Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie 2) Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932) ogłasza się wykaz dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie stanowiący załącznik do obwieszczenia. 3) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: wz. Z. Rynasiewicz 1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz oraz z 2012 r. poz. 1396). 2) Niniejsze obwieszczenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z , str. 22, z późn. zm.). 3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie (M.P. Nr 15, poz. 191).

2 Monitor Polski 2 Poz. 757 Załącznik do obwieszczenia Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Ministra Morskiej Transportu, z dnia 20 sierpnia Budownictwa 2013 r. (poz. 757) i Gospodarki Morskiej z dnia (poz. ) WYKAZ WYKAZ DYPLOMÓW DYPLOMÓW I INNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW, DOKUMENTÓW, WYDAWANYCH WYDAWANYCH PRZEZ INNE PRZEZ NIŻ RZECZPOSPOLITA INNE NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA PAŃSTWA POLSKA CZŁONKOWSKIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ, UNII KONFEDERACJĘ EUROPEJSKIEJ, SZWAJCARSKĄ KONFEDERACJĘ ORAZ SZWAJCARSKĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ORAZ PAŃSTWA EUROPEJSKIEGO CZŁONKOWSKIE POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO O WOLNYM POROZUMIENIA HANDLU (EFTA) O STRONY UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONY UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ TERMINÓW, W KTÓRYCH ODBYWAŁO SIĘ KSZTAŁCENIE ARCHITEKTA ORAZ TERMINÓW, W KTÓRYCH ODBYWAŁO SIĘ KSZTAŁCENIE Dyplomy i inne dokumenty spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej Pierwszy rok Zaświadczenie dołączone akademicki, Dokument potwierdzający do dokumentu od którego Kraj Organ wydający dokument posiadanie kwalifikacji potwierdzającego mogło posiadanie kwalifikacji rozpocząć się kształcenie België/ Belgique/ Belgien (Belgia) Architect / Architecte 2. Architect / Architecte 3. Architect 4. Architect / Architecte 5. Architect / Architecte 6. Burgerlijke ingenieurarchitect 1. Nationale hogescholen voor architectuur 2. Hogere-architectuur-instituten 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Sint-Lucasscholen 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 7. "Faculté Polytechnique" van Mons България (Bułgaria) Česká republika (Czechy) 1. Architecte / Architect 2. Architecte / Architect 3. Architect 4. Architecte / Architect 5. Architecte / Architect 6. Ingénieur-civil architecte Магистър-Специалност aрхитектура Architektura a urbanismus Inženýr architekt (Ing.Arch.) 1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 2. Instituts supérieurs d'architecture 3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 4. Académies royales des Beaux-Arts 5. Ecoles Saint-Luc 6. Facultés des sciences appliquées des universités 7. Faculté polytechnique de Mons Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Архитектурен факултет Варненски свободен университет Черноризец Храбър, Варна, Архитектурен факултет Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите Osvědčení o splnění kvalifikačních požadavků pro samostatný výkon profese architekta vydané Českou komorou architektů 2010/ /2010 Magistr umění v oboru architektura (MgA.) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Danmark (Dania) Magistr umění v oboru Archtektonická tvorba, MgA Arkitekt cand. arch. Akademie výtvarných umění v Praze Kunstakademiets Arkitektskole i København Arkitektskolen i Århus

3 Monitor Polski 3 Poz. 757 Deutschland (Niemcy) Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. Universitäten (Architektur/Hochbau) Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) Hochschulen für bildende Künste Hochschulen für Künste Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzun gen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste Diplom-Ingenieur, Diplom- Ingenieur FH Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen Master of Arts M.A. Hochschule Bremen University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt School of Architecture Bremen Fachhochschule Münster(University of Applied Sciences) -Muenster School of Architecture Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg Fakultät Architektur Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation Hochschule Regensburg (University of Applied Sciences), Fakultät für Architektur Technische Universität München, Fakultät für Architektur 2003/ / / /2010 Eλλάς (Grecja) Bachelor of Arts - B.A. ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού Hochschule Anhalt (University of Applied Sciences) Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation (1) Dyplomy różnią się w zależności od czasu trwania nauki zgodnego z art. 47 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z , str. 22, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 2005/36/WE. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων µηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα αρχιτεκτόνων µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 2010/2011 España (Hiszpania) ίπλωµα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Título oficial de arquitecto Πανεπιστήµιο Πατρών, τµήµα αρχιτεκτόνων - µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής Rectores de las universidades enumeradas a continuación: - Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès; - Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid; - Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas; - Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 2003/2004

4 Monitor Polski 4 Poz. 757 arquitectura de Valencia; - Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla; - Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid; - Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña; - Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián; - Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona; - Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares; 1999/ Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada ; 1999/ Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 1997/ Universidad Europea de Madrid; 1998/ Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona; 1999/ Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle; 1998/ Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia; 1999/ Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. 1994/ Universidad San Pablo CEU - Universidad de A Coruña 1991/ Universidad Internacional de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 1999/2000 France (Francja) 1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. 2. Diplôme d'architecte ESA 3. Diplôme d'architecte ENSAIS - IE Universidad. Escuela Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura 1. Le ministre chargé de l'architecture 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 3. des arts et industries de Strasbourg, section architecture 2009/2010 Diplôme d'etat d'architecte (DEA) Ecole Nationale Supérieure d'architecture et de Paysage de Bordeaux l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement

5 Monitor Polski 5 Poz. 757 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Bretagne (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur d'architecture de Clermont-Ferrand l'architecture et d'architecture de Grenoble (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture et de paysage de Lille l'architecture et d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Marne La Vallée l'architecture et d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Montpellier l'architecture et d'architecture de Nancy (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Normandie l'architecture et

6 Monitor Polski 6 Poz. 757 d'architecture de Paris-Belleville l'architecture et d'architecture de Paris-La Villette l'architecture et d'architecture de Paris Malaquais l'architecture et d'architecture de Paris Val-de-Seine l'architecture et d'architecture de Saint-Etienne l'architecture et d'architecture de Strasbourg l'architecture et d'architecture de Toulouse (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Versailles (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement Diplôme d'etat d'architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Montpellier l'architecture et

7 Monitor Polski 7 Poz. 757 d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement d'architecture de Strasbourg l'architecture et Diplôme d'études de l'école spéciale d'architecture Grade 2 équivalent au diplôme d'etat d'architecte Ecole spéciale d'architecture l'architecture et Diplôme d'architecte de l'esa habilitant à exercer la maitrise d'œuvre en son nom propre, équivalent à l'habilitation de l'architecte nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l'architecture Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'etat d'architecte conférant le grade de master (parcours architecte) Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) l'architecture et de l'insa à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'hmonp, reconnue par le ministère chargé de l'architecture Ireland (Irlandia) Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'etat d'architecte conférant le grade de master (parcours d'architecte pour ingénieur) 1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) 2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Do 2002 r. - Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)) Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) l'architecture et 1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin) de l'insa à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'hmonp, délivrée par le ministère chargé de l'architecture Certyfikat spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych jako architekt w Irlandii wydane przez Królewski Instytut Architektów Irlandii (RIAI) 3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland Ísland (Islandia) Italia (Włochy) 4. Certificate of membership (MRIAI) Dyplomy, certyfikaty wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, EFTA- EOG lub Szwajcarii Laurea in architettura 4. Royal Institute of Architects of Ireland Właściwe organy państwa członkowskiego UE, EFTA-EOG lub Szwajcarii - Università di Camerino - Università di Catania Sede di Siracusa - Università di Chieti - Università di Ferrara - Università di Firenze - Università di Genova - Università di Napoli Federico II - Università di Napoli II - Università di Palermo - Università di Parma - Università di Reggio Calabria - Università di Roma "La Sapienza" - Università di Roma III - Università di Trieste - Politecnico di Bari - Politecnico di Milano - Politecnico di Torino Certyfikat dotyczący odbytej praktyki wydany przez właściwe władze Islandii Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

8 Monitor Polski 8 Poz Istituto universitario di architettura di Venezia Laurea in ingegneria edile architettura - Università dell'aquilla - Università di Pavia - Università di Roma "La Sapienza" Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 1998/1999 Laurea specialistica in ingegneria edile architettura - Università dell'aquilla - Università di Pavia - Università di Roma "La Sapienza" - Università di Ancona - Università di Basilicata Potenza - Università di Pisa - Università di Bologna - Università di Catania - Università di Genova - Università di Palermo - Università di Napoli Federico II - Università di Roma Tor Vergata - Università di Trento - Politecnico di Bari - Politecnico di Milano - Università degli studi di Salerno - Università degli studi della Calabria - Università degli studi di Brescia Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 2003/ /2004 Laurea specialistica quinquennale in Architettura - Prima Facoltà di Architettura dell'università di Roma "La Sapienza - Università di Ferrara - Università di Genova - Università di Palermo - Politecnico di Milano - Politecnico di Bari - Università di Roma III Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 1998/ / /2004 Laurea specialistica in Architettura - Università di Firenze - Università di Napoli II - Politecnico di Milano II - Università di Napoli Federico II - Facoltà di architettura dell' Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara - Facoltà di architettura, Pianificazione e Ambiente del Politecnico di Milano - Università IUAV di Venezia - Facoltà di Architettura, Università di Bologna - Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania - Facoltà di architettura, Università degli Studi di Parma - Università degli Studi di Camerino Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 2002/2003 Laurea specialistica in architettura -progettazione architettonica e urbana - Facoltà "Ludovico Quaroni" dell'università degli Studi "La Sapienza" di Roma Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una 2000/2001

9 Monitor Polski 9 Poz. 757 commissione competente Laurea Magistrale / Specialistica in Architettura - Facoltà di Architettura dell'università degli studi di Trieste Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione Urbana) Laurea Specialistica in Architettura (progettazione urbana e territoriale) Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione dell'architettura) Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni) Laurea Specialistica in Architettura (Restauro) - Università di Roma Tre - Politecnico di Torino - Università di Firenze - Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile) - Facoltà di architettura di Valle Giulia dell'università degli Studi "La Sapienza" di Roma - Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Architettura Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 2002/2003 Laurea Specialista in Architettura (costruzione) - Politecnico di Torino Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 2002/2003 Laurea Magistrale in Architettura Laurea Magistrale in Architettura (Restauro) Laurea Magistrale in Architettura - Progettazione architettonica Laurea Magistrale in Ingegneria edile / architettura - Università degli Studi di Camerino - Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Università degli Studi di Perugia -Università degli Studi di Padova Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 2002/ /2003 Κύπρος (Cypr) Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto ιπλωµα αρχιτεκτονα - µηχανικου στην αρχιτεκτονικη Professional Diploma in Architecture ίπλωµα Αρχιτεκτονικής (5 έτη) - Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Πανεπιστηµιο κυπρου - University of Nicosia - Frederick University Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Βεβαιωση που εκδιδεται απο το επιστηµονικο και τεχνικο επιµελητηριο κυπρου (ετεκ) η οποια επιτρεπει την ασκηση δραστηριοτητων στον τοµεα τησ αρχιτεκτονικησ 2002/2003

10 Monitor Polski 10 Poz. 757 Πανεπιστηµίου Frederick Liechtenstein (Liechtenstein) Magyarország (Węgry) Dipl.-Arch. FH Dla studiów, kursów architektury, które odbyły się w roku akademickim 1999/2000, włącznie dla studentów, którzy wykazali program studiów Model B do roku akademickiego 2000/2001, pod warunkiem że w roku akademickim przeszli dodatkowe szkolenie, kształcenie. Okleveles épitészmérnök MSc Okleveles épitészmérnök Okleveles építészmérnök Fachhochschule Liechtenstein 1999/2000 Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Épitészmérnöki Kar Széchenyi István Egyetem, Györ Müszaki Tudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról. Malta (Malta) Nederland (Holandia) Bachelor of Engineering and Architecture (Hons) 1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur 2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek Universita' ta' Malta 1.Technische Universiteit te Delft 2.Technische Universiteit te Eindhoven Warrant b titlu ta Perit mahrug mill-bord tal- Warrant Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46 of Directive 2005/36/EC Norge (Norwegia) 3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: - de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam - de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam - de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg - de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem - de Rijkshogeschool Groningen te Groningen - de Hogeschool Maastricht te Maastricht - Sivilarkitekt 1. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 2. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (before 29 October 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo) 3. Bergen Arkitekt Skole (BAS) 1997/1998 Österreich (Austria) - Master i arkitektur 1. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 2. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (before 29 October 2004 Arkitekthøgskolen i Oslo) 3. Bergen Arkitekt Skole (BAS) 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) Bescheinigung des Bundesministers für 1999/ / /1999

11 Monitor Polski 11 Poz. 757 Portugal (Portugalia) 2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 7. Diplom-Ingenieur FH, Dipl.- Ing. FH 8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 10. Diplom-Ingenieur, Dipl.- Ing. 11. Bachelor der Architektur Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/ Technische Universität Wien 3. Universität Innsbruck (Leopold- Franzens-Universität Innsbruck) 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz 7. Fachhochschule Technikum Kärnten 8. Universität Innsbruck (Leopold- Franzens- Universität Innsbruck) 9. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann- Universität Graz) 10.Technische Universität Wien 11. Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz Akademie der bildenden Künste Wien Faculdade de Arquitectura da Universidade técnica de Lisboa Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto Escola Superior Artística do Porto Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto Wirtschaft, Jugend und Familie über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Besch einigung einer Bezirksverwaltungsbehörd e über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt Certificado de cumprimento dos prérequisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos 1991/1992 Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes Universidade do Minho Universidade Lusíada de Lisboa 1993/ / / / /1992 Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo Escola Superior Gallaecia Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa 2002/ /1999 Mestrado integrado em Arquitectura Universidade Autónoma de Lisboa Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnica) Carta de curso de Mestrado integrado em Arquitectura Universidade do Minho România (Rumunia) Slovenija (Słowenia) Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo Diploma de arhitect Magister inženir arhitekture/magistrica inženirka arhitekture Universidade Fernando Pessoa Universitatea de arhitectură şi urbanism ION MINCU la propunerea Facultăţii de Arhitectură Universitatea Politehnică din Timişoara Universitatea Tehnică din Cluj Napoca Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo Certificat de dobândire a dreptului de semnătură si de înscriere în Tabloul Naţional al Arhitecţilor Potrdilo Zbornice za arhitekturo in proctor o usposobljenosti za opravljanje nalog odgovornega projektanta arhitekture 2011/ /2011 Slovensko Diplom inžiniera Architekta Slovenská technická univerzita v Certifikát vydaný

12 Monitor Polski 12 Poz. 757 (Słowacja) Suomi/ Finland (Finlandia) Sverige (Szwecja) United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) (titul Ing. arch.) Diplom magistra umení (titul Mgr. art.) Arkkitehdin tutkinto/arkitektexamen Arkitektexamen 1. Diplomas in architecture 2. Degrees in architecture 3. Final examination 4. Examination in architecture 5. Examination Part II 6. Master of Architecture 7. Graduate Diploma in Architecture 8. Professional Diploma in Architecture 9. Graduate Diploma in Architecture/MArch Architecture 10. Postgraduate Diploma in Architecture Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor Architektúra a urbanizmus Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, študijný odbor Architektúra a urbanizmus Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor Architektonická tvorba Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors tekniska högskola Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet Aalto-yliopisto/Aalto- universitetet Tampereen teknillinen yliopisto/tammerfors tekniska universitet Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet Umeå universitet 1. Universities Colleges of Art Schools of Art Cardiff University University College for the Creative Arts Birmingham City University 2. Universities 3. Architectural Association 4. Royal College of Art 5. Royal Institute of British Architects 6. University of Liverpool Cardiff University University of Plymouth Queens University, Belfast Northumbria University University of Brighton Birmingham City University University of Kent University of Ulster University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture Leeds Metropolitan University University of Newcastle upon Tyne University of Lincoln University of Huddersfield 7. University College London 8. University of East London Northumbria University 9. University College London 10. Leeds Metropolitan University University of Edinburgh Sheffield Hallam University Slovenskou komorou architektov na základe 3- ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education. Dyplomy i program studiów w dziedzinie architektury uniwersytetów i szkół wyższych powinny spełniać normy podane w art. 46 dyrektywy 2005/36/WE oraz w Kryteriach akceptacji opublikowanych przez Radę ds. Akceptacji (dyplomów) Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich oraz Radę ds. Rejestracji Architektów. Obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają certyfikaty Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskiech część I i część II, uznawane przez Radę ds. Rejestracji Architektów (ARB) jako organ kompetentny w tej kwestii, są uznawani jako spełniający te wymagania. Również obywatele Unii Europejskiej, którzy nie posiadają certyfikatów ARB część I i część II, będą traktowani jako odpowiedni dla uzyskania Certyfikatu Edukacji w dziedzinie Architektury, jeśli spełnią wymagania tej Rady, tzn. program i długość ich studiów spełnia normy podane w art. 46 dyrektywy 2005/36/WE oraz Kryteria akceptacji. 1998/ / / / / / / / / / / / / MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2) 11. University College London - De Montfort University 2011/ / MAster of Architecture (MArch) 12. Liverpool John Moores University 2011/2012

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni

wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni wspólne studia realizowane przy współudziale polskich uczelni Kompendium projektów Akcji 1 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

Bardziej szczegółowo

podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (M.P. z dnia 16 kwietnia 2009 r.)

podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (M.P. z dnia 16 kwietnia 2009 r.) M.P.09.23.299 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów

Bardziej szczegółowo

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r. Dz.U.2011.204.1200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1 ) z dnia 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1 ) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 24.03.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1 ) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07 Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach Komisja Europejska EURYDICE Seria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 18 sierpnia 2015, 15:54 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 11 kwietnia 2004 INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Programy podwójnego dyplomowania...2 2.1.. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca uznawania świadectw, dyplomów zagranicznych uczelni oraz stopni tytułów naukowych w Polsce

Ekspertyza dotycząca uznawania świadectw, dyplomów zagranicznych uczelni oraz stopni tytułów naukowych w Polsce Ewa Maria Hołuszko Ekspertyza dotycząca uznawania świadectw, dyplomów zagranicznych uczelni oraz stopni tytułów naukowych w Polsce Warszawa, grudzień 2014 r Spis treści: I.1. Drogi uzyskania potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

Koszty studiowania w Polsce i za granicą

Koszty studiowania w Polsce i za granicą Koszty studiowania w Polsce i za granicą Raport 2013/2014 Zadbaj o studia dziecka 1 RAPORT / KOSZTY STUDIOWANIA W POLSCE I ZA GRANICĄ 3 Misja edukacja 4 Polska 6 Zagranica 10 Stany Zjednoczone 12 Niemcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. materiał informacyjny do stosowania przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Projekt z dnia 05. 01. 2007 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Na podstawie art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 784 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 20 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 784 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 20 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 784 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61

SPIS TRESCI 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 SPIS TRESCI 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 WSTĘP SYSTEM STUDIÓW ECTS REKRUTACJA JĘZYKI OPŁATY POBYT PRACA STYPENDIA LIDERZY 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 224 13238 Poz. 1345 1345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. stan prawny: grudzień 2010 r. 1 Niniejszy dokument jest materiałem

Bardziej szczegółowo

MODEL UZNANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

MODEL UZNANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM MODEL UZNANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA POZAFORMALNEGO I NIEFORMALNEGO W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Opracował zespół ekspertów: dr Grażyna Voss dr Rafał Drewniak dr Robert Musiałkiewicz dr Piotr Prewysz-Kwinto Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY poradnik co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa,listopad 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo