Rozdział 6. Perspektywy rozwoju sensorów gazów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 6. Perspektywy rozwoju sensorów gazów"

Transkrypt

1 Rozdział 6. Perspektywy rozwoju sensorów gazów W niniejszym rozdziale autor przedstawił dwa rozwiązania, które zasługują na uwagę. W rozdziale 6.1 przedstawiona została zasada działania systemu rozpoznawania zapachów zwanego elektronicznym nosem. Szeroki zakres zastosowań od wykrywania podrobionych produktów, ocenę starzenia podczas magazynowania po ocenę stanu zdrowia i to wszystko tylko na podstawie zapachu powoduje, że rośnie krąg użytkowników e-nosa. Z kolei w rozdziale 6.2 zaprezentowano czujniki gazów wykorzystujące nanorurki węglowe. Nanorurki są mocniejsze od stali, twardsze od diamentu, a jednocześnie lżejsze od aluminium, jeśli dodać do tego niewielkie wymiary można sobie wyobrazić olbrzymie pole zastosowań Elektroniczny nos Wprowadzenie regulacji prawnych ograniczających emisję szkodliwych gazów przyspieszyło rozwój sensoryki gazów (szczególnie w motoryzacji), a znaczący postęp w mikroelektronice pozwolił na integrację elementu gazoczułego z układami obróbki sygnału w jednej strukturze scalonej. Dalszym krokiem w rozwoju sensoryki było projektowanie układów, w których znajdował się już nie jeden sensor, ale całe matryce czujników. Otworzyło to drogę do konstrukcji elektronicznych nosów specjalizowanych układów, w których sygnały z wielu czujników są przetwarzane przez sieci neuronowe i służą rozpoznaniu zapachów w zakresie przekraczającym możliwości ludzkiego węchu. Ludzki zmysł węchu służy do rozróżniania produktów oraz oceny ich jakości. Jest to ocena subiektywna uzależniona od nastroju i długości czasu pracy. Dlatego w niektórych dziedzinach życia warto wspomóc ludzki zmysł węchu rozwiązaniem, które zapewni bardziej obiektywną, dokładną, precyzyjną oraz powtarzalną analizę sensoryczną. Postęp w dziedzinie sensorów gazów sprawił, że dziś czujniki gazów służą nie tylko do monitorowania gazów niebezpiecznych czy szkodliwych, lecz także do określania zmian chorobowych u pacjentów oraz określania intensywności i składu zapachów w przemyśle spożywczym i perfumeryjnym. Wrażenia zapachowe odbierane przez człowieka są efektem działania na receptory węchowe kilkuset chemicznych związków lotnych. Dlatego w celu klasyfikacji zapachu stosuje się nie pojedyncze sensory, ale matryce czujników selektywnie wrażliwych na poszczególne składniki zapachu. Matryce wraz z systemem przetwarzania danych i rozpoznawania wzorców zapachowych mają za zadanie udawać ludzki zmysł węchu, dlatego nazwane zostały sztucznym, elektronicznym nosem lub e-nosem. 100

2 Duży wpływ na rozwój e-nosa w Europie miała działalność na tym polu prof. Gardnera. Zaproponował on, by detekcję potraktować nie tyle jako identyfikację poszczególnych związków chemicznych w sposób ilościowy, lecz poprzez klasyfikację aromatów w sposób jakościowy [6.1]. Jest to rozwiązanie zbliżone do ludzkiego węchu - człowiek nie rozróżnia poszczególnych związków chemicznych, lecz zapach rozpoznaje jako ogólne wrażenie, w pamięci zostaje obraz zapachu. Dlatego w przypadku e-nosa chętnie sięga się do czujników półprzewodnikowych, których selektywność nie jest wysoka (co w przypadku złożonych mieszanin związków nie ma aż takiego znaczenia), przy jednoczesnej bardzo dużej czułości, co jest korzystne z punktu widzenia dalszej obróbki danych Z czego składa się e-nos W e-nosie stosuje się zazwyczaj mniej czujników niż związków chemicznych, które może on analizować, a dodatkowo sygnał wyjściowy jest zakłócony, dlatego do klasyfikacji zapachów PARC (ang. Pattern Recognition) znakomicie nadają się inteligentne sieci neuronowe opisane w rozdziale Wcześniej jednak należy zapach dostarczyć i wstępnie przygotować do obróbki, dlatego mówiąc o systemach rozpoznawania zapachów należy wyodrębnić oprócz matrycy czujników i algorytmów przetwarzania danych również układ poboru próbki pomiarowej oraz układ akwizycji i skalowania danych (rys.6.1). Rys.6.1. Schemat systemu do rozpoznawania zapachów e-nos [1.9 - str.6] Układ poboru próby stanowi zamknięta komora o stałym przepływie gazu nośnego (azot lub suche powietrze) zapewniająca powtarzalność wyników. Najpierw następuje pobór próbki zapachu czas trwania tego etapu zależy od intensywności bukietu, następnie etap analizy. W końcowej fazie zapach jest usuwany z komory, a czujniki powinny być zregenerowane. 101

3 Matryca może się składać z kilku lub kilkudziesięciu czujników, których sygnały mogą się znacznie różnić jeśli chodzi o wartości, stąd pojawia się konieczność normalizacji tych sygnałów. Służy temu układ akwizycji i skalowania danych (preprocessing) Przetwarzanie wstępne sygnałów z matrycy pomiarowej Układ wstępnego przetwarzania danych ma za zadanie konwersję sygnału pobranego przez układ czujników do postaci dogodnej dla późniejszej jego analizy. Wstępne przetwarzanie obejmuje m.in. redukcję szumów, normalizację danych, kompensację zmiany warunków pomiaru oraz redukcję wymiarowości danych [6.2]. Normalizacja danych polega na przeskalowaniu odpowiedzi czujników w ten sposób, aby zakres wartości znajdował się w przedziale [0;1]. Redukcja danych polega na wyeliminowaniu za pomocą metod statystycznych - skorelowanych (podobnych) wartości odpowiedzi czujników. W celu redukcji niepotrzebnych wymiarów najczęściej stosuje się metodę zwaną analizą składowych głównych PCA (ang. Principal Component Analysis). Jest to transformacja matematyczna danych wejściowych umożliwiająca opisanie tych danych jak najmniejszą liczbą niezależnych składników. W przypadku e-nosa n-wymiarowa odpowiedź matrycy czujników często zostaje przybliżona za pomocą dwóch komponentów zapachu. Takie rozwiązanie ułatwia interpretację wyników, np. poprzez obrazowanie na płaszczyźnie, jak przedstawia rys Rys.6.2. Rys.6.2 Rezultat zastosowania metody PCA do analizy odpowiedzi e-nosa (4 czujniki SnO2) na obecność związków zapachowych bananów klastry zostały wyznaczone według wzrastającej dojrzałości owoców (a-g) [6.3] 102

4 Często zdarza się, że na etapie wstępnego przygotowania danych stosuje się analizę składowych głównych łącznie z inną metodą redukcji danych - analizą skupień CA (ang. Cluster Analysis). W metodzie tej punkty w n-wymiarowej przestrzeni odpowiedzi matrycy są grupowane w tzw. skupienia (klastry). Grupowanie można zrealizować na wiele sposobów. Jednym z nich jest łączenie punktów. W pierwszym kroku łączenia występuje n klastrów jednopunktowych. W każdym kroku łączymy najbliższe wynikiem działania jest drzewo łączenia, tzw. dendrogram (rys. 6.3). Wynik zależy od definicji odległości między klastrami (metryki: najbliższego sąsiada, najdalszego sąsiada, odległość między środkami klastrów, średnia odległość) oraz definicji odległości między punktami (euklidesowa, korelacyjna) [6.4]. Rys.6.3. Rezultat zastosowania metody CA (dendrogram) do analizy odpowiedzi e-nosa (12 czujników z warstwą SnO 2) na próbki alkoholi: metanolu (m), etanolu (e), propanolu (p), butanolu (b) i metylo-butanolu (x) [6.3] Najczęściej stosowanymi systemami rozpoznawania wzorców zapachu są sieci neuronowe oraz logika rozmyta Sieci neuronowe Sieciami neuronowymi nazywamy uproszczony model biologicznego systemu nerwowego złożonego z połączonych ze sobą neuronów. W rzeczywistym systemie nerwowym impulsy przekazywane są za pomocą neuronu. Pojedynczy neuron składa się z ciała komórki, dendrytów oraz aksonu (rys.6.4). 103

5 Rys.6.4. Budowa biologicznego neuronu Bodźce przewodzone są zawsze w jednym kierunku od dendrytów do ciała komórki i dalej poprzez akson. Jeśli suma sygnałów, które dotrą do ciała komórki, przekroczy ustaloną wartość progową, neuron wysyła sygnał elektrochemiczny, który trafia do kolbek synaptycznych i dalej jest przekazywany do dendrytu innego neuronu. Analogicznie działa model neuronu - posiada wiele wejść i tylko jedno wyjście (rys. 6.5a). Sygnały wejściowe x i są sumowane z odpowiednią wagą w i w bloku sumowania. Następnie suma poddana zostaje działaniu funkcji aktywacji f(s), którą najczęściej jest funkcja sigmoidalna, zwana logistyczną: 1 f ( s) = 1+ exp( s). (54) Niekiedy dodaje się do bloku sumowania wagę tzw. biasu w 0, która przesuwając próg aktywacji poprawia własności uczenia neuronu (rys.6.5b). Rys.6.5. a) Model sztucznego neuronu, b) Funkcja logistyczna z biasem 104

6 Sygnał wyjściowy sztucznego neuronu dla n-wejść można opisać wzorem: n y = f ( s) = f wi xi + w0. (55) i= 1 Sygnał wyjściowy może być jednocześnie wejściem - z odpowiednią wagą - innego neuronu. Zespół neuronów i ich połączeń tworzy sieć neuronową. Jedną z najchętniej stosowanych topologii sieci do klasyfikacji zapachów jest perceptron jednokierunkowy wielowarstwowy ze wsteczną propagacją błędu (ang. Feed-Forward Back Propagation Neural Network). Na rys. 6.6 przedstawiony jest przykładowy schemat takiej sieci, który posłużył do klasyfikacji herbaty na podstawie sygnałów z matrycy 6 półprzewodnikowych czujników firmy Taguchi [6.7]. Rys.6.6. Schemat perceptronu wielowarstwowego jednokierunkowego wykorzystanego do rozpoznania rodzajów herbaty Przedstawiony perceptron należy przed użyciem wytrenować podając mu przykładowe dane na wejście i zmieniając wagi wejść i połączeń między warstwami neuronów, tak aby wartość na wyjściu przybierała pożądane wartości. Ta zdolność do samodzielnego ustalania współczynników wagowych na podstawie przykładów lub doświadczeń nazywana jest uczeniem sieci. W przypadku algorytmu ze wsteczną propagacją uczenie sieci polega na korekcji wag opartej na minimalizacji funkcji miary błędu. Najpierw obliczane są błędy w warstwie ostatniej (na podstawie sygnałów wyjściowych i wzorcowych). Błąd dla neuronów w dowolnej warstwie wcześniejszej obliczany jest jako pewna funkcja błędów neuronów warstwy poprzedzającej. Sygnał błędu 105

7 rozprzestrzenia się od warstwy ostatniej aż do warstwy wejściowej, dlatego propagacja nazywana jest wsteczną. Sieci neuronowe mają szereg zalet (zdolność uczenia się sieci powoduje brak konieczności programowania, równoległe przetwarzanie informacji poprawia szybkość obliczeniową systemu) jednak nie znamy algorytmu, który wyznaczałby ilość warstw i neuronów w danej warstwie dla konkretnego zastosowania. Dobór struktury wyznaczany jest raczej intuicyjnie, metodą prób i błędów. Mimo, że już po nauczeniu sieć neuronowa jest niezastąpiona do klasyfikacji wzorców, to jednak wiedza nabyta w tej sieci nie może być przez nas wykorzystana gdzie indziej - nie mamy do niej dostępu. Wówczas warto sięgnąć po elementy logiki rozmytej Sztuczna sieć neuronowa z elementami logiki rozmytej Pojęcie logiki rozmytej (ang. fuzzy logic) wprowadził w połowie lat sześćdziesiątych prof. Lotfi Zadeh [6.8] jako alternatywę dla klasycznych pojęć dotyczących teorii zbiorów i logiki dwuwartościowej. Logika ta oprócz wartości prawdy (1) i fałszu (0), dopuszcza również wartości pośrednie (pół prawdy, niemal fałsz), dlatego znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie interpretacja wielkości ma charakter nieokreślony, subiektywny, bardziej przybliżony niż precyzyjny. Nieprecyzyjność ta nie wynika jednak z braku wiedzy o wartości pewnej wielkości, ale właśnie z subiektywnej jej oceny. Przykładem takiego opisu jakościowego jest np. określenie temperatury w pomieszczeniu (rys.6.7). Temperatura nazwana jest w teorii logiki rozmytej zmienną lingwistyczną, ponieważ jej wartością są słowa w języku naturalnym (zimno, ciepło, gorąco) 4. Rys.6.7. Funkcje przynależności dla zmiennej lingwistycznej temperatura Dla jednej osoby temperatura 20 o C jest uznana jako ciepła, dla innej ta sama temperatura oznacza chłód. Logika rozmyta nie określa, że rację może mieć tylko jedna z tych osób, lecz zakłada, w jakim stopniu podana temperatura należy do zbioru 4 Ściśle mówiąc, zmiennymi lingwistycznymi posługuje się jeden z częściej spotykanych modeli logiki rozmytej model Mamdaniego. Drugim często stosowanym modelem jest ten zaproponowany przez Takagi- Sugeno-Kanga (TSK), wykorzystujący funkcje matematyczne. 106

8 temperatur chłodnych i ciepłych. Wykorzystuje w tym celu funkcję przynależności do zbiorów, niekiedy nazywaną również funkcją zgodności, przyjmującą wartości z domkniętego przedziału [0, 1] ( 0 odpowiada nienależeniu, a 1 - pełnej przynależności danego elementu). Kształt funkcji przynależności określa ekspert - najczęściej stosowane są funkcje trójkątne, trapezoidalne i gaussowskie. Określenie przynależności do zbiorów pozwala na opisanie wartości zmiennej bez podawania liczby opisującej tę wartość, a jedynie zbiorów, do których należy, wraz ze stopniem przynależności. Przykładowo temperatura 20 o C z rys.6.7 należy do zbioru temperatur gorących ze stopniem przynależności 0,25, natomiast do zbioru temperatur ciepłych ze stopniem 0,75. Ta przynależność jest zależna od wyboru funkcji zgodności, czyli od decyzji eksperta. Zastosowanie zbiorów rozmytych umożliwia stworzenie rozmytego modelu systemu, który składa się z czterech części: bloku rozmywania, bazy reguł, bloku wnioskowania i bloku wyostrzania (rys.6.8). Rys.6.8. Schemat wnioskowania rozmytego Rozmywanie (ang. fuzzification) jest procesem zamiany wartości liczbowej (zmienne ilościowe) na wartość opisywaną funkcjami przynależności w logice rozmytej (zmienne jakościowe). Logika rozmyta nie posiada zdolności uczenia się wymaga pewnej wiedzy eksperckiej określającej reguły sterowania oraz funkcję przynależności. Nie jest jednak konieczna wiedza o matematycznej zależności wyjścia od wejścia układu w sposób ilościowy. Wnioskowanie (inferencja) jest operacją wyznaczania w dziedzinie jakościowej wartości wyjść na podstawie wejść za pomocą zbioru reguł rozmytych. Wyjściem bloku wnioskowania jest zbiór lub zbiory rozmyte, które należy przekształcić w procesie wyostrzania (defuzyfikacji) na jedną wielkość ilościową. Służy temu np. metoda środka ciężkości CoG (ang. Center of Gravity), w której wartość wyjściowa wyliczana jest jako środek ciężkości funkcji przynależności zbioru rozmytego. Baza reguł zapisywana jest w postaci implikacji jeżeli to i oparta jest o wiedzę i doświadczenie eksperta. Jednak ekspert nie zna mechanizmów wnioskowania zachodzących w jego umyśle, decyzje podejmuje intuicyjnie. Można taki system 107

9 doprecyzować łącząc sieci neuronowe z elementami logiki rozmytej. Systemy rozmyte posiadają zdolność do radzenia sobie z nieprecyzyjnymi danymi, a sieci neuronowe posiadają zdolność uczenia się i tworzenia nowych reguł, które uzupełniłyby brakującą wiedzę eksperta [6.9]. Systemy neuronowo-rozmyte tym różnią się od systemów rozmytych, że na każdym etapie uczące się sieci neuronowe wykonują obliczenia. W bloku rozmywania każdy neuron reprezentuje funkcje przynależności poprzedzającej go reguły rozmytej. Najczęściej stosowane są dwa systemy rozmyte: Mamdaniego i Takagi-Sugeno. Zastosowanie do detekcji związków lotnych w mieszaninach gazów Adaptacyjnego Systemu Wnioskowania Rozmyto-Neuronowego ANFIS (ang. Adaptive Neuro Fuzzy Inference System), z wnioskowaniem typu Takagi-Sugeno zostało przybliżone w pracy [6.29]. System neuronowo-rozmyty przewyższył zwykłą sieć neuronową, jeśli chodzi o rozpoznanie gazu w mieszaninie zestawienie błędów dla obu systemów przedstawia tabela 6.1. Tab.6.1. Błędy maksymalne i średnie poszczególnych komponentów w analizie mieszanin lotnych związków organicznych, wykonanych za pomocą struktury sieci neuronowych i neuronowo-rozmytych (ANFIS) Badane Mieszaniny gazów Benzen Etylobenzen Aceton Chloroform Benzen Cykloheksan Etanol Kwas octowy Sieci neuronowe Sieci neuronowo-rozmyte Błąd maksymalny Błąd średni Błąd maksymalny Błąd średni 10,906 12,894 9,122 11,00 12,49 15,264 23,38 19,041 0,1523 0,1740 0,039 0,235 0,036 0,352 0,173 0,71 7,333 13,405 8,215 8,117 9,18 11,837 18,95 15,91 8,17e -7 9,631e -8 8,609e -6 1,303e -6 3,25e -6 4,016e -6 2,275e -5 2,043e -6 Sieci neuronowo-rozmyte mogą być rozwiązaniem alternatywnym dla zwykłych sieci neuronowych, jeśli chodzi o rozpoznanie wzorca zapachu. Problemem pozostaje jednak wymagana moc obliczeniowa, bowiem już sama emulacja systemu rozmytego przez klasyczne mikroprocesory wymaga większych nakładów obliczeniowych procesora niż ma to miejsce w przypadku sieci neuronowych Zastosowanie e-nosa Elektroniczny nos stosowany jest w miejsce drogiej aparatury do analizy chemicznej (chromatografy gazowe, spektrometry masowe), nierzadko o dużych 108

10 gabarytach. Matryce sensorów wraz z systemem rozpoznawania wzorca dostarczają wyniki powtarzalne, obiektywne i daleko wykraczające poza możliwości percepcyjne ludzkiego węchu. Pole zastosowań e-nosa obejmuje takie obszary, jak przemysł spożywczy, monitorowanie środowiska czy medycyna. Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, to e-nos sprawdza się w sortowaniu produktów żywnościowych pod kątem określonej cechy. Przykładem może być kontrola jakości kawy [6.12] czy określanie roczników i gatunków wina. Produkty mogą być kontrolowane również według stopnia starzenia. E-nos nadaje się do wykrywania obecności pleśni w ziarnach zbóż i oceny nasion, np. rzepaku [6.11]. Możliwe jest również określanie dojrzałości bananów, identyfikacja różnych gatunków żółtych serów oraz ocena świeżości ryb. Wybrane realizacje e-nosa w przemyśle spożywczym przedstawia tabela 6.2. Tab.6.2. Sensory stosowane w rozwiązaniach typu e-nos do określania jakości żywności (QCM mikrowaga kwarcowa, CP -polimer przewodzący) [na podstawie 6.3, s.100] Badane produkty Typ czujników użytych w matrycy Ilość czujników Świeżość ryb MOS (SnO2) 6 Gatunki wina MOS (SnO2, WO3) 4 Dojrzałość serów i zbóż CP 20 Klasyfikacja piwa CP 12 Alkohole - klasyfikacja brandy, gin, whisky CP 5 Rozróżnienie coli na dietetyczną i zwykłą MOS 6 Klasyfikacja kawy (arabica, robust) MOS 6 Pomarańcze, truskawki, jabłka, winogrona QCM 8 Klasyfikacja japońskiej whisky QCM 8 Nowatorskim podejściem jest zastosowanie elektronicznego nosa w medycynie. Bakterie atakujące drogi oddechowe człowieka wytwarzają charakterystyczne związki chemiczne, dlatego pomiar tych związków w wydychanym przez człowieka powietrzu może pomóc w trafnej ocenie problemów gastrycznych czy infekcji. Grupa uczonych pod kierunkiem Carrado di Natale opracowała inteligentny nos pozwalający na bezinwazyjną diagnozę nowotworu płuc. Matryca składała się z mikromechanicznych czujników - mikrobelek kwarcowych QMB (ang. Quartz Microbalance). Kryształy kwarcu pokryte zostały substancjami wiążącymi się z cząsteczkami zawierającymi węgiel. Gdy takie cząstki zostaną związane, zmienia się waga kryształu, a więc zmienia się także częstotliwość rezonansowa belek, którą można zmierzyć i na tej podstawie zdiagnozować chorobę. Również zakażone rany i tkanki emitują specyficzną woń, która może być rozpoznana 109

11 przez elektroniczny nos. W pracy [6.14] autor rozważa użycie elektronicznego nosa do wykrywania melanomy (czerniaka skóry). Prowadzone są również badania nad sztucznym nosem, który potrafi zdiagnozować choroby nerek, dróg moczowych, raka piersi, a także gruźlicę [6.15]. Również przemysł perfumeryjny jest zainteresowany rozwojem sztucznych nosów. E-nos jest pomocny w ustaleniu, czy markowe perfumy zostały podrobione. Nie zawsze ludzki nos wychwyci subtelne różnice w bukiecie zapachowym - sztuczny nos kierujący się kryteriami ilościowo-jakościowymi, a nie estetycznymi radzi sobie z takim zadaniem bardzo dobrze. Konkretne zastosowanie sztucznego nosa pociąga za sobą stosowanie różnych materiałów gazoczułych i konstrukcji czujników. W tabeli 6.3 wyszczególniono znaczących producentów oraz typy czujników stosowanych w e-nosach. Tab.6.3. Czujniki używane w matrycach typu e-nos [6.16 s.37] Rodzaj sensorów użyty w matrycy Polimery przewodzące CP Czujniki polowe MOS najliczniej stosowane w e-nosach Mikrowagi kwarcowe QMB Produkt Aromascan pierwszy stosowany komercyjnie Cyranose 320 (Cyrano Science Inc) WMA Airsense Electronic Nose Fox n000 (Alpha MOS) NST 3200 (AppliedSensor) FreshSense (Element Ltd) Moses II (Lennartz Electronic) Libranose (University of Rome Tor Vergata ) Moses II (Lennartz Electronic) Czujniki z powierzchniową falą akustyczną SAW VaporLab (Microsensor Systems Inc) Spektometr masowy Czujniki optyczne HP 4440A (Agilent Technologies) Prometheus, Kronos (Alpha MOS) Bead Array (Illumina Inc, San Diego) Przykładowym komercyjnym rozwiązaniem e-nosa, który sprawdza się w kontroli jakości żywności oraz w medycynie jest przenośny Cyranose 320 (rys.6.9). Serce tego układu stanowi matryca 32 czujników na bazie organicznych polimerów przewodzących CP (ang. Conducting Polymer) [6.17]. 110

12 a) b) Rys.6.9. Sztuczny nos Cyranose 320: a) widok ogólny, b) matryca 32 czujników polimerowych CP [6.18] 6.2. Nanotechnologia Nanotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki. Dotyczy materiałów, których przynajmniej jeden z wymiarów jest rzędu nanometrów (rys. 6.10), a więc na poziomie wielkości cząstek elementarnych (typowo nm). Za początki nanotechnologii uznaje się rok 1960, w którym amerykański uczony Feynmann przedstawił wizję molekularnych maszyn wykonanych z atomową precyzją oraz ustanowił konkurs pod własnym nazwiskiem dla pierwszej osoby, która zdoła wykonać stronę książki w skali 1:25000 możliwej do odczytania tylko pod mikroskopem elektronowym [6.20]. 111

13 Rys Skala wielkości [6.19] W 1985 roku na Uniwersytecie Stanforda Thomas Newman odtworzył pierwszy akapit Opowieści o dwóch miastach Dickensa w zadanej przez Feynmana skali wykorzystując w tym celu wiązki elektronowe. Przełomowym momentem nanotechnologii było wykonanie napisu IBM przy pomocy 25 atomów ksenonu przez fizyków Eigera i Schweizera w 1990 roku [6.21]. Rys Napis IBM wykonany przy użyciu atomów Xe [6.22] Zastosowania nanotechnologii W nanotechnologii uzupełniają się dwie dziedziny nauki: biotechnologia i elektronika. Dlatego też szczególne zastosowanie nanotechnologia znajduje w medycynie. Obecnie trwają prace nad nanoukładami NEMS (ang. Nano Electro-Mechanical System), które po umieszczeniu wewnątrz organizmu człowieka będą miały za zadanie wspomagać system immunologiczny. W styczniu 2008 r. NASA i City of Hope nawiązały współpracę mającą na celu leczenie raka mózgu za pomocą antyciał wprowadzanych do chorych komórek przy użyciu nanorurek węglowych [6.23]. Jednak w rozwoju miniaturyzacji przoduje przemysł zbrojeniowy. Niewielkie rozmiary, a więc także minimalny pobór mocy pozwalają na długotrwałe działanie bez obecności źródeł energii (np. na terenach pustynnych), natomiast duża czułość na związki 112

14 chemiczne lub biologiczne jest przydatna w warunkach zagrożenia terrorystycznego. Bogaty zbiór odnośników dotyczących nanotechnologii można znaleźć w pracy [6.24] Nanorurki węglowe Jednym z największych osiągnięć nauki XX wieku było odkrycie fullerenów (nagroda Nobla dla Roberta Curla) - specyficznych związków węgla o nano-rozmiarach (fulleren C 60 ma średnicę 0,7 nm) kształtem przypominających futbolówkę (rys.6.12a). a) b) Rys Fullereny: a) model węgla C 60 b) model nanorurki węglowej [6.25] Badania prowadzone nad właściwościami tych "piłeczek węglowych" zaowocowały odkryciem nanorurek węglowych CNT (ang. Carbon Nano-Tube) (Iijima 1991r.). Są to struktury cylindryczne, puste wewnątrz, których ścianki tworzy sieć atomów przypominająca plastry miodu. Na rysunku 6.12b przedstawiono przykładowy model nanorurki węglowej. Ze względu na bardzo niewielkie rozmiary, rzeczywisty obraz udaje się uzyskać dopiero przy użyciu zaawansowanych mikroskopów skaningowych (rys.6.13). Nanorurki węglowe w zależności od stopnia skręcenia mogą zachowywać się jak metal lub półprzewodnik. Inną ciekawą cechą jest zmiana właściwości półprzewodnikowych na metaliczne i na odwrót pod wpływem przyłożonego wzdłuż osi nanorurki pola magnetycznego. Nanorurki posiadają również atrakcyjne własności mechaniczne ze względu na silne wiązania między atomami węgla są niezwykle trwałe. Jednocześnie są odporne na zginanie (moduł Younga N/m 2 pięć razy większy niż żelazo). Posiadają bardzo mały opór właściwy, dzięki czemu mogą przewodzić prąd o bardzo dużej gęstości (10 9 A/cm 2 ). Ze względu na dużą przewodność cieplną (6000 W/K*m w temp. 300 o C), nanorurki mogą być wykorzystane także jako materiał odprowadzający ciepło z układu [6.27]. Jeśli do tych zalet dodać duży stosunek 113

15 powierzchni nanorurki do jej objętości, struktury te okażą się przydatnymi w sensoryce gazów adsorbowanych na powierzchni. Rys Rzeczywisty obraz nanorurek węglowych CNT wykonany przy życiu mikroskopu skaningowego [6.26] W pracy [6.28] badano zmiany przewodności w półprzewodzących jednościanowych nanorurkach węglowych SWNT (ang. Single Wall Nano Tube) w obecności niewielkich ilości toksycznych gazów: dwutlenku azotu NO 2 i amoniaku NH3. Stworzono system, w którym nanorurki były podłączone po obu swych stronach do metalicznych kontaktów tytanowych lub złotych (rys. 6.14a). Gwałtowny wzrost konduktywności o trzy rzędy wielkości został zaobserwowany w 10 s po umieszczeniu czujnika w atmosferze 200 ppm NO 2 (rys. 6.13b), podczas gdy przewodność zmniejszyła się o dwa rzędy wielkości po 2 minutach w 1% parach NH 3 (rys. 6.14c). Sensory te charakteryzują się więc wyższą czułością i szybszą odpowiedzią w temperaturze pokojowej niż dotychczas poznane sensory półprzewodnikowe. Odpowiedzi te są wynikiem transferu ładunku miedzy półprzewodzącym nanorurkami SWNT typu p (domieszkowanie dziurami) oraz dawcą elektronów NH 3 lub biorcą NO 2. Adsorpcja cząstek gazu jest analogiczna jak w przypadku adsorpcji gazu na powierzchni półprzewodnika SnO 2 opisanej w rozdziale

16 Rys (a) Obraz gazoczułej struktury metal/swnt/metal wykonany przy użyciu mikroskopu AFM (ang. Atomic Force Microscopy) (b) Odpowiedź półprzewodzącej nanorurki SWNT na obecność 200 ppm NO 2 (c) Odpowiedź półprzewodzącej nanorurki SWNT na obecność 1 % NH 3 Komercyjne czujniki bazujące na półprzewodnikowych tlenkach metali muszą pracować w temperaturze rzędu kilkuset o C, aby osiągać dużą czułość. Czujniki SWNT prezentują dużą czułość nawet w temperaturze pokojowej. Niestety wadą ich jest stosunkowo długi czas powrotu do stanu sprzed adsorpcji (nawet kilka godzin). Można przyspieszyć ten proces poprzez wygrzewanie, nadal jednak jest to wada tych czujników, którą próbuje się niwelować poprzez domieszkowanie np. palladem. Nanotechnologia otworzyła zupełnie nowy rozdział w elektronice - elektronikę molekularną. Granicą w postępie miniaturyzacji będzie jednak wydzielane przez układy ciepło, którego nie uniknie się nawet idąc drogą łączenia elektroniki z biologią molekularną. Ze względu na molekularną precyzję i wolne procesy produkcyjne (kondensacja gorących par atomów węgla w przypadku nanorurek [6.27]) opłacalność budowy nanosensorów na masową skalę jest w chwili obecnej niewielka. Jednak to właśnie nanorurki, dzięki swym niezwykłym właściwościom i postaci wydają się być materiałem konstrukcyjnym XXI wieku. Czy będą również czujnikami przyszłości - czas pokaże

17 Źródła: [6.1] T. Sobański, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do analizy odpowiedzi matrycy grubowarstwowych czujników gazu, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław, [6.2] A. Loutfi, Odour Recognition using Electronic Noses in Robotic and Intelligent Systems, February 15, [6.3] T.C. Pearce, S.S. Schiffman, H.T. Nagle, J.W. Gardner, Handbook of Machine Olfaction - Electronic Nose Technology 2003 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, Weinheim. [6.4] P. Durka, Wstęp do współczesnej statystyki, rozdz.4, Wydawnictwo Adamantan 2003, [6.5] R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa [6.6] Internetowy Podręcznik Statystyki, Electronic TextBook StatSoft [6.7] K. Triyana, A. Masthori, B. Supardi, M. Bharata, Prototype of electronic nose based on gas sensors array and back propagation neural network for tea classification, Berkala Ilmiah MIPA, 17(3). Retrieved , [6.8] L.A.Zadeh, Fuzzy sets, Information and control 8 (1965), s [6.9] K.Rykaczewski, Systemy rozmyte i ich zastosowania, [6.10] [6.11] A.Kubiak, Z.Mikrut, Ocena jakości nasion rzepaku z wykorzystaniem sztucznego nosa i sieci neuronowych, Automatyka 2005, tom 9, zeszyt 13. [6.12] N. F. Shilbayeh, M.Z. Iskandarani, Quality Control of Coffee Using an Electronic Nose System, American Journal of Applied Sciences 1(2), , [6.13] A.K. Pavlou, A.P.F. Turner, Sniffing out the Truth: Clinical Diagnosis Using the Electronic Nose, Clin Chem Lab Med 2000; 38(2): by Walter de Gruyter, Berlin/New York. [6.14] M.Santonico, Investigations on odour-pathology relationship in humans, Phd Thesis, University of Rome, Tor Vergata, [6.15] R. Fend, Development of medical point-of-care applications for renal medicine and tuberculosis based on electronic nose technology, Phd Thesis, Cranfield University, [6.16] J.R. Stetter, W.R. Penrose, Understanding chemical sensors and chemical sensors arrays (electronic nose): past, present, and future, [6.17] [6.18] 116

18 [6.19] [6.20] [6.21] D. M. Eiger & E. K. Schweizer, Positioning single atoms with a scanning tunneling microscope (STM), Nature, vol.344, 5 april [6.22] [6.23] [6.24] [6.25] S.Webbers, Crystallography Picture Book, Nanotubes & nanocons, [6.26] [6.27] E.Zipper, Niezwykłe własności nanorurek węglowych, wykład podczas XXXVIII Zjadu Fizyków Polskich w Warszawie w sesji plenarnej, wrzesień [6.28] J. Kong, N. R. Franklin, C. Zhou, M. G. Chapline, S. Peng, K. Cho, H. Dai, Nanotube Molecular Wires as Chemical Sensors, Science,, vol. 287 str , 28 January [6.29] N. Saffarpour, T. Sobański, Gas Mixture Analysis using Sensor Array and, Neuro-Fuzzy Networks, EurAsia-ICT 2002, Shiraz-Iran, Oct. 117

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW Zam. 25/2009 Nak³ad 180 strona 1 (tytu³owa) POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Koœciuszki EWA PABISEK SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA

Bardziej szczegółowo

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA

I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOMATERIAŁY I. OBECNE I PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA NANOTECHNOLOGII 1. Wprowadzenie 1.1. Historia Fizyk Richard P. Feynmanpierwszy opisał koncepcję nanonaukiw czasie wykładu na posiedzeniu American Physical

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Rozprawa doktorska pt. Właściwości optyczne grafenu epitaksjalnego na podłożach SiC Kacper Grodecki Warszawa, lipiec 2013 Promotor: dr hab. Andrzej Wysmołek prof.

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu

1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. stan przedmiotu sprzężenie zwrotne współrzędnych stanu 1.0. Systemowa interpretacja różnych form pracy ludzkiej. cechy: *stan przedmiotu zmienne charakteryzujące przedmiot *sprzężenie zwrotne informacja z wyjścia na wejście *współrzędnych stanu wektor stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo