Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)"

Transkrypt

1 Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci

2 Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs ug gwarancyjn i pogwarancyjn zapewnia firma EuroDrive Polska. Celem poni szej instrukcji obs ugi jest dostarczenie u ytkownikowi wskazówek, ostrze e i wytycznych odno nie instalacji, uruchamiania, ustawiania lub zmiany parametrów oraz wykrywania i diagnozowania nieprawid owo ci, jakie mog wyst pi podczas pracy z przemiennikami cz stotliwo ci serii F15-G. Prosimy dok adnie przeczyta instrukcj obs ugi przed instalacj i rozpocz ciem pracy z przemiennikami cz stotliwo ci. Zawsze aktualn instrukcj obs ugi mo na pobra z naszej strony internetowej lub Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji instrukcji: zmiany wielko ci obudowy dla falowników zasilanych trójfazowo o mocy,7kw, 1,5kW i 2,2kW - strona 8 - z B3 na B2, zmiana wymiarów monta owych dla falowników w obudowie B2 - strona 12 - o 1mm mniej, sposób pod czenia uziemienia dla 4 typów falowników - strona 16 - nie do zacisków PE lub P - patrz rysunek, nowa listwa z zaciskami steruj cymi - du a zmiana!! - strona 19 - dodano wej cia komunikacyjne A+ i B-, opisane nowe zaciski steruj ce - wej cia komunikacyjne - strona 2 Symbole u yte w instrukcji obs ugi: ZAGRO ENIE! Niew a ciwa instalacja lub u ytkowanie przemiennika cz stotliwo ci F15-G mo e spowodowa zagro enie ycia, zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie urz dzenia. OSTRZE ENIE! Niew a ciwa instalacja lub u ytkowanie przemiennika F15-G mo e spowodowa zagro enie ycia, zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie urz dzenia. UWAGA! Niew a ciwe u ytkowanie mo e spowodowa nieodwracalne uszkodzenie urz dzenia. WA NE! Wskazówki dotycz ce poprawnego u ytkowania urz dzenia. Pomocne informacje dotycz ce urz dzenia ver.1/27

3 Spis tre ci I Zasady bezpiecznej pracy... 5 II Produkty Oznaczenie modeli Typy przemienników Budowa przemienników Obudowy z tworzywa Obudowy metalowe 2.4 Parametry III Instalacja i pod czenie Instalacja Wytyczne instalacji Otoczenie ( rodowisko pracy) Wymiary 3.2 Po czenia Standardowe typy po cze Schemat po cze Schemat po cze Zaciski wej ciowe. 15 Zalecane przekroje przewodów zasilaj cych.. 17 Zalecane zabezpieczenia Zaciski steruj ce 19 IV Obs uga panel operatorski Wy wietlacz i klawiatura Instrukcja obs ugi panela Opis przycisków funkcyjnych 4.2 Ustawianie parametrów Opis grup parametrów Opis wy wietlanych parametrów V Opis parametrów przemiennika Parametry podstawowe Parametry zaawansowane Ustawianie zworek terminala ver.1/27

4 Spis tre ci 5.3 Parametry pr dko ci wielostopniowych Parametry wej i wyj programowalnych Programowalne wej cia Programowalne wyj cia Wyj cia specjalne Parametry kontrolne sterowania U/f Kompensacja krzywej U/f i cz stotliwo no na Parametry hamowania Parametry funkcji zabezpieczaj cych Parametry regulatora PI Definiowanie parametrów czasowych i zabezpieczaj cych Ustawianie parametrów czasowych Ustawianie zabezpiecze podnapi ciowych i nadpr dowych Zapis b dów Ustawienia warto ci analogowych Warto ci wej analogowych Detekcja cz stotliwo ci Parametry komunikacyjne 49 VI Ustawienia podstawowe (przyk ad) Schemat blokowy nastaw Kontrola pr dko ci. 51 Dodatek 1 Kody b dów.. 59 Dodatek 2 Dobór modu ów i rezystorów hamuj cych.. 63 Dodatek 3 Komunikacja przez port RS OSTRZE ENIE! Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter spe niaj wymogi dyrektyw: dotycz cych niskiego napi cia 73/23/EEC, 93/68/EEC, dotycz cych zgodno ci elektromagnetycznej 89/336/EEC. W przemiennikach zastosowano zharmonizowane normy szeregu EN :1997+A1+A11. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter stanowi produkty o ograniczonej dost pno ci zgodnie z EN ver.1/27

5 I. Zasady bezpiecznej pracy. ZAGRO ENIE! Przemiennika nie wolno instalowa w rodowisku atwopalnym i/lub wybuchowym, gdy mo e sta si przyczyna po aru i/lub eksplozji. Instalacji, obs ugi, konserwacji i napraw urz dzenia mo e dokonywa wy cznie odpowiednio przeszkolony i posiadaj cy wymagane uprawnienia personel. Zacisk uziemiaj cy przemiennika PE powinien by do czony do ziemi (impedancja uziemienia nie wi ksza ni 4 k ). Zabrania si czenia zacisków CM, GND, AGND do wewn trznych uk adów zasilaj cych i/lub do zacisku N przemiennika oraz zacisku zerowego sieci zasilaj cej. Przed w czeniem przemiennika nale y upewni si, e zosta on prawid owo zainstalowany i zosta a za o ona za lepka zakrywaj ca listwy po czeniowe urz dzenia. Zabrania si dotykania zacisków napi ciowych w czonego do sieci przemiennika. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian pod cze lub konserwacji, napraw przemiennika, nale y bezwzgl dnie od czy zasilanie. Zabrania si dokonywania w/w czynno ci oraz dotykania wewn trznych obwodów i komponentów w czasie krótszym ni 1 minut od chwili wy czenia zasilania przemiennika lub do czasu obni enia napi cia wewn trznej szyny DC do poziomu 36V. OSTRZE ENIE! Przed instalacj nale y upewni si, e sie zasilaj ca jest w a ciwa dla danego typu przemiennika. Nale y wystrzega si przed przedostaniem si do wn trza przemiennika jakichkolwiek przedmiotów. Nie nale y instalowa w miejscu wystawionym na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych. Nie nale y zakrywa otworów wentylacyjnych w obudowie urz dzenia. Nie nale y pod cza przewodów sieciowych do zacisków U, V, W lub PE, P, B (N). Nie nale y pod cza rezystora hamuj cego do zacisków P lub N ver.1/27

6 OSTRZE ENIE! Prosimy o przeczytanie poni szej instrukcji obs ugi przed podj ciem jakichkolwiek prac z przemiennikiem. Przemiennik nie powinien by instalowany w rodowisku nara aj cym go na silne wibracje, korozj, py, wysok temperatur lub zawilgocenie. Nale y regularnie sprawdza stan po czenia wej i wyj przemiennika. Przed pod czeniem i uruchomieniem nale y sprawdzi rezystancj izolacji uzwoje silnika. W celu unikni cia zak óce, przewody steruj ce nale y w miar mo liwo ci odseparowa od linii si owych. Je eli silnik d u szy czas b dzie pracowa na niskich obrotach (mniej ni 2Hz), nale y zastosowa dodatkowe ch odzenie silnika. W celu unikni cia cz stych przepi lub przeci e pr dowych podczas hamowania silnika, nale y zastosowa rezystor lub modu hamuj cy. Do wyj cia przemiennika nie wolno pod cza adnych elementów koryguj cych wspó czynnik mocy i podobnych, typu rezystor, d awik, kondensator. Nie wolno równie instalowa styczników i roz czników pomi dzy wyj ciem przemiennika a silnikiem. Przemienniki serii HFinverter F15-G posiadaj stopie ochrony IP2 Systematycznie, w zale no ci od warunków pracy co 1 do 3 miesi cy, nale y wyczy ci z kurzu itp. Wn trze przemiennika zapewni to d ug i bezawaryjn prac. Przemienniki cz stotliwo ci to urz dzenia przeznaczone do zabudowy w szafach sterowniczych, elektrycznych urz dzeniach lub maszynach. Nie s to urz dzenia przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie domowym, lecz jako elementy przeznaczone s do eksploatacji w warunkach przemys owych lub profesjonalnych zgodnie z norm EN W przypadku zabudowania przemiennika cz stotliwo ci w maszynie, nie wolno maszyny uruchomi, dopóki nie zostanie stwierdzona zgodno maszyny z dyrektywami UE98/37/EG (dyrektywy maszynowe), 89/336/EWG (dyrektywa kompatybilno ci elektromagnetycznej) oraz normy EN ver.1/27

7 II. Produkty. 2.1 Oznaczenie modeli. Przyk ad oznaczenia modelu tutaj jest to przemiennik cz stotliwo ci z zasilaniem jednofazowym o mocy 1,5kW z wbudowanym modu em hamuj cym. F15-G 15 X S2 B Rodzaj obudowy B obudowa z tworzywa C obudowa metalowa, wisz ca D obudowa metalowa, stoj ca Napi cie zasilaj ce S2 jednofazowe 23V AC T3 trójfazowe 4V AC Kod wewn trznego modu u hamuj cego Moc silnika (w typ przypadku 1,5kW) 4 moc,4kw 15 moc 1,5kW 75 moc 7,5kW 11 moc 11kW itd Kod podserii Kod serii Tabliczka znamionowa przemiennika cz stotliwo ci serii F15-G. Przyk ad wype nienia tabliczki znamionowej przemiennika o mocy znamionowej 15kW, zasilaniu trój-fazowym 38V 5/6Hz, o znamionowym pr dzie wyj ciowym 32A i cz stotliwo ci wyj ciowej od do 4Hz ver.1/27

8 2.2 Typy przemienników. Typy przemienników serii F15-G Znamionowe Znamionowy Znamionowa napi cie pr d Kod Model moc silnika wej ciowe wyj ciowy obudowy [V] [A] [kw] F15-G4S2B ~23 2,5 B,4 F15-G7S2B ~23 4,5 B,75 F15-G15S2B ~23 7, B2 1,5 F15-G22S2B ~23 1 B3 2,2 Uwagi Przemienniki z zasilaniem jednofazowym (bez wbudowanego modu u hamuj cego) F15-G7T3B ~4 2, B2,75 F15-G15T3B ~4 4, B2 1,5 F15-G22T3B ~4 6,5 B2 2,2 F15-G37T3B ~4 8, B4 3,7 F15-G4T3B ~4 9, B4 4, F15-G55T3B ~4 12 B5 5,5 F15-G75T3B ~4 17 B5 7,5 Przemienniki z zasilaniem trójfazowym (z wbudowanym modu em hamuj cym) F15-G11T3C ~4 23 C1 11, F15-G15T3C ~4 32 C2 15, F15-G185T3C ~4 38 C3 18,5 F15-G22T3C ~4 44 C3 22, F15-G3T3C ~4 6 C4 3, F15-G37T3C ~4 75 C5 37, F15-G45T3C ~4 9 C5 45, F15-G55T3C ~4 11 C6 55, Przemienniki z zasilaniem trójfazowym (bez wbudowanego modu u hamuj cego) F15-G75T3C ~4 15 C6 75, ver.1/27

9 2.3 Budowa przemienników. Przemienniki serii F15-G dost pne s, w zale no ci od typu urz dzenia, w obudowach plastikowych lub metalowych. Obudowy z tworzywa (poliw glan) s estetyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Obudowy metalowe pokrywane s specjaln, plastyczn farb proszkow, zapewniaj c i chroni c przed czynnikami rodowiskowymi Obudowa z tworzywa. Szczegó y budowy ukazane s na rysunku poni ej, na przyk adzie przemiennika F15-G55T3B. 1 panel operatorski 2 otwory wentylacyjne 3 zas ona 4 radiator 5 zaciski steruj ce 6 zaciski zasilaj ce 7 tabliczka znamionowa 8 otwory monta owe Obudowa metalowa. Szczegó y budowy ukazane s na rysunku poni ej, na przyk adzie przemiennika F15-G22T3C. 1 panel operatorski 2 p yta czo owa 3 otwory wentylacyjne 4 obudowa 5 otwory monta owe 6 ruba monta owa 7 tabliczka znamionowa 8 zaciski zasilaj ce 9 zaciski steruj ce 1 - przepust kablowy ver.1/27

10 2.4 Parametry. Parametr Opis Napi cie trójfazowe ~ 4V±15% lub jedofazowe ~ 23V±15% Wej cie Cz stotliwo 5/6Hz±5% Napi cie trójfazowe 38V Cz stotliwo ci. 4.Hz (rozdzielczo cz stotliwo ci.1hz) Wyj cie Zdolno 15% pr du znamionowego w czasie 6s przeci enia Rozdzielczo zadawania cz stotliwo ci zadawanie cyfrowe:.1hz, zadawanie analogowe: max. cz stotliwo.4 Rodzaj sterowania zoptymalizowana kontrola sterowania wektora przestrzeni 3 krzywe U/f, charakterystyka liniowa krzywej U/f, Sterowanie U/f charakterystyka kwadratowa U/f Wzmocnienie Parametry r czne ustawianie w zakresie 1 15% momentu pracy Automatyczna automatyczna regulacja napi cia wyj ciowego w zale no ci regulacja napi cia od fluktuacji mocy pobieranej Hamowanie hamowanie pr dem DC +optymalizacja energii hamowania Regulator PI wbudowany regulator PI JOGI zakres:. 4.Hz Praca cz stotliwo wyj ciowa programowana przez u ytkownika wielobiegowa zgodnie z wymogami procesu przyciskami na panelu /, sygna em analogowym ( 1V, 2mA), Zadawanie poprzez z cze komunikacyjne RS485, cz stotliwo ci Sterowanie z zacisków UP i DOWN sygna em mieszanym z wej analogowych. Panelem operatorskim, z czem komunikacyjnym RS485, Start/Stop listw zaciskow zanik fazy napi cia zasilaj cego, zbyt niskie napi cie zasilaj ce, przekroczenie napi cia, przekroczenie pradu, przeci enie przemiennika cz stotliwo ci, Funkcja przeci enie silnika, ochronne przegrzanie, problem z pomiarem pr du, problem z urz dzeniem peryferyjnym, z e has o u ytkownika ingerencja z zewn trz, monitorowanie stycznika Wy wietlacz 4xLED, wskazuj cy bie cy status przemiennika: cz stotliwo pracy, pr dko obrotowa lub linowa, Wy wietlacz pr d wyj ciowy, napi cie wyj ciowe, zliczane impulsy zewn trzne, kod b du, funkcji i warto funkcji rodowisko pracy wolne od kaustycznych gazów, kurzu, py u itp. Temperatura Warunki Wilgotno mniej ni 9% (bez skraplania) pracy Wibracje poni ej.5g (przy pieszenie) Wysoko pracy n.p.m. poni ej 1 metrów nad poziomem morza Zakres mocy.4 75KW ver.1/27

11 III. Instalacja i pod czenie. 3.1 Instalacja Wytyczne instalacji. Dla optymalnego odprowadzania ciep a, przemiennik cz stotliwo ci powinien zosta zainstalowany w pozycji pionowej jak pokazano na rysunkach poni ej. Tabela z wymiarami wolnej przestrzeni A Typ przemiennika Wymiary [mm] [mm] B B Przemienniki o mocy <22kW A 15 B 5 Przemienniki o mocy 22kW A 2 B 75 A Zalecane odleg o ci monta owe przemiennika w szafie elektrycznej Otoczenie ( rodowisko pracy). Wolne od wilgoci, kapi cej wody, pary, kurzu i/lub oleistego kurzu, atwopalnych i/lub wybuchowych gazów, lotnych cz stek metalu, rodowisko pracy nie korozyjne, Temperatura otoczenia w zakresie od -1 do +5, Wilgotno wzgl dna: mniej ni 9% bez skraplania, Otoczenie wolne od zak óce elektromagnetycznych, Wibracje: mniej ni,5g (przy pieszenie), W przypadku monta u w szafie elektrycznej, nale y pami ta o zapewnieniu w a ciwej cyrkulacji powietrza wentylacji ver.1/27

12 3.1.3 Wymiary Tabela zawieraj ca wymiary zewn trzne i monta owe przemienników cz stotliwo ci. Kod Wymiary zewn trzne Wymiary ruby Uwagi obudowy (A B H) monta owe (W L) monta owe B M4 B M5 B M5 B M5 Obudowa z tworzywa, zawieszana B M6 C M6 C M6 C M6 C M6 Obudowa metalowa zawieszana C M6 C M ver.1/27

13 3.2 Po czenia. Schemat 1 Standardowy uk ad po cze przemiennika zasilanego jednofazowo Uwaga 3 Amperomierz ver.1/27

14 Schemat 2 Standardowy uk ad po cze przemiennika zasilanego trójfazowo. Miernik cz stotliwo ci Aperomierz Uwaga ver.1/27

15 OSTRZE ENIE! Uk ad sterowania jest galwanicznie oddzielony od obwodów si owych; przewody steruj ce nale y uk ada w oddzielnych kana ach w celu unikni cia przypadkowego zwarcia. Przewody steruj ce powinny posiada ekran o przekroju od,3 do,5mm 2. Rezystor lub modu hamuj cy stosowane s opcjonalnie szczegó y opisano w dodatku nr 3. Przemienniki zasilane jedn faz 22V pod czy tylko do L1 i L2. Uwag i do schematów: 1. Linia przerywana na Schemacie 1 wyst puje jedynie w przemiennikach z wbudowanym modu em hamuj cym, gdzie do zacisków P i B pod czony jest rezystor. 2. Zacisk L3, oznaczone lini = w Schemacie 1, jest u ywane jedynie przy pod czaniu przemienników zasilanych z sieci trójfazowej 23V. Przy zasilaniu jednofazowym 23V, u ywa si jedynie zacisków L1 i L2. 3. Zworka J2 nie wyst puje w przemiennikach zasilanych jednofazowo, bez modu u hamuj cego oraz w przemiennikach zasilanych trójfazowo o mocy 11kW~75kW potencjometr klawiatury pomocniczej (Vk) wybierany jest funkcj F24 (F24=1-P 26) Zaciski wej ciowe ver.1/27

16 OSTRZE ENIE! Pod czenie uziemienia W przemiennikach typu F15-G7T3B, F15-G15S2B, F15-G15T3B, F15-G22T3B uziemienie pod czamy zgodnie z rysunkiem obok nigdy do zacisków PE (P). Uwagi dotycz ce pod czenia przemiennika. Zasilanie pod czy do zacisków R-T lub L1-L2 (w zale no ci od zastosowanych oznacze na listwie) dla przemienników zasilanych jednofazowo 23V, Zasilanie pod czy do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zale no ci od zastosowanych oznacze na listwie) dla przemienników zasilanych trójfazowo 4V, Do zacisku PE lub E (w zale no ci od zastosowanych oznacze na listwie) pod czy uziemienie, Zasilanie silnika pod czy do zacisków U-V-W, silnik musi by uziemiony, Dla przemienników zasilanych jednofazowo lub trójfazowo z wbudowanym modu em hamuj cym pod czenie rezystora hamuj cego jest konieczne przy du ej dynamice pracy je eli jest du a dynamika pracy a co za tym idzie wyst puje konieczno odprowadzenia nadwy ki energii w postaci ciep a - nale y zastosowa rezystor hamuj cy i pod czy go do zacisków P-B ver.1/27

17 Opis zacisków si owych Zacisk Oznaczenie Przeznaczenie R, S, T Zaciski trójfazowej sieci zasilaj cej 3x4V AC Przy zasilaniu jednofazowym 23V AC u y zacisków L1 i Zasilanie L2; przy zasilaniu trójfazowym 3 23V AC, u y zacisków L1, L2, L3 L1, L2, L3 (Uwaga: nie pod cza zacisków L3 w przemiennikach zasilanych jednofazowo 23V AC, bez wbudowanego modu u hamuj cego) Wyj cie U, V, W Wyj ciowe zaciski si owe, do pod czenia silnika. Uziemienie PE (E) Zacisk uziemiaj cy. Zewn trzny rezystor hamuj cy (Uwaga: zacisków P i B nie P, B pod cza w przemiennikach bez wbudowanego modu u Zacisk hamuj cego modu u / Wyj cie szyny sta opr dowej DC, zewn trzny rezystor rezystora P, N hamuj cy P: zacisk P modu u hamuj cego lub zacisk hamowania +, zacisk N modu u hamuj cego lub zacisk _ P, P+ Zewn trzny rezystor Tabela z zalecanymi przekrojami przewodów zasilaj cych. Typ przemiennika cz stotliwo ci HFinverter Przekrój przewodu [mm 2 ] F15OO-G4S2B 1.5 F15-G7S2B 2.5 F15-G15S2B 2.5 F15-G22S2B 2.5 F15-G7T3B 1.5 F15-G15T3B 2.5 F15-G22T3B 2.5 F15-G37T3B 2.5 F15-G4T3B 2.5 F15-G55T3B 4. F15-G75T3B 4. F15-G11T3C 6 F15-G15T3C 1 F15-G185T3C 16 F15-G22T3C 16 F15-G3T3C 25 F15-G37T3C 25 F15-G45T3C 35 F15-G55T3C 35 F15-G75T3C ver.1/27

18 OSTRZE ENIE! Zaciski si owe nale y mocno dokr ca!. Tak aby zlikwidowa niebezpiecze stwo polu nienia si ruby w zacisku, co mo e by nast pstwem wypadni cia z zacisku przewodu i spowodowanie trwa e uszkodzenie przemiennika. Przy dokr caniu zacis ków nie stosowa momentu wi kszego ni,5nm. Zalecane zabezpieczenia. Typ Moc Napi cie Pr d wej ciowy Bezpiecznik topikowy Bezpiecznik automatyczny Indukcyjno d awika kw V A A A mh F15-G4S2B,4 23 5, M1A C1A 9, F15-G7S2B, , M16A C16A 5, F15-G15S2B 1, M2A C2A 2,5 F15-G22S2B 2, M25A C25A 2,5 F15 -G7T3B,75 4 2,8 M6A C6A 15 F15-G15T3B 1,5 4 4,3 M1A C1A 6,8 F15-G22T3B 2,2 4 6,1 M1A C1A 6,8 F15-G37T3B 3,7 4 9,8 M16A C16A 3, F15-G4T3B 4, 4 1,6 M16A C16A 3, F15-G55T3B 5, M2A C2A 3, F15-G75T3B 7, M25A C25A 1,2 F15-G11T3C 11, 4 25 M32A C32A 1,5 F15-G15T3C 15, 4 35 M45A C45A,88 F15-G185T3C 18,5 4 4 M5A C5A,75 F15-G22T3C 22, 4 5 M63A C63A,75 F15-G3T3C 3, 4 6 M8A C8A,55 F15-G37T3C 37, 4 8 M1A C1A,38 F15-G45T3C 45, 4 97 M125A C125A,27 F15-G55T3C 55, M16A C16A,27 F15-G75T3C 75, M16A C16A,22 OSTRZE ENIE! Instalacj nale y wykona zgodnie z norm EN oraz z lokalnymi przepisami ver.1/27

19 3.2.3 Zaciski steruj ce. Zaciski steruj ce dla przemienników cz stotliwo ci: zasilanych jednofazowo 23V w zakresie mocy od,4kw do 2,2kW, zasilanych trójfazowo 4V w zakresie mocy od,75kw do 7,5kW, A+ B- OUT 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 1V AN1 GND FM IM AN2 TA TB TC Zaciski steruj ce dla przemienników cz stotliwo ci: zasilanych trójfazowo 4V w zakresie mocy od 11kW do 75kW. A+ B- OU T 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 CM 1V AN1 GND FM IM AN2 TA TB TC OSTRZE ENIE! Zaleca si stosowanie d awików/filtrów sieciowych. Do przemienników cz stotliwo ci o mocach od 7,5kW do 75kW wymagane jest stosowanie d awików sieciowych. Zaciski steruj ce nale y mocno dokr ca!. Tak aby zlikwidowa niebezpiecze s two polu nienia si ruby w zacisku, co mo e by nast pstwem wypadni cia z zacisku przewodu. Przy dokr caniu zacisków nie stosowa mo mentu wi kszego ni,5nm ver.1/27

20 Rodzaj sygna u Zacisk Funkcja Opis funkcji Uwagi Wskazuje bie cy status przemiennika; Wska nik OUT wyj cie typu otwarty kolektor, max. pr d statusu obci enia 1mA Wskazuje bie cy status b du, TC punkt TA Patrz te w opisie funkcji: Sygna wyj ciowy wspólny, TB-TC styk nominalnie F416 i F417 dla innych TB Sygnalizacja zamkni ty, TA-TC styk nominalnie otwarty W a ciwo ci styków: ustawie b du 12A 125V AC TC 7A 25V AC 7A 3V DC Wyj cie Napi cie wyj ciowe proporcjonalne do Zakres napi cia: -1 ( 5)V FM napi ciowe cz stotliwo ci (lub pr du) Max. pr d 1mA Wyj cia analo gowe Zakres pr du:(4)-2ma Wyj cie Pr d wyj ciowy proporcjonalny do IM Zewn trzna impedancja pr dowe cz stotliwo ci (lub pr du) nie wi ksza ni 5 Napi cie ród o ród o napi cie referencyjnego 1V DC +1V odniesienia 1V napi cia wzgl dem punktu GND (lub AGND) <1mA Wej cie Wej cia analogowe u ywane s do Napi cie AN1 wej ciowe:~1(5)v napi ciowe analogowego ustawiania parametrów PI I Impedancja wej cia:78k sprz enia zwrotnego. Ka de wej cie Wej cia analogowe mo e otrzymywa sygna napi ciowy lub Pr d wej ciowy: Wej cie AN2 pr dowy. Aktualny tryb pracy wej cia (4)~2mA pr dowe analogowego ustawiany jest zworkami Impedancja wej cia:5 patrz ustawianie zworek. Wej cia A+ Do komunikacji z komputerem klasy PC Wej cie pr dowe: komunikacyjn e Wej cie B- lub innym systemem kontroli -7~+12v Masa cyfrowa Napi cie steruj ce Masa napi cia steruj ce go Zaciski sterowania zdalnego GND Masa cyfrowa 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 Masa cyfrowa dla napi cia steruj cego 1V Nie czy z zaciskami (AGND w przemiennikach,4 do,74kw) CM, PE lub N Napi cie Dodatkowe napi cie steruj ce, CM zacisk DC +24V steruj ce zerowy dla napi cia <2mA Masa Nie czy z zaciskami Zacisk zerowy dla zacisków OP1 do OP8, napi cia GND ( AGND ), PE lub steruj cego OUT I napi cia steruj cego 24V N Praca cykliczna Po czenie z CM powoduje uruchomienie trybu pracy cyklicznej Zaciski sterowania Wielostopniowe sterowanie pr dko ci pr dko ci dodatkowych STOP FWD zacisk REV zacisk RESET Wej ciowy sygna bezpiecze stwa STOP, awaryjne zatrzymanie pracy przemiennika I wy wietlenie b du ESP Patrz tabela tryb sterowania z listwy steruj cej Po czenie z CM powoduje reset przemiennika Patrz funkcje F48 do F415 dla innych ustawie ver.1/27

21 IV. Obs uga Panel operatorski. 4.1 Wy wietlacz i klawiatura Instrukcja obs ug i pane la. Wszystkie przem ienniki cz stotliwo ci serii F15-G wyposa one s w zdejmowany panel operatorski. wy wietlacz LED, pokazuj cy aktualn cz stotliwo pracy, funkcje, warto ci parametrów oraz kody b dów Cztery wska niki LED: RUN je eli przemiennik pracuje, FWD kierunek obrotów, DGT w chwili parametryzowania przemiennika, FRQ w trybie wy wietlania czestotliwo ci Sze klawiszy funkcyjnych panela Aby uruchomi tryb zmia ny parametrów nale y wcisn FUN. Naci ni cie przyciska SET spowoduje odczytanie ostatnio zapami tanych parametrów, pr zyciskami / dokonujemy wyboru funkcji lub zmieniamy warto parametru. Pono wne wci ni cie SET spowoduje zapami tanie warto ci zmienianego parametru. Przyciski / s u równie do dynamicznej zmiany parametrów podczas pracy przemiennika np. cz stotliw o. Przyciski RUN i STOP/RESET s u do uruchamiania i zatrzymywania pracy przemiennika, dodatkowo przycisk STOP/RESET s u y do resetowania przemiennika w chwili wyst pienia b du ver.1/27

22 Tabela opisu funkcji przycisków panela. Przycisk FUN lub MODE SET RUN Opis Wej cie w tryb wyboru funkcji, Prze czanie pomi dzy ekranami (dla edycji ró nych funkcji), Naci ni cie tego przycisku w trybie zmiany parametrów powoduje powrót do trybu wyboru funkcji bez zapami tywania zmiennej warto ci. Wej cie w tryb edycji funkcji z trybu wyboru funkcji, Ten przycisk jest u ywany do zapami tywania danych podczas powrotu do trybu wybór funkcji z trybu edycja funkcji. Ten przycisk powoduje zwi kszenie wy wietlanej warto ci w trybie wyboru funkcji, edycji funkcji lub wy wietlanej cz stotliwo ci. Krok zmiany cz stotliwo ci ustalany jest warto ci funkcji F23 (wi cej w opisie funkcji) i zawiera si w granicach od,1hz do 1,Hz. Ten przycisk powoduje zmniejszenie wy wietlanej warto ci w trybie wy boru funkcji, edycji funkcji lub wy wietlanej cz stotliwo ci. Krok zmiany cz stotliwo ci ustalany jest warto ci funkcji F23 (wi cej w opisie funkcji) i zawiera si w granicach od,1hz do 1, Hz. Uruchamia przemiennik ( przy aktywnym sterowaniu z panela nastawa funkcji F2=). STOP/RESET Ten przycisk pe ni funkcje: 1. Reset przemiennika w trybie bezpiecznym; 2. Wybór funkcji do edycji; 3. Wybór bitu danych przy ustawianiu parametrów; 4. Gdy F21=, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panela); 5. Gdy F21=1, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panela) oraz pe ni funkcj Stopu bezpiecze stwa w trybie sterowania sygna ami z listwy steruj cej i sterowania z komputera; 6. Gdy F21=2, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panela), przy sterowaniu z listwy steruj cej (3-przewodowo), sygna ami START/STOP i sygna ami z komputera. 4.2 Ustawianie parametrów. U ytkownicy mog stosowa ró ne sposoby zmiany parametrów funkcji. Has o u ytkownika, definiowane poprzez parametr F1, mo na zmienia jedynie, kiedy przemiennik nie pracuje, has o u ytkownika wg nastaw fabrycznych: 8. Po wpisaniu poprawnego has a, uzyskuje si pe ny dost p do zmiany parametrów przemiennika (w tym i samego has a) ver.1/27

23 Wprowadzanie parametrów krok po kroku. Krok Przycisk Operacja Wy wietlacz 1 FUN lub MODE 2 STOP/RESET 3 / 4 SET 5 STOP/RESET 6 / 7 SET lub FUN (lub MODE) Zilustrowany proces programowania. Naci nij przycisk FUN lub MODE, aby wej w menu. Naci nij przycisk STOP/RESET. Je eli wska nik LED DGT na panelu si nie wieci naci nij / aby wybra grup funkcji do edycji; je eli wska nik LED DGT wieci si, naci nij / aby znale funkcj, której parametr chcesz zmienia. Naci nij /, aby wybra funkcj, której parametr chcesz zmieni. Naci nij przycisk SET, aby odczyta warto parametru funkcji. Naci nij STOP/RESET, aby wybra konkretny bit do edycji. Wybrany bit zacznie b yska, oznacza to gotowo do edycji. Naci nij przycisk /, aby zmienia warto wybranego bitu. Naci nij SET, aby zapisa zmienion warto i powróci do poprzedniego poziomu lub naci nij FUN (lub MODE ), aby zrezygnowa z z apisu I powróci do poprzedniego poziomu ver.1/27

24 4.3 Opis grup parametrów. Ponad dwie cie funkcji przemiennika zosta o podzielone na 9 grup, grupy opisane s w tabeli poni ej. Rodzaj parametrów Kody funkcji Grupy Funkcje podstawowe F1~F16 1 Parametry kontroli sterowania F2~F26 2 Parametry pracy wielobiegowej F3~F36 3 Parametry programowalnych wej /wyj F4~F46 4 Parametry sterowania U/f F5~F56 5 Parametry regulatora PI F6~F66 6 Ustawienia czasów/zabezpiecze F7~F76 7 Param etry analogowe F8~F86 8 Param etry komunikacyjne F9~F Opis wy wietlanych parametrów. Komunikat -HF F112 A ver.1/27 Opis komunikatu Trwa proces resetowania przemiennika b yska okre lon ilo razy. B yska po w czeniu przemiennika do sieci. Przedstawia nastawion warto cz stotliwo ci podczas pracy przemiennika. Przyciskami / mo na zmienia warto cz stotliwo ci. Wskazuje warto bie cej cz stotliwo ci lub ustawianego parametru. Funkcja (parametr funkcji). Oznacza pr d wyj ciowy 2,5A. U1 Oznacza napi cie wyj ciowe 1V. L 1. 1 Oznacza pr dko liniow 1 m/s. Warto definiowana przez u ytkownika, mo e oznacza obr/min (1 obr/min) lub warto zliczan (1 szt.) Oznacza pr dko obrotow (13,45 obr/min) OC1, OC2, OC3, OE1, OE2, OE3, OL1, Kody b dów (patrz Dodatek1) OL2, LU, Per, OH, AdEr, Cb, ESP, ErP, Err

25 V. Opis parametrów przemiennika. 5.1 Parametry podstawowe. Kod Mo liwo ci nastawy Nr Nazwa Nastawa fabryczna Zakres F1 Has o u ytkownika 8 ~9999 F12 F13 F16 F17 Pr d znamionowy przemiennika (A) W zale no ci od Mo modelu przemiennika c przemiennika (kw) W zale no ci od F15 We rsja oprogramowania aktualnej wersji Brak zmian oprogramowania 1 jednofazowe Rodzaj zasilania 3 trójfazowe Napi cie zasilania 22 lub 38 (V) F111 (H Max. cz stotliwo z) 6. F112~4. F112 Min. cz stotliw o (Hz)..~MIN(5.,F111) F113 F114 Cz stotliwo podstawowa (Hz) 5. F112~F111 Czas przy pieszania 1 (s) 2..1~3 F115 Czas zwalniania 1 (s) 2..1~3 F116 F117 Czas przy pieszania 2 (s) 2..1~3 Czas zwalniania 2 (s) 2..1~3 Wa ne Aby mie mo liwo zmiany parametrów, po w czeniu zasilania przemiennika nale y wpisa prawid owe has o. Zmiany has a dokonuje si podobnie, jak zmiany innych parametrów. Jest to fabryczna nastawa w celu in formacji dla u ytkownika. Okre la maksymaln cz stotliwo wyj ciow przemiennika Okre la minimaln cz stotliwo wyj ciow przemiennika. MIN(5.,F111) oznacza warto z przedzia u pomi dzy 5. a F111. Np.: je eli F111=4., zakres warto ci F112 wyniesie.~4.; Je eli F111=6. zakres warto ci F112 wyniesie.~5. Kiedy ta funkcja jest aktywna (np.f24= lub 1), po rozpocz ciu pracy przemiennik automatycznie b dzie d y do osi gni cia cz stotliwo ci zdefiniowanej parametrem F113. Czas przy pieszania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci Hz do warto ci okre lonej przez parametr F111. Czas zwalniania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci okre lonej parametrem F111 do Hz. Czas przy pieszania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci Hz do warto ci okre lonej przez parametr F111. Czas zwalniania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci okre lonej parametrem F111 do Hz ver.1/27

26 UWAGA! Do funkcji F114, F115, F116 i F117 Kiedy funkcja programowalnych wej (OP1do OP8) jest aktywna (16 programowany czas przy pieszania/zwalniania), wtedy wej cia te mog by u yte do zmiany pierwszego/drugiego przy pieszania/zwalniania. Podanie stanu niskiego na wej cie, spowoduje wybranie przez przemiennik drugiego czasu przy pieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domy lnie wybrany b dzie pierwszy czas przy pieszania/zwalniania. F118 F119 F12 Znamionowa cz stotliwo pracy silnika (Hz) Cz stotliwo kontrolna (Hz) Czas martwy przy nawrocie (s) F121 Tryb zatrzymania F122 Zakaz pracy nawrotnej F124 F125 F126 Cz stotliwo joggowania (Hz) Czas przy pieszania joggowania (s) Czas zwalniania joggowania (s) F127 Cz stotliwo pomijania A (Hz) 5. 5.~4. 5. F112~F ~3 zatrzymanie z zachowaniem czasu zwalniania, 1 zatrzymanie z wybiegiem praca nawrotna 1 zakaz pracy nawrotnej 5. F112~F ~3 2..1~3..~F111 F128 Pomijany zakres A (Hz)..~5. F129 Cz stotliwo pomijania B (Hz)..~F111 F13 Pomijany zakres B (Hz)..~5. Zmniejszaj c warto parametru uzyskujemy sta y moment obrotowy, zwi kszaj c warto parametru uzyskujemy sta moc wyj ciow. Gdy cz stotliwo wyj ciowa przewy sza warto parametru, zostanie wystawiony sygna na wyj ciu OUT terminala; poni ej tej cz stotliwo ci sygna zostanie skasowany. Ten parametr okre la czas zatrzymania przemiennika (Hz), podczas zmiany kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji wp ywa na zmniejszenie udarów pr dowych podczas zmiany kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma warto, przemiennik zmienia kierunek natychmiast. Zatrzymanie z zachowaniem czasu zwalniania po otrzymaniu sygna u STOP, przemiennik zwalnia obroty silnika (zgodnie z ustawionym czasem zatrzymania) do Hz. Zatrzymanie z wybiegiem po otrzymaniu sygna u STOP, wirnik silnika obraca si swobodnie i zatrzymuje si przez bezw adno. Funkcj uaktywniamy parametrem F7 i F71 Funkcja zabraniaj ca prac nawrotn. Funkcja joggingu odnosi si wy cznie do sterowania z listwy steruj cej (F2=1). Funkcj joggingu uruchamia si cz c zacisk CM i programowalne wej cie (OP1 do OP2) zdefiniowane wcze niej do obs ugi joggingu Parametr pozwala na pominiecie cz stotliwo ci w których wyst puj systematyczne wibracje silnika Przemiennik automatycznie pominie zdefiniowany punkt, kiedy cz stotliwo wyj ciowa b dzie równa zdefiniowanemu parametrowi. Pomijany zakres okre la zakres cz stotliwo ci wokó warto ci zdefiniowanej jako cz stotliwo pomijana ver.1/27

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

VF61M. Zastosowanie. Podstawowe właściwości

VF61M. Zastosowanie. Podstawowe właściwości PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI VF61M www.armaterm.pl tel. +48 (61) 8488 431 tel. kom. 0506 110 005 fax +48 (61) 8488 431 siedziba firmy w Poznaniu e-mail: biuro@armaterm.pl Zastosowanie Przemienniki częstotliwości

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIK REOVIB R15 / 469-230 REOVIB R15 / 469-400 REOVIB R25 / 499-230 REOVIB R25 / 499-400. Opis techniczny

ELEKTRONIK REOVIB R15 / 469-230 REOVIB R15 / 469-400 REOVIB R25 / 499-230 REOVIB R25 / 499-400. Opis techniczny ELEKTRONIK Opis techniczny REOVIB R15 / 469-230 REOVIB R15 / 469-400 REOVIB R25 / 499-230 REOVIB R25 / 499-400 Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych.doc Informacje techniczne dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Moduł pomiarów elektrycznych to urządzenie do montażu szeregowego o konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielaczach. Prąd obciążenia na wyjście wynosi 20 A. Do

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo