.,,.,. Ministra Finans6w z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnqtrznego (Dz. U. Nr 21 poz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".,,.,. Ministra Finans6w z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnqtrznego (Dz. U. Nr 21 poz."

Transkrypt

1 .,,.,. zarzqdzenie Nr Q h.nt Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia lanu audytu wewngtrznego na rok 2015 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U r. 594 z p62n. zm.), art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z po2n. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnqtrznego (Dz. U. Nr 21 poz. 108) zarzqdzam co nastqpuje : sl Zafiuierdzam lan audytu wewngtrznego na rok 2015, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. Wykonanie zarzqdzenia powietzam naczelnikowi Biura Audytu i Kontroli Wewnqtrznej. s2 s3 Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania. stz iiaata Leszczyny t R rwny 4,

2 84K Zalqcznik do Zatzqdzenia Nr 664/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 20't4 r. LAN AUDYTU WEWNETRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finans6w publicznych obiete audytem wewnetrznym Nazwa jednostki 1. Uzad Gminy i Miasta w Czeruionce - Leszczynach 2. Zesp6l Ekonomiczno - Administracyiny Szk6l w Czenrvionce-Leszczynach 3. O6rodek omocy Spolecznei w Czenivionce-Leszczvnach 4. Biblioteka ubliczna w Czeruvionce-Leszczynach Miejski O6rodek Kultury w Czeruionce-Leszczy nach 6. Miejski O6rodek Sportu i Rekreacii w Czerwionce-Leszczynach 7. Zakiad Gospodarki Mieszkaniowei w Czenrvionce-Leszczvnach 8. Zarzqd Dr6g i Slu2by Komunalne w Czenryionce-Leszczynach 9. Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach 10. Gimnazium Nr 6 w Czeruvionce-Leszczynach 11. Szkola odstawowa Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach 12. Szkola odstawowa Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach 13. Szkola odstawowa w Ksiazenicach 14. Szkola odstawowa w alowicach 15. Szkola odstawowa w zegedzy 16. Szkola odstawowa w Stanowicach 17. Szkola odstawowa w Szczeikowicach 18. rzedszkole Nr 1 w Czenarionce-Leszczynach 19. rzedszkole Nr 3 w Czenrionce-Leszczynach 20. rzedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczvnach 21. zedszkole Nr 7 w Czenarionce-Leszczynach 22. rzedszkole Nr 8 w Czeruionce-Leszczvnach 23. rzedszkole Nr 10 w Czenvionce-Leszczynach 24. rzedszkole Nr 11 w Czerwionc -Leszczynach

3 25. rzedszkole w Belku 26. Zespol Szkol Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach 27. Zespol Szkot Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach 28. ZespoN Szkol Nr 3 w Czerwionce-Leszczylaqh 29. Zespol Szkol Nr 4 w Czerwioncqlqg4q4y1eeh 30. Zesp6l Szkol Nr 5 w Czeruioncqleq4e4yngeh 2. Wyniki analiry ob6zar6w ryzyka - ob3zary dzi.lalno6ci iodnoetki zidenmkowene pzez sudytora w wnqtrznogo z okrcsleniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Naala obszaru Typ obszaru dzialalno5ci Opis obszaru dzialalno6ci wspomagajqcei oziom ryzyka w obszarze (najwyzszy, wysoki, Sredni, niski) (ze wskazaniem nazwy jednostki, je2eli to konieczne) /W (podstawowal wspomagaiaca) 1. Bud2et Gminy i Miasta W Gospodarka finansowa wysoki 2. Wspolpraca z organizaqami po2ytku publicznego orazwspieranie sportu w gminie imie6cie 3. Dochody z tytulu podatk6w i olat W Gospodarka finansowa Sredni 4. RachunkowoS6 i finanse W Gospodarka finansowa Sredni 5. Fundusze zewnetzne, w tym europejskie W Gospodarka finansowa Sredni Gospodarka pzestrzenna i mienie 6. wysoki komunalne 7. lnwestycie Sredni 8. Zam6wienia publiczne W Zakupy Sredni 9. Gospodarka komunalna i lokalowa Sredni 10. Usluoi administracvine Sredni 11. O6wiata iwychowanie wysoki 12. Kultura fizvczna i sport Sredni 13. lnstytucje kultury wysoki 14. omoc spoleczna i ochrona zdrowiq Sredni 15. Zazqdzanie Urzqdem W Zarzqdzanie Sredni Sredni 2

4 olityka informacyjna i promocja gminy imiasta ozqdek publiczny i bezpieczefistwo mieszkafic6w 18. System informatyczny W Systemy informatyczne wysoki wysoki wysoki 3. lanowane tematy audytu wewngtznego 3.1. lanowane zadania zapewniaiqce 1. Temat zadania.zapewniajqcego Ocena system u zarzqdzania i kontroliw zakresie udzielania i rozliczania dotacji z bud2etu gminy niepublicznym pzedszkolom prowadzonym peez osoby prawne bqd2 tizyczne Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli2) Budzet Gminy lanowana liczba audytor6w wewnqtrznych pnzeprowadzajqcych zadanie (w etatach) lanowany czas pzeprowadzenia zadania (w osobodniach) Ewentualna potrzeba powolania rzeczoznawcy 40 Nie 2. olityka bezpieczefstwa informacji System informatyczny 1 60 Nie 3 Ocena funkcjonowania kontroli zarzqdczq w zakresie zauqdzania ryzykiem Zarzqdzanie Urzedem 1 4A Nie 3

5 3.2 lanowane czynno6ci doradcze lanowana liczba audytor6w wewngtrznych przeprowadzajqcyc h czynn o6ci doradcze (w etatach) lanowany czas pzeprowadzen ia czynno5ci doradczych (w osobodniach) 1 Wedlug zapotrzebowan ia lanowane czynno6ci sprawdzajqce 1. Temat zadania zapewniajqcego, kt6rego dotyczq czynnosci sprawdzajqce Funkcjonowanie BI i strony internetowej Gminy 2. Funkcjonowanie archiwum Urzgdu Nazwa obszaru olityka informacyjna i promocja gminy i miasta Zarzqdzanie Urzedem lanowana liczba audytor6w wewngtrznych przeprowadzajqcych czyn no6ci sprawdzajqce (w etatach) lanowany czas p.zeprowadzenia czynno6ci sprawdzajqcych (w osobodniach) I lanowane obszary ryzyka, kt6re powinny zosta6 objgte audytem wewngtznym w kolejnych latach Naala obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) lanowany rok przeprowadzenia audytu wewnqtrznego 1 Gospodarka przestrzenna i mienie komunalne O6wiata iwychowanie lnstytucje kultury olityka informacyjna i promocja gminy i miasta orzqdek publiczny i bezpieczefi stwo mieszkaf c6w Wspolpracaz organizacjami po2ytku publicznego oraz wspieranie sportu w qminie imiescie

6 7 Dochody z tytulu podatk6w i oplat Rachunkowo66 ifinanse 2018 I Fundusze zewngtrzne, w tym europejskie lnwestycje Zam6wienia publiczne Gospodarka komunalna i lokalowa Uslugi administracyjne Kultura fzyczna isport omoc spoleczna i ochrona zdrowia Organizacja pracy audytora wewnqtrznego/kom6rki audytu wewngtrznego Lp, Zadania audytora wewngtrznego 1. zeprowadzenie zadafi audytowych 2. Rezerwa czasowa na audyt wewnqtrzny zlecony 3. rzeprowadzenie czynnosci sprawdzajqcych Zasoby ludzkie fliczba osobodni] % Zasoby Eeczowe ,55% Biuro Audytu i Kontroli Wewnqtrznej jest wyposa2one komputery przeno6ne, drukarkq, telefon, ma dostqp do internetu, kserokopiarki oraz faksu ,90yo 6 2,40yo lt 4. Czynno6ci doradcze 10 3,970/o 5. CzynnoSci organizacyjne w tym plan i sprawozdawczo ,970/o lt 6. Szkolenia i rozw6j zawodowy 10 3,97Yo 7. Urlopy lczas dostqpny 26 10,300/o 8. lnne dzialania 20 7,940/o Sprawy organizacyjne Biura Audvtu i Kontroli Wewnetrznei 5

7 Razem 252 't00,00% 6. lnformacje istotne dla prowadzenia audytu werirngtrznego, uwzglgdniajqce specyfike jednostki (np. zmiany organizacyjne) Brak. 7. lnformacja na temat cyklu audytu lanowany cykl audytu okresla czas (wyra2ony w latach), w kt6rym - odpowiednio przy niezmienionych zasobach osobowych kom6rki audytu wewnetznego zostatyby pzeprowadzone zadania zapewniajece we wszystkich obszarach ryzyka. Cykl audytu oblicza sie jako aloraz licaby wszystkich obszar6w ryzyka oraz liczby obszar6w rfzyka wyznaczonych do pzeprowadzenia zadan zapewniajqcych w roku nastepnym. W wyniku pzeprowadzonej analizy ryzyka wyodrqbniono 18 obszar6w ryzyka, obejmujqcych podstawowe funkcje i zadania Gminy oraz wfznaczono obszary do pzeprowadzenia w roku 2015 tzech zadan zapewniajqcych. W ruiqzku z powyzszym cykl audytu wynosi 6 lat. 30 grudnia 2014 r. r!dcl IruF.Mis'ri(zA (data) (pieczatka 30 grudnia 2014 r. (data) (pieczetka i podpis audytor we\ivn?trzny ) 6

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r.

Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. Uchwala IVr XLIVl26912 005 Rady hliejskiej w Rykach z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki. z dnia 25.07.2008. w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego

ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki. z dnia 25.07.2008. w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki z dnia 25.07.2008 w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 września 2013 r.

Warszawa, 2 września 2013 r. Założenia merytoryczne i organizacyjne do audytu wewnętrznego zleconego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach administracji rządowej Warszawa, 2 września

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,". WSPÓT,N A l-1

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,. WSPÓT,N A l-1 ~J 1~Ll.Q;-r s roill u LT 0 L~-5\'1lU( l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl GKS HUTNIK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5. MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENIE Nr 6~ 5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWn;TOKRZYSKIEGO z dnia;t0 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawi e art.43 ust.l ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo