Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)"

Transkrypt

1 Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci

2 Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs ug gwarancyjn i pogwarancyjn zapewnia firma EuroDrive Polska. Celem poni szej instrukcji obs ugi jest dostarczenie u ytkownikowi wskazówek, ostrze e i wytycznych odno nie instalacji, uruchamiania, ustawiania lub zmiany parametrów oraz wykrywania i diagnozowania nieprawid owo ci, jakie mog wyst pi podczas pracy z przemiennikami cz stotliwo ci serii F15-G. Prosimy dok adnie przeczyta instrukcj obs ugi przed instalacj i rozpocz ciem pracy z przemiennikami cz stotliwo ci. Zawsze aktualn instrukcj obs ugi mo na pobra z naszej strony internetowej lub Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji instrukcji: zmiany wielko ci obudowy dla falowników zasilanych trójfazowo o mocy,7kw, 1,5kW i 2,2kW - strona 8 - z B3 na B2, zmiana wymiarów monta owych dla falowników w obudowie B2 - strona 12 - o 1mm mniej, sposób pod czenia uziemienia dla 4 typów falowników - strona 16 - nie do zacisków PE lub P - patrz rysunek, nowa listwa z zaciskami steruj cymi - du a zmiana!! - strona 19 - dodano wej cia komunikacyjne A+ i B-, opisane nowe zaciski steruj ce - wej cia komunikacyjne - strona 2 Symbole u yte w instrukcji obs ugi: ZAGRO ENIE! Niew a ciwa instalacja lub u ytkowanie przemiennika cz stotliwo ci F15-G mo e spowodowa zagro enie ycia, zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie urz dzenia. OSTRZE ENIE! Niew a ciwa instalacja lub u ytkowanie przemiennika F15-G mo e spowodowa zagro enie ycia, zdrowia ludzkiego lub nieodwracalne uszkodzenie urz dzenia. UWAGA! Niew a ciwe u ytkowanie mo e spowodowa nieodwracalne uszkodzenie urz dzenia. WA NE! Wskazówki dotycz ce poprawnego u ytkowania urz dzenia. Pomocne informacje dotycz ce urz dzenia ver.1/27

3 Spis tre ci I Zasady bezpiecznej pracy... 5 II Produkty Oznaczenie modeli Typy przemienników Budowa przemienników Obudowy z tworzywa Obudowy metalowe 2.4 Parametry III Instalacja i pod czenie Instalacja Wytyczne instalacji Otoczenie ( rodowisko pracy) Wymiary 3.2 Po czenia Standardowe typy po cze Schemat po cze Schemat po cze Zaciski wej ciowe. 15 Zalecane przekroje przewodów zasilaj cych.. 17 Zalecane zabezpieczenia Zaciski steruj ce 19 IV Obs uga panel operatorski Wy wietlacz i klawiatura Instrukcja obs ugi panela Opis przycisków funkcyjnych 4.2 Ustawianie parametrów Opis grup parametrów Opis wy wietlanych parametrów V Opis parametrów przemiennika Parametry podstawowe Parametry zaawansowane Ustawianie zworek terminala ver.1/27

4 Spis tre ci 5.3 Parametry pr dko ci wielostopniowych Parametry wej i wyj programowalnych Programowalne wej cia Programowalne wyj cia Wyj cia specjalne Parametry kontrolne sterowania U/f Kompensacja krzywej U/f i cz stotliwo no na Parametry hamowania Parametry funkcji zabezpieczaj cych Parametry regulatora PI Definiowanie parametrów czasowych i zabezpieczaj cych Ustawianie parametrów czasowych Ustawianie zabezpiecze podnapi ciowych i nadpr dowych Zapis b dów Ustawienia warto ci analogowych Warto ci wej analogowych Detekcja cz stotliwo ci Parametry komunikacyjne 49 VI Ustawienia podstawowe (przyk ad) Schemat blokowy nastaw Kontrola pr dko ci. 51 Dodatek 1 Kody b dów.. 59 Dodatek 2 Dobór modu ów i rezystorów hamuj cych.. 63 Dodatek 3 Komunikacja przez port RS OSTRZE ENIE! Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter spe niaj wymogi dyrektyw: dotycz cych niskiego napi cia 73/23/EEC, 93/68/EEC, dotycz cych zgodno ci elektromagnetycznej 89/336/EEC. W przemiennikach zastosowano zharmonizowane normy szeregu EN :1997+A1+A11. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter stanowi produkty o ograniczonej dost pno ci zgodnie z EN ver.1/27

5 I. Zasady bezpiecznej pracy. ZAGRO ENIE! Przemiennika nie wolno instalowa w rodowisku atwopalnym i/lub wybuchowym, gdy mo e sta si przyczyna po aru i/lub eksplozji. Instalacji, obs ugi, konserwacji i napraw urz dzenia mo e dokonywa wy cznie odpowiednio przeszkolony i posiadaj cy wymagane uprawnienia personel. Zacisk uziemiaj cy przemiennika PE powinien by do czony do ziemi (impedancja uziemienia nie wi ksza ni 4 k ). Zabrania si czenia zacisków CM, GND, AGND do wewn trznych uk adów zasilaj cych i/lub do zacisku N przemiennika oraz zacisku zerowego sieci zasilaj cej. Przed w czeniem przemiennika nale y upewni si, e zosta on prawid owo zainstalowany i zosta a za o ona za lepka zakrywaj ca listwy po czeniowe urz dzenia. Zabrania si dotykania zacisków napi ciowych w czonego do sieci przemiennika. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian pod cze lub konserwacji, napraw przemiennika, nale y bezwzgl dnie od czy zasilanie. Zabrania si dokonywania w/w czynno ci oraz dotykania wewn trznych obwodów i komponentów w czasie krótszym ni 1 minut od chwili wy czenia zasilania przemiennika lub do czasu obni enia napi cia wewn trznej szyny DC do poziomu 36V. OSTRZE ENIE! Przed instalacj nale y upewni si, e sie zasilaj ca jest w a ciwa dla danego typu przemiennika. Nale y wystrzega si przed przedostaniem si do wn trza przemiennika jakichkolwiek przedmiotów. Nie nale y instalowa w miejscu wystawionym na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych. Nie nale y zakrywa otworów wentylacyjnych w obudowie urz dzenia. Nie nale y pod cza przewodów sieciowych do zacisków U, V, W lub PE, P, B (N). Nie nale y pod cza rezystora hamuj cego do zacisków P lub N ver.1/27

6 OSTRZE ENIE! Prosimy o przeczytanie poni szej instrukcji obs ugi przed podj ciem jakichkolwiek prac z przemiennikiem. Przemiennik nie powinien by instalowany w rodowisku nara aj cym go na silne wibracje, korozj, py, wysok temperatur lub zawilgocenie. Nale y regularnie sprawdza stan po czenia wej i wyj przemiennika. Przed pod czeniem i uruchomieniem nale y sprawdzi rezystancj izolacji uzwoje silnika. W celu unikni cia zak óce, przewody steruj ce nale y w miar mo liwo ci odseparowa od linii si owych. Je eli silnik d u szy czas b dzie pracowa na niskich obrotach (mniej ni 2Hz), nale y zastosowa dodatkowe ch odzenie silnika. W celu unikni cia cz stych przepi lub przeci e pr dowych podczas hamowania silnika, nale y zastosowa rezystor lub modu hamuj cy. Do wyj cia przemiennika nie wolno pod cza adnych elementów koryguj cych wspó czynnik mocy i podobnych, typu rezystor, d awik, kondensator. Nie wolno równie instalowa styczników i roz czników pomi dzy wyj ciem przemiennika a silnikiem. Przemienniki serii HFinverter F15-G posiadaj stopie ochrony IP2 Systematycznie, w zale no ci od warunków pracy co 1 do 3 miesi cy, nale y wyczy ci z kurzu itp. Wn trze przemiennika zapewni to d ug i bezawaryjn prac. Przemienniki cz stotliwo ci to urz dzenia przeznaczone do zabudowy w szafach sterowniczych, elektrycznych urz dzeniach lub maszynach. Nie s to urz dzenia przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie domowym, lecz jako elementy przeznaczone s do eksploatacji w warunkach przemys owych lub profesjonalnych zgodnie z norm EN W przypadku zabudowania przemiennika cz stotliwo ci w maszynie, nie wolno maszyny uruchomi, dopóki nie zostanie stwierdzona zgodno maszyny z dyrektywami UE98/37/EG (dyrektywy maszynowe), 89/336/EWG (dyrektywa kompatybilno ci elektromagnetycznej) oraz normy EN ver.1/27

7 II. Produkty. 2.1 Oznaczenie modeli. Przyk ad oznaczenia modelu tutaj jest to przemiennik cz stotliwo ci z zasilaniem jednofazowym o mocy 1,5kW z wbudowanym modu em hamuj cym. F15-G 15 X S2 B Rodzaj obudowy B obudowa z tworzywa C obudowa metalowa, wisz ca D obudowa metalowa, stoj ca Napi cie zasilaj ce S2 jednofazowe 23V AC T3 trójfazowe 4V AC Kod wewn trznego modu u hamuj cego Moc silnika (w typ przypadku 1,5kW) 4 moc,4kw 15 moc 1,5kW 75 moc 7,5kW 11 moc 11kW itd Kod podserii Kod serii Tabliczka znamionowa przemiennika cz stotliwo ci serii F15-G. Przyk ad wype nienia tabliczki znamionowej przemiennika o mocy znamionowej 15kW, zasilaniu trój-fazowym 38V 5/6Hz, o znamionowym pr dzie wyj ciowym 32A i cz stotliwo ci wyj ciowej od do 4Hz ver.1/27

8 2.2 Typy przemienników. Typy przemienników serii F15-G Znamionowe Znamionowy Znamionowa napi cie pr d Kod Model moc silnika wej ciowe wyj ciowy obudowy [V] [A] [kw] F15-G4S2B ~23 2,5 B,4 F15-G7S2B ~23 4,5 B,75 F15-G15S2B ~23 7, B2 1,5 F15-G22S2B ~23 1 B3 2,2 Uwagi Przemienniki z zasilaniem jednofazowym (bez wbudowanego modu u hamuj cego) F15-G7T3B ~4 2, B2,75 F15-G15T3B ~4 4, B2 1,5 F15-G22T3B ~4 6,5 B2 2,2 F15-G37T3B ~4 8, B4 3,7 F15-G4T3B ~4 9, B4 4, F15-G55T3B ~4 12 B5 5,5 F15-G75T3B ~4 17 B5 7,5 Przemienniki z zasilaniem trójfazowym (z wbudowanym modu em hamuj cym) F15-G11T3C ~4 23 C1 11, F15-G15T3C ~4 32 C2 15, F15-G185T3C ~4 38 C3 18,5 F15-G22T3C ~4 44 C3 22, F15-G3T3C ~4 6 C4 3, F15-G37T3C ~4 75 C5 37, F15-G45T3C ~4 9 C5 45, F15-G55T3C ~4 11 C6 55, Przemienniki z zasilaniem trójfazowym (bez wbudowanego modu u hamuj cego) F15-G75T3C ~4 15 C6 75, ver.1/27

9 2.3 Budowa przemienników. Przemienniki serii F15-G dost pne s, w zale no ci od typu urz dzenia, w obudowach plastikowych lub metalowych. Obudowy z tworzywa (poliw glan) s estetyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Obudowy metalowe pokrywane s specjaln, plastyczn farb proszkow, zapewniaj c i chroni c przed czynnikami rodowiskowymi Obudowa z tworzywa. Szczegó y budowy ukazane s na rysunku poni ej, na przyk adzie przemiennika F15-G55T3B. 1 panel operatorski 2 otwory wentylacyjne 3 zas ona 4 radiator 5 zaciski steruj ce 6 zaciski zasilaj ce 7 tabliczka znamionowa 8 otwory monta owe Obudowa metalowa. Szczegó y budowy ukazane s na rysunku poni ej, na przyk adzie przemiennika F15-G22T3C. 1 panel operatorski 2 p yta czo owa 3 otwory wentylacyjne 4 obudowa 5 otwory monta owe 6 ruba monta owa 7 tabliczka znamionowa 8 zaciski zasilaj ce 9 zaciski steruj ce 1 - przepust kablowy ver.1/27

10 2.4 Parametry. Parametr Opis Napi cie trójfazowe ~ 4V±15% lub jedofazowe ~ 23V±15% Wej cie Cz stotliwo 5/6Hz±5% Napi cie trójfazowe 38V Cz stotliwo ci. 4.Hz (rozdzielczo cz stotliwo ci.1hz) Wyj cie Zdolno 15% pr du znamionowego w czasie 6s przeci enia Rozdzielczo zadawania cz stotliwo ci zadawanie cyfrowe:.1hz, zadawanie analogowe: max. cz stotliwo.4 Rodzaj sterowania zoptymalizowana kontrola sterowania wektora przestrzeni 3 krzywe U/f, charakterystyka liniowa krzywej U/f, Sterowanie U/f charakterystyka kwadratowa U/f Wzmocnienie Parametry r czne ustawianie w zakresie 1 15% momentu pracy Automatyczna automatyczna regulacja napi cia wyj ciowego w zale no ci regulacja napi cia od fluktuacji mocy pobieranej Hamowanie hamowanie pr dem DC +optymalizacja energii hamowania Regulator PI wbudowany regulator PI JOGI zakres:. 4.Hz Praca cz stotliwo wyj ciowa programowana przez u ytkownika wielobiegowa zgodnie z wymogami procesu przyciskami na panelu /, sygna em analogowym ( 1V, 2mA), Zadawanie poprzez z cze komunikacyjne RS485, cz stotliwo ci Sterowanie z zacisków UP i DOWN sygna em mieszanym z wej analogowych. Panelem operatorskim, z czem komunikacyjnym RS485, Start/Stop listw zaciskow zanik fazy napi cia zasilaj cego, zbyt niskie napi cie zasilaj ce, przekroczenie napi cia, przekroczenie pradu, przeci enie przemiennika cz stotliwo ci, Funkcja przeci enie silnika, ochronne przegrzanie, problem z pomiarem pr du, problem z urz dzeniem peryferyjnym, z e has o u ytkownika ingerencja z zewn trz, monitorowanie stycznika Wy wietlacz 4xLED, wskazuj cy bie cy status przemiennika: cz stotliwo pracy, pr dko obrotowa lub linowa, Wy wietlacz pr d wyj ciowy, napi cie wyj ciowe, zliczane impulsy zewn trzne, kod b du, funkcji i warto funkcji rodowisko pracy wolne od kaustycznych gazów, kurzu, py u itp. Temperatura Warunki Wilgotno mniej ni 9% (bez skraplania) pracy Wibracje poni ej.5g (przy pieszenie) Wysoko pracy n.p.m. poni ej 1 metrów nad poziomem morza Zakres mocy.4 75KW ver.1/27

11 III. Instalacja i pod czenie. 3.1 Instalacja Wytyczne instalacji. Dla optymalnego odprowadzania ciep a, przemiennik cz stotliwo ci powinien zosta zainstalowany w pozycji pionowej jak pokazano na rysunkach poni ej. Tabela z wymiarami wolnej przestrzeni A Typ przemiennika Wymiary [mm] [mm] B B Przemienniki o mocy <22kW A 15 B 5 Przemienniki o mocy 22kW A 2 B 75 A Zalecane odleg o ci monta owe przemiennika w szafie elektrycznej Otoczenie ( rodowisko pracy). Wolne od wilgoci, kapi cej wody, pary, kurzu i/lub oleistego kurzu, atwopalnych i/lub wybuchowych gazów, lotnych cz stek metalu, rodowisko pracy nie korozyjne, Temperatura otoczenia w zakresie od -1 do +5, Wilgotno wzgl dna: mniej ni 9% bez skraplania, Otoczenie wolne od zak óce elektromagnetycznych, Wibracje: mniej ni,5g (przy pieszenie), W przypadku monta u w szafie elektrycznej, nale y pami ta o zapewnieniu w a ciwej cyrkulacji powietrza wentylacji ver.1/27

12 3.1.3 Wymiary Tabela zawieraj ca wymiary zewn trzne i monta owe przemienników cz stotliwo ci. Kod Wymiary zewn trzne Wymiary ruby Uwagi obudowy (A B H) monta owe (W L) monta owe B M4 B M5 B M5 B M5 Obudowa z tworzywa, zawieszana B M6 C M6 C M6 C M6 C M6 Obudowa metalowa zawieszana C M6 C M ver.1/27

13 3.2 Po czenia. Schemat 1 Standardowy uk ad po cze przemiennika zasilanego jednofazowo Uwaga 3 Amperomierz ver.1/27

14 Schemat 2 Standardowy uk ad po cze przemiennika zasilanego trójfazowo. Miernik cz stotliwo ci Aperomierz Uwaga ver.1/27

15 OSTRZE ENIE! Uk ad sterowania jest galwanicznie oddzielony od obwodów si owych; przewody steruj ce nale y uk ada w oddzielnych kana ach w celu unikni cia przypadkowego zwarcia. Przewody steruj ce powinny posiada ekran o przekroju od,3 do,5mm 2. Rezystor lub modu hamuj cy stosowane s opcjonalnie szczegó y opisano w dodatku nr 3. Przemienniki zasilane jedn faz 22V pod czy tylko do L1 i L2. Uwag i do schematów: 1. Linia przerywana na Schemacie 1 wyst puje jedynie w przemiennikach z wbudowanym modu em hamuj cym, gdzie do zacisków P i B pod czony jest rezystor. 2. Zacisk L3, oznaczone lini = w Schemacie 1, jest u ywane jedynie przy pod czaniu przemienników zasilanych z sieci trójfazowej 23V. Przy zasilaniu jednofazowym 23V, u ywa si jedynie zacisków L1 i L2. 3. Zworka J2 nie wyst puje w przemiennikach zasilanych jednofazowo, bez modu u hamuj cego oraz w przemiennikach zasilanych trójfazowo o mocy 11kW~75kW potencjometr klawiatury pomocniczej (Vk) wybierany jest funkcj F24 (F24=1-P 26) Zaciski wej ciowe ver.1/27

16 OSTRZE ENIE! Pod czenie uziemienia W przemiennikach typu F15-G7T3B, F15-G15S2B, F15-G15T3B, F15-G22T3B uziemienie pod czamy zgodnie z rysunkiem obok nigdy do zacisków PE (P). Uwagi dotycz ce pod czenia przemiennika. Zasilanie pod czy do zacisków R-T lub L1-L2 (w zale no ci od zastosowanych oznacze na listwie) dla przemienników zasilanych jednofazowo 23V, Zasilanie pod czy do zacisków R-S-T lub L1-L2-L3 (w zale no ci od zastosowanych oznacze na listwie) dla przemienników zasilanych trójfazowo 4V, Do zacisku PE lub E (w zale no ci od zastosowanych oznacze na listwie) pod czy uziemienie, Zasilanie silnika pod czy do zacisków U-V-W, silnik musi by uziemiony, Dla przemienników zasilanych jednofazowo lub trójfazowo z wbudowanym modu em hamuj cym pod czenie rezystora hamuj cego jest konieczne przy du ej dynamice pracy je eli jest du a dynamika pracy a co za tym idzie wyst puje konieczno odprowadzenia nadwy ki energii w postaci ciep a - nale y zastosowa rezystor hamuj cy i pod czy go do zacisków P-B ver.1/27

17 Opis zacisków si owych Zacisk Oznaczenie Przeznaczenie R, S, T Zaciski trójfazowej sieci zasilaj cej 3x4V AC Przy zasilaniu jednofazowym 23V AC u y zacisków L1 i Zasilanie L2; przy zasilaniu trójfazowym 3 23V AC, u y zacisków L1, L2, L3 L1, L2, L3 (Uwaga: nie pod cza zacisków L3 w przemiennikach zasilanych jednofazowo 23V AC, bez wbudowanego modu u hamuj cego) Wyj cie U, V, W Wyj ciowe zaciski si owe, do pod czenia silnika. Uziemienie PE (E) Zacisk uziemiaj cy. Zewn trzny rezystor hamuj cy (Uwaga: zacisków P i B nie P, B pod cza w przemiennikach bez wbudowanego modu u Zacisk hamuj cego modu u / Wyj cie szyny sta opr dowej DC, zewn trzny rezystor rezystora P, N hamuj cy P: zacisk P modu u hamuj cego lub zacisk hamowania +, zacisk N modu u hamuj cego lub zacisk _ P, P+ Zewn trzny rezystor Tabela z zalecanymi przekrojami przewodów zasilaj cych. Typ przemiennika cz stotliwo ci HFinverter Przekrój przewodu [mm 2 ] F15OO-G4S2B 1.5 F15-G7S2B 2.5 F15-G15S2B 2.5 F15-G22S2B 2.5 F15-G7T3B 1.5 F15-G15T3B 2.5 F15-G22T3B 2.5 F15-G37T3B 2.5 F15-G4T3B 2.5 F15-G55T3B 4. F15-G75T3B 4. F15-G11T3C 6 F15-G15T3C 1 F15-G185T3C 16 F15-G22T3C 16 F15-G3T3C 25 F15-G37T3C 25 F15-G45T3C 35 F15-G55T3C 35 F15-G75T3C ver.1/27

18 OSTRZE ENIE! Zaciski si owe nale y mocno dokr ca!. Tak aby zlikwidowa niebezpiecze stwo polu nienia si ruby w zacisku, co mo e by nast pstwem wypadni cia z zacisku przewodu i spowodowanie trwa e uszkodzenie przemiennika. Przy dokr caniu zacis ków nie stosowa momentu wi kszego ni,5nm. Zalecane zabezpieczenia. Typ Moc Napi cie Pr d wej ciowy Bezpiecznik topikowy Bezpiecznik automatyczny Indukcyjno d awika kw V A A A mh F15-G4S2B,4 23 5, M1A C1A 9, F15-G7S2B, , M16A C16A 5, F15-G15S2B 1, M2A C2A 2,5 F15-G22S2B 2, M25A C25A 2,5 F15 -G7T3B,75 4 2,8 M6A C6A 15 F15-G15T3B 1,5 4 4,3 M1A C1A 6,8 F15-G22T3B 2,2 4 6,1 M1A C1A 6,8 F15-G37T3B 3,7 4 9,8 M16A C16A 3, F15-G4T3B 4, 4 1,6 M16A C16A 3, F15-G55T3B 5, M2A C2A 3, F15-G75T3B 7, M25A C25A 1,2 F15-G11T3C 11, 4 25 M32A C32A 1,5 F15-G15T3C 15, 4 35 M45A C45A,88 F15-G185T3C 18,5 4 4 M5A C5A,75 F15-G22T3C 22, 4 5 M63A C63A,75 F15-G3T3C 3, 4 6 M8A C8A,55 F15-G37T3C 37, 4 8 M1A C1A,38 F15-G45T3C 45, 4 97 M125A C125A,27 F15-G55T3C 55, M16A C16A,27 F15-G75T3C 75, M16A C16A,22 OSTRZE ENIE! Instalacj nale y wykona zgodnie z norm EN oraz z lokalnymi przepisami ver.1/27

19 3.2.3 Zaciski steruj ce. Zaciski steruj ce dla przemienników cz stotliwo ci: zasilanych jednofazowo 23V w zakresie mocy od,4kw do 2,2kW, zasilanych trójfazowo 4V w zakresie mocy od,75kw do 7,5kW, A+ B- OUT 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 1V AN1 GND FM IM AN2 TA TB TC Zaciski steruj ce dla przemienników cz stotliwo ci: zasilanych trójfazowo 4V w zakresie mocy od 11kW do 75kW. A+ B- OU T 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 CM 1V AN1 GND FM IM AN2 TA TB TC OSTRZE ENIE! Zaleca si stosowanie d awików/filtrów sieciowych. Do przemienników cz stotliwo ci o mocach od 7,5kW do 75kW wymagane jest stosowanie d awików sieciowych. Zaciski steruj ce nale y mocno dokr ca!. Tak aby zlikwidowa niebezpiecze s two polu nienia si ruby w zacisku, co mo e by nast pstwem wypadni cia z zacisku przewodu. Przy dokr caniu zacisków nie stosowa mo mentu wi kszego ni,5nm ver.1/27

20 Rodzaj sygna u Zacisk Funkcja Opis funkcji Uwagi Wskazuje bie cy status przemiennika; Wska nik OUT wyj cie typu otwarty kolektor, max. pr d statusu obci enia 1mA Wskazuje bie cy status b du, TC punkt TA Patrz te w opisie funkcji: Sygna wyj ciowy wspólny, TB-TC styk nominalnie F416 i F417 dla innych TB Sygnalizacja zamkni ty, TA-TC styk nominalnie otwarty W a ciwo ci styków: ustawie b du 12A 125V AC TC 7A 25V AC 7A 3V DC Wyj cie Napi cie wyj ciowe proporcjonalne do Zakres napi cia: -1 ( 5)V FM napi ciowe cz stotliwo ci (lub pr du) Max. pr d 1mA Wyj cia analo gowe Zakres pr du:(4)-2ma Wyj cie Pr d wyj ciowy proporcjonalny do IM Zewn trzna impedancja pr dowe cz stotliwo ci (lub pr du) nie wi ksza ni 5 Napi cie ród o ród o napi cie referencyjnego 1V DC +1V odniesienia 1V napi cia wzgl dem punktu GND (lub AGND) <1mA Wej cie Wej cia analogowe u ywane s do Napi cie AN1 wej ciowe:~1(5)v napi ciowe analogowego ustawiania parametrów PI I Impedancja wej cia:78k sprz enia zwrotnego. Ka de wej cie Wej cia analogowe mo e otrzymywa sygna napi ciowy lub Pr d wej ciowy: Wej cie AN2 pr dowy. Aktualny tryb pracy wej cia (4)~2mA pr dowe analogowego ustawiany jest zworkami Impedancja wej cia:5 patrz ustawianie zworek. Wej cia A+ Do komunikacji z komputerem klasy PC Wej cie pr dowe: komunikacyjn e Wej cie B- lub innym systemem kontroli -7~+12v Masa cyfrowa Napi cie steruj ce Masa napi cia steruj ce go Zaciski sterowania zdalnego GND Masa cyfrowa 24V CM OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 Masa cyfrowa dla napi cia steruj cego 1V Nie czy z zaciskami (AGND w przemiennikach,4 do,74kw) CM, PE lub N Napi cie Dodatkowe napi cie steruj ce, CM zacisk DC +24V steruj ce zerowy dla napi cia <2mA Masa Nie czy z zaciskami Zacisk zerowy dla zacisków OP1 do OP8, napi cia GND ( AGND ), PE lub steruj cego OUT I napi cia steruj cego 24V N Praca cykliczna Po czenie z CM powoduje uruchomienie trybu pracy cyklicznej Zaciski sterowania Wielostopniowe sterowanie pr dko ci pr dko ci dodatkowych STOP FWD zacisk REV zacisk RESET Wej ciowy sygna bezpiecze stwa STOP, awaryjne zatrzymanie pracy przemiennika I wy wietlenie b du ESP Patrz tabela tryb sterowania z listwy steruj cej Po czenie z CM powoduje reset przemiennika Patrz funkcje F48 do F415 dla innych ustawie ver.1/27

21 IV. Obs uga Panel operatorski. 4.1 Wy wietlacz i klawiatura Instrukcja obs ug i pane la. Wszystkie przem ienniki cz stotliwo ci serii F15-G wyposa one s w zdejmowany panel operatorski. wy wietlacz LED, pokazuj cy aktualn cz stotliwo pracy, funkcje, warto ci parametrów oraz kody b dów Cztery wska niki LED: RUN je eli przemiennik pracuje, FWD kierunek obrotów, DGT w chwili parametryzowania przemiennika, FRQ w trybie wy wietlania czestotliwo ci Sze klawiszy funkcyjnych panela Aby uruchomi tryb zmia ny parametrów nale y wcisn FUN. Naci ni cie przyciska SET spowoduje odczytanie ostatnio zapami tanych parametrów, pr zyciskami / dokonujemy wyboru funkcji lub zmieniamy warto parametru. Pono wne wci ni cie SET spowoduje zapami tanie warto ci zmienianego parametru. Przyciski / s u równie do dynamicznej zmiany parametrów podczas pracy przemiennika np. cz stotliw o. Przyciski RUN i STOP/RESET s u do uruchamiania i zatrzymywania pracy przemiennika, dodatkowo przycisk STOP/RESET s u y do resetowania przemiennika w chwili wyst pienia b du ver.1/27

22 Tabela opisu funkcji przycisków panela. Przycisk FUN lub MODE SET RUN Opis Wej cie w tryb wyboru funkcji, Prze czanie pomi dzy ekranami (dla edycji ró nych funkcji), Naci ni cie tego przycisku w trybie zmiany parametrów powoduje powrót do trybu wyboru funkcji bez zapami tywania zmiennej warto ci. Wej cie w tryb edycji funkcji z trybu wyboru funkcji, Ten przycisk jest u ywany do zapami tywania danych podczas powrotu do trybu wybór funkcji z trybu edycja funkcji. Ten przycisk powoduje zwi kszenie wy wietlanej warto ci w trybie wyboru funkcji, edycji funkcji lub wy wietlanej cz stotliwo ci. Krok zmiany cz stotliwo ci ustalany jest warto ci funkcji F23 (wi cej w opisie funkcji) i zawiera si w granicach od,1hz do 1,Hz. Ten przycisk powoduje zmniejszenie wy wietlanej warto ci w trybie wy boru funkcji, edycji funkcji lub wy wietlanej cz stotliwo ci. Krok zmiany cz stotliwo ci ustalany jest warto ci funkcji F23 (wi cej w opisie funkcji) i zawiera si w granicach od,1hz do 1, Hz. Uruchamia przemiennik ( przy aktywnym sterowaniu z panela nastawa funkcji F2=). STOP/RESET Ten przycisk pe ni funkcje: 1. Reset przemiennika w trybie bezpiecznym; 2. Wybór funkcji do edycji; 3. Wybór bitu danych przy ustawianiu parametrów; 4. Gdy F21=, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panela); 5. Gdy F21=1, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panela) oraz pe ni funkcj Stopu bezpiecze stwa w trybie sterowania sygna ami z listwy steruj cej i sterowania z komputera; 6. Gdy F21=2, zatrzymuje prac przemiennika (przy aktywnym sterowaniu z panela), przy sterowaniu z listwy steruj cej (3-przewodowo), sygna ami START/STOP i sygna ami z komputera. 4.2 Ustawianie parametrów. U ytkownicy mog stosowa ró ne sposoby zmiany parametrów funkcji. Has o u ytkownika, definiowane poprzez parametr F1, mo na zmienia jedynie, kiedy przemiennik nie pracuje, has o u ytkownika wg nastaw fabrycznych: 8. Po wpisaniu poprawnego has a, uzyskuje si pe ny dost p do zmiany parametrów przemiennika (w tym i samego has a) ver.1/27

23 Wprowadzanie parametrów krok po kroku. Krok Przycisk Operacja Wy wietlacz 1 FUN lub MODE 2 STOP/RESET 3 / 4 SET 5 STOP/RESET 6 / 7 SET lub FUN (lub MODE) Zilustrowany proces programowania. Naci nij przycisk FUN lub MODE, aby wej w menu. Naci nij przycisk STOP/RESET. Je eli wska nik LED DGT na panelu si nie wieci naci nij / aby wybra grup funkcji do edycji; je eli wska nik LED DGT wieci si, naci nij / aby znale funkcj, której parametr chcesz zmienia. Naci nij /, aby wybra funkcj, której parametr chcesz zmieni. Naci nij przycisk SET, aby odczyta warto parametru funkcji. Naci nij STOP/RESET, aby wybra konkretny bit do edycji. Wybrany bit zacznie b yska, oznacza to gotowo do edycji. Naci nij przycisk /, aby zmienia warto wybranego bitu. Naci nij SET, aby zapisa zmienion warto i powróci do poprzedniego poziomu lub naci nij FUN (lub MODE ), aby zrezygnowa z z apisu I powróci do poprzedniego poziomu ver.1/27

24 4.3 Opis grup parametrów. Ponad dwie cie funkcji przemiennika zosta o podzielone na 9 grup, grupy opisane s w tabeli poni ej. Rodzaj parametrów Kody funkcji Grupy Funkcje podstawowe F1~F16 1 Parametry kontroli sterowania F2~F26 2 Parametry pracy wielobiegowej F3~F36 3 Parametry programowalnych wej /wyj F4~F46 4 Parametry sterowania U/f F5~F56 5 Parametry regulatora PI F6~F66 6 Ustawienia czasów/zabezpiecze F7~F76 7 Param etry analogowe F8~F86 8 Param etry komunikacyjne F9~F Opis wy wietlanych parametrów. Komunikat -HF F112 A ver.1/27 Opis komunikatu Trwa proces resetowania przemiennika b yska okre lon ilo razy. B yska po w czeniu przemiennika do sieci. Przedstawia nastawion warto cz stotliwo ci podczas pracy przemiennika. Przyciskami / mo na zmienia warto cz stotliwo ci. Wskazuje warto bie cej cz stotliwo ci lub ustawianego parametru. Funkcja (parametr funkcji). Oznacza pr d wyj ciowy 2,5A. U1 Oznacza napi cie wyj ciowe 1V. L 1. 1 Oznacza pr dko liniow 1 m/s. Warto definiowana przez u ytkownika, mo e oznacza obr/min (1 obr/min) lub warto zliczan (1 szt.) Oznacza pr dko obrotow (13,45 obr/min) OC1, OC2, OC3, OE1, OE2, OE3, OL1, Kody b dów (patrz Dodatek1) OL2, LU, Per, OH, AdEr, Cb, ESP, ErP, Err

25 V. Opis parametrów przemiennika. 5.1 Parametry podstawowe. Kod Mo liwo ci nastawy Nr Nazwa Nastawa fabryczna Zakres F1 Has o u ytkownika 8 ~9999 F12 F13 F16 F17 Pr d znamionowy przemiennika (A) W zale no ci od Mo modelu przemiennika c przemiennika (kw) W zale no ci od F15 We rsja oprogramowania aktualnej wersji Brak zmian oprogramowania 1 jednofazowe Rodzaj zasilania 3 trójfazowe Napi cie zasilania 22 lub 38 (V) F111 (H Max. cz stotliwo z) 6. F112~4. F112 Min. cz stotliw o (Hz)..~MIN(5.,F111) F113 F114 Cz stotliwo podstawowa (Hz) 5. F112~F111 Czas przy pieszania 1 (s) 2..1~3 F115 Czas zwalniania 1 (s) 2..1~3 F116 F117 Czas przy pieszania 2 (s) 2..1~3 Czas zwalniania 2 (s) 2..1~3 Wa ne Aby mie mo liwo zmiany parametrów, po w czeniu zasilania przemiennika nale y wpisa prawid owe has o. Zmiany has a dokonuje si podobnie, jak zmiany innych parametrów. Jest to fabryczna nastawa w celu in formacji dla u ytkownika. Okre la maksymaln cz stotliwo wyj ciow przemiennika Okre la minimaln cz stotliwo wyj ciow przemiennika. MIN(5.,F111) oznacza warto z przedzia u pomi dzy 5. a F111. Np.: je eli F111=4., zakres warto ci F112 wyniesie.~4.; Je eli F111=6. zakres warto ci F112 wyniesie.~5. Kiedy ta funkcja jest aktywna (np.f24= lub 1), po rozpocz ciu pracy przemiennik automatycznie b dzie d y do osi gni cia cz stotliwo ci zdefiniowanej parametrem F113. Czas przy pieszania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci Hz do warto ci okre lonej przez parametr F111. Czas zwalniania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci okre lonej parametrem F111 do Hz. Czas przy pieszania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci Hz do warto ci okre lonej przez parametr F111. Czas zwalniania okre la czas, potrzebny na zmian cz stotliwo ci od warto ci okre lonej parametrem F111 do Hz ver.1/27

26 UWAGA! Do funkcji F114, F115, F116 i F117 Kiedy funkcja programowalnych wej (OP1do OP8) jest aktywna (16 programowany czas przy pieszania/zwalniania), wtedy wej cia te mog by u yte do zmiany pierwszego/drugiego przy pieszania/zwalniania. Podanie stanu niskiego na wej cie, spowoduje wybranie przez przemiennik drugiego czasu przy pieszania/zwalniania, w przeciwnym wypadku domy lnie wybrany b dzie pierwszy czas przy pieszania/zwalniania. F118 F119 F12 Znamionowa cz stotliwo pracy silnika (Hz) Cz stotliwo kontrolna (Hz) Czas martwy przy nawrocie (s) F121 Tryb zatrzymania F122 Zakaz pracy nawrotnej F124 F125 F126 Cz stotliwo joggowania (Hz) Czas przy pieszania joggowania (s) Czas zwalniania joggowania (s) F127 Cz stotliwo pomijania A (Hz) 5. 5.~4. 5. F112~F ~3 zatrzymanie z zachowaniem czasu zwalniania, 1 zatrzymanie z wybiegiem praca nawrotna 1 zakaz pracy nawrotnej 5. F112~F ~3 2..1~3..~F111 F128 Pomijany zakres A (Hz)..~5. F129 Cz stotliwo pomijania B (Hz)..~F111 F13 Pomijany zakres B (Hz)..~5. Zmniejszaj c warto parametru uzyskujemy sta y moment obrotowy, zwi kszaj c warto parametru uzyskujemy sta moc wyj ciow. Gdy cz stotliwo wyj ciowa przewy sza warto parametru, zostanie wystawiony sygna na wyj ciu OUT terminala; poni ej tej cz stotliwo ci sygna zostanie skasowany. Ten parametr okre la czas zatrzymania przemiennika (Hz), podczas zmiany kierunku obrotów silnika. Uaktywnienie tej funkcji wp ywa na zmniejszenie udarów pr dowych podczas zmiany kierunku wirowania. Kiedy funkcja ma warto, przemiennik zmienia kierunek natychmiast. Zatrzymanie z zachowaniem czasu zwalniania po otrzymaniu sygna u STOP, przemiennik zwalnia obroty silnika (zgodnie z ustawionym czasem zatrzymania) do Hz. Zatrzymanie z wybiegiem po otrzymaniu sygna u STOP, wirnik silnika obraca si swobodnie i zatrzymuje si przez bezw adno. Funkcj uaktywniamy parametrem F7 i F71 Funkcja zabraniaj ca prac nawrotn. Funkcja joggingu odnosi si wy cznie do sterowania z listwy steruj cej (F2=1). Funkcj joggingu uruchamia si cz c zacisk CM i programowalne wej cie (OP1 do OP2) zdefiniowane wcze niej do obs ugi joggingu Parametr pozwala na pominiecie cz stotliwo ci w których wyst puj systematyczne wibracje silnika Przemiennik automatycznie pominie zdefiniowany punkt, kiedy cz stotliwo wyj ciowa b dzie równa zdefiniowanemu parametrowi. Pomijany zakres okre la zakres cz stotliwo ci wokó warto ci zdefiniowanej jako cz stotliwo pomijana ver.1/27

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) Dzi kujemy Pa stwu za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo