z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy"

Transkrypt

1 Projekt R O P O R Ą D E I E R D Y M I I S T R Ó W z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy a podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej komisjami lekarskimi, z jednostkami medycyny pracy utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej ministrem oraz jednostkami medycyny pracy utworzonymi przez dyrektora okręgowego służby więziennej oraz komendantów ośrodków szkolenia Służby Więziennej, zwanymi dalej jednostkami medycyny pracy w zakresie wymiany informacji o stanach chorobowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwanych dalej funkcjonariuszami mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia. 2. Współdziałanie komisji lekarskich oraz jednostek medycyny pracy, o którym mowa w 1, polega na: 1) wymianie dokumentacji medycznej będącej w ich posiadaniu; 2) wymianie informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy uzyskanych w trakcie realizacji ustawowych zadań; 3) podejmowaniu inicjatyw prozdrowotnych a prawidłową realizację zadań wynikających ze współdziałania odpowiedzialni są: 1) na terenie województwa kierownik poradni medycyny pracy oraz przewodniczący rejonowej komisji lekarskiej; 2) na terenie kraju komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra

2 2 realizująca zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra oraz Przewodniczący entralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W ramach wymiany dokumentacji, o której mowa w 2 pkt 1, jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej dokumentację dotyczącą funkcjonariuszy obejmującą: 1) karty badań profilaktycznych; 2) wyniki przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych; 3) dokumentację przebiegu służby; 4) oceny zagrożeń środowiska służby; 5) orzeczenia o rozpoznaniu choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. 2. Rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości dokumentację dotyczącą funkcjonariuszy obejmującą: 1) orzeczenia lekarskie o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 2) wyniki przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych stwierdzające stan chorobowy; 3) protokoły powypadkowe W ramach wymiany informacji, o których mowa w 2 pkt 2, jednostki medycyny pracy przekazują do właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej informacje dotyczące: 1) długotrwałej lub czasowej niezdolności do służby funkcjonariuszy oraz jej przyczynach; 2) czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz wniosków zmierzających do ich likwidacji. 2. Rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości informacje dotyczące: 1) problemów zdrowotnych i chorób z zakresu zdrowia psychicznego występujących u funkcjonariuszy; 2) stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariusza, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;

3 3 3) toczących się postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg funkcjonariuszy na orzeczenia komisji lekarskich. 6. Inicjatywy prozdrowotne, o których mowa w 2 pkt 3, obejmują: 1) monitorowanie stanu zdrowia funkcjonariuszy zaliczanych do grup szczególnego ryzyka; 2) wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej; 3) analizę stanu zdrowia funkcjonariuszy, a w szczególności uszczerbku na zdrowiu doznanego przez funkcjonariusza na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 4) organizowanie szkoleń z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego celem wymiany wiedzy i doświadczeń; 5) opracowywanie wytycznych zmierzających do ujednolicenia praktyki orzeczniczej; 6) podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia funkcjonariuszy, a w szczególności informowanie przełożonych w sprawach osobowych o czynnikach szkodliwych występujących w środowisku służby; 7) stałą współpracę komisji lekarskich oraz jednostek medycyny pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej. 7. Przewodniczący entralnej Komisji Lekarskiej we współpracy z komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra, realizującą zadania z zakresu działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez ministra, przedstawia ministrowi do dnia 31 marca za rok poprzedni sprawozdanie ze współpracy, o której mowa w Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. PREES RDY MIISTRÓW

4 4 USDIEIE Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. ). Projekt rozporządzenia określa zasady współdziałania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Współdziałanie polega w szczególności na wymianie informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia. Projekt określa również rodzaje dokumentacji medycznej podlegającej udostępnianiu w ramach współdziałania pomiędzy ww. podmiotami, celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia funkcjonariuszy. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. r 239, poz oraz z 2004 r. r 65, poz. 597). 01/06/S

5 azwa projektu Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Grażyna Górna astępca Dyrektora Departamentu drowia MSW, (22) Data sporządzenia 5 marca 2014 r. OE SKUTKÓW REGULJI Źródło: art. ustawy z dnia o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. ) r w wykazie prac. 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Określenie zasad współdziałania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Służby Więziennej, mającego na celu ochronę zdrowia funkcjonariuszy. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt określa zasady współpracy pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW w poszczególnych zakresach: udostępniania dokumentacji medycznej, wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy uzyskanych w trakcie realizacji ustawowych zadań przez ww. podmioty oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw prozdrowotnych na rzecz ochrony zdrowia funkcjonariuszy. Obowiązek określenia zasad współpracy, o której mowa powyżej, wynika z art. projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Projekt rozporządzenia sformalizuje współpracę pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW w zakresie wymiany informacji o stanach chorobowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OED/UE? 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Jednostki medycyny pracy MSW i SW Komisje lekarskie MSW 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Obowiązek udostępniania informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Obowiązek udostępniania informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Projekt rozporządzenia zamieszczony zostanie w iuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. r 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zamieszczony zostanie także w iuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego entrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z 52 ust. 1 Uchwały r 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Dochody ogółem Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10)

6 budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie spowoduje wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki zas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu pieniężnym duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych (w mln zł, i średnich ceny stałe przedsiębiorstw z r.) rodzina, obywatele oraz W ujęciu niepieniężnym iemierzalne gospodarstwa domowe duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 8. miana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na załatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy inne:

7 Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie wprowadzi dodatkowych obciążeń regulacyjnych. 9. Wpływ na rynek pracy Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 10. Wpływ na pozostałe obszary środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Współpraca pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW w zakresie wymiany informacji o stanach chorobowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, iura Ochrony Rządu, entralnego iura ntykorupcyjnego i Służby Więziennej mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia będzie miała na celu identyfikację czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz podejmowanie działań zmierzających do ich likwidacji 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Realizacja obowiązku wymiany informacji pomiędzy komisjami lekarskim MSW i jednostkami medycyny pracy MSW i SW nastąpi z chwilą wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Projektowane rozporządzenie będzie stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 13. ałączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) rak załączników. 02/06/S

8 ROPORĄDEIE MIISTR OROY RODOWEJ z dnia Projekt w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, uznawania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji, orzekania o związku śmierci ze służbą oraz kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach a podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. r 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 1) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej odpowiednio SKW i SWW, oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności z tą służbą; 2) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub emeryta albo rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji; 3) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach orzekania o związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub emeryta lub rencisty policyjnego ze służbą; 4) właściwość rzeczową wojskowych komisji lekarskich w sprawach kontroli prawidłowości 1) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. r 114, poz. 957, z 2010 r. r 113, poz. 745, r 182, poz. 1228, r 230, poz i r 238, poz. 1578, z 2011 r. r 117, poz. 677 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1351.

9 orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 5) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich; 6) warunki orzekania w sprawach, o których mowa w pkt 1 4; 7) tryb orzekania w sprawach, o których mowa w pkt 1 4; 8) właściwość organów i tryb uchylania orzeczeń wojskowych komisji lekarskich w ramach nadzoru; 9) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w SKW i SWW. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Rozdział 2 Właściwość wojskowych komisji lekarskich Do orzekania w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1 4, są właściwe: 1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w ydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko- -Lekarska w Gdańsku, 2) entralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie zwane dalej wojskowymi komisjami lekarskimi. 2. Właściwość miejscową wojskowych komisji lekarskich ustala się: 1) w stosunku do funkcjonariuszy ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnią służbę; 2) w stosunku do kandydatów do służby w SKW lub SWW ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której mają zamiar pełnić służbę; 3) w stosunku do funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz emerytów i rencistów policyjnych ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnili służbę bezpośrednio przed zwolnieniem ze służby. 4. Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie w stosunku do: 1) funkcjonariuszy w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1 4; 2

10 2) kandydatów do służby w SKW lub SWW w sprawach orzekania o zdolności do tej służby; 3) funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz emerytów i rencistów policyjnych w sprawach, o których mowa w 1 pkt 2 i Do entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie należy: 1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich; 2) zatwierdzanie projektów orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich: a) ustalających trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub brak związku choroby lub ułomności z tą służbą, b) uznających funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, c) ustalających związek lub brak związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW lub SWW; 3) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń i orzeczeń wojskowych komisji lekarskich. Rozdział 3 Kierowanie do komisji lekarskich W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, organ określony w art. 4 ust. 4 ustawy kieruje funkcjonariuszy oraz kandydatów do służby w SKW lub SWW do wojskowych komisji lekarskich, zgodnie z właściwością tych komisji określoną w 3 ust. 2, 4 i 5 oraz ich terytorialnym zasięgiem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm. 2) ). 2. Organ kierujący do wojskowej komisji lekarskiej przekazuje tej komisji posiadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW i mogą mieć znaczenie dla ustalenia związku lub braku związku chorób, ułomności i śmierci ze służbą W sprawach uznania funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji oraz w sprawach orzekania o związku śmierci funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW albo SWW do wojskowej komisji lekarskiej kieruje dyrektor 2) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i

11 Wojskowego iura Emerytalnego w Warszawie z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. 2. W sprawie orzekania o związku śmierci funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW albo SWW wniosek, o którym mowa w ust. 1, mogą złożyć członkowie rodziny zmarłego funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213). 3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwość wojskowych komisji lekarskich określa się zgodnie z 3 ust. 2 oraz 4 i Osoba składająca wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dołącza do niego posiadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego i mogą mieć znaczenie dla uznania za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji albo ustalenia związku lub braku związku śmierci ze służbą. 8. Wzór skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w sprawach, o których mowa w 6 ust. 1 i w 7 ust. 1, określa załącznik nr 1. Rozdział 4 Orzekanie o zdolności do służby w SKW lub SWW oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności z tą służbą 9. Orzekając o zdolności do służby w SKW lub SWW, wojskowe komisje lekarskie zaliczają jednocześnie daną osobę do jednej z kategorii zdolności do takiej służby, według wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SKW lub SWW, stanowiącego załącznik nr Orzekając o zdolności lub niezdolności do służby w SKW lub SWW, w razie stwierdzenia u funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW choroby lub ułomności, komisja lekarska orzeka również o: 1) związku lub braku związku tej choroby lub ułomności ze służbą w SKW lub SWW, 2) zaliczeniu lub niezaliczeniu funkcjonariusza do jednej z grup inwalidztwa oraz o związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą w SKW lub SWW kierując się kryteriami zdrowotnymi określonymi w wykazie chorób i schorzeń, ustalonym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 4

12 funkcjonariuszy Policji, gencji ezpieczeństwa Wewnętrznego, gencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, entralnego iura ntykorucyjnego, Straży Granicznej, iura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm. 3) ). 2. Jeżeli przy orzekaniu o niezdolności do służby w SKW lub SWW wojskowa komisja lekarska stwierdzi u funkcjonariusza przynajmniej jedną chorobę lub ułomność pozostającą w związku z tą służbą i jednocześnie powodującą niezdolność do tej służby, to niezdolność do służby ustala się jako pozostającą w związku ze służbą w SKW lub SWW. Rozdział 5 Uznawanie funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji i orzekanie o związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby oraz emeryta i rencisty policyjnego ze służbą Orzekając o uznaniu funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego za inwalidę albo niezdolnego do samodzielnej egzystencji, wojskowa komisja lekarska orzeka również o zaliczeniu lub niezaliczeniu funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego do jednej z grup inwalidztwa oraz o związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą w SKW lub SWW, kierując się kryteriami zdrowotnymi, o których mowa w 10 ust W przypadku uznania funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego za inwalidę wojskowa komisja lekarska ustala, w szczególności: 1) datę powstania inwalidztwa oraz czy istnieje zdolność do pracy; 2) wskazania i przeciwwskazania dotyczące zatrudnienia; 3) termin badania kontrolnego. 12. Orzekając o związku śmierci funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego z tą służbą, wojskowa komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby w SKW lub SWW lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami takiej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze przewidziane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. 3) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 271, 675, 1623 i

13 o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213). Rozdział 6 Tryb orzekania wojskowych komisji lekarskich Orzeczenia w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1 4, wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego lub wyników badań specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz informacji i dokumentów, o których mowa w 6 ust. 2 albo 7 ust. 4, wykorzystując w szczególności: 1) odpis przebiegu służby z akt personalnych funkcjonariusza oraz informację o warunkach jej pełnienia; 2) informację o warunkach i przebiegu służby dla celów wojskowych komisji lekarskich; 3) informacje uzyskane w trybie określonym w 15 ust. 2; 4) historie chorób z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; 5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby; 6) kartę badań profilaktycznych i okresowych; 7) informacje zawarte w pisemnym oświadczeniu funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego. 2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebiegiem i wynikiem leczenia, a także czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej funkcjonariusza Orzeczenie o związku śmierci funkcjonariusza SKW lub SWW ze służbą w SKW lub SWW wskutek wypadku komisja lekarska wydaje na podstawie akt postępowania powypadkowego lub dokumentacji medycznej. 2. Orzeczenie o związku śmierci funkcjonariusza SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego ze służbą w SKW lub SWW wskutek choroby wojskowa komisja lekarska wydaje na podstawie dokumentacji medycznej oraz opisu przebiegu i warunków pełnienia przez nich służby Wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu 6

14 niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu wymaganej dokumentacji. 2. Jeżeli wojskowa komisja lekarska stwierdzi, iż do wydania orzeczenia są niezbędne dokumenty inne niż określone w ust. 1, w szczególności dotyczące chorób, ułomności i śmierci oraz ich związku ze służbą w SKW lub SWW, pisemnie wzywa funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencistę policyjnego, a w razie ich śmierci członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, do ich dostarczenia w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku wojskowa komisja lekarska może wystąpić także do organu, który skierował funkcjonariusza, oraz do szefów jednostek organizacyjnych, w których pełnił on służbę, o dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia doręczenia żądania. 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dostarczenia dokumentów przez funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW albo SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego albo członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, jak również po otrzymaniu od organu, o którym mowa w ust. 2, pisemnej informacji, iż nie posiada żadnych dokumentów, komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie posiadanej dokumentacji Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej zawiera w szczególności: 1) rozpoznanie; 2) ustalenie kategorii zdolności do służby w SKW lub SWW lub wskazanie kategorii inwalidztwa albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności albo inwalidztwa lub niezdolności do samodzielnej egzystencji określenie ich związku lub braku związku ze służbą w SKW lub SWW; 3) pouczenie o prawie wniesienia odwołania. 2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej dotyczące zmarłego funkcjonariusza SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego ustala w szczególności: 1) przyczynę śmierci; 2) związek lub brak związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW. 7

15 17. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej: 1) w sprawie zdolności do służby w SKW lub SWW sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 2) w sprawie ustalenia związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Wojskowa komisja lekarska orzeka w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej. 2. Wojskowa komisja lekarska orzeka większością głosów składu orzekającego. 3. złonek składu orzekającego wojskowej komisji lekarskiej może wnieść na piśmie sprzeciw wobec projektu orzeczenia z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła sprzeciw łącznie z projektem orzeczenia i pozostałą dokumentacją do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia, która zajmuje stanowisko w sprawie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania sprzeciwu. 4. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencistę policyjnego na obserwację w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 5. W razie uznania zasadności sprzeciwu przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, skład orzekający wydaje orzeczenie zgodne z tym stanowiskiem. Jeżeli orzeczenie dotyczy spraw, o których mowa w 19 ust. 1, opracowuje się projekt orzeczenia zgodny z tym stanowiskiem. 6. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej Projekt orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej: 1) ustalającej trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub brak związku choroby lub ułomności z tą służbą, 2) uznających funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego ze służby, emeryta i rencisty policyjnego za inwalidę albo za niezdolnego do samodzielnej egzystencji, 3) ustalających związek lub brak związku śmierci funkcjonariusza, funkcjonariusza 8

16 zwolnionego ze służby albo emeryta i rencisty policyjnego ze służbą w SKW lub SWW przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła łącznie z pozostałą dokumentacją do wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 2. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW na obserwację w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 3. W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu. 4. W razie niezatwierdzenia projektu orzeczenia przez wojskową komisję lekarską wyższego stopnia, komisja ta nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia uwzględniającego jej stanowisko. W takim przypadku wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie zgodne ze stanowiskiem wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 5. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej. 6. Do orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w trybie określonym w ust. 3 lub 4 nie stosuje się przepisu ust Wojskową komisją lekarską wyższego stopnia jest entralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie. 21. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wydane w trybie określonym w 18 ust. 1 lub 5 zdanie pierwsze albo w 19 ust. 3 lub 4, jako wydane w pierwszej instancji, doręcza się funkcjonariuszowi, kandydatowi do służby w SKW lub SWW, funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby albo emerytowi lub renciście policyjnemu a w razie jego śmierci członkowi rodziny, o którym mowa w 7 ust. 2, a także organowi, który skierował funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW do wojskowej komisji lekarskiej Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w pierwszej instancji służy stronie odwołanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183). 2. Odwołanie wnosi się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia 9

17 określonej w 20, za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia rozpatruje odwołanie w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 2. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia, rozpatrując odwołanie, orzeka na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W razie potrzeby wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza, kandydata do służby w SKW lub SWW, funkcjonariusza zwolnionego ze służby albo emeryta lub rencisty policyjnego na obserwację w podmiocie leczniczym, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 3. Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia orzeka w sprawie odwołania większością głosów składu orzekającego. Przepisy 18 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio, z tym że entralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie rozpatruje sprzeciw wobec projektu swojego orzeczenia w składzie pięciu oficerów lekarzy. 4. Do orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia stosuje się odpowiednio przepis Minister Obrony arodowej może w trybie nadzoru uchylić każde orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również przewodniczącemu entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. 3. Uchylając orzeczenie, odpowiednio Minister Obrony arodowej albo przewodniczący entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie wskazuje okoliczności wymagające wyjaśnienia w toku dalszego postępowania w sprawie. 4. W razie uchylenia orzeczenia sprawę rozpatruje ponownie w pierwszej instancji wojskowa komisja lekarska wyznaczona odpowiednio przez Ministra Obrony arodowej albo przewodniczącego entralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie zgodnie z zaleceniami, o których mowa w ust

18 Rozdział 6 Przepisy końcowe 25. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych przeznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW i SWW oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW. 26. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4) W porozumieniu: MIISTER SPRW WEWĘTRYH MIISTER PRY I POLITYKI SPOŁEEJ MIISTER DROWI MIISTER OROY RODOWEJ 4) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony arodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. r 176, poz. 1304, z 2011 r. r 63, poz. 326, z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 1492). 11

19 WÓR ałączniki do rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia... (poz....) ałącznik nr , dnia 2014r. (pieczęć nagłówkowa organu kierującego) SKIEROWIE Do... (nazwa wojskowej komisji lekarskiej) w celu azwisko, imię i imiona rodziców PESEL Stopień służbowy*. 4. Miejsce i data urodzenia Przydział służbowy*... (jednostka organizacyjna, zajmowane stanowisko) 6. Okres służby w SKW lub SWW** Miejsce zamieszkania Rozpoznanie Dotychczas wydane orzeczenia (nazwa komisji, numer orzeczenia, data wydania, rozpoznanie za pomocą paragrafów) Termin stawiennictwa Uzasadnienie (lekarz jednostki) mp. (organ kierujący) * ie dotyczy kandydatów do służby w SKW lub SWW; w przypadku funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz emerytów i rencistów policyjnych należy wpisać ostatnie stopień służbowy i przydział służbowy. ** ie dotyczy kandydatów do służby w SKW lub SWW; w przypadku funkcjonariuszy SKW albo SWW należy wpisać wyłącznie datę rozpoczęcia służby 12

20 ałącznik nr 2 WYK HORÓ I UŁOMOŚI PRY OEIE DOLOŚI FIYEJ I PSYHIEJ DO SŁUŻY W SŁUŻIE KOTRWYWIDU WOJSKOWEGO LU SŁUŻIE WYWIDU WOJSKOWEGO Paragraf Punkt horoba i ułomność Grupa I* Grupa II* RODIŁ I - UDOW IŁ 1 1 Wzrost powyżej 185 cm przy proporcjonalnej budowie ciała 2 Wzrost poniżej 160 cm do 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała 3 Wzrost poniżej 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała / / 4 Słaba budowa ciała / 5 Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju 6 Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju 7 Otyłość nieupośledzająca sprawności ustroju / 8 Otyłość upośledzająca sprawność ustroju 9 Otyłość znacznie upośledzająca sprawność ustroju 10 Transseksualizm, obojnactwo 11 Odwrotne położenie trzew bez zaburzeń sprawności ustroju 12 Odwrotne położenie trzew z zaburzeniami sprawności ustroju / Objaśnienia szczegółowe *) Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na dwie grupy: Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje: - kandydatów do służby w SKW lub SWW, Grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje: - funkcjonariuszy SKW lub SWW. Do 1 pkt 4 i 5. Słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia w oparciu o próby czynnościowe. Ocenę zdolności do SKW lub SWW przy słabej budowie ciała należy opierać na stwierdzeniu ogólnej sprawności ustroju. pkt 7 i 8. Rozpoznanie otyłości powinno opierać się na stwierdzeniu nadmiernie rozwiniętej tkanki tłuszczowej. Funkcjonariuszy z nadmiernie rozwiniętą tkanką tłuszczową, przy stwierdzeniu, że wzrost jej jest spowodowany nadmiernym 13

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan...

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Strona 1 LexPolonica nr 2131458. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1144 Poz. 80 80 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.)

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.) ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 września 2011 r. 5 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 954 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo