PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t"

Transkrypt

1 PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report

2

3 PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report

4 èród o radoêci

5 SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities... 6 O Firmie / About the Company... 9 Struktura organizacyjna Spó ki / Company's organisational structure Oferta / The offer Pracownicy / Personnel Potencja techniczny / Technical assets Energia elektryczna Nasi Klienci / Electricity Our Clients Prawo TPA / Adherence to the TPA principle in Wydarzenia z ycia Spó ki / Main events Spó ka na rynku energetycznym / Company on the market of power engineering services Inwestycje w asne / Investment projects Cele na 2007 / The Goals for Sprawozdanie finansowe / Selected financial results of Company operations Opinia biegłego rewidenta / Independent auditor's opinion Raport Roczny 2006 Annual Report 3

6 SZANOWNI PA STWO, Minàł kolejny rok, niosàcy ze sobà ró nego rodzaju wydarzenia. Tradycyjnie chcemy za poêrednictwem Raportu Rocznego podzieliç si z Paƒstwem tym, czym yliêmy przez ostatnie 12 miesi cy. Prezentujemy najwa niejsze informacje na temat wyników finansowych oraz najwa niejszych wydarzeƒ, które w minionym roku miały miejsce w spółce i znaczàco wpłyn ły na jej funkcjonowanie. Rok 2006 był rokiem szczególnym i ka dy dzieƒ niósł ze sobà nowe doêwiadczenia. Był to dla firmy czas wielkich wydarzeƒ, rocznic i wa nych kontraktów. WÊród nich najwa niejsze mi dzy innymi to: 80-lecie Kolei Paƒstwowych, piàta rocznica powstania spółki i 70 lat trakcji elektrycznej w PKP. Te dwie ostatnie daty wyznaczajà te histori spółki PKP Energetyka i jej rol jakà spełnia ona w polskiej gospodarce. Cieszy fakt, e analiza pi ciu lat funkcjonowania Spó ki wypada korzystnie. Ka dy kolejny dobry rok jest powodem do radoêci i dumy z zaanga owania naszych pracowników w rozwój firmy. Miniony czas był równie satysfakcjonujàcy pod wzgl dem osiàganych wyników przez firm. Wzrosła sprzeda energii elektrycznej, zarówno trakcyjnej jak i nietrakcyjnej. Sukcesywnie z roku na rok przybywa klientów, którzy nam zaufali. Cieszymy si, e inni doceniajà nasze zaanga owanie w działania na rzecz rozpowszechniania korzystania z prawa TPA, czego dowodem jest wyró nienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsi biorczoêci Nowy Impuls za odwag, pomysłowoêç i konsekwencj przy realizacji prawa TPA. wykorzystaç potencjał modernizacyjny spółki. W drugiej połowie roku zostały podpisane dwa wa ne kontrakty, na modernizacj odcinka Łódê Widzew Koluszki i Siedlce Terespol. Mamy nadziej, e po zakoƒczeniu prac zadowolony b dzie przede wszystkim pasa er, który b dzie podró ował szybciej i wygodniej. Czas, który nas czeka to te czas wielkich wydarzeƒ, a z nich najwa niejszym momentem jest uwolnienie rynku energii elektrycznej. Prawdopodobnie kiedy ten Raport dotrze do Paƒstwa ràk b dziemy ju po dacie 1. lipca, czyli pełnej liberalizacji rynku energii. To wielkie wyzwanie dla nas. Nie tylko pod kàtem zach cenia nowych klientów, do skorzystania z naszych us ug ale równie pod kàtem dotychczasowych naszych partnerów, których nie mo emy zaniedbywaç. Mam nadziej, e ten Raport Roczny b dzie dla Paƒstwa dobrym przewodnikiem po naszej firmie. Zapraszam do lektury. Prezes Zarzàdu Spó ki PKP Energetyka Tadeusz Skobel OdnosiliÊmy równie sukcesy w zakresie wykonawstwa usług energetycznych. Szukamy ró nych mo liwoêci, by w pełni 4 Raport Roczny 2006 Annual Report

7 Dear Sirs, We have ended yet another year which brought new events and experiences. As always, we would like to present our Annual Report to provide you with an insight into the key events which took place in the past 12 months. You will find information on the company's results and the most important events which affected our operations in the past year was a very special year and every day brought new, valuable experiences. It was a time of great events, anniversary celebrations and important contracts for the company. The most important events were the 80th anniversary of the Polish Railways, the 5th anniversary of PKP Energetyka and the jubilee celebrations marking 70 years of electric tractions in PKP. The last two anniversaries are closely related to the history of PKP Energetyka and its role in the Polish economy. We are pleased to announce that the past five years have provided the company with solid foundations for growth. Every new year provides us with reasons to be proud of our personnel's active contribution to the company's development. The company continued to improve its results in the past five years. The sale of electricity, both traction and general-purpose electricity, was on the rise. Every year, PKP Energetyka attracts the interest of new clients who decide to vest their trust in our reliable services. We are happy that our efforts to popularise the TPA principle have gained widespread recognition as the result of which, PKP Energetyka received the New Impulse mention from Polish Association of Entrepreneurship Promotion for its courage, creativity and conscientiousness in deploying the TPA principle. PKP Energetyka has also significantly improved the quality of its power engineering services. We make the most of every opportunity to fully deploy the company's potential for power system upgrading projects. In the second half of the year, PKP Energetyka signed two large contracts for the modernisation of Łódê Widzew Koluszki and Siedlce Terespol railway line sections. We hope that our efforts will visibly improve the comfort and speed of railway journeys. The nearest future will bring new, significant events, the most important being the liberalising of the energy market. This Report will most probably be published after 1 July when the Polish market will be fully liberalised. This is an immense challenge for PKP Energetyka. We will have to continue our efforts to acquire new clients in terms of services and to provide a satisfactory level of service to our existing business partners. I hope that the Annual Report will provide you with a valuable insight into the main events taking place in the company. Enjoy your reading. The President of the Management Board of PKP Energetyka Tadeusz Skobel PKP ENERGETYKA 5

8 Rada Nadzorcza Spó ki PKP ENERGETYKA Supervisory Board of PKP ENERGETYKA Ryszard Olszewski Przewodniczàcy Rady Nadzorczej (do r.) President of the Supervisory Board (until r.) Hanna Skurczakowska Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Maciej AuguÊciuk Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Jerzy Dwornicki Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Piotr Pe ka Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) Piotr Pecka Cz onek Rady Nadzorczej (do r.) Member of the Supervisory Board (until r.) 6

9 W ADZE SPÓ KI AUTHORITIES Zarzàd Spó ki PKP ENERGETYKA Management Board of PKP ENERGETYKA Jerzy Marciniak Przewodniczàcy Rady Nadzorczej (od r.) President of the Supervisory Board (from r.) Barbara Balcerzak Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Tadeusz Skobel Prezes Zarzàdu President of the Management Board Andrzej Niezgoda Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Andrzej ukasik Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Zbigniew Szafraƒski Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Andrzej ydek Cz onek Rady Nadzorczej (od r.) Member of the Supervisory Board (from r.) Grzegorz Grabowski Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Handlowy Board Member, Commercial Director Jolanta Pi at Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Board Member, Financial Director Konrad Tuliƒski Cz onek Zarzàdu, Dyrektor Techniczny Board Member, Technical Director Raport Roczny 2006 Annual Report 7

10 Twoje Êwiat o

11 PKP ENERGETYKA PKP Energetyka spó ka z o.o. pe nà dzia alnoêç operacyjnà rozpocz a 1 paê dzier nika 2001 roku w wyniku realizacji Usta wy o Restruktury zacji, Komer cja li za cji i Prywatyzacji Przed - si biorstwa Paƒstwowego PKP. Wchodzi w sk ad Grupy PKP. Kapita zak adowy (stan na r.) ,00 PLN Roczne przychody (za 2006 r.) ,02 PLN PKP Energetyka Sp. z o.o. launched operations on 1 October 2001 pursuant to the Act on the Restructuring, Commercialisation and Privatisation of PKP State-owned Enterprise. It is a member of the PKP Group. Initial capital of the company ,00 PLN Income (in 2006) ,02 PLN O FIRMIE Misja firmy Zaspokajanie potrzeb i oczekiwaƒ klientów w zakresie dostaw energii elektrycznej i us ug energetycznych o dobrej jakoêci. Dostarczamy energi elektrycznà, w szczególnoêci na po trzeby trakcji elektrycznej oraz energi elektrycznà ogólnego u ytku dla odbiorców kolejowych i nie zwiàzanych z kolejà; Êwiadczymy równie us ugi elektroenergetyczne na terenie ca ego kraju. Od 2004 roku firma skutecznie korzysta z prawa TPA. JakoÊç naszych us ug potwierdza Zintegrowany System Za rzà dzania JakoÊcià, Ârodowiskiem, Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy (PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004). Dzia amy na podstawie: wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem ; koncesji na obrót energià elektrycznà uzyskanej dnia r. Decyzjà Prezesa Urz du Regulacji Energetyki nr 0EE/297/3158/N/2/2001/MS; koncesji na przesy i dystrybucj energii elektrycznej uzyskanej dnia r. Decyzjà Prezesa URE nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS; taryfy na energi elektrycznà dla Spó ki zatwierdzanej corocznie. ABOUT the COMPANY Company mission To meet the customer s needs and expectations as regards the supply of electricity and high quality power engineering services. PKP Energetyka supplies electricity for the needs of electric tractions as well as general-purpose electricity for railway operators and end-users outside the railway market. The company is also a provider of power engineering services throughout Poland. As of 2004, PKP Energetyka has been effectively relying on the TPA principle. The high quality of our services has been attested by the Integrated System for Quality, Environmental, Occupational Health and Safety Management (PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004). PKP Energetyka operates pursuant to: entry in the National Court Register under KRS number ; license for the sale of electricity acquired on 25 July 2001 pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office no. 0EE/297/3158/N/2/2001/MS; concession for the transfer and distribution of electricity acquired on 25 July 2001 pursuant to the Decision of the President of the Energy Regulatory Office no. PEE/237/3158/N/2/2001/MS; electricity tariffs approved on an annual basis. Raport Roczny 2006 Annual Report 9

12 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓ KI COMPANY'S ORGANISATIONAL STRUCTURE I. Zarzàd PKP ENERGETYKA spó ka z o.o. II. Jednostki organizacyjne: 1). Centrala zarzàdzanie i koordynowanie pracy zak a dów spó ki m.in. prowadzenie dystrybucji i obrotu energii elektrycznej na cele trakcyjne i wg prawa TPA. 2). 15 Zak adów Spó ki eksploatacja i utrzymanie urzàdzeƒ przesy owo-rozdzielczych, dostawa energii elektrycznej ogólne go u ytku oraz Êwiadczenie us ug elektroenerge - tycznych. I. Management Board of PKP ENERGETYKA sp. z o.o. II. Organisational Units: 1). HEAD OFFICE manages and co-ordinates the operations of the company's divisions and distributes and sells electricity for traction purposes as well as according to TPA principle. 2). 15 COMPANY DIVISIONS operate and provide support for transmission and distribution devices, supply general-purpose electricity and provide power engineering services. Zak ady Spó ki: / Regional Branches: Zak ad Mazowiecki w Warszawie Zak ad ódzki w odzi Zak ad Wschodni w Bia ymstoku Zak ad Âwi tokrzyski w Kielcach Zak ad Lubelski w Lublinie Zak ad Po udniowy w Krakowie Zak ad Staropolski w Cz stochowie Zak ad Âlàski w Gliwicach Zak ad GórnoÊlàski w Katowicach Zak ad Kujawski w Bydgoszczy Zak ad Pó nocny w Sopocie Zak ad DolnoÊlàski we Wroc awiu Zak ad Zachodni w Poznaniu Zak ad Pomorski w Szczecinie Zak ad Robót Energetycznych w S otwinach Mazowiecki Division in Warsaw Łódzki Division in Łódê Wschodni Division in Białystok Âwi tokrzyski Division in Kielce Lubelski Division in Lublin Południowy Division in Kraków Staropolski Division in Cz stochowa Âlàski Division in Gliwice GórnoÊlàski Division in Katowice Kujawski Division in Bydgoszcz Północny Division in Sopot DolnoÊlàski Division in Wrocław Zachodni Division in Poznaƒ Pomorski Division in Szczecin Power Engineering Works Division in Słotwiny 10 Raport Roczny 2006 Annual Report

13 DANE TELEADRESOWE CONTACT DETAILS PKP Energetyka spó ka z o.o. Centrala ul. Ho a 63/67, Warszawa tel. (0-22) fax. (0-22) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Mazowiecki ul. S awiƒska 7/9, Warszawa tel. (0-22) fax. (0-22) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad ódzki ul. Tuwima 28, ódê tel. (0-42) fax. (0-42) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Wschodni ul. Hetmaƒska 103, Bia ystok tel. (0-85) fax. (0-85) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Âwi tokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, Kielce tel./fax. (0-41) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Lubelski ul. Okopowa 5, Lublin tel. (0-81) fax. (0-81) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Po udniowy ul. Kamienna 14, Kraków tel. (0-12) fax. (0-12) wew. 105 PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Staropolski ul. Rejtana 41/ Czstochowa tel. (0-34) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Âlàski ul. Zabrska 41, Gliwice tel. (0-32) fax. (0-32) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad GórnoÊlàski ul. Damrota 8, Katowice tel. (0-32) fax. (0-32) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Kujawski ul. Zygmunta Augusta 7, Bydgoszcz tel. (0-52) fax. (0-52) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Pó nocny ul. Jana z Kolna 29, Sopot tel. (0-58) fax. (0-58) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad DolnoÊlàski ul. Joannitów 13, Wroc aw tel. (0-71) fax PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Zachodni ul. Kolejowa 4a, Poznaƒ tel. (0-61) fax. (0-61) PKP Energetyka spó ka z o.o. Zak ad Pomorski ul. Czarnieckiego 8, Szczecin tel. (0-91) fax. (0-91) Zak ad Robót Energetycznych S otwiny, Koluszki tel./fax. (0-44) Raport Roczny 2006 Annual Report 11

14 Jasna perspektywa

15 OFERTA Dostarczamy: energi elektrycznà na cele trakcyjne; energi elektrycznà ogólnego u ytku. Prowadzimy równie us ugi w zakresie: budowy, modernizacji i utrzymania sieci trakcyjnej; budowy, modernizacji i utrzymania urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych, w tym: wykonywanie przy àczy kablowych i napowietrznych do budynków mieszkalnych, us ugowych i produkcyjnych; remonty linii kablowych i napowietrznych nn i SN; budowa i obs uga stacji elektroenergetycznych; budowa instalacji elektrycznych budynków; budowa, modernizacja oraz utrzymanie urzàdzeƒ oêwietlenia zewn trznego i wewn trznego obiektów; doradztwo techniczne w zakresie projektowania oêwietlenia; pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych; pomiary eksploatacyjne urzàdzeƒ ochrony przeciwpora eniowej i instalacji elektrycznych; lokalizowania uszkodzeƒ i naprawy kabli elektroenerge - tycznych ka dego typu przy u yciu specjalistycznego sprz tu; ca odobowego serwisu awaryjnego instalacji i urzàdzeƒ; us ug projektowych, doradczych, nadzorczych; audytów energetycznych; pozosta ych us ug specjalistycznych: wykonywanie ekspertyz sprz tu izolacyjnego, dielektry - cz nego oraz elektronarz dzi; przeglàdy i naprawy transformatorów o mocy do 630 kva; naprawy silników elektrycznych o mocy do 100 kw; naprawy prostowników, spawarek wirowych i transforma torowych; konserwacja i naprawa zespo ów pràdotwórczych; przeglàdy, konserwacja oraz naprawa urzàdzeƒ podlegajàcych dozorowi technicznemu. OFFER We supply: electricity for traction applications; general purpose electricity. We are a provider of the following services: construction, upgrading and maintenance of traction networks; construction, upgrading and maintenance of electrical devices and installations, including: construction of cable and overhead line connections for residential buildings, service and production facilities; overhaul of low- and medium-voltage cable and overhead lines; construction and maintenance of power stations; wiring of electrical installations; construction, upgrading and maintenance of outdoor and indoor lighting fixtures; consulting services in the area of lighting systems design; earthing systems measurements; measurements for electrocution protection devices and electrical systems; locating damages and repairing power cables of every type with the use of specialist equipment; power systems emergency service operating on a 24/7 basis; design, consulting, supervisory services; power audits; other specialist services: development of expert opinions for insulation and dielectric equipment, electric tools; inspections and repairs of transformers of up to 630 kva; repairs of electric motors of up to 100 kw; repairs of rectifiers, rotary and transformer welding machines; support and maintenance of generating units; inspections, maintenance and repair of devices which are subject to technical supervision. Raport Roczny 2006 Annual Report 13

16 PRACOWNICY Polityka personalna Cz owiek od jego decyzji, pracy i zaanga owania tworzy si Êwiat, w którym yjemy. Dlatego lubimy pracowaç z ludêmi, z którymi dobrze si czujemy. W naszej firmie równie dba my o to, aby w aêciwi ludzie, z odpowiednim wykszta ceniem i z odpowiednià charyzmà, tworzyli naszà firm. Mi dzy innymi w tym celu zosta o zawarte Porozumienie o Wspó pracy z Wydzia em Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zawarte porozumienie b dzie poczàtkiem aktywnej wspó pracy, dzi ki której studenci zyskajà nowe drogi rozwoju zawo do wego, a nasza spó ka b dzie mia a mo liwoêç wzmocnienia i po zy skania kadry in ynieryjnej oraz podniesienia wêród m o dego po - kolenia energetyków ÊwiadomoÊci istnienia naszej firmy. Liczne, du e prace modernizacyjne wymagajà zatrudnienia w spó ce kadry in ynierów uprawnionych do prowadzenia robót budowlanych w zakresie sie ci, instalacji i urzàdzeƒ elektry cznych i elektroenergetycznych. Stan zatrudnienia na koniec 2006 roku wynosi 8375 osób. At the end of 2006, the Company employed 8375 persons. Personnel Policy The world we live in is shaped by our decisions, effort and involvement. This is why we like to work with people who make us feel good. PKP Energetyka makes every effort to ensure that the company is built by people with the right education and charisma. To support that goal, PKP Energetyka has signed a Co-operation Agreement with the Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology. The agreement will pave way to active collaboration, it will provide students with opportunities for professional growth and will enable the company to acquire new engineering personnel while spreading the awareness on PKP Energetyka's operations in the community of young engineers. To support large modernisation projects, the company needs to recruit engineers licensed to perform construction works and power engineering networks, systems and devices Struktura zatrudnienia wg wieku: Employment structure in terms of age: do 25 lat up to lat lat lat lat lat lat powy ej 55 lat over Struktura zatrudnienia wed ug sta u pracy: Employment structure in terms of work record: do 1 roku up to 1 year lat 1-5 years lat 6-10 years lat years lat years lat years lat years 1990 od 31 lat wzwy 31 and more 2576 Struktura zatrudnienia wed ug p ci: Employment structure in terms of sex: kobiety women 853 m czyêni men Raport Roczny 2006 Annual Report

17 POTENCJA TECHNICZNY TECHNICAL POTENTIAL Lp. Urzàdzenia i sprz t techniczny Jednostka miary IloÊç No. Technical devices and equipment Unit Quantity 1. Podstacje trakcyjne / Traction substations szt. / item 453 zespo y prostownikowe / rectifier units tys. szt. / '000 items 1,04 moc zainstalowana / installed capacity tys. MW / '000 MW 4,2 wy àczniki szybkie / fast acting circuit breakers tys. szt. / '000 items 2,6 2. Kabiny sekcyjne / DC substations szt. / item 358 wy àczniki szybkie / fast acting circuit breakers tys. szt. / '000 items 1,6 3. Linie SN zasilajàce podstacje trakcyjne / Medium voltage lines supplying traction substations tys. km / '000 km 3,0 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 1,0 4. Linie zasilaczy 3 kv pràdu sta ego / 3 kv DC feeder lines tys. km / '000 km 1,1 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 0,9 5. Nastawnie centralne zdalnego sterowania / Remote control centres szt. / item 20 podstacje trakcyjne sterowane z NC / traction substations controlled from a Control Centre szt. / item 381 podstacje trakcyjne bezobs ugowe / automated traction substations szt. / item 381 od àczniki sterowane z NC / isolators controlled from a Control Centre tys. szt. / '000 items 11,2 6. Linie SN na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tys. km / '000 km 4,3 / Medium voltage lines on traction network supports 7. Linie elektroenergetyczne SN i WN / Medium and high voltage power lines tys. km / '000 km 6,2 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 2,9 8. Linie elektroenergetyczne nn / Low voltage power lines tys. km / '000 km 6,7 w tym kablowe / including cable lines tys. km / '000 km 6,2 9. Transformatory WN/SN, SN/SN i SN/nN / High voltage / medium voltage, tys. szt. / '000 items 6,8 medium voltage / medium voltage and medium voltage / low voltage transformers 10. Agregaty pràdotwórcze / Power generators szt. / item 293 w tym powy ej 15 kva / including above 15 kva szt. / item Ogólna moc zainstalowana nietrakcyjnych urzàdzeƒ odbiorczych MW / MW 692 / Total installed capacity of non-traction receivers 12. Pociàgi sieciowe wymagajàce zastosowania lokomotyw spalinowych (ci kie) szt. / item 24 / Network trains requiring diesel locomotives (heavy) 13. Samonap dne pociàgi sieciowe / Self-propelled network trains szt. / item Specjalistyczny zestaw do kompleksowej wymiany sieci trakcyjnej szt. / item 1 / Specialist sets for comprehensive replacement of traction network 15. Samochody laboratoria do lokalizacji uszkodzeƒ linii kablowych szt. / item 32 / Laboratory vehicles for locating cable line damage 16. Samochody pogotowia elektroenergetycznego i inne szt. / item 618 / Emergency service vehicles and other vehicles Raport Roczny 2006 Annual Report 15

18 Tam gdzie trzeba

19 ENERGIA ELEKTRYCZNA ELECTRICITY Sprzeda energii elektrycznej W roku 2006 spó ka sprzeda a GWh energii trakcyjnej i 720,4 GWh energii nietrakcyjnej. Przy àczono 1496 od bior ców energii nietrakcyjnej i 4 odbiorców energii trakcyjnej. W sumie, w roku ubieg ym, firma obs ugiwa a ponad 43 tysià - ce klientów energii ogólnego u ytku, z czego blisko po owa to klienci niezwiàzani z kolejà. W zakresie sprzeda y energii trakcyjnej spó ka obs uguje 20 przewoêników kolejowych, z czego 16 to kontrahenci niezwiàzani z Grupà PKP. Sale of electricity In 2006, the company sold 2,620 GWh of traction electricity and 720,4 GWh of non-traction electricity users of non-traction energy and 4 users of traction energy were connected to the company's grid. Last year, the company catered to the needs of more than 43,000 end-users of general-purpose energy, of whom nearly 50% were not related to the railway sector. The company supplies energy for 20 railway carriers, including 16 contractors who are not members of the PKP Group. NASI KLIENCI OUR CLIENTS Nasi najwi ksi odbiorcy energii elektrycznej nietrakcyjnej Our leading end-users of non-traction electric power Z GRUPY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo S.A. PKP Przewozy Regionalne SPOZA GRUPY PKP SWEDOOD Poland Sp. z o.o. Ariadna Sp. z o.o. Carrefour Polska Sp. z o.o. Hipermarket / hypermarket GLASPO-GRZEGORZEW sp. z o.o. Carrefour Polska sp. z o.o. Galerie / shopping centres Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie / with its seat in Warsaw Zak ad P yt Laminowanych ALPO, Niedoradz / Laminated Board Plant Struktura przychodów ze sprzeda y wg g ównych us ug w 2006 roku Structure of income from the sale of main services in 2006 Procentowy udzia w sprzeda y energii trakcyjnej dla prze woêników kolejowych wewnàtrz i spoza Grupy: Percentage share of energy sales to railway carriers within and outside the PKP Group: Procentowy udzia w sprzeda y energii nie - trakcyj nej (ogólnego u ytku) wewnàtrz i spoza Grupy: Percentage share of non-traction energy sales to clients within and outside the PKP Group: Dostawa energii trakcyjnej / Traction electricity supply 57,4% Dostawa energii nietrakcyjnej / Non traction electricity supply 16,6% W Grupie PKP / Within PKP Group 88,65% W Grupie PKP / Within PKP Group 62,07% Utrzymanie modernizacja sieci trakcyjnej / Maintenance, upgrading of traction networks 16,7% Pozosta a sprzeda / Other sale 9,3% Spoza Grupy PKP / Outside PKP Group 11,35% Poza PKP / Outside PKP Group 37,93% 17

20 PRAWO TPA Od 1 stycznia 2004 roku PKP Energetyka jako jedna z niewielu firm w kraju aktywnie korzysta z prawa do swobodnego wyboru dostawcy (prawa TPA). W chwili obecnej (2006 r.) zakup energii z wykorzystaniem TPA odbywa si dla 192 obiektów z terenu 7 spó ek dystrybucyjnych. Wykorzystujàc prawo TPA zakupiono w 2006 r. 960 GWh energii elektrycz - nej, zaê w 2007 r. planowany jest zakup minimum 1367 GWh. Podstawowym kryterium korzystania z prawa TPA jest uzy ska nie korzyêci ekonomicznych, zwiàzanych z obni eniem kosztów jednostkowych zakupu energii elektrycznej. Dzia ania podj te w celu skorzystania z prawa TPA w obszarze: Organizacyjnym: zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach stworzenie struktur organizacyjnych do: planowania zapotrzebowania na energi elektrycznà w ka dej godzinie doby handlowej; zg aszania prognoz zapotrzebowania na energi elektrycznà; obs ugi kontraktów; rozliczeƒ kontraktów i energii niezbilansowanej. Technicznym: dostosowanie uk adów pomiarowo-rozliczeniowych i in frastruktury teleinformatycznej; wdro enie systemu informatycznego, którego celem jest: - dokonywanie prognoz dobowo-godzinowych za po trzebowania na energi elektrycznà; - zg aszanie kontraktów na energi elektrycznà; - obs uga kontraktów; - tworzenie portfela zakupu i sprzeda y; - rozliczanie kontraktów. wprowadzenie systemu wymiany informacji WIRE (mo liwoêç pe nienia funkcji operatora handlowo-technicznego dla siebie i innych uczestników rynku energii). JednoczeÊnie zawarto umowy na: Êwiadczenie us ug dystrybucyjnych; zakup energi elektrycznej; zakup/sprzeda energii elektrycznej, umo li wiajàce weryfikacj pozycji kontraktowej poprzez internetowe platfor my obrotu, przedsi biorstwa wytwórcze i obrotu. Posiadanie przez Spó k statusu przedsi biorstwa obrotu wraz z umo liwieniem zawierania transakcji na Towarowej Gie dzie Energii S.A. (TGE) w ramach Rynku Dnia Na st pne go (RDN) stwarza dodatkowe mo liwoêci wery- fikacji pozycji kontraktowej. Ponadto podpisano umow na bilansowania handlowe z PSE-Operator, pozwalajàcà dokonywaç bilansowania handlowego bezpoêrednio na Rynku Bilansowym. Nale y przy tym zaznaczyç, e wi kszoêç prac dostosowania uk adów pomiarowo-rozliczeniowych wykonano w asnymi si ami i w asnym staraniem. Rozszerzanie zakupu energii z wykorzystaniem TPA w 2006 r. o obiekty zasilania charakteryzujàce si coraz ni szym rocznym wolumenem zu ycia oraz relatywnie ni sze ceny taryfowe energii elektrycznej da y w efekcie obni enie jednostkowej ceny zakupu energii elektrycznej w odniesieniu do cen taryfowych spó ek dystrybucyjnych. 18 Raport Roczny 2006 Annual Report

21 Adherence to the TPA principle As of 1 January 2004, PKP Energetyka is one of the few domestic companies which take advantage of the right to freely choose their energy supplier (TPA principle). At present (2006), the TPA principle is applied to buy energy for 192 supplied sites from 7 distribution companies. By relying on the TPA principle, PKP Energetyka purchased 960 GWh of electricity in 2006 and is planning to buy minimum 1367 GWh in The TPA principle is applied to generate economic benefits resulting from lower unitary costs of electricity purchases. Measures undertaken to implement the TPA principle in the area of: Organisation: recruitment of suitably qualified personnel; development of organisational structures for the needs of: planning the demand for electricity in every hour of the trading day; forecasting the demand for electricity; contract support; settlement of contracts and non-balanced energy. Technical devices: adaptation of measurement and tariffing systems and IT infrastructure; implementation of an IT system for: performing all-day and hour-based forecasts of demand for electricity; applying for electricity contracts; contracts support; creating sale and purchase portfolio; contracts settlement. implementation of the WIRE information exchange system (possibility of acting as Commercial and Technical Operator (OHT) for it self and other participants of energy market). The company has concluded agreements for the provision of distribution services and purchase of energy reserves with a power company whose network supplies the operated power devices, as well as agreements for the purchase/sale of electricity where the contracted position can be verified through Internet trading platforms, generation and distribution companies. The company has acquired the status of a distribution entity and is entitled to conclude transactions on the Polish Power Exchange (POLPX) as part of the Day-Ahead Market (DAM) which creates additional options for verifying the contracted position. The company has completed the majority of the projects for the adaptation of measurement and tariffing systems by relying solely on its resources. In 2006, the power purchasing scheme based on the TPA principle was extended to include sites with steadily decreasing consumption volume, which, in addition to relatively lower electricity prices, enabled the company to lower the unitary prices of purchased electricity in comparison with the tariff prices quoted by other distribution companies. Raport Roczny 2006 Annual Report 19

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Raport Roczny 20 04 Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PKP PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. Centrala: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa tel.: (+48 22) 474 25 95, fax.: 474 40 39 email: p@pkp.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 07

Raport Roczny Annual Report 07 Raport Roczny Annual Report 07 20 tekst: Paweł Ney Michał Lipiński tłumaczenie: Ewa Olszewska Piotr Olszewski Raport Roczny 20 07 Annual Report Spis treści Table of Contents 02 04 05 06 10 14 16 20 24

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY M O S T S I E K I E RKOWSKI W W A R S Z A W I E 2 0 0 0 2 0 0 2 SIEKIERKOWSKI B R I D G E I N W A R S A W 2 0 0 0 2 0 0 2 SPIS TREŚCI 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo