Dziennik Ustaw Nr Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wystàpienia powa nej awarii przemys owej 2) Na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm. 3) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku wystàpienia powa nej awarii przemys owej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), za àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okre- Êlone w za àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Zak ad zaliczony do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku na podstawie dotychczasowych przepisów nale y zaliczyç do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku na podstawie niniejszego rozporzàdzenia w ciàgu roku od dnia wejêcia w ycie rozporzàdzenia. 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Gospodarki: P. G. Woêniak 1) Minister Gospodarki kieruje dzia em administracji rzàdowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888). 2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra ajà postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. UE L 345 z r., str. 97) zmieniajàcej dyrektyw Rady nr 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeƒstwa powa nych awarii zwiàzanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. UE L 10 z r., str. 13). 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz i 1462, Nr 180, poz i Nr 249, poz Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (poz. 208) NAZWY, OZNACZENIA NUMERYCZNE, KRYTERIA KWALIFIKOWANIA, KATEGORIE I ILOÂCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH ZNAJDOWANIE SI W ZAK ADZIE DECYDUJE O ZALICZENIU GO DO ZAK ADU O ZWI KSZONYM RYZYKU ALBO ZAK ADU O DU YM RYZYKU 1. IloÊci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si w zak adzie decyduje o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku, nale y odnosiç zarówno do warunków normalnej pracy zak adu, jak i takich, w których przewiduje si mo liwoêç wystàpienia substancji niebezpiecznej, w szczególnoêci podczas awarii przemys owej Substancje niebezpieczne znajdujàce si w zak adzie tylko w iloêciach równych bàdê mniejszych ni 2 % podanych wartoêci progowych nie powinny byç uwzgl dniane przy obliczaniu iloêci ca kowitej, je eli ich lokalizacja w zak adzie zapewnia, e nie stanà si przyczynà powa nej awarii w jakimkolwiek miejscu zak adu. 2. W przypadku gdy znajdujàce si w zak adzie poszczególne substancje niebezpieczne nie wyst pujà w iloêciach wy szych lub równych odpowiednim ilo- Êciom okreêlonym w kolumnie 4 lub 5 tabeli 1 lub odpowiednim iloêciom okreêlonym w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2, podczas próby zaliczenia zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku powinna byç zastosowana poni sza zasada sumowania.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Zaliczenie zak adu do zak adu o du ym ryzyku nast puje wtedy, je eli suma q 1 /Q D1 + q 2 /Q D2 + q 3 /Q D3 + q 4 /Q D q x /Q Dx jest wi ksza lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczajà: q x iloêci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadajàcych tabeli 1 lub 2, Q Dx odpowiednie iloêci okreêlone w kolumnie 5 tabeli 1 lub iloêci okreêlone w kolumnie 3 tabeli Zaliczenie zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku nast puje wtedy, je eli suma q 1 /Q Z1 + q 2 /Q Z2 + q 3 /Q Z3 + q 4 /Q Z q x /Q Zx jest wi ksza lub równa 1, gdzie poszczególne symbole oznaczajà: q x iloêci substancji niebezpiecznych (lub kategorii substancji niebezpiecznych) odpowiadajàcych tabeli 1 lub 2, Q Zx odpowiednie iloêci okreêlone w kolumnie 4 tabeli 1 lub iloêci okreêlone w kolumnie 2 tabeli Zasada sumowania powinna mieç zastosowanie dla oceny ogólnych zagro eƒ zwiàzanych z: toksycznoêcià, palnoêcià i ekotoksycznoêcià substancji niebezpiecznych. Z tego wzgl du stosuje si trzykrotnie: a) dla sumowania substancji i preparatów wymienionych w tabeli 1 i sklasyfikowanych jako toksyczne lub bardzo toksyczne, razem z substancjami i preparatami spe niajàcymi warunki dla kategorii 1 lub 2, b) dla sumowania substancji i preparatów wymienionych w tabeli 1 i sklasyfikowanych jako utleniajàce, wybuchowe, atwo palne, wysoce atwo palne lub skrajnie atwo palne, razem z substancjami i preparatami spe niajàcymi warunki dla kategorii 3, 4, 5, 6, 7a, 7b lub 8, c) dla sumowania substancji i preparatów spe niajàcych warunki dla kategorii 9 (R50) lub 9 (R51/53). Zaliczenie zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo o du ym ryzyku nast puje, je eli którakolwiek z sum uzyskanych w sposób okreêlony w lit. a), b) lub c) jest wi ksza lub równa Substancje niebezpieczne niewymienione w tabeli 1 powinny byç klasyfikowane w sposób okreêlony w odr bnych przepisach dotyczàcych kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych W odniesieniu do substancji o w aêciwoêciach pozwalajàcych na zaklasyfikowanie ich do wi cej ni jednej kategorii nale y zastosowaç najni szà iloêç odpowiadajàcà jednej z kategorii okreêlonà w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2. Jednak e, w celu zastosowania zasady sumowania okreêlonej w pkt 2, powinna byç stosowana iloêç odpowiadajàca danej klasyfikacji (grupie sumowania). 4. Gazem jest ka da substancja, której ciênienie absolutne pary w temperaturze 20 C jest równe lub wi ksze ni 101,3 kpa Cieczà jest ka da substancja, która nie zosta a okreêlona jako gaz i która w temperaturze 20 C i przy normalnym ciênieniu 101,3 kpa nie znajduje si w stanie sta ym. Tabela 1. OkreÊlone substancje niebezpieczne Lp. Substancje lub grupy substancji Numer CAS (Chemical Abstract Service) IloÊç substancji niebezpiecznej decydujàca o zaliczeniu do zak adu o: zwi kszonym du ym Azotan amonu (objaênienie 1) Azotan amonu (objaênienie 2) Azotan amonu (objaênienie 3) Azotan amonu (objaênienie 4) Azotan potasu (objaênienie 5) Azotan potasu (objaênienie 6) Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy(v) i/lub jego sole Tritlenek arsenu, kwas arsenowy(iii) i/lub jego sole 1 2 0,1

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Brom Chlor Zwiàzki niklu w postaci py u (tlenek niklu, ditlenek niklu, tritlenek diniklu, siarczek niklu, disiarczek niklu) 1 12 Etylenoimina Fluor Formaldehyd (> 90 %) Wodór Chlorowodór (skroplony gaz) Zwiàzki o owioorganiczne Skrajnie atwo palne gazy skroplone (w tym skroplone w glowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) i gaz ziemny Acetylen Tlenek etylenu Tlenek propylenu Metanol ,4 -Metylenobis(2-chloroanilina) i/lub jej sole 0,01 24 Izocyjanian metylu ,15 25 Tlen Diizocyjanian toluenu Dichlorek karbonylu (fosgen) ,3 0,75 28 Triwodorek arsenu (arsyna) , Triwodorek fosforu (fosfina) , Dichlorek siarki Tritlenek siarki Polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane dibenzodioksyny (z w àczeniem TCDD 2,3,7,8-tetra-chlorodibenzoparadioksyny), z uwzgl dnieniem wspó czynnika równowa noêci F (objaênienie 9 i tabela 3) Nast pujàce rakotwórcze substancje w st eniach przekraczajàcych 5 %: 4-aminobifenyl i/lub jego sole, chlorek benzylidenu, benzydyna i/lub jej sole, eter bis(chlorometylowy), eter chlorometylometylowy, 1,2-dibromoetan, siarczan dietylu, siarczan dimetylu, chlorek dimetylokarbamoilowy, 1,2-dibromo- -3-chloropropan, 1,2-dimetylohydrazyna, dimetylonitrozoamina, heksametylo-fosforotriamid, hydrazyna, 2-naftyloamina i/lub jej sole, 4-nitrobifenyl i 1,3-propanosulton, 0,5 2 0,001

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Produkty destylacji ropy naftowej: a) benzyny i benzyny ci kie, b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych), c) oleje gazowe (w tym oleje nap dowe do silników wysokopr nych, oleje opa owe lekkie i technologiczne strumienie mieszanin olejów gazowych) Tabela 2. Kategorie substancji niebezpiecznych niewymienionych w tabeli 1 Kategorie substancji niebezpiecznych IloÊç substancji niebezpiecznej decydujàca o zaliczeniu do zak adu o: zwi kszonym du ym Substancje bardzo toksyczne, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro enia: R26 dzia a bardzo toksycznie w przypadku kontaktu z drogami oddechowymi, R27 dzia a bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórà, R28 dzia a bardzo toksycznie w przypadku spo ycia 2. Substancje toksyczne, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro- enia: R23 dzia a toksycznie w przypadku kontaktu z drogami oddechowymi, R24 dzia a toksycznie w przypadku kontaktu ze skórà, R25 dzia a toksycznie w przypadku spo ycia 3. Substancje utleniajàce, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro- enia: R7 mo e spowodowaç po ar, R8 kontakt z materia ami palnymi mo e spowodowaç po ar, R9 wybucha po zmieszaniu z materia em atwo palnym Substancje wybuchowe (objaênienie 7.1) podklasa Substancje wybuchowe (objaênienie 7.1) podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 lub charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro enia: R2 zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu, lub R3 skrajne zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu Substancje atwo palne (objaênienie 8 pkt 1) a. Wysoce atwo palne ciecze (objaênienie 8 pkt 2a) b. Substancje wysoce atwo palne (objaênienie 8 pkt 2b)

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Substancje skrajnie atwo palne (objaênienie 8 pkt 3) Substancje niebezpieczne dla Êrodowiska, charakteryzowane okre- Êleniem rodzaju zagro enia: R50 dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne (z w àczeniem R50/53 dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo- e wywo ywaç d ugo utrzymujàce si zmiany w Êrodowisku wodnym), R51/53 dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e wywo ywaç d ugo utrzymujàce si szkodliwe zmiany w Êrodowisku wodnym 10. Substancje niebezpieczne dla ludzi i Êrodowiska z innych wzgl dów, charakteryzowane okreêleniem rodzaju zagro enia: R14 reaguje gwa townie z wodà (w àczajàc w to R14/15 reaguje gwa townie z wodà, wyzwalajàc wysoce atwo palne gazy), R29 w kontakcie z wodà wyzwala toksyczne gazy Tabela 3. WartoÊci wspó czynnika równowa noêci (F) Substancja F Substancja F 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,001 (U yte w tabeli 3 skróty oznaczajà odpowiednio T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, C = chloro, DD = dibenzodioksyna, DF = dibenzofuran. Przyk adowo HxCDF oznacza heksachlorodibenzofuran). ObjaÊnienia do tabel: Uwaga ogólna: Je eli substancja wymieniona w tabeli 1 mieêci si równie w kategorii wymienionej w tabeli 2, nale y stosowaç wartoêci progowe ustalone w tabeli Dla azotanu amonu (lp. 1 w tabeli 1) iloêç 5 000/ Mg odnosi si do nawozów zdolnych do samopodtrzymujàcego si rozk adu. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do nawozów sztucznych wielosk adnikowych opartych na azotanie amonu (nawozy sztuczne wielosk adnikowe zawierajàce azotan amonu z fosforanem i/lub pota em), w których zawartoêç azotu pochodzàcego z azotanu amonu wyra ona u amkiem masowym wynosi:

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 208 pomi dzy 15,75 % (15,75 % zawartoêci azotu pochodzàcego z azotanu amonu odpowiada 45 % azotanowi amonu) i 24,5 % (24,5 % zawartoêci azotu pochodzàcego z azotanu amonu odpowiada 70 % azotanowi amonu) i w których zawartoêç àcznie substancji palnych/organicznych nie przekracza 0,4 % lub które spe niajà wymogi ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z póên. zm.), 15,75 % lub mniej oraz nieokreêlonà iloêç substancji palnych i które sà zdolne do samopodtrzymujàcego si rozk adu zgodnie z testem korytkowym (Zalecenia ONZ dotyczàce transportu towarów niebezpiecznych: Podr cznik badaƒ i kryteriów cz Êç III pkt 38.2). 2. Dla azotanu amonu (lp. 2 w tabeli 1) iloêç 1 250/5 000 Mg odnosi si do azotanu amonu w bry kach pokrytych ziemià okrzemkowà. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do prostych nawozów sztucznych opartych na azotanie amonu oraz do nawozów sztucznych wielosk adnikowych, w których zawartoêç azotu pochodzàca z azotanu amonu: jest wi ksza ni 24,5 %, z wyjàtkiem mieszanek azotanu amonu z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub w glanem wapnia o czystoêci co najmniej 90 %, jest wi ksza ni 15,75 % w mieszankach azotanu amonu i siarczanu(vi) amonu, jest wi ksza ni 28 % (28 % zawartoêci azotu pochodzàcego z azotanu amonu odpowiada 80 % azotanowi amonu) w mieszankach azotanu amonu z dolomitem, kamieniem wapiennym i/lub w glanem wapnia o czystoêci co najmniej 90 % i które spe niajà wymogi ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo- eniu. 3. Dla azotanu amonu (lp. 3 w tabeli 1) iloêç 350/2 500 Mg odnosi si do azotanu amonu technicznego. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do: azotanu amonu i mieszanek na bazie azotanu amonu, w których zawartoêç azotu pochodzàca z azotanu amonu: wynosi pomi dzy 24,5 % i 28 % i które zawierajà mniej ni 0,4 % substancji palnych, jest wi ksza ni 28 % i które zawierajà mniej ni 0,2 % substancji palnych, wodnych roztworów azotanu amonu, w których st enie azotanu amonu jest wi ksze ni 80 %. 4. Dla azotanu amonu (lp. 4 w tabeli 1) iloêç 10/50 Mg odnosi si do materia ów poza specyfikacjà i nawozów, które nie spe niajà testu wybuchowoêci. Niniejsze objaênienie ma zastosowanie do: materia u odrzuconego w trakcie procesu produkcyjnego oraz do azotanu amonu i mieszanek na bazie azotanu amonu, zwyk ych nawozów opartych na azotanie amonu i nawozów sztucznych z o onych opartych na azotanie amonu, okreêlonych w objaênieniach 2 i 3, które sà lub zosta y zwrócone przez koƒcowego u ytkownika producentowi do czasowego sk adowania lub do zak adu przetwórczego w celu przerobu, recyklingu lub przetworzenia do bezpiecznego u ytkowania, poniewa nie spe niajà wymogów okreêlonych w objaênieniach 2 i 3, nawozów okreêlonych w objaênieniu 1 tiret pierwsze i w objaênieniu 2, niespe niajàcych wymogów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo eniu. 5. Dla azotanu potasu iloêç 5 000/ Mg odnosi si do nawozów sztucznych z o onych opartych na azotanie potasu, zawierajàcych azotan potasu w postaci bry ek granulatu. 6. Dla azotanu potasu iloêç 1 250/5 000 Mg odnosi si do nawozów sztucznych z o onych opartych na azotanie potasu, zawierajàcych azotan potasu w postaci krystalicznej. 7. Substancje wybuchowe oznaczajà substancje lub preparaty okreêlone rodzajem zagro enia R2 (Substancje lub preparaty stwarzajàce zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu) lub R3 (Substancje lub preparaty stwarzajàce skrajne zagro enie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddzia ywania ognia lub innych êróde zap onu), lub które sà zaklasyfikowane do którejkolwiek z podklas zagro eƒ 1.1 do 1.6 zgodnie ze schematem klasyfikacji ONZ/ADR (Umowa europejska dotyczàca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzona w Genewie dnia 30 wrzeênia 1957 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). W definicji tej zawarte sà materia y pirotechniczne, które dla potrzeb tego rozporzàdzenia oznaczajà substancje lub mieszaniny substancji przeznaczonych do wytwarzania ciep a, Êwiat a, dêwi ku, gazu lub dymu albo kombinacji tych efektów poprzez samopodtrzymujàce si egzotermiczne reakcje chemiczne. W przypadku gdy substancja lub preparat klasyfikowane sà zarówno przez ADR jak i zwroty zagro- enia R2 lub R3, klasyfikacja ADR ma pierwszeƒstwo nad przypisaniem zwrotów zagro enia OdnoÊnymi podklasami zagro eƒ i okreêleniami zagro eƒ sà: Podklasa 1.1. Materia y i przedmioty, które stwarzajà zagro enie wybuchem masowym. Wybuch masowy jest to taki wybuch, który natychmiast obejmuje praktycznie ca y adunek.

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 208 Podklasa 1.2. Materia y i przedmioty, które stwarzajà zagro enie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym. Podklasa 1.3. Materia y i przedmioty stwarzajàce zagro enie po arem i ma e zagro enie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagro enia, ale które nie zagra ajà wybuchem masowym: a) przy których spalaniu wydziela si znaczne ciep o promieniowania lub b) które zapalajà si jeden od drugiego i wywo ujà ma y wybuch lub rozrzut lub oba te efekty razem. Podklasa 1.4. Materia y i przedmioty, które stwarzajà tylko ma e zagro enie w przypadku zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Oddzia ywania ograniczajà si w znacznym stopniu do sztuki przesy ki i nie prowadzà do rozrzutu elementów o znacznych rozmiarach lub zasi gu. Zewn trzny po ar nie powinien wywo ywaç natychmiastowego wybuchu ca ej zawartoêci sztuki przesy ki. Podklasa 1.5. Materia y bardzo ma o wra liwe stwarzajàce zagro enie wybuchem masowym, które sà na tyle niewra liwe, e istnieje ma e prawdopodobieƒstwo ich zainicjowania lub przejêcia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materia ów jest, aby nie wybucha y podczas próby na odpornoêç ogniowà. Podklasa 1.6. Przedmioty skrajnie niewra liwe, które nie stwarzajà zagro enia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierajà tylko skrajnie niewra liwe materia y i przedstawiajà znikome prawdopodobieƒstwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia si W przypadku wyrobów zawierajàcych substancje wybuchowe lub materia y pirotechniczne, je eli iloêç substancji lub preparatu znajdujàcych si w wyrobie jest znana, powinna byç ona uwzgl dniana podczas zaliczania zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo o du ym ryzyku. Je eli iloêç substancji lub preparatu znajdujàcych si w wyrobie nie jest znana, przy rozpatrywaniu iloêci okreêlonych w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2 nale y uwzgl dniç mas wyrobu. 8. OkreÊlenia atwo palne, wysoce atwo palne, skrajnie atwo palne w kategoriach 6, 7a, 7b i 8, o których mowa w tabeli 2, oznaczajà: 1) atwo palne ciecze: substancje i preparaty w stanie ciek ym, o temperaturze zap onu od 21 C do 55 C, okreêlone rodzajem zagro enia R10 (substancja atwo palna), podtrzymujàce palenie, 2) wysoce atwo palne ciecze: a) substancje mogàce rozgrzaç si i w rezultacie zapaliç w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia bez jakiegokolwiek dodatkowego wk adu energii, okreêlone rodzajem zagro enia R17 (samorzutnie zapala si w powietrzu), substancje i preparaty o temperaturze zap onu poni ej 55 C wyst pujàce w postaci ciek ej pod ciênieniem, w warunkach procesowych, takich jak wysokie ciênienie lub wysoka temperatura mogàcych spowodowaç zagro enie wystàpienia awarii, b) substancje ciek e posiadajàce temperatur zap onu poni ej 21 C, ale które nie sà skrajnie atwo palne, okreêlone rodzajem zagro enia R11 (substancja wysoce atwo palna), 3) skrajnie atwo palne gazy i ciecze: a) substancje ciek e o temperaturze zap onu poni ej 0 C oraz temperaturze wrzenia lub w przypadku zakresu temperatur wrzenia, temperaturze zapoczàtkowujàcej wrzenie ni szej lub równej 35 C, okreêlone rodzajem zagro enia R12 (substancja skrajnie atwo palna), b) substancje w postaci gazu, palne w normalnych warunkach temperatury i ciênienia, okreêlone rodzajem zagro enia R12 (substancja skrajnie atwo palna) w stanie gazowym lub nadkrytycznym, c) atwo palne substancje ciek e przechowywane w temperaturze wy szej ni ich temperatury wrzenia. 9. W przypadku polichlorowanych dibenzofuranów i polichlorowanych dibenzodioksyn nale y pos u yç si masà zast pczà substancji (mz) obliczanà przez zastosowanie wspó czynnika równowa noêci (F) wzgl dem 2,3,7,8-TCDD i porównaç jej wartoêç z iloêcià podanà w kolumnie 4 lub 5 tabeli 1. Mas zast pczà oblicza si wed ug nast pujàcego wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczajà: mz = mr F mz mas zast pczà, mr mas rzeczywistà, F wspó czynnik równowa noêci dla danej substancji podany w tabeli 3.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych 1911 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo