Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Business Support Programme - SMECA - Materiał szkoleniowy Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej MKB Holandia

2 Spis treści 1. Kontekst 1.1. Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE 1.2. Pierwsze lata 1.3. Biała Księga i Jednolity Akt Europejski 1.4. Usuwanie barier technicznych: 3 instrumenty 2. Swobodny przepływ towarów: definicja przedmiotu 2.1. Towary 2.2. Swobodny przepływ towarów: ogólny zakres 2.3. Wyjątki 3. Ustawodawstwo Unii Europejskiej 3.1. System prawny UE: przegląd 3.2. Swobodny przepływ towarów: najważniejsze akty prawne 4. Wpływ na MSP 4.1. Dostęp do rynku europejskiego 4.2. Główne bariery dla MSP 5. Perspektywy 5.1. Strategia Rynku Wewnętrznego 5.2. Proponowane nowe przepisy 6. Jak odnosić korzyści z rynku wewnętrznego: lista pytań sprawdzających 2

3 1. Kontekst Historia Unii Europejskiej obejmuje okres ponad półwiecza. W tym miejscu przedstawiamy krótki rys historyczny. Skupimy się na swobodnym przepływie towarów, a w szczególności najważniejszych związanych z nim wydarzeniach Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE Podstawy konstytucyjne Unii Europejskiej (UE) zostały stworzone przez: Traktat Paryski (powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w 1951r.), Traktat Rzymski z 1957r. (powołujący do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG)/ Traktat o WE i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ), który został zmieniony przez Jednolity Akt Europejski (1986), Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej (1992) i Traktat Amsterdamski z 1997r.. Traktat o WE został podpisany w 1957r. i wszedł w życie 1 stycznia 1958r.. Ustanowił on zadania/cele dla Wspólnoty i określił w sposób ogólny środki/instrumenty. Zadania WE są następujące: wspieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, trwałego i zrównoważonego wzrostu, zwiększonej stabilizacji, szybkiego wzrostu poziomu życia i ściślejszych stosunków ekonomicznych pomiędzy Państwami Członkowskimi (Traktat o WE, art.2). Środki realizacji tych celów zostały opisane w art.3 c Traktatu o WE: rynek wewnętrzny charakteryzujący się zniesieniem przeszkód dla swobodnego przepływu towarów, osób usług i kapitału między Państwami Członkowskimi Pierwsze lata Sukcesy W 1958r UE składała się z sześciu państw (państwa założycielskie): Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych do UE przyłączyły się dalsze państwa europejskie. Traktat o WE ustanowił ostateczny termin dwunastoletni do usunięcia wszystkich barier dla wspólnego rynku. Termin ten nie został dotrzymany. Tworzenie unii celnej zostało jednak zakończone w 1968r. Oznacza to, że zostały wyeliminowane wszystkie cła w handlu między założycielskimi 3

4 Państwami Członkowskimi i wprowadzono Wspólną Taryfę Celną. Jest to zewnętrzna taryfa która stosuje się do krajów trzecich. Zniesienie wewnętrznych taryf celnych stało się bodźcem do rozwoju gospodarczego. Obroty w handlu wewnątrz Wspólnoty wzrosły nadzwyczajnie a konsumenci odnieśli korzyści w postaci niższych cen i rozszerzenia dostępnej oferty towarów. Problemy W latach siedemdziesiątych stało się jednak jasne, że utrzymuje się nadal wiele innych barier, na przykład różne normy w Państwach Członkowskich. W rezultacie rzeczywisty swobodny przepływ towarów nie istniał. Komisja Europejska i Rada były władne do usunięcia tych barier lecz tylko wtedy gdy Rada działała jednomyślnie. Ponieważ do UE przystąpiło więcej państw a Państwa Członkowskie chroniły interesy swoich gospodarek usuniecie barier okazało się w praktyce niemożliwe. Na szczęście art. 30 Traktatu o WE oferował pomoc praktyczna dla firm napotykających na problemy w eksporcie z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego. Art. 30 stwierdza: (...) ograniczenie ilościowe w imporcie między Państwami Członkowskimi i wszelkie środki o podobnym skutku (...) są zabronione. Przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu wytoczono kilka spraw. Rolą Trybunału jest zapewnienie, że prawo Wspólnoty jest interpretowane i wykonywane zgodnie z Traktatami. Znane są zwłaszcza spray Dassonville (1974) i Cassis de Dijon (1979) (ich obszerny opis zob. poniżej w ramce 1.) Sąd orzekł w tych i innych sprawach, że tego rodzaju nie-ilościowe ograniczone są niedozwolone. W kilku innych sprawach potwierdził on jednak ważność niektórych szczegółowych przepisów w niektórych Państwach Członkowskich Biała Księga i Jednolity Akt Europejski Stało się więc jasne, że same kompetencje sądu nie doprowadzą do jednolitego rynku z rzeczywistą swobodą przepływu towarów. Jako odpowiedź na ten wielki problem Komisja sporządziła Białą Księgę Dokończenie Rynku Wewnętrznego. Dokument ten zidentyfikował około 300 przeszkód (fizycznych, technicznych i fiskalnych). Zawierał on również środki prawne niezbędne dla usunięcia tych przeszkód w celu stworzenia rzeczywistego rynku wewnętrznego. Większość pomysłów w Białej Księdze nie była nowa, jednak nadała ona procesowi integracji nowy polityczny impet, który prawie wygasł w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. 4

5 Na podstawie tego ważnego dokumentu sformułowano Jednolity Akt Europejski (JAE). Został on podpisany w 1986r. i wszedł w życie w 1987r. Począwszy od tego momentu nie istniał już wymóg jednomyślności. Środki odnoszące się do wspólnego rynku towarów (i usług) mogły być przyjmowane kwalifikowaną większością. Przyspieszyło to proces integracji. Ponadto JAE stwierdzał, że: Wspólnota przyjmie środki zmierzające do postępującego tworzenia wewnętrznego rynku w okresie do 31 grudnia 1992r.(...) Rynek wewnętrzny będzie obejmował obszar bez granic wewnętrznych w którym będzie zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.. 1 stycznia 1993r. jednolity rynek został wprowadzony. Od tego momenty towary przekraczające wewnętrzne granice Wspólnoty przestały podlegać kontroli celnej na granicach. Zamiast tego stosuje się obecnie w Państwach Członkowskich kontrolę administracyjną na poziomie przedsiębiorstw. W przypadku handlu towarami między firmami w Państwach Członkowskich podatek od wartości dodanej (VAT) nakładany jest w państwie do którego towary są transportowane (zasada kraju przeznaczenia) według stawek i warunków tego Państwa Członkowskiego. Firma będąca dostawcą towarów stosuje stawkę zerową. Opłaty celne UE według Wspólnej Taryfy Celnej muszą być płacone tylko wtedy gdy towary przywożone są z zewnątrz i wprowadzane do obrotu na obszarze celnym UE. Po zapłaceniu należności celnych obrót towarów na rynku wewnętrznym UE jest wolny. Jednolity rynek UE z 370 mln. konsumentów i milionem firm jest obecnie największy w świecie uprzemysłowionym. 5

6 Ramka 1 Swobodny przepływ towarów : dwa ważne orzeczenia sądowe Dassonville, 11 lipiec 1974, 8/74 W Belgii uznanie oznaczenia pochodzenia towaru wymagało potwierdzenia przez rząd Belgijski. Ponadto prawo belgijskie zabraniało importu napojów alkoholowych posiadających uznane oznaczenie pochodzenia jeśli nie towarzyszył im dokument poświadczający ich prawo do takiego oznaczenia. Rząd belgijski oficjalnie uznał Scotch Whisky jako oznaczenia pochodzenia. Gustave Dassonville, hurtownik prowadzący interesy we Francji i jego syn, Benoit Dassonville który kierował oddziałem firmy w Belgii, sprowadził do Belgii z Francji pewną ilość Scotch Whisky Johnnie Walker i Vat 69. Ponieważ Francja nie wymagała świadectwa pochodzenia na Scotch Whisky, Dassonville nie posiadał zaświadczenia od władz brytyjskich. Przygotowując import whisky do Belgii Dassonville wydrukował metki z napisem Swiadectwo pochodzenia brytyjskich władz celnych i dodał wpisany ręcznie numer i datę francuskiego poświadczenia wywozu, co wyczerpywało formalności wymagane przez przepisy francuskie. Władze belgijskie uznały dokument za niewystarczający i wytoczyły przeciwko Dassonville proces o naruszenie prawa belgijskiego zarzucając mu nieposiadanie właściwych dokumentów. Także dwóch wyłącznych importerów Johnnie Walker i Vat 69 wytoczyło powództwa cywilne. Sąd pierwszej instancji w Brukseli wydał wstępne orzeczenie stosownie do art. 30 Traktatu o WE. Sąd orzekł: Wszelkie przepisy handlowe wydane przez Państwa Członkowskie zdolne do tworzenia bezpośrednio lub pośrednio, faktycznie lub potencjalnie przeszkód dla handlu wewnątrz Wspólnoty powinny być uważane za środki mające skutek równoznaczny z ograniczeniami ilościowymi. Ponieważ kupcowi zamierzającemu sprowadzić do Belgii Scotch Whisky będącą już w wolnym obrocie we Francji, inaczej niż importerowi sprowadzającemu towar bezpośrednio z kraju producenta, było bardzo trudno uzyskać odpowiedni dokument, sąd uznał, że żądania belgijskie stanowią przeszkodę dla handlu wewnątrz Wspólnoty. Źródło: New York University School of Business, prof. Weiler,1997 Cassis de Dijon, 20 luty 1979, 120/78 W przypadku Cassis de Dijon Europejski Trybunał Sprawiedliwości obalił niemiecki zakaz importu. Zakaz obejmował import, sprzedaż i/lub marketing likierów w Niemczech które nie odpowiadały minimalnym normom niemieckiego alkoholu. W tym przypadku chodziło o francuski likier Cassis de Dijon. Zawiera on 15-20% alkoholu, podczas gdy norma niemiecka wymaga 25%. Rząd niemiecki opierał swą argumentację na rzecz ważności przepisów w pierwszym rzędzie na względach zdrowotnych utrzymując, że istniejące przepisy służą ograniczaniu rozprzestrzeniania się napojów alkoholowych na niemieckim rynku. Przekonywał, że napoje z niską zawartością alkoholu powodują tolerancję w stosunku do alkoholizmu w większym stopniu niż napoje z wysoką zawartością alkoholu. Po wniesieniu sprawy przed sądy niemieckie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ponieważ Cassis odpowiada normom francuskim nie może nie być dopuszczony do obrotu na rynku niemieckim (art.30). Po odrzuceniu żądań niemieckiej obrony sąd sformułował ogólną zasadę która obecnie stanowi najbardziej znaną część orzeczenia: Nie (...) ma ważnych powodów dla których napoje alkoholowe nie mogłyby być wprowadzane do innego Państwa Członkowskiego, jeśli są one legalnie produkowane i sprzedawane w jednym z Państw Członkowskich. Sąd orzekł, że bariery w handlu są dozwolone wyłącznie dla spełnienia obowiązujących wymagań odnoszących się do: (1) skuteczność nadzoru fiskalnego, (2) ochrona zdrowia publicznego, (3) uczciwość transakcji handlowych, (4) ochrona konsumenta. Kiedy te warunki są zagrożone i zakazy importowe są uznane za ważne, określi Komisja ustanawiając w formie dyrektywy minimalne normy. Państwa Członkowskie będą nastepnie zobowiązane do harmonizacji ich norm dla spełnienia kryteriów ustanowiony ch przez dyrektywę Komisji. Źródło: Trade and Environment Database. (TED) 6

7 1.4. Usuwanie barier technicznych: 3 instrumenty Techniczne bariery dla handlu są obecnie najszerzej występującą przeszkodą dla swobodnego obrotu towarowego na rynku UE (zob. także rozdz. 4, par.4.2.) Ograniczający wpływ na handel tych krajowych barier regulacyjnych wynika rekonfiguracji produktów dla uzyskania ich zgodności ze specyfikacjami kraju partnerskiego. Ocenia się, że w roku 1985 w UE współistniało ponad różnych krajowych specyfikacji. Obecnie 76% wartości handlu wewnętrznego w UE podlega obowiązkowym specyfikacjom technicznym. Gdyby cała ta działalność gospodarcza była regulowana wyłącznie na poziomie krajowym, można by oczekiwać, że duża jej część byłaby narażona na ryzyko barier technicznych. W UE używa się trzech instrumentów dla uporania się z problemem barier technicznych: prewencja przeciwko wprowadzaniu nowych barier technicznych dla handlu wzajemne uznawania harmonizacja techniczna ( Nowe Podejście ) Prewencja przeciwko wprowadzaniu nowych barier technicznych dla handlu Władze prawodawcze wykazują stałą skłonność do rozszerzania lub zmieniania sieci krajowych regulacji technicznych, w rezultacie postępującego rozwoju technologii i produktów a także innowacji w zakresie produktów. W praktyce państwa członkowskie nadal koncentrują wiele energii regulacyjnej dokładnie w tych sektorach gdzie przyjęto odpowiednie ustawodawstwo UE (np. żywność, sprzęt transportowy, produkty chemiczne i farmaceutyczne, wyposażenie telekomunikacyjne, produkty budowlane, inżynieria mechaniczna). Stworzona została procedura wzajemnego informowania się (Dyrektywa 98/34/EC, zmieniona przez Dyrektywę 98/48/EC) oferująca Komisji i Państwom Członkowskim: możliwość rozważenia wszelkich krajowych projektów regulacyjnych, oraz zaoponowania przeciwko wszelkim potencjalnie ograniczającym handel przepisom jeszcze zanim staną się obowiązującym prawem Ponadto wszedł w życie (1 stycznia 1997r.) wymóg informowania przez Państwa Członkowskie o wszelkich produktach w odniesieniu do których powstrzymują się one od wzajemnego uznawania. W ten sposób toruje się drogę do systematycznej analizy wszystkich 7

8 produktów w stosunku do których Państwa Członkowskie uważają, że przepisy krajowe reprezentują jakościowo różne poziomy ochrony regulacyjnej, z punktu widzenia: ustalenia czy ocena ta ma obiektywne podstawy, oraz czy konieczne jest podjęcie właściwych działań. Wzajemne uznawanie Państwa Członkowskie zwykle regulują ryzyka związane z tym samym produktem w różny sposób. Ogólnie, produkty wytwarzane zgodnie z różnymi krajowymi regulacjami technicznymi dotyczącymi tych samych ryzyk związanych z produktami uznawane są za równoważne w kategoriach reprezentowanego przez nie poziomu ochrony. Uznając to, stosownie do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Cassis de Dijon (zob. tekst w ramce 1). Państwa Członkowskie muszą zgodzić się na dostęp do rynku produktów wytwarzanych zgodnie ze specyfikacjami kraju partnerskiego, reprezentującymi równoważny poziom ochrony z punktu widzenia określonych przepisami celów. Wzajemne uznawanie może być względnie skuteczne dla wyposażenia i trwałych dóbr konsumpcyjnych. Stosowanie tego rozwiązania napotyka jednak na trudności w przypadkach gdy ryzyko produktowe jest wysokie (np. środki farmaceutyczne) a konsumenci względnie użytkownicy są bezpośrednio narażeni. Są również inne nie załatwione sprawy: w przypadkach gdy krajowe podejścia do regulacji technicznych są tak rozbieżne, że łatwe zastosowanie tej zasady jest wykluczone np. gdy konsumenci są bezpośrednio narażeni na ryzyka związane z produktami, zasada wzajemnego uznawania może odgrywać tylko ograniczoną rolę w zapewnianiu swobodnego obrotu. Jeśli swobodny obrót w całej UE tego rodzaju produktami na się stać rzeczywistością, może być niezbędna pewna harmonizacja w zakresie dopuszczalności produktów, ich składu i oznaczania. w przypadkach gdy wybranym podejściem jest wzajemne uznawanie, inspektoraty zdrowia i bezpieczeństwa krajów importujących mogą nie być w stanie ocenić wiarygodności świadectwa zgodności produktów z odpowiednimi specyfikacjami kraju eksportującego. Niezbędna jest szersza wymiana informacji na temat krajowych przepisów i związanych z nimi procedur oceny zgodności, oraz rozwój powszechnie uznawanych systemów akredytacji dla autoryzacji testowania i podmiotów certyfikujących nawet w przypadku przezwyciężenia przeszkód regulacyjnych dla swobodnego obrotu 8

9 towarowego preferencje konsumentów importującego Państwa Członkowskiego dla produktów wytwarzanych zgodnie z lokalnymi (dobrowolnymi) specyfikacjami, mogą stanowić dodatkową, nie-regulacyjną, techniczną przeszkodę dla importowanych produktów. Obecnie uważa się, że zdolność zasady wzajemnego uznawania do tworzenia warunków dla swobodnego obrotu towarowego nie jest zadowalająca. Jednym z głównych problemów są ograniczone możliwości podejmowania działań przeciwko naruszeniom. Harmonizacja techniczna Gdy założenie równoważności poziomów ochrony regulacyjnej reprezentowanej przez krajowe przepisy jest niemożliwe do przyjęcia, jedyną możliwą drogą do usunięcia barier technicznych o które chodzi jest zawarcie umowy (opartej na zasadzie kwalifikowanej większości głosów) o wspólnym systemie prawnie wiążących wymogów. Po zawarciu takiej umowy żadne dalsze prawne utrudnienia nie mogą zamknąć dostępu do jakiegokolwiek rynku w UE produktów spełniających te wymogi. Ustawodawstwo UE harmonizujące specyfikacje techniczne charakteryzuje się dwoma różnymi podejściami: stare podejście (harmonizacja szczegółowa) nowe podejście (istotne wymogi) Stare podejście: szczegółowe środki harmonizacji W przypadku niektórych produktów sam charakter związanego z nimi ryzyka wymaga odrębnej regulacji w odniesieniu do każdego produktu lub nawet każdego komponentu. Jeśli od środków UE wymaga się skuteczności w zakresie zapewnienia swobodnego obrotu towarowego, to stosowne przepisy UE muszą być dostatecznie szczegółowe aby zapewnić ochronę przed tym ryzykiem. W przypadkach gdy przed wprowadzeniem produktów na rynek wymagana jest rejestracja lub formalne dopuszczenie krajowego organu, konieczne jest zastosowanie skoordynowanego podejścia do testowania produktów lub scentralizowanego podejścia (pojazdy silnikowe) do procedur, albo też kombinacji obu podejść łącznie (środki farmaceutyczne). Przyjęcie programu szczegółowego ustawodawstwa harmonizacyjnego zdaje się przezwyciężać głęboko zakorzenione techniczne bariery dla handlu w sektorach mających 9

10 ponad 30% udział w wartości handlu wewnętrznego UE (np. pojazdy silnikowe, chemikalia, farmaceutyki, żywność). Nowe podejście: regulacja istotnych wymogów Tak zwane nowe podejście do technicznej harmonizacji zostało wprowadzone w 1985r w oparciu o podział odpowiedzialności pomiędzy władzami publicznymi z jednej strony, a producentami i jednostkami zajmującymi się testowaniem, certyfikacją i normalizacją z drugiej strony. Kluczowe składniki nowego podejścia są następujące: ustawodawstwo ogranicza się do wymogów które są istotne dla zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony dla przedmiotowego interesu zbiorowego jednostki normalizujące mają za zadanie zdefiniowanie szczegółowych rozwiązań technicznych których charakter pozostaje dobrowolny zastosowanie tych rozwiązań (normy zharmonizowane) stwarza domniemanie zgodności z istotnymi wymogami producenci są prawnie odpowiedzialni za zapewnienie, żę wszystkie sprzedawane produkty są zgodne z istotnymi wymogami ocena zgodności dokonywana jest przez jednostki testujące i certyfikujące. Są one desygnowane przez władze Państwa Członkowskiego które ponoszą odpowiedzialność za ich działalność. Państwa Członkowskie wzajemnie uznają świadectwa zgodności wydawane przez podmioty desygnowane przez inne Państwa Członkowskie ( jednostki notyfikowane ) Nowe podejście zostało zastosowane w wielu sektorach obejmujących zarówno towary konsumpcyjne jak i wyposażenie. Dalsze informacje lista norm przyjętych dla realizacji dyrektyw nowego podejścia: ogólna informacja: i przyjęte dyrektywy nowego podejścia są opublikowane w serii L, Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Propozycje dyrektyw nowego podejścia są publikowane w serii C Dziennika Urzedowego. 10

11 2. Swobodny przepływ towarów: definicja przedmiotu Swobodny przepływ towarów jest jedną z czterech podstawowych wolności przedsiębiorstw i obywateli w UE stanowi kamień węgielny rynku wewnętrznego. Czym jednak są towary? Co oznacza swobodny przepływ? i czy wszystkie towary mogą swobodnie przemieszczać się wewnątrz UE? 2.1 Towary Wszystko co produkowane jest w UE jest albo towarem albo usługą. Wszystkie produkty są podzielone na te dwie kategorie. Dzielą się one dalej na kategorie produktów konsumpcyjnych i przemysłowych lub też pośrednich. Towary stanowią produkty materialne. Materialne oznacza takie których istnienie można odczuć i/lub stwierdzić przy pomocy zmysłu wzroku i/lub zapachu i /lub które mogą być składowane. Towary można podzielić na trwałe (np. samochody, zabawki, pralki) i nietrwałe ( np. produkty żywnościowe). 2.2 Swobodny przepływ towarów: ogólny zakres W art. 9 i 10 Traktatu o WE określono zakres zasady swobodnego przepływu towarów w odniesieniu do towarów i krajów których ona dotyczy. Podstawą Wspólnoty jest unia celna która obejmuje cały obrót towarowy i której konsekwencją jest zakaz nakładania ceł importowych i eksportowych oraz wszelkich opłat o podobnych skutkach w obrocie między Państwami Członkowskimi, a także przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z krajami trzecimi (Traktat o WE, art.9). Przepisy te (...) stosuje się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich i do produktów sprowadzonych z trzecich krajów które znajdują się w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich (Traktat o WE, art. 10-1). 2.3 Wyjątki Czy więc wszystkie towary są dopuszczone do swobodnego obrotu pomiędzy Państwami Członkowskimi? Niezupełnie. Istnieją niektóre wyjątki, o których wspomina art. 36 Traktatu o WE. Art. 36 stwierdza: Przepisy art.30 (...) nie wykluczają zakazów lub ograniczeń w imporcie, eksporcie lub tranzycie towarów mających swoje uzasadnienie w: 11

12 moralności publicznej, porządku publicznym lub bezpieczeństwie publicznym ochronie zdrowia, życia, ludzi, zwierząt lub roślin ochronie skarbów narodowych posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, albo ochronie własności przemysłowej lub handlowej. Tego rodzaju ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji lub ukrytych ograniczeń dla handlu między krajami Dobrym przykładem w tym przedmiocie jest embargo ogłoszone przez Komisję na produktu w łańcuchu zaopatrzenia w mięso wołowe, w rezultacie choroby szalonych krów (BSE). W tym przypadku wchodzi w grę zdrowie ludzi i zwierząt i dlatego uczyniono wyjątek dla swobodnego przemieszczania się towarów. W ramce 2 przedstawiamy dwa przykłady sformułowania takich wyjątki w ustawodawstwie Ramka 2 Swobodny przepływ towarów: dwa przykłady wyjątków ODPADY I SUBSTANCJE RADIOAKTYWNE ŚRODKI WSPÓLNOTY Dyrektywa Rady 92/3/Euroatom z 3 lutego1992 w sprawie nadzoru i kontroli transferów odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi wwożonych i wywożonych ze Wspólnoty. CEL Ustanowienie systemu wcześniejszych zezwoleń na wszelkie przemieszczanie odpadów radioaktywnych celem zwiększenia ochrony przeciwko niebezpieczeństwom wynikający z promieniowania jonizującego. EKSPORT DÓBR KULTURY ŚRODKI WSPÓLNOTY Rozporządzenie Rady (EEC) Nr 3911/92 z 9 grudnia 1992 o eksporcie dóbr kultury, Zmienione przez Rozporządzenie Rady Nr 2469/96 z 16 grudnia 1996 CEL Zharmonizowane środki kontroli eksportu dóbr kultury na zewnętrznych granicach Wspólnoty. 12

13 3 Ustawodawstwo Unii Europejskiej System prawny UE jest złożony. Każde małe i średnie przedsiębiorstwo powinno jednak mieć ogólna orientację w zakresie różnych źródeł prawa, ponieważ w coraz większym stopniu wpływają one na codzienne działania przedsiębiorstw. W tym rozdziale przedstawiamy zarys systemu prawnego UE oraz najważniejsze akty prawne odnoszące się do swobodnego przepływu towarów. 3.1 System prawny UE: przegląd W ramce 3 przedstawiamy zwięzłe zestawienie źródeł prawa wspólnotowego. Ramka 3 Prawo Wspólnot: zestawienie źródeł prawa Pierwotne prawo Wspólnot Traktaty Wtórne prawo Wspólnot rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie (oraz normy) Inne źródła umowy prawa międzynarodowego, ogólne zasady prawne, umowy miedzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi. Wszystkie traktaty (np. Traktat o WE, i Akt Europejski) łącznie są nazywane pierwotnym prawem Wspólnot. Traktaty stanowią podstawę Wspólnot. Wtórne prawo Wspólnot konkretyzuje ustawodawstwo pierwotne i stwarza ramy dla jego realizacji. Poza tymi głównymi źródłami prawa Wspólnoty są również inne źródła. Są one wymienione bez komentarza w ramce 3. Rozporządzenia wszystkich obywateli. są prawem w każdym Państwie Członkowskim: wiążącym dla niego i Dyrektywy są wiążące - dla każdego Państwa Członkowskiego do którego są skierowane ze względu na cel który ma być osiągnięty. Pozostawiają one formy i środki realizacji oraz wdrożenia uznaniu wewnętrznych instytucji Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie muszą włączyć dyrektywy do krajowych systemów prawnych. Dyrektywy są najbardziej szczegółowe i dlatego mają duży praktyczny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. 13

14 Decyzje są wiążące dla tych do których są skierowane. Często są stosowane jak szczegółowe uzupełnienie lub unacześnienie dyrektyw. Z tego względu ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa może być istotny. W odniesieniu do swobodnego przepływu towarów normy stały się bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Normy nie są instrumentem prawnym ale rezultatem rozporządzeń i dyrektyw. Normowanie jest dobrowolnym procesem opartym na uzgodnieniu pomiędzy różnymi aktorami gospodarczymi. Są one wprowadzane przez niezależne podmioty normalizacyjne działające na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. W ramach nowego podejścia (zob. rozdz. 1) Komisja zaczęła w swej polityce w coraz większym stopniu posługiwać się normami. Najpierw w obszarze harmonizacji technicznej, ICT i zamówień publicznych, a później także w obszarach takich jak: środowisko, transport, energia, konkurencyjności i ochrona konsumenta. Dalsze informacje The ABC of Community Law; European Commission, 115 stron. Numer katalogowy: PD EN-C Celem tej publikacji jest wyjaśnienie europejskiego porządku prawnego. Jest ona głównie adresowana dla nie-prawników i stara się przedstawić traktaty przy pomocy słownictwa zrozumiałego dla laika. (Źródło: UE). 3.2 Swobodny przepływ towarów: najważniejsze akty prawne Nie jest możliwe przytoczenie całego ustawodawstwa w przedmiocie swobodnego przepływu towarów. Akty prawne o charakterze ogólnym. Dyrektywa Komisji 66/683/EEC z 7 listopada 1966 usuwające wszystkie różnice w traktowaniu produktów krajowych i tych produktów które na mocy art. 9 i 10 Traktatu muszą być dopuszczone do swobodnego obrotu, istniejące w ustawach, rozporządzeniach i przepisach administracyjnych, zabraniających użycia wyżej wymienionych produktów i nakazujących użycie produktów krajowych lub też wpływających na rentowność ich użycia. 14

15 Official Journal No /11/1966 P Cel: ustanowienie systemu swobodnego przepływu towarów bez różnic w ich traktowaniu. Zmiany: Zmieniona przez (OJ L s.1) Dyrektywa Komisji 70/50/EEC z 22 grudnia 1969 oparta na przepisach art. 33(7), o zniesieniu środków wywołujących skutek równoważny do ograniczeń ilościowych w imporcie i nie objętych innymi przepisami wydanymi stosownie do Traktatu o WE. Official Journal L 013, 19/01/1970 s Cel: zniesienie środków utrudniających lub podrażaj import w stosunku do zbywania produktów krajowych. Dyrektywa Komisji 83/643/EEC z 1 grudnia 1983 o ułatwieniu fizycznej kontroli i formalności administracyjnych w odniesieniu do przewozu towarów między Państwami Członkowskimi. Official Journal L 359, 22.12/1983 s Cel: ułatwienie przewozu towarów między Państwami Członkowskimi przez wydanie przepisów dotyczących fizycznych kontroli i formalności administracyjnych. Zmiany: Zmieniona przez (OJ L s.33) Zmieniona przez (OJ L s.47) Dyrektywa Rady 85/347/EEC z 25 lipca 1985 o zbliżeniu ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty Official Journal L 210, 07/08/1985 s Cel: wyjaśnić rozporządzenie dotyczące odpowiedzialności producentów za produkty wadliwe. Zmiany: Wprowadzone przez (OJ L s.263) Wprowadzone przez (OJ L s.321) Zmieniona przez (OJ L s.20) 15

16 Dyrektywa Rady 92/50/EEC z 18czerwca 1992 odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień na usługi publiczne Official Journal L 209, 24/07/1992 s Fińskie specjalne wydanie...: Rozdział 6 Zeszyt 3 s.139 Szwedzkie specjalne wydanie...: Rozdział 6 Zeszyt 3 s.139 Cel: ustanowienie przepisów dotyczących koordynacji procedur udzielania zamówień na usługi publiczne. Zmiany: Zob. (OJ s.1) Zmieniona przez 194N Zmieniona przez (OJ L s.1) Dyrektywa Rady 92/59 EEC z 29 czerwca 1992 o ogólnym bezpieczeństwie produktów Official Journal L 228, 11/08/1992 s Cel: zapewnić, że produkty wprowadzane na rynek są bezpieczne jako, że nie ma szczegółowych przepisów w regulacjach prawnych Wspólnoty odnoszących się do tych produktów. Dyrektywa Rady 93/5/EEC z 25 lutego 1993 o pomocy dla Komisji i współpracy Państw Członkowskich naukowym badaniu problemów odnoszących się do żywności Official Journal No L 052, 04/03/1993 s Fińskie specjalne wydanie...: Rozdział 15 Zeszyt 12 s.87 Szwedzkie specjalne wydanie...: Rozdział 15 Zeszyt 12 s.87 Cel: zapewnić współpracę stosownych władz i podmiotów Państw Członkowskich z Komisją i udzielenie jej potrzebnego wsparcia w naukowym badaniu problemów interesu publicznego w odniesieniu do żywności. Zmiany: Zmieniona przez (OJ L s.33) Zmieniona przez (OJ L s.47) Dyrektywa 98/6/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 o ochronie konsumentów i wskazywaniu cen produktów oferowanych konsumentom 16

17 Official Journal L 080, 18/03/1998 s Cel: ustalenie sposobu wskazywania ceny sprzedaży i ceny jednostki miary produktów oferowanych przez handlowców konsumentom, w celu poprawy informacji dla konsumentów i ułatwienia porównywania cen. Dyrektywa 98/34/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 ustanawiająca procedury dostarczania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych Official Journal L 204, 21/07/1998 s Cel: wprowadzenie procedury dostarczania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych. Zmieniona przez (OJ L s.180 Dyrektywa Rady 200/47/EC z 20 lipca 2000 zmieniająca Dyrektywy 69/169/EEC i 92/12/EEC w przedmiocie czasowych ilościowych ograniczeń importu piwa z Finlandii Cel: ustanowienie czasowych ograniczeń ilościowych importu piwa z Finlandii. Akty prawne o charakterze szczegółowym Nowe podejście Nowe podejście stanowi innowacyjny sposób harmonizacji technicznej. Wprowadza ono - miedzy innymi jasne rozgraniczenie odpowiedzialności między ustawodawcą UE i Europejskimi podmiotami normalizacyjnymi CEN, CENELEC i ETSI w przepisach prawnych umożliwiających swobodny przepływ towarów. Od 1987r. zaczęło stopniowo obowiązywać około 20 dyrektyw, przyjętych na podstawie Nowego Podejścia i Globalnego Podejścia. Dyrektywy te wymienione w ramce poniżej miały podwójny cel: ustanowienie równych reguł gry dla swobodnego obrotu towarowego na rynku wewnętrznym oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony. Wspólnym elementem w tych aktach prawnych jest to, że ograniczają się one tylko do przyjęcia istotnych obowiązkowych wymogów, definicji właściwych procedur oceny zgodności i wprowadzenia oznaczenia CE (zob. również Rozdział 1). Przy tym podejściu przedsiębiorstwa ma najszerszą możliwość wyboru sposobu spełnienia ich obowiązków. Europejskie podmioty normalizacyjne maja zadanie sporządzenia norm technicznych, oferujących drogę zapewnienia zgodności z tymi obowiązkami. 17

18 Dyrektywa (przytoczona w niniejszym przewodniku) Numer dyrektywy, Zmiany Data wejścia w życie 1. Urządzenia niskich napięć (1) 73/23/EEC 93/68/EEC 19/8/74 1/1/95 1/1/97 1/1/97 2. Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EEC 90/448/EEC 93/68/EEC 1/7/90 1/7/91 1/1/95 1/7/92 1/1/97 3. Zabawki 88/378/EEC 93/68/EEC 1/1/90 1/1/95 1/1/97 4. Produkty budowlane 89/106/EEC 93/69/EEC 27/6/91 1/1/95 1/1/97 5. Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 1/1/92 28/10/92 1/1/95 31/12/95 1/1/97 (98/13/EC) (2) 6/11/92 6. Maszyny (3) 98/37/EC 1/1/93 1/1/93 1/1/95 1/1/95 31/12//94 31/12/94 31/12/96 1/1/97 98/79/EC 7/6/00 7. Osobiste wyposażenie ochronne 89/68/EEC 93/68/EEC 1/7/92 1/1/95 30/6/95 1/1/97 93/95/EEC 96/58/EC 29/1/94 1/1/97 8. Nie-automatyczne przyrządy wagowe 90/384/EEC 93/68/EEC 1/1/93 1/1/95 31/12/02 1/1/97 9. Aktywne, wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EEC 93/42/EEC 1/1/93 1/1/95 31/12/95 14/6/98 93/68/EEC 1/1/ Urządzenia gazowe 90/396/EEC 93/68/EEC 1/1/92 1/1/95 31/12/95 1/1/ Kotły grzejne 92/42/EEC 93/68/EEC 1/1/94 1/1/95 31/12/97 1/1/ Materiały wybuchowe do 93/15/EEc 1/1/95 31/12/02 zastosowań cywilnych 13. Urządzenia medyczne 93/42/EEC 98/79/EC 1/1/95 7/6/00 14/6/98 30/6/ Potencjalnie wybuchowe 94/9/EC 1/3/96 30/6/03 atmosfery 15. Statki rekreacyjne 94/25/EC 16/6/96 16/6/ Dźwigi 95/16/EC 1/7/97 30/6/ Urządzenia chłodnicze 96/97/EEC 3/9/ Urządzenia ciśnieniowe 97/23/EEC 29/11/99 29/5/ Wyposażenie terminali telekomunikacyjnych (4) 98/13/EC 6/11/92 1/5/92 1/1/ Diagnostyczne urządzenia 98/79/EC 7/6/00 7/12/03 medyczne in vitro 21. Wyposażenie terminali radiowych i telekomunikacyjnych (5) 7/12/05 95/5/EC 8/4/00 7/4/00 7/4/01 Zakończenie okresu przejściowego 18

19 Pakowanie i odpady opakowaniowe 94/62/EC 30/6/96 31/12/99 (1) Dyrektywa ta - sporządzona w 1973r zanim powstała koncepcja Nowego Podejścia i Globalnego Podejścia - została w 1993r. w pewnym zakresie dostosowana do innych dyrektyw Nowego Podejścia. (2) Nie jest to modyfikacja dyrektywy odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej ale ma wpływ na jej stosowanie (3) Dyrektywa ta kodyfikuje w tekście jednolitym Dyrektywę 89/392/EEC zmienioną przez Dyrektywę 91/368/EEC, 93/44/EEC i 93/68/EEC. Data wejścia w życie określona została w dyrektywie oryginalnej. (4) Dyrektywa ta kodyfikuje w jednolitym tekście Dyrektywę 91/263/EEC zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EEC i uzupełniającą Dyrektywę 93/97/EEC. Data wejścia w życie określona została w dyrektywie oryginalnej. (5) Dyrektywa ta zastępuje dyrektywę o Wyposażeniu terminali telekomunikacyjnych. Nowe Podejście w Internecie: Normy Uchwała Rady z o Roli normalizacji w Europie. Uchwała została opublikowana w OJ C 141 z Raport Komisji z dla Rady i Parlamentu Europejskiego o Skuteczności i odpowiedzialności Normalizacji Europejskiej w warunkach Nowego Podejścia COM(98)291 Raport ten opisuje stosunek wzajemny stosunek Nowego Podejścia i normalizacji i kładzie nacisk na odpowiedzialność w normalizacji. Następnie wskazuje on sposób oceny skuteczności oraz formułuje szereg propozycji dla podniesienia skuteczności. Dalsze informacje Studium wpływu normalizacji dla ilościowej i jakościowej analizy na jakie aspekty gospodarki i społeczeństwa wpływa normalizacja i w jakim stopniu Nowe Podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji przegląd normalizacji i norm zharmonizowanych w warunkach Nowego Podejścia Normalizacja Nowego Podejścia jest wynikiem wspólnych wysiłków CEN, CENELEC i ETSI w dziedzinie dostarczania informacji o normach i dróg do procesu normalizacji. 19

20 Europejskie organizacje normalizacyjne CEN Europejski Komitet Normalizacji CENELEC Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Stare podejście Stare podejście obejmuje akty prawne odnoszące się do wielu dziedzin przemysłu. Jest ono przedstawione w Różowej Księdze DG Przedsiębiorczość.. Lista strukturalna dorobku Wspólnoty przedstawia odniesienia do istniejących aktów prawnych Wspólnoty i innych środków znajdujących się w zarządzie DG Przedsiębiorczość. Ta Dyrekcja Generalna obejmuje także politykę względem małych i średnich przedsiębiorstw. W chwili obecnej księga nie jest dostępna w internecie ale ma się tam znaleźć w 2001r. Zawiera ona akty prawne UE w następujących dziedzinach: pojazdy mechaniczne żywność chemikalia farmaceutyki kosmetyki metrologia prawna i indywidualne pakowanie ryzyko elektryczne i wyposażenie elektryczne konsumenci inne grupy produktów środki horyzontalne i proceduralne polityka przemysłowa Ustawodawstwo w tych dziedzinach jest niezmiernie szerokie i szczegółowe. Na przykład do pojazdów mechanicznych odnoszą się setki rozporządzeń. Z tego powodu ograniczyliśmy się tylko do przedstawienia powyższej listy grup produktów. 20

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ towarów Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów

Swobodny przepływ towarów Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów Swobodny przepływ towarów Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Swobodny przepływ towarów Przewodnik stosowania

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo