Spis treści WSTĘP... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WSTĘP... 3"

Transkrypt

1

2 Spis treści WSTĘP... 3 DEFINICJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ... 3 DEFINICJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO... 3 KONTROLA ZARZĄDCZA A AUDYT PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE... 5 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK CZYLI OD CZEGO MOŻNA ZACZĄĆ... 6 AUDYTOR WEWNĘTRZNY BIBLIOGRAFIA:

3 Wstęp Organizacje pozarządowe realizując projekty unijne oraz finansowane z innych zewnętrznych źródeł publicznych podlegają kontroli merytoryczno finansowej. Wszystkie kontrole zewnętrzne oraz audyty zewnętrzne mają na celu zweryfikowanie poprawności realizacji projektów, na które organizacja otrzymała dofinansowanie lub współfinansowanie. Niniejszy e-book ma celu zapoznanie czytelnika z narzędziami, które mogą skutecznie przygotować każdą organizację do takiej kontroli. Opisane rozwiązania są przede wszystkim wskazówkami, które mogą każdej, nawet małej organizacji, ułatwić realizacje projektów i uchronić ją przed niewłaściwym wykorzystaniem środków publicznych. Definicja kontroli zarządczej Kontrola zarządcza szczegółowo opisana jest w ustawie o finansach publicznych jako zespół działań, które należy podejmować w podmiotach sektora finansów publicznych. Większość dużych podmiotów z sektora gospodarki wolnorynkowej również wspomaga się tym mechanizmem w celu osiągania większych korzyści finansowo ekonomicznych. Dzięki temu może skutecznie konkurować na wolnym rynku i zapewnić sobie wysoki poziom zarządzania, w tym także zasobami kadrowymi. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2. skuteczności i efektywności działania; 3. wiarygodności sprawozdań; 4. ochrony zasobów; 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7. zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza w organizacji pozarządowej nie powinna różnić się od tej opisanej w ustawie o finansach publicznych. Definicja audytu wewnętrznego Pojęcie audyt pochodzi od łacińskiego słowa audire i oznacza: słuchać, przesłuchiwać, badać. W okresie średniowiecza audytorem był członek sądu, który prowadził śledztwo. Termin audytora w polskim systemie zaczął funkcjonować od początku lat dziewięćdziesiątych. Ustawa z 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku wprowadziła obowiązek audytu wewnętrznego dla Jednostek Sektora Publicznego. Zachodzące przemiany w polskiej gospodarcze oraz częste zmiany przepisów wymusiły na prywatnych podmiotach stosowanie instrumentu audytu wewnętrznego jako sposobu na niezależny, profesjonalny i obiektywny mechanizm, dzięki któremu zarząd może zobaczyć braki i słabości swojej firmy. Dzięki działaniom doraźnym i zapewniającym audyt zapewnia skuteczne prowadzenie wszystkich operacji i czynności organizacji, przynosi wartość dodaną 3

4 dzięki ujawnieniu braków i słabości oraz wskazuje, w jaki sposób można uzyskać wyższą jakość i wydajność powierzonych zasobów. Według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) audyt jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą (ang. assurance activity), której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją (ang. governance). Audyt wewnętrzny to ogół działań obejmujących: niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli wewnętrznej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Ocena funkcjonowania organizacji powinna odbywać się w ramach audytu wewnętrznego z wykorzystaniem następujących kryteriów: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności. Łatwo można zauważyć, że podobne kryteria są oceniane także przez zewnętrzne kontrole w ramach realizowanych projektów unijnych, w tym zasady konkurencyjności, która wprost odwołuje się do kliku z nich. Wprowadzenie audytu może zatem stanowić cenne narzędzie zapobiegające niekwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Celem określenia potrzeb w zakresie audytu danego podmiotu jest identyfikacja obszaru audytu. Obszar audytu jest natomiast ściśle związany z rodzajami ryzyka, które w nim istnieją. Obszarami tymi mogą być procesy, działania i zjawiska, w których pewne nieprawidłowości mogą zagrażać w osiągnięciu zamierzonych celów. Odwołując się wprost na obszar projektowy celami tymi mogą być cele szczegółowe i cel główny projektu oraz określone wskaźniki we wnioskach o dofinansowanie różnych projektów. W ramach określonych obszarów ryzyka należy wyodrębnić konkretne zadania audytowe. Zadania te mogą być podzielone na jeszcze mniejsze części zwane obiektami audytu. Schemet 1.1. pokazuje opisaną powyżej strukturę: Obszar Audytu Obszar ryzyka Obszar ryzyka Obszar ryzyka Zadnie audytowe Zadanie audytowe Obiekt audytu Obiekt audytu 4

5 Tradycyjnie wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje audytu wewnętrznego. Pierwszym rodzajem jest audyt finansowy obejmujący: a) poprawność i kompletność sporządzania sprawozdań finansowych oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, b) ocenę oszczędności i wydajności zrealizowanych działań, c) ocenę prawidłowości przeprowadzonych transakcji. Patrząc się wprost na organizacje pozarządowe audyt finansowy może odejmować następujące obszary: a) poprawność sporządzania wniosków o płatność, b) kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL lub też innych wytycznych zgodnie z którymi wydatkowane są środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych, c) prawidłowość stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, d) ocenę wydatkowania środków za pomocą utworzonych subkont bankowych dla potrzeb realizacji projektu, prawidłowość refundacji wydatków, realizacji przelewów bankowych, sposobu naliczania kosztów ryczałtowych i pośrednich w ramach realizowanych projektów. Drugim rodzajem jest audyt operacyjny i może on w organizacji pozarządowej obejmować następujące obszary: a) badanie wydajności i skuteczności systemu kontroli zarządczej, b) ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, c) ocena kierowania organizacją, d) ocena wydajności i skuteczności funkcjonowania organizacji. Trzecim rodzajem audytu jest audyt informatyczny, który obejmuje systemy informatyczne, bazy danych, systemy poufności, bezpieczeństwa i dostępności. Dla organizacji to przede wszystkim obszar związany ze zbieranymi i przetwarzanymi danymi osobowymi w ramach realizowanych projektów oraz rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Kontrola zarządcza a audyt podobieństwa i różnice Kontrola oraz audyt bardzo często w praktyce są utożsamiane, a nawet stosowane naprzemiennie. Jest to niestety duży błąd ponieważ mają one zupełnie odmienne znaczenie. Kontrola polega na ciągłej ocenie organizacji w celu ujawnienia niedociągnięć i nieprawidłowości, natomiast audyt wewnętrzny ma na celu utrzymanie w organizacji skutecznych mechanizmów kontroli przez ocenę ich skuteczności i efektywności. Ponadto audyt zapewnia ciągłe doskonalenie. W wyniku prowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych porównujemy stan rzeczywisty ze wzorcem. Można to najlepiej odnieść do kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne. Zespół kontrolujący sprawdza poprawność realizacji projektu na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Kontrola projektu obejmuje także kontrolę wewnętrzną. Poprzez nadanie uprawnień kierownikowi lub koordynatorami projektu powinna następować bieżąca kontrola nad jego realizacją. Kontrola taka często wspomagana jest poprzez narzędzie związane z monitorowaniem założonych wskaźników, celów i rezultatów. Kontrola wewnętrzna jest jednak dość subiektywną oceną i ściśle jest powiązana z kulturą organizacyjną funkcjonującą w danej organizacji. Kontrola polega na delegowaniu uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble. Audyt wewnętrzny natomiast stale nadzoruje mechanizmy kontroli zarządczej, ocenia je oraz wskazuje słabe punkty tej kontroli. Rzetelny 5

6 i obiektywny audyt powinien doprowadzić do zmian w kontroli zarządczej i wskazać rozwiązania dzięki którym cała organizacja będzie lepiej funkcjonować. Audyt wewnętrzy obejmuje również obszar doradczy. Poniższa tabela przedstawia największe podobieństwa i różnice w kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej. Kontrola Audyt wewnętrzny Kontrola zarządcza wewnętrzna Zakres przedmiotowy Dotyczy procesów związanych z wydatkowaniem środków w ramach realizowanego projektu Dotyczy systematycznej oceny kontroli zarządczej, obejmuje czynności doradcze, które służą usprawnieniu funkcjonowania całej organizacji Dotyczy zgodności działań z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, zarzadzania ryzykiem, ochrony zasobów, przepływu informacji, zarzadzania zasobami ludzkimi Obszar działania Budżet projektu Wszystkie obszary Wszystkie obszary Osoba Zarząd organizacji Zarząd organizacji Zarząd organizacji odpowiedzialna Osoby Kadra zarządzająca Audytor wewnętrzny Zarząd, koordynatorzy, odpowiedzialne za projektem skarbnik, sekretarz, realizację główny księgowy Sposób oceny Zgodnie z zapisami wniosku o Systemowy zgodnie z przyjętymi zasadami Systemowy zgodnie z przyjętymi zasadami dofinansowanie projektu Częstotliwość oceny Na bieżąco Zgodnie z planem audytu Po zakończeniu roku, lub projektu Cel Bieżące wykrywanie błędów i nieprawidłowości w ramach realizowanego projektu Zapewnienie prawidłowego działania całego podmiotu oraz wniesienie wartości dodanej Zapewnienie realizacji celów zgodnie ze statutem i przepisami prawnymi, zapewnienie realizacji zadań w sposób zgodny z kwalifikowalnością wydatków oraz zasadami realizacji projektów Przykłady dobrych praktyk czyli od czego można zacząć Najlepszym momentem na wprowadzenie dobrych praktyk wynikających z nowoczesnego i skutecznego 6

7 zarządzania organizacją jest ten moment, w którym zarząd organizacji uświadomi sobie o zagrożeniach wynikających nie tylko z realizacji poszczególnych projektów, ale także z zagrożeń i ryzyk jakie pochodzą ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Rodzaj ryzyka Opis potencjalnych skutków dla organizacji Ryzyka zewnętrzne Ryzyko polityczne Ryzyko polityczne wynika z podejmowanymi decyzjami politycznymi w kraju. Najpopularniejszym ryzykiem dla NGO jest zmiana polityki państwa w zakresie zlecenia zadań publicznych. Ryzyko społeczne Ryzyko prawne Ryzyko płynności Ryzyko społeczne wynika z postaw poszczególnych grup społecznych. Dla organizacji to może być ryzyko podczas realizacji projektu na obszarze w którym organizacja jeszcze nie realizowała projektu specyficzna grupa ze względu na pochodzenie, wyznanie religijne lub kulturowe Ryzyko związane ze zmieniającymi się przepisami prawnymi i wytycznymi. Dla organizacji pozarządowych ryzyko to jest bardzo znaczące podczas realizacji projektów. Z doświadczenie wiemy, że co roku zmieniają się wytyczne w zakresie kwalifikowalności, pojawiają się liczne interpretacje, które nie wpływają na bezpieczną i prawidłową realizacje projektów. Niewiele jednak organizacji korzysta z pomocy prawnej w tym zakresie i często powoduje to nie kwalifikowalność projektów Ryzyko związane z utratą płynności finansowej stanowi jedno z podstawowych ryzyk związanych z realizacją projektów i wynika ono z dwóch elementów: 1. rozpoczęcie realizacji projektu następuje przed podpisaniem umowy (długi proces związany z negocjacjami, przygotowaniem dokumentów pod umowę ) 2. korekty wniosków o płatność wydłużają okresy rozliczeniowe i problemy z płynnością finansową Ryzyka wewnętrzne Ryzyko zarządzania Ryzyko zasobów ludzkich Jest to ryzyko wynikające z ludzkiej omylności ale także i celowych i negatywnych zachowań działających na szkodę podmiotu Ryzyko związane z zaniedbań pracowników ale i także niewłaściwej polityki personalnej (motywacja, podział 7

8 odpowiedzialności, rozwój osobisty). Ryzyko zmieniającego się otoczenia Ryzyko operacyjne Ryzyko związane zmieniającymi się warunkami na rynku od momentu kiedy zostanie napisany projekt aż do momentu jego realizacji. To ryzyko krótkookresowe związane z bieżącą działalnością organizacji W powyższej tabeli na czerwono zaznaczyłam największe ryzyko, które występuje w każdej organizacji. Jest ono najistotniejsze z punktu widzenia skutków dla organizacji ponieważ często związane jest z nie kwalifikowalnością uczestników lub kosztów. Opisane poniżej dobre praktyki związane są z ograniczeniem ryzyka zasobów ludzkich. Wprowadzenie zarówno kontroli zarządczej jak i audytu wewnętrznego ma na celu ograniczenie wyżej wymienionych ryzyk lub przygotowanie się organizacyjnie do sytuacji, w którym dane ryzyko występuje. To bardzo ważne ponieważ większość ryzyk wynika z otoczenia jednostki. Zapobieganie i przygotowanie się w odpowiedni sposób może uchronić daną organizację przed ich negatywnymi skutkami. Organizacje pozarządowe realizując projekty unijne mają z góry określone pewne wytyczne i dokumenty wewnętrzne, które powinny usprawnić realizację projektu zgodnie z założeniami. Bardzo często dokumenty tj. polityka bezpieczeństwa danych, nadawanie uprawnień służy tylko i wyłącznie spełnieniu wytycznych, które później są kontrolowane przez instytucje zewnętrzne. Organizacje tworzą regulaminy i inne dokumenty tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji projektu w celu zapewnienia sobie kwalifikowalności wszelkich wydatków. Jednak nie o to przecież chodziło ustawodawcy. Dokładne wytyczne powinny gwarantować odpowiednią realizacje założonych wskaźników twardych czy miękkich. Dobre praktyki: Cel organizacji każda organizacja została powołana w konkretnym i określonym celu statutowym. Ten cel powinien być realizowany w każdym obszarze działalności. Niestety bardzo często okazuje się, że ludzie, którzy dla nas pracują zupełnie o tym zapomnieli lub od samego początku o tym nie wiedzieli. Bardzo ważne jest aby przypominać pracownikom do czego zmierza organizacja i jaka jest jej rola w społeczeństwie. Miejmy świadomość tego, że ludzie pracują czasami tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Organizacja pozarządowa potrzebuje ludzi, którzy zmierzają w tym samym kierunku!! Karta wzoru podpisów i uprawnień realizując projekty unijne warto pomyśleć o kartach wzorów podpisów oraz uprawnień w ramach poszczególnych projektów. Dzięki wprowadzeniu takiej karty poszczególni pracownicy zostaną umocowani do podpisywania poszczególnych dokumentów. Własnoręczny podpis stanowi przyjęcie przez danego pracownika odpowiedzialności za dany dokument, za jego poprawność i za zgodność z obowiązującymi przepisami. Nie bójmy się delegować uprawnień i odpowiedzialności!! Ankiety ewaluacyjne podczas realizacji szkoleń, doradztwa, seminariów itp. działań przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne. Bardzo często korzystamy z tych samych wzorów podczas kolejnych projektów. Ewaluacja wtedy ma sens gdy jest przygotowana tylko i wyłącznie pod dany projekt. Gdy tego tak nie postrzegamy wówczas takie ankiety nie wnoszą niczego do realizacji naszych 8

9 przyszłych projektów. Warto zatem poświęcić temu trochę więcej czasu. Prawidłowe ankiety mogą być cennym narzędziem przy wprowadzaniu nowych rozwiązań dla organizacji!!. Zarządzanie kadrami zatrudnienie pracowników w organizacji pozarządowej zależy od realizowanych projektów. Zarządzający powinni mieć świadomość tego, że często taki pracodawca postrzegany jest jako mało stabilny dla swoich pracowników. Umowy zawierane są na czas określony, przy dużej kampanii społecznej przeciw umowom śmieciowych, nie gwarantują poczucia bezpieczeństwa u naszych pracowników. Organizacje mogą w większości przypadków oferować wynagrodzenie tylko i wyłącznie z zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektu. Taki stan rzezy powoduje, w poczuciu pracowników, dość niestabilną sytuację u pracodawcy. Dlatego chcąc myśleć o prawidłowym i nowoczesnym zarządzaniu nie powinniśmy zapominać o narzędziach związanych z zarządzaniem personelem. Organizacja pozarządowa musi wprowadzić aktywną politykę kadrową!! Roczne plany zamówień realizacja projektów związana jest w 90% z realizacją budżetów w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie projektu. Ustalenie rocznych planów zamówień pomimo braku takich ustawowych wymagań w dużym stopniu może wyeliminować błędy związane z zaplanowanymi procedurami rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Stanowi ona także cenne narzędzie kontroli a w przypadku nieobecności pracownika zarządzający posiada proste narzędzie umożliwiające delegowanie uprawień i terminową realizacje projektu. Twórzmy procedury ułatwiające skuteczne zarządzanie!! Szkolenia wewnętrzne zamiana przepisów i wytycznych wymusza na organizacji pozarządowej bieżące śledzenie wszystkich nowych zmian. Bardzo ważne jest aby dzielić się zdobytą wiedzą w sposób prosty i bezkosztowy. Nie musimy wysyłać wszystkich pracowników na szkolenia. Ważne jest aby taki pracownik, który korzystał ze szkolenia zewnętrznego mógł później przeszkolić pozostałych kolegów. To bezkosztowa forma przekazywania zdobytej wiedzy. Zachęcajmy pracowników do samodoskonalenia i ćwiczenia umiejętności przekazywania wiedzy innym!! Standaryzacja dokumentów realizacja projektów bardzo często wymusza tworzenie różnych wzorów: dzienników, materiałów szkoleniowych, pism, umów itd. Bardzo ważne jest, alby opracować wzory, które mogą być wykorzystywane do wszystkich projektów. To powoduje oszczędności czasowe i możliwości zamiany pracowników na różnych stanowiskach. Jeśli do tego skorzystamy z serwera bazodanowego wówczas unikamy powielania dokumentacji i tworzenia dokumentów od nowa. Standaryzacja to oszczędność czasu oraz ułatwienie dla naszych pracowników!! Check listy realizacja projektów wymusza stosowanie podobnych procesów. Jeśli do procesów utworzymy check listy wówczas ułatwiamy pracę naszym pracownikom, oraz zadawanych pytań: co należy robić dalej. Takie check listy warto tworzyć do: organizacji szkoleń, konferencji, realizacji poszczególnych etapów projektu (w tym całego procesu związanego z przygotowaniem dokumentów pod umowę o dofinansowanie projektu), a także do procesów związanych z zakupami. Check lista może uchronić nas przed zapominalskimi pracownikami. Jej stosowanie stanowi przede wszystkim oszczędność czasu oraz możliwość zastępowania poszczególnych pracowników w trakcie realizacji projektu. Check listy to sposób na oszczędność i zbędne pytania!! Oceny pracowników organizacja pozarządowa zatrudniająca pracowników powinna opracować narzędzia umożliwiające obiektywną ocenę pracowników. Bardzo dobrym narzędziem może być karta 9

10 samooceny pracowniczej oraz ankieta ścieżki samodoskonalenia. Na ten podstawie możemy zaplanować proces rozwoju naszej kadry. Ankiety dla pracowników to proste narzędzie i wielkie źródło wiedzy o ich stosunku do pracy!! Instrukcje kancelaryjne zmiany wytycznych i różne interpretacje trafiają do różnych osób w firmie. Zastosowanie narzędzia instrukcji kancelaryjnej daje nam pewność, że wszyscy pracownicy zapoznali się z danym pismem. Własnoręczny podpis stwierdzający fakt zapoznania się z dokumentem wpływa na odpowiedzialność poszczególnych osób. Ze względu na formę przekazywania instrukcji od osoby do osoby dokumenty nie są powielane (drukowane i kserowane wielokrotnie). Instrukcje kancelaryjne to pewność informacji oraz oszczędność papieru!! Audytor wewnętrzny Zawód audytora wewnętrznego bardzo szczegółowo zostały uregulowane i opracowane przez IIA Standardach Praktyki zawodowej Audytu Wewnętrznego, które obowiązują jedynie w jednostkach sektora finansów publicznych. Organizacje pozarządowe pomimo tego, że realizują zadania publiczne finansowane ze środków publicznych nie podlegają bezpośrednio ustawie o finansach publicznych. Niemniej jednak mogą one wykorzystać przyjęte zasady i standardy w celu zatrudnienia takiego audytora w swojej organizacji. Przepisy prawa nie regulują kto może zostać audytorem w podmiocie innym niż podmiot z sektora finansów publicznych. Zatem kto takim audytorem mógłby być? Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, że w celu zabezpieczenia obiektywizmu audytor wewnętrzy powinien być niezależny i podlegać służbowo jedynie pod Prezesa Zarządu, nie powinien on także zajmować żadnych innych stanowisk w danej organizacji. Audytorem nie powinna być osoba, która jednocześnie wykonuje jakiekolwiek zadania merytoryczne związane z realizowanymi zadaniami danej organizacji pozarządowej. Realizacja zadań wpłynie na obiektywna ocenę poszczególnych zadań audytowych. Jakie audytor powinien mieć doświadczenie zawodowe? Doświadczenie w realizacji projektów może wspomóc pracę audytora, znajomość środowiska organizacji pozarządowych z pewnością też jest istotne. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego standardy atrybutów określają następujące obszary: a) Niezależność i obiektywizm obiektywizm to bezstronna postawa, która umożliwia audytorowi wewnętrznemu przeprowadzić zadania audytowe w sposób efektywny bez unikania jakichkolwiek ustępstw co do ich jakości. Audytor nie może podporządkować swoich opinii opiniom innych osób; b) Niezależność organizacyjna audytor wewnętrzny może podlegać tylko i wyłącznie jednej osobie (Prezesowi Zarządu,) aby móc wypełniać wszystkie swoje obwiązki; c) Indywidulany obiektywizm audytor musi być bezstronny, nie mogą ulegać uprzedzeniom, a także muszą unikać konfliktowi interesów (gdy interesy zawodowe są sprzeczne z jego interesami osobistymi); 10

11 d) Biegłość oraz należyta staranność zawodowa audytor musi posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych jemu obowiązków, wszystkie powierzone jemu zadania musi wykonywać z należytą starannością zawodową; e) Ciągły rozwój zawodowy audytor doskonali swoje umiejętności i wiedzę w sposób ciągły, dzięki temu może należycie wykonywać wszystkie powierzone jemu zadania. Skąd finansować wynagrodzenie audytora? Wynagrodzenie audytora powinno być finansowane ze środków własnych (np. kosztów pośrednich lub KOZ) danej organizacji. Jakiekolwiek powiązanie audytora z realizowanym projektem i budżetem spowoduje konflikt interesów i zmniejszenie jego obiektywizmu i zależności. Kiedy audytor jest potrzebny? Audytor przydatny jest tym organizacją, które realizują kilka / kilkanaście projektów jednocześnie ponieważ w takich sytuacjach wzrasta ryzyko popełniania jakiegoś błędu. Audytor przydatny może być również nowopowstałym organizacjom, które otrzymały dofinansowanie na realizacje projektów, a które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia. Moim zdaniem audytor wewnętrzy wtedy będzie przydatny w organizacji, gdy taką potrzebę odkryje sam zarząd. Zarząd, który ma świadomość procesów organizacyjnych i świadomość zarządzania zarówno na poziomie strategicznym, jak i finansowym i kadrowym. Co da nam audyt? Audyt jest nam potrzebny do lepszego zarządzania całą organizacją. Dzięki audytowi możemy usprawnić wszystkie procesy w organizacji. Możemy lepiej wykorzystywać zasoby zarówno rzeczowe jak i osobowe. Audyt wprowadza w organizacji pewien ład i porządek. Zachęcam do poczytania fachowej literatury BIBLIOGRAFIA: 1. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz, Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin SA, Warszawa Robert Moeller, Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer SA, Warszawa

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Audyt i kontrola wewnętrzna. Dr Łukasz Szydełko lukaszsz@prz.edu.pl www.lukaszsz.sd.prz.edu.pl

Audyt i kontrola wewnętrzna. Dr Łukasz Szydełko lukaszsz@prz.edu.pl www.lukaszsz.sd.prz.edu.pl Audyt i kontrola wewnętrzna Dr Łukasz Szydełko lukaszsz@prz.edu.pl www.lukaszsz.sd.prz.edu.pl Audyt i kontrola wewnętrzna Literatura: Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro Audyt bezpieczeństwa Definicja Audyt systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu,

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej

System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 5 grudnia 2012 r. Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej System kontroli zarządczej w praktyce

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. System kontroli wewnętrznej Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej opracowane

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel

KONTROLA i AUDYT. dr inż. Przemysław Dubel KONTROLA i AUDYT Zobowiązania nałożone przez Wspólnotę Europejską Każdy kraj korzystający z funduszy strukturalnych musi zapewnić: weryfikację systemów zarządzania i kontroli zgodność procedur z prawem

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych AGATA PISZKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych Spis treści Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych 1. Geneza kontroli zarządczej... 3 2. Istota kontroli zarządczej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kontroli zarządczej

Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Załącznik do Pisma Okólnego Nr 19/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01. 2011 r. INSTRUKCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1 Załącznik nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefa Cezaka w Zgierzu z dnia 21.10.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach:

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach: REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach: Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z póź. zmianami oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia nr 197/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2011r. Karta Audytu Wewnętrznego Niniejsza Karta została opracowana w oparciu o wzór Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Formułowanie opinii i ocen

Formułowanie opinii i ocen Formułowanie opinii i ocen dotyczących kontroli zarządczej na przykładzie praktyki Urzędu Miasta Lublin Koło jst IIA Polska Warszawa 24 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Dlaczego audytorzy muszą wydawać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami publicznymi narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych. Marzec 2010 r.

Zarządzanie finansami publicznymi narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych. Marzec 2010 r. Zarządzanie finansami publicznymi narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych. Marzec 2010 r. Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 D/BK-K 02003 1 /11 Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013

STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU NA LATA 2007-2013 STANDARDY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 2 Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. I. Zadania organizacyjne Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: 1. Opracowanie rocznego planu

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO Gdańsk, dnia 15.04.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGR ZALEW SZCZECIŃSKI

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGR ZALEW SZCZECIŃSKI Załącznik nr 14 PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGR ZALEW SZCZECIŃSKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 CELE PLANU SZKOLEŃ Celem planu jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia nr 2/2011 Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 Karta Audytu Wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

spis za³¹czników czêœæ IV

spis za³¹czników czêœæ IV spis za³¹czników czêœæ IV Za³¹cznik nr 1 - Wytyczne do prowadzenia dzia³añ informacyjnych i promuj¹cych dotycz¹cych przedsiêwziêæ Funduszu Spójnoœci Za³¹cznik nr 2 - Lista sprawdzaj¹ca dzia³ania promocyjne

Bardziej szczegółowo