z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy"

Transkrypt

1 Projekt R O P O R Ą D E I E R D Y M I I S T R Ó W z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy a podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej komisjami lekarskimi, z jednostkami medycyny pracy utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej ministrem oraz jednostkami medycyny pracy utworzonymi przez dyrektora okręgowego służby więziennej oraz komendantów ośrodków szkolenia Służby Więziennej, zwanymi dalej jednostkami medycyny pracy w zakresie wymiany informacji o stanach chorobowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwanych dalej funkcjonariuszami mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia. 2. Współdziałanie komisji lekarskich oraz jednostek medycyny pracy, o którym mowa w 1, polega na: 1) wymianie dokumentacji medycznej będącej w ich posiadaniu; 2) wymianie informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy uzyskanych w trakcie realizacji ustawowych zadań; 3) podejmowaniu inicjatyw prozdrowotnych a prawidłową realizację zadań wynikających ze współdziałania odpowiedzialni są: 1) na terenie województwa kierownik poradni medycyny pracy oraz przewodniczący rejonowej komisji lekarskiej; 2) na terenie kraju komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra

2 2 realizująca zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra oraz Przewodniczący entralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W ramach wymiany dokumentacji, o której mowa w 2 pkt 1, jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej dokumentację dotyczącą funkcjonariuszy obejmującą: 1) karty badań profilaktycznych; 2) wyniki przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych; 3) dokumentację przebiegu służby; 4) oceny zagrożeń środowiska służby; 5) orzeczenia o rozpoznaniu choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. 2. Rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości dokumentację dotyczącą funkcjonariuszy obejmującą: 1) orzeczenia lekarskie o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 2) wyniki przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych stwierdzające stan chorobowy; 3) protokoły powypadkowe W ramach wymiany informacji, o których mowa w 2 pkt 2, jednostki medycyny pracy przekazują do właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej informacje dotyczące: 1) długotrwałej lub czasowej niezdolności do służby funkcjonariuszy oraz jej przyczynach; 2) czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz wniosków zmierzających do ich likwidacji. 2. Rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości informacje dotyczące: 1) problemów zdrowotnych i chorób z zakresu zdrowia psychicznego występujących u funkcjonariuszy; 2) stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariusza, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;

3 3 3) toczących się postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg funkcjonariuszy na orzeczenia komisji lekarskich. 6. Inicjatywy prozdrowotne, o których mowa w 2 pkt 3, obejmują: 1) monitorowanie stanu zdrowia funkcjonariuszy zaliczanych do grup szczególnego ryzyka; 2) wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej; 3) analizę stanu zdrowia funkcjonariuszy, a w szczególności uszczerbku na zdrowiu doznanego przez funkcjonariusza na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 4) organizowanie szkoleń z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego celem wymiany wiedzy i doświadczeń; 5) opracowywanie wytycznych zmierzających do ujednolicenia praktyki orzeczniczej; 6) podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia funkcjonariuszy, a w szczególności informowanie przełożonych w sprawach osobowych o czynnikach szkodliwych występujących w środowisku służby; 7) stałą współpracę komisji lekarskich oraz jednostek medycyny pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej. 7. Przewodniczący entralnej Komisji Lekarskiej we współpracy z komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra, realizującą zadania z zakresu działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez ministra, przedstawia ministrowi do dnia 31 marca za rok poprzedni sprawozdanie ze współpracy, o której mowa w Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. PREES RDY MIISTRÓW

4 4 USDIEIE Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. ). Projekt rozporządzenia określa zasady współdziałania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Współdziałanie polega w szczególności na wymianie informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia. Projekt określa również rodzaje dokumentacji medycznej podlegającej udostępnianiu w ramach współdziałania pomiędzy ww. podmiotami, celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia funkcjonariuszy. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. r 239, poz oraz z 2004 r. r 65, poz. 597). 01/06/S

5 azwa projektu Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Grażyna Górna astępca Dyrektora Departamentu drowia MSW, (22) Data sporządzenia 5 marca 2014 r. OE SKUTKÓW REGULJI Źródło: art. ustawy z dnia o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. ) r w wykazie prac. 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Określenie zasad współdziałania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Więziennej, mającego na celu ochronę zdrowia funkcjonariuszy. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt określa zasady współpracy pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW w poszczególnych zakresach: udostępniania dokumentacji medycznej, wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy uzyskanych w trakcie realizacji ustawowych zadań przez ww. podmioty oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw prozdrowotnych na rzecz ochrony zdrowia funkcjonariuszy. Obowiązek określenia zasad współpracy, o której mowa powyżej, wynika z art. projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Projekt rozporządzenia sformalizuje współpracę pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW w zakresie wymiany informacji o stanach chorobowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OED/UE? 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Jednostki medycyny pracy MSW i SW Komisje lekarskie MSW 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Obowiązek udostępniania informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Obowiązek udostępniania informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Projekt rozporządzenia zamieszczony zostanie w iuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. r 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zamieszczony zostanie także w iuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego entrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z 52 ust. 1 Uchwały r 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Dochody ogółem Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10)

6 budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie spowoduje wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki zas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu pieniężnym duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych (w mln zł, i średnich ceny stałe przedsiębiorstw z r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym iemierzalne gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 8. miana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne:

7 Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie wprowadzi dodatkowych obciążeń regulacyjnych. 9. Wpływ na rynek pracy Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Współpraca pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW w zakresie wymiany informacji o stanach chorobowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia będzie miała na celu identyfikację czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz podejmowanie działań zmierzających do ich likwidacji 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Realizacja obowiązku wymiany informacji pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW nastąpi z chwilą wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Projektowane rozporządzenie będzie stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 13. ałączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) rak załączników. 02/06/S

8 ROPORĄDEIE MIISTR OROY RODOWEJ z dnia Projekt w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, uznawania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji, orzekania o związku śmierci ze służbą oraz kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach a podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. r 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 1) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej odpowiednio SKW i SWW, oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności z tą służbą; 2) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub emeryta albo rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji; 3) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach orzekania o związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub emeryta lub rencisty policyjnego ze służbą; 4) właściwość rzeczową wojskowych komisji lekarskich w sprawach kontroli prawidłowości 1) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. r 114, poz. 957, z 2010 r. r 113, poz. 745, r 182, poz. 1228, r 230, poz i r 238, poz. 1578, z 2011 r. r 117, poz. 677 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1351.

9 orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 5) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich; 6) warunki orzekania w sprawach, o których mowa w pkt 1 4; 7) tryb orzekania w sprawach, o których mowa w pkt 1 4; 8) właściwość organów i tryb uchylania orzeczeń wojskowych komisji lekarskich w ramach nadzoru; 9) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w SKW i SWW. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Rozdział 2 Właściwość wojskowych komisji lekarskich Do orzekania w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1 4, są właściwe: 1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w ydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko- -Lekarska w Gdańsku, 2) entralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie zwane dalej wojskowymi komisjami lekarskimi. 2. Właściwość miejscową wojskowych komisji lekarskich ustala się: 1) w stosunku do funkcjonariuszy ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnią służbę; 2) w stosunku do kandydatów do służby w SKW lub SWW ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której mają zamiar pełnić służbę; 3) w stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz emerytów i rencistów policyjnych ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnili służbę bezpośrednio przed zwolnieniem ze służby. 4. Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie w stosunku do: 1) funkcjonariuszy w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1 4; 2

10 2) kandydatów do służby w SKW lub SWW w sprawach orzekania o zdolności do tej służby; 3) funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz emerytów i rencistów policyjnych w sprawach, o których mowa w 1 pkt 2 i Do entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie należy: 1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich; 2) zatwierdzanie projektów orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich: a) ustalających trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub brak związku choroby lub ułomności z tą służbą, b) uznających funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, c) ustalających związek lub brak związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW lub SWW; 3) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń i orzeczeń wojskowych komisji lekarskich. Rozdział 3 Kierowanie do komisji lekarskich W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, organ określony w art. 4 ust. 4 ustawy kieruje funkcjonariuszy oraz kandydatów do służby w SKW lub SWW do wojskowych komisji lekarskich, zgodnie z właściwością tych komisji określoną w 3 ust. 2, 4 i 5 oraz ich terytorialnym zasięgiem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm. 2) ). 2. Organ kierujący do wojskowej komisji lekarskiej przekazuje tej komisji posiadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW i mogą mieć znaczenie dla ustalenia związku lub braku związku chorób, ułomności i śmierci ze służbą W sprawach uznania funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji oraz w sprawach orzekania o związku śmierci funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW albo SWW do wojskowej komisji lekarskiej kieruje dyrektor 2) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i

11 Wojskowego iura Emerytalnego w Warszawie z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. 2. W sprawie orzekania o związku śmierci funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW albo SWW wniosek, o którym mowa w ust. 1, mogą złożyć członkowie rodziny zmarłego funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213). 3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość wojskowych komisji lekarskich określa się zgodnie z 3 ust. 2 oraz 4 i Osoba składająca wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dołącza do niego posiadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego i mogą mieć znaczenie dla uznania za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji albo ustalenia związku lub braku związku śmierci ze służbą. 8. Wzór skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w sprawach, o których mowa w 6 ust. 1 i w 7 ust. 1, określa załącznik nr 1. Rozdział 4 Orzekanie o zdolności do służby w SKW lub SWW oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności z tą służbą 9. Orzekając o zdolności do służby w SKW lub SWW, wojskowe komisje lekarskie zaliczają jednocześnie daną osobę do jednej z kategorii zdolności do takiej służby, według wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SKW lub SWW, stanowiącego załącznik nr Orzekając o zdolności lub niezdolności do służby w SKW lub SWW, w razie stwierdzenia u funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW choroby lub ułomności, komisja lekarska orzeka również o: 1) związku lub braku związku tej choroby lub ułomności ze służbą w SKW lub SWW, 2) zaliczeniu lub niezaliczeniu funkcjonariusza do jednej z grup inwalidztwa oraz o związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą w SKW lub SWW kierując się kryteriami zdrowotnymi określonymi w wykazie chorób i schorzeń, ustalonym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 4

12 funkcjonariuszy Policji, gencji ezpieczeństwa Wewnętrznego, gencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, entralnego iura ntykorucyjnego, Straży Granicznej, iura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm. 3) ). 2. Jeżeli przy orzekaniu o niezdolności do służby w SKW lub SWW wojskowa komisja lekarska stwierdzi u funkcjonariusza przynajmniej jedną chorobę lub ułomność pozostającą w związku z tą służbą i jednocześnie powodującą niezdolność do tej służby, to niezdolność do służby ustala się jako pozostającą w związku ze służbą w SKW lub SWW. Rozdział 5 Uznawanie funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji i orzekanie o związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby oraz emeryta i rencisty policyjnego ze służbą Orzekając o uznaniu funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji, wojskowa komisja lekarska orzeka również o zaliczeniu lub niezaliczeniu funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego do jednej z grup inwalidztwa oraz o związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą w SKW lub SWW, kierując się kryteriami zdrowotnymi, o których mowa w 10 ust W przypadku uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego za inwalidę wojskowa komisja lekarska ustala, w szczególności: 1) datę powstania inwalidztwa oraz czy istnieje zdolność do pracy; 2) wskazania i przeciwwskazania dotyczące zatrudnienia; 3) termin badania kontrolnego. 12. Orzekając o związku śmierci funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego z tą służbą, wojskowa komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby w SKW lub SWW lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami takiej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze przewidziane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. 3) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 271, 675, 1623 i

13 o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213). Rozdział 6 Tryb orzekania wojskowych komisji lekarskich Orzeczenia w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1 4, wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego lub wyników badań specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz informacji i dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2 albo 7 ust. 4, wykorzystując w szczególności: 1) odpis przebiegu służby z akt personalnych funkcjonariusza oraz informację o warunkach jej pełnienia; 2) informację o warunkach i przebiegu służby dla celów wojskowych komisji lekarskich; 3) informacje uzyskane w trybie określonym w 15 ust. 2; 4) historie chorób z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; 5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby; 6) kartę badań profilaktycznych i okresowych; 7) informacje zawarte w pisemnym oświadczeniu funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego. 2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebiegiem i wynikiem leczenia, a także czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej funkcjonariusza Orzeczenie o związku śmierci funkcjonariusza SKW lub SWW ze służbą w SKW lub SWW wskutek wypadku komisja lekarska wydaje na podstawie akt postępowania powypadkowego lub dokumentacji medycznej. 2. Orzeczenie o związku śmierci funkcjonariusza SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego ze służbą w SKW lub SWW wskutek choroby wojskowa komisja lekarska wydaje na podstawie dokumentacji medycznej oraz opisu przebiegu i warunków pełnienia przez nich służby Wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu 6

14 niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu wymaganej dokumentacji. 2. Jeżeli wojskowa komisja lekarska stwierdzi, iż do wydania orzeczenia są niezbędne dokumenty inne niż określone w ust. 1, w szczególności dotyczące chorób, ułomności i śmierci oraz ich związku ze służbą w SKW lub SWW, pisemnie wzywa funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencistę policyjnego, a w razie ich śmierci członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, do ich dostarczenia w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku wojskowa komisja lekarska może wystąpić także do organu, który skierował funkcjonariusza, oraz do szefów jednostek organizacyjnych, w których pełnił on służbę, o dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia doręczenia żądania. 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dostarczenia dokumentów przez funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW albo SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego albo członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, jak również po otrzymaniu od organu, o którym mowa w ust. 2, pisemnej informacji, iż nie posiada żadnych dokumentów, komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie posiadanej dokumentacji Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej zawiera w szczególności: 1) rozpoznanie; 2) ustalenie kategorii zdolności do służby w SKW lub SWW lub wskazanie kategorii inwalidztwa albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności albo inwalidztwa lub niezdolności do samodzielnej egzystencji określenie ich związku lub braku związku ze służbą w SKW lub SWW; 3) pouczenie o prawie wniesienia odwołania. 2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej dotyczące zmarłego funkcjonariusza SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego ustala w szczególności: 1) przyczynę śmierci; 2) związek lub brak związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW. 7

15 17. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej: 1) w sprawie zdolności do służby w SKW lub SWW sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 2) w sprawie ustalenia związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Wojskowa komisja lekarska orzeka w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej. 2. Wojskowa komisja lekarska orzeka większością głosów składu orzekającego. 3. złonek składu orzekającego wojskowej komisji lekarskiej może wnieść na piśmie sprzeciw wobec projektu orzeczenia z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła sprzeciw łącznie z projektem orzeczenia i pozostałą dokumentacją do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia, która zajmuje stanowisko w sprawie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania sprzeciwu. 4. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencistę policyjnego na obserwację w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 5. W razie uznania zasadności sprzeciwu przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, skład orzekający wydaje orzeczenie zgodne z tym stanowiskiem. Jeżeli orzeczenie dotyczy spraw, o których mowa w 19 ust. 1, opracowuje się projekt orzeczenia zgodny z tym stanowiskiem. 6. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej: 1) ustalającej trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub brak związku choroby lub ułomności z tą służbą, 2) uznających funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, 3) ustalających związek lub brak związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza 8

16 zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW lub SWW przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła łącznie z pozostałą dokumentacją do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 2. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW na obserwację w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 3. W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu. 4. W razie niezatwierdzenia projektu orzeczenia przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, komisja ta nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia uwzględniającego jej stanowisko. W takim przypadku wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie zgodne ze stanowiskiem wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 5. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej. 6. Do orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w trybie określonym w ust. 3 lub 4 nie stosuje się przepisu ust Wojskową komisją lekarską wyższego stopnia jest entralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie. 21. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wydane w trybie określonym w 18 ust. 1 lub 5 zdanie pierwsze albo w 19 ust. 3 lub 4, jako wydane w pierwszej instancji, doręcza się funkcjonariuszowi, kandydatowi do służby w SKW lub SWW, funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby albo emerytowi lub renciście policyjnemu a w razie jego śmierci członkowi rodziny, o którym mowa w 7 ust. 2, a także organowi, który skierował funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW do wojskowej komisji lekarskiej Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w pierwszej instancji służy stronie odwołanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183). 2. Odwołanie wnosi się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia 9

17 określonej w 20, za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia rozpatruje odwołanie w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 2. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia, rozpatrując odwołanie, orzeka na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego na obserwację w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 3. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia orzeka w sprawie odwołania większością głosów składu orzekającego. Przepisy 18 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio, z tym że entralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie rozpatruje sprzeciw wobec projektu swojego orzeczenia w składzie pięciu oficerów lekarzy. 4. Do orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia stosuje się odpowiednio przepis Minister Obrony arodowej może w trybie nadzoru uchylić każde orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również przewodniczącemu entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. 3. Uchylając orzeczenie, odpowiednio Minister Obrony arodowej albo przewodniczący entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie wskazuje okoliczności wymagające wyjaśnienia w toku dalszego postępowania w sprawie. 4. W razie uchylenia orzeczenia sprawę rozpatruje ponownie w pierwszej instancji wojskowa komisja lekarska wyznaczona odpowiednio przez Ministra Obrony arodowej albo przewodniczącego entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie zgodnie z zaleceniami, o których mowa w ust

18 Rozdział 6 Przepisy końcowe 25. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych przeznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW. 26. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4) W porozumieniu: MIISTER SPRW WEWĘTRYH MIISTER PRY I POLITYKI SPOŁEEJ MIISTER DROWI MIISTER OROY RODOWEJ 4) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony arodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. r 176, poz. 1304, z 2011 r. r 63, poz. 326, z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 1492). 11

19 WÓR ałączniki do rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia... (poz....) ałącznik nr , dnia 2014r. (pieczęć nagłówkowa organu kierującego) SKIEROWIE Do... (nazwa wojskowej komisji lekarskiej) w celu azwisko, imię i imiona rodziców PESEL Stopień służbowy*. 4. Miejsce i data urodzenia Przydział służbowy*... (jednostka organizacyjna, zajmowane stanowisko) 6. Okres służby w SKW lub SWW** Miejsce zamieszkania Rozpoznanie Dotychczas wydane orzeczenia (nazwa komisji, numer orzeczenia, data wydania, rozpoznanie za pomocą paragrafów) Termin stawiennictwa Uzasadnienie (lekarz jednostki) mp. (organ kierujący) * ie dotyczy kandydatów do służby w SKW lub SWW; w przypadku funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz emerytów i rencistów policyjnych należy wpisać ostatnie stopień służbowy i przydział służbowy. ** ie dotyczy kandydatów do służby w SKW lub SWW; w przypadku funkcjonariuszy SKW albo SWW należy wpisać wyłącznie datę rozpoczęcia służby 12

20 ałącznik nr 2 WYK HORÓ I UŁOMOŚI PRY OEIE DOLOŚI FIYEJ I PSYHIEJ DO SŁUŻY W SŁUŻIE KOTRWYWIDU WOJSKOWEGO LU SŁUŻIE WYWIDU WOJSKOWEGO Paragraf Punkt horoba i ułomność Grupa I* Grupa II* RODIŁ I - UDOW IŁ 1 1 Wzrost powyżej 185 cm przy proporcjonalnej budowie ciała 2 Wzrost poniżej 160 cm do 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała 3 Wzrost poniżej 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała / / 4 Słaba budowa ciała / 5 Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju 6 Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju 7 Otyłość nieupośledzająca sprawności ustroju / 8 Otyłość upośledzająca sprawność ustroju 9 Otyłość znacznie upośledzająca sprawność ustroju 10 Transseksualizm, obojnactwo 11 Odwrotne położenie trzew bez zaburzeń sprawności ustroju 12 Odwrotne położenie trzew z zaburzeniami sprawności ustroju / Objaśnienia szczegółowe *) Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na dwie grupy: Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje: - kandydatów do służby w SKW lub SWW, Grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje: - funkcjonariuszy SKW lub SWW. Do 1 pkt 4 i 5. Słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia w oparciu o próby czynnościowe. Ocenę zdolności do SKW lub SWW przy słabej budowie ciała należy opierać na stwierdzeniu ogólnej sprawności ustroju. pkt 7 i 8. Rozpoznanie otyłości powinno opierać się na stwierdzeniu nadmiernie rozwiniętej tkanki tłuszczowej. Funkcjonariuszy z nadmiernie rozwiniętą tkanką tłuszczową, przy stwierdzeniu, że wzrost jej jest spowodowany nadmiernym 13

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 1078 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DIEIK USTAW RECYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROPORĄDEIE MIISTRA OBROY ARODOWEJ z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmiany: 2006-11-23 Dz.U.2006.211.1557 1 2009-07-18 Dz.U.2009.106.886 1 2010-10-26 Dz.U.2010.189.1268 1 2011-01-25 Dz.U.2011.6.24 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 1641 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 1641 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DIEIK USTAW RECYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 1641 OBWIESCEIE MIISTRA OBROY ARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wykazy chorób lub ułomności, o których mowa w 1 pkt 1 i 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. 1. Wykazy chorób lub ułomności, o których mowa w 1 pkt 1 i 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojsko...

Dz.U (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojsko... Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojsko... Strona 1 z 98 Numer dokumentu LexPolonica: 2131458 zmiany: 2013-01-01 Dz.U.2012.1481 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 9 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 9 lipca 1991 r. ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (z. U. z dnia 9 września 1991 r.) a podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan...

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Strona 1 LexPolonica nr 2131458. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r. SEJM REYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-12 Druk nr 2614 Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek a podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 stycznia 2014 r. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. Dz.U.2014.1822 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady działania komisji lekarskich oraz

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.)

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.) ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 29 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia stycznia 07 r. Poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 0 grudnia 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. Projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania audytów agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO ałącznik ałącznik do do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 20 listopada 2013 r. (poz. 1492) Ministra Obrony arodowej z dnia 2013 r. (poz. ) WYKA CHORÓB I UŁOMOŚCI PRY OCEIE DOLOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo