Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010"

Transkrypt

1 Roczniki Naukowe. Seria A Nauki Społeczne nr 1-2/ 2010 SŁOWO WSTĘPNE Nauki społeczne i nauki humanistyczne wyrażają swoje bogactwo w dziesiątkach dyscyplin naukowych i setkach a raczej tysiącach subdyscyplin i specjalności. Wydaje się więc, że próba stworzenia dla nich wspólnej płaszczyzny prezentacji i ekspresji, na łamach rocznika naukowego, jest swoistym nadużyciem intelektualnym, jeśli nie przedsięwzięciem karkołomnym. Cóż bowiem może łączyć refleksję etnologa czy religioznawcy z przedmiotem zainteresowań ekonomisty, geografa czy przedstawiciela nauk o zarządzaniu? Z pozoru niewiele. Ale to tylko pozory. Bo wszak humanista historyk, filolog językoznawca oraz informatyk, politolog, socjolog znajdują sens swojego wysiłku intelektualnego i swoich poszukiwań badawczych tylko wówczas jeśli końcowym efektem ich pracy jest człowiek. Na początku i na końcu każdego aktu poznania znajdziemy człowieka. Główną inspiracją wszelkich poszukiwań badawczych, eksploracji myśli i tajemnic bytu jest los człowieka; bądź jako jednostki, bądź jako członka społeczności. Człowiek jako indywidualność bądź jako cząstka zbiorowości, społeczeństwa jest wspólnym mianownikiem wszelkich działań badawczych, analitycznych i syntetycznych zarówno w refleksji humanistycznej jak i rozwiązań naprawczych, projektowych, doskonalących rzeczywistość społeczną. I jest to prawdziwy sens społecznego znaczenia nauki jak i społeczna legitymacja jej uprawiania. Te proste prawdy nie byłyby takie ważne i nie musielibyśmy podkreślać ich doniosłości gdyby nie pewna ważna okoliczność, już nie dotycząca ontologii człowieka, jego bytowania, lecz teorii poznania. Otóż człowiek jego natura, geneza i przeznaczenie zawsze stanowiły pewien poziom tajemnicy. Rozwikłać zagadki człowieka nie zdołała filozofia, która zajmuje się nim ok. 4 tysięcy lat. Nie radzi sobie z tajemnicą człowieka, w znaczeniu racjonalnym, religia, która nie ma wieku, jest po prostu przypadłością kondycji ludzkiej. Zasłania się w tłumaczeniu zagadki bytu tajemnicą eschatologii i nieprzeniknionego zamysłu Stwórcy. Nie zdołaliśmy poznać ostatecznej zagadki człowieka ani dzięki oświeceniu wiekowi rozumu, wyzwalającym rzekomo człowieka od stanu ignorancji, naiwnej wiary i dominacji przesądów. Zrodzona wówczas antropocentryczna wizja świata i roli człowieka niczego nie wyjaśniła ani nie rozwikłała. Zrodzone wówczas pierwociny nauk o człowieku: psychologia i socjologia nie tylko

2 nie objaśniły tajemnic bytu ludzkiego lecz chyba tylko pozwoliły odkryć jego szczególną złożoność i niepodatność na łatwe rozpoznanie. Także i współczesne dyscypliny naukowe, w tym tak głęboko analityczne jak genetyka, mikrobiologia, cybernetyka nie posunęły naszej wiedzy o człowieku do ostatecznych granic. Im więcej wiemy o człowieku i społeczeństwie tym bardziej jesteśmy bezradni wobec społecznych zachowań jednostki i zbiorowości. I jeśli kogoś takie twierdzenie obraża lub wydaje się herezją, wystarczy mu zadać pytanie o wyjaśnienie konfliktu bałkańskiego, tragedii w Ruandzie, natury totalitaryzmów bolszewickiego i faszystowskiego, fenomenu satrapii krajów arabskich i dziesiątków innych, mniejszych i większych aktów twórczych współczesnego człowieka. I próby objaśnienia tych zdarzeń naturą ponowoczesnego świata są złudzeniem, bo cofnięcie się w dowolny czas pozwala znaleźć bliźniacze zdarzenia w historii: wyprawy krzyżowe, konkwista, stosy średniowiecza, wojny religijne W tej poznawczej niemocy szansą w miarę zadowalającego objaśnienia świata jest jego poznanie wielostronne. Cząstkowe objaśnianie poszczególnych zdarzeń, z różnych pozycji i pod różnymi aspektami stwarza w miarę przybliżony do prawdy obraz całości. Najlepszą drogą do takiego poznania człowieka i objaśniania świata jest dialog, wymiana argumentów. Dialog pozwala budować w miarę spójny i całościowy obraz rzeczywistości. Dialog jest warunkiem rozwoju i jego głównym budulcem. Rozwoju w znaczeniu zarówno poznawczym, jak i realnym, materialnym. Poznanie wszak jest pierwszym warunkiem racjonalnej zmiany. A co ważniejsze także warunkiem skutecznej profilaktyki. Ta zaś jest w nowoczesnej teorii zarządzania społecznego bodaj najważniejszym czynnikiem racjonalnej polityki i racjonalnego zarządzanie biegiem spraw społecznych. Sadzę, że to wystarczający argument za stworzeniem jednej płaszczyzny wymiany poglądów na łamach naszego rocznika naukowego i miejmy nadzieję owocnego dialogu miedzy przedstawicielami różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Tylko z dialogu, wymiany i korekty myślenia rodzi się postęp i rozwój. A rozwój i postęp to podstawowa misja nauki. Tadeusz Pilch Dariusz Człapiński Choroba, ból, cierpienie jako sytuacja ryzyka dla jednostki i dla społeczeństwa, s Streszczenie: Choroba jako szeroko rozumiane cierpienie jest trudnym etapem życia dla jednostki, a jednocześnie zadaje wiele pytań społeczeństwu. Oprócz płaszczyzny somatycznej negatywne oddziaływanie choroby dotyka również psychiki poszczególnych osób, a w szerszym znaczeniu może dotyczyć powstawania konfliktów społecznych. Samo przyjęcie rzeczywistości choroby i cierpienia przebiega różnie w zależności od struktury osobowości jednostki i jej świata wartości. Choć choroba stanowi jedną z najbardziej dramatycznych prób w życiu człowieka, może jednak wnosić w jego egzystencję rewolucyjne zmiany w poszczególnych sferach życia. Illness-pain-suffering as crucial moments for the individual and the society Summary: Illness in its widest sense understood as a period of suffering reveals itself to be a difficult period in the life of the individual, at the same time revealing a wide range of social aspects. Besides the physical (somatic) ailments the negative affects of a severe illness don t leave the psychic of the afflicted untouched. To a certain degree this may even result in social conflicts. The acceptation of the illness and the sufferings in itself take an individual course depending on the respective patient s personality structure and his/her system of values Severe illness may reveal itself a crucial ordeal in a person s life and may result in profound changes in various spheres of and attitudes towards life.

3 Recenzja Tadeusz Pilch: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, pod red. R. Szarfenberga. Wydawca: Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa Małgorzata Gałęziowska Mechanizmy porozumiewania o przeszłości, czyli jak pamiętamy PRL, s Streszczenie: Podjęto próbę naświetlenia funkcjonalności i dysfunkcjonalności pamięci zbiorowej o PRL względem współczesnych ocen PRL oraz względem praktyki teraźniejszych działań społecznych. Ocena PRL oraz stosunek do teraźniejszości kształtuje się poprzez interpretację i praktyczne zastosowanie pamięci w aktualnie realizowanych decyzjach i wyborach społecznych. Podstawowym mechanizmem pamięci są dostępne ramy pamięci i punkty lokalizacji pamięci w postaci publikacji medialnych, działalności edukacyjnej oraz innej aktywności stowarzyszeń i organizacji, a także wspomnienia rodzinne, przy stosunkowo niewielkim udziale wiedzy historycznej. Do tego mechanizmu należy również ocena i samoocena uczestnictwa w systemie. Mechanizm ten przyjmuje dwa podstawowe nurty: bareizację PRL, polegająca na uwypuklaniu absurdów życia codziennego oraz dziś ocenianych jako śmieszne zachowań władzy, instytucji i samego społeczeństwa; oraz martyrologizację PRL rozumianą tu dwojako: jako ukazywanie okrucieństw i terroru życia w PRL oraz jako szarość w codzienności i wszelkie ograniczenia wolności. Uznanie obu nurtów prowadzi do większej zbieżności dzisiejszego postrzegania z ówczesną rzeczywistością. Przewaga któregoś z tych dwóch torów pamięci powoduje, że pamięć zbiorowa zniekształca się tak, że jej istnienie traci sens dla teraźniejszości. Working on an agreement of our past. How Poles remember the PRL Summary: This paper attempts to demonstrate two different aspects (herein referred to as functionality and disfunctionality ) of the collective memory of the Polish people concerning the period of the PRL. The evaluation/assessment of the former PRL as well as the attitude towards the present state of affairs is to a considerable degree dependent on the individual s recollection and his/her interpretation and digestion of the past, usually followed by the application of these conclusions on actual options and social decisions. There can be singled out two determining factors for the workings of memory, one consisting in a pre-fab framework of collective memory, the other one in the referring to prominent focal points. Both are easily accessible and furnished by mass media, a commonly agreed on pattern of teaching history, numerous patriotic and historical societies as well as family lore- the latter backed up by scant or no historical knowledge at all. Another mechanism is the assessment and self-conception of actual witnesses and involved parties of the PRL. Here we can differentiate supporters of two mainstreams - adherers of the Bareization (named after the famous satiric film director Bareia), who in his movies pointed out the absurdities of everyday life and the ridiculous behavior of those in power and their whole apparatus as well as of society itself. - The supporters of martyrization, pointing out the terrors the common man was submitted to in the PRL, the bleakness of everyday life as well as the restriction of all freedom. Keeping in mind both points of view simultaneously we will achieve a realistic approach and appropriate evaluation of those times. If we will allow one alone to prevail exclusively, the collective

4 memory will undergo a distortion that it will render it useless for the present times and those to come. Łucja Kabzińska Recepcja poglądów pedagogicznych G. Kerschensteina w Polsce okresu międzywojennego, s Streszczenie: Twórczość naukowa i działalność reformatorska Georga Kerchensteinera ( ) w zakresie szkolnictwa wywarła znaczący wpływ zarówno na rozwój polskiej myśli pedagogicznej jak i formowanie się szkoły w okresie II Rzeczypospolitej. Recepcja jego poglądów pedagogicznych znalazła swoje odzwierciedlenie zwłaszcza wśród teoretyków szkoły pracy i szkoły twórczej, zwolenników wychowania państwowego i narodowego oraz przedstawicieli pedagogiki kultury. Do znawców dorobku naukowego G. Kerschensteinera można zaliczyć, B. Nawroczyńskiego, S. Hessena, S. Steindiga, a z wieloma odniesieniami do jego idei spotykamy u L. Zarzeckiego, M. Odrzywolskiego, Z. Kukulskiego, K. Sośnickiego, M. Lipskiej Librachowej i innych. Należy jednak podkreślić, iż recepcja poglądów Kerschensteinera nie była bezkrytyczna. Oprócz pozytywnych wartości wielu idei pedagogicznych, krytykowano go za nieuzasadnione opieranie całego wykształcenia na kształceniu zawodowym, za uczynienie wychowania państwowego najwyższym celem wychowania. Popularyzacja dzieł G. Kerschensteinera dokonywała się poprzez tłumaczenia, streszczenia i publikowanie jego prac przez takie wydawnictwa jak: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Książnica Atlas, Nasza Księgarnia, spółka M. Arct, Gebethner i Wolff, E. Wende i S-ka, Księgarnia Korna i św. Wojciecha. Dużą aktywność w zakresie nowatorskich form i metod pracy w szkole wykazywali nauczyciele pracujący w zakładach nauczycieli, u których można odczytać echa idei i myśli G. Kerschensteinera, dotyczące wychowania społeczno obywatelskiego, roli samorządu szkolnego, potrzeby wyposażenia szkoły w laboratoria, w pracownie, warsztaty stwarzające możliwość łączenia nauczania z procesem wychowania. Należeli do nich: W. Dzierzbicka, A. Gorzycka Wieleżyńska, J. Młodowska, R. Petrykowski, A. Perelman i inni. Założenia pedagogiki kerschensteinerowskiej doczekały się także praktycznej realizacji w procesie rozwoju szkolnictwa eksperymentalnego w Polsce lat , czego przykładem może być Gimnazjum w Rydzynie Tadeusza Łopuszańskiego powstałe w 1928 roku czy Miejska Szkoła Pracy Romualda Petrykowskiego. The reception of G. Kerschensteiners pedagogical ideas in interwar Poland Summary: The scientific achievements and the reformatory work of Georg Kerschensteiner ( ) in the domain of education had a significant impact on the train of thought of Polish pedagogy in the II. Polish Republic and left its lasting mark on the formation of the educational system. The reception of his pedagogical insights found its reflection mainly in the camp of the theoreticians of the working school, supporters of a civic as well as patriotic education and advocates of cultural education. Amongst his adepts are e.g. B. Nawroczyński, S. Hessen, S.Steiding. His ideas influenced to various degrees the works of L. Zarzycki, M. Odrzywolski, S. Kukulski, K. Sosnicki, M. Lipska- Librachowa and others. Nevertheless it has to be pointed out that Kerschensteiner s ideas did not meet everywhere with unquestioned approval. Whilst the positive values of many of his pedagogical approaches were widely accepted, he was criticized mainly for two issues: his overemphasizing of vocational training

5 as the main pillar of education lacked scientific back- up his claim for civic education as the main goal of education in itself seemed exaggerated. Kerschsteiner s work found a wide publicity in Poland through translation, summarizing and publication of his works by publishing houses like: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół średnich i Wyższych, Książnica Atlas, Książnicz-Atlas, Nasza Księgarnia, spółka m.arct, Gebethner I Wolff, E.Wende I S-ka, Księgarnia Korna I św. Wojciecha. Considerable interest attracted his innovative approaches and methods of pedagogical work amongst instructors of teacher-training institutions, e.g. W.Dzierzbicka, A. Gorzycka-Wieleżyńska, J,Młodowsla, R.Petrykowki, A.Perelmann and others. They readily adopted part of Kerschsteiner s ideas and thoughts, first of all his claim for civic education, the importance of student-councils, the necessity of furnishing schools with various sorts of laboratories and workshops to allow a combination of formal education and vocational training. In the period between the assumptions of Kerschensteiner s theory and methodology of education were put into practice in the movement of Polish experimental Education. Outstanding examples were the Gimnazjum Tadeusz Łapuszański in Rydzyń, established in 1928, and Miejska Szkoła Pracy Romualda Petrykowskiego. Recenzja Tadeusz Pilch: Wyniki badania 2009 w Polsce. Program Międzynarodowej Umiejętności Uczniów OECD PISA Raport. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa Krzysztof Kabziński Organizacyjno-administracyjne uwarunkowania działalności szkoły powszechnej w dwudziestoleciu międzywojennym, s Streszczenie: Zadania szkoły powszechnej w okresie międzywojennym były określane przez nauczycieli praktyków, pedagogów teoretyków, ale też były wypracowywane na forum zjazdów, kongresów pedagogicznych obejmujących różne środowiska nauczycielskie czy związki nauczycieli, a także przez MWRiOP. Przedmiotem niniejszych rozważań chcę uczynić te właśnie, pozapedagogiczne uwarunkowania pracy szkoły, które w okresie międzywojennym traktowane były jako co najmniej istotne, jeśli nie znaczące. Szkoła jest przecież instytucją certyfikującą w zakresie edukacyjnym społeczeństwo, zatem musi posiadać odpowiednie procedury i zasady działania, oparte na ustawodawstwie szkolnym oraz przepisach i rozporządzeniach władz szkolnych. Szkoła stanowi w jakimś stopniu placówkę w rozumieniu przedsiębiorstwa, która powinna organizować swą działalność możliwie efektywnie. Jest to tym bardziej znaczące, że pracuje z dziesiątkami osób w zróżnicowanym wieku, a jej efekt dydaktyczny czy też wychowawczy uwarunkowany jest wieloma czynnikami, z których istotna część nie posiada charakteru pedagogicznego, a zależy od działania takich elementów, jak np. administracja szkolna, przypisy i zasady dotyczące organizacji roku szkolnego, infrastruktura szkolna, problemy medyczne i psychologiczne. Istotna też była troska o wyposażenie szkoły pod względem odpowiednich pomocy naukowych, dobieranych pod kątem wymogów programowych i celów dydaktycznych. Społeczeństwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej w większości borykało się z problemami materialnymi. Istniał zatem, szczególnie ważny w peryferyjnych dzielnicach miast i na wsi problem

6 dożywiania uczniów w szkołach, uznawany za istotny element w wypełnianiu funkcji opiekuńczej szkoły. Szkoła powszechna w okresie międzywojennym funkcjonowała na wzór instytucji państwowej, w której jednoosobową odpowiedzialność pełnił kierownik. Wydaje się, że ówczesne szkolnictwo uniknęło totalnego zbiurokratyzowania głównie dzięki temu, że kierownik szkoły był także nauczycielem, pełniąc obok roli administrowania placówką, także inną, ważniejszą powinność misję pedagoga. Jak wskazują doświadczenia wielu szkół z tego okresu, właśnie ci kierownicy pedagodzy przyczynili się do powstania trwałych edukacyjnych efektów pedagogicznej pracy szkoły, dbając o poziom kształcenia i realizację procesu wychowania w swej placówce. Społeczeństwo Polski międzywojennej zrobiło znaczący skok między realiami początków i końca okresu dwudziestolecia międzywojennego. Negatywna pozaborowa spuścizna edukacyjna w istotny sposób została przez szkołę okresu międzywojennego zredukowana. Sadzić można, że stało się to przede wszystkim dlatego, że ówczesna szkoła powszechna starała się dać rzeczywistą wiedzę, którą dopiero w następnej kolejności jedynie potwierdzały świadectwa i inne dokumenty wydawane przez szkołę. Conditions of organization and administration of Public Schools during the two interwar decades Summary: The field of functions of public schools in Poland during the inter-war period was defined/assessed by teachers-practitioners as well as theoreticians, worked out in meetings, conferences and congresses held by various teacher associations and unions as well as by the Ministery of Religious and Public Education.of Poland (MWRiOP) The present paper deals with conditions others than strictly pedagogical but nevertheless being crucial for the smooth functioning of a school. In the period between the wars these were considered as important in themselves. School as an institution assesses in a certain way the whole society in the sphere of education. To live up to this task it requires adequate measures and means backed up by school law and rules and regulations of the school authorities. A school in itself constitutes a place of employment that resembles in many ways a business enterprise. Therefore it should be organized according to the exigencies of highest efficiency, even more so as it employs people of different ages, and its didactic and educational efficiency relies on various terms and conditions, a considerable part of which do not strictly refer to education itself. They depend on the unobstructed functioning of such elements as the school s administration, regulations and rules organizing the school year, school facilities, health and psychological care. An important issue was the furnishing of the institution with the necessary technical equipment and learning aids to meet with the curricular and didactic requirements. A common and omnipresent social problem in the Second Republic of Poland was the scarcity of material means. In the outskirts of big cities as well as in the country one of the main social welfare functions of public schools was providing the school-children with at least one meal a day. Public schools during the inter-war period were organized following the same principle as state-run institutions. The whole responsibility was bundled in the hand of one person. It seems, that a total bureaucratization was avoided by the fact, that the headmaster executed at the same time the function of a teacher and his mission as a pedagogue. As many examples of that period clearly demonstrate, it were these executive-pedagogues who effectuated deep-reaching and long-lasting results in Polish education.

7 Aldona Małyska Czy szkoła wyższa sprzyja rozwojowi potencjału twórczego studentów?, s Streszczenie: Szkoła wyższa dla wielu studiujących młodych ludzi jest wartością sama w sobie, dla innych jest sposobem na zdobycie, czy realizację innych istotnych celów. Ważnym zadaniem edukacyjnym uczelni wyższych jest wyzwalanie tendencji twórczych studentów oraz stwarzanie warunków umożliwiających skuteczną realizację ich zdolności i potrzeb. Stąd w artykule podjęto problem społeczno-kulturowych uwarunkowań twórczości tkwiących w szkole wyższej. W tym celu zreferowano funkcjonujące w literaturze przedmiotu ustalenia dotyczące środowiskowych stymulatorów i inhibitorów twórczości, specjalnych potrzeb ujawnianych przez studenta zdolnego (twórczego) oraz przedstawiono funkcjonujące w praktyce formy aktywności studentów dopełniające edukację akademicką. Pomimo wielu zarzutów kierowanych pod adresem szkoły (niezależnie od poziomu kształcenia), stwierdza się również, że może ona stać się miejscem, w którym uczy się o twórczości, daje się szansę odczuć ją i rozwinąć. Zasadności tego przekonania dowodzą przywołane w opracowaniu wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród studentów. Do Universities foster the creative potentials of their students? Summary: This paper examines the socio-cultural conditions prevailing at our universities that may evoke and foster student creativity. University studies seem to constitute a value in themselves for most university students, some regard them as means to strive for higher objectives or to achieve some other crucial purpose. One of the main objectives of university studies is to inspire the students creativity and to furnish a climate and provide the means where they can successfully implement their activities. We will expound factors that may stimulate or inhibit student creativity in the given milieu as they are presented in the relevant literature, point out the special exigencies of creatively gifted students and give a fair enumeration of optional students activities offered to complement the formal compulsory studies. Notwithstanding the fact that school as an institution has been and still is being criticized under many aspects, it is out of question that it likewise can be considered a favorable place for the development of creativity. A proof to back up this thesis constitute the analysis of surveys conducted among university students included in this paper. Elżbieta Mudrak Czerwone kaptury, Pottery i smurfy czyli bajka w resocjalizacji, s Streszczenie: Metody twórczej resocjalizacji są drogą, która wydaje się być wiodąca w obecnej praktyce pedagogicznej. Zawierają one niezgłębione do końca sposoby poszukiwania zasobów, pobudzania ludzkich potencjałów, odkrywania a także prezentowania posiadanych przez wychowanków możliwości. Bajka jest tylko jedną z możliwości, wybiórczym przykładem, niezwykłym pod każdym względem, tak jak niezwykły jest jej twórca - człowiek. Publikacja pokazuje wybrany aspekt zastosowania bajki w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, godny dalszej kontynuacji w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Little Red Riding Hood, Harry Potters and Smurfs Fairy tales in resocialization Summary: Creative methods of resocialization seem to be in the main stream of present pedagogical practice. They imply not yet fully explored possibilities to discover hidden skills, to awaken human

8 capacities, to bring to light and expose the concealed potentials of children and juveniles with problems of social integration. To attain these goals the fairy-tale is one among numerous possibilities, as exceptional in itself as its creator: man. This publication shows one selected aspect of applying fairy tales in resocialization, that clearly recommends a further continuation of this path in the work with persons who show problems of social adaptation. Tadeusz Pawlus Etyczne aspekty globalizacji w procesie edukacji akademickiej, s Streszczenie: Globalizacja jako nowe zjawisko współczesnego świata niesie ze sobą wiele dobrodziejstw, ale także wiele negatywnych skutków. Według opinii ekspertów oraz autorytetów moralnych negatywne skutki procesów globalizacyjnych nie są zjawiskiem nieuchronnym. Zatem można je minimalizować i/lub eliminować. Dlatego też Jan Paweł II w swoim nauczaniu głosił postulat globalizacji solidarności, by globalizacja służyła dobru wspólnemu. Niezwykle ważną misję do spełnienia mają w tym względzie szkoły wyższe. Kształtując racjonalne postawy studentów w kontekście globalizacji, przyczyniają się do wzmacniania jej pozytywnych trendów i ograniczania negatywnych skutków. Postawy bowiem w poważnym stopniu determinują zachowania wyrażające aprobatę, ochronę lub działanie na rzecz jakiegoś obiektu (np. dobrodziejstwa globalizacji) lub zachowania wyrażające potępienie (np. ubóstwa, bezrobocia, chorób, czy wykluczenia). Kształtowanie postaw studentów w kontekście globalizacji determinują w zasadzie trzy elementy główne: 1) edukacja humanistyczna jako rozważania o wartościach autotelicznych; 2) naśladownictwo jako dobry przykład nauczyciela akademickiego i uczelni jako instytucji; 3) wymuszone zaangażowanie jako zachęcanie studentów do działań społecznie użytecznych. Ethical approaches to globalization in the process of academic education Summary: A comparatively recent phenomenon globalization entails benefits as well as negative effects. According to the opinions of experts as well as moral authorities the negative impacts of globalization, however, are not necessarily inevitable. Thus, they may be minimalized or avoided altogether. Hence pope John Paul II nd s appeal for a globalization of solidarity, the claim that globalization should serve the common welfare of all mankind. In this respect, institutions of higher education have to fulfill a particularly important mission. By enhancing the students rational attitude towards globalization they may contribute to the reinforcement of globalization s positive effects, at the same time constraining the negative ones. It is attitudes in particular that determine the individuals behavior towards a subject or phenomenon (e.g. globalization), be they positive, expressing approval, protection or support or negative, expressing disapproval (e.g. towards poverty, unemployment, disease or social exclusion.) In the forming of students attitudes towards globalization we can discern three central constituents: 1. a classical humanistic education as a forum for discussion about values in their own rights 2. the role model of the academic teacher as well as the university as an institution. 3. compulsory engagement of the students as an incentive for further working for the common good. Recenzja Tadeusz Pilch: Wioleta Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010.

9 Tadeusz Pilch Szkoła i wartości wobec zmiany i trwania. Refleksje pedagoga społecznego, s Streszczenie: Tempo i zakres zmian we współczesnym świecie są ogromne. Ich rozmiar i kierunki wyznaczają globalne procesy ekonomiczne i kulturowe. Człowiek z trudem poddaje się temu tempu i coraz częściej traci orientację aksjologiczną. Szkoła jako instytucja przeżywa kryzys w różnych wymiarach. Tymczasem wartości i systemy aksjologiczne odnoszące się do człowieka, jego losu i przeznaczenia, nie powinny się zmieniać; są względnie stałe. Patrząc na normatywne cele wychowania przekonujemy się, że większość norm i wartości aksjologicznych wychowania zachowuje swą trwałość i niezmienność przez wieki. Równocześnie manifestuje swoją autonomię i tożsamość w różnych kulturach, czasach, porządkach politycznych niekiedy całkowicie odmiennych. I właśnie ta trwałość aksjologii, niezmienność normatywnego świata powinny być sakralną funkcją szkoły. Sztuka odczytywania znaków czasu, umiejętność ich harmonizowania ze zmiennością materialnych wyznaczników działalności szkoły jest świadectwem rozumu i powinności pedagoga. School and values changes and stability. Reflections of a modern pedagogue Summary: We live in a world of unprecedented changes. Their impact as well as their speed are breathtaking. They leave their mark on the economical and cultural development worldwide. It is hard for the common man to keep pace with time, ever more frequently he is in danger to lose his moral and ethical bearings. School as an institution presently undergoes a severe crisis under different aspects. As a matter of fact various systems of values concern the condition of man, his fate and destiny, therefore they shouldn t be submitted to any changes. They are relatively stable. Investigating the normative aims of education throughout the centuries, we shall see that to an overwhelming part their respective ethical norms and values have defended their validity and actuality unquestioned throughout the times. Evidence of their autonomy and unchanged identity is the fact that they survived unharmed under the pressure of various cultural, historical and political circumstances. It should be a sacred task of the school as an institution to convey this very permanence of value systems, the teach the continuity of a normative world. The competence of interpreting the signs of changes, the ability to adapt them to the material changes and exigencies of the school s tasks and functions bear witness to the understanding and sense of duty of a genuine pedagogue. Recenzja Tadeusz Pilch: Hanna Kędzierska (red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn Luba Sołoma Grupy istotne ludności popegeerowskiej województwa warmińsko-mazurskiego, s Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki socjologicznych badań empirycznych byłych pracowników PGR z regionu warmińsko-mazurskiego. W badaniach tych szukano odpowiedzi m.in. na pytanie, w jakiej mierze ludności popegerowskiej zależy na przychylności i uznaniu zbiorowości (lub osób)

10 takich, jak: członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi, osoby duchowne (księża), nauczyciele, pracownicy urzędu gminnego, pracownicy opieki społecznej. Starano się też ująć zróżnicowanie tych informacji w zależności od cech społeczno-demograficznych1278 respondentów, udzielających we własnych ich mieszkaniach indywidualnych wywiadów standaryzowanych (częściowo też pogłębionych wywiadów swobodnych).badania wykazały, m.in. iż populacja o której tu mowa - na pierwszych trzech miejscach stawia (jako grupy istotne dla siebie): członków rodziny, znajomych i sąsiadów. On the importance o different social groups for post-pgr workers in the Warmia/Mazurian district Summary: This paper presents the results of an empirical sociological survey conducted among former rural workers of PGRs after the liquidation of the agricultural production cooperatives in the Warmia/Mazurian district. In this research we attempted to find a clue to the answer, in how far the self-perception of members of the class we refer to as post- pegeerowski rely on a sympathetic response or collective acknowledgement from groups or representatives of certain groups e.g.: family members, friends, neighbors, the clergy, teachers, local functionaries, social workers a.s.o. We tried to bear in mind the different social and demographic backgrounds of the 1278 respondents, which may have some influence on the results obtained. Data were gathered with standardized questionnaires and /or depth interviews. The survey shows clearly, that our respondents ascribe the highest importance to the opinions of 1. their family members 2. friends 3. neighbors. Monika Staszewicz Grzechy główne edukacji seksualnej, s Streszczenie: Edukacja seksualna jest przedmiotem ciągłych kontrowersji, prowokuje do licznych debat, które niezmiennie toczą się w kręgach politycznych, edukacyjnych, pedagogicznych, oraz sporów rozgrywających się w przestrzeni społecznej i kulturowej. Cyklicznie także jej poszczególni aktorzy poddawani są badaniom i krytycznym analizom, które mają prowadzić do ostatecznego i satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony rozwiązania drażliwego od zawsze tematu. Jednakże analizy te zazwyczaj pomijają całościowe ujęcie problemu i wybierając jeden aspekt na nim skupiają swoje ostrze krytyki. W artykule podejmuję zatem próbę całościowego zarysowania obrazu zaniedbań, zaniechań i przemilczeń w zakresie edukacji seksualnej. Podejmuję próbę wskazania wszystkich aktorów odpowiedzialnych za obecny stan edukacji seksualnej. Zaniedbania i zaniechania te nazywam grzechami głównymi. Są to: grzech władzy (świat polityki i decydentów politycznych), grzech przymusu obecności i grzech pozoru (świat szkoły plany, programy szkolne), grzech stagnacji i grzech ucieczki/zaniedbania (świat kompetencji nauczycieli), grzech bezsilności i zaniechania (świat rodziców) oraz grzech ignorancji (świat młodych/uczniów). Cardinal sins of sex education Summary: Sex education still is a matter of controversial debate, provoking numerous disputes within political, educational and pedagogical circles. It evokes controversial attitudes both on the social and cultural level. In cyclic intervals the principal aspects are submitted to investigation and more or less scrupulous analysis in the hope to work out a final consent that may satisfy all parties concerned with this annoying issue. To the most part, however, these analyzes focus on one aspect only which subsequently is turned into the target of severe criticism, at the same time losing the complexity of the issue itself out of sight.

11 This paper is an attempt to render a comprehensive enumeration of the whole range of neglect, unwillingness and concealment connected with sex education in Poland. I try to shed some light on the main factors that lie at the roots of the present regrettable situation of sex education in our country. Neglect and unwillingness seem to be the cardinal sins. The blame for this have to share likewise, if to different degrees: - the legislative body (politicians and policy-makers), - the school authorities ( responsible for the syllabus, programs and schedules as well as for compulsory attendance and partial illusoriness of the education) - the teaching staff (lack of competency, intellectual stagnation as well as an uneasiness with the topic itself and subsequent evasiveness) - the parents (lack of authority and elusiveness) - the adolescents (ignorance) Recenzja M. Dumkiewicz: Jacek Piekarski, Tadeusz Pilch, Wiesław Theiss (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Wydawnictwo UŁ, Łódź Janusz Trempała Obsesyjna miłość rodziców do dziecka. Przyczynek do dyskusji, s Streszczenie: Punktem wyjścia prezentowanych rozważań jest teza, iż w kulturze zachodniej doszło współcześnie do przewartościowania społecznej roli i statusu dziecka w społeczeństwie, co nie służy pomyślnemu rozwojowi dzieci oraz rozwojowi ich rodziców. Zwrócono uwagę, że wzrostowi wartości dziecka w naszej kulturze towarzyszą: (a) społeczna ideologia bezwarunkowej miłości do dziecka; (b) obsesyjna miłość rodziców do dziecka; a także (c) spadek dzietności i liczby rodzin wielodzietnych w społeczeństwach rozwijających się. Skoncentrowana na tych problemach dyskusja prowadzi do negatywnej oceny mitów pedagogicznych leżących u podstaw ideologii bezwarunkowej miłości do dziecka, która generuje obsesyjną miłość w relacjach rodziców z dziećmi, a w dalszej konsekwencji lęk przed posiadaniem dzieci i spadek dzietności. Excessive parental love. A contribution to the actual discussion Summary: On the root of this investigation lies the thesis, that present Western civilization seems to attach excessive importance to the social role and the status of the child. This attitude doesn t render a service to the child s proper development nor to its parents. It is pointed out that the overestimation of the child-status in our society goes hand in hand with: a. a commonly accepted unquestioned love to the child b. a blind parental infatuation c. a falling birth-rate and declining number of families with many children in developing countries. Taking into account these facts closer investigation leads to a certain devaluation of the pedagogical myths that lie at the root of the ideology of the unquestioned love towards the child, which leads to an excessive adoration and, in the end, threatens to culminate in the fear to procreate and results in a declining birth-rate.

12 Danuta Wiśniewska Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego w WSIiE TWP w kontekście zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji, s Streszczenie: W ramach priorytetowych obszarów współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, przygotowywana jest strategia uczenia się przez całe życie (LLL - Life Long Learning), rozwój koncepcji Krajowych Ram Kwalifikacji oraz rozszerzanie mobilności w celach edukacyjnych, także na poziomie studiów podyplomowych. Istota atrakcyjności podyplomowych form kształcenia to aktualizowane oferty rekrutacyjne, stale dostosowywane do potrzeb regionu oraz programy, które charakteryzują się dużą elastycznością i efektywnością kształcenia, proponujące - w krótkich cyklach - uzyskanie konkretnych kompetencji i kwalifikacji. Programy studiów, modyfikowane w oparciu o analizy stanu zatrudnienia i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, wzbogacone być powinny o kształcenia praktyczne na studiach podyplomowych, nie tylko poprzez wizyty studyjne w trakcie zajęć, ale także praktyki, które zweryfikują zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje. Praktyki mają stwarzać możliwość zdobycia stażu, często skutkującego zatrudnieniem słuchacza studiów podyplomowych. Prace nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji mają przyczynić się do unowocześnienia systemu kształcenia i szkoleń, dzięki m. in. powiązaniu nauczania i uczenia się z zatrudnieniem oraz walidacją efektów uczenia się poprzez doświadczanie. Programy mają być znacznie bardziej konstruowane w kontekście zrozumienia przekazanej wiedzy tak, aby słuchacz studiów podyplomowych nauczył się a nie został nauczony. Obecnie wśród populacji słuchaczy studiów podyplomowych występuje znaczna przewaga młodszych stażem osób. Pozostaje to w sprzeczności ze zjawiskiem wywrócenia piramidy demograficznej, pogłębiającego się starzenia się społeczeństwa i wydłużenia okresu aktywności zawodowej. Uczelnie powinny - obok zwiększania udziału cudzoziemców w studiach wyższych i walidacji rozwijać kształcenie podyplomowe i włączać w tę aktywność edukacyjną jak najszersze grupy absolwentów studiów wyższych. Stwarza to szansę dla szkół wyższych na utrzymanie w przyszłości dotychczasowego poziomu funkcjonowania. Postgraduate studies as a form of long-term education The University of Informatics and Economy and the exigencies of the National Qualification Framework Summary: One of the priorities of cooperation within the European Higher Education Area (EHEA) is the concept of Life Long Learning, a further development of the National Education Framework, encouraging a positive attitude towards local mobility for the sake of educational purposes, e.g. postgraduate studies. Significant for the attractiveness of postgraduate education are the updating and relevance of the studies offered taking into consideration the needs of the respective region as well as curricula with a considerable elasticity and effectiveness in education, assuring the acquisition of well-defined skills and qualifications within short-term cycles. Curricula and programs of postgraduate studies, adapted to actual the local demands of the labormarket, should include compulsory practical training, not just limited to the casual inspection of some working premises during actual teaching time. Periods of vocational training ensuring the acquisition of practical knowledge, skills and proficiencies should be compulsory. In-service training should give the postgraduate student/ trainee the opportunity of subsequent employment. The reform of the National Qualification Framework will contribute to a modernization of the system of formal and vocational education, linking teaching and learning with the possibility of later employment and the acknowledgement of the advantages of learning by doing. The new curricula have to guarantee the postgraduate student the acquisition of knowledge and practical skills by actual experience and not by verbal instructed only.

13 At present among postgraduate students the group with a comparatively short term of working experience is overrepresented, bearing in mind an inverted age pyramid, the ageing Western societies and the increasing of retirement age. The Universities aim - besides raising the number of foreign students in their ranks and the validation of university studies- should be an extension of postgraduate studies and increasing their attractiveness amongst all demographic groups of graduates. Only this will guarantee the universities a fair chance to meet the challenges of the future and keep up their present position and sphere of activities. Paweł Woroniecki, Krzysztof Wrześniewski Z badań nad solidarnością. Mechanizm samospełniającego się proroctwa, s Streszczenie: W artykule tym autorzy zbudowali typ idealny działania solidarnego. Jego konstrukcję stanowi zestawienie czterech cech idealnych działania zbiorowego:1) uczestnicy działania zbiorowego wyrażają niezgodę na bycie wykluczonymi z aktywnego życia zawodowego (gotowość do sprzeciwu), 2) uczestnicy działania zbiorowego nie personifikują przyczyn sytuacji skazującej ich na pasywność i bierność (wolność od wrogości), 3) warunkiem podjęcia działania zbiorowego są samowyrzeczenia choć jednego z jego uczestników (samowyrzeczenia), 4) okolicznością motywującą do współpracy są pogłoski/plotki o charakterze przepowiedni prorokującej potrzebę określonych zachowań w celu uniknięcia klęski finansowej (towarzyskiej, zawodowej) lub osiągnięcia sukcesu (samospełniające się proroctwo).spośród wielu możliwych sposobów rozumienia pojęcia typ idealny autorzy uwzględnili ten, który akcentuje myślowe spotęgowanie pewnych momentów rzeczywistości. Zawarty w artykule opis obserwacji uczestniczącej służył dostarczeniu materiału do przeprowadzenia Weberowskiej operacji myślowego spotęgowania, czyli przejaskrawienia pewnych zjawisk, występujących na ogół w dużym rozproszeniu i z trudem zauważalnych w codziennej, potocznej obserwacji. How solidarity works. The mechanism of self-fulfilling prophecies Summary: This article presents the ideal type of solidary operation. To achieve this exemplary form of common action, four equally important qualities of collective operation are indispensable: 1. the participants in a collective operation defy exclusion from working life(readiness for resistance) 2. The participants in collective action do not personalize the ultimate cause of the situation that condemns them to passivity ( absence of hostility) 3. The abnegation or self-restrain of at least one of its participants is required for the initiation of any successful collective action (self-renunciation) 4. Conducive to cooperative actions are rumors planted to predict negative or positive consequences of a certain behavior on the financial or social status as well as on the position of the participants. (self fulfilling prophecies) Among the various approaches to the understanding of the scientific term ideal type the authors selected the approach that accentuates the artificial mental magnifying of certain aspects of reality. The collected data are applied in the Weberian operation of mental enlargement, which consists of zooming in on selected phenomena which in their actual state occur in a rather dispersed manner and therefore are hardly distinguishable and their subsequent mental extension.

14 Marcelina Zapotoczna, Zbigniew Nasalski Wpływ wykształcenia ekonomicznego na decyzje zawodowe absolwentów szkół wyższych na przykładzie WSIiE TWP Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, s Streszczenie: Żyjąc w świecie szybkich przemian w życiu gospodarczym, nieodłącznym elementem rzeczywistości staje się umiejętność rozpoznawania ryzyka i minimalizowania jego skutków. Zadaniem społeczeństw jest wykorzystanie rzetelnych informacji a następnie jej przetwarzanie przy zastosowaniu właściwych mechanizmów budowanie nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Sukces działanie jest możliwy tylko dzięki wiedzy ekonomicznej, którą zdobywa się przede wszystkim na studiach ekonomicznych. W artykule zaprezentowano znaczenie wykształcenia ekonomicznego we współczesnej gospodarce oraz wyniki badań wywiadu ankietowego, który przeprowadzono wśród absolwentów kierunków ekonomicznych WSIiE TWP Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, przedstawiające ich losy po opuszczeniu murów uczelni. The influence of economic education on professional decisions. An exemplary survey on University Graduates of the WSIiE TWP in Kętrzyn Summary: In a world of extremely fast economical changes one of the foremost challenges modern society has to cope with is the ability to identify potential sources of economic risks and avoid them viz. keep the range of ensuing damages low. It is the duty of our community to make use of reliable information, to handle it in a responsible way and apply adequate means to construct a modern state and society. To deal with these problems successfully we rely on economical know-how acquired at a high-school for economics. This paper points out the importance of economic university education for the present economy and presents the analysis of questionnaire-data gathered from graduates of the department of economy of the WSIiE TWP in Kętrzyn, showing their professional career after graduation. Arkadiusz Żukowski System wyborczy a poziom frekwencji wyborczej, s Streszczenie: W opracowaniu dokonuje się konceptualizacji pojęcia system wyborczy oraz charakterystyki jego części składowych (zmiennych). Po zdefiniowaniu frekwencji wyborczej przybliża się różne koncepcje wyjaśniające jej poziom, przede wszystkim poprzez modele teoretyczne. Nakreśla się także stan badań w tym zakresie na świecie i w Polsce. Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę czynników instytucjonalno-prawnych poprzez analizę konstrukcji i poszczególnych części składowych systemu wyborczego. Bowiem jednym z mało poznanych i wyeksponowanych czynników wpływających na poziom frekwencji wyborczej jest system wyborczy, jego ogólna konstrukcja (w tym formuła wyborcza) oraz poszczególne części składowe. Voting system and voter participation Summary: This paper endeavors a conceptualization of the term Voting system as well as a description of its variables. The definition of the term voter participation is followed by different theoretical approaches attempting to explain the respective levels of voter participation. There will be rendered an actual survey of the current status of research on this topic both on a national as well as on a worldwide scale. The main issue of this paper concentrates on the institutional-legal factors of voter participation by investigating the basic structure of the Polish voting system as well as its single components, for one of the understated and unobtrusive factors that have a major impact on

15 the turnout is the voting-system itself, its general set-up (foremost its legal voting formula) and its constituents.

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23

Spis treści. Wstęp / 11. Introduction / 23 Spis treści Wstęp / 11 Introduction / 23 I II III Tożsamość nauczyciela i ucznia w płynnej nowoczesności / 35 Wstęp / 37 Doskonalenie zawodowe nauczycieli / 38 Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziecko, rodzina, wychowanie

Dziecko, rodzina, wychowanie Dziecko, rodzina, wychowanie Wybrane konteksty Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Karbowniczek Anny Błasiak Ewy Dybowskiej AKADEmiA ignatianum W KrAKoWiE WYDAWniCtWo WAm KrAKóW 2015 Spis treści 9 Wstęp

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO mgr Justyna Sobolewska-Noël ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO Artykuł porusza kwestię reformy systemu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo