Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010"

Transkrypt

1 Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010 SŁOWO WSTĘPNE Nauki społeczne i nauki humanistyczne wyrażają swoje bogactwo w dziesiątkach dyscyplin naukowych i setkach a raczej tysiącach subdyscyplin i specjalności. Wydaje się więc, że próba stworzenia dla nich wspólnej płaszczyzny prezentacji i ekspresji, na łamach rocznika naukowego, jest swoistym nadużyciem intelektualnym, jeśli nie przedsięwzięciem karkołomnym. Cóż bowiem może łączyć refleksję etnologa czy religioznawcy z przedmiotem zainteresowań ekonomisty, geografa czy przedstawiciela nauk o zarządzaniu? Z pozoru niewiele. Ale to tylko pozory. Bo wszak humanista historyk, filolog językoznawca oraz informatyk, politolog, socjolog znajdują sens swojego wysiłku intelektualnego i swoich poszukiwań badawczych tylko wówczas jeśli końcowym efektem ich pracy jest człowiek. Na początku i na końcu każdego aktu poznania znajdziemy człowieka. Główną inspiracją wszelkich poszukiwań badawczych, eksploracji myśli i tajemnic bytu jest los człowieka; bądź jako jednostki, bądź jako członka społeczności. Człowiek jako indywidualność bądź jako cząstka zbiorowości, społeczeństwa jest wspólnym mianownikiem wszelkich działań badawczych, analitycznych i syntetycznych zarówno w refleksji humanistycznej jak i rozwiązań naprawczych, projektowych, doskonalących rzeczywistość społeczną. I jest to prawdziwy sens społecznego znaczenia nauki jak i społeczna legitymacja jej uprawiania. Te proste prawdy nie byłyby takie ważne i nie musielibyśmy podkreślać ich doniosłości gdyby nie pewna ważna okoliczność, już nie dotycząca ontologii człowieka, jego bytowania, lecz teorii poznania. Otóż człowiek jego natura, geneza i przeznaczenie zawsze stanowiły pewien poziom tajemnicy. Rozwikłać zagadki człowieka nie zdołała filozofia, która zajmuje się nim ok. 4 tysięcy lat. Nie radzi sobie z tajemnicą człowieka, w znaczeniu racjonalnym, religia, która nie ma wieku, jest po prostu przypadłością kondycji ludzkiej. Zasłania się w tłumaczeniu zagadki bytu tajemnicą eschatologii i nieprzeniknionego zamysłu Stwórcy. Nie zdołaliśmy poznać ostatecznej zagadki człowieka ani dzięki oświeceniu wiekowi rozumu, wyzwalającym rzekomo człowieka od stanu ignorancji, naiwnej wiary i dominacji przesądów. Zrodzona wówczas antropocentryczna wizja świata i roli człowieka niczego nie wyjaśniła ani nie rozwikłała. Zrodzone wówczas pierwociny nauk o człowieku: psychologia i socjologia nie tylko

2 nie objaśniły tajemnic bytu ludzkiego lecz chyba tylko pozwoliły odkryć jego szczególną złożoność i niepodatność na łatwe rozpoznanie. Także i współczesne dyscypliny naukowe, w tym tak głęboko analityczne jak genetyka, mikrobiologia, cybernetyka nie posunęły naszej wiedzy o człowieku do ostatecznych granic. Im więcej wiemy o człowieku i społeczeństwie tym bardziej jesteśmy bezradni wobec społecznych zachowań jednostki i zbiorowości. I jeśli kogoś takie twierdzenie obraża lub wydaje się herezją, wystarczy mu zadać pytanie o wyjaśnienie konfliktu bałkańskiego, tragedii w Ruandzie, natury totalitaryzmów bolszewickiego i faszystowskiego, fenomenu satrapii krajów arabskich i dziesiątków innych, mniejszych i większych aktów twórczych współczesnego człowieka. I próby objaśnienia tych zdarzeń naturą ponowoczesnego świata są złudzeniem, bo cofnięcie się w dowolny czas pozwala znaleźć bliźniacze zdarzenia w historii: wyprawy krzyżowe, konkwista, stosy średniowiecza, wojny religijne W tej poznawczej niemocy szansą w miarę zadowalającego objaśnienia świata jest jego poznanie wielostronne. Cząstkowe objaśnianie poszczególnych zdarzeń, z różnych pozycji i pod różnymi aspektami stwarza w miarę przybliżony do prawdy obraz całości. Najlepszą drogą do takiego poznania człowieka i objaśniania świata jest dialog, wymiana argumentów. Dialog pozwala budować w miarę spójny i całościowy obraz rzeczywistości. Dialog jest warunkiem rozwoju i jego głównym budulcem. Rozwoju w znaczeniu zarówno poznawczym, jak i realnym, materialnym. Poznanie wszak jest pierwszym warunkiem racjonalnej zmiany. A co ważniejsze także warunkiem skutecznej profilaktyki. Ta zaś jest w nowoczesnej teorii zarządzania społecznego bodaj najważniejszym czynnikiem racjonalnej polityki i racjonalnego zarządzanie biegiem spraw społecznych. Sadzę, że to wystarczający argument za stworzeniem jednej płaszczyzny wymiany poglądów na łamach naszego rocznika naukowego i miejmy nadzieję owocnego dialogu miedzy przedstawicielami różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Tylko z dialogu, wymiany i korekty myślenia rodzi się postęp i rozwój. A rozwój i postęp to podstawowa misja nauki. Tadeusz Pilch Dariusz Człapiński Choroba, ból, cierpienie jako sytuacja ryzyka dla jednostki i dla społeczeństwa, s Streszczenie: Choroba jako szeroko rozumiane cierpienie jest trudnym etapem życia dla jednostki, a jednocześnie zadaje wiele pytań społeczeństwu. Oprócz płaszczyzny somatycznej negatywne oddziaływanie choroby dotyka również psychiki poszczególnych osób, a w szerszym znaczeniu może dotyczyć powstawania konfliktów społecznych. Samo przyjęcie rzeczywistości choroby i cierpienia przebiega różnie w zależności od struktury osobowości jednostki i jej świata wartości. Choć choroba stanowi jedną z najbardziej dramatycznych prób w życiu człowieka, może jednak wnosić w jego egzystencję rewolucyjne zmiany w poszczególnych sferach życia. Illness-pain-suffering as crucial moments for the individual and the society Summary: Illness in its widest sense understood as a period of suffering reveals itself to be a difficult period in the life of the individual, at the same time revealing a wide range of social aspects. Besides the physical (somatic) ailments the negative affects of a severe illness don t leave the psychic of the afflicted untouched. To a certain degree this may even result in social conflicts. The acceptation of the illness and the sufferings in itself take an individual course depending on the respective patient s personality structure and his/her system of values Severe illness may reveal itself a crucial ordeal in a person s life and may result in profound changes in various spheres of and attitudes towards life.

3 Recenzja Tadeusz Pilch: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, pod red. R. Szarfenberga. Wydawca: Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa Małgorzata Gałęziowska Mechanizmy porozumiewania o przeszłości, czyli jak pamiętamy PRL, s Streszczenie: Podjęto próbę naświetlenia funkcjonalności i dysfunkcjonalności pamięci zbiorowej o PRL względem współczesnych ocen PRL oraz względem praktyki teraźniejszych działań społecznych. Ocena PRL oraz stosunek do teraźniejszości kształtuje się poprzez interpretację i praktyczne zastosowanie pamięci w aktualnie realizowanych decyzjach i wyborach społecznych. Podstawowym mechanizmem pamięci są dostępne ramy pamięci i punkty lokalizacji pamięci w postaci publikacji medialnych, działalności edukacyjnej oraz innej aktywności stowarzyszeń i organizacji, a także wspomnienia rodzinne, przy stosunkowo niewielkim udziale wiedzy historycznej. Do tego mechanizmu należy również ocena i samoocena uczestnictwa w systemie. Mechanizm ten przyjmuje dwa podstawowe nurty: bareizację PRL, polegająca na uwypuklaniu absurdów życia codziennego oraz dziś ocenianych jako śmieszne zachowań władzy, instytucji i samego społeczeństwa; oraz martyrologizację PRL rozumianą tu dwojako: jako ukazywanie okrucieństw i terroru życia w PRL oraz jako szarość w codzienności i wszelkie ograniczenia wolności. Uznanie obu nurtów prowadzi do większej zbieżności dzisiejszego postrzegania z ówczesną rzeczywistością. Przewaga któregoś z tych dwóch torów pamięci powoduje, że pamięć zbiorowa zniekształca się tak, że jej istnienie traci sens dla teraźniejszości. Working on an agreement of our past. How Poles remember the PRL Summary: This paper attempts to demonstrate two different aspects (herein referred to as functionality and disfunctionality ) of the collective memory of the Polish people concerning the period of the PRL. The evaluation/assessment of the former PRL as well as the attitude towards the present state of affairs is to a considerable degree dependent on the individual s recollection and his/her interpretation and digestion of the past, usually followed by the application of these conclusions on actual options and social decisions. There can be singled out two determining factors for the workings of memory, one consisting in a pre-fab framework of collective memory, the other one in the referring to prominent focal points. Both are easily accessible and furnished by mass media, a commonly agreed on pattern of teaching history, numerous patriotic and historical societies as well as family lore- the latter backed up by scant or no historical knowledge at all. Another mechanism is the assessment and self-conception of actual witnesses and involved parties of the PRL. Here we can differentiate supporters of two mainstreams - adherers of the Bareization (named after the famous satiric film director Bareia), who in his movies pointed out the absurdities of everyday life and the ridiculous behavior of those in power and their whole apparatus as well as of society itself. - The supporters of martyrization, pointing out the terrors the common man was submitted to in the PRL, the bleakness of everyday life as well as the restriction of all freedom. Keeping in mind both points of view simultaneously we will achieve a realistic approach and appropriate evaluation of those times. If we will allow one alone to prevail exclusively, the collective

4 memory will undergo a distortion that it will render it useless for the present times and those to come. Łucja Kabzińska Recepcja poglądów pedagogicznych G. Kerschensteina w Polsce okresu międzywojennego, s Streszczenie: Twórczość naukowa i działalność reformatorska Georga Kerchensteinera ( ) w zakresie szkolnictwa wywarła znaczący wpływ zarówno na rozwój polskiej myśli pedagogicznej jak i formowanie się szkoły w okresie II Rzeczypospolitej. Recepcja jego poglądów pedagogicznych znalazła swoje odzwierciedlenie zwłaszcza wśród teoretyków szkoły pracy i szkoły twórczej, zwolenników wychowania państwowego i narodowego oraz przedstawicieli pedagogiki kultury. Do znawców dorobku naukowego G. Kerschensteinera można zaliczyć, B. Nawroczyńskiego, S. Hessena, S. Steindiga, a z wieloma odniesieniami do jego idei spotykamy u L. Zarzeckiego, M. Odrzywolskiego, Z. Kukulskiego, K. Sośnickiego, M. Lipskiej Librachowej i innych. Należy jednak podkreślić, iż recepcja poglądów Kerschensteinera nie była bezkrytyczna. Oprócz pozytywnych wartości wielu idei pedagogicznych, krytykowano go za nieuzasadnione opieranie całego wykształcenia na kształceniu zawodowym, za uczynienie wychowania państwowego najwyższym celem wychowania. Popularyzacja dzieł G. Kerschensteinera dokonywała się poprzez tłumaczenia, streszczenia i publikowanie jego prac przez takie wydawnictwa jak: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Książnica Atlas, Nasza Księgarnia, spółka M. Arct, Gebethner i Wolff, E. Wende i S-ka, Księgarnia Korna i św. Wojciecha. Dużą aktywność w zakresie nowatorskich form i metod pracy w szkole wykazywali nauczyciele pracujący w zakładach nauczycieli, u których można odczytać echa idei i myśli G. Kerschensteinera, dotyczące wychowania społeczno obywatelskiego, roli samorządu szkolnego, potrzeby wyposażenia szkoły w laboratoria, w pracownie, warsztaty stwarzające możliwość łączenia nauczania z procesem wychowania. Należeli do nich: W. Dzierzbicka, A. Gorzycka Wieleżyńska, J. Młodowska, R. Petrykowski, A. Perelman i inni. Założenia pedagogiki kerschensteinerowskiej doczekały się także praktycznej realizacji w procesie rozwoju szkolnictwa eksperymentalnego w Polsce lat , czego przykładem może być Gimnazjum w Rydzynie Tadeusza Łopuszańskiego powstałe w 1928 roku czy Miejska Szkoła Pracy Romualda Petrykowskiego. The reception of G. Kerschensteiners pedagogical ideas in interwar Poland Summary: The scientific achievements and the reformatory work of Georg Kerschensteiner ( ) in the domain of education had a significant impact on the train of thought of Polish pedagogy in the II. Polish Republic and left its lasting mark on the formation of the educational system. The reception of his pedagogical insights found its reflection mainly in the camp of the theoreticians of the working school, supporters of a civic as well as patriotic education and advocates of cultural education. Amongst his adepts are e.g. B. Nawroczyński, S. Hessen, S.Steiding. His ideas influenced to various degrees the works of L. Zarzycki, M. Odrzywolski, S. Kukulski, K. Sosnicki, M. Lipska- Librachowa and others. Nevertheless it has to be pointed out that Kerschensteiner s ideas did not meet everywhere with unquestioned approval. Whilst the positive values of many of his pedagogical approaches were widely accepted, he was criticized mainly for two issues: his overemphasizing of vocational training

5 as the main pillar of education lacked scientific back- up his claim for civic education as the main goal of education in itself seemed exaggerated. Kerschsteiner s work found a wide publicity in Poland through translation, summarizing and publication of his works by publishing houses like: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół średnich i Wyższych, Książnica Atlas, Książnicz-Atlas, Nasza Księgarnia, spółka m.arct, Gebethner I Wolff, E.Wende I S-ka, Księgarnia Korna I św. Wojciecha. Considerable interest attracted his innovative approaches and methods of pedagogical work amongst instructors of teacher-training institutions, e.g. W.Dzierzbicka, A. Gorzycka-Wieleżyńska, J,Młodowsla, R.Petrykowki, A.Perelmann and others. They readily adopted part of Kerschsteiner s ideas and thoughts, first of all his claim for civic education, the importance of student-councils, the necessity of furnishing schools with various sorts of laboratories and workshops to allow a combination of formal education and vocational training. In the period between the assumptions of Kerschensteiner s theory and methodology of education were put into practice in the movement of Polish experimental Education. Outstanding examples were the Gimnazjum Tadeusz Łapuszański in Rydzyń, established in 1928, and Miejska Szkoła Pracy Romualda Petrykowskiego. Recenzja Tadeusz Pilch: Wyniki badania 2009 w Polsce. Program Międzynarodowej Umiejętności Uczniów OECD PISA Raport. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa Krzysztof Kabziński Organizacyjno-administracyjne uwarunkowania działalności szkoły powszechnej w dwudziestoleciu międzywojennym, s Streszczenie: Zadania szkoły powszechnej w okresie międzywojennym były określane przez nauczycieli praktyków, pedagogów teoretyków, ale też były wypracowywane na forum zjazdów, kongresów pedagogicznych obejmujących różne środowiska nauczycielskie czy związki nauczycieli, a także przez MWRiOP. Przedmiotem niniejszych rozważań chcę uczynić te właśnie, pozapedagogiczne uwarunkowania pracy szkoły, które w okresie międzywojennym traktowane były jako co najmniej istotne, jeśli nie znaczące. Szkoła jest przecież instytucją certyfikującą w zakresie edukacyjnym społeczeństwo, zatem musi posiadać odpowiednie procedury i zasady działania, oparte na ustawodawstwie szkolnym oraz przepisach i rozporządzeniach władz szkolnych. Szkoła stanowi w jakimś stopniu placówkę w rozumieniu przedsiębiorstwa, która powinna organizować swą działalność możliwie efektywnie. Jest to tym bardziej znaczące, że pracuje z dziesiątkami osób w zróżnicowanym wieku, a jej efekt dydaktyczny czy też wychowawczy uwarunkowany jest wieloma czynnikami, z których istotna część nie posiada charakteru pedagogicznego, a zależy od działania takich elementów, jak np. administracja szkolna, przypisy i zasady dotyczące organizacji roku szkolnego, infrastruktura szkolna, problemy medyczne i psychologiczne. Istotna też była troska o wyposażenie szkoły pod względem odpowiednich pomocy naukowych, dobieranych pod kątem wymogów programowych i celów dydaktycznych. Społeczeństwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej w większości borykało się z problemami materialnymi. Istniał zatem, szczególnie ważny w peryferyjnych dzielnicach miast i na wsi problem

6 dożywiania uczniów w szkołach, uznawany za istotny element w wypełnianiu funkcji opiekuńczej szkoły. Szkoła powszechna w okresie międzywojennym funkcjonowała na wzór instytucji państwowej, w której jednoosobową odpowiedzialność pełnił kierownik. Wydaje się, że ówczesne szkolnictwo uniknęło totalnego zbiurokratyzowania głównie dzięki temu, że kierownik szkoły był także nauczycielem, pełniąc obok roli administrowania placówką, także inną, ważniejszą powinność misję pedagoga. Jak wskazują doświadczenia wielu szkół z tego okresu, właśnie ci kierownicy pedagodzy przyczynili się do powstania trwałych edukacyjnych efektów pedagogicznej pracy szkoły, dbając o poziom kształcenia i realizację procesu wychowania w swej placówce. Społeczeństwo Polski międzywojennej zrobiło znaczący skok między realiami początków i końca okresu dwudziestolecia międzywojennego. Negatywna pozaborowa spuścizna edukacyjna w istotny sposób została przez szkołę okresu międzywojennego zredukowana. Sadzić można, że stało się to przede wszystkim dlatego, że ówczesna szkoła powszechna starała się dać rzeczywistą wiedzę, którą dopiero w następnej kolejności jedynie potwierdzały świadectwa i inne dokumenty wydawane przez szkołę. Conditions of organization and administration of Public Schools during the two interwar decades Summary: The field of functions of public schools in Poland during the inter-war period was defined/assessed by teachers-practitioners as well as theoreticians, worked out in meetings, conferences and congresses held by various teacher associations and unions as well as by the Ministery of Religious and Public Education.of Poland (MWRiOP) The present paper deals with conditions others than strictly pedagogical but nevertheless being crucial for the smooth functioning of a school. In the period between the wars these were considered as important in themselves. School as an institution assesses in a certain way the whole society in the sphere of education. To live up to this task it requires adequate measures and means backed up by school law and rules and regulations of the school authorities. A school in itself constitutes a place of employment that resembles in many ways a business enterprise. Therefore it should be organized according to the exigencies of highest efficiency, even more so as it employs people of different ages, and its didactic and educational efficiency relies on various terms and conditions, a considerable part of which do not strictly refer to education itself. They depend on the unobstructed functioning of such elements as the school s administration, regulations and rules organizing the school year, school facilities, health and psychological care. An important issue was the furnishing of the institution with the necessary technical equipment and learning aids to meet with the curricular and didactic requirements. A common and omnipresent social problem in the Second Republic of Poland was the scarcity of material means. In the outskirts of big cities as well as in the country one of the main social welfare functions of public schools was providing the school-children with at least one meal a day. Public schools during the inter-war period were organized following the same principle as state-run institutions. The whole responsibility was bundled in the hand of one person. It seems, that a total bureaucratization was avoided by the fact, that the headmaster executed at the same time the function of a teacher and his mission as a pedagogue. As many examples of that period clearly demonstrate, it were these executive-pedagogues who effectuated deep-reaching and long-lasting results in Polish education.

7 Aldona Małyska Czy szkoła wyższa sprzyja rozwojowi potencjału twórczego studentów?, s Streszczenie: Szkoła wyższa dla wielu studiujących młodych ludzi jest wartością sama w sobie, dla innych jest sposobem na zdobycie, czy realizację innych istotnych celów. Ważnym zadaniem edukacyjnym uczelni wyższych jest wyzwalanie tendencji twórczych studentów oraz stwarzanie warunków umożliwiających skuteczną realizację ich zdolności i potrzeb. Stąd w artykule podjęto problem społeczno-kulturowych uwarunkowań twórczości tkwiących w szkole wyższej. W tym celu zreferowano funkcjonujące w literaturze przedmiotu ustalenia dotyczące środowiskowych stymulatorów i inhibitorów twórczości, specjalnych potrzeb ujawnianych przez studenta zdolnego (twórczego) oraz przedstawiono funkcjonujące w praktyce formy aktywności studentów dopełniające edukację akademicką. Pomimo wielu zarzutów kierowanych pod adresem szkoły (niezależnie od poziomu kształcenia), stwierdza się również, że może ona stać się miejscem, w którym uczy się o twórczości, daje się szansę odczuć ją i rozwinąć. Zasadności tego przekonania dowodzą przywołane w opracowaniu wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród studentów. Do Universities foster the creative potentials of their students? Summary: This paper examines the socio-cultural conditions prevailing at our universities that may evoke and foster student creativity. University studies seem to constitute a value in themselves for most university students, some regard them as means to strive for higher objectives or to achieve some other crucial purpose. One of the main objectives of university studies is to inspire the students creativity and to furnish a climate and provide the means where they can successfully implement their activities. We will expound factors that may stimulate or inhibit student creativity in the given milieu as they are presented in the relevant literature, point out the special exigencies of creatively gifted students and give a fair enumeration of optional students activities offered to complement the formal compulsory studies. Notwithstanding the fact that school as an institution has been and still is being criticized under many aspects, it is out of question that it likewise can be considered a favorable place for the development of creativity. A proof to back up this thesis constitute the analysis of surveys conducted among university students included in this paper. Elżbieta Mudrak Czerwone kaptury, Pottery i smurfy czyli bajka w resocjalizacji, s Streszczenie: Metody twórczej resocjalizacji są drogą, która wydaje się być wiodąca w obecnej praktyce pedagogicznej. Zawierają one niezgłębione do końca sposoby poszukiwania zasobów, pobudzania ludzkich potencjałów, odkrywania a także prezentowania posiadanych przez wychowanków możliwości. Bajka jest tylko jedną z możliwości, wybiórczym przykładem, niezwykłym pod każdym względem, tak jak niezwykły jest jej twórca - człowiek. Publikacja pokazuje wybrany aspekt zastosowania bajki w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, godny dalszej kontynuacji w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Little Red Riding Hood, Harry Potters and Smurfs Fairy tales in resocialization Summary: Creative methods of resocialization seem to be in the main stream of present pedagogical practice. They imply not yet fully explored possibilities to discover hidden skills, to awaken human

8 capacities, to bring to light and expose the concealed potentials of children and juveniles with problems of social integration. To attain these goals the fairy-tale is one among numerous possibilities, as exceptional in itself as its creator: man. This publication shows one selected aspect of applying fairy tales in resocialization, that clearly recommends a further continuation of this path in the work with persons who show problems of social adaptation. Tadeusz Pawlus Etyczne aspekty globalizacji w procesie edukacji akademickiej, s Streszczenie: Globalizacja jako nowe zjawisko współczesnego świata niesie ze sobą wiele dobrodziejstw, ale także wiele negatywnych skutków. Według opinii ekspertów oraz autorytetów moralnych negatywne skutki procesów globalizacyjnych nie są zjawiskiem nieuchronnym. Zatem można je minimalizować i/lub eliminować. Dlatego też Jan Paweł II w swoim nauczaniu głosił postulat globalizacji solidarności, by globalizacja służyła dobru wspólnemu. Niezwykle ważną misję do spełnienia mają w tym względzie szkoły wyższe. Kształtując racjonalne postawy studentów w kontekście globalizacji, przyczyniają się do wzmacniania jej pozytywnych trendów i ograniczania negatywnych skutków. Postawy bowiem w poważnym stopniu determinują zachowania wyrażające aprobatę, ochronę lub działanie na rzecz jakiegoś obiektu (np. dobrodziejstwa globalizacji) lub zachowania wyrażające potępienie (np. ubóstwa, bezrobocia, chorób, czy wykluczenia). Kształtowanie postaw studentów w kontekście globalizacji determinują w zasadzie trzy elementy główne: 1) edukacja humanistyczna jako rozważania o wartościach autotelicznych; 2) naśladownictwo jako dobry przykład nauczyciela akademickiego i uczelni jako instytucji; 3) wymuszone zaangażowanie jako zachęcanie studentów do działań społecznie użytecznych. Ethical approaches to globalization in the process of academic education Summary: A comparatively recent phenomenon globalization entails benefits as well as negative effects. According to the opinions of experts as well as moral authorities the negative impacts of globalization, however, are not necessarily inevitable. Thus, they may be minimalized or avoided altogether. Hence pope John Paul II nd s appeal for a globalization of solidarity, the claim that globalization should serve the common welfare of all mankind. In this respect, institutions of higher education have to fulfill a particularly important mission. By enhancing the students rational attitude towards globalization they may contribute to the reinforcement of globalization s positive effects, at the same time constraining the negative ones. It is attitudes in particular that determine the individuals behavior towards a subject or phenomenon (e.g. globalization), be they positive, expressing approval, protection or support or negative, expressing disapproval (e.g. towards poverty, unemployment, disease or social exclusion.) In the forming of students attitudes towards globalization we can discern three central constituents: 1. a classical humanistic education as a forum for discussion about values in their own rights 2. the role model of the academic teacher as well as the university as an institution. 3. compulsory engagement of the students as an incentive for further working for the common good. Recenzja Tadeusz Pilch: Wioleta Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010.

9 Tadeusz Pilch Szkoła i wartości wobec zmiany i trwania. Refleksje pedagoga społecznego, s Streszczenie: Tempo i zakres zmian we współczesnym świecie są ogromne. Ich rozmiar i kierunki wyznaczają globalne procesy ekonomiczne i kulturowe. Człowiek z trudem poddaje się temu tempu i coraz częściej traci orientację aksjologiczną. Szkoła jako instytucja przeżywa kryzys w różnych wymiarach. Tymczasem wartości i systemy aksjologiczne odnoszące się do człowieka, jego losu i przeznaczenia, nie powinny się zmieniać; są względnie stałe. Patrząc na normatywne cele wychowania przekonujemy się, że większość norm i wartości aksjologicznych wychowania zachowuje swą trwałość i niezmienność przez wieki. Równocześnie manifestuje swoją autonomię i tożsamość w różnych kulturach, czasach, porządkach politycznych niekiedy całkowicie odmiennych. I właśnie ta trwałość aksjologii, niezmienność normatywnego świata powinny być sakralną funkcją szkoły. Sztuka odczytywania znaków czasu, umiejętność ich harmonizowania ze zmiennością materialnych wyznaczników działalności szkoły jest świadectwem rozumu i powinności pedagoga. School and values changes and stability. Reflections of a modern pedagogue Summary: We live in a world of unprecedented changes. Their impact as well as their speed are breathtaking. They leave their mark on the economical and cultural development worldwide. It is hard for the common man to keep pace with time, ever more frequently he is in danger to lose his moral and ethical bearings. School as an institution presently undergoes a severe crisis under different aspects. As a matter of fact various systems of values concern the condition of man, his fate and destiny, therefore they shouldn t be submitted to any changes. They are relatively stable. Investigating the normative aims of education throughout the centuries, we shall see that to an overwhelming part their respective ethical norms and values have defended their validity and actuality unquestioned throughout the times. Evidence of their autonomy and unchanged identity is the fact that they survived unharmed under the pressure of various cultural, historical and political circumstances. It should be a sacred task of the school as an institution to convey this very permanence of value systems, the teach the continuity of a normative world. The competence of interpreting the signs of changes, the ability to adapt them to the material changes and exigencies of the school s tasks and functions bear witness to the understanding and sense of duty of a genuine pedagogue. Recenzja Tadeusz Pilch: Hanna Kędzierska (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn Luba Sołoma Grupy istotne ludności popegeerowskiej województwa warmińsko-mazurskiego, s Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki socjologicznych badań empirycznych byłych pracowników PGR z regionu warmińsko-mazurskiego. W badaniach tych szukano odpowiedzi m.in. na pytanie, w jakiej mierze ludności popegerowskiej zależy na przychylności i uznaniu zbiorowości (lub osób)

10 takich, jak: członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi, osoby duchowne (księża), nauczyciele, pracownicy urzędu gminnego, pracownicy opieki społecznej. Starano się też ująć zróżnicowanie tych informacji w zależności od cech społeczno-demograficznych1278 respondentów, udzielających we własnych ich mieszkaniach indywidualnych wywiadów standaryzowanych (częściowo też pogłębionych wywiadów swobodnych).badania wykazały, m.in. iż populacja o której tu mowa - na pierwszych trzech miejscach stawia (jako grupy istotne dla siebie): członków rodziny, znajomych i sąsiadów. On the importance o different social groups for post-pgr workers in the Warmia/Mazurian district Summary: This paper presents the results of an empirical sociological survey conducted among former rural workers of PGRs after the liquidation of the agricultural production cooperatives in the Warmia/Mazurian district. In this research we attempted to find a clue to the answer, in how far the self-perception of members of the class we refer to as post- pegeerowski rely on a sympathetic response or collective acknowledgement from groups or representatives of certain groups e.g.: family members, friends, neighbors, the clergy, teachers, local functionaries, social workers a.s.o. We tried to bear in mind the different social and demographic backgrounds of the 1278 respondents, which may have some influence on the results obtained. Data were gathered with standardized questionnaires and /or depth interviews. The survey shows clearly, that our respondents ascribe the highest importance to the opinions of 1. their family members 2. friends 3. neighbors. Monika Staszewicz Grzechy główne edukacji seksualnej, s Streszczenie: Edukacja seksualna jest przedmiotem ciągłych kontrowersji, prowokuje do licznych debat, które niezmiennie toczą się w kręgach politycznych, edukacyjnych, pedagogicznych, oraz sporów rozgrywających się w przestrzeni społecznej i kulturowej. Cyklicznie także jej poszczególni aktorzy poddawani są badaniom i krytycznym analizom, które mają prowadzić do ostatecznego i satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony rozwiązania drażliwego od zawsze tematu. Jednakże analizy te zazwyczaj pomijają całościowe ujęcie problemu i wybierając jeden aspekt na nim skupiają swoje ostrze krytyki. W artykule podejmuję zatem próbę całościowego zarysowania obrazu zaniedbań, zaniechań i przemilczeń w zakresie edukacji seksualnej. Podejmuję próbę wskazania wszystkich aktorów odpowiedzialnych za obecny stan edukacji seksualnej. Zaniedbania i zaniechania te nazywam grzechami głównymi. Są to: grzech władzy (świat polityki i decydentów politycznych), grzech przymusu obecności i grzech pozoru (świat szkoły plany, programy szkolne), grzech stagnacji i grzech ucieczki/zaniedbania (świat kompetencji nauczycieli), grzech bezsilności i zaniechania (świat rodziców) oraz grzech ignorancji (świat młodych/uczniów). Cardinal sins of sex education Summary: Sex education still is a matter of controversial debate, provoking numerous disputes within political, educational and pedagogical circles. It evokes controversial attitudes both on the social and cultural level. In cyclic intervals the principal aspects are submitted to investigation and more or less scrupulous analysis in the hope to work out a final consent that may satisfy all parties concerned with this annoying issue. To the most part, however, these analyzes focus on one aspect only which subsequently is turned into the target of severe criticism, at the same time losing the complexity of the issue itself out of sight.

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys Jak efektywnie uczyć języka obcego JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129 Urszula Szalast-Bytys Państwowa

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA BYDGOSZCZ, 2012 RECENZENCI Prof. dr hab. Krzysztof Piątek Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski REDAKCJA dr

Bardziej szczegółowo

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki PL ISSN 1689 6416 STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICE I ROZPRAWY ZESZYT 11(4)2011 Redakcja naukowa Tamara Zacharuk Siedlce 2011 2 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYM

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYM ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYM GDYNIA 2012 Recenzenci: kmdr dr hab. inż. Andrzej Grządziela, prof. AMW kmdr dr hab. Krzysztof Rokiciński, prof, nadzw.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE Redakcja naukowa Agnieszka

Bardziej szczegółowo