Uzasadnienie propozycji komisji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie propozycji komisji"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego Kętrzyn Kętrzyn, dnia r. Burmistrz Miasta Kętrzyn Znak: SO dotyczy: postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego nr SO w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DoposaŜenie szkół w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Miejskie Kętrzyn. PROPOZYCJA UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA w części II Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 32/12 z dnia r. do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: DoposaŜenie szkół w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn, znak post. SO proponuje w zakresie CZĘŚCI II Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie I. odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oferty nr 1 złoŝonej przez JT MEBEL Sp. z o.o., Kartuzy, ul. Gdańska 45, II. odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oferty nr 2 złoŝonej przez GŁÓWNĄ KSIĘGARNIĘ SZKOLNĄ Gajewicz, Gawin, Widłak spółka jawna, Kraków, ul. Al. Daszyńskiego 16, III. odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oferty nr 3 złoŝonej przez Wykonawcę: Systemy Edukacyjne Sp. z o.o., Kielce, ul. Jagiellońska 74, IV. odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oferty nr 4 złoŝonej przez Wykonawcę NOWA SZKOŁ A Sp. z o.o., Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 V. uniewaŝnienie postępowania w części II - Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie propozycji komisji W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu DoposaŜenie szkół w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn, znak post. SO CZĘŚĆ II Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie. wpłynęły skutecznie 4 oferty.

2 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 1. JT MEBEL Sp. z o.o Kartuzy, ul. Gdańska 45 GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA 2. Gajewicz, Gawin, Widłak spółka jawna Kraków, ul. Al. Daszyńskiego Systemy Edukacyjne Sp. z o.o Kielce, ul. Jagiellońska 74 Cena cena netto 4.356,60 zł cena brutto 5.213,34 zł cena netto 4.229,67zł cena brutto 5.028,16 zł cena netto 2.700,00 zł cena brutto 3.212,46 zł NOWA SZKOŁ A Sp. z o.o. cena netto 4.631,03 zł Łódź, ul. Polskiej Organizacji cena brutto 5.556,60 zł Wojskowej 25 Zamawiający w toku badania ofert stwierdził, iŝ Wykonawcy wskazali odmienne stawki VAT dla tych samych produktów w niŝej wskazanych pozycjach: 1. Zajęcia logopedyczne Nazwa przedmiotu oferta nr oferta nr oferta nr oferta nr zamówienia LOGICO Piccolo - Logopedia 23% 5%- ksiąŝki 5%- ksiąŝki 5%- ksiąŝki 23%- ramki 23%- ramki 23%- ramki Zestaw tablic 23% 5% 23% 23% 26. mnemotechnicznych Gra w kolory Wierszyki, rymowanki, 5% 5% 5% 23% 33. wyliczanki dla Ciebie, kolegi, koleŝanki 36. Alfabet obrazkowy 5% 5% 23% 23% 37. Bawię się i uczę. Rebusy 23% 5% 23% 23% 4. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagroŝonych dyslekcją Nazwa przedmiotu oferta nr oferta nr oferta nr oferta nr zamówienia Bawię się i uczę. Rebusy 23% 5% 23% 23% Nasza klasa. Wyrazy do czytania globalnego 5% 5% 23% 23% Gry czytelnicze. Nazywanie 5% 5% 5% 23% świata cz.1 Gry czytelnicze. Nazywanie 5% 5% 5% 23% świata cz.2 Alfabet obrazkowy 5% 5% 23% 23% Z uwagi na okoliczność, iŝ w prowadzonym postępowaniu wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena 100%, w celu prawidłowego porównania złoŝonych ofert, tj. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający podjął czynności mające na celu wyjaśnienie, czy Wykonawcy przyjęli w ofertach prawidłowe stawki VAT dla wyŝej wskazanych towarów.

3 Zamawiający w dniu r. zwrócił się do Wykonawców z prośbą o wskazanie podstawy prawnej zastosowanych stawek VAT (wskazanie PKWiU, bądź teŝ wykazanie się indywidualną interpretacją stwierdzającą prawidłowość zastosowania określonych w ofercie stawek VAT dla w/w towarów). Wykonawcy, w odpowiedzi na wezwanie do udzielenia, nie wykazali się indywidualnymi interpretacjami podatkowymi, wobec powyŝszego naleŝało przyjąć ogólne zasady stosowania stawek podatku od towarów i usług. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2011 r. (sygn. III CZP 52/11) określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeŝeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP). W prowadzonym postępowaniu brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki, gdyŝ Zamawiający w SIWZ nie wskazał, jakie stawki podatku VAT winni przyjąć Wykonawcy dla poszczególnych produktów. Sąd NajwyŜszy w przytoczonej wyŝej uchwale stwierdza: Jedynie wówczas jeśli zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę podatku VAT, kształtującą przecieŝ takŝe wysokość określonej w ofercie ceny, to dopiero wtedy moŝe dojść do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. Natomiast w sytuacji, w której zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT w ogóle nie moŝe dojść do wystąpienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, poniewaŝ nie wystąpi wówczas ustawowa przesłanka niezgodności oferty z SIWZ, a to wobec braku dwóch potrzebnych do porównania elementów, a zarazem niezbędnych do oceny przesłanki w postaci zaistnienia niezgodności. W tej ostatnio wskazanej sytuacji w rachubę wchodzi wyłącznie ocena wystąpienia błędu w obliczeniu w ofercie ceny. Wobec braku faktycznej moŝliwości odniesienia się do stawki podatku VAT wobec jej nieuwzględnienia w SIWZ, obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie do oceny prawidłowości przyjętej w ofercie wykonawcy stawki podatku VAT, która jako element cenotwórczy miała niewątpliwie bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej w ofercie ceny. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT, będącego elementem cenotwórczym, jest zatem równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego niewątpliwie wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. Innymi słowy, posłuŝenie się przez wykonawcę choćby tylko jednym nieprawidłowo określonym elementem kalkulacji ceny przekłada się na wystąpienie błędu w obliczeniu ceny i to bez względu na skalę czy matematyczny wymiar stwierdzonego uchybienia. Dla oceny, Ŝe doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP nie ma bezpośredniego znaczenia okoliczność, czy przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT, jako elementu kształtującego określoną w ofercie wysokość ceny, było zachowaniem świadomie

4 zamierzonym przez wykonawcę, czy teŝ nie miało takiego charakteru. Nawet bowiem w sytuacji, w której obliczenie w ofercie wysokości ceny, dokonane z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT, nie było elementem świadomej manipulacji ze strony wykonawcy zmierzającego za wszelką cenę do uzyskania zamówienia publicznego, a tylko rezultatem błędnej interpretacji przez niego przepisów określających stawki tego podatku, to i tak nie neguje to wystąpienia błędu w obliczeniu ceny. Wystąpienie tego błędu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP, oceniać naleŝy w kategoriach obiektywnych, a więc niezaleŝnych od zawinienia czy motywów zachowania wykonawcy przy kształtowaniu treści oferty. Ustawowy obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny zakłada przecieŝ wolę ustawodawcy zapewnienia stanu porównywalności ofert, z uwzględnieniem reguł uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami zabiegającymi o uzyskanie zamówienia publicznego. Realizację tego słusznego załoŝenia ustawodawcy zaburzałoby dokonywanie oceny ofert, w których ceny oferowane za wykonanie tej samej usługi byłyby skalkulowane z uwzględnieniem róŝnych stawek podatku VAT. PoniŜej, zestawienie obejmujące prawidłową stawkę VAT dla towarów, w róŝowych polach zaznaczono błędnie wskazane przez Wykonawców stawki podatku VAT. 1. Zajęcia logopedyczne Nazwa przedmiotu zamówienia LOGICO Piccolo - Logopedia Zestaw tablic mnemotechnicznych Gra w kolory Wierszyki, rymowanki, wyliczanki dla Ciebie, kolegi, koleŝanki prawidło wa stawka VAT 5%- ksiąŝki 23%- ramki oferta nr 1 oferta nr 2 23% 5%- ksiąŝki 23%- ramki oferta nr 3 5%- ksiąŝki 23%- ramki 23% 23% 5% 23% 23% oferta nr 4 5%- ksiąŝki 23%- ramki 5% 5% 5% 5% 23% na 5% 5% 23% 23% Alfabet obrazkowy 23% 5% 36. na 23% 37. Bawię się i uczę. Rebusy 23% 23% 5% 23% 23% 4. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagroŝonych dyslekcją prawidło oferta nr 1 oferta oferta oferta nr 4 Nazwa przedmiotu wa nr 2 nr 3 zamówienia stawka VAT 1. Bawię się i uczę. Rebusy 23% 23% 5% 23% 23% 3. Nasza klasa. Wyrazy do 23% 5% 5% 23% 23%

5 czytania globalnego na 23% Gry czytelnicze. Nazywanie świata cz.1 5% 5% 5% 5% 23% 10. na 5% Gry czytelnicze. Nazywanie świata cz.2 5% 5% 5% 5% 23% na 5% 5% 23% 23% Alfabet obrazkowy 23% 5% na 23% Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje moŝliwości dokonania przez Wykonawców w trybie do oferty zmian w treści oferty- art. 87 ust. 1 ustawy PZP. To Zamawiający posiada w myśl art. 87 ust. 2 ustawy PZP uprawnienie do dokonywania w ofertach poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Mając jednak na względzie zacytowaną wyŝej uchwałę Sądu NajwyŜszego błędnie wskazane stawki podatku VAT, w przypadku, gdy Zamawiający nie określił w SIWZ ich wysokości, nie mogą być poprawione przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, a naleŝy je kwalifikować, jako błąd w obliczeniu ceny skutkujący koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Mając na względzie powyŝsze: 1) oferta nr 1 złoŝona przez Wykonawcę JT MEBEL Sp. z o.o., Kartuzy, ul. Gdańska 45 2) oferta nr 2 złoŝona przez Wykonawcę GŁÓWNĄ KSIĘGARNIĘ SZKOLNĄ Gajewicz, Gawin, Widłak spółka jawna, Kraków, ul. Al. Daszyńskiego 16 3) oferta nr 4 złoŝona przez Wykonawcę NOWA SZKOŁ A Sp. z o.o., Łódź, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jako oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny. Natomiast na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP podlega odrzuceniu oferta nr 3 złoŝona przez Wykonawcę: Systemy Edukacyjne Sp. z o.o., Kielce, ul. Jagiellońska 74. Wykonawca nie wycenił w formularzu cenowym towarów w zakresie zajęć nr 2 -Zajęcia dla uczniów z wadami postawy, wobec czego treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, nie ma zaś podstaw prawnych do zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. Z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich ofert złoŝonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: DoposaŜenie szkół w sprzęt oraz materiały i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn, znak post. SO CZĘŚĆ II Dostawa materiałów i

6 pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, postępowanie w tej części podlega uniewaŝnieniu na podstawie art. 93 ust. pkt 1 ustawy PZP- nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Jolanta Mączka Zatwierdził Z up. Burmistrza Miasta Andrzej Degórski Z-ca Burmistrza Miasta Sporządziły: J.M. B.S.

PROPOZYCJA UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA w części IV

PROPOZYCJA UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA w części IV Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 02.04.2012 r. Burmistrz Miasta Kętrzyn Znak: SO.271.05.2012 dotyczy: postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego nr SO.271.05.2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 52/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 52/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 52/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

GMINA JASIEŃ. ul. XX - lecia 20, 68-320 Jasień. Znak sprawy: ZPO.271.05.2012 Jasień, dnia 13 września 2012 r.

GMINA JASIEŃ. ul. XX - lecia 20, 68-320 Jasień. Znak sprawy: ZPO.271.05.2012 Jasień, dnia 13 września 2012 r. Znak sprawy: ZPO.271.05.2012 Jasień, dnia 13 września 2012 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: DoposaŜenie szkół w sprzęt oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno

Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/20/2014 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Burmistrz Miasta Kętrzyn Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn Znak: ZIN.271.29.2013 Burmistrz Miasta Kętrzyn Kętrzyn, dnia 30.08.2013r. dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.271.29.2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 880/13 WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r.

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Protestujący: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7 31-502 Kraków

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 grudnia 2012 roku

WYROK. z dnia 4 grudnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 2603/12 WYROK z dnia 4 grudnia 2012 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego -00 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 07.0.0r. Nasz znak: ZIN.7.7.0 Burmistrz Miasta Kętrzyn dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.7.7.0 w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 19.12.2014 r. TOM.271.1.23.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/27/ORG/14 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Burmistrz Miasta Kętrzyn Gmina Miejska ul. Wojska Polskiego -00, dnia 07.0.0 r. Burmistrz Miasta Nasz znak: ZIN.7.70.0 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.7.70.0 w trybie przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKLUCZENIA WYKONAWCY, ODRZUCENIA OFERTY ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROPOZYCJA WYKLUCZENIA WYKONAWCY, ODRZUCENIA OFERTY ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 27.11.2014 r. Burmistrz Miasta Kętrzyn znak: ZIN.271.58.2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.271.58.2014

Bardziej szczegółowo

protokolant: Przemysław Śpiewak

protokolant: Przemysław Śpiewak Sygn. akt KIO/UZP 275/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Katarzyna Brzeska protokolant: Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Ul. Kołłątaja Kraków

Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Ul. Kołłątaja Kraków WSZYSTNIE CZĘŚCI PROTESTU WPŁYNEŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO 28.11.2008 R. GODZ 15:45 Kraków, dnia 27 Listopad 2008 r. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Ul.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka

WYROK. z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Sygn. akt: KIO 2695/10 WYROK z dnia 22 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 24 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 54/13 WYROK z dnia 24 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 15 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 15 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1685/09 WYROK z dnia 15 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska Maziarz Ryszard Tetzlaff Protokolant:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 16.01.2015 r. TOM.271.1.27.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/29/ORG/14 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o: odrzuceniu ofert, unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o: odrzuceniu ofert, unieważnieniu postępowania Poznań, dnia 10.01.2018 roku Ogród Zoologiczny Dostawa zwierząt karmowych SZ/271/43/2017 Zawiadomienie o: odrzuceniu ofert, unieważnieniu postępowania Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o odrzuceniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 29 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 104/13 WYROK z dnia 29 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1132/08 WYROK z dnia 31 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Lubomira Matczuk-Mazuś Grzegorz Mazurek Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak: P/5/23/2007 Olsztyn, dnia 07.03.2012 r. Wg rozdzielnika Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r./dz.

Bardziej szczegółowo

III szkół podstawowych z zakresie realizacji projektu Indywidualizacja droga do sukcesu

III szkół podstawowych z zakresie realizacji projektu Indywidualizacja droga do sukcesu Page 1 of 10 Gniezno: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn.: Indywidualizacja drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: 242761-2011; data zamieszczenia: 12.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA BURMISTRZ MIASTA LUBAWA i n f o r m u j e o w y b o r z e n a j k o r z y s t n i e j s z e j o f e r t y Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 3 57-200 Ząbkowice Śl. DPS/NT/1/P/2013 Ząbkowice Śl. 28.01.2013r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

85.884,75 83-250 Skarszewy. 92.213,10 83-212 Bobowo. 102.612,75 80-175 Gdańsk 2) Pakiet 2. 29.251,86 80-175 Gdańsk 3) Pakiet 3

85.884,75 83-250 Skarszewy. 92.213,10 83-212 Bobowo. 102.612,75 80-175 Gdańsk 2) Pakiet 2. 29.251,86 80-175 Gdańsk 3) Pakiet 3 Gdynia, dnia 28 sierpnia 2013 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1968/11 WYROK z dnia 28 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27.02.2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27.02.2013 r. Sygn. akt: KIO 389/13 POSTANOWIENIE z dnia 27.02.2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1006/08 WYROK z dnia 7 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki Anna Packo Protokolant: Dorota Witak po

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZP.221.56.2016 Warszawa, dnia 2016-05-16

WZP.221.56.2016 Warszawa, dnia 2016-05-16 WZP.221.56.2016 Warszawa, dnia 2016-05-16 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 2. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/1039/10 WYROK z dnia 21 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 3 lutego 2012 r. UZP/DKD/KND/38/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Telewizja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 192/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2593/10 WYROK z dnia 10 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1600/11 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/81, 82, 92, 93/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ, nr sprawy: CRZP/UJ/81, 82, 92, 93/2010 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 05 marca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Agnieszka Adach-Nerwińska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant na WPiA UW W opublikowanym pod koniec stycznia Informatorze 1/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego Zielona Góra, 16.07.2015 r. UE.332.1.2015.HK Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Uniwersysetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 grudnia 2012 roku

WYROK. z dnia 13 grudnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 2647/12 WYROK z dnia 13 grudnia 2012 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 60.000 EURO Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 sierpnia 2010r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 sierpnia 2010r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1610/10 WYROK z dnia 12 sierpnia 2010r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ewa Sikorska Przemysław Śpiewak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Sygn. akt: KIO 1475/10 POSTANOWIENIE z dnia 26 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Klaudia Szczytowska - Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 26 lipca

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH NR 1 8, 10 i 11 ZADANIE NR 1

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIACH NR 1 8, 10 i 11 ZADANIE NR 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/108/15

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: WI PN Nowy Wiśnicz r.

Nasz znak: WI PN Nowy Wiśnicz r. Wg rozdzielnika Nasz znak: WI.271.1.2012.PN Nowy Wiśnicz 29.02.2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn: Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU I NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE SIWZ NR

PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU I NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE SIWZ NR Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 20.11.2014 r. INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU I NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE SIWZ NR 176/N/2014/Jarocin

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 sierpnia 2012 r. Honorata Łopianowska. Sylwester Kuchnio

WYROK. z dnia 28 sierpnia 2012 r. Honorata Łopianowska. Sylwester Kuchnio Sygn. akt: KIO 1731/12 WYROK z dnia 28 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Honorata Łopianowska Sylwester Kuchnio Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1188/08 WYROK z dnia 13 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Dorota

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik Świdnik, 14 kwietnia 2011 sprawa: LWZP-2401-13-49/11 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 11 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/421/11 WYROK z dnia 11 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agata Mikołajczyk Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE. z dnia 4 marca 2013 roku Sygn. akt KIO 429/13 POSTANOWIENIE z dnia 4 marca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1105/11 WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1361/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie r.

Piekary Śląskie r. Piekary Śląskie 14.05.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA NR 77

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA NR 77 P77/ZP.3410-6/17 Poznań, dnia 04.07.2017 r. ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRZEDSZKOLA NR 77 CZĘŚĆ 1 W wyniku porównania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 października 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 października 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2152/11 WYROK z dnia 21 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/1422/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu / rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Dostawa materacy Numer ogłoszenia: 155574-2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: Dostawa materacy Numer ogłoszenia: 155574-2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: Dostawa materacy Numer ogłoszenia: 155574-2015; data

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 sierpnia 2009 r. Przewodniczący: Izabela Kuciak

WYROK z dnia 20 sierpnia 2009 r. Przewodniczący: Izabela Kuciak Sygn. akt: KIO/UZP 1026 /09 WYROK z dnia 20 sierpnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Izabela Kuciak Przemysław Śpiewak

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn Koźle NIP : 749-17-90-04, REGON : 00014661 tel. +48 774 062 400, faks. +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 marca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 215/09 WYROK z dnia 6 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Anna Packo Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Dorota Witak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie, koordynację i realizację wspólnej kampanii promocyjnej produktu turystycznego

Przygotowanie, koordynację i realizację wspólnej kampanii promocyjnej produktu turystycznego Warszawa, dnia 2010 r. UZP/DKUE/JB/5715/ /10 dot. UZP/DKUE/KN/11/10 Pan Bogusław Szpytma Burmistrz Miasta Kłodzka Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko Uprzejmie informuję, iŝ

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1709 /09 WYROK z dnia 21 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek - Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA Strzelce Opolskie, 25 czerwca 2008r Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZOZ/NL/ 2236 /08 Dotyczy: Przetarg nieograniczony poniŝej 206 000Euro na dostawę sprzętu jedno- i wielorazowego uŝytku, sprzętu ortopedycznego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczawno- Zdrój, dn. 27.06.2012r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1152/08 WYROK z dnia 6 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Grzegorz Mazurek Dorota Witak

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 października 2012 r.

WYROK z dnia 1 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 1968/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 1 października 2012 r. Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA Strzelce Opolskie, 27 lipca 2007 Znak sprawy: ZOZ/NL/2703/07 Dotyczy: Przetarg nieograniczony poniŝej 211 000Euro na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do Szpitala Powiatowego w Strzelcach

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka Gdynia. Konsorcjum: 1) Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Ciechanowie

Warszawa r. Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka Gdynia. Konsorcjum: 1) Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Ciechanowie WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2388/11 POSTANOWIENIE z dnia 17 listopada 2011 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 kwietnia 2012 roku Sygn.akt KIO/KU 35/12 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 2 kwietnia 2012 roku Po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych w dniu 14 marca data wpływu pisma do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przez

Bardziej szczegółowo

17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY INFORMACJA NA TABLICĘ OGŁOSZEŃ BIURA PRZEPUSTEK i STRONĘ INTERNETOWĄ www.7wog.wp.mil.pl 7 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ZAMAWIAJĄCY: JW. 08 7 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 7-90 Koszalin, ul. ego Marca ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół Węgliniec: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec Numer ogłoszenia: 315506-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON: P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

NIP: REGON: P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty SZPITAL SOLEC Sp. z o.o. 00-382 WARSZAWA, UL.SOLEC 93 www.cmsolec.pl e-mail:zp@cmsolec.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL./FAX (22) 9 20 04 kapitał zakładowy 22 33 000,00 (wpłacony w całości) NIP: 525-24-9-49

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Garwolin dn r

Garwolin dn r 0017.44.2015 Garwolin dn. 23.02.2016r Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: WI PN Nowy Wiśnicz r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nasz znak: WI PN Nowy Wiśnicz r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3-70 Nowy Wiśnicz, Rynek 38 tel. 14/68 509 1 fax. 14/68 509 11 Wg rozdzielnika Nasz znak: WI.71..01.PN Nowy Wiśnicz 14.03.01 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn: Dostawa

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 grudnia 2012 r. Protokolant: Mateusz Michalec

WYROK. z dnia 3 grudnia 2012 r. Protokolant: Mateusz Michalec Sygn. akt: KIO 2538/12 WYROK z dnia 3 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PCFE.042.20.4.41.1.2015 Nowy Sącz, 02.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

PCFE.042.20.4.41.1.2015 Nowy Sącz, 02.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE PCFE.042.20.4.41.1.2015 Nowy Sącz, 02.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Forma prowadzonej działalności :...

FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Forma prowadzonej działalności :... Znak: SO.271.47.2011... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1 a) do SIWZ...,... miejscowość, data FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Forma prowadzonej działalności :... Adres :... Województwo :...

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 27 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2499/12 WYROK z dnia 27 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2111/12

Sygn. akt KIO 2111/12 WYROK z dnia 15 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Magda Grabarczyk Marek Koleśnikow Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

do pomieszczeń WCO. 23256zl. netto 28604,88zł. brutto 27200zł. netto 33456zł. brutto 23 400zł. netto 28 782zł. brutto 98,84 pkt.

do pomieszczeń WCO. 23256zl. netto 28604,88zł. brutto 27200zł. netto 33456zł. brutto 23 400zł. netto 28 782zł. brutto 98,84 pkt. Poznań, dnia 2012-04-0 EZ/0/29/2012/..469... Do Wykonawców wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 0/29/2012 na zakup i dostawę urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO. Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1147/11 WYROK z dnia 16 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJĄCY: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo