POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Gościeradów ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW NR 120/2013 Z DNIA 9 kwietnia 1013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Niniejszy dokument zgodny jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U )

2 Strona 2 z 36 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Postanowienia ogólne... 4 III. Organizacja przetwarzania danych osobowych... 6 IV. Infrastruktura przetwarzania danych osobowych... 9 V. Struktura zbiorów danych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych VI. Strategia zabezpieczenia danych osobowych (działania niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych) VII. Przeglądy polityki bezpieczeństwa i audyty systemu VIII. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych IX. Postępowanie w przypadku klęski żywiołowej 36 X. Postanowienia końcowe.. 37

3 Strona 3 z 36 I. Wstęp Polityka bezpieczeństwa zwana dalej Polityką określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Administratora Danych dla zapewnienia ochrony danych osobowych zawartych w systemie informatycznym w wewnętrznej sieci intranetowej oraz zbiorach danych zapisanych w postaci dokumentacji papierowej w Urzędzie Gminy Gościeradów. Administrator Danych, deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań koniecznych do zapobiegania zagrożeniom, m. in. takim jak: 1) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu, jak np. pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, kradzież, włamanie, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej; 2) niewłaściwe parametry środowiska, zakłócające pracę urządzeń komputerowych (nadmierna wilgotność lub bardzo wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego i inne); 3) awarie sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne naruszenia ochrony danych, niewłaściwe działanie serwisantów, w tym pozostawienie serwisantów bez nadzoru, a także przyzwolenie na naprawę sprzętu zawierającego dane poza siedzibą Administratora Danych; 4) podejmowanie pracy w systemie z przełamaniem lub zaniechaniem stosowania procedur ochrony danych, np. praca osoby, która nie jest upoważniona do przetwarzania, próby stosowania nie swojego hasła i identyfikatora przez osoby upoważnione; 5) celowe lub przypadkowe rozproszenie danych w Internecie z ominięciem zabezpieczeń systemu lub wykorzystaniem błędów systemu informatycznego Administratora Danych; 6) ataki z Internetu; 7) naruszenia zasad i procedur określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, związane z nieprzestrzeganiem procedur ochrony danych, w tym zwłaszcza: - niezgodne z procedurami zakończenie pracy lub opuszczenie stanowiska pracy (nieprawidłowe wyłączenie komputera, niezablokowanie wyświetlenia treści pracy na ekranie komputera przed tymczasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie po zakończeniu pracy nieschowanych do zamykanych na klucz szaf dokumentów zawierających dane osobowe, niezamknięcie na klucz pokoju po jego opuszczeniu), - naruszenie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich przetwarzanie, - ujawnienie osobom nieupoważnionym procedur ochrony danych stosowanych u Administratora Danych,

4 Strona 4 z 36 - ujawnienie osobom nieupoważnionym danych przetwarzanych przez Administratora Danych, w tym również nieumyślne ujawnienie danych osobom postronnym, przebywającym bez nadzoru lub niedostatecznie nadzorowanym w pomieszczeniach Administratora Danych, - niewykonywanie stosownych kopii zabezpieczających, - przetwarzanie danych osobowych w celach prywatnych, - wprowadzanie zmian do systemu informatycznego Administratora Danych i instalowanie programów bez zgody Administratora Systemu Informatycznego. II. Postanowienia ogólne 1. Definicje Ilekroć w polityce bezpieczeństwa jest mowa o: 1) Administratorze Bezpieczeństwa Informacji /ABI/ rozumie się przez to osobę, której Administrator Danych powierzył pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującą stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przeprowadzająca kontrole w zakresie określonym regulacjami wewnętrznymi Administratora Danych, 2) Administratorze Danych rozumie się przez to Wójta Gminy Gościeradów, 3) Administratorze Systemu Informatycznego /ASI/ rozumie się przez to osobę zarządzającą systemem informatycznym w którym przetwarzane są dane osobowe, 4) haśle rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym, 5) identyfikatorze użytkownika rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 6) integralności danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, 7) odbiorcy danych rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: - osoby, której dane dotyczą, - osoby upoważnionej do przetwarzania danych, - przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy, - podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, - organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są

5 Strona 5 z 36 udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem, 8) osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych rozumie się przez to osobę, która upoważniona została do przetwarzania danych osobowych przez Wójta na piśmie, 9) pomieszczeniach rozumie się przez to budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń określone przez Administratora Danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz gromadzone w formie dokumentacji papierowej 10) poufności danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom, 11) przetwarzaniu danych rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 12) przetwarzającym rozumie się przez to podmiot, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zawieranej zgodnie z art. 31 ustawy, 13) raporcie rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych, 14) rozliczalności rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 15) rozporządzeniu rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024), 16) sieci publicznej rozumie się przez to sieć publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz. 852 ze zm.), 17) sieci telekomunikacyjnej rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, 18) serwisancie rozumie się przez to firmę lub pracownika firmy zajmującej się sprzedażą, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego, 19) systemie informatycznym rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych; w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną Administratora Danych, 20) teletransmisji rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 21) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

6 Strona 6 z Cel 22) uwierzytelnianiu rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu, 23) użytkowniku rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, której nadano identyfikator i przyznano hasło, 24) zbiorze danych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnym według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Gościeradów ma na celu zabezpieczenie danych osobowych zarówno tych przetwarzanych w systemie informatycznym jak i poza nim. Realizowane jest to poprzez wykonanie obowiązków wynikających z ustawy i rozporządzenia. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe jest podpięty do publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internet), wymagana jest ochrona na poziomie wysokim zgodnie z 6 rozporządzenia. Niniejszy dokument opisuje niezbędny do uzyskania tego bezpieczeństwa zbiór procedur i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 3. Zakres stosowania 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa dotyczy zarówno danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny jak i w systemie informatycznym. 2. Procedury i zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zarówno zatrudnionych, jak i innych, np. wolontariuszy, praktykantów, stażystów. III. Organizacja przetwarzania danych osobowych 1. Administrator Danych Administrator danych realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 1) podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przede wszystkim zmian w obowiązującym prawie, organizacji Administratora Danych oraz technik zabezpieczenia danych osobowych; 2) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych w określonym indywidualnie zakresie, odpowiadającym zakresowi jej obowiązków; 3) odwołuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 4) wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz określa zakres jego zadań i czynności; 5) wyznacza ASI jako właściwego do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałej dokumentacji z zakresu ochrony danych;

7 Strona 7 z 36 6) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji /ABI/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 1) sprawuje nadzór nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, a także organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, 2) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych, 3) koordynuje wewnętrzne audyty przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 4) nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom, 5) nadzoruje przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych do GIODO, 6) zatwierdza wzory dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywane przez komórki organizacyjne Administratora Danych, 7) nadzoruje prowadzenie ewidencji i innej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez Administratora Systemu Informatycznego, 8) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 9) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia systemu informatycznego, 10) przygotowuje materiały szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzi szkolenia osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych, 11) w porozumieniu z Administratorem Danych na czas nieobecności (urlop, choroba) wyznacza swojego zastępcę. 3. Administrator Systemu Informatycznego /ASI/ Administrator Systemu Informatycznego realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym Administratora Danych, w tym zwłaszcza: 1) zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z pozycji administratora, 2) przesyła wnioski zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych do GIODO, 3) przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, 4) przydziela każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu informatycznego oraz dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także usuwa konta użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zarządzania

8 Strona 8 z 36 systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 5) nadzoruje działanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych, 6) podejmuje działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego, 7) wyrejestrowuje użytkowników, 8) zmienia w poszczególnych stacjach roboczych hasła dostępu, ujawniając je wyłącznie danemu użytkownikowi oraz, w razie potrzeby, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorowi Danych, 9) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego informuje ABI o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków naruszenia, 10) prowadzi szczegółową dokumentację naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, 11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zabezpieczających, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego, 12) prowadzi rejestr wykonywanych kopii zabezpieczających oraz dziennik systemu informatycznego, 13) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji, 14) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 4. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana przestrzegać następujących zasad: 1) przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie ustalonym przez Administratora Danych w upoważnieniu i tylko w celu wykonywania nałożonych na nią obowiązków. Zakres dostępu do danych przypisany jest do niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika, niezbędnego do rozpoczęcia pracy w systemie. Rozwiązanie stosunku pracy, odwołanie z pełnionej funkcji powoduje wygaśnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 2) musi zachować tajemnicę danych osobowych oraz przestrzegać procedur ich bezpiecznego przetwarzania. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres zatrudnienia u Administratora Danych, a także po ustaniu stosunku pracy lub odwołaniu z pełnionej funkcji; 3) zapoznaje się z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz postanowieniami niniejszej polityki i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

9 Strona 9 z 36 4) stosuje określone przez Administratora Danych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji procedury oraz wytyczne mające na celu zgodne z prawem, w tym zwłaszcza adekwatne, przetwarzanie danych; 5) korzysta z systemu informatycznego w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego, oprogramowania i nośników; 6) zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym. IV. Infrastruktura przetwarzania danych osobowych 1. Obszar przetwarzania danych osobowych Tabela 1. Wykazu budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych. Adres: Pomieszczenia: Urząd Gminy Gościeradów Gościeradów Ukazowy Gościeradów Budynek Urzędu: Archiwum - piwnica parter, pokoje nr: 1,2,3,5,6,7,8 I piętro, pokoje nr: 10,11, 12,13,14, 15,18,19,20 Serwerownia: 14A 2. Zbiory danych Tabela 2. Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych w jednostce Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Gościeradów. Lp. Zbiór danych 1. Akcyza Programy zastosowane do przetwarzania / Nazwa zasobu* Przetwarzany w i w systemie informatycznym POGRUN (Radix Software) Lokalizacja zbioru/zasobu Serwerownia Pokój nr 1 Miejsce przetwarzania danych Pokój nr 1 2. Dodatki mieszkaniowe Przetwarzany w Pokój nr 1 Pokój nr 1

10 Strona 10 z Windykacja i zbyt Umowy na dostawę wody i zrzut ścieków Umowy najmu lokali użytkowych Umowy najmu lokali mieszkalnych Ewidencja działalności gospodarczej Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Faktury za dostawę wody i zrzut ścieków Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje zezwalające na wycinkę drzew Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zezwolenia na uprawę maku Uzgodnienia i opinie na wydawanie koncesji i rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wnioski zmian do miejscowego planu zagospodarowania Przetwarzany w i w systemie informatycznym Media (Etob-res) Przetwarzany w Przetwarzany w Przetwarzany w Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2 Pokój nr 2

11 Strona 11 z 36 przestrzennego 18. Grunty i działki 19. Urząd Stanu Cywilnego 20. Ewidencja ludności i dowodów osobistych 21. Nakazy płatnicze Podania i decyzje o udzieleniu ulgi podatkowej i umorzeniu Rejestr korespondencji z innymi podmiotami Wnioski o wydanie zaświadczeń Zaświadczenia o stanie majątkowym lub niezaleganiu 26. Dowody wpłat 27. Upomnienia Przetwarzany w systemie informatycznym EWOPIS (GEOBID) Przetwarzany w i w systemie informatycznym System USC (Wojewódzki Ośrodek Informatyki Oddział Terenowy w Lublinie) Przetwarzany w i w systemie informatycznym Mikropesel (Wojewódzki Ośrodek Informatyki Oddział Terenowy w Lublinie) SOO Przetwarzany w systemie informatycznym POGRUN (Radix Software) Przetwarzane w systemie informatycznym WIP (Radix Software) Serwerownia Pokój nr 3 Pokój nr 5 Archiwum Pokój nr 6 Archiwum Pokój nr 5 Pokój nr 6 Serwerownia Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 7 Serwerownia Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr Tytuły wykonawcze Pokój nr 7 Pokój nr 7

12 Strona 12 z Podatek od środków transportowych 30. Kwalifikacja wojskowa Rejestracja przedpoborowych Rejestr osób skierowanych do odbycia prac społecznie - użytecznych Ewidencja kierowców i rejestracja pojazdów oraz zezwolenia na transport System Komputerowego Obiegu Korespondencji 35. Wnioski i skargi 36. Akta osobowe Ewidencje wynikające z umowy z PUP (Powiatowym Urzędem Pracy) Oświadczenia majątkowe kierowników i radnych Rady Gminy Gościeradów Umowy związane z obsługą wyborów 40. Rp - 7 i w systemie informatycznym POST (Radix Software) systemie informatycznym E-obieg 41. Aneksy do umów o pracę 42. Deklaracje udziału w konkursach Pokój nr 7 Pokój nr 7 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Pokój nr 8 Serwerownia Pokój nr 10 Cały budynek Urzędu Gminy Pokój nr 10 Pokój nr 10 Pokój nr 13 Archiwum Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Archiwum Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 13, 20 Pokój nr 13 Pokój nr 13 Pokój nr 14 Pokój nr 14

13 Strona 13 z organizowanych przez Urząd Gminy Gościeradów System Informacji Oświatowej Stypendia szkolne i zasiłki szkolne Przygotowanie zawodowe młodocianych Podsystem monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta POKL Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 48. Awans zawodowy 49. Płatnik 50. Płace 51. Kadry 52. Karty wynagrodzeń, PIT- 11 i angaże 53. Listy płac 54. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Informatyczne Edukacji MEN i w systemie informatycznym Świadczenia rodzinne (Signity) i w systemie informatycznym PEFS 2007 systemie informatycznym Płatnik Asseco Poland S.A. systemie informatycznym Płace + (Radix Software) systemie informatycznym Kadry (Radix Software) Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Pokój nr 15 Serwerownia Pokój nr 18 Serwerownia Pokój nr 18 Serwerownia Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18

14 Strona 14 z szkoły Faktury/rachunki (osoby fizyczne) Zwolnienia lekarskie ZUS ZLA 57. Pożyczki mieszkaniowe 58. Gospodarka odpadami systemie informatycznym GOK Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 18 Pokój nr 17 Pokój nr System informatyczny System informatyczny Administratora Danych obsługiwany jest przez serwer zlokalizowany w Serwerowni Urzędu Gminy. System ten ma bezpieczne połączenie z Internetem. W systemie informatycznym przetwarzane są dane ze zbiorów danych Administratora Danych, tj. 1. Akcyza 2. Windykacja i zbyt 3. Grunty i działki 4. Urząd Stanu Cywilnego 5. Ewidencja ludności i dowody osobiste 6. Nakazy płatnicze 7. Dowody wpłat 8. Podatek od środków transportowych 9. System Komputerowego Obiegu Korespondencji 10. System Informacji Oświatowej 11. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 12. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL 13. Płatnik 14. Płace 15. Kadry 16. Księgowość 17. Przelewy 18. Gospodarka odpadami Lokalizacja stacji roboczych: Pomieszczenia Księgowości Pomieszczenia USC Sekretariat

15 Strona 15 z 36 Pokój Inspektora ds. edukacji i spraw społecznych Pomieszczenie podinspektora ochrony środowiska 4. Ewidencje W ramach struktury organizacyjnej Administratora Danych prowadzone są następujące ewidencje wchodzące w skład dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych: 1) Administrator Systemu Informatycznego prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi ewidencję udostępnień danych odbiorcom danych oraz innym podmiotom, 3) Administrator Systemu Informatycznego prowadzi przechowywaną w szafie metalowej ewidencję sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania oraz haseł dostępu. V. Struktura zbiorów danych, sposób przepływu danych w systemie i zakres przetwarzania danych Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem ich struktury. Lp. Zbiór danych Struktura zbioru 1. Akcyza 2. Dodatki mieszkaniowe 3. Windykacja i zbyt Umowy na dostawę wody i zrzut ścieków Umowy najmu lokali użytkowych Umowy najmu lokali mieszkalnych Imiona i nazwiska Adresy zamieszkania lub pobytu Seria i numer dowodu osobistego Numer ewidencyjny PESEL Numer Identyfikacji Podatkowej Powierzchnia nieruchomości Numer konta bankowego Data urodzenia Dochody Wydatki miesięczne Miejsce pracy 7. Ewidencja działalności

16 Strona 16 z gospodarczej Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Faktury za dostawę wody i zrzut ścieków Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje zezwalające na wycinkę drzew Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zezwolenia na uprawę maku Uzgodnienia i opinie na wydawanie koncesji i rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wnioski zmian do miejscowego planu zagospodarowania Data urodzenia Obywatelstwo Imiona rodziców Numer ewidencyjny PESEL Numer Identyfikacji Podatkowej Telefon Adres poczty elektronicznej Numer rachunku bankowego / nazwa firmy Adres Numer Identyfikacji Podatkowej Adres Numer działki Adres Numer działki Adres Numer działki Adres Numer działki Adres Numer działki / nazwa firmy Adres Numer działki REGON NIP / nazwa firmy Adres Numer działki / nazwa firmy

17 Strona 17 z 36 przestrzennego 18. Grunty i działki 19. Urząd Stanu Cywilnego 20. Ewidencja ludności i dowody osobiste lub pobytu NIP Imiona rodziców Nazwiska i imiona Imiona rodziców Data urodzenia lub pobytu Miejsce pracy Zawód Wykształcenie Seria i numer dowodu osobistego Źródło utrzymania Płeć Stan cywilny Nazwisko z poprzedniego małżeństwa i rodowe Nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka Nazwisko po zawarciu małżeństwa Miejsce i godzina urodzenia Data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu Data i miejsce zawarcia małżeństwa Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia współmałżonka Data, godzina, miejsce odnalezienia zwłok Nazwisko, imię i adres osoby zgłaszającej zgon Adnotacje o rozwodzie i separacji Miejsce wydania dowodu osobistego Data unieważnienia aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu Imię nadane z urzędu Data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko osoby przysposabiającej dziecko Zmiana nazwiska dziecka Numer aktu zgonu współmałżonka Nazwisko, nazwisko rodowe i imię współmałżonka Nazwisko rodowe matki i ojca Data rozwiązania poprzedniego małżeństwa Nazwiska i imiona Imiona rodziców Data urodzenia

18 Strona 18 z Nakazy płatnicze Podania i decyzje o udzieleniu ulgi podatkowej i umorzeniu Rejestr korespondencji z innymi podmiotami Wnioski o wydanie zaświadczeń Zaświadczenia o stanie majątkowym lub niezaleganiu 26. Dowody wpłat 27. Upomnienia lub pobytu Seria i numer dowodu osobistego Obywatelstwo Płeć Stan cywilny Miejsce urodzenia Wystawca dokumentu tożsamości Rysopis /wzrost, kolor oczu/ Poprzednie adresy Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Dane współmałżonka Właściwy USC i numer aktu urodzenia Stosunek do powszechnego obowiązku obrony Dane o poprzednich stanach cywilnych Powierzchnia gospodarstwa Numer ewidencyjny PESEL NIP Dane dot. stanu majątkowego Zaświadczenia lekarskie Imiona i nazwiska Dane dot. stanu majątkowego Data urodzenia NIP Numer telefonu Dane dot. stanu majątkowego Dochody Zaległości w płatnościach

19 Strona 19 z Tytuły wykonawcze 29. Podatek od środków transportowych 30. Kwalifikacja wojskowa Rejestracja przedpoborowych Rejestr osób skierowanych do odbycia prac społecznie - użytecznych Ewidencja kierowców i rejestracja pojazdów oraz zezwolenia na transport System Komputerowego Obiegu Korespondencji 35. Wnioski i skargi 36. Akta osobowe Zaległości w płatnościach Imię ojca i matki NIP Dane dotyczące posiadanych pojazdów Adres Seria i numer dowodu osobistego Kategoria zdrowia Książeczka wojskowa Adres Adres Wyrok / orzeczenie sądu / nazwa firmy / firmy NIP REGON Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia Miejsce pracy / zawód Wykształcenie Seria i numer dowodu osobistego Informacje o stanie zdrowia Orzeczenia o ukaraniu i inne wydane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym / nazwa firmy lub instytucji / siedziba Zbiór ten obejmuje dane byłych i obecnych pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Administratora Danych na innej podstawie niż stosunek pracy. Zakres pierwszy danych tego zbioru, tzn. imię i nazwisko osoby, dostępny jest wszystkim pracownikom

20 Strona 20 z 36 Administratora Danych, a także niektórym osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora Danych na innej podstawie niż stosunek pracy. Zakres drugi danych tego zbioru, tzn. imię i nazwisko osoby, jej adres, numer telefonu, wysokość wynagrodzenia, podstawowe, niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia, dane dotyczące stażu pracy, wykształcenia, urlopów i zwolnień, numer dowodu osobistego, numer NIP i PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, dostępny jest: 4) Inspektorom ds. księgowości 5) Skarbnikowi Gminy. Dane tego zakresu są udostępniane przez upoważnionych pracowników księgowości ZUS-owi i urzędom skarbowym. Zakres trzeci danych tego zbioru obejmuje dane kadrowe (w tym wiele danych wrażliwych), tj. informacje o odbytych szkoleniach, urlopach, dokładne dane dotyczące wykształcenia, ewentualnie zainteresowań i hobby, informacje o posiadanych dzieciach, zawartych związkach małżeńskich, a także dane o stanie zdrowia, wynikające z zaświadczeń lekarskich, wydawanych zwłaszcza w wyniku badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych). Dostęp do tych danych posiadają wyłącznie: 6) Wójtowi Gminy 7) Sekretarzowi Gminy 8) Inspektorowi ds. kadrowych Dane z zakresu trzeciego mogą być udostępniane organom prowadzącym kontrolę, w tym zwłaszcza Państwowej Inspekcji Pracy i sądom powszechnym w związku z prowadzonym postępowaniem Ewidencje wynikające z umowy z PUP (Powiatowym Urzędem Pracy) Oświadczenia majątkowe kierowników i radnych Rady Gminy Gościeradów Imiona i nazwiska lub pobytu Numer ewidencyjny PESEL Numer rejestracyjny pojazdu lub dane osoby na którą jest zarejestrowany Data urodzenia, także rodowe Data i miejsce urodzenia Miejsce zatrudnienia i zawód Adresy nieruchomości będących w posiadaniu Informacje o stanie majątkowym i dochodach Informacje nt. prowadzonej działalności gospodarczej Informacje nt. członkostwa w zarządach Informacje nt. zobowiązań

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH 1 Rozdział I Postanowienia wstępne. 1 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Polityka bezpieczeostwa danych osobowych powstała w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 sierpnia 2012 roku Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) URZĄDU GMINY SECEMIN Załączniki : 1. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻACYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka Nr 169/2016 z dnia 20 maja 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwa Informacji

Bezpieczeństwa Informacji Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia ZATWIERDZAM.. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 II. Postanowienia ogólne... 5 1. Podstawa prawna... 5 2. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Wykaz budynków, pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe. 3. Wykaz zbiorów danych osobowych programy stosowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Spis treści I. Wstęp... 2 II. Postanowienia ogólne... 3 1. Definicje... 3 2. Cel... 4 3. Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie,

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 grudnia 2015 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU NR 9/2012 z dnia 14 września 2012r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. Lp. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa 2015-07-14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY nr. z dnia. na koordynację i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego Niniejszy załącznik uwzględnia: - zarządzenie (pierwotne) Nr 18/04 Starosty z 28.12.2004 r. - zarządzenie zmieniające Nr 33/09 z 10.12.2009 r. - zarządzenie zmieniające Nr 37/10 z 23.07.2010 r. - zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH gromadzonych przez CodeRex Adrian Kwiatkowski REGON: 364861384, NIP: 5361885525 Adres siedziby: ul. Leśna 6 m 35, 05-120 Legionowo Spis treści 1.Cel

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip

REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Krzysztof Filip REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Krzysztof Filip Dnia 1.07.2015 w podmiocie o nazwie Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wzory dokumentów wewnętrznych Załącznik nr.1 Upoważnienie Nr 01/2013... Działając na podstawie uprawnień nadanych mi w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/14/2006 Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim Na

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DB-ABI.142.3.2016 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA PLAN SPRAWDZEŃ ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. L.p. PRZEDMIOT SPRAWDZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE KUTNO 2013r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Opracował: Zofia Czerwonka Data: 3.04.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 45/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. Egz. nr 0 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM K A T O W I C E 2008 rok

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Wójta Gminy Haczów z dnia 12 luty 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W URZĘDZIE GMINY HACZÓW Haczów

Bardziej szczegółowo

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie

1 Zakres Regulaminu. integralności, rozliczalności przetwarzania danych osobowych. 2 Pojęcia używane w Regulaminie REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH określający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska (przyjęty uchwałą zarządu nr 1/VIII/2014 z 26.08.2014 r.) 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI ORAZ ICH RODZIN ZUZIK Niniejsza polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU I. POSTANOWIENIA OGÓNE. Podstawa prawna. 1 - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Program 1. Strategia bezpieczeństwa w szkole/placówce. 2. Realizacja polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Urzędu Miasta Kościerzyna

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Urzędu Miasta Kościerzyna Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Właściciel dokumentu Sławomir Szkobel.....................................

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo