Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17."

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wdrożona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w Polsce została oparta na koncepcji trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego Polaków. I filar to powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych administrowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. II filar to rozwiązanie oparte na zasadzie kapitałowej Otwartych Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne także w ramach powszechnego obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Natomiast rozwiązania składające się na III filar to głównie indywidualne konta emerytalne (IKE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) 1. Według zamierzeń ustawodawcy pracownicze programy emerytalne miały stać się najważniejszą częścią III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Pracodawca miał dowolność w tworzeniu takiego programu, a pracownik w jego uczestnictwie. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego 2 (KNF) na dzień 31 grudnia 2009 r. w Polsce funkcjonowało 1099 PPE obejmujących 333 tys. uczestników, którzy posiadali aktywa o wartości prawie 5 mld zł. Choć liczba zarejestrowanych programów, jak też liczba ich uczestników oraz wartość aktywów zgromadzonych w ramach tych form stale wzrastała, to jednak PPE nie stały się popularną instytucją. Jak wskazuje M. Szczepański, odnosząc się do sytuacji na dzień 31 grudnia 2008 r., Dobrowolny, III filar istnieje co prawda, ale rozwija się bardzo powoli, a jego zakres podmiotowy jest znacznie ograniczony 3. Problem niewystarczającego rozwoju tej dobrowolnej części nowego systemu emerytalnego jest istotny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Autor podziela stanowisko M. Szczepańskiego, który stwierdza: Zapewnienie bowiem odpowiedniego standardu zabezpieczenia finansowego na starość należy do najważniejszych wyzwań polityki społecznej rozumianej jako sfera działalności praktycznej oraz jako jedna z dyscyplin nauk 1 IKE zostały wprowadzone dopiero w 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, co nastąpiło równolegle z wprowadzeniem nowej ustawy o PPE, która częściowo zmodyfikowała pewne istotne aspekty formalne instytucji PPE. Ponadto w 2011 roku wprowadzono IKZE indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które również powinny być kwalifikowane jako forma III filara. 2 Dane za Pracownicze programy emerytalne w 2009 r., publikacja KNF dostępna na stronie internetowej: [dostęp ], tab. 1, s M. Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s

2 ekonomicznych, ściśle powiązana z praktyką 4. Zapewnienie odpowiedniego standardu zabezpieczenia finansowego powinno się rozwijać poprzez różne formy, w tym pracownicze programy emerytalne. Takie stanowisko jest poparte analizą prawną i ekonomiczną w literaturze przedmiotu. Ten kierunek działań postuluje Unia Europejska i jest realizowany w krajach europejskich. Chociaż w porównaniu z innymi elementami systemu zabezpieczenia emerytalnego PPE nie są tak szeroko znane, to rynek tej formy zabezpieczenia na starość powoli się rozwija i można oczekiwać, iż wraz z rozwojem gospodarki oraz pozapłacowych form wynagradzania pracowników stanie się on coraz popularniejszy. Dziesięciolecie ( ) funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych pozwala na ich opisanie, przeanalizowanie i ocenę, a także na wskazanie dróg rozwoju tych programów w przyszłości. Celem badawczym rozprawy jest dokonanie krytycznej oceny funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych jako formy zabezpieczenia dochodów na starość tak w zakresie istniejących rozwiązań prawnych, jak też aspektów ekonomicznych. Ma ona przyczynić się do określenia zmian i zaproponowania rekomendacji, jakie powinny zostać wprowadzone, aby ta forma dodatkowego zabezpieczenia na starość mogła się dynamicznie rozwijać. Realizacja tego celu wymagała przeprowadzenia: pogłębionej analizy prawnych i ekonomicznych uwarunkowań tworzenia oraz funkcjonowania PPE; analizy przepisów prawnych dotyczących pracowniczych programów emerytalnych, tj. ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 22 sierpnia 1997 r. i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. wraz z ich nowelizacjami; analizy innych dostępnych form dodatkowego dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego, tj. indywidualnych kont emerytalnych w takim zakresie, w jakim pozostają one we wzajemnej zależności z PPE; identyfikacji miejsca PPE w polskim systemie emerytalnym, ich głównych cech charakterystycznych, konstrukcji prawnej i zasadności ekonomicznej; identyfikacji na podstawie praktyki lat najważniejszych czynników sprzyjających i hamujących rozwój pracowniczych programów emerytalnych w Polsce; przedstawienia kierunków rozwiązań na przyszłość oraz rekomendacji w zakresie szerszego wykorzystania tego instrumentu. 4 Ibidem, s

3 W pracy autor stawia oraz weryfikuje następujące trzy hipotezy badawcze: 1) funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych w Polsce wskazuje, iż czynniki wpływające pozytywnie oraz negatywnie na ich tworzenie leżą przede wszystkim w sytuacji ekonomicznej pracodawców i pracowników oraz w świadomości podmiotów uczestniczących w systemie, a nie w konstrukcji prawnej PPE; 2) dla zintensyfikowania rozwoju pracowniczych programów emerytalnych potrzebne są zmiany w zakresie polityki społecznej państwa (np. zmiany w systemie podatkowym), zmiany w podejściu do promocji tej formy zarówno przez państwo, jak i przez usługodawców oraz pracodawców; 3) środki gromadzone w pracowniczych programach emerytalnych będą odgrywały coraz ważniejszą rolę w zabezpieczeniu materialnym na starość. Do osiągnięcia zamierzonego celu rozprawy dokonano przeglądu literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej), dostępnych opracowań i danych, szczególnie publikacji organów nadzoru nad PPE (Urzędu Nadzoru Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego), firm doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Mercer Polska Sp. z o.o., AonHewitt Sp. z o.o.) oraz innych dokumentów dotyczących podejmowanych zagadnień. Dokonano również analizy krajowych aktów prawnych regulujących kwestie funkcjonowania PPE. Dodatkowo wykorzystano informacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz urzędów administracji centralnej. Źródłem wiedzy były także badania empiryczne o charakterze ilościowym i jakościowym uzyskane przez autora od pracodawców prowadzących PPE, podmiotów zarządzających, przedstawicieli związków zawodowych, urzędników organu nadzoru oraz uczestników PPE, a mianowicie: badanie ilościowe przeprowadzone techniką analizy zbiorczych danych przygotowanych na podstawie ponad 4000 rocznych informacji o prowadzonych PPE składanych przez pracodawców do KNF za lata (obowiązek corocznego raportowania do organu nadzoru nałożony przez ustawodawcę na wszystkich pracodawców prowadzących PPE); badanie jakościowe wykonane metodą 44 bezpośrednich wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach z przedstawicielami wybranych pracodawców, z przedstawicielami podmiotów zarządzających, z urzędnikami organu nadzoru oraz z przedstawicielami związków zawodowych w celu uzyskania informacji na temat najważniejszych aspektów praktycznego funkcjonowania PPE; 8

4 badanie jakościowe wykonane metodą wywiadów pogłębionych z grupą 34 uczestników lub byłych uczestników PPE w celu uzyskania informacji o znaczeniu oszczędzania w PPE dla tych osób oraz zidentyfikowania wpływu oszczędzania w PPE na ich dochody na emeryturze. W rozprawie wykorzystano metody statystyczne (statystykę opisową oraz metodę reprezentacyjną), metodę opisu czynników wpływających na tworzenie i funkcjonowanie PPE w analizowanym okresie (na podstawie danych ilościowych i jakościowych uzyskanych przez autora w wyniku własnych badań empirycznych) oraz metodę wyjaśniania (eksplantacji) dla zobrazowania zależności między zidentyfikowanymi czynnikami wpływającymi na rozwój pracowniczych programów emerytalnych. Zakres czasowy rozprawy obejmuje okres od rejestracji pierwszego pracowniczego programu emerytalnego w Polsce, co miało miejsce dnia 1 października 1999 r., do dnia 31 grudnia 2009 r., która to data wyznacza koniec pierwszej dekady funkcjonowania instytucji PPE w Polsce. Zakres podmiotowy obejmuje wszystkie PPE utworzone i funkcjonujące w Polsce w latach , chociaż również późniejszy rozwój PPE został przez autora dostrzeżony. W opinii autora te dwa zakresy stanowią dostateczną podstawę, pozwalającą na przeprowadzenie analiz oraz sformułowanie wniosków. Praca składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. We wprowadzeniu przedstawiony został cel badań, główny problem badawczy i hipotezy badawcze. W rozdziale I zaprezentowano dotychczasowy stan wiedzy na temat pracowniczych programów emerytalnych w literaturze przedmiotu. Autor omawia też koncepcję systemu filarowości, miejsce pracowniczych programów emerytalnych w systemie emerytalnym w Polsce, wskazując także na ich genezę oraz prezentując niektóre zakładowe systemy emerytalne działające w innych państwach. Przedstawia rozwiązania alternatywne wobec PPE (plany tzw. IV filara) oraz współzależności między PPE a IKE. Rozdział II omawia obowiązującą konstrukcję prawną PPE oraz podstawy prawne działania, opisując poszczególne instytucje w ramach PPE. W rozdziale III zostały przedstawione ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w latach , w tym takie kwestie, jak: sytuacja na rynku pracy, tempo wzrostu gospodarczego oraz wpływ obciążeń publicznoprawnych na rozwój tej instytucji. Rozdział IV prezentuje wyniki dokonanej przez autora analizy ilościowej i jakościowej zjawisk zachodzących w praktycznym funkcjonowaniu programów w badanym 9

5 okresie, w tym szczegółowe analizy dynamiki rozwoju instytucji PPE w różnorodnych aspektach, np. pod względem liczby objętych osób, preferowanych form oszczędzania czy wysokości wpłacanych w ramach PPE środków. Wyniki analiz są efektem przeprowadzonych przez autora badań własnych dotyczących wpływu oszczędzania w PPE na poziom zabezpieczenia dochodów na starość. W rozdziale V zostały opisane i przeanalizowane wybrane zagadnienia związane z praktycznym działaniem PPE w latach , takie jak podejście związków zawodowych do PPE czy skala zjawiska likwidacji PPE. Natomiast w rozdziale VI zostały przedstawione kierunki rozwoju PPE w Polsce ze wskazaniem zidentyfikowanych czynników wspomagających oraz hamujących ten rozwój, jak też sformułowane przez autora postulaty zmian dotyczących pracowniczych programów emerytalnych zarówno w obowiązujących przepisach, jak i w otoczeniu tej instytucji. Niniejsza dysertacja ma stanowić wkład w wypracowanie zmian w dotychczasowych rozwiązaniach dotyczących pracowniczych programów emerytalnych. Pełni również funkcję poznawczą. Podjęte w dysertacji rozważania mają nowatorski charakter, przede wszystkim z uwagi na podjęcie próby interdyscyplinarnego spojrzenia na instytucję PPE tak z punktu widzenia aspektów prawnych, jak też z punktu widzenia ekonomicznego uzasadnienia zasadności dodatkowego oszczędzania na starość właśnie w tej formie. Dotychczasowe nieliczne opracowania w przedmiotowym zakresie skupiały się w większości na jednym z wyżej wymienionych aspektów. Występujące w codziennej praktyce działalności PPE problemy i paląca potrzeba ich rozwiązania, znane autorowi od ponad 10 lat z własnego doświadczenia zawodowego związanego z tworzeniem i prowadzeniem pracowniczych programów emerytalnych, uzasadniają potrzebę podjęcia kompleksowych badań nad instytucją PPE. Autor ma nadzieję, iż niniejsze opracowanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych, a także do popularyzacji i poprawy działania tej instytucji. Mimo bowiem istnienia wielu czynników wpływających negatywnie na rozwój pracowniczych programów emerytalnych w Polsce, możliwe, a wręcz konieczne z punktu widzenia całego systemu zabezpieczenia emerytalnego są takie działania, które pozwolą na rozwój tej instytucji. Pierwszych dziesięć lat funkcjonowania PPE, w tym szczególnie wartość środków zgromadzonych w tej instytucji przez statystycznego uczestnika PPE pokazuje, iż pracownicze programy emerytalne powinny odgrywać coraz ważniejszą rolę w zabezpieczeniu materialnym na starość. 10

6 Rozdział I Miejsce pracowniczych programów emerytalnych w systemie emerytalnym 1. Stan badań nad tematyką PPE w Polsce 11 Istniejące badania i analizy koncentrują się najczęściej na przedstawieniu systemu emerytalnego w różnych aspektach, ale problematyka zakładowego oszczędzania na starość dotychczas była rozpatrywana fragmentarycznie. Nie powstała bowiem praca omawiająca w sposób całościowy charakter tej instytucji w systemie emerytalnym w pierwszych latach funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w Polsce. Niniejsza dysertacja stawia sobie za cel uzupełnienie tej luki badawczej. Na etapie poprzedzającym wdrożenie reformy emerytalnej w Polsce, jak też w pierwszych latach analizowanego okresu , prowadzone były bogate badania nad zakładowym systemami emerytalnymi. W pierwszej kolejności należy wskazać badania porównawcze dotyczące dodatkowych systemów emerytalnych na świecie, prowadzone i publikowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 5, zawierające prezentację systemów emerytalnych wybranych państw i omówienie wielu istotnych kwestii teoretycznych. Znaczącą pozycją z tamtych lat jest książka napisana przez M. Żukowskiego Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i Polsce. Między Państwem a rynkiem 6. Zawiera ona ważne rozważania nad teoretycznymi aspektami rozwoju dodatkowych form zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, wskazując na konieczność rozwoju w przyszłości właśnie takich instytucji jak PPE. Przełomową rolę dla kształtu polskiego systemu emerytalnego jak to się wskazuje w literaturze 7 odegrał pod koniec lat 90. XX wieku raport Banku Światowego pt. Averting the Old Age Crisis (Zapobieganie 5 S. Golinowska (red.), Dodatkowe systemy emerytalno-rentowe na świecie, IPiSS, Warszawa M. Żukowski, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i Polsce. Między państwem a rynkiem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne, z. 151, Poznań Zob. M. Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 46.

7 kryzysowi związanemu ze starzeniem się populacji) 8. Echa tez tego raportu znalazły odbicie w dokumencie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Emerytalnego z 1997 r. pt. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, w którym została przedstawiona koncepcja całościowego podejścia do polskiego systemu emerytalnego, opierającego się na trzech filarach, w tym na dobrowolnym filarze dodatkowych zakładowych, kapitałowych emerytur 9. Należy zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez M. Szczepańskiego 10, iż tak jak w latach zakładowe systemy emerytalne w Polsce stanowiły jedynie uboczny wątek debaty emerytalnej, to także po tym, jak stały się realnym bytem, a nie tylko jedną z wielu możliwych do urzeczywistnienia koncepcji teoretycznych. Nadal jednak nie budziły w literaturze przedmiotu szerszego zainteresowania. Równie istotną pozycją dla porównania rozwiązań stosowanych w innych krajach była wydana w 2004 r. praca pod redakcją T. Szumlicza oraz M. Żukowskiego pt. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej 11. Spośród nielicznych opracowań dotyczących wyłącznie samej tematyki PPE, jedną z istotniejszych jest pozycja L. Bagińskiego z 2000 r. 12. W książce tej autor koncentruje się na jednej z form, w których mogą być prowadzone pracownicze programy emerytalne, tj. pracowniczym funduszu emerytalnym. Będąc zwolennikiem tej formy PPE, L. Bagiński wysuwa tezę, iż pracownicze fundusze emerytalne są najbardziej efektywną formą gromadzenia środków na dodatkowe ubezpieczenia emerytalne 13. Wskazuje on też, iż w tej formie pracodawca i pracownicy zachowują największą kontrolę nad inwestowaniem gromadzonych środków, a ustawowo limitowane koszty obciążające członków pracowniczego funduszu emerytalnego mogą tę formę czynić najtańszą z punktu widzenia uczestnika PPE. Z tezą tą nie sposób się częściowo nie zgodzić, gdyż rzeczywiście ustawowe ograniczenia w zakresie możliwości obciążania kosztami aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego czynią tę formę potencjalnie najtańszą dla uczestnika PPE. Jednak trudno się zgodzić z tezą autora w tym sensie, iż nie znajdzie ona potwierdzenia w przypadku każdego 8 Bank Światowy, Averting the Old Age Crisis: Policiies to Protect the Old and Promote Growth, Policy Research Working Paper 1572, Policy Research Department, Washington, DC. 9 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Projekt reformy systemu emerytalno-rentowego, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa Zob. M. Szczepański, Stymulatory, op. cit., s. 50, T. Szumlicz, M. Zukowski (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Prawo i Ekonomia, Twigger, Warszawa L. Bagiński, Międzyzakładowe pracowniczego programy emerytalne. Pracownicze programy emerytalne w III filarze, LexisNexis, Warszawa Zob. L. Bagiński, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s

8 pracodawcy mogącego potencjalnie utworzyć PPE. Wynika to z faktu, iż na tę specyficzną formę PPE potrzeba znacząco większych, niż np. w formie wnoszenia składek do funduszu inwestycyjnego, nakładów administracyjnych i finansowych po stronie pracodawcy planującego zaoferowanie pracownikom świadczenia właśnie w tej formie. Utworzenie PPE wymaga bowiem przede wszystkim powołania nowej osoby prawnej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego (PTE). PTE obowiązkowo musi być stworzone w formie spółki akcyjnej, co implikuje od razu powstanie kosztów, np. minimalnego kapitału zakładowego, kosztów tworzenia i rejestracji tego podmiotu, a potem samego Pracowniczego Funduszu Emerytalnego (PFE). W przypadku obydwu tych podmiotów konieczne jest także przeprowadzenie postępowań licencyjnych przed organem nadzoru. Dopiero utworzenie PTE, a potem PFE pozwoli pracodawcy na tworzenie PPE w tej formie. W swojej pracy L. Bagiński jednoznacznie wskazywał na przewagę formy pracowniczego funduszu emerytalnego i oczekiwał szybkiego rozwoju PPE właśnie w takim kształcie. Natomiast praktyka lat nie potwierdziła zasadności tez stawianych przez tego autora 14 utworzono jedynie siedem PTE oraz odpowiadających im sześć PFE, z czego jedynie w pięciu z nich faktycznie rozpoczęto gromadzenie środków w ramach PPE. Stanowi to niewielki odsetek wszystkich funkcjonujących PPE. Program w tej formie tworzyli w praktyce prawie wyłącznie ci pracodawcy, którzy zatrudniali dużą liczbę pracowników 15. Jak słusznie wskazuje M. Szczepański, rzeczywisty rozwój PPE nastąpił w innym kierunku 16 niż stanowisko prezentowane przez L. Bagińskiego. Jednak według autora dysertacji trudno się w pełni zgodzić z konstatacją M. Szczepańskiego, iż przy silniejszym wsparciu za strony instytucji państwowych i samorządowych rozwój pracowniczych funduszy emerytalnych mógłby być bardziej intensywny 17. Trudno jest bowiem mówić o jakimś braku czy niewystarczającym wsparciu tworzenia PPE ze strony instytucji samorządowych, ponieważ ustawodawca nie przewidział żadnej roli dla tego rodzaju instytucji w całej reformie systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Natomiast autor rozprawy podziela stanowisko w zakresie możliwości bardziej intensywnego rozwoju PPE w przypadku większego wsparcia ze strony instytucji państwowych, zwłaszcza organu nadzoru czy ministerstwa właściwego do spraw pracy w omawianym okresie. Należy przy tym podkreślić, 14 Więcej na ten temat patrz rozdział IV. 15 W praktyce powyżej 3000 osób. 16 M. Szczepański, Stymulatory, op. cit., s Ibidem. 13

9 iż tego wsparcia zabrakło nie tylko dla dla specyficznej formy PPE pracowniczego funduszu emerytalnego, ale także dla innych form, czy też dla całości instytucji PPE. Istotnym źródłem wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej rozwoju badań nad PPE był w okresie organ nadzoru, który w miarę regularnie publikował opracowania na ten temat. Zawierały one tak zestawienia statystyczne dotyczące zjawisk zachodzących na rynku PPE i samego rozwoju programów, prowadzonych przez pracowników urzędu organu nadzoru. Z punktu widzenia stanu badań nad tematyką PPE ważną pozycją był opublikowany w 2001 r. raport pt. Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. Analiza pracowniczych programów emerytalnych 18. Przedstawiono w nim zasady funkcjonowania PPE i podjęto próbę identyfikacji problemów hamujących rozwój tej instytucji w każdej z poszczególnych form. Wskazano na istotną kwestię obowiązkowego finansowania przez pracodawcę kosztów związanych z opłacanymi składkami do PPE, podkreślając jednak długoterminowy pozytywny zwrot z takiej inwestycji w postaci zmniejszenia fluktuacji kadry pracowniczej oraz wzrost zaangażowania pracowników w rozwój pracodawcy oraz zwiększenie atrakcyjności pracodawcy oferującego PPE. Ponadto w czasie całego analizowanego dziesięciolecia organ nadzoru wydał kilkanaście opracowań dotyczących PPE, w tym roczne zestawienia zawierające informacje statystyczne dotyczące zdarzeń zachodzących w ramach tworzonych oraz funkcjonujących PPE. Stanowią one bardzo cenne źródło wiedzy i są podstawą dającą możliwość zidentyfikowania i przedstawienia pewnych zachodzących zjawisk w obrębie PPE. W 2005 r. ukazała się niezwykle istotna dla analizy modelu zakładowego zabezpieczenia emerytalnego praca T. Szumlicza pt. Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki 19, wskazująca na powody, dla których pracodawcy nie angażowali się gremialne w tworzenie PPE. Autor wymienił przede wszystkim czynniki makroekonomiczne, jak np. trudna sytuacja gospodarcza oraz wysokie bezrobocie utrzymujące się w okresie wdrażania reformy emerytalnej w Polsce. Za bariery T. Szumlicz uważał też niektóre rozwiązania prawne samej instytucji PPE, zawarte w ustawie o PPE z 1997 r., zwłaszcza brak elastyczności w zakresie funkcjonowania tych instytucji. Znacząco hamował on pracodawcom możliwość wycofania się z PPE w trudnej sytuacji finansowej. Wskazał 18 Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. Analiza pracowniczych programów emerytalnych, Raport UNFE, Warszawa T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz- Warszawa

10 również na istnienie braku dostatecznego zainteresowania samych pracowników uczestnictwem w PPE, spowodowanego tak ich sytuacją materialną, jak też niskim poziomem świadomości potrzeby dodatkowego oszczędzania na emeryturę. W opinii autora dysertacji konstatacje T. Szumlicza były trafne, co potwierdziły wprowadzone przez ustawodawcę zmiany przepisów legislacyjnych oraz praktyka tworzenia i funkcjonowania PPE w latach Kolejną, ważną publikacją dotyczącą pośrednio tematyki PPE, która pozwala spojrzeć na te instytucje z odpowiedniej perspektywy i daje możliwość zrozumienia problemów związanych z ich tworzeniem i funkcjonowaniem, jest opracowanie P. Kurowskiego pt. Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo Wschodniej 20. Praca ma charakter porównawczy, pozwalający na ujęcie perspektywy polskich PPE na tle krajów ościennych. Wnosi dużo wiedzy w zakresie metodologii określania determinantów rozwoju systemu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Omawiając stan badań nad tematyką PPE nie sposób pominąć komentarzy do poszczególnych ustaw regulujących kwestie PPE. Wniosły one zauważalny wkład do rozwoju wiedzy na temat tej instytucji oraz jej postrzegania przez pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, pracowników organu nadzoru, jak też samych uczestników PPE. W zakresie opracowań dotyczących stanu prawnego na gruncie przepisów ustawy o PPE z 1997 r. należy wymienić wydaną w 2000 r. pracę A. Chrościckiego pt. Pracownicze emerytalne: przywilej czy konieczność Komentarz do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o PPE 21, w której dokonuje wykładni przepisów wspomnianej wyżej ustawy, ale podejmuje też kwestie niebędące stricte prawnymi (np. zasady inwestowania składek w ramach PPE). Drugim takim komentarzem jest wydana w 2005 r. praca dwójki autorów-praktyków A. Kopeć i M. Wojewódki pt. Pracownicze programy emerytalne. Komentarz do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 22, będąca pierwszym i jednocześnie jednym opracowaniem dotyczącym ustawy o PPE z 2004 r. Komentarz ten powstał na podstawie praktycznego, kilkuletniego doświadczenia autorów pomagających w tworzeniu oraz funkcjonowaniu PPE we wszystkich formach. Autorzy, poza omówieniem pojęć i instytucji zwartych w przepisach, położyli główny nacisk na przedstawienie funkcjonowania programów ze strony pracodawców oraz 20 P. Kurowski, Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, IPiSS, Warszawa A. Chrościcki, Pracownicze emerytalne: przywilej czy konieczność? Komentarz do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o PPE, Difin, Warszawa A. Kopeć, M. Wojewódka, Pracownicze programy emerytalne. Komentarz do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., C.H. Beck, Warszawa 2005.

11 wskazaniu występujących w praktyce problemów. W drugim, poszerzonym wydaniu tego opracowania 23 w 2008 r., komentarz do ustawy o PPE z 2004 r. został znacząco zmodyfikowany oraz uzupełniony o kolejne praktyczne doświadczenia autorów w zakresie tworzenia i funkcjonowania PPE z lat Ciekawą pozycją z omawianego obszaru jest wydana w 2006 r. praca M. Szczepańskiego pt. Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego 24. W pracy tej autor dokonuje pierwszych w Polsce prób podsumowania praktycznego funkcjonowania PPE pod rządami ustawy o PPE z 1997 r. oraz formułuje uwagi na temat zjawisk zachodzących w ramach PPE w latach (np. na temat praktyki organu nadzoru w zakresie rejestracji PPE), czy wskazuje na pewne instytucjonalne czynniki hamujące rozwój tych instytucji, jakie istniały na gruncie obowiązujących regulacji prawnych. Warto również zwrócić uwagę na pracę Iwony Sierockiej pt. Pracownicze programy emerytalne, wydaną w 2010 r. W tej obszernej pracy autorka w sposób rozbudowany i szczegółowy podejmuje się omówienia najważniejszych zagadnień dotyczących konstrukcji prawnych pracowniczych programów emerytalnych, w tym m.in. takich kwestii, jak uczestnictwo i przestąpienie do PPE, formy, w jakich prowadzone są programy, ze szczególnym uwzględnieniem formy pracowniczego programu emerytalnego, umowy składające się na PPE: zakładowa oraz z podmiotem zarządzającym. Znaczącą część pracy stanowi także opis kwestii rejestracji PPE. Konstatacje zawarte w tym opracowaniu niewątpliwie wnoszą dużo do uporządkowania stanu wiedzy w zakresie prawnych aspektów PPE, chociaż autorowi niniejszej dysertacji trudno zgodzić się ze wszystkimi tezami stawianymi w tej pracy, z uwagi na niekiedy ich oderwanie od praktyki tworzenia i funkcjonowania PPE. I. Sierocka w swojej pracy wskazuje również, iż przyczynami wolniejszego, niż założony przez twórców reformy emerytalnej w Polsce mimo wprowadzenia w 2004 r. w ramach PPE instytucji zachęcających do tworzenia PPE, tempa rozwoju tej instytucji są wielkość obciążeń związanych z funkcjonowaniem przymusowych ubezpieczeń społecznych 25 oraz zwiększenie kosztów pracy i zmniejszenie rentowności. W jej przekonaniu bez zmian w sferze fiskalnej nie uda się w większym stopniu zainteresować pracodawców tworzeniem pracowniczych programów emerytalnych. Podkreśla także, iż niewielkie zainteresowanie dodatkową formą oszczędzania na emeryturę wynika także z 23 A. Kopeć, M. Wojewódka, Świadczenia emerytalne. Komentarz do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., C.H. Beck, Warszawa M. Szczepański, Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań I. Sierocka, Pracownicze programy emerytalne, Temida2, Białystok 2010, s

12 przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z systemem emerytalnym, a wśród takich okoliczności należy wymienić przede wszystkim kryzys gospodarczy i towarzyszący temu wzrost bezrobocia. Autor niniejszej dysertacji nie w pełni podziela wszystkie z wyżej zacytowanych konstatacji, można bowiem wyrazić odmienny pogląd do stanowiska I. Sierockiej, która zaznacza, że sytuacja na rynkach finansowych wskazuje, iż pracownicze programy emerytalne są dość ryzykowaną formą oszczędzania, niedającą gwarancji osiągnięcia dochodów zgodnych z oczekiwaniami, a to z tego względu, iż ryzyko związane z inwestowaniem w ramach PPE nie wynika z faktu, że dane środki są gromadzone właśnie w ramach instytucji PPE, ale z instrumentów finansowych, w jakich te środki są inwestowane. Ryzyko związane z oszczędzaniem nie wynika natomiast z konstrukcji prawnej samego PPE. Pozycją, której nie sposób pominąć przy omawianiu PPE, jest książka M. Szczepańskiego pt. Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski 26. Ta obszerna monografia jest pierwszym szerokim i wielopłaszczyznowym opracowaniem związanym z tematyką PPE. M. Szczepański szczegółowo omawia teoretyczne podstawy analizy zakładowych systemów emerytalnych, przedstawia modele tej analizy, a jeden rozdział pracy poświęca na opis funkcjonowania PPE w Polsce w latach , opierając się w głównej mierze na danych publikowanych przez organ nadzoru. Ważną częścią pracy są wyniki badań własnych Szczepańskiego oraz innych autorów w zakresie analiz endogenicznych oraz egzogenicznych uwarunkowań wpływających na rozwój PPE, w tym czynników o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym. W podsumowaniu wymienia najważniejsze czynniki hamujące oraz sprzyjające rozwojowi PPE 27. Stwierdza, iż w okresie na rozwój PPE w Polsce oddziaływało więcej zmiennych o charakterze hamującym, niż czynników stymulujących rozwój PPE. A w tej sytuacji nie budzi zdziwienia fakt, że rozwój ten dokonywał się w sposób bardzo powolny i ograniczony, oraz że objął znikomą cześć pracowników (ok. 2% ogółu zatrudnionych według stanu na koniec 2008 r.) 28. Wyniki jego prac mają potwierdzać postawione przez niego hipotezy badawcze, iż zastosowane w latach rozwiązania prawno-instytucjonalne, ekonomicznofinansowe i z zakresu polityki informacyjnej dotyczące zakładowych systemów emerytalnych 26 M. Szczepański, Stymulatory, op. cit. 27 Bliżej na temat tych czynników patrz M. Szczepański, Stymulatory, op. cit., a autor dysertacji odnosi się do nich w rozdziale VI. 28 Ibidem, s

13 były nieskuteczne i nieefektywne, a największy wpływ na sytuację PPE miały czynniki hamujące ich rozwój. Druga udowadniana przez M. Szczepańskiego hipoteza badawcza brzmi, iż przy istniejących uwarunkowaniach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz przy obecnym systemie zachęt fiskalnych i kosztowych kierowanych do pracodawców, a także zachęt podatkowych dla pracowników pracowniczego programy emerytalne w Polsce nie rokują szans rozwoju. Autor zawarł również rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju PPE w Polsce wskazując, iż rozwój ten wymaga wzmocnienia dotychczasowych i wprowadzenia nowych stymulatorów rozwoju PPE oraz usunięcia czy choćby zmniejszenia siły czynników hamujących ten proces. W tym celu wystarczające wydaje się wprowadzenie pewnych modyfikacji w konstrukcji PPE oraz zwiększenie siły oddziaływania zachęt systemowych kierowanych zarówno do pracodawców, jaki i pracowników 29. Przedstawił przy tym pewne rozwiązania szczegółowe. Warto również zwrócić uwagę na kilkanaście opublikowanych na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia artykułów w prasie specjalistycznej dotyczącej różnych szczegółowych kwestii związanych z PPE albo wzmiankowania poszczególnych aspektów PPE w związku z omawianiem innych zagadnień, np. przeprowadzania analiz porównawczych. Przykładem tego ostatniego jest publikacja G. Uścińskiej pt. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze 30, w której wskazano na istniejące poglądy dotyczące umiejscowienia PPE w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Z literatury przedmiotu należy wymienić: artykuł I. Sierockiej pt. Uczestnicy programów emerytalnych 31, w którym autorka szczegółowo omawia kwestię kryteriów uczestnictwa w PPE na gruncie przepisów ustawy o PPE z 2004 r., akcentując istniejące ryzyka związane z treścią art. 5 ust 5 ustawy o PPE z 2004 r. Wskazuje de lege ferenda, iż należałoby umożliwić uczestnictwo w PPE także osobom, które dobrowolnie przystąpiły do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych; 29 Ibidem, s G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, IPiSS, Warszawa 2005, s I. Sierocka, Uczestnicy programów emerytalnych, Administracja publiczna, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, nr 1(5)

14 opracowanie G. Uścińskiej pt. Pracownicze programy emerytalne a regulacje w Unii Europejskiej 32, w którym autorka porusza niezwykle istotną kwestię zgodności polskich przepisów ustawy o PPE z 1997 r. z prawodawstwem europejskim; artykuł M. Wojewódki pt. Pracowniczy program emerytalny w przypadku przejęcia zakładu pracy 33, w którym zostały szczegółowo przedstawione konsekwencje dla istnienia PPE różnego rodzaju przekształceń organizacyjnych i własnościowych po stronie pracodawców prowadzących PPE. Przedstawiony powyżej przegląd najważniejszej literatury przedmiotu wskazuje, iż PPE w dalszym ciągu zasługuje na podejmowanie kolejnych badań, które powinny się przyczynić do spopularyzowania wiedzy o tej instytucji, a w efekcie także do rozwoju zakładowych systemów emerytalnych w Polsce. 2. System zabezpieczenia emerytalnego w Polsce Zegar biologiczny każdego człowieka wyznacza okresy, w których możliwe jest prowadzenie aktywności zawodowej w pełnym zakresie. Dzieci nie są w stanie samodzielnie zdobywać środków niezbędnych do utrzymania. Dopiero osiągnięcie pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej, osiągniecie wieku 18 lat definiowanego przez obowiązujące przepisy jako pełnoletniość 34, pozwala na samodzielne podjęcie aktywności zawodowej. Z kolei osoby starsze wraz z wiekiem stopniowo tracą większość cech i przymiotów pozwalających im na efektywne zarobkowanie i zmuszone są do konsumowania swoich osiągnięć z okresu aktywności zawodowej. Ten okres jesieni życia nazywany jest okresem emerytalnym, a sama emerytura czasami zamiennie rentą starczą, czyli świadczeniem związanym tylko i wyłącznie z uzyskaniem przez daną osobę takiego wieku, który uniemożliwia jej efektywne zarobkowanie. Jak przedstawia się w literaturze przedmiotu, emerytura jest świadczeniem zapewniającym środki utrzymania zamiast utraconego zarobku 35. Emerytura to czas, gdy dana osoba osiąga wiek, w którym ziszcza się ryzyko starości czy też ryzyko emerytalne. W 32 G. Uścińska. Pracownicze programy emerytalne a regulacje w Unii Europejskiej, w: Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień) pod redakcją B. Ćwiertniaka, WSZiA, Opole M. Wojewódka, Pracowniczy program emerytalny w przypadku przejęcia zakładu pracy, Monitor Prawa Pracy 2006, nr Art kodeksu cywilnego stanowi, iż pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście, natomiast dyspozycja art. 11 kodeksu cywilnego przyznaje pełną zdolność do czynności prawnych z chwilą uzyskania pełnoletniości. 35 G. Uścińska, Świadczenia, op. cit., s. 19

15 literaturze przedmiotu czytamy, że ryzyko starości okazuje się bowiem coraz poważniejszym zagrożeniem w sensie ekonomicznym 36. Ten bez wątpienia pożądany i oczekiwany stan, w świetle wydłużającego się średniego okresu trwania życia, wymusza konieczność istnienia odpowiedniego zabezpieczenia środków na ten czas 37. Powyższe implikuje konieczność istnienia systemu zabezpieczenia emerytalnego. W doktrynie podkreśla się 38, że system zabezpieczenia emerytalnego jest częścią systemu zabezpieczenia społecznego. Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia systemu emerytalnego, można go określić jako uregulowane przez ustawodawcę zasady zabezpieczenia przed ryzykiem starości w postaci zapewnienia świadczeń w okresie po zaprzestaniu aktywności zawodowej przez daną osobę. Trafną definicję tego pojęcia przedstawił M. Żukowski, wskazując, iż jest to ogół źródeł zabezpieczenia dochodów pieniężnych na okres starości 39. Należy też zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym przez M. Szczepańskiego 40, iż używanie w miejsce sformułowania system emerytalny szerszego znaczeniowo określenia system emerytalno-rentowy nie jest najlepszym rozwiązaniem z uwagi na to, że dodatek rentowy wskazuje na kwestie zabezpieczenia ryzyk, które są zasadniczo odrębne od ryzyka starości, na które odpowiedzią jest system zabezpieczenia emerytalnego. Celem podstawowym systemu zabezpieczenia emerytalnego jest zapewnienie środków na utrzymanie dla osób po zakończeniu przez nich okresu zatrudnienia. Okres ten jest, co do zasady krótszy, niż okres samej aktywności zawodowej, i rozpoczyna się osiągnięciem przez daną osobą wieku emerytalnego przyjętego w danym systemie. System zabezpieczenia emerytalnego powinien być skonstruowany w ten sposób, aby zabezpieczenie to było dożywotnie. Zajście ryzyka emerytalnego 41 powoduje po stronie danej osoby powstanie uprawnienia do otrzymania świadczenia emerytalnego. Emeryt zaprzestaje świadczenia pracy wraz z osiągnięciem określonego wieku, który we współczesnych systemach wynosi od 60 do 36 T. Szumlicz, Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej pod red. T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004, s. 11 i n. 37 J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2006, s. 116 i n.; W. Muszalski, Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004, s. 173 i n.; U. Kalina-Prasznic, Ochrona ryzyka starości a odrzucone paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego, Polityka Społeczna 2011, nr 4, s. 7 11; M. Żukowski, Reformy emerytalne w Europie, Wyd. AE Poznań, Poznań M. Szczepański, Dylematy, op. cit., s. 8; T. Szumlicz, Zabezpieczenie, op. cit., s. 11 i n. 39 M. Żukowski, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i Polsce. Między państwem a rynkiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997, s M. Szczepański, Dylematy, op. cit., s. 11 i n. 41 W polskiej literaturze koncepcja ryzyka emerytalnego jest omówiona przez I. Jędrasik-Janowską, Ubezpieczenia społeczne, tom. 2: Ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie emerytalne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa rok 2003, s. 100 i n., na ten temat wypowiadają się również J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia, s. 132 i n. oraz M. Żukowski, Wielostopniowe, s. 135 i n. 20

16 70 lat. Korzysta wtedy ze środków zgromadzonych, odłożonych czy naliczonych w czasie zatrudnienia. W Polsce wiek emerytalny jest uzależniony od płci i wynosi 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn Koncepcja filarowości systemu zabezpieczenia emerytalnego We współczesnym świecie systemy zabezpieczenia emerytalnego są dosyć zróżnicowane nawet między państwami na podobnym etapie rozwoju gospodarczego, czy należących do tego samego kręgu kulturowego lub regionu geograficznego. W samej Unii Europejskiej kraje członkowskie mają różne systemy, dostosowane do specyficznych potrzeb danego państwa. Występują znaczące różnice między systemami, np. belgijskim a holenderskim czy duńskim, tak jak między polskim i czeskim 43. Zróżnicowanie to wynika z wielu czynników, przede wszystkim z rozmaitych uwarunkowań historycznych, systemów prawnych i ubezpieczeń społecznych, różnic demograficznych (np. w zakresie średniej długości życia czy liczby urodzin na 1000 mieszkańców), jak też struktury społecznej, tradycji i różnic kulturowych. Jednak możliwe jest wyróżnienie pewnych cech, które są albo wspólne dla niektórych systemów albo właśnie je różnicują. Stwarza to możliwość wprowadzenia pewnych kryteriów klasyfikacyjnych, które w konsekwencji pozwalają na wypracowanie podziału trójfilarowego. Jak wskazuje się powszechnie w literaturze 44, klasyczna koncepcja podziału opiera się na kryterium podmiotowym, gdzie decydujące znaczenie ma podmiot odpowiedzialności za daną część systemu zabezpieczenia emerytalnego. Można wskazać trzy podmioty: państwo (organizacje rządowe), pracodawców (zakłady pracy) oraz indywidualną zaradność (gospodarstwo domowe emeryta). Prowadzi to do wyróżnienia trójfilarowego modelu systemu zabezpieczenia emerytalnego. I filar to część organizowana przez państwo, mająca charakter bazowy oraz obligatoryjny dla wszystkich uczestników systemu. Samo uczestnictwo w ramach I filaru powinno zapewnić uczestnikom co najmniej podstawową, minimalną emeryturę, a jeśli to możliwe akceptowalną (przeciętną) stopę zastąpienia. Z kolei II filar jest częścią organizowaną (i częstokroć finansowaną) przez pracodawcę (zakład 42 Zob. G. Uścińska, Kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, w: Gospodarka i czynniki demograficzne a system emerytalny, raport, IBnGR, AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Warszawa 2010, s. 64 i n. 43 MISSOC 2010, Social protection in the Member States of the European Union of the European Economic Area and in Switzerland. Mutual information system on social protection, European Commission; S. Golinowska (red.), Bazowe systemy emerytalne w świecie, IPiSS, Warszawa 1994, 44 M. Żukowski, Wielostopniowe, op. cit., s

17 pracy), zwykle o charakterze dobrowolnym, i powinien zapewnić dodatkowe środki na emeryturze. W tym podziale III filar to gromadzenie środków na okres starości przez gospodarstwo domowe. Do takiego modelu opartego na koncepcji trzech filarów odwołuje się m.in. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Jest także podstawą analiz porównawczych w literaturze przedmiotu. Warto tu przywołać bardzo wyczerpujący podział dokonany przez T. Szumlicza, w którym zidentyfikował on cechy poszczególnych filarów w klasycznej konstrukcji trójfilarowego modelu systemu emerytalnego, w zależności od kryterium podmiotowego, dochodowego oraz części systemu. Poszczególne filary wyróżnia się biorąc pod uwagę podmioty odpowiedzialne za dany segment systemu. Do podmiotów wykazujących dbałość o zabezpieczenie emerytalne należą państwo, zakład pracy oraz gospodarstwo domowe przyszłego emeryta. Dodatkowo uwzględnia się kryterium dochodowe, a więc ustala się, jaka część dochodów emerytalnych generowana jest w poszczególnych elementach systemu emerytalnego, stanowiących podstawę (tzw. bazę) zabezpieczenia emerytalnego, a które pełnią funkcję dodatkową. Tabela 1. Klasyczna konstrukcja trójfilarowego modelu systemu emerytalnego Kryteria podziału Filar I Filar II Filar III Kryterium podmiotowe Państwo Zakład pracy Gospodarstwo domowe Dodatkowe środki Dodatkowe środki Kryterium dochodowe Emerytura standardowa emerytalne emerytalne Części systemu Bazowa Dodatkowa Dodatkowa Źródło: T. Szumlicz, Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, w: Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2002, s Niektórzy autorzy używają jednak innego nazewnictwa części składowych systemu zabezpieczenia emerytalnego. Przykładowo, M. Żukowski proponuje model trójwarstwowy (trójstopniowy), w którym pierwszą warstwę stanowi społeczne zabezpieczenie emerytalne organizowane przez państwo (zwane także bazowym). Wyznaczone jest ono przez takie kryteria, jak publiczny charakter, powszechność i przymusowość. Drugi stopień (warstwa) to zakładowe programy emerytalne organizowane przez poszczególnych pracodawców dla swoich pracowników. Natomiast trzeci stopień (trzecia warstwa) to indywidualne zabezpieczenie emerytalne. Podobnie czyni to I. Jędrasik-Jankowska I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wydanie 3, Podręczniki LexisNexis, Warszawa

18 Rysunek 1. Warstwy (stopnie) zabezpieczenia emerytalnego Źródło: M. Żukowski, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, s. 21. Klasyczny model trójfilarowy oddaje strukturę systemów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej, występującą w latach 90. XX wieku. W strukturze tej pierwszy bazowy, publiczny filar miał charakter repartycyjny emerytury były na bieżąco wypłacane ze składek osób pracujących. Jednakże w kolejnych latach, w kilku państwach europejskich, w tym w Polsce w 1999 r., przeprowadzono strukturalne reformy emerytalne, których celem było wprowadzenie segmentu kapitałowego do systemów emerytalnych. W ten sposób powstała wielostopniowa struktura systemu zabezpieczenia, do której opisu także można zastosować model trójfilarowy, lecz o zmienionym usytuowaniu zakładowych systemów emerytalnych. W nowej strukturze systemu stały się one trzecią, a nie drugą warstwą zabezpieczenia emerytalnego. 4. Zreformowany system emerytalny w Polsce a koncepcja filarowości 23 Opisana wyżej klasyczna konstrukcja trójfilarowego systemu emerytalnego nie została dokładnie odwzorowana w Polsce w związku z wprowadzeniem 1 stycznia 1999 r. reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego. Polski system został oparty na koncepcji trzech filarów przy zróżnicowanym kryterium podmiotowym, jednak z istotnymi rozbieżnościami. Zasadniczą różnicą między koncepcją wprowadzoną w Polsce a tą mającą zastosowanie w państwach Unii Europejskiej jest oparcie poszczególnych filarów nie tyle na kombinacji kryterium podmiotowego oraz dochodowego, ile na rozróżnieniu sposobu finansowania poszczególnych filarów 46. Przyczyną wprowadzenia reformy emerytalnej w Polsce była przede wszystkim konieczność takiego dostosowania systemu zabezpieczeń emerytalnych do zmian na rynku 46 Zob. M. Żukowski, Reforma zabezpieczenia emerytalnego w Polsce założenia i stan obecny, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008; I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia, op. cit.

19 pracy i spodziewanych tendencji demograficznych, które pozwoliłoby na ograniczenie wydatków państwa z tytułu finansowania emerytur, zachowując jednocześnie prawa nabyte. System emerytalny funkcjonujący w Polsce przed reformą oparty był w całości na zasadzie repartycyjnej zakładającej, iż bieżące wpływy od osób opłacających składki są przeznaczone na wypłaty świadczeń dla obecnych beneficjentów. Był to system oparty na zdefiniowanym świadczeniu (defined benefit DB). Znana była w przybliżeniu wysokość świadczenia emerytalnego, a ryzyko dopłat przerzucone było na Skarb Państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pełnił rolę instytucji pobierającej składki i wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe. W opinii ekspertów pozostanie przy starym systemie emerytalnym w warunkach starzejącego się społeczeństwa groziłoby podejmowaniem niepopularnych decyzji o wzroście składki w celu zapewnienia określonego poziomu świadczeń. Jednocześnie wzrost składki nie dawałby pewności, czy zachowana zostanie realna wartość emerytur. Alternatywę stanowiłoby obniżenie świadczeń emerytalnych, co mogłoby się spotkać z niezadowoleniem ze strony społeczeństwa. Operacja ta byłaby trudna do przeprowadzenia ze względu na prawa nabyte do świadczeń na określonym wcześniej poziomie. Rozwiązanie to mogłoby być skuteczne jedynie w krótkiej perspektywie, powodując chwilowy spadek wydatków budżetowych. W średnim i dłuższym okresie prowadziłoby do zwiększenia wydatków na pomoc socjalną, doprowadzając równocześnie do pogorszenia nastrojów społecznych. Nowy system emerytalny (od 1 stycznia 1999 r.) jest w całości systemem o zdefiniowanej składce (defined contribution DC) 47, znana jest bowiem wysokość składki, natomiast nieokreślona jest wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. Taki system pozwala przewidzieć koszty uczestnictwa w systemie i nie jest wrażliwy na znaczące zmiany w strukturze demograficznej ludności. Przerzuca jednak w całości ryzyko poziomu przyszłego świadczenia na beneficjentów systemu. Jak już wcześniej zaznaczono, za wprowadzeniem w Polsce systemu emerytalnego o zdefiniowanej składce przemawiało wiele czynników. W okresie przed wprowadzeniem reformy nastąpiło drastyczne zmniejszenie wpływów do funduszu ubezpieczeń społecznych, wynikające z sytuacji na rynku pracy oraz tendencji demograficznych, powodując konieczność dopłat z budżetu państwa na pokrycie bieżących świadczeń wypłacanych przez ZUS. Dodatkowo niekorzystne prognozy dotyczące zmian w strukturze demograficznej ludności, nie rokowały szans na zwiększenie wpływów do funduszu ubezpieczeń społecznych 47 M. Żukowski, Wielostopniowe, op. cit. 24

20 (FUS). Pogłębiająca się dysproporcja pomiędzy wielkością wpływających składek a kwotą wypłacanych świadczeń zwiększałaby dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wypłaty świadczeń w kolejnych latach. Dlatego też zdecydowano się przeprowadzić reformę systemu zabezpieczenia emerytalnego 48. Opracowano wiele koncepcji i propozycji reformy polskiego systemu emerytalnego Wprowadzony 1 stycznia 1999 r. i obowiązujący do końca okresu badanego w niniejszej pracy system zabezpieczenia emerytalnego w Polsce oparty został na umownych filarach. Przyjmuje się, że I filar to fundusz ubezpieczeń społecznych, II filar otwarte fundusze emerytalne, a III filar pracownicze programy emerytalne (uzupełnione w 2004 r. o indywidualne konta emerytalne przeznaczone dla szerszego kręgu adresatów niż PPE). Warto wskazać, iż w literaturze przedmiotu, na określenie filary stosuje się także pojęcia, takie jak segmenty, warstwy lub stopnie, a także płaszczyzny zabezpieczenia emerytalnego 50. W niniejszej rozprawie autor posługuje się terminem filary, gdyż oddaje ono także w werbalny sposób ideę konieczności konstruowania emerytury opartej na kilku źródłach lub podstawach czy kolumnach. W zakresie systematyki autor przywołuje i podziela wyczerpujący podział dokonany przez G. Uścińską w pracy pt. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich (s. 218), w którym wskazuje ona: Pierwszy filar system emerytalny oparty na zasadzie finansowej repartycyjnej, administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, system o charakterze powszechnym i obowiązkowym; Drugi filar system emerytalny oparty na zasadzie finansowania kapitałowego, w jego ramach działają otwarte fundusze emerytalne o charakterze powszechnym, a przynależność do nich jest docelowo obowiązkowa; Trzeci filar system emerytalny polegający na włączeniu pracodawców do organizowania i prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych w formach określonych ustawą o PPE, uzupełniając jedynie z perspektywy wiedzy posiadanej w 2011 r., iż do tego III filara należy 48 Zob. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa J. Jończyk, O reformie ubezpieczenia społecznego w Polsce, IPiSS, seria Ekspertyzy-Informacje, Warszawa 1995; Eksperci Banku Światowego o reformach emerytalnych w Polsce i na świecie. Propozycje, wzory, kontrowersje, IPiSS, seria Ekspertyzy-Informacje, Warszawa 1997; Gospodarka i Przyszłość. Modele reformy systemu emerytalno-rentowego i ścieżki dojścia. Kolejny etap dyskusji, Wydanie specjalne Ubezpieczenie społeczne, IPiSS, Nowe Życie Gospodarcze, Klub 500, Warszawa 1996; Ubezpieczenia społeczne w Polsce projekt nowego systemu emerytalnego, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997; W. Rutkowski, Dylematy reformy zabezpieczenia społecznego w Polsce, Polityka Społeczna 1996, nr Na temat trzech filarów szerzej zobacz: S. Golinowska (red.), Dodatkowe, op. cit., s. 21 i n.; I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary, PWP, Warszawa 2001; J. Jończyk, Prawo, op. cit., s. 44 i n..; M. Żukowski, Wielostopniowe, op. cit., s. 21 i n., G. Uścińska, Świadczenia, op. cit., s. 218, M. Szczepański, Stymulatory, op. cit., s. 81 i n.

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych KATEDRA PRAWA UBEZPIECZEŃ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych Opinia w sprawie obecnego systemu polskiego prof. dr

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 45/2012 ISSN 1507-4757 45 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 45/2012

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich 3 czerwca 2011 Spis treści Zastrzeżenia... 3 Streszczenie menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA ROZPRAWA DOKTORSKA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE mgr Paulina Siemieniak Promotor: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Szymon Piotrowski VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka Andrzej Porawski Tomasz Potkański Ewa Ziółkowska Paweł

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 125 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo