KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI"

Transkrypt

1 KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI Projekt i wykonanie: Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w odzi 2007 r.

2 SPIS TREŒCI Znak - standaryzacja nazwy Znak - wzór i konstrukcja symbolu Znak - pole podstawowe Znak - obszar ochronny Znak - wersje kolorystyczne symbolu Znak - wersje kolorystyczne symbolu dla poszczególnych jednostek Znak - symbol podstawowy i nazwa jednostki Znak - formy niedozwolone Znak - typografia firmowa Akcydensy - papier firmowy Akcydensy - papier firmowy - Kliniki i Zak³ady Akcydensy - papier fax Akcydensy - wizytówki Akcydensy - koperty Produkt - teczka Produkt - druki okolicznoœciowe - zaproszenia Produkt - naklejki Produkt - identyfikator Produkt - karta parkingowa Produkt - oznakowanie drzwi Produkt - flagi na maszty Produkt - flagietki festynowe Produkt - proporczyk

3 ZNAK - standaryzacja nazwy 2 STANDARYZACJA NAZWY Nazwa jest, obok symbolu, g³ównym elementem systemu identyfikacji wizualnej firmy. Jest podstaw¹ komunikacji z otoczeniem i pozwala na odró nienie danej firmy od innych. Istnieje w formie werbalnej jako s³owo i obrazowej w symbolu firmowym. Efektywnoœæ nazwy zale y nie tylko od jej brzmienia, ale równie od odpowiedniego i konsekwentnego stosowania jej poszczególnych form. Celem standaryzacji nazewnictwa jest prezentacja najwa niejszych cech i regu³ stosowania ró nych form nazwy. PE NA NAZWA: Uniwersytet Medyczny w odzi Pe³nej nazwy nale y u ywaæ zawsze, gdy wymagane s¹ pe³ne informacje o uczelni, w szczególnoœci na pocz¹tku wypowiedzi lub dokumentu. Pe³n¹ nazwê nale y zapisywaæ zgodnie z podanym wzorem, z uwzglêdnieniem wielkoœci liter. SKRÓCONA NAZWA: UM w odzi Skrócona forma nazwy s³u y uproszczeniu komunikacji i mo e byæ u ywana we wszystkich przypadkach, w których nie jest wymagane zastosowanie pe³nej nazwy lub jej u ycie jest niemo liwe ze wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsca. Skrócon¹ nazwê nale y zapisywaæ zgodnie z podanym wzorem, z uwzglêdnieniem wielkoœci liter. NAZWA W JÊZYKU ANGIELSKIM: Medical University of Lodz Nazwa w jêzyku angielskim powinna byæ stosowana w materia³ach anglojêzycznych. Nazwê w jêzyku angielskim nale y zapisywaæ zgodnie z podanym wzorem, z uwzglêdnieniem wielkoœci liter.

4 ZNAK - wzór i konstrukcja symbolu 3 WZÓR I KONSTRUKCJA SYMBOLU Symbol firmowy jest podstawowym elementem systemu identyfikacji wizualnej firmy. Sk³ada siê z elementu graficznego powsta³ego z po³¹czenia liter U i M oraz z elementu graficznego powsta³ego z umieszczonych szeregowo czarno szarych prostok¹tów, na których widnieje napis ÓD. Forma graficzna znaku jest indywidualnym projektem, a kolorystyka œciœle okreœlona. Aby zapewniæ czytelnoœæ, symbol powinien byæ zawsze pozycjonowany zgodnie z zasadami pola podstawowego. Je eli w pobli u znaku ma znaleÿæ siê inna forma graficzna, niezbêdne jest stosownie zasad pola ochronnego. Do powielania symbolu zawsze powinno siê u ywaæ jego elektronicznego wzorca. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w formê plastyczn¹ znaku. WZÓR ZNAKU BUDOWA ZNAKU Wpisanie znaku w odpowiedni¹ dla niego siatkê pozwala na geometryczne odtwarzanie znaku. W tym przypadku za siatkê pos³u y³ papier milimetrowy.

5 ZNAK - pole podstawowe 4 POLE PODSTAWOWE Pole podstawowe okreœla minimalny obszar przypisany do znaku tj. odleg³oœæ znaku od krawêdzi pola, na którym siê znajduje. Pole podstawowe zabezpiecza znak przed deformacjami jego cech plastycznych i zapewnia dobry odbiór wizualny. Wielkoœæ pola podstawowego opisana jest przy pomocy wielkoœci a. a = wysokoœæ czarnego prostok¹ta. POLE PODSTAWOWE a a a a a a a a a ZNAK Z POLEM PODSTAWOWYM

6 ZNAK - obszar ochronny 5 OBSZAR OCHRONNY Obszar ochronny okreœla obszar wokó³ znaku, na którym nie mo e znajdowaæ siê aden obiekt (tekst, zdjêcia, grafika). Obszar ten zabezpiecza znak przed deformacjami jego cech plastycznych i zapewnia dobry odbiór wizualny. Wielkoœæ obszaru ochronnego opisana jest przy pomocy wielkoœci a. a = wysokoœæ czarnego prostok¹ta. OBSZAR OCHRONNY a a a a a a a a a ZNAK Z OBSZAREM OCHRONNYM

7 ZNAK - wersje kolorystyczne symbolu 6 WERSJE KOLORYSTYCZNE ZNAK PODSTAWOWY PANTONE CMYK RGB CZARNY Process Black % CZARNY 877 C ZNAK W WERSJI DLA CIEMNEGO T A PANTONE CMYK RGB BIA Y % CZARNY 877 C ZNAK W WERSJI ACHROMATYCZNEJ (przy u yciu jednego koloru) ZNAK W WERSJI ACHROMATYCZNEJ DLA CIEMNEGO T A (przy u yciu jednego koloru) Znak w wersji achromatycznej dopuszczalny jest w kolorze z³otym i srebrnym do zastosowania w wydawnictwach okolicznoœciowych, grawerowaniu itp..

8 ZNAK - wersje kolorystyczne symbolu dla poszczególnych jednostek 7 WERSJE KOLORYSTYCZNE ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U LEKARSKIEGO BORDO CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U WOJSKOWO-LEKARSKIEGO KHAKI CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO CZERWONY CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U FARMACEUTYCZNEGO BLUE CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U FIZJOTERAPII FIOLET CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C

9 ZNAK - wersje kolorystyczne symbolu dla poszczególnych jednostek 8 WERSJE KOLORYSTYCZNE ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U PIELÊGNIARSTWA I PO O NICTWA RÓ OWY CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U NAUK O ZDROWIU PANTONE CMYK RGB CIEMNO-ZIELONY PMS CZARNY Process Black % CZARNY 877 C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO SZARY CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS cool gray Process Black C ZNAK PODSTAWOWY WYDZIA U MIÊDZYNARODOWEGO WYDZIA U LEKARSKIEGO UGIER CZARNY 40% CZARNY PANTONE CMYK RGB PMS Process Black C

10 ZNAK - symbol podstawowy i nazwa jednostki 9 ZNAK PODSTAWOWY + NAZWA JEDNOSTKI REKTORAT Rektorat WYDZIA LEKARSKI Wydzia³ Lekarski WYDZIA WOJSKOWO-LEKARSKI Wydzia³ Wojskowo-Lekarski WYDZIA LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Wydzia³ Lekarsko-Dentystyczny WYDZIA FARMACEUTYCZNY Wydzia³ Farmaceutyczny

11 ZNAK - symbol podstawowy i nazwa jednostki 10 ZNAK PODSTAWOWY i NAZWA JEDNOSTKI WYDZIA FIZJOTERAPII Wydzia³ Fizjoterapii WYDZIA PIELÊGNIARSTWA I PO O NICTWA Wydzia³ Pielêgniarstwa i Po³o nictwa WYDZIA NAUK O ZDROWIU Wydzia³ Nauk o Zdrowiu WYDZIA NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO Wydzia³ Nauk Biomedycznych i Kszta³cenia Podyplomowego WYDZIA MIÊDZYNARODOWEGO WYDZIA U LEKARSKIEGO Miêdzynarodowy Wydzia³ Lekarski

12 ZNAK - formy niedozwolone 11 FORMY NIEDOZWOLONE Aby zachowaæ jednolitoœæ identyfikacji nale y œciœle przestrzegaæ regu³ u ytkowania i odtwarzania znaku. Wszelkie zmiany odbiegaj¹ce od okreœlonych zasad oraz samodzielne modyfikacje wp³ywaj¹ negatywnie na ca³oœciowy efekt. A) NIE WOLNO - stosowaæ innych kolorów ni projektowe B) NIE WOLNO - umieszczaæ znaku na agresywnym tle C) NIE WOLNO - stosowaæ innych czcionek ni projektowe ó d Ÿ D) NIE WOLNO - zniekszta³caæ proporcji znaku poprzez rozci¹ganie i zwê anie E) NIE WOLNO - zmieniaæ znaku

13 ZNAK - typografia firmowa 12 TYPOGRAFIA FIRMOWA W celu uzyskania jednolitego wizerunku firmy nale y powi¹zaæ ze sob¹ wszystkie elementy projektowe. Dlatego zarówno w akcydensach jak i w œrodkach promocji i reklamy funkcjonowaæ powinny kroje pisma: Arial CE, Arial Black, Arial Narrow, Tahoma CZEIONKI: ARIAL CE A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPRSŒTUVWXYZ a¹bcædeêfghijkl³mnñoóprsœtuvwxyz Ÿ <>?`-=[];,./ ARIAL BLACK A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPRSŒTUVWXYZ a¹bcædeêfghijkl³mnñoóprsœtuvwxyz Ÿ <>?`-=[];,./ ARIAL NARROW A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPRSŒTUVWXYZ a¹bcædeêfghijkl³mnñoóprsœtuvwxyz Ÿ <>?`-=[];,./ TAHOMA A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPRSŒTUVWXYZ a¹bcædeêfghijkl³mnñoóprsœtuvwxyz Ÿ <>?`-=[];,./

14 AKCYDENSY - papier firmowy 13 PAPIER FIRMOWY Znak firmowy zosta³ umieszczony w prawej, górnej czêœci papieru A4. Margines prawy: 14 mm Margines lewy: 20 mm Margines górny: 12 mm Margines dolny: 21 mm Wielkoœæ znaku: 32,0 x 24,3 mm Typografia stopki adresowej: Arial CE 9 pt. Na papierach ogólnouczelnianych zastosowany zosta³ kolor pomarañczowy: Pantone: 1375 C, CMYK: , RGB: Na papierach poszczególnych wydzia³ów zastosowano kolor danego wydzia³u. - Wydzia³ Lekarski - Pantone: PMS 221, CMYK: , RGB: Wydzia³ Wojskowo-Lekarski - Pantone: PMS 140, CMYK: , RGB: Wydzia³ Lekarsko-Dentystyczny - Pantone: PMS 185, CMYK: , RGB: Wydzia³ Farmaceutyczny - Pantone: PMS 294, CMYK: , RGB: Wydzia³ Fizjoterapii - Pantone: PMS 2617, CMYK: , RGB: Wydzia³ Pielêgniarstwa i Po³o nictwa - Pantone: PMS 204, CMYK: , RGB: Wydzia³ Nauk o Zdrowiu - Pantone: PMS 554, CMYK: , RGB: Wydzia³ Nauk Biomedycznych i Kszta³cenia Podyplomowego - Pantone: PMS cool gray 8, CMYK: , RGB: Miêdzynarodowy Wydzia³ Lekarski - Pantone: PMS 730, CMYK: , RGB: mm 14 mm 12 mm 12 mm tytu³ naukowy Imiê Nazwisko stanowisko Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 tel: fax: ódÿ, dn r. Odstêp 3 wierszy Odstêp 1 wiersza Odstêp 2 wierszy Odstêp 1 wiersza Szanowny Panie, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. 21 mm Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko

15 AKCYDENSY - papier firmowy mm 14 mm 3 mm 12 mm tytu³ naukowy Imiê Nazwisko stanowisko Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 tel: fax: Odstêp 3 wierszy Odstêp 2 wierszy Odstêp 1 wiersza Odstêp 2 wierszy Odstêp 1 wiersza Sprawa: Szanowny Panie, Lorem ipsum 21 mm Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko ódÿ, dn r.

16 Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 tel: fax: tytu³ naukowy Imiê Nazwisko stanowisko ódÿ, dn r. Szanowny Panie, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko

17 Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 tel: fax: tytu³ naukowy Imiê Nazwisko stanowisko Sprawa: Lorem ipsum ódÿ, dn r. Szanowny Panie, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko

18 Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 tel: fax:

19 Biuro Promocji ódÿ Plac Hallera 1 tel./fax:

20 Wydzia³ Lekarski ódÿ al. Koœciuszki 4 tel:

21 Wydzia³ Wojskowo-Lekarski ódÿ Plac Hallera 1 tel:

22 Wydzia³ Lekarsko-Dentystyczny ódÿ ul. Pomorska 251 tel: fax:

23 Wydzia³ Farmaceutyczny ódÿ ul. Muszyñskiego 1 tel: , 17

24 Wydzia³ Fizjoterapii ódÿ Plac Hallera 1 tel: fax:

25 Wydzia³ Pielêgniarstwa i Po³o nictwa ódÿ ul. Narutowicza 122 tel:

26 Wydzia³ Nauk o Zdrowiu ódÿ Plac Hallera 1 tel: fax:

27 Wydzia³ Nauk Biomedycznych i Kszta³cenia Podyplomowego ódÿ ul. Bielañska 33 tel: tel./fax:

28 Rector s Office Poland ódÿ 4 Koœciuszki Ave. phone: fax:

29 Office of promotion Poland ódÿ 1 Haller Sq. phone: fax:

30 Faculty of Medicine Poland ódÿ 4 Koœciuszki Ave. phone:

31 Military and Medical Faculty Poland ódÿ 1 Haller Square phone:

32 Faculty of Medicine and Dentistry Poland ódÿ 251 Pomorska St. phone: fax:

33 Faculty of Pharmacy Poland ódÿ 1 Muszyñskiego St. phone: , 17

34 Faculty of Physiotherapy Poland ódÿ 1 Haller Square phone: fax:

35 Faculty of Nursing and Midwifery Poland ódÿ 122 Narutowicza St. phone:

36 Faculty of Health Sciencies Poland ódÿ 1 Haller Square phone: fax:

37 Faculty of Biomedical Sciences and Postgraduate Education Poland ódÿ 33 Bielañska St. phone: fax:

38 AKCYDENSY - papier firmowy 38 PAPIER FIRMOWY - Kliniki i Zak³ady Znak firmowy UM w odzi zosta³ umieszczony w prawej, górnej czêœci papieru A4, natomiast znak firmowy Kliniki b¹dÿ Zak³adu w jego lewej, górnej czêœci. Nazwa Kliniki / Zak³adu znajduje siê pod jej znakiem firmowym, a stopka adresowa pod znakiem firmowym UM. Margines prawy: 14 mm Margines lewy: 20 mm Margines górny: 12 mm Margines dolny: 21 mm Wielkoœæ znaku: 32,0 x 24,3 mm Typografia nazwy Kliniki / Zak³adu: Arial CE 11 pt. Typografia stopki adresowej: Arial CE 9 pt. Na papierach Klinik / Zak³adów podleg³ych wydzia³om zastosowano kolor danego wydzia³u. - Wydzia³ Lekarski - Pantone: PMS 221, CMYK: , RGB: Wydzia³ Wojskowo-Lekarski - Pantone: PMS 140, CMYK: , RGB: Wydzia³ Lekarsko-Dentystyczny - Pantone: PMS 185, CMYK: , RGB: Wydzia³ Farmaceutyczny - Pantone: PMS 294, CMYK: , RGB: Wydzia³ Fizjoterapii - Pantone: PMS 2617, CMYK: , RGB: Wydzia³ Pielêgniarstwa i Po³o nictwa - Pantone: PMS 204, CMYK: , RGB: Wydzia³ Nauk o Zdrowiu - Pantone: PMS 554, CMYK: , RGB: Wydzia³ Nauk Biomedycznych i Kszta³cenia Podyplomowego - Pantone: PMS cool gray 8, CMYK: , RGB: Miêdzynarodowy Wydzia³ Lekarski - Pantone: PMS 730, CMYK: , RGB: mm 14 mm 12 mm 12 mm LOGO Kliniki / Zak³adu Klinika... Katedry... Uniwersytetu Medycznego w odzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr... im.... tytu³ naukowy Imiê Nazwisko stanowisko Wydzia³ ódÿ ul. Nowa 000 tel: , Odstêp 3 wierszy Odstêp 2 wierszy Odstêp 1 wiersza Odstêp 2 wierszy Odstêp 1 wiersza Sprawa: Szanowny Panie, Lorem ipsum 21 mm Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. itlorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus s amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko ódÿ, dn r.

39 LOGO kliniki lub zak³adu Klinika... Katedry... Uniwersytetu Medycznego w odzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr... im.... Wydzia³ ódÿ ul. Nowa 000 tel: , tytu³ naukowy Imiê Nazwisko stanowisko Sprawa: Lorem ipsum ódÿ, dn r. Szanowny Panie, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko

40 LOGO kliniki lub zak³adu Klinika... Katedry... Uniwersytetu Medycznego w odzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr... im.... Wydzia³ ódÿ ul. Nowa 000 tel: ,

41 AKCYDENSY - papier fax 41 PAPIER FAX Znak firmowy zosta³ umieszczony w prawej, górnej czêœci papieru A4. Margines prawy: 14 mm Margines lewy: 21 mm Margines górny: 12 mm Margines dolny: 21 mm Wielkoœæ znaku: 32,0 x 24,3 mm Typografia stopki adresowej: Arial CE 9 pt. Na papierach fax zastosowany zosta³ kolor szary: Pantone: Cool Gray 9 C, CMYK: , RGB: mm 14 mm 3 mm 12 mm FAX Temat: Data: Lorem ipsum r. Iloœæ stron: 3 Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 Do: tytu³ naukowy Imiê Nazwisko Od: tytu³ naukowy Imiê Nazwisko nr fax: nr fax: nr tel: nr tel: mm 20 mm Szanowny Panie, Odstêp 1 wiersza Odstêp 2 wierszy Odstêp 1 wiersza Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nuncauctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko

42 FAX Rektorat ódÿ al. Koœciuszki 4 Temat: Data: Lorem ipsum r. Iloœæ stron: 3 Do: tytu³ naukowy Imiê Nazwisko Od: tytu³ naukowy Imiê Nazwisko nr fax: nr fax: nr tel: nr tel: Szanowny Panie, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Mauris pretium quam et urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Aliquam erat volutpat. Nunc auctor. Mauris pretium quam et urna. Z powa aniem, Imiê Nazwisko stanowisko

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30 Spis treêci Podstawowe elementy CI Podstawowe elementy CI 4 Restylizacja znaku 4 Podstawowe formy znaku firmowego 6 Uzupe niajàce formy znaku firmowego 8 Wersje kolorystyczne znaku firmowego 10 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Księga znaku. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Księga znaku Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 Spis Treści 1 Spis treści micza 2 Koperty 4 Wizytówka 6 Papier firmowy 11 Elementy kompozycji 12 Konstrukcja projektu 13 Pozycja logo 14 Pozycja logo jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/270/12 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Elementy bazowe... 2 2.1. Barwy uniwersytetu... 3 2.1.1. Barwy wydziałowe... 4 2.2. Kroje pisma... 5 2.3. Nazwa uczelni... 6 2.4. Godło UPH... 7 2.5. Logo

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5

WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5. 1.1. Profil działalności firmy... 5. 1.2. Logo firmy... 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. FIRMA BA-TARNAS I JEJ IDENTYFIKACJA... 5 1.1. Profil działalności firmy... 5 1.2. Logo firmy... 5 1.3. Podstawowy pakiet firmowy... 11 2. STRONA INTERNETOWA... 15 2.1. Multimedia

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny.

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny. W trosce o zrealizowanie zlecenia spe³niaj¹cego wszystkie wymagania klienta prosimy o przygotowanie plików do druku odpowiadaj¹ce ni ej opisanym warunkom. Przygotowanie plików do druku. Strony powinny

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP 1logotyp kolorystyka liternictwo 1 / 2 Wersja podstawowa znaku Podstawowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady użytkowania znaku

Ogólne zasady użytkowania znaku Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TORUŃ 2013 SPIS TREŚCI część 1 > ZNAK MARKI rozdział 1.1 > ZNAK GRAFICZNY rozdział 1.2 > FORMA PODSTAWOWA rozdział 1.3 > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

FARGOTEX GROUP KSIĘGA ZNAKU

FARGOTEX GROUP KSIĘGA ZNAKU FARGOTEX GROUP KSIĘGA ZNAKU Spis treści FARGOTEX GROUP Logotyp 1.1 Podstawowa wersja znaku 4 1.2 Wersja minimalna znaku 5 1.3 Formy uzupełniające 6 1.4 Wersja na ciemnym i jasnym tle 7 1.5 Budowa znaku

Bardziej szczegółowo

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL MUZEUM WARSZAWY MANUAL Logo jest najbardziej charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy. Na następnych stronach przedstawione są alternatywne wersje logo oraz zasady ich stosowania.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo