Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne"

Transkrypt

1 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2013

2 Publikacja wydrukowana została zgodnie z materiałem dostarczonym przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Komitet Naukowy prof. dr hab. Janusz Lewandowski prof. dr hab. Krzysztof Grysa dr hab. Wiesław Dziubdziela, prof. WSH Redaktor Naczelny prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Redaktor Recenzji prof. nadzw. dr hab. Inż. Wacław Gierulski Recenzenci prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński prof. nadzw. dr hab. inż. Wacław Gierulski prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Baruk prof. dr hab. Wiesław Dziubdziela dr hab. Grzegorz Kończak, prof. UE dr hab inż. Radosław Wolniak dr inż. Zbigniew Lis dr inż. Edward Wiszniowski dr inż. Arkadiusz Piwowar dr Małgorzata Paszkowska dr Paulina Forma dr Grzegorz Wilk Jakubowski dr Dariusz Żak dr Michał Adam Leśniewski dr Anna Pachowicz dr Katarzyna Kopecka Piech dr Mirosław Moroz dr Tomasz Wójcik Redakcja dr Zbigniew E. Zieliński mgr inż. Jarosław Kościelecki mgr Katarzyna Baziuk mgr inż. Artur Janus mgr Katarzyna Pakaszewska mgr Tatiana Konopka mgr Piotr Sidor Wydawca publikacji Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach Projekt PITWIN Portal innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce ul. Peryferyjna Kielce Copyright by Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2013 ISSN X Nakład 400 egz. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu PITWIN Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie dla osób, które zarejestrują się na stronie internetowej projektu (dostępna także w wersji elektronicznej).

3 Spis treści Wstęp... 5 Introduction... 6 Część I Technologie informacyjne E learning 1. dr inż. Marlena Plebańska E learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu mgr Olga Łodyga Wykorzystanie platformy e learningowej do pracy zespołowej mgr Izabela Maleńczyk Authoring Tool w komercyjnych platformach e learningowych case study Nowe technologie informacyjne 4. dr Mirosław Moroz Rozwiązania mobilne nowym impulsem prorozwojowym dla handlu internetowego Część II Ekonomia i nauki społeczne Ekonomia 5. dr Bogumiła Smolorz Stan realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej mgr Krzysztof Kalemba Zalety i wady systemów franczyzowych w handlu detalicznym mgr Hanna Soroka Potrzebna Analiza przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw w latach mgr Bogdan Kurysia Reforma gospodarcza w Niemczech w latach Magdalena Mulawa Fundusz stabilizacyjny w świetle nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym mgr Agata Gniadkowska Szymańska Istota kosztów agencji konflikty pomiędzy zarządzającymi przedsiębiorstwem a dostawcami kapitału mgr Agata Gniadkowska Szymańska Od czego zależy płynność na rynku giełdowym? mgr Sebastian Chmielewski Istota i przebieg procesów umiędzynarodowienia gospodarki mgr Justyna Karkoszka Koncepcje regionalnych systemów innowacyjnych Martyna Ostrowska Finansjalizacja zarys problematyki dr Sławomir Pastuszka Działania promocyjne samorządu województwa świętokrzyskiego jako sposób wspierania rozwoju regionu dr Bożena Kaczmarska, inż. Aleksandra Sulerz Ocena innowacyjności przedsiębiorstw informatycznych Analizy ilościowe 17. mgr Przemysław Jaśko Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej mgr Małgorzata Krzciuk, dr Tomasz Żądło O testach istotności parametrów liniowych modeli mieszanych w badaniach wielookresowych w pakiecie R Magda Anna Marek Wykorzystanie ekonometrycznego modelu klasycznej funkcji regresji liniowej do przeprowadzenia analiz ilościowych w naukach ekonomicznych

4 20. dr Danuta Rozpędowska Matraszek Model panelowy Berzega analiza zmian zatrudnienia lekarzy specjalistów w publicznej opiece zdrowotnej w przekroju województw mgr Marcin Krawczyk Oszustwa księgowe i ich wpływ na rewizję finansową mgr Łukasz Klimczak Wpływ średniej ważonej stawki celnej na wartość eksportu krajów Bałkanów Zachodnich w latach dr Przemysław Kowalik Minimalizacja kosztu mieszanek komponentów dostępnych w opakowaniach o ustalonych pojemnościach mgr Patrycja Jędrzejewska, dr Adam Kiersztyn, mgr Miłosz Jarzyński Koncepcja zastosowania metod analizy ryzyka w badaniu zagrożeń środowiskowych dr Tomasz Misiak Kluczowe czynniki zróżnicowania płac realnych brutto w województwie podkarpackim Zarządzanie 26. Martyna Rysińska Znaczenie zarządzania talentami istota i egzemplifikacje Artur Maik, Martyna Dębska Zarządzanie wartością klienta w ING Banku Śląskim dr Leszek Michalczyk Wdrożenie systemu ERP dla celów controllingu sprzedaży Patrycja Michalska Zintegrowany CRM narzędzie kreowania strategicznych więzi z klientami mgr Maciej Głuch Non Wage Types of Motivation Selected Issues Marketing 31. Marcin Banaszek Specyfika badań marketingowych na rynku międzynarodowym mgr Magdalena Faracik Nowak Facebook narzędzie rozrywki czy politycznej agitacji? mgr inż. Paweł Kupczak Rozwój Internetu a rynek reklamy internetowej w Polsce stan obecny i perspektywy Nauki społeczne 34. mgr Maciej Głuch Rola humanizacji w kształtowaniu procesów pracy ujęcie teoretyczne Martyna Dębska Nowoczesne narzędzia terapeutyczne w fizjoterapii elektrycznej Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański Internet jako źródło danych epidemiologicznych mgr Katarzyna Anna Kowalik (Nie)moralna propozycja czyli obraz instytucji małżeństwa w XXI wieku mgr Ewa Morawiecka Fenomen Mompreneurs w poszukiwaniu równowagi między pracą a rodziną. Przegląd badań Prawo 39. mgr Ewa Gidel Stefaniec Poszukiwanie osób zaginionych przez Internet oraz jego przydatność przy ustaleniu osób NN Opinia prof. nadzw. dr hab. inż. Wacław Gierulski

5 Wstęp Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego Libba Bray Wydanie zeszytu naukowego 2/2013 wieńczy pięcioletnie funkcjonowanie projektu PITWIN Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce realizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, a finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął swoją działalność w marcu 2009 roku i w swoim zamierzeniu miał wspierać naukowców, propagować ich badania naukowe oraz osiągnięcia nauki polskiej, m.in. poprzez publikację artykułów naukowych w formie elektronicznej i tradycyjnej. Rezultatem naszych najważniejszych działań było: wydanie 15 recenzowanych zeszytów naukowych (w tym pięciu, dwutomowych wydawnictw monografii konferencyjnych) pod wiodącym tytułem: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, zorganizowanie 5 ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce związanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych, społecznych, technicznych oraz w procesie kształcenia i udostępniania wiedzy na odległość, opublikowanie zrecenzowanych artykułów naukowych w ilości 761 (w formie elektronicznej i drukowanej), wydanie dwóch albumów w ramach konkursu Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców z 59 sylwetkami wyróżnionych badaczy, ich osiągnięć i zainteresowań naukowych, zgromadzenie społeczności ponad 500 autorów i recenzentów publikacji naukowych, zamieszczenie 15 kursów e learningowych mających na celu propagować osiągnięcia i zagadnienia badawcze polskich naukowców, opracowanie i uruchomienie elektronicznej platformy publikacji wiedzy. Projekt PITWIN jest rozwiązaniem innowacyjnym, mającym w swym zamyśle zarówno promować otwartość w nauce, jak i szybko reagować na pojawiające się nowe idee, badania naukowe czy wyniki tych badań. To co wyróżnia nasze wydawnictwo to szybki, półroczny czas publikacji artykułu oraz co ważne dla wielu Autorów ocena parametryczna (2 pkt. części B lp wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 ), która potwierdza poziom merytoryczny naszego czasopisma. Warto dodać, iż nasz periodyk pozytywnie przeszedł proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, którego wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 3.59 pkt 2. Obydwie te oceny wskazują, iż jakość naukowa czasopisma Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne jest wysoka, opiera się na oryginalnych pracach naukowych, spełnia standardy rzetelności naukowej, jest wydawnictwem stabilnym, regularnie wydawanym o solidnej jakości technicznej i wydawniczej. Wszystkie te cechy sprawiają, że projekt PITWIN współtworzy społeczeństwo informacyjne, daje dostęp do rzetelnej wiedzy, badań naukowych oraz propaguje osiągnięcia polskich naukowców. Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim autorom, recenzentom, pracownikom i współpracownikom projektu PITWIN Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Realizowanie projektu, wydawanie czasopisma, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, redagowanie portalu, nie byłoby możliwe bez pracy, zaangażowania i życzliwości tych osób. Koordynator Projektu Kierownik Portalu dr Zbigniew E. Zieliński 1 2

6

7 Introduction In every end, there is also a beginning. LibbaBray The following publication 2/2013 crowns the five year functioning of the PITWIN project Portal of Innovative Knowledge Transfer in Science realized by the Bolesław Markowski Higher School of Commerce in Kielce and financed by the European Union as a part of the European Social Fund. The project commenced its activities in March 2009 and its main objectives included the support of scientists by propagating their scientific research as well as the promotion of Polish science achievements through a publication of scientific articles in both traditional and electronic forms. The results of our most important activities were: publication of 15 reviewed scientific books (five of which were two volume publications conference monographs) entitled The Role of Informatics in Economic and Social Sciences. Innovations and Interdisciplinary Implications, organisation of 5 all Poland scientific conferences focusing on topics related to the use of IT tools in economics, social and technical sciences and in the process of distance learning. publication of 761 reviewed scientific articles (both in the electronic and traditional forms), publication of two albums as a part of "Knowledge with passion. We promote young scientists" contest encompassing the descriptions of 59 distinctive researchers together with their achievements and scientific interests, gathering the community of 500 authors and reviewers of scientific publications, running 15 e learning courses that promote the Polish scientists' achievements as well as the research subjects, preparation and starting the electronic platform for knowledge publication. The PITWIN project is an innovative solution that should both promote the openness in science and react quickly to new ideas, scientific research or their results. The reason why our publication stands out is fast, a six month period of an article publication and what for many authors is important a parametric evaluation (2 points part B item number 1343 in the register of scientific magazines provided by the Ministry of Science and Higher Education 3 ), which proves the high competence level of our periodical. I believe it is worth mentioning that our magazine was evaluated positively by IC Journals Master List 2012 and as a result was awarded 3.59 points in ICV (Index Copernicus Value) 4. Both above mentioned characteristics show that the scientific value of The Role of Informatics in Economic and Social Sciences. Innovations and Interdisciplinary Implications magazine is high, based on original scientific work, fulfils the standards of scientific accuracy, is a stable and regularly published periodical which is characterised by its prime technical and print quality. All those features enable the PITWIN project the development of an information society, give access to accurate knowledge, scientific research and promote Polish scientists' achievements. I would like to seize this opportunity and say thank you to all the Authors, Reviewers and Associates of the PITWIN project Portal of Innovative Knowledge Transfer in Science. The project realisation, editing and publication of both electronic and traditional forms, would not be possible if not for the work, commitment and kindness of those people. Project Co ordinator Portal Manager Dr. Zbigniew E. Zieliński 3 4

8

9 Część I Technologie informacyjne

10

11 Marlena Plebańska Marlena Plebańska * E learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu Streszczenie: W artykule przedstawione zostały możliwości wdrożenia platformy e learning w przedsiębiorstwie. Artykuł prezentuje korzyści wynikające z wdrożenia platformy e learningowej w kontekście potrzeb organizacji związanych z zarządzaniem wiedzą pracowników jako nadrzędną wartością funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Prezentuje możliwości wykorzystania różnego typu produktów rozwojowych oraz narzędzi pracy w sieci w kontekście różnorodnych potrzeb organizacji. Słowa kluczowe: e learning, platforma e learningowa, produkty rozwojowe, narzędzia e learning Wstęp Globalna oparta na wiedzy gospodarka wymusza wdrażanie w przedsiębiorstwach koncepcji oraz systemów generujących oszczędności, usprawniających szeroko pojęte funkcjonowanie firmy. Organizacje poszukują zatem sposobów poprawy efektywności funkcjonowania różnych aspektów działalności organizacji również w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, które to rzutują na działalność firmy w innych zakresach. Organizacje dążą do bycia konkurencyjnymi oraz innowacyjnymi przez osiągnięcia wysoko wykwalifikowanych pracowników, obniżenie kosztów, podniesienie jakości świadczeń itp. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w zakresie zarządzania wiedzą pozwala usprawnić wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania jego kapitałem intelektualnym. Podnosi przy tym atrakcyjność, skuteczność oraz skale szeroko pojętego rozwoju kapitału intelektualnego jako głównego nośnika wiedzy. Specyfika e learningu w przedsiębiorstwach Jednym z narzędzi usprawniającym funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania wiedzą pracowników zapewniającym szeroki zasięg możliwości są platformy e learningowe. W podstawowym zastosowaniu platformy e learning dają możliwość prowadzenia tzw. szkoleń e learning. E learning określany jest na wiele rozmaitych sposobów, definiowany zarówno przez praktyków (dydaktyków, informatyków, metodyków) jak i teoretyków. Jest on nową metodą zarządzania szeroko pojętym rozwojem pracowników. Definiowany jako jedno z narzędzi zarządzania wiedzą pozwala na zarządzanie kapitałem intelektualnym niezależnie od przyjętego w organizacji modelu wdrożenia zarządzania wiedzą pracowników. Jest metodą umożliwiającą zarządzanie wiedzą pracowników z dowolnego miejsca, oraz w dowolnym czasie i tempie. Dzięki wykorzystaniu w organizacji zarządzania wiedzą pracowników e learning zyskał nowy wymiar proces ten stał się nieporównywalnie bardziej skuteczny i elastyczny, globalny w znaczeniu organizacji, zapewniający realizację jednolitych działań na dużą skalę zarówno * Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja zarządzanie wiedzą korporacyjną. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. pecjalista oraz konsultant w zakresie zarządzania wiedzą. Jeden z prekursorów polskiego e learningu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu kształcenia na odległość. Od 14 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach. Kierownik i konsultant projektów e learningowych. Aktywny trener i wykładowca. 11

12 e learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu w zakresie liczebności grup docelowych objętych procesem jak i rozproszenia geograficznego pracowników objętych wdrożeniem. Rozwój elektronicznych metod i form szkoleniowych w przedsiębiorstwach Rozwój metod i form szkoleniowych w tym również elektronicznych form kształcenia pracowników powiązanych z innymi systemami zarządzania kapitałem intelektualnym pracowników wiąże się z potrzebą zastosowania takich narzędzi która będą w sposób maksymalnie efektywny i ekonomiczny wspierały strategie i cele organizacji, Takim właśnie narzędziem jest platforma e learning, która pozwala na efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym jako nośnikiem wiedzy. Łączy możliwości wykorzystania różnego typu kapitałów firmy: kapitału ludzkiego, organizacyjnego i klienckiego, a tym samym na poprawę efektywności kształtowania kapitału intelektualnego firmy. Kapitał intelektualny bowiem obejmuje niematerialne zasoby firmy pozwalające sklasyfikować się w poniższych rodzajach kapitału 1 : kapitał ludzki: kompetencje, relacje, zdolności zespołów, wartości, kapitał organizacyjny: procesy biznesowe, innowacyjności, kultura organizacyjna, kapitał kliencki: bazy klientów, siła i wartość relacji z klientami, potencjał klientów. Wdrożenie platformy e learningu już w podstawowym zakresie pozwala na wzmocnienie różnych typów kapitałów, natomiast wdrożenie e learningu jako narzędzia zarządzania wiedzą pracowników samodzielnie lub w powiązaniu w system z innymi narzędziami zarządzania wiedzą pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania wiedzą pracowników na znaczną skalę. Zastosowanie platform e learning w ujęciu podstawowym jako narzędzia realizacji szkoleń pracowniczych stosowane głównie w dużych firmach pozwala na szybkie szkolenie dużych grup pracowników w różnych zakresach oraz stopniach trudności merytorycznej. Potencjalne korzyści wynikające z zastosowania takie wdrożenia e learningu można sklasyfikować w trzech obszarach: ludzkim, organizacyjnym i klienckim. Schemat korzyści przedstawiony został rysunku 1. 1 Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w prac zbior. Pod redakcją Wachowiaka P. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2005, s

13 Marlena Plebańska Rysunek 1. Model potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia e learningu w procesie kształtowania kapitału intelektualnego Źródło: opracowanie własne 13

14 e learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu Zastosowanie platform e learnigowych w przedsiębiorstwach jako trzonu systemu rozwoju pracowników Zastosowanie platform e learning jako narzędzia zarządzania wiedzą pracowników stwarza możliwość personalizacji procesu rozwoju pracowników wywodzących się z różnych grup zawodowych, reprezentujących różny poziom motywacji oraz zróżnicowany poziom kompetencji zawodowych. Już w podstawowym ujęciu pozwala na zarządzanie kompetencjami pracowników natomiast w połączeniu w innymi narzędziami zarządzania wiedzą pozwala na pełne zarządzanie kapitałem intelektualnym firmy. Ponadto wspiera różne procesy zarządzania wiedzą takie jak lokalizacja wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, wykorzystywanie wiedzy oraz zachowanie wiedzy zgodnie z modelem zasobowym G. Probsta. System raportów pozwala na dokładną analizę poziomu szkoleń pracowników, jak również planowanie dalszego rozwoju pracowników, przez usprawnienie oceny pracowniczej, wspieranie pracowników w planowaniu ścieżek rozwojowych, a przedsiębiorstwa w wewnętrznych oraz zewnętrznych procesach rekrutacyjnych. Dzięki integracji platform e learning z systemem oceny pracowniczej możliwym pozostaje również generowanie dalszych potrzeb szkoleniowych. Dzięki wdrożeniu platform e learning jako narzędzia zapewniającego realizację szkoleń e learning czy b learning w organizacji istnieje możliwość zwiększenia skali szkoleń. Skala szkoleń zwiększa się przez zwiększenie liczby szkoleń realizowanych w organizacji jak również przez zwiększenie liczby odbiorców e szkoleń pochodzących w różnych obszarów działalności organizacji. Dużą korzyścią dla organizacji są również korzyści logistyczne wynikające z oszczędności czasu pracowników, jak również środków finansowych jakie organizacja musi ponieść na organizację szkoleń tradycyjnych min koszty przejazdów, noclegów, wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia itp. Kształcenie na odległość prowadzone na poziomie organizacji zapewnia indywidualność procesu kształcenie w pozyskiwaniu wiedzy przez pracowników oraz koncentrację na kształtowaniu najistotniejszych kompetencji kapitału intelektualnego z punktu widzenia organizacji. Nazywanych często w organizacjach kompetencjami kluczowymi. Istotną funkcją jest również tracking zapewniający śledzenie postępów w rozwoju pracowników realizowanym na platformie e learningowej zapewnia kontrolę przebiegu procesów rozwojowych zarówno na poziomie struktury organizacji jak i na poziomie własnego zarządzania rozwojem przez pracowników. Istotnym elementem pozostaje również standaryzacja treści dydaktycznych udostępnianych przez platformę e learningową. Szczególnego znaczenia fakt ten nabiera w dużych organizacjach rozproszonych terytorialnie, w których szkolenia jako element rozwoju kapitału intelektualnego obejmują swym zakresem duże ilości użytkowników. Realizacja szkoleń online zapewnia dostarczenie setkom, czy tysiącom pracowników dokładnie tych samych szkoleń, co w warunkach kształcenia tradycyjnego byłoby niemożliwe ponieważ przy kształceniu dużych grup bierze udział najczęściej duża grupa trenerów. Każdy z trenerów pomimo ustalonego programu szkolenia, zakresu oraz form i metod szkoleniowych prowadzi szkolenia nieco i inaczej i nie jest w stanie powtórzyć dwa razy szkolenia w ten sam sposób.ze względu na czynniki ludzkie takie jak min. dynamika grupy, poziom motywacji, poziom początkowy wiedzy oraz umiejętności grupy itp. W przypadku wdrożenia szkoleń elektronicznych jest to możliwe. W wyniku wdrożenia przez organizację kształcenia na odległość organizacja redukuje koszty logistyczne związane z organizacją szkoleń tradycyjnych, związanych z infrastrukturą szkoleniową oraz tych najistotniejszych z punktu widzenia zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji wynikających z nieobecności pracownika na stanowisku pracy. Warto zaznaczyć, iż im wyższego stopnia ekspert tym droższy czas jego pracy i większe straty związane z czasem jaki musi on poświęcić na kwestie logistyczne. Zatem im większa i im bardziej rozproszona organizacja, jak również im bardziej bazująca na pracownikach jako kapitale intelektualnym będącym nośnikiem wiedzy, tym większe korzyści przynosi jej e learning. Wiedza na platformie e learningowej jest cały czas dostępna jak również cyklicznie upowszechniana wśród nowych pracowników. Wiedza 14

15 Marlena Plebańska dostępna na platformie e learningowej jest również stale aktualizowana w zależności od potrzeb danej organizacji oraz cyklu aktualności danej wiedzy. Udostępnianie wiedzy przez platformę e learningową w formie różnego typu elektronicznych materiałów szkoleniowych głównie szkoleń e learning zapewnia wprowadzenie oraz realizację szybkich procedur dystrybucji wiedzy w organizacji oraz zwiększenie dostępności do zasobów wiedzy z różnych poziomów struktury organizacji. Dostarczanie pracownikom jednolitej wiedzy usprawnia procesy komunikacyjne oraz motywacyjne w organizacji. Niejednokrotnie dostęp do bazy wiedzy zorganizowanej na platformie e learningowej jest powszechny dla wszystkich pracowników posiadających do tego uprawnienia. W modelu takim pracownicy posiadający login i hasło do platformy mogą logować się do niej z poziomu różnych urządzeń w tym urządzeń mobilnych np. komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, netbooka czy smartphona. Tak powszechny dostęp do wiedzy zbliżony jest do modelu wiedzy na żądanie w którym to każdy z pracowników z dowolnego miejsca o dowolnej porze z dowolnego urządzenia z dostępem poprzez sieć Internet może skorzystać właśnie z takiej wiedzy jaka jest mu właśnie z danym momencie potrzebna, często niezbędna do wykonania swoich pracowniczych zadań na najwyższym poziomie. Aby jednak było to możliwe baza wiedzy skonstruowana na platformie e learningowej musi być właściwie zorganizowana, przemyślana w taki sposób aby zawarte w niej produkty edukacyjne były właściwie skatalogowane, a przez to łatwe w dostępie dla pracowników. Platforma e learningowa jako system zarządzania wiedzą pracowników Wdrożenie platformy e learningowej jako systemu zrządzania wiedzą jest również korzystne dla klientów danej organizacji. Brak ograniczeń terytorialnych, elastyczność zdalnych form szkoleniowych skierowanych do różnych grup pracowniczych w tym grup pracowniczych związanych bezpośrednio z obsługa klienta jak również odpowiedzialnych z produkty i usługi zapewnia standaryzację obsługi klientów, jednolitość szkoleń w zakresie produktowo usługowym, szybka aktualizację wiedzy oraz umiejętności pracowników, a co za tym idzie sprawniejszą współpracę z klientem. Wdrożenie e learningu jako systemu zarządzania wiedzą umożliwia w sposób ekonomiczny dotarcie do nowych grup odbiorców np. pracowników nie objętych dotąd szkoleniami czy partnerów biznesowych i handlowych jak również klientów przedsiębiorstwa którzy również w ograniczonej części mogą mieć dostęp do bazy wiedzy np. o produktach i usługach umieszczonej na platformie e learningowej. Nie bez znaczenia pozostaje również czynnik ekonomiczny, wdrożenie systemu zarządzania wiedzą przez platformę e learning nie jest dla organizacji celem samym w sobie. Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania wiedzą przez platformę e learningową mierzone są przez organizacje przez docelowe wyniki i rezultaty płynące z efektów uzyskanych przez pracowników w wyniku realizacji procesu kształcenia realizowanego za pośrednictwem platformy e learningowej, wzrost efektywności merytorycznej pracownika na miejscu pracy. Dla organizacji zarządzającej wiedzą pracowników istotnym pozostaje bowiem wykorzystanie kapitału intelektualnego swoich pracowników, poprzez wzrost ich potencjału uzyskaniy w wyniku realizacji działań rozwojowych na platformie e learningowej. Wykorzystanie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania wiedzą pracowników opartego o platformę e learningową zapewnia jednolity rozwój kapitału intelektualnego, odczuwalnego na poziomie całego przedsiębiorstwa jak również poprzez klientów. Pracownicy wyszkoleni w jednolity sposób gwarantują klientom standaryzację obsługi na jednolitym poziomie jak również znajomość produktów na jednolitym poziomie. Efektywność szkoleń e learningowych realizowanych w oparciu o platformę e learningową, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, przyczynia się do obniżenia kosztów zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa dzięki możliwości dowolnego, wielokrotnego ich wykorzystania w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu przez dowolną liczbę osób, standaryzację merytoryczną wiedzy pracowniczej oraz organizacyjnej, znaczne oszczędności logistyczno organizacyjne, oraz równoczesną poprawę kapitału intelektualnego organizacji. 15

16 e learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu Potrzeby oraz warunki biznesowe stymulują rozwój e learningu. Decydując się na jego wdrożenie, należy poznać potrzeby i uwarunkowania zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu biznesowym. Tajemnica sukcesu nowoczesnych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw tkwi w profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu kapitałem intelektualnym, oraz zarządzaniu wiedzą pracowników. Wiedza oraz umiejętności pracowników przekładające się na wiedzę oraz umiejętności organizacji, to nie tylko doświadczenie zawodowe zyskiwane podczas pracy, lecz także teoretyczna wiedza zdobywana na różnorodnych kursach i szkoleniach. Firmy wdrażające nauczanie na odległość często dzięki temu kontynuują wdrożenie szeroko rozumianego zarządzania wiedzą funkcjonującego w organizacji w warunkach tradycyjnych. Równie często wdrożenie narzędzi technologicznych zwiększa skalę zarządzania wiedzą pracowników w organizacji lub też wspomaga tradycyjne formy zarządzania wiedzą pracowników. Warunki biznesowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji w dużym stopniu wypływają z polityki personalnej przedsiębiorstw jak również strategii zarządzania organizacjami. Kondycja finansowa otoczenia zewnętrznego organizacji determinuje koszty, jakie ponoszone są na rozwój kapitału intelektualnego oraz zarządzanie nim, w tym również na zarządzanie wiedzą poprzez platformę e learningową. Wewnętrzna sytuacja finansowa przedsiębiorstw determinuje z kolei wydatki na rozwój pracowników w danym przedsiębiorstwie. Złożoność struktury przedsiębiorstw oraz procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji powoduje, konsolidację systemów HR do systemów zarządzania wiedzą pracowników, w których platforma e learning stanowi istotny element scalający wszelkie zachodzące procesy zarządzania wiedzą pracowników. Schemat przedstawiony na rysunku 2 prezentuje kontekst wdrożenia systemu zarządzania wiedzą pracowników w oparciu o platformę e learningową. Zgodnie z niniejszy schematem system zarządzania wiedzą pracowników zbudowany w oparciu o platformę e learningową wpisany w strategię firmy oraz firmową strategię zarządzania wiedzą pracowników odpowiada za realizację wszelkich procesów zarządzania wiedzą pracowników. Osadzony w kulturze organizacyjnej oraz technologii, obejmujący wszystkich pracowników od momentu rekrutacji, zapewniający ich rozwój oraz motywowanie, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie kompetencjami, systemem oceny pracowniczej. Ściśle związany z warunkami biznesowymi otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego organizacji. Wszelkie elementy przedstawione na schemacie wpływają na siebie wzajemnie (pośrednio lub bezpośrednio), tworząc sekwencję procesów zarządzania wiedzą. E learning postrzegany w ten sposób stanowi środowisko konsolidacji i zarządzania wiedzą pracowników w obrębie danej organizacji. Stanowi również integralną część systemu zarządzania wiedzą pracowników, w którym jednocześnie ze względu na szeroki wachlarz możliwości jest ogniwem wiążącym poszczególne elementy systemu. 16

17 Marlena Plebańska Rysunek 2. Kontekst wdrożenia systemu zarządzania wiedzą pracowników w oparciu o platformę e learningową. Źródło: opracowanie własne. Wdrożenie systemu kształcenia na odległość jako systemu zarządzania wiedzą pracowników zapewnia realizację procesów zarządzania wiedzą pracowników w skali całej organizacji. Procesy te realizowane są przy użyciu zaawansowanych platform e learningowych o budowie modułowej, wyspecjalizowanej do realizacji różnego typu aktywności/funkcjonalności zapewniających realizację procesów zarządzania wiedzą pracowników, a zakres funkcjonalności odpowiada strategii zarządzania wiedzą pracowników przyjętej przez organizację. Struktura organizacyjna w tego typu systemie definiowana jest hierarchicznie jako hierarchia jednostek, oddziałów czy departamentów, z których składa się organizacja. Strukturę tę można definiować w dowolny sposób (geograficznie, czy funkcjonalnie) tak, aby najlepiej odzwierciedlała ona działalność organizacji. Możliwe jest również zaimplementowanie w systemie komórek wirtualnych, takich jak zespół projektowy czy grupa zadaniowa. System umożliwia przedstawienie struktury organizacyjnej m.in. za pomocą takich obiektów, jak piony, działy, zespoły projektowe, grupy robocze, stanowiska, role. W wielu organizacjach pracownicy pełnią więcej niż jedną rolę, toteż rola stanowi pojęcie atomowe w definicji struktury systemu zarządzania wiedzą pacowników. Rola określa się m.in. wymagane kompetencje obejmujące wiedzę oraz umiejętności pracownicze, ścieżkę rozwoju pracowniczego, elementy systemu motywacyjnego. Grupa ról składa się na dane stanowisko. Przy definiowaniu stanowiska można podać również następne kroki w karierze, tworząc ścieżki awansu łączące poszczególne stanowiska. Stanowiska grupowane są w działy oraz grupy robocze. Działy grupowane są w piony. Istotną strukturą zdefiniowaną w systemie zarządzania wiedzą jest system kompetencyjny. Dla każdej roli określone są zestawy 17

18 e learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu kompetencji oraz ich pożądane poziomy w kontekście każdej z ról. Na bazie wprowadzenia opisów ról oraz stanowisk do platformy e learningowej możliwe jest zarządzanie kompetencjami oraz rozwojem pracowników. Dzięki korzystaniu z produktów rozwojowych dostępnych online pracownicy mogą wszechstronnie rozwijać swoje kompetencje. System zarządzania kompetencjami z kolei może zostać połączony z systemem motywacyjnym oraz systemem zarządzania kompetencjami dzięki czemu możliwe jest wyszukiwanie pracowników mających odpowiednie kompetencje do wykonania określonych zadań czy pełnienia określonych ról oraz analizy luk między wymaganymi, a posiadanymi kompetencjami. Kolejną funkcjonalność systemu tworzy biblioteka produktów rozwojowych powiązana z wymienionymi powyżej systemami. Produkty rozwojowe połączone z biblioteką kompetencji zawierającą opisy kompetencji kluczowych dla danej organizacji. Biblioteka kompetencji jest podstawową strukturą służącą do pomiaru umiejętności oraz zarządzania rozwojem pracowników. System umożliwia pomiar poziomu kompetencji wśród pracowników na poziomie każdej z ról. Jeśli u pracownika na poziomie danej roli wykazane zostaną luki kompetencyjne zostaje wyznaczona mu ścieżka rozwoju w której znajdują się produkty rozwojowe dostępne w bibliotece produktów rozwojowych. Zintegrowany w ten sposób system zawiera moduły rozwojowe umożliwiające gromadzenie wiedzy zgodnie z przyjętym przez organizacje podziałem oraz zarządzanie potencjałem wiedzy i rozwoju w organizacji. Moduły rozwojowe zapewniają tworzenie tematycznych katalogów produktów rozwojowych oraz ich dystrybucje w organizacji z uwzględnieniem zarówno środowiska wewnętrznego jak i zewnętrznego organizacji. Dzięki takim modułom pracownicy mogą kształtować kompetencje oraz uzupełniać luki kompetencyjne, a kierownictwo monitorować dzięki systemowi raportów zintegrowanych z system osiągnięcia pracowników, otrzymując informację o lukach kompetencyjnych mogą planować szkolenia pod kątem ich likwidacji. W trakcie szkoleń możliwe jest obserwowanie postępów w stosunku do założonych celów, a po ich osiągnięciu planowanie kolejnych działania rozwojowych zmierzające do ciągłego doskonalenia w wybranym kierunku jak również zmierzających do uzyskania awansu. Przełożeni mają możliwość stałego monitoringu oferty modułów rozwojowych w zakresie ról przypisanych ich pracownikom i kierowania swoich podwładnych na znalezione w ofercie kursy. Zarówno pracownicy jak i kierownictwo mogą przeglądać bieżącą ofertę szkoleniową oraz dokonywać zapisów na dany moduł szkoleniowy. W katalogu produktów rozwojowych z którego komponowane są moduły rozwojowe znajdują się produkty różnego typu m.in.: e szkolenia, informacje o szkoleniach tradycyjnych symulacje, filmy wideo, gry edukacyjne, audiobooki, e booki, materiały konferencyjne, materiały edukacyjne własne. Biblioteka produktów rozwojowych utworzona na platformie e learningowej zapewnia możliwość dodawania do platformy własnych kategorii produktów rozwojowych oraz produktów rozwojowych przez pracowników oraz kierownictwo np. materiałów konferencyjnych, prezentacji itp. Katalog produktów edukacyjnych może być dla użytkownika pomocą w jego karierze zawodowej. Przełożeni mogą używać go do likwidowania bądź niwelowania luk kompetencyjnych członków ich zespołów. Wymiana wiedzy własnej między pracownikami stanowi istotny element zarządzania wiedzą. Wymiana nieformalnej oferty edukacyjnej między pracownikami jest nadzorowana przez administratora platformy. W ramach zintegrowanego systemu zarządzania wiedzą na platformie e learningowej pracownicy mogą realizować również pełne ścieżki certyfikacyjne. Ścieżka certyfikacyjna złożona jest z różnego typu produktów rozwojowych (tradycyjnych oraz elektronicznych) ułożonych w cykl mający na celu kształtowanie konkretnej 18

19 Marlena Plebańska kompetencji. Ukończenie cyklu zajęć na ścieżce certyfikacyjnej kończy się uzyskaniem certyfikatu. Działania realizowane na platformie e learningowej mają charakter zarówno asynchroniczny jak i synchroniczny. Znaczna część możliwości zarządzania wiedzą to możliwości synchroniczne wymagające zaangażowania pracowników z dowolnego miejsca, ale w określonym czasie zapewniając w ten sposób pracę grupową. Użytkownicy platformy e learningowej w prosty sposób mogą współpracować w grupach/ zespołach roboczych tworzonych ad hoc, umożliwiających wymianę oraz tworzenie nowej wiedzy, prowadzenie spotkań dyskusji grupowych z użyciem komponentów audio/wideo oraz współdzielenia aplikacji. Funkcjonalności synchroniczne często stanowią podstawę pracy w tzw. społecznościach praktyków (communities of practice). W systemie zarządzania wiedzą pracowników dostępnych jest wiele narzędzi wspierających współpracę synchroniczną do najczęściej stosowanych należą: Grupy dyskusyjne narzędzie za pomocą którego możliwe jest dyskutowanie grup projektowych, w obrębie założonych na forum wątków zapewniających śledzenie toku dyskusji. Grupy dyskusyjne są zorganizowane w strukturę hierarchiczną: społeczność forum wątek temat post. Każdy z pracowników może brać udział w dowolnej liczbie dyskusji np. dyskusji w obrębie każdego z projektów w którym bierze udział. Komunikatory narzędzia zapewniające dyskusje w czasie rzeczywistym z możliwością wymiany tekstu oraz współdzielenia głosu i obrazu. Zapewniają one możliwość dyskusji grupowych oraz indywidualnych spotkań roboczych. Wirtualne pokoje narzędzia zapewniające symulację rzeczywistego spotkania pracowników. Zapewniające wymianę głosu oraz obrazu w trybie rzeczywistym, współdzielenie aplikacji pracę na wspólnych aplikacjach, wspólne tworzenie dokumentów, nagrywanie spotkań dla osób które nie mogły w nich uczestniczyć. Zastosowanie w systemie zarządzania wiedzą wszelkich wskazanych powyżej grup narzędzi zapewnia realizację różnorodnych typów zadań w organizacji jak również stały przekaz wiedzy pomiędzy pracownikami jak również pomiędzy pracownikami, a systemem, płynne korzystanie oraz łatwą lokalizację zasobów wiedzy już istniejących w przedsiębiorstwie oraz dynamiczne tworzenie nowych zasobów. Warto podkreślić, iż wymiana wiedzy oraz procesy komunikacyjne mają wymiar zarówno asynchroniczny jak i synchroniczny. Wymieniana jest zarówno wiedza formalna jak i nieformalna. Kolejną funkcją systemu zarządzania wiedzą pracowników jest możliwość tworzenia planów efektywności (performance plans), które pozwalają na śledzenie postępu w dążeniach do zdefiniowanych na poziomie strategii firmy oraz strategii zarządzania wiedzą pracowników celów, w tym m.in.: definiowanie planów dla organizacji, pionów, działów oraz zespołów roboczych na poziomie organizacji, definiowanie planów pracowników (w powiązaniu planów z planami na poziomie struktury organizacji), śledzenie realizacji celów oraz planów, raportowanie realizacji celów i planów, definiowanie formularzy ocen pracowniczych na podstawie przypisanych im celów oraz planów, ocenianie pracowników na podstawie realizacji przydzielonych im celów, realizacja ocen okresowych, raportowanie wyników ocen na podstawie realizowanych celów, realizacji raportów przekrojowych, pozyskiwanie z systemu danych do różnego typu analiz przekrojowych oraz kontekstowych. Możliwość pozyskania z systemu zarządzania wiedzą pracowników tak dokładnych danych na każdym poziomie działania organizacji czyni system niezwykle dokładnym oraz wiarygodnym. Wdrożenie takiego systemu zapewnia ponadto wiele korzyści organizacyjnych oraz finansowych. Możliwość analizy wszelkich etapów działań w procesach zachodzących w organizacji, opierając się 19

20 e learning w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu na jej kapitale intelektualnym, pozwala na dokładną weryfikację rzeczywistego stanu funkcjonowania organizacji przy wyeliminowaniu wielu ocen subiektywnych związanych w czynnikiem ludzkim. System pozwala na stały monitoring oraz nadzór nad tym co dzieje się w organizacji, sprawne zarządzanie rozwojem, motywacją, rekrutacją pracowników, a także wyłanianiem talentów. System zarządzania wiedzą pracowników oparty na platformie e learningowej zapewnia zarządzanie talentami za pomocą identyfikowania, wybierania oraz rozwijania wewnętrznych kandydatów na stanowiska organizacji. Stwarza to możliwość tworzenia listy i rankingu kandydatów na obecne i przyszłe stanowiska oraz uzyskiwania informacji, kiedy kandydaci będą gotowi objąć docelowe stanowiska. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu systemu zarządzania wiedzą pracowników z systemem zarządzania talentami, w który funkcjonują równolegle system zarządzania rozwojem pracowników, system oceny pracowniczej, system motywacyjny oraz system rekrutacyjny. Powiązanie takie realizuje wiele zalet min. przygotowanie organizacji na wystąpienie zmian na strategicznych stanowiskach na wszystkich poziomach organizacji, koncentracja na rozwoju indywidualnym pracowników, wspieranie kluczowych inicjatyw organizacji dzięki zarządzaniu zasobami o wysokim potencjale, możliwość realizacji ścieżek rozwoju przez każdego pracownika, który zostanie wyłoniony jako talent. Podsumowanie Wdrożenie w organizacji przedstawionego powyżej środowiska systemu zarządzania wiedzą pracowników opartego o platformę e learningową umożliwia integrację wszelkiej wiedzy organizacyjnej, wiedzy oraz informacji o przedsiębiorstwie w zakresie kapitału intelektualnego przez nie posiadanego oraz zarządzania nim począwszy od zgromadzenia w jednej bazie danych informacji i wiedzy o poszczególnych pracownikach oraz grupach pracowniczych, przez zarządzanie kompetencjami, zarządzanie systemem szkoleniowym, zarządzanie rekrutacją, motywacją, oceną rozwojem kapitału intelektualnego oraz talentami itd. Zintegrowany w ten sposób system może zostać połączony z systemem finansowym organizacji, dzięki czemu wszelkie działania w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym danego przedsiębiorstwa mogą zostać zintegrowane z działaniami finansowymi, np. system oceny kompetencji może zostać połączony z systemem finansowego motywowania, a system zarządzania talentami może zostać połączony z systemem gratyfikacji finansowych np. w postaci premii czy stypendiów. Różnorodność wykorzystania i dostosowania zaawansowanej platformy e learningowej do potrzeb organizacji jest ogromna. Pozwala na stopniowe wdrażanie poszczególnych wskazanych powyżej modułów, w tempie i czasie uzależnionym od możliwości i potrzeb danej organizacji. Ze względu na tak duży wachlarz możliwości wdrożeń i wykorzystania platformy e learningowej pojęcia e learningu oraz platformy e learningowej jest tak różnie definiowane począwszy od prostego systemu obsługi szkoleń, a skończywszy na pełnym środowisku zarządzania wiedzą pracowników w organizacji. Bibliografia 1. Bednarek J., Multimedia w kształceniu. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa Clarke A., e learning. Nauka na odległość. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Fontana D., Psychologia Dla Nauczycieli. Zysk i S ka, Poznań Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady Modeli Uczenia Się I Nauczania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP, Warszawa Hyla, M., Przewodnik po e learningu. Wolters Kluwer Polska, Kraków Plebańska M., E Learning, Tajniki edukacji na odległość. CH Beck, Warszawa Plebańska M., Informatyka Gospodarcza. CH Beck, Warszawa Stecyk A., abc elearningu. System LAMS. Difin, Warszawa

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Marlena Plebaƒska Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników Praca naukowa, która dowodzi, że e-learning jest nie tylko nowoczesną platformą transferu wiedzy, ale staje się

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2010 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2010 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo