mlinia: (42)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800"

Transkrypt

1 BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do kwoty zł. Akcje w podwyższonym zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone), zwanym dalej mbankiem, reprezentowanym przez: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta: Umowa Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku nr: Na podstawie Wniosku o wydanie karty kredytowej z dnia {data złożenia wniosku}, w trybie określonym w Ramowej Umowie Kredytowej z dnia (data zawarcia RUK} zwaną dalej RUK oraz Regulaminu kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku, mbank, potwierdza, iż: a) udzielił Kredytobiorcy w formie limitu kredytu (zwanego dalej Kredytem ) oraz wydał Kredytobiorcy kartę/-y kredytową/-e.. (typ karty), wydaną na mocy posiadanej przez BRE Bank SA licencji Organizacji Płatniczej, której znak akceptacji jest umieszczony na karcie kredytowej, (karta) oraz karty dodatkowe, na następujących warunkach:

2 b) zmienił warunki kredytu udzielonego Kredytobiorcy w formie limitu kredytu (zwanego dalej Kredytem ) oraz warunki wydanej karty kredytowej.. (typ karty), wydanej na mocy posiadanej przez BRE Bank SA licencji Organizacji Płatniczej, której znak akceptacji jest umieszczony na karcie kredytowej, (karta) oraz karty dodatkowe, na następujące: 1. Limit Kredytu:.(słownie: ) 1) Przy użyciu karty, Kredytobiorca oraz osoby wskazane przez Kredytobiorcę, mogą dysponować środkami udostępnionymi przez mbank na podstawie niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku do wysokości limitu kredytu wskazanego powyżej w ramach określonych przez mbank maksymalnych limitów autoryzacyjnych. 2) Przez niniejszą Umowę Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku mbank zobowiązuje się wobec Kredytobiorcy do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, a Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi mbankowi kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań. 2. Waluta Kredytu: 3. Cel Kredytu: dowolny cel konsumpcyjny. 4. Okres obowiązywania Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku: 1) 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Okres ten zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu, pod warunkiem należytego wypełniania przez Kredytobiorcę/-ów obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku, Regulaminu kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku oraz RUK. 2) Kredytobiorca może zrezygnować z automatycznego przedłużenia czasu obowiązywania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku. 5. Termin i warunki spłaty Kredytu: 1) 12 miesięcy, licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. Termin ten upływa w dniu, który datą odpowiada dacie postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. 2) Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać spłaty kwoty nie mniejszej niż minimalna kwota spłaty podana na wyciągu z rachunku karty kredytowej, w terminie podanym na wyciągu, z zastrzeżeniem ust. 3). Jeżeli dzień spłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 3) W przypadku nieotrzymania wyciągu za dany miesiąc lub stwierdzenia niezgodności na wyciągu, Kredytobiorca zobowiązany jest skontaktować się z mbankiem w celu uzyskania informacji o aktualnie wymaganej minimalnej kwocie spłaty. Termin spłaty minimalnej kwoty w tym przypadku nie ulega zmianie. 4) W przypadku braku spłaty minimalnej kwoty w terminach określonych na wyciągu z rachunku karty kredytowej za dwa pełne okresy płatności, mbank może wypowiedzieć Umowę Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy do zapłaty zaległych kwot lub ich części w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy Kredytu. 5) W przypadku, o którym mowa w ust. 4), mbank nalicza odsetki od niespłaconej w terminie minimalnej kwoty spłaty, określonej na wyciągu. Odsetki te są naliczane według zmiennej zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

3 stopy procentowej wynikającej z Tabeli Oprocentowania mbanku, obowiązującej w dniu kiedy nastąpiło opóźnienie w spłacie, dostępnej na stronie internetowej mbanku w sieci Internet pod adresem 6) W przypadku, o którym mowa w ust. 5), mbank będzie uprawniony do potrącenia należności z dowolnego rachunku bankowego w mbanku prowadzonego na rzecz Kredytobiorcy 6. Prowizje i opłaty: 1) W związku z zawarciem niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku Kredytobiorca zapłaci mbankowi następujące prowizje i opłaty : a) w zależności od rodzaju karty w punkcie tym zapis te będzie miał następujące brzmienie dla kart typu Visa: Opłatę za wydanie karty: oraz opłatę roczna za kolejny rok używania karty kredytowej płatną zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w mbanku, dla kart typu MasterCard: Opłatę miesięczną za posiadanie karty: b) prowizje lub opłaty za wykonywanie czynności związanych z posiadaniem i używaniem karty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w mbanku. 2) Prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 3) Kredytobiorca oświadcza, że otrzymał wyciąg z aktualnie obowiązującej "Taryfy prowizji i opłat bankowych w mbanku". Zmiana prowizji i opłat może nastąpić na zasadach określonych w "Regulaminie kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku. 7. Wysokość oprocentowania 1) Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu uruchomienia Kredytu wynosi % w stosunku rocznym. 2) Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianom w okresie obowiązywania Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych ( stawek WIBID/WIBOR ), b) rentowności bonów skarbowych i obligacji Skarbu Państwa, c) zmiany stóp procentowych NBP, oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 3) Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianie również w następstwie zmiany na inny typ stopy procentowej obowiązującej w mbanku. Zmiana typu stopy procentowej stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia aneksu w trybie określonym w RUK. 4) Wysokość i typy obowiązujących w mbanku stóp procentowych kredytu określone są w Tabeli Oprocentowania mbanku i podawane do wiadomości za pośrednictwem mlinii oraz strony internetowej mbanku dostępnej w sieci Internet pod adresem 5) O każdej zmianie oprocentowania udzielonego Kredytobiorcy kredytu, mbank zawiadamia Kredytobiorcę za pośrednictwem wiadomości , komunikatu umieszczonego w serwisie transakcyjnym mbanku w sieci Internet lub za pomocą innych elektronicznych nośników informacji. 8. Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu: W dniu wydania karty kredytowej. (typ karty) maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi % i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym, wskazanym w Załączniku do Ustawy z 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z r., poz z późn. zm.) oraz postanowieniami wynikającymi z Ustawy z 22 maja 2003 o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 109 z r., poz. 1030), przy przyjęciu następujących założeń:

4 1) wysokość przyznanego Kredytu wynosi zł; 2) wysokość oprocentowania Kredytu na karcie kredytowej, wskazana w pkt. 7, nie ulegnie zmianie w okresie 12 miesięcy od momentu postawienia limitu kredytu do dyspozycji; 3) wysokość prowizji i opłat, które zobowiązany jest zapłacić Kredytobiorca w związku z zawarciem Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku, nie ulegnie zmianie; 4) Kredyt będzie wykorzystywany przez Kredytobiorcę w następujący sposób: a) zostanie w całości wykorzystany w połowie pierwszego cyklu rozliczeniowego w wyniku dokonania transakcji bezgotówkowej; b) będzie spłacany przez okres 12 miesięcy; c) spłaty kredytu będą dokonywane co miesiąc w wysokości 10% kapitału powiększonego o odsetki; d) spłaty będą dokonywane co miesiąc, w dniu podanym na wyciągu jako termin spłaty minimalnej kwoty; e) w ramach pierwszej spłaty Kredytobiorca spłaca całość opłaty za wydanie karty; f) Kredytobiorca nie będzie dokonywał żadnych innych wpłat ani wypłat poza wymienionym w lit. c) i e); g) nastąpi rezygnacja z karty po okresie 12 miesięcy; h) limit kredytu nie zostanie podwyższony. 5) Realna dla Kredytobiorcy rzeczywista roczna stopa oprocentowania może różnić się od podanej niniejszym pkt. a jej wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania kredytu, ilości, wartości i terminów wypłat i wpłat na poczet spłaty Kredytu oraz od obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów. 9. Szacunkowa maksymalna wysokość całkowitego kosztu Kredytu: Szacunkowa maksymalna wysokość całkowitego kosztu kredytu, który zobowiązany jest pokryć Kredytobiorca, łącznie z odsetkami, opłatami i prowizjami, przyjmując łącznie założenia, o których mowa w pkt. 8, wynosi:.. złotych. 10. Szacunkowa maksymalna łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji: Szacunkowa maksymalna łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji, związanych z zawarciem niniejszej Umowy i w niej wymienionych, przyjmując łącznie założenia, o których mowa w pkt. 8 wynosi: złotych. W przypadku, gdy którekolwiek z założeń, o których mowa w pkt. 8 ulegnie zmianie, to koszty, o których mowa w pkt. 9 i 10 mogą również ulec zmianie. Ostateczna wysokość kosztów, do których poniesienia zobowiązany jest Kredytobiorca oraz obowiązek ich zapłaty przez Kredytobiorcę, uzależnione są od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, ilości i terminów przeprowadzanych transakcji (wpłat i wypłat) z wykorzystaniem Kredytu oraz obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów. 11. Wcześniejsza spłata kredytu: Kredytobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty Kredytu. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty Kredytu, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie Kredytu od wysokości spłaconej kwoty. 12. Data zakonczenia cyklu rozliczeniowego: Oświadczenia Kredytobiorcy. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KART KREDYTOWYCH: 1. Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń mbanku wynikających z niniejszej Umowy zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

5 kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia r. prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i upoważnia mbank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) a w przypadku karty Visa Platinium zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami i innymi kosztami oraz wydatkami niezbędnymi do celowego dochodzenia praw przez mbank, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu do kwoty zadłużenia wskazanej w ust. 1, najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. 2. Kredytobiorca oświadcza, że wszystkie dane zawarte w niniejszej Umowie są prawdziwe, kompletne i zostały podane przez niego dobrowolnie. 3. Kredytobiorca oświadcza, że nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków. 4. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. 5. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Bank S. A. zwany dalej mbankiem oraz podmioty współpracujące z mbankiem w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku, informacji zamieszczonych we Wniosku o wydanie karty kredytowej mbanku oraz w niniejszej Umowie stanowiących dane osobowe, a także informacji o niniejszej Umowie, które to informacje stanowią tajemnicę bankową. 6. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do podanych wyżej danych osobowych oraz ich poprawiania. 7. Kredytobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z 2002 r. z późn. zm.), w zakresie Wniosku o wydanie karty kredytowej mbanku, niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. 8. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że BRE Bank S.A., zwany dalej mbankiem zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych we Wniosku o wydanie karty kredytowej mbanku oraz dokumentów, które Kredytobiorca załącza wraz z tym Wnioskiem. Kredytobiorca upoważnia mbank lub podmioty działające na zlecenie mbanku na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do niniejszej weryfikacji (np. w miejscu zamieszkania, u pracodawcy, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w Urzędzie Skarbowym). 9. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do zbioru danych osobowych Bankowy Rejestr, którego Administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta, Warszawa ul. Postępu 17 A. Celem przetwarzania danych w zbiorze Bankowy Rejestr jest bezpieczeństwo systemu bankowego i ochrona depozytów bankowych, ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego. Gromadzone w zbiorze danych Bankowy Rejestr dane osobowe mogą być udostępniane innym bankom krajowym i oddziałom banków zagranicznych działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucjom kredytowym i ich oddziałom, innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w art. 105 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz 424), w zakresie i na warunkach określonych w tej ustawie oraz instytucjom finansowym będącymi podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy Prawo bankowe ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 665 z późn. zm.) w zakresie zobowiązań

6 powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 10. Kredytobiorca wyraża zgodę / nie wyraża* zgody na przetwarzanie przez mbank i Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu jego zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. Udzielona przez Kredytobiorcę zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących wszystkich zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec mbanku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niewykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy lub wystąpienia opóźnienia powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z wymienionej Umowy, informacje, o których mowa powyżej, mogą być przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. 11. Na podstawie art. 105 ust. 4d Ustawy z dnia r. (z późn. zm.) Prawo bankowe, mbank może za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych 12. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych oraz innych informacji objętych tajemnicą bankową przedstawicielowi mbanku, posiadającemu pełnomocnictwo BRE Banku S.A. w zakresie niezbędnym do wykonania czynności związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. O wizycie przedstawiciela mbanku Klient może zostać poinformowany z wyprzedzeniem. 13. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym w celu przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania wymagalnych należności. OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY DOTYCZĄCE NIŻEJ WYMIENIONYCH KART KREDYTOWYCH: KARTA VISA ELECTRON CREDIT: 14. W związku z przyznaniem karty kredytowej Visa Electron Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody * na objecie Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA KARTA wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 danych osobowych Kredytobiorcy, w zakresie oraz celu związanym z wykonywaniem ww. Umowy Ubezpieczenia. Administratorem danych osobowych jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania 15. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej pomiędzy BRE Bank SA a Amplico Life S.A. na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

7 roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym. KARTA VISA CREDIT: 16. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej przez BRE Bank SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym. 17. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowej Umowy Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o którym mowa powyżej oraz oświadcza, iż został on poinformowany, że administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. KARTA VISA G+ J mbank (VISA RADOŚĆ ŻYCIA):

8 18. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej przez BRE Bank SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza, że przez zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym 19. Kredytobiorca dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BRE Bank SA oraz Grupę BRE Banku SA, w skład której wchodzą spółki kapitałowo powiązane z BRE Bankiem SA i G+J Gruner + Jahr Sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie , ul. Wynalazek 4 i spółki powiązane z nią kapitałowo lub osobowo w celach związanych z obsługą Wniosku oraz w celach promocyjnych i marketingowych w tym także w celu wysyłki materiałów informacyjnych, kierowanych bezpośrednio do uczestników programu, w tym drogą elektroniczną. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U ). Wiem o prawie wglądu i poprawiania swoich danych. 20. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowej Umowy Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o którym mowa powyżej oraz oświadcza, iż został on poinformowany, że administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. KARTA VISA ELECTRON G+ J mbank (VISA RADOŚĆ ŻYCIA): 21. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty oraz utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu w ramach umowy zawartej pomiędzy BRE Bank SA BRE Ubezpieczenia TU SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych Visa Electron. Oświadcza, że zapoznał się z "Warunkami ubezpieczenia nieuprawnionego użycia kart płatniczych dla BRE Banku" oraz "Warunkami ubezpieczenia środków pieniężnych pobranych z bankomatu dla BRE Banku" dostępnymi na stronach internetowych mbanku. Przystępując do ubezpieczenia posiadacz karty płatniczej zwalnia BRE Bank SA z obowiązku dochowania tajemnicy bankowej w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, w zakresie związanym z realizacją postanowień umowy ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie ww. ubezpieczeniem. 22. Kredytobiorca dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BRE zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

9 Bank SA oraz Grupę BRE Banku SA, w skład której wchodzą spółki kapitałowo powiązane z BRE Bankiem SA i G+J Gruner + Jahr Sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie , ul. Wynalazek 4 i spółki powiązane z nią kapitałowo lub osobowo w celach związanych z obsługą Wniosku oraz w celach promocyjnych i marketingowych w tym także w celu wysyłki materiałów informacyjnych, kierowanych bezpośrednio do uczestników programu, w tym drogą elektroniczną. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U ). Wiem o prawie wglądu i poprawiania swoich danych. KARTA VISA COMPENSA CLASSIC: 23. Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowego ubezpieczenia na życie użytkowników karty kredytowej Compensa Visa Classic, zawartego na podstawie umowy pomiędzy BRE Bank SA a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A.. Zakres grupowego ubezpieczenia na życie użytkowników karty kredytowej Compensa Visa Classic obejmuje życie ubezpieczonego i niezdolność ubezpieczonego do pracy z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Kredytobiorca wyznacza mbank BRE Bank SA, jako jedynego uposażonego, uprawnionego do odbioru świadczeń z tytułu ww. umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest płatne zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat mbanku. Odstąpienie od ubezpieczenia jest możliwe poprzez kontakt z mlinią mbanku. 24. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia na życie użytkowników karty kredytowej Compensa Visa Classic, ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia nieupoważnionego użycia karty oraz rabunku gotówki pobranej z bankomatu za pomocą karty. Ponadto zwalnia leczących go lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na wgląd w dotyczącą Kredytobiorcy dokumentację medyczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. w przypadku roszczenia (z wyłączeniem wyników badań genetycznych). 25. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. swoich danych osobowych, takich jak imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu innym podmiotom prawa polskiego, powiązanym z Towarzystwami, z którymi Towarzystwo współpracuje w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w celu oferowania przez te podmioty produktów i usług. 26. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że: 1) administratorami danych osobowych powierzonych przez Kredytobiorcę w zakresie umów ubezpieczenia są: Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 162, 2) dane osobowe Kredytobiorcy mogą być wykorzystane w celu wywiązania się przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. oraz przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. z umów ubezpieczenia zawieranych z BRE Bankiem SA oraz do wypłniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, 3) Kredytobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, 4) dane osobowe Kredytobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także jeżeli Kredytobiorca wyraził na to zgodę, podmiotom prawa polskiego powiązanym z Towarzystwami, z którymi Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A.. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. współpracują w

10 ramach prowadzonej działalności. KARTA VISA ELECTRON mbank EURO<26: 27. Kredytobiorca oświadcza, iż z chwilą zawarcia niniejszej Umowy przystępuję do Polskiego Stowarzyszenia Kart Młodzieżowych z siedziba w Gdańsku jako członek stowarzyszony oraz, że zapoznałem sie ze Statutem Stowarzyszenia. 28. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez mbank swoich danych osobowych Polskiemu Stowarzyszeniu Kart Młodzieżowych z siedziba w Gdańsku ul. Długi Targ 11/13 oraz na przetwarzanie tych informacji przez okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od dnia złożenia Wniosku o wydanie karty kredytowej mbanku lub wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 29. W przypadku należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz spełnienia wymogów formalnych, Kredytobiorca wyraża zgodę na wydanie kolejnej karty po roku użytkowania 30. W związku z przyznaniem karty kredytowej Visa Electron mbank EURO<26 Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody * na objecie Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA KARTA wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 danych osobowych Kredytobiorcy, w zakresie oraz celu związanym z wykonywaniem ww. Umowy Ubezpieczenia. Administratorem danych osobowych jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania 31. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej pomiędzy BRE Bank SA a Amplico Life S.A. na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku. Wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym 32. W związku z przyznaniem karty kredytowej mbank Euro<26 Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie polisą ubezpieczeniową Signal Iduna. Jednocześnie wyraża zgodę na wgląd w dokumentację medyczną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w przypadku roszczenia. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z Warunkami ubezpieczenia NNW i pokrycia Kosztów Leczenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku i Euro<26. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie ubezpieczeniem Signal Iduna. 33. Kredytobiorca oświadcza, iż jest studentem/studentką nieposiadającym/nieposiadającą zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

11 zobowiązań finansowych wynikających z umów kredytów lub pożyczek oraz zobowiązań zasądzonych stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi lub wykonawczymi. KARTA VISA CREDIT WIRTUALNA POLSKA: 34. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej przez BRE Bank SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym 35. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez mbank informacji zamieszczonych w Umowie, stanowiących dane osobowe, spółce Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C. Ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie od tej spółki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz z 2002 roku). 36. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowej Umowy Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o którym mowa powyżej oraz oświadcza, iż został on poinformowany, że administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. KARTA VISA CREDIT ORANGE: 37. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej przez BRE Bank SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza

12 mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym 38. W związku ze złożonym Wnioskiem o wydanie karty kredytowej mbanku i zawarciem niniejszej Umowy oraz udziałem w programie, oferowanym przez PTK Centertel Sp. z o.o. przewidującym dodatkowe świadczenia związane z w/w kartą kredytową na warunkach ustalonych przez mbank- BRE Bank SA i PTK Centertel Sp. z o.o., Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że PTK Centertel Sp. z o.o. oraz mbank - BRE Bank S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Kredytobiorcę nieprawdziwych informacji. Warunki programu oferowanego przez PTK Centertel Sp. z o.o. zostaną określone w osobnej umowie z PTK Centertel Sp. z o.o. Administratorem bazy danych programu jest PTK Centertel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Kredytobiorca wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych we Wniosku o wydanie karty kredytowej mbanku przez PTK Centertel Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10a oraz przez mbank - BRE Bank S.A., dla celów realizacji programu oferowanego przez PTK Centertel Sp. z o.o. przewidującego dodatkowe świadczenia związane z kartą kredytową na warunkach ustalonych przez mbank-bre Bank SA i PTK Centertel Sp. z o.o., a także dla celów statystycznych i marketingowych oraz na przekazanie danych osobowych innym podmiotom partnerom współpracującym z PTK Centertel Sp. z o.o. oraz mbankiem - BRE Bankiem S.A. w ramach tego programu, wyłącznie dla celów związanych z realizacją tego programu. Kredytobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od PTK Centertel Sp. z o.o. oraz partnerów współpracujących z PTK Centertel Sp. z o.o. w ramach w/w programu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie oraz prawo wglądu i poprawiania swoich danych 39. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowej Umowy Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o którym mowa powyżej oraz oświadcza, iż został on poinformowany, że administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. KARTA VISA CREDIT ROSSMANN: 40. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej przez BRE Bank SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

13 wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia" Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym 41. Kredytobiorca dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BRE Bank SA oraz Grupę BRE Banku SA w skład, której wchodzą spółki kapitałowo powiązane z BRE Bankiem SA i firmę Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Św. Teresy 109 i spółki powiązane z nią kapitałowo lub osobowo w celach związanych z obsługą Wniosku oraz w celach promocyjnych i marketingowych w tym także w celu wysyłki materiałów informacyjnych, kierowanych bezpośrednio do uczestników programu, w tym drogą elektroniczną. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U ). Wiem o prawie wglądu i poprawiania swoich danych. 42. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowej Umowy Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o którym mowa powyżej oraz oświadcza, iż został on poinformowany, że administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. KARTA VISA GOLD CREDIT: 43. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" w ramach umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie nr 9990 zawartej przez BRE Bank SA na rzecz posiadaczy kart kredytowych. Kredytobiorca wyraża zgodę na wgląd w jego dokumentację medyczną przez Amplico Life SA w przypadku roszczenia Kredytobiorcy o wypłatę świadczenia z tytułu ww. umowy grupowego kredytowego ubezpieczenia na życie. Ponadto oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych mbanku Gwarancja Spłaty Zadłużenia dostępnymi na stronach internetowych mbanku oraz wyznacza mbank jako uposażonego, uprawnionego do odbioru wszelkich świadczeń z tytułu ww. ubezpieczenia na zasadach określonych w ww. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kredytobiorca nie wyraża zgody na objęcie "Gwarancją Spłaty Zadłużenia"

14 Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem Gwarancje Spłaty Zadłużenia w razie wystąpienia trwałej niezdolności do pracy będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, a w przypadku śmierci obowiązek ten będzie musiał zostać przejęty przez jego prawnych spadkobierców. Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie będzie miał możliwości przystąpienia do ubezpieczenia w terminie późniejszym 44. W związku z przyznaniem karty kredytowej Kredytobiorca niniejszym przystępuje następujących grupowych Umów Ubezpieczenia: a) grupowej Umowie Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart BRE Banku SA wydanych przez mbank, b) grupowej Umowie Ubezpieczenia Assistance mbank dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydawanych przez mbank, c) grupowej Umowie Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA oraz oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczeń o których mowa powyżej. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 jego danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia (dotyczy lit. a i b), w zakresie oraz celu związanym z wykonywaniem ww. Umów Ubezpieczenia. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie grupowych Umów Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym punkcie- lit. a, b Kredytobiorca wyraża zgodę na zasięganie przez osobę upoważnioną przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którego porad i usług będzie korzystał Kredytobiorca, informacji o stanie zdrowia Kredytobiorcy, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw Kredytobiorcy do świadczenia lub wysokości świadczenia z tytułu ww. Umów Ubezpieczenia. Administratorem danych osobowych jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umów Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania KARTA VISA PLATINUM 45. W związku z przyznaniem karty kredytowej Visa Platinum Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia SPŁATY KARTY dla Posiadaczy kart kredytowych wydanych przez mbank zawartej w dniu r. (nr polisy generalnej ) pomiędzy BRE Bankiem SA a BRE Ubezpieczenia TU S.A.. Kredytobiorca oświadcza, że zostały mu dostarczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPŁATY KARTY dla Posiadaczy kart kredytowych BRE Banku SA wydanych przez mbank.. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, w tym danych o stanie zdrowia, w celach związanych z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o adresie siedziby BRE Ubezpieczenia TU S.A. oraz BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., którą jest Warszawa, ul. Ks. I.Skorupki 5, celu zbierania danych oraz o przewidywanych odbiorcach danych, przysługującym Kredytobiorcy prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych. Kredytobiorca upoważnia BRE Bank SA do pobrania z mojego rachunku Karty Kredytobiorcy środków przeznaczonych na pokrycie kosztu składki ubezpieczeniowej, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą ubezpieczenia. zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

15 Kredytobiorca wyraża zgodę na zwolnienie BRE Bank SA z dochowania tajemnicy bankowej w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Ubezpieczenia i rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez BRE Bank SA wszelkich niezbędnych informacji, w tym danych objętych tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych oraz dokumentów, koniecznych do wykonania Umowy Ubezpieczenia na rzecz BRE Ubezpieczenia TU S.A., BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz do wybranych przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. podmiotów zajmujących się obsługą ubezpieczenia, mających na celu wywiązanie się przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z zawartej Umowy Ubezpieczenia i w celu rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia. Kredytobiorca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń do BRE Banku SA. Kredytobiorca wyznacza BRE Bank SA jako uprawnionego do odbioru świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia na zaspokojenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec BRE Banku SA. Kredytobiorca wyraża zgodę na udostępnienie BRE Ubezpieczenia TU S.A. przez placówki służby zdrowia, lekarzy oraz grupowe praktyki lekarskie dokumentacji medycznej oraz informacji dotyczących stanu zdrowia Kredytobiorcy, w celach związanych z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. 46. W związku z przyznaniem karty kredytowej Kredytobiorca niniejszym przystępuje następujących grupowych Umów Ubezpieczenia: a) grupowej Umowie Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart BRE Banku SA wydanych przez mbank, b) grupowej Umowie Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Posiadaczy Kart BRE Banku SA wydanych przez mbank, c) grupowej Umowie Ubezpieczenia Assistance Platinum dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydawanych przez mbank, d) grupowej Umowie Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNA VISA oraz oświadcza, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczeń o których mowa powyżej. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 jego danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia (dotyczy lit. a, b, c), w zakresie oraz celu związanym z wykonywaniem ww. Umów Ubezpieczenia. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie grupowych Umów Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym punkcie- lit. a, b, c Kredytobiorca wyraża zgodę na zasięganie przez osobę upoważnioną przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którego porad i usług Kredytobiorca będzie korzystać, informacji o stanie zdrowia Kredytobiorcy, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw Kredytobiorcy do świadczenia lub wysokości świadczenia z tytułu ww. Umów Ubezpieczenia. Administratorem danych osobowych jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umów Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania KARTA MASTERCARD STANDARD 47. W związku z przyznaniem karty kredytowej MasterCard Standard Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia SPŁATY KARTY dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez

16 mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA zawartej w dniu r. pomiędzy BRE Bankiem SA a BRE Ubezpieczenia TU S.A.. Kredytobiorca oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej mbanku w sekcji Ubezpieczenia Kart- Ubezpieczenie Spłaty Karty udostępniono mu, w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, treść Ogólnych Warunków Ubezpieczeń SPŁATY KARTY dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA, nr polisy generalnej oraz uznaje ich wiążący charakter. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, w tym danych o stanie zdrowia, w celach związanych z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o adresie siedziby BRE Ubezpieczenia TU S.A., którą jest Warszawa, ul. Ks. I.Skorupki 5, celu zbierania danych oraz o przewidywanych odbiorcach danych, przysługującym Kredytobiorcy prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych. Kredytobiorca upoważnia BRE Bank SA do pobrania ze swojego rachunku Karty Kredytobiorcy środków przeznaczonych na pokrycie opłaty tytułem ubezpieczenia, zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w mbanku.. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez BRE Bank SA wszelkich niezbędnych informacji, w tym danych objętych tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych oraz dokumentów, koniecznych do wykonania Umowy Ubezpieczenia na rzecz BRE Ubezpieczenia TU S.A., oraz do wybranych przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. podmiotów zajmujących się obsługą ubezpieczenia, mających na celu wywiązanie się przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z zawartej Umowy Ubezpieczenia i w celu rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia. Kredytobiorca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń do BRE Banku SA. Kredytobiorca wyznacza BRE Bank SA jako uprawnionego do odbioru świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia na zaspokojenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec BRE Banku SA. Kredytobiorca wyraża zgodę na udostępnienie BRE Ubezpieczenia TU S.A. przez placówki służby zdrowia, lekarzy oraz grupowe praktyki lekarskie dokumentacji medycznej oraz informacji dotyczących stanu zdrowia Kredytobiorcy, w celu realizacji Umowy Ubezpieczenia, w zakresie ustalenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia TU S.A. z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem 48. W związku z przyznaniem karty Kredytobiorca niniejszym przystępuje do grupowej Umowy Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNY MASTERCARD. Kredytobiorca oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej mbanku w sekcji Ubezpieczenia Kart- udostępniono mu, w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o którym mowa powyżej i uznaje ich wiążący charakter oraz oświadcza, iż został on poinformowany, że administratorem danych osobowych Kredytobiorcy jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umowy Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. KARTA MASTERCARD GOLD 49. W związku z przyznaniem karty kredytowej MasterCard Gold Kredytobiorca wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w grupowej Umowie Ubezpieczenia SPŁATY KARTY dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA zawartej w dniu r. pomiędzy BRE Bankiem SA a BRE Ubezpieczenia TU S.A.. zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

17 Kredytobiorca oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej mbanku w sekcji Ubezpieczenia Kart- Ubezpieczenie Spłaty Karty udostępniono mu, w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SPŁATY KARTY dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez mbank Bankowość Detaliczną BRE Banku SA, nr polisy generalnej oraz uznaje ich wiążący charakter.. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do objęcia Kredytobiorcy ochroną ubezpieczeniową, w tym danych o stanie zdrowia, w celach związanych z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o adresie siedziby BRE Ubezpieczenia TU S.A., którą jest Warszawa, ul. Ks. I.Skorupki 5, celu zbierania danych oraz o przewidywanych odbiorcach danych, przysługującym Kredytobiorcy prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych. Kredytobiorca upoważnia BRE Bank SA do pobrania ze swojego rachunku Karty Kredytobiorcy środków przeznaczonych na pokrycie opłaty tytułem ubezpieczenia, zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w mbanku. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez BRE Bank SA wszelkich niezbędnych informacji, w tym danych objętych tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych oraz dokumentów, koniecznych do wykonania Umowy Ubezpieczenia na rzecz BRE Ubezpieczenia TU S.A., oraz do wybranych przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. podmiotów zajmujących się obsługą ubezpieczenia, mających na celu wywiązanie się przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z zawartej Umowy Ubezpieczenia i w celu rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia. Kredytobiorca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń do BRE Banku SA. Kredytobiorca wyznacza BRE Bank SA jako uprawnionego do odbioru świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia na zaspokojenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec BRE Banku SA. Kredytobiorca wyraża zgodę na udostępnienie BRE Ubezpieczenia TU S.A. przez placówki służby zdrowia, lekarzy oraz grupowe praktyki lekarskie dokumentacji medycznej oraz informacji dotyczących stanu zdrowia Kredytobiorcy, w celu realizacji Umowy Ubezpieczenia, w zakresie ustalenia odpowiedzialności BRE Ubezpieczenia TU S.A. z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. 50. W związku z przyznaniem karty kredytowej Kredytobiorca niniejszym przystępuje do następujących grupowych Umów Ubezpieczenia: a) grupowej Umowie Ubezpieczenia Podróżnego dla Posiadaczy Kart BRE Banku SA wydanych przez mbank, b) grupowej Umowie Ubezpieczenia Assistance dla Posiadaczy kart BRE Banku SA wydawanych przez mbank, c) grupowej Umowie Ubezpieczenia Nieuprawnionego Użycia Kart oraz Utraty Środków Pieniężnych Pobranych z Bankomatu dla Posiadaczy kart BRE Banku SA PAKIET BEZPIECZNY MASTERCARD oraz oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej mbanku w sekcji Ubezpieczenia Kart- udostępniono mu, w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, treść Ogólnych Warunków Ubezpieczeń o których mowa powyżej oraz uznaje ich wiążący charakter. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5 jego danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia (dotyczy lit. a, b), w zakresie oraz celu związanym z wykonywaniem ww. Umów Ubezpieczenia. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie grupowych Umów Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym punkcie- lit. a, b, c Kredytobiorca wyraża

18 zgodę na zasięganie przez osobę upoważnioną przez BRE Ubezpieczenia TU S.A. od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którego porad i usług Kredytobiorca będzie korzystać, informacji o stanie zdrowia Kredytobiorcy, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw Kredytobiorcy do świadczenia lub wysokości świadczenia z tytułu ww. Umów Ubezpieczenia. Administratorem danych osobowych jest BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ww. Umów Ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania 14.Postanowienia końcowe: 1. W razie uchybienia przez Kredytobiorcę postanowieniom dotyczącym zasad i terminy spłaty Kredytu mbank będzie uprawniony do podjęcia działań upominawczych. W przypadku podjęcia tych działań mbank będzie uprawniony do obciążenia Kredytobiorcy następującymi kosztami i opłatami z tytułu: a) monitów telefonicznych, b) monitów wysłanych poprzez lub sms c) monitów wysłanych w formie komunikatu do kontraktu d) kosztami upomnień, e) kosztami wezwań do zapłaty, 2. Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku wynosi.. w stosunku rocznym. Może ona ulec zmianie w przypadku zmiany jednego z parametrów określonych w pkt. 7 ust Wysokość powyższych kosztów określona jest w Taryfie prowizji i opłat bankowych w mbanku, która stanowi integralną część Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. Powyższe koszty i opłaty obejmują również: a) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN b) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez mbank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167 poz z późn. zm.), c) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez mbank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 art Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U z późn. zm.) d) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek, w wysokości oraz zgodnie z 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z późn. zm.) oraz zgodnie z 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U z późn. zm.). 4. Podane powyżej koszty (wynikające z przepisów prawa) są podawane wg. stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Kredytu o kartę kredytową mbanku stosuje się postanowienia: "Regulaminu kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku", Tabeli oprocentowania mbanku oraz "Taryfy prowizji i opłat bankowych w mbanku". W dalszej kolejności zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych ( przy czym w związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 16 marca 2008, oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008, kapitał zakładowy może ulec podwyższeniu do

19 6. Kredytobiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy Kredytu o kartę kredytową mbanku zostały mu doręczone dokumenty o których mowa w ust.5. mbank udostępnia dokumenty, o których mowa w ust.5) na stronie internetowej mbanku w postaci elektronicznej umożliwiającej ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 7. Karta kredytowa zostanie wysłana do Kredytobiorcy w stanie nieaktywnym, na wskazany adres korespondencyjny. Karta wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym, priorytetowym lub kurierem. Rodzaj przesyłki uzależniony jest od typu karty. 8. Kredytobiorca może odstąpić od niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku w terminie, sposób i ze skutkami określonymi w Ramowej Umowie Kredytowej z dnia (data zawarcia RUK} stanowiącej integralną część niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. Kredytobiorca oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami RUK w tym zakresie oraz otrzymał wraz z RUK wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy Kredytu o korzystanie z karty kredytowej mbanku. DATA I CZYTELNY PODPIS KREDYTOBIORCY BRE BANK SA mbank (1) stempel firmowy i podpis/podpisy osoby/osób działających w imieniu mbanku * Na Umowie widoczna jest tylko jedna - wybrana przez Klienta - opcja

1... mlinia: (42)

1...  mlinia: (42) BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Umowa nr: wzór obowiązuje od 22.03.2011r. Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach

Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach I Organizator Promocji 1. Promocja Zamień kartę na preferencyjnych warunkach, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko. Adres zameldowania PESEL/Paszport. zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta:

Umowa nr: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko. Adres zameldowania PESEL/Paszport. zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta: Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu:

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu: Umowa Kredytu Kredyt Gotówkowy nr I Część odczytywana przez operatora mlinii Parametry Kredytu: 1. Kwota kredytu gotówkowego złotych polskich. 2. Całkowita kwota kredytu złotych polskich. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Obowiązuje od 28.07.2016 r. do 12.10.2016 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę 1 Organizator Promocji 1. Promocja LoKUJ gotówkę, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na lato 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje własne m

Regulamin Promocji Moje własne m Regulamin Promocji Moje własne m I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA, z siedzibą w Warszawie przy ul.senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka

Regulamin Promocji Powrót Franka Regulamin Promocji Powrót Franka I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR

UMOWA O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR * oznacza że zapis stosuje się w przypadku mbanku dawnego MultiBanku mbank S.A. Załącznik Nr 3 do PO No A-V- /Retail/14 UMOWA O KORZYSTANIE Z KARTY KREDYTOWEJ NR zawarta w dniu 1 #data zawarcia umowy#

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Aktywni płacą mniej Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Aktywni płacą mniej Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Aktywni płacą mniej Obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. 1 Organizator 1. Promocja Aktywni płacą mniej, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank S.A., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów instytucjonalnych

Załącznik nr 9 do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 9 do Zasad korzystana ze zbioru specyfikacji produktów kredytowych oraz wzorów umów o kredyt dla klientów instytucjonalnych Stempel nagłówkowy placówki banku Placówka banku / Data wpływu (dd-mm-rrrr):

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Zamieszkaj w domu marzeń Obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.09.2016r. 1 Organizator 1. Promocja Zamieszkaj w domu marzeń, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank Hipoteczny

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

<>

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo