POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Gościeradów ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW NR 120/2013 Z DNIA 9 kwietnia 1013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Niniejszy dokument zgodny jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U )

2 Strona 2 z 36 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Postanowienia ogólne... 4 III. Organizacja przetwarzania danych osobowych... 6 IV. Infrastruktura przetwarzania danych osobowych... 9 V. Struktura zbiorów danych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych VI. Strategia zabezpieczenia danych osobowych (działania niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych) VII. Przeglądy polityki bezpieczeństwa i audyty systemu VIII. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych IX. Postępowanie w przypadku klęski żywiołowej 36 X. Postanowienia końcowe.. 37

3 Strona 3 z 36 I. Wstęp Polityka bezpieczeństwa zwana dalej Polityką określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Administratora Danych dla zapewnienia ochrony danych osobowych zawartych w systemie informatycznym w wewnętrznej sieci intranetowej oraz zbiorach danych zapisanych w postaci dokumentacji papierowej w Urzędzie Gminy Gościeradów. Administrator Danych, deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań koniecznych do zapobiegania zagrożeniom, m. in. takim jak: 1) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu, jak np. pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, kradzież, włamanie, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej; 2) niewłaściwe parametry środowiska, zakłócające pracę urządzeń komputerowych (nadmierna wilgotność lub bardzo wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego i inne); 3) awarie sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne naruszenia ochrony danych, niewłaściwe działanie serwisantów, w tym pozostawienie serwisantów bez nadzoru, a także przyzwolenie na naprawę sprzętu zawierającego dane poza siedzibą Administratora Danych; 4) podejmowanie pracy w systemie z przełamaniem lub zaniechaniem stosowania procedur ochrony danych, np. praca osoby, która nie jest upoważniona do przetwarzania, próby stosowania nie swojego hasła i identyfikatora przez osoby upoważnione; 5) celowe lub przypadkowe rozproszenie danych w Internecie z ominięciem zabezpieczeń systemu lub wykorzystaniem błędów systemu informatycznego Administratora Danych; 6) ataki z Internetu; 7) naruszenia zasad i procedur określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, związane z nieprzestrzeganiem procedur ochrony danych, w tym zwłaszcza: - niezgodne z procedurami zakończenie pracy lub opuszczenie stanowiska pracy (nieprawidłowe wyłączenie komputera, niezablokowanie wyświetlenia treści pracy na ekranie komputera przed tymczasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie po zakończeniu pracy nieschowanych do zamykanych na klucz szaf dokumentów zawierających dane osobowe, niezamknięcie na klucz pokoju po jego opuszczeniu), - naruszenie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich przetwarzanie, - ujawnienie osobom nieupoważnionym procedur ochrony danych stosowanych u Administratora Danych,

4 Strona 4 z 36 - ujawnienie osobom nieupoważnionym danych przetwarzanych przez Administratora Danych, w tym również nieumyślne ujawnienie danych osobom postronnym, przebywającym bez nadzoru lub niedostatecznie nadzorowanym w pomieszczeniach Administratora Danych, - niewykonywanie stosownych kopii zabezpieczających, - przetwarzanie danych osobowych w celach prywatnych, - wprowadzanie zmian do systemu informatycznego Administratora Danych i instalowanie programów bez zgody Administratora Systemu Informatycznego. II. Postanowienia ogólne 1. Definicje Ilekroć w polityce bezpieczeństwa jest mowa o: 1) Administratorze Bezpieczeństwa Informacji /ABI/ rozumie się przez to osobę, której Administrator Danych powierzył pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującą stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przeprowadzająca kontrole w zakresie określonym regulacjami wewnętrznymi Administratora Danych, 2) Administratorze Danych rozumie się przez to Wójta Gminy Gościeradów, 3) Administratorze Systemu Informatycznego /ASI/ rozumie się przez to osobę zarządzającą systemem informatycznym w którym przetwarzane są dane osobowe, 4) haśle rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym, 5) identyfikatorze użytkownika rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 6) integralności danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, 7) odbiorcy danych rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: - osoby, której dane dotyczą, - osoby upoważnionej do przetwarzania danych, - przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy, - podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, - organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są

5 Strona 5 z 36 udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem, 8) osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych rozumie się przez to osobę, która upoważniona została do przetwarzania danych osobowych przez Wójta na piśmie, 9) pomieszczeniach rozumie się przez to budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń określone przez Administratora Danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz gromadzone w formie dokumentacji papierowej 10) poufności danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom, 11) przetwarzaniu danych rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 12) przetwarzającym rozumie się przez to podmiot, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zawieranej zgodnie z art. 31 ustawy, 13) raporcie rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych, 14) rozliczalności rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 15) rozporządzeniu rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024), 16) sieci publicznej rozumie się przez to sieć publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz. 852 ze zm.), 17) sieci telekomunikacyjnej rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, 18) serwisancie rozumie się przez to firmę lub pracownika firmy zajmującej się sprzedażą, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego, 19) systemie informatycznym rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych; w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną Administratora Danych, 20) teletransmisji rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 21) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

6 Strona 6 z Cel 22) uwierzytelnianiu rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu, 23) użytkowniku rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło, 24) zbiorze danych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnym według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Gościeradów ma na celu zabezpieczenie danych osobowych zarówno tych przetwarzanych w systemie informatycznym jak i poza nim. Realizowane jest to poprzez wykonanie obowiązków wynikających z ustawy i rozporządzenia. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe jest podpięty do publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internet), wymagana jest ochrona na poziomie wysokim zgodnie z 6 rozporządzenia. Niniejszy dokument opisuje niezbędny do uzyskania tego bezpieczeństwa zbiór procedur i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 3. Zakres stosowania 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa dotyczy zarówno danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny jak i w systemie informatycznym. 2. Procedury i zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zarówno zatrudnionych, jak i innych, np. wolontariuszy, praktykantów, stażystów. III. Organizacja przetwarzania danych osobowych 1. Administrator Danych Administrator danych realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 1) podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przede wszystkim zmian w obowiązującym prawie, organizacji Administratora Danych oraz technik zabezpieczenia danych osobowych; 2) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych w określonym indywidualnie zakresie, odpowiadającym zakresowi jej obowiązków; 3) odwołuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 4) wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz określa zakres jego zadań i czynności; 5) wyznacza ASI jako właściwego do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałej dokumentacji z zakresu ochrony danych;

7 Strona 7 z 36 6) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji /ABI/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 1) sprawuje nadzór nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, a także organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, 2) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych, 3) koordynuje wewnętrzne audyty przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 4) nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom, 5) nadzoruje przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych do GIODO, 6) zatwierdza wzory dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywane przez komórki organizacyjne Administratora Danych, 7) nadzoruje prowadzenie ewidencji i innej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez Administratora Systemu Informatycznego, 8) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 9) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia systemu informatycznego, 10) przygotowuje materiały szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzi szkolenia osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych, 11) w porozumieniu z Administratorem Danych na czas nieobecności (urlop, choroba) wyznacza swojego zastępcę. 3. Administrator Systemu Informatycznego /ASI/ Administrator Systemu Informatycznego realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym Administratora Danych, w tym zwłaszcza: 1) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora, 2) przesyła wnioski zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych do GIODO, 3) przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, 4) przydziela każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu informatycznego oraz dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także usuwa konta użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zarządzania

8 Strona 8 z 36 systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 5) nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych, 6) podejmuje działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego, 7) wyrejestrowuje użytkowników, 8) zmienia w poszczególnych stacjach roboczych hasła dostępu, ujawniając je wyłącznie danemu użytkownikowi oraz, w razie potrzeby, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorowi Danych, 9) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje ABI o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków naruszenia, 10) prowadzi szczegółową dokumentację naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, 11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zabezpieczających, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego, 12) prowadzi rejestr wykonywanych kopii zabezpieczających oraz dziennik systemu informatycznego, 13) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji, 14) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 4. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana przestrzegać następujących zasad: 1) przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie ustalonym przez Administratora Danych w upoważnieniu i tylko w celu wykonywania nałożonych na nią obowiązków. Zakres dostępu do danych przypisany jest do niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika, niezbędnego do rozpoczęcia pracy w systemie. Rozwiązanie stosunku pracy, odwołanie z pełnionej funkcji powoduje wygaśnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 2) musi zachować tajemnicę danych osobowych oraz przestrzegać procedur ich bezpiecznego przetwarzania. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres zatrudnienia u Administratora Danych, a także po ustaniu stosunku pracy lub odwołaniu z pełnionej funkcji; 3) zapoznaje się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz postanowieniami niniejszej polityki i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

9 Strona 9 z 36 4) stosuje określone przez Administratora Danych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji procedury oraz wytyczne mające na celu zgodne z prawem, w tym zwłaszcza adekwatne, przetwarzanie danych; 5) korzysta z systemu informatycznego w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego, oprogramowania i nośników; 6) zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. IV. Infrastruktura przetwarzania danych osobowych 1. Obszar przetwarzania danych osobowych Tabela 1. Wykazu budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych. Adres: Pomieszczenia: Urząd Gminy Gościeradów Gościeradów Ukazowy Gościeradów Budynek Urzędu: Archiwum - piwnica parter, pokoje nr: 1,2,3,5,6,7,8 I piętro, pokoje nr: 10,11, 12,13,14, 15,18,19,20 Serwerownia: 14A 2. Zbiory danych Tabela 2. Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych w jednostce Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Gościeradów. Lp. Zbiór danych 1. Akcyza Programy zastosowane do przetwarzania / Nazwa zasobu* Przetwarzany w i w systemie informatycznym POGRUN (Radix Software) Lokalizacja zbioru/zasobu Serwerownia Pokój nr 1 Miejsce przetwarzania danych Pokój nr 1 2. Dodatki mieszkaniowe Przetwarzany w Pokój nr 1 Pokój nr 1

10 Strona 10 z Windykacja i zbyt Umowy na dostawę wody i zrzut ścieków Umowy najmu lokali użytkowych Umowy najmu lokali mieszkalnych Ewidencja działalności gospodarczej Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Faktury za dostawę wody i zrzut ścieków Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje zezwalające na wycinkę drzew Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zezwolenia na uprawę maku Uzgodnienia i opinie na wydawanie koncesji i rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wnioski zmian do miejscowego planu zagospodarowania Przetwarzany w i w systemie informatycznym Media (Etob-res) Przetwarzany w Przetwarzany w Przetwarzany w Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2

11 Strona 11 z 36 przestrzennego 18. Grunty i działki 19. Urząd Stanu Cywilnego 20. Ewidencja ludności i dowodów osobistych 21. Nakazy płatnicze Podania i decyzje o udzieleniu ulgi podatkowej i umorzeniu Rejestr korespondencji z innymi podmiotami Wnioski o wydanie zaświadczeń Zaświadczenia o stanie majątkowym lub niezaleganiu 26. Dowody wpłat 27. Upomnienia Przetwarzany w systemie informatycznym EWOPIS (GEOBID) Przetwarzany w i w systemie informatycznym System USC (Wojewódzki Ośrodek Informatyki Oddział Terenowy w Lublinie) Przetwarzany w i w systemie informatycznym Mikropesel (Wojewódzki Ośrodek Informatyki Oddział Terenowy w Lublinie) SOO Przetwarzany w systemie informatycznym POGRUN (Radix Software) Przetwarzane w systemie informatycznym WIP (Radix Software) Serwerownia Pokój nr 3 Pokój nr 5 Archiwum Pokój nr 6 Archiwum Pokój nr 5 Pokój nr 6 Serwerownia Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Serwerownia Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr Tytuły wykonawcze Pokój nr 7 Pokój nr 7

12 Strona 12 z Podatek od środków transportowych 30. Kwalifikacja wojskowa Rejestracja przedpoborowych Rejestr osób skierowanych do odbycia prac społecznie - użytecznych Ewidencja kierowców i rejestracja pojazdów oraz zezwolenia na transport System Komputerowego Obiegu Korespondencji 35. Wnioski i skargi 36. Akta osobowe Ewidencje wynikające z umowy z PUP (Powiatowym Urzędem Pracy) Oświadczenia majątkowe kierowników i radnych Rady Gminy Gościeradów Umowy związane z obsługą wyborów 40. Rp - 7 i w systemie informatycznym POST (Radix Software) systemie informatycznym E-obieg 41. Aneksy do umów o pracę 42. Deklaracje udziału w konkursach Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Serwerownia Pokój nr 10 Cały budynek Urzędu Gminy Pokój nr 10 Pokój nr 10 Pokój nr 13 Archiwum Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Archiwum Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13, 20 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 14 Pokój nr 14

13 Strona 13 z organizowanych przez Urząd Gminy Gościeradów System Informacji Oświatowej Stypendia szkolne i zasiłki szkolne Przygotowanie zawodowe młodocianych Podsystem monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta POKL Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 48. Awans zawodowy 49. Płatnik 50. Płace 51. Kadry 52. Karty wynagrodzeń, PIT- 11 i angaże 53. Listy płac 54. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Informatyczne Edukacji MEN i w systemie informatycznym Świadczenia rodzinne (Signity) i w systemie informatycznym PEFS 2007 systemie informatycznym Płatnik Asseco Poland S.A. systemie informatycznym Płace + (Radix Software) systemie informatycznym Kadry (Radix Software) Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Serwerownia Pokój nr 18 Serwerownia Pokój nr 18 Serwerownia Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18

14 Strona 14 z szkoły Faktury/rachunki (osoby fizyczne) Zwolnienia lekarskie ZUS ZLA 57. Pożyczki mieszkaniowe 58. Gospodarka odpadami systemie informatycznym GOK Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 17 Pokój nr System informatyczny System informatyczny Administratora Danych obsługiwany jest przez serwer zlokalizowany w Serwerowni Urzędu Gminy. System ten ma bezpieczne połączenie z Internetem. W systemie informatycznym przetwarzane są dane ze zbiorów danych Administratora Danych, tj. 1. Akcyza 2. Windykacja i zbyt 3. Grunty i działki 4. Urząd Stanu Cywilnego 5. Ewidencja ludności i dowody osobiste 6. Nakazy płatnicze 7. Dowody wpłat 8. Podatek od środków transportowych 9. System Komputerowego Obiegu Korespondencji 10. System Informacji Oświatowej 11. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 12. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL 13. Płatnik 14. Płace 15. Kadry 16. Księgowość 17. Przelewy 18. Gospodarka odpadami Lokalizacja stacji roboczych: Pomieszczenia Księgowości Pomieszczenia USC Sekretariat

15 Strona 15 z 36 Pokój Inspektora ds. edukacji i spraw społecznych Pomieszczenie podinspektora ochrony środowiska 4. Ewidencje W ramach struktury organizacyjnej Administratora Danych prowadzone są następujące ewidencje wchodzące w skład dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych: 1) Administrator Systemu Informatycznego prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi ewidencję udostępnień danych odbiorcom danych oraz innym podmiotom, 3) Administrator Systemu Informatycznego prowadzi przechowywaną w szafie metalowej ewidencję sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania oraz haseł dostępu. V. Struktura zbiorów danych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem ich struktury. Lp. Zbiór danych Struktura zbioru 1. Akcyza 2. Dodatki mieszkaniowe 3. Windykacja i zbyt Umowy na dostawę wody i zrzut ścieków Umowy najmu lokali użytkowych Umowy najmu lokali mieszkalnych Imiona i nazwiska Adresy zamieszkania lub pobytu Seria i numer dowodu osobistego Numer ewidencyjny PESEL Numer Identyfikacji Podatkowej Powierzchnia nieruchomości Numer konta bankowego Data urodzenia Dochody Wydatki miesięczne Miejsce pracy 7. Ewidencja działalności

16 Strona 16 z gospodarczej Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Faktury za dostawę wody i zrzut ścieków Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje zezwalające na wycinkę drzew Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zezwolenia na uprawę maku Uzgodnienia i opinie na wydawanie koncesji i rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wnioski zmian do miejscowego planu zagospodarowania Data urodzenia Obywatelstwo Imiona rodziców Numer ewidencyjny PESEL Numer Identyfikacji Podatkowej Telefon Adres poczty elektronicznej Numer rachunku bankowego / nazwa firmy Adres Numer Identyfikacji Podatkowej Adres Numer działki Adres Numer działki Adres Numer działki Adres Numer działki Adres Numer działki / nazwa firmy Adres Numer działki REGON NIP / nazwa firmy Adres Numer działki / nazwa firmy

17 Strona 17 z 36 przestrzennego 18. Grunty i działki 19. Urząd Stanu Cywilnego 20. Ewidencja ludności i dowody osobiste lub pobytu NIP Imiona rodziców Nazwiska i imiona Imiona rodziców Data urodzenia lub pobytu Miejsce pracy Zawód Wykształcenie Seria i numer dowodu osobistego Źródło utrzymania Płeć Stan cywilny Nazwisko z poprzedniego małżeństwa i rodowe Nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka Nazwisko po zawarciu małżeństwa Miejsce i godzina urodzenia Data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu Data i miejsce zawarcia małżeństwa Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia współmałżonka Data, godzina, miejsce odnalezienia zwłok Nazwisko, imię i adres osoby zgłaszającej zgon Adnotacje o rozwodzie i separacji Miejsce wydania dowodu osobistego Data unieważnienia aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu Imię nadane z urzędu Data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko osoby przysposabiającej dziecko Zmiana nazwiska dziecka Numer aktu zgonu współmałżonka Nazwisko, nazwisko rodowe i imię współmałżonka Nazwisko rodowe matki i ojca Data rozwiązania poprzedniego małżeństwa Nazwiska i imiona Imiona rodziców Data urodzenia

18 Strona 18 z Nakazy płatnicze Podania i decyzje o udzieleniu ulgi podatkowej i umorzeniu Rejestr korespondencji z innymi podmiotami Wnioski o wydanie zaświadczeń Zaświadczenia o stanie majątkowym lub niezaleganiu 26. Dowody wpłat 27. Upomnienia lub pobytu Seria i numer dowodu osobistego Obywatelstwo Płeć Stan cywilny Miejsce urodzenia Wystawca dokumentu tożsamości Rysopis /wzrost, kolor oczu/ Poprzednie adresy Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Dane współmałżonka Właściwy USC i numer aktu urodzenia Stosunek do powszechnego obowiązku obrony Dane o poprzednich stanach cywilnych Powierzchnia gospodarstwa Numer ewidencyjny PESEL NIP Dane dot. stanu majątkowego Zaświadczenia lekarskie Imiona i nazwiska Dane dot. stanu majątkowego Data urodzenia NIP Numer telefonu Dane dot. stanu majątkowego Dochody Zaległości w płatnościach

19 Strona 19 z Tytuły wykonawcze 29. Podatek od środków transportowych 30. Kwalifikacja wojskowa Rejestracja przedpoborowych Rejestr osób skierowanych do odbycia prac społecznie - użytecznych Ewidencja kierowców i rejestracja pojazdów oraz zezwolenia na transport System Komputerowego Obiegu Korespondencji 35. Wnioski i skargi 36. Akta osobowe Zaległości w płatnościach Imię ojca i matki NIP Dane dotyczące posiadanych pojazdów Adres Seria i numer dowodu osobistego Kategoria zdrowia Książeczka wojskowa Adres Adres Wyrok / orzeczenie sądu / nazwa firmy / firmy NIP REGON Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia Miejsce pracy / zawód Wykształcenie Seria i numer dowodu osobistego Informacje o stanie zdrowia Orzeczenia o ukaraniu i inne wydane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym / nazwa firmy lub instytucji / siedziba Zbiór ten obejmuje dane byłych i obecnych pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Administratora Danych na innej podstawie niż stosunek pracy. Zakres pierwszy danych tego zbioru, tzn. imię i nazwisko osoby, dostępny jest wszystkim pracownikom

20 Strona 20 z 36 Administratora Danych, a także niektórym osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych na innej podstawie niż stosunek pracy. Zakres drugi danych tego zbioru, tzn. imię i nazwisko osoby, jej adres, numer telefonu, wysokość wynagrodzenia, podstawowe, niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia, dane dotyczące stażu pracy, wykształcenia, urlopów i zwolnień, numer dowodu osobistego, numer NIP i PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, dostępny jest: 4) Inspektorom ds. księgowości 5) Skarbnikowi Gminy. Dane tego zakresu są udostępniane przez upoważnionych pracowników księgowości ZUS-owi i urzędom skarbowym. Zakres trzeci danych tego zbioru obejmuje dane kadrowe (w tym wiele danych wrażliwych), tj. informacje o odbytych szkoleniach, urlopach, dokładne dane dotyczące wykształcenia, ewentualnie zainteresowań i hobby, informacje o posiadanych dzieciach, zawartych związkach małżeńskich, a także dane o stanie zdrowia, wynikające z zaświadczeń lekarskich, wydawanych zwłaszcza w wyniku badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych). Dostęp do tych danych posiadają wyłącznie: 6) Wójtowi Gminy 7) Sekretarzowi Gminy 8) Inspektorowi ds. kadrowych Dane z zakresu trzeciego mogą być udostępniane organom prowadzącym kontrolę, w tym zwłaszcza Państwowej Inspekcji Pracy i sądom powszechnym w związku z prowadzonym postępowaniem Ewidencje wynikające z umowy z PUP (Powiatowym Urzędem Pracy) Oświadczenia majątkowe kierowników i radnych Rady Gminy Gościeradów Imiona i nazwiska lub pobytu Numer ewidencyjny PESEL Numer rejestracyjny pojazdu lub dane osoby na którą jest zarejestrowany Data urodzenia, także rodowe Data i miejsce urodzenia Miejsce zatrudnienia i zawód Adresy nieruchomości będących w posiadaniu Informacje o stanie majątkowym i dochodach Informacje nt. prowadzonej działalności gospodarczej Informacje nt. członkostwa w zarządach Informacje nt. zobowiązań

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH K A

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

Polityka bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile Polityka bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile Zarządzenie Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile Nr8/03/2011 z dnia 02.03.2011r. w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Polityka bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Podstawa prawna: 1. 3 i 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/12 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 grudnia 2012 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kętrzyn Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ORA.142.1.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej Z A T W I E R D Z A M

ORA.142.1.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej Z A T W I E R D Z A M Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013 D o k u m e n t P O L I T Y K A Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA i INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. A. Mickiewicza 2 16-010 Wasilków Wasilków 2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 maja 2013r. Urząd Miejski Gminy Miasta Łomża (zwany dalej Urzędem Miejskim) Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża POLITYKA BEZPIECZEŃS

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JAŚLE Jasło 2011 SPIS TREŚCI Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWY PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik do Zarządzenia nr.. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim z dnia 05 lutego 2014 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W STALOWEJ WOLI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli z dnia 2014-02-18 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo