s¹dów rejonowych i Najwy szego S¹du Wojskowego, zosta³a szczegó³owo przedstawiona w ogromnej nawet jak na okres, w którym mo na ju by³o swobodnie pisaæ o tych czasach liczbie publikacji 7. Najbardziej syntetyczna próba opisania tego zjawiska wykracza³aby z pewnoœci¹ poza ramy tej ksi¹ ki. Dotyczy to równie orzecznictwa wydzia³ów karnych s¹dów powszechnych. W niektórych z nich dzia- ³a³y os³awione sekcje tajne, wykonuj¹ce pos³usznie dyrektywy partyjne dotycz¹ce wyroków wobec osób uznanych za wrogów politycznych, z którymi chciano rozprawiæ siê bez rozg³osu i bez stosowania zwyk³ych repertoriów, wokand s¹dowych itp., nie mówi¹c ju o dostêpie kogokolwiek z zewn¹trz. Sekcje takie, istniej¹ce w S¹dzie Najwy szym oraz w warszawskim s¹dzie apelacyjnym, a póÿniej wojewódzkim, zosta³y najlepiej zbadane, równie pod wzglêdem sk³adu osobowego 8. Dokonano te klasyfikacji spraw bêd¹cych ewidentnymi zbrodniami s¹dowymi 9. Powo³ywane w okresie odwil y 6 Z w³asnych obserwacji wiem, e by³y tu jednak wyj¹tki, szczególnie przy uzupe³nianiu braków kadrowych na Ziemiach Odzyskanych. Sêdziów niepewnych politycznie zwykle kierowano do wydzia³ów cywilnych. 7 Zob. w szczególnoœci, poza powo³anymi ju publikacjami: M. Turlejska, Te pokolenia a- ³obami czarne.skazani na œmieræ i ich sêdziowie, Warszawa 1990; J. Poksiñski, TUN Tatar Utnik Nowicki. Represje wobec oficerów WP w latach , Warszawa 1992; idem, Spisek w wojsku. Victis honos, Warszawa 1994; M.R. Bombicki, AK i WiN przed s¹dami specjalnymi, Poznañ 1993; idem, Ksiê a przed s¹dami specjalnymi , Poznañ 1993; idem, Zbrodnie prawa. Wyroki s¹dów wojskowych w latach , t. 1, Poznañ 1993, t. 2, Poznañ Zob. te M. Kielasiñski, Raport o zabijaniu. Zbrodnie s¹dów wojskowych na Zamku w Lublinie, Lublin 1997; M. Stanowska, Orzecznictwo S¹du Najwy szego w sprawach rehabilitacyjnych w latach , Archiwum Kryminologii 1993, t. 19, s ; a szczególnie: K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa , Warszawa 2000; S. Zwoliñski, Skazania na œmieræ przez s¹dy WP w latach Wyroki, których byæ nie powinno, Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1992, nr 1, s Zza kulis sekcji tajnych (sprawozdanie komisji powo³anej w 1956 r. dla zbadania dzia³alnoœci tzw. sekcji tajnych), Gazeta Prawnicza 1989, nr 17, s. 11; 1989, nr 18, s. 6 7; 1989, nr 19, s. 9; 1989, nr 20, s. 9; 1989, nr 21, s. 9; 1989, nr 22, s. 9; 1990, nr 1, s. 6 9; 1990, nr 2, s. 8; 1990, nr 3, s. 6 7, 1990, nr 4, s. 4; J.R. Kubiak, Sekcja tajna, Prawo i ycie 1991, nr 28 29, s ; nr 30, s. 10; nr 31, s A. Strzembosz, Zbrodnie s¹dowe [w:] A. PrzewoŸnik, A. Strzembosz, Genera³ Nil, Warszawa 1999, s Zob. te W. Kulesza, Czy sêdzia lub prokurator mo e odpowiadaæ za stosowanie prawa? [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grzeœkowiak, Lublin

18 paÿdziernikowej komisje, dokonuj¹ce m.in. oceny przestêpczej dzia³alnoœci sêdziów, sformu³owa³y szereg wniosków dotycz¹cych wszczêcia wobec nich postêpowania karnego, dyscyplinarnego oraz degradacji itp., z których tylko czêœæ spotka³a siê z jakimkolwiek odzewem. Jednego z najbardziej obci¹ onych sêdziów wys³ano na placówkê dyplomatyczn¹, aby tam doczeka³ przedawnienia œcigania dyscyplinarnego. Pozosta³ych (z wyj¹tkiem jednego) uniewinniono w postêpowaniu dyscyplinarnym, przeniesiono do innego s¹du lub obni ono im stopieñ wojskowy. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ napiêtnowanych sêdziów, równie tych, którzy mieli na sumieniu liczne bezzasadne skazania na karê œmierci, pozostawiono w wymiarze sprawiedliwoœci. W nied³ugim czasie wielu z nich awansowano, niektórych nawet na stanowiska w S¹dzie Najwy szym 10. Dla g³ównego toku naszych rozwa añ istotne jest, czy sêdziowie zajmuj¹cy stanowiska o charakterze wybitnie represyjnym w s¹downictwie wojskowym i powszechnym, z regu³y dyspozycyjni wobec w³adz politycznych, pozostali w wymiarze sprawiedliwoœci, równie w szczególnie wa nym dla naszych dalszych wywodów okresie lat Ówczesny sk³ad korpusu sêdziowskiego ma bowiem zasadnicze znaczenie dla zrozumienia orzecznictwa w sprawach politycznych w stanie wojennym i latach nastêpnych. Ze wzglêdu na ostatni¹ czêœæ niniejszej publikacji istotne jest to, jak w 1956 r. w³adze zareagowa³y na najbardziej ra ¹ce z punktu widzenia praworz¹dnoœci postêpowanie sêdziów s¹dów wojskowych i powszechnych, z mordami s¹dowymi w³¹cznie. Jest to swoiste memento dla wspó³czesnych, gdy tacy sêdziowie, nadal pracuj¹cy w wymiarze sprawiedliwoœci, na ogó³ sprawdzali siê w sprawach politycznych w latach , pos³usznie realizuj¹c politykê partii polegaj¹c¹ na zaostrzaniu represji karnej. W rezultacie wraz z m³odszymi, czêsto im podlegaj¹cymi kolegami doprowadzili do absurdalnie punitywnego orzecznictwa w sprawach kryminalnych 11. Dlatego przedstawienie ju na samym pocz¹tku dalszych losów sêdziów, którzy szafowali kar¹ œmierci w sprawach politycznych i orzekali w sekcjach 10 Zob. M. Stanowska, Próby rozliczenia z przesz³oœci¹ w wymiarze sprawiedliwoœci [w:] Ius et lex. Ksiêga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s i powo³ana tam literatura. 11 J. Jasiñski, Kierunki i determinanty oczekiwanych zmian w dynamice i strukturze przestêpczoœci [w:] Zagadnienie nieprzystosowania spo³ecznego i przestêpczoœci w Polsce, red. J. Jasiñski, Wroc- ³aw Warszawa Kraków Gdañsk 1978, s. 118 i nast. oraz inne prace tego autora. 18

19 tajnych, wydaje siê uzasadnione. Tym bardziej e ich postawy nie mog³y pozostaæ bez wp³ywu na orzecznictwo m³odszych sêdziów po 1956 r. Moja wiedza na ten temat jest, niestety, niepe³na, w szczególnoœci w odniesieniu do sêdziów wojskowych, wyodrêbnionych z ogó³u ze wzglêdu na szczególnie du ¹ liczbê osób skazanych przez nich na karê œmierci w tzw. sprawach politycznych. Sprawami takimi zajmowa³y siê g³ównie wojskowe s¹dy rejonowe, które najpierw zamierzano umieœciæ w resorcie bezpieczeñstwa publicznego, co jest nies³ychanie wymowne, lecz ze wzglêdów etatowych (a zapewne i innych) ostatecznie znalaz³y siê one w resorcie obrony narodowej. Powo³ane rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego ministra obrony narodowej dzia³a³y bez w³aœciwej podstawy prawnej i tylko w tych s¹dach przyszli sêdziowie, sk³adaj¹c jedynie zwyk³¹ przysiêgê wojskow¹, nie zobowi¹zywali siê do zachowania bezstronnoœci i niezale - noœci przy wymierzaniu sprawiedliwoœci. Mo na wiêc przyj¹æ, e nawet w sposób formalny nie przypisywano im atrybutu niezawis³oœci 12. Maria Stanowska, ustalaj¹c liczbê osób skazanych na karê œmierci przez poszczególnych sêdziów, korzysta³a z ró nych Ÿróde³ 13, jednak jej dane 12 Zob. M. Zaborski, op. cit., s , Zob. M.R. Bombicki, AK i WiN...; idem, Ksiê a przed s¹dami...; idem, Zbrodnie prawa...; J. Poksiñski, TUN...; idem, Spisek w wojsku...; M. Stanowska, Orzecznictwo S¹du Najwy szego...; K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa...; M. Kielasiñski, Raport o zabijaniu...; S. Zwoliñski, Skazania na œmieræ...; M. Turlejska, Te pokolenia a³obami czarne... Dla tych ustaleñ ponadto wykorzystano: Informator zawieraj¹cy wykaz nazwisk sêdziów i prokuratorów, a tak e nazwiska funkcjonariuszy urzêdów bezpieczeñstwa bezpoœrednio zaanga owanych przy prowadzeniu dochodzeñ i skazywaniu cz³onków organizacji niepodleg³oœciowych dzia³aj¹cych w latach na terenie woj. gdañskiego, Gdañsk 1993; Z. Leszczyñska, Ginê za to, co najg³êbiej cz³owiek ukochaæ mo e. Skazani na karê œmierci przez s¹dy wojskowe na Zamku lubelskim, Lublin 1998; K. Szwagrzyk, Golgota wroc³awska , Wroc³aw 1996; idem, Winni? Niewinni? Dolnoœl¹skie podziemie niepodleg³oœciowe ( ) w œwietle dokumentów s¹dowych, Wroc³aw 1999; B. Rusinek, Z. Szczurek, Konspiracyjne organizacje niepodleg³oœciowe dzia³aj¹ce na Pomorzu Gdañskim w latach w œwietle akt by³ego Wojskowego S¹du Rejonowego w Gdañsku, Gdañsk 1994; B. ukaszewicz, Wyroki œmierci orzeczone przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Olsztynie w latach , Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1999, nr 3, s ; S. Œwiercz, Œwiat³o w celi tam?..., M³awa 1999; M. Zaborski, Porucznik Tomasz Lechos³aw Roszkowski ( ), Palestra 1994, nr 12, s ; Niewinnie straceni [tekst Tadeusz Swat], Warszawa 1991; Skazani na karê œmierci przez s¹dy wojskowe PRL w latach Wykaz niepe³ny, mps, b.d.; wyroki opublikowane w Zeszytach Historycznych WiN-u ; wyroki w zbiorach Zwi¹zku Skazanych na Karê Œmierci w Okresie Re imu Komunistycznego ( ). 19

20 w wielu przypadkach s¹ zani one. Bra³a bowiem pod uwagê tylko skazania za przestêpstwa, których charakter polityczny zosta³ okreœlony b¹dÿ w postêpowaniu rehabilitacyjnym, b¹dÿ wynika³ z przyjêtej w wyroku kwalifikacji prawnej. Ponadto dotarcie do wszystkich wyroków skazuj¹cych na karê œmierci jest praktycznie niemo liwe, dlatego podawana obok sêdziego liczba kar œmierci oznacza, e skaza³ on co najmniej tyle osób na karê œmierci w sprawach politycznych. Ustali³a na przyk³ad, e W³odzimierz Ostapowicz skaza³ na karê œmierci 28 osób 14, podczas gdy wed³ug badañ Krzysztofa Szwagrzyka by³y to 143 osoby, przy czym wobec 119 wyrok wykonano 15. Nie jest te ³atwo opisaæ dalsze losy interesuj¹cych nas sêdziów, gdy wielu z nich przesz³o do s¹downictwa powszechnego na terenie ca³ego kraju albo zosta³o wpisanych na listy adwokackie. Niemniej to, co uda³o siê ustaliæ ró nym badaczom, a tak e autorom tej pracy, wydaje siê dostatecznie wymowne 16. Tak zwana komisja Mariana Mazura (zast¹pionego póÿniej przez Jana Wasilewskiego), nie by³a tak wiarygodna, jak mo na by siê tego spodziewaæ. Wystarczy powiedzieæ, e zarówno pierwszy jej przewodnicz¹cy, jak i jeden z jej cz³onków Mieczys³aw Szerer, byli to sêdziowie wczeœniej orzekaj¹cy w sekcji tajnej S¹du Najwy szego. Komisja zosta³a powo³ana do zbadania dzia³alnoœci wojskowych organów œledczych i s¹dowych. Zajê³a siê ³amaniem praworz¹dnoœci tylko w latach , pomijaj¹c lata , i nie analizowa³a dzia³alnoœci wojskowych s¹dów okrêgowych, rejonowych i garnizonowych. Komisja zdecydowa³a, e nale- y wszcz¹æ postêpowanie karne celem zbadania, czy sêdziowie: Feliks Aspis, Teofil Karczmarz, Juliusz Krupski i Mieczys³aw Widaj nie dopuœcili siê mordu s¹dowego, a co najmniej przestêpstwa nadu ycia w³adzy i niedope³nienia obowi¹zków, jednak postêpowanie karne wobec tych oficerów nie zosta³o wszczête poprzestano na przeniesieniu panów pu³kowników do rezerwy 17. Mimo ca³kowicie dyskwalifikuj¹cej go jako sêdziego oceny komisji, Karczmarz równoczeœnie z przeniesieniem do rezerwy 14 M. Stanowska, Próby rozliczenia..., s K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa..., s ; idem, Winni? Niewinni?..., s M. Stanowska, Próby rozliczenia..., s Za t¹ autork¹ podajê te liczby osób skazanych na karê œmierci przez poszczególnych sêdziów wojskowych, a tak e szereg informacji o dalszych losach tych sêdziów. 17 Ibidem, s Korzysta³em te z informacji tej autorki dotycz¹cych dzia³alnoœci komisji Mazura. 20

21 zosta³ skierowany do orzekania w S¹dzie Najwy szym, gdzie pracowa³ od sierpnia 1955 r. do 30 kwietnia 1957 r. Na koniec warto przypomnieæ, e nie mia³ on adnego wykszta³cenia prawniczego ukoñczy³ jedynie szko³ê œredni¹. Karczmarz, jako sêdzia wojskowy, skaza³ na karê œmierci w sprawach politycznych 31 osób, Widaj 47, Aspis 11, a Krupski 33. Na drugim miejscu, z punktu widzenia oceny nagannoœci w pe³nieniu funkcji sêdziowskich, zdaniem komisji znaleÿli siê: Leo Hochberg, Oskar Karliner, Zygmunt Krasuski, Stefan Michnik, Kryspin Mioduski, Piotr Parzeniecki i Aleksander Warecki. Nie znamy losów ka dego z nich. Wystarczy stwierdzenie, e Mioduski i Krasuski sêdziowie Najwy szego S¹du Wojskowego, wobec których komisja zaleci³a przeniesienie karne do wojskowego s¹du okrêgowego, trafili do Izby Wojskowej S¹du Najwy szego 18, przy czym Mioduski znajdowa³ siê w spisie sêdziów tego s¹du jeszcze w 1969 r., i to na stanowisku zastêpcy prezesa Izby Wojskowej. Krasuski w tym e roku nadal orzeka³ w tej izbie 19. Szczególnej wymowy nabiera te fakt, e Mioduski by³ cenionym wspó³autorem wielu komentarzy do kodeksu postêpowania karnego wraz z Jerzym Bafi¹, póÿniejszym I prezesem S¹du Najwy szego i ministrem sprawiedliwoœci, który wczeœniej orzeka³ w sekcji tajnej SN. Dodaæ nale y, e w 1963 r. p³k Krasuski zosta³ odznaczony za zas³ugi dla wymiaru sprawiedliwoœci Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podobne by³y losy Hochberga. Uwa any za z³ego ducha Najwy szego S¹du Wojskowego, z pozycji sêdziego tego s¹du propagowa³ wœród sêdziów wojskowych najbardziej ponure teorie karnoprawne, w tym stosowanie analogii, a wiêc skazywanie za czyny niekaralne. Sam skaza³ na karê œmierci 27 osób. Mimo to 17 maja 1955 r. zosta³ delegowany do S¹du Najwy szego i orzeka³ tam do 31 marca 1957 r. PóŸniej zajmowa³ inne wysokie stanowiska, pracuj¹c m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwoœci w latach szeœædziesi¹tych, a tak e w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. Pu³kownik Karliner, g³ówny nadzorca s¹dów wojskowych, pilnuj¹cy, aby skazano w danej sprawie na karê œmierci liczbê osób ustalon¹ przez Biuro Polityczne PZPR, czyli Boles³awa Bieruta, Jakuba Bermana lub innych decydentów, zosta³ zdegradowany do stopnia szeregowca dopiero w 1980 r., a wiêc gdy by³ ju na wojskowej emeryturze. Inny 18 Informacje o sk³adzie S¹du Najwy szego w 1966 r. pochodz¹ z publikacji: Sesja dwudziestolecia S¹du Najwy szego w Polsce Ludowej w dniach 8 10 grudnia 1966 r. Materia³y, Warszawa 1967, s XXV lat wymiaru sprawiedliwoœci PRL, Warszawa 1969, s

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 67/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec

Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Prokuratura Rejonowa ul. Sportowa 14 05-tf* Grójec Sygn. akt l Ds. 219/14 Dnia 21 marca 2014r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa Krzysztof Sobechowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r. PS.II-2.12.0934-2-3/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI PS.IV.862.7.2015 Kielce, dnia 1 czerwca 2015 r. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWOOZKi w K ielcach Punkt Koncdnryjny i Obsłswj Klienfo Zi i L.dz, Podpis 0 2 CZE. 2015 I zał. Pan Marian Jerzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343

Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 Odpowiedê podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upowa nienia ministra - na interpelacjê nr 10343 w sprawie realizacji obowi¹zku weryfikacji oœwiadczeñ maj¹tkowych przez urzêdy skarbowe W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie b³êdnych danych personalnych oskar onego zawartych w wyroku.

Sprostowanie b³êdnych danych personalnych oskar onego zawartych w wyroku. OLGA MARIA PIASKOWSKA Sprostowanie b³êdnych danych personalnych oskar onego zawartych w wyroku. Glosa do wyroków S¹du Najwy szego z dnia 8 wrzeœnia 2009 r., IV KK 256/09 1 oraz z dnia 3 lutego 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 377/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 kwietnia 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt SDI 26/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 września 2013 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo