STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA DLA MIASTA DĘBLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2007-2014 DLA MIASTA DĘBLIN"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA DLA MIASTA DĘBLIN

2 DĘBLIN 2007 Spis treści WSTĘP Rozdział I DIAGNOZA W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY 1.1. Charakterystyka gminy Przesłanki demograficzne Bezrobocie i rynek pracy Oświata i wychowanie Kultura Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne Pomoc społeczna w gminie Dęblin Główne problemy społeczne występujące w gminie Wykluczenie społeczne UzaleŜnienia Niepełnosprawność 47 Rozdział II METODOLOGICZNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2.1. ZałoŜenia polityki społecznej w gminie Dęblin Cele strategiczne i programowe Uwarunkowania prawne Rozdział III ZAŁOśENIA STRATEGICZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 3.1. Misja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Cel strategiczny Obszary problemowe strategii

3 Ubóstwo i jego skutki Bezrobocie Wykluczenie społeczne, uzaleŝnienia i patologie System wsparcia socjalnego dziecka i rodziny, eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej, świadczenia, partnerstwo w rozwiązywaniu problemów System wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych Analiza SWOT zdiagnozowanej sytuacji społecznej gminy Dęblin Rozdział IV PROGRAMY DZIAŁAŃ 4.1. Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym lata Gminny Program Pomocy Rodzinie lata Roczny program współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi na rok Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin na rok Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata Miejski Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata Program Walki z Bezrobociem na Terenie Miasta Dęblin Rozdział V ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 5.1. Środki unijne Środki krajowe. 68 MONITORING STRATEGII BIBLIOGRAFIA STRATEGII SPIS WYKRESÓW I TABEL 3

4 WSTĘP Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce doprowadziły do gwałtownych zmian na rynku pracy, wzrostu bezrobocia, wraz ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami. Wpłynęły na pogłębienie zjawiska zuboŝenia społeczeństwa, pogorszenie standardu Ŝycia. Zaburzyły poczucie bezpieczeństwa, co zrodziło apatię, samotność i rozgoryczenie. Negatywne skutki społeczno- gospodarcze transformacji systemowej stały się powodem wzrostu zapotrzebowania gminy na konstruktywne programy osłonowe łagodzące problemy społeczne występujące w społeczności lokalnej. Mieszkańcy Dęblina doświadczyli znacznego bezrobocia, nadal odczuwane są jego skutki. W efekcie pogłębiająca się bieda i ubóstwo znacznie nasiliły dysfunkcyjność niektórych środowisk. Zwiększył się wachlarz róŝnego rodzaju patologii, m.in. uzaleŝnień, przemocy, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, oraz niezaradności Ŝyciowej. Wraz ze zmianą ustrojową pojawił się nowy rodzaj klientów pomocy społecznej. Do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych dołączyli świadczeniobiorcy w wieku aktywności zawodowej, pozbawieni pracy. Bezrobocie i towarzysząca mu bieda, przy jednoczesnej apatii wielu dotkniętych nią rodzin, narastające patologie Ŝycia rodzinnego, osamotnienie ludzi starszych, brak właściwej opieki nad dziećmi, przerzucanie wielu problemów, które mogłyby być rozwiązane w ramach pomocy rodzinnej, czy sąsiedzkiej do sfery pomocy instytucjonalnej, oraz narastająca fala uzaleŝnień wśród młodzieŝy szkolnej, alkoholizm, przestępczość, przemoc i agresja są obecnie głównymi problemami w zakresie polityki społecznej, z którymi boryka się gmina. Narasta znaczenie polityki społecznej wobec osób starszych. Wynika to ze zmian demograficznych, jakie występują w ostatnim okresie w większości krajów europejskich. Proces starzenia się społeczeństw jest tematem wielu analiz i prognoz. Jego istota polega na systematycznym wzroście ilości ludzi starszych w całej populacji. Wzrost ten jest wynikiem dwóch procesów: z jednej strony doŝywania wieku późnego przez 4

5 coraz większą zakresowo populację, a z drugiej spadkiem urodzeń, prowadzącym do systematycznego zmniejszania się zakresu najmłodszej populacji. Taki stan rodzi potrzebę unormowania podstawowych praw osób starzejących się i starych. Musimy pamiętać, Ŝe w warunkach demokracji mają one realną siłę oddziaływania, której społeczeństwo nie moŝe lekcewaŝyć, natomiast powinno ją wykorzystać do swego rozwoju. Jednocześnie waŝnym jest fakt, Ŝe ludzie trzeciego wieku stoją wobec ograniczeń wynikających z biologicznych uwarunkowań starzenia się organizmu. Zadaniem społeczeństwa jest respektowanie potrzeb i praw ludzi starych, tworzenie bezpiecznych warunków ich Ŝycia, zapobieganie dyskryminacji, izolacji tej grupy społecznej. W obecnych warunkach nierównomiernego rozwoju gospodarki rynkowej, kryzysu finansów państwa ograniczającego jego moŝliwości szybkiej poprawy świadczeń, oraz jakości i dostępności publicznych usług socjalnych, szczególnie waŝne staje się rozwijanie działań samorządowych, społecznych na rzecz poprawy warunków Ŝycia najsłabszych grup społecznych w oparciu o stworzone przez państwo optymalne warunki prawne i pomoc materialną. WiąŜe się to z koniecznością zapewnienia dochodów i usług w razie wystąpienia ryzyka socjalnego tj. choroby, niepełnosprawności, starości, śmierci. Analiza wyników badań pozwoli zdiagnozować sytuację socjalną mieszkańców Dęblina. UmoŜliwi to wnioskowanie, jakie działania naleŝy podjąć by tę sytuację zmienić na lepszą. Zasadniczym celem, który motywuje podjęcie prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata jest wypracowanie sprawnego i efektywnego programu pomocy, umoŝliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy została sporządzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie przy wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych i analiz, materiałów przygotowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, oraz jednostki administracji publicznej takie jak: Powiatowy Urząd Pracy Filia w Dęblinie, Komisariat Policji w Dęblinie, a równieŝ Miejski Dom Kultury, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5

6 Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi, spójnym z opracowaną Strategią Rozwoju Gospodarczego Miasta Dęblin na lata , Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych- Ryki , Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata , oraz z priorytetami Narodowej Strategii Integracji Społecznej. 6

7 Rozdział I DIAGNOZA W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY 1.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY Historia Miasta Pierwsza wzmianka o Dęblinie pochodzi z 14 lipca 1397 r. i znajduje się w annałach biblioteki klasztornej zakonu klarysek w Starym Sączu. Jest to akt sprzedaŝy wsi Dęblin przez jej dziedzica Piotra de Demblin". Od końca XVI wieku do początku XIX wieku, z około 50-letnią przerwą na przełomie XVII i XVIII wieku, Dęblin był własnością rodu Mniszchów. W XVIII wieku powstał istniejący do dziś pałac, wybudowany pierwotnie w stylu rokoko wg projektu Pawła Antoniego Fontany i przebudowany w stylu klasycystycznym przez Dominika Merliniego. Otoczony został wspaniałym parkiem w stylu francuskim załoŝonym w 1779 roku przez Jana Chrystiana Schucha. W 1783 roku zainstalowano na nim pierwszy w Polsce piorunochron. Znaczące w dziejach Dęblina było powstanie twierdzy w wyniku realizacji załoŝeń obronnych opracowanych w Rosji na początku lat trzydziestych XIX wieku. W pierwszym etapie jej budowy w latach wybudowano cytadelę, która została otoczona głęboką fosą i wysokimi wałami. To dzieło forteczne wybudowano na podstawie dokumentacji przygotowanej przez wybitnego fortyfikatora generała inŝyniera Iwana Dehna. Do 1845r. wzniesiono fort osłaniający twierdzę od zachodu. W latach twierdzę rozbudowano. Wybudowano wówczas 7 fortów (3 po prawej i 4 po lewej stronie Wisły). Latem 1941r. w twierdzy powstał obóz dla jeńców sowieckich, a od 1943r. przetrzymywani byli tam takŝe jeńcy włoscy. Przez obóz przeszło ok. 180 tys. osób, z których ok. 80 tys. zginęło. W 1925 r. Dęblin został zelektryfikowany. W 1927 r. do Dęblina przeniesiona została siedziba Oficerskiej Szkoły Lotnictwa, załoŝonej w 1925 r. w Grudziądzu. Jej tradycję kultywuje istniejąca obecnie WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, która w 2003 r. uzyskała tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. 7

8 W 2004 r. Dęblin obchodził uroczyście jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich, które otrzymał r. Niezwykle waŝną kartą historii Dęblina jest rozwój połączeń kolejowych. Pierwszą linią kolejową w Dęblinie była trasa nadwiślańska z Iławy do Homla przez Modlin, Warszawę, Dęblin, Puławy i Lublin. Jej budowa została zakończona w 1877r. W 1876r. poprowadzono odnogę z Dęblina do Łukowa. Drugą linię z Dęblina do Dąbrowy Górniczej wybudowano w 1885r. przez Radom, SkarŜysko, Kielce i Tunel. Obecnie Dęblin jest węzłem kolejowym, z którego trasy kolejowe prowadza do: Warszawy (przez Łaskarzew i Pilawę), Terespola (przez Ryki, Łuków, Siedlce i Białą Podlaskę), Krakowa i Górnego Śląska (Przez Radom i Kielce) oraz Lublina przez Nałęczów. PołoŜenie administracyjne Miasto Dęblin ma obszar 38,51km 2, administracyjnie leŝy w północnozachodniej części województwa lubelskiego w powiecie ryckim. Graniczy od północy z gminą StęŜyca, od południa z gminą Puławy, od wschodu z gminą Ryki, a od zachodu z gminą Sieciechów, połoŝoną w województwie mazowieckim. Warunki geograficzne i przyrodnicze Dęblin połoŝony jest bardzo malowniczo. LeŜy około 115 m n.p.m., w szerokiej dolinie o budowie terasowej, nad Wisłą, tuŝ poniŝej ujęcia rzeki Wieprz. Obie rzeki wyznaczają granice miasta od południa i zachodu. Istnieją hydrologiczne warunki do tworzenia bazy rekreacji wodnej. WiąŜe się to takŝe z rozszerzeniem powierzchni terenów zielonych, których w Dęblinie jest juŝ stosunkowo duŝo, a w jego północno-wschodniej części i najbliŝszej okolicy występują znaczne obszary leśne. Lasy i nieuŝytki zajmują w sumie 34,4% powierzchni miasta, ale przewidywana jest jeszcze do zalesienia powierzchnia ok. 27 ha. Na obszarze Dęblina występują urodzajne mady, a na terenach połoŝonych wyŝej polodowcowe gliny zwałowe i piaszczyste wydmy porośnięte suchym borem sosnowym. Łąki i pastwiska zajmują 15% powierzchni miasta. Lokalny mikroklimat charakteryzuje się małą ilością opadów, gorącymi latami oraz długimi i mroźnymi zimami, chociaŝ w ostatnich latach, w związku ze zjawiskami cieplarnianymi zimy znacznie złagodniały. 8

9 W rejonie Dęblina wykonywane są próbne odwierty poszukiwawcze ropy i gazu. W przypadku wykrycia złóŝ miałyby one wpływ na ukształtowanie nowego wizerunku miasta PRZESŁANKI DEMOGRAFICZNE Jednym z problemów demograficznych występujących w gminie Dęblin jest niski przyrost naturalny. Tabela Nr 1 Przesłanki demograficzne Data Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny Dodatni Dodatni Ujemny Ujemny Ujemny Kolejnym jest spadek liczby mieszkańców do osób, wynikający ze zmian podyktowanych zmianami struktury zatrudnienia na rynku pracy, oraz ze zmianą miejsca zamieszkania osób, które swoją przyszłość związały z pracą w innym mieście. Gęstość zaludnienia to 536 mieszkańców na km 2.Współczynnik feminizacji wynosi 103. Wykres nr 1 Liczba mieszkańców gminy Dęblin Liczba osób zamieszkujących w Dęblinie na dzień r. wynosi w tym: wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 1 9

10 W związku z tym, Ŝe podobna sytuacja jest obserwowana równieŝ w odniesieniu do powiatu celowe wydaje się przedstawienie danych dotyczących struktury wieku mieszkańców przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego na tle ogółu ludności. PoniŜsza tabela ilustruje prognozę demograficzną Głównego Urzędu Statystycznego. Tabela nr 2 Prognoza demograficzna 2002r. Ludność w wieku Przedprodukcyjnym 25,24% 18,54% 17,04% Produkcyjnym 59,04% 62,56% 57,99% Poprodukcyjnym 15,72% 18,90% 27,98% Przewiduje się, Ŝe udział grupy produkcyjnej z 2015 roku będzie wyraźnie większy niŝ obecnie, ale ponownie zacznie spadać. Będzie się to wiązało ze znacznym zmniejszeniem liczebności grupy osób w wieku przedprodukcyjnym BEZROBOCIE I RYNEK PRACY Stopa bezrobocia w ostatnim pięcioleciu W latach do wyliczania stopy bezrobocia nie były brane pod uwagę osoby zatrudnione w rolnictwie, dlatego dane z tych lat nie są porównywalne z latami późniejszymi: , , ,8 Tabela nr 3 Osoby bezrobotne - Powiatowy Urząd Pracy Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych W tym z prawem do Procentowy udział osób z prawem do zasiłku 7,40 % 5,57 % 6,15 % 7,57 % 6,95 % 10

11 Wykres nr 2 Bezrobotni w tym kobiety Liczba osób bezrobotnych W tym kobiety Tabela nr 4 Liczba osób bezrobotnych Rok Liczba osób bezrobotnych W tym kobiety

12 Tabela nr 5 Podział wiekowy osób bezrobotnych Grupa wiekowa liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 24 i mniej ,95% ,64% ,83% ,55% ,68% ,17% ,96% ,75% ,78% ,34% ,85% ,60% ,11% ,74% ,04% ,07% ,08% ,41% ,63% ,52% 55 i więcej 32 1,96% 43 2,72% 41 2,90% 58 4,30% 60 6,42% Wykres nr 3 Bezrobotni według grupy wiekowej i więcej i mniej

13 Wykres nr 4 Podział osób bezrobotnych ze względu na wykształcenie Podstawowe i bez wykształcenia. Zasadnicze zawodowe Ś rednie ogólnokształcą ce Policealne i ś rednie zawodowe W yŝs ze Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Dęblinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z w/w przepisami i Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach, do kompetencji tutejszej Filii naleŝy świadczenie następujących usług rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy przez prowadzenie Klubu Pracy, kierowanie na szkolenia. Realizując zadania zmierzające do obniŝenia skali bezrobocia w Dęblinie osoby bezrobotne kierowane są na : StaŜe Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace interwencyjne Prace społecznie uŝyteczne W ramach instrumentów wspierających usługi rynku pracy osoby podejmujące 13

14 pracę w trakcie pobierania zasiłku otrzymują dodatki aktywizacyjne, pracodawcy tworzący miejsca pracy dla skierowanych bezrobotnych mogą otrzymać częściową refundację wyposaŝenia tych miejsc pracy a bezrobotni zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej środki na jej uruchomienie. Osoby bezrobotne i inne poszukujące pracy mają moŝliwość skorzystania z bazy ofert pracy EURES, bazy ofert pracy zgłaszanych przez niepubliczne agencje pośrednictwa pracy, a takŝe ofert od pracodawców zgłaszanych praktycznie z całej Polski. Urząd podejmuje jak najszerszą współpracę ze wszystkimi partnerami, którzy mogą przyczynić się do spadku bezrobocia w Dęblinie. NaleŜy tu wymienić róŝnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje realizujące projekty finansowane ze środków UE a mogące pomóc naszym bezrobotnym w znalezieniu pracy, dotyczyło to głównie osób niepełnosprawnych oraz kobiet, które na naszym rynku stanowią istotny odsetek zarejestrowanych bezrobotnych. W ostatnim czasie osoby bezrobotne z terenu Dęblina korzystają z róŝnych form aktywizacji i pomocy w znalezieniu pracy, w ramach projektów powiatowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te mają duŝe znaczenie, z uwagi na to, iŝ biorą w nich udział grupy bezrobotnych znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie osoby młode do 25 roku Ŝycia i osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby po 50 roku Ŝycia. W ostatnich 2 latach Powiatowy Urząd Pracy w Rykach rozpoczął realizację 5 takich projektów. Analiza zjawiska bezrobocia w wymiarze ostatnich 5 lat Zjawisko bezrobocia w Dęblinie, tak jak w całym kraju moŝna w ostatnich 5 latach podzielić na dwa okresy : -przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Pierwszy okres to lata , charakteryzuje się on duŝą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, małą liczbą osób wyłączanych z ewidencji PUP (2002 r osób, 2003 r osoby), zwłaszcza z powodu podjęć pracy (2002 r osób, 2003 r.-474 osoby) i niską podaŝą ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców (2002 r.-104 oferty, 2003 r.-194 oferty). Jeśli chodzi o działania Powiatowego Urzędu Pracy to pierwszy z tych okresów charakteryzował się ograniczonym stosowaniem form aktywizujących bezrobotnych i wspomagających ich zatrudnienie (głównie 2002 rok), takich jak staŝe, szkolenia, prace interwencyjne czy poŝyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (skierowano łącznie w 2002 r

15 osób, 2003 r.-146osób). Wynikało to głównie z ograniczonych środków z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Drugi okres to lata gdzie w początkowej fazie dało o sobie znać pobudzenie w gospodarce narodowej, związane z przystąpieniem do UE, a potem nagłe przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Spowodowało to, po pierwsze, wygenerowanie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, a po drugie pojawienie się wolnych miejsc pracy zwolnionych przez osoby podejmujące pracę za granicą. Rozwój budownictwa spowodowany dostępnością do tanich kredytów, dał o sobie znać zwiększającym się popytem na pracowników w zawodach budowlanych, takich jak murarz, tynkarz, zbrojarz, betoniarz, cieśla, glazurnik, a takŝe w zawodach takich jak spawacz, kierowca, ślusarz. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wiele osób skorzystało z moŝliwości wyjazdu do lepiej płatnej pracy za granicę, i to, Ŝe głównie wyjeŝdŝali pracownicy w zawodach związanych z budownictwem, w roku 2006 mieliśmy do czynienia, po raz pierwszy od transformacji w 1989 r., z sytuacją, Ŝe podaŝ wolnych miejsc pracy przewyŝszała popyt poszukujących pracy w tych zawodach. Od roku 2004 zwiększała się systematycznie liczba ofert pracy pozyskiwanych przez urząd (2004 r.-266 ofert, 2005 r.-413 ofert, 2006 r.-498 ofert pracy). Zwiększała się takŝe kwota środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, na aktywizację bezrobotnych. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej pojawiła się moŝliwość pozyskiwania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, na aktywizację bezrobotnych w ramach staŝy, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych czy rozpoczynania działalności gospodarczej przy pomocy środków przekazywanych przez urząd pracy. Dzięki temu w istotny sposób zwiększyła się liczba osób wyłączanych z ewidencji na skutek stosowania form aktywizujących (2004 r.-217 osób, 2005 r osób, 2006 r osób), a takŝe z powodu podjęcia pracy niesubsydiowanej. Efektem tego był bardzo duŝy spadek bezrobocia notowanego w Dęblinie w 2006 r. aŝ o 30,4 %! Prognozy dotyczące skuteczności walki z bezrobociem w następnych latach Biorąc pod uwagę opinie ekspertów, którzy zgodnie twierdzą, Ŝe wysoki wzrost gospodarczy będzie się utrzymywał w Polsce jeszcze przez dłuŝszy czas, moŝna 15

16 przewidywać, Ŝe nadal będzie obniŝać się wskaźnik bezrobocia na naszym terenie. Urząd ma do dyspozycji wystarczającą pulę środków na aktywizację bezrobotnych a pracodawcy zgłaszają nadal duŝe zapotrzebowanie na pracowników. Tak, więc wskaźniki makroekonomiczne pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe na rynku pracy pojawiają się nowe, nieznane dotąd zjawiska, na które urzędy pracy i ich partnerzy, a zwłaszcza samorządy powinni juŝ teraz reagować. Chodzi tu przede wszystkim o powiększającą się róŝnicę między zgłaszanymi wolnymi miejscami pracy a liczbą dostępnych na rynku pracy kandydatów do jej podjęcia, chodzi tu głównie o takie dziedziny jak np. budownictwo czy transport. Dodatkowym problemem są ograniczone moŝliwości kształcenia w tych zawodach. Oznacza to, Ŝe w najbliŝszych kilku latach trudno będzie wypełnić lukę, która powstała po likwidacji szkół zawodowych, kształcących w tych zawodach. Dlatego tak waŝne będzie moŝliwie szybkie przeciwdziałanie pojawiającemu się brakowi rąk do pracy, zwłaszcza w budownictwie czy transporcie. Przed urzędami pracy staną duŝe wyzwania zwłaszcza w dziedzinie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy działania, na rzecz umoŝliwiania bezrobotnym zdobywania kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. NaleŜy takŝe zastanowić się nad moŝliwościami pilnego przywrócenia kształcenia młodzieŝy w zawodach poszukiwanych na rynku, w szkołach, które wcześniej takie zadania realizowały. NaleŜy nadal wykorzystywać moŝliwości, podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych i pracowników, w ramach róŝnych projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej OŚWIATA I WYCHOWANIE Procentowa wartość budŝetu gminy przeznaczonego na oświatę wynosi 44,5%. Ilość placówek oświatowych na terenie gminy Dęblin z wyszczególnieniem : Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 1 Maja 3 Dęblin Zespół Szkół nr 3, w skład, którego wchodzą : Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 3 ul. Tysiąclecia 6 16

17 Dęblin Zespół szkół nr 4, w skład którego wchodzą : Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 4 ul. Gen. Kowalskiego Dęblin Szkoła Podstawowa nr 6 Stawy Dęblin Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5 ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6 Dęblin Gimnazjum nr 2 ul. Gen Kowalskiego 20 Dęblin Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne nr 4 ul. Niepodległości 8 Dęblin Tabela nr 7 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Dęblin za 2006r. 2005/ /2007 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli Liczba oddziałów Etaty nauczycieli 21,04 21,50 17

18 Tabela nr 8 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Dęblin za 2006r. Rok szkolny 2004/ / /2007 Liczba oddziałów: Szkoły podstawowe gimnazjum Liczba uczniów: - ogółem szkoły podstawowe gimnazja Etaty nauczycieli: 292,68 305,55 302,3 - pedagogów szkolnych 8 8,5 8,5 - bibliotekarzy 8 8 8,5 - osoby zatrudnione w 9,5 8,5 9 świetlicach - inni zatrudnieni 124,43 139,43 136,93 Placówki oświatowe dla których organem Prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Rykach: Zespół szkół Zawodowych nr 1 ul. Tysiąclecia 3 Dęblin Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ul. Wiślana 3 B Dęblin Placówki oświatowe, dla których organem Prowadzącym jest Ministerstwo Obrony Narodowej: Ogólnokształcące Liceum Lotnicze ul. 2 Pułku Kraków 5 Dęblin WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 Dęblin Państwowa placówka oświatowa Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Filia w Dęblinie ul. Tysiąclecia 3 Dęblin

19 Świetlice Szkolne: świetlica osiedlowa na osiedlu Michalinów świetlica środowiskowa przy Szkole podstawowej Nr 5 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego 1.5. KULTURA Na terenie Miasta Dęblin znajduje się kino, oraz jest biblioteka miejska, która ma 3 filie: - filia Rycice, Masów, oraz filia przy ul. Wiślanej. Jedną z wiodących instytucji profesjonalnie realizujących zadania gminy w dziedzinie kultury jest Miejski Dom Kultury w Dęblinie. Działają tam następujące stałe zespoły: 1. Dziecięcy i MłodzieŜowy Zespół Wokalny 12 osób 2. Zespół Pieśni i tańca Dębliniacy 3 grupy wiekowe, 45 osób. 3. Zespół Taneczny Małej Rewii Pysie 2 grupy wiekowe, 30 osób 4. MłodzieŜowy Zespół Taneczny Karmen 1 grupa wiekowa, 12 osób 5. MłodzieŜowa Grupa Taneczna Prosto z mostu - 9 osób 6. MłodzieŜowy Zespół Piosenki Literackiej 5 osób 7. Dziecięca Grupa Teatralna Pamfilio 10 osób 8. Dziecięca Grupa Teatralna Wiewióry 8 osób 9. MłodzieŜowa Grupa śywego Ognia Phenix 10 osób 10. MłodzieŜowa Grupa Recytatorska z ZSZ nr 1 12 osób 11. Zespół Recytatorski 17 osób 12. Klub Seniora 45 osób 13. Chór Seniora Jesienna róŝa 13 osób 14. Klub Fotograficzny Pozytyw 42 osoby 15. Miejska Liga Tenisa Stołowego 2 ligi, 70 osób 16. Sekcja Sportów Wodnych 15 osób 17. Pracownia Krajoznawcza 18. Zajęcia rytmiki prowadzone w przedszkolach 300 osób 19. Dziecięcy i MłodzieŜowy Zespół Plastyczny 26 osób 20. Nauka gry na gitarze 5 osób. 19

20 W zaprezentowanym wykazie obserwujemy ofertę skierowaną do dzieci, młodzieŝy, ale teŝ do osób dorosłych, oraz znajdujących się w jesieni Ŝycia. Program obejmuje realizację wielu działań skierowanych do ogółu społeczeństwa Dęblina. W skład tych zadań wchodzą między innymi: - organizowanie imprez publicznych typu Dni Dęblina, Dzień Dziecka, - wieczorów autorskich, - wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii - koncertów, występów tanecznych itp. W Miejskim Domu Kultury zatrudnionych jest 16 osób. Wykaz organizacji pozarządowych Oddział miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Dęblinie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego WSOSP w Dęblinie Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Dębliński im. Augusta Sochackiego 3 Dęblińska DruŜyna Harcerska PŁOMIEŃ 39 DruŜyna Harcerska AZYMUT Związek Harcerstwa Polskiego w Dęblinie Towarzystwo Przyjaciół Dęblina Stowarzyszenie Dęblin 2000 Dęblińskie Stowarzyszenie Gospodarcze Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej Kolejowy Klub Sportowy Czarni Dęblin Polski Związek Wędkarski -Zarząd Koła Nr 4 w Dęblinie Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Związek Byłych śołnierzy Zawodowych I Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Stowarzyszenie Klubu Kobiet AMAZONKI Polskie Stowarzyszenie Diabetyków DISON Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Polski Czerwony KrzyŜ Dęblin Rodzinny Klub Abstynenta KROKUS 20

21 Stowarzyszenie Romów w Polsce Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Ochotnicza straŝ poŝarna Dęblin Międzyszkolny Klub Sportowy BUDO Szkolny Związek Sportowy Uczniowski Klub Sportowy LIBERKO Lokalna organizacja Turystyczna POWIŚLE Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne LEśAK Stowarzyszenie Małe Mazowsze Osiedlowy Klub Sportowy Staszica Dęblinska Sekcja Kyokushin Karate Szkoła Taekwon-do i Samoobrony przy OKS Dęblińska Szkoła Taekwon-do Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego LOB Uczniowski Klub Sportowy Piątka DruŜyna Nr 8 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dęblinie. 1.6 OCHRONA ZDROWIA PoniŜsze dane zostały opracowane na podstawie corocznych sprawozdań dotyczących zabezpieczenia potrzeb medycznych mieszkańców Miasta Dęblin, uzyskanych od funkcjonujących na terenie gminy placówek zdrowotnych. Wykaz poradni działających przy poszczególnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią POZ ul. Szpitalna 2 Poradnie specjalistyczne 1. Poradnia diabetologiczna 2. Poradnia kardiologiczna 3. Poradnia gastroenterologiczna 4. Poradnia dermatologiczna 5. Poradnia neurologiczna 6. Poradnia chirurgii ogólnej 7. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 8. Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza 21

22 9. Poradnia urologiczna 10. Poradnia okulistyczna 11. Poradnia otolaryngologiczna 12. Poradnia zdrowia psychicznego 13. Poradnia stomatologiczna 14. Poradnia psychologiczna 15. Poradnia logopedyczna 16. Poradnia rehabilitacyjna z gabinetem fizykoterapii. Inne poradnie i pracownie 1. Poradnia medycyny pracy 2. Pracownia radiologiczna 3. Pracownia diagnostyki kardiologicznej, w tym: - pracownia echokardiograficzna - pracownia prób wysiłkowych - pracownia 24-ro godzinnego monitorowania EKG - pracownia 24-ro godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. 4. Pracownia spirometryczna 5. Pracownia elektroencefalograficzna 6. Pracownia diagnostyki schorzeń układu pokarmowego 7. Pracownia audiometryczna 8. Laboratorium analityczne 9. Pracownia bakteriologiczna 10. Apteka zakładowa 11. Komora niskich ciśnień Podstawowa opieka zdrowotna 1. ambulatorium ogólne z punktem szczepień 2. poradnie lekarza POZ, w tym: - Poradnia lekarza POZ przy 6 Szpitalu Wojskowym z przychodnią SP ZOZ, - Poradnia lekarza POZ przy Jednostce Wojskowej NR 4824 w Dęblinie Stawy. 3. Poradnia pediatryczna 4. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 5. Gabinet połoŝnej środowiskowo-rodzinnej 22

23 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rynek Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 2. Poradnia połoŝnej środowiskowo-rodzinnej 3. Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 4. Gabinety medycyny szkolnej 5. Poradnia alergologiczna 6. Poradnia kardiologiczna 7. Poradnia medycyny pracy 8. Poradnia medycyny paliatywnej 9. Poradnia dermatologiczna 10. Poradnia neurologiczna 11. Poradnia rehabilitacyjna 12. Poradnia pediatryczna 13. Poradnia ginekologiczno-połoznicza 14. Poradnia chirurgii ogólnej 15. Poradnia chorób wewnetrznych 16. Poradnia okulistyczna 17. Poradnia otolatyngologiczna 18. Poradnia zdrowia psychicznego 19. Poradnia promocji zdrowa 20. Poradnia psychologiczna 21. Poradnia stomatologiczna 22. Poradnia ortodontyczna 23. Poradnia protetyki stomatologicznej 24. Poradnia hospicyjna 25. Poradnia logopedyczna 26. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 27. Poradnia urologiczna 28. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 29. Pracownia diagnostyki obrazowej 30. Punkt szczepień 23

24 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa ul. Kolejowa 20 Poradnie specjalistyczne 1. Poradnia chirurgiczna 2. Poradnia dermatologiczna 3. Poradnia kardiologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia neurologiczna 6. Poradnia ortopedyczna 7. Poradnia psychiatryczna 8. Poradnia psychologiczna 9. Poradnia pulmonologiczna 10. Poradnia reumatologiczna Inne: 1. Punkt szczepień 2. Gabinet radiologiczny 3. Gabinet fizykoterapii 4. Laboratorium analityczne 5. Prywaty gabinet masaŝu leczniczego 6. 2 gabinety stomatologiczne posiadające umowy Narodowego Funduszu Zdrowia 7. Apteka 8. Punkt audiometryczny, w którym pacjenci mogą bezpłatnie i bez skierowań wykonać badanie słuchu. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzinna Przychodnia Lekarska ul.stęŝycka Poradnia lekarza rodzinnego 2. Poradnia pediatryczna z punktem szczepień 3. Poradnia preluksacyjna 4. Poradnia neurologiczna 5. Poradnia otolaryngologiczna 6. Poradnia ginekologiczna Łącznie na terenie miasta Dęblin funkcjonują następujące poradnie: 24

25 Tabela nr 9 Poradnie i placówki zdrowia na terenie gminy Dęblin P O R A D N I E P R A C O W N I E INNE Typ Diabetologiczne 1 Kardiologiczne 3 Gastroenterologiczne 1 Dermatologiczne 3 Neurologiczne 4 Chirurgii ogólnej 3 Chirurgii urazowo-ortopedycznej 2 Urologiczne 2 Ginekologiczne 4 Okulistyczne 2 Otolaryngologiczne 3 Zdrowia Psychicznego 3 Psychologiczne 3 Logopedyczne 2 Rehabilitacyjne 2 Ortodontyczne 1 Ortopedyczne 1 Laryngologiczne 1 Pulmonologiczne 1 Reumatologiczne 2 preluksacyjne 1 Stomatologiczne 2 Medycyny pracy 2 Radiologiczne 2 Pediatryczne 2 alergologiczne 1 Rehabilitacyjne 1 Diagnostyki kardiologicznej 1 Spirometryczne 1 Elektroencefalograficzne 1 Diagnostyki schorzeń układu pokarmowego 1 Audiometryczne 1 Bakteriologiczne 1 Laboratoria analityczne (w tym 2 prywatne) 4 Ilość Apteki 10 Gabinety fizykoterapii 2 25

26 Z przedstawionych przez dęblińskie placówki zdrowia sprawozdań wynika, Ŝe głównymi problemami zdrowotnymi mieszkańców Miasta Dęblin są: Choroby układu krąŝenia, nadciśnienie tętnicze Problemy szeroko rozumianego zdrowia psychicznego Wady postawy Choroby nowotworowe Próchnica u dzieci i młodzieŝy Wszelkiego rodzaju urazy Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Cukrzyca Choroby alergiczne W związku z tym najczęściej przeprowadzane badania i zabiegi to: USG RTG Spirometria Audiometria Testy skórne w kierunku wykrywania alergenów Pomiar ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu Badania laboratoryjne oraz posiewy i wymazy bakteriologiczne. ZauwaŜono, iŝ wzrasta liczba zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, miaŝdŝycę, dychawicę oskrzelową, choroby układu nerwowego i zaburzenia psychiczne. Na w/w schorzenia, przede wszystkim, mają takie czynniki jak: Wadliwy styl Ŝycia, mała aktywność fizyczna, nieprawidłowy sposób Ŝywienia, palenie tytoniu, nadmierne spoŝywanie alkoholu ZagroŜenie w środowisku społecznym, zuboŝenie mieszkańców, niedoŝywienie, bezrobocie, brak środków do Ŝycia UzaleŜnienie znacznej części społeczności miasta od Ośrodka Pomocy Społecznej, nasilające się patologie społeczne 26

27 ZagroŜenia w środowisku fizycznym Brak dostępu do niektórych usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z przedstawionych przez dęblińskie placówki zdrowotne danych na temat głównych problemów zdrowotnych i ich czynników wynika, Ŝe aby zmniejszyć poziom zachorowań naleŝy prowadzić działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, takie funkcje pełnią dęblińskie zakłady opieki zdrowotnej. Ponadto, we wszystkich dęblińskich placówkach opieki zdrowotnej funkcjonują punkty szczepień, które obejmują swoim działaniem zarówno dzieci, młodzieŝ jak i dorosłych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Na podstawie danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Dęblinie dotyczących lat 2005 i 2006, zestawiono następujące wartości w roku 2005 było 149, a w roku 2006 było 152 kolizje drogowe. w roku 2005 wykrywalność przestępstw wyniosła 89,3%, a w 2006r. - 87,9%. mandatów karnych w 2005 r. nałoŝono łącznie 747, a w 2006r 766; pouczeń udzielono w 2005r -1767, a w Łącznie wszystkie ujawnione wykroczenia (mandaty, wnioski i pouczenia) w roku , a w roku Komisariat Policji w Dęblinie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa podejmuje szereg działań skierowanych na zapobieganie dokonywaniu przestępstw i wykroczeń. Są to programy, akcje i róŝnego rodzaju działania prewencyjne zmierzające do ujawniania, oraz zapobiegania przestępczości i wykroczeń: Odpowiedzialność prawna nieletnich, Alkohol kradnie wolność", Uwaga zagroŝenie", oraz okresowo: Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne wakacje", Bezpieczny wypoczynek", które skierowane są do nieletnich i mają na celu podnoszenie ich wiedzy na temat odpowiedzialności karnej, następstw związanych z uŝywaniem alkoholu, narkomanią i innymi zagroŝeniami, oraz zapobiegające wiktymizacji i demoralizacji nieletnich. Okresowo podejmowane są działania dotyczące uŝytkowników dróg, które mają na celu eliminowanie nietrzeźwych kierujących, niedopuszczenie do popełniania innych przestępstw i wykroczeń drogowych, oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 27

28 drogowym. Są to akcje: Niechronieni, Pasy bezpieczeństwa, Znicz, jak równieŝ elementy dotyczące bezpieczeństwa na drogach nieletnich. Następnym rodzajem działań profilaktycznych jest Znakowanie przedmiotów" w ramach programu informacyjno-edukacyjnego mającego na celu ograniczenie przestępczości kryminalnej poprzez utrudnienie moŝliwości zbycia oznakowanego przedmiotu. W/w działania mają na celu wywołanie u potencjalnego sprawcy decyzji o odstąpieniu od zaboru przedmiotu oznakowanego, powoduje to równieŝ ułatwienie zidentyfikowania właściciela odzyskanego przedmiotu. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Niebieska karta" - program mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i niesienie pomocy ofiarom przemocy. Edukacja wiktymologiczna dorosłych, która sprowadza się do ograniczenia przestępczości kryminalnej poprzez propagowanie poprawnych form zabezpieczenia swojego mienia, propagowania poprawnych form zachowań, które nie naraŝają na niebezpieczeństwo stania się ofiarą czynu zabronionego, a tym samym zmniejszenie poczucia zagroŝenia mieszkańców. Ponadto podejmowanych jest wiele innych czynności w ramach zadań stałych oraz doraźnych, które mają na celu niedopuszczanie i egzekwowanie wszelkich przestępstw i wykroczeń. Tabela nr 10 Bezpieczeństwo i liczba zdarzeń w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w Wzrost / Spadek ruchu drogowym Liczba zdarzeń losowych Spadek -zabicia 3 0 Spadek -ranni Spadek kolizje wzrost 28

29 Tabela nr 11 Przestępstwa na terenie gminy Dęblin w latach Rodzaj Stwierdzone Wzrost / Spadek Dynamika przestępstwa Rozboje i wymuszenia Wzrost 118% Bójki i pobicia 8 7 Spadek 87,5% KradzieŜ z włamaniem Spadek 71,2% KradzieŜ rzeczy cudzej Wzrost 112% Uszkodzenie ciała 4 9 Wzrost 225% Uszkodzenie mienia Spadek 84,6% Przestępstwa popełnione przez osoby po spoŝyciu alkoholu Spadek 80,6% Razem Wzrost 104,6% 1.8. POMOC SPOŁECZNA W GMINIE DĘBLIN Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie pomocy społecznej. Jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości. Analizując sytuację społeczną trzeba stwierdzić, Ŝe głównymi problemami społecznymi występującymi na terenie naszej gminy są: ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność starzenie się społeczności lokalnej 29

30 Rozpoznanie potrzeb i realizacja zadań pomocy społecznej dokonywana jest przez pracowników socjalnych w 7 rejonach opiekuńczych. Dla 233 rodzin został zakupiony opał z przywozem do domu. Usługami opiekuńczymi objęci zostali wszyscy, którzy zgłosili taką potrzebę tj. 33 osoby. W tym celu wydatkowano kwotę ,00 zł. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, diagnozują środowisko realizując współpracę z instytucjami, między innymi są to: Sądy Domy Dziecka Zakłady Karne Ośrodki Pomocy Społecznej wywiady alimentacyjne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie mając na uwadze dobro mieszkańców oraz umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, świadczy pomoc w formie pracy socjalnej. Jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Poza wszelką działalnością ustawową i statutową, Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział i organizuje wiele imprez i akcji na rzecz mieszkańców naszego miasta i województwa. Dla dobra mieszkańców rodzin, dzieci i osób samotnych współpracuje równieŝ z róŝnymi instytucjami i organizacjami. Szczegółowy zakres realizowanych działań jest określony zadaniami w ustawie o pomocy społecznej. Praca placówki skupiona jest na poprawieniu funkcjonowania klientów, ich usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem, ale teŝ na działaniach profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu niepoŝądanych sytuacji 30

31 Tabela nr 12 Przyczyny zgłaszania się po pomoc OPS LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZ RODZIN OSÓB W RODZIN OSÓB W RODZIN OSÓB W RODZIN OSÓB W RODZIN ROD RODZNACH RODZNACH RODZNACH RODZNACH UBÓSTWO 1 Gmina Dęblin 2 Gmina Dęblin 3 Gmina Dęblin 4 Gmina Dęblin 5 Gmina Dęblin 6 Gmina Dęblin 7 Gmina Dęblin 8 Gmina Dęblin 9 Gmina Dęblin 10 Gmina BEZROBOCE NIEPEŁNOSRAWNOŚĆ BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH DŁUGOTRWAŁA CHOROBA ALKOHOLIZM POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA TRUDNOŚĆ W PRZYSTOSOWANIU PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO BEZDOMNOŚĆ SIEROCTWO Dęblin 31

32 Ogółem pomocą społeczną zostało objętych 2012 osób ( tj. 741 rodzin, w tym 350 rodzin z dziećmi), z tego: Tabela nr 13 Liczba osób i rodzin objętych pomocą OPS Liczba osób, Wyszczególnienie którym Liczba Liczba osób w świadczenie rodzin rodzinach przyznano decyzją Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę) Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę) Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej -ogółem

33 Tabela nr 14 Powody przyznania pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Sieroctwo 2 8 Bezdomność 1 1 Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub cięŝka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prow. gosp. domowego /ogółem/ rodziny niepełne w tym: rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie 2 10 Alkoholizm Narkomania 1 1 Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego 3 3 Brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŝy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy Zdarzenie losowe 6 9 Sytuacja kryzysowa 0 0 Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

34 Praktyczne działania obejmują: Realizowanie Gminnych Programów Pomocy. Kierowanie i umieszczanie osób starszych, chorych i samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym i chorym oraz dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych. Praca z osobami psychicznie chorymi, uzaleŝnionymi. Pomoc osobom samotnym i rodzinom w uzyskaniu miejsc w Schroniskach dla bezdomnych, Domach samotnych matek lub Ośrodkach dla osób bezdomnych. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, imprezach okolicznościowych. Zbiórka sprzętu gospodarstwa domowego i odzieŝy. W ramach rozwiązywania problemów społecznych, OPS realizuje niŝej wymienione Gminne Programy: Program Pomocy Rodzinie Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Program Walki z Bezrobociem Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy ośrodka w ramach Gminnego Programu Pomocy Rodzinie i Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi współpracują ze Stowarzyszeniem Społeczno Kulturalnym LeŜak, które prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego. W ramach Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, pracownicy socjalni 34

35 działają na rzecz osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przeprowadzają środowiskowe wywiady rodzinne konieczne w celu zdiagnozowania sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, bytowej. Pracownicy socjalni OPS biorą czynny udział w udzielaniu pomocy rodzinom uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z zasadami pracy socjalnej praktykowanej w środowisku. Problem wychodzenia z bezrobocia rozwiązywany jest przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, z zakładami pracy na terenie naszego miasta i okolic. Pracownicy OPS informują i kierują osoby bezrobotne w celu podjęcia zatrudnienia. Osobom, które zdecydowały się na podjęcie pracy, udzielana jest pomocy finansowej na pokrycie kosztów rekrutacji np.: niezbędnych badań, oraz dojazdów do miejsca zatrudnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierując klientów naduŝywających alkoholu. Kontroluje systematyczność działań podejmowanych przez podopiecznych w celu wychodzenia z uzaleŝnienia alkoholowego. Działania profilaktyczne w odniesieniu do opieki nad dzieckiem i rodziną mają dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej charakter priorytetowy. Pomoc udzielana jest poprzez: realizowanie Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, organizowanie zbiórek, oraz wydawanie Ŝywności i uŝywanej odzieŝy, udzielanie pomocy finansowej, współorganizowanie akcji PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę, organizowanie i wydawanie paczek świątecznych w 2006 roku paczki otrzymało 180 rodzin objętych pomocą OPS, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, celem organizowania wypoczynku letniego dla dzieci, koordynację działań z NFZ i POZ celem zapewnienia dzieciom leczenia sanatoryjnego - w 2006 roku 111 dzieci. rozwój poradnictwa rodzinnego poprzez współorganizowanie w czasie zajęć w Klubie Integracji Społecznej spotkań zainteresowanych rodzin ze specjalistami np. radca prawny, pedagog, psycholog, kurator, pracownik 35

36 socjalny, prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm, rozwój inicjatyw ukierunkowanych na kompleksową opiekę nad osobami starszymi, prowadzenie usług opiekuńczych. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji Programu Przeciwdziałającemu Wykluczeniu Społecznemu na zasadzie partnerstwa z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta. Uczestnictwo polega na pełnieniu dyŝurów w Klubie Integracji Społecznej i udzielaniu specjalistycznych porad w zakresie rozwiązywania problemów osób i rodzin. Na terenie naszego miasta powołany jest Zespół d/s Romskich, w którym pracownicy prowadzą prace na rzecz społeczności romskiej. Kierowanie klientów do Domu Pomocy Społecznej ma za zadanie zapewnienie osobom całodobowej opieki ze strony osób drugich. Umieszczenie osoby w w/w placówce wymaga skompletowania niezbędnych dokumentów. Pracownik socjalny współpracuje z rodziną, pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami róŝnych specjalizacji, z Powiatowym Zespołem Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach, Domami Pomocy Społecznej oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w odpowiednim Domu Pomocy Społecznej. W roku 2006 sześć osób zostało skierowane do Domu Pomocy Społecznej im.heleny Drozdowskiej w Rososzy, oraz dwie osoby do Domu Pomocy Społecznej poza naszym województwem. W przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi, niezdolnej do samostanowienia, pracownicy socjalni występują do Sądu Rejonowego w Rykach o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody osoby kierowanej. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Psychicznie Chorych przebywa z terenu Dęblina dwie osoby. Zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym i chorych oraz dzieciom wymagającym specjalistycznych usług opiekuńczych W obecnych warunkach nierównomiernego rozwoju gospodarki rynkowej 36

37 szczególnie waŝne jest rozwijanie inicjatyw samorządowych na rzecz poprawy warunków Ŝycia najsłabszych grup społecznych. Rozwój inicjatyw ukierunkowanych na kompleksową opiekę nad osobami starszymi jest nie tylko znakiem czasu i wyzwaniem dla przyszłości, ale przede wszystkim rezultatem wzrastającego wpływu czynników demograficznych i społecznych. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki ludziom starym i samotnym, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w roku ubiegłym objął opieką w formie usług opiekuńczych 33 osoby. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom tego wymagającym jest wyrazem troski o zaspokojenie ich Ŝyciowych potrzeb: bezpieczeństwa, samostanowienia, aktywności, szacunku, rozwoju, poczucia przynaleŝności. Stworzenie osobom starszym warunków godnego Ŝycia pozwala seniorom odczuć respektowanie przez resztę społeczeństwa ich praw na zasadzie równości i współpracy międzypokoleniowej. Ośrodek prowadzi teŝ inną formę pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w codziennej opiece nad osobami wymagającymi stałej opieki, są to specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2006 roku korzystała z tej pomocy jedna rodzina wychowująca dziecko chore na autyzm. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów Problem bezrobocia w Dęblinie dotyczył w 2006 roku 935 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest to znacznie mniejsza liczba niŝ w latach ubiegłych. Zwiększenie środków z budŝetu państwa na likwidację bezrobocia, pojawienie się duŝej ilości ofert pracy, podejmowanie zatrudnienia w ramach staŝów dało pozytywne efekty. Pracownicy socjalni mieli ułatwione zadanie egzekwowania ustaleń poczynionych z klientami poszukującymi pracy. PoniewaŜ na terenie Dęblina i okolic zwiększyła się liczba ofert pracy dla osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym pracownicy socjalni uaktywnili działania motywujące klientów do podejmowania zatrudnienia. Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej z trudem dają się przekonać do zmian w swoim Ŝyciu i często nie wykazują zainteresowania podjęciem zatrudnienia. Prowadzona praca socjalna ma na celu 37

38 pokazanie podopiecznym, Ŝe mogą dąŝyć do poprawienia swojego Ŝycia w kaŝdym aspekcie. Realizacja kontraktów socjalnych jako techniki wspomagającej poszukiwanie zatrudnienia równieŝ przyczynia się do podejmowania pracy przez klientów. Organizowane wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców naszego miasta Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Narodowym Funduszem Zdrowia w Lublinie, Zarządem Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Lublinie i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie wytypował 111 dzieci z rodzin najuboŝszych i zagroŝonych alkoholizmem na wypoczynek letni i uzdrowiskowy. Niejednokrotnie udzielamy pomocy finansowej na wyposaŝenie dzieci wyjeŝdŝających do sanatorium lub na kolonie. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych KaŜde dziecko ma niezbywalne prawo do bezpieczeństwa i opieki. Wobec rodzin niewydolnych wychowawczo podejmowane są działania zmierzające do poprawy funkcji wychowawczej i opiekuńczej rodziny. W tym celu przeprowadzane są rozmowy z rodziną, pedagogiem, wychowawcą szkolnym i najbliŝszym środowiskiem. W przypadku braku oczekiwanych efektów sprawa kierowana jest do Sądu Rodzinnego o sprawowanie nadzoru nad rodziną. W wielu sytuacjach współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach i Komisariatem Policji w Dęblinie w celu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Utrzymywany jest teŝ stały kontakt z kuratorami społecznymi i sądowymi współpracującymi w sytuacjach kryzysowych z pracownikami socjalnymi.w roku 2006 pracownicy socjalni interweniowali w 5 rodzinach niewydolnych wychowawczo. Praca z osobami psychicznie chorymi, uzaleŝnionymi Pracownicy socjalni Ośrodka, w swoich rejonach opiekuńczych pracują z osobami chorymi psychicznie, osobami uzaleŝnionymi od alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Praca z takimi osobami wymaga fachowego przygotowania zawodowego, znajomości przepisów prawnych jak równieŝ umiejętności kontaktu z osobą chorą. 38

39 Pracownicy socjalni podejmują długotrwałą współpracę z lekarzami specjalistami, ustalają i kontrolują punktualność wizyt podopiecznych u lekarza psychiatry, pomagają w załatwieniu spraw urzędowych, oraz pełnią funkcję doradczą w wielu innych sprawach Ŝyciowych. W przypadku, gdy osoba chora nie wyraŝa zgody na dobrowolne leczenie, wskazuje się rodzinie inne moŝliwości np. ustalenie opiekuna prawnego i skierowanie osoby chorej na leczenie, jeŝeli zachodzi taka konieczność ze wskazań lekarskich. Standardem jest poradnictwo rodzinom w kwestii radzenia sobie z problemem naduŝywania alkoholu przez członków rodziny, oraz kierowanie tych osób do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc osobom samotnym i rodzinom pozbawionym lokalu mieszkalnego w uzyskaniu miejsc w schroniskach dla bezdomnych, domach samotnych matek lub ośrodkach dla osób bezdomnych. Z uwagi na to, iŝ wielu mieszkańców naszego miasta pozostaje w trudnej sytuacji mieszkaniowej, pracownicy Ośrodka wykorzystują wszelkie moŝliwości uzyskania mieszkania na terenie Dęblina z zasobów komunalnych gminy - współpracują z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miasta. W przypadku braku mieszkań socjalnych staramy się zapewnić osobom bezdomnym, lub tym, które nagle wskutek zdarzenia losowego utraciły lokum, miejsce w schronisku. Utrzymujemy kontakty ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych im. Brata Alberta w Puławach, Domem Pomocy Słoneczny - Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry w Podlodowie. W 2006 roku skierowano tam dwie rodziny. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych i imprezach okolicznościowych. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej współdziałają z wieloma instytucjami na polu pomocowym poprzez budowanie partnerstwa w lokalnym środowisku. Uczestniczą w organizowaniu wielu akcji i imprez kulturalnych inicjowanych przez Zarządy Osiedli i Urząd Miasta. Pracownicy Ośrodka biorą czynny udział w organizowaniu róŝnych imprez: w czasie obchodów Dni Dęblina przygotowali i przeprowadzili loterię fantową, z okazji Dnia Dziecka w miesiącu czerwcu na Osiedlu Mierzwiączka 39

40 zorganizowali i przeprowadzili loterię fantową, od wielu lat Ośrodek Pomocy Społecznej jest współorganizatorem lubelskiej akcji PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę. Podczas akcji 10 grudnia 2006 roku zebraliśmy artykuły spoŝywcze i chemiczne, odzieŝ, obuwie i zabawki. Dary te zostały przekazane dla 20 rodzin. w grudniu 2006 roku 76 dzieci z rodzin objętych pomocą OPS zostało wytypowane do otrzymania paczki od Świętego Mikołaja. we współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej, w ramach realizacji programu Dostarczanie Ŝywności dla najuboŝszej ludności Unii Europejskiej, zorganizowaliśmy 4-krotnie przywóz Ŝywności do Dęblina kg, w tym: l mleka, 3600 kg ryŝu, 1988 kg sera oraz 880 kg mąki, 5390 kg kaszy, 5760 kg makaronu. Z tej formy pomocy skorzystało około 2000 rodzin w naszej gminie. śywność została rozdana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Zarządami Osiedli. Zbiórka sprzętu gospodarstwa domowego i odzieŝy W ciągu całego roku pracownicy Ośrodka zajmują się zbiórką odzieŝy, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Otrzymywane przedmioty przekazywane są na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Darowany sprzęt przewoŝony jest do domu podopiecznych na koszt Ośrodka. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie wykorzystuje wszystkie moŝliwości wspierania postępu i rozwoju społecznego, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, zapobieganiu problemom wykluczenia społecznego i ubóstwa. NaleŜy podkreślić, Ŝe poziom realizacji tych zadań zaleŝy od pozyskiwanych środków, ale teŝ od wykorzystania potencjału ludzkiego, aktywności organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Zasoby gminy w tworzeniu systemu rozwiązywania problemów społecznych Pracownicy Ośrodka pomagają rodzinom i osobom w rozwiązywaniu wielu problemów Ŝyciowych. Współpracujemy : w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych z pracownikami: 40

41 - Szkół (pedagodzy, wychowawcy), - Policją, - Sądem (kuratorzy zawodowi i społeczni), - Placówkami słuŝby zdrowia (lekarze, pielęgniarki środowiskowe), - Placówkami opiekuńczo- wychowawczymi (Domy Dziecka, świetlice, pogotowie opiekuńcze). w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych z : - Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach, - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, - Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, - Wojskowym Biurem Emerytalnym, - Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - punktem konsultacyjnym dla osób niepełnosprawnych, - Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Dęblińskim Integracyjnym Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego z : - Zakładami Penitencjarnymi (areszt śledczy, zakład karny), - Policją, -Sądem (kuratorzy zawodowi i społeczni) w rozwiązywaniu problemów wynikających z naduŝywania alkoholu z: - Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, - Rodzinnym Klubem Abstynenta Krokus, - lekarzami oddziałów odwykowych w Lublinie, Łukowie i Lubartowie. w rozwiązywaniu problemów wynikających z niedostatku z: - Caritas Diecezji Siedleckiej, - Polskim Czerwonym KrzyŜem - Placówka Terenowa w Dęblinie Przy rozwiązywaniu problemów społecznych występujących na terenie gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi. NaleŜą do nich: - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne LeŜak, które prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego, 41

42 - Stowarzyszeniem Dison, - Zarządy Osiedli, - Polskim Czerwonym KrzyŜem - Placówka Terenowa w Dęblinie, - Caritas Diecezji Siedleckiej, - Klub Integracji Społecznej, - Komisje Charytatywne działające przy parafiach, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Fundacja Tarkowskich Dom Słoneczny, - Schronisko Brata Alberta, - Rodzinny Klub Abstynenta Krokus. Gmina podejmuje inicjatywy w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Ze środków uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej utworzono Klub Integracji Społecznej. Instytucja ta ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz integrację społeczną. Pracownicy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie realizowali zadania partnera w projekcie Klub Integracji Społecznej. W ramach współpracy pracownicy socjalni pełnią dyŝury w Klubie Integracji Społecznej w kaŝdy poniedziałek - trzy godziny od 15 września 2006 roku. Ich zadania obejmują: - planowanie i udzielanie pomocy dla uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej, - aktualizację wywiadów środowiskowych, - podpisywanie kontraktów socjalnych z w/w, - porady w zakresie kompetencji obejmujących pomoc społeczną, - współpracę z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych GŁÓWNE PROBLEMY SPOŁECZNE WYSTĘPUJĄCE W GMINIE Przedmiotem diagnozy są poszczególne i charakterystyczne dla róŝnych grup społecznych problemy zaburzające integrację społeczną tych osób. Są to niezwykle dolegliwe sytuacje wynikające z ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności w rodzinach, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, 42

43 samotnego wychowywania dzieci, starości, uzaleŝnienia, przemocy w rodzinie. Wymagają one podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania kryzysom, poprawy warunków bytowych i wyrównania szans, róŝnic socjalnych w wielu obszarach aktywności społecznej Wykluczenie społeczne Działania w zakresie wykluczenia społecznego kierowane są głównie do środowisk, które pozostają na marginesie Ŝycia społecznego, zagroŝonych tym zjawiskiem. Zgodnie z narodową Strategią Integracji społecznej pod pojęciem wykluczenia naleŝy rozumieć: brak, lub ograniczenie moŝliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Są to między innymi: publiczna edukacja, pośrednictwo pracy, ochrona zdrowia, ochrona pracy, transport publiczny, publiczny sektor mieszkaniowy, administracja publiczna, sektor pozarządowy, organizacje społeczne, rynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usług telekomunikacyjnych, bankowych i innych, prywatna własność i przedsiębiorczość. Do najbardziej zagroŝonych zjawiskiem wykluczenia społecznego naleŝy zaliczyć rodziny, w których występują: - trudności wychowawcze, - osoby psychicznie chore, - ofiary patologii Ŝycia rodzinnego, - kobiety samotnie wychowujące dzieci, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, - starsze osoby samotne, - osoby Ŝyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, - rodziny w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna, - osoby uzaleŝnione od alkoholu, narkotyków i innych środków uzaleŝniających. Wspierane przez pracowników pomocy społecznej osoby i rodziny, przy równoczesnej pomocy materialnej, podejmują próby rozwiązywania problemów, których o własnych siłach nie byłyby w stanie przezwycięŝyć. 43

44 UzaleŜnienia Analiza sytuacji dotyczącej uzaleŝnienia od środków odurzających mieszkańców Dęblina w ostatnim pięcioleciu. W ostatnim pięcioleciu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie dokonywała szczegółowej analizy dotyczącej mieszkańców Dęblina. Prowadzone były natomiast badania ankietowe wśród młodzieŝy dęblińskich placówek oświatowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r. przeprowadziła ankietę MłodzieŜ i Alkohol w dęblińskich szkołach podstawowych (w klasach VI), gimnazjach (klasach III) i szkołach ponadgimnazjalnych (w klasach II). Ankietę wypełniło 482 uczniów, w tym: 137 uczniów szkół podstawowych, 138 uczniów szkół gimnazjalnych, a takŝe 207 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem ankiety było uwidocznienie problemu alkoholowego wśród dzieci i młodzieŝy w Dęblinie. Z ankiety wyłonił się następujący obraz: 28% dzieci i młodzieŝy w przedziale wiekowym od 13 do 15 lat po raz pierwszy spróbowało alkohol 15% dzieci i młodzieŝy w ciągu ostatniego miesiąca dwukrotnie się upiło 32,4% dzieci i młodzieŝy stwierdziło, Ŝe miejscem, w którym najczęściej spoŝywali alkohol jest dom rodzinny lub dom kolegi 68% młodych ludzi przyznaje, Ŝe najczęściej pije alkohol z rówieśnikami 54% ankietowanych twierdzi, Ŝe było świadkiem przykrej sytuacji w swoim Ŝyciu rodzinnym, spowodowanej piciem alkoholu. 15% ankietowanych stwierdziło, iŝ w jego szkole istnieje problem narkotyków. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na istniejący problem alkoholowy wśród młodzieŝy. Dlatego teŝ Komisja podjęła działania w celu integrowania wszystkich środowisk w działaniach zapobiegających negatywnym zjawiskom. Działania profilaktyczne realizowane pod patronatem MKRP w latach Systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi, z policją oraz z innymi instytucjami, które realizują programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy, 44

45 spotkania członków Komisji, pedagogów szkolnych, przedstawicieli policji, sądu i słuŝby zdrowia, w celu omawiania problemów udzielania pomocy nieletnim osobom uzaleŝnionym, organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych dotyczących problematyki uzaleŝnień, uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach profilaktycznych np.: Zachowaj Trzeźwy Umysł, BliŜej siebie, dalej od narkotyków, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości itp., wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej typowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie i zimowiska profilaktyczne, organizowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych w określonych środowiskach np. w świetlicy środowiskowej dla dzieci z Osiedla Michalinów, w Poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z ul. PodchorąŜych, w Rodzinnym klubie Abstynenta Krokus dla dzieci z najbliŝszej okolicy, organizowanie i współorganizowanie wraz ze szkołami programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy np. Nad przepaścią, Pętla zdarzeń, Kolczasta przyjaźń, W krainie bajtów, Poskromienie nieznośnego smoka, Niebezpieczne zabawy, Bezpiecznie, wytrwale, świadomie sposób na Ŝycie, organizowanie szkoleń z zakresu problematyki przemocy pod hasłem Przeciw Przemocy skierowane do przedstawicieli wszystkich szkół, policji i słuŝby zdrowia, wymiana doświadczeń z innymi gminami w ramach których zorganizowano spotkanie z Pełnomocnikiem Gminy Puławy do Spraw Patologii Społecznych oraz ze specjalista do spraw leczenia uzaleŝnień, współorganizowanie profilaktycznych imprez integrujących róŝne środowiska młodzieŝowe (szkoły, świetlice), np. Patrz Trzeźwo na świat Dzieci- Dzieciom, promowanie trzeźwości w środowisku- akcentowanie Dnia Trzeźwości, zorganizowanie spotkania ze specjalista terapii uzaleŝnień dotyczącego problematyki uzaleŝnień od narkotyków dla pedagogów szkolnych, 45

46 systematyczna kontrola sklepów i placówek dystrybucji alkoholu oraz propagowanie ulotek i broszur o tematyce profilaktycznej, organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspólne akcje z policja pod nazwą Małolat, której celem była kontrola prze bywania nieletnich, po godzinie 22 w lokalach gastronomicznych, gdzie podawany jest alkohol, współpraca z policją w celu podniesienia bezpieczeństwa i trzeźwości na drogach np. dofinansowanie alcometru przenośnego, w ramach współpracy z jednostkami wojskowymi prowadzenie programu profilaktycznego Korekta zaadresowanego do młodzieŝy i dorosłych (Ŝołnierze słuŝby czynnej) przez przeszkolonego członka komisji, edukacja publiczna prezentowanie w prasie lokalnej informacji na temat problemów związanych z naduŝywaniem alkoholu oraz dotyczące działalności bieŝącej, wspieranie finansowe w działaniach profilaktycznych realizatorów programów, np. szkoły policja, stowarzyszenia, zespoły charytatywne, organizacje itp., udzielanie informacji i wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym- rozmowy motywujące, motywowanie i kierowanie osób uzaleŝnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. Tabela nr 15 Liczba osób zgłoszonych w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wyszczególnienie Liczba osób zgłoszonych Liczba spraw skierowanych do Sądu Ze względu na brak uprawnień Komisja nie dysponujemy danymi określającymi liczbę osób objętych leczeniem szpitalnym. 46

47 Niepełnosprawność Niepełnosprawność jest przyczyną utrudnień funkcjonowania coraz większej ilości ludzi. Jest to trwała lub okresowa niezdolność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Osoby niepełnosprawne nie mogą w pełni korzystać z Ŝycia społecznego ze względu na bariery architektoniczne i społeczne. Problemami osób niepełnosprawnych na terenie gminy zajmują się: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Caritas Diecezji Siedleckiej WypoŜyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. Problem niepełnosprawności dotyczy w Dęblinie co najmniej ok osób ( dane z rejestru Dison ). Wsparcie instytucjonalne dotyczy zarówno opieki, jak i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Podstawowe trudności występują ze względu na brak kompleksowych rozwiązań stosowanych przez róŝne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe np. obserwuje się minimalne zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych przez pracodawców na terenie gminy. 47

48 Rozdział II METODOLOGICZNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2.1. ZAŁOśENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE DĘBLIN Polityka społeczna państwa to nauka o oddziaływaniach, ale teŝ praktyczna działalność państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków Ŝycia ludności oraz stosunków międzyludzkich.... to takŝe zgromadzenie odpowiednich środków na zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, zdrowotnych i edukacyjnych obywateli, na wyrównywanie szans Ŝyciowych oraz kształtowanie systemów wspierania przezorności osobistej i zbiorowej... (Antoni Rajkiewicz) Zadaniem polityki społecznej jest: 1) wyrównanie połoŝenia Ŝyciowego jednostek i grup ekonomicznie najsłabszych i niezaradnych Ŝyciowo do pewnego standardu, uznawanego w danym społeczeństwie za godziwy na minimalnym poziomie. 2) zapewnienie równego dostępu do usług, gwarantowanych obywatelom prawami konstytucjonalnymi. 3) asekuracja ryzyk Ŝyciowych, poprzez tworzenie funduszy oraz ubezpieczeń społecznych. W wymiarze samorządu lokalnego występuje konieczność realizacji tych zadań wobec społeczności lokalnej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna wpisać się w cele i priorytety rozwoju pomocy społecznej, oświaty, słuŝby zdrowia, kultury, zabezpieczenia bezpieczeństwa społecznego. Dynamiczne zmiany powodują konieczność dostosowywania strategii do aktualnych warunków Ŝycia społecznego, stanowiących podłoŝe do formowania problemów społecznych CELE STRATEGICZNE I PROGRAMOWE Celem gminnej strategii w zakresie polityki społecznej jest rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Dęblin, poprzez zaplanowanie, realizację oraz wdraŝanie w Ŝycie wyznaczonych załoŝeń. 48

49 2.3. UWARUNKOWANIA PRAWNE Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) nałoŝyła na gminy opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz.U. Nr 64, poz. 593) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 288, poz. 2255) Ustawa o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r.(dz.u. Nr 86, poz. 732 ) Ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142) 49

50 Rozdział III ZAŁOśENIA STRATEGICZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 3.1. MISJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Diagnoza sytuacji społecznej gminy Dęblin jest podstawą rozwaŝań dotyczących kierunków rozwiązywania najbardziej palących problemów społecznych. Wizja gminy sprawnie realizującej potrzeby mieszkańców, przyjaznej, z malejącym bezrobociem, efektywnie wykorzystującej środki na pomoc społeczną, wyposaŝonej w obiekty róŝnorodnych placówek opiekuńczych, zapobiegającej wykluczeniu społecznemu niektórych grup społecznych rodzi potrzebę zaplanowania konkretnych działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Misją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest osiągnięcie równomiernego rozwój społeczeństwa Dęblina. Konieczne jest zaplanowanie działań, oraz środków finansowych na zapobieganie i rozwiązywanie problemów społecznych w kolejnych latach. Wiodące obszary w których planowane są zadania dotyczą: integracji społecznej, zapobieganiu ubóstwu, uzaleŝnieniom, oraz wykluczeniu społecznemu, równych szans rozwoju równieŝ dla osób niepełnosprawnych CEL STRATEGICZNY Skuteczne i systematyczne rozwiązywanie problemów społecznych, równomierny dostęp do zasobów dla wszystkich mieszkańców, współpraca i partnerstwo instytucji róŝnego typu w celu realizacji załoŝeń strategii to główne zadania.w ramach załoŝonych kierunków priorytetowych, przyjęto następujące strategie działania w kierunku osiągnięcia celów strategicznych. 50

51 3.3. OBSZARY PROBLEMOWE STRATEGII Ubóstwo i jego skutki Priorytetowym celem strategii jest ograniczenie zjawiska uboŝenia społeczeństwa. RóŜne są powody powiększania się obszarów ubóstwa. Długotrwały brak zatrudnienia, brak systematycznego dopływu środków finansowych, bezradność w poszukiwaniu zatrudnienia, rozwój uzaleŝnienia od alkoholu licznej grupy osób, to tylko niektóre z nich. Potrzebny jest sprawny system pomocy społecznej zapewniający wsparcie w przezwycięŝeniu trudnej sytuacji, zabezpieczenie finansowe - na określony czas dla osób pozbawionych dochodów, pomoc w rozwiązaniu problemu patologii społecznych, uzaleŝnień Bezrobocie Sukcesy w obszarze dotyczącym likwidacji bezrobocia wymagają utrwalenia. Na terenie gminy jest duŝa grupa osób o niskim poziomie wykształcenia, długotrwale bezrobotnych w wieku przedemerytalnym. Uzyskanie przez nie zatrudnienia jest problemem, gdyŝ wykazują małą mobilność w odniesieniu do uzyskania nowych umiejętności i uprawnień zawodowych. Następną grupą osób są młodzi ludzie kończący szkoły, wykształceni w kierunkach nieatrakcyjnych na rynku pracy Wykluczenie społeczne, uzaleŝnienia i patologie Problem alkoholizmu i jego skutków to równieŝ wiodący problem w naszej gminie. Rodzi on wiele sytuacji trudnych. Agresja, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych to niektóre z nich. ObniŜa się wiek młodzieŝy popadającej w konflikt z prawem. Zaburzenie norm współŝycia społecznego często jest powodem korzystania z pomocy społecznej. 51

52 Najistotniejsze przyczyny i skutki marginalizacji i wykluczenia społecznego osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków. 52

Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki

Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki na lata 2006-2015 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI.... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27.03.2013 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE MSZANA DOLNA na lata 2013 2020 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA

STRATEGIA MIASTA TARNOBRZEGA Załącznik do Uchwały Nr XVIII/220/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 lutego 2008 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA TARNOBRZEGA Dokument został opracowany przez pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE NISKO Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE NISKO Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/402/2005 Rady Miejskiej w Nisku Z dnia 28 października 2005 roku STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE NISKO Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Projekt GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Choczewo 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1 Struktura dokumentu.4 1.2 Powiązanie Strategii z dokumentami strategicznymi 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIEW na lata 2013-2015 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r. Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo