Aktualne wyzwania na polskim rynku bankowym skutki zmiany kursu CHF i Rekomendacja U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualne wyzwania na polskim rynku bankowym skutki zmiany kursu CHF i Rekomendacja U"

Transkrypt

1 Aktualne wyzwania na polskim rynku bankowym skutki zmiany kursu CHF i Rekomendacja U Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich IX Forum Assistance Warszawa

2 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach

3 PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło: GUS

4 Szybki wzrost funduszy własnych banków: Fundusze własne sektora bankowego do PKB w % Źródło: Opracowanie własne

5 Źródło: Eurostat PKB per capita w Polsce i UE w Euro

6 Średnie roczne tempo wzrostu PKB w latach

7 Relacja długu publicznego do PKB w poszczególnych krajach EU (dane w pp). Dane za okres

8 Bezrobocie zmiana w pp w okresie

9 Stopa oszczędności gospodarstw domowych w % Źródło: NBP

10 Przyrost kredytów w okresie grudzień marzec 2014 r. 49,6% 39,3% 29,7% 20,6% 20,2% 17,3% 16,0% 15,1% 13,3% 12,9% 11,9% 7,0% 6,3% 6,2% 4,4% 3,1% 2,2% 0,7% -0,1% -0,6% -1,3% -9,4% -20,4% -25,4% -40,8% -11,7% -22,3% -25,9% Źródło: NBP

11 Pomoc publiczna dla sektora bankowego w okresie (dane mld euro.)

12 Fakty mówią ; Kto odrobił kryzysowe straty? (w %) Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy: World Economic Outlook October 2013

13 Bankowość w kraju społecznej gospodarki rynkowej

14 Potencjał polskich banków Liczba Banków Banki komercyjne Banki spółdzielcze

15 Liczba placówek w bankach Źródło: KNF, *Dane za lata nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami, gdyż obejmują również tzw. placówki partnerskie, które wcześniej nie były objęte sprawozdawczością

16 Liczba osób zatrudnionych w bankach Źródło: KNF, 2014 Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań

17 Fundusze własne sektora bankowego dla współczynnika wypłacalności (mln PLN) Większość wypracowanych zysków banki przeznaczają na fundusze własne, Cechą polskiego systemu bankowego jest wysoka jakość i stabilność kapitałów bankowych /2014 Źródło: KNF

18 Depozyty/PKB (%) 36,40% 22,40% 40,00% 26,20% 42,61% 28,40% 44,39% 29,88% 45,86% 45,37% 47,52% 31,34% 32,33% 33,59% 48,90% 35,49% Depozyty podmiotów sektora niefinansowego Depozyty Gospodarstw Domowych Źródło: NBP.

19 Aktywa netto sektora bankowego (mln PLN) Źródło: KNF.

20 Kredyty dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i JST w mld PLN Banki kredytowały polską gospodarkę także podczas kryzysu! 38,9 37,8 34,3 33, , , ,5 9,2 10, , ,9 86,1 98,1 109, ,9 120, ,1 136,5 171, , Źródło: NBP Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Domowe Samorządy

21

22 Dobra jakość aktywów ; Udział należności ze stwierdzoną utratą wartości w należnościach ogółem w % ,1 27, ,4 17,9 21,1 21, ,7 13, ,2 10,5 14,9 11 7,4 5,2 4,4 7,6 8,79 8,29 8,9 8, Źródło: KNF

23 Źródło ZBP Bankowość Internetowa Liczba podpisanych umów BI Liczba aktywnych klientów BI

24 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) 30,28 32,50 31,98 32,04 33,29 34,66 35,51 23,80 26,50 6,35 7,81 9,40 10,90 8,90 6,95 6,45 6,13 6, q karty ogółem karty kredytowe karty obciążeniowe Źródło: NBP.

25 Aktywność banków w absorpcji funduszy unijnych w minionej perspektywie finansowej Ogółem: >100 banków, wszystkich rodzajów (w tym: 7-40 liderów) >35 mld PLN Programy >62 tys. umów kredytowych na projekty unijne w tym: 21 mld PLN, 18,5 tys. umów kredytowych- Polityka Spójności 4 mld PLN, 40 tys. umów kredyt.- PROW 0,6 mld PLN- JESSICA, JEREMIE (z bankami) 0,19 mld PLN- gwarancje bankowe w PROW 7,5 mld PLN- obligacje komunalne 0,55 mld, 3,6 tys. umów- CIP, Progress 25

26 Finansowanie gospodarki w bezpieczny sposób

27

28

29

30

31 Dlaczego nam się udało? To nie przypadek i tylko dobry zbieg okoliczności, To szereg mądrych decyzji politycznych i gospodarczych, To solidna praca polskich bankowców, pracowników i absolwentów uczelni, regulatorów i nadzorców, Odpowiedzialna postawa inwestorów,

32 Nieco (czyżby? )zaskakujące następstwa kryzysu w Polsce Najwyższy w UE wzrost PKB, Wysoki wzrost kredytowania gospodarki, Wzrost udziału kapitału krajowego w polskiej bankowości, Przyspieszenie zmian technologicznych,

33 Przyczyny i wnioski płynące z kryzysu W wielu krajach niedostosowanie polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjnej i nadzorczej do następstw procesów globalizacyjnych, Pazerność polityczna i finansowa, Zaniedbania w rozwoju i działalności infrastruktury systemów finansowych, Karygodne tolerowanie złych praktyk w licencjonowanych i nadzorowanych instytucjach finansowych, Niedocenianie następstw postępu technologicznego i jego zastosowania na przemysłową skalę w instytucjach finansowych,

34 Pokryzysowy szok regulacyjny i jego skutki Przeregulowanie, kłopoty ze stosowaniem zasady proporcjonalności, Złe, nieadekwatne regulacje. Abstrahowanie od zróżnicowania gospodarek, systemów bankowych oraz poziomu rozwoju infrastruktury i kultury ekonomicznej społeczeństw, Ograniczanie źródeł przychodów banków : IFee, kredyt konsumencki, Ujawniające się sprzeczności interesów wewnątrz krajów UE i trudności koordynacji polityk w strefie Euro i UE, To problemy, które można i trzeba rozwiązywać!!!

35 Polski sektor bankowy ma nadal stosunkowo niską zdolność do finansowania rozwoju

36 Aktywa do PKB w UE w 2012 r. (%)* Źródło: EBF. * Z powodu braku dostępności danych na wykresie nie został uwzględniony wynik Chorwacji.

37 Źródło: EBC. Kredyty do PKB w UE w 2013 r. (%)

38 Źródło: EBC. Depozyty do PKB w UE w 2013 r. (%)

39 Wskaźnik kredytów do depozytów w UE w 2012 r. (%)* Źródło: EBF. * Z powodu braku dostępności danych na wykresie nie został uwzględniony wynik Chorwacji.

40 Sprawy wstydliwe. Brak rozstrzygnięć nie pomaga!!! System poręczeń i gwarancji, Interchange Fee, Upadłość konsumencka, Sekurytyzacja aktywów, Warunki emisji listów zastawnych, Emisja obligacji przez banki i firmy, Sposoby identyfikacji elektronicznej, System finansowania mieszkalnictwa, System finansowania i wspierania eksporterów,

41 Bankowość polska Mądra dywersyfikacja własnościowa i organizacyjna sektora, Stopniowy rozwój pozakredytowego finansowania rozwoju, Konsekwentna budowa funduszy własnych banków i BFG, Stworzenie systemu motywującego do prorozwojowego długoterminowego oszczędzania oraz instrumentów mobilizacji zasobów sprzyjających finansowaniu rozwoju, Rozwój systemu poręczeń i gwarancji oraz systemu pożyczkowego, Upowszechnianie systemu kredytów technologicznych oraz PPP,

42 Dlaczego mamy obowiązek budować solidny, dobrze nadzorowany i zarządzany system bankowy - niczego nie otrzymamy w prezencie, musimy wypracować lub wymienić za rynek lub prawo do eksploatacji zasobów. - system finansowy,a bankowy w szczególności, jest ważnym instrumentem poprawnej mobilizacji i efektywnej alokacji zasobów w gospodarce i realizacji programów rozwoju, - pieniądze, wbrew opiniom z poprzednich dekad, mają paszport, - instytucje finansowe, w sytuacjach kryzysowych, bywają skrajnie egoistyczne a czasami nacjonalistyczne, - słabo zdywersyfikowany i źle nadzorowany, system bankowy może, jak wykazuje wiele kryzysów, działać procyklicznie, reaguje histerycznie,

43 Rekomendacja U co dalej? Banki niewątpliwie wdrożyły Rekomendację U w taki sam sposób, w jaki wdrażałoby ustawy czy rozporządzenia. Cieszy też to, że 1 kwietni weszły także w życie Wytyczne KNF dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, ponieważ to oznacza, że wszystkich kanałach dystrybucji będą obowiązywały identyczne wysokie standardy ochrony konsumenta. Wypada mieć nadzieję, że KNF będzie w interesie klientów w równie zdecydowany sposób co w bankach także egzekwował wypełnianie zaleceń, także np. w supermarketach i telekomunikacji, czy też innych agentów ubezpieczeniowych. Nie ma merytorycznych czy etycznych powodów, aby banki jako dystrybutorzy nie otrzymywali wynagrodzenia za sprzedaż polis ubezpieczeniowych. Udostępnianie zbudowanej dużymi nakładami sił i środków sieci oddziałów, powinno być odpłatne.

44 Rekomendacja U co dalej? 2 Banki staną się pośrednikami ubezpieczeniowymi i będą występowały w roli agenta ubezpieczeniowego. To oznacza, że w relacji z klientem będą reprezentowały zakłady ubezpieczeń, a więc nie będzie można od nich oczekiwać, aby wspierały klienta w relacjach z ubezpieczycielem. Stopniowo będzie następowała rezygnacja przez banki ze sprzedaży ubezpieczeń w formule grupowej na rzecz polis indywidualnych. Nowe obowiązki informacyjne mogą być postrzegane przez klientów (ale nie tylko banków, ale też w innych kanałach dystrybucji) jako dodatkowe utrudnienia biurokratyczne. Rekomendacja i Wytyczne to dopiero początek zmian legislacyjnych na rynku ubezpieczeń, w tym bancassurance. Należy się spodziewać także kolejnych zmian na poziomie krajowym (ustawa o działaności ubezpieczeniowej) oraz europejskim ( PRIPS, IMD II)

45 Pomoc sektora bankowego w odniesieniu do kredytów hipotecznych w CHF Rozwiązanie Efekt dla klientów / sektora Dotychczasowe rozwiązania 1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR 2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego 3. Wydłużenie, na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu 4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu 5. Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnego przewalutowania po średnim kursie NBP 6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości Stabilizacja raty kredytu dla klientów Stabilizacja nastrojów społecznych Pomoc w obsłudze zadłużenia 7. Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych Pomoc w obsłudze zadłużenia dla kredytobiorców w przejściowo trudnej sytuacji Pomoc czasowa, zwrotna z możliwością umorzenia Dodatkowe rozwiązania (opracowanie do ) 8. Uwolnienie zabezpieczenia Umożliwienie klientom zmiany zabezpieczenia poprzez zamianę hipoteki 9. Uzgodnienie sektorowe w zakresie dalszych rozwiązań adresujących specyficzne potrzeby klientów poszczególnych banków Stabilizacja wysokości raty Wydłużenie okresu kredytowania Wsparcie procesu przewalutowania Sektorowy fundusz stabilizacyjny Zaadresowanie zróżnicowanych potrzeb klientów w zakresie kredytów w CHF Zmniejszenie ryzyka systemowego

46 Pro memoria Nie ma stabilnych banków w zdestabilizowanych państwach, Nie ma stabilnych państw z zdestabilizowanym systemem bankowym, Bankowość to szczególny rodzaj umowy społecznej,

47 Dziękuję za uwagę

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona GŁÓWNE WNIOSKI z V Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowowschodniej, Warszawa, 4-5 Grudnia 2008r. Nie stać nas na tracenie czasu. Uczestnicy rynku, banki, deweloperzy, regulatorzy,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo