Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128"

Transkrypt

1 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN

2 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas wydanych numerach (wêród nich by jeden àczony 4 5) staraliêmy si mo liwie wiernie odnotowywaç wszystkie najwa niejsze wydarzenia z dzia alnoêci akademii i ycia uczelnianej spo ecznoêci. Pomni oczywistej prawdy, e wszystko co dzieje si w akademii, dzieje si za sprawà konkretnych ludzi, dà yliêmy do przybli enia Czytelnikom Biuletynu zarówno dorobku, jak i sylwetek osób, które z racji usytuowania s u bowego majà najwi kszy wp yw na funkcjonowanie uczelni. PrezentowaliÊmy te osoby, których osobiste osiàgni cia: naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i inne zas ugujà naszym zdaniem na popularyzacj. Przed rokiem przyst pujàc do przygotowania pierwszego numeru naszego czasopisma, nie mieliêmy adnych doêwiadczeƒ w tej materii, tote z pewnym niepokojem oczekiwaliêmy na reakcje Czytelników. Okaza y si one na ogó pochlebne, choç tu i ówdzie s ychaç by o te g osy krytyki. Wytykano nam najcz Êciej ujawnionà rzekomo w kolejnych numerach sk onnoêç do pewnej fasadowoêci, czy te dworskoêci w ujmowaniu naszej uczelnianej rzeczywistoêci. Uderzajàc si w piersi i posypujàc g ow popio em tam gdzie rzeczywiêcie zgrzeszyliêmy pozwalamy sobie jednoczeênie zwróciç uwag, e niejako z samej natury wi kszoêci relacjonowanych znaczàcych wydarzeƒ akademickich wynika obecnoêç w nich przedstawicieli w adz uczelnianych. Oni bowiem witajà, otwierajà, wr czajà, przemawiajà i podsumowujà, s owem sà aktorami pierwszego planu. Ignorowanie tego faktu by oby uchybieniem wymogowi dziennikarskiego obiektywizmu i mog oby naraziç nas na zarzut preparowania rzeczywistoêci, a tego chcielibyêmy uniknàç przede wszystkim. Nastawiajàc ucha na wszelkie g osy przede wszystkim krytyczne sami Êwiadomi jesteêmy w asnych s aboêci. Najdotkliwszà z nich jest, w naszym przekonaniu, ciàgle zbyt nik y udzia Paƒstwa naszych Czytelników w redagowaniu czasopisma. Mamy wszak e nadziej, e w rozpoczynajàcym si drugim roku ukazywania si Biuletynu w wi kszym ni dotychczas stopniu stanie si on g osem wszystkich Êrodowisk uczelnianej spo ecznoêci. Zapraszajàc wi c na nasze amy nowych autorów, jednoczeênie dzi kujemy wszystkim naszym dotychczasowym wspó pracownikom, którzy swym bezinteresownym wysi kiem przyczynili si do nadania naszemu pismu obecnego zarówno rzeczowego, jak i formalnego wyrazu. Szanowni Paƒstwo, Biuletyn wyrós z etapu raczkowania i stanà na w asnych nogach. My- Êl, e wspólnym naszym yczeniem jest, by niezale nie od sk adu personalnego redakcji rozwija si nadal i w coraz wi kszym stopniu spe nia oczekiwania naszej akademickiej spo ecznoêci. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej Redaktor naczelny: p k dr Czes aw Szafran, tel , sekretarz redakcji: Ewa Kostka, tel./fax , redaktorzy: mgr Anna Doraczyƒska, tel , Barbara Lisowska, tel , sta a wspó praca: kpt. dypl. mgr in. Dariusz Kryszk, projekt graficzny: pp k mgr Marek Jarzàbek, Genowefa Majchrowska, opracowanie graficzne, sk ad i amanie: Dariusz ysio, fotografie: Irena Koziarek, st. chor. sztab. Zdzis aw Rutkowski, korekta, naêwietlanie i druk: Wydzia Wydawniczy AON. Zam. 95/WW Adres redakcji: Akademia Obrony Narodowej Warszawa 72-Rembertów, al. gen. A. ChruÊciela 103, bl. 25 Wydawca: Akademia Obrony Narodowej Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i adiustacji nades anych tekstów. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Na ok adce: Gmach Klubu AON. Fot. Zdzis aw Rutkowski Sentencje pochodzà z ksià ki Bogdana Szulca O wojnie, wojsku i o nierzach dla o nierzy... (myêli aforyzmy sentencje), Toruƒ 1995 r.

3 Spis treêci W numerze... Utrzymaç p ynnoêç finansowà uczelni wywiad z kwestorem AON 2 Wydarzenia 6 Z ycia uczelni 20 Ze sportu 26 Nasze tradycje Wy sza Szko a Wojenna w II RP. Cz Êç II 29 Na pó ce z ksià kami 38

4 Wywiad Utrzymaç p ynnoêç finansowà uczelni Wywiad z kwestorem AON p k. Andrzejem Lipskim Czy móg by Pan mo liwie najkrócej okreêliç istot i zakres poj cia kwestor uczelni? W wyniku transformacji ustrojowej rozpocz tej w koƒcu 1989 r. pieniàdz odzyska znaczenie jako powszechny i uniwersalny regulator ycia gospodarczego, a w konsekwencji ycia spo ecznego. W szybkim tempie zosta y odtworzone instytucje, komórki sterujàce obiegiem pieniàdza. Przeobra eniu takiemu ulega- a tak e s u ba finansowa uczelni wojskowych. Kwestor to inaczej szef finansów, g ówny ksi gowy szko y wy szej, s owem, to cz owiek, który trzyma w imieniu rektora klucze do kasy uczelni. Pion kwestury w strukturze naszej uczelni usytuowany jest w komendzie, kwestor zaê jest bezpoêrednio podporzàdkowany rektorowi. Obowiàzki i uprawnienia kwestora wynikajà z rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiàzków g ównych ksi gowych, a tak e z zatwierdzonego przez rektora zakresu obowiàzków. Zadania wynikajàce z ww. rozporzàdzenia realizuje kierowany przeze mnie zespó pracowników kwestury. Sà to osoby z bogatym doêwiadczeniem zawodowym, wykwalifikowane, oddane swojej pracy i lojalne. Wypracowujà oni nowatorskie rozwiàzania problemów finansowych na szczeblu uczelni, zgodne z aktualnym stanem prawnym w zakresie sektora finansów publicznych. Kryzys finansów publicznych paƒstwa budzi obawy co do perspektyw bud etu AON na 2002 r. Czy, Paƒskim zdaniem, sà podstawy do niepokoju? RzeczywiÊcie, tegoroczna dotacja bud etowa dla uczelni b dzie o oko o 10% mniejsza od ubieg orocznej. Szczególnie drastycznie, bo a o 43% wielkoêci dotacji ubieg orocznej zmniejszono nam limit na wydatki rzeczowe ( ywienie, energia, centralne ogrzewanie, mps, remonty itp.). Jest to efekt wprowadzania od tego roku tzw. algorytmu w ustalaniu wysokoêci dotacji dla uczelni wojskowych, czyli ustalania wysokoêci dotacji stosownie do wielkoêci zadaƒ zleconych przez MON. W mojej ocenie otrzy- P k mgr Andrzej Lipski (ur r.) absolwent Wy szej Szko y Oficerskiej S u b Kwatermistrzowskich Poznaƒ, Wy szej Szko- y In ynieryjnej Radom, Szko y G ównej Handlowej Warszawa, Centrum Doskonalenia Lotniczego D blin. W latach szef s u b finansowych jednostek lotniczych i Wy szej Szko y Oficerskiej Si Powietrznych. W latach pracownik Departamentu Ekonomicznego MON. Od listopada 1998 kwestor Akademii Obrony Narodowej. Jakie by y g ówne êród a finansowania naszej uczelni w 2001 roku? By o kilka takich êróde. Najwa niejsze z nich stanowi a dotacja bud etowa MON w wysokoêci ok. 58 milionów z otych, co stanowi 67% ca oêci naszych przychodów. Dotacja Komitetu Badaƒ Naukowych dawa a wp ywy na poziomie 2,3 mln z (3% przychodów). Ârodki te sà przeznaczone na dzia alnoêç naukowà statutowà, badania w asne, wydatki ogólnotechniczne. Oko o 18 mln z (21% przychodów) uzyskaliêmy z tzw. dzia- alnoêci komercyjnej (np. odp atne studia, dzia alnoêç kasyna akademickiego i jego bufetów, hotelu asystenckiego, lokowania wolnych Êrodków na lokatach terminowych, wynajem pomieszczeƒ). Ponadto z Agencji Mienia Wojskowego i bud etu MON otrzymaliêmy 5,2 mln z (6% przychodu) na inwestycje, a tak e ok. 2,5 mln z (3%) na zadania wojskowe z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Jak wyglàda tzw. rodzajowa struktura kosztów funkcjonowania uczelni? Najwi cej pieni dzy w stosunku rocznym wydajemy na uposa enia i wynagrodzenia pracowników i s uchaczy, w ubieg ym roku koszty te stanowi y ok. 67% wszystkich kosztów, 24% kosztów stanowià wydatki na eksploatacj i szkolenie, 6% honoraria, 3 % remonty. Zatem, struktura kosztów jest podobna jak w pozosta ych uczelniach wojskowych. 2 Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002

5 Wywiad mane Êrodki sà zbyt ma e, by mo na by o utrzymaç zarówno dotychczasowà rozwini tà infrastruktur, jak i struktur organizacyjnà uczelni. Oceniajàc sytuacj na dzieƒ dzisiejszy z punktu widzenia kosztów, niektóre obiekty uczelniane trzeba b dzie oddaç pod wynajem, sprzedaç, a struktur organizacyjnà uczelni dostosowaç do aktualnych zadaƒ (np. po àczenie bibliotek, zintegrowanie punktów produkcji i wydawania wy ywienia dla spo ecznoêci akademickiej, dalsza integracja gospodarki magazynowej itp.). Na tle wielkoêci przyznanej dotacji na wydatki rzeczowe korzystnie wyglàda wysokoêç Êrodków przeznaczonych na uposa enia o nierzy, gdy liczba tzw. etatów kalkulacyjnych dla kadry w porównaniu do ubieg ego roku zmniejszy a si tylko o 4 i wynosi 562. Zmniejszono natomiast znacznie zarówno limit Êrodków na wynagrodzenia, jak i tzw. stan bazowy na pracowników cywilnych, mianowicie z 490 na 466 etaty kalkulacyjne. Kadra i pracownicy cywilni kwestury AON Powoduje to koniecznoêç zmian niektórych form dzia alnoêci na tzw. dzia alnoêç wyodr bnionà, a wi c dzia alnoêç finansowanà z w asnych przychodów. Mam tu na myêli takie komórki organizacyjne jak: kasyno akademickie, hotel i oêrodek sportowy ZWFi SzO i OÊrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Zegrzu. Mój wniosek w pe ni podziela zast pca komendanta ds. ogólnych, który powo a ju zespó majàcy za zadanie przygotowaç stosowne dokumenty, które b dà przedstawione rektorowi i senatowi. Ârodki publiczne przeznaczone na dzia alnoêç dydaktycznà, które obecnie i w dajàcej si przewidzieç przysz oêci b dà g ównym êród em finansowania naszej uczelni muszà byç uzupe nione Êrodkami pochodzàcymi z odp atnej dzia alnoêci dydaktycznej, a tak e z innych êróde. Zak adajàc wi c, e b dziemy gospodarowaç rozsàdnie, pieni dzy nie powinno zabraknàç. Jakie sà bezpoêrednie uwarunkowania ci ç bud etu uczelni? Odpowiedê na to pytanie wymaga nieco szerszego kontekstu. Otó, stan finansów publicznych paƒstwa, nasze zadania wynikajàce z wstàpienia do NATO pozwalajà utrzymaç armi na poziomie 150 tys. ludzi. Realizacja programów przebudowy, modernizacji i finansowania si zbrojnych trwa ju kilka lat. Zosta y nimi obj te w pierwszej kolejnoêci jednostki liniowe, instytucje centralne, wojskowe kluby garnizonowe, orkiestry, wojskowe oêrodki sportowe. Nie dotyczy y jedynie wy szego szkolnictwa wojskowego. Statutowe zadania nak adane na naszà uczelni sà mniejsze ni np. 8 lat temu, kiedy to pierwszy rok dyplomowych studiów dziennych rozpoczyna o znacznie wi cej oficerów ni obecnie (w 2002 r. tylko 85 s uchaczy). Podobnie jest ze studiami pody- Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002 3

6 Wywiad plomowymi, ró norodnymi kursami i szkoleniami. W zwiàzku z tym od 1999 roku w za o eniach do bud etów akademii wojskowych pojawi y si pierwsze próby przydzielania Êrodków bud etowych na realizacj konkretnych zadaƒ, co wywo a o zjawisko wprowadzania tzw. etatów kalkulacyjnych tj. okre- Êlonej liczby stanowisk s u bowych i odpowiadajàcych im Êrodków pieni nych dla o nierzy s u by sta ej, kontraktowej i nadterminowej. Bazà do naliczenia tych etatów jest m.in. wielkoêç pensum dydaktycznego realizowanego przez wojskowych nauczycieli akademickich. SpecjaliÊci ze Sztabu Generalnego przy wyliczaniu wielkoêci pensum np. na roczne szkolenie 280 s uchaczy ( àcznie z ich obs ugà) sà w tym bardzo precyzyjni. Z moich obserwacji i analiz wynika, i przy naliczaniu pensum interesujà ich bie àce zadania dydaktyczne. Poniewa zadania te malejà, powoduje to zauwa alne od dwóch lat zmniejszanie liczby etatów kalkulacyjnych dla kadry i stanu bazowego pracowników wojska, a co za tym idzie tak e Êrodków pieni nych. Narzucenie konkretnej liczby etatów kalkulacyjnych dla kadry, co zosta o dokonane w ramach pierwszego etapu dawno ju zapowiadanej etatyzacji, spowodowa o koniecznoêç przebudowy struktury uczelni. W efekcie 85 o nierzom zawodowym (tj. ok. 25% ogólnego stanu kadry), bo na tyle w aênie etatów nie otrzymano w 2001 r. Êrodków pieni nych, wypowiedziano stosunek s u bowy. Jakie nale noêci pieni ne przys ugujà zwalnianym oficerom? Wyodr bni bym tutaj dwa etapy wyp acania nale noêci. Pierwszy z nich obejmuje nale noêci p acone w uczelni w dniu zwolnienia z zawodowej s u by wojskowej. Obecnie z naszej uczelni przewa nie zwalniani sà o nierze majàcy pe nà wys ug, zatem, stosownie do postanowieƒ ustawy z dnia 17 grudnia 1974 o uposa eniu o nierzy (DzU, nr 5 poz. 18 z 1992 r. z póên. zm.) o nierzom tym przys uguje: Odprawa w wysokoêci trzymiesi cznego uposa- enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta ym, nale nego na ostatnio zajmowanym stanowisku s u bowym a do wysokoêci szeêciomiesi cznego uposa enia przy pe nej wys udze. Ekwiwalent pieni ny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze s u by oraz za urlopy zaleg e. Zrycza towany ekwiwalent pieni ny za nie wykorzystany w roku zwolnienia ze s u by przejazd na koszt wojska. Nagroda roczna w wysokoêci proporcjonalnej do okresu s u by. Wymienione nale noêci podlegajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Ponadto uczelnia mo e wyp aciç, w razie wypowiedzenia stosunku s u bowego zawodowej s u by wojskowej dokonanego przez w a- Êciwy organ wojskowy, jednorazowe odszkodowanie na wniosek o nierza w wysokoêci jednomiesi cznego uposa enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta ym, nale nego na ostatnio zajmowanym stanowisku s u bowym, za ka dy miesiàc skrócenia okresu wypowiedzenia. Mam tutaj na myêli postanowienia art. 14 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu si zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach , który notabene jest bardzo ró nie interpretowany przez instytucje zajmujàce si tà problematykà, szczególnie ust. 6 wymienionego artyku u. W mojej ocenie, nieszcz sny zapis dotyczy jedynie o nierzy zawodowych nie majàcych 15-letniej wys ugi, którym brakuje dos ownie paru miesi cy. Jednorazowe odszkodowanie podlega opodatkowaniu rycza towemu w wysokoêci 20%. Sk adka zdrowotna (7,75% od podstawy) nie zosta- 4 Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002

7 Wywiad nie potràcona w razie z o enia przez o nierza stosownego oêwiadczenia, i sam za okres odszkodowania si ubezpieczy. W drugim etapie, co miesiàc przez okres jednego roku po zwolnieniu ze s u by, Wojskowe Biuro Emerytalne wyp aca uposa enie zasadnicze wraz z dodatkami sta ymi, nale ne na ostatnio zajmowanym stanowisku s u bowym. o nierz, który nie ma uprawnieƒ do zaopatrzenia emerytalnego lub zamiast tego zaopatrzenia wybra wymienione wy ej uposa enie, mo e pobraç uposa enie za ca y nale ny okres z góry. Tak zwana dwunastka podlega opodatkowaniu podatkiem rycza towym (20%) i z tytu u sk adki zdrowotnej (7,75%) podstawy, co razem stanowi 27,75%. Jaka cz Êç zwalnianych oficerów, bioràc pod uwag mo liwoêci finansowe Akademii, ma szans pozostaç w uczelni w charakterze pracowników cywilnych? Stosownie do nowych uwarunkowaƒ organizacyjno-finansowych rektor poleci mi i szefowi Oddzia u Organizacyjno Kadrowego przygotowaç 25 etatów kalkulacyjnych dla pracowników cywilnych, z przeznaczeniem na zatrudnienie w 2002 roku by ych wojskowych. Stanowiska te, finansowane ze Êrodków z dotacji bud etowej, majà zapewniç w aêciwe funkcjonowanie Akademii pod wzgl dem dydaktyczno naukowym i administracyjnym. Musz w tym miejscu dodaç, e dzi ki zrozumieniu nowej sytuacji przez kierownictwa jednostek organizacyjnych i zarzàd zwiàzków zawodowych AON uda o si osiàgnàç niezb dny consensus w tej sprawie. Dzi ki temu jesteêmy przygotowani do przyj cia cz Êci zwalnianych oficerów jako pracowników cywilnych. Rozwiàzanie to wywo a o jednak koniecznoêç zredukowania stanowisk administracyjnych, na których byli zatrudnieni emeryci wojskowi i cywilni posiadajàcy drugie êród o dochodu. Zadaniami realizowanymi na tych stanowiskach zostali obarczeni inni pracownicy, bàdê te b dà one inaczej op acane (np. jednorazowe umowy zlecenia). Rozwijajàca si odp atna dzia alnoêç dydaktyczna stwarza dalsze mo liwoêci zatrudnienia zwalnianych, wojskowych nauczycieli akademickich. Czy o nierze zawodowi i pracownicy cywilni mogà liczyç w bie àcym roku na jakiekolwiek podwy ki uposa eƒ i wynagrodzeƒ? Niestety, nie mam w tej kwestii dobrych wieêci. Najprawdopodobniej w 2002 r. nie b dzie adnych podwy ek uposa eƒ i wynagrodzeƒ. W rzàdowym projekcie bud etu paƒstwa przewidziano bowiem m.in. zamro enie w bie àcym roku p ac wszystkich pracowników sfery bud etowej. W naszych warunkach dotyczy to uposa eƒ oraz innych Êwiadczeƒ o nierzy zawodowych oraz wynagrodzeƒ pracowników cywilnych. JeÊli wi c sprawdzà si prognozy dotyczàce inflacji, w roku 2002 nale y oczekiwaç spadku si y nabywczej uposa eƒ (wynagrodzeƒ) naszych pracowników o ok. 5%. Przypomnijmy jednak, e zarówno dla kadry, jak i pracowników cywilnych rok 2001 by pod wzgl dem finansowym bardzo korzystny. Kadra otrzyma- a znaczne (18 20%) podwy ki uposa eƒ. Pracownicy cywilni naszej uczelni dwukrotnie otrzymali podwy ki wynagrodzeƒ (od 1 stycznia ub. r. w ramach podwy ek dla pracowników sfery bud etowej oraz od 1 wrzeênia na mocy znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wy szym). W zwiàzku z dziurà bud etowà dalsze, przewidziane w tej ustawie od 1 wrzeênia 2002 r. i 2003 r., podwy ki dla nauczycieli akademickich i pracowników nieb dàcych nauczycielami akademickimi zostanà prawdopodobnie zawieszone, choç ostatnio mówi si o podwy ce z dniem 1 grudnia 2002 r. dla tych grup zawodowych. Jak b dzie, czas poka e! Niejako na marginesie chcia bym uêciêliç wypowiedê szefa logistyki, zamieszczonà w poprzednim numerze Biuletynu, dotyczàcà kszta towania indywidualnych wynagrodzeƒ naszych pracowników. Pad o tam np. stwierdzenie, e g ówny energetyk uczelni zarabia 1200 z. Przede wszystkim w s u bach logistycznych nie wyst puje stanowisko o takiej nazwie. Prawdopodobnie wi c chodzi o o starszego mistrza ds. energetycznych, który jednak zarabia miesi cznie 2761 z (brutto + ZUS, FP), netto zaê, czyli do r ki 1565 z. Tytu em bardziej ogólnego komentarza do wspomnianej wypowiedzi chcia bym wyjaêniç, i ka dego roku do dyspozycji szefów komórek, w których zatrudnieni sà pracownicy nieb dàcy nauczycielami akademickimi, przyznawane sà (w zwiàzku z podwy kami p ac) rozdzielane komisyjnie limity Êrodków pieni nych na indywidualne podwy ki wynagrodzeƒ dla tej grupy pracowników. Ka dorazowo na odprawach s u bowych kierowniczej kadry uczelni poprzedzajàcych decyzje w tej kwestii podkre- Êlam, e w pierwszej kolejnoêci nale y premiowaç osoby zajmujàce stanowiska niezb dne do w aêciwego funkcjonowania uczelni. Szefowie poszczególnych pionów majà jednak wolnà r k w dysponowaniu przyznanymi limitami. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby osoba zajmujàca stanowisko Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002 5

8 Wydarzenia szczególnie istotne dla uczelni pobiera a wynagrodzenia adekwatne zarówno do zakresu obowiàzków, jak i ponoszonej odpowiedzialnoêci. Warto tak e wspomnieç, i w zwiàzku z trwajàcà restrukturyzacjà uczelni i naturalnym (emerytury, renty) odchodzeniem pracowników istnieje mo liwoêç wykorzystywana zresztà przez cz Êç kierowników zmniejszenia zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w konsekwencji podwy szenia wynagrodzeƒ tym pracownikom, którym zwi kszono zakres obowiàzków. Takie rozwiàzanie jest korzystne zarówno dla samych pracowników, jak i dla pracodawcy. Nie mo e byç zatem mowy o braku mo liwoêci wysokiego wynagradzania osób zajmujàcych wa ne stanowiska w uczelni, jest natomiast problem indywidualnego rozdzia u przez prze o onych przyznanych Êrodków. Uwzgl dnienia zakresu obowiàzków, odpowiedzialnoêci i lojalnoêci wobec pracodawcy. Poinformowania danej grupy pracowników, jakie by y zasady dokonania indywidualnych podwy ek wynagrodzeƒ. Czego yczy by sobie kwestor w nowym roku bud etowym uczelni? yczy bym sobie przede wszystkim utrzymania w uczelni dotychczasowej p ynnoêci finansowej, zadowolenia kadry, pracowników, s uchaczy, o nierzy niezawodowych z obs ugi finansowej realizowanej przez kwestur oraz w aêciwej obs ugi prawnej uczelni. Zrozumienia przez niektórych szefów komórek organizacyjnych zmian zachodzàcych w zasadach finansowania uczelni. Chcia bym te, by zosta uwzgl dniony nasz wniosek skierowany do Departamentu Bud etowego o zwi kszenie dotacji na wydatki rzeczowe w bie àcym roku oraz by jak najszybciej zosta y zakoƒczone w uczelni inwestycje budowlane àcznie z ich rozliczeniem. Jak najszybszego uruchomienia Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, stworzy to bowiem mo liwoêç zatrudnienia cz Êci zwalnianej kadry. Zrealizowania zamierzeƒ poszerzajàcych ofert edukacyjnà Akademii na inne resorty, a zatem zwi kszenie liczby studentów, zw aszcza osób cywilnych. W tym upatrywa bym dodatkowych znacznych êróde finansowania dzia alnoêci naszej uczelni. Rozmawia a Ewa Kostka Kursy dla oficerów Krajowy kurs wspó pracy cywilno- -wojskowej (CIMIC) Kurs by organizowany po raz pierwszy i trwa tydzieƒ (w dniach r.). Przeznaczony dla oficerów sztabów przewidywanych do s u by w obszarze CIMIC w kraju i za granicà. W kontyngentach narodowych (szczebel batalionu) lub strukturach wielonarodowych NATO (szczebel brygady). Zakres tematyczny kursu obejmuje informacje podstawowe o systemie zbiorowego bezpieczeƒstwa ONZ, systemie regionalnego bezpieczeƒstwa NATO, o organizacjach mi dzynarodowych, teorii utrzymywania pokoju (peacekeeping, peacemaking, peaceenforcement, peacebuilding), prawie konfliktów zbrojnych i bezpieczeƒstwa. W kursie uczestniczy o 33 skierowanych przez DK i DSzW MON oficerów Wojska Polskiego od stopnia porucznika do pu kownika. Poruszana na kursie problematyka jest ÊciÊle zwiàzana ze strategià u ycia si zbrojnych oraz ze zjawiskiem umi dzynarodowienia stosunków wojskowych (CIMIC jest formà tego zjawiska) i wp ywem tego umi dzynarodowienia na strategi bezpieczeƒstwa. Tematy CIMIC dotyczà równie obronnoêci i strategii bezpieczeƒstwa (koncepcji strategicznej NATO) oraz wspó pracy z organizacjami mi dzynarodowymi, instytucjami rzàdowymi i pozarzàdowymi. Mi dzynarodowy kurs oficerów sztabów przewidzianych do operacji wspierania pokoju (Peace Support Operations Staff Officers Course PSO SOC). Kurs, organizowany raz w roku, trwa tydzieƒ ( r.). Przeznaczony by dla oficerów sztabów przewidywanych do s u by w kontyngentach narodowych (szczebel batalionu) lub Kwater G ównych Si Pokojowych Organizacji Mi dzynarodowych ONZ OBWE, NATO (szczebel brygady). Zakres tematyczny kursu obejmuje informacje podstawowe o systemie zbiorowego bezpieczeƒstwa ONZ, systemie regionalnego bezpieczeƒstwa NATO, o organizacjach mi dzynarodowych, teorii utrzymywania pokoju (peacekeeping, peacemaking peaceenforce- 6 Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002

9 Wydarzenia ment, peacebuilding), prawie konfliktów zbrojnych i bezpieczeƒstwa. G ówne tematy kursu dotyczy y systemu procedur operacyjnych i sztabowych w dowództwach narodowych i wielonarodowych. Kurs koƒczy o çwiczenie grupowe prowadzone przez doêwiadczonych w operacjach pokojowych oficerów z 18 batalionu powietrzno-szturmowego w Bielsku Bia ej oraz 2 Korpusu Zmechanizowanego. W kursie uczestniczy o 20 oficerów od porucznika do majora (w tym dwóch oficerów z Czech i jeden z Litwy). Zaj cia odbywa y si w j. angielskim. Kolejni absolwenci Wy szych Kursów Obronnych Drugi rzàd, od lewej: Przemys aw Biliƒski dyrektor Departamentu Nauki i Kadr Medycznych Ministerstwo Zdrowia, W adys aw Winnicki dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Skarbu Paƒstwa, Stanis aw Sulenta zast pca dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego MSWiA, Tomasz Michalak dyrektor Biura Integracji Europejskiej w Kancelarii Prezydenta RP. Trzeci rzàd, od lewej: Jacek Barylski zast pca dyrektora Departamentu Gwarancji i Por czeƒ Ministerstwa Finansów, Pawe Jastrz bski dyrektor Departamentu Polityki Transportowej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Jerzy Molak dyrektor Departamentu Handlu i Us ug w Ministerstwie Gospodarki, Radomir Korsak szef Wydzia u w Departamencie Spo eczno- Wychowawczym MON, Wojciech Kijowski dyrektor generalny w Ministerstwie SprawiedliwoÊci. W listopadzie ub. r. WKO ukoƒczy y dwie kolejne grupy absolwentów: grupa dyrektorów departamentów ministerstw i urz dów centralnych (9.11) oraz grupa starostów (16.11)....i grupa starostów Absolwenci WKO wraz z przedstwicielami w adz uczelni i kierownictwa WS-O grupa ministerialna Pierwszy rzàd, od lewej: Krzysztof Opalski zast pca dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeƒstwa Europejskiego MSZ, Maria Reutt zast pca dyrektora Biura Promocji, Kadr i Szkolenia GUS, gen. dyw. prof. dr hab. Boles aw Balcerowicz komendant AON, Danuta Nadolna zast pca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Urz du S u by Cywilnej, p k dr hab. Jacek Paw- owski komendant Wydzia u Strategiczno-Obronnego. Pierwszy rzàd, od lewej: Marek TramÊ starosta powiatu polkowickiego, Józef Bober starosta powiatu lubiƒskiego, gen. bryg. prof. dr hab. Micha Krauze zast pca komendanta AON ds. naukowych, Marian Tarabu a prezydent Jaworzna, p k dr hab. Jacek Paw- owski komendant Wydzia u Strategiczno-Obronnego. Drugi rzàd, od lewej: Krzysztof Wójcik prezydent Bytomia, Leszek Czarnobaj starosta powiatu kwidzyƒskiego, Zbigniew Stencel starosta powiatu koêcierzyƒskiego, Bogdan Dombrowski starosta powiatu gdaƒskiego, Henryk Kuêniak kierownik Powiatowego Centrum Zarzàdzania Kryzysowego Starostwa S upeckiego. Nieobecni na zdj ciu: Aleksander Gappa starosta powiatu cz uchowskiego, Walery Czarnecki starosta powiatu lubaƒskiego. Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002 7

10 Wydarzenia Konferencje naukowe Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwaƒ edukacyjnych W dniach listopada w Instytucie Nauk Humanistycznych odby a si konferencja naukowa nt. Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwaƒ edukacyjnych. Obrady plenarne przebiega y pod has em: Przywództwo poglàdy i oczekiwania. Drugà cz Êç konferencji stanowi y obrady w dwóch sekcjach ( Ku modelowi przywództwa wojskowego oraz Edukacja dla przywództwa ). Na konferencj przybyli: komendant AON gen. dyw. prof. dr hab. Boles aw Balcerowicz, prorektor ds. ogólnych gen. bryg. Jan Klejszmit, prorektor ds. dydaktycznych p k prof. dr hab. in. Piotr Sienkiewicz, p k prof. dr hab. Bogdan Szulc. Ponadto w konferencji uczestniczy o ponad dwustu zaproszonych goêci, m.in. prof. dr hab. Jerzy Màczyƒski zuniwersytetu Wroc awskiego, prof. dr hab. Kazimierz Doktór z PAN, kontradm. Marek Bràgoszewski z Dowództwa Marynarki Wojennej, mgr Bogus aw Feder za o yciel i prezes Centrum Kreowania Liderów liczni pracownicy naukowi AON. Wyg oszono ponad 40 referatów, mi dzy innymi: Przywództwo wobec wyzwaƒ wspó czesnoêci, Filozoficzny i historyczny kontekst przywództwa oraz Edukacja dla przywództwa w wojsku. Celem konferencji by o ustalenie obecnego stanu edukacji dla przywództwa, identyfikacja oczekiwaƒ wobec przywódców w wojsku i w innych organizacjach oraz okreêlenie perspektyw rozwoju przywództwa na ró nych szczeblach edukacji cywilnej i wojskowej. Dla Akademii konferencja by a szczególnie wa na ze wzgl du na mo liwoêç podsumowania wyników badaƒ, doêwiadczeƒ praktyków oraz konfrontacji poglàdów przedstawicieli ró nych Êrodowisk, a tak e ze wzgl du na edukacyjny aspekt idei przywództwa. Tradycyjna interpretacja poj cia przywództwa jest bowiem tak silnie zakorzeniona w ÊwiadomoÊci spo ecznej, e mog oby si wydawaç, i nic ju nie zmieni tego wizerunku. Powszechne jest przekonanie, e przywódcà staje si ka dy, kto pozostaje w okreêlonych stosunkach z ludêmi, jest zdolny do wywierania na nich wp ywu. W wojsku przywództwo zwiàzane jest nierozerwalnie z dowodzeniem, szkoleniem oraz wykonywaniem ró nych, z o onych zadaƒ. Obecnie w kraju i na Êwiecie zapotrzebowanie na autentyczne przywództwo nie tylko utrzymuje si, lecz w Êwietle obecnych i perspektywicznych wyzwaƒ wzrasta. Powszechne jest prze- Êwiadczenie, e dawna formu a dowodzenia, oparta cz sto niemal wy àcznie na autorytecie formalnym prze o onego, obecnie zupe nie nie przystaje do demokratycznych przeobra eƒ dokonujàcych si w naszym paƒstwie i w si ach zbrojnych. Nie uwzgl dnia te zasad dowodzenia, jakie dominujà w strukturach koalicyjnych NATO. Stàd koniecznoêç poszukiwania takiego modelu przywództwa, który, godzàc funkcje wojska jako instytucji z potrzebami grup i zespo ów zadaniowych, uwzgl dnia by tak e osobiste interesy oraz potrzeby rozwojowe wszystkich uczestników tej szczególnej organizacji. Red. Dzia ania po àczone 29 listopada w Wydziale Strategiczno-Obronnym odby a si konferencja nt. Dzia ania (operacyjne) po àczone. Na konferencj oprócz komendy AON, komendantów wydzia ów i instytutów, szefów katedr oraz zak adów i samodzielnych pracowników naukowych uczelni przybyli zaproszeni goêcie ze Sztabu Generalnego WP: p k Zdzis aw Wójcik szef zarzàdu P-3, p k Stefan Czmur zast pca szefa zarzàdu P-5; z Dowództwa Wojsk Làdowych: gen. bryg. Waldemar Skrzypczak szef wojsk pancernych i zmechanizowanych, p k Eugeniusz Przenios o szef oddzia u szkolenia, z Dowództwa Wojsk Lotniczych: p k dr hab. pil. Stanis aw Zajas szef zarzàdu G-3 i p k dypl. nawig. Zbigniew Galec szef zarzàdu G-2. Konferencj otworzy komendant AON gen. dyw. prof. dr hab. Boles aw Balcerowicz. Stan i perspektywy badaƒ przedstawi gen. bryg. prof. dr hab. Micha Krauze. Referaty wyg osili: p k dr hab. Jacek Paw owski ( Istota dzia aƒ po àczonych ), p k prof. dr hab. Adam Tomaszewski ( Wojska làdowe w dzia aniach po àczonych ), p k prof. dr hab. Wojciech Michalak ( Si y powietrzne w dzia aniach po àczonych ), 8 Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002

11 Wydarzenia kmdr mgr Piotr Gawliczek ( Si y morskie w dzia aniach po àczonych ), Eugeniusz Nowak ( Logistyka w dzia aniach po àczonych ), p k mgr in. Zdzis aw Wójcik ( Przygotowanie dowództw i sztabów do planowania i prowadzenia dzia aƒ po àczonych ), p k dr hab. Mariusz Wiatr ( Koncepcja kszta cenia w obszarze dzia aƒ po àczonych ). Sala obrad konferencji Konferencja zamkn a pierwszy etap badaƒ naukowych, prowadzonych w AON, których celem jest stworzenie podstaw teorii dzia aƒ po àczonych. Celem konferencji by o zaprezentowanie i weryfikacja wyników pierwszego etapu badaƒ oraz wymiana doêwiadczeƒ dotyczàcych po àczonych dzia- aƒ si zbrojnych, ich wp ywu na kierunki, zakres i koniecznoêç zmian w si ach zbrojnych RP, co przek ada si na treêci i formy kszta cenia w Akademii Obrony Narodowej. DoÊwiadczenia u ycia si zbrojnych do realizacji celów politycznych wykazujà jednoznacznie po àczony charakter prowadzonych operacji. W osta-tniej dekadzie XX w. mieliêmy mo liwoêç zaobserwowania dzia aƒ prowadzonych wspólnym wysi kiem wszystkich oêrodków politycznych, rodzajów si zbrojnych oraz struktur pozamilitarnych w uk adzie sojuszniczym czy koalicyjnym. Dostosowanie struktur organizacyjnych, zapewnienie kompatybilnoêci uzbrojenia i sprz tu technicznego, a przede wszystkim odpowiednie przygotowanie (kszta cenie i szkolenie) dowództw, sztabów i wojsk stanowi istotne wyzwanie dla naukowców i praktyków w mundurach. Dyskusj i ca à konferencj podsumowa rektor Akademii Obrony Narodowej gen. Balcerowicz. Pierwsza refleksja dotyczy a aktualnoêci wzorców przyjmowanych przez si y zbrojne RP w procesie osiàgania interopracyjnoêci z armiami zachodnimi. Na poczàtku lat 90. i póêniej si y zbrojne RP w drodze do NATO przej y z Zachodu przemijajàce ju tam wzorce strukturalno-funkcjonalne, charakteryzujàce si znacznà autonomicznoêcià poszczególnych rodzajów si zbrojnych. Ten proces przejmowania zdezaktualizowanych wzorców, nazwany przez rektora autonomizacjà pod pràd, zamiast zanikaç post puje. Tymczasem wspó czesne u ycie si zbrojnych NATO wskazuje na ich po àczony charakter. PowinniÊmy zatem dà- yç do wyprzedzania rzeczywistoêci zamiast biernie obserwowaç proces erozji poprzedniego adu. Druga refleksja rektora dotyczy a organizacji dowodzenia, które jest w istocie esencjà dzia aƒ (operacji) po àczonych. W tym kontek- Êcie mówca zwróci uwag na tendencj do ograniczania szczebli dowodzenia, uwarunkowanà przede wszystkim Êrodkami dowodzenia i àcznoêci oraz mo liwoêcià kontroli wielu obiektów jednoczeênie. Nawiàzujàc do wystàpienia kmdr. Zieliƒskiego z Akademii Marynarki Wojennej, rektor podda pod rozwag uczestników konferencji problem na ile w badaniach dzia aƒ po àczonych nale y koncentrowaç si na ich wymiarze sojuszniczym, na ile zaê narodowym. Kwestia wywa enia proporcji jest otwarta, jednak nie ulega wàtpliwoêci, e badaƒ nie mo na prowadziç roz àcznie. Kolejna refleksja dotyczy a mo liwoêci zdominowania koncepcji u ycia naszych si morskich przez sposób myêlenia paƒstw wyspiarskich, a co za tym idzie bezkrytycznego przyjmowania doktryn NATO. Odnoszàc si do wystàpienia p k. Wiatra, rektor wyrazi opini, i formu a kszta cenia w Akademii Obrony Narodowej musi ulec redefinicji, gdy obecnie, zamiast przekazywaç wiedz o operacjach po àczonych my o nich tylko mówimy. W kwestii organizacji kszta cenia w zakresie dzia aƒ po àczonych za bardzo wa nà uzna Êcis à wspó prac Akademii Obrony Narodowej z Akademià Marynarki Wojennej. Jednak e, jak zapowiedzia, uêciêlenie zmian kszta cenia w tej dziedzinie b dzie jeszcze przedmiotem dyskusji wewn trznych w AON i na szczeblu MON. pp k dypl. nawig. Ryszard Niedêwiecki Akademii Obrony Narodowej nr 6/2002 9

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 44 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Kronika 2 Europejski Dzieƒ Morza 5 Sieç Centrów Doskonalenia i Kszta cenia

Bardziej szczegółowo