KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH"

Transkrypt

1 A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH - GŁÓWNE TEZY Zespołu powołanego przez Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. prof. dr. hab. Bogusława PACKA W A R S Z A W A

2 WSTĘP Koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych przyjęta w 2008 r. w ramach Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata , a wdrażana od 1 lipca 2010 r. od początku napotykała na głosy krytyki. Poważne problemy z osiągnięciem założonego poziomu liczebności NSR wskazują, że kierowana do ochotników oferta służby w tej formacji nie jest wystarczająco atrakcyjna, ani dla kandydatów, ani dla ich pracodawców. Wątpliwości budzi również przydatność sił rezerwowych w ich obecnej formule. Wprowadzane przez MON korekty, mające poprawić organizację i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych są fragmentaryczne i zbyt powolne, a ponadto oddalają formację od jej pierwotnych założeń, obniżając tym samym jej wartość operacyjną 1. Analiza dotychczasowego funkcjonowania NSR ujawniła szereg problemów w osiągnięciu ich zaplanowanej liczebności tj. do 20 tys. żołnierzy. Stan ukompletowania Sił Zbrojnych RP żołnierzami NSR oscyluje w granicach 10 tys. żołnierzy, czyli ½ docelowego stanu. Przyczyna tkwi głównie w założeniach funkcjonowania NSR, a mianowicie oparcia zasadniczego uzupełnienia jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy tego rodzaju służby poprzez wakujące pojedyncze stanowiska służbowe oraz budowania zasadniczego uzupełnienia korpusu szeregowych zawodowych żołnierzami NSR. Pomimo wzrostu naboru ochotników do NSR spośród osób, które nie odbyły służby wojskowej, a są po odbyciu służby przygotowawczej, większość wyszkolonych w ten sposób trafia do zawodowej służby wojskowej. Pozostała część ledwie uzupełnia naturalne ubycia z NSR. W procesie opracowywania założeń reformy NSR uwzględniono również następujące przesłanki: po pierwsze w styczniu 2012 r. została opublikowana informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych 1 Cz. Juźwik, K. Sobczyk, Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych, Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe 2013, nr 1 (25), s

3 na przykładzie wybranych jednostek wojskowych 2, gdzie wśród niedociągnięć stwierdzono niskie ukompletowanie NSR i rozproszenie stanowisk. W związku z tym NIK wnosi do Ministra Obrony Narodowej o zintensyfikowanie działań w celu możliwie szybkiego i pełnego ukompletowania jednostek wojskowych oraz budowania Narodowych Sił Rezerwowych jako formacji samodzielnej i zdolnej do realizacji zadań 3. po drugie jesienią 2012 r. zakończył się Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. W Białej Księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej autorzy wiele miejsca poświęcili NSR, krytykując je za niepełne ukompletowanie i brak jednolitych struktur. W rozdziale 4.3. zapisano, że: Koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych powinna uwzględniać budowanie oddzielnych całościowych jednostek wyspecjalizowanych głównie do działań wsparcia publicznego (wojsko wojewodów). po trzecie w zatwierdzonej (na wniosek Prezesa Rady Ministrów) przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 5 listopada 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zostały sprecyzowane zadania w operacji obronnej na terytorium kraju dla formacji NSR (pkt. 74, 75). Ponadto w punkcie 119 stwierdzono, że Reformy wymaga funkcjonowanie NSR, które powinny stać się formacjami zwartymi, umożliwiającymi realne wzmocnienie i uzupełnienie zdolności operacyjnych zarówno na potrzeby lokalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i w warunkach ich użycia do działań w obronie kraju. Zmiana ta powinna być połączona z szerszą reformą przygotowania rezerw mobilizacyjnych oraz budową systemu powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego. Zasadniczym celem prac zespołu autorskiego było wypracowanie koncepcji zmierzającej do zwiększenia potencjału wojskowego poprzez utworzenia terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP. W związku z tym proponowane zmiany w zakresie funkcjonowania NSR powinny zmierzać w dwóch kierunkach: 2 Zob. Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranych jednostek wojskowych, Kontrola nr P/10/086, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s Tamże, s

4 konsolidacji rozproszonego potencjału NSR4 w jednorodne pododdziały NSR w istniejących jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP (komponent operacyjny); utworzenia samodzielnych oddziałów/pododdziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW (komponent terytorialny SZ RP). Miejsce NSR w Siłach Zbrojnych RP przedstawia rysunek 1. S i ł y Z b rojn e RP WOJEWÓDZKIE SZTABY WOJSKOWE WOJSKA OPERACYJNE NSR KOMPONENT TERYTORIALNY NSR KOMPONENT OPERACYJNY Źródło: Opracowanie własne. Rysunek 1. Miejsce Narodowych Sił Rezerwowych w Siłach Zbrojnych RP 1. Wnioski z oceny funkcjonowania NSR: Obecnie Narodowe Siły Rezerwowe nie stanowią zwartych pododdziałów w jednostkach wojskowych, a jedynie rozproszony dość przypadkowo w całych siłach zbrojnych ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy. Wprowadzane zmiany legislacyjne nie powodują głębokiej transformacji w zakresie zasad funkcjonowania NSR, a dotyczą uproszczenia procesu administrowania rezerwami osobowymi oraz bardziej racjonalne wydatkowanie środków na uposażenia żołnierzy NSR. W ocenie autorów niniejszego opracowania, zarówno zapisy Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, jak i zidentyfikowane problemy funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych w obecnej formule stanowią wystarczającą 4 Według danych SG WP, liczebność NSR - stan ewidencyjny na dzień 19 grudnia 2013 r. - wynosi żołnierzy NSR. 4

5 przesłankę do zintensyfikowania budowy jednorodnych pododdziałów NSR w Siłach Zbrojnych RP oraz stworzenia ram organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego dla zbudowania terytorialnych struktur wojskowych do wsparcia systemu zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego. Proponuje się zatem tworzenie pododdziałów NSR w istniejących jednostkach wojskowych (komponent operacyjny) oraz samodzielnych oddziałów/pododdziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW (komponent terytorialny Sił Zbrojnych RP). Przeznaczeniem komponentu operacyjnego NSR będzie uzupełnianie wojsk operacyjnych i wzmacnianie ich potencjału podczas sytuacji kryzysowych związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Natomiast zasadniczym przeznaczeniem komponentu terytorialnego NSR będzie udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5. Ponadto podczas działań militarnych zadaniem tego komponentu byłoby prowadzenie działań na rzecz wojsk operacyjnych (np. działania rozpoznawcze, zapewnienie swobody operacyjnej) oraz prowadzenie ochrony i obrony miejscowej (ochrona i obrona miejscowości, infrastruktury krytycznej), a w sytuacji wtargnięcia agresora na obszar działania komponentu terytorialnego NSR przechodziłby do prowadzenia działań nieregularnych. Biorąc powyższe pod uwagę, dla realizacji proponowanej koncepcji konieczne jest: stworzenie systemu motywacyjnego dla kandydatów i żołnierzy NSR oraz pracodawców (konieczność zmian w aktach prawnych); 5 Ustawa z 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2012, poz. 461 z późn. zm.), art. 3 ust. 2. 5

6 wypracowanie decyzji o dyslokacji pododdziałów NSR (w istniejących jednostkach wojskowych oraz samodzielnych oddziałów/pododdziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW), z uwzględnieniem wymogów operacyjnych oraz zagrożeń niemilitarnych, uzasadniających ich użycie; określenie struktury oddziałów/poddziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW z uwzględnieniem szkieletu kadrowego (organizacyjnego) złożonego z żołnierzy zawodowych; wypracowanie ram organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego dla zbudowania terytorialnych struktur NSR oraz włączenia klas mundurowych i organizacji paramilitarnych w system powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego 6. Efektem podjętych działań stanie się konsolidacja rozproszonego potencjału NSR w jednorodne pododdziały NSR (batalion, kompania, bateria, szwadron, pluton) w istniejących jednostkach wojskowych oraz samodzielnych oddziałów/poddziałów NSR znajdujących się w dyspozycji WSzW, zdolnych do realizacji zadań na potrzeby reagowania kryzysowego oraz wzmocnienia sił operacyjnych. Warunkiem zbudowania terytorialnych struktur NSR będzie stworzenie ram organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego. Należy podkreślić, że proponowane zmiany funkcjonowania NSR, wkomponowane są w obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 2. Istota i podstawowe założenia Koncepcji zmian funkcjonowania NSR Istota propozycji zmian w zakresie funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych polega na innym rozmieszczeniu limitu stanowisk NSR i oznaczeniu ich w etatach istniejących jednostek wojskowych oraz utworzeniu terytorialnych oddziałów/pododdziałów NSR. 6 Pkt Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, wyd. cyt. 6

7 Zmiana ta będzie połączona z szerszą reformą przygotowania rezerw mobilizacyjnych oraz budową systemu powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego Cel: Racjonalizacja funkcjonowania potencjału NSR w istniejących jednostkach wojskowych oraz utworzenie zwartych struktur terytorialnych oddziałów/pododdziałów NSR i podstaw organizacyjnych powszechnego ochotniczego szkolenia wojskowego. 2.2 Misja: wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków; wsparcie pozarządowych organizacji proobronnych i ratowniczych (wykorzystanie bazy koszarowej i poligonowej, szkolenie) na rzecz tworzenia społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego; w czasie wojny prowadzenie ochrony i obrony miejscowej (udział w osłonie strategicznej państwa, ochrona i obrona infrastruktury krytycznej, zwalczanie dywersji, działania nieregularne); C) Założenia wstępne: liczebność NSR na poziomie ustalonego limitu 20 tys., z podziałem na komponent operacyjny ok. 10 tys. oraz komponent terytorialny ok. 10 tys.; dyslokacja oddziałów NSR powinna wynikać z ważności strategicznej i operacyjnej rejonów odpowiedzialności oraz ich zadań w czasie pokoju, kryzysu i wojny; wzmocnienie systemu motywacyjnego dla kandydatów do NSR oraz pracodawców (konieczność zmiany przepisów prawa w przedmiotowym zakresie); w etatach pokojowych terytorialnych oddziałów/poddziałów NSR należy określić stanowiska żołnierzy zawodowych stanowiących szkielet organizacyjny tych jednostek. 7 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z r. s.46 pkt

8 Powyższe wskaźniki liczbowe przyjęto jako punkt wyjścia do dalszych prac koncepcyjnych. Zakłada się, że w przypadku pomyślnej realizacji pierwszego etapu budowy terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych (utworzenie 16 oddziałów/poddziałów NSR) system ten będzie można rozbudowywać. Należy również rozważyć propozycję przeniesienia całego limitu NSR (20 tys.) na potrzeby komponentu terytorialnego, natomiast wakujące stanowiska w jednostkach operacyjnych wypełnić żołnierzami zawodowymi. 3. Kierunki zmian organizacyjno-funkcjonalnych Prezentowana koncepcja, w odniesieniu do komponentu terytorialnego NSR zakłada tworzenie jednorodnych jednostek o charakterze rezerwowym, rozmieszczonych przestrzennie na całym terytorium państwa, przygotowanych do działań militarnych i do realizacji zadań reagowania kryzysowego. Trzonem Narodowych Sił Rezerwowych będą samodzielne bataliony NSR posiadające w swoich strukturach żołnierzy zawodowych (szkielet organizacyjny), którzy będą odpowiedzialni za: planowanie i organizowanie szkolenia żołnierzy NSR; prowadzenie działalności personalnej oraz utrzymanie mienia i sprzętu, a także za mobilizacyjne ich rozwinięcia 8. W pierwszym etapie wdrażania koncepcji zakłada się utworzenie po 1 batalionie NSR w każdym województwie. Uważa się, że decyzja o rozmieszczeniu batalionów NSR powinna zostać poprzedzona szczegółową analizą wymogów operacyjnych i zagrożeń niemilitarnych, uzasadniających ich użycie Tworzenie zwartych pododdziałów NSR w istniejących jednostkach wojskowych (komponent operacyjny) 9 Tworzenie zwartych pododdziałów NSR (batalion, kompania, bateria, szwadron, pluton) obok pojedynczych stanowisk w istniejących jednostkach wojskowych jest rozwiązaniem nie wymagającym dużych zmian organizacyjnych. Pododdział NSR powinien być typowany, lub zbudowany jako jeden z kilku takich samych lub podobnych pododdziałów w jednostce wojskowej. Struktura 8 W rozważanym wariancie batalionu NSR przyjęto ogólną liczbę ok. 700 żołnierzy NSR, w tym ok. 20 żołnierzy zawodowych. 9 W prezentowanej koncepcji zostały wykorzystane analizy SG WP w przedmiotowym zakresie zawarte w piśmie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 1171/S/14 z 4 lutego 2014 r. 8

9 organizacyjna i skład pododdziału NSR powinien być taki jak pododdziałów zawodowych, co pozwoliłoby stosunkowo łatwo dokonywać zamiany pododdziałów. Należy ustalić tzw. najwyższą bezpieczną strukturę organizacyjną, która zapewni zgranie bojowe i sprawność działania w warunkach ograniczonego czasu jej rozwinięcia. Pododdziały, szczególnie na poziomie batalionu, czy kompanii powinny posiadać w etacie żołnierzy zawodowych, dla których należy przeznaczyć stanowiska kierownicze w tych pododdziałach, np. dowódca batalionu/kompani, szef batalionu/kompanii oraz technik pododdziału itp. z zadaniem utrzymywania uzbrojenia i wyposażenia oraz organizacji szkolenia podczas ćwiczeń wojskowych, gotowości do rozwinięcia pododdziałów. Tworzenie zwartych pododdziałów NSR w istniejących jednostkach wojskowych wymagać będzie zmiany rozmieszczenia rozproszonych żołnierzy NSR. Należy uwzględniać alokację kilku tysięcy żołnierzy NSR, wykonujących obecnie obowiązki na pojedynczych stanowiskach w tych jednostkach wg potrzeb ukompletowania specjalistami wojskowymi. Wnioski: 1. Tworzenie zwartych pododdziałów NSR (batalion, kompania, bateria, szwadron, pluton) w istniejących jednostkach wojskowych powinno odbywać się w ich strukturze organizacyjnej bez konieczności jej przebudowy jedynie z oznaczeniem stanowisk w dokumentach etatowych. 2. Rozmieszczenie żołnierzy NSR, dyslokacja jednostek wojskowych posiadających pododdziały NSR powinny wynikać z ważności strategicznej i operacyjnej rejonów odpowiedzialności oraz ich zadań realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 3. Szkolenie jednorodnych pododdziałów NSR należy prowadzić w istniejących jednostkach wojskowych, w oparciu o kadrę zawodową oraz przy wykorzystaniu etatowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego tych pododdziałów. 9

10 4. Wzmocnienie systemu motywacyjnego dla kandydatów i żołnierzy NSR oraz pracodawców Ujęcie przedsięwzięć wynikających z przedstawionej koncepcji w Programie Modernizacji Sił Zbrojnych RP, Planie zamierzeń organizacyjno dyslokacyjnych SZ RP, w tym wskazać koszty ich wdrożenia i utrzymania Tworzenie Terytorialnych Oddziałów/Pododdziałów NSR w ramach Sił Zbrojnych RP. Trzonem terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP, rekomendowanym przez autorów koncepcji, będą samodzielne Oddziały/Pododdziały NSR o liczebności ok. 700 żołnierzy, w tym ok. 20 żołnierzy zawodowych (szkielet organizacyjny), którzy będą odpowiedzialni za: planowanie i organizowanie szkolenia żołnierzy NSR; prowadzenie działalności personalnej oraz utrzymanie mienia i sprzętu, a także za mobilizacyjne ich rozwinięcie 11. Zakłada się, że w ramach przejętego, dla komponentu terytorialnego SZ RP, limitu ok. 10 tys. żołnierzy zasadnym jest utworzenie 16 oddziałów/poddziałów NSR ogólnego przeznaczenia (do dyspozycji każdego WSzW). TO NSR przeznaczone będą przede wszystkim do lokalnego/terytorialnego wykorzystania operacyjnego, w pierwszej kolejności w czasie kryzysu, ale także w czasie wojny. Liczebność stanu osobowego oraz UiSW uzależniona będzie od przewidywanych zadań. Orientacyjnie przyjąć można, że typowe stany pododdziałów porównywalne będą ze stanami wojsk operacyjnych. Bazę organizacyjną, szkoleniową i mobilizacyjną powinny zapewnić istniejące jednostki szkolnictwa wojskowego, w tym centra i ośrodki szkolenia oraz określone jednostki wojskowe (załącznik 1). Natomiast decyzja o rozmieszczeniu tych TO NSR musi zostać poprzedzona szczegółową analizą wymogów operacyjnych i zagrożeń niemilitarnych, uzasadniających ich formowanie, przygotowanie i użycie. 10 Propozycje w tym zakresie zostały przedstawione w części 4 niniejszej Koncepcji. 11 W zależności od lokalnych możliwości (stan zasobów osobowych) nie wyklucza się tworzenia mniejszych pododdziałów NSR pluton, kompania. 10

11 3.3. Struktura systemu dowodzenia Terytorialnych Oddziałów/Pododdziałów NSR Strukturę systemu dowodzenia terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP tworzą ją na szczeblu operacyjnym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IW SZ), a na szczeblu taktycznym Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW) Nabór, szkolenie oraz finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania Nabór: TO NSR realizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w razie konieczności modyfikowane. Nabór powinien być realizowany z uwzględnieniem następujących zasad: szkielet kadrowy TO NSR będą stanowić żołnierze zawodowi ujęci w etacie pokojowym tych jednostek; głównym źródłem naboru oficerów i podoficerów do NSR będą zasoby rezerw osobowych (żołnierzy rezerwy) województw na terenie których dyslokowany będzie TO NSR; zasadniczy nabór szeregowych do NSR będzie prowadzony w województwie na terenie którego dyslokowany jest TO NSR; uzupełniającym źródłem naboru będzie służba przygotowawcza (nabór prowadzony na obszarze całego kraju); główny wysiłek uzupełnieniowy należy skupić na nadawaniu przydziałów kryzysowych żołnierzom rezerwy w pierwszej kolejności na stanowiska dowódcze i specjalnościowe, a w drugiej na stanowiska pozostałe o funkcjach prostych. Szkolenie: Istotne znaczenie dla właściwego funkcjonowania NSR ma służba przygotowawcza 12, ponieważ w jej ramach kształceni są żołnierze stanowiący wykwalifikowaną część zasobów rezerw osobowych, możliwych do wykorzystania na potrzeby NSR. 12 Została uregulowana w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP., wyd. cyt., art. 98a-98g. 11

12 Szkolenie żołnierzy w ramach służby przygotowawczej do NSR będzie prowadzone w szkołach wojskowych (uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie) oraz ośrodkach szkolenia, których możliwości przeszkolenia w skali roku wynoszą około 6 tys. osób. Należy podkreślić, że jednymi z lepszych kandydatów do pełnienia służby w NSR byliby żołnierze rezerwy odbywający kursy oficerskie oraz kursy podoficerskie po około 300 żołnierzy rezerwy rocznie 13. Zakłada się, że organizację i programy szkolenia TO NSR opracują odpowiednie komórki Dowództwa Generalnego RSZ RP. Tematyka szkolenia powinna obejmować: przygotowanie do prowadzenia działań bojowych, a szczególnie prowadzenie działań w rejonie odpowiedzialności, działań nieregularnych, współdziałanie z jednostkami operacyjnymi wojsk własnych i sojuszniczych, wsparcie organów rządowych i samorządowych w zakresie likwidacji skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń, ochronę infrastruktury krytycznej, udział w realizacji zadań OC. Należy przewidzieć wykorzystanie do szkolenia TO NSR żołnierzy zawodowych (rezerwy) specjalistów w zakresie tematyki reagowania kryzysowego Przygotowanie wojskowe organizacji proobronnych i klas (szkół) mundurowych Rozpatrując problem wzmocnienia potencjału sił zbrojnych uwzględnić należy formy przygotowania wojskowego organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym. Celowym pozostaje stworzenie systemu szkolenia uczniów klas wojskowych, członków organizacji Strzelec, Legii Akademickiej, grup rekonstrukcyjnych i innych organizacji paramilitarnych. Konieczne jest zatem opracowanie przez właściwe struktury resortu ON standardów (programów) szkoleniowych dla szkolenia podstawowego i specjalistycznego, stanowiącego 13 Są to żołnierze rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową, a po ukończeniu kursów i zdaniu egzaminów końcowych są bezpośrednio mianowani na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski są kandydatami do pełnienia zawodowej kontraktowej służby wojskowej w NSR. 12

13 ekwiwalent przedwstępnego lub wstępnego szkolenia przygotowawczego do służby w NSR. Uczniowie klas o profilu wojskowym mogliby odbywać miesięczne przeszkolenia w ośrodkach szkolenia po 2 i 3 klasie oraz 15 szkoleń weekendowych w roku szkolnym w pobliskich jednostkach wojskowych (jednostkach patronackich). Natomiast młodzież studencką należy objąć ochotniczym szkoleniem wojskowym w czasie studiów lub w czasie wakacji jak miało to miejsce w latach Szacuje się, że tymi formami szkolenia mogłoby być objętych około 10 tys. młodzieży rocznie Finansowanie kosztów tworzenia i funkcjonowania TO NSR Według wstępnych kalkulacji strukturę wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem TO NSR kształtowałyby koszty związane z: utrzymaniem przez cały rok w koszarach szkieletu kadrowego TO NSR; utrzymaniem i szkoleniem w koszarach żołnierzy NSR, realizowane w cyklu rocznym obejmującym trzydzieści dni szkoleniowe; comiesięcznymi świadczeniami dla żołnierzy NSR w trakcie pozostawania na przydziale kryzysowym, docelowo w skali roku ok. 77 mln złotych; wyposażeniem TO NSR w uzbrojenie i sprzęt wojskowy określony w etacie. 4. Propozycje zmian w systemie motywacyjnym dla żołnierzy NSR Zaproponowane dotychczas warunki i świadczenia oraz element elitarności, a także wyjątkowości wykonywanych działań w ramach NSR nie wystarczają do przekonania o atrakcyjności tej służby. Warunkiem koniecznym w rekrutacji ochotników do służby w NSR jest rozbudowa systemu motywacyjnego opartego na walorach materialnych. W związku z tym należy po raz kolejny powrócić do koncepcji wprowadzenia comiesięcznego świadczenia żołnierza NSR z tytułu właściwego wykonywania zadań w okresie, gdy nie pełni on służby wojskowej. Żołnierze NSR w trakcie 13

14 pozostawania na przydziale kryzysowym otrzymywaliby miesięczną należność pieniężną z tytułu wynagrodzenia za obciążenia i ograniczenia związane z pozostawaniem na przydziale kryzysowym, za podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku a także za wykonywanie obowiązków i poddanie się rygorowi utrzymywania stałej gotowości do pełnienia służby wojskowej. Świadczenie nie przysługiwałoby za dni, w których żołnierz pełniłby służbę wojskową (w tym czasie otrzymuje uposażenie z tytułu pełnienia służby wojskowej). Proponuje się by należność ta była naliczana i wypłacana miesięcznie w wysokości 20% uposażenia żołnierza zawodowego na takim samym stanowisku i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku żołnierz NSR otrzymywałby świadczenie w wysokości (brutto miesięcznie): szeregowy 560 zł, kapral 648 zł, podporucznik 820 zł. Wprowadzenie w życie tej propozycji wymaga nowelizacji przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Wysokość świadczenia byłaby waloryzowana wraz z waloryzacją uposażeń żołnierzy zawodowych. Ponadto, wskazane byłoby zwiększanie świadczenia corocznie o około 4% w celu stworzenia dodatkowej zachęty do dłuższego pozostawania na przydziale kryzysowym. Podwojenie kwoty świadczenia, bez uwzględnienia skutków wynikających z podwyżek dla żołnierzy zawodowych, nastąpiłoby po około 19 latach nieprzerwanego wykonywania obowiązków w ramach NSR. Comiesięczne świadczenie finansowe nie wykluczy stosowania innych form uznania. Nagroda roczna pozostałaby nadal ważnym elementem motywującym żołnierzy NSR. W celu zainteresowania byłych żołnierzy zawodowych służbą wojskową w ramach NSR oraz zachęcenia ich do pozostawania przez dłuższy czas na przydziale kryzysowym zasadna jest modyfikacja naliczania okresu pełnienia 14

15 służby wojskowej w ramach NSR do wysługi emerytalnej żołnierzy zawodowych, którzy nie posiadają pełnej wysługi emerytalnej (np. wprowadzenie wskaźnika 1/3 z 2,6% po każdym roku wykonywania obowiązków w ramach NSR - pozostawania na przydziale kryzysowym) 14. Wprowadzenie bardziej korzystnego sposobu naliczania tego wskaźnika, biorąc za kryterium okres pozostawania na przydziale kryzysowym, stanowiłby istotny czynnik zachęcający byłych żołnierzy zawodowych do pozostawania przez dłuższy czas na przydziale kryzysowym. Wdrożenie przedstawionej propozycji wymaga zmiany przepisów przywołanej wcześniej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 5. Współpraca z pracodawcami żołnierzy NSR oraz propozycje zmian w systemie motywacyjnym Ze względu na kolizję z prawem Unii Europejskiej wprowadzenie stałego dodatku dla pracodawców z tytułu samego tylko faktu zatrudniania żołnierzy rezerwy nie jest możliwe. Prawo wspólnotowe stanowi bowiem, że żaden podmiot gospodarczy nie może otrzymywać pomocy publicznej ze strony państwa, a dodatek za zatrudnianie żołnierzy rezerwy, nie związany z bezpośrednio ponoszonymi kosztami, stanowiłby taką pomoc. W tej sytuacji w stronę pracodawców należy skierować rozwiązania, które zachęcą lub zmotywują ich do wyrażania zgody na wstąpienie swoich pracowników do NSR i ich uczestnictwo w ćwiczeniach wojskowych. W tym celu konieczne jest utrzymywanie kontaktów z tymi środowiskami. Na szczeblu centralnym powinny to być kontakty właściwej komórki organizacyjnej MON ze związkami pracodawców, a na szczeblu lokalnym współpraca oficerów jednostek wojskowych i Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej (TOAW) 14 W obowiązującym stanie prawnym emerytura żołnierza rezerwy, wynosząca mniej niż 75% podstawy jej wymiaru, wzrasta o wskaźnik 2,6% za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej w NSR. Wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby zatem żołnierz po odbyciu 30 dni ćwiczeń w roku, uzyska 1/12 z 2,6% podstawy wymiaru emerytury. 15

16 bezpośrednio z pracodawcami zatrudniającymi żołnierzy NSR. Te działania powinny zostać wpisane do zakresu działań, jako stałe przedsięwzięcia. Ważnym krokiem w kierunku współpracy i zrozumienia interesów pracodawców byłoby ustalenie systemu szkoleń weekendowych i popołudniowych dla żołnierzy NSR, tak aby nie kolidowały z procesami produkcyjnymi. We współpracy z przedsiębiorcami należałoby także ustalać optymalne terminy przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających (14-dniowych), dostosowując je do okresu przerw technologicznych w przedsiębiorstwach. Rozwiązaniem stosowanym w innych państwach jest umożliwienie zrzeszania się pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR oraz realizujących zadania obronne np. w Zrzeszeniu pracodawców na rzecz obronności państwa. Związane z tym byłoby uzyskanie tytułu honorowego pracodawcy, członka zrzeszenia pracodawców na rzecz obronności państwa, ryngrafu lub tabliczki z tytułem honorowym. Szczególnie zasłużeni dla NSR pracodawcy mogliby uroczyście otrzymywać tytuł Pracodawca Zasłużony dla Obronności lub Pracodawca Partner Obronności, itp. 6. Inne czynniki motywacyjne Kolejnym czynnikiem motywacyjnym byłaby możliwość podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i różnego sprzętu, które będą przydatne również w środowisku cywilnym. W tym celu należałoby zaplanować i zorganizować dodatkowe kursy specjalistyczne dla żołnierzy NSR, w odpowiednich wojskowych ośrodkach i centrach szkolenia. Byłby to istotny czynnik motywacyjny nie tylko dla żołnierzy rezerwy, ale także dla pracodawców, gdyż dzięki temu ich pracownik podnosiłby swoje kwalifikacje. Żołnierze NSR powinni mieć gwarancję zatrudniania w pierwszej kolejności na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem w administracji publicznej. 16

17 7. Sposób osiągnięcia zakładanego stanu funkcjonowania NSR wynikającego z prezentowanej koncepcji Zespół autorski jest w pełni świadomy, że zaproponowane systemowe zmiany mogą (i powinny) stanowić zaczyn dalszych prac merytorycznych, projektowych i wdrożeniowych. Obowiązywać powinna przy tym zasada nie bierz się za szczegóły, jeśli nie rozstrzygnięte zostały generalia. Należy zaznaczyć, że proces budowy nowych NSR musi być poprzedzony decyzją władz państwowych dotyczącą kompleksu zagadnień organizacji SZ RP. Obecne trudności nie mogą być ostateczną przeszkodą wstrzymującą podjęcie prac wdrożeniowych. Stąd też zespół autorski zaproponował program pilotażowy, utworzenia kilku eksperymentalnych terytorialnych oddziałów NSR w wybranych (pod względem możliwości infrastrukturalnych, zasobów rezerw osobowych, przychylności władz lokalnych i społecznego poparcia) województwach, które pozwoliłyby na zdobycie niezbędnego doświadczenia, koniecznego dla pomyślnej realizacji budowy docelowego modelu terytorialnych sił NSR. Na tym etapie prac zespół autorski nie widzi potrzeby (nie jest to celowe) prezentowania szczegółowych rozwiązań zagadnień etatowych, szkoleniowych, logistycznych i finansowych. Zaprezentowane w koncepcji kalkulacje mają charakter szacunkowy. Odnosząc się np. do kwestii finansowych należy poważnie rozważyć propozycję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisława Kozieja, zgodnie z którą resort Obrony Narodowej musi się zastanowić, czy pewną kwotę pieniędzy przeznaczyć na zakup jakiegoś uzbrojenia, czy na przygotowanie zasobów ludzkich ( ) skoro mówimy o systemowym rozwiązaniu ( ) należy określić priorytety ( ) ułatwi to reformę obecnej koncepcji NSR, która musi być radykalnie zmieniona. 17

18 Załączniki Załącznik 1 BAZA ORGANIZACYJNA, SZKOLENIOWA I MOBILIZACYJNA TO NSR JEDNOSTKI SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO, OŚRODKI I CENTRA SZKOLENIA (POLIGONOWEGO) ORAZ JEDNOSTKI WOJSKOWE STANOWIĄCE BAZY FORMOWANIA TO NSR 12BZ Szczecin Stargard CS WL Drawsko Pom. CS WL SP WL 1BLog Świnoujście OSP WL Wędrzyn OSP WL Żagań CS WIiCh WSO WL Słubice CS SP Dziwnów Gorzów Wlkp. Wędrzyn Żagań Żary Zgorzelec Świętoszów Trzebiatów Choszczno Świebodzin Czerwieńsk Babimost Sulechów Bolesławiec Jelenia Góra Świdwin Drawsko Pomorskie OSPG Duszniki Zdrój Skwierzyna Kołobrzeg Międzyrzecz Duszniki Zdrój 10BLog CS MW Złocieniec Wałbrzych Kłodzko Wałcz Leszno SP MW Koszalin Piła Miastko Słupsk Czarne Lębork Bydgoszcz Poznań Śrem Ustka Złotów Brzeg Oleśnica Wrocław Nysa 25BKP Prudnik Pleszew Kępno Gdańsk Kalisz Opole Toruń Inowrocław Sieradz Tczew Starogard Gd. Gdynia Pruszcz Gdański Chełmno Lubliniec Zduńska Wola Bytom Zabrze Hel Toruń Tarnowskie Góry Malbork Włocławek Częstochowa Gliwice Katowice Elbląg Grudziądz Łask Łęczyca Łódź Brodnica Tomaszów Maz. Piotrków Tryb. Braniewo Sochaczew Kraków Bielsko-Biała CPdMZ Kielce Płock Morąg Ciechanów Kazuń Bartoszyce Lidzbark Warm. Olsztyn Zegrze Modlin WARSZAWA Skarżysko Kamienna Kielce 20BZ Białobrzegi Zegrze Legionowo Zielonka Wesoła Tarnów Nowy Sącz Radom Tarnobrzeg Orzysz Krosno Węgorzewo Giżycko Łomża Mińsk Mazowiecki Nowa Dęba 6BPD CSLOG. Gołdap Ełk Suwałki Siedlce Stalowa Wola Nisko Rzeszów Radzyń Dęblin Lublin Świdnik Przemyśl Biała Podlaska Jarosław OSP WL Orzysz Zamość Białystok Włodawa Chełm Hrubieszów CS AiU CS ŁiI 18pr AON CSSP bdow WB OSP WL Nowa Dęba DYSLOKACJA 16 TO NSR W OPARCIU O BAZĘ 27 OBIEKTÓW: 1) 2 x akademie oraz szkoły oficerskie (AON Warszawa, WSO WL Wrocław), 2) 2 x szkoły podoficerskie ( SP WL w Poznaniu, SP MW w Ustce), 3) 10 x centra szkolenia: a) w Wojskach Lądowych: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu; Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu; Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu; Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno-Chemicznych we Wrocławiu; b) w Siłach Powietrznych: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie; Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie; c) w Marynarce Wojennej RP - Centrum Szkolenia MW RP w Ustce; d) w Inspektoracie Wsparcia SZ - Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu; 4) 5 x ośrodki szkolenia poligonowego (OSP): 4 OSP WL Nowa Dęba; Orzysz; Wędrzyn i Żagań oraz OSPG Duszniki Zdrój; 5) 8 x jednostki wojskowe stanowiące bazy formowania bat NSR w województwach gdzie brak jest jednostek szkolnictwa wojskowego: a) województwo podlaskie 18pr; b) województwo warmińsko-mazurskie - 20BZ; c) województwo lubelskie bdow WB; d) województwo małopolskie 6BPD; e) województwo opolskie 10BLog; f) województwo zachodniopomorskie 12BZ; g) województwo kujawsko-pomorskie 1Blog 18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego Na podstawie art. 48d ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r. , dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Głównym filarem armii profesjonalnej są doskonale wyszkoleni i gotowi do podjęcia najtrudniejszych zadań żołnierze, którzy stanowią obsadę stanowisk

Głównym filarem armii profesjonalnej są doskonale wyszkoleni i gotowi do podjęcia najtrudniejszych zadań żołnierze, którzy stanowią obsadę stanowisk Głównym filarem armii profesjonalnej są doskonale wyszkoleni i gotowi do podjęcia najtrudniejszych zadań żołnierze, którzy stanowią obsadę stanowisk służbowych czasu P, w tym również żołnierze rezerwy

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Wojska Obrony Terytorialnej Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADANYCH PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH I PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH ORAZ ODBYWANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE:

1. INFORMACJE OGÓLNE: WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BYDGOSZCZY W Y D Z I A Ł R E K R U T A C J I 1. INFORMACJE OGÓLNE: 1.1 Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, 1.2 Źródła gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Narodowe Siły Rezerwowe pasja i wyzwanie Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Materiał promocyjny nieprzeznaczony do sprzedaży. Wydany przez Departament Wychowania i Promocji Obronności

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach Autor: ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 ODDZIAŁ UZUPEŁNIEŃ POKOJOWYCH I SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1. Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)? Narodowe Siły

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH

WYKAZ SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH 1/5 BARTOSZYCE Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4 2 12 327-326 327-344 Hajnówka Hajnówka 5 13 398-011 BIAŁYSTOK 398-433 Białystok ul. Kawaleryjska 70 2 4 398-530 BIELSKO-BIAŁA BOLESŁAWIEC Duninów Duninów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH

WYKAZ SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH 1/5 BARTOSZYCE Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4 2 12 327-326 327-344 Hajnówka Hajnówka 5 13 398-011 BIAŁYSTOK 398-433 Białystok ul. Kawaleryjska 70 2 4 398-530 BIELSKO-BIAŁA BOLESŁAWIEC Duninów Duninów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Pytania: Odpowiedzi: 1. Co to sa Narodowe Siły Rezerwowe?

Pytania: Odpowiedzi: 1. Co to sa Narodowe Siły Rezerwowe? Pytania: 1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe? 2. Jakie jest przeznaczenie NSR? 3. Kto stanowi zasoby osobowe na potrzeby NSR? 4. Jakie warunki powinien spełniać kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14

ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 ĆWICZENIE Z WOJSKAMI ANAKONDA-14 1 TEMAT: PROWADZENIE DZIAŁAŃ OBRONNYCH W RAMACH POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ELEMENTAMI POZAMILITARNEGO PODSYSTEMU OBRONNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej. Wykaz pojęd wg kolejności alfabetycznej: 1. Czynna służba wojskowa

Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej. Wykaz pojęd wg kolejności alfabetycznej: 1. Czynna służba wojskowa Podstawowe pojęcia dotyczące służby wojskowej Wykaz pojęd wg kolejności alfabetycznej: 1. Czynna służba wojskowa 2. Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy 3. Kandydat na żołnierza 4. Kwalifikacja wojskowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU (na agresję) Warszawa, kwiecień 2014 r. Kwiecień 2014 BBN 1 ZADANIOWA GENEZA PROBLEMU (1) (Wystąpienie Prezydenta na odprawie KKSZ) Unowocześnienie sił

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy Lp. OISW Jednostka Termin obowiązywania umowy Okres wypowiedzenia umowy Uwagi 1 CZSW CZSW czas nieoznaczony 30 dni (zgodnie z cyklem rozliczeniowym) Umowa indywidualna 2 OISW Białystok AŚ Białystok - -

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM PODMIOTÓW NIEPAŃSTWOWYCH

SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM PODMIOTÓW NIEPAŃSTWOWYCH SYSTEM STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU I ROLA W NIM PODMIOTÓW NIEPAŃSTWOWYCH Referat na konferencji w AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, 26 listopada 2015 r. Listopad 2015 www.koziej.pl @SKoziej 1 ZAGAGNIENIA:

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA; NARODOWE SIŁY REZERWOWE Służba przygotowawcza to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających

Bardziej szczegółowo

1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe?

1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe? 1. Co to są Narodowe Siły Rezerwowe? Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, luty 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa, luty 2016 r. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2016 r. Budżet państwa 2016 368,5 mld zł 313,8 mld zł Wydatki obronne w 2016 r. 2,00% PKB roku 2015 > dochody

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Terminy i miejsca kwalifikacji

Terminy i miejsca kwalifikacji Terminy i miejsca kwalifikacji L.p. Nazwa Jednostki Wojskowej - telefon Stopnie wojskowe, kryteria, kwalifikacje Termin kwalifikacji Dodatkowe informacje JW. 5700 1 MIĘDZYRZECZ ul. Wojska Polskiego 17

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: do służby stałej - na czas nieokreślony; do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie. Żołnierz służby kontraktowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH

SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH SZKOLENIE REZERW OSOBOWYCH 1) Na kim spoczywa obowiązek obrony kraju? Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o czym stanowi art. 85. Konstytucji RP oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA Łańcut, dnia 2013.09.13 ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT ZARZĄDZENIE Nr 212/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Łańcuta z dnia 13 września 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT) W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT) W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA 1. Co to są Wojska Obrony Terytorialnej? WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ (WOT) W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP (SZ RP). W WOT będą pełnić

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Jednostka Wojskowa 1749 Szczecin ( 12 Brygada Zmechanizowana) ul. Wojska Polskiego 250; 70-904 SZCZECIN Korpus szeregowych Terminy kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Akademia Metropolitalna 13.11.2014. Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Program Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Foto.: chor. Marcin SZUBERT

Foto.: chor. Marcin SZUBERT Foto.: chor. Marcin SZUBERT WSTĄP DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE

WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI P4 WOJSKOWE ODDZIAŁY GOSPODARCZE 3.02.20 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG), Oddział Zabezpieczenia (OZ) jednostka specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz danych adresowych jednostek Żandarmerii Wojskowej

Wykaz danych adresowych jednostek Żandarmerii Wojskowej Załącznik nr 1 do Procedury współdziałania Policji i Żandarmerii Wojskowej przy realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, w sprawach należących do właściwości Żandarmerii Wojskowej. Wykaz danych adresowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W związku z formowaniem 102 batalionu ochrony w Stargardzie Szczecińskim informujemy, że prowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. stawek przy UTK

Zespół ds. stawek przy UTK Porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozkładzie 0/0 do 0/0 na podstawie otrzymanego projektu Cennika obowiązującego od dnia 09 grudnia

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA KURSY PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2017 R.

NABÓR NA KURSY PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2017 R. NABÓR NA KURSY PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2017 R. INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW PRZESZKALANIA KADR REZERWY KRYTERIA DOBORU, ZAKRES SZKOLENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY NA KURSACH CH, PODCH W 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZEPUSTKA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Wyszukiwarka wolnych stanowisk dla kandydatów na żołnierzy NSR NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, ochotników,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork JW 4115 Gliwice Adres 44-421 Gliwice ul. Andersa 47 kontakt: st. sierż. Grzegorz MROZEK tel. 32 46-14-726 TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH w 2014 r. 15 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH

WYKAZ SŁUŻBOWYCH POKOI NOCLEGOWYCH 1/5 1248 BARTOSZYCE Bartoszyce ul. Wojska Polskiego 4 2 12 327-326 327-344 9 RBM Skład Hajnówka 5 13 398-011 3519 BIAŁYSTOK 398-433 Białystok ul. Kawaleryjska 70 2 4 398-530 BIELSKO-BIAŁA 5 RBM BOLESŁAWIEC

Bardziej szczegółowo

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno.

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno. JEDNOSTKA WOJSKOWA 2031 prowadzi stały nabór i comiesięczną weryfikację kandydatów do przyszłej zawodowej służby wojskowej w 8 Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym. kontakt: mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Narodowe Siły Rezerwowe. w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l

Narodowe Siły Rezerwowe. w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l Narodowe Siły Rezerwowe w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l PASJA ROZWÓJ WYZWANIE Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej WSTĘP Zawodowe Siły Zbrojne profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

JW 1245 Wrocław. kontakt: mjr Sereda - tel , kpt. Wychowaniak tel

JW 1245 Wrocław. kontakt: mjr Sereda - tel , kpt. Wychowaniak tel WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

JW 2286 Opole. Sekcja wsparcia dowodzenia i łączności(s-6)

JW 2286 Opole. Sekcja wsparcia dowodzenia i łączności(s-6) WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 2286 Opole kontakt:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. 454 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo