PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna, Akty prawne, Taryfy Prawo celne Bruksela, 4 kwietnia 2012 Taxud/A/2 EG/RL (2012) TAXUD/1284/2005, Rev. 5 Finał Dokument PL Dokument roboczy PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE W związku z wejściem w życie Rozporządzenia (WE) nr1192/2008, Grupa Projektowa Programu Customs 2013 opracowała 4. wersję wytycznych odnośnie Procedury Uproszczonej oraz Pojedynczego Pozwolenia na stosowanie Procedury Uproszczonej na przełomie lat 2008/2009, która opublikowana została na stronach internetowych CIRCA oraz TAXUD w połowie 2009 r. W związku ze specjalnym Sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2010 oraz zaleceniami Parlamentu Europejskiego dla Komisji prace nad nową wersją rozpoczęto w lipcu 2011 r. Wersje dokumentu od 5.1 do 5.6 stanowiły wewnętrzne opracowania, sporządzone podczas 5 spotkań grupy projektowej, które odbyły się do grudnia 2011 r. 31 stycznia 2012 r., wersja 5.6 została wyjaśniona i przedyskutowana z przedstawicielami TCG oraz delegatami Komitetu Kodeksu Celnego, Sekcji Formalności Przywozowych i Wywozowych. Następnie Komisja otrzymała liczne komentarze, które wzięła pod rozwagę. Wersja 5 została opublikowana na okres próbny 6 miesięcy od 15 maja do 15 listopada COM oczekuje powszechnej publikacji oraz wdrożenia w państwach członkowskich. W zależności od wyników uzyskanych podczas okresu próbnego, nowa analiza wytycznych zaplanowana jest na początek roku 2013.

2 PROCEDURY UPROSZCZONE/ POJEDYNCZE POZWOLENIE NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ WYTYCZNE 2

3 SPIS TREŚCI SKRÓTY...12 CZĘŚĆ 1, WPROWADZENIE...13 Rozdział I - WSTĘP...13 Rozdział II - DEFINICJE II.1. Procedura zgłoszenia uproszczonego (art. 76 ust. 1 lit. b WKC) II.2. Procedura w miejscu (art. 76 ust. 1 lit. c WKC) II.3. Pojedyncze Pozwolenie (art. 1 ust. 13 RWKC) II.4 Zintegrowane pozwolenie / Zintegrowane pojedyncze pozwolenie (art.1 pkt. 14 RWKC) II.5 Państwo członkowskie wydające pozwolenie/uczestniczące państwo członkowskie w pozwolenia SASP II.6 Powiadomienie (art. 266, 285 RWKC)...15 CZĘŚĆ 2, PRZEPISY WSPÓLNE ODNOŚNIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ/ POZWOLENIA SASP...16 Rozdział I KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA...16 Rozdział II KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY UPROSZCZONEJ II.1 Kryteria odnośnie procedury SDP (art. 253c pkt. 1 akapit 1 RWKC) II.2 Kryteria odnośnie procedury LCP (art. 253c pkt. 1, akapit drugi RWKC)...18 ROZDZIAŁ III PROCEDURA WNIOSKOWANIA III.1 Kto może wnioskować? III.2 Gdzie złożyć wniosek? III.3 Samoocena III.4 Złożenie wniosku...21 ROZDZIAŁ IV ANALIZA WNIOSKU ORAZ AUDYT WSTĘPNY.22 2.IV.1. Analiza wniosku IV.2 Etapy audytu wstępnego IV.3 Plan kontroli...26 ROZDZIAŁ V ZAKAZY I OGRANICZENIA V.1. Wprowadzenie V.2. Zasady główne V.3. Przywóz i wywóz towarów podlegających zakazom i ograniczeniom V.4. Kontrole

4 ROZDZIAŁ VI - GWARANCJE...28 ROZDZIAŁ VII PROCEDURA WYDAWANIA VII.1. Okres ważności...29 ROZDZIAŁ VIII ZAWIESZENIE/COFNIĘCIE VIII.1. Zawieszenie VIII.2. Cofnięcie...32 ROZDZIAŁ IX ZARZĄDZANIE PROCEDURAMI UPROSZCZONYMI IX.1 Uwagi ogólne IX.2. Procedura SDP IX.3. Procedura LCP IX.4. Zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego...40 ROZDZIAŁ X ANALIZA RYZYKA X.1. Procedura SDP X.2. Procedura LCP X.3. Określone kontrole towarów zgłoszonych w ramach procedury celnej o kodzie ROZDZIAL XI - UZGODNIENIE ZGŁOSZENIA UPROSZCZONEGO ORAZ ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO / KONTROLE PO ZWOLNIENIU TOWARU XI.1. Uzgodnienie zgłoszenia uproszczonego oraz zgłoszenia uzupełniającego XI.2. Kontrole po zwolnieniu towarów dotyczące zgłoszenia uzupełniającego i dokumentów towarzyszących.44 ROZDZIAŁ XII KONTROLE PO ZWOLNIENIU TOWARU XII.1. Definicja XII.2. Cel XII.3. Przebieg kontroli celnej po zwolnieniu towaru XII.4. Ponowna ocena pozwolenia...47 CZEŚĆ 3, PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE POZWOLENIA SASP...47 ROZDZIAŁ I - TRADYCYJNE ZASOBY WŁASNE, POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE ORAZ KONWENCJA 47 ROZDZIAŁ II PROCEDURA WNIOSKOWANIA II.1. Kto może wnioskować o pozwolenie SASP II.2 Gdzie złożyć wniosek II.3. Złożenie wniosku o pozwolenie SASP...49 ROZDZIAŁ III ANALIZA WNIOSKU ORAZ AUDYT WSTĘPNY..49 ROZDZIAŁ IV - GWARANCJE

5 ROZDZIAŁ V PROCEDURA KONSULTACYJNA ROZDZIAŁ VI ZAKAZY I OGRANICZENIA VI.1. Krajowe zakazy i ograniczenia VI.2. Wspólnotowe zakazy i ograniczenia VI.3. Postępowanie w przypadku złamania lub naruszenia zakazów i ograniczeń ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA ODNOŚNIE PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU VII.1. Wprowadzenie VII.2. Wymagania odnośnie podatku VAT z tytułu importu ROZDZIAŁ VIII OPŁATY AKCYZOWE VIII.1. Gwarancje ROZDZIAŁ IX DANE STATYSTYCZNE IX.1. Wprowadzenie IX.2. Wymagania odnośnie danych statystycznych ROZDZIAŁ X PLAN WSPÓLNYCH KONTROLI/WYMIANA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONTROLI ROZDZIAŁ XI PROCEDURA WYDAWANIA XI.1. Ograniczenia czasowe XI.2. Okres ważności ROZDZIAŁ XII ZARZĄDZANIE POZWOLENIEM SASP XII.1 Pozwolenie SASP z procedurą zgłoszenia uproszczonego XII.2. Pozwolenie SASP z procedurą w miejscu ROZDZIAŁ XIII KONTROLE PO ZWOLNIENIU TOWARU ROZDZIAŁ XIV - NIEPRAWIDŁOWOŚCI XIV.1. Wprowadzenie XIV.2. Rodzaje nieprawidłowości (przykłady) ROZDZIAŁ XV SPORY I ODWOŁANIA XV.1. Spory pomiędzy zaangażowanymi organami XV.2 Spory pomiędzy posiadaczami pozwolenia SASP a organami celnymi; prawo do odwołania XV.3. Zmniejszenie liczby sporów CZĘŚĆ 4, ZAKOŃCZENIE CZĘŚĆ 5, ANEKSY ANEKS I ZAWIADOMIENIE O KOSZTACH POBORU ORAZ MOŻLIWE SCENARIUSZE PODZIAŁU POBRANYCH ŚRODKÓW ANEKS II PRZEPISY DOTYCZĄCE PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU W DYREKTYWIE WE W SPRAWIE PODATKU VAT (2006/112/WE)...75 ANEKS III PODSTAWOWE WYMAGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ODNOŚNIE PODATKU VAT Z TYTUŁU IMPORTU ANEKS IV ZALECENIA OGÓLNE ODNOŚNIE AUDYTU WSTĘPNEGO

6 ANEKS V STANDARDOWY FORMULARZ KONTROLI DO AUDYTU WSTĘPNEGO...98 ANEKS VI PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW ANEKS VII PLAN WSPÓLNYCH KONTROLI POMIĘDZY ADMINISTRACJAMI CELNYMI UCZESTNICZĄCYMI W POZWOLENIU SASP 107 ANEKS VIII PLAN WSPÓLNYCH KONTROLI ANEKS IX PLAN KONTROLI ANEKS X WNIOSEK O KONTROLĘ DOTYCZĄCĄ POJEDYNCZEGO POZWOLENIA NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ ANEKS XI MODEL KONTROLI PROCEDUR UPROSZCZONYCH STOSOWANY PRZEZ ECA ANEKS XII WNIOSKI EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH ANEKS XIII METODYKA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ANEKS XIV NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Struktura niniejszych wytycznych: Część 1 zawiera wstęp oraz definicje zastosowanych pojęć. Część 2 zawiera wyjaśnienia wspólnych przepisów dotyczących krajowych procedur uproszczonych oraz pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP). Część 3 dotyczy szczegółowych przepisów dotyczących pozwolenia SASP, głównie aspektów wymagających wyjaśnienia przed przyznaniem pozwolenia zarówno w przypadku organów celnych jak i przedsiębiorców. Część 4 zawiera podsumowanie oraz odniesienie do przyszłego scentralizowanego sposobu dokonywania odpraw. Część 5 zawiera Aneksy, których treść stanowią wiadomości praktyczne przydatne zarówno organom celnym jak i przedsiębiorcom. 6

7 Skróty AA AEO AEO C AEO F WKC Porozumienie Administracyjne (ang. Administrative Arrangement) Upoważniony Przedsiębiorca (ang. Authorised Economic Operator) Upoważniony Przedsiębiorca Uproszczenia Celne (ang. Authorised Economic Operator Customs Simplifications ) Upoważniony Przedsiębiorca Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona (ang. Authorised Economic Operator Customs Simplifications/Security and Safety ) Wspólnotowy Kodeks Celny Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 (ang. Community Customs Code) RWKC Rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 (ang. Customs Code Implementing Provisions CCIP) CN CPEI ECA UE LCP MCC MS NSA P&R SASP SME SDP SP VAT TZW Nomenklatura Scalona (ang. Combined Nomenclature) Gospodarcze Procedury Celne (ang. Customs Procedures with Economic Impact) Europejski Trybunał Obrachunkowy (ang. European Court of Auditors) Unia Europejska Procedura w miejscu (ang. Local Clearance Procedure) Zmodernizowany Kodeks Celny (ang. Modernised Customs Code) Państwo Członkowskie (ang. Member State) Krajowe Organy Statystyczne (ang. National Statistical Authorities) Zakazy i ograniczenia (ang. Prohibitions and Restrictions) Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (ang. Single Authorisation for Simplified Procedure) Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (ang. Small and Medium Enterprises) Procedura zgłoszenia uproszczonego (ang. Simplified Declaration Procedure) Procedura uproszczona (ang. Simplified Procedure) Podatek od Towarów i Usług Tradycyjne Zasoby Własne (ang. Traditional Own Resources) 7

8 CZĘŚĆ 1, WPROWADZENIE Rozdział I - WSTĘP Niniejsze wytyczne opracowane zostały z myślą o organach celnych oraz przedsiębiorcach w celu zapewnienia wspólnego rozumienia przepisów i wymagań zawartych w WKC oraz RWKC odnośnie procedur uproszczonych oraz pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP). Wytyczne dotyczą zarówno pozwoleń krajowych jak i pozwolenia SASP (zarówno Procedury zgłoszenia uproszczonego, zwanej dalej procedurą SDP, jak i procedury w miejscu, zwanej dalej procedurą LCP). Niniejsze wytyczne nie stanowią wiążącego aktu prawnego, lecz mają charakter informacyjny. Najnowsza wersja wytycznych dotyczących procedur uproszczonych oraz pozwolenia SASP dostępna jest na stronie GD ds. Podatków i Unii Celnej: ce/index_en.htm. Główne cele niniejszych wytycznych to: 1. Zapewnienie jednolitego stosowania zasad przyznawania pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych zgodnie z przepisami, łącznie z przepisami dotyczącymi dokumentów ewidencyjnych pozwalającymi na przeprowadzenie odpowiednio szczegółowego audytu. 2. Usprawnienie procesu wnioskowania/wydawania pozwoleń, również w obszarze czasu poświęcanego na opracowywanie jednakowych zasad przyznawania pozwoleń. 3. Zalecenie wspólnego sposobu dokonywania oceny warunków oraz kryteriów przyznawania pozwoleń krajowych i Pojedynczych Pozwoleń w zakresie zgłoszenia uproszczonego oraz procedury w miejscu. 4. Jak najszersze promowanie elektronicznego przesyłania deklaracji i/lub powiadomień dotyczących procedur uproszczonych. 5. Zapewnienie odpowiedniej analizy ryzyka w oparciu o wyniki audytów oraz kontroli transakcji. W ramach Strategii Lizbońskiej, mającej na celu uczynienie UE najbardziej konkurencyjną gospodarką świata, niezwykle istotna jest harmonizacja oraz uproszczenie sposobów przyznawania krajowych oraz wspólnotowych pozwoleń, mające prowadzić do ujednolicenia procedur we wszystkich państwach członkowskich. Stanowiło to cel Rozporządzenia (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008, stanowiącego poprawkę do RWKC. Rozporządzenie to zawiera przepisy, które pozwalają na zaistnienie prawdziwego rynku wewnętrznego z rosnącą konkurencyjnością handlową oraz wyeliminowaniem nierówności pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Wprowadza ona wspólne zasady dotyczące krajowych (LCP lub SDP) oraz europejskich pozwoleń na korzystanie z procedury uproszczonej, w celu zapewnienia jednolitego postępowania: warunków i kryteriów przyznawania pozwoleń, nanoszenia poprawek, zawieszania, odwoływania,itd. 8

9 Pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), dawniej znane jako Pojedyncze Pozwolenie Europejskie (SEA), dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego. Umożliwia ono przedsiębiorcy uzyskanie pozwolenia w jednym państwie członkowskim (MS) na wszystkie operacje przywozowe i wywozowe na terenie całej Unii Europejskiej. Umożliwia to przedsiębiorcom centralizację księgowości oraz uiszczania należności celnych tytułem wszystkich transakcji w państwie członkowskim wydającym pozwolenie (nadzorującym), chociaż fizyczna kontrola i zwolnienie towarów może mieć miejsce w innym państwie członkowskim, zwanym uczestniczącym państwem członkowskim. Przynosi to oszczędności w zakresie opłat administracyjnych i transakcyjnych. Komisja Europejska zawsze wyrażała poparcie dla działań mających na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur. Jednakże nie wszystkie formalności mogą obecnie podlegać centralizacji w państwie członkowskim wydającym pozwolenie, dotyczy to w szczególności podatku VAT, formalności dotyczących danych statystycznych oraz akcyzy. Procedury krajowe z nimi związane omówione są dalej w odpowiednich rozdziałach. Rozdział II - DEFINICJE 1.II.1. Procedura zgłoszenia uproszczonego (art. 76 ust. 1 lit. b WKC) Procedura zgłoszenia uproszczonego umożliwia objęcie towaru właściwą procedurą celną po okazaniu zgłoszenia uproszczonego, dokumentu administracyjnego lub handlowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest następnie do złożenia zgłoszenia uzupełniającego (zob. pkt. 2.IX.4 zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego). 1.II.2. Procedura w miejscu (art. 76 ust. 1 lit. c WKC) Procedura w miejscu umożliwia złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do ewidencji posiadacza pozwolenia, podczas gdy towar znajduje się na terenie danego podmiotu lub w innym miejscu wyznaczonym i zatwierdzonym przez organ celny. Przedsiębiorca zobowiązany jest następnie do złożenia zgłoszenia uzupełniającego (zob. pkt. 2.IX.4 zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia uzupełniającego). 1.II.3. Pojedyncze pozwolenie (art. 1 pkt. 13 RWKC) Pojedyncze Pozwolenie dotyczy administracji celnych więcej niż jednego państwa członkowskiego w zakresie następujących procedur: - procedury SDP stosownie do art. 76 ust.1 lit. b Kodeksu lub - procedury LCP stosownie do art. 76 ust.1 lit. c Kodeksu lub - gospodarczych procedur celnych stosownie do art. 84 ust. 1 lit. b Kodeksu lub - końcowego przeznaczenia stosownie do art. 21 ust. 1 Kodeksu. Pierwsze dwa przypadki znane są również jako Pojedyncze Pozwolenie na Stosowania Procedury Uproszczonej (SASP). 9

10 1.II.3. Zintegrowane pozwolenie / Zintegrowane pojedyncze pozwolenie (art. 1 pkt. 14 RWKC) Zintegrowane pozwolenie oznacza możliwość skorzystania z więcej niż jednej z procedur, o których mowa w punkcie 1.II.3 w jednym państwie członkowskim. Może mieć ono formę zintegrowanego pojedynczego pozwolenia, jeśli dotyczy ono więcej niż jednej administracji celnej. Na przykład Zintegrowane Pojedyncze Pozwolenie może obejmować Pojedyncze Pozwolenie na procedurę SDP oraz Pojedyncze Pozwolenie na procedurę składu celnego. Umożliwia to przedsiębiorcy wnioskowanie o skorzystanie z więcej niż jednej procedury celnej w jednej administracji oraz otrzymanie pozwolenia uwzględniającego wszystkie te procedury. W przypadku wnioskowania o uszlachetnianie czynne, składowanie celne oraz procedurę LCP, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć trzy odpowiednie formularze kontynuacyjne z Aneksu 67 (po jednym dla każdej z procedur celnych). Ze względów praktycznych związanych z nadzorem nad pozwoleniami, większość państw członkowskich nie przyznaje Zintegrowanych Pozwoleń, lecz oddzielne pozwolenie na każdą z procedur celnych. Jednakże, jeśli na przykład, uszlachetnianie czynne ma być dokonane w dwóch różnych państwach członkowskich w związku z procedurą LCP, wówczas Zintegrowane Pojedyncze Pozwolenie może zostać udzielone. 1.II.5 Państwo członkowskie wydające pozwolenie/uczestniczące państwo członkowskie w przypadku pozwolenia SASP Państwo członkowskie przyznające pozwolenie pełni wiodącą rolę. Państwo to jest głównym miejscem kontaktu dla wnioskodawców oraz posiadaczy pozwolenia. Państwo to odpowiada za proces wydawania i monitorowania pozwoleń. Uczestniczące państwo członkowskie ma udział w czynnościach związanych z pozwoleniami zgodnie z przepisami procedury konsultacyjnej. Może być również odpowiedzialne, wraz z nadzorującym Państwem Członkowskim, za nadzór operacji oraz zwolnienie lub kontrole towarów. 1.II.6 Powiadomienie (art. 266, 285 RWKC ) W niniejszych wytycznych termin powiadomienie odnosi się do powiadomienia o zamiarze zwolnienia towaru do danej procedury w związku z pozwoleniem na procedurę LCP. 10

11 CZĘŚĆ 2, PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY UPROSZCZONEJ/POZWOLENIA SASP Rozdział I KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA Bez względu na to, czy wniosek o procedurę SDP lub procedurę LCP dotyczy procedury uproszczonej w kraju, czy pozwolenia SASP warunki i kryteria, które muszą być spełnione pozostają jednakowe. Dla celów zachowania jednolitości, warunki i kryteria, które należy spełniać w przypadku procedury SDP oraz procedury LCP, zostały dostosowane do kryteriów dotyczących Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) zawartych w art. 14h do 14j RWKC. Poniższa tabela zawiera odpowiednie kryteria oraz przepisy RWKC. Procedura uproszczona Warunki i kryteria Przepisy RWKC Procedura SDP Przestrzeganie przepisów celnych Odpowiednie ewidencji prowadzenie Art. 14h, z wyjątkiem pkt. (c) ust. 1 Art. 14i pkt. (d), (e) oraz (g) Wypłacalność finansowa Art. 14j. Procedura LCP Przestrzeganie przepisów celnych Odpowiednie ewidencji prowadzenie Art. 14h, z wyjątkiem pkt. (c), ust. 1; Art. 14i; oraz Wypłacalność finansowa Art. 14j. Pozwolenie SASP zgodnie z rodzajem procedury uproszczonej kryteria LCP lub kryteria SDP Warunki i kryteria dotyczące udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej oraz Pozwolenia SASP zostały krótko omówione w sekcji 2.II poniżej. Ponieważ są one takie same jak w przypadku Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO), ich pełna wersja dostępna jest w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2. Niniejsze Wytyczne dostępne są na stronie internetowej GD ds. Podatków i Unii Celnej: oms_security/aeo_guidelines_en.pdf Kryteria ocenione uprzednio w związku z udzielaniem AEO C lub F nie będą podlegały ponownej ocenie (art. 261 ust. 2, art. 264 ust. 2 RWKC) pod warunkiem, że przedsiębiorca nie dokonał zmian w zakresie wprowadzenia nowego systemu informatycznego lub w zakresie procedur czy wykonywanych operacji. Ponadto, może nastąpić konieczność omówienia z wnioskodawcą niektórych wymagań odnośnie zastosowania procedury uproszczonej dotyczących np.: 11

12 - formy zgłoszenia uproszczonego lub powiadomienia przed zwolnieniem towaru np. w systemie informatycznym przedsiębiorcy faktu, iż zgłoszenia uproszczone oraz powiadomienia należy dostarczyć drogą elektroniczną (art. 253a RWKC), - wypełniania zgłoszenia uproszczonego lub dokonywania wpisów do ewidencji, a następnie dostarczania zgłoszenia uzupełniającego np. w systemie informatycznym, - miejsc, w których należy dokonać przedstawienia towaru, jeśli to konieczne, - zapewnienia gwarancji dotyczących cła przywozowego i innych opłat (art. 253 ust. 5 RWKC). Przedsiębiorcy AEO zobowiązani są do stałego monitorowania spełniania wymaganych kryteriów oraz mają obowiązek informowania organów celnych o zmianach mogących mieć wpływ na status AEO. Data wydania świadectwa AEO oraz wszelkie przypadki monitorowania i/lub ponownej oceny dokonywane od tego czasu również należy wziąć pod uwagę. Jednakże, stałe monitorowanie warunków i kryteriów przez posiadacza pozwolenia stanowi gwarancję, iż kwestie mogące mieć wpływ na status AEO rozstrzygane są na bieżąco (zob. Część 5 "zarządzanie pozwoleniem" w Wytycznych dotyczących AEO). W celu zapewnienia sprawiedliwego stosowania warunków i kryteriów, o których mowa powyżej, organy celne udzielające pozwoleń zobowiązane są do przeanalizowania z należytą starannością danych dotyczących wnioskodawcy, w tym rozmiaru przedsiębiorstwa oraz skali prowadzonych operacji. Rozdział II KRYTERIA UDZIELANIA POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY UPROSZCZONEJ 2.II.1 Kryteria odnośnie procedury SDP (art. 253c lit. 1, akapit pierwszy RWKC) 2.II.1.1. Stosowna ewidencja dotycząca spełniania wymogów celnych (art. 14 pkt. RWKC) Niniejsze kryterium uważa się za spełnione, jeśli żadna z następujących osób, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, nie dopuściła się żadnego poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów celnych. - wnioskodawca - osoby odpowiedzialne za działalność firmy wnioskodawcy lub sprawujące kontrolę nad jej zarządzaniem, - osoba odpowiedzialna za obszar działalności firmy wnioskodawcy związany z kwestiami celnymi. Szczegółowe informacje odnośnie weryfikacji zgodności z tym kryterium, w szczególności odnośnie definicji oraz kwalifikacji niewielkich, poważnych i powtarzających się naruszeń, dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt II.1.2 Zadowalający system zarządzania ewidencjami handlowymi, i w stosownych przypadkach, transportowymi, umożliwiający przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych (art. 14i RWKC) Dla uzyskania pozwolenia na korzystanie z procedury SDP, wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria art. 14i: 12

13 -(d) posiadać organizację administracyjną odpowiadającą rodzajowi i skali operacji oraz umożliwiającą zarządzanie przepływem towarów, jak również dysponować systemem kontroli wewnętrznych, pozwalających na wykrycie transakcji niezgodnych z prawem lub nieprawidłowych. -(e) w stosownych przypadkach, dysponować odpowiednimi procedurami umożliwiającymi działania związane z licencjami i pozwoleniami związanymi z polityką handlową oraz handlem produktami rolnymi; -(g) zagwarantować, że pracownicy firmy mają świadomość obowiązku informowania organów celnych o jakichkolwiek problemach dotyczących zgodności z kryteriami oraz wyznaczyć odpowiednie punkty kontaktowe odpowiedzialne za informowanie organów celnych o takich przypadkach; Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji spełniania tego kryterium dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt II.1.3 Udokumentowana wypłacalność (art. 14j RWKC) Warunek dotyczący wypłacalności wnioskodawcy uznaje się za spełniony, jeśli może być ona udokumentowana w odniesieniu do trzech lat wstecz. Wypłacalność odnosi się do kondycji finansowej, wystarczającej do wypełnienia przez wnioskodawcę zobowiązań związanych z długami celnymi i podatkowymi, które mogą powstać w związku z korzystaniem z procedury uproszczonej oraz płatności odroczonej. Jeżeli firma wnioskodawcy istnieje krócej niż trzy lata, wypłacalność należy ocenić na podstawie dostępnej dokumentacji i danych. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji spełniania tego kryterium dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt II.2 Kryteria odnośnie procedury LCP (art. 253c ust. 1, akapit drugi RWKC) 2.II.2.1 Stosowna ewidencja dotycząca spełniania wymogów celnych (art. 14h RWKC) Tak jak w punkcie 2.II II.1.2 Zadowalający system zarządzania ewidencjami handlowymi i, w stosownych przypadkach, transportowymi, umożliwiający przeprowadzenie odpowiednich kontroli celnych (art. 14i RWKC) Celem umożliwienia organom celnym ustalenie, czy wnioskodawca posiada odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, w stosownych przypadkach, transportowymi oraz iż spełnia niniejsze kryterium, wnioskodawca musi spełniać wymogi art. 14i RWKC. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji spełniania tego kryterium dostępne są w Wytycznych dotyczących AEO, Część 2, punkt

14 1 Artykuł 4 pkt. 1 WKC II.2.3 Udokumentowana wypłacalność (art. 14 j RWKC) Tak jak w punkcie 2.II III.1 Kto może wnioskować? ROZDZIAŁ III PROCEDURA WNIOSKOWANIA Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawcami o korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenia SASP mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub stowarzyszenia osób utworzone na obszarze celnym UE, które nie stanowią osoby prawnej, ale zgodnie z przepisami UE lub prawa krajowego, posiadają zdolność do czynności prawnych. Definicje osoby fizycznej, osoby prawnej oraz stowarzyszenia osób posiadających zdolność do czynności prawnych, lecz nieposiadającego statusu prawnego osoby prawnej, określone są przepisami prawa krajowego. Zatem, wszystkie powyższe podmioty utworzone na obszarze celnym UE mają możliwość wnioskowania o procedurę SDP lub procedurę LCP na poziomie krajowym lub dla celów Pozwolenia SASP. Firmy międzynarodowe lub duże posiadają zazwyczaj spółkę dominującą oraz kilka podmiotów gospodarczych, z których każdy funkcjonuje jako oddzielna osoba prawna, tj. samodzielny podmiot prawny, zarejestrowany w krajowym rejestrze spółek handlowych, zgodnie z przepisami prawa o spółkach handlowych obowiązującymi na terenie państwa członkowskiego, w którym podmiot ten został utworzony. Stowarzyszenia podmiotów posiadają zdolność do czynności prawnych, lecz nie posiadają statusu osoby prawnej (art. 4 ust. 1 WKC). W tym przypadku wszystkie podmioty lub stowarzyszenie podmiotów mogą wnioskować o pozwolenie na korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenie SASP, lub też jeden podmiot prawny może złożyć wniosek o korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenie SASP dla siebie i reprezentować inne podmioty prawne w swojej grupie. Jednakże, firmy międzynarodowe mogą posiadać spółkę dominującą oraz kilka innych podmiotów zlokalizowanych w różnych państwach członkowskich, które nie muszą posiadać statusu osoby w rozumieniu Artykułu 4 ust. 1 Kodeksu Celnego (WKC), tj. biura, obiekty lub inne miejsce prowadzenia działalności firmy. Wnioskowanie o pozwolenie dopuszcza się w przypadku spółki dominującej, jednak w przypadku oddziału spółki nieposiadającego wymaganego statusu nie jest to możliwe. Chcąc złożyć wniosek o korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenie SASP, należy ustalić, czy przedsiębiorstwo należy do grupy podmiotów do tego uprawnionych. Organy celne zobowiązane są w tym zakresie do stosowania ujednoliconego postępowania, celem uniknięcia sytuacji, w której podmiotowi udziela się pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej, natomiast odmawia korzystania z innych udogodnień. Na przykład, nie jest dopuszczalne, aby organy celne uznały przedsiębiorcę za osobę prawną w procesie wnioskowania o status AEO, natomiast w przypadku wnioskowania o korzystanie z procedury uproszczonej za oddział spółki (bardziej szczegółowe omówienie tego zagadnienia dostępne jest w Wytycznych dotyczących AEO, Część 1.II.2). Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, zazwyczaj wymagane jest, aby posiadała ona obywatelstwo na obszarze celnym UE. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna lub stowarzyszenie podmiotów, zakład, siedziba prawna lub centrala podmiotu musi

15 znajdować się na obszarze terytorium celnego UE 2. Jeżeli wnioskodawca chce reprezentować inne podmioty w kwestiach celnych, wówczas wniosek może zostać przyjęty, pod warunkiem istnienia wystarczających procedur niezbędnych do identyfikacji reprezentowanych podmiotów oraz do umożliwienia stosownych kontroli celnych (tj. wymaganych kontroli dokumentacji i kontroli fizycznych). Dane klienta należy zamieścić w zgłoszeniu celnym lub powiadomieniu o zwolnieniu towaru, ale nie zawsze jest to konieczne w pozwoleniu. Szczegółowych informacji dotyczących reprezentowania podmiotów udzielają zainteresowane organy państw członkowskich. 2.III.2 Gdzie złożyć wniosek? W odniesieniu do krajowych pozwoleń na korzystanie z procedury uproszczonej mają zastosowanie przepisy krajowe. Informacje dotyczące miejsc składania wniosków o pozwolenie SASP znajdują się w Części 3.II.2 w oparciu o art. 253h ust. 1 oraz 14d RWKC. Dalsze objaśnienia odnośnie międzynarodowych spółek handlowych lub dużych przedsiębiorstw znajdują się w Aneksie XIV niniejszych wytycznych. 2.III.3. Samoocena Wnioskodawcom o krajową procedurę SDP lub procedurę LCP lub pozwolenie SASP zaleca się przeprowadzenie procesu samooceny, celem przyśpieszenia i zwiększenia efektywności procesu aplikacji. Proces samooceny umożliwia wnioskodawcy dokonanie analizy poprzedzającej złożenie wniosku, która pozwoli na określenie faktycznych korzyści możliwych do uzyskania dzięki procedurze uproszczonej oraz ustalenie czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w operacjach przedsiębiorstwa, celem dostosowania do warunków i kryteriów określonych w sekcji 2.I. Dokonanie samooceny pozwala wnioskodawcy przede wszystkim na analizę procesów przedsiębiorstwa pod względem zgodności z kryteriami, określenie obszarów ryzyka oraz ustalenie, czy i w jaki sposób są one eliminowane lub w jakim zakresie niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych środków kontroli. Dokonana samoocena może stanowić podstawę do dalszej analizy dokonywanej przez administrację celną udzielającą pozwolenia. Jednakże, organy celne zobowiązane są do potwierdzenia własnymi metodami, czy wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do udzielenia pozwolenia. Jeśli wnioskodawca jest posiadaczem statusu AEO dla celów uproszczonej procedury celnej zgodnie z art. 14a, ust. 1 lit. a lub c RWKC, proces samooceny nie jest wymagany, ponieważ warunki i kryteria udzielenia pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej stanowią część kryteriów przyznawania statusu AEO. Przedsiębiorca 2 Artykuł 4 pkt. 2 WKC. W odniesieniu do zakładów zastosowanie mają objaśnienia zawarte w Wytycznych dotyczących AEO, ustęp drugi sekcji 1.II.2. 15

16 posiadający status AEO zobowiązany jest jednak upewnić się, że informacje przedstawione organom celnym są nadal aktualne. Administracja celna powinna być powiadamiana o jakichkolwiek istotnych zmianach, takich jak zmiany w administracji lub systemie informatycznym firmy. Przedsiębiorcom nieposiadającym statusu AEO zaleca się skorzystanie z kwestionariusza samooceny przed złożeniem wniosku o korzystanie z procedury uproszczonej. Ponieważ niektóre z kryteriów przyznawania statusu AEO są również kryteriami udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej lub pozwolenia SASP, zaleca się zastosowanie kwestionariusza związanego z wnioskowaniem o status AEO, jako podstawy do samooceny. Kwestionariusz, o którym mowa, wraz z objaśnieniami dostępny jest na stronie GD ds. Podatków i Unii Celnej: _security/aeo_self_assessment_en.pdf; Dalsze informacje odnośnie procesu samooceny udzielane są przez organy celne udzielające pozwoleń. 2.III.4 Złożenie wniosku Wniosek o procedurę SDP lub procedurę LCP należy dostarczyć do organów celnych udzielających pozwoleń w formie pisemnej, korzystając z zestawu formularzy w Aneksie 67 RWKC lub elektronicznie, jeśli organy celne udzielające pozwoleń przyjmują wnioski lub wymagają ich składania w formie elektronicznej. Poszczególne przepisy dotyczące określenia organów celnych udzielających pozwoleń, w których istnieje możliwość złożenia wniosku o pozwolenie SASP będą omówione szczegółowo w punkcie 3.II.3. Pole 1.d wniosku odnosi się do osoby, która przewidziana jest jako posiadacz pozwolenia oraz do sposobu wykorzystania przez nią procedury SDP lub procedury LCP: przedsiębiorca korzystający z pozwolenia dla celów przywozu/wywozu własnego i/lub jako bezpośredni i/lub pośredni przedstawiciel, korzystający z pozwolenia w odniesieniu do swoich klientów dokonujących przywozu lub wywozu towarów. W drugim z opisanych wyżej przypadków, niezbędne są stosowne ewidencje oraz procedury pozwalające organom celnym udzielającym pozwoleń na identyfikację reprezentowanych podmiotów oraz dokonanie stosownych kontroli celnych (zgodnie z art. 253 ust. 4 RWKC). Jeżeli wnioskodawca o pozwolenie lub jego posiadacz jest bezpośrednim lub pośrednim przedstawicielem, wówczas pole 1d należy wypełnić określając, czy posiadacz pozwolenia zamierza korzystać z niego jako bezpośredni przedstawiciel klienta dokonującego przywozu lub wywozu towarów (w imieniu klienta i na jego rzecz), czy jako przedstawiciel pośredni (w swoim imieniu, ale na rzecz klienta). W niektórych państwach członkowskich istnieje możliwość złożenia zgłoszenia celnego przez wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia za pośrednictwem przedstawiciela bezpośredniego (na przykład przedstawiciel może złożyć zgłoszenie celne za pośrednictwem przedstawiciela bezpośredniego). W takim przypadku, pole 15 wypełnia się, celem wskazania przedstawiciela odpowiedzialnego za złożenie zgłoszenia celnego. Organ celny udzielający pozwoleń może wymagać dodatkowych informacji. W takich okolicznościach, organ celny udzielający pozwoleń umożliwi wnioskodawcy naniesienie niezbędnych zmian we wniosku bez odrzucania go. 16

17 Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakt z administracją celną, celem zapewnienia organom celnym udzielającym pozwolenia dostępu do wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do dokonania oceny zgodności z warunkami i kryteriami udzielania pozwolenia, zgodnie z paragrafem 2.I. W przypadku pozwolenia SASP poprzez złożenie podpisu na wniosku, wnioskodawca wyraża zgodę na dokonywanie wymiany niezbędnych informacji pomiędzy organem celnym udzielającym pozwoleń oraz organami uczestniczącymi w procedurze a innymi organami lub państwami członkowskimi, których niniejsze pozwolenie dotyczy. Wnioskodawca może ponadto wyrazić zgodę na upowszechnienie informacji jawnych. ROZDZIAŁ IV ANALIZA WNIOSKU ORAZ AUDYT WSTĘPNY 2.IV.1. Analiza wniosku a) Weryfikacja kompletności wniosku oraz spełniania warunków przez wnioskodawcę Organy celne zobowiązane są do zweryfikowania, czy wnioskodawca jest podmiotem utworzonym w Unii Europejskiej. b) Pozyskiwanie informacji dotyczących wnioskodawcy lub wniosku Organy celne zobowiązane są do dokonania analizy poszczególnych cech działalności przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zwrócić uwagę na różnice wynikające z rodzaju, rozmiaru oraz struktury logistycznej wnioskodawcy (art. 253c ust. 1, akapit trzeci RWKC). Kryteria pozostają niezmienne (brak kryteriów okrojonych lub ad hoc), zmianie podlega natomiast sposób ich oceny i mogą być one stosowane bardziej elastycznie. Małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) zdefiniowane zostały w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 (Dz.U. Nr L124, , str. 36). Lista kategorii dostępna jest w Wytycznych dotyczących AEO, sekcja 3.III.2. Szczegółowe objaśnienia dostępne są w Aneksie XIV "Najczęściej zadawane pytania". Wytyczne dotyczące AEO zawierają również przykłady poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na towary wrażliwe lub towary podlegające zakazom i ograniczeniom. Organ celny może podjąć decyzję o nieobjęciu niektórych tego rodzaju towarów pozwoleniem na korzystanie z procedury uproszczonej. Objaśnienia oraz sposób postępowania w przypadku tego rodzaju towarów zawarte są w punkcie 2.V oraz 3.VI niniejszych wytycznych. c) Przyjęcie wniosku Organy celne podejmują decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji. Audyt wstępny, mający na celu ustalenie czy wnioskodawca spełnia wszystkie niezbędne kryteria i warunki do udzielenia pozwolenia, może być rozpoczęty przez organ celny udzielający pozwoleń dopiero po uprzednim przyjęciu wniosku. 17

18 2.IV.2 Etapy audytu wstępnego a) Audyt wstępny Audyt wstępny przeprowadzany jest celem: - Zapewnienia, że warunki i kryteria zostają spełnione oraz weryfikacji poprawności danych zawartych w kwestionariuszu samooceny; - Zapewnienia, że system księgowości oraz kontroli wewnętrznej spełnia wymagania; - Wydania opinii czy wymagania odnośnie (wstępnej) audytowalności zostały spełnione. - Wydania oceny odnośnie stopnia, w jakim warunki i kryteria są spełnione. Proces audytu wstępnego podzielony jest na następujące etapy: - przygotowanie Zgromadzenie i analiza dostępnych informacji wewnętrznych (odnośnie spełniania warunków), uwzględnienie poszczególnych rodzajów działalności gospodarczych (operator pocztowy, kolej, itd.) oraz czynników usprawniających proces przygotowawczy, takich jak istniejące pozwolenia celne lub certyfikaty lub opinie ekspertów zewnętrznych. - planowanie - Opracowanie planu audytu na podstawie ustaleń dokonanych podczas etapu przygotowania. - Ujednolicona lista kontrolna dla etapu planowania (zob. Aneks V niniejszych wytycznych) dostępna jest jako przykład listy kontrolnej możliwej do użycia. - przeprowadzenie Kolejny proces decydujący o udzieleniu pozwolenia dotyczy ustaleń wynikających z audytu wstępnego, który wykaże, czy przedsiębiorstwo wypełnia swoje zobowiązania. Zgodnie z art. 253b ust. 4 RWKC, organy celne zobowiązane są do przeprowadzenia kontroli ewidencji wnioskodawcy przed udzieleniem pozwolenia, chyba że istnieje możliwość wykorzystania wyników audytu wcześniejszego. Organy celne powinny również przeprowadzić kontrolę księgowości oraz systemu informatycznego przedsiębiorstwa, stosownie do właściwych warunków i kryteriów. W ramach audytu wstępnego zaleca się odbycie wizyty w przedsiębiorstwie oraz na jego terenie celem ustalenia: charakteru działalności (czynności, struktury prawnej, itd.) organizacji wewnętrznej systemu księgowości (finansowej) oraz systemu logistyki środowiska internetowego oraz kontroli internetowych środowiska kontroli wewnętrznej i zewnętrznej systemu monitorowania stosowanego w przedsiębiorstwie oraz ustalenia czy istnieje: odpowiedni zapis przebiegu zdarzeń dla poszczególnych procesów odpowiednie procedury dotyczące przechowywania danych 18

19 odpowiednie procedury odnośnie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych Podczas wizyty zaleca się ponadto kontrolę towarów objętych pozwoleniem oraz miejsc podanych we wniosku. Jeśli istnieje możliwość ponownego wykorzystania wyników uprzednich wizyt, najlepiej dokonanych tego samego roku, na przykład z tytułu przyznania statusu AEO, nie istnieje konieczność odbywania kolejnej wizyty. - ewaluacja/ocena Przypadki niebezpiecznych zdarzeń mogących mieć wpływ na przedmiot działalności przedsiębiorstwa w związku z procedurami uproszczonymi są określane oraz poddane ocenie podczas audytu wstępnego i objęte zastosowaniem odpowiednich środków. Organ celny może udzielić przedsiębiorcy porady odnośnie postępowania dotyczącego ryzyka. Przypadki identyfikacji ryzyka niezwiązanego ze stosowaniem procedur uproszczonych mogą być uznane przez organ celny za nieistotne. - zakończenie audytu wstępnego raportem częściowym i końcowym Podczas etapu przygotowania do audytu wstępnego, organy celne zobowiązane są zweryfikować otrzymane informacje. Należy uwzględnić wyniki wcześniejszych audytów dotyczących przedsiębiorcy. W przypadku pozwoleń dotyczących więcej niż jednego miejsca, organy celne zobowiązane są przeprowadzić kontrolę wszystkich tych miejsc oraz dokumentacji dotyczącej powiązań między nimi, w której role i zakres odpowiedzialności każdego z podmiotów są jasno określone. Na przykład, jeżeli przedsiębiorstwo nie dokonuje przedstawienia towaru na własnym terenie, ale w różnych miejscach, organy celne zobowiązane są poddać kontroli osoby odpowiedzialne za przedstawienie towaru w każdym z tych miejsc oraz za kontakty ze składającym zgłoszenie. Wszystkie słabe punkty wykazane w procesie audytu wstępnego muszą zostać ujęte w raporcie. Narzędzia audytu wstępnego: Informacje odnośnie oceny ryzyka na etapie audytu wstępnego znajdują się w Aneksie IV (streszczenie Aneksu II Wytycznych dotyczących AEO), natomiast zalecana lista kontrolna do wykorzystania podczas wizyty w przedsiębiorstwie znajduje się w Aneksie V. Metodyka zalecana przez ECA 3 znajduje się w Aneksie XI oraz XII. W celu identyfikacji ryzyka przez proces mapowania możliwe jest skorzystanie z Modelu AEO Compact dostępnego na stronie internetowej GD ds. Podatków i Unii Celnej: ex_en.htm Ryzyko zostanie ocenione zgodnie z procedurą i korzyściami, o które przedsiębiorca wnioskuje. 3 Niniejsza metodologia omówiona została w specjalnym raporcie ECA nr 1/2010, Czy kontrola uproszczonych procedur dotyczących przywozu jest prowadzona skutecznie? Wnioski Rady odnośnie tego raportu są również istotne. 19

20 Ponadto, przykład metodyki krajowej znajduje się w Aneksie XIII. Stosowanie tej metodyki uważane jest za wskazane przez ECA. W ocenie Komisji stosowanie takiej metodyki jest niezbędne. b) Raport odnośnie audytu wstępnego obejmuje: Jak określono w Wytycznych dotyczących AEO, raport powinien zawierać następujące informacje przedstawione w jasny i usystematyzowany sposób: 1) Przejrzysty obraz wnioskodawcy (przedmiot działalności, rola w łańcuchu dostaw, czynności dotyczące kwestii celnych, itd.); 2) przejrzyste omówienie przeanalizowanych obszarów ryzyka oraz działań z tym związanych zaleconych wnioskodawcy; 3) przejrzysty raport odnośnie wszystkich działań podjętych przez wnioskodawcę lub zgłoszonych audytorom; 4) precyzyjne zalecenie odnośnie udzielenia lub odrzucenia wniosku o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych stosownie do wyników czynności przeprowadzonych podczas audytu; 5) w przypadku pozwolenia SASP, kompletne i szczegółowe uzasadnienie dlaczego pozwolenie SASP nie powinno być udzielone, w tym informacje otrzymane od innych państw członkowskich, z zaznaczeniem, czy były one uzyskane w wyniku zastosowania procedury "informacji" i/lub konsultacji. 6) pisemną ocenę stopnia przestrzegania każdego z wymogów zawartych w Kodeksie Celnym (WKC) oraz RWKC. c) Decyzja na podstawie oceny ryzyka dotyczącego przedsiębiorcy Proces wydawania decyzji przebiega w sposób zależny od krajowej organizacji administracji celnej państwa członkowskiego wydającego pozwolenie. Opinia audytorów stanowi oczywiście istotny element tej decyzji. Decyzja ta powinna być oparta na raporcie (udokumentowanym), który powinien określać wszystkie podstawy do odmowy wydania pozwolenia lub jego udzielenia. W przypadku krajowej procedury uproszczonej, zaleca się stosowanie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie wniosku zbieżnego z terminem określonym dla statusu AEO, z uwzględnieniem możliwego wydłużenia (art. 6 ust. 2 WKC). Jeśli wnioskodawca posiada status AEO, decyzja ta powinna zostać wydana, jak tylko kontrola dodatkowych wymogów zostanie przeprowadzona. Istotne jest, aby osoby, których decyzja dotyczy, i która to miałaby mieć niekorzystny dla nich skutek, miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska zanim niniejsza decyzja zostanie podjęta, po powiadomieniu przez organy celne ("prawo do bycia wysłuchanym"), co stanowi odzwierciedlenie podstawowych zasad prawa UE. d) Sporządzenie udzielonego pozwolenia Wszystkie pozwolenia dotyczące procedury uproszczonej należy sporządzić według wzoru zamieszczonego w Aneksie 67 RWKC. 20

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD)

Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) RADA U II EUROPEJSKIEJ 8065/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) RADA U II EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 kwietnia 2013 r. (03.04) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC 710 W IOSEK Od: Komisja Europejska Data: 2 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo