S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY 1981 1988"

Transkrypt

1 S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY

2 M O N O G R A F I E TOM 16

3 I N S T Y T U T P A M I C I N A R O D O W E J KOMISJA ÂCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU MARIA STANOWSKA ADAM STRZEMBOSZ S DZIOWIE WARSZAWSCY W CZASIE PRÓBY WARSZAWA 2005

4 Opracowanie graficzne i projekt ok adki Krzysztof Findziƒski Recenzent Marek Safjan Redakcja Katarzyna Zonn Redakcja techniczna Andrzej Broniak Korekta Hanna Âmierzyƒska Indeks Jolanta Krajewska Sk ad i amanie Jolanta Krajewska, Wojciech Czaplicki (ok adka) Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji ul. Pu askiego 6/10, Radom Copyright by Maria Stanowska, Adam Strzembosz i Instytut Pami ci Narodowej Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Seria Monografie : tom 16 ISBN X

5 SPIS TREŚCI Wstêp Adam Strzembosz... 7 Czêœæ I Wprowadzenie Adam Strzembosz S¹downictwo w Polsce w latach Adam Strzembosz S¹downictwo polskie u pocz¹tków Solidarnoœci, w stanie wojennym i w okresie poprzedzaj¹cym prze³om w 1989 roku Adam Strzembosz S¹downictwo warszawskie po 13 grudnia 1981 roku, w okresie brutalnej walki z opozycj¹ polityczn¹ Adam Strzembosz Czêœæ II Wprowadzenie Przestêpstwa polityczne w orzecznictwie warszawskich s¹dów powszechnych i wojskowych lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Maria Stanowska Przestêpstwa i wykroczenia polityczne w s¹dach warszawskich ujêcie statystyczne Kwalifikacja prawna przestêpstw politycznych Sprawcy przestêpstw lub wykroczeñ politycznych Postêpowanie doraÿne

6 Postêpowanie w sprawach o wykroczenia Przebieg postêpowania i orzeczenia wydane w poszczególnych s¹dach Postêpowanie odwo³awcze i po uprawomocnieniu siê orzeczenia prowadzone w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Postêpowanie nadzwyczajnorewizyjne w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku Niektóre negatywne skutki postêpowañ karnych z lat osiemdziesi¹tych Postêpowania rehabilitacyjne Postawy sêdziów i prokuratorów w procesach politycznych z lat osiemdziesi¹tych Maria Stanowska Czêœæ III Wprowadzenie Adam Strzembosz Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziów, którzy w latach sprzeniewierzyli siê niezawis³oœci sêdziowskiej Adam Strzembosz Odpowiedzialnoœæ sêdziów za uprzednie dzia³ania w komunistycznym aparacie represji Adam Strzembosz Zakoñczenie Adam Strzembosz Pos³owie Adam Strzembosz Summary Wykaz aktów prawnych Bibliografia Wykaz skrótów Indeks osób

7 WSTĘP G³ównym przedmiotem zainteresowania autorów niniejszej ksi¹ ki jest orzecznictwo s¹dowe w sprawach karnych w okresie od grudnia 1981 r. do grudnia 1988 r., czyli podczas stanu wojennego, w latach, gdy zosta³ on zawieszony, ale zachowano ró ne zwi¹zane z nim obostrzenia, i wreszcie po zniesieniu regulacji o charakterze nadzwyczajnym, kiedy jednak nadal funkcjonowa³y niezwykle restrykcyjne, charakterystyczne dla pañstwa totalitarnego instytucje prawa karnego, zawarte w kodeksie karnym z 1969 r. Oczywiœcie nie zajmujemy siê w tej pracy wszystkimi sprawami karnymi, a jedynie tzw. sprawami politycznymi. Takim mianem w tamtym okresie nazywano m.in. sprawy oparte na przepisach wymierzonych przeciwko podstawowym prawom cz³owieka i wolnoœciom obywatelskim, takim jak prawo do posiadania i przekazywania wiadomoœci oraz pogl¹dów, gromadzenia siê i zrzeszania, szczególnie w zwi¹zki zawodowe, a tak e strajkowania i prowadzenia akcji protestacyjnych, rozumianych jako ka de zbiorowe wyst¹pienie do w³adz. Autork¹ najwa niejszej, drugiej czêœci ksi¹ ki jest dr Maria Stanowska, wczeœniej pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, a nastêpnie cz³onek Biura Orzecznictwa S¹du Najwy szego. Ten fragment pracy oparty jest na niezwykle mudnych badaniach aktowych przeprowadzonych nie tylko na podstawie aktów oskar enia i wyroków, lecz tak e ca³ego materia³u dowodowego zebranego w toku postêpowania przygotowawczego i na rozprawie. W badaniach zleconych autorce przez ówczesnego I prezesa S¹du Najwy szego, wykonywanych tylko czêœciowo w ramach s³u bowych obowi¹zków, wykorzysta³a ona ca³¹ sw¹ wiedzê, uzyskan¹ w trakcie dzia³alnoœci na rzecz studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego represjonowanych w stanie wojennym 1. 1 Dzia³ania grupy pracowników i studentów UW w latach osiemdziesi¹tych opisano w: J. Mantel-Nieæko, wspó³pr. M. Stanowska, H. Suwa³a, B. Chmiel, E. Pankiewicz, Próba si³. ród³a do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981, Warszawa

8 Przedstawienie wyników tych wieloletnich badañ bez naœwietlenia sytuacji w s¹downictwie po II wojnie œwiatowej, przede wszystkim stosunków ukszta³towanych po PaŸdzierniku 1956 r., a tak e wp³ywu zrywu solidarnoœciowego w latach na œwiadomoœæ i postawy sêdziów na pewno uniemo liwi³oby czytelnikom, zw³aszcza m³odym, zrozumienie i g³êbsz¹ ocenê prezentowanego orzecznictwa s¹dów powszechnych i wojskowych. Dlatego te za niezbêdne uznaliœmy omówienie powy szej problematyki, jak równie przedstawienie dzia³ania sêdziów i innych pracowników s¹downictwa zrzeszonych w Niezale nym Samorz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym Solidarnoœæ i w tzw. zwi¹zku autonomicznym, czyli Niezale nym Samorz¹dnym Zwi¹zku Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwoœci na rzecz zagwarantowania niezbêdnej dla prawid³owego wymierzania sprawiedliwoœci niezawis³oœci sêdziów i niezale noœci s¹dów. Wyniki badañ nad orzecznictwem z lat wskazuj¹ nie tylko na niezwyk³e zró nicowanie postaw sêdziów od prawdziwie bohaterskich do krañcowo oportunistycznych, by nie rzec zbrodniczych ale te na ró ne rozumienie przez nich istoty wymiaru sprawiedliwoœci, w tym roli obowi¹zuj¹cego prawa. Star³y siê tu bowiem, przy mniejszym lub wiêkszym stopniu uœwiadomienia ich podstaw teoretycznych, dwie koncepcje: prawa pozytywnego, dla którego obowi¹zywania wystarczaj¹cy jest ka dy prawid³owo uchwalony i og³oszony akt prawny, oraz prawa, dla którego decyduj¹ce jest odwo³anie siê do wartoœci, a wiêc prawa prawego, s³usznego, sprawiedliwego, uznaj¹cego godnoœæ cz³owieka i wynikaj¹ce z niej prawa i wolnoœci za przyrodzone i niezbywalne. Je eli przyj¹æ ten drugi punkt widzenia, to w sprawach, w których dosz³o do ra ¹cego naruszenia elementarnej sprawiedliwoœci, a wiêc i prawa, pojawia siê problem odpowiedzialnoœci za wydawane wyroki okreœlanej przez kodeks karny (zbrodnie s¹dowe) i przez przepisy o odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów, a tak e odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z norm moralnych. Nie mo na mówiæ o adnej z nich bez przedstawienia prawdy o wymiarze sprawiedliwoœci w tych trudnych latach i o ludziach, którzy sprawowali wówczas funkcje sêdziowskie. W zamierzeniu autorów niniejsza publikacja ma mówiæ prawdê o stanie wojennym w aspekcie represji stosowanej przez s¹dy karne powszechne i wojskowe, prawdê o prokuratorach, a przede wszystkim o sêdziach bez uproszczeñ, nie w sposób ahistoryczny, a wiêc przy uwzglêdnieniu podejmowanego przez nich ryzyka i ró norodnych, czêsto ukszta³towanych 8

9 przez wieloletni¹ indoktrynacjê, pogl¹dów politycznych, wp³ywaj¹cych na stosunek do stanu wojennego. Warto równoczeœnie przypomnieæ, e ka dy z orzekaj¹cych w tym czasie sêdziów sk³ada³ œlubowanie zachowania niezawis³oœci przy wyrokowaniu. Z tego œlubowania nie móg³ go zwolniæ stan wy szej koniecznoœci. Sprawiedliwoœæ bowiem nie mo e byæ ni ej oceniana od negatywnych nastêpstw, jakie prokuratorowi lub sêdziemu grozi³y za stosowanie siê do niej, ale i dlatego, e funkcjonariusz wymiaru sprawiedliwoœci nie mo e korzystaæ z dobrodziejstwa stanu wy szej koniecznoœci. W pracy omówiony zosta³ problem odpowiedzialnoœci sêdziów za wyrokowanie w sprawach politycznych w stanie wojennym i w latach nastêpnych. Zbada³em, czy odpowiednie regulacje prawne z okresu po 1989 r., likwiduj¹ce przedawnienie przestêpstw sêdziów i ich wystêpków dyscyplinarnych, spe³ni³y rolê wyznaczon¹ przez ustawodawcê. Dla dania œwiadectwa prawdzie. Takiemu celowi s³u y ca³a publikacja. Adam Strzembosz

10

11 CZĘŚĆ i

12

13 WPROWADZENIE W³aœciwa ocena wyników badañ nad orzecznictwem s¹dów warszawskich w okresie od grudnia 1981 r. do grudnia 1988 r. nie wydaje siê mo liwa bez wielu wiadomoœci wstêpnych, przedstawionych w tej czêœci opracowania, œciœle podporz¹dkowanej g³ównemu zadaniu, jakim jest zaprezentowanie po raz pierwszy tak szczegó³owej analizy, pozwalaj¹cej na wywa on¹ ocenê roli, jak¹ w rzeczywistoœci spe³ni³y s¹dy, w tym przypadku warszawskie, w stanie wojennym i nastêpnych latach. Poniewa wyroki wydaj¹ nie organy wymiaru sprawiedliwoœci, a ludzie poszczególni sêdziowie nale y wiêc przedstawiæ tê grupê, i to nie w sposób ahistoryczny, oderwany od niedalekiej przesz³oœci, ale opisuj¹cy ukszta³towanie siê korpusu sêdziowskiego w ca³ym okresie popaÿdziernikowym. Dlatego w rozdziale pierwszym omówione s¹ kwestie personalne pod k¹tem pozostawienia w wymiarze sprawiedliwoœci takich grup sêdziowskich, które musia³y wp³ywaæ demoralizuj¹co na sêdziów rozpoczynaj¹cych orzekanie ju po zmianach z lat , szczególnie w sytuacji, gdy przedstawiciele tych grup pe³nili wa ne funkcje w wymiarze sprawiedliwoœci, kieruj¹c zespo³ami sêdziowskimi, nadzoruj¹c ich pracê z pozycji ministerstwa albo zasiadaj¹c w najwy szych instancjach s¹dowych. Nawi¹zanie do pierwszych kilkunastu lat istnienia Polski Ludowej jest niezbêdne, ale ca³kowicie niewystarczaj¹ce. Pominiêcie wp³ywu wydarzeñ z lat na system wartoœci, a zatem i na postawy sêdziów, by³oby ciê kim b³êdem metodologicznym. Tej problematyce zosta³ wiêc poœwiêcony rozdzia³ drugi, który zawiera informacje o ruchu Solidarnoœci w polskim s¹downictwie, ze szczególnym uwzglêdnieniem sêdziów. Najtrudniejsze jest oddanie na paru stronach atmosfery jakiegoœ okresu historycznego. W ostatnim rozdziale tej czêœci stara³em siê uczyniæ to poprzez opis faktów zwi¹zanych z konkretnymi osobami. Dlatego znalaz³o siê 13

14 w nim tak wiele nazwisk, chocia nie brakuje ich i w poprzednim rozdziale, pokazuj¹cym, kto w ruchu spo³ecznym Solidarnoœci odegra³ g³ówn¹ rolê lub wzi¹³ na siebie najwiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za podejmowane dzia³ania na rzecz zmian przywracaj¹cych w³aœciw¹ rolê wymiarowi sprawiedliwoœci przez zagwarantowanie niezale noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów. Czêœæ tych nazwisk znajdzie siê w drugiej czêœci ksi¹ ki, poœwiêconej orzecznictwu poszczególnych sêdziów w stanie wojennym. Odpowiedzialnoœæ za w³asne czyny jest nastêpstwem cz³owieczeñstwa. Cz³owiek jest istot¹ w jakimœ stopniu woln¹ i rozumn¹. Pope³nia b³êdy i mo e staraæ siê je naprawiæ. Jeœli dzia³a publicznie, nie mo e domagaæ siê zaniechania oceny jego dzia³alnoœci. Z tych wzglêdów odpowiada te przed histori¹. Mo e mieæ zas³ugi niekoniecznie historyczne, ale godne upamiêtnienia. Ostatecznie historiê tworz¹ ludzie i bez mówienia o nich niewiele dowiemy siê o przesz³oœci. Dlatego warto i nale y mówiæ o konkretnych osobach, opisuj¹c czêœæ powojennej historii polskiego s¹downictwa z pe³n¹ œwiadomoœci¹ ryzyka pomy³ek, bolesnych pominiêæ i niezas³u- onych przemilczeñ, jednak z wiar¹, e oddaje siê w sposób, przyznajmy niedoskona³y, rzeczywistoœæ tamtych lat jednych z najtrudniejszych dla sêdziów orzekaj¹cych w Polsce jeszcze nie wolnej. Adam Strzembosz

15 Adam Strzembosz 1 SĄDOWNICTWO W POLSCE W LATACH Charakterystyka korpusu sêdziowskiego zarówno s¹dów powszechnych, jak i wojskowych, który ukszta³towa³ siê w Polsce w latach zosta- ³a w du ej mierze ju dokonana 1. Wiadomo, e masowe zg³aszanie siê na stanowiska sêdziowskie przedwojennych sêdziów i adwokatów spotka³o siê tylko w pocz¹tkowym okresie po odzyskaniu niepodleg³oœci ze wzglêdnie yczliwym przyjêciem w³adzy ludowej 2. Gdy ta nieco okrzep³a i zaczê³a przejmowaæ od radzieckich s¹dów wojskowych oraz organów bezpieczeñstwa pe³ni¹cych równie funkcje represyjne i skazuj¹cych na ró nie nazywane kary pozbawienia wolnoœci zadania w zakresie narzucania nowych porz¹dków, jej stosunek do reprezentantów bur uazyjnej Polski uleg³ radykalnej zmianie 3. Reprezentantów tych w s¹downictwie wojskowym ju od sa- 1 Zob. m.in. A. Lityñski, O prawie i s¹dach pocz¹tków Polski Ludowej, Bia³ystok 1999; J. Poksiñski, My, sêdziowie nie od Boga.... Z dziejów s¹downictwa wojskowego PRL Materia³y i dokumenty, Warszawa 1996; A. Rzepliñski, Przystosowanie ustroju s¹downictwa do potrzeb pañstwa totalitarnego w Polsce w latach [w:] Przestêpstwa sêdziów i prokuratorów lat , red. W. Kulesza, A. Rzepliñski, Warszawa 2000, wyd. II poprawione; A. Rzepliñski, S¹downictwo w PRL, Londyn Zob. referat Zdzis³awa Ziemby, dyrektora Departamentu Kadr Szkolenia Ministerstwa Sprawiedliwoœci, wyg³oszony na akademii poœwiêconej dwudziestopiêcioleciu s¹downictwa w PRL, Przygotowanie i rozwój kadr sêdziowskich Polski Ludowej [w:] XXV lat wymiaru sprawiedliwoœci PRL, Warszawa 1969, s M. Zaborski, Ustrój s¹dów wojskowych w Polsce w latach , maszynopis rozprawy doktorskiej obronionej w 2002 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s Dekret z 21 I 1946 r. dopuszcza³ obejmowanie stanowisk sêdziowskich, prokuratorskich i notarialnych przez osoby bez studiów prawniczych, aplikacji i egzaminu sêdziowskiego oraz pozwala³ na wpisywanie takich osób na listê adwokack¹. Chodzi³o o ca³kowit¹, szybk¹ wymianê sêdziów przedwojennych na sêdziów nowego typu. Jednoczeœnie jednak przedwojennych sêdziów zobowi¹zywano do zg³aszania siê do s³u by w wymiarze sprawiedliwoœci. Por. tak e Z. Ziemba, op. cit., s

16 mego pocz¹tku by³o znacznie mniej ni w powszechnym, gdy w polskiej armii wkraczaj¹cej na teren dawnej Rzeczypospolitej du ¹ czêœæ sêdziów wojskowych stanowili oficerowie radzieccy po ró nych, tak e œrednich, szko³ach prawniczych ZSRR, a niejednokrotnie jedynie po kursach. Polscy sêdziowie, bez wzglêdu na to, jakie mieli wykszta³cenie, musieli charakteryzowaæ siê w³aœciwym pochodzeniem spo³ecznym, a przede wszystkim po ¹danymi pogl¹dami. Regulacje prawne, dotycz¹ce wymogów stawianych kandydatom na sêdziów wojskowych, nie zawiera³y jasnego warunku ukoñczenia prawa nie tylko na wy szej uczelni, ale gdziekolwiek. Szkolenie prawnicze tych kandydatów od 1948 r. odbywa³o siê w Oficerskiej Szkole Prawniczej oraz, od 1953 r., na Fakultecie Wojskowo-Prawniczym Akademii Wojskowo-Politycznej im. Feliksa Dzier yñskiego. Wczeœniej, od 1946 r., ale a do 1955 r., szkolenie sêdziowskie dla przysz³ych sêdziów s¹dów powszechnych prowadzono w œrednich szko³ach prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, a tak e w Centralnej i Wy szej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza (studia dwuletnie). Absolwentów œrednich i duraczowskich szkó³ prawniczych kierowano nie tylko do s¹dów powszechnych. Na mocy specjalnego porozumienia miêdzyresortowego kszta³cili siê w nich tak e przyszli sêdziowie wojskowi 4. Œrednie szko³y prawnicze przygotowywa³y przede wszystkim kandydatów na sêdziów s¹dów powszechnych. Zosta³y one powo³ane (bez adnej zreszt¹ podstawy prawnej) przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Szkolenie trwa³o od szeœciu do piêtnastu miesiêcy 5. Kandydatów najpewniejszych politycznie, maj¹cych maturê (albo tych, którzy ukoñczyli dwuletnie kursy zerowe po szkole podstawowej) kierowano do szko³y im. Duracza. Do s¹downictwa kierowani byli tak e absolwenci prawniczych wydzia³ów 4 M. Zaborski, op. cit., s , Ogromn¹ rolê w s¹downictwie wojskowym odgrywali oficerowie radzieccy, tacy jak prezesi Najwy szego S¹du Wojskowego gen. Aleksander Tarnowski i p³k Aleksander Michniewicz, zastêpca prezesa NSW p³k Aleksander Tomaszewski oraz kilku prezesów wojskowych s¹dów okrêgowych. Jako ludzie odpowiednio ukszta³towani przez teoretyków sowieckich i na ogó³ niedouczeni prawniczo stanowili powa ne zagro enie dla praworz¹dnego sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci. Z sêdziami narodowoœci polskiej by³o podobnie. Na przyk³ad sêdzia NSW pp³k Teofil Karczmarz mia³ ukoñczon¹ jedynie zwyk³¹ szko³ê œredni¹. W ni szych s¹dach wojskowych z wykszta³ceniem sêdziów na pewno nie by³o lepiej. 5 Ibidem, s By dostaæ siê do takiej szko³y, potrzebne by³o specjalne skierowanie, gwarantuj¹ce w³aœciw¹ postawê polityczn¹, wystarcza³o zaœ wykszta³cenie podstawowe. Znajduje to potwierdzenie w referacie Z. Ziemby, op. cit., s

17 uniwersyteckich, ale decydowa³y o tym na ogó³ kryteria polityczne, a nie osi¹gniêcia w czasie studiów 6. Represyjna, a bardzo czêsto wprost zbrodnicza dzia³alnoœæ s¹downictwa wojskowego, zw³aszcza wojskowych s¹dów rejonowych i Najwy szego S¹du Wojskowego, zosta³a szczegó³owo przedstawiona w ogromnej nawet jak na okres, w którym mo na ju by³o swobodnie pisaæ o tych czasach liczbie publikacji 7. Najbardziej syntetyczna próba opisania tego zjawiska wykracza³aby z pewnoœci¹ poza ramy tej ksi¹ ki. Dotyczy to równie orzecznictwa wydzia³ów karnych s¹dów powszechnych. W niektórych z nich dzia- ³a³y os³awione sekcje tajne, wykonuj¹ce pos³usznie dyrektywy partyjne dotycz¹ce wyroków wobec osób uznanych za wrogów politycznych, z którymi chciano rozprawiæ siê bez rozg³osu i bez stosowania zwyk³ych repertoriów, wokand s¹dowych itp., nie mówi¹c ju o dostêpie kogokolwiek z zewn¹trz. Sekcje takie, istniej¹ce w S¹dzie Najwy szym oraz w warszawskim s¹dzie apelacyjnym, a póÿniej wojewódzkim, zosta³y najlepiej zbadane, równie pod wzglêdem sk³adu osobowego 8. Dokonano te klasyfikacji spraw bêd¹cych ewidentnymi zbrodniami s¹dowymi 9. Powo³ywane w okresie odwil y 6 Z w³asnych obserwacji wiem, e by³y tu jednak wyj¹tki, szczególnie przy uzupe³nianiu braków kadrowych na Ziemiach Odzyskanych. Sêdziów niepewnych politycznie zwykle kierowano do wydzia³ów cywilnych. 7 Zob. w szczególnoœci, poza powo³anymi ju publikacjami: M. Turlejska, Te pokolenia a- ³obami czarne.skazani na œmieræ i ich sêdziowie, Warszawa 1990; J. Poksiñski, TUN Tatar Utnik Nowicki. Represje wobec oficerów WP w latach , Warszawa 1992; idem, Spisek w wojsku. Victis honos, Warszawa 1994; M.R. Bombicki, AK i WiN przed s¹dami specjalnymi, Poznañ 1993; idem, Ksiê a przed s¹dami specjalnymi , Poznañ 1993; idem, Zbrodnie prawa. Wyroki s¹dów wojskowych w latach , t. 1, Poznañ 1993, t. 2, Poznañ Zob. te M. Kielasiñski, Raport o zabijaniu. Zbrodnie s¹dów wojskowych na Zamku w Lublinie, Lublin 1997; M. Stanowska, Orzecznictwo S¹du Najwy szego w sprawach rehabilitacyjnych w latach , Archiwum Kryminologii 1993, t. 19, s ; a szczególnie: K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa , Warszawa 2000; S. Zwoliñski, Skazania na œmieræ przez s¹dy WP w latach Wyroki, których byæ nie powinno, Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1992, nr 1, s Zza kulis sekcji tajnych (sprawozdanie komisji powo³anej w 1956 r. dla zbadania dzia³alnoœci tzw. sekcji tajnych), Gazeta Prawnicza 1989, nr 17, s. 11; 1989, nr 18, s. 6 7; 1989, nr 19, s. 9; 1989, nr 20, s. 9; 1989, nr 21, s. 9; 1989, nr 22, s. 9; 1990, nr 1, s. 6 9; 1990, nr 2, s. 8; 1990, nr 3, s. 6 7, 1990, nr 4, s. 4; J.R. Kubiak, Sekcja tajna, Prawo i ycie 1991, nr 28 29, s ; nr 30, s. 10; nr 31, s A. Strzembosz, Zbrodnie s¹dowe [w:] A. PrzewoŸnik, A. Strzembosz, Genera³ Nil, Warszawa 1999, s Zob. te W. Kulesza, Czy sêdzia lub prokurator mo e odpowiadaæ za stosowanie prawa? [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grzeœkowiak, Lublin

18 paÿdziernikowej komisje, dokonuj¹ce m.in. oceny przestêpczej dzia³alnoœci sêdziów, sformu³owa³y szereg wniosków dotycz¹cych wszczêcia wobec nich postêpowania karnego, dyscyplinarnego oraz degradacji itp., z których tylko czêœæ spotka³a siê z jakimkolwiek odzewem. Jednego z najbardziej obci¹ onych sêdziów wys³ano na placówkê dyplomatyczn¹, aby tam doczeka³ przedawnienia œcigania dyscyplinarnego. Pozosta³ych (z wyj¹tkiem jednego) uniewinniono w postêpowaniu dyscyplinarnym, przeniesiono do innego s¹du lub obni ono im stopieñ wojskowy. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ napiêtnowanych sêdziów, równie tych, którzy mieli na sumieniu liczne bezzasadne skazania na karê œmierci, pozostawiono w wymiarze sprawiedliwoœci. W nied³ugim czasie wielu z nich awansowano, niektórych nawet na stanowiska w S¹dzie Najwy szym 10. Dla g³ównego toku naszych rozwa añ istotne jest, czy sêdziowie zajmuj¹cy stanowiska o charakterze wybitnie represyjnym w s¹downictwie wojskowym i powszechnym, z regu³y dyspozycyjni wobec w³adz politycznych, pozostali w wymiarze sprawiedliwoœci, równie w szczególnie wa nym dla naszych dalszych wywodów okresie lat Ówczesny sk³ad korpusu sêdziowskiego ma bowiem zasadnicze znaczenie dla zrozumienia orzecznictwa w sprawach politycznych w stanie wojennym i latach nastêpnych. Ze wzglêdu na ostatni¹ czêœæ niniejszej publikacji istotne jest to, jak w 1956 r. w³adze zareagowa³y na najbardziej ra ¹ce z punktu widzenia praworz¹dnoœci postêpowanie sêdziów s¹dów wojskowych i powszechnych, z mordami s¹dowymi w³¹cznie. Jest to swoiste memento dla wspó³czesnych, gdy tacy sêdziowie, nadal pracuj¹cy w wymiarze sprawiedliwoœci, na ogó³ sprawdzali siê w sprawach politycznych w latach , pos³usznie realizuj¹c politykê partii polegaj¹c¹ na zaostrzaniu represji karnej. W rezultacie wraz z m³odszymi, czêsto im podlegaj¹cymi kolegami doprowadzili do absurdalnie punitywnego orzecznictwa w sprawach kryminalnych 11. Dlatego przedstawienie ju na samym pocz¹tku dalszych losów sêdziów, którzy szafowali kar¹ œmierci w sprawach politycznych i orzekali w sekcjach 10 Zob. M. Stanowska, Próby rozliczenia z przesz³oœci¹ w wymiarze sprawiedliwoœci [w:] Ius et lex. Ksiêga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, s i powo³ana tam literatura. 11 J. Jasiñski, Kierunki i determinanty oczekiwanych zmian w dynamice i strukturze przestêpczoœci [w:] Zagadnienie nieprzystosowania spo³ecznego i przestêpczoœci w Polsce, red. J. Jasiñski, Wroc- ³aw Warszawa Kraków Gdañsk 1978, s. 118 i nast. oraz inne prace tego autora. 18

19 tajnych, wydaje siê uzasadnione. Tym bardziej e ich postawy nie mog³y pozostaæ bez wp³ywu na orzecznictwo m³odszych sêdziów po 1956 r. Moja wiedza na ten temat jest, niestety, niepe³na, w szczególnoœci w odniesieniu do sêdziów wojskowych, wyodrêbnionych z ogó³u ze wzglêdu na szczególnie du ¹ liczbê osób skazanych przez nich na karê œmierci w tzw. sprawach politycznych. Sprawami takimi zajmowa³y siê g³ównie wojskowe s¹dy rejonowe, które najpierw zamierzano umieœciæ w resorcie bezpieczeñstwa publicznego, co jest nies³ychanie wymowne, lecz ze wzglêdów etatowych (a zapewne i innych) ostatecznie znalaz³y siê one w resorcie obrony narodowej. Powo³ane rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego ministra obrony narodowej dzia³a³y bez w³aœciwej podstawy prawnej i tylko w tych s¹dach przyszli sêdziowie, sk³adaj¹c jedynie zwyk³¹ przysiêgê wojskow¹, nie zobowi¹zywali siê do zachowania bezstronnoœci i niezale - noœci przy wymierzaniu sprawiedliwoœci. Mo na wiêc przyj¹æ, e nawet w sposób formalny nie przypisywano im atrybutu niezawis³oœci 12. Maria Stanowska, ustalaj¹c liczbê osób skazanych na karê œmierci przez poszczególnych sêdziów, korzysta³a z ró nych Ÿróde³ 13, jednak jej dane 12 Zob. M. Zaborski, op. cit., s , Zob. M.R. Bombicki, AK i WiN...; idem, Ksiê a przed s¹dami...; idem, Zbrodnie prawa...; J. Poksiñski, TUN...; idem, Spisek w wojsku...; M. Stanowska, Orzecznictwo S¹du Najwy szego...; K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa...; M. Kielasiñski, Raport o zabijaniu...; S. Zwoliñski, Skazania na œmieræ...; M. Turlejska, Te pokolenia a³obami czarne... Dla tych ustaleñ ponadto wykorzystano: Informator zawieraj¹cy wykaz nazwisk sêdziów i prokuratorów, a tak e nazwiska funkcjonariuszy urzêdów bezpieczeñstwa bezpoœrednio zaanga owanych przy prowadzeniu dochodzeñ i skazywaniu cz³onków organizacji niepodleg³oœciowych dzia³aj¹cych w latach na terenie woj. gdañskiego, Gdañsk 1993; Z. Leszczyñska, Ginê za to, co najg³êbiej cz³owiek ukochaæ mo e. Skazani na karê œmierci przez s¹dy wojskowe na Zamku lubelskim, Lublin 1998; K. Szwagrzyk, Golgota wroc³awska , Wroc³aw 1996; idem, Winni? Niewinni? Dolnoœl¹skie podziemie niepodleg³oœciowe ( ) w œwietle dokumentów s¹dowych, Wroc³aw 1999; B. Rusinek, Z. Szczurek, Konspiracyjne organizacje niepodleg³oœciowe dzia³aj¹ce na Pomorzu Gdañskim w latach w œwietle akt by³ego Wojskowego S¹du Rejonowego w Gdañsku, Gdañsk 1994; B. ukaszewicz, Wyroki œmierci orzeczone przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Olsztynie w latach , Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1999, nr 3, s ; S. Œwiercz, Œwiat³o w celi tam?..., M³awa 1999; M. Zaborski, Porucznik Tomasz Lechos³aw Roszkowski ( ), Palestra 1994, nr 12, s ; Niewinnie straceni [tekst Tadeusz Swat], Warszawa 1991; Skazani na karê œmierci przez s¹dy wojskowe PRL w latach Wykaz niepe³ny, mps, b.d.; wyroki opublikowane w Zeszytach Historycznych WiN-u ; wyroki w zbiorach Zwi¹zku Skazanych na Karê Œmierci w Okresie Re imu Komunistycznego ( ). 19

20 w wielu przypadkach s¹ zani one. Bra³a bowiem pod uwagê tylko skazania za przestêpstwa, których charakter polityczny zosta³ okreœlony b¹dÿ w postêpowaniu rehabilitacyjnym, b¹dÿ wynika³ z przyjêtej w wyroku kwalifikacji prawnej. Ponadto dotarcie do wszystkich wyroków skazuj¹cych na karê œmierci jest praktycznie niemo liwe, dlatego podawana obok sêdziego liczba kar œmierci oznacza, e skaza³ on co najmniej tyle osób na karê œmierci w sprawach politycznych. Ustali³a na przyk³ad, e W³odzimierz Ostapowicz skaza³ na karê œmierci 28 osób 14, podczas gdy wed³ug badañ Krzysztofa Szwagrzyka by³y to 143 osoby, przy czym wobec 119 wyrok wykonano 15. Nie jest te ³atwo opisaæ dalsze losy interesuj¹cych nas sêdziów, gdy wielu z nich przesz³o do s¹downictwa powszechnego na terenie ca³ego kraju albo zosta³o wpisanych na listy adwokackie. Niemniej to, co uda³o siê ustaliæ ró nym badaczom, a tak e autorom tej pracy, wydaje siê dostatecznie wymowne 16. Tak zwana komisja Mariana Mazura (zast¹pionego póÿniej przez Jana Wasilewskiego), nie by³a tak wiarygodna, jak mo na by siê tego spodziewaæ. Wystarczy powiedzieæ, e zarówno pierwszy jej przewodnicz¹cy, jak i jeden z jej cz³onków Mieczys³aw Szerer, byli to sêdziowie wczeœniej orzekaj¹cy w sekcji tajnej S¹du Najwy szego. Komisja zosta³a powo³ana do zbadania dzia³alnoœci wojskowych organów œledczych i s¹dowych. Zajê³a siê ³amaniem praworz¹dnoœci tylko w latach , pomijaj¹c lata , i nie analizowa³a dzia³alnoœci wojskowych s¹dów okrêgowych, rejonowych i garnizonowych. Komisja zdecydowa³a, e nale- y wszcz¹æ postêpowanie karne celem zbadania, czy sêdziowie: Feliks Aspis, Teofil Karczmarz, Juliusz Krupski i Mieczys³aw Widaj nie dopuœcili siê mordu s¹dowego, a co najmniej przestêpstwa nadu ycia w³adzy i niedope³nienia obowi¹zków, jednak postêpowanie karne wobec tych oficerów nie zosta³o wszczête poprzestano na przeniesieniu panów pu³kowników do rezerwy 17. Mimo ca³kowicie dyskwalifikuj¹cej go jako sêdziego oceny komisji, Karczmarz równoczeœnie z przeniesieniem do rezerwy 14 M. Stanowska, Próby rozliczenia..., s K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa..., s ; idem, Winni? Niewinni?..., s M. Stanowska, Próby rozliczenia..., s Za t¹ autork¹ podajê te liczby osób skazanych na karê œmierci przez poszczególnych sêdziów wojskowych, a tak e szereg informacji o dalszych losach tych sêdziów. 17 Ibidem, s Korzysta³em te z informacji tej autorki dotycz¹cych dzia³alnoœci komisji Mazura. 20

21 zosta³ skierowany do orzekania w S¹dzie Najwy szym, gdzie pracowa³ od sierpnia 1955 r. do 30 kwietnia 1957 r. Na koniec warto przypomnieæ, e nie mia³ on adnego wykszta³cenia prawniczego ukoñczy³ jedynie szko³ê œredni¹. Karczmarz, jako sêdzia wojskowy, skaza³ na karê œmierci w sprawach politycznych 31 osób, Widaj 47, Aspis 11, a Krupski 33. Na drugim miejscu, z punktu widzenia oceny nagannoœci w pe³nieniu funkcji sêdziowskich, zdaniem komisji znaleÿli siê: Leo Hochberg, Oskar Karliner, Zygmunt Krasuski, Stefan Michnik, Kryspin Mioduski, Piotr Parzeniecki i Aleksander Warecki. Nie znamy losów ka dego z nich. Wystarczy stwierdzenie, e Mioduski i Krasuski sêdziowie Najwy szego S¹du Wojskowego, wobec których komisja zaleci³a przeniesienie karne do wojskowego s¹du okrêgowego, trafili do Izby Wojskowej S¹du Najwy szego 18, przy czym Mioduski znajdowa³ siê w spisie sêdziów tego s¹du jeszcze w 1969 r., i to na stanowisku zastêpcy prezesa Izby Wojskowej. Krasuski w tym e roku nadal orzeka³ w tej izbie 19. Szczególnej wymowy nabiera te fakt, e Mioduski by³ cenionym wspó³autorem wielu komentarzy do kodeksu postêpowania karnego wraz z Jerzym Bafi¹, póÿniejszym I prezesem S¹du Najwy szego i ministrem sprawiedliwoœci, który wczeœniej orzeka³ w sekcji tajnej SN. Dodaæ nale y, e w 1963 r. p³k Krasuski zosta³ odznaczony za zas³ugi dla wymiaru sprawiedliwoœci Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podobne by³y losy Hochberga. Uwa any za z³ego ducha Najwy szego S¹du Wojskowego, z pozycji sêdziego tego s¹du propagowa³ wœród sêdziów wojskowych najbardziej ponure teorie karnoprawne, w tym stosowanie analogii, a wiêc skazywanie za czyny niekaralne. Sam skaza³ na karê œmierci 27 osób. Mimo to 17 maja 1955 r. zosta³ delegowany do S¹du Najwy szego i orzeka³ tam do 31 marca 1957 r. PóŸniej zajmowa³ inne wysokie stanowiska, pracuj¹c m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwoœci w latach szeœædziesi¹tych, a tak e w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. Pu³kownik Karliner, g³ówny nadzorca s¹dów wojskowych, pilnuj¹cy, aby skazano w danej sprawie na karê œmierci liczbê osób ustalon¹ przez Biuro Polityczne PZPR, czyli Boles³awa Bieruta, Jakuba Bermana lub innych decydentów, zosta³ zdegradowany do stopnia szeregowca dopiero w 1980 r., a wiêc gdy by³ ju na wojskowej emeryturze. Inny 18 Informacje o sk³adzie S¹du Najwy szego w 1966 r. pochodz¹ z publikacji: Sesja dwudziestolecia S¹du Najwy szego w Polsce Ludowej w dniach 8 10 grudnia 1966 r. Materia³y, Warszawa 1967, s XXV lat wymiaru sprawiedliwoœci PRL, Warszawa 1969, s

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: 214841 ISSN: 1895-8397 LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów,

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2003 1 Zdjêcia na ok³adce i wewn¹trz numeru: Ryszard Rzepecki ISBN 83-87802-69-7 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 lipca 2008 r. Warszawa 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sklad tom II aktualny 29/04/2006 09:03 Page 1

Sklad tom II aktualny 29/04/2006 09:03 Page 1 Sklad tom II aktualny 29/04/2006 09:03 Page 1 Sklad tom II aktualny 29/04/2006 09:03 Page 3 1/2/2005 Rzeszów Sklad tom II aktualny 29/04/2006 09:03 Page 4 Recenzent prof. dr hab. W odzimierz Suleja Zespó

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo