Z A T W I E R D Z A M ORA Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r."

Transkrypt

1 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych Osobowych ORA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Urzędu Miasta i Gminy Łasin OPRACOWALI: Administrator Systemu Informatycznego Łasin Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2 S P I S T R E Ś C I Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 1 Wprowadzenie 3 2 Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności 3 Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem 4 Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy na stanowiskach przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych 5 Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania 6 Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, kopii zapasowych Załączniki: Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością szkodliwego oprogramowania Sposób realizacji wymogów, o których mowa w 7 ust.1 p.4 Rozp. MSWiA Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 17 Raport ze stanu ochrony danych osobowych

3 1. Wprowadzenie Nowelizacja przepisów ochrony danych osobowych w 2004 roku spowodowała wprowadzenie nowych unormowań prawnych regulujących przedmiotowe zagadnienie w zakresie dokumentacji związanej z zarządzaniem systemem informatycznym. Jednym z nowych unormowań prawnych wydanych na podstawie ustawy 1 jest rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku 2 regulujące kwestie opracowania dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z treścią powyższego aktu prawa wykonawczego jednym z wymogów, jaki został wskazany w treści 3, jest opracowanie w formie pisemnej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, której wdrożenie do stosowania w Urzędzie jest obowiązkiem Administratora danych. Niniejsza Instrukcja jest obowiązującym dokumentem zawierającym procedury oraz wytyczne niezbędne do prawidłowego zarządzania systemem informatycznym przy pomocy, którego przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. Dokument zawiera także informacje o systemie informatycznym oraz procedury i zasady podjęte w Urzędzie dla zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, które muszą być przestrzegane przez wszystkie osoby w Urzędzie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i zakresem obowiązków. Zawarte w niniejszej Instrukcji procedury i wytyczne są przekazywane osobom odpowiedzialnym za ich realizację stosownie do przyznanych uprawnień i zakresu obowiązków. 1 Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 roku o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 33, poz.285) wprowadziła z dniem 1 maja 2004 roku nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dostosowując obowiązujące w RP przepisy prawne do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 3

4 2. Procedura nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności Administrator Danych Osobowych Burmistrz Łasina pełni nadzór nad systemem informatycznym przeznaczonym m.in. do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. Procedura nadawania uprawnień na dopuszczenie do systemu, w którym można przetwarzać dane osobowe: B u r m i s t r z M i a s t a i G m i n y Ł a s i n Administrator Danych Osobowych /ADO/ Akceptacja Administrator Bezpieczeństwa Informacji /ABI/ POLECENIE WNIOSEK Administrator Systemu Informatycznego /ASI/ INFORMACJA O NADANIU UPRAWNIENIA PIERWSZY KOD DOSTĘPU REJESTRACJA /ABTT/ Kierownik komórki organizacyjnej Nadanie uprawnień i rejestracja użytkowników Pracownik Opiekun zbioru 4

5 a) Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zarządzeniem nr 158/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora systemu Informatycznego, którzy opracowują dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. b) Administrator Danych Osobowych (ADO) Burmistrz Łasina upoważnia poszczególnych pracowników urzędu (opiekunów zbiorów), w celu nadania im uprawnień do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. c) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) przekazuje ustne polecenie Administratorowi Systemu Informatycznego (ASI), który na podstawie wypełnionego i zaakceptowanego przez ADO formularza, nadaje pracownikowi identyfikator, przydziela uprawnienia i generuje pierwszy kod dostępu do systemu. Ustnie też informuje ABI o wykonaniu powyższych czynności. d) ASI odnotowuje dopuszczenia w stosownych dokumentach i co pewien czas przeprowadza analizę uprawnień oraz przekazuje informację do ABI, który także prowadzi swoją ewidencję. e) Pracownik który uzyskał dostęp do systemu przy pierwszym wejściu wprowadza kod nadany przez ASI i natychmiast zmienia go na swój indywidualny kod, który musi być zmieniany co 30 dni Odebranie dostępu i uprawnień do systemów teleinformatycznych realizuje się na pisemne polecenie ADO. Procedura ta jest realizowana w ten sam sposób co nadanie dostępu przez osoby funkcyjne. Odebranie uprawnień użytkownikowi systemu jest odnotowane w dokumentacji ABI i ASI. W przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów bezpieczeństwa z winy użytkownika, ASI natychmiast sam odbiera uprawienia informując o zdarzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Łasin oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 5

6 3. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacjom zawierającym dane osobowe przetwarzanym w systemie należy wprowadzić i stosować następujące zasady i procedury odnoszące się do haseł dostępu: dostęp do systemu lub danych nie powinien być możliwy bez uprzedniego wpisania hasła; hasła do systemów informatycznych są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez Administratora Systemu Informatycznego; hasło jest przydzielone użytkownikowi z chwilą przydzielenia mu konta w systemie lub sieci; hasło musi składać się z kombinacji małych i dużych liter oraz cyfr i znaków specjalnych; powinno być przy tym unikalne w systemie; długość hasła powinna wynosić co najmniej 8 znaków; hasła powinny być okresowo zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni; zmiana hasła na nowe jest możliwa tylko po uprzednim wpisaniu starego hasła; użytkownik po pierwszym zalogowaniu się w systemie musi zmienić hasło dostępu nadane przez ASI Użytkownik nadaje nowe hasło i zapamiętuje je, a następnie przekazuje jego treść ASI, który notuje je w rejestrze podlegającym ochronie Hasło jest znane tylko użytkownikowi i ASI; 3.2. Dostęp do haseł użytkowników systemu w sytuacjach awaryjnych (nieobecności w pracy, zwolnienie itp.). Hasła użytkowników posiadających uprawnienia na poziomie opiekunów zbiorów przechowuje się w zamkniętej kopercie, do której dostęp ma tylko Administrator Sytemu Informatycznego. W sytuacjach szczególnych jak choroba, urlop, wyjazdy służbowe itp. pracownika mającego dostęp do danych osobowych, Burmistrz Łasina może podjąć decyzję o udostępnieniu hasła wskazanemu urzędnikowi, który pełni zastępstwo. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności ASI sporządza pisemną notatkę na tę okoliczność. 6

7 4. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu Dane osobowe przetwarzane są z użyciem systemu informatycznego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Łasin, poza tymi godzinami wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie Pracy Urzędu Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje włączenie, uruchomienie systemu operacyjnego i wprowadzenie identyfikatora i hasła sieciowego oraz rejestrację w aplikacji służącej do przetwarzania danych osobowych poprzez wprowadzenie identyfikatora i hasła w sposób minimalizujący ryzyko podejrzenia przez osoby nieupoważnione. 4.3 W pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby, które nie posiadają upoważnień, monitory stanowisk, na których przetwarzane są dane osobowe powinny być ustawione w taki sposób, aby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane. 4.4 Użytkownik ma obowiązek wylogowania się z systemu przy rozpoczęciu dłuższej nieobecności na stanowisku pracy lub po zakończeniu tej pracy. Stanowisko komputerowe z uruchomionym systemem nie może pozostać bez kontroli pracującego na nim pracownika. 4.5 Wydruki zawierające dane osobowe należy przechowywać w miejscu uniemożliwiającym ich odczytanie przez osoby nieuprawnione. Wydruki nieprzydatne należy zniszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie. 4.6 Przebywanie osób nieuprawnionych do dostępu do danych osobowych w pomieszczeniach znajdujących się na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe, jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych. 4.7 W przypadku odejścia pracownika od stanowiska komputerowego obowiązany jest on włączyć tzw. wygaszacz ekranu odblokowywany hasłem. 4.8 W sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz zabezpieczeń systemu informatycznego, a zwłaszcza gdy: wygląd, zakres danych lub sposób działania aplikacji odbiega od stanu normalnego, 7

8 niektóre opcje dostępne użytkownikowi w normalnej sytuacji, przestały być dostępne lub też niektóre opcje, niedostępne użytkownikowi w normalnej sytuacji, stały się dostępne wystąpiły wszelkiego rodzaju różnice w funkcjonowaniu systemu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do funkcji systemu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach), zmieniła się jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej (gwałtowne opóźnienia lub przyśpieszenia wykonywanych czynności), wystąpiły inne sytuacje nadzwyczajne, niezwłocznie powiadamia się bezpośredniego przełożonego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające. Wyniki postępowania wyjaśniającego są zapisywane w formie notatki służbowej, jeżeli stwierdzone zostanie faktyczne naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego. Treść notatki ABI przekazuje do wiadomości Administratorowi Danych Osobowych. 4.9 Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji zgłasza się także przypadki: 1) użytkowania stacji roboczej przez osobę nie będącą użytkownikiem systemu, 2) usiłowania logowania się do systemu (sieci) przez osobę nieuprawnioną, 3) usuwania, dodawania lub modyfikowania bez wiedzy i zgody użytkownika jego dokumentów (rekordów), 4) przebywania osób nieuprawnionych w obszarze, w którym przetwarzane są dane osobowe, w trakcie nieobecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych i bez zgody administratora danych, 5) pozostawiania bez nadzoru otwartych pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, 6) udostępniania osobom nieuprawnionym stacji roboczej lub komputera przenośnego, służących do przetwarzania danych osobowych, 7) nie zabezpieczenia hasłem dostępu do komputera służącego do przetwarzania danych osobowych, 8) przechowywania kopii awaryjnych w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco, 9) przechowywania nośników informacji oraz wydruków z danymi osobowymi, nieprzeznaczonymi do udostępniania, w warunkach umożliwiających do nich dostęp osobom nieuprawnionym. 8

9 Obowiązek dokonania zgłoszenia, spoczywa na każdym pracowniku, który powziął wiadomość o naruszeniu ochrony danych osobowych. a) W przypadku naruszenia integralności bezpieczeństwa sieciowego, obowiązkiem Administratora Systemu Informatycznego jest natychmiastowe wstrzymanie udostępniania zasobów dla użytkowników i odłączenie serwerów od sieci. b) Administrator Systemu Informatycznego w porozumieniu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ustalają przyczyny naruszenia integralności bezpieczeństwa sieciowego. c) Przywrócenie udostępniania zasobów użytkownikom może nastąpić dopiero po ustaleniu i usunięciu przyczyny naruszenia integralności bezpieczeństwa sieciowego. d) Zakończenie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje wylogowanie się użytkownika z aplikacji oraz zamknięcie systemu operacyjnego i wyłączenie komputera. e) Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 5. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania W systemie wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu Miasta i Gminy Łasin wszystkie bazy danych oraz niezbędne dokumenty zapisywane są na dyskach sprzętowych do których dostęp ma tylko jego użytkownik i administrator, czyli ASI. archiwizacja danych przeprowadzana jest do 3 razy w tygodniu; kopia zapasowa tworzona jest jeden raz w miesiącu miesiąca na dyskach zewnętrznych, przez sieć za pomocą protokołu SSH w pomieszczeniu informatyka (pok. Nr 36); dane przechowywane są przez ustawowy okres 3 lat; usuwanie danych odbywa się przez ich nadpisanie za pomocą algorytmu Gutmanna; kopie przechowywane są w sejfie USC, do którego dostęp posiada tylko kierownik USC i zastępca kierownika USC, będący jednocześnie ABI; weryfikacja integralności kopii odbywa się co 6 miesięcy. 9

10 Awaryjne kopie baz danych należy tworzyć w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych przed niezamierzoną ich utratą oraz możliwością ich odtworzenia. Za proces tworzenia kopii zapasowych odpowiada Administrator Systemu Informatycznego. Sposób tworzenia kopii baz danych jest zróżnicowany w zależności od rodzaju aplikacji użytkowej. Pełna kopia bazy danych powinna być sporządzana raz na miesiąc, natomiast kopia przyrostowa 3 razy na tydzień. O ile aplikacja użytkowa nie zezwala na tworzenie kopii przyrostowych, należy wykonywać pełną kopię bazy danych dwa razy w tygodniu. Powinno istnieć nie mniej niż 5 zestawów kopii zapisywanych jeden po drugim, jednak zestaw może zostać użyty ponownie po okresie nie krótszym niż 4 tygodnie. Kopia systemu operacyjnego powinna być wykonywana po każdej modyfikacji, zmianie konfiguracji i instalacji nowej wersji oprogramowania na serwerze. Powinny istnieć przynajmniej dwa zestawy takiej kopii zapisywane naprzemiennie. W przypadku lokalnego przetwarzania danych osobowych na stacjach roboczych użytkownicy systemu informatycznego zobowiązani są do centralnego przechowywania kopii danych tak, aby możliwe było zabezpieczenie ich dostępności poprzez wykonanie kopii zapasowych. Kopie zapasowe informacji przechowywanych w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe tworzone są w następujący sposób: kopia zapasowa aplikacji przetwarzającej dane osobowe wykonywana jest po wprowadzeniu zmian do aplikacji, kopie umieszczane są na nośnikach optycznych i magnetycznych. Kopia wykonywana jest w dwóch egzemplarzach: jednym optycznym i jednym magnetycznym. Kopie są przechowywane w dwóch miejscach zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem. kopia zapasowa danych osobowych przetwarzanych przez aplikację wykonywana jest raz w miesiącu. Trzy razy w tygodniu wykonywana jest kopia przyrostowa lub różnicowa (w zależności od specyfiki zmian informacji w systemie informatycznym). Rodzaj wykonywanej codziennie kopii określa Administrator Systemu Informatycznego. kopia zapasowa danych konfiguracyjnych systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe, w tym uprawnień użytkowników systemu wykonywana jest raz na miesiąc. Codziennie może być wykonywana kopia różnicowa o ile dane konfiguracyjne uległy zmianom. 10

11 Do tworzenia kopii zapasowych wykorzystywane są przeznaczone do tego celu urządzenia wchodzące w skład systemu informatycznego. Wszelkie kopie zapasowe mogą być sporządzane automatycznie lub wywoływane w sposób ręczny. Za ustalanie szczegółowego harmonogramu sporządzania kopii zapasowych odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej. Administrator Systemu Informatycznego dokonuje zakupów nośników kopii zapasowych. Administrator Systemu Informatycznego wraz z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji wykonuje testy odtworzeniowe kopii zapasowych. W tym celu zabezpiecza on platformę sprzętowo-programową pozwalającą na ich przeprowadzenie. Testy przeprowadzane są raz na pół roku i obejmują sprawdzenie możliwości odtworzenia przechowywanych danych osobowych oraz danych konfiguracyjnych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza protokół potwierdzający wykonanie testów, uwzględniający: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej test powodzenie lub niepowodzenie odtworzenia danych z kopii awaryjnej czas potrzebny na odtworzenie danych problemy, które pojawiły się w czasie wykonywania testu. Negatywne wyniki testu lub zaistnienie problemów w trakcie odtwarzania danych może stać się podstawą do zmiany sposobu tworzenia kopii awaryjnych w jednostce lub zmiany technologii wykorzystywanej do tworzenia kopii. W przypadku wystąpienia negatywnych wyników lub problemów Administrator Bezpieczeństwa Informacji przeprowadza analizę przyczyn i podejmuje działania w celu zmniejszenia ryzyka utraty danych poprzez brak możliwości odtworzenia kopii. Nośniki kopii zapasowych, które zostały wycofane z użycia, podlegają zniszczeniu po usunięciu danych osobowych, przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 6. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych. Nośniki danych osobowych zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej winny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, nieautoryzowaną modyfikacją i zniszczeniem. Dane osobowe mogą być zapisywane na nośnikach przenośnych w przypadku tworzenia kopii zapasowych lub gdy istnieje konieczność przeniesienia tych danych w postaci elektronicznej. 11

12 Wydruki z danymi osobowymi oznaczane są w sposób zgodny z odpowiednimi oznaczeniami określonymi w instrukcji kancelaryjnej 3. Pracownicy prowadzą ewidencję wydruków danych osobowych, które zażądał sobie interesant oraz tych które przekazywane są poza Urząd na żądanie właściwych instytucji. Ewidencja zawiera numer ewidencyjny wydruku oraz nazwisko i imię osoby wydającej i odbierającej wydruk. Nośniki danych osobowych oraz wydruki przechowuje się w zamkniętych szafkach wewnątrz obszaru przeznaczonego do przetwarzania danych osobowych i nie powinny być bez uzasadnionej potrzeby wynoszone poza ten obszar. Przekazywanie nośników danych osobowych i wydruków poza Urząd może odbywać się za wiedzą i zgodą Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W przypadku, gdy nośnik danych osobowych nie jest dłużej potrzebny, należy przeprowadzić zniszczenie nośnika albo usunięcie danych z nośnika zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi. Jeżeli wydruk danych osobowych nie jest dłużej potrzebny, należy przeprowadzić zniszczenie wydruku przy użyciu odpowiedniej niszczarki dokumentów. W zależności od rodzaju przechowywanych informacji Administrator Bezpieczeństwa Informacji określa wymagany czas przechowywania nośników danych osobowych, wydruków, jak również danych osobowych w systemie informatycznym Płyty CD/DVD z kopiami zapasowymi przechowywane są w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta i Gminy Łasin ( biuro informatyka pok. Nr 36 oraz sejf USC pok. Nr 10). Kopie miesięczne są przechowywane przez 5 lat, po czym podlegają komisyjnej likwidacji poprzez ich fizyczne zniszczenie. W komisji likwidacyjnej biorą udział Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemu Informatycznego oraz jako trzeci członek komisji, jeden z pracowników urzędu. 7. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem szkodliwego oprogramowania. W związku z istnieniem zagrożenia dla zbiorów danych ze strony wirusów komputerowych oraz oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, konieczna jest ochrona sieci komputerowej i stanowisk komputerowych. 3 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. Nr 14, poz.67 z późn. zm. 12

13 Wirusy komputerowe oraz ww. oprogramowanie mogą pojawić się w Urzędzie poprzez: internet, nośniki danych (dyskietki, dyski optyczne, pamięci masowe, wymienne dyski twarde) Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony wirusów komputerowych: 1) serwery, programy i zbiory danych zainstalowane na serwerach, nośniki informacji będące w bezpośrednim użytkowaniu przez Administratora Systemu Informatycznego winny być przez niego sprawdzane na obecność wirusów komputerowych, co najmniej raz w tygodniu lub w razie potrzeby częściej, 2) komputer z dostępem do Internetu musi być zabezpieczony za pomocą oprogramowania antywirusowego. Użytkownik komputera, w którym jest zainstalowany program antywirusowy zobowiązany jest do sprawdzenia komputera raz w tygodniu na obecność wirusów komputerowych Przeciwdziałanie zagrożeniom, które są związane z podłączeniem sieci lokalnej z publiczną: 1) serwer i inne urządzenia wykorzystywane w realizacji dostępu do Internetu posiadają oprogramowanie i mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej, 2) ASI monitoruje na bieżąco stan bezpieczeństwa, analizuje logi pod kątem naruszenia zabezpieczeń, raz na tydzień dokonuje szczegółowej analizy stanu zabezpieczeń urządzeń podłączonych do internetu. Administrator Danych Osobowych zapewnia ochronę antywirusową na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. Administrator Systemu Informatycznego zarządza systemem wykrywającym i usuwającym wirusy i inne niebezpieczne bądź szkodliwe programy System antywirusowy jest skonfigurowany w następujący sposób: 1) skanowanie dysków zawierających potencjalnie niebezpieczne kody po włączeniu komputera w tle działania aplikacji, 2) skanowanie informacji przesyłanych do systemu informatycznego pod kątem pojawienia się niebezpiecznych kodów - na bieżąco Systemy antywirusowe zainstalowane na stacjach roboczych są skonfigurowane w celu: 1) zablokowania możliwości ingerencji użytkownika w ustawienia oprogramowania antywirusowego, 2) możliwości centralnego uaktualniania wzorców wirusów, 3) możliwości centralnego zbierania informacji o wynikach pracy oprogramowania, 4) możliwość centralnej konfiguracji oprogramowania. 13

14 Administrator Systemu Informatycznego aktualizuje wzorce wirusów. System antywirusowy jest aktualizowany na podstawie materiałów dostarczanych przez producenta oprogramowania W przypadku wystąpienia infekcji i braku możliwości automatycznego usunięcia wirusów przez system antywirusowy Administrator Systemu Informatycznego podejmuje działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. W szczególności działania te mogą obejmować: 1) usunięcie zainfekowanych plików, o ile jest to akceptowalne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego, 2) odtworzenie plików z kopii zapasowych po uprzednim sprawdzeniu, czy dane zapisane na kopiach nie są zainfekowane, 3) samodzielną ingerencję w zawartość pliku - w zależności od posiadanych narzędzi i oprogramowania Aktualizacja baz wirusów dokonywana jest, co najmniej trzykrotnie w ciągu dnia, automatycznie przez program antywirusowy z zasobów udostępnionych w sposób elektroniczny przez producenta. 8. Sposób realizacji wymogów, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. System powinien umożliwić udostępnienie na piśmie, w zrozumiałej formie, treści danych o osobie, której dane są przetwarzane, a w szczególności: 1) daty pierwszego wprowadzenia danych tej osoby, 2) źródła pochodzenia danych, 3) nazwy użytkownika wprowadzającego dane, 4) informacji - komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione, 5) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. l pkt. 7, po jego uwzględnieniu, oraz sprzeciwu określonego w art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Sposób realizacji ewidencji wpisów, udostępnień danych oraz innych wymagań, o których mowa w 7 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024) przedstawia poniższa tabela. 14

15 Tabela. Realizacja ewidencji wpisów i udostępnień System Pierwszy wpis Identyfikator Źródło Udostępnianie Sprzeciw Raport Źródło danych Data pierwszego Sprzeciw Identyfikator (w przypadku Możliwość wprowadzenia Informacja dotyczący osoby pozyskania nie wydrukow danych o udostępnieniu przetwarzani wprowadzają od osoby, ania osobowych do danych osobowych. a danych cej te dane której te dane raportu. zbioru osobowych. dotyczą). 9. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników służących do przetwarzania danych. Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe muszą uwzględniać zachowanie wymaganego poziomu zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie w siedzibie jednostki. W przypadku uszkodzenia zestawu komputerowego nośniki informacji danych, na których są przechowywane dane osobowe zostają zabezpieczone przez Administratora Systemu Informatycznego przed dostępem osób nieuprawnionych. Pracownicy winni zgłaszać wszelkie niesprawności urządzeń systemu informatycznego. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych poza siedzibą Urzędu dane z naprawianego urządzenia muszą zostać w sposób trwały usunięte. Od poniższego wymagania możliwe jest odstępstwo, jeżeli urządzenie, podczas przechowywania poza siedzibą jednostki, będzie pod stałym nadzorem osoby upoważnionej do dostępu do danych na nim przetwarzanych, wskazanej przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wykonuje okresowy przegląd zbiorów danych osobowych oraz zleca Administratorowi Systemu Informatycznego usunięcie danych, których przechowywanie jest dłużej nieuzasadnione. Raz w roku, przeglądowi podlegają wszystkie systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia fizyczne. Przeglądowi podlegają zasoby sprzętowe, systemy operacyjne oraz aplikacje, a także realizacja zabezpieczeń przez pracowników Urzędu. 15

16 Zakres przeglądu systemów informatycznych powinien obejmować, co najmniej: 1) zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie danych osobowych, 2) sprawność sprzętu do realizacji wszystkich funkcji niezbędnych z punktu widzenia wykonywanych działań, 3) poprawność funkcjonowania systemu operacyjnego (m.in. analiza dzienników zdarzeń) oraz poprawność konfiguracji pod względem wydajnościowym jak i zapewnienia bezpieczeństwa, 4) poprawność funkcjonowania aplikacji przetwarzających dane osobowe, 5) zgodność liczby użytkowników i ich uprawnień ze stanem oczekiwanym, 6) zabezpieczenia systemu informatycznego ze względu na mogące się pojawić zagrożenia (np. brak zasilania, atak wirusowy, itp.), 7) poprawność funkcjonowania systemu kopii zapasowych. Po dokonanym przeglądzie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przygotowuje raport, a na jego podstawie informuje Burmistrza o konieczności podjęcia właściwych działań korygujących i doskonalących. 8 stycznia 2013 roku 16

17 Załącznik nr 1 do IZSI UMiG Łasin Nr... Łasin, dnia... U P O W A Ż N I E N I E do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) u p o w a ż n i a m Panią/Pana... pracownika Referatu. Urzędu Miasta i Gminy Łasin do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie: ze szczególnym uwzględnieniem zadań zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień i wygasa z dniem ustania stosunku pracy/stażu, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane. Przyjąłem/łam do wiadomości i stosowania data i podpis pracownika... Administrator Danych Osobowych niepotrzebne skreślić 17

18 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej r. Załącznik nr 2 do IZSI UMiG Łasin RAPORT ze stanu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin Na podstawie p.3 ppkt 1 lit. a-f oraz p.3 ppkt 2 lit. g załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 158/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie, w dniu przeprowadzono audyt stanu ochrony danych osobowych L.p. Komórka organizacyjna Uchybienia Zalecenia Uwagi Podpisy audytorów:. Administrator Systemu Informatycznego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... z dnia...2009 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE Administrator Danych osobowych 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM w Zespole Szkół w Damnicy wydana dnia 02.01.2015r. przez Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania. systemem informatycznym. służącym do przetwarzania. danych osobowych

Instrukcja zarządzania. systemem informatycznym. służącym do przetwarzania. danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Informacje ogólne.... 5 3. Procedury nadawania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE KUTNO 2013r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 1 października 2007 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE Załącznik 2 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE I CELE WPROWADZENIA I ZAKRES ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn. 2.07.2008 r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Procedury

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dnia 30 sierpnia 2012 roku. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miasta i Gminy Frombork, Ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.195.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 27 kwietnia 2012 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2007 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 05.11.2007 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO Niniejsza instrukcja stanowi podstawę do określenia sposobu zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Wykaz osób upoważnionych do PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa. Instrukcja określająca sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Polityka Bezpieczeństwa

1. Polityka Bezpieczeństwa 1. Polityka Bezpieczeństwa 1.1 Wstęp Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 16.08.2007 r.

Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 16.08.2007 r. Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 16.08.2007 r. w sprawie: wprowadzania zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Rok szkolny 2013/2014 1 Obowiązki Administratorów Systemu Do obowiązków Administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu z dnia 02 stycznia 2014 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU Podstawa prawna. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku o zmianie Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Rozdział 5 Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.

INSTRUKCJA. Rozdział 5 Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Zarządzenia nr 34/08 str. 1/10

Załącznik 3 do Zarządzenia nr 34/08 str. 1/10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r. PISMO OKÓLNE Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie procedur związanych z systemami informatycznymi Uniwersytetu przetwarzającymi dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żywcu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żywcu Załączniki do Zarządzenia Nr 73/2015 Starosty Żywieckiego z dnia 03 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 2 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole Dyrektor Szkoły DANE UCZNIOWIE RODZICE ABSOLWENCI PRACOWNICY EMERYCI RENCIŚCI KONTRACHENCI INF. BIEŻĄCE KONTROLA ZARZĄDCZA ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ZATWIERDZAM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Administrator Bezpieczeństwa Informacji Błonie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316)06 BMiG Małogoszcz z dnia 31 lipca 2006r. INSTRUKCJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ Rozdział I Zasady ogólne 1 Instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻACYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo