Wypełnia Narodowe Centrum Nauki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypełnia Narodowe Centrum Nauki"

Transkrypt

1 Strona 1 z 28 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU A. DANE WNIOSKODAWCY Status organizacyjny wnioskodawcy 3. Sieć naukowa lub jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną Kierownik projektu (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres do korespondencji, tel., ) przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber Kraków, ul. Królewska 44 m. 9, tel.: (12) : Nazwa i adres jednostki naukowej (nazwa, adres, tel., faks, ) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pl. J. Matejki 13, Kraków, małopolskie, tel.: (12) , (12) , faks: (0-12) , 0: www: Nazwa jednostki w języku angielskim Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow Wypełnia Narodowe Centrum Nauki Nr rejestracyjny wniosku: Data wpłynięcia wniosku: Wydział Rzeźby pl. J. Matejki 13, Kraków, małopolskie, tel.: (12) , (12) , faks: (0-12) , 0: www: asp.krakow.pl Nazwa jednostki w języku angielskim Faculty of Sculpture Katedra Intermediów pl. Matejki 13, Kraków, małopolskie, tel.: , faks: , 0: www: imedia.asp.krakow.pl Nazwa jednostki w języku angielskim Department of Intermedia Adres korespondencyjny bd. Status organizacyjny podmiotu Jednostka naukowa Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? tak Kierownik jednostki prof. Adam Wsiołkowski, Rektor Nazwa stanowiska w j. angielskim Rector Tytuł w j. angielskim prof. NIP, REGON ,

2 Strona 2 z 28 Informacje o partnerach Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów Adres siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, numer faksu, Adres siedziby: ul. Kuźnicza 29a, Wrocław, dolnośląskie Adres korespondencyjny: PO Box 1385, Wrocław, dolnośląskie Telefon: Faks: : WWW: Status organizacyjny podmiotu Status organizacyjny: Inne NIP, REGON, KRS, EDG NIP: REGON: KRS: EDG:??? Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja, funkcja w jęz. ang.) 1. Piotr Krajewski, prezes, president

3 Strona 3 z 28 B. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł projektu Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej Tytuł projektu w j. angielskim: Numer panelu dyscyplin Pomocnicze określenia identyfikujące Street Action - studies of the processes of mutual transference of elements between art and the public sphere HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce HS2_8 - Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna HS3_11 - Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych) Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach) 16 Liczba wykonawców projektu 1 Słowa kluczowe Słowa kluczowe w j. angielskim: akcjonizm, sztuka akcji, sztuka performance, intermedia, sztuka współczesna, fluxus, sztuka panięci i sztuka działania action art, performance art, intermedia, contemporary art, fluxus, art of memory and art of action Planowane nakłady w zł: Ogółem Pierwszy rok realizacji , ,00

4 Strona 4 z 28 Streszczenie projektu (podać najważniejsze cele projektu, określić, w jakim stopniu i zakresie projekt dotyczy badań podstawowych, omówić spodziewany wpływ badań na naukę, cywilizację, społeczeństwo, maks słów) Akcja uliczna studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej Program projektu o powyższym tytule jest w zasadzie zwieńczeniem intensywnych studiów rozpoczętych już z końcem 1996 roku. Wtedy to zdecydowałem się dokładnie prześledzić historię swoich własnych inicjacji i doświadczeń artystycznych pod kątem ich przyległości do interesujących mnie procesów zachodzących - wcześniej i równocześnie - w światowej sztuce; odtworzyć drogę, którą rozpocząłem w roku 1977 podczas pierwszego dłuższego pobytu w Europie Zachodniej. Postanowienie dotyczyło swoistej krytycznej i analitycznej rekonstrukcji tych doświadczeń i kontaktów, z naciskiem na związki inspiracji artystycznych z miejscem, z lokalizacją i fizycznymi aspektami przestrzeni. Równocześnie do procesu rekonstrukcji podjąłem wysiłek rzetelnego zapisu i dokumentacji działań bieżących, tak by wnioski wynikające z analizy mnemonicznej miały możliwość bezpośredniego wpływu na metodę planowania i realizacji planów aktualnych. W okresie minionych czternastu lat zebrałem ogromny objętościowo i znaczący dla mnie materiał zawierający dokumentację historii mej własnej pracy i przemyśleń, dokumenty prac i polemik z wieloma artystami, teoretykami i krytykami sztuki (głównie sztuki performance i sztuki intermedialnej), wywiady i rozmowy z wieloma ważnymi dla ewolucji zjawisk artystycznych osobami. Praktyka ta trwa do dzisiaj i staje się obecnie - po wyczerpaniu energii intuicyjnych poszukiwań - fundamentem systematycznego projektu badawczego. Tak więc zamiarem stojącym u podstaw projektu jest opracowanie szeregu przyczynkowych wątków, które powinny wypełnić wytworzoną przez lata w sferze języka polskiego próżnię pomiędzy artystyczną praktyką a naukami o sztuce, teorią sztuki i estetyką. Tak się bowiem - w moim przekonaniu - stało, że rodzimi teoretycy sztuki w niewielkim tylko stopniu interesują się zjawiskami zachodzącymi w ich kręgu geograficznym i kulturowym, opierając swe sądy głównie na gotowych, pochodzących z innych realiów i wcześniej opracowanych, importowanych źrodłach, a następnie stosując je mechanicznie do kompilacji syntez sztuki tworzonej w Polsce. Jest to częściowo zrozumiałe, gdyż pozycja naukowa w Polsce od dawna jest uzależniona głównie od stopnia znajomości i kontaktów z kulturą Zachodu. Skutkiem tego znaczne obszary działalności artystycznej z okresu lat 50, 60, 70 i 80 nigdy nie zostały opisane, uporządkowane i poddane teoretycznej refleksji, gdy równocześnie nader często rozpowszechniane są stereotypy i powierzchowne uogólnienia. Interesujące mnie wątki dotyczą głównie terenów najmniej opisanych a związanych bezpośrednio z moją własną praktyką artystyczną - jako, że jest to sfera, w której w naturalny sposób mogę się czuć specjalistą, i w której wiedza nabyta jest zawsze bezpośrednio weryfikowana przez bezpośrednie doświadczenie, pamięć i osobiste kontakty. Jest to sztuka performance, intermedia, multimedia, akcjonizm i nowe strategie społeczne sztuki - zjawiska, których proces ewolucji rozpoczyna się w latach pięćdziesiątych, a które w widoczny sposób skutkują we współczesności. Zakładam, że drogą do wiarygodnej historii jest szukanie syntez dróg życia pojedynczych ludzkich istot; a podstawą historycznej wiedzy o sztuce - opis ewolucji twórczości artysty, która następuje w procesie jego kontaktów z otoczeniem. Tak się składa, że zajmując się sztuką akcyjną rozwijałem swe zainteresowania w stałym kontakcie z wieloma artystycznymi indywidualnościami. Z wieloma żyjącymi artystami międzynarodowymi pozostaję w stałym kontakcie. Część mej własnej twórczości zawiera w sobie relikty tych związków i może stanowić solidny pomost nie tylko ich opisania lecz i przyczynek bardziej solidnych badań. Założeniem węższym jest sprawdzenie mego przeświadczenia o konwergencyjnej naturze zmian zachodzących w kulturze artystycznej, i jej pogłębiającym się związku z nową przestrzenią publiczną, poszerzaną technologicznymi mediami masowej komunikacji. Dotychczas skupiałem swą uwagę głównie na rekonstrukcji przeszłych wydarzeń w celu ich spożytkowania w bieżącej pracy artystycznej, aby je w ten sposób aktualizować. Obecnie poszukuję możliwości szerszego i systematycznego zestawienia zgromadzonych materiałów, aby móc się pokusić o syntezę bardziej obiektywną. W oparciu o zebrane zapisy, dokumenty, relacje, itd., zamierzam dokonać kilku pierwszych syntez tego okresu

5 ( ), by przynajmniej wstępnie naszkicować drogi identyfikowanych doświadczeń. Strona 5 z 28 W zakres projektu wchodzą: - uporządkowanie i redakcja archiwów - materiałów zebranych w latach w tym digitalizacja i elektroniczna konserwacja materiałów pochodzących z epoki - publikacja książki o roboczym tytule "akcja uliczna" mojego autorstwa, a w części tylko pod moją redakcją; jest to złożona merytorycznie i edytorsko publikacja łącząca autorski eksperyment artystyczny z eseistyką, antologią i dokumentem - obejmuje okres od roku 1996 do 2011, oraz rekonstruuje okres od roku 1996 do 1977; - opracowanie wyboru materiałów pod kątem ekspozycji (w tym częściowa rekonstrukcja dzieł efemerycznych, w oparciu o dokumentację); - utworzenie w Katedrze Intermediów ASP w Krakowie, w Pracowni Sztuki Performance, bazy i ośrodka monitoringu interakcji sztuki i przestrzeni publicznej; w tym również jej sieciowej reprezentacji - jako jednostki badawczej oraz wspierającej dydaktykę; - utworzenie stałego, 2-3 osobowego zespołu prowadzącego w/w ośrodek i opracowanie jego metod pracy, z naciskiem na praktykę upowszechniania.

6 Strona 6 z 28 Streszczenie projektu w j. angielskim (podać najważniejsze cele projektu, określić, w jakim stopniu i zakresie projekt dotyczy badań podstawowych, omówić spodziewany wpływ badań na naukę, cywilizację, społeczeństwo, maks słów) Akcja uliczna Street Action Studies of the processes of mutual transference of elements between art and the public sphere The programme of the above-titled project is, in fact, the culmination of intensive studies commenced as early as late It was then that I decided to trace the history of my own artistic initiations and experiences in terms of their contiguity with the processes occurring in world art previously and at the time which were of interest to me; to re-create the journey I began in 1977 during my first longer stay in Western Europe. The decision involved a critical and analytical reconstruction of those experiences and contacts, with emphasis on the relationship of artistic inspiration to the place, to the location and physical aspects of space. Parallel with the reconstruction, I made an effort to record and document thoroughly the present activities so that the conclusions from the mnemonic analysis could directly influence the method of planning and completing my current projects. Over the last fourteen years I have collected a vast amount of significant material documenting the history of my own work and thoughts, records of works and polemics with numerous artists, art theoreticians and critics (mainly performance and intermedia art), interviews and conversations with many people who have played an important role in the evolution of artistic expression. This practice continues to the present day and now that the energy of intuitive explorations has been exhausted - is becoming the foundation of a systematic research project. The intention behind the project is to work out a series of causal nexuses that should fill the hiatus created over the years in the Polish language between artistic practice on the one hand and art sciences, art theory and aesthetics on the other. In my opinion, Polish art theoreticians are only marginally interested in the phenomena that occur in their region or culture, basing their judgment on ready-made imported sources and then applying them mechanically to compile syntheses of Polish art. This is partly understandable since scientific rank in Poland has long depended on one s degree of familiarity and contact with Western culture. As a result, vast areas of artistic activity in the 1950s, 1960s, 1970s and 1980s have never been described, systematized or subjected to theoretical reflection while stereotypes and generalisations have been circulated all too frequently. The ideas/themes that interest me concern mainly the least described areas, which are directly linked to my own artistic practice since this is the sphere where I can naturally consider myself a specialist and where the knowledge acquired by me is always verified by firsthand experience, memory and personal contacts. These are performance art, intermedia, multimedia, actionism and new social strategies of art developments which began to evolve in the 1950s and have evident consequences in the present day. I assume that reliable historical knowledge is arrived at by seeking to synthesize the life paths of individual human beings, while historical knowledge about art has its foundation in the story/description of how an artist s work evolves in the process of his successive contacts with his environment. It so happened that through my involvement with action art I have pursued my interests in regular contact with many artistic personalities. I keep in touch with many international artists. Some of my work contains relics of these relationships and may constitute not only a solid basis for describing them, but also a contribution to more thorough research. A narrower objective is to verify my belief in the convergent nature of the changes occurring in artistic culture and its deepening connection with the new public space, expanded by modern mass media.

7 Strona 7 z 28 So far I have focused mainly on the reconstruction of past events with a view to using them in my current artistic work and thus upgrading both the relations and the work. At present I am going to concentrate on looking for a means of a more extensive and systematic arrangement of the accumulated materials in order to attempt a more objective synthesis. Based on the collected records, documents, accounts etc. I intend to produce several initial syntheses of the period ( ) that will at least outline the paths of the identified experiences. The scope of the project includes: - collating and editing of the archives, i.e. materials collected in the years , including digitisation and electronic preservation of materials dating from the pre-digital age; - publication of a book with the working title akcja uliczna (Street Action) written by me (part of the book has only been edited by me); it is a complex work in terms of both the content and editing, combining an original artistic experiment with elements of an essay, an anthology and a documentary. It covers the period from 1996 to 2011 and reconstructs the period back, from 1996 to 1977; - preparation of a selection of materials with a view to an exhibition (including partial reconstruction of ephemeral works on the basis of the documentation); - creation of a centre for monitoring the interaction of art and public space at the Performance Art Studio, Department of Intermedia of the Academy of Fine Arts in Krakow, including its web representation, as a research and education-assisting facility; integration of the centre into the structure of the future Faculty of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Krakow; - appointment of a permanent team of 2 or 3 managing the above-mentioned centre and development of the methodology of its operations, with particular emphasis on the practice of continuous monitoring and dissemination of artistic phenomena.

8 Strona 8 z 28 C. ANKIETY DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU (na odrębnych stronach dla każdego z wykonawców) 1. Imienny wykaz (maks. 3 osoby) (tytuł naukowy, stopień naukowy, imię, nazwisko, charakter udziału w realizacji projektu - kierownik, wykonawca) Tytuł i stopień naukowy Imię i nazwisko Charakter udziału przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber Kierownik projektu 2. Ankiety dorobku naukowego (na odrębnych stronach, obowiązkowa dla każdej z osób wymienionych w imiennym wykazie)

9 Strona 9 z 28 Kierownik projektu 1) Imię i nazwisko, PESEL Artur Ryszard Tajber, ) Adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, Adres do korespondencji: ul. Królewska 44 m. 9, Kraków, małopolskie, Polska numer telefonu: (12) ) Miejsce zatrudnienia, członkostwa i funkcje oraz zajmowane stanowiska Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; Wydział Rzeźby; Katedra Intermediów; stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Adres: pl. j. Matejki 13, Kraków Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie; Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu; stanowisko: profesor nadzwyczajny Adres: al. Legionów 2, Bytom

10 Autoriredaktorwniosku,kierownikprojektuijego wykonawca: całościowynadzórnadzakresemiprzebiegiemprac podzlecanie prac i nadzór nad ich wykonaniem realizacjaczęścibadańterenowych redakcjapublikacji Strona 10 z 28 Artur Ryszard Tajber Urodzony 5 stycznia 1953 roku w Katowicach (wówczas Stalinogród) Studia PWSSPweWrocławiu,WydziałMGR,orazAkademiaSztukPięknychwKrakowie,Wydział Malarstwa, Dyplommagisterski 1978,AkademiaSztukPięknychwKrakowie,WydziałMalarstwa,Pracowniaprof. AdamaMarczyńskiego zwyróżnieniem PrzewódIStopnia 1988,AkademiaSztukPięknychwKrakowie,WydziałMalarstwa,wdziedzinie: malarstwo PrzewódIIStopnia,habilitacja 1998,PWSSPwPoznaniu(dzisiaj:AkademiaSztukPięknychwPoznaniu), WydziałMGR,wdziedzinie:rzeźba nominacjanaprofesoraaspnaczasokreślony 2001 nominacjanaprofesoraaspnaczasnieokreślony 2006 Otwarcieproceduryzmierzającejdonadaniatytułuprofesorazwyczajnego,ASPwKrakowie,Wydział FormPrzemysłowych zatrudnionywkatedrzesztukwizualnych,wydziałformprzemysłowychaspwkrakowie (asystent,starszyasystent,adjunkt,kierownikpracowni,profesorasp) 1997 shortscholaragreement,illinoisuniversity,bloomington zatrudnionyjakokierownikmiędzywydziałowejpracowniintermediówaspwkrakowie, realizacja autorskiego programu studiów; od2007 zatrudnionywkatedrzeintermediów,wydziałrzeźby,aspwkrakowie kierownikkatedry i kierownik kierunkowej Pracowni Sztuki Performance, współautor unikatowego kierunku studiów w zakresie intermedia; ponadto: Odroku2007wykładowcakursusztukiperformancenaWydzialePolonistyki,Teatrologia,Uniwersytet JagiellońskiwKrakowie; - wroku wykładowca Sztukikomputerowej nawydzialeinformatykifiliipolsko Japońskiej WyższejSzkołyTechnikKomputerowych (PJWSTK)wBytomiu; - współautorprojektukierunkukształceniaartystycznego(wkierunku:grafika)natymwydziale od 2009 roku zatrudniony w PJWSTK na drugim etacie; - koordynator i kierownik studiów studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej, PJWSTK Najważniejsze publiczne przeds ięwzięcia artystyczne i badawcze ostatnich 4 lat: ) Warsztaty artystyczne ASP Kraków Bezalel Academy of Art and Design w Krakowie, współpraca Adina Bar On Artur Tajber 2) Rozpoczęcie realizacji programu badawczego finansowanego przez NCN Symboliczna emisja czasu w sztuce performance, autor projektu, kierownik zespołu 3) Polish Roots New Territories International Festival of Live Art, Glasgow, CCA program performance, konferencja, publikacja 4)Warszawska Jesień, TIMEMIT - emisja czasu )TIMEMITGeneveperformance,BatimentD ArtContemporain,Geneve Pointsd Imapct PianoNobile, BAC,sympozjumiwykłady,publikacja

11 Strona 11 z )Festiwalisympozjum IAM,Bbeyond,Belfast performancezcykluwalk MAN TIMEMIT,publikacja książkowa"p.a.n.i."performanceartinnorthernireland,2010,isbn: )Festiwal AccidentesControllados,poszykiwaniatechnologicznewsztuceperformance,ExTeresaArte Actual,MexicoCity performancezcykluwalk MAN TIMEMIT,publikacja ExTeresaArteActual+grant podróżnymsz 8)FestiwalASIATOPIA,CenterforContemporryArts,Bangkok,Tajlandia performancezcykluwalk MAN Street Action,Bangkok,Chinatown grantpromocjakulturypolskiejzagranicą,mkidn publikacja 9)WarsztatyartystyczneASPKraków BezalelAcademyofArtandDesign w Jerozolinie (Sezon Polski w Izralelu),powarsztatowaekspozycjawBarburGallery,wykładwBezalelUniversity,Jerozolima Street Action,Jerozolima,TelAviv grantwarsztatywjerozolimie,mkidn,publikacjaksiążkowaplanowanana 2011posfinalizowaniuwarsztatówizraelskichwKrakowie )TIMEMITperformance/instalacja,WesternFront,Vancouver,Live5PerformanceArtBiennaleand Symposium,publikacja 11)PERFOPUERTO międzynarodowyfestiwalsztukiperformance,timemitperformance,matucanaarts Centre,SantiagodeChile,Street Action,Valparaiso,publikacjaksiążkowaPerfoPuerto ,Artede PerformanceenChile,Ediciones2007PerfoPuerto,ISBN: )nstytutPolskiwSztokholmie:TIMEMITperformance,GalleryNiklasBellenius,Stockholm,ALERT performance,instytutpolski,tableperformance,solentunaartfair,stockholm 13)Publikacja"InPlaceofPassing",Bbeyond&InterfaceBelfast,UniversityofUlster,ISBN: ,wydanawroku2007azawierającaopracowanieprojektuotymsamymtytule,rozpoczętegow granicachhistorycznegoulsteruwroku2004 Wokresieod1994do2010udziałwokoło200wystawachizbiorowychprzedsięwzięciachartystycznych orazokoło100indywidualnychwystaw,prezentacjiiwystąpieńartystycznychweuropie,amerykachiazji, udokumentowanychwielomapublikacjamidrukowanymiielektronicznymi.pełnabiografiaprofesjonalna nawww.tajber.asp.krakow.pl Zracjispecyfikidziedzinyorazfaktu,żeostatnieczterylatapoświęciłemgłównienautworzenienowego kierunkustudiówirealizującejgojednostkiakademickiej,niepodejmowałemwtymczasieprojektów finansowanychześrodkówadresowanychwprostnanaukę większośćśrodkównawyliczoneniżejcele pochodziłabądźzministerstwakulturyidziedzictwanarodowego,zeźródełmieszanych,lub nawetjeżeli wczęścizmnisw,toniebezpośrednio... W roku 2010 złożyłem do konkursu na badania własne aplikację na projekt pt. Symboliczna emisja czasu w sztuce performance, i otrzymałem grant w wymiarze o jaki wystąpiłem. Wlatach realizowałempracerozwojowe,celoweibadawczewramachnastępujących projektów: Projektunikatowegokierunkustudiówwzakresiesztukiintermediów, ,uprawnieniauzyskane przezaspwkrakowiewgrudniu2006 autorstwdwuosobowe(wrazzprof.antonimporczakiem), ProjektutworzeniaKatedryIntermediów pierwszynabórnastudiawrokuakademickim , autorstwodwuosobowe(j.w.),odroku2007 kierownikprojektu. InterfejsySztuki,sympozjummiędzynarodowewASPwKrakowiewgrudniu2007ipublikacja ,członekkomitetuorganizacyjnego. ProjektMETAMUZEUM,rozpoczętywroku2009,wroku2009grantMKiDN:promocjapolskiejsztuki zagranicą(realizacjawszwecji,irlandiipółnocnej,meksykuitajlandii),projektwkontynuacji kierownik projektu. ProjektwspółpracypomiędzyASPwKrakowieaBezalelAcademyofArtsandDesignwJerozolimie, rozpoczętywarsztatamiwjerozolimiewroku2008 narok2008grantmkidn:promocjapolskiejsztuki zagranicą,projektwkontynuacji,kierownikprojektuzestronypolskiej. Projektmiędzynarodowegosympozjumpoświęconegodydaktycewsztuceperformance,

12 Strona 12 z 28 współrealizowanyzartscollegeuniversityofwaleswcardiff,planowanegonarok2011,wprzygotowaniu kierownikprojektu. Wykładygościnne,prezentacje,rezydencjeartystyczneikontraktyw: ArtsCollege,UlsterUniversityatBelfast;wykłady,prezentacjeispotkaniaautorskie,orazkrytyki studenckiewlatach ,podczas6pobytówwBelfaściewtymokresieczasu. IllinoisStateUniversity Bloomington Normal,Ill;shorttimeagreement,artistinresidence wykładyi krytykistudenckie,1998.nazaproszenieisu,ill. UQAMUniversiteduQuebec,Montreal;udziałwsympozjumPointsdesForces:lescentresd artistes bilan etperspectives,prezentacja.1992.nazaproszenielelieucentreenartactuel,qc. KentuckyStateUniversity,Lexington;gościnnywykładiprezentacja,krytykistudenckieiwarsztaty,1999. NazaproszenieKentuckyStateUniversity. ElginCommunityCollege,Ill.;artistinresidence,wykładispotkanieautorskie,wystawa,1999.Na zaproszeniegalleryone,ecc. NUANagoyaUniversityofAts;prezentacjaartystycznaispotkanieautorskie,wramachNIPAF,1997.Na zaproszenienipaf. UniversitetetiBergen,wykładikonferencjawramachwspółpracyiprogramu oraz2000,jako współorganizatorikurator"endofmillenniumperformancefestival Bergen2000". UniwersytMikołajaKopernikawToruniu;prezentacjaautorska,2008.NazaproszenieGaleriiWozownia. UniversityofVirginia,Charlottesville,2003.NazaproszenieArtCollegeUV. AkademaiMuzycznawKrakowie;2007.NazaproszenieAM. McMasterUniversity,Hamilton,Kanada;2005.NazaproszenieMcMasterUniversity. UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,CasaTalavera,prezentacjaartystycznaiwyklad,2006.Na zaproszeniecasatalavera. EmilyCarrArtInstitute,Vancouver,Kanada,wykład keynoteiudziałwsympozjumlive5,2008.na zaproszenielive5. BezalelAcademyofArtsandDesign,Jerusalem,wykładwramachwarsztatówtwórczych,del.przezASPw Krakowie. Wybranegrantyistypendiazagraniczne: GrantypodróżneArtsCounciliBritishCouncilnawyjazdyprofesjonalnedoWielkiejBrytanii 1990, 1991,1993,1995 GrantpodróżnyArtsCouncilofIreland AnChomhairleEalaion,1995 GrantypodróżneFundacjiBatoregowlatach1992,1994,1996,1998nawyjazdyprofesjonalnedo Rumunii,Irlandii,naWęgry. GrantypodróżneMinisterstwaSprawZagranicznychwlatach2000,2003,2007nawyjazdydoUSA, Kanady,Chile,Meksyku GrantTrustforMutualUnderstandingnaudziałwprogramieCurrency,NewYorkCity,2004 GrantMKiDN,programoperacyjnyPromocjakulturypolskiejzagranicą,projekt:SztukaPerformance, 2008 GrantMKiDN,programoperacyjnyPromocjakulturypolskiejzagranicą,projekt:Warsztatyw Jerozolimie,2008 Ponadto:bogatapraktykaartystycznaibadawczawzakresiewłasnych,autorskichprojektówwspieranych przezróżneinstytucjeartystycznewkanadzie,usa,meksyku,chile,wielkiejbrytanii,irlandii,francji, Holandii,Belgii,Niemczech,weWłoszech,wHiszpanii,Austrii,Rumunii,Słowacji,Szwajcarii,naWęgrzech, wizraelu,japonii,natajwanie,wtajlandii... Dodatkowedoświadczeniawpracyorganizacyjnejipublicystycznej: V przewodniczącykołamłodychprzyzozpapwkrakowie, V przewodniczącysekcjimalarstwazozpapwkrakowie, StaływspółpracownikKomisjiInformacjiiPropagandyZarząduRegionuNSZZSolidarność Małopolska,

13 CzłonekKomisjiZakładowejNSZZSolidarnośćArtystów,przyZOZPAPwKrakowie,odstycznia1981 WspółzałożycielformułyperformanceKONGER 1983 WspółtwórcaikierownikgaleriigtwKrakowie, CzłonekregionalnegokołaOKO(OgólnopolskiKomitetOrganizacyjny)ZPAP od1989 V prezeszozpapwkrakowie, DyrektorartystycznyGaleriiPryzmat, WspółautoroprawyiprezentacjiDniaKrakowskiegoiekspozycjinaEXPOwSewilli 1992 KonsulGeneralnyTerritoriesNomadeswPolsce(od1994) PrzewodniczącyKomisjiStatutowejZarząduGłównegoZPAP, CzłonekKomisjiProgramowejGaleriiBWAwKrakowie, Kurator PolishPerformance/InstallationShowinQuebec,1995 Kurator10MiędzynarodowychSpotkańKrakowskich WolneMiastoKraków,BWA,1995 Założyciel,członekiprezesStowarzyszeniaFortSztuki CzłonekRadyKuratorówGaleriiBunkierSztukiwKrakowie, Kuratorstałegoprogramuperformance AKCJA wbunkrzesztuki, Współ kuratorwystawyifestiwalu RaumundBewegung polskasztukapreocesualnaiperformance, wramachfestiwalujeziorabodeńskiego,kunstvereinfriedrichshafen,bodenseefestival,1998 Współ kuratormiędzynarodowegofestiwalusztukiakcji EndofMillennium,Bergen StolicaKultury Europejskiej2000 Dyrektorartystycznyfestiwalu FortSztuki2000 stacjakraków,kraków StolicaKultury Europejskiej2000 Kurator FortSztuki polscyartyściwtbgs,templebargallery,dublin2001 CzłonekIKG(InternazionalesKunstlerGremium),od2001 Członek założycieliapao((internationalassociationofperformanceartistsandorganizers),od2001 CzłonekredakcjimagazynuartystycznegoFortSztuki( ) CzłonekMiędzynarodowejRadyProgramowejmagazynuartystycznegoINTER QuebecCity,Kanada,od 2004 Wybrane nagrody i wyróżnienia: Srebrna odznaka za wyniki w nauce - Primus Inter Pares 1978 Nagroda Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w nauce i pracy społecznej 1978 Pierwsza nagroda na Biennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, BWA Nagrody pierwsza, oraz wyróżnienie, na Rzeźbie Roku, BWA Kraków, lata 1979, 1980 Grand Prix, Rzeźba Roku 1986 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (zespołowa KSW) za twórcze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w dziedzinie plastyki, 1999 Wybrane stypendia i granty wyszczególnione zostały cztery akapity wyżej Strona 13 z 28

14 Author, redactor, head of the project: - general supervision and planning - commissions partial realization - redaction of documents and publication Strona 14 z 28 Artur Ryszard Tajber Born 5th of January 1953 in Katowice, Poland Education: Secondary education at the Liceum Plastyczne (a state grammar school specializing in art), Krakow. Commenced a course of study at the College for Psychiatric Nursing at Kobierzyn, Krakow, but left to enroll in the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the PWSSP (State College for the Fine Arts), Wroclaw in 1972, and transferred in 1973 to Krakow, to the Faculty of Painting in the Academy of Fine Arts, where he completed his diploma course (M.F.A. - awarded a distinction) in Professor Adam Marczynski studio,1978. Doctorate 1988,Academy of Fine Art in Krakow, Faculty of Painting,field: painting Postdoctoral degree,habilitation 1998,PWSSPinPoznan(today:Academy of Fine Art in Poznań),field: sculpture Academy professorship (short term) 2001 Academy professorship (unspecified term) 2006 Opening of professorship procedure, Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Industrial Design employed in Dept. of Visual Arts, Faculty of Industrial Design, Academy of Fine Arts in Krakow (assistant, professor assistant, adjunct, head of the studio, Academy professor) 1997 shortscholaragreement,illinoisuniversity,bloomington employed as a Head of Interfaculty Studio of Intermedia, Academy of Fine Arts in Krakow, author of the curriculum from2007 employed in Department of Intermedia, faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Krakow, as a Head of the Department, co-author of the intermedia curriculum and: - from 2007 lecturer of performance art at the Faculty of Polish language, Jagiellonian University in Krakow; lecturer of computer art at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies in Bytom; - co-author of computer graphic curriculum at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies in Bytom; - lecturer of visual arts at the Faculty of Computer Science, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies in Bytom; - co-ordinator and a director of post diploma course of computer graphic, Polish-Japanese Higher School of Computer Technologies; Most important art activities and research projects in last four years: ) Aesthetics and Bias workshop in Krakow, ASP Kraków Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, collaboration: Adina Bar On Artur Tajber 2) Research grant (NCN) Symbolical emission of time in performance art, author, supervisor; 3) Polish Roots New Territories International Festival of Live Art, Glasgow, CCA performance programme, conference, publication 4) Warsaw Autumn, TIMEMIT emission of time )TIMEMITGenèveperformance,BatimentD ArtContemporain,Genève Pointsd Imapct PianoNobile, BAC,symposium, lectures, publication;

15 Strona 15 z )Festival and symposium IAM,Bbeyond,Belfast WALK MAN TIMEMIT performance,publication entitled: "p.a.n.i."performanceartinnorthernireland,2010,isbn: )AccidentesControllados,technological research in performance art,exteresaarteactual,mexicocity WALK MAN TIMEMIT performance,publication ExTeresaArteActual+travel grant (MSZ) 8)ASIATOPIA Festival,CenterforContemporaryArts,Bangkok,Thailand WALK MAN performance, Street Action,Bangkok,Chinatown travel grant (Ministry of Culture); 9) Aesthetics and Bias workshop in Israel, ASP Kraków Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, collaboration: Adina Bar On Artur Tajber, presentation and an exhibition at Barbur gallery, Jerusalem; )TIMEMITperformance/installation,WesternFront,Vancouver,Live5PerformanceArtBiennaleand Symposium,publication; 11)PERFOPUERTO internetional festival of live art,timemitperformance,matucanaartscentre,santiago dechile,street Action,Valparaiso,publication:PerfoPuerto ,ArtedePerformanceenChile, Ediciones2007PerfoPuerto,ISBN: )Polish InstituteinStockholm:TIMEMITperformance,GalleryNiklasBellenius,Stockholm,ALERT performance,polish Institute,Tableperformance,SolentunaArtFair,Stockholm; 13)"InPlaceofPassing",Bbeyond&InterfaceBelfast,UniversityofUlster,ISBN: , Between 1974 to 2011 participation in about 200 exhibitions and group presentations worldwide, about 100 one man shows and solo presentations in Europe, Americas and Asia. Full CV at Research projects : - Project of unique curriculum of Intermedia, confirmed by the Ministry of Science in 2006 (with Prof. A. Porczak) - Department of Intermedia, established in Interfaces of Art, international symposium, December 2007, publication, a member of the board - METAMUSEUM, started in 2009 (grant of Ministry of Culture), supervisor - Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem and Krakow Academy of Fine Arts collaborative workshops programme Aesthetics and Bias, started in 2008 (grant of Ministry of Culture, IAM, Ministry of Foreign Affairs of Israel) - Didactics in performance Art a project of a conference (in progress), in collaboration with ArtsCollege UniversityofWalesinCardiff, planned for 2012, supervisor. Lectures, presentations, artistic residences and short time contracts: ArtsCollege,University of UlsteratBelfast;lectures and critiques ,during six visits to Belfast during this period IllinoisStateUniversity Bloomington Normal,Ill;shorttimeagreement,artistinresidence lectures and critiquesfor postgraduate students,1998.invited byisu,ill. UQAMUniversiteduQuebec,Montreal;symposiumPointsdesForces:lescentresd artistes bilanet perspectives,1992.invited bylelieucentreenartactuel,qc. KentuckyStateUniversity,Lexington;lecture and presentation,critiques and workshops,1999.invited by KentuckyStateUniversity. ElginCommunityCollege,Ill.;artistinresidence,lectures and critiques, an exhibition,1999.invited by The GalleryOne,ECC. NUANagoyaUniversityofArts;presentation,invited bynipaf,1997. UniversitetetiBergen,lecture and conference and2000,as organizer and curator of"endof MillenniumPerformanceFestival Bergen2000". UniwersytetMikołajaKopernikawToruniu;presentation,2008.Invited bygaleriawozownia. UniversityofVirginia,Charlottesville,2003.Invited byartcollegeuv. AkademiaMuzycznawKrakowie;2007.Invited byam.

16 McMasterUniversity,Hamilton,Kanada;2005, lectures and presentations. Invited bymcmasteruniversity. UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,CasaTalavera,presentation and lecture,2006.invited bycasa Talavera. EmilyCarrArtInstitute,Vancouver,BC, Canada,lecture keynoteand symposiumlive5,2008.invited by western Front. BezalelAcademyofArtsandDesign,Jerusalem,lecture and workshop,in a frame of workshop exchange. Grants and foundings: Travel grants -ArtsCouncilandBritishCouncil,professional visits to UK 1990,1991,1993,1995 Travel grant -ArtsCouncilofIreland AnChomhairleEalaion,1995 Travel grants of Batory Foundation,1992,1994,1996,1998 professional travelstoromania,ireland, Hungary. Travel grants, the Ministry of Foreign Affairs-2000,2003,2007 travels tousa,canada,chile,mexico. Travel grant -TrustforMutualUnderstanding to take a part incurrency,newyorkcity,2004 GrantMKiDN,Promotion of Polish Culture Abroad,project:Performance Art,2008 (Thailand, Mexico, Ireland) GrantMKiDN,Promotion of Polish Culture Abroad,project:Jerusalem Workshop,2008 Travel grant, the City of Glasgow, to take a part in New Territories International. Organizational practice: Member of the Board of Solidarity of Artists Trade Union (Solidarnosc), 1981 Cofounder of KONGER Performance Movement (1983) Creator of GT Gallery in Krakow Art Director of the PRYZMAT Gallery Vice-President of the Polish Artists Union in Krakow (ZPAP) General Consul of the Nomad Territories in Poland Member of the Programming Board of BWA (Municipal Gallery) in Krakow Curator of the Polish Performance/Installation Show in Quebec City, 1995 Curator of 10th International Cracow Meetings - 'Free Town of Krakow', BWA Municipal Gallery Member and co-founder of Association of Fort Sztuki in Krakow (1995) President of Fort Sztuki Association (1996 until 2007) Member of the Curators Council of Bunkier Sztuki Gallery in Kraków ( ) Curator of permanent performance programme AKCJA (ACTION) at Bunkier Sztuki, municipal gallery of contemporary art in Krakow ( ) Co-Curator of "Raum und Bewegung", an exhibition and festival of Polish Performance and Processual Art, Kunstverein Friedrichshafen, Bodensee Festival, Germany, 1998 Co-Curator of End of Millennium, PAF, Bergen, Norway 2000 Curator of Fort Sztuki Polish Artists at TBGS, Temple Bar Gallery, Dublin, 2001 Member of the Association of Artists and Art Theorists Member of IKG (Internazionales Kunstler Gremium) Founding member of IAPAO (International Association of Performance Artists and Organizers) Member of International Board of art magazine INTER, Quebec City (from 2004) Operating director of the quarterly arts magazine FORT SZTUKI (from ) Awards: Primus Inter Pares 1978 Krakow City Award 1978 First Prize, Biennial of Student s Drawing, Katowice, BWA First Prize, Sculpture Of The Year, BWA Krakow, 1979, 1980 Grand Prix, Sculpture Of The Year1986 Minister of Culture and Art Award, 1999 Strona 16 z 28

17 Strona 17 z 28 Oświadczenie - Artur Ryszard Tajber Zapoznałem się z opisem projektu badawczego pt.: Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej. W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji zgadzam się uczestniczyć w wykonaniu projektu na warunkach określonych przez jednostkę naukową. Oświadczam, że zadania badawcze, które planuję wykonać, objęte niniejszym wnioskiem, nie są finansowane i nie planuje się ich finansowania z innego źródła oraz, według mojej wiedzy, zadania badawcze nie naruszają praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Narodowego Centrum Nauki oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.. Miejscowość i data podpis osoby, której dotyczy ankieta

18 Strona 18 z 28 D. HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO - PLAN ZADAŃ Lp. Nazwa zadania badawczego Nazwa zadania badawczego w j. angielskim Planowany czas trwania (miesiące) Przewidywane koszty zadania (zł) 1. zakup sprzętu, oprogramowania i aparatury, pierwszy etap aparature and software purchase, 1st phase zakup sprzętu, oprogramowania i aparatury, drugi etap aparature purchase, 2nd phase przygotowanie i druk książki oraz publikacji cyfrowej preparation, production and printing the book and digital publication wykonanie wydruków i obiektów, rekonstrukcje production of prints and artefacts, reconstructions digitalizacja, edycja i kopiowanie digitalization, editing and copying koszty pdróży travel costs Razem: E. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO 1. Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bieżących (zł) Pozycja Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Razem Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi inne koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty realizacji projektu ogółem

19 Strona 19 z Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu 1) Wynagrodzenia z pochodnymi a) liczba wykonawców projektu: 1 w tym pracowników naukowych: 1 b) ogółem liczba osobomiesięcy: 16 2) Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (podać nazwę zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesiąc zakupu lub wytworzenia liczony od rozpoczęcia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie) 1 rok, 2011 aparat fotograficzny kompakt ,00 2 rok, 2012 skaner A ,00 skaner do filmów 2 200,00 aparat fotograficzny full-frame 8 000,00 optyka fotograficzna ,00 akcesoria fotograficzne 3 000,00 oświetlenie fotograficzne 2 500,00 drukarka laserowa, kolor A ,00 kserokopiarka 1800,00 Jest to osprzęt, którego jednostka obecnie nie posiada, a który jest niezbędny do przeprowadzenia ostatniej fazy prac dokumentacyjnych reprodukcji, digitalizacji i archiwizacji materiałów omówionych w opisie projektu. Sprzęt ten będzie następnie służył do podobnych celów powołanej w konsekwencji realizacji projektu jednostce badawczej do bieżących prac dokumentacyjnych. 3 rok, 2013 ploter cali, druk fotograficzny ,00 stacja graficzna, platforma Apple, komputer typu MacPro z wyposażeniem ,00 laptop klasy Apple MacBook Pro ,00 optyka fotograficzna ,00 oprogramowanie pakiet Adobe CS5, 2 licencje 9 000,00 oprogramowanie pakiet Apple FCS3, 2 licencje 6 000,00 oprogramowanie drobne, łącznie 6 000,00 Jest to osprzęt i oprogramowanie niezbędny do uruchomienia w drugiej fazie projektu jednostki dokumentującej na bieżąco opisane we wniosku zjawiska artystyczne i opracowującej materiały do upowszechnienia. Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w j. angielskim 1 year, 2011 still compact+ camera ,00 2 year, 2012 scanner A ,00 scanner for transparencies 2 200,00 still camera full-frame, body 8 000,00 photographic optics, lenses ,00

20 Strona 20 z 28 photographic accessories 3 000,00 photo-lighting 2 500,00 laser printer, color A ,00 photocopier 1800,00 Equipment neccessary to digitalise and archivize the collection - reproduction, digitalisation, copying... to realize the final phase of archivization. Later, it will be used for documentary works of future research projects. 3 year, 2013 plotter inch, photo printing ,00 graphic station, Apple platform, computer MacPro type, with peripherals ,00 laptop Apple MacBook Pro class ,00 photographic optics, lenses ,00 Adobe CS5, 2 licences 9 000,00 Apple FCS3, 2 licenses 6 000,00 other software 6 000,00 Equipment and software nezzessary to realize a second part of the project - to establish an orgnizational unit and team for documentation of described art phenomena and publishing. 3) Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu (wymienić rodzaj kosztów, wysokość oraz ich powiązanie z planem zadań projektu) zlecenia: 2011 koszt redakcji i korekty tekstow 2000, tłumaczenia 6 000,00 druk plansz, podklejanie i oprawa ,00 digitalizacja obrazów statycznych (skanowanie, retusz, kopiowanie fotograficzne) 4 000,00 digitalizacja materiałów strumieniowych (transkrypcja, rendering, montaż) 5 000,00 edycja materiałów cyfrowych 5 000,00 skład cyfrowy (DTP) 8 000,00 druk i oprawa książki ,00 mastering i tłoczenie płyty BD ,00 mastering i tłoczenie płyty DVD 9 000,00 Są to usługi związane przygotowaniem materiałów do druku lub ekspozycji, oraz z wydaniem opisanej we wniosku ksiuążki prace konstrukcyjne, z materiałem 2 500,00 prace odlewnicze, z materiałem 4 000,00 prace modelarskie, z materiałem 2 500,00 prace informatyczne 4 000,00 Są to usługi, których wymaga rekonstrukcja opisanych we wniosku obiektów, i przygotowanie ich do ekspozycji

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYPEŁNIA NARODOWE CENTRUM NAUKI. 1. Nr rejestracyjny wniosku 2. Data wpłynięcia wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 2 WYPEŁNIA NARODOWE CENTRUM NAUKI. 1. Nr rejestracyjny wniosku 2. Data wpłynięcia wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU WYPEŁNIA NARODOWE CENTRUM NAUKI 1.

Bardziej szczegółowo

1) W przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest osobą fizyczną należy wypełnić wszystkie części za wyjątkiem F.1.

1) W przypadku projektów, w których wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest osobą fizyczną należy wypełnić wszystkie części za wyjątkiem F.1. Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU dla którego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Załącznik nr 2a WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt. 1-8 i pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Poznaniu W N I O S E K

z siedzibą w Poznaniu W N I O S E K Załącznik nr 1 W YŻS ZA S ZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ.. ZATWIERDZAM REKTOR... W N I O S E K O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO w ramach działalności statutowej Uczelni UWAGA! Wniosek

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie grantu przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Wypełnia przyjmujący 1. Nazwa i adres jednostki realizującej projekt

WNIOSEK o przyznanie grantu przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Wypełnia przyjmujący 1. Nazwa i adres jednostki realizującej projekt Załącznik nr 15 WNIOSEK o przyznanie grantu przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych Tytuł projektu: A. DANE WNIOSKODAWCY Wypełnia przyjmujący 1. Nazwa i adres jednostki realizującej projekt Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie grantu przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne. Tytuł projektu:

WNIOSEK o przyznanie grantu przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne. Tytuł projektu: WNIOSEK o przyznanie grantu przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne Załącznik nr 15 Tytuł projektu: A. DANE WNIOSKODAWCY Wypełnia przyjmujący Numer rejestracyjny i data złożenia wniosku 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN REGULAMIN FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 KONKURS OPUS

Załącznik nr 2 KONKURS OPUS Załącznik nr 2 KONKURS OPUS ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI TEGO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Konkursu Projektów Badawczych. 1. ( Komisja ). 2. Regulamin Komisji dostępny jest na stronie internetowej PTO http://www.pto.med.

Regulamin II Konkursu Projektów Badawczych. 1. ( Komisja ). 2. Regulamin Komisji dostępny jest na stronie internetowej PTO http://www.pto.med. Regulamin II Konkursu Projektów Badawczych Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem Konkursu określa tryb przeprowadzenia oraz kryteria wyboru projektów przedklinicznych badań naukowych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, MAJĄCEGO NA CELU POWOŁANIE NOWEGO ZESPOŁU NAUKOWEGO 1

KONKURS SONATA BIS 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, MAJĄCEGO NA CELU POWOŁANIE NOWEGO ZESPOŁU NAUKOWEGO 1 Załącznik nr 2 KONKURS SONATA BIS 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, MAJĄCEGO NA CELU POWOŁANIE NOWEGO ZESPOŁU NAUKOWEGO 1 REALIZOWANEGO PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KONKURS SYMFONIA 1 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE MIĘDZYDZIEDZINOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO

KONKURS SYMFONIA 1 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE MIĘDZYDZIEDZINOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO Załącznik nr 1 KONKURS SYMFONIA 1 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE MIĘDZYDZIEDZINOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO 1. Dane kierownika projektu (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU W KONKURSIE MINIATURA 1 A. DANE WNIOSKODAWCY 1. Status jednostki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W KONKURSIE ETIUDA 4

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W KONKURSIE ETIUDA 4 Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W KONKURSIE ETIUDA 4 Informacje wymagane w elektronicznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017 WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU Pieczęć NCBiR i data wpłynięcia wniosku... Numer wniosku /numer nadany przez system elektroniczny NCBiR/ /np.: 01/L-2/10/.. Podpis osoby rejestrującej wniosek WNIOSEK O FINANSOWANIE w ramach Programu LIDER

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INTERMEDIÓW Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata Cele strategiczne

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INTERMEDIÓW Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata Cele strategiczne STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INTERMEDIÓW Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2013-2016 1. Kierunki strategii Wydziału Intermediów ASP w Krakowie Zadania strategiczne rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZE

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZE Nie można być kierownikiem jednocześnie w kilku wnioskach składanych w tej samej edycji konkursów (tj. konkursach zamykanych tego samego dnia), natomiast potencjalni kierownicy mogą być wykonawcami w innych

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

KONKURS FUGA 3 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE KRAJOWEGO STAŻU PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

KONKURS FUGA 3 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE KRAJOWEGO STAŻU PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA Załącznik nr 2 KONKURS FUGA 3 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE KRAJOWEGO STAŻU PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową 1 w jednostce

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 I. WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko, PESEL,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2 Academic year 201/2016 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Painting Long-cycle studies Painting First year of studies sem.i sem.ii 1 2 3 4 6 History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek 1 2

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Druki firmowe bilet wizytowy imienny 14 papier firmowy

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 10/2011. z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku wstępnego

Wzór wniosku wstępnego Załącznik nr 2 do Regulaminu: TANGO 2 Wzór wniosku wstępnego A. DANE WNIOSKODAWCY / PODMIOTU REALIZUJACEGO 1 1. Status wnioskodawcy 2. Nazwa 2 i adres (nr tel., e-mail, www) 3 3. NIP, REGON 4. Siedmiocyfrowy

Bardziej szczegółowo