Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz Parys Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania Zakład Projektowania Systemów Informatycznych telefon: ( 022) INFORMACJE OGÓLNE: Cel studiów: Głównym celem studiów jest zapewnienie wiedzy w zakresie problemów zarządzania wdrożeniem zintegrowanych systemów informatycznych oraz metodami rozwiązywania tych problemów dla osób pracujących na stanowiskach szczebla kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy wybranych metodyk projektowania i wdrażania systemów zintegrowanych oraz praktyczne doświadczenia w tym zakresie. Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by podstawy teoretyczne z obszaru zarządzania wdrożeniami systemów zintegrowanych zostały uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. Realizacja tego założenia, została zapewniona poprzez zaangażowanie kadry naukowej Wydziału Zarządzania UW oraz zewnętrznych ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie praktyczne przy wdrożeniach systemów informatycznych w takich sektorach jak bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny czy usługowy. Zakładane efekty uczenia się Po ukończeniu studiów słuchacz: potrafi wskazać cechy typowe dla poszczególnych rodzajów systemów zintegrowanych i potrafić je rozróżnić, jest w stanie zidentyfikować problemy powstające w trakcie wdrożenia systemów zintegrowanych oraz potencjalne sposoby ich rozwiązywania, umie wyjaśnić wady i zalety stosowania systemów zintegrowanych, potrafi przedstawić przykłady pozytywnych zastosowań systemów zintegrowanych oraz rezultatów inicjatyw w zakresie zarządzania wiedzą w systemach zintegrowanych nabywa umiejętność dokonywania oceny i selekcji systemów TI dla określonego rodzaju działalności, zapoznaje się z przykładowym systemem zintegrowanym (IFS Application) oraz nabywa umiejętności w posługiwaniu się nim w zakresie gospodarki magazynowej i sprzedaży, nabywa umiejętność analizy i oceny ofert w zakresie analizy, projektowania, budowy i modernizacji systemów zintegrowanych, wykazuje się umiejętnościami przeprowadzenia analizy funkcjonowania systemów informacyjnych organizacji w podstawowych fazach działalności. Sylwetka absolwenta i uzyskane efekty kształcenia Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich Zarządzanie Wdrażaniem Zintegrowanych Systemów Informatycznych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wydział Zarządzania UW zgodne z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi systemami informatycznymi w oparciu o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania infrastrukturalne. str. 1

2 Tryb, forma, zakres tematyczny - studia prowadzone są w trybie zaocznym, trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele przeciętnie co dwa tygodnie. Czas trwania studiów - dwa semestry (zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele). Program studiów przewiduje łącznie 210 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, konwersatorium oraz laboratorium komputerowego. Kryteria zaliczenia - warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów. Język wykładowy język polski Sposób oceny zajęć przez słuchaczy - na zakończenie zajęć słuchacze wypełniają ankietę oceniającą zajęcia oraz wykładowców. 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI I WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 1 październik 2011 Liczba miejsc - minimum 30 osób Studia skierowane są do: menedżerów projektów, chcących uzyskać dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów informatycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycznych; specjalistów zaangażowanych we wdrażanie systemów informatycznych. Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie kolejności zgłoszeń oraz po spełnieniu wymogów formalnych. Studia skierowane są do osób mających wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Kandydat podczas rekrutacji zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), kserokopia dowodu osobistego, 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm, deklaracja płatności (wzór deklaracji do pobrania ze strony internetowej). termin składania dokumentów: od 1 czerwca 2011 r. do 20 września2011 r. Kandydaci składają komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym Wydziału Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa tel.: Adres: Dziekanat Studiów Podyplomowych: ul. Szturmowa 1/3, Warszawa, tel.: str. 2

3 Opłaty za studia: 1. opłata za I rok studiów: opłata jednorazowa 6000 zł 2. opłata za I rok studiów: opłata dwóch ratach 6400 zł (2x3200zł) 3. opłata za I rok studiów: opłata w ośmiu ratach 6600 zł (8x 825 zł) dodatkowa opłata: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł 3. PROGRAM STUDIÓW RAMOWY I SZCZEGÓŁOWY Program studiów uwzględniający przedmioty nauczania w poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, formy zajęć, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów: PROGRAM RAMOWY Nazwa przedmiotu / bloki tematyczne Liczba godzin I Blok Menedżerski 1 Miejsce systemów zintegrowanych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania 8 2 Czynniki globalizacyjne w gospodarce światowej 6 3 Zarządzanie projektami informatycznymi 12 4 Analiza i projektowanie systemów zintegrowanych 12 5 Selekcja i ocena systemów informatycznych: metodyka i weryfikacje 8 6 Wymiarowanie funkcjonalne rozwoju systemów zintegrowanych 8 7 Audyt i weryfikacja zintegrowanych systemów informatycznych 12 8 Zarządzania zmianą i czynnik ludzki we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania 12 9 Platformy korporacyjne integracji systemów zarządzania Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych 16 II Blok Informatyczny 1 Wdrożenie systemów zintegrowanych w cyklu życia systemów informatycznych 12 2 Zintegrowane systemy finansowe 8 3 Praktyczna eksploatacja zintegrowanych systemów zarządzania - IFS 16 4 Podstawowe problemy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych 12 5 Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania w projektach systemów 12 zintegrowanych 6 Business Intelligence Systems - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie 8 7 Praktyka wdrożeniowa na przykładzie hurtowni danych 12 8 Bezpieczeństwo systemów zintegrowanych 12 III Seminarium dyplomowe 12 Łącznie godzin: 210 str. 3

4 I Semestr PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Lp. Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ (forma) zajęć* 1 2 Miejsce systemów zintegrowanych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania Czynniki globalizacyjne w gospodarce światowej prof. dr hab. Witold Chmielarz dr Tomasz Parys 3 Zarządzanie projektami informatycznymi prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki dr Tomasz Parys 4 Analiza i projektowanie systemów zintegrowanych Czas trwania wykład 8 Prof. dr hab. Alojzy Nowak wykład 6 wykład 12 prof. dr. hab. Leszek Maciaszek, prof. dr hab. J. Kisielnicki konwersatorium 12 Sposób zaliczenia 5 Selekcja i ocena systemów informatycznych: metodyka i weryfikacje prof. dr hab. Witold Chmielarz wykład 8 6 Wymiarowanie funkcjonalne rozwoju systemów zintegrowanych dr. Beata Czarnacka Chrobot, prof.. dr hab. W. Chmielarz konwersatorium 8 7 Audyt i weryfikacja zintegrowanych systemów informatycznych dr inż. P. Krajewski, dr O. Szumski konwersatorium Zarządzania zmianą i czynnik ludzki we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania Wdrożenie systemów zintegrowanych w cyklu życia systemów informatycznych dr T. Parys, mgr M. Zborowski dr Jędrzej Wieczorkowski, dr Przemysław Polak, dr T. Parys wykład konwersatorium Zintegrowane systemy finansowe dr Arkadiusz Januszewski konwersatorium 8 Łącznie godzin: x 98 x II Semestr Lp. Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ (forma) zajęć* Czas trwania 1 Praktyczna eksploatacja zintegrowanych dr Oskar Szumski, dr Tomasz Parys, mgr Z. systemów zarządzania - IFS Misiak lab. komputerowe 16 2 Podstawowe problemy wdrożeniowe dr Tomasz Parys zintegrowanych systemów informatycznych dr inż. P. Krajewski konwersatorium 12 Zarządzanie jakością w procesie tworzenia 3 oprogramowania w projektach systemów mgr inż. Joanna Kubacz, dr O Szumski konwersatorium 12 zintegrowanych 4 Business Intelligence Systems - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie dr Arkadiusz Januszewski konwersatorium 8 5 Praktyka wdrożeniowa na przykładzie hurtowni danych dr Tomasz Jeruzalski konwersatorium 12 6 Bezpieczeństwo systemów zintegrowanych dr Damian Dziembek wykład 12 Sposób zaliczenia 7 Platformy korporacyjne integracji systemów dr hab. Ewa Ziemba, dr J. Rutkowska wykład 12 Skuteczność wdrażania gospodarczych wykład 8 dr Helena Dudycz, dr Mirosław Dyczkowski 16 systemów informatycznych 9 Seminarium dyplomowe seminarium 12 Łącznie godzin: x 112 x *np.: wykład, ćwiczenia, seminarium, warsztaty, konwersatorium, laboratorium str. 4

5 1. Miejsce systemów zintegrowanych w rozwoju systemów informatycznych zarządzania Charakterystyka podstawowych definicji i podziałów systemów informatycznych zarządzania, Strategie rozwoju systemów informacyjnych zarządzania: komplikacji architektury logicznej, technologii sieciowych, komplikacji architektury funkcjonalnej; Rozwój architektury logicznej systemów i charakterystyka poszczególnych rodzajów systemów; Rozwój architektury sieciowe i charakterystyka zastosowań gospodarczych poszczególnych systemów; Rozwój architektury funkcjonalnej systemy zintegrowane i charakterystyka poszczególnych rodzajów systemów zintegrowanych; Integracja w rozwoju systemów; Systemy zintegrowane w Polsce i na świecie przegląd statystyk. Pozyskanie wiedzy o powstaniu, rozwoju i podstawowych mechanizmach funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych. Zrozumienie mechanizmów integracyjnych w rozwoju systemów informacyjnych zarządzania i ich roli w innowacyjnym rozwoju gospodarki. Poznanie podstawowych rodzajów systemów zintegrowanych oraz ich występowania w Polsce, na tle tendencji światowych. 2. Zarządzanie projektami informatycznymi Projekt, a przedsięwzięcie i program, Zarządzanie projektami definicje, Zarządzanie projektami a zarządzanie projektami informatycznymi, Cechy charakterystyczne zarządzania projektami informatycznymi, Cykl życia projektu, Etapy rozwoju zarządzania projektami i ich charakterystyka szczegółowa, Instytucjonalne problemy prowadzenia projektów informatycznych (struktury organizacyjne, zasady ich projektowania i wykorzystania w procesie zarządzania projektami informatycznymi), Komunikacja w zespołach projektujących system, zasady kierowania projektem, Rola kierownika zespołu projektowego w projekcie, Style kierowania i ich wpływ na organizacje pracy i rozwiązywanie problemów w trakcie trwania projektu, Organizacja pracy kierowania złożonymi przedsięwzięciami. Nabycie przez studenta wiedzy o podstawowych zasadach i procedurach rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Poznanie podstawowych etapów i zasad tworzenia projektu i zarządzania nim. Pozyskanie praktycznych wskazówek dotyczących identyfikacji potencjalnych konfliktów w trakcie wykonania projektu i sposobów ograniczania negatywnych skutków tych konfliktów. Uzyskanie wiedzy o roli czynnika ludzkiego w zarządzaniu projektami. 3. Analiza i projektowanie systemów zintegrowanych Charakterystyka cyklu życia systemu informatycznego, Klasyczne techniki gromadzenia informacji o organizacji, Typologia i charakterystyka metod analizy i projektowania, Charakterystyka metod strukturalnych i obiektowych oraz ich analiza porównawcza, Analiza i projektowanie w tworzeniu i implementacji systemów zintegrowanych, Narzędzia wspomagające analizę i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych, Charakterystyka wybranych narzędzi wspomagających analizę i projektowanie systemów zintegrowanych, str. 5

6 Kierunki rozwoju analizy i projektowania systemów zintegrowanych, Płaszczyzny korporacyjne w rozwoju systemów zintegrowanych. Zapoznanie studenta z zasadami rozwoju systemów informatycznych zarządzania i metodykami kształtowania tego rozwoju: strukturalną i obiektową. Identyfikacja specyfiki analizy, projektowania i wdrażania systemów zintegrowanych. Zapoznanie z działaniem narzędzi wspomagających czynności analizy w automatyzacji projektowania system informatycznego. 4. Selekcja i ocena systemów informatycznych: metodyka i weryfikacje Rola i miejsce selekcji i oceny systemów informatycznych w postępowaniu przedwdrożeniowym i wdrożeniowym, Procedura selekcji i oceny we wdrożeniu systemu zintegrowanego, Metodyki oceny porównawczej systemów informatycznych: punktowe, relacyjne, funkcjonalne. Charakterystyka przykładowych metod, Przykład zastosowania metody punktowej i metody relacyjnej (AHP/ANP T. Saaty); Problemy selekcji i oceny systemów informatycznych i sposoby ich rozwiązania analiza przypadków. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metodyki oceny jakości systemów informatycznych z punktu widzenia klienta. Nabycie umiejętności tworzenia kryteriów oceny zróżnicowanych systemów informatycznych (w tym: zintegrowanych) oraz przeprowadzania analiz projakościowych w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć innowacyjnych. 5. Wymiarowanie funkcjonalne rozwoju systemów zintegrowanych Charakterystyka przedsięwzięć rozwojowych systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Wymiarowanie w inżynierii oprogramowania problematyka wymiarowania w ujęciu teoretycznym, wybrane formalne podejścia do wymiarowania w inżynierii oprogramowania), Wymiarowanie zakresu funkcjonalnego systemów oprogramowania (zakres funkcjonalny systemów i zasady jego wymiarowania, Wybrane metodyki wymiarowania wady i zalety), Ocena funkcjonalna przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagającego zarządzanie (założenia, modele, zastosowania, analiza przypadku). Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności oceny przedsięwzięć rozwojowych związanych z tworzeniem oprogramowania. Pozyskanie wiedzy o metodach z tego zakresu i oryginalnych rozwiązaniach pojawiających się obecnie w sferze naukowej. Obserwacja weryfikacji zastosowania tych metodyk na wybranych przykładach. 6. Audyt i weryfikacja zintegrowanych systemów informatycznych Wprowadzenie do audytu i weryfikacji przedstawienie roli i miejsca w cyklu życia systemu informatycznego. Omówienie celów i faz audytu systemów informatycznych. Charakterystyka weryfikacji funkcjonalnej, zależności czasowych, czynnika ludzkiego oraz aspektów technicznych. Cele i fazy audytu systemów. Metody i standardy prowadzenia audytów. Wytyczne audytu systemów informatycznych. Audyt a jakość systemów str. 6

7 informatycznych. Korzyści i problemy związane z audytem systemów. Poszerzone informacje o metodach weryfikacji i audytu: ABCD Checklist oraz standardy ISACA. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu audytu i weryfikacji systemów. Pozyskanie wiedzy o metodach i standardach z tego zakresu. Umiejętność umiejscowienia audytu i weryfikacji w cyklu życia systemu oraz w procesie zapewnienia jakości. 7. Zarządzania zmianą i czynnik ludzki we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania Wprowadzenie do zarządzania zmianą definicja zmiany i przesłanki jej wprowadzania. Komunikacja w procesie zmiany i jej znaczenie w procesie zarządzania zmianą. Rodzaje zmian oraz różne metody podejścia do zmiany (Teoria O i E). Osiąganie gotowości zmiany oraz działania wspomagające (analiza poszczególnych kroków procesu osiągania gotowości do zmiany. Podstawowe błędy popełniane w procesie osiągania gotowości do zmiany oraz metody ich eliminacji. Wdrożenie zmiany oraz podstawowe etapy tego procesu. Strategie wdrażania zmian. Czynnik ludzki w procesie zmian w organizacji. Etapy reakcji na zmian. Zjawisko oporu wobec zmian (fazy oporu wobec zmian, metody i techniki osłabiania oporu czynnika ludzkiego wobec zmian). Metody identyfikacji czynników oporu wobec zmian oraz budowanie tzw. mapy zaangażowania. Model pola sił K. Lewina oraz jego zastosowanie w wyznaczaniu czynników hamujących i wspierających zmianę. Podstawowe zasady doboru ludzi do projektu wdrożeniowego pod kątem ich predyspozycji do akceptacji zmiany i oporu wobec zmian. Student poznaje podstawowe zagadnienia związane z procesem wprowadzania zmiany do organizacji. Zostaje zapoznany z wymogami przygotowania organizacji i jej personelu do zmiany. Zostaną mu przedstawione zasadnicze zagadnienia związane ze zjawiskiem oporu wobec zmian, identyfikowaniem jego przejawów, oraz sposobami ich eliminowania. 8. Wdrożenie systemów zintegrowanych w cyklu życia systemów informatycznych Pojęcie cyklu życia systemu informatycznego. Wdrożenia jako etap cyklu życia wprowadzania systemu informatycznego do organizacji. Cykl życia systemu w zależności od rodzaju systemu. Specyfika cyklu życia systemu zintegrowanego.. Modele cyklu życia systemu podstawowe cechy każdego z nich, wady i zalety oraz podobieństwa i różnice. Organizacja procesu wdrożenia systemu informatycznego, projekt i zespół wdrożeniowy, wybrane aspekty zarządzania projektem wdrożenia systemu informatycznego. Znaczenie implementacji systemu w kontekście faz po niej następujących. Prezentacja modelu wdrożenia systemu oparta o koncepcję i badania M. Schindlera. Podstawowe błędy popełniane podczas wdrożenia i ich skutki dla efektywnego użytkowania systemu. Charakterystyka podstawowych metodyk wdrożeniowych zarówno uniwersalnych jak i firmowych poszczególnych dostawców systemów. str. 7

8 zapoznanie studentów z miejscem procesu implementacji w cyklu życia systemu oraz uświadomienie podstawowych związków istniejących między poszczególnymi etapami. Studentowi przedstawione zostają podstawowe aspekty związane z funkcjonowaniem projektu wdrożeniowego. 9. Zintegrowane systemy finansowe Istota systemu informatycznego w rachunkowości i finansach, Wymogi stawiane przez ustawę systemom informatycznym wspomagającym zakres rachunkowości i finansów. Bezpieczeństwo i metody ochrony danych w systemach informatycznych rodzaje zagrożeń systemów informatycznych, prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów, polityka bezpieczeństwo i system ochrony informatycznego systemu rachunkowości finansów. Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zakres rachunkowości i finansów. kryteria wyboru i atestacja oprogramowania FK, Ocena przydatności systemu FK, Zgodność systemów z wymogami ustawy, wdrożenia wybranego rozwiązania, Praktyczne zastosowanie wybranego systemu FK przeznaczenie programu i jego walory techniczne, środowisko programu, struktura sytemu, podstawowe funkcje programu. Wady i zalety zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości. Student zapoznany zostaje z problematyką systemów klasy FK oraz podstawowymi aspektami praktycznymi ich wykorzystania w rachunkowości. Uzyskanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w tworzeniu i posługiwaniu się systemami finansowo-księgowymi. Znajomość zasad funkcjonowania, regulacji prawnych i dostępnych na rynku ofert zintegrowanych, finansowych systemów informatycznych. Przybliżenie słuchaczowi zakresu zastosowania systemów informatycznych we wspomaganiu rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwie. 10. Praktyczna eksploatacja zintegrowanych systemów zarządzania IFS Praktyczna eksploatacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na przykładzie modułu dystrybucja pakietu IFS. Definiowanie danych podstawowych dla kontrahentów (dostawców i odbiorców), definiowanie lokalizacji magazynowych oraz grup asortymentowych dla kupowanych sprzedawanych towarów. Definiowanie pozycji magazynowych i przyporządkowanie ich do grup asortymentowych. Przygotowanie zapytania ofertowego o zamówienie z wprowadzeniem danych o produkcie i dostawcy. Przyjęcie nadesłanych ofert, analiza oraz przygotowanie zamówienia. Przyjęcie dostawy oraz przeprowadzenie kontroli jakości. Zdefiniowanie pozycji sprzedaży, wystawianie dokumentów wydania z magazynu, przyjęcie płatności oraz wysłanie towaru. Definiowanie statusów poszczególnych operacji w systemie oraz ich rodzaje i wpływ na inne elementy Student zostaje zapoznany z praktyczną obsługą systemu zintegrowanego. Poznaje mechanizmy pracy z systemem, zasady wprowadzania danych i ich weryfikacji, definiowania statusu poszczególnych operacji. Poznaje proces zamawiania, magazynowania oraz sprzedaży przez pryzmat poszczególnych funkcji systemu. str. 8

9 11. Podstawowe problemy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych Definicja projektu wdrożeniowego oraz podstawowe wymogi budowania zespołu wdrożeniowego z pespektywy doboru jego pod kątem problemów związanych z niewłaściwym ich doborem. Wprowadzenie do problematyki problemów wdrożeniowych pod kątem czynników ryzyka oraz czynników powodzenia projektów wdrożeniowych. Definicja barier wdrożeniowych oraz ich klasyfikacja. Prezentacja podstawowych przejawów barier wdrożeniowych na podstawie badań empirycznych prowadzonych w organizacjach gospodarczych. Prezentacja metod przezwyciężania występowania barier oraz minimalizacji skutków w przypadku wystąpienia. Analiza praktycznych przypadków z praktyki gospodarczej. Zapoznanie studenta z zasadami budowy zespołu wdrożeniowego pod kątem skutecznej jego pracy. Przedstawione zostaną bariery wdrożeniowe oraz najczęściej występujące w praktyce przejawy ich występowania. Studentom zaprezentowane zostają także wyniki badań nad występowaniem barier wdrożeniowych. 12. Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania w projektach systemów zintegrowanych Problemy jakości oprogramowania. (procesy i produkty programowe, koncepcja jakości. Jakość produktów programowych (atrybuty jakości produktów programowych modele jakości produktów programowych problemy oceny jakości technicznej oprogramowania kluczowe atrybuty modelu Jakość procesów programowych zarządzanie jakością procesów programowych przegląd metod oceny i doskonalenia procesów programowych wybór modelu oceny konfrontacja modeli oceny i doskonalenia procesów przy wykorzystaniu schematu porównawczego MCS zalety oraz wady certyfikacji i doskonalenia procesów. Relacje między procesami a produktami programowymi. Wpływ procesów na atrybuty jakości produktów programowych wyróżniane w modelu GMSPQ procesu versus produkty. Modułowość systemu zintegrowanego i wynikające z tego faktu problemy standaryzacji oprogramowania i integracji poszczególnych modułów. Student zostaje zapoznany z problematyka zapewnienia jakości oprogramowania przy tworzeniu zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Przybliżone zostaną studentowi wady i zalety certyfikacji i doskonalenia procesów wytwarzania oprogramowania oraz podstawowe modele z tego zakresu. 13. Business Intelligence Systems - wartość informacji oraz ich interpretacji w biznesie Stan i perspektywy rozwoju komputerowego wspomagania decyzji w organizacji: podstawowe, pojęcia i typologie związane z systemami wspomagania decyzji, genealogia i rozwój systemów Business Intelligence, Zasady budowy i wdrażania systemów Business Intelligence na potrzeby organizacji, Wartość Informacji w systemach Business Intelligence, Przykładowe funkcjonalności systemu typu Business Intelligence, Architektura systemu Business Intelligence, Interaktywne przetwarzanie analityczne: geneza powstania i założenia, Interpretacja Informacji złożonej w systemach BI, Architektura i klasy narzędzi BI, Przegląd str. 9

10 wybranych narzędzi BI, Eksploracja danych (data mining): pojęcia i metody, przegląd narzędzi, zastosowania, Zastosowania systemów Business Intelligence, Kierunki rozwoju systemów Business Intelligence. Uzyskanie wiedzy o typowych systemach typu Business Intelligence, ich miejsca w rozwoju systemów informacyjnych zarządzania oraz roli, jaką odgrywają we współczesnym świecie. Poznanie teoretyczne właściwości podstawowych narzędzi BI oraz na wybranych przykładach sposobów ich wykorzystania. 14. Praktyka wdrożeniowa na przykładzie hurtowni danych Pojęcie hurtowni danych i podstawowe różnice względem baz danych. Generowanie raportów Generowanie raportów, analizowanie informacji w nich zawartych oraz zarządzanie danymi historycznymi jako podstawowy zakres funkcjonalności systemów opartych o hurtownie danych. Hurtownia danych pozwalających na generowanie dowolnych raportów dotyczących wszystkich przekrojów działalności przedsiębiorstwa. Rola hurtowni danych w systemach wspomagających zarządzanie, Specyfika wdrożeń systemów opartych o hurtownię danych, Procedura wdrożeń systemu hurtowni danych, Analiza przypadku wdrożenia systemu hurtowni danych, Problemy wdrożeniowe i eksploatacyjne hurtowni danych. Wady i zalety wdrożenia hurtowni danych w analizowanym przypadku. Kierunki rozwoju systemów hurtowni danych. Zdobycie podstawowej wiedzy na specyfiki wdrożeń systemów opartych o hurtownię danych.. Poznanie procedury wdrożeń systemów hurtowni danych, problemów związanych z ich wdrożeniem oraz sposobów ich rozwiązania. Zrozumienie zasad praktycznych wdrożeń systemów hurtowni danych oraz zarządzania tym procesem. 15. Bezpieczeństwo systemów zintegrowanych Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów zintegrowanych. Polityka bezpieczeństwa, charakterystyka podstawowych zagrożeń, normy i zalecenia, klasy bezpieczeństwa systemów komputerowych, podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochrony mechanizmy uwierzytelniania, strategie autoryzacji i kontroli dostępu mechanizmy podnoszenia stopnia dostępności informacji (redundancja komponentów, archiwizacja i kopie). Elementy kryptografii (szyfry symetryczne szyfry asymetryczne zarządzanie kluczami (PKI) funkcje skrótu i podpis cyfrowy uwierzytelnianie kryptograficzne narzędzia prawne aspekty wykorzystania kryptografii Bezpieczeństwo aplikacji użytkowych i usług: bezpieczne środowisko aplikacyjne problemy ochrony popularnych usług aplikacyjnych (WWW, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe). Środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie, Interfejs usług bezpieczeństwa kerberos GSSAPI SASL PAM bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie Zarządzanie bezpieczeństwem: (monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS) narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne) procedury reagowania, dokumentowanie incydentów. str. 10

11 Zdobycie podstawowej wiedzy na temat polityki i technik bezpieczeństwa informacji. Poznanie ogólnych zasad kryptografii i możliwości ich wykorzystania w aplikacjach gospodarczych. Zrozumienie zasad zarządzania bezpieczeństwem organizacji oraz stosowania ich w praktyce. 16. Platformy korporacyjne integracji systemów Metody integracji systemów, Platformy korporacyjne w integracji systemów, Platformy korporacyjne w rozwoju koncepcji opartych na wiedzy, Stan i perspektywy rozwoju organizacji opartych na wiedzy, Zarządzanie wiedzą jako strategiczna kompetencja organizacji opartych na wiedzy, Identyfikacja poznawczo-metodologiczna technologii wspierających zarządzanie wiedzą, Koncepcja zintegrowanego środowiska informatycznego na potrzeby organizacji opartych na wiedzy, Budowa i wdrażanie portalu korporacyjnego na potrzeby organizacji opartych na wiedzy koncepcja metodyki, Rozwiązania praktyczne tworzenia portali korporacyjnych analiza przypadku. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zastosowań platform korporacyjnych w integracji systemów informatycznych. Zrozumienie procesu zarządzania wiedza organizacji i miejsca i roli platform korporacyjnych w tym zakresie. Poznanie metod budowy portali korporacyjnych na wybranym przykładzie oraz metodyki jego wdrożenia. 17. Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych Proefektywnościowe podejście do zarządzania i realizacji przedsięwzięć informatycznych, Podstawowe problemy pomiaru i oceny skuteczności przedsięwzięć informatycznych, Charakterystyka wybranych metod oceny efektywności, Przykłady zastosowania wybranych metod badania efektywności do oceny przedsięwzięć rzeczywistości gospodarczej: wstępne szacowanie nakładów przedsięwzięcia informatycznego poprzez analizę oferty rynkowej metodami kosztów celu, monitorowanie kosztów i efektów przedsięwzięcia podczas jego realizacji z użyciem metody wartości uzyskanej, ocena efektywności inicjowanego przedsięwzięcia integracyjnego, ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego tradycyjnymi i dedykowanymi metodami finansowymi, ocena efektywności przedsięwzięcia informatycznego metodami finansowymi i metodą jakościową. Zdobycie praktycznej wiedzy o sposobach i metodach pomiaru i oceny efektywności ekonomicznej zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu organizacją. Identyfikacja problemów występujących w tym procesie i specyfikacja metod przeciwdziałania im. Rozumienie konieczności wykorzystywania tego narzędzia w codziennej praktyce gospodarczej. str. 11

12 18. Czynniki globalizacyjne w gospodarce światowej Zarys globalizacji gospodarki, Historyczne tło procesów globalizacji, Istota i przejaw procesów globalizacji, Czynniki technologiczne, Pojęcia podstawowe wyjaśniające proces globalizacji, ekonomiczne i polityczne globalizacji, Warunki globalizacji gospodarki (rozwój technologii komunikacji, liberalizacja handlu międzynarodowego, redukcja barier i przepływu towarów i kapitału), Integracja gospodarcza państw UE, kluczowe czynniki powodzenia strategii globalnej, instrumenty polityki globalnej, konkurencja na rynkach globalnych, skutki globalizacji, Światowe tendencje a sytuacja Polski. Uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat czynników globalizacyjnych. Nabycie umiejętności identyfikacji wpływu technologii, czynników ekonomicznych i politycznych na procesy globalizacyjne. Zapoznanie z procesami globalizacyjnymi w Polsce na tle tendencji światowych. 4. IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI PROGRAMU: Pracownicy i doktoranci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz, prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, dr Oskar Szumski, dr Tomasz Parys, dr Jolanta Rutkowska mgr Zbigniew Misiak. Specjaliści spoza Wydziału Zarządzania UW dr Tomasz Jeruzalski Wydział Nauk Ekonomicznych UW, dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, mgr inż Joanna Kubacz Innovation Technology Group SA (ITG SA) dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. Ewa Ziemba Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, Akedemii Ekonomicznej w Katowicach, dr inż. Piotr Krajewski - Senior Business Konsultant w IFS Poland, dr inż. Damian Dziembek Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, dr Arkadiusz Januszewski Wydział Zarządzania, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, prof. dr Leszek Maciaszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Macquarie University, Australia), dr Jędrzej Wieczorkowski Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, SGH, dr Przemysław Polak - Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, SGH. dr Beata Czarnacka -Chrobot - Katedra Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii, SGH. str. 12

13 Kwalifikacje kluczowych osób w projekcie: Prof. dr hab. Witold Chmielarz zainteresowania skupiają się wokół metod oceny i selekcji systemów informatycznych, obecnie głownie serwisów internetowych oraz problemów wdrażania systemów informatycznych. Profesor, od blisko 30 lat pracujący na Wydziale Zarządzania UW, poprzednio w IBS PAN, a równolegle przez 9 lat w firmach informatycznych przy analizie, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Liczne publikacje ponad 200, szerokie kontakty dzięki uczestnictwu w licznych konferencjach w Polsce i za granicą, realizacja wielu projektów badawczych z zakresu zastosowań Informatyki w zarządzaniu. Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki zainteresowania dotyczą systemów informacyjnych zarządzania oraz teorii zarządzania. Wybitny profesor od wielu lat pracujący na Wydziale Zarządzania UW oraz czasowo na WNE UW, SGH, SGGW, Politechnice Warszawskiej, IBS PAN i wielu uczelniach prywatnych. Świetny dydaktyk, liczne publikacje polsko i obcojęzyczne ponad z zakresu systemów informatycznych w zarządzaniu. Długoletnia współpraca z organizacjami gospodarczymi np. OBRI, CPiZI i organizacjami rządowymi. Bardzo dobre kontakty z zagranicą, redakcja międzynawowych publikacji. Prof. dr hab. Leszek Maciaszek - zainteresowania koncentrują się na teoretycznym rozwoju metod analizy i projektowania systemów informatycznych oraz praktycznej ich implementacji. Wybitny profesor uczelni zagranicznych (ostatnio Macquaire University Sydney) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierownik Instytutu Informatyki). Świetny dydaktyk, autor wielu (ponad 140) publikacji m.in. w Addison- Wesley i Prentice Hall. Aktywny organizator konferencji międzynarodowych nt. inżynierii systemów informatycznych zarządzania. Przez szereg lat jako doradca współpracuje z firmami informatycznymi w realizacji projektów IT w Polsce i za granica. Prof. dr hab. Alojzy Nowak zainteresowania koncentrują się na międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz rynku kapitałowym. Wybitny profesor, wieloletni i obecny Dziekan Wydziału Zarządzania UW, laureat wielu nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i zagranicą, autor lub współautor kilkudziesięciu podręczników i ponad 300 artykułów w renomowanej prasie naukowej. Bogate kontakty naukowe w kraju i za granicą. Głębokie zrozumienie znaczenia rozwoju informatyki dla procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej. Dr hab. Ewa Ziemba jej główne zainteresowania to platformy korporacyjne i inteligentne systemy wspomagania zarządzania. Pracownik Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ponad 50 publikacji badawczych, udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, udział w projektach krajowych i międzynarodowych. Wieloletnia praktyka - 16 lat projektowania systemów finansowo-księgowych, sprzedaży, kadrowo-płacowych w firmie Info-Logic, obecnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Elementów Złącznych S.A. Dr Beata Czarnacka-Chrobot jej główne zainteresowania to - analiza opłacalności biznesowej przedsięwzięć oraz projektowania systemów informatycznych. Doktor pracujący w SGH, w trakcie otwartego przewodu habilitacyjnego nt. wymiarowania funkcjonalnego przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie. W dorobku posiada ponad 50 artykułów i 1 monografia. Współpracowała jako szkoleniowiec z Oracle Polska i Bankier S.A jako analityk systemowy. Dr Damian Dziembek interesuje się głównie wdrażaniem teleinformatyki, administrowaniem sieciami komputerowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa systemów zintegrowanych. Absolwent Politechniki Częstochowskiej (Informatyka) i AE w Krakowie (finanse i bankowość). Pracownik naukowo-dydaktyczny str. 13

14 Politechniki Częstochowskiej. Ponad 15 publikacji. Konsultant, doradca, główny informatyk firm częstochowskich, obecnie główny informatyk w PSS Społem Jedność. Dr Helena Dudycz jej zainteresowania skupione są wokół wizualizacji w zarządzaniu obiektami gospodarczymi oraz pomiarem efektywności przedsięwzięć informatycznych. Autorka ponad 100 publikacji, adiunkt w Katedrze Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletnia praktyka dydaktyczna i naukowo-badawcza w roli nauczyciela akademickiego na wszystkich formach i rodzajach studiów, audyty i ewaluacje systemów oraz projektów prowadzone na rzecz organów państwowych i firm prywatnych. Dr Mirosław Dyczkowski zainteresowania to problemy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych oraz efektywność systemów informatycznych. Wykładowca UE we Wrocławiu - wieloletnia praktyka dydaktyczna i naukowo-badawcza na wszystkich formach i rodzajach studiów (w tym podyplomowych i MBA prowadzonych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), ponad 190 publikacji, wieloletnia działalność w roli konsultanta wdrożeniowego w zakresie logistyki i dystrybucji (międzynarodowy certyfikat wystawiony przez firmę JBA), kierownika projektów wdrożeniowych systemów klasy MRPII/ERP, dyrektora ds. konsultingu, wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne prowadzenia złożonych projektów informatycznych systemów klasy MRPII/ERP, kwalifikacje w zakresie pomiaru i oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych (członek Izby Rzeczoznawców PTI nr 051, niezależny konsultant w zakresie zastosowań IT w biznesie). Dr Arkadiusz Januszewski interesuje się komputerowo wspomaganymi, zintegrowanymi systemami rachunku kosztów działań i komputerowo wspomaganymi systemami controllingu i rachunkowości zarządczej. Adiunkt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, liczne publikacje w tym książkowe (PWN). Równolegle rozległa praktyka w analizie, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych (głównie finansowo-księgowych) dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dr Tomasz Jeruzalski główne zainteresowania to bazy i hurtownie danych oraz projektowanie przy pomocy systemu Aris. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, liczne publikacje. Bogata praktyka zawodowa udział w projektach z zakresu wdrażania hurtowni danych (SAS Institute), kierownik projektu wdrażania systemu Syriusz i innych. Dr Piotr Krajewski główne zainteresowania to wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i audyt systemów informatycznych. Konsultant biznesowy pracujący w IFS Poland z wieloletnią praktyką w konsultingu przedsprzedaży, wdrożeniach systemów zintegrowanych i szkoleniach. Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktorat nt. rozwiązywania problemów wdrożeniowych systemów informatycznych na Wydziale Zarządzania UW, 15 artykułów naukowych, od wielu lat prowadzi zajęcia z obsługi systemów zintegrowanych (IFS i BaaNIV), wdrożeń systemów informatycznych i audytu na różnych rodzajach studiów głownie magisterskich i podyplomowych. Dr Tomasz Parys jego zainteresowania koncentrują się na problemach wdrożeniowych informatycznych systemów zintegrowanych i zarządzaniu informacją. Pracownik Wydziału Zarządzania UW i SGGW, ponad 60 publikacji naukowych, współredakcja 4 monografii, udział w licznych konferencjach naukowych. Ukończone Studia Podyplomowe z zakresu Informatyki. Praca w projektach wdrożeniowych systemu MOVEX. Dr Przemysław Polak interesuje się przede wszystkim wdrożeniami systemów zintegrowanych. Pracownik dydaktyczno-badawczy SGH, ponad 50 publikacji, głownie na temat zintegrowanych systemów zarządzania, str. 14

15 liczne staże zagraniczne. Uczestniczył w pracach programistycznych przy realizacji systemu ekspertowego nadzorującego proces produkcyjny. Dr Jolanta Rutkowska główne zainteresowania to modelowanie systemów gospodarczych. Pracownik Wydziału Zarządzania UW oraz WAT, kilka publikacji naukowych, bogate doświadczenie dydaktyczne. Dr Oskar Szumski zainteresowania skupiają się na problemach wdrożeniowych systemów zintegrowanych oraz rozwoju systemów e-government (szczególnie e-procurement). Pracownik Wydziału Zarządzania, ponad 15 publikacji (w tym 1 książka), kierownik dwóch rodzajów studiów podyplomowych, wieloletnia praca dydaktyczna, wykłady po polsku i angielsku. Udział we wdrożeniu systemu zintegrowanego jako koordynator IT w N.V. Organon Oddział W Warszawie. Dr Jędrzej Wieczorkowski główne zainteresowania koncentrują się wokół funkcjonowania zintegrowanych systemów informatycznych i zarządzania projektami informatycznymi. Adiunkt SGH, wieloletnia praktyka dydaktyczna i badawcza w zakresie głownie wdrażania systemów informatycznych Zarządzania. Liczne publikacje (najważniejszych ponad 30) i uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownik, współpracownik i konsultant wielu przedsięwzięć z zakresu analizy, projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych jako analityk, projektant, wdrożeniowiec, konsultant. Mgr inż. Joanna Kubacz jej główne zainteresowania to testowanie i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Specjalista (kierownik projektu oraz kierownik procesu testowania) w firmie ITG S.A. (HP), pracujący od wielu lat w kolejnych firmach informatycznych. Praktyk współpracujący dydaktycznie z Wydziałem Zarządzania UW oraz uprzednio z Politechniką Warszawską, ponad 10 publikacji. Liczne certyfikaty. Mgr Zbigniew Misiak jego główne zainteresowania koncentrują się wokół problemów modelowania procesów gospodarczych oraz metod usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie. Doktorant Wydziału Zarządzania UW, sześć publikacji naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i angielsku. Pracownik firmy informatycznej BOC GmBh, wdrażający jej produkty na rynku polskim, specjalista od programu Adonis i Adoscore. str. 15

16

17

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Folder informacyjny studiów podyplomowych. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Kierownik studiów Tomasz Domański Profil słuchacza: Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo