KOREKTA PLANU AUDYTU AKREDYTACYJNEGO NR 57/3243/CRZL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOREKTA PLANU AUDYTU AKREDYTACYJNEGO NR 57/3243/CRZL"

Transkrypt

1 KOREKTA PLANU AUDYTU AKREDYTACYJNEGO NR 57/3243/CRZL I. Nazwa i adres audytowanego ośrodka Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej LIDER: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ul. Św. Wincentego 6/ Poznań PARTNER/ZY(jeśli dotyczy): 1.Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka 2.Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych II. Numer wniosku akredytacyjnego 64_AKSES_2015 III. Data przeprowadzenia audytu r. IV. Miejsce audytu OWES ul. Św. Wincentego 6/ Poznań V. Podmiot przeprowadzający audyt Konsorcjum w składzie: Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. VI. Skład zespołu audytorskiego 1. Tomasz Ciechanowicz audytor wiodący 2. Anna Kierzek-Janiak ekspert w obszarze ekonomii społecznej Cel audytu: Audyt stanowi element procedury akredytacji. W ramach audytu zweryfikowane zostanie, czy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej spełnia standardy opracowane w ramach Projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, tj.: - standard formalno organizacyjny, - standard etyczny, - standard usług animacji lokalnej, - standard realizacji usług rozwoju ekonomii społecznej, - standard realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych, - standard instrumentów wsparcia,

2 w określonych dla tych standardów obszarach 1. Schemat przeprowadzenia audytu: Etap audytu akredytacyjnego Osoby uczestniczące w etapie audytu Godzina realizacji etapu DZIEŃ PIERWSZY 1. Spotkanie otwierające służące omówieniu celu i przebiegu audytu. 2. Analiza dokumentów, pozwalająca na ocenę spełnienia standardów w zakresie wskazanym w Karcie audytu oraz metodologii pomiaru standardów efektywnościowych. W załączniku nr 1 do planu audytu przedstawiamy wykaz dokumentów jakie będą podlegały audytowi. Prosimy o przygotowanie i udostępnienie audytorom wskazanej dokumentacji. W spotkaniu weźmie udział kadra zarządzająca oraz konsultanci OWES, a także zespół audytorski oraz ewentualnie obserwator z ramienia Komisji Akredytacyjnej. Analizę dokumentów przeprowadzi audytor wiodący oraz ekspert ekonomii społecznej. W etapie analizy dokumentów uczestniczyć będą również przedstawiciele OWES proszeni o ewentualne wyjaśnienia. Dobór próby do analizy dokumentów nastąpi zgodnie z Kartą audyt. 9:00 9: :00 3. Przeprowadzenie wywiadów osobistych. Wywiady zostaną przeprowadzone z: Kierownikiem OWES oraz przedstawicielem partnera; Przedstawicielami kluczowej kadry OWES. Wywiady zostaną przeprowadzone przez eksperta ekonomii społecznej z przedstawicielami wskazanymi w załączniku nr 2 do planu audytu. 10:00 12:00 12:15 14:30 4. Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych. Wywiady zostaną przeprowadzone z: Przedstawicielem jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy; Klientami OWES (dobór próby: przebadanych zostanie 10% Klientów OWES, ale nie mniej niż 2 wywiady Klienci wybrani losowo). Wywiady telefoniczne przeprowadzi ekspert ekonomii społecznej. W zależności od dostępności rozmówców. 1 Uszczegółowienie obszarów wchodzących w skład standardów znajduje się w Karcie audytu oraz metodologii pomiaru standardów efektywnościowych, dostępnych na

3 Etap audytu akredytacyjnego Osoby uczestniczące w etapie audytu Godzina realizacji etapu 5. Przeprowadzenie obserwacji w miejscu świadczenia usług przez OWES. Obserwacje przeprowadzi audytor wiodący oraz ekspert ekonomii społecznej. Z obserwacji zgromadzona zostanie dokumentacja fotograficzna (dot. Lidera i partnerów). 15:00 15:30 6. Spotkanie podsumowujące pierwszy dzień audytu akredytacyjnego. 1. Analiza dokumentów, pozwalająca na ocenę spełnienia standardów w zakresie wskazanym w Karcie audytu oraz metodologii pomiaru standardów efektywnościowych. 2. Spotkanie zamykające służące podsumowaniu przeprowadzonego audytu akredytacyjnego. W spotkaniu weźmie udział kadra zarządzająca oraz konsultanci OWES, a także zespół audytorski oraz ewentualnie obserwator z ramienia Komisji Akredytacyjnej. DZIEŃ DRUGI Analizę dokumentów przeprowadzi audytor wiodący oraz ekspert ekonomii społecznej. W etapie analizy dokumentów uczestniczyć będą również przedstawiciele OWES proszeni o ewentualne wyjaśnienia. W spotkaniu weźmie udział kadra zarządzająca oraz dostępni konsultanci OWES, a także zespół audytorski oraz ewentualnie obserwator z ramienia Komisji Akredytacyjnej. 15:30 16: :30 15:30 16:00 Załączniki: 1. Wykaz dokumentów podlegających audytowi akredytacyjnemu. 2. Wykaz przedstawicieli OWES, z którymi przeprowadzone zostaną wywiady osobiste.

4 Załącznik nr 1. Wykaz dokumentów podlegających audytowi akredytacyjnemu 1. Oświadczenie osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu/podmiotów wnioskujących o akredytację (nt. tego, czy: którykolwiek z członków organu zarządzającego podmiotu został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; którykolwiek z członków organu zarządzającego tego podmiotu został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub w związku z gospodarowaniem takimi środkami przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku; podmiot posiada zaległości z tytułu należności publiczno-prawnych wyszczególnionych w ustawie o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (np. PIT, CIT, VAT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS); podmiot wykorzystał środki publiczne niezgodnie z przeznaczeniem, powodując niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu i został wykluczony z możliwości ubiegania się o środki publiczne przez okres 3 lat zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o finansach publicznych). 2. Regulamin udzielania wsparcia przez OWES. 3. Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej właściwy dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności. 4. Inne (niż wskazany w powyższym) dokumenty dotyczące planów w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności (np. wyciąg z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego). 5. Dokumenty zarządzania operacyjnego (np. harmonogramy realizacji działań). 6. Zapisy dotyczące sposobu komunikacji w ramach partnerstwa (zawarte w umowie lub odpowiednich dokumentach). 7. Wzór umowy pomiędzy OWES a odbiorcą usługi. 8. Rejestr świadczonych usług OWES. 9. Dokumenty zawierające opis mierzalnych celów oraz wyniki monitoringu i oceny stopnia ich osiągnięcia. W przypadku braku systematycznego prowadzenia monitoringu i oceny opis sposobu dokonywania monitoringu i oceny (procedura). 10. Dokumentacja monitoringu (karty monitoringu PES, raporty z monitoringu badań klientów, ankiety, inne dokumenty). 11. Dane z systemu monitorowania OWES. 12. Raport ewaluacyjny (pod kątem osiągania celów wyznaczonych przez dany OWES).

5 13. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze działań informacyjno-promocyjnych w obszarze ekonomii społecznej (linki do portali społecznościowych/ branżowych na których zamieszczano informacje). 14. Dokumenty poświadczające, że w ramach działań informacyjnych OWES angażuje się w różnorodne działania: prowadzenie działań na poziomie regionalnym i subregionalnym, dotyczących zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego, informując o potencjale ekonomii społecznej; wymianę informacji z instytucjami regionalnymi i lokalnymi: Urząd Marszałkowski, WUP, ROPS, LGD, ODR itp./ innymi OWES z województwa). 15. Zbiór zasad etycznych/ Kodeks etyki OWES. 16. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze animacji (listy klientów). 17. Oświadczenie kierownika OWES nt. dysponowania przez OWES kluczowymi doradcami. 18. Wzór umowy lub innego dokumentu określającego zasady współpracy pomiędzy OWES a osobami i grupami inicjatywnymi chcącymi założyć PS lub ekonomizować PES. 19. Procedury zindywidualizowanego wsparcia zgodnie z potrzebami klientów. 20. Lista instytucji, z którymi współpracuje OWES (UG, UM, PUP, PCPR, OPS, US, ZUS). 21. Lista podmiotów i instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej, z którymi OWES deklaruje nawiązanie współpracy. 22. Dokumenty poświadczające współpracę i wymianę informacji OWES z podmiotami i instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej/ innymi OWES. 23. Wyniki badań satysfakcji klientów, prowadzone przez OWES. 24. Dokumenty opisujące sposób zapewniania jakości pracy kluczowych doradców. 25. Dokumenty związane z organizacją szkoleń (np. lista przeprowadzonych szkoleń). 26. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze szkoleń dla PES (lista szkoleń). 27. CV trenerów. 28. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych ogólnych (listy klientów). 29. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych specjalistycznych (listy klientów). 30. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych biznesowych (listy klientów). 31. Oświadczenie kierownika OWES dot.: doradztwo ogólne udzielane jest przez kluczowego doradcę (w wyjątkowych przypadkach wymagających pogłębionych usług doradczych doradztwa udziela odrębny doradca). 32. Lista kluczowych doradców biznesowych, którymi dysponuje OWES. 33. Lista mentorów/tutorów, z którymi OWES nawiązał stałą współpracę dla potrzeb wspierania procesu doradczego dla przedsiębiorstw społecznych.

6 34. Regulamin udzielania wsparcia finansowego. 35. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (listy klientów). 36. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla JST (listy klientów). 37. Statut, inny dokument normujący funkcjonowanie OWES (w przypadku partnerstwa/ konsorcjum wszystkich podmiotów tworzących OWES). 38. W przypadku partnerstw/ konsorcjów umowa partnerska, umowa konsorcjum. 39. Schemat lub projekt schematu organizacyjnego OWES. 40. Podsumowanie dotychczasowego działania OWES w obszarze wsparcia ekonomii społecznej, ze wskazaniem osiągniętych rezultatów w ciągu ostatnich dwóch lat (nie więcej niż 2 strony maszynopisu). 41. Informacja o działalności od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2014 r. wg podziału wskazanego w regulaminie akredytacji. 42. Curriculum vitae kadry kluczowej OWES (osób pełniących funkcję animatorów, kluczowych doradców, kluczowych doradców biznesowych, pracowników wspierających doradców, pracowników monitorujących działania PES, pracowników odpowiedzialnych za działania partnerskie) w formie tabelarycznej. 43. Plan działania na okres do końca 2017 dla obszaru, w którym OWES deklaruje prowadzenie działalności (w przypadku braku informacji o dostępnych źródłach finansowania OWES przygotowuje plan przy następujących założeniach: roczny budżet na działalność OWES 1 mln zł, zakres działania OWES jeden subregion). 44. Regulamin opisujący kluczowe funkcje OWES, z podziałem na zakresy odpowiedzialności i stanowiska pracy / Regulamin organizacyjny/ Regulamin OWES. 45. Opinia regionalnego ośrodka polityki społecznej, właściwego ze względu na deklarowaną działalność OWES (dot. co najmniej następujących obszarów: włączanie się OWES w działania dotyczące ekonomii społecznej na poziomie regionalnym; współpracy z instytucjami regionalnymi i innymi OWES; oceny jakości i skuteczności prowadzonych przez OWES działań). 46. Dokumenty wymagane ustawą o rachunkowości oraz wymagane ze względu na formę prawną podmiotów wnioskujących o akredytację (polityka rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość merytoryczna). 47. Umowy z odbiorcami wsparcia. 48. Dokumenty wymagane przepisami prawa* w zakresie ochrony danych osobowych (o klientach i pracownikach OWES). * Komplet dokumentów obejmuje wiele ich rodzajów, w tym między innymi: Politykę Bezpieczeństwa Informacji (wymóg ustawowy) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych (wymóg ustawowy) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (wymóg ustawowy)

7 Pisemne upoważnienia na przetwarzanie danych osobowych (wymóg ustawowy) Pisemne zobowiązania osób przetwarzających dane osobowe Dokumenty zapewniające wiedzę o tym kto, jakie dane i kiedy wprowadził do zbiorów (wymóg ustawowy) Pełna dokumentacja, którą musi prowadzić Administrator Danych dotycząca sposobu przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę (wymóg ustawowy) Dokumenty opisujące zbiory danych i ich zgodność z wymogami prawnymi (wymogi rozporządzenia do ustawy) Dokumenty opisujące miejsca i sposoby przetwarzania danych osobowych, przepływu danych między systemami itp. (wymogi rozporządzenia do ustawy) Dokumenty odnotowujące udostępnianie danych osobowych (wymogi rozporządzenia do ustawy) wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z innymi podmiotami. Weryfikacja urządzeń, elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz systemu informatycznego lokalizacja sprzętu oraz zastosowane środki zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności danych, zapewnienie funkcjonalności systemów informatycznych). 49. Teczki osobowe (portfolio) kluczowej kadry OWES (opis zakresu zadań i opis stanowiska danej osoby, dokumenty poświadczające posiadane kompetencje: dyplomy lub inne dokumenty, potwierdzające nabycie kompetencji, opis doświadczenia osoby, potwierdzający posiadanie przez tą osobę odpowiednich kompetencji; dokumenty poświadczające posiadane kompetencje a w przypadku braku takich dokumentów opisy konkretnych zadań zawodowych, zrealizowanych przez daną osobę, w których osoba ta wykorzystywała konkretne kompetencje). 50. Portfolio kierownika OWES. 51. Umowy lub porozumienia regulujące relacje między OWES a kluczowymi doradcami. 52. Dokumenty potwierdzające porozumienie o współpracy z doradcami biznesowymi. 53. Dokumenty potwierdzające nawiązanie stałej współpracy z mentorami/tutorami. 54. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze działań informacyjno-promocyjnych w obszarze ekonomii społecznej (dokumentacja fotograficzna, materiały informacyjno-promocyjne, notatki i sprawozdania dot. promocji produktów i usług PES m.in. w formie organizacji targów, przygotowania narzędzi promujących te produkty i usługi, strona internetowa, linki do portali społecznościowych/ branżowych na których zamieszczano informacje). 55. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze animacji (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania). 56. Dokumenty poświadczające współpracę i wymianę informacji OWES z podmiotami i instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej/ innymi OWES. 57. Wyniki badań satysfakcji klientów, prowadzone przez OWES. 58. Dokumenty opisujące sposób zapewniania jakości pracy kluczowych doradców. 59. Dokumenty związane z organizacją szkoleń (np. programy, lista przeprowadzonych

8 szkoleń, dokumentacja ze zrealizowanych szkoleń, materiały szkoleniowe). 60. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze szkoleń dla PES. 61. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania). 62. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych ogólnych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania). 63. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych specjalistycznych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania). 64. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług doradczych biznesowych (dokumentacja w tym porozumienia, listy intencyjne, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania). 65. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES). 66. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla JST (dokumentacja w tym karty usług, referencje, listy klientów, notatki i sprawozdania, karty monitoringu PES). 67. Dokumenty poświadczające prowadzenie w ramach działań informacyjnych OWES różnorodnych działań na poziomie regionalnym i subregionalnym, dotyczących: zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego, informując o potencjale ekonomii społecznej. 68. Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym środowiskiem (społeczności lokalne, grupy, instytucje), która doprowadziła do realizacji przedsięwzięcia (np. sprawozdania, dokumentacja fotograficzna itp.). 69. Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretną grupą osób i/lub instytucji, która doprowadziła do wypracowania założeń dotyczących utworzenia PES (np. projekt, biznesplan, wnioski rejestracyjne). 70. Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym PES, dokumenty potwierdzające zakup przez przedsiębiorców usług i produktów od PES (sprawozdania, informacje, oświadczenia itd.). 71. Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, umowy, dokumenty potwierdzające powołanie organizacji: np. dokumenty rejestracyjne, karty monitoringu PES, listy referencyjne, podziękowania, listy klientów, notatki i sprawozdania, dokumenty potwierdzające stworzenie miejsca pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty związane z objęciem osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym wsparciem, dokumenty potwierdzające udzielenie wsparcia, dokumenty potwierdzające otrzymanie wsparcia finansowego). 72. Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym JST oraz programy

9 współpracy opracowane przez dany JST, w których pojawiły się odniesienia do wsparcia PES. 73. Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym JST, dokumenty potwierdzające zakup przez JST usług użyteczności publicznej we wskazanych obszarach (np. sprawozdania z realizacji programu współpracy, oświadczenia, informacje pisemne itd.). 74. Dokumentacja projektowa potwierdzająca pracę z konkretnym JST, dokumenty potwierdzające zakup przez JST usług i produktów od PES (sprawozdania, informacje, oświadczenia itd.). 75. Dokumentacja monitoringu (karty monitoringu PES, raporty z monitoringu badań klientów, ankiety, inne dokumenty). 76. Uchwały regulujące sposób realizacji działalności pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające zatrudnienie (zaświadczenia o zatrudnieniu, karty monitoringu PS). 77. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji usługi (dotyczy Partnera/ów) w tym: zdjęcie budynku z zewnątrz (oznakowanie budynku), pomieszczenie/a, w którym świadczona jest usługa, udokumentowanie dostępności do usługi przez osoby niepełnosprawne (podjazdy, winda dla osób niepełnosprawnych, wciągniki itp.).

10 Załącznik nr 2. Wykaz przedstawicieli OWES, z którymi przeprowadzone zostaną wywiady osobiste. Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 1. Lidia Węsierska-Chyc Kierownik 2. Piotr Szymański Animator 3. Bartosz Pawlak Doradca kluczowy 4. Maciej Małach Kluczowy doradca biznesowy 5. Jakub Kotnarowski Specjalista ds. monitoringu PES i PS 6. Barbara Sadowska Przedstawiciel partnera: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka (animator) 7. Justyna Ochędzan Przedstawiciel partnera: Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych (animator)

KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH

KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH Podstawowe założenia: 1. Część standardów musi być spełnionych: dotyczy to doświadczenia podmiotu lub kadry.. 2. Część standardów może

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH

KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH KARTA AUDYTU ORAZ METODOLOGIA POMIARU STANDARDÓW EFEKTYWNOŚCIOWYCH Podstawowe założenia: 1. Część standardów musi być spełnionych: dotyczy to doświadczenia podmiotu lub kadry.. 2. Część standardów może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku Instrukcja wypełniania wniosku Szanowni Państwo, Przed wypełnieniem wniosku, prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, a także z pozostałymi dokumentami dotyczącymi Systemu Akredytacji i Standardów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES

SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES UMOWA PARTNERSTWA 2014 Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA 2014

UMOWA PARTNERSTWA 2014 SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES UMOWA PARTNERSTWA 2014 Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii będą zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA

AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE ETAPU TESTOWANIA dr Maciej Frączek Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES Podmioty ekonomii społecznej preferencje w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Brzeziny, 22 czerwca 2015 r. Preferencje dla PES Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r. Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED SP. Z O.O. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej

Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Działalność DOPS w zakresie ekonomii społecznej Dr M. Budnik Zadania DOPS w zakresie ekonomii społecznej - kontekst prawny Zadania DOPS dotyczące ekonomii społecznej wynikają z: Dolnośląska Strategia Integracji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP. ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na przygotowaniu identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej

Załącznik nr 8 Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej Załącznik nr 8 Informacja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej zamieszkały/a legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) wydanym przez informuję, że: INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

z PROJEKTOWANIA STRON WWW.

z PROJEKTOWANIA STRON WWW. Poznań, dnia 2 września 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu pt. Profesjonalne kadry ICT wielkopolskich MSP dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP. ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert polegający na przygotowaniu imprezy promocyjnej z okazji Światowego Dnia Wody dla projektu LIFE/3 x Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego.

ZAPROSZENIE. Celem projektu jest udoskonalenie jakości usług świadczonych przez 10 urzędów gmin województwa łódzkiego. ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu modelu zarządzania kapitałem ludzkim (kod CPV 79414000-9)

Bardziej szczegółowo

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r.

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 20 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2013 na przeprowadzenie doradztwa dla MMŚ w projekcie Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Royal Unibrew Polska Spółka z o.o.

Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Warszawa, 11.12.2009 ROYAL UNIBREW POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie: 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Oś priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w latach dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne

Fundusze Europejskie w latach dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne Świecie, 08.09.2016r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Rejestr Usług

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych Czym jest RUR? Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) będzie internetową bazą zawierającą informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na usługi szkoleniowe i usługi doradcze świadczone w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rejestr Usług Rozwojowych

Rejestr Usług Rozwojowych 2014 Rejestr Usług Rozwojowych Warszawa, 03.12.2014 r. Szymon Kurek funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, PARP działa na rzecz: podlega Ministrowi Gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI. nr...

UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI. nr... Załącznik nr 140a Wzór umowy o udzielenie akredytacji UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI nr... zawarta w Lublinie, dnia. pomiędzy: 1. Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Realizator Projektu: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ekonomii społecznej w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie ekonomii społecznej w Regionalnych Programach Operacyjnych Wsparcie ekonomii społecznej w Regionalnych Programach Operacyjnych Warszawa, 21 kwietnia 2016 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Najważniejsze dokumenty MRPiPS MR Umowa Partnerstwa Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

... OFERTA WSPÓŁPRACY. w ramach otwartego naboru na Partnera do przystąpienia do Projektu i jego realizacji

... OFERTA WSPÓŁPRACY. w ramach otwartego naboru na Partnera do przystąpienia do Projektu i jego realizacji Załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego na Partnera do realizacji Projektu pt. propsgres Partnerstwo dla Innowacji Pomocy Społecznej, Opieki Zdrowotnej i Aktywizacji Osób Starszych........ (pieczęć podmiotu)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Tracą moc Uchwała nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. oraz Uchwała nr 5 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Tracą moc Uchwała nr 4 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. oraz Uchwała nr 5 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 8 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji Ośrodków W sparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego.

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. RG-GC.525.2.12.2013.JK Komunikat ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. 8 kwietnia 2013r. w siedzibie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA. w ramach Projektu Nr RPKP /16 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU. w ramach

REGULAMIN DORADZTWA. w ramach Projektu Nr RPKP /16 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU. w ramach Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu REGULAMIN DORADZTWA w ramach Projektu Nr RPKP.09.04.01-04-0004/16 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Po co komu OWES-y? Czym jest OWES

Po co komu OWES-y? Czym jest OWES Po co komu OWES-y? Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju es Gniezno, 12 października 2016 roku Czym jest OWES Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - podmiot lub partnerstwo posiadające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KONINIE

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KONINIE OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KONINIE o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO 2014-2020 Joanna Sutuła, ROPS

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy Informacje ogólne 1. Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany jest w ramach Priorytetu VII

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. OGŁASZA NABÓR na wolne stanowiska pracy

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. OGŁASZA NABÓR na wolne stanowiska pracy Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot OGŁASZA NABÓR na wolne stanowiska pracy Animator lokalny w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020, OP 6, Działanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WIELKOPOLSKA 2 Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ECDF Wypełnia ECDF Data wpływu Numer wniosku Uwaga: */ niepotrzebne skreślić, I. DANE WNIOSKODAWCY: NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO*: SIEDZIBA/ADRES

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

11 Monitoring i ewaluacja

11 Monitoring i ewaluacja 11 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o otwartym naborze partnera Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie o otwartym naborze partnera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w oparciu o art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, dnia 23.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na usługi doradztwa w zakresie zarządzania projektem świadczone w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Pytania do rozdziału 4 dla Stowarzyszeń

1. Pytania do rozdziału 4 dla Stowarzyszeń Nazwa i adres organizacji: Audyt / samokontrola z dnia: nr Zespół audytowy/ dokonujący samokontroli: Audytowany: 1. Pytania do rozdziału 4 dla Stowarzyszeń No (4.2.4.1.1) Czy stowarzyszenie liczy 1 przynajmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN Załącznik do Decyzji nr 4 Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN w ramach Projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Załącznik nr 2 do szacowania wartości zamówienia. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparcia dotyczą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), przez co rozumie się wyodrębnione organizacyjnie i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku Warszawa, 24 listopada 2016 roku www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura własnościowa... 4 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Uwaga: poniższe zestawienie ma charakter uniwersalny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 1 1) Projekt projekt pn. Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2016. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Międzyrzeczu. z dnia 11 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 13/2016. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Międzyrzeczu. z dnia 11 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług dotyczących realizacji procedur z zakresu ochrony danych osobowych. AUDIT Audyt w placówce obejmuje w szczególności: weryfikację obszarów przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS*

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* .... Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy. (miejscowość, data). Adres/Siedziba przedsiębiorstwa NIP OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku. REGULAMIN Otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych do przystąpienia i wspólnej

Bardziej szczegółowo

akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką

akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką załącznik do Uchwały nr 55/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 9.3 (9v) Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

1 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej to przyjęty uchwałą nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r.

1 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej to przyjęty uchwałą nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Liderów Aktywności Społecznej w ramach zadania Usługi animacji lokalnej 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, dnia 29.12.2011 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na usługi doradztwa w zakresie zarządzania i ewaluacji projektu świadczone w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Regulamin. Pilotażowego Konkursu Voucher Wiedzy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Regulamin. Pilotażowego Konkursu Voucher Wiedzy Regulamin Pilotażowego Konkursu Voucher Wiedzy dla przedsiębiorstw na dofinansowanie badań zleconych w instytucjach naukowych Konkurs realizowany w ramach projektu Implementacja europejskiego systemu vouchera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo