Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Business Support Programme - SMECA - Materiał szkoleniowy Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej MKB Holandia

2 Spis treści 1. Kontekst 1.1. Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE 1.2. Pierwsze lata 1.3. Biała Księga i Jednolity Akt Europejski 1.4. Usuwanie barier technicznych: 3 instrumenty 2. Swobodny przepływ towarów: definicja przedmiotu 2.1. Towary 2.2. Swobodny przepływ towarów: ogólny zakres 2.3. Wyjątki 3. Ustawodawstwo Unii Europejskiej 3.1. System prawny UE: przegląd 3.2. Swobodny przepływ towarów: najważniejsze akty prawne 4. Wpływ na MSP 4.1. Dostęp do rynku europejskiego 4.2. Główne bariery dla MSP 5. Perspektywy 5.1. Strategia Rynku Wewnętrznego 5.2. Proponowane nowe przepisy 6. Jak odnosić korzyści z rynku wewnętrznego: lista pytań sprawdzających 2

3 1. Kontekst Historia Unii Europejskiej obejmuje okres ponad półwiecza. W tym miejscu przedstawiamy krótki rys historyczny. Skupimy się na swobodnym przepływie towarów, a w szczególności najważniejszych związanych z nim wydarzeniach Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE Podstawy konstytucyjne Unii Europejskiej (UE) zostały stworzone przez: Traktat Paryski (powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w 1951r.), Traktat Rzymski z 1957r. (powołujący do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG)/ Traktat o WE i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ), który został zmieniony przez Jednolity Akt Europejski (1986), Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej (1992) i Traktat Amsterdamski z 1997r.. Traktat o WE został podpisany w 1957r. i wszedł w życie 1 stycznia 1958r.. Ustanowił on zadania/cele dla Wspólnoty i określił w sposób ogólny środki/instrumenty. Zadania WE są następujące: wspieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, trwałego i zrównoważonego wzrostu, zwiększonej stabilizacji, szybkiego wzrostu poziomu życia i ściślejszych stosunków ekonomicznych pomiędzy Państwami Członkowskimi (Traktat o WE, art.2). Środki realizacji tych celów zostały opisane w art.3 c Traktatu o WE: rynek wewnętrzny charakteryzujący się zniesieniem przeszkód dla swobodnego przepływu towarów, osób usług i kapitału między Państwami Członkowskimi Pierwsze lata Sukcesy W 1958r UE składała się z sześciu państw (państwa założycielskie): Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych do UE przyłączyły się dalsze państwa europejskie. Traktat o WE ustanowił ostateczny termin dwunastoletni do usunięcia wszystkich barier dla wspólnego rynku. Termin ten nie został dotrzymany. Tworzenie unii celnej zostało jednak zakończone w 1968r. Oznacza to, że zostały wyeliminowane wszystkie cła w handlu między założycielskimi 3

4 Państwami Członkowskimi i wprowadzono Wspólną Taryfę Celną. Jest to zewnętrzna taryfa która stosuje się do krajów trzecich. Zniesienie wewnętrznych taryf celnych stało się bodźcem do rozwoju gospodarczego. Obroty w handlu wewnątrz Wspólnoty wzrosły nadzwyczajnie a konsumenci odnieśli korzyści w postaci niższych cen i rozszerzenia dostępnej oferty towarów. Problemy W latach siedemdziesiątych stało się jednak jasne, że utrzymuje się nadal wiele innych barier, na przykład różne normy w Państwach Członkowskich. W rezultacie rzeczywisty swobodny przepływ towarów nie istniał. Komisja Europejska i Rada były władne do usunięcia tych barier lecz tylko wtedy gdy Rada działała jednomyślnie. Ponieważ do UE przystąpiło więcej państw a Państwa Członkowskie chroniły interesy swoich gospodarek usuniecie barier okazało się w praktyce niemożliwe. Na szczęście art. 30 Traktatu o WE oferował pomoc praktyczna dla firm napotykających na problemy w eksporcie z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego. Art. 30 stwierdza: (...) ograniczenie ilościowe w imporcie między Państwami Członkowskimi i wszelkie środki o podobnym skutku (...) są zabronione. Przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu wytoczono kilka spraw. Rolą Trybunału jest zapewnienie, że prawo Wspólnoty jest interpretowane i wykonywane zgodnie z Traktatami. Znane są zwłaszcza spray Dassonville (1974) i Cassis de Dijon (1979) (ich obszerny opis zob. poniżej w ramce 1.) Sąd orzekł w tych i innych sprawach, że tego rodzaju nie-ilościowe ograniczone są niedozwolone. W kilku innych sprawach potwierdził on jednak ważność niektórych szczegółowych przepisów w niektórych Państwach Członkowskich Biała Księga i Jednolity Akt Europejski Stało się więc jasne, że same kompetencje sądu nie doprowadzą do jednolitego rynku z rzeczywistą swobodą przepływu towarów. Jako odpowiedź na ten wielki problem Komisja sporządziła Białą Księgę Dokończenie Rynku Wewnętrznego. Dokument ten zidentyfikował około 300 przeszkód (fizycznych, technicznych i fiskalnych). Zawierał on również środki prawne niezbędne dla usunięcia tych przeszkód w celu stworzenia rzeczywistego rynku wewnętrznego. Większość pomysłów w Białej Księdze nie była nowa, jednak nadała ona procesowi integracji nowy polityczny impet, który prawie wygasł w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. 4

5 Na podstawie tego ważnego dokumentu sformułowano Jednolity Akt Europejski (JAE). Został on podpisany w 1986r. i wszedł w życie w 1987r. Począwszy od tego momentu nie istniał już wymóg jednomyślności. Środki odnoszące się do wspólnego rynku towarów (i usług) mogły być przyjmowane kwalifikowaną większością. Przyspieszyło to proces integracji. Ponadto JAE stwierdzał, że: Wspólnota przyjmie środki zmierzające do postępującego tworzenia wewnętrznego rynku w okresie do 31 grudnia 1992r.(...) Rynek wewnętrzny będzie obejmował obszar bez granic wewnętrznych w którym będzie zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.. 1 stycznia 1993r. jednolity rynek został wprowadzony. Od tego momenty towary przekraczające wewnętrzne granice Wspólnoty przestały podlegać kontroli celnej na granicach. Zamiast tego stosuje się obecnie w Państwach Członkowskich kontrolę administracyjną na poziomie przedsiębiorstw. W przypadku handlu towarami między firmami w Państwach Członkowskich podatek od wartości dodanej (VAT) nakładany jest w państwie do którego towary są transportowane (zasada kraju przeznaczenia) według stawek i warunków tego Państwa Członkowskiego. Firma będąca dostawcą towarów stosuje stawkę zerową. Opłaty celne UE według Wspólnej Taryfy Celnej muszą być płacone tylko wtedy gdy towary przywożone są z zewnątrz i wprowadzane do obrotu na obszarze celnym UE. Po zapłaceniu należności celnych obrót towarów na rynku wewnętrznym UE jest wolny. Jednolity rynek UE z 370 mln. konsumentów i milionem firm jest obecnie największy w świecie uprzemysłowionym. 5

6 Ramka 1 Swobodny przepływ towarów : dwa ważne orzeczenia sądowe Dassonville, 11 lipiec 1974, 8/74 W Belgii uznanie oznaczenia pochodzenia towaru wymagało potwierdzenia przez rząd Belgijski. Ponadto prawo belgijskie zabraniało importu napojów alkoholowych posiadających uznane oznaczenie pochodzenia jeśli nie towarzyszył im dokument poświadczający ich prawo do takiego oznaczenia. Rząd belgijski oficjalnie uznał Scotch Whisky jako oznaczenia pochodzenia. Gustave Dassonville, hurtownik prowadzący interesy we Francji i jego syn, Benoit Dassonville który kierował oddziałem firmy w Belgii, sprowadził do Belgii z Francji pewną ilość Scotch Whisky Johnnie Walker i Vat 69. Ponieważ Francja nie wymagała świadectwa pochodzenia na Scotch Whisky, Dassonville nie posiadał zaświadczenia od władz brytyjskich. Przygotowując import whisky do Belgii Dassonville wydrukował metki z napisem Swiadectwo pochodzenia brytyjskich władz celnych i dodał wpisany ręcznie numer i datę francuskiego poświadczenia wywozu, co wyczerpywało formalności wymagane przez przepisy francuskie. Władze belgijskie uznały dokument za niewystarczający i wytoczyły przeciwko Dassonville proces o naruszenie prawa belgijskiego zarzucając mu nieposiadanie właściwych dokumentów. Także dwóch wyłącznych importerów Johnnie Walker i Vat 69 wytoczyło powództwa cywilne. Sąd pierwszej instancji w Brukseli wydał wstępne orzeczenie stosownie do art. 30 Traktatu o WE. Sąd orzekł: Wszelkie przepisy handlowe wydane przez Państwa Członkowskie zdolne do tworzenia bezpośrednio lub pośrednio, faktycznie lub potencjalnie przeszkód dla handlu wewnątrz Wspólnoty powinny być uważane za środki mające skutek równoznaczny z ograniczeniami ilościowymi. Ponieważ kupcowi zamierzającemu sprowadzić do Belgii Scotch Whisky będącą już w wolnym obrocie we Francji, inaczej niż importerowi sprowadzającemu towar bezpośrednio z kraju producenta, było bardzo trudno uzyskać odpowiedni dokument, sąd uznał, że żądania belgijskie stanowią przeszkodę dla handlu wewnątrz Wspólnoty. Źródło: New York University School of Business, prof. Weiler,1997 Cassis de Dijon, 20 luty 1979, 120/78 W przypadku Cassis de Dijon Europejski Trybunał Sprawiedliwości obalił niemiecki zakaz importu. Zakaz obejmował import, sprzedaż i/lub marketing likierów w Niemczech które nie odpowiadały minimalnym normom niemieckiego alkoholu. W tym przypadku chodziło o francuski likier Cassis de Dijon. Zawiera on 15-20% alkoholu, podczas gdy norma niemiecka wymaga 25%. Rząd niemiecki opierał swą argumentację na rzecz ważności przepisów w pierwszym rzędzie na względach zdrowotnych utrzymując, że istniejące przepisy służą ograniczaniu rozprzestrzeniania się napojów alkoholowych na niemieckim rynku. Przekonywał, że napoje z niską zawartością alkoholu powodują tolerancję w stosunku do alkoholizmu w większym stopniu niż napoje z wysoką zawartością alkoholu. Po wniesieniu sprawy przed sądy niemieckie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ponieważ Cassis odpowiada normom francuskim nie może nie być dopuszczony do obrotu na rynku niemieckim (art.30). Po odrzuceniu żądań niemieckiej obrony sąd sformułował ogólną zasadę która obecnie stanowi najbardziej znaną część orzeczenia: Nie (...) ma ważnych powodów dla których napoje alkoholowe nie mogłyby być wprowadzane do innego Państwa Członkowskiego, jeśli są one legalnie produkowane i sprzedawane w jednym z Państw Członkowskich. Sąd orzekł, że bariery w handlu są dozwolone wyłącznie dla spełnienia obowiązujących wymagań odnoszących się do: (1) skuteczność nadzoru fiskalnego, (2) ochrona zdrowia publicznego, (3) uczciwość transakcji handlowych, (4) ochrona konsumenta. Kiedy te warunki są zagrożone i zakazy importowe są uznane za ważne, określi Komisja ustanawiając w formie dyrektywy minimalne normy. Państwa Członkowskie będą nastepnie zobowiązane do harmonizacji ich norm dla spełnienia kryteriów ustanowiony ch przez dyrektywę Komisji. Źródło: Trade and Environment Database. (TED) 6

7 1.4. Usuwanie barier technicznych: 3 instrumenty Techniczne bariery dla handlu są obecnie najszerzej występującą przeszkodą dla swobodnego obrotu towarowego na rynku UE (zob. także rozdz. 4, par.4.2.) Ograniczający wpływ na handel tych krajowych barier regulacyjnych wynika rekonfiguracji produktów dla uzyskania ich zgodności ze specyfikacjami kraju partnerskiego. Ocenia się, że w roku 1985 w UE współistniało ponad różnych krajowych specyfikacji. Obecnie 76% wartości handlu wewnętrznego w UE podlega obowiązkowym specyfikacjom technicznym. Gdyby cała ta działalność gospodarcza była regulowana wyłącznie na poziomie krajowym, można by oczekiwać, że duża jej część byłaby narażona na ryzyko barier technicznych. W UE używa się trzech instrumentów dla uporania się z problemem barier technicznych: prewencja przeciwko wprowadzaniu nowych barier technicznych dla handlu wzajemne uznawania harmonizacja techniczna ( Nowe Podejście ) Prewencja przeciwko wprowadzaniu nowych barier technicznych dla handlu Władze prawodawcze wykazują stałą skłonność do rozszerzania lub zmieniania sieci krajowych regulacji technicznych, w rezultacie postępującego rozwoju technologii i produktów a także innowacji w zakresie produktów. W praktyce państwa członkowskie nadal koncentrują wiele energii regulacyjnej dokładnie w tych sektorach gdzie przyjęto odpowiednie ustawodawstwo UE (np. żywność, sprzęt transportowy, produkty chemiczne i farmaceutyczne, wyposażenie telekomunikacyjne, produkty budowlane, inżynieria mechaniczna). Stworzona została procedura wzajemnego informowania się (Dyrektywa 98/34/EC, zmieniona przez Dyrektywę 98/48/EC) oferująca Komisji i Państwom Członkowskim: możliwość rozważenia wszelkich krajowych projektów regulacyjnych, oraz zaoponowania przeciwko wszelkim potencjalnie ograniczającym handel przepisom jeszcze zanim staną się obowiązującym prawem Ponadto wszedł w życie (1 stycznia 1997r.) wymóg informowania przez Państwa Członkowskie o wszelkich produktach w odniesieniu do których powstrzymują się one od wzajemnego uznawania. W ten sposób toruje się drogę do systematycznej analizy wszystkich 7

8 produktów w stosunku do których Państwa Członkowskie uważają, że przepisy krajowe reprezentują jakościowo różne poziomy ochrony regulacyjnej, z punktu widzenia: ustalenia czy ocena ta ma obiektywne podstawy, oraz czy konieczne jest podjęcie właściwych działań. Wzajemne uznawanie Państwa Członkowskie zwykle regulują ryzyka związane z tym samym produktem w różny sposób. Ogólnie, produkty wytwarzane zgodnie z różnymi krajowymi regulacjami technicznymi dotyczącymi tych samych ryzyk związanych z produktami uznawane są za równoważne w kategoriach reprezentowanego przez nie poziomu ochrony. Uznając to, stosownie do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Cassis de Dijon (zob. tekst w ramce 1). Państwa Członkowskie muszą zgodzić się na dostęp do rynku produktów wytwarzanych zgodnie ze specyfikacjami kraju partnerskiego, reprezentującymi równoważny poziom ochrony z punktu widzenia określonych przepisami celów. Wzajemne uznawanie może być względnie skuteczne dla wyposażenia i trwałych dóbr konsumpcyjnych. Stosowanie tego rozwiązania napotyka jednak na trudności w przypadkach gdy ryzyko produktowe jest wysokie (np. środki farmaceutyczne) a konsumenci względnie użytkownicy są bezpośrednio narażeni. Są również inne nie załatwione sprawy: w przypadkach gdy krajowe podejścia do regulacji technicznych są tak rozbieżne, że łatwe zastosowanie tej zasady jest wykluczone np. gdy konsumenci są bezpośrednio narażeni na ryzyka związane z produktami, zasada wzajemnego uznawania może odgrywać tylko ograniczoną rolę w zapewnianiu swobodnego obrotu. Jeśli swobodny obrót w całej UE tego rodzaju produktami na się stać rzeczywistością, może być niezbędna pewna harmonizacja w zakresie dopuszczalności produktów, ich składu i oznaczania. w przypadkach gdy wybranym podejściem jest wzajemne uznawanie, inspektoraty zdrowia i bezpieczeństwa krajów importujących mogą nie być w stanie ocenić wiarygodności świadectwa zgodności produktów z odpowiednimi specyfikacjami kraju eksportującego. Niezbędna jest szersza wymiana informacji na temat krajowych przepisów i związanych z nimi procedur oceny zgodności, oraz rozwój powszechnie uznawanych systemów akredytacji dla autoryzacji testowania i podmiotów certyfikujących nawet w przypadku przezwyciężenia przeszkód regulacyjnych dla swobodnego obrotu 8

9 towarowego preferencje konsumentów importującego Państwa Członkowskiego dla produktów wytwarzanych zgodnie z lokalnymi (dobrowolnymi) specyfikacjami, mogą stanowić dodatkową, nie-regulacyjną, techniczną przeszkodę dla importowanych produktów. Obecnie uważa się, że zdolność zasady wzajemnego uznawania do tworzenia warunków dla swobodnego obrotu towarowego nie jest zadowalająca. Jednym z głównych problemów są ograniczone możliwości podejmowania działań przeciwko naruszeniom. Harmonizacja techniczna Gdy założenie równoważności poziomów ochrony regulacyjnej reprezentowanej przez krajowe przepisy jest niemożliwe do przyjęcia, jedyną możliwą drogą do usunięcia barier technicznych o które chodzi jest zawarcie umowy (opartej na zasadzie kwalifikowanej większości głosów) o wspólnym systemie prawnie wiążących wymogów. Po zawarciu takiej umowy żadne dalsze prawne utrudnienia nie mogą zamknąć dostępu do jakiegokolwiek rynku w UE produktów spełniających te wymogi. Ustawodawstwo UE harmonizujące specyfikacje techniczne charakteryzuje się dwoma różnymi podejściami: stare podejście (harmonizacja szczegółowa) nowe podejście (istotne wymogi) Stare podejście: szczegółowe środki harmonizacji W przypadku niektórych produktów sam charakter związanego z nimi ryzyka wymaga odrębnej regulacji w odniesieniu do każdego produktu lub nawet każdego komponentu. Jeśli od środków UE wymaga się skuteczności w zakresie zapewnienia swobodnego obrotu towarowego, to stosowne przepisy UE muszą być dostatecznie szczegółowe aby zapewnić ochronę przed tym ryzykiem. W przypadkach gdy przed wprowadzeniem produktów na rynek wymagana jest rejestracja lub formalne dopuszczenie krajowego organu, konieczne jest zastosowanie skoordynowanego podejścia do testowania produktów lub scentralizowanego podejścia (pojazdy silnikowe) do procedur, albo też kombinacji obu podejść łącznie (środki farmaceutyczne). Przyjęcie programu szczegółowego ustawodawstwa harmonizacyjnego zdaje się przezwyciężać głęboko zakorzenione techniczne bariery dla handlu w sektorach mających 9

10 ponad 30% udział w wartości handlu wewnętrznego UE (np. pojazdy silnikowe, chemikalia, farmaceutyki, żywność). Nowe podejście: regulacja istotnych wymogów Tak zwane nowe podejście do technicznej harmonizacji zostało wprowadzone w 1985r w oparciu o podział odpowiedzialności pomiędzy władzami publicznymi z jednej strony, a producentami i jednostkami zajmującymi się testowaniem, certyfikacją i normalizacją z drugiej strony. Kluczowe składniki nowego podejścia są następujące: ustawodawstwo ogranicza się do wymogów które są istotne dla zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony dla przedmiotowego interesu zbiorowego jednostki normalizujące mają za zadanie zdefiniowanie szczegółowych rozwiązań technicznych których charakter pozostaje dobrowolny zastosowanie tych rozwiązań (normy zharmonizowane) stwarza domniemanie zgodności z istotnymi wymogami producenci są prawnie odpowiedzialni za zapewnienie, żę wszystkie sprzedawane produkty są zgodne z istotnymi wymogami ocena zgodności dokonywana jest przez jednostki testujące i certyfikujące. Są one desygnowane przez władze Państwa Członkowskiego które ponoszą odpowiedzialność za ich działalność. Państwa Członkowskie wzajemnie uznają świadectwa zgodności wydawane przez podmioty desygnowane przez inne Państwa Członkowskie ( jednostki notyfikowane ) Nowe podejście zostało zastosowane w wielu sektorach obejmujących zarówno towary konsumpcyjne jak i wyposażenie. Dalsze informacje lista norm przyjętych dla realizacji dyrektyw nowego podejścia: ogólna informacja: i przyjęte dyrektywy nowego podejścia są opublikowane w serii L, Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Propozycje dyrektyw nowego podejścia są publikowane w serii C Dziennika Urzedowego. 10

11 2. Swobodny przepływ towarów: definicja przedmiotu Swobodny przepływ towarów jest jedną z czterech podstawowych wolności przedsiębiorstw i obywateli w UE stanowi kamień węgielny rynku wewnętrznego. Czym jednak są towary? Co oznacza swobodny przepływ? i czy wszystkie towary mogą swobodnie przemieszczać się wewnątrz UE? 2.1 Towary Wszystko co produkowane jest w UE jest albo towarem albo usługą. Wszystkie produkty są podzielone na te dwie kategorie. Dzielą się one dalej na kategorie produktów konsumpcyjnych i przemysłowych lub też pośrednich. Towary stanowią produkty materialne. Materialne oznacza takie których istnienie można odczuć i/lub stwierdzić przy pomocy zmysłu wzroku i/lub zapachu i /lub które mogą być składowane. Towary można podzielić na trwałe (np. samochody, zabawki, pralki) i nietrwałe ( np. produkty żywnościowe). 2.2 Swobodny przepływ towarów: ogólny zakres W art. 9 i 10 Traktatu o WE określono zakres zasady swobodnego przepływu towarów w odniesieniu do towarów i krajów których ona dotyczy. Podstawą Wspólnoty jest unia celna która obejmuje cały obrót towarowy i której konsekwencją jest zakaz nakładania ceł importowych i eksportowych oraz wszelkich opłat o podobnych skutkach w obrocie między Państwami Członkowskimi, a także przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z krajami trzecimi (Traktat o WE, art.9). Przepisy te (...) stosuje się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich i do produktów sprowadzonych z trzecich krajów które znajdują się w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich (Traktat o WE, art. 10-1). 2.3 Wyjątki Czy więc wszystkie towary są dopuszczone do swobodnego obrotu pomiędzy Państwami Członkowskimi? Niezupełnie. Istnieją niektóre wyjątki, o których wspomina art. 36 Traktatu o WE. Art. 36 stwierdza: Przepisy art.30 (...) nie wykluczają zakazów lub ograniczeń w imporcie, eksporcie lub tranzycie towarów mających swoje uzasadnienie w: 11

12 moralności publicznej, porządku publicznym lub bezpieczeństwie publicznym ochronie zdrowia, życia, ludzi, zwierząt lub roślin ochronie skarbów narodowych posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, albo ochronie własności przemysłowej lub handlowej. Tego rodzaju ograniczenia nie powinny jednak stanowić środka arbitralnej dyskryminacji lub ukrytych ograniczeń dla handlu między krajami Dobrym przykładem w tym przedmiocie jest embargo ogłoszone przez Komisję na produktu w łańcuchu zaopatrzenia w mięso wołowe, w rezultacie choroby szalonych krów (BSE). W tym przypadku wchodzi w grę zdrowie ludzi i zwierząt i dlatego uczyniono wyjątek dla swobodnego przemieszczania się towarów. W ramce 2 przedstawiamy dwa przykłady sformułowania takich wyjątki w ustawodawstwie Ramka 2 Swobodny przepływ towarów: dwa przykłady wyjątków ODPADY I SUBSTANCJE RADIOAKTYWNE ŚRODKI WSPÓLNOTY Dyrektywa Rady 92/3/Euroatom z 3 lutego1992 w sprawie nadzoru i kontroli transferów odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi wwożonych i wywożonych ze Wspólnoty. CEL Ustanowienie systemu wcześniejszych zezwoleń na wszelkie przemieszczanie odpadów radioaktywnych celem zwiększenia ochrony przeciwko niebezpieczeństwom wynikający z promieniowania jonizującego. EKSPORT DÓBR KULTURY ŚRODKI WSPÓLNOTY Rozporządzenie Rady (EEC) Nr 3911/92 z 9 grudnia 1992 o eksporcie dóbr kultury, Zmienione przez Rozporządzenie Rady Nr 2469/96 z 16 grudnia 1996 CEL Zharmonizowane środki kontroli eksportu dóbr kultury na zewnętrznych granicach Wspólnoty. 12

13 3 Ustawodawstwo Unii Europejskiej System prawny UE jest złożony. Każde małe i średnie przedsiębiorstwo powinno jednak mieć ogólna orientację w zakresie różnych źródeł prawa, ponieważ w coraz większym stopniu wpływają one na codzienne działania przedsiębiorstw. W tym rozdziale przedstawiamy zarys systemu prawnego UE oraz najważniejsze akty prawne odnoszące się do swobodnego przepływu towarów. 3.1 System prawny UE: przegląd W ramce 3 przedstawiamy zwięzłe zestawienie źródeł prawa wspólnotowego. Ramka 3 Prawo Wspólnot: zestawienie źródeł prawa Pierwotne prawo Wspólnot Traktaty Wtórne prawo Wspólnot rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie (oraz normy) Inne źródła umowy prawa międzynarodowego, ogólne zasady prawne, umowy miedzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi. Wszystkie traktaty (np. Traktat o WE, i Akt Europejski) łącznie są nazywane pierwotnym prawem Wspólnot. Traktaty stanowią podstawę Wspólnot. Wtórne prawo Wspólnot konkretyzuje ustawodawstwo pierwotne i stwarza ramy dla jego realizacji. Poza tymi głównymi źródłami prawa Wspólnoty są również inne źródła. Są one wymienione bez komentarza w ramce 3. Rozporządzenia wszystkich obywateli. są prawem w każdym Państwie Członkowskim: wiążącym dla niego i Dyrektywy są wiążące - dla każdego Państwa Członkowskiego do którego są skierowane ze względu na cel który ma być osiągnięty. Pozostawiają one formy i środki realizacji oraz wdrożenia uznaniu wewnętrznych instytucji Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie muszą włączyć dyrektywy do krajowych systemów prawnych. Dyrektywy są najbardziej szczegółowe i dlatego mają duży praktyczny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. 13

14 Decyzje są wiążące dla tych do których są skierowane. Często są stosowane jak szczegółowe uzupełnienie lub unacześnienie dyrektyw. Z tego względu ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa może być istotny. W odniesieniu do swobodnego przepływu towarów normy stały się bardzo ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Normy nie są instrumentem prawnym ale rezultatem rozporządzeń i dyrektyw. Normowanie jest dobrowolnym procesem opartym na uzgodnieniu pomiędzy różnymi aktorami gospodarczymi. Są one wprowadzane przez niezależne podmioty normalizacyjne działające na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. W ramach nowego podejścia (zob. rozdz. 1) Komisja zaczęła w swej polityce w coraz większym stopniu posługiwać się normami. Najpierw w obszarze harmonizacji technicznej, ICT i zamówień publicznych, a później także w obszarach takich jak: środowisko, transport, energia, konkurencyjności i ochrona konsumenta. Dalsze informacje The ABC of Community Law; European Commission, 115 stron. Numer katalogowy: PD EN-C Celem tej publikacji jest wyjaśnienie europejskiego porządku prawnego. Jest ona głównie adresowana dla nie-prawników i stara się przedstawić traktaty przy pomocy słownictwa zrozumiałego dla laika. (Źródło: UE). 3.2 Swobodny przepływ towarów: najważniejsze akty prawne Nie jest możliwe przytoczenie całego ustawodawstwa w przedmiocie swobodnego przepływu towarów. Akty prawne o charakterze ogólnym. Dyrektywa Komisji 66/683/EEC z 7 listopada 1966 usuwające wszystkie różnice w traktowaniu produktów krajowych i tych produktów które na mocy art. 9 i 10 Traktatu muszą być dopuszczone do swobodnego obrotu, istniejące w ustawach, rozporządzeniach i przepisach administracyjnych, zabraniających użycia wyżej wymienionych produktów i nakazujących użycie produktów krajowych lub też wpływających na rentowność ich użycia. 14

15 Official Journal No /11/1966 P Cel: ustanowienie systemu swobodnego przepływu towarów bez różnic w ich traktowaniu. Zmiany: Zmieniona przez (OJ L s.1) Dyrektywa Komisji 70/50/EEC z 22 grudnia 1969 oparta na przepisach art. 33(7), o zniesieniu środków wywołujących skutek równoważny do ograniczeń ilościowych w imporcie i nie objętych innymi przepisami wydanymi stosownie do Traktatu o WE. Official Journal L 013, 19/01/1970 s Cel: zniesienie środków utrudniających lub podrażaj import w stosunku do zbywania produktów krajowych. Dyrektywa Komisji 83/643/EEC z 1 grudnia 1983 o ułatwieniu fizycznej kontroli i formalności administracyjnych w odniesieniu do przewozu towarów między Państwami Członkowskimi. Official Journal L 359, 22.12/1983 s Cel: ułatwienie przewozu towarów między Państwami Członkowskimi przez wydanie przepisów dotyczących fizycznych kontroli i formalności administracyjnych. Zmiany: Zmieniona przez (OJ L s.33) Zmieniona przez (OJ L s.47) Dyrektywa Rady 85/347/EEC z 25 lipca 1985 o zbliżeniu ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty Official Journal L 210, 07/08/1985 s Cel: wyjaśnić rozporządzenie dotyczące odpowiedzialności producentów za produkty wadliwe. Zmiany: Wprowadzone przez (OJ L s.263) Wprowadzone przez (OJ L s.321) Zmieniona przez (OJ L s.20) 15

16 Dyrektywa Rady 92/50/EEC z 18czerwca 1992 odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień na usługi publiczne Official Journal L 209, 24/07/1992 s Fińskie specjalne wydanie...: Rozdział 6 Zeszyt 3 s.139 Szwedzkie specjalne wydanie...: Rozdział 6 Zeszyt 3 s.139 Cel: ustanowienie przepisów dotyczących koordynacji procedur udzielania zamówień na usługi publiczne. Zmiany: Zob. (OJ s.1) Zmieniona przez 194N Zmieniona przez (OJ L s.1) Dyrektywa Rady 92/59 EEC z 29 czerwca 1992 o ogólnym bezpieczeństwie produktów Official Journal L 228, 11/08/1992 s Cel: zapewnić, że produkty wprowadzane na rynek są bezpieczne jako, że nie ma szczegółowych przepisów w regulacjach prawnych Wspólnoty odnoszących się do tych produktów. Dyrektywa Rady 93/5/EEC z 25 lutego 1993 o pomocy dla Komisji i współpracy Państw Członkowskich naukowym badaniu problemów odnoszących się do żywności Official Journal No L 052, 04/03/1993 s Fińskie specjalne wydanie...: Rozdział 15 Zeszyt 12 s.87 Szwedzkie specjalne wydanie...: Rozdział 15 Zeszyt 12 s.87 Cel: zapewnić współpracę stosownych władz i podmiotów Państw Członkowskich z Komisją i udzielenie jej potrzebnego wsparcia w naukowym badaniu problemów interesu publicznego w odniesieniu do żywności. Zmiany: Zmieniona przez (OJ L s.33) Zmieniona przez (OJ L s.47) Dyrektywa 98/6/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 o ochronie konsumentów i wskazywaniu cen produktów oferowanych konsumentom 16

17 Official Journal L 080, 18/03/1998 s Cel: ustalenie sposobu wskazywania ceny sprzedaży i ceny jednostki miary produktów oferowanych przez handlowców konsumentom, w celu poprawy informacji dla konsumentów i ułatwienia porównywania cen. Dyrektywa 98/34/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 ustanawiająca procedury dostarczania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych Official Journal L 204, 21/07/1998 s Cel: wprowadzenie procedury dostarczania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych. Zmieniona przez (OJ L s.180 Dyrektywa Rady 200/47/EC z 20 lipca 2000 zmieniająca Dyrektywy 69/169/EEC i 92/12/EEC w przedmiocie czasowych ilościowych ograniczeń importu piwa z Finlandii Cel: ustanowienie czasowych ograniczeń ilościowych importu piwa z Finlandii. Akty prawne o charakterze szczegółowym Nowe podejście Nowe podejście stanowi innowacyjny sposób harmonizacji technicznej. Wprowadza ono - miedzy innymi jasne rozgraniczenie odpowiedzialności między ustawodawcą UE i Europejskimi podmiotami normalizacyjnymi CEN, CENELEC i ETSI w przepisach prawnych umożliwiających swobodny przepływ towarów. Od 1987r. zaczęło stopniowo obowiązywać około 20 dyrektyw, przyjętych na podstawie Nowego Podejścia i Globalnego Podejścia. Dyrektywy te wymienione w ramce poniżej miały podwójny cel: ustanowienie równych reguł gry dla swobodnego obrotu towarowego na rynku wewnętrznym oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony. Wspólnym elementem w tych aktach prawnych jest to, że ograniczają się one tylko do przyjęcia istotnych obowiązkowych wymogów, definicji właściwych procedur oceny zgodności i wprowadzenia oznaczenia CE (zob. również Rozdział 1). Przy tym podejściu przedsiębiorstwa ma najszerszą możliwość wyboru sposobu spełnienia ich obowiązków. Europejskie podmioty normalizacyjne maja zadanie sporządzenia norm technicznych, oferujących drogę zapewnienia zgodności z tymi obowiązkami. 17

18 Dyrektywa (przytoczona w niniejszym przewodniku) Numer dyrektywy, Zmiany Data wejścia w życie 1. Urządzenia niskich napięć (1) 73/23/EEC 93/68/EEC 19/8/74 1/1/95 1/1/97 1/1/97 2. Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EEC 90/448/EEC 93/68/EEC 1/7/90 1/7/91 1/1/95 1/7/92 1/1/97 3. Zabawki 88/378/EEC 93/68/EEC 1/1/90 1/1/95 1/1/97 4. Produkty budowlane 89/106/EEC 93/69/EEC 27/6/91 1/1/95 1/1/97 5. Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC 1/1/92 28/10/92 1/1/95 31/12/95 1/1/97 (98/13/EC) (2) 6/11/92 6. Maszyny (3) 98/37/EC 1/1/93 1/1/93 1/1/95 1/1/95 31/12//94 31/12/94 31/12/96 1/1/97 98/79/EC 7/6/00 7. Osobiste wyposażenie ochronne 89/68/EEC 93/68/EEC 1/7/92 1/1/95 30/6/95 1/1/97 93/95/EEC 96/58/EC 29/1/94 1/1/97 8. Nie-automatyczne przyrządy wagowe 90/384/EEC 93/68/EEC 1/1/93 1/1/95 31/12/02 1/1/97 9. Aktywne, wszczepialne urządzenia medyczne 90/385/EEC 93/42/EEC 1/1/93 1/1/95 31/12/95 14/6/98 93/68/EEC 1/1/ Urządzenia gazowe 90/396/EEC 93/68/EEC 1/1/92 1/1/95 31/12/95 1/1/ Kotły grzejne 92/42/EEC 93/68/EEC 1/1/94 1/1/95 31/12/97 1/1/ Materiały wybuchowe do 93/15/EEc 1/1/95 31/12/02 zastosowań cywilnych 13. Urządzenia medyczne 93/42/EEC 98/79/EC 1/1/95 7/6/00 14/6/98 30/6/ Potencjalnie wybuchowe 94/9/EC 1/3/96 30/6/03 atmosfery 15. Statki rekreacyjne 94/25/EC 16/6/96 16/6/ Dźwigi 95/16/EC 1/7/97 30/6/ Urządzenia chłodnicze 96/97/EEC 3/9/ Urządzenia ciśnieniowe 97/23/EEC 29/11/99 29/5/ Wyposażenie terminali telekomunikacyjnych (4) 98/13/EC 6/11/92 1/5/92 1/1/ Diagnostyczne urządzenia 98/79/EC 7/6/00 7/12/03 medyczne in vitro 21. Wyposażenie terminali radiowych i telekomunikacyjnych (5) 7/12/05 95/5/EC 8/4/00 7/4/00 7/4/01 Zakończenie okresu przejściowego 18

19 Pakowanie i odpady opakowaniowe 94/62/EC 30/6/96 31/12/99 (1) Dyrektywa ta - sporządzona w 1973r zanim powstała koncepcja Nowego Podejścia i Globalnego Podejścia - została w 1993r. w pewnym zakresie dostosowana do innych dyrektyw Nowego Podejścia. (2) Nie jest to modyfikacja dyrektywy odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej ale ma wpływ na jej stosowanie (3) Dyrektywa ta kodyfikuje w tekście jednolitym Dyrektywę 89/392/EEC zmienioną przez Dyrektywę 91/368/EEC, 93/44/EEC i 93/68/EEC. Data wejścia w życie określona została w dyrektywie oryginalnej. (4) Dyrektywa ta kodyfikuje w jednolitym tekście Dyrektywę 91/263/EEC zmienioną przez Dyrektywę 93/68/EEC i uzupełniającą Dyrektywę 93/97/EEC. Data wejścia w życie określona została w dyrektywie oryginalnej. (5) Dyrektywa ta zastępuje dyrektywę o Wyposażeniu terminali telekomunikacyjnych. Nowe Podejście w Internecie: Normy Uchwała Rady z o Roli normalizacji w Europie. Uchwała została opublikowana w OJ C 141 z Raport Komisji z dla Rady i Parlamentu Europejskiego o Skuteczności i odpowiedzialności Normalizacji Europejskiej w warunkach Nowego Podejścia COM(98)291 Raport ten opisuje stosunek wzajemny stosunek Nowego Podejścia i normalizacji i kładzie nacisk na odpowiedzialność w normalizacji. Następnie wskazuje on sposób oceny skuteczności oraz formułuje szereg propozycji dla podniesienia skuteczności. Dalsze informacje Studium wpływu normalizacji dla ilościowej i jakościowej analizy na jakie aspekty gospodarki i społeczeństwa wpływa normalizacja i w jakim stopniu Nowe Podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji przegląd normalizacji i norm zharmonizowanych w warunkach Nowego Podejścia Normalizacja Nowego Podejścia jest wynikiem wspólnych wysiłków CEN, CENELEC i ETSI w dziedzinie dostarczania informacji o normach i dróg do procesu normalizacji. 19

20 Europejskie organizacje normalizacyjne CEN Europejski Komitet Normalizacji CENELEC Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Stare podejście Stare podejście obejmuje akty prawne odnoszące się do wielu dziedzin przemysłu. Jest ono przedstawione w Różowej Księdze DG Przedsiębiorczość.. Lista strukturalna dorobku Wspólnoty przedstawia odniesienia do istniejących aktów prawnych Wspólnoty i innych środków znajdujących się w zarządzie DG Przedsiębiorczość. Ta Dyrekcja Generalna obejmuje także politykę względem małych i średnich przedsiębiorstw. W chwili obecnej księga nie jest dostępna w internecie ale ma się tam znaleźć w 2001r. Zawiera ona akty prawne UE w następujących dziedzinach: pojazdy mechaniczne żywność chemikalia farmaceutyki kosmetyki metrologia prawna i indywidualne pakowanie ryzyko elektryczne i wyposażenie elektryczne konsumenci inne grupy produktów środki horyzontalne i proceduralne polityka przemysłowa Ustawodawstwo w tych dziedzinach jest niezmiernie szerokie i szczegółowe. Na przykład do pojazdów mechanicznych odnoszą się setki rozporządzeń. Z tego powodu ograniczyliśmy się tylko do przedstawienia powyższej listy grup produktów. 20

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej

Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Stare i nowe podejście legislacyjne do harmonizacji technicznej dla potrzeb wspólnego rynku w Unii Europejskiej Wojciech Rzepka Warszawa, 19 marca 2012 r. 1 1. Wprowadzenie - idea wspólnego rynku - fundamenty

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna w ramach EWG

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Nowe Ramy Prawne (z ang. New Legal Framework = NLF) Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Krzysztof Zawiślak 1 NOWE PODEJŚCIE Propozycja zmian została przyjęta w Komisji dn. 14 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej Rynek wewnętrzny, jednolity rynek, wspólny rynek Definicja rynku wewnętrznego zapisana jest w art. 26 TFUE (Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli Traktat

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 8.10.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0153/2010, którą złożył Joachim Kelke (Niemcy) w sprawie problemu z wprowadzaniem do obrotu w Niemczech na

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

ZA4455 Flash Eurobarometer 190 Internal Market: Opinions and experiences of Businesses in the 10 New Member States

ZA4455 Flash Eurobarometer 190 Internal Market: Opinions and experiences of Businesses in the 10 New Member States ZA4455 Flash Eurobarometer 190 Internal Market: Opinions and experiences of Businesses in the 10 New Member States Country Specific Questionnaire Poland DG MARKT QUESTIONNAIRE June 2006 INTRO: Dzień dobry.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Geneza, rozwój i strategia RW UE [12]

Geneza, rozwój i strategia RW UE [12] Treści kształcenia studiów podyplomowych: Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej prowadzonych przez Wydział Politologii UMCS rok akad. 2016/2017 Przedmiot [liczba godzin] Geneza,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej

Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej dr Maciej Krzemiński Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytet Gdański Projekt realizowany z Narodowym Bankiem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE)

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE) Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art. 258-260 TFUE) Postępowanie Komisji przeciwko państwu członkowskiemu art. 258 TFUE Postępowanie państwa członkowskiego przeciwko

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce ( W3) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Obszary regulowane przez UE Podział wg działów 01. Sprawy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 2 Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH

KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH KRAJOWY SYSTEM NOTYFIKACJI NORM I AKTÓW PRAWNYCH (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) L 83/34 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Lipiec 2017 r. OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego . Imię i nazwisko Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego 1. Zgodnie z Traktatami założycielskimi, od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska: a) ma osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny I. Proponowany wniosek do Komisji Europejskiej Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

1991L0157 PL

1991L0157 PL 1991L0157 PL 25.01.1999 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Prawna 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0097(COD) 22.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dlakomisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie projektu dyrektywy

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa w polskim porządku prawnym

Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa w polskim porządku prawnym Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa państwa w polskim porządku prawnym Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe polskie akty prawne i dokumenty regulujące udzielanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA)

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Poniżej zaprezentowany został przegląd aktualnego prawodawstwa UE, mającego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo