PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Akty prawne, Taryfy Prawo celne Bruksela, 4 kwietnia 2012 Taxud/A/2 EG/RL (2012) TAXUD/1284/2005, Rev. 5 Finał Dokument PL Dokument roboczy PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (WE) nr1192/2008, Grupa Projektowa Programu Customs 2013 opracowała 4. wersję wytycznych odnośnie Procedury Uproszczonej oraz Pojedynczego Pozwolenia na stosowanie Procedury Uproszczonej na przełomie lat 2008/2009, która opublikowana została na stronach internetowych CIRCA oraz TAXUD w połowie 2009 r. W związku ze specjalnym Sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2010 oraz zaleceniami Parlamentu Europejskiego dla Komisji prace nad nową wersją rozpoczęto w lipcu 2011 r. Wersje dokumentu od 5.1 do 5.6 stanowiły wewnętrzne opracowania, sporządzone podczas 5 spotkań grupy projektowej, które odbyły się do grudnia 2011 r. 31 stycznia 2012 r., wersja 5.6 została wyjaśniona i przedyskutowana z przedstawicielami TCG oraz delegatami Komitetu Kodeksu Celnego, Sekcji Formalności Przywozowych i Wywozowych. Następnie Komisja otrzymała liczne komentarze, które wzięła pod rozwagę. Wersja 5 została opublikowana na okres próbny 6 miesięcy od 15 maja do 15 listopada COM oczekuje powszechnej publikacji oraz wdrożenia w państwach członkowskich. W zależności od wyników uzyskanych podczas okresu próbnego, nowa analiza wytycznych zaplanowana jest na początek roku 2013.

2 PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE 2

3 SPIS TREŚCI SKRÓTY...12 CZĘŚĆ 1, WPROWADZENIE...13 Rozdział I - WSTĘP...13 Rozdział II - DEFINICJE II.1. Procedura zgłoszenia uproszczonego (art. 76 ust. 1 lit. b WKC) II.2. Procedura w miejscu (art. 76 ust. 1 lit. c WKC) II.3. Pojedyncze Pozwolenie (art. 1 ust. 13 RWKC) II.4 Zintegrowane pozwolenie / Zintegrowane pojedyncze pozwolenie (art.1 pkt. 14 RWKC) II.5 Państwo członkowskie wydające pozwolenie/uczestniczące państwo członkowskie w pozwolenia SASP II.6 Powiadomienie (art. 266, 285 RWKC)...15 CZĘŚĆ 2, PRZEPISY WSPÓLNE ODNOŚNIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ/ POZWOLENIA SASP...16 Rozdział I KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA...16 Rozdział II KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY UPROSZCZONEJ II.1 Kryteria odnośnie procedury SDP (art. 253c pkt. 1 akapit 1 RWKC) II.2 Kryteria odnośnie procedury LCP (art. 253c pkt. 1, akapit drugi RWKC)...18 ROZDZIAŁ III PROCEDURA WNIOSKOWANIA III.1 Kto może wnioskować? III.2 Gdzie złożyć wniosek? III.3 Samoocena III.4 Złożenie wniosku...21 ROZDZIAŁ IV ANALIZA WNIOSKU ORAZ AUDYT WSTĘPNY.22 2.IV.1. Analiza wniosku IV.2 Etapy audytu wstępnego IV.3 Plan kontroli...26 ROZDZIAŁ V ZAKAZY I OGRANICZENIA V.1. Wprowadzenie V.2. Zasady główne V.3. Przywóz i wywóz towarów podlegających zakazom i ograniczeniom V.4. Kontrole

4 ROZDZIAŁ VI - GWARANCJE...28 ROZDZIAŁ VII PROCEDURA WYDAWANIA VII.1. Okres ważności...29 ROZDZIAŁ VIII ZAWIESZENIE/COFNIĘCIE VIII.1. Zawieszenie VIII.2. Cofnięcie...32 ROZDZIAŁ IX ZARZĄDZANIE PROCEDURAMI UPROSZCZONYMI IX.1 Uwagi ogólne IX.2. Procedura SDP IX.3. Procedura LCP IX.4. Zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego...40 ROZDZIAŁ X ANALIZA RYZYKA X.1. Procedura SDP X.2. Procedura LCP X.3. Określone kontrole towarów zgłoszonych w ramach procedury celnej o kodzie ROZDZIAL XI - UZGODNIENIE ZGŁOSZENIA UPROSZCZONEGO ORAZ ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO / KONTROLE PO ZWOLNIENIU TOWARU XI.1. Uzgodnienie zgłoszenia uproszczonego oraz zgłoszenia uzupełniającego XI.2. Kontrole po zwolnieniu towarów dotyczące zgłoszenia uzupełniającego i dokumentów towarzyszących.44 ROZDZIAŁ XII KONTROLE PO ZWOLNIENIU TOWARU XII.1. Definicja XII.2. Cel XII.3. Przebieg kontroli celnej po zwolnieniu towaru XII.4. Ponowna ocena pozwolenia...47 CZEŚĆ 3, PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE POZWOLENIA SASP...47 ROZDZIAŁ I - TRADYCYJNE ZASOBY WŁASNE, POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE ORAZ KONWENCJA 47 ROZDZIAŁ II PROCEDURA WNIOSKOWANIA II.1. Kto może wnioskować o pozwolenie SASP II.2 Gdzie złożyć wniosek II.3. Złożenie wniosku o pozwolenie SASP...49 ROZDZIAŁ III ANALIZA WNIOSKU ORAZ AUDYT WSTĘPNY..49 ROZDZIAŁ IV - GWARANCJE

5 ROZDZIAŁ V PROCEDURA KONSULTACYJNA ROZDZIAŁ VI ZAKAZY I OGRANICZENIA VI.1. Krajowe zakazy i ograniczenia VI.2. Wspólnotowe zakazy i ograniczenia VI.3. Postępowanie w przypadku złamania lub naruszenia zakazów i ograniczeń ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA ODNOŚNIE PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU VII.1. Wprowadzenie VII.2. Wymagania odnośnie podatku VAT z tytułu importu ROZDZIAŁ VIII OPŁATY AKCYZOWE VIII.1. Gwarancje ROZDZIAŁ IX DANE STATYSTYCZNE IX.1. Wprowadzenie IX.2. Wymagania odnośnie danych statystycznych ROZDZIAŁ X PLAN WSPÓLNYCH KONTROLI/WYMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONTROLI ROZDZIAŁ XI PROCEDURA WYDAWANIA XI.1. Ograniczenia czasowe XI.2. Okres ważności ROZDZIAŁ XII ZARZĄDZANIE POZWOLENIEM SASP XII.1 Pozwolenie SASP z procedurą zgłoszenia uproszczonego XII.2. Pozwolenie SASP z procedurą w miejscu ROZDZIAŁ XIII KONTROLE PO ZWOLNIENIU TOWARU ROZDZIAŁ XIV - NIEPRAWIDŁOWOŚCI XIV.1. Wprowadzenie XIV.2. Rodzaje nieprawidłowości (przykłady) ROZDZIAŁ XV SPORY I ODWOŁANIA XV.1. Spory pomiędzy zaangażowanymi organami XV.2 Spory pomiędzy posiadaczami pozwolenia SASP a organami celnymi; prawo do odwołania XV.3. Zmniejszenie liczby sporów CZĘŚĆ 4, ZAKOŃCZENIE CZĘŚĆ 5, ANEKSY ANEKS I ZAWIADOMIENIE O KOSZTACH POBORU ORAZ MOŻLIWE SCENARIUSZE PODZIAŁU POBRANYCH ŚRODKÓW ANEKS II PRZEPISY DOTYCZĄCE PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU W DYREKTYWIE WE W SPRAWIE PODATKU VAT (2006/112/WE)...75 ANEKS III PODSTAWOWE WYMAGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ODNOŚNIE PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU ANEKS IV ZALECENIA OGÓLNE ODNOŚNIE AUDYTU WSTĘPNEGO

6 ANEKS V STANDARDOWY FORMULARZ KONTROLI DO AUDYTU WSTĘPNEGO...98 ANEKS VI PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW ANEKS VII PLAN WSPÓLNYCH KONTROLI POMIĘDZY ADMINISTRACJAMI CELNYMI UCZESTNICZĄCYMI W POZWOLENIU SASP 107 ANEKS VIII PLAN WSPÓLNYCH KONTROLI ANEKS IX PLAN KONTROLI ANEKS X WNIOSEK O KONTROLĘ DOTYCZĄCĄ POJEDYNCZEGO POZWOLENIA NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ ANEKS XI MODEL KONTROLI PROCEDUR UPROSZCZONYCH STOSOWANY PRZEZ ECA ANEKS XII WNIOSKI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH ANEKS XIII METODYKA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ANEKS XIV NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Struktura niniejszych wytycznych: Część 1 zawiera wstęp oraz definicje zastosowanych pojęć. Część 2 zawiera wyjaśnienia wspólnych przepisów dotyczących krajowych procedur uproszczonych oraz pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP). Część 3 dotyczy szczegółowych przepisów dotyczących pozwolenia SASP, głównie aspektów wymagających wyjaśnienia przed przyznaniem pozwolenia zarówno w przypadku organów celnych jak i przedsiębiorców. Część 4 zawiera podsumowanie oraz odniesienie do przyszłego scentralizowanego sposobu dokonywania odpraw. Część 5 zawiera Aneksy, których treść stanowią wiadomości praktyczne przydatne zarówno organom celnym jak i przedsiębiorcom. 6

7 Skróty AA AEO AEO C AEO F WKC Porozumienie Administracyjne (ang. Administrative Arrangement) Upoważniony Przedsiębiorca (ang. Authorised Economic Operator) Upoważniony Przedsiębiorca Uproszczenia Celne (ang. Authorised Economic Operator Customs Simplifications ) Upoważniony Przedsiębiorca Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona (ang. Authorised Economic Operator Customs Simplifications/Security and Safety ) Wspólnotowy Kodeks Celny Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 (ang. Community Customs Code) RWKC Rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 (ang. Customs Code Implementing Provisions CCIP) CN CPEI ECA UE LCP MCC MS NSA P&R SASP SME SDP SP VAT TZW Nomenklatura Scalona (ang. Combined Nomenclature) Gospodarcze Procedury Celne (ang. Customs Procedures with Economic Impact) Europejski Trybunał Obrachunkowy (ang. European Court of Auditors) Unia Europejska Procedura w miejscu (ang. Local Clearance Procedure) Zmodernizowany Kodeks Celny (ang. Modernised Customs Code) Państwo Członkowskie (ang. Member State) Krajowe Organy Statystyczne (ang. National Statistical Authorities) Zakazy i ograniczenia (ang. Prohibitions and Restrictions) Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (ang. Single Authorisation for Simplified Procedure) Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (ang. Small and Medium Enterprises) Procedura zgłoszenia uproszczonego (ang. Simplified Declaration Procedure) Procedura uproszczona (ang. Simplified Procedure) Podatek od Towarów i Usług Tradycyjne Zasoby Własne (ang. Traditional Own Resources) 7

8 CZĘŚĆ 1, WPROWADZENIE Rozdział I - WSTĘP Niniejsze wytyczne opracowane zostały z myślą o organach celnych oraz przedsiębiorcach w celu zapewnienia wspólnego rozumienia przepisów i wymagań zawartych w WKC oraz RWKC odnośnie procedur uproszczonych oraz pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP). Wytyczne dotyczą zarówno pozwoleń krajowych jak i pozwolenia SASP (zarówno Procedury zgłoszenia uproszczonego, zwanej dalej procedurą SDP, jak i procedury w miejscu, zwanej dalej procedurą LCP). Niniejsze wytyczne nie stanowią wiążącego aktu prawnego, lecz mają charakter informacyjny. Najnowsza wersja wytycznych dotyczących procedur uproszczonych oraz pozwolenia SASP dostępna jest na stronie GD ds. Podatków i Unii Celnej: ce/index_en.htm. Główne cele niniejszych wytycznych to: 1. Zapewnienie jednolitego stosowania zasad przyznawania pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych zgodnie z przepisami, łącznie z przepisami dotyczącymi dokumentów ewidencyjnych pozwalającymi na przeprowadzenie odpowiednio szczegółowego audytu. 2. Usprawnienie procesu wnioskowania/wydawania pozwoleń, również w obszarze czasu poświęcanego na opracowywanie jednakowych zasad przyznawania pozwoleń. 3. Zalecenie wspólnego sposobu dokonywania oceny warunków oraz kryteriów przyznawania pozwoleń krajowych i Pojedynczych Pozwoleń w zakresie zgłoszenia uproszczonego oraz procedury w miejscu. 4. Jak najszersze promowanie elektronicznego przesyłania deklaracji i/lub powiadomień dotyczących procedur uproszczonych. 5. Zapewnienie odpowiedniej analizy ryzyka w oparciu o wyniki audytów oraz kontroli transakcji. W ramach Strategii Lizbońskiej, mającej na celu uczynienie UE najbardziej konkurencyjną gospodarką świata, niezwykle istotna jest harmonizacja oraz uproszczenie sposobów przyznawania krajowych oraz wspólnotowych pozwoleń, mające prowadzić do ujednolicenia procedur we wszystkich państwach członkowskich. Stanowiło to cel Rozporządzenia (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008, stanowiącego poprawkę do RWKC. Rozporządzenie to zawiera przepisy, które pozwalają na zaistnienie prawdziwego rynku wewnętrznego z rosnącą konkurencyjnością handlową oraz wyeliminowaniem nierówności pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Wprowadza ona wspólne zasady dotyczące krajowych (LCP lub SDP) oraz europejskich pozwoleń na korzystanie z procedury uproszczonej, w celu zapewnienia jednolitego postępowania: warunków i kryteriów przyznawania pozwoleń, nanoszenia poprawek, zawieszania, odwoływania,itd. 8

9 Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), dawniej znane jako Pojedyncze Pozwolenie Europejskie (SEA), dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego. Umożliwia ono przedsiębiorcy uzyskanie pozwolenia w jednym państwie członkowskim (MS) na wszystkie operacje przywozowe i wywozowe na terenie całej Unii Europejskiej. Umożliwia to przedsiębiorcom centralizację księgowości oraz uiszczania należności celnych tytułem wszystkich transakcji w państwie członkowskim wydającym pozwolenie (nadzorującym), chociaż fizyczna kontrola i zwolnienie towarów może mieć miejsce w innym państwie członkowskim, zwanym uczestniczącym państwem członkowskim. Przynosi to oszczędności w zakresie opłat administracyjnych i transakcyjnych. Komisja Europejska zawsze wyrażała poparcie dla działań mających na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur. Jednakże nie wszystkie formalności mogą obecnie podlegać centralizacji w państwie członkowskim wydającym pozwolenie, dotyczy to w szczególności podatku VAT, formalności dotyczących danych statystycznych oraz akcyzy. Procedury krajowe z nimi związane omówione są dalej w odpowiednich rozdziałach. Rozdział II - DEFINICJE 1.II.1. Procedura zgłoszenia uproszczonego (art. 76 ust. 1 lit. b WKC) Procedura zgłoszenia uproszczonego umożliwia objęcie towaru właściwą procedurą celną po okazaniu zgłoszenia uproszczonego, dokumentu administracyjnego lub handlowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest następnie do złożenia zgłoszenia uzupełniającego (zob. pkt. 2.IX.4 zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego). 1.II.2. Procedura w miejscu (art. 76 ust. 1 lit. c WKC) Procedura w miejscu umożliwia złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do ewidencji posiadacza pozwolenia, podczas gdy towar znajduje się na terenie danego podmiotu lub w innym miejscu wyznaczonym i zatwierdzonym przez organ celny. Przedsiębiorca zobowiązany jest następnie do złożenia zgłoszenia uzupełniającego (zob. pkt. 2.IX.4 zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego). 1.II.3. Pojedyncze pozwolenie (art. 1 pkt. 13 RWKC) Pojedyncze Pozwolenie dotyczy administracji celnych więcej niż jednego państwa członkowskiego w zakresie następujących procedur: - procedury SDP stosownie do art. 76 ust.1 lit. b Kodeksu lub - procedury LCP stosownie do art. 76 ust.1 lit. c Kodeksu lub - gospodarczych procedur celnych stosownie do art. 84 ust. 1 lit. b Kodeksu lub - końcowego przeznaczenia stosownie do art. 21 ust. 1 Kodeksu. Pierwsze dwa przypadki znane są również jako Pojedyncze Pozwolenie na Stosowania Procedury Uproszczonej (SASP). 9

10 1.II.3. Zintegrowane pozwolenie / Zintegrowane pojedyncze pozwolenie (art. 1 pkt. 14 RWKC) Zintegrowane pozwolenie oznacza możliwość skorzystania z więcej niż jednej z procedur, o których mowa w punkcie 1.II.3 w jednym państwie członkowskim. Może mieć ono formę zintegrowanego pojedynczego pozwolenia, jeśli dotyczy ono więcej niż jednej administracji celnej. Na przykład Zintegrowane Pojedyncze Pozwolenie może obejmować Pojedyncze Pozwolenie na procedurę SDP oraz Pojedyncze Pozwolenie na procedurę składu celnego. Umożliwia to przedsiębiorcy wnioskowanie o skorzystanie z więcej niż jednej procedury celnej w jednej administracji oraz otrzymanie pozwolenia uwzględniającego wszystkie te procedury. W przypadku wnioskowania o uszlachetnianie czynne, składowanie celne oraz procedurę LCP, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć trzy odpowiednie formularze kontynuacyjne z Aneksu 67 (po jednym dla każdej z procedur celnych). Ze względów praktycznych związanych z nadzorem nad pozwoleniami, większość państw członkowskich nie przyznaje Zintegrowanych Pozwoleń, lecz oddzielne pozwolenie na każdą z procedur celnych. Jednakże, jeśli na przykład, uszlachetnianie czynne ma być dokonane w dwóch różnych państwach członkowskich w związku z procedurą LCP, wówczas Zintegrowane Pojedyncze Pozwolenie może zostać udzielone. 1.II.5 Państwo członkowskie wydające pozwolenie/uczestniczące państwo członkowskie w przypadku pozwolenia SASP Państwo członkowskie przyznające pozwolenie pełni wiodącą rolę. Państwo to jest głównym miejscem kontaktu dla wnioskodawców oraz posiadaczy pozwolenia. Państwo to odpowiada za proces wydawania i monitorowania pozwoleń. Uczestniczące państwo członkowskie ma udział w czynnościach związanych z pozwoleniami zgodnie z przepisami procedury konsultacyjnej. Może być również odpowiedzialne, wraz z nadzorującym Państwem Członkowskim, za nadzór operacji oraz zwolnienie lub kontrole towarów. 1.II.6 Powiadomienie (art. 266, 285 RWKC ) W niniejszych wytycznych termin powiadomienie odnosi się do powiadomienia o zamiarze zwolnienia towaru do danej procedury w związku z pozwoleniem na procedurę LCP. 10

11 CZĘŚĆ 2, PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY UPROSZCZONEJ/POZWOLENIA SASP Rozdział I KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA Bez względu na to, czy wniosek o procedurę SDP lub procedurę LCP dotyczy procedury uproszczonej w kraju, czy pozwolenia SASP warunki i kryteria, które muszą być spełnione pozostają jednakowe. Dla celów zachowania jednolitości, warunki i kryteria, które należy spełniać w przypadku procedury SDP oraz procedury LCP, zostały dostosowane do kryteriów dotyczących Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) zawartych w art. 14h do 14j RWKC. Poniższa tabela zawiera odpowiednie kryteria oraz przepisy RWKC. Procedura uproszczona Warunki i kryteria Przepisy RWKC Procedura SDP Przestrzeganie przepisów celnych Odpowiednie ewidencji prowadzenie Art. 14h, z wyjątkiem pkt. (c) ust. 1 Art. 14i pkt. (d), (e) oraz (g) Wypłacalność finansowa Art. 14j. Procedura LCP Przestrzeganie przepisów celnych Odpowiednie ewidencji prowadzenie Art. 14h, z wyjątkiem pkt. (c), ust. 1; Art. 14i; oraz Wypłacalność finansowa Art. 14j. Pozwolenie SASP zgodnie z rodzajem procedury uproszczonej kryteria LCP lub kryteria SDP Warunki i kryteria dotyczące udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej oraz Pozwolenia SASP zostały krótko omówione w sekcji 2.II poniżej. Ponieważ są one takie same jak w przypadku Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO), ich pełna wersja dostępna jest w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2. Niniejsze Wytyczne dostępne są na stronie internetowej GD ds. Podatków i Unii Celnej: oms_security/aeo_guidelines_en.pdf Kryteria ocenione uprzednio w związku z udzielaniem AEO C lub F nie będą podlegały ponownej ocenie (art. 261 ust. 2, art. 264 ust. 2 RWKC) pod warunkiem, że przedsiębiorca nie dokonał zmian w zakresie wprowadzenia nowego systemu informatycznego lub w zakresie procedur czy wykonywanych operacji. Ponadto, może nastąpić konieczność omówienia z wnioskodawcą niektórych wymagań odnośnie zastosowania procedury uproszczonej dotyczących np.: 11

12 - formy zgłoszenia uproszczonego lub powiadomienia przed zwolnieniem towaru np. w systemie informatycznym przedsiębiorcy faktu, iż zgłoszenia uproszczone oraz powiadomienia należy dostarczyć drogą elektroniczną (art. 253a RWKC), - wypełniania zgłoszenia uproszczonego lub dokonywania wpisów do ewidencji, a następnie dostarczania zgłoszenia uzupełniającego np. w systemie informatycznym, - miejsc, w których należy dokonać przedstawienia towaru, jeśli to konieczne, - zapewnienia gwarancji dotyczących cła przywozowego i innych opłat (art. 253 ust. 5 RWKC). Przedsiębiorcy AEO zobowiązani są do stałego monitorowania spełniania wymaganych kryteriów oraz mają obowiązek informowania organów celnych o zmianach mogących mieć wpływ na status AEO. Data wydania świadectwa AEO oraz wszelkie przypadki monitorowania i/lub ponownej oceny dokonywane od tego czasu również należy wziąć pod uwagę. Jednakże, stałe monitorowanie warunków i kryteriów przez posiadacza pozwolenia stanowi gwarancję, iż kwestie mogące mieć wpływ na status AEO rozstrzygane są na bieżąco (zob. Część 5 "zarządzanie pozwoleniem" w Wytycznych dotyczących AEO). W celu zapewnienia sprawiedliwego stosowania warunków i kryteriów, o których mowa powyżej, organy celne udzielające pozwoleń zobowiązane są do przeanalizowania z należytą starannością danych dotyczących wnioskodawcy, w tym rozmiaru przedsiębiorstwa oraz skali prowadzonych operacji. Rozdział II KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY UPROSZCZONEJ 2.II.1 Kryteria odnośnie procedury SDP (art. 253c lit. 1, akapit pierwszy RWKC) 2.II.1.1. Stosowna ewidencja dotycząca spełniania wymogów celnych (art. 14 pkt. RWKC) Niniejsze kryterium uważa się za spełnione, jeśli żadna z następujących osób, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, nie dopuściła się żadnego poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów celnych. - wnioskodawca - osoby odpowiedzialne za działalność firmy wnioskodawcy lub sprawujące kontrolę nad jej zarządzaniem, - osoba odpowiedzialna za obszar działalności firmy wnioskodawcy związany z kwestiami celnymi. Szczegółowe informacje odnośnie weryfikacji zgodności z tym kryterium, w szczególności odnośnie definicji oraz kwalifikacji niewielkich, poważnych i powtarzających się naruszeń, dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt II.1.2 Zadowalający system zarządzania ewidencjami handlowymi, i w stosownych przypadkach, transportowymi, umożliwiający przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych (art. 14i RWKC) Dla uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury SDP, wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria art. 14i: 12

13 -(d) posiadać organizację administracyjną odpowiadającą rodzajowi i skali operacji oraz umożliwiającą zarządzanie przepływem towarów, jak również dysponować systemem kontroli wewnętrznych, pozwalających na wykrycie transakcji niezgodnych z prawem lub nieprawidłowych. -(e) w stosownych przypadkach, dysponować odpowiednimi procedurami umożliwiającymi działania związane z licencjami i pozwoleniami związanymi z polityką handlową oraz handlem produktami rolnymi; -(g) zagwarantować, że pracownicy firmy mają świadomość obowiązku informowania organów celnych o jakichkolwiek problemach dotyczących zgodności z kryteriami oraz wyznaczyć odpowiednie punkty kontaktowe odpowiedzialne za informowanie organów celnych o takich przypadkach; Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji spełniania tego kryterium dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt II.1.3 Udokumentowana wypłacalność (art. 14j RWKC) Warunek dotyczący wypłacalności wnioskodawcy uznaje się za spełniony, jeśli może być ona udokumentowana w odniesieniu do trzech lat wstecz. Wypłacalność odnosi się do kondycji finansowej, wystarczającej do wypełnienia przez wnioskodawcę zobowiązań związanych z długami celnymi i podatkowymi, które mogą powstać w związku z korzystaniem z procedury uproszczonej oraz płatności odroczonej. Jeżeli firma wnioskodawcy istnieje krócej niż trzy lata, wypłacalność należy ocenić na podstawie dostępnej dokumentacji i danych. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji spełniania tego kryterium dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt II.2 Kryteria odnośnie procedury LCP (art. 253c ust. 1, akapit drugi RWKC) 2.II.2.1 Stosowna ewidencja dotycząca spełniania wymogów celnych (art. 14h RWKC) Tak jak w punkcie 2.II II.1.2 Zadowalający system zarządzania ewidencjami handlowymi i, w stosownych przypadkach, transportowymi, umożliwiający przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych (art. 14i RWKC) Celem umożliwienia organom celnym ustalenie, czy wnioskodawca posiada odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, w stosownych przypadkach, transportowymi oraz iż spełnia niniejsze kryterium, wnioskodawca musi spełniać wymogi art. 14i RWKC. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji spełniania tego kryterium dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt

14 1 Artykuł 4 pkt. 1 WKC II.2.3 Udokumentowana wypłacalność (art. 14 j RWKC) Tak jak w punkcie 2.II III.1 Kto może wnioskować? ROZDZIAŁ III PROCEDURA WNIOSKOWANIA Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawcami o korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenia SASP mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub stowarzyszenia osób utworzone na obszarze celnym UE, które nie stanowią osoby prawnej, ale zgodnie z przepisami UE lub prawa krajowego, posiadają zdolność do czynności prawnych. Definicje osoby fizycznej, osoby prawnej oraz stowarzyszenia osób posiadających zdolność do czynności prawnych, lecz nieposiadającego statusu prawnego osoby prawnej, określone są przepisami prawa krajowego. Zatem, wszystkie powyższe podmioty utworzone na obszarze celnym UE mają możliwość wnioskowania o procedurę SDP lub procedurę LCP na poziomie krajowym lub dla celów Pozwolenia SASP. Firmy międzynarodowe lub duże posiadają zazwyczaj spółkę dominującą oraz kilka podmiotów gospodarczych, z których każdy funkcjonuje jako oddzielna osoba prawna, tj. samodzielny podmiot prawny, zarejestrowany w krajowym rejestrze spółek handlowych, zgodnie z przepisami prawa o spółkach handlowych obowiązującymi na terenie państwa członkowskiego, w którym podmiot ten został utworzony. Stowarzyszenia podmiotów posiadają zdolność do czynności prawnych, lecz nie posiadają statusu osoby prawnej (art. 4 ust. 1 WKC). W tym przypadku wszystkie podmioty lub stowarzyszenie podmiotów mogą wnioskować o pozwolenie na korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenie SASP, lub też jeden podmiot prawny może złożyć wniosek o korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenie SASP dla siebie i reprezentować inne podmioty prawne w swojej grupie. Jednakże, firmy międzynarodowe mogą posiadać spółkę dominującą oraz kilka innych podmiotów zlokalizowanych w różnych państwach członkowskich, które nie muszą posiadać statusu osoby w rozumieniu Artykułu 4 ust. 1 Kodeksu Celnego (WKC), tj. biura, obiekty lub inne miejsce prowadzenia działalności firmy. Wnioskowanie o pozwolenie dopuszcza się w przypadku spółki dominującej, jednak w przypadku oddziału spółki nieposiadającego wymaganego statusu nie jest to możliwe. Chcąc złożyć wniosek o korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenie SASP, należy ustalić, czy przedsiębiorstwo należy do grupy podmiotów do tego uprawnionych. Organy celne zobowiązane są w tym zakresie do stosowania ujednoliconego postępowania, celem uniknięcia sytuacji, w której podmiotowi udziela się pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej, natomiast odmawia korzystania z innych udogodnień. Na przykład, nie jest dopuszczalne, aby organy celne uznały przedsiębiorcę za osobę prawną w procesie wnioskowania o status AEO, natomiast w przypadku wnioskowania o korzystanie z procedury uproszczonej za oddział spółki (bardziej szczegółowe omówienie tego zagadnienia dostępne jest w Wytycznych dotyczących AEO, Część 1.II.2). Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, zazwyczaj wymagane jest, aby posiadała ona obywatelstwo na obszarze celnym UE. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna lub stowarzyszenie podmiotów, zakład, siedziba prawna lub centrala podmiotu musi

15 znajdować się na obszarze terytorium celnego UE 2. Jeżeli wnioskodawca chce reprezentować inne podmioty w kwestiach celnych, wówczas wniosek może zostać przyjęty, pod warunkiem istnienia wystarczających procedur niezbędnych do identyfikacji reprezentowanych podmiotów oraz do umożliwienia stosownych kontroli celnych (tj. wymaganych kontroli dokumentacji i kontroli fizycznych). Dane klienta należy zamieścić w zgłoszeniu celnym lub powiadomieniu o zwolnieniu towaru, ale nie zawsze jest to konieczne w pozwoleniu. Szczegółowych informacji dotyczących reprezentowania podmiotów udzielają zainteresowane organy państw członkowskich. 2.III.2 Gdzie złożyć wniosek? W odniesieniu do krajowych pozwoleń na korzystanie z procedury uproszczonej mają zastosowanie przepisy krajowe. Informacje dotyczące miejsc składania wniosków o pozwolenie SASP znajdują się w Części 3.II.2 w oparciu o art. 253h ust. 1 oraz 14d RWKC. Dalsze objaśnienia odnośnie międzynarodowych spółek handlowych lub dużych przedsiębiorstw znajdują się w Aneksie XIV niniejszych wytycznych. 2.III.3. Samoocena Wnioskodawcom o krajową procedurę SDP lub procedurę LCP lub pozwolenie SASP zaleca się przeprowadzenie procesu samooceny, celem przyśpieszenia i zwiększenia efektywności procesu aplikacji. Proces samooceny umożliwia wnioskodawcy dokonanie analizy poprzedzającej złożenie wniosku, która pozwoli na określenie faktycznych korzyści możliwych do uzyskania dzięki procedurze uproszczonej oraz ustalenie czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w operacjach przedsiębiorstwa, celem dostosowania do warunków i kryteriów określonych w sekcji 2.I. Dokonanie samooceny pozwala wnioskodawcy przede wszystkim na analizę procesów przedsiębiorstwa pod względem zgodności z kryteriami, określenie obszarów ryzyka oraz ustalenie, czy i w jaki sposób są one eliminowane lub w jakim zakresie niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych środków kontroli. Dokonana samoocena może stanowić podstawę do dalszej analizy dokonywanej przez administrację celną udzielającą pozwolenia. Jednakże, organy celne zobowiązane są do potwierdzenia własnymi metodami, czy wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do udzielenia pozwolenia. Jeśli wnioskodawca jest posiadaczem statusu AEO dla celów uproszczonej procedury celnej zgodnie z art. 14a, ust. 1 lit. a lub c RWKC, proces samooceny nie jest wymagany, ponieważ warunki i kryteria udzielenia pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej stanowią część kryteriów przyznawania statusu AEO. Przedsiębiorca 2 Artykuł 4 pkt. 2 WKC. W odniesieniu do zakładów zastosowanie mają objaśnienia zawarte w Wytycznych dotyczących AEO, ustęp drugi sekcji 1.II.2. 15

16 posiadający status AEO zobowiązany jest jednak upewnić się, że informacje przedstawione organom celnym są nadal aktualne. Administracja celna powinna być powiadamiana o jakichkolwiek istotnych zmianach, takich jak zmiany w administracji lub systemie informatycznym firmy. Przedsiębiorcom nieposiadającym statusu AEO zaleca się skorzystanie z kwestionariusza samooceny przed złożeniem wniosku o korzystanie z procedury uproszczonej. Ponieważ niektóre z kryteriów przyznawania statusu AEO są również kryteriami udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenia SASP, zaleca się zastosowanie kwestionariusza związanego z wnioskowaniem o status AEO, jako podstawy do samooceny. Kwestionariusz, o którym mowa, wraz z objaśnieniami dostępny jest na stronie GD ds. Podatków i Unii Celnej: _security/aeo_self_assessment_en.pdf; Dalsze informacje odnośnie procesu samooceny udzielane są przez organy celne udzielające pozwoleń. 2.III.4 Złożenie wniosku Wniosek o procedurę SDP lub procedurę LCP należy dostarczyć do organów celnych udzielających pozwoleń w formie pisemnej, korzystając z zestawu formularzy w Aneksie 67 RWKC lub elektronicznie, jeśli organy celne udzielające pozwoleń przyjmują wnioski lub wymagają ich składania w formie elektronicznej. Poszczególne przepisy dotyczące określenia organów celnych udzielających pozwoleń, w których istnieje możliwość złożenia wniosku o pozwolenie SASP będą omówione szczegółowo w punkcie 3.II.3. Pole 1.d wniosku odnosi się do osoby, która przewidziana jest jako posiadacz pozwolenia oraz do sposobu wykorzystania przez nią procedury SDP lub procedury LCP: przedsiębiorca korzystający z pozwolenia dla celów przywozu/wywozu własnego i/lub jako bezpośredni i/lub pośredni przedstawiciel, korzystający z pozwolenia w odniesieniu do swoich klientów dokonujących przywozu lub wywozu towarów. W drugim z opisanych wyżej przypadków, niezbędne są stosowne ewidencje oraz procedury pozwalające organom celnym udzielającym pozwoleń na identyfikację reprezentowanych podmiotów oraz dokonanie stosownych kontroli celnych (zgodnie z art. 253 ust. 4 RWKC). Jeżeli wnioskodawca o pozwolenie lub jego posiadacz jest bezpośrednim lub pośrednim przedstawicielem, wówczas pole 1d należy wypełnić określając, czy posiadacz pozwolenia zamierza korzystać z niego jako bezpośredni przedstawiciel klienta dokonującego przywozu lub wywozu towarów (w imieniu klienta i na jego rzecz), czy jako przedstawiciel pośredni (w swoim imieniu, ale na rzecz klienta). W niektórych państwach członkowskich istnieje możliwość złożenia zgłoszenia celnego przez wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia za pośrednictwem przedstawiciela bezpośredniego (na przykład przedstawiciel może złożyć zgłoszenie celne za pośrednictwem przedstawiciela bezpośredniego). W takim przypadku, pole 15 wypełnia się, celem wskazania przedstawiciela odpowiedzialnego za złożenie zgłoszenia celnego. Organ celny udzielający pozwoleń może wymagać dodatkowych informacji. W takich okolicznościach, organ celny udzielający pozwoleń umożliwi wnioskodawcy naniesienie niezbędnych zmian we wniosku bez odrzucania go. 16

17 Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakt z administracją celną, celem zapewnienia organom celnym udzielającym pozwolenia dostępu do wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do dokonania oceny zgodności z warunkami i kryteriami udzielania pozwolenia, zgodnie z paragrafem 2.I. W przypadku pozwolenia SASP poprzez złożenie podpisu na wniosku, wnioskodawca wyraża zgodę na dokonywanie wymiany niezbędnych informacji pomiędzy organem celnym udzielającym pozwoleń oraz organami uczestniczącymi w procedurze a innymi organami lub państwami członkowskimi, których niniejsze pozwolenie dotyczy. Wnioskodawca może ponadto wyrazić zgodę na upowszechnienie informacji jawnych. ROZDZIAŁ IV ANALIZA WNIOSKU ORAZ AUDYT WSTĘPNY 2.IV.1. Analiza wniosku a) Weryfikacja kompletności wniosku oraz spełniania warunków przez wnioskodawcę Organy celne zobowiązane są do zweryfikowania, czy wnioskodawca jest podmiotem utworzonym w Unii Europejskiej. b) Pozyskiwanie informacji dotyczących wnioskodawcy lub wniosku Organy celne zobowiązane są do dokonania analizy poszczególnych cech działalności przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zwrócić uwagę na różnice wynikające z rodzaju, rozmiaru oraz struktury logistycznej wnioskodawcy (art. 253c ust. 1, akapit trzeci RWKC). Kryteria pozostają niezmienne (brak kryteriów okrojonych lub ad hoc), zmianie podlega natomiast sposób ich oceny i mogą być one stosowane bardziej elastycznie. Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) zdefiniowane zostały w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 (Dz.U. Nr L124, , str. 36). Lista kategorii dostępna jest w Wytycznych dotyczących AEO, sekcja 3.III.2. Szczegółowe objaśnienia dostępne są w Aneksie XIV "Najczęściej zadawane pytania". Wytyczne dotyczące AEO zawierają również przykłady poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na towary wrażliwe lub towary podlegające zakazom i ograniczeniom. Organ celny może podjąć decyzję o nieobjęciu niektórych tego rodzaju towarów pozwoleniem na korzystanie z procedury uproszczonej. Objaśnienia oraz sposób postępowania w przypadku tego rodzaju towarów zawarte są w punkcie 2.V oraz 3.VI niniejszych wytycznych. c) Przyjęcie wniosku Organy celne podejmują decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji. Audyt wstępny, mający na celu ustalenie czy wnioskodawca spełnia wszystkie niezbędne kryteria i warunki do udzielenia pozwolenia, może być rozpoczęty przez organ celny udzielający pozwoleń dopiero po uprzednim przyjęciu wniosku. 17

18 2.IV.2 Etapy audytu wstępnego a) Audyt wstępny Audyt wstępny przeprowadzany jest celem: - Zapewnienia, że warunki i kryteria zostają spełnione oraz weryfikacji poprawności danych zawartych w kwestionariuszu samooceny; - Zapewnienia, że system księgowości oraz kontroli wewnętrznej spełnia wymagania; - Wydania opinii czy wymagania odnośnie (wstępnej) audytowalności zostały spełnione. - Wydania oceny odnośnie stopnia, w jakim warunki i kryteria są spełnione. Proces audytu wstępnego podzielony jest na następujące etapy: - przygotowanie Zgromadzenie i analiza dostępnych informacji wewnętrznych (odnośnie spełniania warunków), uwzględnienie poszczególnych rodzajów działalności gospodarczych (operator pocztowy, kolej, itd.) oraz czynników usprawniających proces przygotowawczy, takich jak istniejące pozwolenia celne lub certyfikaty lub opinie ekspertów zewnętrznych. - planowanie - Opracowanie planu audytu na podstawie ustaleń dokonanych podczas etapu przygotowania. - Ujednolicona lista kontrolna dla etapu planowania (zob. Aneks V niniejszych wytycznych) dostępna jest jako przykład listy kontrolnej możliwej do użycia. - przeprowadzenie Kolejny proces decydujący o udzieleniu pozwolenia dotyczy ustaleń wynikających z audytu wstępnego, który wykaże, czy przedsiębiorstwo wypełnia swoje zobowiązania. Zgodnie z art. 253b ust. 4 RWKC, organy celne zobowiązane są do przeprowadzenia kontroli ewidencji wnioskodawcy przed udzieleniem pozwolenia, chyba że istnieje możliwość wykorzystania wyników audytu wcześniejszego. Organy celne powinny również przeprowadzić kontrolę księgowości oraz systemu informatycznego przedsiębiorstwa, stosownie do właściwych warunków i kryteriów. W ramach audytu wstępnego zaleca się odbycie wizyty w przedsiębiorstwie oraz na jego terenie celem ustalenia: charakteru działalności (czynności, struktury prawnej, itd.) organizacji wewnętrznej systemu księgowości (finansowej) oraz systemu logistyki środowiska internetowego oraz kontroli internetowych środowiska kontroli wewnętrznej i zewnętrznej systemu monitorowania stosowanego w przedsiębiorstwie oraz ustalenia czy istnieje: odpowiedni zapis przebiegu zdarzeń dla poszczególnych procesów odpowiednie procedury dotyczące przechowywania danych 18

19 odpowiednie procedury odnośnie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych Podczas wizyty zaleca się ponadto kontrolę towarów objętych pozwoleniem oraz miejsc podanych we wniosku. Jeśli istnieje możliwość ponownego wykorzystania wyników uprzednich wizyt, najlepiej dokonanych tego samego roku, na przykład z tytułu przyznania statusu AEO, nie istnieje konieczność odbywania kolejnej wizyty. - ewaluacja/ocena Przypadki niebezpiecznych zdarzeń mogących mieć wpływ na przedmiot działalności przedsiębiorstwa w związku z procedurami uproszczonymi są określane oraz poddane ocenie podczas audytu wstępnego i objęte zastosowaniem odpowiednich środków. Organ celny może udzielić przedsiębiorcy porady odnośnie postępowania dotyczącego ryzyka. Przypadki identyfikacji ryzyka niezwiązanego ze stosowaniem procedur uproszczonych mogą być uznane przez organ celny za nieistotne. - zakończenie audytu wstępnego raportem częściowym i końcowym Podczas etapu przygotowania do audytu wstępnego, organy celne zobowiązane są zweryfikować otrzymane informacje. Należy uwzględnić wyniki wcześniejszych audytów dotyczących przedsiębiorcy. W przypadku pozwoleń dotyczących więcej niż jednego miejsca, organy celne zobowiązane są przeprowadzić kontrolę wszystkich tych miejsc oraz dokumentacji dotyczącej powiązań między nimi, w której role i zakres odpowiedzialności każdego z podmiotów są jasno określone. Na przykład, jeżeli przedsiębiorstwo nie dokonuje przedstawienia towaru na własnym terenie, ale w różnych miejscach, organy celne zobowiązane są poddać kontroli osoby odpowiedzialne za przedstawienie towaru w każdym z tych miejsc oraz za kontakty ze składającym zgłoszenie. Wszystkie słabe punkty wykazane w procesie audytu wstępnego muszą zostać ujęte w raporcie. Narzędzia audytu wstępnego: Informacje odnośnie oceny ryzyka na etapie audytu wstępnego znajdują się w Aneksie IV (streszczenie Aneksu II Wytycznych dotyczących AEO), natomiast zalecana lista kontrolna do wykorzystania podczas wizyty w przedsiębiorstwie znajduje się w Aneksie V. Metodyka zalecana przez ECA 3 znajduje się w Aneksie XI oraz XII. W celu identyfikacji ryzyka przez proces mapowania możliwe jest skorzystanie z Modelu AEO Compact dostępnego na stronie internetowej GD ds. Podatków i Unii Celnej: ex_en.htm Ryzyko zostanie ocenione zgodnie z procedurą i korzyściami, o które przedsiębiorca wnioskuje. 3 Niniejsza metodologia omówiona została w specjalnym raporcie ECA nr 1/2010, Czy kontrola uproszczonych procedur dotyczących przywozu jest prowadzona skutecznie? Wnioski Rady odnośnie tego raportu są również istotne. 19

20 Ponadto, przykład metodyki krajowej znajduje się w Aneksie XIII. Stosowanie tej metodyki uważane jest za wskazane przez ECA. W ocenie Komisji stosowanie takiej metodyki jest niezbędne. b) Raport odnośnie audytu wstępnego obejmuje: Jak określono w Wytycznych dotyczących AEO, raport powinien zawierać następujące informacje przedstawione w jasny i usystematyzowany sposób: 1) Przejrzysty obraz wnioskodawcy (przedmiot działalności, rola w łańcuchu dostaw, czynności dotyczące kwestii celnych, itd.); 2) przejrzyste omówienie przeanalizowanych obszarów ryzyka oraz działań z tym związanych zaleconych wnioskodawcy; 3) przejrzysty raport odnośnie wszystkich działań podjętych przez wnioskodawcę lub zgłoszonych audytorom; 4) precyzyjne zalecenie odnośnie udzielenia lub odrzucenia wniosku o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych stosownie do wyników czynności przeprowadzonych podczas audytu; 5) w przypadku pozwolenia SASP, kompletne i szczegółowe uzasadnienie dlaczego pozwolenie SASP nie powinno być udzielone, w tym informacje otrzymane od innych państw członkowskich, z zaznaczeniem, czy były one uzyskane w wyniku zastosowania procedury "informacji" i/lub konsultacji. 6) pisemną ocenę stopnia przestrzegania każdego z wymogów zawartych w Kodeksie Celnym (WKC) oraz RWKC. c) Decyzja na podstawie oceny ryzyka dotyczącego przedsiębiorcy Proces wydawania decyzji przebiega w sposób zależny od krajowej organizacji administracji celnej państwa członkowskiego wydającego pozwolenie. Opinia audytorów stanowi oczywiście istotny element tej decyzji. Decyzja ta powinna być oparta na raporcie (udokumentowanym), który powinien określać wszystkie podstawy do odmowy wydania pozwolenia lub jego udzielenia. W przypadku krajowej procedury uproszczonej, zaleca się stosowanie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie wniosku zbieżnego z terminem określonym dla statusu AEO, z uwzględnieniem możliwego wydłużenia (art. 6 ust. 2 WKC). Jeśli wnioskodawca posiada status AEO, decyzja ta powinna zostać wydana, jak tylko kontrola dodatkowych wymogów zostanie przeprowadzona. Istotne jest, aby osoby, których decyzja dotyczy, i która to miałaby mieć niekorzystny dla nich skutek, miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska zanim niniejsza decyzja zostanie podjęta, po powiadomieniu przez organy celne ("prawo do bycia wysłuchanym"), co stanowi odzwierciedlenie podstawowych zasad prawa UE. d) Sporządzenie udzielonego pozwolenia Wszystkie pozwolenia dotyczące procedury uproszczonej należy sporządzić według wzoru zamieszczonego w Aneksie 67 RWKC. 20

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.3 z 18 czerwca 2012r. Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS)

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) 1 IZBA CELNA W WARSZAWIE UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Spotkanie informacyjne: Prelegent: Marzena Walczak Kierownik Referatu ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP w Izbie

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wersja 1.0 1 maja 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł 1) Miejsca uznane i wyznaczone informacje

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 315/46 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 7-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 10-11.04.2017, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 146/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013 Elastyczność dokonywania odpraw celnych Warszawa, 22 październik 2013 Podstawowe projekty pakietu ułatwieu atwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Kurs na agenta celnego

Kurs na agenta celnego Kurs na agenta celnego Terminy szkolenia Czas trwania 32 godziny dydaktyczne - 4 dni Program szkolenia Plan szkolenia do państwowego egzaminu na agenta celnego 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA Geneza powstania instytucji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia. 2015 r. (poz. ) Wzór Załącznik nr 1 Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych

Bardziej szczegółowo

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT 1 1. Instrukcja opisuje obowiązki

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

CEIOPS-DOC-02/06. Protokół

CEIOPS-DOC-02/06. Protokół CEIOPS-DOC-02/06 Protokół Dotyczący współpracy właściwych władz Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO Spis treści Wykaz skrótów Od Autora Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1. Ewolucja i rozwój polskiego prawa celnego 1. Prawo celne w okresie Rzeczpospolitej 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów Materiał informacyjny dotyczący zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA, opisanych w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.7.2014 L 198/7 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

UNIJNY KODEKS CELNY. Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+ 22 października 2013 r.

UNIJNY KODEKS CELNY. Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+ 22 października 2013 r. UNIJNY KODEKS CELNY Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+ 22 października 2013 r. Cele prezentacji: 1) omówienie stanu prawnego 2) przedstawienie przebiegu prac nad UKC 3) przedstawienie przepisów UKC

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Upoważniony przedsiębiorca AEO Upoważniony przedsiębiorca AEO informacja dla przedsiębiorców obowiązująca od 1 maja 2016 r. dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO zgodnie

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych

TŁUMACZENIE ROBOCZE (oryginał dokumentu w języku angielskim) KOMITET KODEKSU CELNEGO Sekcja Procedur Specjalnych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Prawodawstwo, Taryfa Celna Prawo celne Ref. Ares(2014)3397137-14/10/2014 Bruksela, 06 października 2014r. TAXUD/A2/SPE/MRe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT * 22.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/269 P7_TA(2013)0051 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UPROSZCZONE

PROCEDURY UPROSZCZONE IZBA CELNA W PRZEMYSLU PROCEDURY UPROSZCZONE Materiał informacyjny 1. INFORMACJE OGÓLNE Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: 1. zgłoszenie niekompletne -

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące kontroli przywozu w zakresie bezpieczeństwa i zgodności produktów. Część ogólna

Wytyczne dotyczące kontroli przywozu w zakresie bezpieczeństwa i zgodności produktów. Część ogólna KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Bezpieczeństwo i Ochrona, Ułatwienia w Handlu i Koordynacja Międzynarodowa Ochrona Obywateli i Egzekwowanie Praw Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo