KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH - GŁÓWNE TEZY Zespołu powołanego przez Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. prof. dr. hab. Bogusława PACKA W A R S Z A W A

2 WSTĘP Koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych przyjęta w 2008 r. w ramach Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata , a wdrażana od 1 lipca 2010 r. od początku napotykała na głosy krytyki. Poważne problemy z osiągnięciem założonego poziomu liczebności NSR wskazują, że kierowana do ochotników oferta służby w tej formacji nie jest wystarczająco atrakcyjna, ani dla kandydatów, ani dla ich pracodawców. Wątpliwości budzi również przydatność sił rezerwowych w ich obecnej formule. Wprowadzane przez MON korekty, mające poprawić organizację i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych są fragmentaryczne i zbyt powolne, a ponadto oddalają formację od jej pierwotnych założeń, obniżając tym samym jej wartość operacyjną 1. Analiza dotychczasowego funkcjonowania NSR ujawniła szereg problemów w osiągnięciu ich zaplanowanej liczebności tj. do 20 tys. żołnierzy. Stan ukompletowania Sił Zbrojnych RP żołnierzami NSR oscyluje w granicach 10 tys. żołnierzy, czyli ½ docelowego stanu. Przyczyna tkwi głównie w założeniach funkcjonowania NSR, a mianowicie oparcia zasadniczego uzupełnienia jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy tego rodzaju służby poprzez wakujące pojedyncze stanowiska służbowe oraz budowania zasadniczego uzupełnienia korpusu szeregowych zawodowych żołnierzami NSR. Pomimo wzrostu naboru ochotników do NSR spośród osób, które nie odbyły służby wojskowej, a są po odbyciu służby przygotowawczej, większość wyszkolonych w ten sposób trafia do zawodowej służby wojskowej. Pozostała część ledwie uzupełnia naturalne ubycia z NSR. W procesie opracowywania założeń reformy NSR uwzględniono również następujące przesłanki: po pierwsze w styczniu 2012 r. została opublikowana informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych 1 Cz. Juźwik, K. Sobczyk, Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych, Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe 2013, nr 1 (25), s

3 na przykładzie wybranych jednostek wojskowych 2, gdzie wśród niedociągnięć stwierdzono niskie ukompletowanie NSR i rozproszenie stanowisk. W związku z tym NIK wnosi do Ministra Obrony Narodowej o zintensyfikowanie działań w celu możliwie szybkiego i pełnego ukompletowania jednostek wojskowych oraz budowania Narodowych Sił Rezerwowych jako formacji samodzielnej i zdolnej do realizacji zadań 3. po drugie jesienią 2012 r. zakończył się Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. W Białej Księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej autorzy wiele miejsca poświęcili NSR, krytykując je za niepełne ukompletowanie i brak jednolitych struktur. W rozdziale 4.3. zapisano, że: Koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych powinna uwzględniać budowanie oddzielnych całościowych jednostek wyspecjalizowanych głównie do działań wsparcia publicznego (wojsko wojewodów). po trzecie w zatwierdzonej (na wniosek Prezesa Rady Ministrów) przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 5 listopada 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zostały sprecyzowane zadania w operacji obronnej na terytorium kraju dla formacji NSR (pkt. 74, 75). Ponadto w punkcie 119 stwierdzono, że Reformy wymaga funkcjonowanie NSR, które powinny stać się formacjami zwartymi, umożliwiającymi realne wzmocnienie i uzupełnienie zdolności operacyjnych zarówno na potrzeby lokalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i w warunkach ich użycia do działań w obronie kraju. Zmiana ta powinna być połączona z szerszą reformą przygotowania rezerw mobilizacyjnych oraz budową systemu powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego. Zasadniczym celem prac zespołu autorskiego było wypracowanie koncepcji zmierzającej do zwiększenia potencjału wojskowego poprzez utworzenia terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP. W związku z tym proponowane zmiany w zakresie funkcjonowania NSR powinny zmierzać w dwóch kierunkach: 2 Zob. Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych, Kontrola nr P/10/086, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s Tamże, s

4 konsolidacji rozproszonego potencjału NSR4 w jednorodne pododdziały NSR w istniejących jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP (komponent operacyjny); utworzenia samodzielnych oddziałów/pododdziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW (komponent terytorialny SZ RP). Miejsce NSR w Siłach Zbrojnych RP przedstawia rysunek 1. S i ł y Z b rojn e RP WOJEWÓDZKIE SZTABY WOJSKOWE WOJSKA OPERACYJNE NSR KOMPONENT TERYTORIALNY NSR KOMPONENT OPERACYJNY Źródło: Opracowanie własne. Rysunek 1. Miejsce Narodowych Sił Rezerwowych w Siłach Zbrojnych RP 1. Wnioski z oceny funkcjonowania NSR: Obecnie Narodowe Siły Rezerwowe nie stanowią zwartych pododdziałów w jednostkach wojskowych, a jedynie rozproszony dość przypadkowo w całych siłach zbrojnych ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy. Wprowadzane zmiany legislacyjne nie powodują głębokiej transformacji w zakresie zasad funkcjonowania NSR, a dotyczą uproszczenia procesu administrowania rezerwami osobowymi oraz bardziej racjonalne wydatkowanie środków na uposażenia żołnierzy NSR. W ocenie autorów niniejszego opracowania, zarówno zapisy Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, jak i zidentyfikowane problemy funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych w obecnej formule stanowią wystarczającą 4 Według danych SG WP, liczebność NSR - stan ewidencyjny na dzień 19 grudnia 2013 r. - wynosi żołnierzy NSR. 4

5 przesłankę do zintensyfikowania budowy jednorodnych pododdziałów NSR w Siłach Zbrojnych RP oraz stworzenia ram organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego dla zbudowania terytorialnych struktur wojskowych do wsparcia systemu zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego. Proponuje się zatem tworzenie pododdziałów NSR w istniejących jednostkach wojskowych (komponent operacyjny) oraz samodzielnych oddziałów/pododdziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW (komponent terytorialny Sił Zbrojnych RP). Przeznaczeniem komponentu operacyjnego NSR będzie uzupełnianie wojsk operacyjnych i wzmacnianie ich potencjału podczas sytuacji kryzysowych związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Natomiast zasadniczym przeznaczeniem komponentu terytorialnego NSR będzie udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5. Ponadto podczas działań militarnych zadaniem tego komponentu byłoby prowadzenie działań na rzecz wojsk operacyjnych (np. działania rozpoznawcze, zapewnienie swobody operacyjnej) oraz prowadzenie ochrony i obrony miejscowej (ochrona i obrona miejscowości, infrastruktury krytycznej), a w sytuacji wtargnięcia agresora na obszar działania komponentu terytorialnego NSR przechodziłby do prowadzenia działań nieregularnych. Biorąc powyższe pod uwagę, dla realizacji proponowanej koncepcji konieczne jest: stworzenie systemu motywacyjnego dla kandydatów i żołnierzy NSR oraz pracodawców (konieczność zmian w aktach prawnych); 5 Ustawa z 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2012, poz. 461 z późn. zm.), art. 3 ust. 2. 5

6 wypracowanie decyzji o dyslokacji pododdziałów NSR (w istniejących jednostkach wojskowych oraz samodzielnych oddziałów/pododdziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW), z uwzględnieniem wymogów operacyjnych oraz zagrożeń niemilitarnych, uzasadniających ich użycie; określenie struktury oddziałów/poddziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW z uwzględnieniem szkieletu kadrowego (organizacyjnego) złożonego z żołnierzy zawodowych; wypracowanie ram organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego dla zbudowania terytorialnych struktur NSR oraz włączenia klas mundurowych i organizacji paramilitarnych w system powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego 6. Efektem podjętych działań stanie się konsolidacja rozproszonego potencjału NSR w jednorodne pododdziały NSR (batalion, kompania, bateria, szwadron, pluton) w istniejących jednostkach wojskowych oraz samodzielnych oddziałów/poddziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW, zdolnych do realizacji zadań na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia sił operacyjnych. Warunkiem zbudowania terytorialnych struktur NSR będzie stworzenie ram organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego. Należy podkreślić, że proponowane zmiany funkcjonowania NSR, wkomponowane są w obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 2. Istota i podstawowe założenia Koncepcji zmian funkcjonowania NSR Istota propozycji zmian w zakresie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych polega na innym rozmieszczeniu limitu stanowisk NSR i oznaczeniu ich w etatach istniejących jednostek wojskowych oraz utworzeniu terytorialnych oddziałów/pododdziałów NSR. 6 Pkt Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, wyd. cyt. 6

7 Zmiana ta będzie połączona z szerszą reformą przygotowania rezerw mobilizacyjnych oraz budową systemu powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego Cel: Racjonalizacja funkcjonowania potencjału NSR w istniejących jednostkach wojskowych oraz utworzenie zwartych struktur terytorialnych oddziałów/pododdziałów NSR i podstaw organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego. 2.2 Misja: wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków; wsparcie pozarządowych organizacji proobronnych i ratowniczych (wykorzystanie bazy koszarowej i poligonowej, szkolenie) na rzecz tworzenia społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego; w czasie wojny prowadzenie ochrony i obrony miejscowej (udział w osłonie strategicznej państwa, ochrona i obrona infrastruktury krytycznej, zwalczanie dywersji, działania nieregularne); C) Założenia wstępne: liczebność NSR na poziomie ustalonego limitu 20 tys., z podziałem na komponent operacyjny ok. 10 tys. oraz komponent terytorialny ok. 10 tys.; dyslokacja oddziałów NSR powinna wynikać z ważności strategicznej i operacyjnej rejonów odpowiedzialności oraz ich zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny; wzmocnienie systemu motywacyjnego dla kandydatów do NSR oraz pracodawców (konieczność zmiany przepisów prawa w przedmiotowym zakresie); w etatach pokojowych terytorialnych oddziałów/poddziałów NSR należy określić stanowiska żołnierzy zawodowych stanowiących szkielet organizacyjny tych jednostek. 7 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z r. s.46 pkt

8 Powyższe wskaźniki liczbowe przyjęto jako punkt wyjścia do dalszych prac koncepcyjnych. Zakłada się, że w przypadku pomyślnej realizacji pierwszego etapu budowy terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych (utworzenie 16 oddziałów/poddziałów NSR) system ten będzie można rozbudowywać. Należy również rozważyć propozycję przeniesienia całego limitu NSR (20 tys.) na potrzeby komponentu terytorialnego, natomiast wakujące stanowiska w jednostkach operacyjnych wypełnić żołnierzami zawodowymi. 3. Kierunki zmian organizacyjno-funkcjonalnych Prezentowana koncepcja, w odniesieniu do komponentu terytorialnego NSR zakłada tworzenie jednorodnych jednostek o charakterze rezerwowym, rozmieszczonych przestrzennie na całym terytorium państwa, przygotowanych do działań militarnych i do realizacji zadań reagowania kryzysowego. Trzonem Narodowych Sił Rezerwowych będą samodzielne bataliony NSR posiadające w swoich strukturach żołnierzy zawodowych (szkielet organizacyjny), którzy będą odpowiedzialni za: planowanie i organizowanie szkolenia żołnierzy NSR; prowadzenie działalności personalnej oraz utrzymanie mienia i sprzętu, a także za mobilizacyjne ich rozwinięcia 8. W pierwszym etapie wdrażania koncepcji zakłada się utworzenie po 1 batalionie NSR w każdym województwie. Uważa się, że decyzja o rozmieszczeniu batalionów NSR powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą wymogów operacyjnych i zagrożeń niemilitarnych, uzasadniających ich użycie Tworzenie zwartych pododdziałów NSR w istniejących jednostkach wojskowych (komponent operacyjny) 9 Tworzenie zwartych pododdziałów NSR (batalion, kompania, bateria, szwadron, pluton) obok pojedynczych stanowisk w istniejących jednostkach wojskowych jest rozwiązaniem nie wymagającym dużych zmian organizacyjnych. Pododdział NSR powinien być typowany, lub zbudowany jako jeden z kilku takich samych lub podobnych pododdziałów w jednostce wojskowej. Struktura 8 W rozważanym wariancie batalionu NSR przyjęto ogólną liczbę ok. 700 żołnierzy NSR, w tym ok. 20 żołnierzy zawodowych. 9 W prezentowanej koncepcji zostały wykorzystane analizy SG WP w przedmiotowym zakresie zawarte w piśmie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 1171/S/14 z 4 lutego 2014 r. 8

9 organizacyjna i skład pododdziału NSR powinien być taki jak pododdziałów zawodowych, co pozwoliłoby stosunkowo łatwo dokonywać zamiany pododdziałów. Należy ustalić tzw. najwyższą bezpieczną strukturę organizacyjną, która zapewni zgranie bojowe i sprawność działania w warunkach ograniczonego czasu jej rozwinięcia. Pododdziały, szczególnie na poziomie batalionu, czy kompanii powinny posiadać w etacie żołnierzy zawodowych, dla których należy przeznaczyć stanowiska kierownicze w tych pododdziałach, np. dowódca batalionu/kompani, szef batalionu/kompanii oraz technik pododdziału itp. z zadaniem utrzymywania uzbrojenia i wyposażenia oraz organizacji szkolenia podczas ćwiczeń wojskowych, gotowości do rozwinięcia pododdziałów. Tworzenie zwartych pododdziałów NSR w istniejących jednostkach wojskowych wymagać będzie zmiany rozmieszczenia rozproszonych żołnierzy NSR. Należy uwzględniać alokację kilku tysięcy żołnierzy NSR, wykonujących obecnie obowiązki na pojedynczych stanowiskach w tych jednostkach wg potrzeb ukompletowania specjalistami wojskowymi. Wnioski: 1. Tworzenie zwartych pododdziałów NSR (batalion, kompania, bateria, szwadron, pluton) w istniejących jednostkach wojskowych powinno odbywać się w ich strukturze organizacyjnej bez konieczności jej przebudowy jedynie z oznaczeniem stanowisk w dokumentach etatowych. 2. Rozmieszczenie żołnierzy NSR, dyslokacja jednostek wojskowych posiadających pododdziały NSR powinny wynikać z ważności strategicznej i operacyjnej rejonów odpowiedzialności oraz ich zadań realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 3. Szkolenie jednorodnych pododdziałów NSR należy prowadzić w istniejących jednostkach wojskowych, w oparciu o kadrę zawodową oraz przy wykorzystaniu etatowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego tych pododdziałów. 9

10 4. Wzmocnienie systemu motywacyjnego dla kandydatów i żołnierzy NSR oraz pracodawców Ujęcie przedsięwzięć wynikających z przedstawionej koncepcji w Programie Modernizacji Sił Zbrojnych RP, Planie zamierzeń organizacyjno dyslokacyjnych SZ RP, w tym wskazać koszty ich wdrożenia i utrzymania Tworzenie Terytorialnych Oddziałów/Pododdziałów NSR w ramach Sił Zbrojnych RP. Trzonem terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP, rekomendowanym przez autorów koncepcji, będą samodzielne Oddziały/Pododdziały NSR o liczebności ok. 700 żołnierzy, w tym ok. 20 żołnierzy zawodowych (szkielet organizacyjny), którzy będą odpowiedzialni za: planowanie i organizowanie szkolenia żołnierzy NSR; prowadzenie działalności personalnej oraz utrzymanie mienia i sprzętu, a także za mobilizacyjne ich rozwinięcie 11. Zakłada się, że w ramach przejętego, dla komponentu terytorialnego SZ RP, limitu ok. 10 tys. żołnierzy zasadnym jest utworzenie 16 oddziałów/poddziałów NSR ogólnego przeznaczenia (do dyspozycji każdego WSzW). TO NSR przeznaczone będą przede wszystkim do lokalnego/terytorialnego wykorzystania operacyjnego, w pierwszej kolejności w czasie kryzysu, ale także w czasie wojny. Liczebność stanu osobowego oraz UiSW uzależniona będzie od przewidywanych zadań. Orientacyjnie przyjąć można, że typowe stany pododdziałów porównywalne będą ze stanami wojsk operacyjnych. Bazę organizacyjną, szkoleniową i mobilizacyjną powinny zapewnić istniejące jednostki szkolnictwa wojskowego, w tym centra i ośrodki szkolenia oraz określone jednostki wojskowe (załącznik 1). Natomiast decyzja o rozmieszczeniu tych TO NSR musi zostać poprzedzona szczegółową analizą wymogów operacyjnych i zagrożeń niemilitarnych, uzasadniających ich formowanie, przygotowanie i użycie. 10 Propozycje w tym zakresie zostały przedstawione w części 4 niniejszej Koncepcji. 11 W zależności od lokalnych możliwości (stan zasobów osobowych) nie wyklucza się tworzenia mniejszych pododdziałów NSR pluton, kompania. 10

11 3.3. Struktura systemu dowodzenia Terytorialnych Oddziałów/Pododdziałów NSR Strukturę systemu dowodzenia terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP tworzą ją na szczeblu operacyjnym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IW SZ), a na szczeblu taktycznym Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW) Nabór, szkolenie oraz finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania Nabór: TO NSR realizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w razie konieczności modyfikowane. Nabór powinien być realizowany z uwzględnieniem następujących zasad: szkielet kadrowy TO NSR będą stanowić żołnierze zawodowi ujęci w etacie pokojowym tych jednostek; głównym źródłem naboru oficerów i podoficerów do NSR będą zasoby rezerw osobowych (żołnierzy rezerwy) województw na terenie których dyslokowany będzie TO NSR; zasadniczy nabór szeregowych do NSR będzie prowadzony w województwie na terenie którego dyslokowany jest TO NSR; uzupełniającym źródłem naboru będzie służba przygotowawcza (nabór prowadzony na obszarze całego kraju); główny wysiłek uzupełnieniowy należy skupić na nadawaniu przydziałów kryzysowych żołnierzom rezerwy w pierwszej kolejności na stanowiska dowódcze i specjalnościowe, a w drugiej na stanowiska pozostałe o funkcjach prostych. Szkolenie: Istotne znaczenie dla właściwego funkcjonowania NSR ma służba przygotowawcza 12, ponieważ w jej ramach kształceni są żołnierze stanowiący wykwalifikowaną część zasobów rezerw osobowych, możliwych do wykorzystania na potrzeby NSR. 12 Została uregulowana w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP., wyd. cyt., art. 98a-98g. 11

12 Szkolenie żołnierzy w ramach służby przygotowawczej do NSR będzie prowadzone w szkołach wojskowych (uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie) oraz ośrodkach szkolenia, których możliwości przeszkolenia w skali roku wynoszą około 6 tys. osób. Należy podkreślić, że jednymi z lepszych kandydatów do pełnienia służby w NSR byliby żołnierze rezerwy odbywający kursy oficerskie oraz kursy podoficerskie po około 300 żołnierzy rezerwy rocznie 13. Zakłada się, że organizację i programy szkolenia TO NSR opracują odpowiednie komórki Dowództwa Generalnego RSZ RP. Tematyka szkolenia powinna obejmować: przygotowanie do prowadzenia działań bojowych, a szczególnie prowadzenie działań w rejonie odpowiedzialności, działań nieregularnych, współdziałanie z jednostkami operacyjnymi wojsk własnych i sojuszniczych, wsparcie organów rządowych i samorządowych w zakresie likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, ochronę infrastruktury krytycznej, udział w realizacji zadań OC. Należy przewidzieć wykorzystanie do szkolenia TO NSR żołnierzy zawodowych (rezerwy) specjalistów w zakresie tematyki reagowania kryzysowego Przygotowanie wojskowe organizacji proobronnych i klas (szkół) mundurowych Rozpatrując problem wzmocnienia potencjału sił zbrojnych uwzględnić należy formy przygotowania wojskowego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym. Celowym pozostaje stworzenie systemu szkolenia uczniów klas wojskowych, członków organizacji Strzelec, Legii Akademickiej, grup rekonstrukcyjnych i innych organizacji paramilitarnych. Konieczne jest zatem opracowanie przez właściwe struktury resortu ON standardów (programów) szkoleniowych dla szkolenia podstawowego i specjalistycznego, stanowiącego 13 Są to żołnierze rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową, a po ukończeniu kursów i zdaniu egzaminów końcowych są bezpośrednio mianowani na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski są kandydatami do pełnienia zawodowej kontraktowej służby wojskowej w NSR. 12

13 ekwiwalent przedwstępnego lub wstępnego szkolenia przygotowawczego do służby w NSR. Uczniowie klas o profilu wojskowym mogliby odbywać miesięczne przeszkolenia w ośrodkach szkolenia po 2 i 3 klasie oraz 15 szkoleń weekendowych w roku szkolnym w pobliskich jednostkach wojskowych (jednostkach patronackich). Natomiast młodzież studencką należy objąć ochotniczym szkoleniem wojskowym w czasie studiów lub w czasie wakacji jak miało to miejsce w latach Szacuje się, że tymi formami szkolenia mogłoby być objętych około 10 tys. młodzieży rocznie Finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania TO NSR Według wstępnych kalkulacji strukturę wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem TO NSR kształtowałyby koszty związane z: utrzymaniem przez cały rok w koszarach szkieletu kadrowego TO NSR; utrzymaniem i szkoleniem w koszarach żołnierzy NSR, realizowane w cyklu rocznym obejmującym trzydzieści dni szkoleniowe; comiesięcznymi świadczeniami dla żołnierzy NSR w trakcie pozostawania na przydziale kryzysowym, docelowo w skali roku ok. 77 mln złotych; wyposażeniem TO NSR w uzbrojenie i sprzęt wojskowy określony w etacie. 4. Propozycje zmian w systemie motywacyjnym dla żołnierzy NSR Zaproponowane dotychczas warunki i świadczenia oraz element elitarności, a także wyjątkowości wykonywanych działań w ramach NSR nie wystarczają do przekonania o atrakcyjności tej służby. Warunkiem koniecznym w rekrutacji ochotników do służby w NSR jest rozbudowa systemu motywacyjnego opartego na walorach materialnych. W związku z tym należy po raz kolejny powrócić do koncepcji wprowadzenia comiesięcznego świadczenia żołnierza NSR z tytułu właściwego wykonywania zadań w okresie, gdy nie pełni on służby wojskowej. Żołnierze NSR w trakcie 13

14 pozostawania na przydziale kryzysowym otrzymywaliby miesięczną należność pieniężną z tytułu wynagrodzenia za obciążenia i ograniczenia związane z pozostawaniem na przydziale kryzysowym, za podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku a także za wykonywanie obowiązków i poddanie się rygorowi utrzymywania stałej gotowości do pełnienia służby wojskowej. Świadczenie nie przysługiwałoby za dni, w których żołnierz pełniłby służbę wojskową (w tym czasie otrzymuje uposażenie z tytułu pełnienia służby wojskowej). Proponuje się by należność ta była naliczana i wypłacana miesięcznie w wysokości 20% uposażenia żołnierza zawodowego na takim samym stanowisku i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku żołnierz NSR otrzymywałby świadczenie w wysokości (brutto miesięcznie): szeregowy 560 zł, kapral 648 zł, podporucznik 820 zł. Wprowadzenie w życie tej propozycji wymaga nowelizacji przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Wysokość świadczenia byłaby waloryzowana wraz z waloryzacją uposażeń żołnierzy zawodowych. Ponadto, wskazane byłoby zwiększanie świadczenia corocznie o około 4% w celu stworzenia dodatkowej zachęty do dłuższego pozostawania na przydziale kryzysowym. Podwojenie kwoty świadczenia, bez uwzględnienia skutków wynikających z podwyżek dla żołnierzy zawodowych, nastąpiłoby po około 19 latach nieprzerwanego wykonywania obowiązków w ramach NSR. Comiesięczne świadczenie finansowe nie wykluczy stosowania innych form uznania. Nagroda roczna pozostałaby nadal ważnym elementem motywującym żołnierzy NSR. W celu zainteresowania byłych żołnierzy zawodowych służbą wojskową w ramach NSR oraz zachęcenia ich do pozostawania przez dłuższy czas na przydziale kryzysowym zasadna jest modyfikacja naliczania okresu pełnienia 14

15 służby wojskowej w ramach NSR do wysługi emerytalnej żołnierzy zawodowych, którzy nie posiadają pełnej wysługi emerytalnej (np. wprowadzenie wskaźnika 1/3 z 2,6% po każdym roku wykonywania obowiązków w ramach NSR - pozostawania na przydziale kryzysowym) 14. Wprowadzenie bardziej korzystnego sposobu naliczania tego wskaźnika, biorąc za kryterium okres pozostawania na przydziale kryzysowym, stanowiłby istotny czynnik zachęcający byłych żołnierzy zawodowych do pozostawania przez dłuższy czas na przydziale kryzysowym. Wdrożenie przedstawionej propozycji wymaga zmiany przepisów przywołanej wcześniej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 5. Współpraca z pracodawcami żołnierzy NSR oraz propozycje zmian w systemie motywacyjnym Ze względu na kolizję z prawem Unii Europejskiej wprowadzenie stałego dodatku dla pracodawców z tytułu samego tylko faktu zatrudniania żołnierzy rezerwy nie jest możliwe. Prawo wspólnotowe stanowi bowiem, że żaden podmiot gospodarczy nie może otrzymywać pomocy publicznej ze strony państwa, a dodatek za zatrudnianie żołnierzy rezerwy, nie związany z bezpośrednio ponoszonymi kosztami, stanowiłby taką pomoc. W tej sytuacji w stronę pracodawców należy skierować rozwiązania, które zachęcą lub zmotywują ich do wyrażania zgody na wstąpienie swoich pracowników do NSR i ich uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych. W tym celu konieczne jest utrzymywanie kontaktów z tymi środowiskami. Na szczeblu centralnym powinny to być kontakty właściwej komórki organizacyjnej MON ze związkami pracodawców, a na szczeblu lokalnym współpraca oficerów jednostek wojskowych i Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej (TOAW) 14 W obowiązującym stanie prawnym emerytura żołnierza rezerwy, wynosząca mniej niż 75% podstawy jej wymiaru, wzrasta o wskaźnik 2,6% za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w NSR. Wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby zatem żołnierz po odbyciu 30 dni ćwiczeń w roku, uzyska 1/12 z 2,6% podstawy wymiaru emerytury. 15

16 bezpośrednio z pracodawcami zatrudniającymi żołnierzy NSR. Te działania powinny zostać wpisane do zakresu działań, jako stałe przedsięwzięcia. Ważnym krokiem w kierunku współpracy i zrozumienia interesów pracodawców byłoby ustalenie systemu szkoleń weekendowych i popołudniowych dla żołnierzy NSR, tak aby nie kolidowały z procesami produkcyjnymi. We współpracy z przedsiębiorcami należałoby także ustalać optymalne terminy przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających (14-dniowych), dostosowując je do okresu przerw technologicznych w przedsiębiorstwach. Rozwiązaniem stosowanym w innych państwach jest umożliwienie zrzeszania się pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR oraz realizujących zadania obronne np. w Zrzeszeniu pracodawców na rzecz obronności państwa. Związane z tym byłoby uzyskanie tytułu honorowego pracodawcy, członka zrzeszenia pracodawców na rzecz obronności państwa, ryngrafu lub tabliczki z tytułem honorowym. Szczególnie zasłużeni dla NSR pracodawcy mogliby uroczyście otrzymywać tytuł Pracodawca Zasłużony dla Obronności lub Pracodawca Partner Obronności, itp. 6. Inne czynniki motywacyjne Kolejnym czynnikiem motywacyjnym byłaby możliwość podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i różnego sprzętu, które będą przydatne również w środowisku cywilnym. W tym celu należałoby zaplanować i zorganizować dodatkowe kursy specjalistyczne dla żołnierzy NSR, w odpowiednich wojskowych ośrodkach i centrach szkolenia. Byłby to istotny czynnik motywacyjny nie tylko dla żołnierzy rezerwy, ale także dla pracodawców, gdyż dzięki temu ich pracownik podnosiłby swoje kwalifikacje. Żołnierze NSR powinni mieć gwarancję zatrudniania w pierwszej kolejności na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem w administracji publicznej. 16

17 7. Sposób osiągnięcia zakładanego stanu funkcjonowania NSR wynikającego z prezentowanej koncepcji Zespół autorski jest w pełni świadomy, że zaproponowane systemowe zmiany mogą (i powinny) stanowić zaczyn dalszych prac merytorycznych, projektowych i wdrożeniowych. Obowiązywać powinna przy tym zasada nie bierz się za szczegóły, jeśli nie rozstrzygnięte zostały generalia. Należy zaznaczyć, że proces budowy nowych NSR musi być poprzedzony decyzją władz państwowych dotyczącą kompleksu zagadnień organizacji SZ RP. Obecne trudności nie mogą być ostateczną przeszkodą wstrzymującą podjęcie prac wdrożeniowych. Stąd też zespół autorski zaproponował program pilotażowy, utworzenia kilku eksperymentalnych terytorialnych oddziałów NSR w wybranych (pod względem możliwości infrastrukturalnych, zasobów rezerw osobowych, przychylności władz lokalnych i społecznego poparcia) województwach, które pozwoliłyby na zdobycie niezbędnego doświadczenia, koniecznego dla pomyślnej realizacji budowy docelowego modelu terytorialnych sił NSR. Na tym etapie prac zespół autorski nie widzi potrzeby (nie jest to celowe) prezentowania szczegółowych rozwiązań zagadnień etatowych, szkoleniowych, logistycznych i finansowych. Zaprezentowane w koncepcji kalkulacje mają charakter szacunkowy. Odnosząc się np. do kwestii finansowych należy poważnie rozważyć propozycję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja, zgodnie z którą resort Obrony Narodowej musi się zastanowić, czy pewną kwotę pieniędzy przeznaczyć na zakup jakiegoś uzbrojenia, czy na przygotowanie zasobów ludzkich ( ) skoro mówimy o systemowym rozwiązaniu ( ) należy określić priorytety ( ) ułatwi to reformę obecnej koncepcji NSR, która musi być radykalnie zmieniona. 17

18 Załączniki Załącznik 1 BAZA ORGANIZACYJNA, SZKOLENIOWA I MOBILIZACYJNA TO NSR JEDNOSTKI SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO, OŚRODKI I CENTRA SZKOLENIA (POLIGONOWEGO) ORAZ JEDNOSTKI WOJSKOWE STANOWIĄCE BAZY FORMOWANIA TO NSR 12BZ Szczecin Stargard CS WL Drawsko Pom. CS WL SP WL 1BLog Świnoujście OSP WL Wędrzyn OSP WL Żagań CS WIiCh WSO WL Słubice CS SP Dziwnów Gorzów Wlkp. Wędrzyn Żagań Żary Zgorzelec Świętoszów Trzebiatów Choszczno Świebodzin Czerwieńsk Babimost Sulechów Bolesławiec Jelenia Góra Świdwin Drawsko Pomorskie OSPG Duszniki Zdrój Skwierzyna Kołobrzeg Międzyrzecz Duszniki Zdrój 10BLog CS MW Złocieniec Wałbrzych Kłodzko Wałcz Leszno SP MW Koszalin Piła Miastko Słupsk Czarne Lębork Bydgoszcz Poznań Śrem Ustka Złotów Brzeg Oleśnica Wrocław Nysa 25BKP Prudnik Pleszew Kępno Gdańsk Kalisz Opole Toruń Inowrocław Sieradz Tczew Starogard Gd. Gdynia Pruszcz Gdański Chełmno Lubliniec Zduńska Wola Bytom Zabrze Hel Toruń Tarnowskie Góry Malbork Włocławek Częstochowa Gliwice Katowice Elbląg Grudziądz Łask Łęczyca Łódź Brodnica Tomaszów Maz. Piotrków Tryb. Braniewo Sochaczew Kraków Bielsko-Biała CPdMZ Kielce Płock Morąg Ciechanów Kazuń Bartoszyce Lidzbark Warm. Olsztyn Zegrze Modlin WARSZAWA Skarżysko Kamienna Kielce 20BZ Białobrzegi Zegrze Legionowo Zielonka Wesoła Tarnów Nowy Sącz Radom Tarnobrzeg Orzysz Krosno Węgorzewo Giżycko Łomża Mińsk Mazowiecki Nowa Dęba 6BPD CSLOG. Gołdap Ełk Suwałki Siedlce Stalowa Wola Nisko Rzeszów Radzyń Dęblin Lublin Świdnik Przemyśl Biała Podlaska Jarosław OSP WL Orzysz Zamość Białystok Włodawa Chełm Hrubieszów CS AiU CS ŁiI 18pr AON CSSP bdow WB OSP WL Nowa Dęba DYSLOKACJA 16 TO NSR W OPARCIU O BAZĘ 27 OBIEKTÓW: 1) 2 x akademie oraz szkoły oficerskie (AON Warszawa, WSO WL Wrocław), 2) 2 x szkoły podoficerskie ( SP WL w Poznaniu, SP MW w Ustce), 3) 10 x centra szkolenia: a) w Wojskach Lądowych: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu; Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu; Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu; Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno-Chemicznych we Wrocławiu; b) w Siłach Powietrznych: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie; Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie; c) w Marynarce Wojennej RP - Centrum Szkolenia MW RP w Ustce; d) w Inspektoracie Wsparcia SZ - Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu; 4) 5 x ośrodki szkolenia poligonowego (OSP): 4 OSP WL Nowa Dęba; Orzysz; Wędrzyn i Żagań oraz OSPG Duszniki Zdrój; 5) 8 x jednostki wojskowe stanowiące bazy formowania bat NSR w województwach gdzie brak jest jednostek szkolnictwa wojskowego: a) województwo podlaskie 18pr; b) województwo warmińsko-mazurskie - 20BZ; c) województwo lubelskie bdow WB; d) województwo małopolskie 6BPD; e) województwo opolskie 10BLog; f) województwo zachodniopomorskie 12BZ; g) województwo kujawsko-pomorskie 1Blog 18

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje

PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J P E Ł N O M O C N I K M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J DS. REFORMY SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1

SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 PORADNIK DLA KANDYDATA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. WARSZAWA 2010 ROK WSTĘP..... 3 SIEDEM KROKÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH... 4 OFERTA DLA CIEBIE..

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r. , dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo