Warszawa, 3 grudnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 3 grudnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 3 grudnia 2014 roku STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wobec problemów z realizowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) systemem teleinformatycznym dla obsługi wyborów samorządowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu realizacji procedur zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu budowy systemu teleinformatycznego na potrzeby obsługi informatycznej wyborów samorządowych w 2014 roku, na tle szerszego obrazu i specyfiki zamówień publicznych w sferze informatyki. W naszym stanowisku odnosimy się do dokumentów przedstawionych na witrynie w dniu 22 listopada 2014 roku. Poszukiwanie przyczyn awarii systemu wyborczego przyniosło już wiele różnych ocen i wniosków, w różnym stopniu uzasadnionych. Według nas, takich możliwych przyczyn, a raczej kolejno popełnianych błędów było wiele. Są to między innymi: 1. Podjęcie prac nad zaprojektowaniem i wykonaniem modułów do wyborów samorządowych 2014 r. wraz z administrowaniem i utrzymaniem na 3 miesiące przed wyborami świadczy o braku odpowiedzialności zarówno po stronie KBW jak i wykonawcy. 2. Krytycznej oceny wymaga projekt systemu teleinformatycznego dla obsługi wyborów, jakim dysponowało KBW. Projekt taki powinien być poddany zewnętrznemu audytowi jeszcze przed rozpoczęciem implementacji systemu. 3. KBW (jak wynika to z dostępnych informacji) przygotowało projekt nowego systemu samodzielnie, korzystając z dotychczasowych wieloletnich doświadczeń (jak się okazało niewystarczających). Dlaczego nie skorzystano z profesjonalnych firm doradczych oraz nie przeprowadzono dialogu technicznego? Dialog pozwoliłby KBW uzyskać aktualne informacje o rozwiązaniach teleinformatycznych i warunkach realizacji tak wrażliwego systemu, a oferentom dałby wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach KBW na funkcjonalność (nowego?) systemu obsługi wyborów? 4. Pytaniem jest czy KBW porzuciło stosowane w latach , wypracowane przez Zespół Informatyki Wyborczej, we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, praktyki zarządzania ryzykiem realizacji projektu? Jeżeli zostały porzucone to, dlaczego i czym je zastąpiono oraz co stało się ze strategią, która w KBW była realizowana, co najmniej do 2003 roku? 5. Z przebiegu realizacji tego projektu wynika brak kompetencji integratora systemu, jakim stało się KBW, podejmując się bardzo trudnej integracji i wdrożenia elementów systemu zamawianego od różnych dostawców. 6. Prawie roczne opóźnienia rozpoczęcia procedur przetargowych było przyczyną braku wystarczającego czasu na spokojne zintegrowanie elementów systemu, a następnie ich przetestowanie, w tym w warunkach skrajnych. PIIT, Stanowisko w sprawie problemów informatycznych w KBW Strona 1

2 7. Według specyfikacji zamówień KBW, brak jest zamówienia na wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu, pozwalającego na stwierdzenie jego sprawności działania, zgodności z założeniami oraz odporności na zewnętrzne nieuprawnione działania. Wykonano jedynie audyt algorytmu gromadzenia i przetwarzania danych z komisji. 8. Dwudniowe przeszkolenie personelu mającego w trudnych i stresujących warunkach współpracować z systemem wprowadzając do niego dane (wg informacji prasowych liczba tego typu błędów była znaczna, a system nie mógł sobie poradzić z ich przetworzeniem) okazało się niewystarczające 9. Brak przygotowanego do działania rozwiązania zastępczego być może dotychczas funkcjonującego systemu z ograniczoną funkcjonalnością. Nie należało też wykluczać przygotowania do ręcznego liczenia głosów, gdy było widoczne, że system może nie być w pełni sprawny. 10. Brak analizy możliwości dzierżawy mocy obliczeniowej tylko na okres wyborów, odpowiednio skonfigurowanej pod potrzeby aplikacji znacząco efektywniejszej ekonomicznie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że tak złożone wybory mają miejsce jedynie, co 4 lata. Brak analizy opcji dzierżawy rodzi wątpliwości, czy zasadne było wydatkowanie ponad 1 mln złotych na sprzęt i podstawowe oprogramowanie, które w najbliższych latach będzie tylko w części użytkowane. 11. Szkoda też, że nie skorzystano z dostępnych usług przetwarzania w chmurze dla przeprowadzenia w okresie projektowania i realizowania aplikacji testów aplikacyjnych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi i wiedzy dziedzinowej. 12. Brak umów wsparcia technicznego ze strony wszystkich dostawców technologii, na okres, co najmniej trwania projektu i samych wyborów, co mogłoby usprawnić testy i zminimalizować powstawanie późniejszych problemów technicznych. 13. Okazało się, że wyłączenie Krajowego Biura Wyborczego (KBW) z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne było nieuzasadnione. Ograniczyło, bowiem nie tylko nadzór nad jego działaniami, ale zwolniło także KBW z obligatoryjnego stosowania zasad interoperacyjności oraz przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Podana lista możliwych błędów natury informatyczno-organizacyjnej nie wyczerpuje wszystkich możliwych przyczyn awarii systemu wyborczego. Przyczyny tych błędów mogą być również skutkiem braku lub błędnych decyzji polityczno-organizacyjnych, będących w gestii kierownictwa KBW oraz w decyzji PKW. Jednak nie jest naszą kompetencją ocena tych działań. Jednocześnie stwierdzamy, że ten spektakularny przypadek nieprawidłowego przygotowania i przeprowadzenia realizacji systemu teleinformatycznego powodujący jego awaryjne i niepoprawne funkcjonowanie, jest tylko ilustracją jednego z wielu podobnych przypadków. Dlatego też, omawiając poniżej poszczególne przyczyny błędów realizacji tego systemu, będziemy je generalizować w szerszej perspektywie. Przy niewątpliwie katastrofalnym dla sektora informatycznego efekcie awarii systemu wyborczego, mamy okazję do powtórzenia naszych wieloletnich już postulatów usprawnienia praktyk przygotowywania, zamawiania i wdrażania systemów teleinformatycznych dla podmiotów publicznych, realizowanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. PIIT, Stanowisko w sprawie problemów informatycznych w KBW Strona 2

3 WNIOSKI: A. Na podstawie dostępnych treści specyfikacji zamówień, należy domniemywać, że KBW miało opracowany, co najmniej Projekt Architektury Teleinformatycznego Systemu Obsługi Wyborów (nie wiemy czy akurat o takiej nazwie). Projekt ten powinien zawierać konfigurację sprzętową z oprogramowaniem systemowym, zabezpieczającym ochronę systemu, a także wymagalnymi aplikacjami obsługi wyborów i innych zadań nadzorowanych przez PKW przy wsparciu KBW. Projekt ten powinien też zawierać analizę oczekiwanego maksymalnego obciążenia systemu dla wyliczenia koniecznej dla sprawnego działania wydajności sprzętu i oprogramowania. Powinien też być opracowany harmonogram realizacji z uwzględnieniem okresu instalacji, wdrażania oraz testowania. Jesteśmy przekonani, że poszukiwanie przyczyny awarii systemu podczas tych wyborów należy rozpocząć od przeanalizowania założeń i treści tego projektu. B. Przyjmując istnienie powyższego projektu oraz mając wiedzę o poszczególnych zamówieniach, należy stwierdzić, że najważniejszą w takim projekcie rolę koordynatora integracji systemu pełnił zespół KBW. Rolą KBW było między innymi skoordynowanie instalacji i wdrożenia poszczególnych elementów systemu 49 serwerów, serwera w centrali, systemów zabezpieczenia i równoważenia aplikacji, 50 urządzeń do ochrony sieci i modułów aplikacji do obsługi wyborów samorządowych (każdy element od innego dostawcy), a także nadzorowanie testów poprawności ich współdziałania tych elementów oraz wykonanie audytu [na marginesie, dlaczego KBW, jako jedne z nielicznych instytucji ma delegatury struktury administracyjnej Polski sprzed 1 stycznia 1999 roku?]. C. Zadajemy bardzo istotne pytanie: po co KBW na gwałt kupowało tak wiele sprzętu i oprogramowania systemowego, chcąc uzyskać sprawność systemu pod największe obciążenie wybory samorządowe, które odbywają się, co 4 lata? Naszym zdaniem budowanie takiego systemu, który jest wykorzystywany w maksymalnej skali raz na cztery lata nie jest ekonomicznie uzasadnione. Usługi dzierżawy mocy obliczeniowej, dostępne na terenie Polski, oferują krótsze czasy dostępu do platformy skonfigurowanej na żądanie, a taka platforma może zapewnić elastyczność wydajnościową bez konieczności zakupu infrastruktury wyskalowanej na szczyt zapotrzebowania obliczeniowego. Według naszych szacunków z przywołanych zamówień niepotrzebnie wydano prawie 1,4 mln złotych. Naszym zdaniem należy przeanalizować na przyszłość również i takie podejście w tworzeniu systemów informatycznych obsługujących wybory [na marginesie, w zasadzie powinno być 16 prawie identycznych systemów, każdy do obsługi jednego województwa z jednym dodatkowym systemem centralnego zbierania danych z 16 systemów]. D. Krytycznie odnosimy się też do poprawności przyjętego procesu wytwórczego oprogramowania. Jak wnosimy z przeglądu specyfikacji przetargowych, nie stworzono środowisk: rozwoju i testowania systemu, niezbędnych do prawidłowo zorganizowanego procesu wytwórczego oprogramowania KBW. Do tego zadania można też było wykorzystać usługi dostępne w przetwarzaniu w chmurze, a pozwalające na prowadzenie testów aplikacyjnych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi i wiedzy dziedzinowej. E. Poważnym brakiem we wdrożeniu tego systemu był opóźniony w stosunku do terminu wyborów, audyt bezpieczeństwa, który w normalnych warunkach zajmuje około minimum dwóch tygodni, zakładając pełny profesjonalizm zespołu go dokonującego. Powinien być wykonany audyt projektu systemu, a następnie audyt po jego wdrożeniu, w tym przeprowadzenie testów penetracyjnych, analiza PIIT, Stanowisko w sprawie problemów informatycznych w KBW Strona 3

4 rekomendacji do poprawy, poprawa i powtórne testy. Audyt taki jest obowiązkowy dla wszystkich systemów teleinformatycznych, objętych ustawą o informatyzacji działalności podmiotów publicznych. KBW zostało wyłączone spod tej ustawy. Należy pilnie to wyłączenie usunąć. F. Konieczne jest przeanalizowanie procedur przetargowych, jakie nastąpiły po unieważnieniu pierwszego przetargu. Analizując terminy wszystkich postępowań przetargowych, należy stwierdzić, że odbywały się, co najmniej o 3-6 miesięcy za późno. Znając (od 4-ch lat) termin wyborów w listopadzie 2014 roku, postępowania te powinny się rozpocząć, co najmniej w styczniu 2014 roku 9 miesięcy przed terminem. Nie jest naszym zadaniem poszukiwanie przyczyn takiego opóźnienia, ale też konieczne jest wyjaśnienie powodów unieważnienia pierwszego przetargu z listopada 2013 roku? Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć nie tylko w odniesieniu do tego systemu nie wolno wymuszać zbyt krótkich terminów realizacji bardziej złożonych systemów teleinformatycznych, gdyż jeżeli nawet wykonawca postara się zdążyć na taki nagły termin to jakość, wydajność, elastyczność dla zmian takiego systemu będzie niewystarczająca. Potem zostaje tylko wyszukiwanie i poprawianie coraz to nowych błędów robiąc przy tym następne. G. Cząstkowym elementem terminów tych zamówień jest krótki (parodniowy) okres na złożenie ofert oraz wymagalny termin realizacji 14 dni. Przy tak ważnych zamówieniach oba te terminy są zdecydowanie za krótkie. Przygotowanie poważnej oferty, nawet tylko na sprzęt, wymaga przeanalizowanie kilku opcji z aktualnej oferty rynkowej i ustalenia z producentem możliwych terminów dostawy. Podobnie po wyborze oferty, na realizację zamówienia, oczekiwanie na produkcję i dostawę potrzeba znacznie więcej czasu. W przypadku tych zamówień zdziwienie budzi dokładność specyfikacji konfiguracji zamiast określenie parametrów wydajnościowych oraz funkcjonalnych oraz fakt gotowości tylu firm do spełnienia tak wyśrubowanych terminów tak jakby wcześniej znali zakres wymagań. To może prowadzić do patologii, o której Izba wielokrotnie już wspominała. H. W omawianych zamówieniach pojawia się też wartość graniczna 134 tys. euro. Jest to wartość, powyżej której należy procedurę zamówienia prowadzić zgodnie z zasadami unijnymi co najmniej 37 dni na składanie ofert, możliwość odwołań, publikacja informacji o przetargu na terenie UE. Rozumiemy, że ze względu na pośpiech, w tym przypadku trzeba było skracać procedury, dzieląc całość zamówienia na transze. Wyrażamy przy tym obawę, że podział ten nastąpił z naruszeniem postanowień art. 32 ust. 2 Pzp, a w konsekwencji kolejne naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp. Niezależnie od wady prawnej tak podejmowanych decyzji, podział zamówienia i drastyczne skracanie wszelkich terminów są potem przyczyną wielu poważniejszych perturbacji. Zdecydowanie uważamy za konieczne ograniczanie chodzenia na proceduralne skróty. I. Poważne zaniepokojenie budzi niewielka liczba ofert, jakie były składane na zamówienie poza-sprzętowe. Dwa razy po dwie oferty i dwa razy po jednej ofercie. W opinii PIIT już sama liczba ofert przy tak konkurencyjnym rynku, do którego kierowane były zamówienia, powinna stanowić bardzo poważne ostrzeżenie dla zamawiającego, że warunki zamówienia zostały sformułowane nienależycie, a realizacja zamówień jest tym samym bardzo poważnie zagrożona. Pewnym usprawiedliwieniem może być unikalność tej aplikacji oraz wymuszenie tak krótkiego terminu realizacji. Ale też odpowiedzialne i profesjonalne firmy nie powinny się na to godzić, ryzykując potencjalną utratą wizerunku oraz poważnymi karami, łącznie z wykluczeniem uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Drugim istotnym czynnikiem ograniczenia liczby oferentów było stosowanie przez PIIT, Stanowisko w sprawie problemów informatycznych w KBW Strona 4

5 zamawiających kryterium najniższej ceny. Generalnie takie kryterium nie powinno mieć zastosowania do ofert wymagających znacznego udziału wartości własności intelektualnych. W takich przypadkach zamawiający powinien oceniać wartość merytoryczną i techniczną oferty, potem profesjonalizm, kompetencje i rzeczywiste doświadczenie zespołu oferenta, a dopiero wtedy mając już podzbiór takich oferentów wybierać spośród nich według kryterium najniższej ceny. Problem ten został również dostrzeżony przez ustawodawcę, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać niestety dopiero od 19 października tego roku. J. Jak na przyszłość zapobiegać takim sytuacjom? Wiele już na ten temat powiedzieliśmy, ale najprostszą receptą na tak złożone i okazjonalnie obciążane systemy jest poprzedzenie właściwego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dialogiem technicznym. Podczas takiego dialogu Zamawiający ma możliwość zaprezentowania swoich potrzeb, które będą wtedy lepiej zrozumiałe przez potencjalnych wykonawców poszczególnych fragmentów systemu. Z drugiej strony firmy mają możliwość przedstawiać różne rozwiązania tych samych problemów, wskazując na rozwiązania bardziej optymalne i efektywniejsze ekonomicznie. W dobie stale zmieniających się produktów i usług teleinformatycznych jest to jedyna legalna droga przekazania zamawiającemu znacznej wiedzy oraz zrozumienia jego potrzeb. Szkoda, że tutaj zabrakło takiej opcji. K. Propozycja realizacji aplikacji systemu wyborczego w ramach prac zebranej grupy wolontariuszy. Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest tylko wydarzeniem medialnym. W takim trybie pracy nie ma, bowiem centrum zarządzania projektem z wzięciem na siebie odpowiedzialności za wszystkie decyzje. Nie ma także jakiejkolwiek gwarancji, że pracujący ochotniczo wolontariusze nie zdecydują się na zmianę zainteresowania w stronę innego, równie ciekawego projektu w momencie najbardziej krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia. Dotychczasowe doświadczenia np. z projektem Janosik (społecznościowy projekt alternatywnego programu Płatnik) pokazały, że po umożliwieniu realizacji takiego rozwiązania - zaangażowanie w projekt zanikło. Przygotowanie i realizacja tego systemu informatycznego, który ma być wykonany i dostarczony przez wielu wykonawców wyłanianych w kolejnych przetargach, jest jaskrawym przykładem braku kompetencji i odpowiedniego doświadczenia podmiotu go realizującego. Nie zamierzamy przy tym usprawiedliwiać błędów firm, które podejmując się poszczególnych zadań nie potrafiły je zrealizować w terminie. Opierając się na dalece niekompletnej dokumentacji (tylko tej, którą udało się znaleźć na stronach internetowych) oraz różnych (czasem niesprawdzalnych informacjach), jesteśmy jednak pewni, że to nie złe Prawo zamówień publicznych stanowiło przyczynę tej spektakularnej porażki, a poważne błędy organizacyjne oraz brak umiejętności stosowania obowiązujących przepisów. Mamy jednakże nadzieję, że to tak bardzo wzmocnione sytuacją zdarzenie, pozwoli nam na szerszą współpracę z politykami i administracją nad opracowaniem i wdrożeniem dobrych praktyk racjonalnego stosowania prawa zamówień publicznych tak abyśmy nie musieli tak często (za często) dyskutować o awariach i aferach informatycznych zamiast o pozytywnym wpływie wykorzystania informatyki na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. PIIT, Stanowisko w sprawie problemów informatycznych w KBW Strona 5

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Rafał Malujda Ryszard Michalski Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2014

CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Spis

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo