Wypełnia Narodowe Centrum Nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypełnia Narodowe Centrum Nauki"

Transkrypt

1 Strona 1 z 28 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU A. DANE WNIOSKODAWCY Status organizacyjny wnioskodawcy 3. Sieć naukowa lub jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną Kierownik projektu (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres do korespondencji, tel., ) przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber Kraków, ul. Królewska 44 m. 9, tel.: (12) : Nazwa i adres jednostki naukowej (nazwa, adres, tel., faks, ) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pl. J. Matejki 13, Kraków, małopolskie, tel.: (12) , (12) , faks: (0-12) , 0: www: Nazwa jednostki w języku angielskim Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow Wypełnia Narodowe Centrum Nauki Nr rejestracyjny wniosku: Data wpłynięcia wniosku: Wydział Rzeźby pl. J. Matejki 13, Kraków, małopolskie, tel.: (12) , (12) , faks: (0-12) , 0: www: asp.krakow.pl Nazwa jednostki w języku angielskim Faculty of Sculpture Katedra Intermediów pl. Matejki 13, Kraków, małopolskie, tel.: , faks: , 0: www: imedia.asp.krakow.pl Nazwa jednostki w języku angielskim Department of Intermedia Adres korespondencyjny bd. Status organizacyjny podmiotu Jednostka naukowa Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? tak Kierownik jednostki prof. Adam Wsiołkowski, Rektor Nazwa stanowiska w j. angielskim Rector Tytuł w j. angielskim prof. NIP, REGON ,

2 Strona 2 z 28 Informacje o partnerach Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów Adres siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer faksu, Adres siedziby: ul. Kuźnicza 29a, Wrocław, dolnośląskie Adres korespondencyjny: PO Box 1385, Wrocław, dolnośląskie Telefon: Faks: : WWW: Status organizacyjny podmiotu Status organizacyjny: Inne NIP, REGON, KRS, EDG NIP: REGON: KRS: EDG:??? Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja, funkcja w jęz. ang.) 1. Piotr Krajewski, prezes, president

3 Strona 3 z 28 B. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł projektu Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej Tytuł projektu w j. angielskim: Numer panelu dyscyplin Pomocnicze określenia identyfikujące Street Action - studies of the processes of mutual transference of elements between art and the public sphere HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce HS2_8 - Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna HS3_11 - Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych) Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach) 16 Liczba wykonawców projektu 1 Słowa kluczowe Słowa kluczowe w j. angielskim: akcjonizm, sztuka akcji, sztuka performance, intermedia, sztuka współczesna, fluxus, sztuka panięci i sztuka działania action art, performance art, intermedia, contemporary art, fluxus, art of memory and art of action Planowane nakłady w zł: Ogółem Pierwszy rok realizacji , ,00

4 Strona 4 z 28 Streszczenie projektu (podać najważniejsze cele projektu, określić, w jakim stopniu i zakresie projekt dotyczy badań podstawowych, omówić spodziewany wpływ badań na naukę, cywilizację, społeczeństwo, maks słów) Akcja uliczna studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej Program projektu o powyższym tytule jest w zasadzie zwieńczeniem intensywnych studiów rozpoczętych już z końcem 1996 roku. Wtedy to zdecydowałem się dokładnie prześledzić historię swoich własnych inicjacji i doświadczeń artystycznych pod kątem ich przyległości do interesujących mnie procesów zachodzących - wcześniej i równocześnie - w światowej sztuce; odtworzyć drogę, którą rozpocząłem w roku 1977 podczas pierwszego dłuższego pobytu w Europie Zachodniej. Postanowienie dotyczyło swoistej krytycznej i analitycznej rekonstrukcji tych doświadczeń i kontaktów, z naciskiem na związki inspiracji artystycznych z miejscem, z lokalizacją i fizycznymi aspektami przestrzeni. Równocześnie do procesu rekonstrukcji podjąłem wysiłek rzetelnego zapisu i dokumentacji działań bieżących, tak by wnioski wynikające z analizy mnemonicznej miały możliwość bezpośredniego wpływu na metodę planowania i realizacji planów aktualnych. W okresie minionych czternastu lat zebrałem ogromny objętościowo i znaczący dla mnie materiał zawierający dokumentację historii mej własnej pracy i przemyśleń, dokumenty prac i polemik z wieloma artystami, teoretykami i krytykami sztuki (głównie sztuki performance i sztuki intermedialnej), wywiady i rozmowy z wieloma ważnymi dla ewolucji zjawisk artystycznych osobami. Praktyka ta trwa do dzisiaj i staje się obecnie - po wyczerpaniu energii intuicyjnych poszukiwań - fundamentem systematycznego projektu badawczego. Tak więc zamiarem stojącym u podstaw projektu jest opracowanie szeregu przyczynkowych wątków, które powinny wypełnić wytworzoną przez lata w sferze języka polskiego próżnię pomiędzy artystyczną praktyką a naukami o sztuce, teorią sztuki i estetyką. Tak się bowiem - w moim przekonaniu - stało, że rodzimi teoretycy sztuki w niewielkim tylko stopniu interesują się zjawiskami zachodzącymi w ich kręgu geograficznym i kulturowym, opierając swe sądy głównie na gotowych, pochodzących z innych realiów i wcześniej opracowanych, importowanych źrodłach, a następnie stosując je mechanicznie do kompilacji syntez sztuki tworzonej w Polsce. Jest to częściowo zrozumiałe, gdyż pozycja naukowa w Polsce od dawna jest uzależniona głównie od stopnia znajomości i kontaktów z kulturą Zachodu. Skutkiem tego znaczne obszary działalności artystycznej z okresu lat 50, 60, 70 i 80 nigdy nie zostały opisane, uporządkowane i poddane teoretycznej refleksji, gdy równocześnie nader często rozpowszechniane są stereotypy i powierzchowne uogólnienia. Interesujące mnie wątki dotyczą głównie terenów najmniej opisanych a związanych bezpośrednio z moją własną praktyką artystyczną - jako, że jest to sfera, w której w naturalny sposób mogę się czuć specjalistą, i w której wiedza nabyta jest zawsze bezpośrednio weryfikowana przez bezpośrednie doświadczenie, pamięć i osobiste kontakty. Jest to sztuka performance, intermedia, multimedia, akcjonizm i nowe strategie społeczne sztuki - zjawiska, których proces ewolucji rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych, a które w widoczny sposób skutkują we współczesności. Zakładam, że drogą do wiarygodnej historii jest szukanie syntez dróg życia pojedynczych ludzkich istot; a podstawą historycznej wiedzy o sztuce - opis ewolucji twórczości artysty, która następuje w procesie jego kontaktów z otoczeniem. Tak się składa, że zajmując się sztuką akcyjną rozwijałem swe zainteresowania w stałym kontakcie z wieloma artystycznymi indywidualnościami. Z wieloma żyjącymi artystami międzynarodowymi pozostaję w stałym kontakcie. Część mej własnej twórczości zawiera w sobie relikty tych związków i może stanowić solidny pomost nie tylko ich opisania lecz i przyczynek bardziej solidnych badań. Założeniem węższym jest sprawdzenie mego przeświadczenia o konwergencyjnej naturze zmian zachodzących w kulturze artystycznej, i jej pogłębiającym się związku z nową przestrzenią publiczną, poszerzaną technologicznymi mediami masowej komunikacji. Dotychczas skupiałem swą uwagę głównie na rekonstrukcji przeszłych wydarzeń w celu ich spożytkowania w bieżącej pracy artystycznej, aby je w ten sposób aktualizować. Obecnie poszukuję możliwości szerszego i systematycznego zestawienia zgromadzonych materiałów, aby móc się pokusić o syntezę bardziej obiektywną. W oparciu o zebrane zapisy, dokumenty, relacje, itd., zamierzam dokonać kilku pierwszych syntez tego okresu

5 ( ), by przynajmniej wstępnie naszkicować drogi identyfikowanych doświadczeń. Strona 5 z 28 W zakres projektu wchodzą: - uporządkowanie i redakcja archiwów - materiałów zebranych w latach w tym digitalizacja i elektroniczna konserwacja materiałów pochodzących z epoki - publikacja książki o roboczym tytule "akcja uliczna" mojego autorstwa, a w części tylko pod moją redakcją; jest to złożona merytorycznie i edytorsko publikacja łącząca autorski eksperyment artystyczny z eseistyką, antologią i dokumentem - obejmuje okres od roku 1996 do 2011, oraz rekonstruuje okres od roku 1996 do 1977; - opracowanie wyboru materiałów pod kątem ekspozycji (w tym częściowa rekonstrukcja dzieł efemerycznych, w oparciu o dokumentację); - utworzenie w Katedrze Intermediów ASP w Krakowie, w Pracowni Sztuki Performance, bazy i ośrodka monitoringu interakcji sztuki i przestrzeni publicznej; w tym również jej sieciowej reprezentacji - jako jednostki badawczej oraz wspierającej dydaktykę; - utworzenie stałego, 2-3 osobowego zespołu prowadzącego w/w ośrodek i opracowanie jego metod pracy, z naciskiem na praktykę upowszechniania.

6 Strona 6 z 28 Streszczenie projektu w j. angielskim (podać najważniejsze cele projektu, określić, w jakim stopniu i zakresie projekt dotyczy badań podstawowych, omówić spodziewany wpływ badań na naukę, cywilizację, społeczeństwo, maks słów) Akcja uliczna Street Action Studies of the processes of mutual transference of elements between art and the public sphere The programme of the above-titled project is, in fact, the culmination of intensive studies commenced as early as late It was then that I decided to trace the history of my own artistic initiations and experiences in terms of their contiguity with the processes occurring in world art previously and at the time which were of interest to me; to re-create the journey I began in 1977 during my first longer stay in Western Europe. The decision involved a critical and analytical reconstruction of those experiences and contacts, with emphasis on the relationship of artistic inspiration to the place, to the location and physical aspects of space. Parallel with the reconstruction, I made an effort to record and document thoroughly the present activities so that the conclusions from the mnemonic analysis could directly influence the method of planning and completing my current projects. Over the last fourteen years I have collected a vast amount of significant material documenting the history of my own work and thoughts, records of works and polemics with numerous artists, art theoreticians and critics (mainly performance and intermedia art), interviews and conversations with many people who have played an important role in the evolution of artistic expression. This practice continues to the present day and now that the energy of intuitive explorations has been exhausted - is becoming the foundation of a systematic research project. The intention behind the project is to work out a series of causal nexuses that should fill the hiatus created over the years in the Polish language between artistic practice on the one hand and art sciences, art theory and aesthetics on the other. In my opinion, Polish art theoreticians are only marginally interested in the phenomena that occur in their region or culture, basing their judgment on ready-made imported sources and then applying them mechanically to compile syntheses of Polish art. This is partly understandable since scientific rank in Poland has long depended on one s degree of familiarity and contact with Western culture. As a result, vast areas of artistic activity in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s have never been described, systematized or subjected to theoretical reflection while stereotypes and generalisations have been circulated all too frequently. The ideas/themes that interest me concern mainly the least described areas, which are directly linked to my own artistic practice since this is the sphere where I can naturally consider myself a specialist and where the knowledge acquired by me is always verified by firsthand experience, memory and personal contacts. These are performance art, intermedia, multimedia, actionism and new social strategies of art developments which began to evolve in the 1950s and have evident consequences in the present day. I assume that reliable historical knowledge is arrived at by seeking to synthesize the life paths of individual human beings, while historical knowledge about art has its foundation in the story/description of how an artist s work evolves in the process of his successive contacts with his environment. It so happened that through my involvement with action art I have pursued my interests in regular contact with many artistic personalities. I keep in touch with many international artists. Some of my work contains relics of these relationships and may constitute not only a solid basis for describing them, but also a contribution to more thorough research. A narrower objective is to verify my belief in the convergent nature of the changes occurring in artistic culture and its deepening connection with the new public space, expanded by modern mass media.

7 Strona 7 z 28 So far I have focused mainly on the reconstruction of past events with a view to using them in my current artistic work and thus upgrading both the relations and the work. At present I am going to concentrate on looking for a means of a more extensive and systematic arrangement of the accumulated materials in order to attempt a more objective synthesis. Based on the collected records, documents, accounts etc. I intend to produce several initial syntheses of the period ( ) that will at least outline the paths of the identified experiences. The scope of the project includes: - collating and editing of the archives, i.e. materials collected in the years , including digitisation and electronic preservation of materials dating from the pre-digital age; - publication of a book with the working title akcja uliczna (Street Action) written by me (part of the book has only been edited by me); it is a complex work in terms of both the content and editing, combining an original artistic experiment with elements of an essay, an anthology and a documentary. It covers the period from 1996 to 2011 and reconstructs the period back, from 1996 to 1977; - preparation of a selection of materials with a view to an exhibition (including partial reconstruction of ephemeral works on the basis of the documentation); - creation of a centre for monitoring the interaction of art and public space at the Performance Art Studio, Department of Intermedia of the Academy of Fine Arts in Krakow, including its web representation, as a research and education-assisting facility; integration of the centre into the structure of the future Faculty of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Krakow; - appointment of a permanent team of 2 or 3 managing the above-mentioned centre and development of the methodology of its operations, with particular emphasis on the practice of continuous monitoring and dissemination of artistic phenomena.

8 Strona 8 z 28 C. ANKIETY DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU (na odrębnych stronach dla każdego z wykonawców) 1. Imienny wykaz (maks. 3 osoby) (tytuł naukowy, stopień naukowy, imię, nazwisko, charakter udziału w realizacji projektu - kierownik, wykonawca) Tytuł i stopień naukowy Imię i nazwisko Charakter udziału przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber Kierownik projektu 2. Ankiety dorobku naukowego (na odrębnych stronach, obowiązkowa dla każdej z osób wymienionych w imiennym wykazie)

9 Strona 9 z 28 Kierownik projektu 1) Imię i nazwisko, PESEL Artur Ryszard Tajber, ) Adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, Adres do korespondencji: ul. Królewska 44 m. 9, Kraków, małopolskie, Polska numer telefonu: (12) ) Miejsce zatrudnienia, członkostwa i funkcje oraz zajmowane stanowiska Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Rzeźby; Katedra Intermediów; stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Adres: pl. j. Matejki 13, Kraków Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie; Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu; stanowisko: profesor nadzwyczajny Adres: al. Legionów 2, Bytom

10 Autoriredaktorwniosku,kierownikprojektuijego wykonawca: całościowynadzórnadzakresemiprzebiegiemprac podzlecanie prac i nadzór nad ich wykonaniem realizacjaczęścibadańterenowych redakcjapublikacji Strona 10 z 28 Artur Ryszard Tajber Urodzony 5 stycznia 1953 roku w Katowicach (wówczas Stalinogród) Studia PWSSPweWrocławiu,WydziałMGR,orazAkademiaSztukPięknychwKrakowie,Wydział Malarstwa, Dyplommagisterski 1978,AkademiaSztukPięknychwKrakowie,WydziałMalarstwa,Pracowniaprof. AdamaMarczyńskiego zwyróżnieniem PrzewódIStopnia 1988,AkademiaSztukPięknychwKrakowie,WydziałMalarstwa,wdziedzinie: malarstwo PrzewódIIStopnia,habilitacja 1998,PWSSPwPoznaniu(dzisiaj:AkademiaSztukPięknychwPoznaniu), WydziałMGR,wdziedzinie:rzeźba nominacjanaprofesoraaspnaczasokreślony 2001 nominacjanaprofesoraaspnaczasnieokreślony 2006 Otwarcieproceduryzmierzającejdonadaniatytułuprofesorazwyczajnego,ASPwKrakowie,Wydział FormPrzemysłowych zatrudnionywkatedrzesztukwizualnych,wydziałformprzemysłowychaspwkrakowie (asystent,starszyasystent,adjunkt,kierownikpracowni,profesorasp) 1997 shortscholaragreement,illinoisuniversity,bloomington zatrudnionyjakokierownikmiędzywydziałowejpracowniintermediówaspwkrakowie, realizacja autorskiego programu studiów; od2007 zatrudnionywkatedrzeintermediów,wydziałrzeźby,aspwkrakowie kierownikkatedry i kierownik kierunkowej Pracowni Sztuki Performance, współautor unikatowego kierunku studiów w zakresie intermedia; ponadto: Odroku2007wykładowcakursusztukiperformancenaWydzialePolonistyki,Teatrologia,Uniwersytet JagiellońskiwKrakowie; - wroku wykładowca Sztukikomputerowej nawydzialeinformatykifiliipolsko Japońskiej WyższejSzkołyTechnikKomputerowych (PJWSTK)wBytomiu; - współautorprojektukierunkukształceniaartystycznego(wkierunku:grafika)natymwydziale od 2009 roku zatrudniony w PJWSTK na drugim etacie; - koordynator i kierownik studiów studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej, PJWSTK Najważniejsze publiczne przeds ięwzięcia artystyczne i badawcze ostatnich 4 lat: ) Warsztaty artystyczne ASP Kraków Bezalel Academy of Art and Design w Krakowie, współpraca Adina Bar On Artur Tajber 2) Rozpoczęcie realizacji programu badawczego finansowanego przez NCN Symboliczna emisja czasu w sztuce performance, autor projektu, kierownik zespołu 3) Polish Roots New Territories International Festival of Live Art, Glasgow, CCA program performance, konferencja, publikacja 4)Warszawska Jesień, TIMEMIT - emisja czasu )TIMEMITGeneveperformance,BatimentD ArtContemporain,Geneve Pointsd Imapct PianoNobile, BAC,sympozjumiwykłady,publikacja

11 Strona 11 z )Festiwalisympozjum IAM,Bbeyond,Belfast performancezcykluwalk MAN TIMEMIT,publikacja książkowa"p.a.n.i."performanceartinnorthernireland,2010,isbn: )Festiwal AccidentesControllados,poszykiwaniatechnologicznewsztuceperformance,ExTeresaArte Actual,MexicoCity performancezcykluwalk MAN TIMEMIT,publikacja ExTeresaArteActual+grant podróżnymsz 8)FestiwalASIATOPIA,CenterforContemporryArts,Bangkok,Tajlandia performancezcykluwalk MAN Street Action,Bangkok,Chinatown grantpromocjakulturypolskiejzagranicą,mkidn publikacja 9)WarsztatyartystyczneASPKraków BezalelAcademyofArtandDesign w Jerozolinie (Sezon Polski w Izralelu),powarsztatowaekspozycjawBarburGallery,wykładwBezalelUniversity,Jerozolima Street Action,Jerozolima,TelAviv grantwarsztatywjerozolimie,mkidn,publikacjaksiążkowaplanowanana 2011posfinalizowaniuwarsztatówizraelskichwKrakowie )TIMEMITperformance/instalacja,WesternFront,Vancouver,Live5PerformanceArtBiennaleand Symposium,publikacja 11)PERFOPUERTO międzynarodowyfestiwalsztukiperformance,timemitperformance,matucanaarts Centre,SantiagodeChile,Street Action,Valparaiso,publikacjaksiążkowaPerfoPuerto ,Artede PerformanceenChile,Ediciones2007PerfoPuerto,ISBN: )nstytutPolskiwSztokholmie:TIMEMITperformance,GalleryNiklasBellenius,Stockholm,ALERT performance,instytutpolski,tableperformance,solentunaartfair,stockholm 13)Publikacja"InPlaceofPassing",Bbeyond&InterfaceBelfast,UniversityofUlster,ISBN: ,wydanawroku2007azawierającaopracowanieprojektuotymsamymtytule,rozpoczętegow granicachhistorycznegoulsteruwroku2004 Wokresieod1994do2010udziałwokoło200wystawachizbiorowychprzedsięwzięciachartystycznych orazokoło100indywidualnychwystaw,prezentacjiiwystąpieńartystycznychweuropie,amerykachiazji, udokumentowanychwielomapublikacjamidrukowanymiielektronicznymi.pełnabiografiaprofesjonalna nawww.tajber.asp.krakow.pl Zracjispecyfikidziedzinyorazfaktu,żeostatnieczterylatapoświęciłemgłównienautworzenienowego kierunkustudiówirealizującejgojednostkiakademickiej,niepodejmowałemwtymczasieprojektów finansowanychześrodkówadresowanychwprostnanaukę większośćśrodkównawyliczoneniżejcele pochodziłabądźzministerstwakulturyidziedzictwanarodowego,zeźródełmieszanych,lub nawetjeżeli wczęścizmnisw,toniebezpośrednio... W roku 2010 złożyłem do konkursu na badania własne aplikację na projekt pt. Symboliczna emisja czasu w sztuce performance, i otrzymałem grant w wymiarze o jaki wystąpiłem. Wlatach realizowałempracerozwojowe,celoweibadawczewramachnastępujących projektów: Projektunikatowegokierunkustudiówwzakresiesztukiintermediów, ,uprawnieniauzyskane przezaspwkrakowiewgrudniu2006 autorstwdwuosobowe(wrazzprof.antonimporczakiem), ProjektutworzeniaKatedryIntermediów pierwszynabórnastudiawrokuakademickim , autorstwodwuosobowe(j.w.),odroku2007 kierownikprojektu. InterfejsySztuki,sympozjummiędzynarodowewASPwKrakowiewgrudniu2007ipublikacja ,członekkomitetuorganizacyjnego. ProjektMETAMUZEUM,rozpoczętywroku2009,wroku2009grantMKiDN:promocjapolskiejsztuki zagranicą(realizacjawszwecji,irlandiipółnocnej,meksykuitajlandii),projektwkontynuacji kierownik projektu. ProjektwspółpracypomiędzyASPwKrakowieaBezalelAcademyofArtsandDesignwJerozolimie, rozpoczętywarsztatamiwjerozolimiewroku2008 narok2008grantmkidn:promocjapolskiejsztuki zagranicą,projektwkontynuacji,kierownikprojektuzestronypolskiej. Projektmiędzynarodowegosympozjumpoświęconegodydaktycewsztuceperformance,

12 Strona 12 z 28 współrealizowanyzartscollegeuniversityofwaleswcardiff,planowanegonarok2011,wprzygotowaniu kierownikprojektu. Wykładygościnne,prezentacje,rezydencjeartystyczneikontraktyw: ArtsCollege,UlsterUniversityatBelfast;wykłady,prezentacjeispotkaniaautorskie,orazkrytyki studenckiewlatach ,podczas6pobytówwBelfaściewtymokresieczasu. IllinoisStateUniversity Bloomington Normal,Ill;shorttimeagreement,artistinresidence wykładyi krytykistudenckie,1998.nazaproszenieisu,ill. UQAMUniversiteduQuebec,Montreal;udziałwsympozjumPointsdesForces:lescentresd artistes bilan etperspectives,prezentacja.1992.nazaproszenielelieucentreenartactuel,qc. KentuckyStateUniversity,Lexington;gościnnywykładiprezentacja,krytykistudenckieiwarsztaty,1999. NazaproszenieKentuckyStateUniversity. ElginCommunityCollege,Ill.;artistinresidence,wykładispotkanieautorskie,wystawa,1999.Na zaproszeniegalleryone,ecc. NUANagoyaUniversityofAts;prezentacjaartystycznaispotkanieautorskie,wramachNIPAF,1997.Na zaproszenienipaf. UniversitetetiBergen,wykładikonferencjawramachwspółpracyiprogramu oraz2000,jako współorganizatorikurator"endofmillenniumperformancefestival Bergen2000". UniwersytMikołajaKopernikawToruniu;prezentacjaautorska,2008.NazaproszenieGaleriiWozownia. UniversityofVirginia,Charlottesville,2003.NazaproszenieArtCollegeUV. AkademaiMuzycznawKrakowie;2007.NazaproszenieAM. McMasterUniversity,Hamilton,Kanada;2005.NazaproszenieMcMasterUniversity. UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,CasaTalavera,prezentacjaartystycznaiwyklad,2006.Na zaproszeniecasatalavera. EmilyCarrArtInstitute,Vancouver,Kanada,wykład keynoteiudziałwsympozjumlive5,2008.na zaproszenielive5. BezalelAcademyofArtsandDesign,Jerusalem,wykładwramachwarsztatówtwórczych,del.przezASPw Krakowie. Wybranegrantyistypendiazagraniczne: GrantypodróżneArtsCounciliBritishCouncilnawyjazdyprofesjonalnedoWielkiejBrytanii 1990, 1991,1993,1995 GrantpodróżnyArtsCouncilofIreland AnChomhairleEalaion,1995 GrantypodróżneFundacjiBatoregowlatach1992,1994,1996,1998nawyjazdyprofesjonalnedo Rumunii,Irlandii,naWęgry. GrantypodróżneMinisterstwaSprawZagranicznychwlatach2000,2003,2007nawyjazdydoUSA, Kanady,Chile,Meksyku GrantTrustforMutualUnderstandingnaudziałwprogramieCurrency,NewYorkCity,2004 GrantMKiDN,programoperacyjnyPromocjakulturypolskiejzagranicą,projekt:SztukaPerformance, 2008 GrantMKiDN,programoperacyjnyPromocjakulturypolskiejzagranicą,projekt:Warsztatyw Jerozolimie,2008 Ponadto:bogatapraktykaartystycznaibadawczawzakresiewłasnych,autorskichprojektówwspieranych przezróżneinstytucjeartystycznewkanadzie,usa,meksyku,chile,wielkiejbrytanii,irlandii,francji, Holandii,Belgii,Niemczech,weWłoszech,wHiszpanii,Austrii,Rumunii,Słowacji,Szwajcarii,naWęgrzech, wizraelu,japonii,natajwanie,wtajlandii... Dodatkowedoświadczeniawpracyorganizacyjnejipublicystycznej: V przewodniczącykołamłodychprzyzozpapwkrakowie, V przewodniczącysekcjimalarstwazozpapwkrakowie, StaływspółpracownikKomisjiInformacjiiPropagandyZarząduRegionuNSZZSolidarność Małopolska,

13 CzłonekKomisjiZakładowejNSZZSolidarnośćArtystów,przyZOZPAPwKrakowie,odstycznia1981 WspółzałożycielformułyperformanceKONGER 1983 WspółtwórcaikierownikgaleriigtwKrakowie, CzłonekregionalnegokołaOKO(OgólnopolskiKomitetOrganizacyjny)ZPAP od1989 V prezeszozpapwkrakowie, DyrektorartystycznyGaleriiPryzmat, WspółautoroprawyiprezentacjiDniaKrakowskiegoiekspozycjinaEXPOwSewilli 1992 KonsulGeneralnyTerritoriesNomadeswPolsce(od1994) PrzewodniczącyKomisjiStatutowejZarząduGłównegoZPAP, CzłonekKomisjiProgramowejGaleriiBWAwKrakowie, Kurator PolishPerformance/InstallationShowinQuebec,1995 Kurator10MiędzynarodowychSpotkańKrakowskich WolneMiastoKraków,BWA,1995 Założyciel,członekiprezesStowarzyszeniaFortSztuki CzłonekRadyKuratorówGaleriiBunkierSztukiwKrakowie, Kuratorstałegoprogramuperformance AKCJA wbunkrzesztuki, Współ kuratorwystawyifestiwalu RaumundBewegung polskasztukapreocesualnaiperformance, wramachfestiwalujeziorabodeńskiego,kunstvereinfriedrichshafen,bodenseefestival,1998 Współ kuratormiędzynarodowegofestiwalusztukiakcji EndofMillennium,Bergen StolicaKultury Europejskiej2000 Dyrektorartystycznyfestiwalu FortSztuki2000 stacjakraków,kraków StolicaKultury Europejskiej2000 Kurator FortSztuki polscyartyściwtbgs,templebargallery,dublin2001 CzłonekIKG(InternazionalesKunstlerGremium),od2001 Członek założycieliapao((internationalassociationofperformanceartistsandorganizers),od2001 CzłonekredakcjimagazynuartystycznegoFortSztuki( ) CzłonekMiędzynarodowejRadyProgramowejmagazynuartystycznegoINTER QuebecCity,Kanada,od 2004 Wybrane nagrody i wyróżnienia: Srebrna odznaka za wyniki w nauce - Primus Inter Pares 1978 Nagroda Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w nauce i pracy społecznej 1978 Pierwsza nagroda na Biennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, BWA Nagrody pierwsza, oraz wyróżnienie, na Rzeźbie Roku, BWA Kraków, lata 1979, 1980 Grand Prix, Rzeźba Roku 1986 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (zespołowa KSW) za twórcze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w dziedzinie plastyki, 1999 Wybrane stypendia i granty wyszczególnione zostały cztery akapity wyżej Strona 13 z 28

14 Author, redactor, head of the project: - general supervision and planning - commissions partial realization - redaction of documents and publication Strona 14 z 28 Artur Ryszard Tajber Born 5th of January 1953 in Katowice, Poland Education: Secondary education at the Liceum Plastyczne (a state grammar school specializing in art), Krakow. Commenced a course of study at the College for Psychiatric Nursing at Kobierzyn, Krakow, but left to enroll in the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the PWSSP (State College for the Fine Arts), Wroclaw in 1972, and transferred in 1973 to Krakow, to the Faculty of Painting in the Academy of Fine Arts, where he completed his diploma course (M.F.A. - awarded a distinction) in Professor Adam Marczynski studio,1978. Doctorate 1988,Academy of Fine Art in Krakow, Faculty of Painting,field: painting Postdoctoral degree,habilitation 1998,PWSSPinPoznan(today:Academy of Fine Art in Poznań),field: sculpture Academy professorship (short term) 2001 Academy professorship (unspecified term) 2006 Opening of professorship procedure, Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Industrial Design employed in Dept. of Visual Arts, Faculty of Industrial Design, Academy of Fine Arts in Krakow (assistant, professor assistant, adjunct, head of the studio, Academy professor) 1997 shortscholaragreement,illinoisuniversity,bloomington employed as a Head of Interfaculty Studio of Intermedia, Academy of Fine Arts in Krakow, author of the curriculum from2007 employed in Department of Intermedia, faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Krakow, as a Head of the Department, co-author of the intermedia curriculum and: - from 2007 lecturer of performance art at the Faculty of Polish language, Jagiellonian University in Krakow; lecturer of computer art at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies in Bytom; - co-author of computer graphic curriculum at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies in Bytom; - lecturer of visual arts at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies in Bytom; - co-ordinator and a director of post diploma course of computer graphic, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies; Most important art activities and research projects in last four years: ) Aesthetics and Bias workshop in Krakow, ASP Kraków Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, collaboration: Adina Bar On Artur Tajber 2) Research grant (NCN) Symbolical emission of time in performance art, author, supervisor; 3) Polish Roots New Territories International Festival of Live Art, Glasgow, CCA performance programme, conference, publication 4) Warsaw Autumn, TIMEMIT emission of time )TIMEMITGenèveperformance,BatimentD ArtContemporain,Genève Pointsd Imapct PianoNobile, BAC,symposium, lectures, publication;

informator guide book

informator guide book informator guide book WYDZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE INDUSTRIAL DESIGN DEPARTMENT ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW informator guide book Wydział Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND Martyna Kozak mgr inż. architekt krajobrazu Politechnika Krakowska Wydział Architektury Zakład Kompozycji i Planowania Przestrzennego STRESZCZENIE Mapa dźwiękowa

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań

Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Pod redakcją Doroty Ilczuk. Raport z badań Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Pod redakcją Doroty Ilczuk Raport z badań Bydgoszcz Warszawa 2013 Pod redakcją Doroty Ilczuk Rynek pracy artystów i twórców w Polsce Raport z badań Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes I Frank J. Malina NA SKRZYŻOWANIU nauki i sztuki The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT.

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo