Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

2 Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury, Menedżer Promocji / Public Relations, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym, Zarządzanie Gospodarką Żywnościową Kierunek Ochrona Dóbr Kultury Specjalność Ochrona Prawna Dóbr Kultury Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Specjalność Komunikacja Społeczna Specjalizacje Dziennikarska, Edytorska, Broker Informacji, Marketing poliyczny, Agent medialny, Zarządzanie Informacją, Stosunki Wyznaniowe Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Wydział Artystyczny Kierunek Malarstwo Specjalizacje Malarstwo Sztalugowe, Malarstwo Ścienne, Malarstwo na Tkaninie, Witraż, Tkanina Artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna) Kierunek Wzornictwo Specjalizacje Projektowanie Ubioru, Projektowanie Biżuterii, Grafika Użytkowa, Projektowanie Graficzne z Fotografią, Projektowanie Produktu Unikatowego Kierunek Architektura Wnętrz Specjalizacja Projektowanie Wnętrz i Wystaw Wydział Zamiejscowy w Katowicach Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Specjalność Komunikacja Społeczna Kierunek Stosunki Międzynarodowe Wydział Zamiejscowy w Koninie Kierunek Stosunki Międzynarodowe Wydział Zamiejscowy w Kutnie Kierunek Prawo Informacje

3 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu rozpoczęła działalność 11 września 1997 roku, kiedy to decyzją Ministra Edukacji Narodowej Założyciel Szkoły Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej Sp. z o.o. uzyskał zezwolenie na utworzenie uczelni niepaństwowej oraz prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Uczelnia czerpie swoją tradycję z działalności naukowej i badawczej Założyciela powołanego w roku 1985 przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ośrodek w latach prowadził, obok działalności badawczej, Studium Menedżerów Kultury (absolwenci Studium w roku 1995 powołali do życia Stowarzyszenie Menedżerów Kultury w Polsce) oraz Studium Promocji i Reklamy, a także szeroką działalność edukacyjną w zakresie marketingu i zarządzania skierowaną do instytucji non-profit. Ponadto w ramach działalności naukowej publikował wyniki badań w zeszytach naukowych pt. Rynek Sztuki Współczesnej. Dla potrzeb studentów w roku 1995 opublikowano podręcznik Menedżer Kultury. Wyższa Szko Umiejętnoś Społecznych W dniu 29 września 1999 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej Uczelnia uzyskała zezwolenie na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, a decyzją z dnia 21 grudnia 2001 roku zezwolenie na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Katowicach prowadzącego studia na tym samym kierunku. 10 lipca 2003 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W dniu 22 czerwca 2006 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie na uruchomienie Wydziału Artystycznego, w ramach którego kształci studentów na studiach I stopnia (licencjackich, 3,5 letnich) na kierunkach: Malarstwo, Wzornictwo i Architektura Wnętrz. W roku 2006 Uczelnia uzyskała również pozwolenie na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego w Koninie (Stosunki Międzynarodowe), Wydziału Zamiejscowego w Kutnie (Prawo) oraz kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu jest Uczelnią niepaństwową działającą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku i akt założycielski, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr Misją Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych jest przekazanie studentom wysokiej jakości wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczelnia zwraca uwagę na poziom i efektywność kształcenia zatrudniając wielu wybitnych teoretyków i praktyków. WSUS dostarcza studentom wiedzy zawodowej i ogólnej w zakresie pozwalającym absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Uczelnia kształci studentów zgodnie z planami studiów uwzględniającymi obowiązujące standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, ale za cel nadrzędny stawia sobie elitarność kształcenia. W filozofii rozwoju Szkoły istotną rolę odgrywa sfera kontaktów naukowych z uczelniami państwowymi. WSUS zamierza stawać się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem naukowym i kulturalnym, skupiającym wokół siebie ważne postacie świata kultury, sztuki i nauki. Dorobek Uczelni ma być widocznym wkładem w rozwój cywilizacyjny kraju i stanowi istotny element wychowania młodego pokolenia. WSUS deklaruje otwartość na problemy społeczne, ich diagnozowanie, analizowanie i podejmowanie prób zmiany. Dlatego właśnie pracownicy naukowi Uczelni w swych pracach badawczych poruszają najaktualniejsze problemy. Otwartość na nie to na przykład przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła aktywnie działa na forum międzynarodowym, propaguje kulturę polską poza granicami kraju oraz przybliża polskim studentom elementy innych kultur. Pełne uczestnictwo w Unii Europejskiej oznacza dla Szkoły udział w programie Sokrates/Erazmus, rozpoczęcie nauczania wybranych przedmiotów w językach obcych, podejmowanie badań naukowych we współpracy międzynarodowej. UCZELNIA 1

4 UCZELNIA W ramach trzyletniej nauki Szkoła kształci studentów na sześciu wydziałach: Zarządzania i Marketingu, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydziale Artystycznym, Wydziałach Zamiejscowych w Katowicach, Koninie i Kutnie. Natomiast w ramach dwuletniej nauki na studiach II-go stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. W strukturach Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych działają Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. WSUS proponuje również Studia Podyplomowe w zakresie Mediacji i Negocjacji, Informacji Naukowej, Elektronicznej i Bibliotekarstwa, Menedżera Kultury, Ochrony Prawnej Dóbr Kultury, Doradcy Zawodowego oraz Stosunków Wyznaniowych. Władze i Senat Władze Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych: Rektor prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz Prorektor mgr Agnieszka Woch-Juchacz Prorektor mgr Krzysztof Lewandowski Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu doc. Maciej Ziemkowski Władze i Senat Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej doc. Zdzisław P. Szkutnik Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Andrzej Maciej Łubowski Dyrektor Jacek I. Woda Dyrektor ds. Kontaktów z Zagranicą Kierownik Studiów Podyplomowych mgr Aleksandra Iwaszkiewicz - Woda Kadra WSUS Do wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych należy wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki. Wśród nich są pracownicy: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Collegium Europaeum Gnesnense oraz innych uczelni poznańskich. Dewiza Wiedza i Umiejętności oznacza, iż kadra Szkoły jest systematycznie rozbudowywana poprzez współpracę z wybitnymi praktykami przedstawicielami różnych środowiska w tym: redaktorów naczelnych telewizji, radia i prasy, dziennikarzy, znanych menedżerów kultury, menedżerów agencji promocji i reklamy oraz wybitnych artystów malarzy, architektów, designerów. Senat Szkoły jest organem statutowym, w skład którego wchodzą władze Uczelni, przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej, pracownicy administracyjni oraz studenci. 2

5 Współpraca Do zadań statutowych WSUS należy współpraca z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi i badawczymi. Ponadto WSUS współpracuje z urzędami oraz organami administracji państwowej, instytucjami użyteczności publicznej, bibliotekami i organizacjami samorządowymi. W ramach współpracy ze środowiskiem naukowym 16 grudnia 1999 roku WSUS zawarła umowę o współpracy z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego. W oparciu o postanowienia umowy powołano między innymi Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. 4 lutego 2003 roku WSUS podpisała umowę o współpracy z Centrum Badań Interdyscyplinarnych, niezależną placówką naukowo-badawczą. Na mocy umowy postanowiono wspólnie organizować konferencje, kongresy, sympozja i sesje naukowe oraz podejmować inicjatywy naukowe, edukacyjne i organizacyjne związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. 28 maja 2003 r. Uczelnia zawarła umowę o współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdecydowano podjąć współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną, wymianę inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska akademickiego Współpraca Poznania. Zawarto również umowy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, który sprawuje protektorat nad Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach. 3 września 2001 roku Uczelnia zawarła umowę z Biblioteką Kórnicką Polskiej Akademii Nauk. Na mocy tej umowy Biblioteka wyodrębniła dla studentów WSUS pomieszczenia na potrzeby podręcznej biblioteki WSUS i udostępniła zbiory biblioteki. 7 maja 2003 roku dzięki stosownej umowie Szkoła rozpoczęła współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu obydwie strony zobowiązały się do współpracy merytorycznej; 2 czerwca 2003 roku WSUS zawarła umowę o współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, na mocy której Muzeum udostępnia swój księgozbiór oraz zbiory dokumentów i materiały związane z ochroną dóbr kultury. W ramach współpracy z mediami, we wrześniu 1999 roku, WSUS zawarła umowę z Prasą Poznańską sp. z o.o. i porozumienie o współpracy z Radiem ESKA sp. z o.o. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych prowadzi własną działalność wydawniczą od 1997 roku. Składają się na nią monografie i podręczniki wykładowców WSUS, skrypty wydawane wspólnie z Ośrodkiem Badania Rynku, przewodniki metodyczne dla studentów, Poznański Pegaz istniejący od 1982 roku. Publikacje Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych dotyczą obszarów nauki związanych z kulturą europejską, historią myśli filozoficznej, socjologią, humanistyką współczesną, psychologią, problemami integracji europejskiej, a także ekonomią, zarządzaniem, reklamą i Internetem. Zeszyty Naukowe Wiedza i Umiejętności Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prezentują dorobek naukowy pracowników oraz współpracowników Uczelni i merytorycznie stanowią kontynuację zeszytów naukowych wydawanych przez Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej. WSUS wydaje także miesięcznik Magazyn Młodych Dziennikarzy pt. Loża. UCZELNIA 3

6 UCZELNIA Studia Podyplomowe Mediacje i Negocjacje Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp. Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Menedżer Kultury Zadaniem tych Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zarządzania, prawa, a przede wszystkim finansowania kultury. Poznane w ramach Studiów techniki negocjacji, zasady kampanii reklamowych, zawieranie umów sponsorskich, powinny pozwolić na sprawne i profesjonalne kierowanie placówkami kultury. Studia Podyplomowe Ochrona Prawna Dóbr Kultury Absolwent studiów powinien dysponować teoretyczną wiedzą z zakresu konserwatorstwa i muzealnictwa, a przede wszystkim posiadać praktyczne umiejętności konieczne dla fachowego zarządzania dziedzictwem kulturowym państwa, regionu, czy gminy. Jego kompetencje pozwolą mu zarówno być tak menedżerem jak i administratorem instytucji ochrony dóbr kultury. Zarządzanie Bibliotekami Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania nowoczesną biblioteką. Proponowane zajęcia pozwolą absolwentowi na ekonomiczne zarządzanie procesami pozyskiwania informacji oraz na doskonalenie istniejącej struktury organizacyjnej. Studia kierowane są do kadry kierowniczej lub osób przygotowujących się do przyjęcia stanowisk kierowniczych. Informacja Naukowa, Elektroniczna i Bibliotekarstwo Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu klasycznego bibliotekarstwa jak i nowoczesnych systemów biblioteczno - informacyjnych, sposobów ekonomicznego zarządzania placówką oraz technik wyszukiwawczych i organizacji dostępu do e-źródeł on-line. Zdobyte umiejętności bliskie brokerowi informacji pozwolą Absolwentom studiów profesjonalnie pozyskiwać i weryfikować informację. Stosunki Wyznaniowe Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia religioznawczego: historii religii, socjologii religii, psychologii religii oraz filozofii religii. Posiądzie podstawową umiejętność analizy i interpretacji oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów religioznawczych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie (sobota-niedziela). Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (z tytułem magistra lub licencjata). Nauka kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przewidzianego ustawą o szkolnictwie wyższym. Rekrutacja trwa od 15 maja do końca września. Informacje i kontakt: tel

7 UCZELNIA Studium Języków Obcych Studium Języków Obcych istnieje w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych od 2001 roku, kieruje nauką języka angielskiego (z elementami Business English), niemieckiego i łacińskiego, fakultatywnie również języka hiszpańskiego oraz estońskiego. Uczelnia zatrudnia lektorów z międzynarodowymi kwalifikacjami, którzy prowadzą zajęcia w komfortowych warunkach według ujednoliconych programów, Studium Języków Obcych nowoczesnymi metodami, w oparciu o najnowsze podręczniki. Studenci rozpoczynający naukę w WSUS są, po rozwiązaniu testu językowego, kierowani do grup odpowiadających poziomowi zaawansowania. Studium Języków Obcych jest otwarte na potrzeby studentów, organizuje kursy dla osób chcących uzyskać certyfikaty FCE i CAE, gotowe jest rozszerzać ofertę programową o inne języki obce. W zajęciach Studium mogą również brać udział osoby nie będące studentami WSUS, by doskonalić naukę języka na różnych poziomach. 5

8 UCZELNIA Siedziba WSUS To nowoczesny, funkcjonalny budynek, przestronne sale wykładowe, komfortowe warunki dla wykładowców i studentów. Siedziba WSUS znajduje się przy ul. Głogowskiej 26 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Trzykondygnacyjny budynek zapewnia studentom odpowiedni standard sprzyjający nauce. Estetyka wnętrz to duży atut budynku WSUS, miejsce gdzie koncentruje się całe życie Uczelni. Siedziba przy ul. Głogowskiej posiada także wspaniałe warunki dla użytkowania nowych technologii informatycznych; stanowią one udogodnienie dla studentów WSUS, wykładowców i pracowników administracyjnych Uczelni. Niepodważalnym walorem lokalizacji budynku Szkoły jest jego położenie w pobliżu dworca PKP i PKS. Siedziba WSUS 6

9 W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 7

10 Program kierunkowy dla Zarządzania W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA Studenci studiów stacjonarnych po ukończeniu I roku studiów wybierają jedną z podanych niżej specjalizacji: Negocjator Menedżer Promocji/Public Relations Menedżer Mediów Menedżer Kultury Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym Zarządzanie Gospodarką Żywnościową Negocjator Procesy poznawcze i emocjonalno-motywacyjne w relacjach międzyosobowych Komunikacja interpersonalna Podstawowe prawidłowości funkcjonowania małych grup społecznych Psychologia organizacji i zarządzania Negocjacje Warsztaty z negocjacji Ekspresja jako narzędzie komunikacji Realizacja zajęć uzależniona jest od zdeklarowania się odpowiedniej ilości osób na poszczególne specjalizacje. Program kie dla Zarzą Prog dla Zanim studenci podejmą decyzję o wyborze specjalizacji, zdobywają wiedzę między innymi z takich przedmiotów jak: Mikroekonomia Makroekonomia Matematyka Podstawy zarządzania Podstawy marketingu Finanse Wybrane elementy prawa Informatyka Prawo własności intelektualnej Prawo podatkowe Badania rynkowe i marketingowe Rachunkowość finansowa i zarządcza Zarządzanie strategiczne Zachowania organizacyjne Marketing w handlu i usługach Psychologia społeczna Organizacja pracy kierowniczej Reklama Podstawy public relations Socjologia ogólna Filozofia Wybrane zagadnienia z problematyki funduszy UE Twórcze przywództwo Aktorstwo społeczne Etyka biznesu Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego Prawo mediów Absolwent WSUS, z tytułem licencjata w zakresie Negocjacji, będzie potrafił skutecznie prowadzić rozmowy biznesowe i mediacje w sytuacjach konfliktowych, umiejętnie oceniać sytuację zewnętrzną firmy oraz budować jej wizerunek. Menedżer Mediów Psychologia reklamy Socjologia komunikowania masowego Reklama w mediach Praca w mediach Warsztaty krytyki medialnej i form dziennikarskich Public relations a media Fotografia w prasie Etyka mediów Menedżer Mediów będzie znakomicie przygotowany do pracy w wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych. Może też podjąć pracę w pionie marketingu lub dziale zarządzania mediami renomowanych firm. 8

11 Menedżer Kultury (w trybie indywidualnym) Marketing w kulturze Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych Sztuka reklamy Organizacja i zarządzanie placówką kultury Organizacja imprez kulturalnych Produkcja teatralna i widowisko artystyczne Impresariat artystyczny Dzieła sztuki promocja i handel Produkcja filmowa runkowy dzania M ram kierunk Zarządzania Menedżer Kultury będzie skuteczne zarządzał placówkami kultury dzięki znajomości technik negocjacji, zasad prowadzenia kampanii reklamowych oraz zawierania umów sponsorskich. Absolwent tej specjalności to potencjalny dyrektor teatru, muzeum, biblioteki, właściciel prywatnej firmy impresaryjnej, galerii czy agencji autorskiej. Menedżer Promocji /Public Relations Podstawy prawne działalności reklamowej Pozareklamowe formy promocji Organizacja agencji public relations Techniki przekazu treści Psychologia reklamy Fotografia w prasie Komunikacja wizualna Kształtowanie przestrzeni reklamowej Menedżer promocji/public relations będzie potrafił profesjonalnie kształtować powiązania firmy z jej otoczeniem, kierować pionem promocji, prowadzić agencję public relations czy agencję reklamową. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym Bezpieczeństwo międzynarodowe System bezpieczeństwa i porządku publicznego Działania prewencyjne w systemie bezpieczństwa publicznego Wybrane elementy prawa karnego Postępowanie w sprawach nieletnich Zarządzanie sytuacją kryzysową Współczesny terroryzm Ochrona danych osobowych Prawna ochrona pracy Prewencja: techniki prewencji (samoobrona i sztuki walki) i środki prewencji (legitymowanie, pouczanie) Organizacja ochrony osób i mienia Po ukończeniu tej specjalności można podjąć pracę w instytucjach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem oraz organizacją i ochroną pracy, a także w działach firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy. Nowa specjalizacja Zarządzanie Gospodarką Żywnościową* Studia przeznaczone są dla absolwentów Szkół Rolniczych, Agrobiznesu, Ekonomiczno Gastronomicznych, Spożywczych i innych o podobnym profilu kształcenia. * Uruchomienie specjalizacji uzależnione jest od ilości zainteresowanych W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA 9

12 W Y D Z I A Ł ZARZĄDZANIA Kierunek Ochrona Dóbr Kultury Specjalność Ochrona Prawna Dóbr Kultury Kierunek Ochrona Dóbr Kultury 14 maja 2004 roku decyzją DSW /632/EK/ Rej.134/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, jako jedyna w Polsce, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów w zakresie ochrony prawnej dóbr kultury. Po ukończeniu trwających trzy lata studiów absolwenci mogą pracować w służbach granicznych, celnych, konserwatorskich, muzeach, galeriach oraz urzędach, domach aukcyjnych a także tam, gdzie mówi się o sztuce i jej zagrożeniach. Kierunek ten nabrał wyjątkowego znaczenia w momencie integracji Polski z Unią Europejską. Znajomość uregulowań prawnych w sferze ochrony dóbr kultury obowiązujących w UE daje możliwość współpracy w tej dziedzinie z europejskimi instytucjami dysponującymi środkami techniczno-organizacyjnymi do ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do pracy w polskich i europejskich strukturach ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w zjednoczonej Europie. Proponowany profil wykształcenia przygotowuje także do pracy w organach administracji państwowej i instytucjach chroniących dobra kultury. Przedmioty dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury Ochrona prawna zabytków i opieka nad zabytkami Prawo muzealne Prawo administracyjne i ustrój administracji publicznej Prawo autorskie i pokrewne Podstawy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach europejskich Konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony dóbr kultury Zamówienia publiczne Finansowanie ochrony dóbr kultury w krajach europejskich Polityka kulturalna Polski i państw europejskich Teoria kultury Historia sztuki współczesnej Historia kolekcjonerstwa Wstęp do konserwatorstwa i muzealnictwa Wstęp do historii sztuki Fotografia dokumentalna Techniki i technologie sztuk plastycznych Dzieje rynku sztuki Antyczne dziedzictwo Europy Internet a dobra kultury Dzieje książki i zbiorów bibliotecznych Lektorat języka angielskiego/niemieckiego Lektorat języka łacińskiego D 10

13 WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SPOŁECZN W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA 11

14 W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA Program kierunkowy dla Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Studenci studiów stacjonarnych po ukończeniu I roku studiów wybierają jedną z podanych niżej specjalizacji: Dziennikarską Edytorską Brokera Informacji Marketing Polityczny Agenta Medialnego Zarządzanie Informacją Stosunki Wyznaniowe Realizacja zajęć uzależniona jest od zdeklarowania się odpowiedniej ilości osób na poszczególne specjalizacje. Zanim studenci podejmą decyzję o wyborze specjalizacji, zdobywają wiedzę między innymi z takich przedmiotów jak: Program kierun dla Dziennikars Program dla Dzi Komunikacja międzykulturowa Komunikacja medialna Komunikacja artystyczna komunikacja w sztukach widowiskowych Obyczaj jako system komunikacji kulturowej Fotografia w prasie Komunikacja w negocjacjach Komunikacja niewerbalna Komputer w pracy dziennikarza Retoryka dziennikarska Aktorstwo społeczne Socjologia polityki Socjologia mediów Kultura indoeuropejska Etykieta menedżera Wspólnota Europejska i jej instytucje Filozofia Encyklopedia prawa Prawo mediów Prawo własności intelektualnej Psychologia społeczna Wprowadzenie do marketingu politycznego Podstawy public relations Prasoznawstwo Warsztat pracy dziennikarza i rzecznika prasowego Organizacja pracy w redakcji Lektorat języka angielskiego lub niemieckiego Podstawy dokumentacji Etyka dziennikarska Zarządzanie mediami Specjalność Komunikacja Społeczna Absolwent WSUS, uzyskujący tytuł licencjata w zakresie komunikacji społecznej, dzięki zapoznaniu się z zagadnieniami z zakresu nauk społecznych oraz metodami i technikami komunikowania, posiądzie kwalifikacje zawodowe wystarczające do sprawnego organizowania systemu informacji w relacji każdego podmiotu życia społecznego, politycznego i gospodarczego z jego otoczeniem. Specjalizacja Agent Medialny W kręgu działań studentów wybierających specjalizację Agenta Medialnego leży budowanie serwisów, biuletynów, nagrywanie i montaż materiałów filmowych i dźwiękowych, zarządzanie zespołem, opieka medialna, tworzenie filmów i audycji edukacyjnych, organizacja konferencji, gromadzenie i przetwarzanie danych, projektowanie druków reklamowych itd. Studenci łączą zajęcia na sali wykładowej z pracą w centrum Dziennikarskim, Doświadczenie zdobywają pracując w sekcjach: edukacyjnej, logistycznej, brokerskiej, prasowej, telewizyjnej, public relations, aktualności, kontaktu z mediami. Specjalizacja Broker Informacji Absolwent WSUS po tej specjalizacji będzie starannie przygotowany do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Zdoła efektywnie wykorzystywać najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze organizujące pracę współczesnych centrów informacji naukowej. Zdobędzie też wiedzę, jak organizować dostęp do zewnętrznych polskich i zagranicznych źródeł elektronicznej informacji oraz funkcjonować w oparciu o programy do obsługi własnych warsztatów informacji. Absolwent zostanie więc przysposobiony do zawodu z przyszłością, nowego na polskim rynku, który pozwala na stworzenie samemu sobie miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej. Specjalizacja Edytorska Absolwent edytorstwa będzie potrafił kompleksowo przygotować tekst do druku przy pomocy profesjonalnych kompetencji redaktorskich. To potencjalny pracownik szeroko pojętego rynku wydawniczego. 12

15 Specjalizacja Dziennikarska Absolwent tej specjalizacji z powodzeniem podejmować może pracę w mediach realizować się w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, a także w sferze public relations, na stanowiskach rzecznika prasowego firm i instytucji, w agencjach reklamowych i marketingowych. Specjalizacja Marketing Polityczny Specjalizacja Marketing polityczny przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które pragną uzyskać kompleksową wiedzę na temat komunikacji politycznej i języka polityki. Pozwoli im także na profesjonalne wykonywanie dziennikarstwa politycznego, pełnienie funkcji rzecznika prasowego partii politycznych, instytucji państwowych itp. Absolwent tej specjalizacji zostaje wyposażony w umiejętności, które pozwolą mu pracować w sferze public relations, w instytucjach i firmach badających opinię publiczną i przeprowadzających sondaże, może także obsługiwać kampanie polityczne. kowy twa i Komunikacj kierunkowy ennikarstwa i Kom Nowe specjalizacje Zarządzanie Informacją* Studia przygotowują do korzystania i przetwarzania informacji pochodzących z wielu źródeł, upowszechnionych za pomocą różnych form przekazu. Umożliwiają kształcenie zawodowe w następujących branżach: informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, techniki multimedialne, systemy baz danych, grafika komputerowa. Stosunki Wyznaniowe* Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia religioznawczego: historii religii, socjologii religii, psychologii religii oraz filozofii religii. Posiądzie podstawową umiejętność analizy i interpretacji oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów religioznawczych. * Uruchomienie specjalizacji uzależnione jest od ilości zainteresowanych Studia II-go stopnia Uzupełniające Magisterskie Studia II go stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mają na celu przygotowanie studenta do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Mogą obejmować swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną. W programie nauczania znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: Międzynarodowe stosunki polityczne Wprowadzenie do politologii Współczesne media w Polsce i na świecie Prawo prasowe Kształtowanie opinii publicznej Antyczne dziedzictwo Europy Dziennikarstwo prasowe Dziennikarstwo radiowe Dziennikarstwo telewizyjne Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym Stylistyka i kultura języka Socjotechnika polityczna Internet jako narzędzie współczesnej komunikacji Socjologia mediów Metody badań medioznawczych Absolwent studiów II go stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z instytucjami publicznymi, reklamą, promocją, placówkami prowadzącymi edukację medialną. W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA 13

16 Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo W Y D Z I A Ł DZIENNIKARSTWA Absolwent WSUS, otrzymujący tytuł licencjata w zakresie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, uzyska staranne przygotowanie zawodowe na poziomie studiów wyższych do pracy w nowoczesnej, zautomatyzowanej bibliotece ośrodku informacji naukowej. Zdobędzie też niezbędną specjalistyczną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wyszukiwania, weryfikowania i udzielania różnego rodzaju informacji. Zdoła on posługiwać się zarówno klasycznym warsztatem pracy biblioteki, jak też przede wszystkim efektywnie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki: bazy danych na różnych nośnikach oraz funkcjonować w oparciu o najnowsze systemy informacyjno-wyszukiwawcze (Horizon, VTLS, Libero, Kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznaw Sowa, MOL itp.) organizujące pracę współczesnych bibliotek różnych typów. Uzyska też poszukiwane umiejętności przydatne w stosowaniu tzw. e-culturenet poprzez poznanie technik digitalizacji czy zarządzania biblioteką cyfrową i jej zawartością. Proponowany system i zakres kształcenia uwzględnia zmiany dokonujące się w światowym bibliotekarstwie i strukturach informacji naukowej. Placówki te w coraz większym stopniu są nowoczesnymi ośrodkami archiwizacji i zarządzania informacją, wykorzystującymi w swej działalności elektroniczne technologie, w tym Internet. Absolwent przysposobiony zostanie z jednej strony do zawodu z przyszłością: brokera informacji (wchodzącego dopiero na polski rynek), który daje możliwość stworzenia samemu sobie miejsca pracy w ramach działalności gospodarczej; z drugiej do sprawnego pełnienia roli bibliotekarza we wszystkich typach sieci, zwłaszcza w oddziale informacji bibliotek, które dostosowując się do wymagań współczesnego społeczeństwa informacyjnego, i tę właśnie funkcję informacyjną preferują i rozwijają. Z kolei studenci zainteresowani pracą w bibliotekach oświatowych zdobędą formalnie uznawane przygotowanie nauczycielskie, tj. wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w wymiarze określonym stosownymi aktami prawnymi MENiS. Pozwoli im to wspierać wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne (ścieżka czytelniczo-medialna) z pełnym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz rozbudzać zainteresowania poznawcze użytkownika biblioteki. Przygotowanie pedagogiczne będzie obejmowało także kształtowanie kompetencji polegających na promowaniu nie tylko książki, ale i czytania jako ważnej dla człowieka kompetencji. Program kierunkowy dla Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Socjologia ogólna Historia filozofii Historia i teoria kultury Elementy metod ilościowych Język obcy Komunikacja społeczna Komunikacja interpersonalna Kultura języka Coaching i mentoring w bibliotece Historia książki Teoria i metodologia nauki o książce, bibliotece i informacji Bibliotekarstwo Użytkowanie komputera w pracy infobrokera Organizacja własnej przedsiębiorczości gospodarczej infobrokera Proseminarium Nowoczesna organizacja i zarządzanie systemem informacyjnym Technologia i informacja Tworzenie informacyjnych baz danych Formaty zapisu danych Opracowanie zbiorów w formacie MARC21 Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne Prawo autorskie Psychologiczne teorie uczenia się Wprowadzenie do pedagogiki Projektowanie systemów kształcenia Teoria i praktyka szkolnej i pozaszkolnej edukacji Metodyka pracy z uczniem w bibliotece szkolnej 14

17 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY ARTYSTYCZ stwo W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY 15

18 Wydział Artystyczny Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY W dniu 22 czerwca 2006 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych otrzymała pozwolenie na uruchomienie Wydziału Artystycznego, w ramach którego będzie kształcić studentów na studiach I-go stopnia (licencjackich, 3,5 letnich) na kierunkach: Malarstwo, Wzornictwo i Architektura Wnętrz. Władze WSUS przewidują w możliwie najbliższym czasie wystąpienie o pozwolenie na prowadzenie 2-letnich studiów IIgo stopnia (magisterskich uzupełniających). Studentów kształcą artyści pedagodzy o dużym dorobku i doświadczeniu z Akademią Sztuk Pięknych z Poznania, Warszawy i Łodzi oraz kadra WSUS. Studenci mogą zdobywać wiedzę przede wszystkim w zakresie sztuki użytkowej na następujących specjalizacjach: Projektowanie ubioru, Grafika użytkowa, Projektowanie graficzne z fotografią, Projektowanie biżuterii, Projektowanie przedmiotu unikatowego, Projektowanie wnętrz, Projektowanie wystaw, Malarstwo ścienne, Kierunek Malarstwo specjalizacje: Malarstwo sztalugowe Malarstwo ścienne Malarstwo na tkaninie Witraż Tkanina artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna) Kierunek Wzornictwo specjalizacje: Projektowanie ubioru Projektowanie biżuterii Grafika użytkowa Projektowanie graficzne z fotografią Projektowanie produktu unikatowego Wydział Artystyczn Wyższej Szkoły U Społecznych Witraż, Malarstwo na tkaninie. Szczególny nacisk na kształcenie w zakresie sztuki użytkowej pozwala absolwentom na uzyskanie konkretnego zawodu umożliwiającego pracę w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych. Na Wydziale Artystycznym można także kształcić się w zakresie sztuki czystej na specjalizacjach: Malarstwo sztalugowe, Tkanina artystyczna (gobelin i tkanina przestrzenna). Pierwszy rok studiów jest rokiem ogólnym, po którym studenci wybierają odpowiadające im kierunki i specjalizacje. Dużą rolę w kształceniu odgrywają pracownie malarstwa i rysunku prowadzone przez wybitnych artystów. Kształcą się w nich wszyscy studenci zdobywając umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Studia realizowane są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym Kierunek Architektura Wnętrz specjalizacje: Projektowanie wnętrz i wystaw 16

19 y miejętności Przedmioty wspólne Estetyka Geometria z perspektywą Materiały i technologie Kompozycja Rozważania o kulturze Psychofizjologia widzenia Media elektroniczne Historia sztuki Malarskie techniki realizacyjne Reżyseria barwy i przestrzeni Reklama i marketing Kierunek Malarstwo Rysunek z anatomią Witraż, malarstwo na tkaninie Malarstwo Kierunek Wzornictwo Rysunek z anatomią Historia ubioru Struktury tekstylne Tkanina artystyczna Biżuteria W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY Kierunek Architektura wnętrz Projektowanie wstępne Architektura Rysunek intermedialny 17

20 Warsztaty Artystyczne Wydział Artystyczny Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prowadzi również warsztaty w zakresie: Rysunku i Malarstwa Witrażu Malarstwa na tkaninie Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkolnej oraz dla dorosłych (kandydatów na studia w uczelniach artystycznych oraz innych zainteresowanych) Zajęcia odbywają się w grupach: weekendowych (od piątku do niedzieli) dziennych (spotkania 3 dniowe) popołudniowych (spotkania 2 x w tygodniu) W Y D Z I A Ł ARTYSTYCZNY Warsztaty Artystyczne 18

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo