Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz Parys Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania Zakład Projektowania Systemów Informatycznych telefon: ( 022) INFORMACJE OGÓLNE: Cel studiów: Głównym celem studiów jest zapewnienie wiedzy w zakresie problemów zarządzania wdrożeniem zintegrowanych systemów informatycznych oraz metodami rozwiązywania tych problemów dla osób pracujących na stanowiskach szczebla kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy wybranych metodyk projektowania i wdrażania systemów zintegrowanych oraz praktyczne doświadczenia w tym zakresie. Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by podstawy teoretyczne z obszaru zarządzania wdrożeniami systemów zintegrowanych zostały uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. Realizacja tego założenia, została zapewniona poprzez zaangażowanie kadry naukowej Wydziału Zarządzania UW oraz zewnętrznych ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie praktyczne przy wdrożeniach systemów informatycznych w takich sektorach jak bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny czy usługowy. Zakładane efekty uczenia się Po ukończeniu studiów słuchacz: potrafi wskazać cechy typowe dla poszczególnych rodzajów systemów zintegrowanych i potrafić je rozróżnić, jest w stanie zidentyfikować problemy powstające w trakcie wdrożenia systemów zintegrowanych oraz potencjalne sposoby ich rozwiązywania, umie wyjaśnić wady i zalety stosowania systemów zintegrowanych, potrafi przedstawić przykłady pozytywnych zastosowań systemów zintegrowanych oraz rezultatów inicjatyw w zakresie zarządzania wiedzą w systemach zintegrowanych nabywa umiejętność dokonywania oceny i selekcji systemów TI dla określonego rodzaju działalności, zapoznaje się z przykładowym systemem zintegrowanym (IFS Application) oraz nabywa umiejętności w posługiwaniu się nim w zakresie gospodarki magazynowej i sprzedaży, nabywa umiejętność analizy i oceny ofert w zakresie analizy, projektowania, budowy i modernizacji systemów zintegrowanych, wykazuje się umiejętnościami przeprowadzenia analizy funkcjonowania systemów informacyjnych organizacji w podstawowych fazach działalności. Sylwetka absolwenta i uzyskane efekty kształcenia Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich Zarządzanie Wdrażaniem Zintegrowanych Systemów Informatycznych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wydział Zarządzania UW zgodne z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi systemami informatycznymi w oparciu o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania infrastrukturalne. str. 1

2 Tryb, forma, zakres tematyczny - studia prowadzone są w trybie zaocznym, trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przeciętnie co dwa tygodnie. Czas trwania studiów - dwa semestry (zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele). Program studiów przewiduje łącznie 210 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, konwersatorium oraz laboratorium komputerowego. Kryteria zaliczenia - warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów. Język wykładowy język polski Sposób oceny zajęć przez słuchaczy - na zakończenie zajęć słuchacze wypełniają ankietę oceniającą zajęcia oraz wykładowców. 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI I WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 1 październik 2011 Liczba miejsc - minimum 30 osób Studia skierowane są do: menedżerów projektów, chcących uzyskać dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów informatycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycznych; specjalistów zaangażowanych we wdrażanie systemów informatycznych. Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie kolejności zgłoszeń oraz po spełnieniu wymogów formalnych. Studia skierowane są do osób mających wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Kandydat podczas rekrutacji zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), kserokopia dowodu osobistego, 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm, deklaracja płatności (wzór deklaracji do pobrania ze strony internetowej). termin składania dokumentów: od 1 czerwca 2011 r. do 20 września2011 r. Kandydaci składają komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym Wydziału Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa tel.: Adres: Dziekanat Studiów Podyplomowych: ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, tel.: str. 2

3 Opłaty za studia: 1. opłata za I rok studiów: opłata jednorazowa 6000 zł 2. opłata za I rok studiów: opłata dwóch ratach 6400 zł (2x3200zł) 3. opłata za I rok studiów: opłata w ośmiu ratach 6600 zł (8x 825 zł) dodatkowa opłata: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł 3. PROGRAM STUDIÓW RAMOWY I SZCZEGÓŁOWY Program studiów uwzględniający przedmioty nauczania w poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, formy zajęć, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów: PROGRAM RAMOWY Nazwa przedmiotu / bloki tematyczne Liczba godzin I Blok Menedżerski 1 Miejsce systemów zintegrowanych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania 8 2 Czynniki globalizacyjne w gospodarce światowej 6 3 Zarządzanie projektami informatycznymi 12 4 Analiza i projektowanie systemów zintegrowanych 12 5 Selekcja i ocena systemów informatycznych: metodyka i weryfikacje 8 6 Wymiarowanie funkcjonalne rozwoju systemów zintegrowanych 8 7 Audyt i weryfikacja zintegrowanych systemów informatycznych 12 8 Zarządzania zmianą i czynnik ludzki we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania 12 9 Platformy korporacyjne integracji systemów zarządzania Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych 16 II Blok Informatyczny 1 Wdrożenie systemów zintegrowanych w cyklu życia systemów informatycznych 12 2 Zintegrowane systemy finansowe 8 3 Praktyczna eksploatacja zintegrowanych systemów zarządzania - IFS 16 4 Podstawowe problemy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych 12 5 Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania w projektach systemów 12 zintegrowanych 6 Business Intelligence Systems - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie 8 7 Praktyka wdrożeniowa na przykładzie hurtowni danych 12 8 Bezpieczeństwo systemów zintegrowanych 12 III Seminarium dyplomowe 12 Łącznie godzin: 210 str. 3

4 I Semestr PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Lp. Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ (forma) zajęć* 1 2 Miejsce systemów zintegrowanych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania Czynniki globalizacyjne w gospodarce światowej prof. dr hab. Witold Chmielarz dr Tomasz Parys 3 Zarządzanie projektami informatycznymi prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki dr Tomasz Parys 4 Analiza i projektowanie systemów zintegrowanych Czas trwania wykład 8 Prof. dr hab. Alojzy Nowak wykład 6 wykład 12 prof. dr. hab. Leszek Maciaszek, prof. dr hab. J. Kisielnicki konwersatorium 12 Sposób zaliczenia 5 Selekcja i ocena systemów informatycznych: metodyka i weryfikacje prof. dr hab. Witold Chmielarz wykład 8 6 Wymiarowanie funkcjonalne rozwoju systemów zintegrowanych dr. Beata Czarnacka Chrobot, prof.. dr hab. W. Chmielarz konwersatorium 8 7 Audyt i weryfikacja zintegrowanych systemów informatycznych dr inż. P. Krajewski, dr O. Szumski konwersatorium Zarządzania zmianą i czynnik ludzki we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania Wdrożenie systemów zintegrowanych w cyklu życia systemów informatycznych dr T. Parys, mgr M. Zborowski dr Jędrzej Wieczorkowski, dr Przemysław Polak, dr T. Parys wykład konwersatorium Zintegrowane systemy finansowe dr Arkadiusz Januszewski konwersatorium 8 Łącznie godzin: x 98 x II Semestr Lp. Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ (forma) zajęć* Czas trwania 1 Praktyczna eksploatacja zintegrowanych dr Oskar Szumski, dr Tomasz Parys, mgr Z. systemów zarządzania - IFS Misiak lab. komputerowe 16 2 Podstawowe problemy wdrożeniowe dr Tomasz Parys zintegrowanych systemów informatycznych dr inż. P. Krajewski konwersatorium 12 Zarządzanie jakością w procesie tworzenia 3 oprogramowania w projektach systemów mgr inż. Joanna Kubacz, dr O Szumski konwersatorium 12 zintegrowanych 4 Business Intelligence Systems - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie dr Arkadiusz Januszewski konwersatorium 8 5 Praktyka wdrożeniowa na przykładzie hurtowni danych dr Tomasz Jeruzalski konwersatorium 12 6 Bezpieczeństwo systemów zintegrowanych dr Damian Dziembek wykład 12 Sposób zaliczenia 7 Platformy korporacyjne integracji systemów dr hab. Ewa Ziemba, dr J. Rutkowska wykład 12 Skuteczność wdrażania gospodarczych wykład 8 dr Helena Dudycz, dr Mirosław Dyczkowski 16 systemów informatycznych 9 Seminarium dyplomowe seminarium 12 Łącznie godzin: x 112 x *np.: wykład, ćwiczenia, seminarium, warsztaty, konwersatorium, laboratorium str. 4

5 1. Miejsce systemów zintegrowanych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania Charakterystyka podstawowych definicji i podziałów systemów informatycznych zarządzania, Strategie rozwoju systemów informacyjnych zarządzania: komplikacji architektury logicznej, technologii sieciowych, komplikacji architektury funkcjonalnej; Rozwój architektury logicznej systemów i charakterystyka poszczególnych rodzajów systemów; Rozwój architektury sieciowe i charakterystyka zastosowań gospodarczych poszczególnych systemów; Rozwój architektury funkcjonalnej systemy zintegrowane i charakterystyka poszczególnych rodzajów systemów zintegrowanych; Integracja w rozwoju systemów; Systemy zintegrowane w Polsce i na świecie przegląd statystyk. Pozyskanie wiedzy o powstaniu, rozwoju i podstawowych mechanizmach funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych. Zrozumienie mechanizmów integracyjnych w rozwoju systemów informacyjnych zarządzania i ich roli w innowacyjnym rozwoju gospodarki. Poznanie podstawowych rodzajów systemów zintegrowanych oraz ich występowania w Polsce, na tle tendencji światowych. 2. Zarządzanie projektami informatycznymi Projekt, a przedsięwzięcie i program, Zarządzanie projektami definicje, Zarządzanie projektami a zarządzanie projektami informatycznymi, Cechy charakterystyczne zarządzania projektami informatycznymi, Cykl życia projektu, Etapy rozwoju zarządzania projektami i ich charakterystyka szczegółowa, Instytucjonalne problemy prowadzenia projektów informatycznych (struktury organizacyjne, zasady ich projektowania i wykorzystania w procesie zarządzania projektami informatycznymi), Komunikacja w zespołach projektujących system, zasady kierowania projektem, Rola kierownika zespołu projektowego w projekcie, Style kierowania i ich wpływ na organizacje pracy i rozwiązywanie problemów w trakcie trwania projektu, Organizacja pracy kierowania złożonymi przedsięwzięciami. Nabycie przez studenta wiedzy o podstawowych zasadach i procedurach rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Poznanie podstawowych etapów i zasad tworzenia projektu i zarządzania nim. Pozyskanie praktycznych wskazówek dotyczących identyfikacji potencjalnych konfliktów w trakcie wykonania projektu i sposobów ograniczania negatywnych skutków tych konfliktów. Uzyskanie wiedzy o roli czynnika ludzkiego w zarządzaniu projektami. 3. Analiza i projektowanie systemów zintegrowanych Charakterystyka cyklu życia systemu informatycznego, Klasyczne techniki gromadzenia informacji o organizacji, Typologia i charakterystyka metod analizy i projektowania, Charakterystyka metod strukturalnych i obiektowych oraz ich analiza porównawcza, Analiza i projektowanie w tworzeniu i implementacji systemów zintegrowanych, Narzędzia wspomagające analizę i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, Charakterystyka wybranych narzędzi wspomagających analizę i projektowanie systemów zintegrowanych, str. 5

6 Kierunki rozwoju analizy i projektowania systemów zintegrowanych, Płaszczyzny korporacyjne w rozwoju systemów zintegrowanych. Zapoznanie studenta z zasadami rozwoju systemów informatycznych zarządzania i metodykami kształtowania tego rozwoju: strukturalną i obiektową. Identyfikacja specyfiki analizy, projektowania i wdrażania systemów zintegrowanych. Zapoznanie z działaniem narzędzi wspomagających czynności analizy w automatyzacji projektowania system informatycznego. 4. Selekcja i ocena systemów informatycznych: metodyka i weryfikacje Rola i miejsce selekcji i oceny systemów informatycznych w postępowaniu przedwdrożeniowym i wdrożeniowym, Procedura selekcji i oceny we wdrożeniu systemu zintegrowanego, Metodyki oceny porównawczej systemów informatycznych: punktowe, relacyjne, funkcjonalne. Charakterystyka przykładowych metod, Przykład zastosowania metody punktowej i metody relacyjnej (AHP/ANP T. Saaty); Problemy selekcji i oceny systemów informatycznych i sposoby ich rozwiązania analiza przypadków. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metodyki oceny jakości systemów informatycznych z punktu widzenia klienta. Nabycie umiejętności tworzenia kryteriów oceny zróżnicowanych systemów informatycznych (w tym: zintegrowanych) oraz przeprowadzania analiz projakościowych w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć innowacyjnych. 5. Wymiarowanie funkcjonalne rozwoju systemów zintegrowanych Charakterystyka przedsięwzięć rozwojowych systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Wymiarowanie w inżynierii oprogramowania problematyka wymiarowania w ujęciu teoretycznym, wybrane formalne podejścia do wymiarowania w inżynierii oprogramowania), Wymiarowanie zakresu funkcjonalnego systemów oprogramowania (zakres funkcjonalny systemów i zasady jego wymiarowania, Wybrane metodyki wymiarowania wady i zalety), Ocena funkcjonalna przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagającego zarządzanie (założenia, modele, zastosowania, analiza przypadku). Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności oceny przedsięwzięć rozwojowych związanych z tworzeniem oprogramowania. Pozyskanie wiedzy o metodach z tego zakresu i oryginalnych rozwiązaniach pojawiających się obecnie w sferze naukowej. Obserwacja weryfikacji zastosowania tych metodyk na wybranych przykładach. 6. Audyt i weryfikacja zintegrowanych systemów informatycznych Wprowadzenie do audytu i weryfikacji przedstawienie roli i miejsca w cyklu życia systemu informatycznego. Omówienie celów i faz audytu systemów informatycznych. Charakterystyka weryfikacji funkcjonalnej, zależności czasowych, czynnika ludzkiego oraz aspektów technicznych. Cele i fazy audytu systemów. Metody i standardy prowadzenia audytów. Wytyczne audytu systemów informatycznych. Audyt a jakość systemów str. 6

7 informatycznych. Korzyści i problemy związane z audytem systemów. Poszerzone informacje o metodach weryfikacji i audytu: ABCD Checklist oraz standardy ISACA. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu audytu i weryfikacji systemów. Pozyskanie wiedzy o metodach i standardach z tego zakresu. Umiejętność umiejscowienia audytu i weryfikacji w cyklu życia systemu oraz w procesie zapewnienia jakości. 7. Zarządzania zmianą i czynnik ludzki we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania Wprowadzenie do zarządzania zmianą definicja zmiany i przesłanki jej wprowadzania. Komunikacja w procesie zmiany i jej znaczenie w procesie zarządzania zmianą. Rodzaje zmian oraz różne metody podejścia do zmiany (Teoria O i E). Osiąganie gotowości zmiany oraz działania wspomagające (analiza poszczególnych kroków procesu osiągania gotowości do zmiany. Podstawowe błędy popełniane w procesie osiągania gotowości do zmiany oraz metody ich eliminacji. Wdrożenie zmiany oraz podstawowe etapy tego procesu. Strategie wdrażania zmian. Czynnik ludzki w procesie zmian w organizacji. Etapy reakcji na zmian. Zjawisko oporu wobec zmian (fazy oporu wobec zmian, metody i techniki osłabiania oporu czynnika ludzkiego wobec zmian). Metody identyfikacji czynników oporu wobec zmian oraz budowanie tzw. mapy zaangażowania. Model pola sił K. Lewina oraz jego zastosowanie w wyznaczaniu czynników hamujących i wspierających zmianę. Podstawowe zasady doboru ludzi do projektu wdrożeniowego pod kątem ich predyspozycji do akceptacji zmiany i oporu wobec zmian. Student poznaje podstawowe zagadnienia związane z procesem wprowadzania zmiany do organizacji. Zostaje zapoznany z wymogami przygotowania organizacji i jej personelu do zmiany. Zostaną mu przedstawione zasadnicze zagadnienia związane ze zjawiskiem oporu wobec zmian, identyfikowaniem jego przejawów, oraz sposobami ich eliminowania. 8. Wdrożenie systemów zintegrowanych w cyklu życia systemów informatycznych Pojęcie cyklu życia systemu informatycznego. Wdrożenia jako etap cyklu życia wprowadzania systemu informatycznego do organizacji. Cykl życia systemu w zależności od rodzaju systemu. Specyfika cyklu życia systemu zintegrowanego.. Modele cyklu życia systemu podstawowe cechy każdego z nich, wady i zalety oraz podobieństwa i różnice. Organizacja procesu wdrożenia systemu informatycznego, projekt i zespół wdrożeniowy, wybrane aspekty zarządzania projektem wdrożenia systemu informatycznego. Znaczenie implementacji systemu w kontekście faz po niej następujących. Prezentacja modelu wdrożenia systemu oparta o koncepcję i badania M. Schindlera. Podstawowe błędy popełniane podczas wdrożenia i ich skutki dla efektywnego użytkowania systemu. Charakterystyka podstawowych metodyk wdrożeniowych zarówno uniwersalnych jak i firmowych poszczególnych dostawców systemów. str. 7

8 zapoznanie studentów z miejscem procesu implementacji w cyklu życia systemu oraz uświadomienie podstawowych związków istniejących między poszczególnymi etapami. Studentowi przedstawione zostają podstawowe aspekty związane z funkcjonowaniem projektu wdrożeniowego. 9. Zintegrowane systemy finansowe Istota systemu informatycznego w rachunkowości i finansach, Wymogi stawiane przez ustawę systemom informatycznym wspomagającym zakres rachunkowości i finansów. Bezpieczeństwo i metody ochrony danych w systemach informatycznych rodzaje zagrożeń systemów informatycznych, prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów, polityka bezpieczeństwo i system ochrony informatycznego systemu rachunkowości finansów. Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zakres rachunkowości i finansów. kryteria wyboru i atestacja oprogramowania FK, Ocena przydatności systemu FK, Zgodność systemów z wymogami ustawy, wdrożenia wybranego rozwiązania, Praktyczne zastosowanie wybranego systemu FK przeznaczenie programu i jego walory techniczne, środowisko programu, struktura sytemu, podstawowe funkcje programu. Wady i zalety zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości. Student zapoznany zostaje z problematyką systemów klasy FK oraz podstawowymi aspektami praktycznymi ich wykorzystania w rachunkowości. Uzyskanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w tworzeniu i posługiwaniu się systemami finansowo-księgowymi. Znajomość zasad funkcjonowania, regulacji prawnych i dostępnych na rynku ofert zintegrowanych, finansowych systemów informatycznych. Przybliżenie słuchaczowi zakresu zastosowania systemów informatycznych we wspomaganiu rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie. 10. Praktyczna eksploatacja zintegrowanych systemów zarządzania IFS Praktyczna eksploatacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na przykładzie modułu dystrybucja pakietu IFS. Definiowanie danych podstawowych dla kontrahentów (dostawców i odbiorców), definiowanie lokalizacji magazynowych oraz grup asortymentowych dla kupowanych sprzedawanych towarów. Definiowanie pozycji magazynowych i przyporządkowanie ich do grup asortymentowych. Przygotowanie zapytania ofertowego o zamówienie z wprowadzeniem danych o produkcie i dostawcy. Przyjęcie nadesłanych ofert, analiza oraz przygotowanie zamówienia. Przyjęcie dostawy oraz przeprowadzenie kontroli jakości. Zdefiniowanie pozycji sprzedaży, wystawianie dokumentów wydania z magazynu, przyjęcie płatności oraz wysłanie towaru. Definiowanie statusów poszczególnych operacji w systemie oraz ich rodzaje i wpływ na inne elementy Student zostaje zapoznany z praktyczną obsługą systemu zintegrowanego. Poznaje mechanizmy pracy z systemem, zasady wprowadzania danych i ich weryfikacji, definiowania statusu poszczególnych operacji. Poznaje proces zamawiania, magazynowania oraz sprzedaży przez pryzmat poszczególnych funkcji systemu. str. 8

9 11. Podstawowe problemy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych Definicja projektu wdrożeniowego oraz podstawowe wymogi budowania zespołu wdrożeniowego z pespektywy doboru jego pod kątem problemów związanych z niewłaściwym ich doborem. Wprowadzenie do problematyki problemów wdrożeniowych pod kątem czynników ryzyka oraz czynników powodzenia projektów wdrożeniowych. Definicja barier wdrożeniowych oraz ich klasyfikacja. Prezentacja podstawowych przejawów barier wdrożeniowych na podstawie badań empirycznych prowadzonych w organizacjach gospodarczych. Prezentacja metod przezwyciężania występowania barier oraz minimalizacji skutków w przypadku wystąpienia. Analiza praktycznych przypadków z praktyki gospodarczej. Zapoznanie studenta z zasadami budowy zespołu wdrożeniowego pod kątem skutecznej jego pracy. Przedstawione zostaną bariery wdrożeniowe oraz najczęściej występujące w praktyce przejawy ich występowania. Studentom zaprezentowane zostają także wyniki badań nad występowaniem barier wdrożeniowych. 12. Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania w projektach systemów zintegrowanych Problemy jakości oprogramowania. (procesy i produkty programowe, koncepcja jakości. Jakość produktów programowych (atrybuty jakości produktów programowych modele jakości produktów programowych problemy oceny jakości technicznej oprogramowania kluczowe atrybuty modelu Jakość procesów programowych zarządzanie jakością procesów programowych przegląd metod oceny i doskonalenia procesów programowych wybór modelu oceny konfrontacja modeli oceny i doskonalenia procesów przy wykorzystaniu schematu porównawczego MCS zalety oraz wady certyfikacji i doskonalenia procesów. Relacje między procesami a produktami programowymi. Wpływ procesów na atrybuty jakości produktów programowych wyróżniane w modelu GMSPQ procesu versus produkty. Modułowość systemu zintegrowanego i wynikające z tego faktu problemy standaryzacji oprogramowania i integracji poszczególnych modułów. Student zostaje zapoznany z problematyka zapewnienia jakości oprogramowania przy tworzeniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Przybliżone zostaną studentowi wady i zalety certyfikacji i doskonalenia procesów wytwarzania oprogramowania oraz podstawowe modele z tego zakresu. 13. Business Intelligence Systems - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie Stan i perspektywy rozwoju komputerowego wspomagania decyzji w organizacji: podstawowe, pojęcia i typologie związane z systemami wspomagania decyzji, genealogia i rozwój systemów Business Intelligence, Zasady budowy i wdrażania systemów Business Intelligence na potrzeby organizacji, Wartość Informacji w systemach Business Intelligence, Przykładowe funkcjonalności systemu typu Business Intelligence, Architektura systemu Business Intelligence, Interaktywne przetwarzanie analityczne: geneza powstania i założenia, Interpretacja Informacji złożonej w systemach BI, Architektura i klasy narzędzi BI, Przegląd str. 9

10 wybranych narzędzi BI, Eksploracja danych (data mining): pojęcia i metody, przegląd narzędzi, zastosowania, Zastosowania systemów Business Intelligence, Kierunki rozwoju systemów Business Intelligence. Uzyskanie wiedzy o typowych systemach typu Business Intelligence, ich miejsca w rozwoju systemów informacyjnych zarządzania oraz roli, jaką odgrywają we współczesnym świecie. Poznanie teoretyczne właściwości podstawowych narzędzi BI oraz na wybranych przykładach sposobów ich wykorzystania. 14. Praktyka wdrożeniowa na przykładzie hurtowni danych Pojęcie hurtowni danych i podstawowe różnice względem baz danych. Generowanie raportów Generowanie raportów, analizowanie informacji w nich zawartych oraz zarządzanie danymi historycznymi jako podstawowy zakres funkcjonalności systemów opartych o hurtownie danych. Hurtownia danych pozwalających na generowanie dowolnych raportów dotyczących wszystkich przekrojów działalności przedsiębiorstwa. Rola hurtowni danych w systemach wspomagających zarządzanie, Specyfika wdrożeń systemów opartych o hurtownię danych, Procedura wdrożeń systemu hurtowni danych, Analiza przypadku wdrożenia systemu hurtowni danych, Problemy wdrożeniowe i eksploatacyjne hurtowni danych. Wady i zalety wdrożenia hurtowni danych w analizowanym przypadku. Kierunki rozwoju systemów hurtowni danych. Zdobycie podstawowej wiedzy na specyfiki wdrożeń systemów opartych o hurtownię danych.. Poznanie procedury wdrożeń systemów hurtowni danych, problemów związanych z ich wdrożeniem oraz sposobów ich rozwiązania. Zrozumienie zasad praktycznych wdrożeń systemów hurtowni danych oraz zarządzania tym procesem. 15. Bezpieczeństwo systemów zintegrowanych Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów zintegrowanych. Polityka bezpieczeństwa, charakterystyka podstawowych zagrożeń, normy i zalecenia, klasy bezpieczeństwa systemów komputerowych, podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochrony mechanizmy uwierzytelniania, strategie autoryzacji i kontroli dostępu mechanizmy podnoszenia stopnia dostępności informacji (redundancja komponentów, archiwizacja i kopie). Elementy kryptografii (szyfry symetryczne szyfry asymetryczne zarządzanie kluczami (PKI) funkcje skrótu i podpis cyfrowy uwierzytelnianie kryptograficzne narzędzia prawne aspekty wykorzystania kryptografii Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług: bezpieczne środowisko aplikacyjne problemy ochrony popularnych usług aplikacyjnych (WWW, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe). Środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie, Interfejs usług bezpieczeństwa kerberos GSSAPI SASL PAM bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie Zarządzanie bezpieczeństwem: (monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS) narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne) procedury reagowania, dokumentowanie incydentów. str. 10

11 Zdobycie podstawowej wiedzy na temat polityki i technik bezpieczeństwa informacji. Poznanie ogólnych zasad kryptografii i możliwości ich wykorzystania w aplikacjach gospodarczych. Zrozumienie zasad zarządzania bezpieczeństwem organizacji oraz stosowania ich w praktyce. 16. Platformy korporacyjne integracji systemów Metody integracji systemów, Platformy korporacyjne w integracji systemów, Platformy korporacyjne w rozwoju koncepcji opartych na wiedzy, Stan i perspektywy rozwoju organizacji opartych na wiedzy, Zarządzanie wiedzą jako strategiczna kompetencja organizacji opartych na wiedzy, Identyfikacja poznawczo-metodologiczna technologii wspierających zarządzanie wiedzą, Koncepcja zintegrowanego środowiska informatycznego na potrzeby organizacji opartych na wiedzy, Budowa i wdrażanie portalu korporacyjnego na potrzeby organizacji opartych na wiedzy koncepcja metodyki, Rozwiązania praktyczne tworzenia portali korporacyjnych analiza przypadku. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zastosowań platform korporacyjnych w integracji systemów informatycznych. Zrozumienie procesu zarządzania wiedza organizacji i miejsca i roli platform korporacyjnych w tym zakresie. Poznanie metod budowy portali korporacyjnych na wybranym przykładzie oraz metodyki jego wdrożenia. 17. Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych Proefektywnościowe podejście do zarządzania i realizacji przedsięwzięć informatycznych, Podstawowe problemy pomiaru i oceny skuteczności przedsięwzięć informatycznych, Charakterystyka wybranych metod oceny efektywności, Przykłady zastosowania wybranych metod badania efektywności do oceny przedsięwzięć rzeczywistości gospodarczej: wstępne szacowanie nakładów przedsięwzięcia informatycznego poprzez analizę oferty rynkowej metodami kosztów celu, monitorowanie kosztów i efektów przedsięwzięcia podczas jego realizacji z użyciem metody wartości uzyskanej, ocena efektywności inicjowanego przedsięwzięcia integracyjnego, ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego tradycyjnymi i dedykowanymi metodami finansowymi, ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego metodami finansowymi i metodą jakościową. Zdobycie praktycznej wiedzy o sposobach i metodach pomiaru i oceny efektywności ekonomicznej zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu organizacją. Identyfikacja problemów występujących w tym procesie i specyfikacja metod przeciwdziałania im. Rozumienie konieczności wykorzystywania tego narzędzia w codziennej praktyce gospodarczej. str. 11

12 18. Czynniki globalizacyjne w gospodarce światowej Zarys globalizacji gospodarki, Historyczne tło procesów globalizacji, Istota i przejaw procesów globalizacji, Czynniki technologiczne, Pojęcia podstawowe wyjaśniające proces globalizacji, ekonomiczne i polityczne globalizacji, Warunki globalizacji gospodarki (rozwój technologii komunikacji, liberalizacja handlu międzynarodowego, redukcja barier i przepływu towarów i kapitału), Integracja gospodarcza państw UE, kluczowe czynniki powodzenia strategii globalnej, instrumenty polityki globalnej, konkurencja na rynkach globalnych, skutki globalizacji, Światowe tendencje a sytuacja Polski. Uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat czynników globalizacyjnych. Nabycie umiejętności identyfikacji wpływu technologii, czynników ekonomicznych i politycznych na procesy globalizacyjne. Zapoznanie z procesami globalizacyjnymi w Polsce na tle tendencji światowych. 4. IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI PROGRAMU: Pracownicy i doktoranci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz, prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, dr Oskar Szumski, dr Tomasz Parys, dr Jolanta Rutkowska mgr Zbigniew Misiak. Specjaliści spoza Wydziału Zarządzania UW dr Tomasz Jeruzalski Wydział Nauk Ekonomicznych UW, dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, mgr inż Joanna Kubacz Innovation Technology Group SA (ITG SA) dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. Ewa Ziemba Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, Akedemii Ekonomicznej w Katowicach, dr inż. Piotr Krajewski - Senior Business Konsultant w IFS Poland, dr inż. Damian Dziembek Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, dr Arkadiusz Januszewski Wydział Zarządzania, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prof. dr Leszek Maciaszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Macquarie University, Australia), dr Jędrzej Wieczorkowski Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, SGH, dr Przemysław Polak - Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, SGH. dr Beata Czarnacka -Chrobot - Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, SGH. str. 12

13 Kwalifikacje kluczowych osób w projekcie: Prof. dr hab. Witold Chmielarz zainteresowania skupiają się wokół metod oceny i selekcji systemów informatycznych, obecnie głownie serwisów internetowych oraz problemów wdrażania systemów informatycznych. Profesor, od blisko 30 lat pracujący na Wydziale Zarządzania UW, poprzednio w IBS PAN, a równolegle przez 9 lat w firmach informatycznych przy analizie, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Liczne publikacje ponad 200, szerokie kontakty dzięki uczestnictwu w licznych konferencjach w Polsce i za granicą, realizacja wielu projektów badawczych z zakresu zastosowań Informatyki w zarządzaniu. Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki zainteresowania dotyczą systemów informacyjnych zarządzania oraz teorii zarządzania. Wybitny profesor od wielu lat pracujący na Wydziale Zarządzania UW oraz czasowo na WNE UW, SGH, SGGW, Politechnice Warszawskiej, IBS PAN i wielu uczelniach prywatnych. Świetny dydaktyk, liczne publikacje polsko i obcojęzyczne ponad z zakresu systemów informatycznych w zarządzaniu. Długoletnia współpraca z organizacjami gospodarczymi np. OBRI, CPiZI i organizacjami rządowymi. Bardzo dobre kontakty z zagranicą, redakcja międzynawowych publikacji. Prof. dr hab. Leszek Maciaszek - zainteresowania koncentrują się na teoretycznym rozwoju metod analizy i projektowania systemów informatycznych oraz praktycznej ich implementacji. Wybitny profesor uczelni zagranicznych (ostatnio Macquaire University Sydney) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierownik Instytutu Informatyki). Świetny dydaktyk, autor wielu (ponad 140) publikacji m.in. w Addison- Wesley i Prentice Hall. Aktywny organizator konferencji międzynarodowych nt. inżynierii systemów informatycznych zarządzania. Przez szereg lat jako doradca współpracuje z firmami informatycznymi w realizacji projektów IT w Polsce i za granica. Prof. dr hab. Alojzy Nowak zainteresowania koncentrują się na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz rynku kapitałowym. Wybitny profesor, wieloletni i obecny Dziekan Wydziału Zarządzania UW, laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i ponad 300 artykułów w renomowanej prasie naukowej. Bogate kontakty naukowe w kraju i za granicą. Głębokie zrozumienie znaczenia rozwoju informatyki dla procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej. Dr hab. Ewa Ziemba jej główne zainteresowania to platformy korporacyjne i inteligentne systemy wspomagania zarządzania. Pracownik Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ponad 50 publikacji badawczych, udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, udział w projektach krajowych i międzynarodowych. Wieloletnia praktyka - 16 lat projektowania systemów finansowo-księgowych, sprzedaży, kadrowo-płacowych w firmie Info-Logic, obecnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. Dr Beata Czarnacka-Chrobot jej główne zainteresowania to - analiza opłacalności biznesowej przedsięwzięć oraz projektowania systemów informatycznych. Doktor pracujący w SGH, w trakcie otwartego przewodu habilitacyjnego nt. wymiarowania funkcjonalnego przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie. W dorobku posiada ponad 50 artykułów i 1 monografia. Współpracowała jako szkoleniowiec z Oracle Polska i Bankier S.A jako analityk systemowy. Dr Damian Dziembek interesuje się głównie wdrażaniem teleinformatyki, administrowaniem sieciami komputerowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa systemów zintegrowanych. Absolwent Politechniki Częstochowskiej (Informatyka) i AE w Krakowie (finanse i bankowość). Pracownik naukowo-dydaktyczny str. 13

14 Politechniki Częstochowskiej. Ponad 15 publikacji. Konsultant, doradca, główny informatyk firm częstochowskich, obecnie główny informatyk w PSS Społem Jedność. Dr Helena Dudycz jej zainteresowania skupione są wokół wizualizacji w zarządzaniu obiektami gospodarczymi oraz pomiarem efektywności przedsięwzięć informatycznych. Autorka ponad 100 publikacji, adiunkt w Katedrze Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletnia praktyka dydaktyczna i naukowo-badawcza w roli nauczyciela akademickiego na wszystkich formach i rodzajach studiów, audyty i ewaluacje systemów oraz projektów prowadzone na rzecz organów państwowych i firm prywatnych. Dr Mirosław Dyczkowski zainteresowania to problemy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych oraz efektywność systemów informatycznych. Wykładowca UE we Wrocławiu - wieloletnia praktyka dydaktyczna i naukowo-badawcza na wszystkich formach i rodzajach studiów (w tym podyplomowych i MBA prowadzonych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), ponad 190 publikacji, wieloletnia działalność w roli konsultanta wdrożeniowego w zakresie logistyki i dystrybucji (międzynarodowy certyfikat wystawiony przez firmę JBA), kierownika projektów wdrożeniowych systemów klasy MRPII/ERP, dyrektora ds. konsultingu, wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne prowadzenia złożonych projektów informatycznych systemów klasy MRPII/ERP, kwalifikacje w zakresie pomiaru i oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych (członek Izby Rzeczoznawców PTI nr 051, niezależny konsultant w zakresie zastosowań IT w biznesie). Dr Arkadiusz Januszewski interesuje się komputerowo wspomaganymi, zintegrowanymi systemami rachunku kosztów działań i komputerowo wspomaganymi systemami controllingu i rachunkowości zarządczej. Adiunkt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, liczne publikacje w tym książkowe (PWN). Równolegle rozległa praktyka w analizie, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych (głównie finansowo-księgowych) dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dr Tomasz Jeruzalski główne zainteresowania to bazy i hurtownie danych oraz projektowanie przy pomocy systemu Aris. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, liczne publikacje. Bogata praktyka zawodowa udział w projektach z zakresu wdrażania hurtowni danych (SAS Institute), kierownik projektu wdrażania systemu Syriusz i innych. Dr Piotr Krajewski główne zainteresowania to wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i audyt systemów informatycznych. Konsultant biznesowy pracujący w IFS Poland z wieloletnią praktyką w konsultingu przedsprzedaży, wdrożeniach systemów zintegrowanych i szkoleniach. Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktorat nt. rozwiązywania problemów wdrożeniowych systemów informatycznych na Wydziale Zarządzania UW, 15 artykułów naukowych, od wielu lat prowadzi zajęcia z obsługi systemów zintegrowanych (IFS i BaaNIV), wdrożeń systemów informatycznych i audytu na różnych rodzajach studiów głownie magisterskich i podyplomowych. Dr Tomasz Parys jego zainteresowania koncentrują się na problemach wdrożeniowych informatycznych systemów zintegrowanych i zarządzaniu informacją. Pracownik Wydziału Zarządzania UW i SGGW, ponad 60 publikacji naukowych, współredakcja 4 monografii, udział w licznych konferencjach naukowych. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Informatyki. Praca w projektach wdrożeniowych systemu MOVEX. Dr Przemysław Polak interesuje się przede wszystkim wdrożeniami systemów zintegrowanych. Pracownik dydaktyczno-badawczy SGH, ponad 50 publikacji, głownie na temat zintegrowanych systemów zarządzania, str. 14

15 liczne staże zagraniczne. Uczestniczył w pracach programistycznych przy realizacji systemu ekspertowego nadzorującego proces produkcyjny. Dr Jolanta Rutkowska główne zainteresowania to modelowanie systemów gospodarczych. Pracownik Wydziału Zarządzania UW oraz WAT, kilka publikacji naukowych, bogate doświadczenie dydaktyczne. Dr Oskar Szumski zainteresowania skupiają się na problemach wdrożeniowych systemów zintegrowanych oraz rozwoju systemów e-government (szczególnie e-procurement). Pracownik Wydziału Zarządzania, ponad 15 publikacji (w tym 1 książka), kierownik dwóch rodzajów studiów podyplomowych, wieloletnia praca dydaktyczna, wykłady po polsku i angielsku. Udział we wdrożeniu systemu zintegrowanego jako koordynator IT w N.V. Organon Oddział W Warszawie. Dr Jędrzej Wieczorkowski główne zainteresowania koncentrują się wokół funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych i zarządzania projektami informatycznymi. Adiunkt SGH, wieloletnia praktyka dydaktyczna i badawcza w zakresie głownie wdrażania systemów informatycznych Zarządzania. Liczne publikacje (najważniejszych ponad 30) i uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownik, współpracownik i konsultant wielu przedsięwzięć z zakresu analizy, projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych jako analityk, projektant, wdrożeniowiec, konsultant. Mgr inż. Joanna Kubacz jej główne zainteresowania to testowanie i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Specjalista (kierownik projektu oraz kierownik procesu testowania) w firmie ITG S.A. (HP), pracujący od wielu lat w kolejnych firmach informatycznych. Praktyk współpracujący dydaktycznie z Wydziałem Zarządzania UW oraz uprzednio z Politechniką Warszawską, ponad 10 publikacji. Liczne certyfikaty. Mgr Zbigniew Misiak jego główne zainteresowania koncentrują się wokół problemów modelowania procesów gospodarczych oraz metod usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie. Doktorant Wydziału Zarządzania UW, sześć publikacji naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i angielsku. Pracownik firmy informatycznej BOC GmBh, wdrażający jej produkty na rynku polskim, specjalista od programu Adonis i Adoscore. str. 15

16

17

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych

Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych Kontakt: zif_ti@ue.wroc.pl jerzy.korczak@ue.wroc.pl http://kti.ue.wroc.pl http://citi-lab.pl Kogo kształcimy? analityków i projektantów gospodarczych systemów informacyjnych konsultantów strategii i projektów

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ Decyzyjne Systemy Zarządzania redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki.

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Adonis firmy BOC w procesie dydaktycznym na Wydziale Zarządzania UW mgr Daria Świderska-Rak dr Wydział Zarządzania UW 1972 powstanie Wydziału w tym okresie wypromowano prawie

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych Logistyka, studia stacjonarne I stopnia Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI: dr Dorota Miszczyńska Katedra Badań Operacyjnych pok. E138, tel. 635-50-62 dmiszczynska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona konkurencji i regulacje w sektorach infrastrukturalnych

Ochrona konkurencji i regulacje w sektorach infrastrukturalnych Studia Podyplomowe: Ochrona konkurencji i regulacje w sektorach infrastrukturalnych Nazwa w języku angielskim Post-Graduated Studies: Antitrust and Regulation in Infrastructure Sectors; nazwa skrócona

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Administracja i finanse

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo