Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 438//05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

2 2 1 WSTĘP KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY W GMINIE CHRZANÓW SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ DEFINICJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Legalność Gospodarność Celowość Rzetelność Przejrzystość Jawność ZAKRES AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CELE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 9 2 KOMÓRKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZYCJA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI ZAŁOŻENIA OPERACYJNE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zadania komórki audytu wewnętrznego Relacje z kierownikami i personelem innych komórek organizacyjnych Stosunki z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi Specjalne zlecenia Przegląd sprawdzający, reakcja na sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego Prawo odwołania się do osoby trzeciej 13 3 METODOLOGIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PLANOWANIE AUDYTU I OCENA RYZYKA, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU AUDYTU Ocena ryzyka i istotność Identyfikacja obszarów ryzyka Analiza ryzyka Wybór zadania audytowego Plan audytu Sprawozdanie z wykonania planu audytu Plan strategiczny audytu PLANOWANIE ZADANIA AUDYTOWEGO Wstępny przegląd i dokumentacja systemów, Opracowanie programu zadania audytowego Przeprowadzenie narady otwierającej CZYNNOŚCI AUDYTOWE, SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ZADANIA AUDYTOWEGO Ocena systemu kontroli wewnętrznej Testowanie Cechy ustaleń audytu Dokumentowanie czynności audytowych Projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego Narada zamykająca Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, OCENA WYKONANIA ZALECEŃ AUDYTU Czynności sprawdzające 31

3 Ocena jakości pracy audytora wewnętrznego Zamknięcie akt zadania audytowego 33 4 AKTA AUDYTU STAŁE AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO BIEŻĄCE AKTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 34 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA AUDYT WEWNĘTRZNY 35 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 35 7 ZAŁĄCZNIK NR 1 ANALIZA RYZYKA MATEMATYCZNA METODA ANALIZY RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA W ANALIZIE RYZYKA PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ANALIZY RYZYKA METODĄ MATEMATYCZNĄ W GMINIE CHRZANÓW DO SPORZĄDZENIA PLANU AUDYTU 40 8 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZORY DOKUMENTÓW SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ PROTOKÓŁ Z NARADY Z PRACOWNIKAMI PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU PROJEKT SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA AUDYTOWEGO NOTATKA Z CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ZALECENIA AUDYTU KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ INFORMACJA O STANIE REALIZACJI AUDYTU ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH POZA PLANEM 63 9 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW DLA JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH 64

4 4 1 WSTĘP gminy Chrzanów stanowi podstawowe źródło informacji dla jednostek organizacyjnych gminy Chrzanów, obejmujące zagadnienia związane zarówno z organizacją stanowiska audytu wewnętrznego, jak i prowadzeniem audytu wewnętrznego. Celem Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego jest dostarczenie Burmistrzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Chrzanów oraz audytorowi wewnętrznemu, a także innym zainteresowanym osobom, zasad i wskazówek, mających służyć im w ich bieżącej działalności. gminy Chrzanów została opracowana na bazie Podręcznika Audytu Wewnętrznego w Administracji Publicznej, stanowiącej jedną z szeregu publikacji związanych z wypełnianiem przez Ministra Finansów funkcji organu administracji rządowej właściwego w sprawie koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sfery finansów publicznych. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych w art. 35d ust.2 oraz tzw. rozporządzenie progowe Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwoty przychodów oraz wydatków środków publicznych, dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sfery finansów publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 234, poz.1970) zobowiązała jednostki sektora finansów publicznych w tym gminę Chrzanów do wykonania ustawowego obowiązku wdrożenia audytu wewnętrznego. Podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego w gminie Chrzanów: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 138 tekst jednolity z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2002r. Nr 111, poz. 973); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwoty przychodów oraz wydatków środków publicznych, dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sfery finansów publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 234, poz.1970). Inne regulacje: Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - ogłoszone Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF Nr 3 poz. 14 z 2003r.); Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - ogłoszone Komunikatem Nr 6/KF/2004 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Dz.Urz.MF Nr 5 poz. 28 z 2004r.; Regulamin Audytu Wewnętrznego Zarządzenie Nr 372/05 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 07 września 2005r.

5 5 Niniejsze opracowanie gminy Chrzanów stanowi zbiór niezbędnych i konkretnych procedur audytu wewnętrznego. Stosowanie pisemnych procedur umożliwia realizowanie zadań audytu wewnętrznego w sposób standardowy, dzięki korzystaniu z jednolitych wzorów dokumentów i jednolitej formy sprawozdań. Wprowadzenie do procedur wzorów dokumentów roboczych unifikuje sposób ich wykorzystywania, ujednolica stosowane typy dokumentów oraz ich formę graficzną. Procedury są sposobem na określenie wymagań wobec audytu wewnętrznego. Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o: 1. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Chrzanowie; 2. Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza Miasta Chrzanowa; 3. audytorze wewnętrznym rozumie się przez to audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie; 4. jednostce audytowanej - rozumie się Urząd i inne jednostki organizacyjne gminy Chrzanów podlegające audytowi wewnętrznemu; 5. kierowniku jednostki audytowanej rozumie się przez to osobę kierującą jednostką audytowaną, jak również osobę pełniącą jego obowiązki; 6. zadaniu audytowym rozumie się przez to określony tematycznie zakres działań i czynności prowadzonych przez audytora; 7. obszarze audytu rozumie się przez to każdy obszar działania jednostki audytowanej, w obrębie którego audytor wyodrębnił obszary ryzyka do przeprowadzenia zadania audytowego; 8. planie audytu rozumie się przez to roczny plan audytu wewnętrznego; 9. racjonalnym zapewnieniu jest to satysfakcjonujący poziom zaufania przy danych kosztach, korzyściach i stopniu ryzyka; 10. ustawie o finansach publicznych rozumie się przez to ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. tekst jednolity z późn. zm.); 11. Standardach Audytu Wewnętrznego- rozumie się przez to standardy wymienione w Komunikacie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF Nr 3 poz. 14 z 2003r.), standardy Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) i Międzynarodowej Organizacji Naczelnych Organów Audytu (INTOSAI), inne wytyczne i standardy audytu wewnętrznego wydawane przez Ministra Finansów; 12. Kodeksie Etyki rozumie się przez to Załącznik Nr 1 do Komunikatu Nr 6/KF/2004 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Dz.Urz.MF Nr 5 poz. 28 z 2004r.; 13. Karcie Audytu Wewnętrznego rozumie się przez to Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 6/KF/2004 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Dz.Urz.MF Nr 5 poz. 28 z 2004r.;

6 6 14. Rozporządzenie progowe rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwoty przychodów oraz wydatków środków publicznych, dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sfery finansów publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 234, poz.1970); 15. Instrukcja kancelaryjna rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 z 1999r.z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 39/2000 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej; 16. JSFP rozumie się przez to jednostki sektora finansów publicznych; 17. Regulamin Kontroli Wewnętrznej Zarządzenie Nr 319/03 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 17 lipca 2003r. 1.1 Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w gminie Chrzanów Zgodnie z art. 28a ustawy o finansach publicznych odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki finansowej JSFP, w tym kontroli finansowej spoczywa na kierowniku każdej JSFP - zarówno gminy Chrzanów, jak również jednostek i zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury czy samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnego. Przepisy art. 35a ust. 2 i 3 wspomnianej wyżej ustawy wprowadziły obowiązek stworzenia przez kierownika JSFP pisemnych procedur kontroli finansowej, które mają dotyczyć procesów związanych z: pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych; zaciąganiem zobowiązań finansowych; dokonywaniem wydatków ze środków publicznych; udzielaniem środków publicznych; zwrotem środków publicznych. Procedury te stanowią niezbędną część systemu kontroli wewnętrznej istniejącego w każdej JSFP zbioru zasad i mechanizmów służących zapewnieniu prawidłowego działania jednostki. Dla kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za gospodarkę finansową jednostki, jest zatem niezwykle istotne właściwe działanie systemu kontroli wewnętrznej, a w szczególności jej podsystemu wewnętrznej kontroli finansowej. Niezależny, profesjonalny i obiektywny audyt wewnętrzny jest dla kierownika podstawowym źródłem informacji o danej jednostce. Dzięki informacji uzyskanej od audytora wewnętrznego kierownik może ocenić, czy wdrożony przez niego system kontroli wewnętrznej spełnia swoje zadania. 1.2 System kontroli wewnętrznej Na system kontroli wewnętrznej składają się środowisko kontroli i mechanizmy kontroli. Środowisko kontroli stanowi ramy, w których działają różne inne elementy kontroli. Obejmuje styl zarządzania (w tym strukturę organizacyjną oraz sposób przydziału obowiązków i funkcji kontroli), kulturę instytucji i świadomość zawodową pracowników oraz

7 7 ich ogólne nastawienie oraz świadomość o działaniach kierownictwa w dziedzinie kontroli wewnętrznej. Mechanizmy kontroli to wszystkie środki kontroli wewnętrznej mające na celu zapobieganie, wykrywanie i naprawianie nieprawidłowości przyjęte przez kierownictwo jednostki, w celu: 1. praktycznego zabezpieczenia uporządkowanego i skutecznego prowadzenia działalności, 2. zgodności z przyjętą polityką wewnętrzną, 3. zabezpieczenia majątku, 4. wykrywania oszustw i nieprawidłowości, 5. prowadzenia dokładnej i rzetelnej księgowości, 6. przygotowania na czas rzetelnych informacji finansowych. Szczegółowo organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy Chrzanów omawia Regulamin Kontroli Wewnętrznej. 1.3 Definicja audytu wewnętrznego Misją audytu wewnętrznego w gminie Chrzanów jest wykonywanie audytu w sposób profesjonalny i niezależny. Audyt powinien być prowadzony zgodnie z standardami audytu wewnętrznego, być skorelowany ze statutowymi celami gminy Chrzanów oraz spełniać wymagania określone w przepisach prawa. Audyt wewnętrzny to ogół działań, przez które Burmistrz uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania gminy Chrzanów w zakresie gospodarki finansowej pod względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności Legalność Badaniu podlega: zgodność funkcjonowania gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych z przepisami prawa; prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych; zgodność z aktami administracyjnymi, orzeczeniami sądów, umowami cywilnoprawnymi i innymi normami; zaniechanie działania mimo prawnie określonego obowiązku Gospodarność Badaniu podlega: zapewnienie oszczędnego i efektywnego wykorzystania środków; uzyskanie właściwej relacji nakładów do efektów; zapobieganie lub ograniczanie wysokości szkód.

8 Celowość Badaniu podlega: zgodność działań z celami statutowymi gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych; optymalizacja zastosowanych metod i środków, ich adekwatność dla osiągnięcia założonych celów; zakres przyjętych przez kierownictwo kryteriów oceny realizacji celów i zadań Rzetelność Badaniu podlega: staranność, sumienność i terminowość wypełniania obowiązków; należyte wypełnianie zadań; zgodne z rzeczywistością dokumentowanie działań i stanów faktycznych Przejrzystość Badanie obejmuje: klasyfikowanie dochodów i wydatków publicznych; stosowanie obowiązujących zasad rachunkowości; prowadzenie sprawozdawczości Jawność Badanie obejmuje: udostępnianie sprawozdań finansowych i z działalności gminy Chrzanów ; udostępnianie innych informacji dotyczących funkcjonowania gminy Chrzanów i podejmowanych decyzji. Audyt wewnętrzny stanowi narzędzie, służące Burmistrzowi do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że: cele postawione przed gminą Chrzanów są wykonywane, zasady i procedury wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przyjęte przez Burmistrza czy kierowników jednostek organizacyjnych gminy Chrzanów są wdrażane i przestrzegane, mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne dla prawidłowego funkcjonowania i działania gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych.

9 9 1.4 Zakres audytu wewnętrznego Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania gminy Chrzanów. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka. Zakres audytu nie może być ograniczany. Burmistrz powinien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu. Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest badanie i identyfikowanie zakresu obszaru podlegającego audytowi wewnętrznemu oraz podejmowanie działań do poszerzenia tego obszaru w razie potrzeby. Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytów finansowych, systemowych, działalności, informatycznych, zarządzania, gospodarności, wydajności, efektywności i innych. Poszczególne działania audytu wewnętrznego obejmują: AUDYT FINANSOWY: badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, przez następcze stwierdzenia wynikające z badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, dotyczące: - przestrzegania zasad rachunkowości, - zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, - zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych. AUDYT SYSTEMU: ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem poprzez dokonanie oceny: - adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej w gminie Chrzanów. AUDYT GOSPODARNOŚCI: ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego poprzez dokonanie oceny przestrzegania: - zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, - uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków, - terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań. 1.5 Cele audytu wewnętrznego Celami audytu wewnętrznego w gminie Chrzanów jest: identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostki, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej, wyrażenie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,

10 10 dostarczanie kierownikowi jednostki, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo, składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze. 2 KOMÓRKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2.1 Pozycja wewnątrz organizacji W gminie Chrzanów wyodrębniono w strukturze organizacyjnej Urzędu jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego, które podlega bezpośrednio Burmistrzowi. Burmistrz zapewnia niezależność operacyjną i organizacyjną audytora wewnętrznego. Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania pracy na zajmowanym stanowisku, przeprowadzania audytu i składania sprawozdań z jego ustaleń podlega tylko przepisom prawa. Audytor wewnętrzny: wspomaga gminę Chrzanów w realizacji celów i funkcji wyznaczonych dotyczącymi jej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, aktów wewnętrznych i innych dokumentów o charakterze programowym, odpowiada bezpośrednio wobec Burmistrza za realizację funkcji związanych z audytem wewnętrznym, zachowując swoją niezależność - postępuje zgodnie z normami etyki zawodowej i standardami audytu wewnętrznego oraz z zapisami wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w gminie Chrzanów. 2.2 Założenia operacyjne audytu wewnętrznego Zadania komórki audytu wewnętrznego Działalność audytu wewnętrznego obejmuje przede wszystkim: przegląd, ocenę, weryfikację stopnia przestrzegania, stopnia efektywności oraz adekwatności mechanizmów kontroli. Stanowisko Audytora Wewnętrznego nie dysponuje uprawnieniami władczymi wobec innych osób w strukturze organizacyjnej gminy Chrzanów - nie ustanawia, ani nie wdraża zasad i procedur. Osoba zatrudniona na stanowisku Audytora Wewnętrznego może dokonywać jedynie przeglądu zasad, planów, procedur oraz innych mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie kompetencji danej jednostki, oraz składać sprawozdania z ustaleniami dotyczącymi ich możliwych ulepszeń.

11 11 Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze oceniającym, doradczym oraz zapewniającym, że jednostka działa prawidłowo. Podstawowe znaczenie mają czynności o charakterze oceniającym i zapewniającym. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego Obiektywizm audytora wewnętrznego nie jest naruszony, jeśli rekomenduje on pewne standardy procedur kontrolnych lub zarządczych lub też dokonuje przeglądu tych procedur zanim zostaną one wdrożone. Jednakże należy pamiętać, że decyzję o wdrożeniu danej procedury podejmuje kierownik jednostki albo upoważniony przez niego pracownik i nie jest przy tym związany opinią audytora. Może się zdarzyć, że procedura, która uzyskała pozytywną opinię audytora wewnętrznego okaże się w praktyce nieskuteczna lub nieefektywna. Pozytywna albo negatywna opinia audytora wewnętrznego dotycząca projektowanej procedury nie uwalnia kierownika jednostki lub pracownika na innym szczeblu zarządzania od odpowiedzialności za zarządzanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w danym obszarze działalności jednostki. Nie powoduje naruszenia bezstronności wykonywanie przez audytora wewnętrznego czynności o charakterze doradczym w zakresie operacyjnych działań jednostki, za które audytor wewnętrzny był uprzednio odpowiedzialny. W przypadku wykonywania czynności o charakterze doradczym w danym obszarze działalności jednostki, audytor wewnętrzny nie powinien oceniać tej działalności co najmniej przez 2 lata. Audyt wewnętrzny w żaden sposób nie zwalnia innych osób w strukturze organizacyjnej gminy Chrzanów z obowiązków im przypisanych. Co więcej, audytor wewnętrzny powinien pomagać, o ile to potrzebne, pracownikom gminy Chrzanów w zrozumieniu faktu, że sami pracownicy są odpowiedzialni za mechanizmy kontroli i nie powinni polegać jedynie na ustaleniach audytu w kwestii tworzenia mechanizmów kontrolnych Relacje z kierownikami i personelem innych komórek organizacyjnych Zasadą obowiązującą w audycie wewnętrznym jest przeprowadzanie zadań audytowych w sposób konstruktywny, korzystając w miarę możliwości z opinii, wskazówek i pomocy innych pracowników zatrudnionych w gminie Chrzanów. Audytor wewnętrzny zachowuje prawo do nieograniczonego dostępu do: wszelkich dokumentów, wszystkich pracowników, wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. W razie potrzeby audytor wewnętrzny zobowiązany jest do podejmowania odpowiednich kroków umożliwiających zbadanie informacji poufnych. Przed rozpoczęciem każdego zadania audytowego, obowiązkiem audytora wewnętrznego jest poinformowanie kierownika jednostki audytowanej o planowanych działaniach audytu.

12 Stosunki z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi Postawa współdziałania i współpracy to najlepsze określenie relacji występujących pomiędzy audytem wewnętrznym, a audytorami i kontrolerami zewnętrznymi. Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor wewnętrzny powinien uwzględnić wyniki audytów i kontroli zewnętrznych. Audytor wewnętrzny powinien koordynować działania oraz wymieniać informacje zarówno z audytorami zewnętrznymi, jak i kontrolerami zewnętrznymi w celu zminimalizowania powielania przeprowadzonych prac. W tym celu powinien porozumiewać się z tymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem Burmistrza. W celu zapewnienia koordynacji prac audytu audytor wewnętrzny oraz audytorzy i kontrolerzy zewnętrzni powinni utrzymywać bezpośrednie oraz w miarę możliwości stałe kontakty. Koordynacja działań powinna polegać zasadniczo na wzajemnym sprawdzaniu i wzajemnej współpracy, celem zapewnienia: uzyskania pokrycia maksymalnego zakresu spraw przez działania audytu, wymiany informacji, unikania dublowania wysiłków i kosztów poświęcanych na rutynowe etapy pracy, w zakresie audytu. Współpraca ta może przyjmować formę okresowych spotkań audytora wewnętrznego gminy Chrzanów z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi. Ze względu jednak na występujące różnice celów miedzy wspomnianymi instytucjami nie można dopuścić do tego, aby audyt wewnętrzny wykonywał wyłącznie zadania usługowe wobec audytora czy kontrolera zewnętrznego. Audytor wewnętrzny powinien porozumiewać się z NIK i innymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem Burmistrza. Dokumentacja audytowa, w tym sprawozdania i notatki z czynności sprawdzających, powinny być udostępniane audytorom i kontrolerom zewnętrznym za pośrednictwem Burmistrza Specjalne zlecenia Audytor wewnętrzny nie może brać udziału w działalności operacyjnej jednostki. Audytorowi wewnętrznemu nie można powierzyć takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania jednostką. Burmistrz może jednak sporadycznie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko na jego wyłączne polecenie skierować audytora wewnętrznego do pracy na rzecz innych komórek organizacyjnych Urzędu w celu realizacji zadań specjalnych, nie mających żadnego związku z celami stanowiska audytora wewnętrznego oraz zadaniami wynikającymi z planu audytu. Audytor wewnętrzny realizując zlecane zadania specjalne ma obowiązek zadbać o to, aby zadania powierzone mu do wykonania w trakcie realizacji zlecenia nie powodowały naruszenia standardów audytu wewnętrznego, a szczególnie w zakresie dotyczącym bezstronności i obiektywizmu audytora i unikania konfliktów interesów.

13 13 Podczas wykonywania takich zleceń audytor wewnętrzny podlegać będzie zlecającej komórce organizacyjnej w sprawach dotyczących danego zlecenia roboczego; jednakże w pozostałych sprawach natury administracyjnej audytor winien zwracać się o wskazówki do Burmistrza Przegląd sprawdzający, reakcja na sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego Generalną zasadą prowadzenia audytu wewnętrznego jest osiągnięcie porozumienia z pracownikami jednostki audytowanej, co do prawdziwości stwierdzonych faktów związanych z ustaleniami audytu, przed rozpowszechnieniem sprawozdania z audytu wewnętrznego. Tam, gdzie jest to właściwe i możliwe, należy ustalić działania korygujące, jakie należałoby podjąć i uwzględnić je w sprawozdaniu. W przypadkach, gdy osiągnięcie w/w porozumienia staje się niemożliwe, ustalenia zadania audytowego, które mają być zamieszczone w sprawozdaniu poddawane są przeglądowi sprawdzającemu z udziałem Burmistrza lub wyznaczonych przez niego osób. Otrzymują oni następnie egzemplarz projektu sprawozdania z przeprowadzenia audytu do sprawdzenia przed jego podpisaniem. Po upewnieniu się przez audytora wewnętrznego, że sprawozdanie uwzględniające wyniki przeglądu sprawdzającego, jest adekwatne do występujących okoliczności, następuje jego podpisanie i ostateczna dystrybucja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny może powielać całość lub część sprawozdania z przeprowadzonego audytu, w celu udostępnienia tych egzemplarzy innym osobom (adresatom). Powyższe zdarzenie musi być uzgodnione z Burmistrzem i odnotowane w aktach bieżących audytu Prawo odwołania się do osoby trzeciej Audytor wewnętrzny ma prawo do wyrażania swoich opinii, w tym różnicy zdań wobec kierowników i pracowników jednostek audytowanych oraz Burmistrza. Różnice zdań należy przedstawiać osobie trzeciej na piśmie. W każdym przypadku audytor wewnętrzny musi dopilnować, aby osoba z którą powstał spór była w pełni świadoma, że następuje odwołanie się do rozstrzygnięcia osoby trzeciej. W przypadku różnic zdań wobec Burmistrza osobą trzecią, do której należy się zwrócić jest Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego, w pozostałych przypadkach osobą, do której należy się zwrócić jest Burmistrz. Niedopuszczalne jest, aby zwracanie się do osoby trzeciej o rozstrzygnięcie było powodem do negatywnych konsekwencji wobec danego pracownika, który zwrócił się o rozstrzygnięcie. 3 METODOLOGIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Szczegółowe procedury audytu wewnętrznego obejmują następujące zagadnienia: planowanie audytu i ocenę ryzyka, sprawozdanie z realizacji planu audytu; planowanie zadania audytowego;

14 14 czynności audytowe, sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego; czynności sprawdzające, ocena wykonania zaleceń audytu. 3.1 Planowanie audytu i ocena ryzyka, sprawozdanie z realizacji planu audytu Prace w zakresie audytu wewnętrznego prowadzone przez audytora wewnętrznego powinny opierać się o ocenę ryzyka wystąpienia istotnych błędów w obszarach działalności gminy Chrzanów, które mają być poddane audytowi wewnętrznemu. Ocena ryzyka stanowi technikę stosowaną do badania potencjalnych zadań audytu oraz do wyboru tych zadań, które są narażone na największe ryzyko Ocena ryzyka i istotność Każdy etap pracy audytora wewnętrznego, poprzedzający opracowanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, powinien opierać się na ocenie ryzyka. Przeprowadzenie oceny ryzyka powinno w szczególności poprzedzać sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego. RYZYKO jest to prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub braku działania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku gminy Chrzanów, które może przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań. ISTOTNOŚĆ pojęcie istotności ma podstawowe znaczenie w analizie ryzyka. Istotność jest miarą: możliwych bezpośrednich i pośrednich konsekwencji finansowych w przypadku zajścia zdarzenia (w tym kosztów działań naprawczych), znaczenia poszczególnych celów realizowanych przez organizację (skutkiem zajścia zdarzenia jest nie zrealizowanie tych celów w miarę możliwości winno być wyrażone w zł), strat, które nie mają wymiaru finansowego, np. utrata dobrego imienia (reputacji). Istotność to iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację (potencjalnej straty): prawdopodobieństwo: wyliczone z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa lub przyjęte metodą profesjonalnego osądu prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, wpływ (potencjalna strata): wyliczony (na ogół w wartościach pieniężnych) efekt zajścia zdarzenia. Ograniczenie ryzyka w zakresie działalności gminy Chrzanów jest podstawowym celem audytu wewnętrznego. W procesie ryzyka można wyróżnić dwa podstawowe etapy: 1) identyfikacja obszarów ryzyka,

15 15 2) analiza ryzyka wykonywana w celu ustalenia kolejności przeprowadzania zadań audytowych, z uwzględnieniem wagi poszczególnych obszarów ryzyka Identyfikacja obszarów ryzyka Audytor wewnętrzny dokonuje identyfikacji ryzyka według własnej zawodowej oceny obszarów ryzyka czyli procesów, zjawisk lub problemów, które wymagają przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Proces ten uzależniony jest od wiedzy audytora wewnętrznego i wymaga znajomości celów, działań, struktury organizacyjnej gminy Chrzanów, zakresów odpowiedzialności poszczególnych pracowników itp. oraz od intuicji audytora wewnętrznego. Przy identyfikowaniu i ocenie obszarów ryzyka audytor wewnętrzny powinien wziąć pod uwagę w szczególności: 1. cele i zadania gminy Chrzanów i jej jednostek organizacyjnych; 2. przepisy prawne dotyczące działania gminy Chrzanów, w tym jej jednostek organizacyjnych; 3. wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli; 4. wyniki wcześniej dokonanych ocen adekwatności, efektywności, skuteczności systemów i procedur kontroli, w tym kontroli finansowej; 5. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu; 6. wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka; 7. liczbę, rodzaj i wielkość operacji finansowych; 8. uwagi, pytania i wnioski kierowane przez pracowników do audytora; 9. liczbę i kwalifikacje zatrudnionych pracowników; 10. działania, które mogą wpływać na opinię publiczną; 11. wszelkie inne informacje dotyczące gminy Chrzanów napływające z zewnątrz, tj. publikacje prasowe, informacje płynące ze stron internetowych, itp. W celu właściwej identyfikacji obszarów ryzyka, audytor wewnętrzny ma stały dostęp (z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych) do istotnych źródeł informacji o wszystkich sprawach dotyczących jednostki, w tym prawo do: 1. przeglądania i kopiowania bez odrębnego upoważnienia wszelkiej dokumentacji i korespondencji, a także protokółów spotkań i narad; 2. udziału w Sesjach Rady Miejskiej gminy Chrzanów; 3. otrzymywania sprawozdań z pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Chrzanów; 4. wglądu do dokumentów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy Chrzanów Analiza ryzyka Dokonując analizy napływających informacji audytor wewnętrzny zwraca uwagę na wrażliwe punkty związane z działalnością gminy Chrzanów, którymi mogą być przykładowo:

16 16 1. działania, które mogą wpływać na opinię publiczną; 2. cele i zadania gminy Chrzanów, a także jej jednostek organizacyjnych; 3. przepisy prawne dotyczące działania gminy Chrzanów, w tym jej jednostek organizacyjnych; 4. liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych; 5. wielkość majątku, którym dysponuje gmina Chrzanów; 6. sytuację finansową; 7. możliwość dysponowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych; 8. liczbę i kwalifikacje pracowników; 9. uwagi pracowników; 10. warunki pracy poszczególnych komórek organizacyjnych; 11. postawy etyczne pracowników, ich nastawienie i motywację do realizacji zadań stawianych przed komórką organizacyjną, w której są zatrudnieni; 12. przewidywane lub zaistniałe zmiany przepisów prawnych; 13. zmiany zakresu lub sposobu działalności, zmiany personelu, struktury organizacyjnej, systemu informatycznego; 14. zmiany sposobu działalności, zmiany personelu, struktury organizacyjnej, systemu informatycznego; 15. specyfikę ryzyka związanego ze sprawami i zadaniami, którymi zajmują się poszczególne jednostki audytowane; 16. jakość i bezpieczeństwo używanych systemów informatycznych; 17. jakość kierowania poszczególnymi jednostkami (z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i wykształcenia kierowników, jak i zakresu delegowania kompetencji); 18. wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów i kontroli; 19. upływ czasu od poprzedniego audytu lub kontroli; 20. akceptację ustaleń poprzedniego audytu lub kontroli w danej jednostce, a także podjęte działania naprawcze; 21. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Audytor wewnętrzny decyduje o zasadach nadawania znaczenia poszczególnym obszarom ryzyka w postaci ujednoliconych kryteriów oraz nadawania im określonych wag. Wszelkie istotne obszary ryzyka powinny zostać uszeregowane pod względem stopnia ich priorytetu na potrzeby strategicznego (długookresowego) planu audytu oraz rocznego planu audytu. Burmistrz może jednak niektóre ryzyka zaakceptować w całości lub do pewnego poziomu, przyjmując, że ich wystąpienie nie zagraża w istotny sposób funkcjonowaniu gminy Chrzanów i wykonywaniu przez nią zadań, a zapobieżenie im pochłonęłoby zbyt wiele środków finansowych lub nakładu pracy. Audytor wewnętrzny może wykorzystywać przy ocenie ryzyka wszelkie znane metody, w szczególności: matematyczna metoda analizy ryzyka;

17 17 szacunkowa metoda analizy ryzyka metoda delficka (grupa ekspercka); mieszana metoda analizy ryzyka; mapa ryzyka w analizie ryzyka; czynniki ryzyka w analizie ryzyka kwestionariusz oceny ryzyka. Preferowaną jednak metodą analizy ryzyka do sporządzania rocznego planu audytu wewnętrznego w gminie Chrzanów jest Matematyczna metoda analizy ryzyka. W Załączniku Nr 1 Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego zawarto podstawowe informacje na temat stosowania tej metody w gminie Chrzanów. Zalecane jest, aby zastosowana w gminie Chrzanów metodyka oceny ryzyka była kontynuowana w kolejnych latach, co umożliwi porównanie i jej coroczną aktualizację Wybór zadania audytowego Rezultatem przeprowadzonej analizy ryzyka jest ranking zadań audytowych uszeregowanych według malejącego ryzyka. W gminie Chrzanów wyboru zadań audytowych dokonuje się głównie na podstawie metody opartej na analizie ryzyka. Stosując tę metodę należy uszeregować zadania audytowe według ryzyka malejąco, a następnie wybrać do planu rocznego tyle zadań, ile audytor jest w stanie przeprowadzić posiadanymi zasobami. Audytor wewnętrzny, ustala kolejność zadań audytowych, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz czynniki organizacyjne: czas niezbędny do przeprowadzenia zadania audytowego czas przeznaczony na szkolenie audytora, dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe, koszty przeprowadzenia audytu, rezerwę czasową na nieprzewidziane działania. Kolejne zadania audytowe, których audytor nie jest w stanie wykonać w danym roku kalendarzowym można przewidzieć do wykonania przy sporządzaniu planu strategicznego audytu Plan audytu Audyt wewnętrzny powinien być prowadzony według rocznego planu audytu i opierać się na ocenie ryzyka. Zanim zostanie podjęta decyzja o przyjęciu planu audytu, audytor wewnętrzny konsultuje się z Burmistrzem pod kątem akceptacji niektórych ryzyk w całości lub do pewnego poziomu, przy założeniu, że ich wystąpienie nie zagraża w istotny sposób funkcjonowaniu gminy Chrzanów i wykonywaniu przez nią zadań, a zapobieżenie im pochłonęłoby zbyt wiele środków finansowych lub nakładu pracy. Audytor wewnętrzny zatwierdza plan swoim podpisem nie później niż do końca października. W Załączniku Nr 1 do Regulaminu Audytu Wewnętrznego zamieszczono wzór rocznego Planu audytu.

18 18 Do zadań wymagających szczególnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może wnioskować o zatrudnienie ekspertów z zewnątrz. Jeżeli potrzebne kwalifikacje fachowe posiadają pracownicy w innych komórkach organizacyjnych Urzędu, należy najpierw wykorzystać takich specjalistów zanim sięgnie się po wynajęcie ekspertów z zewnątrz. W Załączniku Nr 3 do Regulaminu Audytu Wewnętrznego zamieszczono wzór Wniosku o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym. Powołany na podstawie wniosku ekspert po wykonaniu zadania przedstawia dokument zawierający co najmniej: zakres podjętych prac; charakter wykonanych czynności doradczych; wykorzystane techniki badania wraz z przedstawieniem dokumentów oraz innych źródeł informacji, które podlegały badaniu; opinie rzeczoznawcy w zleconym zakresie. Opinia sporządzona przez eksperta jest przekazywana audytorowi wewnętrznemu, który w razie potrzeby może żądać jej uzupełnienia. Audytor wewnętrzny przygotowując roczny plan audytu dokonuje analizy potrzeb szkoleniowych dotyczących nie tylko metodologii audytu wewnętrznego, ale także poszczególnych obszarów działalności jednostki. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem każdego audytora wewnętrznego. Sporządzona analiza powinna uwzględniać budżet przeznaczony na szkolenia oraz czas, jaki audytor wewnętrzny przeznaczy na szkolenia. Wyniki tej analizy powinny być uwzględniane przy sporządzaniu planu audytu. W celu wyliczenia planowanego czasu pracy audytora wewnętrznego przeznaczonego na przeprowadzanie audytów, należy z ogólnej liczby dni roboczych w całym roku wydzielić dni robocze, które będą przeznaczone na inne działania, przykładowo: szkolenia wewnętrzne; szkolenia zewnętrzne; urlopy; nieplanowane nieobecności, w tym choroby i urlopy okolicznościowe; wymiana doświadczeń z innymi audytorami wewnętrznymi; współpraca z audytem i kontrolą zewnętrzną; udział w sesjach Rady Miejskiej gminy Chrzanów i innych naradach kierownictwa. Wyniki przeprowadzonych wyliczeń należy uwzględnić przy sporządzaniu planu audytu. Audytor wewnętrzny przedstawia plan audytu do zatwierdzenia Burmistrzowi. Po zatwierdzeniu planu audytu Burmistrz wystawia imienne upoważnienie na dany rok dla audytora wewnętrznego do przeprowadzenia audytu zgodnie z planem audytu. Załącznik Nr2 do Regulaminu Audytu Wewnętrznego zawiera wzór Upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Jeżeli uzasadniają to określone okoliczności, roczny plan audytu może zostać zmieniony. Zmiany i uzasadnienia korekt planu przedstawia audytor wewnętrzny, a zatwierdza Burmistrz.

19 19 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Burmistrza, przeprowadza się audyt wewnętrzny poza planem audytu. Na podstawie analizy ryzyka audytor wewnętrzny powinien ocenić czy zmiany, które wystąpiły w zakresie ryzyka uzasadniają przeprowadzenie wnioskowanego zadania. O wynikach oceny powinien poinformować Burmistrza. Jeżeli przeprowadzenie zadania poza planem audytu stworzy zagrożenie dla realizacji planu audytu, audytor wewnętrzny również zawiadamia o tym Burmistrza, do którego należy podjęcie decyzji o wycofaniu lub podtrzymaniu formalnego wniosku o przeprowadzenie audytu poza planem audytu Sprawozdanie z wykonania planu audytu Do końca marca każdego roku, audytor wewnętrzny przedstawia Burmistrzowi Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego. Wzór tego sprawozdania, opracowany na podstawie wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zawiera Załącznik Nr 2 do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego - Wzór Nr Plan strategiczny audytu W rocznym planie audytu należy wskazać, które obszary będą objęte działaniami audytu w kolejnych latach. Jednak na polecenie Burmistrza audytor wewnętrzny może opracować bardziej szczegółowy - strategiczny plan audytu, obejmujący m.in.: cele długo-okresowe i krótko-okresowe dla komórki audytu wewnętrznego. opis działań komórki audytu wewnętrznego; plany rozwoju funkcji audytu; wszelkie planowane sfery audytu, które mają być poddane audytowi, uszeregowane według stopnia priorytetu ze względu na ocenę ryzyka; częstotliwość audytów w poszczególnych sferach. Plan strategiczny audytu jest zalecany, lecz nie jest wymagany przez przepisy prawa. Plan taki powinien nakreślać funkcje i obszary pracy komórki audytu wewnętrznego w perspektywie średnio-okresowej i długo-okresowej. Powinien być sporządzony na co najmniej trzy lata i powinien podlegać corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji w miarę potrzeb. Powinien brać pod uwagę relacje pomiędzy dostępnymi zasobami i zidentyfikowanymi priorytetami audytu, wyniki audytu oraz nowe systemy i inne zmiany w gminie Chrzanów. Plan strategiczny audytu wewnętrznego powinien być ściśle związany z planem strategicznym danej gminy Chrzanów. Plan strategiczny audytu zatwierdza Burmistrz. 3.2 Planowanie zadania audytowego. W trakcie etapu planowania, audytor wewnętrzny powinien poznać zasady funkcjonowania jednostki audytowanej oraz zdarzenia, transakcje i procedury, które bada. Pozwoli to określić poziom istotności. Audytor powinien używać tych informacji do

20 20 identyfikacji potencjalnych problemów, oceniania dowodów audytowych i oceny działań kierownictwa jednostki audytowanej. Audytor wewnętrzny podejmuje zadanie na podstawie szacunkowego harmonogramu ujętego w planie audytu. Wystarczającą szczegółowością sporządzenia takiego harmonogramu są okresy kwartalne. Jeszcze przed rozpoczęciem zadania audytor wewnętrzny określa okres, jaki ma objąć zadanie audytowe oraz planowaną datę jego zakończenia, jednocześnie - w razie potrzeby - występuje z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym Wstępny przegląd i dokumentacja systemów. Na etapie zbierania informacji i zapoznawania się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych audytor wewnętrzny dokonuje wstępnego przeglądu polegającego na zbieraniu informacji o działalności, jednak w tym momencie nie dokonuje szczegółowej weryfikacji pozyskanych informacji. Cele wstępnego przeglądu: zrozumienie badanej działalności, wyodrębnienie istotnych obszarów, wymagających szczególnej uwagi w trakcie zadania audytowego, identyfikacja istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej, pozyskanie informacji ułatwiających przeprowadzenie zadania audytowego, ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzenie zadania audytowego w danym obszarze. Wstępny przegląd można przeprowadzić z zastosowaniem m.in. następujących technik: 1) rozmów z pracownikami jednostki audytowanej, 2) rozmów z osobami, na które audytowana działalność wywiera wpływ, np. współpracowników i odbiorców wyników pracy jednostki audytowanej, 3) obserwacji i oględzin na miejscu, 4) analizy sprawozdań i innych dokumentów przygotowywanych dla kierownictwa komórki, 5) procedur analitycznych, 6) schematów, wykresów, 7) testów kroczących, czyli techniki powtarzania konkretnych mechanizmów kontroli, które umożliwiają sprawdzenie procesu obejmującego niewielką liczbę operacji od jego początku aż do końca 8) kwestionariuszy kontroli wewnętrznej przekazywanych do wypełnienia kierownikom jednostek audytowanych. Zebrane na tym etapie informacje stanowią dla audytora wewnętrznego podstawę do opisania procesu, który ma być poddany badaniu w trakcie zadania audytowego. W trakcie dokumentowania wszystkich procesów zachodzących w danej organizacji oraz opisywania systemu kontroli wewnętrznej należy posługiwać się Ścieżką Audytu.

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R.

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R. ISSN 0452-5027 * Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego,

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo