STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA DLA MIASTA DĘBLIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2007-2014 DLA MIASTA DĘBLIN"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA DLA MIASTA DĘBLIN

2 DĘBLIN 2007 Spis treści WSTĘP Rozdział I DIAGNOZA W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY 1.1. Charakterystyka gminy Przesłanki demograficzne Bezrobocie i rynek pracy Oświata i wychowanie Kultura Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne Pomoc społeczna w gminie Dęblin Główne problemy społeczne występujące w gminie Wykluczenie społeczne UzaleŜnienia Niepełnosprawność 47 Rozdział II METODOLOGICZNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2.1. ZałoŜenia polityki społecznej w gminie Dęblin Cele strategiczne i programowe Uwarunkowania prawne Rozdział III ZAŁOśENIA STRATEGICZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 3.1. Misja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Cel strategiczny Obszary problemowe strategii

3 Ubóstwo i jego skutki Bezrobocie Wykluczenie społeczne, uzaleŝnienia i patologie System wsparcia socjalnego dziecka i rodziny, eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej, świadczenia, partnerstwo w rozwiązywaniu problemów System wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych Analiza SWOT zdiagnozowanej sytuacji społecznej gminy Dęblin Rozdział IV PROGRAMY DZIAŁAŃ 4.1. Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym lata Gminny Program Pomocy Rodzinie lata Roczny program współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi na rok Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin na rok Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata Miejski Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia na lata Program Walki z Bezrobociem na Terenie Miasta Dęblin Rozdział V ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 5.1. Środki unijne Środki krajowe. 68 MONITORING STRATEGII BIBLIOGRAFIA STRATEGII SPIS WYKRESÓW I TABEL 3

4 WSTĘP Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce doprowadziły do gwałtownych zmian na rynku pracy, wzrostu bezrobocia, wraz ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami. Wpłynęły na pogłębienie zjawiska zuboŝenia społeczeństwa, pogorszenie standardu Ŝycia. Zaburzyły poczucie bezpieczeństwa, co zrodziło apatię, samotność i rozgoryczenie. Negatywne skutki społeczno- gospodarcze transformacji systemowej stały się powodem wzrostu zapotrzebowania gminy na konstruktywne programy osłonowe łagodzące problemy społeczne występujące w społeczności lokalnej. Mieszkańcy Dęblina doświadczyli znacznego bezrobocia, nadal odczuwane są jego skutki. W efekcie pogłębiająca się bieda i ubóstwo znacznie nasiliły dysfunkcyjność niektórych środowisk. Zwiększył się wachlarz róŝnego rodzaju patologii, m.in. uzaleŝnień, przemocy, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, oraz niezaradności Ŝyciowej. Wraz ze zmianą ustrojową pojawił się nowy rodzaj klientów pomocy społecznej. Do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych dołączyli świadczeniobiorcy w wieku aktywności zawodowej, pozbawieni pracy. Bezrobocie i towarzysząca mu bieda, przy jednoczesnej apatii wielu dotkniętych nią rodzin, narastające patologie Ŝycia rodzinnego, osamotnienie ludzi starszych, brak właściwej opieki nad dziećmi, przerzucanie wielu problemów, które mogłyby być rozwiązane w ramach pomocy rodzinnej, czy sąsiedzkiej do sfery pomocy instytucjonalnej, oraz narastająca fala uzaleŝnień wśród młodzieŝy szkolnej, alkoholizm, przestępczość, przemoc i agresja są obecnie głównymi problemami w zakresie polityki społecznej, z którymi boryka się gmina. Narasta znaczenie polityki społecznej wobec osób starszych. Wynika to ze zmian demograficznych, jakie występują w ostatnim okresie w większości krajów europejskich. Proces starzenia się społeczeństw jest tematem wielu analiz i prognoz. Jego istota polega na systematycznym wzroście ilości ludzi starszych w całej populacji. Wzrost ten jest wynikiem dwóch procesów: z jednej strony doŝywania wieku późnego przez 4

5 coraz większą zakresowo populację, a z drugiej spadkiem urodzeń, prowadzącym do systematycznego zmniejszania się zakresu najmłodszej populacji. Taki stan rodzi potrzebę unormowania podstawowych praw osób starzejących się i starych. Musimy pamiętać, Ŝe w warunkach demokracji mają one realną siłę oddziaływania, której społeczeństwo nie moŝe lekcewaŝyć, natomiast powinno ją wykorzystać do swego rozwoju. Jednocześnie waŝnym jest fakt, Ŝe ludzie trzeciego wieku stoją wobec ograniczeń wynikających z biologicznych uwarunkowań starzenia się organizmu. Zadaniem społeczeństwa jest respektowanie potrzeb i praw ludzi starych, tworzenie bezpiecznych warunków ich Ŝycia, zapobieganie dyskryminacji, izolacji tej grupy społecznej. W obecnych warunkach nierównomiernego rozwoju gospodarki rynkowej, kryzysu finansów państwa ograniczającego jego moŝliwości szybkiej poprawy świadczeń, oraz jakości i dostępności publicznych usług socjalnych, szczególnie waŝne staje się rozwijanie działań samorządowych, społecznych na rzecz poprawy warunków Ŝycia najsłabszych grup społecznych w oparciu o stworzone przez państwo optymalne warunki prawne i pomoc materialną. WiąŜe się to z koniecznością zapewnienia dochodów i usług w razie wystąpienia ryzyka socjalnego tj. choroby, niepełnosprawności, starości, śmierci. Analiza wyników badań pozwoli zdiagnozować sytuację socjalną mieszkańców Dęblina. UmoŜliwi to wnioskowanie, jakie działania naleŝy podjąć by tę sytuację zmienić na lepszą. Zasadniczym celem, który motywuje podjęcie prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata jest wypracowanie sprawnego i efektywnego programu pomocy, umoŝliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy została sporządzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie przy wykorzystaniu własnych materiałów sprawozdawczych i analiz, materiałów przygotowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, oraz jednostki administracji publicznej takie jak: Powiatowy Urząd Pracy Filia w Dęblinie, Komisariat Policji w Dęblinie, a równieŝ Miejski Dom Kultury, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5

6 Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi, spójnym z opracowaną Strategią Rozwoju Gospodarczego Miasta Dęblin na lata , Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych- Ryki , Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata , oraz z priorytetami Narodowej Strategii Integracji Społecznej. 6

7 Rozdział I DIAGNOZA W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY 1.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY Historia Miasta Pierwsza wzmianka o Dęblinie pochodzi z 14 lipca 1397 r. i znajduje się w annałach biblioteki klasztornej zakonu klarysek w Starym Sączu. Jest to akt sprzedaŝy wsi Dęblin przez jej dziedzica Piotra de Demblin". Od końca XVI wieku do początku XIX wieku, z około 50-letnią przerwą na przełomie XVII i XVIII wieku, Dęblin był własnością rodu Mniszchów. W XVIII wieku powstał istniejący do dziś pałac, wybudowany pierwotnie w stylu rokoko wg projektu Pawła Antoniego Fontany i przebudowany w stylu klasycystycznym przez Dominika Merliniego. Otoczony został wspaniałym parkiem w stylu francuskim załoŝonym w 1779 roku przez Jana Chrystiana Schucha. W 1783 roku zainstalowano na nim pierwszy w Polsce piorunochron. Znaczące w dziejach Dęblina było powstanie twierdzy w wyniku realizacji załoŝeń obronnych opracowanych w Rosji na początku lat trzydziestych XIX wieku. W pierwszym etapie jej budowy w latach wybudowano cytadelę, która została otoczona głęboką fosą i wysokimi wałami. To dzieło forteczne wybudowano na podstawie dokumentacji przygotowanej przez wybitnego fortyfikatora generała inŝyniera Iwana Dehna. Do 1845r. wzniesiono fort osłaniający twierdzę od zachodu. W latach twierdzę rozbudowano. Wybudowano wówczas 7 fortów (3 po prawej i 4 po lewej stronie Wisły). Latem 1941r. w twierdzy powstał obóz dla jeńców sowieckich, a od 1943r. przetrzymywani byli tam takŝe jeńcy włoscy. Przez obóz przeszło ok. 180 tys. osób, z których ok. 80 tys. zginęło. W 1925 r. Dęblin został zelektryfikowany. W 1927 r. do Dęblina przeniesiona została siedziba Oficerskiej Szkoły Lotnictwa, załoŝonej w 1925 r. w Grudziądzu. Jej tradycję kultywuje istniejąca obecnie WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, która w 2003 r. uzyskała tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. 7

8 W 2004 r. Dęblin obchodził uroczyście jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich, które otrzymał r. Niezwykle waŝną kartą historii Dęblina jest rozwój połączeń kolejowych. Pierwszą linią kolejową w Dęblinie była trasa nadwiślańska z Iławy do Homla przez Modlin, Warszawę, Dęblin, Puławy i Lublin. Jej budowa została zakończona w 1877r. W 1876r. poprowadzono odnogę z Dęblina do Łukowa. Drugą linię z Dęblina do Dąbrowy Górniczej wybudowano w 1885r. przez Radom, SkarŜysko, Kielce i Tunel. Obecnie Dęblin jest węzłem kolejowym, z którego trasy kolejowe prowadza do: Warszawy (przez Łaskarzew i Pilawę), Terespola (przez Ryki, Łuków, Siedlce i Białą Podlaskę), Krakowa i Górnego Śląska (Przez Radom i Kielce) oraz Lublina przez Nałęczów. PołoŜenie administracyjne Miasto Dęblin ma obszar 38,51km 2, administracyjnie leŝy w północnozachodniej części województwa lubelskiego w powiecie ryckim. Graniczy od północy z gminą StęŜyca, od południa z gminą Puławy, od wschodu z gminą Ryki, a od zachodu z gminą Sieciechów, połoŝoną w województwie mazowieckim. Warunki geograficzne i przyrodnicze Dęblin połoŝony jest bardzo malowniczo. LeŜy około 115 m n.p.m., w szerokiej dolinie o budowie terasowej, nad Wisłą, tuŝ poniŝej ujęcia rzeki Wieprz. Obie rzeki wyznaczają granice miasta od południa i zachodu. Istnieją hydrologiczne warunki do tworzenia bazy rekreacji wodnej. WiąŜe się to takŝe z rozszerzeniem powierzchni terenów zielonych, których w Dęblinie jest juŝ stosunkowo duŝo, a w jego północno-wschodniej części i najbliŝszej okolicy występują znaczne obszary leśne. Lasy i nieuŝytki zajmują w sumie 34,4% powierzchni miasta, ale przewidywana jest jeszcze do zalesienia powierzchnia ok. 27 ha. Na obszarze Dęblina występują urodzajne mady, a na terenach połoŝonych wyŝej polodowcowe gliny zwałowe i piaszczyste wydmy porośnięte suchym borem sosnowym. Łąki i pastwiska zajmują 15% powierzchni miasta. Lokalny mikroklimat charakteryzuje się małą ilością opadów, gorącymi latami oraz długimi i mroźnymi zimami, chociaŝ w ostatnich latach, w związku ze zjawiskami cieplarnianymi zimy znacznie złagodniały. 8

9 W rejonie Dęblina wykonywane są próbne odwierty poszukiwawcze ropy i gazu. W przypadku wykrycia złóŝ miałyby one wpływ na ukształtowanie nowego wizerunku miasta PRZESŁANKI DEMOGRAFICZNE Jednym z problemów demograficznych występujących w gminie Dęblin jest niski przyrost naturalny. Tabela Nr 1 Przesłanki demograficzne Data Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny Dodatni Dodatni Ujemny Ujemny Ujemny Kolejnym jest spadek liczby mieszkańców do osób, wynikający ze zmian podyktowanych zmianami struktury zatrudnienia na rynku pracy, oraz ze zmianą miejsca zamieszkania osób, które swoją przyszłość związały z pracą w innym mieście. Gęstość zaludnienia to 536 mieszkańców na km 2.Współczynnik feminizacji wynosi 103. Wykres nr 1 Liczba mieszkańców gminy Dęblin Liczba osób zamieszkujących w Dęblinie na dzień r. wynosi w tym: wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 1 9

10 W związku z tym, Ŝe podobna sytuacja jest obserwowana równieŝ w odniesieniu do powiatu celowe wydaje się przedstawienie danych dotyczących struktury wieku mieszkańców przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego na tle ogółu ludności. PoniŜsza tabela ilustruje prognozę demograficzną Głównego Urzędu Statystycznego. Tabela nr 2 Prognoza demograficzna 2002r. Ludność w wieku Przedprodukcyjnym 25,24% 18,54% 17,04% Produkcyjnym 59,04% 62,56% 57,99% Poprodukcyjnym 15,72% 18,90% 27,98% Przewiduje się, Ŝe udział grupy produkcyjnej z 2015 roku będzie wyraźnie większy niŝ obecnie, ale ponownie zacznie spadać. Będzie się to wiązało ze znacznym zmniejszeniem liczebności grupy osób w wieku przedprodukcyjnym BEZROBOCIE I RYNEK PRACY Stopa bezrobocia w ostatnim pięcioleciu W latach do wyliczania stopy bezrobocia nie były brane pod uwagę osoby zatrudnione w rolnictwie, dlatego dane z tych lat nie są porównywalne z latami późniejszymi: , , ,8 Tabela nr 3 Osoby bezrobotne - Powiatowy Urząd Pracy Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych W tym z prawem do Procentowy udział osób z prawem do zasiłku 7,40 % 5,57 % 6,15 % 7,57 % 6,95 % 10

11 Wykres nr 2 Bezrobotni w tym kobiety Liczba osób bezrobotnych W tym kobiety Tabela nr 4 Liczba osób bezrobotnych Rok Liczba osób bezrobotnych W tym kobiety

12 Tabela nr 5 Podział wiekowy osób bezrobotnych Grupa wiekowa liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 24 i mniej ,95% ,64% ,83% ,55% ,68% ,17% ,96% ,75% ,78% ,34% ,85% ,60% ,11% ,74% ,04% ,07% ,08% ,41% ,63% ,52% 55 i więcej 32 1,96% 43 2,72% 41 2,90% 58 4,30% 60 6,42% Wykres nr 3 Bezrobotni według grupy wiekowej i więcej i mniej

13 Wykres nr 4 Podział osób bezrobotnych ze względu na wykształcenie Podstawowe i bez wykształcenia. Zasadnicze zawodowe Ś rednie ogólnokształcą ce Policealne i ś rednie zawodowe W yŝs ze Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Dęblinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z w/w przepisami i Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach, do kompetencji tutejszej Filii naleŝy świadczenie następujących usług rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy przez prowadzenie Klubu Pracy, kierowanie na szkolenia. Realizując zadania zmierzające do obniŝenia skali bezrobocia w Dęblinie osoby bezrobotne kierowane są na : StaŜe Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace interwencyjne Prace społecznie uŝyteczne W ramach instrumentów wspierających usługi rynku pracy osoby podejmujące 13

14 pracę w trakcie pobierania zasiłku otrzymują dodatki aktywizacyjne, pracodawcy tworzący miejsca pracy dla skierowanych bezrobotnych mogą otrzymać częściową refundację wyposaŝenia tych miejsc pracy a bezrobotni zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej środki na jej uruchomienie. Osoby bezrobotne i inne poszukujące pracy mają moŝliwość skorzystania z bazy ofert pracy EURES, bazy ofert pracy zgłaszanych przez niepubliczne agencje pośrednictwa pracy, a takŝe ofert od pracodawców zgłaszanych praktycznie z całej Polski. Urząd podejmuje jak najszerszą współpracę ze wszystkimi partnerami, którzy mogą przyczynić się do spadku bezrobocia w Dęblinie. NaleŜy tu wymienić róŝnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje realizujące projekty finansowane ze środków UE a mogące pomóc naszym bezrobotnym w znalezieniu pracy, dotyczyło to głównie osób niepełnosprawnych oraz kobiet, które na naszym rynku stanowią istotny odsetek zarejestrowanych bezrobotnych. W ostatnim czasie osoby bezrobotne z terenu Dęblina korzystają z róŝnych form aktywizacji i pomocy w znalezieniu pracy, w ramach projektów powiatowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te mają duŝe znaczenie, z uwagi na to, iŝ biorą w nich udział grupy bezrobotnych znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie osoby młode do 25 roku Ŝycia i osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby po 50 roku Ŝycia. W ostatnich 2 latach Powiatowy Urząd Pracy w Rykach rozpoczął realizację 5 takich projektów. Analiza zjawiska bezrobocia w wymiarze ostatnich 5 lat Zjawisko bezrobocia w Dęblinie, tak jak w całym kraju moŝna w ostatnich 5 latach podzielić na dwa okresy : -przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Pierwszy okres to lata , charakteryzuje się on duŝą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, małą liczbą osób wyłączanych z ewidencji PUP (2002 r osób, 2003 r osoby), zwłaszcza z powodu podjęć pracy (2002 r osób, 2003 r.-474 osoby) i niską podaŝą ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców (2002 r.-104 oferty, 2003 r.-194 oferty). Jeśli chodzi o działania Powiatowego Urzędu Pracy to pierwszy z tych okresów charakteryzował się ograniczonym stosowaniem form aktywizujących bezrobotnych i wspomagających ich zatrudnienie (głównie 2002 rok), takich jak staŝe, szkolenia, prace interwencyjne czy poŝyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (skierowano łącznie w 2002 r

15 osób, 2003 r.-146osób). Wynikało to głównie z ograniczonych środków z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Drugi okres to lata gdzie w początkowej fazie dało o sobie znać pobudzenie w gospodarce narodowej, związane z przystąpieniem do UE, a potem nagłe przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Spowodowało to, po pierwsze, wygenerowanie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, a po drugie pojawienie się wolnych miejsc pracy zwolnionych przez osoby podejmujące pracę za granicą. Rozwój budownictwa spowodowany dostępnością do tanich kredytów, dał o sobie znać zwiększającym się popytem na pracowników w zawodach budowlanych, takich jak murarz, tynkarz, zbrojarz, betoniarz, cieśla, glazurnik, a takŝe w zawodach takich jak spawacz, kierowca, ślusarz. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wiele osób skorzystało z moŝliwości wyjazdu do lepiej płatnej pracy za granicę, i to, Ŝe głównie wyjeŝdŝali pracownicy w zawodach związanych z budownictwem, w roku 2006 mieliśmy do czynienia, po raz pierwszy od transformacji w 1989 r., z sytuacją, Ŝe podaŝ wolnych miejsc pracy przewyŝszała popyt poszukujących pracy w tych zawodach. Od roku 2004 zwiększała się systematycznie liczba ofert pracy pozyskiwanych przez urząd (2004 r.-266 ofert, 2005 r.-413 ofert, 2006 r.-498 ofert pracy). Zwiększała się takŝe kwota środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, na aktywizację bezrobotnych. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej pojawiła się moŝliwość pozyskiwania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, na aktywizację bezrobotnych w ramach staŝy, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych czy rozpoczynania działalności gospodarczej przy pomocy środków przekazywanych przez urząd pracy. Dzięki temu w istotny sposób zwiększyła się liczba osób wyłączanych z ewidencji na skutek stosowania form aktywizujących (2004 r.-217 osób, 2005 r osób, 2006 r osób), a takŝe z powodu podjęcia pracy niesubsydiowanej. Efektem tego był bardzo duŝy spadek bezrobocia notowanego w Dęblinie w 2006 r. aŝ o 30,4 %! Prognozy dotyczące skuteczności walki z bezrobociem w następnych latach Biorąc pod uwagę opinie ekspertów, którzy zgodnie twierdzą, Ŝe wysoki wzrost gospodarczy będzie się utrzymywał w Polsce jeszcze przez dłuŝszy czas, moŝna 15

16 przewidywać, Ŝe nadal będzie obniŝać się wskaźnik bezrobocia na naszym terenie. Urząd ma do dyspozycji wystarczającą pulę środków na aktywizację bezrobotnych a pracodawcy zgłaszają nadal duŝe zapotrzebowanie na pracowników. Tak, więc wskaźniki makroekonomiczne pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe na rynku pracy pojawiają się nowe, nieznane dotąd zjawiska, na które urzędy pracy i ich partnerzy, a zwłaszcza samorządy powinni juŝ teraz reagować. Chodzi tu przede wszystkim o powiększającą się róŝnicę między zgłaszanymi wolnymi miejscami pracy a liczbą dostępnych na rynku pracy kandydatów do jej podjęcia, chodzi tu głównie o takie dziedziny jak np. budownictwo czy transport. Dodatkowym problemem są ograniczone moŝliwości kształcenia w tych zawodach. Oznacza to, Ŝe w najbliŝszych kilku latach trudno będzie wypełnić lukę, która powstała po likwidacji szkół zawodowych, kształcących w tych zawodach. Dlatego tak waŝne będzie moŝliwie szybkie przeciwdziałanie pojawiającemu się brakowi rąk do pracy, zwłaszcza w budownictwie czy transporcie. Przed urzędami pracy staną duŝe wyzwania zwłaszcza w dziedzinie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy działania, na rzecz umoŝliwiania bezrobotnym zdobywania kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. NaleŜy takŝe zastanowić się nad moŝliwościami pilnego przywrócenia kształcenia młodzieŝy w zawodach poszukiwanych na rynku, w szkołach, które wcześniej takie zadania realizowały. NaleŜy nadal wykorzystywać moŝliwości, podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych i pracowników, w ramach róŝnych projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej OŚWIATA I WYCHOWANIE Procentowa wartość budŝetu gminy przeznaczonego na oświatę wynosi 44,5%. Ilość placówek oświatowych na terenie gminy Dęblin z wyszczególnieniem : Szkoła Podstawowa nr 2 ul. 1 Maja 3 Dęblin Zespół Szkół nr 3, w skład, którego wchodzą : Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 3 ul. Tysiąclecia 6 16

17 Dęblin Zespół szkół nr 4, w skład którego wchodzą : Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 4 ul. Gen. Kowalskiego Dęblin Szkoła Podstawowa nr 6 Stawy Dęblin Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5 ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6 Dęblin Gimnazjum nr 2 ul. Gen Kowalskiego 20 Dęblin Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne nr 4 ul. Niepodległości 8 Dęblin Tabela nr 7 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Dęblin za 2006r. 2005/ /2007 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli Liczba oddziałów Etaty nauczycieli 21,04 21,50 17

18 Tabela nr 8 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Dęblin za 2006r. Rok szkolny 2004/ / /2007 Liczba oddziałów: Szkoły podstawowe gimnazjum Liczba uczniów: - ogółem szkoły podstawowe gimnazja Etaty nauczycieli: 292,68 305,55 302,3 - pedagogów szkolnych 8 8,5 8,5 - bibliotekarzy 8 8 8,5 - osoby zatrudnione w 9,5 8,5 9 świetlicach - inni zatrudnieni 124,43 139,43 136,93 Placówki oświatowe dla których organem Prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Rykach: Zespół szkół Zawodowych nr 1 ul. Tysiąclecia 3 Dęblin Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ul. Wiślana 3 B Dęblin Placówki oświatowe, dla których organem Prowadzącym jest Ministerstwo Obrony Narodowej: Ogólnokształcące Liceum Lotnicze ul. 2 Pułku Kraków 5 Dęblin WyŜsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 Dęblin Państwowa placówka oświatowa Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Filia w Dęblinie ul. Tysiąclecia 3 Dęblin

19 Świetlice Szkolne: świetlica osiedlowa na osiedlu Michalinów świetlica środowiskowa przy Szkole podstawowej Nr 5 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego 1.5. KULTURA Na terenie Miasta Dęblin znajduje się kino, oraz jest biblioteka miejska, która ma 3 filie: - filia Rycice, Masów, oraz filia przy ul. Wiślanej. Jedną z wiodących instytucji profesjonalnie realizujących zadania gminy w dziedzinie kultury jest Miejski Dom Kultury w Dęblinie. Działają tam następujące stałe zespoły: 1. Dziecięcy i MłodzieŜowy Zespół Wokalny 12 osób 2. Zespół Pieśni i tańca Dębliniacy 3 grupy wiekowe, 45 osób. 3. Zespół Taneczny Małej Rewii Pysie 2 grupy wiekowe, 30 osób 4. MłodzieŜowy Zespół Taneczny Karmen 1 grupa wiekowa, 12 osób 5. MłodzieŜowa Grupa Taneczna Prosto z mostu - 9 osób 6. MłodzieŜowy Zespół Piosenki Literackiej 5 osób 7. Dziecięca Grupa Teatralna Pamfilio 10 osób 8. Dziecięca Grupa Teatralna Wiewióry 8 osób 9. MłodzieŜowa Grupa śywego Ognia Phenix 10 osób 10. MłodzieŜowa Grupa Recytatorska z ZSZ nr 1 12 osób 11. Zespół Recytatorski 17 osób 12. Klub Seniora 45 osób 13. Chór Seniora Jesienna róŝa 13 osób 14. Klub Fotograficzny Pozytyw 42 osoby 15. Miejska Liga Tenisa Stołowego 2 ligi, 70 osób 16. Sekcja Sportów Wodnych 15 osób 17. Pracownia Krajoznawcza 18. Zajęcia rytmiki prowadzone w przedszkolach 300 osób 19. Dziecięcy i MłodzieŜowy Zespół Plastyczny 26 osób 20. Nauka gry na gitarze 5 osób. 19

20 W zaprezentowanym wykazie obserwujemy ofertę skierowaną do dzieci, młodzieŝy, ale teŝ do osób dorosłych, oraz znajdujących się w jesieni Ŝycia. Program obejmuje realizację wielu działań skierowanych do ogółu społeczeństwa Dęblina. W skład tych zadań wchodzą między innymi: - organizowanie imprez publicznych typu Dni Dęblina, Dzień Dziecka, - wieczorów autorskich, - wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii - koncertów, występów tanecznych itp. W Miejskim Domu Kultury zatrudnionych jest 16 osób. Wykaz organizacji pozarządowych Oddział miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Dęblinie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego WSOSP w Dęblinie Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Dębliński im. Augusta Sochackiego 3 Dęblińska DruŜyna Harcerska PŁOMIEŃ 39 DruŜyna Harcerska AZYMUT Związek Harcerstwa Polskiego w Dęblinie Towarzystwo Przyjaciół Dęblina Stowarzyszenie Dęblin 2000 Dęblińskie Stowarzyszenie Gospodarcze Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej Kolejowy Klub Sportowy Czarni Dęblin Polski Związek Wędkarski -Zarząd Koła Nr 4 w Dęblinie Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Związek Byłych śołnierzy Zawodowych I Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Stowarzyszenie Klubu Kobiet AMAZONKI Polskie Stowarzyszenie Diabetyków DISON Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Polski Czerwony KrzyŜ Dęblin Rodzinny Klub Abstynenta KROKUS 20

21 Stowarzyszenie Romów w Polsce Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Ochotnicza straŝ poŝarna Dęblin Międzyszkolny Klub Sportowy BUDO Szkolny Związek Sportowy Uczniowski Klub Sportowy LIBERKO Lokalna organizacja Turystyczna POWIŚLE Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne LEśAK Stowarzyszenie Małe Mazowsze Osiedlowy Klub Sportowy Staszica Dęblinska Sekcja Kyokushin Karate Szkoła Taekwon-do i Samoobrony przy OKS Dęblińska Szkoła Taekwon-do Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego LOB Uczniowski Klub Sportowy Piątka DruŜyna Nr 8 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dęblinie. 1.6 OCHRONA ZDROWIA PoniŜsze dane zostały opracowane na podstawie corocznych sprawozdań dotyczących zabezpieczenia potrzeb medycznych mieszkańców Miasta Dęblin, uzyskanych od funkcjonujących na terenie gminy placówek zdrowotnych. Wykaz poradni działających przy poszczególnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią POZ ul. Szpitalna 2 Poradnie specjalistyczne 1. Poradnia diabetologiczna 2. Poradnia kardiologiczna 3. Poradnia gastroenterologiczna 4. Poradnia dermatologiczna 5. Poradnia neurologiczna 6. Poradnia chirurgii ogólnej 7. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 8. Poradnia ginekologiczno-połoŝnicza 21

22 9. Poradnia urologiczna 10. Poradnia okulistyczna 11. Poradnia otolaryngologiczna 12. Poradnia zdrowia psychicznego 13. Poradnia stomatologiczna 14. Poradnia psychologiczna 15. Poradnia logopedyczna 16. Poradnia rehabilitacyjna z gabinetem fizykoterapii. Inne poradnie i pracownie 1. Poradnia medycyny pracy 2. Pracownia radiologiczna 3. Pracownia diagnostyki kardiologicznej, w tym: - pracownia echokardiograficzna - pracownia prób wysiłkowych - pracownia 24-ro godzinnego monitorowania EKG - pracownia 24-ro godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. 4. Pracownia spirometryczna 5. Pracownia elektroencefalograficzna 6. Pracownia diagnostyki schorzeń układu pokarmowego 7. Pracownia audiometryczna 8. Laboratorium analityczne 9. Pracownia bakteriologiczna 10. Apteka zakładowa 11. Komora niskich ciśnień Podstawowa opieka zdrowotna 1. ambulatorium ogólne z punktem szczepień 2. poradnie lekarza POZ, w tym: - Poradnia lekarza POZ przy 6 Szpitalu Wojskowym z przychodnią SP ZOZ, - Poradnia lekarza POZ przy Jednostce Wojskowej NR 4824 w Dęblinie Stawy. 3. Poradnia pediatryczna 4. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 5. Gabinet połoŝnej środowiskowo-rodzinnej 22

23 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rynek Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 2. Poradnia połoŝnej środowiskowo-rodzinnej 3. Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 4. Gabinety medycyny szkolnej 5. Poradnia alergologiczna 6. Poradnia kardiologiczna 7. Poradnia medycyny pracy 8. Poradnia medycyny paliatywnej 9. Poradnia dermatologiczna 10. Poradnia neurologiczna 11. Poradnia rehabilitacyjna 12. Poradnia pediatryczna 13. Poradnia ginekologiczno-połoznicza 14. Poradnia chirurgii ogólnej 15. Poradnia chorób wewnetrznych 16. Poradnia okulistyczna 17. Poradnia otolatyngologiczna 18. Poradnia zdrowia psychicznego 19. Poradnia promocji zdrowa 20. Poradnia psychologiczna 21. Poradnia stomatologiczna 22. Poradnia ortodontyczna 23. Poradnia protetyki stomatologicznej 24. Poradnia hospicyjna 25. Poradnia logopedyczna 26. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 27. Poradnia urologiczna 28. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 29. Pracownia diagnostyki obrazowej 30. Punkt szczepień 23

24 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kolejowa ul. Kolejowa 20 Poradnie specjalistyczne 1. Poradnia chirurgiczna 2. Poradnia dermatologiczna 3. Poradnia kardiologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia neurologiczna 6. Poradnia ortopedyczna 7. Poradnia psychiatryczna 8. Poradnia psychologiczna 9. Poradnia pulmonologiczna 10. Poradnia reumatologiczna Inne: 1. Punkt szczepień 2. Gabinet radiologiczny 3. Gabinet fizykoterapii 4. Laboratorium analityczne 5. Prywaty gabinet masaŝu leczniczego 6. 2 gabinety stomatologiczne posiadające umowy Narodowego Funduszu Zdrowia 7. Apteka 8. Punkt audiometryczny, w którym pacjenci mogą bezpłatnie i bez skierowań wykonać badanie słuchu. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzinna Przychodnia Lekarska ul.stęŝycka Poradnia lekarza rodzinnego 2. Poradnia pediatryczna z punktem szczepień 3. Poradnia preluksacyjna 4. Poradnia neurologiczna 5. Poradnia otolaryngologiczna 6. Poradnia ginekologiczna Łącznie na terenie miasta Dęblin funkcjonują następujące poradnie: 24

25 Tabela nr 9 Poradnie i placówki zdrowia na terenie gminy Dęblin P O R A D N I E P R A C O W N I E INNE Typ Diabetologiczne 1 Kardiologiczne 3 Gastroenterologiczne 1 Dermatologiczne 3 Neurologiczne 4 Chirurgii ogólnej 3 Chirurgii urazowo-ortopedycznej 2 Urologiczne 2 Ginekologiczne 4 Okulistyczne 2 Otolaryngologiczne 3 Zdrowia Psychicznego 3 Psychologiczne 3 Logopedyczne 2 Rehabilitacyjne 2 Ortodontyczne 1 Ortopedyczne 1 Laryngologiczne 1 Pulmonologiczne 1 Reumatologiczne 2 preluksacyjne 1 Stomatologiczne 2 Medycyny pracy 2 Radiologiczne 2 Pediatryczne 2 alergologiczne 1 Rehabilitacyjne 1 Diagnostyki kardiologicznej 1 Spirometryczne 1 Elektroencefalograficzne 1 Diagnostyki schorzeń układu pokarmowego 1 Audiometryczne 1 Bakteriologiczne 1 Laboratoria analityczne (w tym 2 prywatne) 4 Ilość Apteki 10 Gabinety fizykoterapii 2 25

26 Z przedstawionych przez dęblińskie placówki zdrowia sprawozdań wynika, Ŝe głównymi problemami zdrowotnymi mieszkańców Miasta Dęblin są: Choroby układu krąŝenia, nadciśnienie tętnicze Problemy szeroko rozumianego zdrowia psychicznego Wady postawy Choroby nowotworowe Próchnica u dzieci i młodzieŝy Wszelkiego rodzaju urazy Choroby układu nerwowego Choroby układu oddechowego Cukrzyca Choroby alergiczne W związku z tym najczęściej przeprowadzane badania i zabiegi to: USG RTG Spirometria Audiometria Testy skórne w kierunku wykrywania alergenów Pomiar ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu Badania laboratoryjne oraz posiewy i wymazy bakteriologiczne. ZauwaŜono, iŝ wzrasta liczba zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, miaŝdŝycę, dychawicę oskrzelową, choroby układu nerwowego i zaburzenia psychiczne. Na w/w schorzenia, przede wszystkim, mają takie czynniki jak: Wadliwy styl Ŝycia, mała aktywność fizyczna, nieprawidłowy sposób Ŝywienia, palenie tytoniu, nadmierne spoŝywanie alkoholu ZagroŜenie w środowisku społecznym, zuboŝenie mieszkańców, niedoŝywienie, bezrobocie, brak środków do Ŝycia UzaleŜnienie znacznej części społeczności miasta od Ośrodka Pomocy Społecznej, nasilające się patologie społeczne 26

27 ZagroŜenia w środowisku fizycznym Brak dostępu do niektórych usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z przedstawionych przez dęblińskie placówki zdrowotne danych na temat głównych problemów zdrowotnych i ich czynników wynika, Ŝe aby zmniejszyć poziom zachorowań naleŝy prowadzić działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, takie funkcje pełnią dęblińskie zakłady opieki zdrowotnej. Ponadto, we wszystkich dęblińskich placówkach opieki zdrowotnej funkcjonują punkty szczepień, które obejmują swoim działaniem zarówno dzieci, młodzieŝ jak i dorosłych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Na podstawie danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Dęblinie dotyczących lat 2005 i 2006, zestawiono następujące wartości w roku 2005 było 149, a w roku 2006 było 152 kolizje drogowe. w roku 2005 wykrywalność przestępstw wyniosła 89,3%, a w 2006r. - 87,9%. mandatów karnych w 2005 r. nałoŝono łącznie 747, a w 2006r 766; pouczeń udzielono w 2005r -1767, a w Łącznie wszystkie ujawnione wykroczenia (mandaty, wnioski i pouczenia) w roku , a w roku Komisariat Policji w Dęblinie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa podejmuje szereg działań skierowanych na zapobieganie dokonywaniu przestępstw i wykroczeń. Są to programy, akcje i róŝnego rodzaju działania prewencyjne zmierzające do ujawniania, oraz zapobiegania przestępczości i wykroczeń: Odpowiedzialność prawna nieletnich, Alkohol kradnie wolność", Uwaga zagroŝenie", oraz okresowo: Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne wakacje", Bezpieczny wypoczynek", które skierowane są do nieletnich i mają na celu podnoszenie ich wiedzy na temat odpowiedzialności karnej, następstw związanych z uŝywaniem alkoholu, narkomanią i innymi zagroŝeniami, oraz zapobiegające wiktymizacji i demoralizacji nieletnich. Okresowo podejmowane są działania dotyczące uŝytkowników dróg, które mają na celu eliminowanie nietrzeźwych kierujących, niedopuszczenie do popełniania innych przestępstw i wykroczeń drogowych, oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 27

28 drogowym. Są to akcje: Niechronieni, Pasy bezpieczeństwa, Znicz, jak równieŝ elementy dotyczące bezpieczeństwa na drogach nieletnich. Następnym rodzajem działań profilaktycznych jest Znakowanie przedmiotów" w ramach programu informacyjno-edukacyjnego mającego na celu ograniczenie przestępczości kryminalnej poprzez utrudnienie moŝliwości zbycia oznakowanego przedmiotu. W/w działania mają na celu wywołanie u potencjalnego sprawcy decyzji o odstąpieniu od zaboru przedmiotu oznakowanego, powoduje to równieŝ ułatwienie zidentyfikowania właściciela odzyskanego przedmiotu. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Niebieska karta" - program mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i niesienie pomocy ofiarom przemocy. Edukacja wiktymologiczna dorosłych, która sprowadza się do ograniczenia przestępczości kryminalnej poprzez propagowanie poprawnych form zabezpieczenia swojego mienia, propagowania poprawnych form zachowań, które nie naraŝają na niebezpieczeństwo stania się ofiarą czynu zabronionego, a tym samym zmniejszenie poczucia zagroŝenia mieszkańców. Ponadto podejmowanych jest wiele innych czynności w ramach zadań stałych oraz doraźnych, które mają na celu niedopuszczanie i egzekwowanie wszelkich przestępstw i wykroczeń. Tabela nr 10 Bezpieczeństwo i liczba zdarzeń w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w Wzrost / Spadek ruchu drogowym Liczba zdarzeń losowych Spadek -zabicia 3 0 Spadek -ranni Spadek kolizje wzrost 28

29 Tabela nr 11 Przestępstwa na terenie gminy Dęblin w latach Rodzaj Stwierdzone Wzrost / Spadek Dynamika przestępstwa Rozboje i wymuszenia Wzrost 118% Bójki i pobicia 8 7 Spadek 87,5% KradzieŜ z włamaniem Spadek 71,2% KradzieŜ rzeczy cudzej Wzrost 112% Uszkodzenie ciała 4 9 Wzrost 225% Uszkodzenie mienia Spadek 84,6% Przestępstwa popełnione przez osoby po spoŝyciu alkoholu Spadek 80,6% Razem Wzrost 104,6% 1.8. POMOC SPOŁECZNA W GMINIE DĘBLIN Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie pomocy społecznej. Jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości. Analizując sytuację społeczną trzeba stwierdzić, Ŝe głównymi problemami społecznymi występującymi na terenie naszej gminy są: ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność starzenie się społeczności lokalnej 29

30 Rozpoznanie potrzeb i realizacja zadań pomocy społecznej dokonywana jest przez pracowników socjalnych w 7 rejonach opiekuńczych. Dla 233 rodzin został zakupiony opał z przywozem do domu. Usługami opiekuńczymi objęci zostali wszyscy, którzy zgłosili taką potrzebę tj. 33 osoby. W tym celu wydatkowano kwotę ,00 zł. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe, diagnozują środowisko realizując współpracę z instytucjami, między innymi są to: Sądy Domy Dziecka Zakłady Karne Ośrodki Pomocy Społecznej wywiady alimentacyjne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie mając na uwadze dobro mieszkańców oraz umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, świadczy pomoc w formie pracy socjalnej. Jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Poza wszelką działalnością ustawową i statutową, Ośrodek Pomocy Społecznej bierze udział i organizuje wiele imprez i akcji na rzecz mieszkańców naszego miasta i województwa. Dla dobra mieszkańców rodzin, dzieci i osób samotnych współpracuje równieŝ z róŝnymi instytucjami i organizacjami. Szczegółowy zakres realizowanych działań jest określony zadaniami w ustawie o pomocy społecznej. Praca placówki skupiona jest na poprawieniu funkcjonowania klientów, ich usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem, ale teŝ na działaniach profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu niepoŝądanych sytuacji 30

31 Tabela nr 12 Przyczyny zgłaszania się po pomoc OPS LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZBA LICZ RODZIN OSÓB W RODZIN OSÓB W RODZIN OSÓB W RODZIN OSÓB W RODZIN ROD RODZNACH RODZNACH RODZNACH RODZNACH UBÓSTWO 1 Gmina Dęblin 2 Gmina Dęblin 3 Gmina Dęblin 4 Gmina Dęblin 5 Gmina Dęblin 6 Gmina Dęblin 7 Gmina Dęblin 8 Gmina Dęblin 9 Gmina Dęblin 10 Gmina BEZROBOCE NIEPEŁNOSRAWNOŚĆ BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH DŁUGOTRWAŁA CHOROBA ALKOHOLIZM POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA TRUDNOŚĆ W PRZYSTOSOWANIU PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO BEZDOMNOŚĆ SIEROCTWO Dęblin 31

32 Ogółem pomocą społeczną zostało objętych 2012 osób ( tj. 741 rodzin, w tym 350 rodzin z dziećmi), z tego: Tabela nr 13 Liczba osób i rodzin objętych pomocą OPS Liczba osób, Wyszczególnienie którym Liczba Liczba osób w świadczenie rodzin rodzinach przyznano decyzją Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę) Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę) Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej -ogółem

33 Tabela nr 14 Powody przyznania pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Sieroctwo 2 8 Bezdomność 1 1 Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub cięŝka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prow. gosp. domowego /ogółem/ rodziny niepełne w tym: rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie 2 10 Alkoholizm Narkomania 1 1 Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego 3 3 Brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŝy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy Zdarzenie losowe 6 9 Sytuacja kryzysowa 0 0 Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

34 Praktyczne działania obejmują: Realizowanie Gminnych Programów Pomocy. Kierowanie i umieszczanie osób starszych, chorych i samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym i chorym oraz dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo wychowawczych. Praca z osobami psychicznie chorymi, uzaleŝnionymi. Pomoc osobom samotnym i rodzinom w uzyskaniu miejsc w Schroniskach dla bezdomnych, Domach samotnych matek lub Ośrodkach dla osób bezdomnych. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, imprezach okolicznościowych. Zbiórka sprzętu gospodarstwa domowego i odzieŝy. W ramach rozwiązywania problemów społecznych, OPS realizuje niŝej wymienione Gminne Programy: Program Pomocy Rodzinie Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Program Walki z Bezrobociem Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy ośrodka w ramach Gminnego Programu Pomocy Rodzinie i Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi współpracują ze Stowarzyszeniem Społeczno Kulturalnym LeŜak, które prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego. W ramach Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, pracownicy socjalni 34

35 działają na rzecz osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przeprowadzają środowiskowe wywiady rodzinne konieczne w celu zdiagnozowania sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, bytowej. Pracownicy socjalni OPS biorą czynny udział w udzielaniu pomocy rodzinom uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z zasadami pracy socjalnej praktykowanej w środowisku. Problem wychodzenia z bezrobocia rozwiązywany jest przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, z zakładami pracy na terenie naszego miasta i okolic. Pracownicy OPS informują i kierują osoby bezrobotne w celu podjęcia zatrudnienia. Osobom, które zdecydowały się na podjęcie pracy, udzielana jest pomocy finansowej na pokrycie kosztów rekrutacji np.: niezbędnych badań, oraz dojazdów do miejsca zatrudnienia. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierując klientów naduŝywających alkoholu. Kontroluje systematyczność działań podejmowanych przez podopiecznych w celu wychodzenia z uzaleŝnienia alkoholowego. Działania profilaktyczne w odniesieniu do opieki nad dzieckiem i rodziną mają dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej charakter priorytetowy. Pomoc udzielana jest poprzez: realizowanie Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, organizowanie zbiórek, oraz wydawanie Ŝywności i uŝywanej odzieŝy, udzielanie pomocy finansowej, współorganizowanie akcji PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę, organizowanie i wydawanie paczek świątecznych w 2006 roku paczki otrzymało 180 rodzin objętych pomocą OPS, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, celem organizowania wypoczynku letniego dla dzieci, koordynację działań z NFZ i POZ celem zapewnienia dzieciom leczenia sanatoryjnego - w 2006 roku 111 dzieci. rozwój poradnictwa rodzinnego poprzez współorganizowanie w czasie zajęć w Klubie Integracji Społecznej spotkań zainteresowanych rodzin ze specjalistami np. radca prawny, pedagog, psycholog, kurator, pracownik 35

36 socjalny, prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci chorych na autyzm, rozwój inicjatyw ukierunkowanych na kompleksową opiekę nad osobami starszymi, prowadzenie usług opiekuńczych. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji Programu Przeciwdziałającemu Wykluczeniu Społecznemu na zasadzie partnerstwa z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta. Uczestnictwo polega na pełnieniu dyŝurów w Klubie Integracji Społecznej i udzielaniu specjalistycznych porad w zakresie rozwiązywania problemów osób i rodzin. Na terenie naszego miasta powołany jest Zespół d/s Romskich, w którym pracownicy prowadzą prace na rzecz społeczności romskiej. Kierowanie klientów do Domu Pomocy Społecznej ma za zadanie zapewnienie osobom całodobowej opieki ze strony osób drugich. Umieszczenie osoby w w/w placówce wymaga skompletowania niezbędnych dokumentów. Pracownik socjalny współpracuje z rodziną, pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami róŝnych specjalizacji, z Powiatowym Zespołem Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach, Domami Pomocy Społecznej oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w odpowiednim Domu Pomocy Społecznej. W roku 2006 sześć osób zostało skierowane do Domu Pomocy Społecznej im.heleny Drozdowskiej w Rososzy, oraz dwie osoby do Domu Pomocy Społecznej poza naszym województwem. W przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi, niezdolnej do samostanowienia, pracownicy socjalni występują do Sądu Rejonowego w Rykach o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody osoby kierowanej. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Psychicznie Chorych przebywa z terenu Dęblina dwie osoby. Zapewnienie opieki osobom starszym, samotnym i chorych oraz dzieciom wymagającym specjalistycznych usług opiekuńczych W obecnych warunkach nierównomiernego rozwoju gospodarki rynkowej 36

37 szczególnie waŝne jest rozwijanie inicjatyw samorządowych na rzecz poprawy warunków Ŝycia najsłabszych grup społecznych. Rozwój inicjatyw ukierunkowanych na kompleksową opiekę nad osobami starszymi jest nie tylko znakiem czasu i wyzwaniem dla przyszłości, ale przede wszystkim rezultatem wzrastającego wpływu czynników demograficznych i społecznych. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki ludziom starym i samotnym, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w roku ubiegłym objął opieką w formie usług opiekuńczych 33 osoby. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom tego wymagającym jest wyrazem troski o zaspokojenie ich Ŝyciowych potrzeb: bezpieczeństwa, samostanowienia, aktywności, szacunku, rozwoju, poczucia przynaleŝności. Stworzenie osobom starszym warunków godnego Ŝycia pozwala seniorom odczuć respektowanie przez resztę społeczeństwa ich praw na zasadzie równości i współpracy międzypokoleniowej. Ośrodek prowadzi teŝ inną formę pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w codziennej opiece nad osobami wymagającymi stałej opieki, są to specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2006 roku korzystała z tej pomocy jedna rodzina wychowująca dziecko chore na autyzm. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych klientów Problem bezrobocia w Dęblinie dotyczył w 2006 roku 935 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest to znacznie mniejsza liczba niŝ w latach ubiegłych. Zwiększenie środków z budŝetu państwa na likwidację bezrobocia, pojawienie się duŝej ilości ofert pracy, podejmowanie zatrudnienia w ramach staŝów dało pozytywne efekty. Pracownicy socjalni mieli ułatwione zadanie egzekwowania ustaleń poczynionych z klientami poszukującymi pracy. PoniewaŜ na terenie Dęblina i okolic zwiększyła się liczba ofert pracy dla osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym pracownicy socjalni uaktywnili działania motywujące klientów do podejmowania zatrudnienia. Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej z trudem dają się przekonać do zmian w swoim Ŝyciu i często nie wykazują zainteresowania podjęciem zatrudnienia. Prowadzona praca socjalna ma na celu 37

38 pokazanie podopiecznym, Ŝe mogą dąŝyć do poprawienia swojego Ŝycia w kaŝdym aspekcie. Realizacja kontraktów socjalnych jako techniki wspomagającej poszukiwanie zatrudnienia równieŝ przyczynia się do podejmowania pracy przez klientów. Organizowane wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców naszego miasta Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Narodowym Funduszem Zdrowia w Lublinie, Zarządem Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Lublinie i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie wytypował 111 dzieci z rodzin najuboŝszych i zagroŝonych alkoholizmem na wypoczynek letni i uzdrowiskowy. Niejednokrotnie udzielamy pomocy finansowej na wyposaŝenie dzieci wyjeŝdŝających do sanatorium lub na kolonie. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych KaŜde dziecko ma niezbywalne prawo do bezpieczeństwa i opieki. Wobec rodzin niewydolnych wychowawczo podejmowane są działania zmierzające do poprawy funkcji wychowawczej i opiekuńczej rodziny. W tym celu przeprowadzane są rozmowy z rodziną, pedagogiem, wychowawcą szkolnym i najbliŝszym środowiskiem. W przypadku braku oczekiwanych efektów sprawa kierowana jest do Sądu Rodzinnego o sprawowanie nadzoru nad rodziną. W wielu sytuacjach współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach i Komisariatem Policji w Dęblinie w celu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Utrzymywany jest teŝ stały kontakt z kuratorami społecznymi i sądowymi współpracującymi w sytuacjach kryzysowych z pracownikami socjalnymi.w roku 2006 pracownicy socjalni interweniowali w 5 rodzinach niewydolnych wychowawczo. Praca z osobami psychicznie chorymi, uzaleŝnionymi Pracownicy socjalni Ośrodka, w swoich rejonach opiekuńczych pracują z osobami chorymi psychicznie, osobami uzaleŝnionymi od alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Praca z takimi osobami wymaga fachowego przygotowania zawodowego, znajomości przepisów prawnych jak równieŝ umiejętności kontaktu z osobą chorą. 38

39 Pracownicy socjalni podejmują długotrwałą współpracę z lekarzami specjalistami, ustalają i kontrolują punktualność wizyt podopiecznych u lekarza psychiatry, pomagają w załatwieniu spraw urzędowych, oraz pełnią funkcję doradczą w wielu innych sprawach Ŝyciowych. W przypadku, gdy osoba chora nie wyraŝa zgody na dobrowolne leczenie, wskazuje się rodzinie inne moŝliwości np. ustalenie opiekuna prawnego i skierowanie osoby chorej na leczenie, jeŝeli zachodzi taka konieczność ze wskazań lekarskich. Standardem jest poradnictwo rodzinom w kwestii radzenia sobie z problemem naduŝywania alkoholu przez członków rodziny, oraz kierowanie tych osób do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc osobom samotnym i rodzinom pozbawionym lokalu mieszkalnego w uzyskaniu miejsc w schroniskach dla bezdomnych, domach samotnych matek lub ośrodkach dla osób bezdomnych. Z uwagi na to, iŝ wielu mieszkańców naszego miasta pozostaje w trudnej sytuacji mieszkaniowej, pracownicy Ośrodka wykorzystują wszelkie moŝliwości uzyskania mieszkania na terenie Dęblina z zasobów komunalnych gminy - współpracują z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miasta. W przypadku braku mieszkań socjalnych staramy się zapewnić osobom bezdomnym, lub tym, które nagle wskutek zdarzenia losowego utraciły lokum, miejsce w schronisku. Utrzymujemy kontakty ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych im. Brata Alberta w Puławach, Domem Pomocy Słoneczny - Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry w Podlodowie. W 2006 roku skierowano tam dwie rodziny. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych i imprezach okolicznościowych. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej współdziałają z wieloma instytucjami na polu pomocowym poprzez budowanie partnerstwa w lokalnym środowisku. Uczestniczą w organizowaniu wielu akcji i imprez kulturalnych inicjowanych przez Zarządy Osiedli i Urząd Miasta. Pracownicy Ośrodka biorą czynny udział w organizowaniu róŝnych imprez: w czasie obchodów Dni Dęblina przygotowali i przeprowadzili loterię fantową, z okazji Dnia Dziecka w miesiącu czerwcu na Osiedlu Mierzwiączka 39

40 zorganizowali i przeprowadzili loterię fantową, od wielu lat Ośrodek Pomocy Społecznej jest współorganizatorem lubelskiej akcji PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę. Podczas akcji 10 grudnia 2006 roku zebraliśmy artykuły spoŝywcze i chemiczne, odzieŝ, obuwie i zabawki. Dary te zostały przekazane dla 20 rodzin. w grudniu 2006 roku 76 dzieci z rodzin objętych pomocą OPS zostało wytypowane do otrzymania paczki od Świętego Mikołaja. we współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej, w ramach realizacji programu Dostarczanie Ŝywności dla najuboŝszej ludności Unii Europejskiej, zorganizowaliśmy 4-krotnie przywóz Ŝywności do Dęblina kg, w tym: l mleka, 3600 kg ryŝu, 1988 kg sera oraz 880 kg mąki, 5390 kg kaszy, 5760 kg makaronu. Z tej formy pomocy skorzystało około 2000 rodzin w naszej gminie. śywność została rozdana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Zarządami Osiedli. Zbiórka sprzętu gospodarstwa domowego i odzieŝy W ciągu całego roku pracownicy Ośrodka zajmują się zbiórką odzieŝy, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Otrzymywane przedmioty przekazywane są na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Darowany sprzęt przewoŝony jest do domu podopiecznych na koszt Ośrodka. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie wykorzystuje wszystkie moŝliwości wspierania postępu i rozwoju społecznego, poprawy warunków Ŝycia mieszkańców, zapobieganiu problemom wykluczenia społecznego i ubóstwa. NaleŜy podkreślić, Ŝe poziom realizacji tych zadań zaleŝy od pozyskiwanych środków, ale teŝ od wykorzystania potencjału ludzkiego, aktywności organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Zasoby gminy w tworzeniu systemu rozwiązywania problemów społecznych Pracownicy Ośrodka pomagają rodzinom i osobom w rozwiązywaniu wielu problemów Ŝyciowych. Współpracujemy : w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych z pracownikami: 40

41 - Szkół (pedagodzy, wychowawcy), - Policją, - Sądem (kuratorzy zawodowi i społeczni), - Placówkami słuŝby zdrowia (lekarze, pielęgniarki środowiskowe), - Placówkami opiekuńczo- wychowawczymi (Domy Dziecka, świetlice, pogotowie opiekuńcze). w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych z : - Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach, - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, - Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, - Wojskowym Biurem Emerytalnym, - Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - punktem konsultacyjnym dla osób niepełnosprawnych, - Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Dęblińskim Integracyjnym Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego z : - Zakładami Penitencjarnymi (areszt śledczy, zakład karny), - Policją, -Sądem (kuratorzy zawodowi i społeczni) w rozwiązywaniu problemów wynikających z naduŝywania alkoholu z: - Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie, - Rodzinnym Klubem Abstynenta Krokus, - lekarzami oddziałów odwykowych w Lublinie, Łukowie i Lubartowie. w rozwiązywaniu problemów wynikających z niedostatku z: - Caritas Diecezji Siedleckiej, - Polskim Czerwonym KrzyŜem - Placówka Terenowa w Dęblinie Przy rozwiązywaniu problemów społecznych występujących na terenie gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi. NaleŜą do nich: - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne LeŜak, które prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego, 41

42 - Stowarzyszeniem Dison, - Zarządy Osiedli, - Polskim Czerwonym KrzyŜem - Placówka Terenowa w Dęblinie, - Caritas Diecezji Siedleckiej, - Klub Integracji Społecznej, - Komisje Charytatywne działające przy parafiach, - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Fundacja Tarkowskich Dom Słoneczny, - Schronisko Brata Alberta, - Rodzinny Klub Abstynenta Krokus. Gmina podejmuje inicjatywy w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Ze środków uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej utworzono Klub Integracji Społecznej. Instytucja ta ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz integrację społeczną. Pracownicy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie realizowali zadania partnera w projekcie Klub Integracji Społecznej. W ramach współpracy pracownicy socjalni pełnią dyŝury w Klubie Integracji Społecznej w kaŝdy poniedziałek - trzy godziny od 15 września 2006 roku. Ich zadania obejmują: - planowanie i udzielanie pomocy dla uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej, - aktualizację wywiadów środowiskowych, - podpisywanie kontraktów socjalnych z w/w, - porady w zakresie kompetencji obejmujących pomoc społeczną, - współpracę z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych GŁÓWNE PROBLEMY SPOŁECZNE WYSTĘPUJĄCE W GMINIE Przedmiotem diagnozy są poszczególne i charakterystyczne dla róŝnych grup społecznych problemy zaburzające integrację społeczną tych osób. Są to niezwykle dolegliwe sytuacje wynikające z ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności w rodzinach, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, 42

43 samotnego wychowywania dzieci, starości, uzaleŝnienia, przemocy w rodzinie. Wymagają one podejmowania wszechstronnych działań w celu przeciwdziałania kryzysom, poprawy warunków bytowych i wyrównania szans, róŝnic socjalnych w wielu obszarach aktywności społecznej Wykluczenie społeczne Działania w zakresie wykluczenia społecznego kierowane są głównie do środowisk, które pozostają na marginesie Ŝycia społecznego, zagroŝonych tym zjawiskiem. Zgodnie z narodową Strategią Integracji społecznej pod pojęciem wykluczenia naleŝy rozumieć: brak, lub ograniczenie moŝliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Są to między innymi: publiczna edukacja, pośrednictwo pracy, ochrona zdrowia, ochrona pracy, transport publiczny, publiczny sektor mieszkaniowy, administracja publiczna, sektor pozarządowy, organizacje społeczne, rynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usług telekomunikacyjnych, bankowych i innych, prywatna własność i przedsiębiorczość. Do najbardziej zagroŝonych zjawiskiem wykluczenia społecznego naleŝy zaliczyć rodziny, w których występują: - trudności wychowawcze, - osoby psychicznie chore, - ofiary patologii Ŝycia rodzinnego, - kobiety samotnie wychowujące dzieci, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, - starsze osoby samotne, - osoby Ŝyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, - rodziny w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna, - osoby uzaleŝnione od alkoholu, narkotyków i innych środków uzaleŝniających. Wspierane przez pracowników pomocy społecznej osoby i rodziny, przy równoczesnej pomocy materialnej, podejmują próby rozwiązywania problemów, których o własnych siłach nie byłyby w stanie przezwycięŝyć. 43

44 UzaleŜnienia Analiza sytuacji dotyczącej uzaleŝnienia od środków odurzających mieszkańców Dęblina w ostatnim pięcioleciu. W ostatnim pięcioleciu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie dokonywała szczegółowej analizy dotyczącej mieszkańców Dęblina. Prowadzone były natomiast badania ankietowe wśród młodzieŝy dęblińskich placówek oświatowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r. przeprowadziła ankietę MłodzieŜ i Alkohol w dęblińskich szkołach podstawowych (w klasach VI), gimnazjach (klasach III) i szkołach ponadgimnazjalnych (w klasach II). Ankietę wypełniło 482 uczniów, w tym: 137 uczniów szkół podstawowych, 138 uczniów szkół gimnazjalnych, a takŝe 207 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem ankiety było uwidocznienie problemu alkoholowego wśród dzieci i młodzieŝy w Dęblinie. Z ankiety wyłonił się następujący obraz: 28% dzieci i młodzieŝy w przedziale wiekowym od 13 do 15 lat po raz pierwszy spróbowało alkohol 15% dzieci i młodzieŝy w ciągu ostatniego miesiąca dwukrotnie się upiło 32,4% dzieci i młodzieŝy stwierdziło, Ŝe miejscem, w którym najczęściej spoŝywali alkohol jest dom rodzinny lub dom kolegi 68% młodych ludzi przyznaje, Ŝe najczęściej pije alkohol z rówieśnikami 54% ankietowanych twierdzi, Ŝe było świadkiem przykrej sytuacji w swoim Ŝyciu rodzinnym, spowodowanej piciem alkoholu. 15% ankietowanych stwierdziło, iŝ w jego szkole istnieje problem narkotyków. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na istniejący problem alkoholowy wśród młodzieŝy. Dlatego teŝ Komisja podjęła działania w celu integrowania wszystkich środowisk w działaniach zapobiegających negatywnym zjawiskom. Działania profilaktyczne realizowane pod patronatem MKRP w latach Systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi, z policją oraz z innymi instytucjami, które realizują programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy, 44

45 spotkania członków Komisji, pedagogów szkolnych, przedstawicieli policji, sądu i słuŝby zdrowia, w celu omawiania problemów udzielania pomocy nieletnim osobom uzaleŝnionym, organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych dotyczących problematyki uzaleŝnień, uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach profilaktycznych np.: Zachowaj Trzeźwy Umysł, BliŜej siebie, dalej od narkotyków, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości itp., wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej typowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie i zimowiska profilaktyczne, organizowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych w określonych środowiskach np. w świetlicy środowiskowej dla dzieci z Osiedla Michalinów, w Poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z ul. PodchorąŜych, w Rodzinnym klubie Abstynenta Krokus dla dzieci z najbliŝszej okolicy, organizowanie i współorganizowanie wraz ze szkołami programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy np. Nad przepaścią, Pętla zdarzeń, Kolczasta przyjaźń, W krainie bajtów, Poskromienie nieznośnego smoka, Niebezpieczne zabawy, Bezpiecznie, wytrwale, świadomie sposób na Ŝycie, organizowanie szkoleń z zakresu problematyki przemocy pod hasłem Przeciw Przemocy skierowane do przedstawicieli wszystkich szkół, policji i słuŝby zdrowia, wymiana doświadczeń z innymi gminami w ramach których zorganizowano spotkanie z Pełnomocnikiem Gminy Puławy do Spraw Patologii Społecznych oraz ze specjalista do spraw leczenia uzaleŝnień, współorganizowanie profilaktycznych imprez integrujących róŝne środowiska młodzieŝowe (szkoły, świetlice), np. Patrz Trzeźwo na świat Dzieci- Dzieciom, promowanie trzeźwości w środowisku- akcentowanie Dnia Trzeźwości, zorganizowanie spotkania ze specjalista terapii uzaleŝnień dotyczącego problematyki uzaleŝnień od narkotyków dla pedagogów szkolnych, 45

46 systematyczna kontrola sklepów i placówek dystrybucji alkoholu oraz propagowanie ulotek i broszur o tematyce profilaktycznej, organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspólne akcje z policja pod nazwą Małolat, której celem była kontrola prze bywania nieletnich, po godzinie 22 w lokalach gastronomicznych, gdzie podawany jest alkohol, współpraca z policją w celu podniesienia bezpieczeństwa i trzeźwości na drogach np. dofinansowanie alcometru przenośnego, w ramach współpracy z jednostkami wojskowymi prowadzenie programu profilaktycznego Korekta zaadresowanego do młodzieŝy i dorosłych (Ŝołnierze słuŝby czynnej) przez przeszkolonego członka komisji, edukacja publiczna prezentowanie w prasie lokalnej informacji na temat problemów związanych z naduŝywaniem alkoholu oraz dotyczące działalności bieŝącej, wspieranie finansowe w działaniach profilaktycznych realizatorów programów, np. szkoły policja, stowarzyszenia, zespoły charytatywne, organizacje itp., udzielanie informacji i wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym- rozmowy motywujące, motywowanie i kierowanie osób uzaleŝnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. Tabela nr 15 Liczba osób zgłoszonych w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wyszczególnienie Liczba osób zgłoszonych Liczba spraw skierowanych do Sądu Ze względu na brak uprawnień Komisja nie dysponujemy danymi określającymi liczbę osób objętych leczeniem szpitalnym. 46

47 Niepełnosprawność Niepełnosprawność jest przyczyną utrudnień funkcjonowania coraz większej ilości ludzi. Jest to trwała lub okresowa niezdolność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Osoby niepełnosprawne nie mogą w pełni korzystać z Ŝycia społecznego ze względu na bariery architektoniczne i społeczne. Problemami osób niepełnosprawnych na terenie gminy zajmują się: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Caritas Diecezji Siedleckiej WypoŜyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. Problem niepełnosprawności dotyczy w Dęblinie co najmniej ok osób ( dane z rejestru Dison ). Wsparcie instytucjonalne dotyczy zarówno opieki, jak i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Podstawowe trudności występują ze względu na brak kompleksowych rozwiązań stosowanych przez róŝne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe np. obserwuje się minimalne zainteresowanie zatrudnieniem osób niepełnosprawnych przez pracodawców na terenie gminy. 47

48 Rozdział II METODOLOGICZNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2.1. ZAŁOśENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE DĘBLIN Polityka społeczna państwa to nauka o oddziaływaniach, ale teŝ praktyczna działalność państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków Ŝycia ludności oraz stosunków międzyludzkich.... to takŝe zgromadzenie odpowiednich środków na zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, zdrowotnych i edukacyjnych obywateli, na wyrównywanie szans Ŝyciowych oraz kształtowanie systemów wspierania przezorności osobistej i zbiorowej... (Antoni Rajkiewicz) Zadaniem polityki społecznej jest: 1) wyrównanie połoŝenia Ŝyciowego jednostek i grup ekonomicznie najsłabszych i niezaradnych Ŝyciowo do pewnego standardu, uznawanego w danym społeczeństwie za godziwy na minimalnym poziomie. 2) zapewnienie równego dostępu do usług, gwarantowanych obywatelom prawami konstytucjonalnymi. 3) asekuracja ryzyk Ŝyciowych, poprzez tworzenie funduszy oraz ubezpieczeń społecznych. W wymiarze samorządu lokalnego występuje konieczność realizacji tych zadań wobec społeczności lokalnej. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna wpisać się w cele i priorytety rozwoju pomocy społecznej, oświaty, słuŝby zdrowia, kultury, zabezpieczenia bezpieczeństwa społecznego. Dynamiczne zmiany powodują konieczność dostosowywania strategii do aktualnych warunków Ŝycia społecznego, stanowiących podłoŝe do formowania problemów społecznych CELE STRATEGICZNE I PROGRAMOWE Celem gminnej strategii w zakresie polityki społecznej jest rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Dęblin, poprzez zaplanowanie, realizację oraz wdraŝanie w Ŝycie wyznaczonych załoŝeń. 48

49 2.3. UWARUNKOWANIA PRAWNE Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) nałoŝyła na gminy opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz.U. Nr 64, poz. 593) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 288, poz. 2255) Ustawa o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r.(dz.u. Nr 86, poz. 732 ) Ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142) 49

50 Rozdział III ZAŁOśENIA STRATEGICZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 3.1. MISJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Diagnoza sytuacji społecznej gminy Dęblin jest podstawą rozwaŝań dotyczących kierunków rozwiązywania najbardziej palących problemów społecznych. Wizja gminy sprawnie realizującej potrzeby mieszkańców, przyjaznej, z malejącym bezrobociem, efektywnie wykorzystującej środki na pomoc społeczną, wyposaŝonej w obiekty róŝnorodnych placówek opiekuńczych, zapobiegającej wykluczeniu społecznemu niektórych grup społecznych rodzi potrzebę zaplanowania konkretnych działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Misją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest osiągnięcie równomiernego rozwój społeczeństwa Dęblina. Konieczne jest zaplanowanie działań, oraz środków finansowych na zapobieganie i rozwiązywanie problemów społecznych w kolejnych latach. Wiodące obszary w których planowane są zadania dotyczą: integracji społecznej, zapobieganiu ubóstwu, uzaleŝnieniom, oraz wykluczeniu społecznemu, równych szans rozwoju równieŝ dla osób niepełnosprawnych CEL STRATEGICZNY Skuteczne i systematyczne rozwiązywanie problemów społecznych, równomierny dostęp do zasobów dla wszystkich mieszkańców, współpraca i partnerstwo instytucji róŝnego typu w celu realizacji załoŝeń strategii to główne zadania.w ramach załoŝonych kierunków priorytetowych, przyjęto następujące strategie działania w kierunku osiągnięcia celów strategicznych. 50

51 3.3. OBSZARY PROBLEMOWE STRATEGII Ubóstwo i jego skutki Priorytetowym celem strategii jest ograniczenie zjawiska uboŝenia społeczeństwa. RóŜne są powody powiększania się obszarów ubóstwa. Długotrwały brak zatrudnienia, brak systematycznego dopływu środków finansowych, bezradność w poszukiwaniu zatrudnienia, rozwój uzaleŝnienia od alkoholu licznej grupy osób, to tylko niektóre z nich. Potrzebny jest sprawny system pomocy społecznej zapewniający wsparcie w przezwycięŝeniu trudnej sytuacji, zabezpieczenie finansowe - na określony czas dla osób pozbawionych dochodów, pomoc w rozwiązaniu problemu patologii społecznych, uzaleŝnień Bezrobocie Sukcesy w obszarze dotyczącym likwidacji bezrobocia wymagają utrwalenia. Na terenie gminy jest duŝa grupa osób o niskim poziomie wykształcenia, długotrwale bezrobotnych w wieku przedemerytalnym. Uzyskanie przez nie zatrudnienia jest problemem, gdyŝ wykazują małą mobilność w odniesieniu do uzyskania nowych umiejętności i uprawnień zawodowych. Następną grupą osób są młodzi ludzie kończący szkoły, wykształceni w kierunkach nieatrakcyjnych na rynku pracy Wykluczenie społeczne, uzaleŝnienia i patologie Problem alkoholizmu i jego skutków to równieŝ wiodący problem w naszej gminie. Rodzi on wiele sytuacji trudnych. Agresja, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych to niektóre z nich. ObniŜa się wiek młodzieŝy popadającej w konflikt z prawem. Zaburzenie norm współŝycia społecznego często jest powodem korzystania z pomocy społecznej. 51

52 Najistotniejsze przyczyny i skutki marginalizacji i wykluczenia społecznego osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków. 52

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 I. PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM W ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 5 września 2008 roku S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁORADZU ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/222/06 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

UCHWAŁA NR XXXV/222/06 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI UCHWAŁA NR XXXV/222/06 RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI z dnia 27 lutego 2006 r. o przyjęciu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017 Konin, luty 2015 2 Wprowadzenie Rodzina jest podstawową i najwaŝniejszą komórką

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004-2007

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004-2007 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2004-2007 Wstęp Załącznik do uchwały NR 102/XXXII/04 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 grudnia 2004r. We współczesnym świecie mamy do czynienia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r.

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2016 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo