Oferta Handlowa. Piwnice Alkoholi Wybornych. ul. Piwowarska Bielsko-Bia³a tel./fax (33) Zajrzyj do nas.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Handlowa. Piwnice Alkoholi Wybornych. ul. Piwowarska 1 43-300 Bielsko-Bia³a tel./fax (33) 82 172 40. Zajrzyj do nas. www.winiarnia.bielsko."

Transkrypt

1 Oferta Handlowa Piwnice Alkoholi Wybornych ul. Piwowarska Bielsko-Bia³a tel./fax (33) Zajrzyj do nas Wino to najbardziej cywilizowana rzecz na œwiecie. ( Ernest Hemingway )

2 Spis treœci Alkohole mocne Likiery...5 Trunki wyborne Polskie specja³y...8 Kosze...9 Wina Wina szampañskie...15 Wina w opakowaniach Wina w kasetach drewnianych...16 Wina w skrzynkach...17 Opakowania drewniane...18 Opakowania ozdobne kartonowe Znakowanie i przesy³ka...22 Oferta sporz¹dzona jest w kwotach netto w PLN, do których nale y doliczyæ 22% podatku VAT.

3 Alkohole mocne BELL S 8 YO - szkocka whisky typu blended ze znanej wytwórni Artura Bella za³o onej w 1825 roku. Charakteryzuje siê delikatnoœci¹ z aromatami owocowymi i nut¹ karmelu. W kasecie bejcowanej cena netto: W kasecie lakierowanej ze szklaneczkami cena netto: W skrzynce zasuwanej bejcowanej z winem szampañskim cena netto: CLONTARF Trinity - irlandzka whiskey w oryginalnej butelce trzyczêœciowej. Ka da czêœæ zawiera inn¹ whiskey: Single Malt, Classic Blend, Reserve. Delikatna o ró nych aromatach i nutach zapachowych. W przezroczystym opakowaniu cena netto: W opakowaniu œwi¹tecznym cena netto:

4 Armagnac - trunek starszy od koniaku, bo wytwarzany ju w XV wieku w Gaskonii. Charakteryzuje siê du ¹ ³agodnoœci¹ i czystszym aromatem, ni koniak, a jest to spowodowane trochê inn¹ metod¹ wytwarzania i destylacji. Prince de Montrouge - trzyletni, le akowany w beczkach dêbowych, w kasecie lakierowanej z dwoma kieliszkami cena netto: Demandis XO - dziesiêcioletni, le akowany w beczkach dêbowych, w kasecie lakierowanej z dwoma kieliszkami cena netto: Cognac Laciele Paradise XO - szesnastoletni trunek zapakowany w wyœcie³an¹ kasetê lakierowan¹ z kubañskim cygarem cena netto: Oryginalna seria koniaków Marcignac Golf w karafce pochodz¹cych z samego serca regionu Cognac Przyk³ad opakowania VS - trzyletni, le akowany w beczkach dêbowych, zapakowany w kasetê lakierowan¹ z kieliszkami cena netto: VSOP -piêcioletni, le akowany w beczkach dêbowych, zapakowany w kasetê lakierowan¹ z kieliszkami cena netto: XO -oœmioletni, le akowany w beczkach dêbowych, zapakowany w kasetê lakierowan¹ z kieliszkami cena netto:

5 Likiery Marameo - pyszny w³oski likier czekoladowy, znanej firmy Giori. Zapakowany w stylow¹ metalizowan¹ butelkê i tubê drewnian¹ w kolorze naturalnym z ozdobn¹ ga³¹zk¹ choinki. Opcjonalnie w kasecie drewnianej bejcowanej w kolorze mahoñ z ozdobn¹ ga³¹zk¹ choinki. cena netto: Amarula - wspania³y krem sporz¹dzony z owoców Maruli, przysmaku s³oni. W ostatnim czasie ten w³aœnie krem sta³ siê najwiêkszym hitem wœród najchêtniej spo ywanych alkoholi tej grupy. Zapakowany w tubê drewnian¹ w kolorze naturalnym z ozdobn¹ ga³¹zk¹ choinki. Opcjonalnie w kasecie drewnianej bejcowanej w kolorze mahoñ z ozdobn¹ ga³¹zk¹ choinki. cena netto:

6 Trunki wyborne Bonierre Brandy XO Francuski trunek wysokiej jakoœci sporz¹dzony w wytwórni koniakowej Croizet, le akowany w beczkach minimum piêæ lat. Zapakowany w kasetê drewnian¹ lakierowan¹ z dwoma kieliszkami i ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Z³oty Zestaw, a w nim: - Armagnac Prince de Montrouge trzy lata le akowany w beczkach dêbowych - Brandy XO Bonierre Ca³oœæ w kasecie drewnianej lakierowanej z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Zestaw, a w nim: - Cognac Golf Marcinac XO piêtnastoletni le akowany w beczkach dêbowych - Brandy XO Bonierre Ca³oœæ w kasecie drewnianej lakierowanej z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: x XO

7 Single Finlaggan Islay Single Malt - fantastyczna jednorodna szkocka whisky produkowana przez znan¹ firmê Lagavulin w kasecie drewnianej bejcowanej w kolorze mahoñ i z ozdoba œwi¹teczn¹. cena netto: Dla dwojga Wyœmienity w³oski likier czekoladowy Marameo w zestawie ze szkockim Single Maltem Finlaggan zapakowany w skrzynkê barwion¹ zasuwan¹ z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Viva Mexico Wspania³a Tequila z za³o onej w 1795 roku, bardzo utytu³owana, nagradzana wieloma medalami za swoje wyroby, wytwórni Jose Cuervo. Tutaj w dwóch odmianach: bia³ej Clasico oraz z³otej Especial. Zapakowane w kasetê drewnian¹ lakierowan¹ z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto:

8 Polskie specja³y Zestaw 1: - nalewka urawinowa likier - konfitura urawinowa - owoce urawiny w naturalnym soku Ca³oœæ zapakowana w skrzynkê zasuwan¹. cena netto: Zestaw 2: - nalewka urawinowa likier - nalewka je ynowa likier Ca³oœæ zapakowana w skrzynkê zasuwan¹ z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Zestaw 3: - nalewka je ynowa likier - nektar z borówki Brusznicy - nektar z czarnej jagody - konfitura urawinowa - mus jagodowy Ca³oœæ zapakowana w skrzynkê drewnian¹ z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto:

9 Kosze upominkowe Koszyk nr. 1 Zawiera: - w³oskie wino czerwone jakoœciowe Bardolino - portugalskie oœmiorniczki - francuskie konfitury nies³odzone - w³oskie ciasteczka Grisbi - hiszpañskie s³odycze San Adres - afrykañsk¹ herbatê Intaba cena netto: Koszyk nr. 2 Zawiera: - argentyñskie wino czerwone wytrawne Cabernet - kawê rozpuszczaln¹ Nescafe - francuskie konfitury nies³odzone - œwiecê zapachow¹ - hiszpañskie s³odycze San Adres - afrykañsk¹ herbatê Intaba cena netto: Sposób zapakowania kosza upominkowego. Dodatkowym zabezpieczeniem bêdzie zapakowanie koszyka w karton transportowy tekturowy o odpowiednim wymiarze.

10 Wina Hiszpania Czerwone pó³wytrawne Vino de Mesa VdT Castilia DO La Mancha DO Valencia cena netto: cena netto: cena netto: cena netto: DO Valencia Gran Reserva cena netto: DO Valdepenas Gran Reserva cena netto: DO Pla de Bages Gran Reserva cena netto: Portugalia DO Douro cena netto: DO Douro Reserva cena netto: Chile Argentyna DO Central Valley DO Maule Valley Bia³e wytrawne cena netto: cena netto: cena netto: cena netto: 33.00

11 Niemcy (reñskie) Bia³e pó³wytrawne Bacchus Kabinet Bia³e pó³s³odkie Kerner Spatlese Czerwone pó³s³odkie Dornfelder Czerwone pó³wytrawne Spatburgunder cena netto: cena netto: cena netto: cena netto: Bia³e wytrawne Riesling Classic cena netto: Bia³e pó³wytrawne Cuvee Tradition cena netto: Saint Laurent cena netto: Francja W³ochy AC Bordeaux cena netto: DO Dolceto d Alba cena netto: DO Volpolicela cena netto: 55.00

12 Aves del Sur - tak¹ nazwê nosz¹ jakoœciowe wina chilijskie z Maule Valley. : Cabernet Sauvignon oraz Merlot. W skrzynce drewnianej naturalnej zasuwanej z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Cava Nitus Brut reserva - wino szampañskie wytworzone metod¹ tradycyjn¹ butelkow¹ w Hiszpani. Bia³e wytrawne Ribera de Los Molinos oraz jakoœciowe wino czerwone wytrawne z La Manchy. W skrzynce drewnianej naturalnej zasuwanej z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Las Corazas - tak¹ nazwê nosz¹ wina z Castylii. Ró owe wytrawne i czerwone wytrawne. Oba zrobione z grona Tempranillo. W skrzynce drewnianej naturalnej zasuwanej z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: Costa de Oro - jakoœciowe wino czerwone wytrawne z Hiszpanii. Pierlant Blanc de Blances - wino szampañskie, francuskie, bia³e pó³wytrawne. W skrzynce drewnianej naturalnej zasuwanej z ozdob¹ œwi¹teczn¹. cena netto: 89.00

13 Wina szampañskie Francuskie wina szampañskie wytworzone wed³ug tradycyjnej metody wtórnej fermentacji. Kremer Demi Sec - bia³e pó³wytrawne cena netto: Pierlant Demi Sec - bia³e pó³wytrawne cena netto: Francuski szampan bia³y wytrawny Veuve Bonneval Brut Champagne wytwarzany metod¹ tradycyjn¹ z gron Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Maunier. cena netto: Hiszpañskie wino szampañskie bia³e pó³s³odkie wytwarzane tradycyjn¹ metod¹ wtórnej fermentacji Cava Nitus Semi Dulce. cena netto: 38.00

14 Wina w opakowaniach Wino czerwone wytrawne jakoœciowe DO Valencia (Hiszpania) w kartoniku ozdobnym cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe Reñskie w kartoniku ozdobnym cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe DO Douro (Portugalia) w kasecie zamykanej bejcowanej cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe AC Bordeaux (Francja) w ozdobnym kartoniku ze œwiec¹ cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe DO Valdepenas (Hiszpania) ze œwiec¹ zapachow¹ w skrzynce podwójnej zasuwanej naturalnej cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe DO Valencia (Hiszpania) w kartoniku ozdobnym z kielichem cena netto: Wino bia³e pó³s³odkie póÿnego zbioru, jakoœciowe, Reñskie, w œwi¹tecznym kartoniku ozdobnym z dwoma kielichami cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe DO Catalunya (Hiszpania) w skrzynce potrójnej bejcowanej zasuwanej z dwoma kielichami cena netto: 92.00

15 Wina Reñskie jakoœciowe czerwone wytrawne i bia³e pó³wytrawne w kartoniku ozdobnym ze œwiec¹ cena netto: Wino czerwone wytrawne jakoœciowe DO Douro (Portugalia) w zestawie z owocami morza: kalmary, oœmiornice, sardynki konserwowe, w kartoniku ozdobnym Zestaw dwóch win jakoœciowych Merlot Central Valley (Chile) Cabernet Sauvignon (Argentyna) w kartoniku ozdobnym walizka cena netto: cena netto: Zestaw trzech win jakoœciowych czerwonych wytrawnych hiszpañskich z regionów: - La Mancha - Rioja - Valencia w skrzynce naturalnej zasuwanej cena netto: Zestaw trzech win jakoœciowych francuskich: - Bordeaux czerwone wytrawne - Pierlant szampañskie bia³e pó³wytr. - Cotes du Rhone czerwone wytrawne w skrzynce naturalnej zasuwanej cena netto: Zestaw trzech win jakoœciowych: - Bordeaux czerwone wytrawne - Cava Nitus bia³e wytrawne - Costa de Oro czerwone wytrawne w skrzynce naturalnej zasuwanej cena netto:

16 Wina w kasetach drewnianych (zamykanych w kolorze naturalnym) Bacchus Kabinett wino bia³e reñskie pó³wytrawne cena netto: Spatburgunder (Pinot Noir) czerwone wino reñskie pó³wytrawne cena netto: Baronia Reserva wino czerwone hiszpañskie wytrawne cena netto: Castillo de Banos Gran Reserva wino czerwone hiszpañskie wytrawne cena netto: Lello Douro wino czerwone portugalskie wytrawne cena netto: Porta dos Templarios Reserva wino czerwone portugalskie wytrawne cena netto: 66.00

17 Wina w skrzynkach (barwionych zasuwanych) Las Corazas Rossado Tempranillo wino ró owe wytrawne VdP Valencia cena netto: Rincon del Sol Shiraz & Malbec czerwone wino argentyñskie pó³wytrawne cena netto: Las Corazas Tempranillo wino czerwone wytrawne VdP Valencia cena netto: Rinera Tanat & Cabernet czerwone wino urugwajskie pó³wytrawne cena netto: Chianti Natio Organic czerwone wino W³oskie wytrawne cena netto: Carlos Serres Crianza Rioja czerwone wino wytrawne hiszpañskie cena netto: Costa de Oro czerwone wino wytrawne jakoœciowe DO Valencia (Hiszpania) cena netto: Marques de Altillo Rioja czerwone wino hiszpañskie wytrawne cena netto: Aves del Sur Merlot czerwone wino chilijskie wytrawne cena netto: Aves del Sur Cabernet Sauvignon czerwone wino chilijskie wytrawne cena netto: Finca Los Altos Gran Reserva 2001 czerwone wino hiszpañskie wytrawne cena netto: 63.00

18 Opakowania drewniane Skrzyneczka drewniana zasuwana na 1 butelkê w kolorze naturalnym cena netto: bejcowana w kolorze mahoñ cena netto: Skrzyneczka drewniana zasuwana na 2 butelki w kolorze naturalnym cena netto: bejcowana w kolorze mahoñ cena netto: Skrzyneczka drewniana zasuwana na 3 butelki w kolorze naturalnym cena netto: bejcowana w kolorze mahoñ cena netto: Kasetka drewniana zamykana na jedn¹ butelkê bejcowana w kolorze mahoñ cena netto: Kaseta drewniana zamykana lakierowana na dwie butelki w kolorze mahoñ cena netto: 30.00

19 Opakowania ozdobne kartonowe Przyk³ad zapakowania: Dostêpne kolory: Ceny opakowañ: Opakowania dostêpne w trzech kolorach: bordo, granat, zielony. Kartonik delikatnie karbowany, przewi¹zany rafi¹ w kolorze z³otym. cena netto: 6.50 / szt. Dolna czêœæ Górna czêœæ Opakowanie to daje bardzo du ¹ mo liwoœæ kombinacji kolorystycznej wed³ug Pañstwa upodobañ lub potrzeb. Kolorystyka czêœci dolnej: ecru, bordo, naturalny, czarny. Kolorystyka czêœci górnej: przezroczysta w gwiazdki, przezroczysta, granat, rubinowa. W przyk³adzie u yto czarnego spodu i rubinowej czêœci górnej ozdobionej kokard¹ dostosowan¹ kolorystycznie do opakowania. cena netto: / szt. minimalna iloœæ opakowañ: 25 szt. Dolna czêœæ Górna czêœæ Opakowanie to daje bardzo du ¹ mo liwoœæ kombinacji kolorystycznej wed³ug Pañstwa upodobañ lub potrzeb. Kolorystyka czêœci dolnej: ecru, bordo, naturalny, czarny. Kolorystyka czêœci górnej: przezroczysta w gwiazdki, przezroczysta, granat, rubinowa. W przyk³adzie u yto spodu koloru ecru i przezroczystej w gwiazdki czêœci górnej ozdobionej kokard¹ dostosowan¹ kolorystycznie do opakowania. cena netto: / szt. minimalna iloœæ opakowañ: 25 szt.

20 Przyk³ad zapakowania: Dostêpne kolory: Ceny opakowañ: Opakowanie w formie walizeczki na 2 butelki wina cena netto: / szt. Opakowanie w formie kasetki z przek³adk¹ w œrodku, pozwalaj¹c¹ umieœciæ kielich do wina, przewi¹zane ozdobn¹ wst¹ k¹, w komplecie z kielichem cena netto: / komplet Opakowanie w jasnym kolorze z t³oczonym srebrno-z³otym motywem œwi¹tecznym. Kartonik wyposa ony we wk³adkê pozwalaj¹c¹ umieœciæ dwa kieliszki. W komplecie znajduje siê kartonik oraz dwa kieliszki. cena netto: / komplet

21 Opakowanie w formie stoj¹cego kartonika dostêpne w dwóch kolorach: ciemnoniebieskim oraz rubinowym. cena netto: 4.50 / szt. Kartonik wystêpuje równie w wersji na 2 butelki w tych samych kolorach. cena netto: 8.00 / szt. Opakowanie w formie kartonika stoj¹cego œwi¹tecznego dostêpny w wersji na jedn¹ butelkê cena netto: 3.50 / szt. W wersji na 2 butelki (zdjêcie) cena netto: 7.00 / szt.

22 Znakowanie Na wiêkszoœci opakowañ kartonowych jak i drewnianych mo na umieœciæ, metod¹ wypalania laserowego, logo firmowe odpowiednio rozmieszczone na powierzchni opakowania wedle Pañstwa yczenia. Kosz wypalenia znaku do 10 cm 2 to Powy ej tej powierzchni kwoty bêd¹ wyceniane indywidualnie. Mo emy zaproponowaæ równie wykonanie zawieszek na butelki w formie ma³ego bileciku z yczeniami. cena netto: 2.00 Przesy³ka Koszty przesy³ki do 1000 z³ netto zamówienia pokrywa zamawiaj¹cy. Powy ej tej kwoty koszt dostawy pokrywa sprzedaj¹cy. Zamówienie dostarcza siê w ca³oœci pod adres wskazany przez odbiorcê. W przypadku rozsy³ania dostawy do wiêkszej iloœci punktów, koszty dostawy bêd¹ indywidualnie ustalane z zamawiaj¹cym.

1. Zasady ogólne Katalog, który trzymasz w ręku jest obowiązującym cennikiem od dnia - 25.03.2011

1. Zasady ogólne Katalog, który trzymasz w ręku jest obowiązującym cennikiem od dnia - 25.03.2011 Wyłączny importer i dystrybutor win jakościowych 2011/2012 ZAMÓWIENIA: info: 0 663 444 444 fax (22) 701 71 45 e-mail: info@wine4you.pl Dział sprzedaży Agnieszka Bociarska (22) 701 71 44 / bociarska@wine4you.pl

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się, że w roku 2010 zostaliśmy nagrodzeni jako Kawiarnia Przyjazna Dzieciom

Cieszymy się, że w roku 2010 zostaliśmy nagrodzeni jako Kawiarnia Przyjazna Dzieciom 1. Drodzy Goście, Na wstępie pragniemy uprzedzić, iż bardzo lubimy gotować i piec ciasta, dlatego wszystko co znajduje się w naszej karcie jest świeże, smaczne i obfite. Staramy się korzystać z produktów

Bardziej szczegółowo

-25 % NALEWKI NOWOŚCI. za 1 pln. N o 9/2014. co tydzień inny kraj GAZETKA PROMOCYJNA 4.09-5.11. w numerze: WSZYSTKIE WINA

-25 % NALEWKI NOWOŚCI. za 1 pln. N o 9/2014. co tydzień inny kraj GAZETKA PROMOCYJNA 4.09-5.11. w numerze: WSZYSTKIE WINA GAZETKA PROMOCYJNA N o 9/2014 4.09-5.11 w numerze: WSZYSTKIE WINA co tydzień inny kraj str. 2-25 % NOWOŚCI Nowe kraje, nowe smaki, jesteście ciekawi? str. 12 NALEWKI za 1 str. 16 KOLEJNY NUMER 6 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Campos de Estrellas. Korkiem do dołu. Szampan. Portugalia. Wino na stół Wigilijny. Cabernet Franc. Pytania czytelników. Cognac

Campos de Estrellas. Korkiem do dołu. Szampan. Portugalia. Wino na stół Wigilijny. Cabernet Franc. Pytania czytelników. Cognac www.winestory.pl Dwumiesięcznik Numer 4, Listopad - Grudzień 2010 Korkiem do dołu Szampan Portugalia Wino na stół Wigilijny Cabernet Franc Pytania czytelników Cognac Andrea Scarantino gotuje w DA ALDO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ŒLUBNY 2010

INFORMATOR ŒLUBNY 2010 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel. 0605 601 399 www.avis.lub.pl AGENCJA ŒLUBNA

Bardziej szczegółowo

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE KARTA WIN SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE Dom Perignone Champagne Champagne, Moët-Hennessy-Louis Vuitton, Francja 1150,00 PLN Szampan rocznikowy, produkowany jedynie w latach wyjątkowego urodzaju. Toasty wznoszone

Bardziej szczegółowo

Wina musujące i szampany...str...3. Włoskie wina białe...str...5-10. Włoskie wina różowe...str...11. Piemont, Toskania, Abruzja

Wina musujące i szampany...str...3. Włoskie wina białe...str...5-10. Włoskie wina różowe...str...11. Piemont, Toskania, Abruzja SPARKLING WINES & CHAMPAGNES KARTA WIN Spis treści Wina musujące i szampany...str...3 bia e, bianchi WHITE ITALIAN Włoskie wina białe...str...5-10 Friuli 5 Umbria, Marchia, Górna Adyga 6 Abruzja, Kampania

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

KARTA WIN I ALKOHOLI

KARTA WIN I ALKOHOLI KARTA WIN I ALKOHOLI Lobby Bar to wyjątkowe miejsce w naszym Hotelu. Specjalnie przygotowana karta win i alkoholi to wybór nie tylko szlagierowych klasyków, ale także autorsko skomponowanych koktajli.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

ZestawGdański... 21 zł jajecznica z trzech jaj (bez dodatków), twarożek, konfitura, koszyk pieczywa, masło, sok do wyboru

ZestawGdański... 21 zł jajecznica z trzech jaj (bez dodatków), twarożek, konfitura, koszyk pieczywa, masło, sok do wyboru ZestawyŚniadaniowe Zestawy śniadaniowe serwujemy do godziny 13.00. ZestawFerber... 29 zł dwa jajka sadzone na grzance i boczku, wybór wędlin i serów, wybór warzyw, twarożek, konfitura, koszyk pieczywa,

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA RYSICKA Graphic designer

AGNIESZKA RYSICKA Graphic designer www.noone.pl Spis treści Kilka słów o NO.ONE... 3 Zaufali nam... 4 Oferta... 5 Gadżety reklamowe... 5 Studio graficzne... 6 Drukarnia... 7 Strony WWW... 8 Propozycje Świąteczne... 9 Nasz Cel: O nas Celem

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Lifestyle ELEGANCE

Kolekcja Lifestyle ELEGANCE Kolekcja Lifestyle ELEGANCE KATALOG WYBIERZ PREZENT IDEALNY DLA CIEBIE Prezent idealny to taki, który odpowiada na Twoje potrzeby i pragnienia. Kolekcja Lifestyle ELEGANCE daje Ci wolność wyboru i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PRZEKĄSKI. ZUPY-domowe na naturalnych wywarach

PRZEKĄSKI. ZUPY-domowe na naturalnych wywarach PRZEKĄSKI Bałtyckie knedelki z dorsza w sosie tatarskim z marynowaną dynią 12,00 Krewetki po Skandynawsku- krewetki tygrysie w sosie 29,90 maślano-czosnkowym podlane białym winem na gorącym pokładzie Śledzik

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Modelowanie cen i ryzyka na rynku alkoholi inwestycyjnych.

Modelowanie cen i ryzyka na rynku alkoholi inwestycyjnych. Aleksander Popko Modelowanie cen i ryzyka na rynku alkoholi inwestycyjnych. Praca magisterska Promotor: Dr hab. Małgorzata Doman Prof. UEP KIERUNEK: Informatyka i Ekonometria SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Finansowa

Bardziej szczegółowo

KOMITET NAUKOWY. prof. dr hab. Maciej Paw³owski. Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia d yc¹

KOMITET NAUKOWY. prof. dr hab. Maciej Paw³owski. Polskie Towarzystwo Badañ nad Mia d yc¹ KOMITET NAUKOWY prof. Ewa Chabielska prof. Barbara Filipek prof. Helena Makulska-Nowak KOMITET ORGANIZACYJNY mgr farm. Micha³ Grzegorczyk dr Marek Jêdrzejczak dr Jerzy azowski mgr farm. Janina Mañko lic.

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo