PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t"

Transkrypt

1 PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report

2

3 PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report

4 èród o radoêci

5 SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities... 6 O Firmie / About the Company... 9 Struktura organizacyjna Spó ki / Company's organisational structure Oferta / The offer Pracownicy / Personnel Potencja techniczny / Technical assets Energia elektryczna Nasi Klienci / Electricity Our Clients Prawo TPA / Adherence to the TPA principle in Wydarzenia z ycia Spó ki / Main events Spó ka na rynku energetycznym / Company on the market of power engineering services Inwestycje w asne / Investment projects Cele na 2007 / The Goals for Sprawozdanie finansowe / Selected financial results of Company operations Opinia biegłego rewidenta / Independent auditor's opinion Raport Roczny 2006 Annual Report 3

6 SZANOWNI PA STWO, Minàł kolejny rok, niosàcy ze sobà ró nego rodzaju wydarzenia. Tradycyjnie chcemy za poêrednictwem Raportu Rocznego podzieliç si z Paƒstwem tym, czym yliêmy przez ostatnie 12 miesi cy. Prezentujemy najwa niejsze informacje na temat wyników finansowych oraz najwa niejszych wydarzeƒ, które w minionym roku miały miejsce w spółce i znaczàco wpłyn ły na jej funkcjonowanie. Rok 2006 był rokiem szczególnym i ka dy dzieƒ niósł ze sobà nowe doêwiadczenia. Był to dla firmy czas wielkich wydarzeƒ, rocznic i wa nych kontraktów. WÊród nich najwa niejsze mi dzy innymi to: 80-lecie Kolei Paƒstwowych, piàta rocznica powstania spółki i 70 lat trakcji elektrycznej w PKP. Te dwie ostatnie daty wyznaczajà te histori spółki PKP Energetyka i jej rol jakà spełnia ona w polskiej gospodarce. Cieszy fakt, e analiza pi ciu lat funkcjonowania Spó ki wypada korzystnie. Ka dy kolejny dobry rok jest powodem do radoêci i dumy z zaanga owania naszych pracowników w rozwój firmy. Miniony czas był równie satysfakcjonujàcy pod wzgl dem osiàganych wyników przez firm. Wzrosła sprzeda energii elektrycznej, zarówno trakcyjnej jak i nietrakcyjnej. Sukcesywnie z roku na rok przybywa klientów, którzy nam zaufali. Cieszymy si, e inni doceniajà nasze zaanga owanie w działania na rzecz rozpowszechniania korzystania z prawa TPA, czego dowodem jest wyró nienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsi biorczoêci Nowy Impuls za odwag, pomysłowoêç i konsekwencj przy realizacji prawa TPA. wykorzystaç potencjał modernizacyjny spółki. W drugiej połowie roku zostały podpisane dwa wa ne kontrakty, na modernizacj odcinka Łódê Widzew Koluszki i Siedlce Terespol. Mamy nadziej, e po zakoƒczeniu prac zadowolony b dzie przede wszystkim pasa er, który b dzie podró ował szybciej i wygodniej. Czas, który nas czeka to te czas wielkich wydarzeƒ, a z nich najwa niejszym momentem jest uwolnienie rynku energii elektrycznej. Prawdopodobnie kiedy ten Raport dotrze do Paƒstwa ràk b dziemy ju po dacie 1. lipca, czyli pełnej liberalizacji rynku energii. To wielkie wyzwanie dla nas. Nie tylko pod kàtem zach cenia nowych klientów, do skorzystania z naszych us ug ale równie pod kàtem dotychczasowych naszych partnerów, których nie mo emy zaniedbywaç. Mam nadziej, e ten Raport Roczny b dzie dla Paƒstwa dobrym przewodnikiem po naszej firmie. Zapraszam do lektury. Prezes Zarzàdu Spó ki PKP Energetyka Tadeusz Skobel OdnosiliÊmy równie sukcesy w zakresie wykonawstwa usług energetycznych. Szukamy ró nych mo liwoêci, by w pełni 4 Raport Roczny 2006 Annual Report

7 Dear Sirs, We have ended yet another year which brought new events and experiences. As always, we would like to present our Annual Report to provide you with an insight into the key events which took place in the past 12 months. You will find information on the company's results and the most important events which affected our operations in the past year was a very special year and every day brought new, valuable experiences. It was a time of great events, anniversary celebrations and important contracts for the company. The most important events were the 80th anniversary of the Polish Railways, the 5th anniversary of PKP Energetyka and the jubilee celebrations marking 70 years of electric tractions in PKP. The last two anniversaries are closely related to the history of PKP Energetyka and its role in the Polish economy. We are pleased to announce that the past five years have provided the company with solid foundations for growth. Every new year provides us with reasons to be proud of our personnel's active contribution to the company's development. The company continued to improve its results in the past five years. The sale of electricity, both traction and general-purpose electricity, was on the rise. Every year, PKP Energetyka attracts the interest of new clients who decide to vest their trust in our reliable services. We are happy that our efforts to popularise the TPA principle have gained widespread recognition as the result of which, PKP Energetyka received the New Impulse mention from Polish Association of Entrepreneurship Promotion for its courage, creativity and conscientiousness in deploying the TPA principle. PKP Energetyka has also significantly improved the quality of its power engineering services. We make the most of every opportunity to fully deploy the company's potential for power system upgrading projects. In the second half of the year, PKP Energetyka signed two large contracts for the modernisation of Łódê Widzew Koluszki and Siedlce Terespol railway line sections. We hope that our efforts will visibly improve the comfort and speed of railway journeys. The nearest future will bring new, significant events, the most important being the liberalising of the energy market. This Report will most probably be published after 1 July when the Polish market will be fully liberalised. This is an immense challenge for PKP Energetyka. We will have to continue our efforts to acquire new clients in terms of services and to provide a satisfactory level of service to our existing business partners. I hope that the Annual Report will provide you with a valuable insight into the main events taking place in the company. Enjoy your reading. The President of the Management Board of PKP Energetyka Tadeusz Skobel PKP ENERGETYKA 5

8 Rada Nadzorcza Spó ki PKP ENERGETYKA Supervisory Board of PKP ENERGETYKA Ryszard Olszewski Przewodniczàcy Rady Nadzorczej (do r.) President of the Supervisory Board (until r.) Hanna Skurczakowska Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Maciej AuguÊciuk Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Jerzy Dwornicki Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Piotr Pe ka Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Piotr Pecka Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) 6

9 W ADZE SPÓ KI AUTHORITIES Zarzàd Spó ki PKP ENERGETYKA Management Board of PKP ENERGETYKA Jerzy Marciniak Przewodniczàcy Rady Nadzorczej (od r.) President of the Supervisory Board (from r.) Barbara Balcerzak Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Tadeusz Skobel Prezes Zarzàdu President of the Management Board Andrzej Niezgoda Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Andrzej ukasik Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Zbigniew Szafraƒski Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Andrzej ydek Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Grzegorz Grabowski Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Handlowy Board Member, Commercial Director Jolanta Pi at Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Board Member, Financial Director Konrad Tuliƒski Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Techniczny Board Member, Technical Director Raport Roczny 2006 Annual Report 7

10 Twoje Êwiat o

11 PKP ENERGETYKA PKP Energetyka spó ka z o.o. pe nà dzia alnoêç operacyjnà rozpocz a 1 paê dzier nika 2001 roku w wyniku realizacji Usta wy o Restruktury zacji, Komer cja li za cji i Prywatyzacji Przed - si biorstwa Paƒstwowego PKP. Wchodzi w sk ad Grupy PKP. Kapita zak adowy (stan na r.) ,00 PLN Roczne przychody (za 2006 r.) ,02 PLN PKP Energetyka Sp. z o.o. launched operations on 1 October 2001 pursuant to the Act on the Restructuring, Commercialisation and Privatisation of PKP State-owned Enterprise. It is a member of the PKP Group. Initial capital of the company ,00 PLN Income (in 2006) ,02 PLN O FIRMIE Misja firmy Zaspokajanie potrzeb i oczekiwaƒ klientów w zakresie dostaw energii elektrycznej i us ug energetycznych o dobrej jakoêci. Dostarczamy energi elektrycznà, w szczególnoêci na po trzeby trakcji elektrycznej oraz energi elektrycznà ogólnego u ytku dla odbiorców kolejowych i nie zwiàzanych z kolejà; Êwiadczymy równie us ugi elektroenergetyczne na terenie ca ego kraju. Od 2004 roku firma skutecznie korzysta z prawa TPA. JakoÊç naszych us ug potwierdza Zintegrowany System Za rzà dzania JakoÊcià, Ârodowiskiem, Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy (PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004). Dzia amy na podstawie: wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem ; koncesji na obrót energià elektrycznà uzyskanej dnia r. Decyzjà Prezesa Urz du Regulacji Energetyki nr 0EE/297/3158/N/2/2001/MS; koncesji na przesy i dystrybucj energii elektrycznej uzyskanej dnia r. Decyzjà Prezesa URE nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS; taryfy na energi elektrycznà dla Spó ki zatwierdzanej corocznie. ABOUT the COMPANY Company mission To meet the customer s needs and expectations as regards the supply of electricity and high quality power engineering services. PKP Energetyka supplies electricity for the needs of electric tractions as well as general-purpose electricity for railway operators and end-users outside the railway market. The company is also a provider of power engineering services throughout Poland. As of 2004, PKP Energetyka has been effectively relying on the TPA principle. The high quality of our services has been attested by the Integrated System for Quality, Environmental, Occupational Health and Safety Management (PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004). PKP Energetyka operates pursuant to: entry in the National Court Register under KRS number ; license for the sale of electricity acquired on 25 July 2001 pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office no. 0EE/297/3158/N/2/2001/MS; concession for the transfer and distribution of electricity acquired on 25 July 2001 pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office no. PEE/237/3158/N/2/2001/MS; electricity tariffs approved on an annual basis. Raport Roczny 2006 Annual Report 9

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓ KI COMPANY'S ORGANISATIONAL STRUCTURE I. Zarzàd PKP ENERGETYKA spó ka z o.o. II. Jednostki organizacyjne: 1). Centrala zarzàdzanie i koordynowanie pracy zak a dów spó ki m.in. prowadzenie dystrybucji i obrotu energii elektrycznej na cele trakcyjne i wg prawa TPA. 2). 15 Zak adów Spó ki eksploatacja i utrzymanie urzàdzeƒ przesy owo-rozdzielczych, dostawa energii elektrycznej ogólne go u ytku oraz Êwiadczenie us ug elektroenerge - tycznych. I. Management Board of PKP ENERGETYKA sp. z o.o. II. Organisational Units: 1). HEAD OFFICE manages and co-ordinates the operations of the company's divisions and distributes and sells electricity for traction purposes as well as according to TPA principle. 2). 15 COMPANY DIVISIONS operate and provide support for transmission and distribution devices, supply general-purpose electricity and provide power engineering services. Zak ady Spó ki: / Regional Branches: Zak ad Mazowiecki w Warszawie Zak ad ódzki w odzi Zak ad Wschodni w Bia ymstoku Zak ad Âwi tokrzyski w Kielcach Zak ad Lubelski w Lublinie Zak ad Po udniowy w Krakowie Zak ad Staropolski w Cz stochowie Zak ad Âlàski w Gliwicach Zak ad GórnoÊlàski w Katowicach Zak ad Kujawski w Bydgoszczy Zak ad Pó nocny w Sopocie Zak ad DolnoÊlàski we Wroc awiu Zak ad Zachodni w Poznaniu Zak ad Pomorski w Szczecinie Zak ad Robót Energetycznych w S otwinach Mazowiecki Division in Warsaw Łódzki Division in Łódê Wschodni Division in Białystok Âwi tokrzyski Division in Kielce Lubelski Division in Lublin Południowy Division in Kraków Staropolski Division in Cz stochowa Âlàski Division in Gliwice GórnoÊlàski Division in Katowice Kujawski Division in Bydgoszcz Północny Division in Sopot DolnoÊlàski Division in Wrocław Zachodni Division in Poznaƒ Pomorski Division in Szczecin Power Engineering Works Division in Słotwiny 10 Raport Roczny 2006 Annual Report

13 DANE TELEADRESOWE CONTACT DETAILS PKP Energetyka spó ka z o.o. Centrala ul. Ho a 63/67, Warszawa tel. (0-22) fax. (0-22) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Mazowiecki ul. S awiƒska 7/9, Warszawa tel. (0-22) fax. (0-22) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad ódzki ul. Tuwima 28, ódê tel. (0-42) fax. (0-42) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Wschodni ul. Hetmaƒska 103, Bia ystok tel. (0-85) fax. (0-85) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Âwi tokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, Kielce tel./fax. (0-41) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Lubelski ul. Okopowa 5, Lublin tel. (0-81) fax. (0-81) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Po udniowy ul. Kamienna 14, Kraków tel. (0-12) fax. (0-12) wew. 105 PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Staropolski ul. Rejtana 41/ Czstochowa tel. (0-34) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Âlàski ul. Zabrska 41, Gliwice tel. (0-32) fax. (0-32) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad GórnoÊlàski ul. Damrota 8, Katowice tel. (0-32) fax. (0-32) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Kujawski ul. Zygmunta Augusta 7, Bydgoszcz tel. (0-52) fax. (0-52) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Pó nocny ul. Jana z Kolna 29, Sopot tel. (0-58) fax. (0-58) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad DolnoÊlàski ul. Joannitów 13, Wroc aw tel. (0-71) fax PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Zachodni ul. Kolejowa 4a, Poznaƒ tel. (0-61) fax. (0-61) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Pomorski ul. Czarnieckiego 8, Szczecin tel. (0-91) fax. (0-91) Zak ad Robót Energetycznych S otwiny, Koluszki tel./fax. (0-44) Raport Roczny 2006 Annual Report 11

14 Jasna perspektywa

15 OFERTA Dostarczamy: energi elektrycznà na cele trakcyjne; energi elektrycznà ogólnego u ytku. Prowadzimy równie us ugi w zakresie: budowy, modernizacji i utrzymania sieci trakcyjnej; budowy, modernizacji i utrzymania urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych, w tym: wykonywanie przy àczy kablowych i napowietrznych do budynków mieszkalnych, us ugowych i produkcyjnych; remonty linii kablowych i napowietrznych nn i SN; budowa i obs uga stacji elektroenergetycznych; budowa instalacji elektrycznych budynków; budowa, modernizacja oraz utrzymanie urzàdzeƒ oêwietlenia zewn trznego i wewn trznego obiektów; doradztwo techniczne w zakresie projektowania oêwietlenia; pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych; pomiary eksploatacyjne urzàdzeƒ ochrony przeciwpora eniowej i instalacji elektrycznych; lokalizowania uszkodzeƒ i naprawy kabli elektroenerge - tycznych ka dego typu przy u yciu specjalistycznego sprz tu; ca odobowego serwisu awaryjnego instalacji i urzàdzeƒ; us ug projektowych, doradczych, nadzorczych; audytów energetycznych; pozosta ych us ug specjalistycznych: wykonywanie ekspertyz sprz tu izolacyjnego, dielektry - cz nego oraz elektronarz dzi; przeglàdy i naprawy transformatorów o mocy do 630 kva; naprawy silników elektrycznych o mocy do 100 kw; naprawy prostowników, spawarek wirowych i transforma torowych; konserwacja i naprawa zespo ów pràdotwórczych; przeglàdy, konserwacja oraz naprawa urzàdzeƒ podlegajàcych dozorowi technicznemu. OFFER We supply: electricity for traction applications; general purpose electricity. We are a provider of the following services: construction, upgrading and maintenance of traction networks; construction, upgrading and maintenance of electrical devices and installations, including: construction of cable and overhead line connections for residential buildings, service and production facilities; overhaul of low- and medium-voltage cable and overhead lines; construction and maintenance of power stations; wiring of electrical installations; construction, upgrading and maintenance of outdoor and indoor lighting fixtures; consulting services in the area of lighting systems design; earthing systems measurements; measurements for electrocution protection devices and electrical systems; locating damages and repairing power cables of every type with the use of specialist equipment; power systems emergency service operating on a 24/7 basis; design, consulting, supervisory services; power audits; other specialist services: development of expert opinions for insulation and dielectric equipment, electric tools; inspections and repairs of transformers of up to 630 kva; repairs of electric motors of up to 100 kw; repairs of rectifiers, rotary and transformer welding machines; support and maintenance of generating units; inspections, maintenance and repair of devices which are subject to technical supervision. Raport Roczny 2006 Annual Report 13

16 PRACOWNICY Polityka personalna Cz owiek od jego decyzji, pracy i zaanga owania tworzy si Êwiat, w którym yjemy. Dlatego lubimy pracowaç z ludêmi, z którymi dobrze si czujemy. W naszej firmie równie dba my o to, aby w aêciwi ludzie, z odpowiednim wykszta ceniem i z odpowiednià charyzmà, tworzyli naszà firm. Mi dzy innymi w tym celu zosta o zawarte Porozumienie o Wspó pracy z Wydzia em Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zawarte porozumienie b dzie poczàtkiem aktywnej wspó pracy, dzi ki której studenci zyskajà nowe drogi rozwoju zawo do wego, a nasza spó ka b dzie mia a mo liwoêç wzmocnienia i po zy skania kadry in ynieryjnej oraz podniesienia wêród m o dego po - kolenia energetyków ÊwiadomoÊci istnienia naszej firmy. Liczne, du e prace modernizacyjne wymagajà zatrudnienia w spó ce kadry in ynierów uprawnionych do prowadzenia robót budowlanych w zakresie sie ci, instalacji i urzàdzeƒ elektry cznych i elektroenergetycznych. Stan zatrudnienia na koniec 2006 roku wynosi 8375 osób. At the end of 2006, the Company employed 8375 persons. Personnel Policy The world we live in is shaped by our decisions, effort and involvement. This is why we like to work with people who make us feel good. PKP Energetyka makes every effort to ensure that the company is built by people with the right education and charisma. To support that goal, PKP Energetyka has signed a Co-operation Agreement with the Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology. The agreement will pave way to active collaboration, it will provide students with opportunities for professional growth and will enable the company to acquire new engineering personnel while spreading the awareness on PKP Energetyka's operations in the community of young engineers. To support large modernisation projects, the company needs to recruit engineers licensed to perform construction works and power engineering networks, systems and devices Struktura zatrudnienia wg wieku: Employment structure in terms of age: do 25 lat up to lat lat lat lat lat lat powy ej 55 lat over Struktura zatrudnienia wed ug sta u pracy: Employment structure in terms of work record: do 1 roku up to 1 year lat 1-5 years lat 6-10 years lat years lat years lat years lat years 1990 od 31 lat wzwy 31 and more 2576 Struktura zatrudnienia wed ug p ci: Employment structure in terms of sex: kobiety women 853 m czyêni men Raport Roczny 2006 Annual Report

17 POTENCJA TECHNICZNY TECHNICAL POTENTIAL Lp. Urzàdzenia i sprz t techniczny Jednostka miary IloÊç No. Technical devices and equipment Unit Quantity 1. Podstacje trakcyjne / Traction substations szt. / item 453 zespo y prostownikowe / rectifier units tys. szt. / '000 items 1,04 moc zainstalowana / installed capacity tys. MW / '000 MW 4,2 wy àczniki szybkie / fast acting circuit breakers tys. szt. / '000 items 2,6 2. Kabiny sekcyjne / DC substations szt. / item 358 wy àczniki szybkie / fast acting circuit breakers tys. szt. / '000 items 1,6 3. Linie SN zasilajàce podstacje trakcyjne / Medium voltage lines supplying traction substations tys. km / '000 km 3,0 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 1,0 4. Linie zasilaczy 3 kv pràdu sta ego / 3 kv DC feeder lines tys. km / '000 km 1,1 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 0,9 5. Nastawnie centralne zdalnego sterowania / Remote control centres szt. / item 20 podstacje trakcyjne sterowane z NC / traction substations controlled from a Control Centre szt. / item 381 podstacje trakcyjne bezobs ugowe / automated traction substations szt. / item 381 od àczniki sterowane z NC / isolators controlled from a Control Centre tys. szt. / '000 items 11,2 6. Linie SN na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tys. km / '000 km 4,3 / Medium voltage lines on traction network supports 7. Linie elektroenergetyczne SN i WN / Medium and high voltage power lines tys. km / '000 km 6,2 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 2,9 8. Linie elektroenergetyczne nn / Low voltage power lines tys. km / '000 km 6,7 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 6,2 9. Transformatory WN/SN, SN/SN i SN/nN / High voltage / medium voltage, tys. szt. / '000 items 6,8 medium voltage / medium voltage and medium voltage / low voltage transformers 10. Agregaty pràdotwórcze / Power generators szt. / item 293 w tym powy ej 15 kva / including above 15 kva szt. / item Ogólna moc zainstalowana nietrakcyjnych urzàdzeƒ odbiorczych MW / MW 692 / Total installed capacity of non-traction receivers 12. Pociàgi sieciowe wymagajàce zastosowania lokomotyw spalinowych (ci kie) szt. / item 24 / Network trains requiring diesel locomotives (heavy) 13. Samonap dne pociàgi sieciowe / Self-propelled network trains szt. / item Specjalistyczny zestaw do kompleksowej wymiany sieci trakcyjnej szt. / item 1 / Specialist sets for comprehensive replacement of traction network 15. Samochody laboratoria do lokalizacji uszkodzeƒ linii kablowych szt. / item 32 / Laboratory vehicles for locating cable line damage 16. Samochody pogotowia elektroenergetycznego i inne szt. / item 618 / Emergency service vehicles and other vehicles Raport Roczny 2006 Annual Report 15

18 Tam gdzie trzeba

19 ENERGIA ELEKTRYCZNA ELECTRICITY Sprzeda energii elektrycznej W roku 2006 spó ka sprzeda a GWh energii trakcyjnej i 720,4 GWh energii nietrakcyjnej. Przy àczono 1496 od bior ców energii nietrakcyjnej i 4 odbiorców energii trakcyjnej. W sumie, w roku ubieg ym, firma obs ugiwa a ponad 43 tysià - ce klientów energii ogólnego u ytku, z czego blisko po owa to klienci niezwiàzani z kolejà. W zakresie sprzeda y energii trakcyjnej spó ka obs uguje 20 przewoêników kolejowych, z czego 16 to kontrahenci niezwiàzani z Grupà PKP. Sale of electricity In 2006, the company sold 2,620 GWh of traction electricity and 720,4 GWh of non-traction electricity users of non-traction energy and 4 users of traction energy were connected to the company's grid. Last year, the company catered to the needs of more than 43,000 end-users of general-purpose energy, of whom nearly 50% were not related to the railway sector. The company supplies energy for 20 railway carriers, including 16 contractors who are not members of the PKP Group. NASI KLIENCI OUR CLIENTS Nasi najwi ksi odbiorcy energii elektrycznej nietrakcyjnej Our leading end-users of non-traction electric power Z GRUPY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo S.A. PKP Przewozy Regionalne SPOZA GRUPY PKP SWEDOOD Poland Sp. z o.o. Ariadna Sp. z o.o. Carrefour Polska Sp. z o.o. Hipermarket / hypermarket GLASPO-GRZEGORZEW sp. z o.o. Carrefour Polska sp. z o.o. Galerie / shopping centres Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie / with its seat in Warsaw Zak ad P yt Laminowanych ALPO, Niedoradz / Laminated Board Plant Struktura przychodów ze sprzeda y wg g ównych us ug w 2006 roku Structure of income from the sale of main services in 2006 Procentowy udzia w sprzeda y energii trakcyjnej dla prze woêników kolejowych wewnàtrz i spoza Grupy: Percentage share of energy sales to railway carriers within and outside the PKP Group: Procentowy udzia w sprzeda y energii nie - trakcyj nej (ogólnego u ytku) wewnàtrz i spoza Grupy: Percentage share of non-traction energy sales to clients within and outside the PKP Group: Dostawa energii trakcyjnej / Traction electricity supply 57,4% Dostawa energii nietrakcyjnej / Non traction electricity supply 16,6% W Grupie PKP / Within PKP Group 88,65% W Grupie PKP / Within PKP Group 62,07% Utrzymanie modernizacja sieci trakcyjnej / Maintenance, upgrading of traction networks 16,7% Pozosta a sprzeda / Other sale 9,3% Spoza Grupy PKP / Outside PKP Group 11,35% Poza PKP / Outside PKP Group 37,93% 17

20 PRAWO TPA Od 1 stycznia 2004 roku PKP Energetyka jako jedna z niewielu firm w kraju aktywnie korzysta z prawa do swobodnego wyboru dostawcy (prawa TPA). W chwili obecnej (2006 r.) zakup energii z wykorzystaniem TPA odbywa si dla 192 obiektów z terenu 7 spó ek dystrybucyjnych. Wykorzystujàc prawo TPA zakupiono w 2006 r. 960 GWh energii elektrycz - nej, zaê w 2007 r. planowany jest zakup minimum 1367 GWh. Podstawowym kryterium korzystania z prawa TPA jest uzy ska nie korzyêci ekonomicznych, zwiàzanych z obni eniem kosztów jednostkowych zakupu energii elektrycznej. Dzia ania podj te w celu skorzystania z prawa TPA w obszarze: Organizacyjnym: zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach stworzenie struktur organizacyjnych do: planowania zapotrzebowania na energi elektrycznà w ka dej godzinie doby handlowej; zg aszania prognoz zapotrzebowania na energi elektrycznà; obs ugi kontraktów; rozliczeƒ kontraktów i energii niezbilansowanej. Technicznym: dostosowanie uk adów pomiarowo-rozliczeniowych i in frastruktury teleinformatycznej; wdro enie systemu informatycznego, którego celem jest: - dokonywanie prognoz dobowo-godzinowych za po trzebowania na energi elektrycznà; - zg aszanie kontraktów na energi elektrycznà; - obs uga kontraktów; - tworzenie portfela zakupu i sprzeda y; - rozliczanie kontraktów. wprowadzenie systemu wymiany informacji WIRE (mo liwoêç pe nienia funkcji operatora handlowo-technicznego dla siebie i innych uczestników rynku energii). JednoczeÊnie zawarto umowy na: Êwiadczenie us ug dystrybucyjnych; zakup energi elektrycznej; zakup/sprzeda energii elektrycznej, umo li wiajàce weryfikacj pozycji kontraktowej poprzez internetowe platfor my obrotu, przedsi biorstwa wytwórcze i obrotu. Posiadanie przez Spó k statusu przedsi biorstwa obrotu wraz z umo liwieniem zawierania transakcji na Towarowej Gie dzie Energii S.A. (TGE) w ramach Rynku Dnia Na st pne go (RDN) stwarza dodatkowe mo liwoêci wery- fikacji pozycji kontraktowej. Ponadto podpisano umow na bilansowania handlowe z PSE-Operator, pozwalajàcà dokonywaç bilansowania handlowego bezpoêrednio na Rynku Bilansowym. Nale y przy tym zaznaczyç, e wi kszoêç prac dostosowania uk adów pomiarowo-rozliczeniowych wykonano w asnymi si ami i w asnym staraniem. Rozszerzanie zakupu energii z wykorzystaniem TPA w 2006 r. o obiekty zasilania charakteryzujàce si coraz ni szym rocznym wolumenem zu ycia oraz relatywnie ni sze ceny taryfowe energii elektrycznej da y w efekcie obni enie jednostkowej ceny zakupu energii elektrycznej w odniesieniu do cen taryfowych spó ek dystrybucyjnych. 18 Raport Roczny 2006 Annual Report

21 Adherence to the TPA principle As of 1 January 2004, PKP Energetyka is one of the few domestic companies which take advantage of the right to freely choose their energy supplier (TPA principle). At present (2006), the TPA principle is applied to buy energy for 192 supplied sites from 7 distribution companies. By relying on the TPA principle, PKP Energetyka purchased 960 GWh of electricity in 2006 and is planning to buy minimum 1367 GWh in The TPA principle is applied to generate economic benefits resulting from lower unitary costs of electricity purchases. Measures undertaken to implement the TPA principle in the area of: Organisation: recruitment of suitably qualified personnel; development of organisational structures for the needs of: planning the demand for electricity in every hour of the trading day; forecasting the demand for electricity; contract support; settlement of contracts and non-balanced energy. Technical devices: adaptation of measurement and tariffing systems and IT infrastructure; implementation of an IT system for: performing all-day and hour-based forecasts of demand for electricity; applying for electricity contracts; contracts support; creating sale and purchase portfolio; contracts settlement. implementation of the WIRE information exchange system (possibility of acting as Commercial and Technical Operator (OHT) for it self and other participants of energy market). The company has concluded agreements for the provision of distribution services and purchase of energy reserves with a power company whose network supplies the operated power devices, as well as agreements for the purchase/sale of electricity where the contracted position can be verified through Internet trading platforms, generation and distribution companies. The company has acquired the status of a distribution entity and is entitled to conclude transactions on the Polish Power Exchange (POLPX) as part of the Day-Ahead Market (DAM) which creates additional options for verifying the contracted position. The company has completed the majority of the projects for the adaptation of measurement and tariffing systems by relying solely on its resources. In 2006, the power purchasing scheme based on the TPA principle was extended to include sites with steadily decreasing consumption volume, which, in addition to relatively lower electricity prices, enabled the company to lower the unitary prices of purchased electricity in comparison with the tariff prices quoted by other distribution companies. Raport Roczny 2006 Annual Report 19

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Installation services of guidance and control systems

Installation services of guidance and control systems Installation services of guidance and control systems Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29705162.aspx Ekstern anbuds ID 143890-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Modernizacja regionalnych linii kolejowych z udziałem środków z EFRR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 2007-2013 Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu Rytro, 25 marca 2009 r. Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo