Dziennik Ustaw Nr Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wystàpienia powa nej awarii przemys owej 2) Na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm. 3) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wystàpienia powa nej awarii przemys owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), za àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okre- Êlone w za àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Zak ad zaliczony do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku na podstawie dotychczasowych przepisów nale y zaliczyç do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku na podstawie niniejszego rozporzàdzenia w ciàgu roku od dnia wejêcia w ycie rozporzàdzenia. 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Gospodarki: P. G. Woêniak 1) Minister Gospodarki kieruje dzia em administracji rzàdowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888). 2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra ajà postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. UE L 345 z r., str. 97) zmieniajàcej dyrektyw Rady nr 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeƒstwa powa nych awarii zwiàzanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. UE L 10 z r., str. 13). 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz i 1462, Nr 180, poz i Nr 249, poz Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (poz. 208) NAZWY, OZNACZENIA NUMERYCZNE, KRYTERIA KWALIFIKOWANIA, KATEGORIE I ILOÂCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH ZNAJDOWANIE SI W ZAK ADZIE DECYDUJE O ZALICZENIU GO DO ZAK ADU O ZWI KSZONYM RYZYKU ALBO ZAK ADU O DU YM RYZYKU 1. IloÊci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku, nale y odnosiç zarówno do warunków normalnej pracy zak adu, jak i takich, w których przewiduje si mo liwoêç wystàpienia substancji niebezpiecznej, w szczególnoêci podczas awarii przemys owej Substancje niebezpieczne znajdujàce si w zak adzie tylko w iloêciach równych bàdê mniejszych ni 2 % podanych wartoêci progowych nie powinny byç uwzgl dniane przy obliczaniu iloêci ca kowitej, je eli ich lokalizacja w zak adzie zapewnia, e nie stanà si przyczynà powa nej awarii w jakimkolwiek miejscu zak adu. 2. W przypadku gdy znajdujàce si w zak adzie poszczególne substancje niebezpieczne nie wyst pujà w iloêciach wy szych lub równych odpowiednim ilo- Êciom okreêlonym w kolumnie 4 lub 5 tabeli 1 lub odpowiednim iloêciom okreêlonym w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2, podczas próby zaliczenia zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku powinna byç zastosowana poni sza zasada sumowania.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Zaliczenie zak adu do zak adu o du ym ryzyku nast puje wtedy, je eli suma q 1 /Q D1 + q 2 /Q D2 + q 3 /Q D3 + q 4 /Q D q x /Q Dx jest wi ksza lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczajà: q x iloêci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadajàcych tabeli 1 lub 2, Q Dx odpowiednie iloêci okreêlone w kolumnie 5 tabeli 1 lub iloêci okreêlone w kolumnie 3 tabeli Zaliczenie zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku nast puje wtedy, je eli suma q 1 /Q Z1 + q 2 /Q Z2 + q 3 /Q Z3 + q 4 /Q Z q x /Q Zx jest wi ksza lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczajà: q x iloêci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadajàcych tabeli 1 lub 2, Q Zx odpowiednie iloêci okreêlone w kolumnie 4 tabeli 1 lub iloêci okreêlone w kolumnie 2 tabeli Zasada sumowania powinna mieç zastosowanie dla oceny ogólnych zagro eƒ zwiàzanych z: toksycznoêcià, palnoêcià i ekotoksycznoêcià substancji niebezpiecznych. Z tego wzgl du stosuje si trzykrotnie: a) dla sumowania substancji i preparatów wymienionych w tabeli 1 i sklasyfikowanych jako toksyczne lub bardzo toksyczne, razem z substancjami i preparatami spe niajàcymi warunki dla kategorii 1 lub 2, b) dla sumowania substancji i preparatów wymienionych w tabeli 1 i sklasyfikowanych jako utleniajàce, wybuchowe, atwo palne, wysoce atwo palne lub skrajnie atwo palne, razem z substancjami i preparatami spe niajàcymi warunki dla kategorii 3, 4, 5, 6, 7a, 7b lub 8, c) dla sumowania substancji i preparatów spe niajàcych warunki dla kategorii 9 (R50) lub 9 (R51/53). Zaliczenie zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo o du ym ryzyku nast puje, je eli którakolwiek z sum uzyskanych w sposób okreêlony w lit. a), b) lub c) jest wi ksza lub równa Substancje niebezpieczne niewymienione w tabeli 1 powinny byç klasyfikowane w sposób okreêlony w odr bnych przepisach dotyczàcych kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych W odniesieniu do substancji o w aêciwoêciach pozwalajàcych na zaklasyfikowanie ich do wi cej ni jednej kategorii nale y zastosowaç najni szà iloêç odpowiadajàcà jednej z kategorii okreêlonà w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2. Jednak e, w celu zastosowania zasady sumowania okreêlonej w pkt 2, powinna byç stosowana iloêç odpowiadajàca danej klasyfikacji (grupie sumowania). 4. Gazem jest ka da substancja, której ciênienie absolutne pary w temperaturze 20 C jest równe lub wi ksze ni 101,3 kpa Cieczà jest ka da substancja, która nie zosta a okreêlona jako gaz i która w temperaturze 20 C i przy normalnym ciênieniu 101,3 kpa nie znajduje si w stanie sta ym. Tabela 1. OkreÊlone substancje niebezpieczne Lp. Substancje lub grupy substancji Numer CAS (Chemical Abstract Service) IloÊç substancji niebezpiecznej decydujàca o zaliczeniu do zak adu o: zwi kszonym du ym Azotan amonu (objaênienie 1) Azotan amonu (objaênienie 2) Azotan amonu (objaênienie 3) Azotan amonu (objaênienie 4) Azotan potasu (objaênienie 5) Azotan potasu (objaênienie 6) Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy(v) i/lub jego sole Tritlenek arsenu, kwas arsenowy(iii) i/lub jego sole 1 2 0,1

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Brom Chlor Zwiàzki niklu w postaci py u (tlenek niklu, ditlenek niklu, tritlenek diniklu, siarczek niklu, disiarczek niklu) 1 12 Etylenoimina Fluor Formaldehyd (> 90 %) Wodór Chlorowodór (skroplony gaz) Zwiàzki o owioorganiczne Skrajnie atwo palne gazy skroplone (w tym skroplone w glowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) i gaz ziemny Acetylen Tlenek etylenu Tlenek propylenu Metanol ,4 -Metylenobis(2-chloroanilina) i/lub jej sole 0,01 24 Izocyjanian metylu ,15 25 Tlen Diizocyjanian toluenu Dichlorek karbonylu (fosgen) ,3 0,75 28 Triwodorek arsenu (arsyna) , Triwodorek fosforu (fosfina) , Dichlorek siarki Tritlenek siarki Polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane dibenzodioksyny (z w àczeniem TCDD 2,3,7,8-tetra-chlorodibenzoparadioksyny), z uwzgl dnieniem wspó czynnika równowa noêci F (objaênienie 9 i tabela 3) Nast pujàce rakotwórcze substancje w st eniach przekraczajàcych 5 %: 4-aminobifenyl i/lub jego sole, chlorek benzylidenu, benzydyna i/lub jej sole, eter bis(chlorometylowy), eter chlorometylometylowy, 1,2-dibromoetan, siarczan dietylu, siarczan dimetylu, chlorek dimetylokarbamoilowy, 1,2-dibromo- -3-chloropropan, 1,2-dimetylohydrazyna, dimetylonitrozoamina, heksametylo-fosforotriamid, hydrazyna, 2-naftyloamina i/lub jej sole, 4-nitrobifenyl i 1,3-propanosulton, 0,5 2 0,001

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Produkty destylacji ropy naftowej: a) benzyny i benzyny ci kie, b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych), c) oleje gazowe (w tym oleje nap dowe do silników wysokopr nych, oleje opa owe lekkie i technologiczne strumienie mieszanin olejów gazowych) Tabela 2. Kategorie substancji niebezpiecznych niewymienionych w tabeli 1 Kategorie substancji niebezpiecznych IloÊç substancji niebezpiecznej decydujàca o zaliczeniu do zak adu o: zwi kszonym du ym Substancje bardzo toksyczne, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro enia: R26 dzia a bardzo toksycznie w przypadku kontaktu z drogami oddechowymi, R27 dzia a bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórà, R28 dzia a bardzo toksycznie w przypadku spo ycia 2. Substancje toksyczne, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro- enia: R23 dzia a toksycznie w przypadku kontaktu z drogami oddechowymi, R24 dzia a toksycznie w przypadku kontaktu ze skórà, R25 dzia a toksycznie w przypadku spo ycia 3. Substancje utleniajàce, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro- enia: R7 mo e spowodowaç po ar, R8 kontakt z materia ami palnymi mo e spowodowaç po ar, R9 wybucha po zmieszaniu z materia em atwo palnym Substancje wybuchowe (objaênienie 7.1) podklasa Substancje wybuchowe (objaênienie 7.1) podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 lub charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro enia: R2 zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu, lub R3 skrajne zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu Substancje atwo palne (objaênienie 8 pkt 1) a. Wysoce atwo palne ciecze (objaênienie 8 pkt 2a) b. Substancje wysoce atwo palne (objaênienie 8 pkt 2b)

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Substancje skrajnie atwo palne (objaênienie 8 pkt 3) Substancje niebezpieczne dla Êrodowiska, charakteryzowane okre- Êleniem rodzaju zagro enia: R50 dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne (z w àczeniem R50/53 dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo- e wywo ywaç d ugo utrzymujàce si zmiany w Êrodowisku wodnym), R51/53 dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e wywo ywaç d ugo utrzymujàce si szkodliwe zmiany w Êrodowisku wodnym 10. Substancje niebezpieczne dla ludzi i Êrodowiska z innych wzgl dów, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro enia: R14 reaguje gwa townie z wodà (w àczajàc w to R14/15 reaguje gwa townie z wodà, wyzwalajàc wysoce atwo palne gazy), R29 w kontakcie z wodà wyzwala toksyczne gazy Tabela 3. WartoÊci wspó czynnika równowa noêci (F) Substancja F Substancja F 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,001 (U yte w tabeli 3 skróty oznaczajà odpowiednio T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, C = chloro, DD = dibenzodioksyna, DF = dibenzofuran. Przyk adowo HxCDF oznacza heksachlorodibenzofuran). ObjaÊnienia do tabel: Uwaga ogólna: Je eli substancja wymieniona w tabeli 1 mieêci si równie w kategorii wymienionej w tabeli 2, nale y stosowaç wartoêci progowe ustalone w tabeli Dla azotanu amonu (lp. 1 w tabeli 1) iloêç 5 000/ Mg odnosi si do nawozów zdolnych do samopodtrzymujàcego si rozk adu. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do nawozów sztucznych wielosk adnikowych opartych na azotanie amonu (nawozy sztuczne wielosk adnikowe zawierajàce azotan amonu z fosforanem i/lub pota em), w których zawartoêç azotu pochodzàcego z azotanu amonu wyra ona u amkiem masowym wynosi:

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 208 pomi dzy 15,75 % (15,75 % zawartoêci azotu pochodzàcego z azotanu amonu odpowiada 45 % azotanowi amonu) i 24,5 % (24,5 % zawartoêci azotu pochodzàcego z azotanu amonu odpowiada 70 % azotanowi amonu) i w których zawartoêç àcznie substancji palnych/organicznych nie przekracza 0,4 % lub które spe niajà wymogi ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z póên. zm.), 15,75 % lub mniej oraz nieokreêlonà iloêç substancji palnych i które sà zdolne do samopodtrzymujàcego si rozk adu zgodnie z testem korytkowym (Zalecenia ONZ dotyczàce transportu towarów niebezpiecznych: Podr cznik badaƒ i kryteriów cz Êç III pkt 38.2). 2. Dla azotanu amonu (lp. 2 w tabeli 1) iloêç 1 250/5 000 Mg odnosi si do azotanu amonu w bry kach pokrytych ziemià okrzemkowà. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do prostych nawozów sztucznych opartych na azotanie amonu oraz do nawozów sztucznych wielosk adnikowych, w których zawartoêç azotu pochodzàca z azotanu amonu: jest wi ksza ni 24,5 %, z wyjàtkiem mieszanek azotanu amonu z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub w glanem wapnia o czystoêci co najmniej 90 %, jest wi ksza ni 15,75 % w mieszankach azotanu amonu i siarczanu(vi) amonu, jest wi ksza ni 28 % (28 % zawartoêci azotu pochodzàcego z azotanu amonu odpowiada 80 % azotanowi amonu) w mieszankach azotanu amonu z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub w glanem wapnia o czystoêci co najmniej 90 % i które spe niajà wymogi ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo- eniu. 3. Dla azotanu amonu (lp. 3 w tabeli 1) iloêç 350/2 500 Mg odnosi si do azotanu amonu technicznego. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do: azotanu amonu i mieszanek na bazie azotanu amonu, w których zawartoêç azotu pochodzàca z azotanu amonu: wynosi pomi dzy 24,5 % i 28 % i które zawierajà mniej ni 0,4 % substancji palnych, jest wi ksza ni 28 % i które zawierajà mniej ni 0,2 % substancji palnych, wodnych roztworów azotanu amonu, w których st enie azotanu amonu jest wi ksze ni 80 %. 4. Dla azotanu amonu (lp. 4 w tabeli 1) iloêç 10/50 Mg odnosi si do materia ów poza specyfikacjà i nawozów, które nie spe niajà testu wybuchowoêci. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do: materia u odrzuconego w trakcie procesu produkcyjnego oraz do azotanu amonu i mieszanek na bazie azotanu amonu, zwyk ych nawozów opartych na azotanie amonu i nawozów sztucznych z o onych opartych na azotanie amonu, okreêlonych w objaênieniach 2 i 3, które sà lub zosta y zwrócone przez koƒcowego u ytkownika producentowi do czasowego sk adowania lub do zak adu przetwórczego w celu przerobu, recyklingu lub przetworzenia do bezpiecznego u ytkowania, poniewa nie spe niajà wymogów okreêlonych w objaênieniach 2 i 3, nawozów okreêlonych w objaênieniu 1 tiret pierwsze i w objaênieniu 2, niespe niajàcych wymogów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo eniu. 5. Dla azotanu potasu iloêç 5 000/ Mg odnosi si do nawozów sztucznych z o onych opartych na azotanie potasu, zawierajàcych azotan potasu w postaci bry ek granulatu. 6. Dla azotanu potasu iloêç 1 250/5 000 Mg odnosi si do nawozów sztucznych z o onych opartych na azotanie potasu, zawierajàcych azotan potasu w postaci krystalicznej. 7. Substancje wybuchowe oznaczajà substancje lub preparaty okreêlone rodzajem zagro enia R2 (Substancje lub preparaty stwarzajàce zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu) lub R3 (Substancje lub preparaty stwarzajàce skrajne zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu), lub które sà zaklasyfikowane do którejkolwiek z podklas zagro eƒ 1.1 do 1.6 zgodnie ze schematem klasyfikacji ONZ/ADR (Umowa europejska dotyczàca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzona w Genewie dnia 30 wrzeênia 1957 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). W definicji tej zawarte sà materia y pirotechniczne, które dla potrzeb tego rozporzàdzenia oznaczajà substancje lub mieszaniny substancji przeznaczonych do wytwarzania ciep a, Êwiat a, dêwi ku, gazu lub dymu albo kombinacji tych efektów poprzez samopodtrzymujàce si egzotermiczne reakcje chemiczne. W przypadku gdy substancja lub preparat klasyfikowane sà zarówno przez ADR jak i zwroty zagro- enia R2 lub R3, klasyfikacja ADR ma pierwszeƒstwo nad przypisaniem zwrotów zagro enia OdnoÊnymi podklasami zagro eƒ i okreêleniami zagro eƒ sà: Podklasa 1.1. Materia y i przedmioty, które stwarzajà zagro enie wybuchem masowym. Wybuch masowy jest to taki wybuch, który natychmiast obejmuje praktycznie ca y adunek.

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 208 Podklasa 1.2. Materia y i przedmioty, które stwarzajà zagro enie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym. Podklasa 1.3. Materia y i przedmioty stwarzajàce zagro enie po arem i ma e zagro enie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagro enia, ale które nie zagra ajà wybuchem masowym: a) przy których spalaniu wydziela si znaczne ciep o promieniowania lub b) które zapalajà si jeden od drugiego i wywo ujà ma y wybuch lub rozrzut lub oba te efekty razem. Podklasa 1.4. Materia y i przedmioty, które stwarzajà tylko ma e zagro enie w przypadku zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Oddzia ywania ograniczajà si w znacznym stopniu do sztuki przesy ki i nie prowadzà do rozrzutu elementów o znacznych rozmiarach lub zasi gu. Zewn trzny po ar nie powinien wywo ywaç natychmiastowego wybuchu ca ej zawartoêci sztuki przesy ki. Podklasa 1.5. Materia y bardzo ma o wra liwe stwarzajàce zagro enie wybuchem masowym, które sà na tyle niewra liwe, e istnieje ma e prawdopodobieƒstwo ich zainicjowania lub przejêcia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materia ów jest, aby nie wybucha y podczas próby na odpornoêç ogniowà. Podklasa 1.6. Przedmioty skrajnie niewra liwe, które nie stwarzajà zagro enia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierajà tylko skrajnie niewra liwe materia y i przedstawiajà znikome prawdopodobieƒstwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia si W przypadku wyrobów zawierajàcych substancje wybuchowe lub materia y pirotechniczne, je eli iloêç substancji lub preparatu znajdujàcych si w wyrobie jest znana, powinna byç ona uwzgl dniana podczas zaliczania zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo o du ym ryzyku. Je eli iloêç substancji lub preparatu znajdujàcych si w wyrobie nie jest znana, przy rozpatrywaniu iloêci okreêlonych w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2 nale y uwzgl dniç mas wyrobu. 8. OkreÊlenia atwo palne, wysoce atwo palne, skrajnie atwo palne w kategoriach 6, 7a, 7b i 8, o których mowa w tabeli 2, oznaczajà: 1) atwo palne ciecze: substancje i preparaty w stanie ciek ym, o temperaturze zap onu od 21 C do 55 C, okreêlone rodzajem zagro enia R10 (substancja atwo palna), podtrzymujàce palenie, 2) wysoce atwo palne ciecze: a) substancje mogàce rozgrzaç si i w rezultacie zapaliç w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dodatkowego wk adu energii, okreêlone rodzajem zagro enia R17 (samorzutnie zapala si w powietrzu), substancje i preparaty o temperaturze zap onu poni ej 55 C wyst pujàce w postaci ciek ej pod ciênieniem, w warunkach procesowych, takich jak wysokie ciênienie lub wysoka temperatura mogàcych spowodowaç zagro enie wystàpienia awarii, b) substancje ciek e posiadajàce temperatur zap onu poni ej 21 C, ale które nie sà skrajnie atwo palne, okreêlone rodzajem zagro enia R11 (substancja wysoce atwo palna), 3) skrajnie atwo palne gazy i ciecze: a) substancje ciek e o temperaturze zap onu poni ej 0 C oraz temperaturze wrzenia lub w przypadku zakresu temperatur wrzenia, temperaturze zapoczàtkowujàcej wrzenie ni szej lub równej 35 C, okreêlone rodzajem zagro enia R12 (substancja skrajnie atwo palna), b) substancje w postaci gazu, palne w normalnych warunkach temperatury i ciênienia, okreêlone rodzajem zagro enia R12 (substancja skrajnie atwo palna) w stanie gazowym lub nadkrytycznym, c) atwo palne substancje ciek e przechowywane w temperaturze wy szej ni ich temperatury wrzenia. 9. W przypadku polichlorowanych dibenzofuranów i polichlorowanych dibenzodioksyn nale y pos u yç si masà zast pczà substancji (mz) obliczanà przez zastosowanie wspó czynnika równowa noêci (F) wzgl dem 2,3,7,8-TCDD i porównaç jej wartoêç z iloêcià podanà w kolumnie 4 lub 5 tabeli 1. Mas zast pczà oblicza si wed ug nast pujàcego wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczajà: mz = mr F mz mas zast pczà, mr mas rzeczywistà, F wspó czynnik równowa noêci dla danej substancji podany w tabeli 3.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Dz.U.2002.58.535 2006.03.11 zm. Dz.U.2006.30.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 235 13545 Poz. 1614 1614 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2082 Poz. 356 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik XI Konferencja BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE W PRZEMYŚLE 18-19 września 2012r. prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ZAŁĄCZNIK I Substancje niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. 527 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb dàcym

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0301 (NLE) 14733/14 ADD 1 WNIOSEK Od: ENV 855 IND 302 PROCIV 86 ONU 124 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

DECYZJE (2014/871/UE) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust.

DECYZJE (2014/871/UE) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. L 349/50 5.12.2014 DECYZJE DECYZJA RADY z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na ósmym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

1.12.2010 1.06.2015 Substancje DSD Mieszaniny DPD Substancje CLP i DSD Mieszaniny DPD (można + CLP) Substancje CLP Mieszaniny CLP Tabela 1. Określone substancje niebezpieczne Lp. Substancje lub grupy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 155 7988 Poz. 1110 1110 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 642 Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9494 Poz. 892 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta u oraz sposobu demonta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego sposobu obni ania iloêci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 533 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od Êrodków transportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1479 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1479 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1479 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej 795 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roêlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 46 2961 Poz. 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr 46 2961 Poz. 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 46 2961 Poz. 437 437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 131 9674 Poz. 913 913 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych rejestracji dawek indywidualnych 1) Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881

Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881 Dziennik Ustaw Nr 182 12672 Poz. 1880 i 1881 2) w za àczniku do rozporzàdzenia: a) po pkt 34 dodaje si pkt 34a i 34b w brzmieniu: 34a) Kierunek lekarsko-dentystyczny 34b) Kosmetologia, b) po pkt 35 dodaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 32 Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r. 2743 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 2 stycznia 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 2 stycznia 2001 r. 36 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st eƒ i nat eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342 1342 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r. w sprawie sk adu oraz oznakowania suplementów diety 2) Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 184 12785 Poz. 1900 1900 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zg oszeƒ celnych w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 68 4833 Poz. 630 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 maja 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 68 4833 Poz. 630 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 maja 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4833 Poz. 630 630 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 maja 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. 1455 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania byd a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreêlenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ i warunków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyràb drzewostanu. Na podstawie art. 12 ust. 5a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH DLA MECHANIKÓW Opracowanie: dr inż. Krystyna Moskwa, dr Wojciech Solarski 1. Termochemia. Każda reakcja chemiczna związana jest z wydzieleniem lub pochłonięciem energii, najczęściej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 16 1159 Poz. 138 i 139

Dziennik Ustaw Nr 16 1159 Poz. 138 i 139 Dziennik Ustaw Nr 16 1159 Poz. 138 i 139 nie z przepisami art. 20 ustawy, je eli w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych zagro eƒ zosta wyciàgni ty wniosek wymieniony w 9 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia;

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397

Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397 Dziennik Ustaw Nr 189 9762 Poz. 1396 i 1397 noêci do wykonywania obowiàzków trenera, a tak e rodzaj niezb dnych badaƒ lekarskich dla osób ubiegajàcych si o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 11972 Poz. 1232 Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Dziennik Ustaw Nr 110 7235 Poz. 1057 1057 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoêci emisji Na podstawie art. 148 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dziennik Ustaw Nr 63 4594 Poz. 638 638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania, jakim muszà odpowiadaç opakowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3969 Poz. 422 i 423

Dziennik Ustaw Nr 72 3969 Poz. 422 i 423 Dziennik Ustaw Nr 72 3969 Poz. 422 i 423 423 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1324 Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okreêlenia wzoru oraz szczegó-

Bardziej szczegółowo

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako Êrodki spo ywcze, wzoru

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 199 13762 Poz. 1949 i 1950 c) choroby trzustki upoêledzajàce jej czynnoêç wydzielniczà, d) przepukliny brzuszne, e) inne choroby uk adu pokarmowego upoêledzajàce 9) choroby uk adu moczowo-p

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 32 3003 Poz. 251 251 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du na ich przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 67 4561 Poz. 583 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzàdzania informacji oraz gromadzenia i udost pniania danych o sieci dróg publicznych,

Bardziej szczegółowo