REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przyjęto Uchwałą Zarządu 1/2014 z dnia r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej SKOK 31/2014 z dnia r. Obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH SAMODZIELNYCH. I. PREZES ZARZĄDU: INFORMATYKA WINDYKACJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ OBSŁUGIA PRAWNEJ RYZYKA I ANALIZY II.WICEPREZES ds. SPRZEDAŻY (ZS) Punkty Kasowe (PK) Wsparcia Sprzedaży III. WICEPREZES ds. FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY Księgowość Kadry i Płac Sprawozdawczość IV. KOMITET ZARZĄDZANIA RYZYKA (KZR) V. AUDYT WEWNĘTRZNY VI. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) VII. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ (ASI)

3 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kasa działa pod nazwą SKOK Małopolska. Siedziba Kasy mieści się w Stalowej Woli. Kasa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 2 Kasa została utworzona na czas nieokreślony. Kasa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszów. Kasa posiada nadane numery identyfikacyjne: Przedmiot działalności Kasy określa Statut. Organami Spółdzielczej Kasy są: Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania i organizacji poszczególnych organów określa Statut oraz stosowne Regulaminy. 6 Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Kasy tj.: strukturę organizacyjną, zakresy działania komórek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych a także osób pełniących samodzielne funkcje określone w odrębnych ustawach. ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KASY 7 Struktura organizacyjna Kasy jest odzwierciedleniem organizacji pracy, a jej graficzną ilustrację stanowi schemat organizacyjny, obrazujący hierarchiczną zależność, podporządkowanie i wzajemne powiązania w ramach firmy. Schemat organizacyjny Kasy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4 8 Zarząd jest organem statutowym Kasy. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Małopolska i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Kasy określonych w Statucie Kasy. Zarząd SKOK składa się z 3 członków: Prezesa i 2 Wiceprezesów. Prezes kieruje działalnością Kasy, nadzoruje pracę Wiceprezesa ds Sprzedaży, Wiceprezesa d/s Finansowych - Głównej Księgowej, Obsługi Prawnej, Kontroli Wewnętrznej, Windykacji, Informatyki. Analiz i Ryzyk oraz Audytu Wewnętrznego. Wiceprezes d/s Sprzedaży nadzoruje pracę Oddziałów/Punktów Kasowych, Marketingu oraz Wsparcia Sprzedaży. Wiceprezes d/s Finansowych Głównej Księgowej nadzoruje pracę księgowości, kadr płac, sprawozdawczości. Zarząd SKOK wykonuje nadzór nad wykonywaniem samodzielnych funkcji : - Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - Administratora Systemu Informatycznego (ASI). ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH SAMODZIELNYCH Kadry i Płace. Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Realizacja planu i polityki zatrudnienia poprzez wykonywanie poleceń Zarządu w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Bieżąca kontrola w zakresie nabywania przez pracowników uprawnień związanych z zatrudnieniem. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym \ pracowników i ich rodzin. Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie pośrednictwa pracy i zatrudniania bezrobotnych, prowadzenie bazy ofert pracy. Organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych, kontrolnych badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obsługa systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz ochrona tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola absencji pracowniczej i czasu pracy. Przygotowania dokumentacji potrzebnej do obliczania należnych pracownikom świadczeń pieniężnych i rozliczania byłych pracowników. Prowadzenie analizy zatrudnienia dla potrzeb wewnętrznych i obowiązującej sprawozdawczości GUS. Zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS. Sporządzanie raportów o zatrudnieniu do KSKOK. Opracowywanie planów szkoleń dla pracowników. Organizowanie, obsługa administracyjna szkoleń.

5 Organizowanie i przeprowadzanie procesu rekrutacji. Wspieranie procesu ocen pracowniczych i ich analiza. BHP Do BHP należy w szczególności: Przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych w zakładzie pracy założeń i dokumentacji modernizacji zakładu lub jego części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentacji. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej. Udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. Współudział przy organizowaniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpraca przy zapewnieniu właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu badań lekarskich pracowników. Nadzorowanie ochrony przeciwpożarowej w SKOK. INFORMATYK: Do obowiązków Informatyka należy w szczególności: Administrowanie systemem informatycznym oraz bezpieczeństwem systemu, w tym: a) zarządzanie uprawnieniami użytkowników, hasłami dostępu do systemu, kopiami bezpieczeństwa, b) nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod względem obecności wirusów komputerowych, nadzorowanie wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych ich konfiguracji, c) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. Przeprowadzanie rozbudowy systemu informatycznego. Zarządzanie siecią komputerową i sprzętem informatycznym ( przeglądy, wymiana, konserwacja i serwis sprzętu). Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem serwerowi i pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe. Techniczna obsługa sprzętu informatycznego. Kontrola systemu informatycznego pod względem identyfikacji występujących zagrożeń i uszkodzeń systemu. Organizowanie i nadzór nad naprawami systemu informatycznego. Analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia

6 bezpieczeństwa danych i przygotowywanie oraz przedstawianie propozycji odpowiednich zmian w tym zakresie Udzielanie pomocy informatycznej pracownikom firmy. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie IT. Obsługa baz danych związanych z działalnością firmy oraz tworzenie raportów. Obsługa informatyczna modułów sprawozdawczych SKOK wykonywana w porozumieniu z poszczególnymi pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za dany obszar sprawozdawczości. Monitoring nad prawidłowością działania sieci i urządzeń IT. Usuwanie awarii i ich zgłaszanie do operatorów zewnętrznych. Przeprowadzanie określonych analiz na zlecenie poszczególnych komórek organizacyjnych. Tworzenie, wdrażanie i modernizacja aplikacji komputerowych wraz zapewnieniem ich wzajemnej integracji. WINDYKACJA Do obowiązków Windykacji należy w szczególności: 1. Obsługa wezwań do zapłaty i wypowiedzeń umów pożyczkowych. 2. Obsługa i rozliczanie firm windykacyjnych. 4. Przeprowadzanie restrukturyzacji pożyczek. 5. Prowadzenie obsługi umów pożyczek i kredytów na etapie wypowiedzenia. 6. Współpraca z obsługą prawną w zakresie obsługi korespondencji sądowej i komorniczej. 7. Zawieranie i rozliczanie ugód oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej. 8. Prowadzenie spraw po zgonie dłużnika. 9. Przygotowanie wniosków egzekucyjnych i obsługa korespondencji komorniczej. 10. Rozliczanie zajęć egzekucyjnych. 11. Obsługa wierzytelności. 12. Obsługa spraw w bezskutecznej egzekucji. 13. Prowadzenie korespondencji i negocjacji z dłużnikami w celu ustalenia sposobu spłaty wierzytelności. 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej restrukturyzacji udzielonych pożyczek i kredytów (w zakresie wynikającym z odrębnych regulacji wewnętrznych). 15. Bieżące prowadzenie i kontrolowanie spraw komorniczych związanych z zajęciem rachunków bankowych. 16. Obsługa weksli.. 17.Wykonywanie bieżących raportów i sprawozdań. SPRZEDAŻ: Organizacja i koordynowanie pracy w punktach kasowych oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad pracownikami w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Ustalanie harmonogramu pracy oraz zarządzanie urlopami pracowników wykonujących pracę w PK Sprawowanie nadzoru nad środkami pieniężnymi w PK. Realizowanie planów sprzedażowych podległych PK. Bieżąca ocena podległych pracowników. Rekrutacja pracowników. Analizowanie raportów pokontrolnych z PK.

7 Koordynowanie systemu. Kreowanie strategii sprzedaży. Motywowanie, coaching i dbanie o rozwój podległego zespołu. PUNKTY KASOWE (PK) Do obowiązków pracowników zatrudnionych w punktach kasowych należy w szczególności: Realizacja wypłat i wypłat gotówkowych. Przechowywanie gotówki, papierów wartościowych oraz depozytów złożonych w kasie. Sporządzanie raportów kasowych. Utrzymywanie pogotowia kasowego. Sporządzanie sprawozdawczości kasowej. Prowadzenie ewidencji deklaracji wekslowych oraz weksli. Obsługa kart VISA oraz IKM. Obsługa rezygnacji z członkostwa złożonych w SKOK drogą pocztową. Pobieranie i transport gotówki. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą członków SKOK, w tym: a) przeprowadzanie wywiadów poprzedzających udzielanie pożyczek, b) udzielanie informacji oraz porad w zakresie korzystania z usług znajdujących się w ofercie SKOK, c) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji związanej z realizacją usług na rzecz członków SKOK, d) sprzedaż i upowszechnianie ubezpieczeń, e) realizacja wszelkich czynności związanych z obsługą przekazów pieniężnych Western Union, f ) przyjmowanie, realizowanie oraz raportowanie zleceń płatniczych, g) prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą członków Kasy. Prowadzenie rejestrów dotyczących rodzaju oraz ilości usług sprzedanych w danym miesiącu. Realizacja comiesięcznych zamówień materiałów biurowych. Dostarczanie dokumentów i przesyłek pomiędzy punktami kasowymi. Telefoniczna obsługa członka. KOORDYNATOR WSPARCIA SPRZEDAŻY Do obowiązków Wsparcia Sprzedaży należy w szczególności: Wykonywanie wszelkich czynności związanych z analizowaniem dokumentacji związanej z udzielaniem pożyczek i kredytów w szczególności hipotecznych oraz monitorowanie udzielonych pożyczek i kredytów. Wykonywanie wszelkich czynności związanych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą członków SKOK. Kontrola aktualizacji produktów będących w sprzedaży. Obsługa produktu niezgodnego w zakresie określonym przez stosowną Instrukcję. Sporządzanie rejestrów zabezpieczeń, monitoringu oraz udzielonych Pożyczek. Przygotowanie i aktualizacja instrukcji oraz procedur związanych z ofertą

8 sprzedażową. Współpraca z punktami kasowymi w zakresie sprzedaży usługi. Obsługa korespondencji członkowskiej w zakresie reklamacji i skarg. Prowadzenie pełnej windykacji kont ROR, RB i IKS+ Inicjowanie wysyłki wyciągów z kont ROR, RB, IKS, IKS+. Koordynowanie sprzedaży ubezpieczeń będących w ofercie SKOK. Pełna obsługa rozliczeń związanych z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia oraz składek ubezpieczeniowych. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku SKOK. MARKETING Do Marketingu należy w szczególności: Planowanie, organizowanie, koordynowanie i monitorowanie wszystkich działań promocyjnych i marketingowych SKOK. Współtworzenie i wdrażanie polityki produktowej firmy. Współpraca z kluczowymi klientami firmy, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych. Koordynowanie remontów i wyposażanie nowych Punktów Kasowych, jak również ich zamykanie. Koordynacja prowadzonych prac remontowych i adaptacyjnych w punktach kasowych. Tworzenie ulotek i plakatów reklamowych. GŁÓWNA KSIĘGOWA Do obowiązków Głównej Księgowej należy w szczególności: Sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami oraz koordynowanie funkcjonowania Księgowości i Płac. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie księgowości realizowanej przez komórki organizacyjne SKOK. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej oraz analitycznej. Przyjmowanie, kontrolowanie, dekretowanie dowodów księgowych wpływających do SKOK. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz informacji statystycznej. Dokonywanie rozliczeń w ramach gospodarki własnej. Dokonywanie rozliczeń publiczno prawnych z tytułu podatków dochodowych oraz podatku VAT. Dokonywanie rozliczeń w ramach elektronicznej obsługi kont bankowych. Obsługa zleceń płatniczych. Sporządzanie sprawozdań do KNF w zakresie wynikającym z regulacji wewnętrznych obowiązujących w SKOK Przyjmowanie i kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych wpływających do SKOK, dekretacja, księgowanie. Dokonywanie rozliczeń w ramach rozrachunków z dostawcami. Przygotowanie do wypłaty i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom. Prowadzenie zestawień zużycia paliwa dla samochodu służbowego i obsługa sprawozdawczości związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska. Przeprowadzanie weryfikacji oraz uzgadnianie inwentaryzacji składników majątku

9 firmy oraz źródeł pochodzenia majątku. Dokonywanie rozliczeń w ramach gospodarki własnej. Ewidencja i księgowanie bieżących rozliczeń w ramach posiadanych przez SKOK kont bankowych. Wykonywanie obsługi przelewów i zleceń SKOK przelew. Realizacja i koordynowanie zapotrzebowania na środki pieniężne w punktach \ kasowych. Prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Sporządzanie sprawozdań do KNF i Kasy Krajowej. ANALIZY Nadzór i obsługa sprawozdawczości w obszarze nadzoru do KNF, BFG, NBP i Kasy Krajowej. Sporządzanie sprawozdań do KNF, NBP i BFG. Kontrola i aktualizacja wzorów umów produktów sprzedażowych. Sporządzanie raportów, statystyk. Sporządzanie sprawozdań do KSKOK dot. kredytów długoterminowych. Informacje do GIF. eskok. RYZYKA Monitorowanie poziomu ryzyka ponoszonego w związku z działalnością Kasy. Tworzenie i wdrażanie systemu kontroli ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego, płynności i adekwatności kapitałowej Nadzór nad przestrzeganiem norm prawnych oraz procedur wewnętrznych dotyczących obszarów ryzyka Opiniowanie nowych produktów z punktu widzenia ich wpływu na poziom ryzyka. Bieżące oraz okresowe sporządzanie zestawień sprzedaży i przyjętych lokat oraz dokonywanie ich analizy. Sporządzanie raportów, statystyk i analiz ekonomiczno finansowych na potrzeby Zarządu. Opracowywanie planów. Analizowanie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego naliczenia nagród i premii sprzedażowych. Opracowywanie planów finansowych, w tym budżetów operacyjnych działalności SKOK. Sporządzanie raportów z wykonania planów finansowych. Analizowanie odchyleń od założonych planów i proponowanie usprawnień. Przygotowywanie analiz finansowych oraz cyklicznych raportów w zakresie rentowności punktów kasowych. Obliczanie wskaźników oceniających sytuację finansową SKOK. Obliczanie marży na produktach. Analizowanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem płynności i stopy procentowej. Nadzorowanie poszczególnych elementów obsługi luki płynności.

10 Proponowanie działań zaradczych w przypadku zdiagnozowania zagrożeń związanych z funkcjonalnością obszarów sprzedaży i płynności. Sporządzanie sprawozdań do KNF i BFG w zakresie ryzyk. KOMITET ZARZĄDZANIA RZYZKAMI (KZR) Do obowiązków KZR należy w szczególności: Wdrażanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem. Proponowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem. Ustalanie i wdrażanie metod ograniczania ryzyka organizacji poprzez tworzenie i monitorowanie procedur kontroli ryzyka, rozwijanie praktyk zarządzania ryzykiem. Zarządzanie, pomiar i analiza ryzyka w procesach. Analiza ryzyka produktów finansowych. Analiza przeterminowanych należności Identyfikacja i ocena ryzyka operacyjnego powstającego w istniejących produktach, procesach oraz aplikacjach informatycznych Kasy z wykorzystaniem funkcjonujących narzędzi oraz zgromadzonych danych. Bieżąca obsługa modułu zgłaszania zdarzeń operacyjnych i incydentów, Sporządzanie i przedstawianie raportów zawierających dane z tytułu ryzyka operacyjnego do Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Monitorowanie i aktualizacja dokumentacji z tytułu ryzyka operacyjnego, Przeprowadzanie szkoleń z obszaru ryzyka operacyjnego, Nadzorowanie i koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Przygotowywanie planów ciągłości działania SKOK. Opracowywanie zasad komunikacji oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz SKOK. KONTROLA WEWNĘTRZNA Do obowiązków Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Opracowywanie rocznych planów kontroli w punktach kasowych SKOK oraz Poszczególnych komórkach organizacyjnych. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych kontroli oraz innych działań podjętych w danym okresie. Przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych. Sporządzanie protokołów oraz zaleceń pokontrolnych. Prowadzenie ewidencji obiegu pieczątek. Inicjowanie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Prowadzenie ewidencji obiegu pieczątek. Przedstawianie do decyzji Prezesa SKOK wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych i personalnych. ANALIZY KREDYTOWE Komisja Kredytowa: Wykonywanie wszelkich czynności związanych z weryfikacją wniosków pożyczkowych pod względem merytorycznym i formalnym.

11 Analizowanie wniosków kredytowych pod względem zdolności kredytowej członka i przedkładanie propozycji zabezpieczeń. Prowadzenie analizy sygnałów wczesnego ostrzegania związanych z określeniem ryzyka kredytowego niewypłacalności członka. Zbieranie dodatkowych informacji o kliencie, przy wykorzystaniu źródeł dostępu. Podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki/kredytu przy uwzględnieniu Oszacowanego ryzyka kredytowego. Przeprowadzanie weryfikacji poprawności danych w systemach SKOK. Wykonywanie zadań związanych ze zgłaszaniem zapytań do BIK S.A. oraz analizą uzyskanych tą drogą danych Współpraca z pracownikami punktów kasowych w kwestiach dotyczących informacji zawartych w raportach kredytowych z BIK. Przeprowadzanie korekty danych do BIK. Udzielanie klientom wyjaśnień oraz informacji związanych z przetwarzaniem danych w BIK. Prowadzenie dokumentacji związanej z BIK. Prowadzenie monitoringu klienta w BIK na podstawie zleceń przedłożonych przez inne wewnętrzne komórki organizacyjne. Renegocjacja pożyczek. Współpraca przy prowadzeniu działań windykacyjnych lub restrukturyzacyjnych prowadzonych przez odpowiednie komórki organizacyjne SKOK. Zgłaszanie propozycji zmian do regulacji wewnętrznych odnoszących się do procesu udzielania pożyczek i kredytów. OBSŁUGA PRAWNA Do obowiązków Obsługi Prawnej należy w szczególności: Dokonywanie weryfikacji regulacji wewnętrznych SKOK pod względem ich zgodności z przepisami prawa i wymogami organów nadzorczych. Obsługa prawna i administracyjna Zebrań Przedstawicieli SKOK. Realizacja obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opiniowanie pod względem formalno prawnym projektów umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma podmiotów zewnętrznych oraz organów państwowych (za wyjątkiem spraw będących w kompetencjach Prezesa Zarządu). Przygotowywanie odpowiedzi na pisma skierowane do Obsługi Prawnej. Prowadzenie spraw dotyczących pożyczek wyłudzonych oraz spraw objętych postępowaniami karnymi, w tym dokonywanie stosownych zgłoszeń do organów ścigania. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą wierzytelności. AUDYT WEWNĘTRZNY Do obowiązków Audytu należy w szczególności: Dokonywanie oceny efektywności działania wszystkich jednostek organizacyjnych SKOK Wspieranie Zarządu SKOK w osiąganiu celów strategicznych SKOK poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Przedstawienie propozycji działań mających na celu ograniczanie istotnych ryzyk zagrażających działalności SKOK. Przygotowywanie planu audytów na dany (kolejny) rok.

12 Przeprowadzanie przeglądów i audytów w celu przedstawienia obiektywnych ocen i opinii na temat adekwatności i skuteczności działania procesów zarządzania ryzykami, kontroli i nadzoru. Przeprowadzanie oceny jakości i efektywności wdrożenia rekomendacji audytorskich. Sporządzanie rocznego raportu z oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli SKOK. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) Do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności: Kierowanie wdrażaniem i realizacją polityki bezpieczeństwa informacji w SKOK. Przygotowywanie i opiniowanie wytycznych i regulacji wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje służbowe. Sprawowanie stałego nadzoru w zakresie doskonalenia i unowocześniania systemu bezpieczeństwa w SKOK. Podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących w systemie bezpieczeństwa SKOK. Opiniowanie procedur wewnętrznych i metod badania zgodności standardów bezpieczeństwa, Dokonywanie kontroli funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w SKOK oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach bezpieczeństwa. Współpraca z przedstawicielami innych spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych odpowiedzialnymi za obszar związany z polityką bezpieczeństwa. Przeprowadzanie klasyfikacji informacji w SKOK Przeprowadzanie kontroli funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w SKOK ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ASI) Do obowiązków Administratora Systemu Informatycznego należy w szczególności: 1.Administrowanie systemem informatycznym. 2. Administrowanie bezpieczeństwem systemu, w tym między innymi: a) zarządzanie uprawnieniami użytkowników, hasłami dostępu do systemu "kopie \ bezpieczeństwa", b) nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, nadzorowania do wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych ich konfiguracji, c) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. 3. Wykonywanie nadzoru nad rozbudową systemu informatycznego. 4. Zarządzanie siecią komputerową. 5. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad fizycznym zabezpieczeniem serwerowni i pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe. 6. Nadzór nad techniczną obsługą sprzętu informatycznego. 7. Kontrola systemu informatycznego 8. Identyfikacja występujących zagrożeń i uszkodzeń systemu informatycznego. 9. Wykonywanie nadzoru nad naprawami systemu informatycznego w SKOK. 10. Przeprowadzanie bieżących analiz sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły

13 do naruszenia bezpieczeństwa danych i przygotowywanie oraz przedstawienie propozycji odpowiednich zmian do regulacji wewnętrznych określających sposób i zasady funkcjonowania systemu informatycznego w SKOK. 11. Współpraca z firmami partnerskimi. 12. Udzielanie pomocy informatycznej pracownikom firmy. 13. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie IT.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak DBSIWSKOK/075111l6/ JZM Warszawa, 2012-08- ag Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo-Kredytowej Informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 26.07.2012r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo