Zeszyty naukowe nr 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty naukowe nr 9"

Transkrypt

1 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Halina Soczówka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego Streszczenie Nowoczesny audyt wewnętrzny, wspierający kierownictwa jednostek w skutecznym zarządzaniu, powstał w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale zapotrzebowanie na ten element działalności występuje we wszystkich typach podmiotów, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Upowszechnianie się audytu wewnętrznego stało się przesłanką standaryzacji. Przy opracowywaniu standardów audytu wewnętrznego wykorzystano regulacje dotyczące kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, ponieważ pojęcia te (kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny) wzajemnie się uzupełniają, choć ich rola w jednostce organizacyjnej jest zupełnie inna. W artykule scharakteryzowano standardy audytu wewnętrznego opracowywane i publikowane przez działający w USA Instytut Audytorów Wewnętrznych. Standardy te zostały formalnie uznane na świecie za standardy międzynarodowe, również w Polsce stosuje się je w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Abstract Standardisation as the base for an internal audit development Modern internal auditing, which supports the units management in effective governance, was primarily formed in industry enterprises, but the demand for this kind of service occurs in all kinds of economic subjects, both in private and public sectors. Dissemination of internal audit was the prerequisite for standaridisation. In working out the standards of internal audit regulations regarding the internal control in the enterprise were used, because those terms (internal control and inter-

2 84 nal audit) are complementary to each other, but their role in an organizational unit is completely different. In this article, the standards of internal audit, previously worked out and published by the USA based Institute of Internal Auditors (IIA) were described. Those standards have been formally recognised as international standards and also in Poland they find their application in the enterprises and in the units of public sector finance. 1. Wprowadzenie Audyt wewnętrzny pojawił się w Polsce dopiero kilka lat temu, chociaż na świecie ma już wielowiekową tradycję, a jego historia sięga czasów starożytnych. Nowoczesny audyt wewnętrzny powstał w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale zapotrzebowanie na ten element działalności istnieje we wszystkich typach jednostek organizacyjnych zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Obecnie audyt wewnętrzny staje się ważnym ogniwem struktur organizacyjnych jednostek, realizując zadania przypisywane wcześniej controllingowi, kontroli wewnętrznej bądź głównemu księgowemu. W odróżnieniu od klasycznej kontroli wewnętrznej audyt wewnętrzny ukierunkowany jest na zapobieganie różnego rodzaju ryzykom występującym w działalności jednostek. Obiektywny, niezależny i profesjonalny audyt wewnętrzny jest dla zarządzających istotnym źródłem informacji o podległej jednostce. Wspiera kierownictwo jednostki w zarządzaniu działalnością, dzięki systematycznym przeglądom, obiektywnej i niezależnej ocenie funkcjonowania jednostki. Na bieżąco przekazuje spostrzeżenia i wnioski oraz rekomenduje kierownictwu doskonalenie systemów i procedur. 2. Geneza standardów audytu wewnętrznego Audyt wewnętrzny przeprowadza się w różnym otoczeniu prawnym i kulturowym, w jednostkach różniących się między sobą pod względem realizacji celów, wielkości i struktury. Przeprowadzają go pracownicy jednostki, a także osoby pochodzące z zewnątrz. Powyższe różnice mogą wpływać na praktykę audytu wewnętrznego. 1 Aby zachować jednolitość podejścia i wysoką jakość oraz wykorzystywać najlepsze wzorce, praktyka audytu wewnętrznego kształtowana jest przez powszechnie uznawane wytyczne nazywane standardami. 2 Audyt wewnętrzny jest często błędnie utożsamiany z kontrolą wewnętrzną. Choć pojęcia te wzajemnie się uzupełniają, ich rola w jednostce organizacyjnej jest zupełnie inna. Zgodnie z Wytycznymi w sprawie standardów kontroli wewnętrznej Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (The International

3 Organization of Supreme Audit Institutions INTOSAI) kontrola wewnętrzna jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte. Odpowiedzialność za przydatność i skuteczność struktur kontroli wewnętrznej spoczywa na kierownictwie jednostki. 3 Jednym z najistotniejszych zadań kontroli wewnętrznej jest zapewnienie skutecznego i wydajnego, a także zgodnego z przepisami prawa, działania jednostki. Wszystkie obszary funkcjonowania jednostki w mniejszym lub większym stopniu wiążą się z obszarem finansów, stąd wewnętrzna kontrola finansowa jest niezwykle ważna. Szczególnego znaczenia kontrola ta nabiera w przypadku wykorzystywania środków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych. 4 Kontrola wewnętrzna wyróżnia się, w porównaniu do audytu wewnętrznego, następującymi elementami: 1) metodami działania, 2) zakresem niezależności, 3) pełnionymi zadaniami, 4) usytuowaniem organizacyjnym, 5) formami działania, 6) stosowanymi kryteriami oceny, 7) efektami pracy. 5 Kontrola wewnętrzna polega na badaniu stanu rzeczywistego i porównaniu go ze stanem pożądanym. Oznacza to, że kontrola wewnętrzna jest zorientowana na przeszłość, ujawnia błędy, szuka winnych i występuje o ich ukaranie, natomiast audyt wewnętrzny nakierowany jest na przyszłość, doradza i koordynuje proponując rozwiązania bądź środki zaradcze. Kontrola wewnętrzna jest immanentną częścią procesu zarządzania. Jednostka będzie funkcjonowała bez audytu wewnętrznego, ale brak kontroli wewnętrznej może doprowadzić nawet do jej upadku. Tempo zmian zachodzących w otoczeniu jednostki wyznacza szczególną rolę kontroli wewnętrznej, która pomaga przystosować się do zmiennych warunków funkcjonowania, ogranicza możliwość wystąpienia błędów czy oszustw, pozwala minimalizować koszty. System kontroli wewnętrznej, jako ważne narzędzie zarządzania jednostką, pozwala realizować wyznaczone zadania i stanowi podstawę bezpiecznej i stabilnej działalności. Standardy Kontroli Wewnętrznej, będące podstawą racjonalnie zorganizowanego systemu kontroli wewnętrznej jednostki, są opracowywane przez różne instytucje. Najczęściej w literaturze wymienia się: 6 - Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya, - Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli, - Kanadyjski Instytut Biegłych Rewidentów, 85

4 86 - Międzynarodową Federację Księgowych, - Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej. Za najbardziej znaną instytucję zajmującą się problematyką kontroli wewnętrznej uznaje się Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO). Model COSO, opracowany przez tę organizację, był pierwszym, ogólnym modelem kontroli wewnętrznej, który został zaakceptowany przez szerokie grono profesjonalistów z całego świata. Omawiana organizacja opracowała Raport Kontrola wewnętrzna zintegrowana koncepcja ramowa, który może być stosowany zarówno w spółkach handlowych, jak i jednostkach sektora rządowego i samorządowego oraz organizacjach pozarządowych. Kontrola wewnętrzna w koncepcji COSO składa się z pięciu powiązanych ze sobą elementów: 7 środowisko kontroli, które kształtują takie czynniki jak: uczciwość i wartości etyczne, zachęty i pokusy, ustalanie i egzekwowanie zasad etycznych i inne; szacowanie ryzyka, czyli sposób, w jaki jednostka identyfikuje i analizuje ryzyko oraz nim zarządza; czynności kontrolne to zasady i procedury przyjęte przez kierownictwo, które umożliwiają realizację przyjętych celów; informacja i komunikacja, czyli sposób gromadzenia i przepływu informacji niezbędnych do zarządzania jednostką; monitoring, oznacza obserwację całego procesu kontroli wewnętrznej, reagowanie na zmieniające się warunki funkcjonowania jednostki, wprowadzanie odpowiednich zmian. W podejściu COSO pierwszym, niezbędnym krokiem poprzedzającym kontrolę wewnętrzną jest ustalenie celów jednostki, natomiast kontrola ma dostarczyć zapewnienie, że założone cele są realizowane. Drugim krokiem jest analiza ryzyka, a na samym końcu powinny być ustalone wymagania kontrolne, których celem jest złagodzenie zidentyfikowanego ryzyka. Graficznie koncepcję Raportu COSO przedstawia poniższy rysunek. Podstawowa filozofia Raportu COSO Rysunek 1 Źródło: D. McNamee, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s.38, cyt. za: K. Winiarska, Audyt wewnętrzny w 2007 roku, op. cit., s. 121

5 Model COSO jest istotnym krokiem w celu zrozumienia istoty kontroli wewnętrznej. Został on szeroko rozpropagowany i uznano go za ogólny model budowy standardów audytu wewnętrznego. Wadą powyższego modelu, podobnie zresztą jak wielu innych modeli kontroli, jest fakt iż przedstawia on kontrolę operacji gospodarczych w aspekcie finansowym, zamiast z ogólnej perspektywy działania jednostki. 8 Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) w 1992 r. wydała standardy kontroli, które obrazują bieżące trendy, problemy, wyzwania, zadania z zakresu metodyki i praktyki kontroli. Standardy INTOSAI składają się z czterech głównych części: 1. Podstawowe założenia. 2. Standardy ogólne. 3. Standardy warsztatowe. 4. Standardy sprawozdawcze. Standardy kontroli INTOSAI mają wspierać kontrolę finansów publicznych. Nie mają charakteru obligatoryjnego, ale krajowe najwyższe organy kontroli powinny dążyć do ich stosowania, ponieważ opracowanie właściwych systemów kontroli i oceny, a także sprawozdawczości ułatwia rozliczanie środków publicznych, którymi zarządzają różne instytucje. 9 Kolejną organizacją, która przyczyniła się do kreowania audytu wewnętrznego jest Kanadyjski Instytut Biegłych Rewidentów, który w 1995 r. opracował wskazówki dotyczące kontroli (Criteria of Control CoCo). Wytyczne te dostarczają informacji dotyczących projektowania i oceny systemów kontroli w przedsiębiorstwie oraz sposobu sporządzania raportów. Celem opracowania powyższych wytycznych jest: 10 - położenie większego nacisku na kontrolę metodami nieformalnymi; - konieczność kontroli interesów udziałowców; - spłaszczenie struktur organizacyjnych w jednostce, - wzrastające zapotrzebowanie na raporty publiczne, oceniające efektywność kontroli wyznaczonych celów. Należałoby także wspomnieć o Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej, który powstał w 1998 r. Jest to profesjonalna organizacja zajmująca się w Polsce zagadnieniami: kontroli wewnętrznej; audytu wewnętrznego; zarządzania ryzykiem; wykrywania oszustw i nadużyć; kształcenia kontrolerów wewnętrznych i audytorów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Przy opracowywaniu standardów audytu wewnętrznego wykorzystano re- 87

6 88 gulacje dotyczące kontroli wewnętrznej. W kontroli wewnętrznej, jak i w audycie wewnętrznym, występują podobne elementy takie jak: identyfikacja ryzyka, czynności kontrolne czy sporządzanie raportów. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, iż kontrola wewnętrzna oznacza permanentne kontrolowanie i nadzorowanie działalności jednostki, natomiast audyt wewnętrzny sprawdza jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oraz wspiera kierownictwo w skutecznym zarządzaniu jednostką. 3. Podmiotowe i przedmiotowe ujęcie międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego Upowszechnianie się audytu wewnętrznego zarówno w jednostkach sektora prywatnego, jak i sektora publicznego stało się przesłanką standaryzacji. Standaryzację audytu wewnętrznego można rozumieć jako wykorzystywanie takich samych rozwiązań przez różne jednostki w celu lepszego ich funkcjonowania. Można ją rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: przedmiotowego i podmiotowego. Standaryzacja rozpatrywana z podmiotowego punktu widzenia odnosi się do instytucji, które opracowują regulacje o zasięgu międzynarodowym, krajowym bądź regionalnym. Z kolei standaryzacja w aspekcie przedmiotowym wiąże się z międzynarodowymi, a także krajowymi standardami audytu wewnętrznego. 11 Do międzynarodowych organizacji działających w obszarze audytu wewnętrznego zalicza się przede wszystkim: Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) II A, Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Tredwaya (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwaya Commission) COSO, Stowarzyszenie do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informacyjnych (Information Systems Audit and Control Association) ISACA, organizacje kontroli państwowej krajów europejskich zrzeszone w Międzynarodowej Organizacji Naczelnych Instytucji Kontroli (International Organization of Supreme Audit Institutions) INTOSAI. 12 Najstarszą organizacją na świecie działającą w celu promowania i rozwoju praktyki audytu wewnętrznego jest amerykański Instytut Audytorów Wewnętrznych działający na Florydzie. Został założony w 1941 r. jako zawodowa organizacja audytorów wewnętrznych. Obecnie jest to organizacja o zasięgu międzynarodowym, skupiająca na całym świecie ponad 100 tysięcy osób. Podstawową jednostkę organizacyjną Instytutu stanowi oddział. Oddziały są zorganizowane w 17 organizacji regionalnych, które mogą być dzielone na podregiony. Wysoki poziom wiedzy, umiejętności oraz doświadczenie członków Instytutu

7 powodują, że standardy, zasady etyczne, programy kształcenia, certyfikaty, a także rozwiązania metodyczne i techniczne wypracowane przez Instytut i pod jego opieką stanowią kanony audytu wewnętrznego. W Polsce IIA jest reprezentowany przez zarejestrowane w 2002 r. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w Warszawie. Dla ujednolicenia i doskonalenia praktyki audytu wewnętrznego IIA opracował Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (International Standards for the Professional Practice of Internal Audit). Celem tych standardów jest: Określenie podstawowych reguł praktyki audytu wewnętrznego. 2. Wyznaczenie ramowych zasad wykonywania i upowszechniania szerokiego zakresu działań audytu wewnętrznego, przysparzającego organizacji wartości dodanej. 3. Stworzenie podstaw oceny działalności audytu wewnętrznego. 4. Przyczynienie się do usprawnienia procesów i działalności operacyjnej organizacji. Zgodnie z definicją audytu wewnętrznego zawartą w standardach IIA audyt jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. 14 Działalność zapewniająca i doradcza została w standardach określona poprzez zdefiniowanie usług zapewniających (poświadczających) oraz usług doradczych wykonywanych przez audytorów wewnętrznych. Usługi zapewniające rozumiane są jako obiektywne badanie dowodów dokonywane w celu dostarczenia niezależnej opinii oraz wniosków dotyczących danej jednostki, operacji, funkcji, procesu, systemu lub innego zagadnienia. Przykładowo usługi te mogą obejmować zadania dotyczące finansów, działalności, zgodności albo bezpieczeństwa systemów. Usługi audytu wewnętrznego, wykraczające poza ustalone przez audytora wewnętrznego usługi zapewniające, określa się mianem usług doradczych. Ich charakter i zakres są przedmiotem umowy ze zleceniodawcą, a ich celem jest przysporzenie wartości oraz usprawnienie procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli. Świadczenie usług doradczych nie oznacza jednak przejmowania przez audytora wewnętrznego obowiązków i odpowiedzialności kierownictwa. Przykładami takich usług są konsultacje, doradztwo, szkolenie, czy usprawnienie działalności. 15 Podczas procesu gromadzenia danych, w celu zrozumienia i oceny ryzyka, audytorzy wewnętrzni analizują działalność operacyjną jednostki i dostrzegają możliwości usprawnień. Te cenne informacje powinny być przekazywane kierownictwu lub pracownikowi operacyjnemu jako konsultacja, porada czy inna postać produktu audytu wewnętrznego

8 90 Przegląd i rozwój Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego amerykańskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych Audytu Wewnętrznego jest procesem ciągłym. Rada ds. Standardów Audytu Wewnętrznego, przed wydaniem standardów, przeprowadza szerokie konsultacje, prezentuje projekt i poddaje go pod publiczną dyskusję. Projekt udostępniony jest na stronie internetowej IIA oraz przekazywany jest do wszystkich oddziałów IIA na całym świecie. Sugestie i komentarze może więc przekazywać każda zainteresowana osoba bądź organizacja. 17 Sytuacja taka miała miejsce w 2008 roku, kiedy to Rada ds. Standardów Audytu Wewnętrznego przygotowała, a następnie przyjęła w 2009 roku projekt zmian Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. 18 Zmiany te dotyczą przede wszystkim: 19 - wprowadzenia do części standardów interpretacji wyjaśniających treść danego standardu i wskazujących jak należy go stosować, - dodania kilku nowych oraz modyfikacji niektórych już opublikowanych wcześniej standardów, przede wszystkim w zakresie współpracy audytu z radą i kierownictwem wyższego szczebla, roli audytu w kwestii oszustw oraz programu zapewnienia i poprawy jakości, - szeregu zmian redakcyjnych i porządkujących standardy, - zmian definicji w słowniku, stanowiącym uzupełnienie do Standardów. Dokonane zmiany mają przede wszystkim wyjaśnić wątpliwości w zakresie interpretacji i obligatoryjności standardów. Wprowadzenie interpretacji do niektórych standardów ma na celu doprecyzowanie treści tak, aby zastosowanie standardów przebiegało zgodnie z założeniami twórców. Dzięki przeprowadzonym zmianom, obowiązek zgodności ze standardami został rozszerzony z pojedynczej czynności audytowej do całości funkcjonowania audytu w jednostce. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego składają się z trzech grup: 1) Standardy Atrybutów (seria 1000) 2) Standardy Działania (seria 2000) 3) Standardy Wdrożenia (xxxx.xx) Zasady numeracji Standardów Wdrożenia przedstawia poniższy rysunek. Zasady numeracji Standardów Wdrożenia Rysunek 2 gdzie: A wskazuje działania (usługi) zapewniające C wskazuje działania doradcze

9 91 gdzie: A wskazuje działania (usługi) zapewniające B wskazuje działania doradcze Źródło: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, op. cit., s. 41 Standardy Atrybutów określają cechy jednostek oraz osób świadczących usługi audytu wewnętrznego. Standardy te stanowią listę warunków koniecznych do wykonywania czynności audytu wewnętrznego takich jak: warunki organizacyjne audytu, osobiste cechy audytorów. Standardy te określają więc wymagania wobec audytu wewnętrznego jako jednostki organizacyjnej oraz audytora wewnętrznego jako przedstawiciela grupy zawodowej. 20 Do głównych zagadnień Standardów Atrybutów zalicza się: 1000 Cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego (muszą być określone w Karcie audytu wewnętrznego), 1100 Niezależność i obiektywizm (audyt wewnętrzny musi być niezależny, a audytorzy obiektywni), 1200 Biegłość i należyta staranność zawodowa (zadania audytowe i muszą być wykonywane z biegłością i należytą starannością zawodową), 1300 Program zapewnienia i poprawy jakości (audytor wewnętrzny musi opracować i realizować program zapewnienia i poprawy jakości w odniesieniu do wszystkich aspektów działalności audytu wewnętrznego). Standardy Działania opisują charakter działań audytu wewnętrznego oraz określają kryteria jakościowe służące ich ocenie. Standardy te definiują więc wymagania w zakresie sposobu realizacji zadań audytu wewnętrznego. 21 Standardy Działania obejmują następujące główne problemy: 2000 Zarządzanie audytem wewnętrznym (audytor wewnętrzny musi skutecznie zarządzać ryzykiem, aby zapewnić przysporzenie jednostce wartości dodanej), 2100 Charakter pracy (poprzez systematyczne i uporządkowane podejście audyt wewnętrzny musi dokonywać oceny i przyczyniać się do usprawniania procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli), 2200 Planowanie zadania (audytor wewnętrzny musi opracować i udokumentować program każdego zadania, który określa cele i zakres zadania, czas jego realizacji i niezbędne zasoby), 2300 Wykonywanie zadania (audytor wewnętrzny musi gromadzić, analizować, oceniać i dokumentować informacje niezbędne do osiągnięcia celów zadania), 2400 Informowanie o wynikach (audytor wewnętrzny musi informować o wynikach realizowanych zadań),

10 Monitorowanie postępów (audytor wewnętrzny musi opracować i zapewnić funkcjonowanie systemu monitorowania wyników audytu przekazanych kierownictwu), 2600 Decyzja w sprawie akceptacji ryzyka przez kierownictwo (audytor wewnętrzny ustosunkowuje się do poziomu ryzyka rezydualnego przyjętego przez kierownictwo wyższego szczebla). Standardy Atrybutów i Działania określają reguły dotyczące wszystkich usług audytu wewnętrznego tj. działań zapewniających i doradczych. Standardy te często są nazywane ogólnymi, ponieważ stanowią wzorce postępowania przy wykonywaniu audytu bez względu na zakres i rodzaj audytowanej jednostki. Trzecia grupa standardów Standardy Wdrożenia zostały utworzone odrębnie dla działań zapewniających (oznaczone literą A ) oraz działań doradczych (oznaczone literą C ). Standardy te odnoszą się do określonych rodzajów zadań (np.: audyt operacyjny, audyt finansowy, audyt zgodności) i przypisują im Standardy Atrybutów i Działania. Standardy Atrybutów oraz Standardy Działania występują więc w jednym zestawie, natomiast odpowiada im kilka zestawów Standardów Wdrożenia, co oznacza że Standardy Wdrożenia uszczegóławiają wymagania Standardów Atrybutów i Standardów Działania. Specyfikę struktury Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego przedstawia rysunek 3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowywane i publikowane przez amerykański Instytut Audytorów Wewnętrznych Audytu Wewnętrznego są najbardziej uznanymi na świecie, ale nie jedynymi standardami. Warto zwrócić uwagę, iż w praktyce audytu wewnętrznego można też wykorzystywać inne międzynarodowe standardy, a mianowicie: - Standardy Międzynarodowej Organizacji Naczelnych Organów Kontroli (INTOSAI), - Standardy Audytu Informatycznego (Information Systems Audit and Control Association ISACA, Control Objectives for Information and Related Technology COBIT). 22 Od 50 lat INTOSAI opracowuje instytucjonalne ramy dla transferu wiedzy, poprawy jakości oraz rozwoju audytu i kontroli wewnętrznej. Audytor wewnętrzny może znaleźć w nich wiele przydatnych w swojej pracy informacji. Standardy INTOSAI obejmują: 1) Podstawowe zasady. 2) Ogólne standardy. 3) Standardy wykonywania zadań. 4) Standardy dotyczące raportowania. 23

11 93 Struktura Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Rysunek 3 Źródło: opracowano na podstawie: E. Pogodzińska Mizdrak, Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, pr. zbior. pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa 2007, s. 143

12 94 W latach 60-tych zaczęto uświadamiać sobie zagrożenia występujące w związku z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej narzędzi informatycznych. W 1969 r. w USA powołano do życia organizację ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Obecnie ISACA jest największą, niezależną organizacją zajmującą się problemami audytu, kontroli i zarządzania w środowisku informatycznym. Standardy ISACA wyznaczają minimalny, akceptowalny poziom wiedzy zawodowej wymaganej od audytorów IT i obejmują: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność. 020 Niezależność. 030 Należyta staranność zawodowa. 040 Kompetencje. 050 Planowanie. 060 Wykonywanie prac audytowych 070 Raportowanie. 080 Dalszy ciąg działań. 4. Standaryzacja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych obligatoryjnie 1 stycznia 2002 r. na podstawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. 25 Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. wprowadziła szerszą interpretację audytu wewnętrznego, aby nie utożsamiać audytu z kontrolą wewnętrzną, w szczególności jej częścią kontrolą finansową. W definicji audytu wewnętrznego podkreślono, obok zapewniającej doradczą rolę audytu wewnętrznego, która wyraża się wnoszeniem do działalności jednostki wartości dodanej. Taka interpretacja audytu wewnętrznego jest zgodna z definicją podaną przez Instytut Audytorów Wewnętrznych w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. 26 Pierwsze polskie standardy przeznaczone dla jednostek sektora finansów publicznych zostały opublikowane przez Ministra Finansów w 2003 r. 27 Przy ich opracowywaniu korzystano z Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opublikowanych przez amerykański Instytut Audytorów Wewnętrznych. Celem krajowych standardów było zapewnienie właściwej jakości audytu wewnętrznego oraz spójnego i jednolitego przeprowadzania audytu poprzez określenie podstawowych zasad organizacji audytu wewnętrznego, wymagań dotyczących wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz kry-

13 95 teriów i sposobów oceny audytu wewnętrznego. Zagadnienia te ujęte zostały w trzech grupach standardów: 1) standardy ogólne organizacja audytu wewnętrznego, 2) standardy szczegółowe wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego, 3) standardy szczegółowe realizacja audytu wewnętrznego. W całej rozciągłości rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego zostały uwzględnione w polskim sektorze finansów publicznych w 2006 r. Minister Finansów Komunikatem z 26 czerwca 2006 r. 28 ustanowił Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego standardami obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych. Aktualnie obowiązująca Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku 29 wprowadziła nowe regulacje usprawniające oraz wzmacniające system audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Problematyce audytu wewnętrznego poświęcono cały dział VI Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W oparciu o nową ustawę o finansach publicznych Minister Finansów określił standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodne z powszechnie uznawanymi Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Standardy te zostały opublikowane w załączniku do Komunikatu Nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. 30 Należy także podkreślić, że Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego skierowane są do audytorów wewnętrznych zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach, bankach, czy też innych jednostkach organizacyjnych. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni zarówno w jednostkach sektora prywatnego jak i sektora finansów publicznych, stosując standardy IIA zobowiązani są także do przestrzegania reguł określonych w Kodeksie Etyki, 31 ponieważ wykonywanie tej profesji opiera się na zaufaniu do udzielonego przez audytora wewnętrznego obiektywnego zapewnienia dotyczącego zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. 5. Podsumowanie Audyt wewnętrzny funkcjonuje w Polsce stosunkowo niedługo, chociaż na świecie wykorzystywany jest od dawna. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany przez pracowników jednostki bądź osoby z zewnątrz, w jednostkach organizacyjnych różniących się pod względem celów czy wielkości, w niejednolitym systemie prawnym i kulturowym, co pociąga za sobą występowanie różnic, które wyznaczają praktykę audytu wewnętrznego. W celu ujednolicenia prac audytorskich

14 96 jednostki wykorzystują międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego opracowywane na bazie standardów kontroli wewnętrznej. Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowywane i publikowane przez amerykański Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) zostały formalnie uznane na świecie za standardy międzynarodowe i w wielu krajach traktowane są jako wzorce przy tworzeniu własnych krajowych regulacji prawnych w tym zakresie. Również w Polsce standardy IIA są stosowane w podmiotach sektora prywatnego, a od 2007r. obowiązują w jednostkach sektora finansów publicznych.

15 97 Bibliografia 1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wyd. LINK, Szczecin Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy, Wyd. Polska Akademia Rachunkowości, Łódź Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów, Nr 3, poz Komunikat Nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów, Nr 7, poz Komunikat Nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów, Nr 5, poz Martyniuk O., Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna [w:] Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, Gdańsk, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, IIA 2001, tłum. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA, tłum., Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Czubakowskiej, PWE, Warszawa Pogodzińska-Mizdrak E., Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, pr. zbior. pod red. B. Micherdy, Difin, Warszawa Soczówka H., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe 2006, nr Szczepankiewicz E.I., Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna, Monitor Rachunkowości i Finansów, 2004, nr Szczepankiewicz E.I., Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych, Monitor Rachunkowości i Finansów 2007, Nr 9, 15. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz. U. Nr 102, poz

16 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 17. Waryszak A., Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa, 2007, nr Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe regulacje krajowe, Difin, Warszawa Winiarska K., Standardy kontroli wewnętrznej jako źródło tworzenia standardów audytu wewnętrznego (w:) Rozwój rachunkowości i kontroli w kontekście integracji europejskiej, Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Żytomierz Kramatorsk Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa strona Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

17 99 Przypisy 1 K. Winiarska, Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe Regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007, s K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy, Wyd. Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2007, s O. Martyniuk, Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna [w:] Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu, Gdańsk, 2005, Nr 2, s A. Waryszak, Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa, 2007, nr Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Czubakowskiej, PWE, Warszawa 2007, s K. Winiarska, Standardy kontroli wewnętrznej jako źródło tworzenia standardów audytu wewnętrznego [w:] Rozwój rachunkowości i kontroli w kontekście integracji europejskiej, Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Żytomierz Kramatorsk 2005, s E.I. Szczepankiewicz, Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna, Monitor Rachunkowości i Finansów, 2004, nr D. McNamee, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s.36, cyt. za: K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005, s K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, op. cit., s Ibidem, s Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007, s Ibidem, s Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, IIA, tłum. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa 2001, 14 Ibidem. 15 Ibidem. 16 K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty..., op. cit., s Ibidem, s Zmieniono nazwę standardów na Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Standardy te zostały przetłumaczone na język polski w listopadzie 2009 i opublikowane w marcu 2010 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA - Polska Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA, tłum. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa 2009, 21 H. Soczówka, Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych

18 100 uwarunkowaniach prawnych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe 2006, nr 9, s K. Czerwiński, H. Grocholski, Podstawy audytu wewnętrznego, Wyd. LINK, Szczecin 2003, s K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, op. cit., s K. Czerwiński, H. Grocholski, op. cit., s Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz. U. Nr 102, poz H. Soczówka, op. cit., s Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów, Nr 3, poz Komunikat Nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów, Nr 7, poz Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 30 Dz.Urz. Ministra Finansów, Nr 5, poz E.I. Szczepankiewicz, Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych, Monitor Rachunkowości i Finansów, 2007, nr 9.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Olga Martyniuk * Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Wstęp Rosnące zainteresowanie audytem wewnętrznym jest między innymi następstwem zmian zachodzących na świecie i w Polsce w związku nowymi regulacjami

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji Anna Sulikowska Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji Wstęp W Polsce, od momentu przyjęcia do Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rozwój audytu wewnętrznego

Rozwój audytu wewnętrznego Наукові праці. Державне управління УДК 005.935.31=162.1 Lizakowski P. GŁÓWNE ZAGADNIENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO У статті автор аналізує розвиток внутрішнього аудиту в контексті еволюції його цілей. Розглядаються

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI Our system of audit quality control KPMG LLP (KANADA) 2012 SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI 2012, KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Agnieszka Herdan Przesłanki i warunki wdrożenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. 1. Wprowadzenie Ostanie kilka lat obfituje

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Barbara Gumińska Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje.

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr Mariusz Siwoń Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Wstęp Zasadniczą treścią czynności związanych z audytem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania Uniwersytet Szczeciński

EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania Uniwersytet Szczeciński ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 2011 EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R.

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I KONTROLA PAŃSTWOWA WARSZAWA ROCZNIK LV NUMER 3 (332) MAJ CZERWIEC 2010 R. ISSN 0452-5027 * Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo