REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przyjęto Uchwałą Zarządu 1/2014 z dnia r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej SKOK 31/2014 z dnia r. Obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH SAMODZIELNYCH. I. PREZES ZARZĄDU: INFORMATYKA WINDYKACJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ OBSŁUGIA PRAWNEJ RYZYKA I ANALIZY II.WICEPREZES ds. SPRZEDAŻY (ZS) Punkty Kasowe (PK) Wsparcia Sprzedaży III. WICEPREZES ds. FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY Księgowość Kadry i Płac Sprawozdawczość IV. KOMITET ZARZĄDZANIA RYZYKA (KZR) V. AUDYT WEWNĘTRZNY VI. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) VII. ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ (ASI)

3 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kasa działa pod nazwą SKOK Małopolska. Siedziba Kasy mieści się w Stalowej Woli. Kasa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 2 Kasa została utworzona na czas nieokreślony. Kasa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszów. Kasa posiada nadane numery identyfikacyjne: Przedmiot działalności Kasy określa Statut. Organami Spółdzielczej Kasy są: Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania i organizacji poszczególnych organów określa Statut oraz stosowne Regulaminy. 6 Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Kasy tj.: strukturę organizacyjną, zakresy działania komórek organizacyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych a także osób pełniących samodzielne funkcje określone w odrębnych ustawach. ROZDZIAŁ II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KASY 7 Struktura organizacyjna Kasy jest odzwierciedleniem organizacji pracy, a jej graficzną ilustrację stanowi schemat organizacyjny, obrazujący hierarchiczną zależność, podporządkowanie i wzajemne powiązania w ramach firmy. Schemat organizacyjny Kasy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4 8 Zarząd jest organem statutowym Kasy. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Małopolska i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Kasy określonych w Statucie Kasy. Zarząd SKOK składa się z 3 członków: Prezesa i 2 Wiceprezesów. Prezes kieruje działalnością Kasy, nadzoruje pracę Wiceprezesa ds Sprzedaży, Wiceprezesa d/s Finansowych - Głównej Księgowej, Obsługi Prawnej, Kontroli Wewnętrznej, Windykacji, Informatyki. Analiz i Ryzyk oraz Audytu Wewnętrznego. Wiceprezes d/s Sprzedaży nadzoruje pracę Oddziałów/Punktów Kasowych, Marketingu oraz Wsparcia Sprzedaży. Wiceprezes d/s Finansowych Głównej Księgowej nadzoruje pracę księgowości, kadr płac, sprawozdawczości. Zarząd SKOK wykonuje nadzór nad wykonywaniem samodzielnych funkcji : - Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - Administratora Systemu Informatycznego (ASI). ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH SAMODZIELNYCH Kadry i Płace. Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Realizacja planu i polityki zatrudnienia poprzez wykonywanie poleceń Zarządu w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Bieżąca kontrola w zakresie nabywania przez pracowników uprawnień związanych z zatrudnieniem. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym \ pracowników i ich rodzin. Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie pośrednictwa pracy i zatrudniania bezrobotnych, prowadzenie bazy ofert pracy. Organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych, kontrolnych badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obsługa systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz ochrona tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola absencji pracowniczej i czasu pracy. Przygotowania dokumentacji potrzebnej do obliczania należnych pracownikom świadczeń pieniężnych i rozliczania byłych pracowników. Prowadzenie analizy zatrudnienia dla potrzeb wewnętrznych i obowiązującej sprawozdawczości GUS. Zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS. Sporządzanie raportów o zatrudnieniu do KSKOK. Opracowywanie planów szkoleń dla pracowników. Organizowanie, obsługa administracyjna szkoleń.

5 Organizowanie i przeprowadzanie procesu rekrutacji. Wspieranie procesu ocen pracowniczych i ich analiza. BHP Do BHP należy w szczególności: Przeprowadzanie bieżących kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych w zakładzie pracy założeń i dokumentacji modernizacji zakładu lub jego części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentacji. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej. Udzielanie informacji o ryzyku dla zdrowia oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. Współudział przy organizowaniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpraca przy zapewnieniu właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu badań lekarskich pracowników. Nadzorowanie ochrony przeciwpożarowej w SKOK. INFORMATYK: Do obowiązków Informatyka należy w szczególności: Administrowanie systemem informatycznym oraz bezpieczeństwem systemu, w tym: a) zarządzanie uprawnieniami użytkowników, hasłami dostępu do systemu, kopiami bezpieczeństwa, b) nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod względem obecności wirusów komputerowych, nadzorowanie wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych ich konfiguracji, c) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. Przeprowadzanie rozbudowy systemu informatycznego. Zarządzanie siecią komputerową i sprzętem informatycznym ( przeglądy, wymiana, konserwacja i serwis sprzętu). Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem serwerowi i pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe. Techniczna obsługa sprzętu informatycznego. Kontrola systemu informatycznego pod względem identyfikacji występujących zagrożeń i uszkodzeń systemu. Organizowanie i nadzór nad naprawami systemu informatycznego. Analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia

6 bezpieczeństwa danych i przygotowywanie oraz przedstawianie propozycji odpowiednich zmian w tym zakresie Udzielanie pomocy informatycznej pracownikom firmy. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie IT. Obsługa baz danych związanych z działalnością firmy oraz tworzenie raportów. Obsługa informatyczna modułów sprawozdawczych SKOK wykonywana w porozumieniu z poszczególnymi pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za dany obszar sprawozdawczości. Monitoring nad prawidłowością działania sieci i urządzeń IT. Usuwanie awarii i ich zgłaszanie do operatorów zewnętrznych. Przeprowadzanie określonych analiz na zlecenie poszczególnych komórek organizacyjnych. Tworzenie, wdrażanie i modernizacja aplikacji komputerowych wraz zapewnieniem ich wzajemnej integracji. WINDYKACJA Do obowiązków Windykacji należy w szczególności: 1. Obsługa wezwań do zapłaty i wypowiedzeń umów pożyczkowych. 2. Obsługa i rozliczanie firm windykacyjnych. 4. Przeprowadzanie restrukturyzacji pożyczek. 5. Prowadzenie obsługi umów pożyczek i kredytów na etapie wypowiedzenia. 6. Współpraca z obsługą prawną w zakresie obsługi korespondencji sądowej i komorniczej. 7. Zawieranie i rozliczanie ugód oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej. 8. Prowadzenie spraw po zgonie dłużnika. 9. Przygotowanie wniosków egzekucyjnych i obsługa korespondencji komorniczej. 10. Rozliczanie zajęć egzekucyjnych. 11. Obsługa wierzytelności. 12. Obsługa spraw w bezskutecznej egzekucji. 13. Prowadzenie korespondencji i negocjacji z dłużnikami w celu ustalenia sposobu spłaty wierzytelności. 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej restrukturyzacji udzielonych pożyczek i kredytów (w zakresie wynikającym z odrębnych regulacji wewnętrznych). 15. Bieżące prowadzenie i kontrolowanie spraw komorniczych związanych z zajęciem rachunków bankowych. 16. Obsługa weksli.. 17.Wykonywanie bieżących raportów i sprawozdań. SPRZEDAŻ: Organizacja i koordynowanie pracy w punktach kasowych oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad pracownikami w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Ustalanie harmonogramu pracy oraz zarządzanie urlopami pracowników wykonujących pracę w PK Sprawowanie nadzoru nad środkami pieniężnymi w PK. Realizowanie planów sprzedażowych podległych PK. Bieżąca ocena podległych pracowników. Rekrutacja pracowników. Analizowanie raportów pokontrolnych z PK.

7 Koordynowanie systemu. Kreowanie strategii sprzedaży. Motywowanie, coaching i dbanie o rozwój podległego zespołu. PUNKTY KASOWE (PK) Do obowiązków pracowników zatrudnionych w punktach kasowych należy w szczególności: Realizacja wypłat i wypłat gotówkowych. Przechowywanie gotówki, papierów wartościowych oraz depozytów złożonych w kasie. Sporządzanie raportów kasowych. Utrzymywanie pogotowia kasowego. Sporządzanie sprawozdawczości kasowej. Prowadzenie ewidencji deklaracji wekslowych oraz weksli. Obsługa kart VISA oraz IKM. Obsługa rezygnacji z członkostwa złożonych w SKOK drogą pocztową. Pobieranie i transport gotówki. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą członków SKOK, w tym: a) przeprowadzanie wywiadów poprzedzających udzielanie pożyczek, b) udzielanie informacji oraz porad w zakresie korzystania z usług znajdujących się w ofercie SKOK, c) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji związanej z realizacją usług na rzecz członków SKOK, d) sprzedaż i upowszechnianie ubezpieczeń, e) realizacja wszelkich czynności związanych z obsługą przekazów pieniężnych Western Union, f ) przyjmowanie, realizowanie oraz raportowanie zleceń płatniczych, g) prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą członków Kasy. Prowadzenie rejestrów dotyczących rodzaju oraz ilości usług sprzedanych w danym miesiącu. Realizacja comiesięcznych zamówień materiałów biurowych. Dostarczanie dokumentów i przesyłek pomiędzy punktami kasowymi. Telefoniczna obsługa członka. KOORDYNATOR WSPARCIA SPRZEDAŻY Do obowiązków Wsparcia Sprzedaży należy w szczególności: Wykonywanie wszelkich czynności związanych z analizowaniem dokumentacji związanej z udzielaniem pożyczek i kredytów w szczególności hipotecznych oraz monitorowanie udzielonych pożyczek i kredytów. Wykonywanie wszelkich czynności związanych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą członków SKOK. Kontrola aktualizacji produktów będących w sprzedaży. Obsługa produktu niezgodnego w zakresie określonym przez stosowną Instrukcję. Sporządzanie rejestrów zabezpieczeń, monitoringu oraz udzielonych Pożyczek. Przygotowanie i aktualizacja instrukcji oraz procedur związanych z ofertą

8 sprzedażową. Współpraca z punktami kasowymi w zakresie sprzedaży usługi. Obsługa korespondencji członkowskiej w zakresie reklamacji i skarg. Prowadzenie pełnej windykacji kont ROR, RB i IKS+ Inicjowanie wysyłki wyciągów z kont ROR, RB, IKS, IKS+. Koordynowanie sprzedaży ubezpieczeń będących w ofercie SKOK. Pełna obsługa rozliczeń związanych z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia oraz składek ubezpieczeniowych. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku SKOK. MARKETING Do Marketingu należy w szczególności: Planowanie, organizowanie, koordynowanie i monitorowanie wszystkich działań promocyjnych i marketingowych SKOK. Współtworzenie i wdrażanie polityki produktowej firmy. Współpraca z kluczowymi klientami firmy, nawiązywanie nowych kontaktów handlowych. Koordynowanie remontów i wyposażanie nowych Punktów Kasowych, jak również ich zamykanie. Koordynacja prowadzonych prac remontowych i adaptacyjnych w punktach kasowych. Tworzenie ulotek i plakatów reklamowych. GŁÓWNA KSIĘGOWA Do obowiązków Głównej Księgowej należy w szczególności: Sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami oraz koordynowanie funkcjonowania Księgowości i Płac. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie księgowości realizowanej przez komórki organizacyjne SKOK. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej oraz analitycznej. Przyjmowanie, kontrolowanie, dekretowanie dowodów księgowych wpływających do SKOK. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz informacji statystycznej. Dokonywanie rozliczeń w ramach gospodarki własnej. Dokonywanie rozliczeń publiczno prawnych z tytułu podatków dochodowych oraz podatku VAT. Dokonywanie rozliczeń w ramach elektronicznej obsługi kont bankowych. Obsługa zleceń płatniczych. Sporządzanie sprawozdań do KNF w zakresie wynikającym z regulacji wewnętrznych obowiązujących w SKOK Przyjmowanie i kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych wpływających do SKOK, dekretacja, księgowanie. Dokonywanie rozliczeń w ramach rozrachunków z dostawcami. Przygotowanie do wypłaty i rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom. Prowadzenie zestawień zużycia paliwa dla samochodu służbowego i obsługa sprawozdawczości związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska. Przeprowadzanie weryfikacji oraz uzgadnianie inwentaryzacji składników majątku

9 firmy oraz źródeł pochodzenia majątku. Dokonywanie rozliczeń w ramach gospodarki własnej. Ewidencja i księgowanie bieżących rozliczeń w ramach posiadanych przez SKOK kont bankowych. Wykonywanie obsługi przelewów i zleceń SKOK przelew. Realizacja i koordynowanie zapotrzebowania na środki pieniężne w punktach \ kasowych. Prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Sporządzanie sprawozdań do KNF i Kasy Krajowej. ANALIZY Nadzór i obsługa sprawozdawczości w obszarze nadzoru do KNF, BFG, NBP i Kasy Krajowej. Sporządzanie sprawozdań do KNF, NBP i BFG. Kontrola i aktualizacja wzorów umów produktów sprzedażowych. Sporządzanie raportów, statystyk. Sporządzanie sprawozdań do KSKOK dot. kredytów długoterminowych. Informacje do GIF. eskok. RYZYKA Monitorowanie poziomu ryzyka ponoszonego w związku z działalnością Kasy. Tworzenie i wdrażanie systemu kontroli ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego, płynności i adekwatności kapitałowej Nadzór nad przestrzeganiem norm prawnych oraz procedur wewnętrznych dotyczących obszarów ryzyka Opiniowanie nowych produktów z punktu widzenia ich wpływu na poziom ryzyka. Bieżące oraz okresowe sporządzanie zestawień sprzedaży i przyjętych lokat oraz dokonywanie ich analizy. Sporządzanie raportów, statystyk i analiz ekonomiczno finansowych na potrzeby Zarządu. Opracowywanie planów. Analizowanie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego naliczenia nagród i premii sprzedażowych. Opracowywanie planów finansowych, w tym budżetów operacyjnych działalności SKOK. Sporządzanie raportów z wykonania planów finansowych. Analizowanie odchyleń od założonych planów i proponowanie usprawnień. Przygotowywanie analiz finansowych oraz cyklicznych raportów w zakresie rentowności punktów kasowych. Obliczanie wskaźników oceniających sytuację finansową SKOK. Obliczanie marży na produktach. Analizowanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem płynności i stopy procentowej. Nadzorowanie poszczególnych elementów obsługi luki płynności.

10 Proponowanie działań zaradczych w przypadku zdiagnozowania zagrożeń związanych z funkcjonalnością obszarów sprzedaży i płynności. Sporządzanie sprawozdań do KNF i BFG w zakresie ryzyk. KOMITET ZARZĄDZANIA RZYZKAMI (KZR) Do obowiązków KZR należy w szczególności: Wdrażanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem. Proponowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań w obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem. Ustalanie i wdrażanie metod ograniczania ryzyka organizacji poprzez tworzenie i monitorowanie procedur kontroli ryzyka, rozwijanie praktyk zarządzania ryzykiem. Zarządzanie, pomiar i analiza ryzyka w procesach. Analiza ryzyka produktów finansowych. Analiza przeterminowanych należności Identyfikacja i ocena ryzyka operacyjnego powstającego w istniejących produktach, procesach oraz aplikacjach informatycznych Kasy z wykorzystaniem funkcjonujących narzędzi oraz zgromadzonych danych. Bieżąca obsługa modułu zgłaszania zdarzeń operacyjnych i incydentów, Sporządzanie i przedstawianie raportów zawierających dane z tytułu ryzyka operacyjnego do Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Monitorowanie i aktualizacja dokumentacji z tytułu ryzyka operacyjnego, Przeprowadzanie szkoleń z obszaru ryzyka operacyjnego, Nadzorowanie i koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Przygotowywanie planów ciągłości działania SKOK. Opracowywanie zasad komunikacji oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz SKOK. KONTROLA WEWNĘTRZNA Do obowiązków Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności: Opracowywanie rocznych planów kontroli w punktach kasowych SKOK oraz Poszczególnych komórkach organizacyjnych. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych kontroli oraz innych działań podjętych w danym okresie. Przeprowadzanie kontroli planowych oraz doraźnych. Sporządzanie protokołów oraz zaleceń pokontrolnych. Prowadzenie ewidencji obiegu pieczątek. Inicjowanie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. Prowadzenie ewidencji obiegu pieczątek. Przedstawianie do decyzji Prezesa SKOK wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych i personalnych. ANALIZY KREDYTOWE Komisja Kredytowa: Wykonywanie wszelkich czynności związanych z weryfikacją wniosków pożyczkowych pod względem merytorycznym i formalnym.

11 Analizowanie wniosków kredytowych pod względem zdolności kredytowej członka i przedkładanie propozycji zabezpieczeń. Prowadzenie analizy sygnałów wczesnego ostrzegania związanych z określeniem ryzyka kredytowego niewypłacalności członka. Zbieranie dodatkowych informacji o kliencie, przy wykorzystaniu źródeł dostępu. Podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki/kredytu przy uwzględnieniu Oszacowanego ryzyka kredytowego. Przeprowadzanie weryfikacji poprawności danych w systemach SKOK. Wykonywanie zadań związanych ze zgłaszaniem zapytań do BIK S.A. oraz analizą uzyskanych tą drogą danych Współpraca z pracownikami punktów kasowych w kwestiach dotyczących informacji zawartych w raportach kredytowych z BIK. Przeprowadzanie korekty danych do BIK. Udzielanie klientom wyjaśnień oraz informacji związanych z przetwarzaniem danych w BIK. Prowadzenie dokumentacji związanej z BIK. Prowadzenie monitoringu klienta w BIK na podstawie zleceń przedłożonych przez inne wewnętrzne komórki organizacyjne. Renegocjacja pożyczek. Współpraca przy prowadzeniu działań windykacyjnych lub restrukturyzacyjnych prowadzonych przez odpowiednie komórki organizacyjne SKOK. Zgłaszanie propozycji zmian do regulacji wewnętrznych odnoszących się do procesu udzielania pożyczek i kredytów. OBSŁUGA PRAWNA Do obowiązków Obsługi Prawnej należy w szczególności: Dokonywanie weryfikacji regulacji wewnętrznych SKOK pod względem ich zgodności z przepisami prawa i wymogami organów nadzorczych. Obsługa prawna i administracyjna Zebrań Przedstawicieli SKOK. Realizacja obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opiniowanie pod względem formalno prawnym projektów umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Przygotowywanie odpowiedzi na pisma podmiotów zewnętrznych oraz organów państwowych (za wyjątkiem spraw będących w kompetencjach Prezesa Zarządu). Przygotowywanie odpowiedzi na pisma skierowane do Obsługi Prawnej. Prowadzenie spraw dotyczących pożyczek wyłudzonych oraz spraw objętych postępowaniami karnymi, w tym dokonywanie stosownych zgłoszeń do organów ścigania. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą wierzytelności. AUDYT WEWNĘTRZNY Do obowiązków Audytu należy w szczególności: Dokonywanie oceny efektywności działania wszystkich jednostek organizacyjnych SKOK Wspieranie Zarządu SKOK w osiąganiu celów strategicznych SKOK poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Przedstawienie propozycji działań mających na celu ograniczanie istotnych ryzyk zagrażających działalności SKOK. Przygotowywanie planu audytów na dany (kolejny) rok.

12 Przeprowadzanie przeglądów i audytów w celu przedstawienia obiektywnych ocen i opinii na temat adekwatności i skuteczności działania procesów zarządzania ryzykami, kontroli i nadzoru. Przeprowadzanie oceny jakości i efektywności wdrożenia rekomendacji audytorskich. Sporządzanie rocznego raportu z oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli SKOK. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) Do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności: Kierowanie wdrażaniem i realizacją polityki bezpieczeństwa informacji w SKOK. Przygotowywanie i opiniowanie wytycznych i regulacji wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje służbowe. Sprawowanie stałego nadzoru w zakresie doskonalenia i unowocześniania systemu bezpieczeństwa w SKOK. Podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących w systemie bezpieczeństwa SKOK. Opiniowanie procedur wewnętrznych i metod badania zgodności standardów bezpieczeństwa, Dokonywanie kontroli funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w SKOK oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach bezpieczeństwa. Współpraca z przedstawicielami innych spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych odpowiedzialnymi za obszar związany z polityką bezpieczeństwa. Przeprowadzanie klasyfikacji informacji w SKOK Przeprowadzanie kontroli funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w SKOK ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ASI) Do obowiązków Administratora Systemu Informatycznego należy w szczególności: 1.Administrowanie systemem informatycznym. 2. Administrowanie bezpieczeństwem systemu, w tym między innymi: a) zarządzanie uprawnieniami użytkowników, hasłami dostępu do systemu "kopie \ bezpieczeństwa", b) nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, nadzorowania do wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych ich konfiguracji, c) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. 3. Wykonywanie nadzoru nad rozbudową systemu informatycznego. 4. Zarządzanie siecią komputerową. 5. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad fizycznym zabezpieczeniem serwerowni i pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe. 6. Nadzór nad techniczną obsługą sprzętu informatycznego. 7. Kontrola systemu informatycznego 8. Identyfikacja występujących zagrożeń i uszkodzeń systemu informatycznego. 9. Wykonywanie nadzoru nad naprawami systemu informatycznego w SKOK. 10. Przeprowadzanie bieżących analiz sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły

13 do naruszenia bezpieczeństwa danych i przygotowywanie oraz przedstawienie propozycji odpowiednich zmian do regulacji wewnętrznych określających sposób i zasady funkcjonowania systemu informatycznego w SKOK. 11. Współpraca z firmami partnerskimi. 12. Udzielanie pomocy informatycznej pracownikom firmy. 13. Przeprowadzanie szkoleń w zakresie IT.

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI LISTOPAD 2015 Spis Treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Organy statutowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały nr 254/2015 z dnia 28.09.2015r. Rady Nadzorczej Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zachodniopomorskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Polityka Informacyjna Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej Śląsk wydanie 1.2. Zarząd: Uchwała Zarządu nr 16/250/2015 z dnia 28.12.2015 Rada Nadzorcza: Uchwała Rady Nadzorczej 7/16/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 7/20 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 grudnia 20 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ CENTRUM Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO LUBUSKIEJ SKOK Zielona Góra

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO LUBUSKIEJ SKOK Zielona Góra ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO LUBUSKIEJ SKOK Zielona Góra 1 S t r o n a I. Wprowadzenie Niżej opisane Zasady Ładu Korporacyjnego Lubuskiej SKOK określają normy i procedury dotyczące zarządzania Lubuską SKOK.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Zarząd Morskich 2. Zarząd Morskich Dział

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010 --------------------------------------------------------------- W roku 2010, osiemnastym

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10/IV/2007 z 16.04.2007 ZAKRES KOMPETENCJII II OBOWIIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Doradzttwa Gospodarczego DGA S..A.. w zakresiie prowadzeniia spraw Spółłkii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Cel wprowadzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Cel wprowadzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu Ocena Rady Nadzorczej stosowania w 2015 r. przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Polityki Ładu Korporacyjnego oraz funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Cel wprowadzenia Polityki

Bardziej szczegółowo

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Sucha Beskidzka, marzec 2016r. Wstęp Na podstawie 27 Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo