Index Copernicus Journal Master List Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Index Copernicus Journal Master List 2005. Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine"

Transkrypt

1 Index Copernicus Journal Master List 2005 Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine Warszawa 2006

2 The Polish Society of Family Medicine The Association of Friends of Family Medicine & Family Doctors Family Medicine & Primary Care Review Formerly: Polska Medycyna Rodzinna Quarterly PL ISSN Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych Pismo jest redagowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Syrokomli 1, Wrocław tel ; tel./fax October December Vol. 7, No. 4 Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica; Index Copernicus 4,51 pts; KBN 4 pts Komitet Redakcyjny Redaktor naczelny: prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko Zastępcy redaktora naczelnego: dr n. med. Andrzej Staniszewski, dr n. med. Iwona Pirogowicz Sekretarz redakcji: dr n. med. Donata Kurpas Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest recen zowanym czasopismem naukowym, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medy cyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjali zacji, rezydentów oraz studentów. Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświad czalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim (UK English). Publikowane są one w następują cych działach kwartalnika: Artykuły redakcyjne (Editorials); Prace poglądowe (Reviews); Prace oryginalne (Original papers) także doświadczalne; Prace kazuistyczne (Case reports/studies) opisy przypadków dotyczące: a) nowej lub rzadkiej jednostki chorobowej, b) nowego rozumienia patogenezy, etiologii, diagnozy, przebiegu choroby lub terapii, c) nowego odkrycia dotyczącego znanej jednostki chorobowej; Kształcenie przed /podyplomowe (Under/postgraduate education) i ustawiczne (CME) m.in. programy kształce nia, specjalne opracowania dla celów dydaktycznych (np. programy edukacyjne); Sprawozdania (Reports) ze zjazdów, kongresów i staży krajowych i zagranicznych itp.; Listy do redakcji (Letters to the Editor) nadesłane w odpowiedzi na materiał publikowany w czasopiśmie, przedsta wiające uwagi i/lub inny punkt widzenia; Recenzje książek i przeglądy piśmiennictwa (Book/literature reviews); Komunikaty (Announcements); Varia Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim. Kwartalnik został doceniony przez lekarzy rodzinnych, Ministerstwo Zdrowia, CMKP oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej czasopismo znajduje się w wykazie lektur obowiązujących do egzaminu spe cjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmowałaby Europę Środkową i Wschodnią. W regionie tym nie ma bowiem podobnego czasopisma konsolidującego środowiska naukowe i zawodowe w tych dziedzinach. Kwartalnik jest indeksowany przez EMBASE/Excerpta Medica oraz Index Copernicus: IC 4,51 pkt, KBN 4 pkt. Chcielibyśmy także zaistnieć w innych międzynarodowych bazach piśmiennictwa biomedycznego, takich jak: Index Medicus, PubMed/MEDLINE czy Current Contents. Informacje o prenumeracie: koszt prenumeraty rocznej 60 zł; dla członków PTMR prenumerata w opłacie składki. Zamówienia prosimy kierować pod adres: ul. Lelewela 4, pok. 325, Wrocław tel ; tel./fax w. 223 e mail:

3 INTERNATIONALNAL 2005 US Patent Pending Index Copernicus Journal Master List 2005 ISSN Published by: Medical Science International Ltd. Ustrzycka 11, Warszawa, Poland phone/fax Executive Publisher: Marek R. Graczyński Sales & Marketing: Bartłomiej Barczyński Editorial Department: Donata Ziółkowska, Małgorzata Pęksyk, Izabela Pranga Database & IT Department: Piotr Krzyżaniak, Jarek Sówka Production: Anda (Daniel Kuc) Copyright by Marek R. Graczyński, Medical Science International Ltd., 2006 All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the Publisher. Index Copernicus is copyright by the the United States Patent and Trademark Office.

4 Index Copernicus Polish National Scientific Board President Prof. Marcin Kamiński Members Prof. Adam Bilikiewicz Prof. Andrzej Członkowski Prof. Jacek Dubiel Prof. Ryszard Gryglewski Prof. Włodzimierz Januszewicz Prof. Franciszek Kokot Prof. Jan Lubiński Prof. Wojciech Sawicki Prof. Jan Steffen Doc. dr Edward Towpik Marek R. Graczyński Md PhD

5 wydawca czasopism naukowych, popularnonaukowych i ksi¹ ek z obszaru medycyny, sportu i pozosta³ych nauk humanistycznych ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA pierwszy i jedyny w Polsce periodyk naukowy ³¹cz¹cy tematykê i zakres specjalnoœci medycznych okreœlonych w tytule. Zbiorcze opracowania naukowe wybranych zagadnieñ tematycznych s¹ przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzglêdniaj¹cy zarówno nowoczesn¹ diagnostykê, patofizjologiê i patogenezê poszczególnych schorzeñ i obra eñ narz¹du ruchu, a tak e mo liwoœci ich leczenia (zachowawczego i operacyjnego), jak równie program rehabilitacji i fizjoterapii, jako istotny i pe³noprawny element terapii. Czasopismo rekomendowane przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Spo³ecznej Wydzia³u IV Nauk Medycznych PAN, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Indeksowane w: Index Copernicus (5,82 pkt IC, 5 pkt KBN), EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus/MEDLINE. Dwumiesiêcznik, cena egz. 25 PLN, prenumerata roczna 150 PLN. FIZJOTERAPIA POLSKA oficjalny organ prasowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, jest ogólnopolskim czasopismem o charakterze naukowym, publikuj¹cym recenzowane prace w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, pochodz¹ce z uznanych oœrodków klinicznych i teoretycznych z kraju i z zagranicy. Obok podstawowej czêœci naukowej, w ka dym wydaniu wydzielona jest czêœæ szkoleniowa i informacyjna (komunikaty i sprawozdania z odbytych konferencji naukowych, ywotne problemy Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii itp.), co sprawia, e magazyn staje siê przydatny w codziennej pracy specjalisty fizjoterapii. Indeksowany w: Index Copernicus (5,83 pkt IC, 5 pkt KBN), EMBASE/Excerpta Medica. Kwartalnik, cena egz. 17 PLN, prenumerata roczna 68 PLN. MEDYCYNA SPORTOWA recenzowane czasopismo medyczne, publikuj¹ce oryginalne prace naukowe powsta³e w oparciu o badania w³asne, prace przegl¹dowe i pogl¹dowe oraz prace kazuistyczne (opisy przypadku) z zakresu szeroko pojêtej, interdyscyplinarnej specjalnoœci, jak¹ jest medycyna sportowa. Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Indeksowane w: Index Copernicus (4,83 pkt IC, 4 pkt KBN), SPORTDiscus. Dwumiesiêcznik, cena egz. 14 PLN, prenumerata roczna 84 PLN. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA oficjalny organ naukowy Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, pierwsze i jedyne w Polsce czasopismo poœwiêcone neuropsychologii, publikuj¹ce prace kliniczne (oryginalne-badawcze lub studium przypadków), a tak e prace naukowe o charakterze przegl¹dowym, pogl¹dowym i informacyjne z zakresu neuropsychologii, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji oœrodkowego uk³adu nerwowego. Wydawany w jêzyku angielskim jako bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym szczególnie w obrêbie zaprezentowanych obszarów wiedzy. Odbiorcami kwartalnika s¹ specjaliœci reprezentuj¹cy ww. dziedziny nauki i praktyki klinicznej. Indeksowany w: Index Copernicus (4,88 pkt IC, 4 pkt KBN), EMBASE/Excerpta Medica. Kwartalnik, cena egz. 20 PLN, prenumerata roczna 80 PLN. KONSYLIUM magazyn elit medycznych czasopismo wydawane wspólnie z Fundacj¹ Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS-MEDICA. Pismo o lekarzach, dla lekarzy i dla wszystkich interesuj¹cych siê œwiatem medycznym, które subtelnie i nowatorsko ³¹czy tematy medyczne z szeroko pojêtymi sprawami kultury, sztuki, nowoczesnej techniki, tradycji czy te dzia³aniami spo³ecznymi. Zadaniem magazynu jest ukazanie, poprzez doœwiadczenia i przemyœlenia lekarzy, sztuki medycznej jako dziedziny g³êboko humanistycznej. I to nie tylko dziêki trosce o zdrowie i ycie cz³owieka, lecz tak e przez liczne, a mniej zauwa alne zwi¹zki z ró norodnymi dziedzinami nauk i myœli humanistycznej. Czêstotliwoœæ wydawania 2 razy w roku. Cena egz. 20 PLN, prenumerata roczna 40 PLN. RESEARCH YEARBOOK oficjalny organ prasowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku, jest recenzowanym czasopismem wydawanym od 1994 roku, jako rocznik naukowy o zasiêgu miêdzynarodowym. Od 2006 roku bêdzie siê ukazywa³ 2 razy w roku. Publikuje prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i spo³ecznych o kulturze fizycznej. Przygotowywany w ca³oœci w jêzyku angielskim. Indeksowany w: Index Copernicus, SPORTDiscus. Czêstotliwoœæ wydawania 2 razy w roku, cena egz. 15 PLN, prenumerata roczna 30 PLN. Wiêcej informacji na stronach internetowych Zamówienia mo na sk³adaæ: tel./fax: (022) Pon.-Pt. w godz przez internet: listownie. Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Warszawa, ul. Marymoncka 34 (skr. 23) tel./fax: (022) , tel.: (022) w

6 Contents IndexCopernicus Evaluation Methodology Indexed Journals ISI Master Journal List. Life Sciences & Medicine Publishers...125

7 The Polish Society of Family Medicine The Association of Friends of Family Medicine & Family Doctors Family Medicine & Primary Care Review Formerly: Polska Medycyna Rodzinna Quarterly PL ISSN Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych Pismo jest redagowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Syrokomli 1, Wrocław tel ; tel./fax October December Vol. 7, No. 4 Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica; Index Copernicus 4,51 pts; KBN 4 pts Komitet Redakcyjny Redaktor naczelny: prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko Zastępcy redaktora naczelnego: dr n. med. Andrzej Staniszewski, dr n. med. Iwona Pirogowicz Sekretarz redakcji: dr n. med. Donata Kurpas Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest recen zowanym czasopismem naukowym, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medy cyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjali zacji, rezydentów oraz studentów. Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświad czalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim (UK English). Publikowane są one w następują cych działach kwartalnika: Artykuły redakcyjne (Editorials); Prace poglądowe (Reviews); Prace oryginalne (Original papers) także doświadczalne; Prace kazuistyczne (Case reports/studies) opisy przypadków dotyczące: a) nowej lub rzadkiej jednostki chorobowej, b) nowego rozumienia patogenezy, etiologii, diagnozy, przebiegu choroby lub terapii, c) nowego odkrycia dotyczącego znanej jednostki chorobowej; Kształcenie przed /podyplomowe (Under/postgraduate education) i ustawiczne (CME) m.in. programy kształce nia, specjalne opracowania dla celów dydaktycznych (np. programy edukacyjne); Sprawozdania (Reports) ze zjazdów, kongresów i staży krajowych i zagranicznych itp.; Listy do redakcji (Letters to the Editor) nadesłane w odpowiedzi na materiał publikowany w czasopiśmie, przedsta wiające uwagi i/lub inny punkt widzenia; Recenzje książek i przeglądy piśmiennictwa (Book/literature reviews); Komunikaty (Announcements); Varia Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim. Kwartalnik został doceniony przez lekarzy rodzinnych, Ministerstwo Zdrowia, CMKP oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej czasopismo znajduje się w wykazie lektur obowiązujących do egzaminu spe cjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmowałaby Europę Środkową i Wschodnią. W regionie tym nie ma bowiem podobnego czasopisma konsolidującego środowiska naukowe i zawodowe w tych dziedzinach. Kwartalnik jest indeksowany przez EMBASE/Excerpta Medica oraz Index Copernicus: IC 4,51 pkt, KBN 4 pkt. Chcielibyśmy także zaistnieć w innych międzynarodowych bazach piśmiennictwa biomedycznego, takich jak: Index Medicus, PubMed/MEDLINE czy Current Contents. Informacje o prenumeracie: koszt prenumeraty rocznej 60 zł; dla członków PTMR prenumerata w opłacie składki. Zamówienia prosimy kierować pod adres: ul. Lelewela 4, pok. 325, Wrocław tel ; tel./fax w. 223 e mail:

8 INTERNATIONAL Journal Master List IndexCopernicus Evaluation Methodology 2005 Stage 1. Detailed Paremetrical analysis Following groups of parameters are being evaluated: Scientific quality 580 base points (58.0%) Editorial quality 200 base points (20.0%) International availability 135 base points (13.5%) Frequency-Regularity-Stability 50 base points (5.0%) Technical quality 35 base points (3.5%) Total 1000 base points (100,0%) Stage 2. Negative score analysis Negative score is given for: a. irregular or late issuance [late up to one publishing period (-30), joint issues (-50), late more than one publishing period (-60)]; b. non-ethical advertisement placement [within article (-60), directly before/after article (-40). Stage 3. Experts peer-review Experts peer-review of evaluated journals change the total score by ±60 points (12%): a. Scientific significance of the published material [±20], b. Up-to-date content [±20], c. Educational value [±20]. How do we calculate Index Copernicus Value (ICV) First, Base Points (BP) are converted into 10 points Total Basic Score (TBS), then: A) For journals indexed in Current Contents Index Copernicus Value (ICV) is being calculated based on the following formula: 9+[(TBS) (IF)] (where IF = impact factor value). This formula ensure that the journals indexed at Current Contents have minimum ICV=10 points. B) For the rest of journals which are NOT indexed in Current Contents TBS=ICV I. Scientific Quality The following parameters have been evaluated: 1. International indexation. Three levels of indexation has been defined: a. Basic level indexation in international bibliographic databases EXCEPT Index Medicus/MEDLINE and Current Contents. b. MEDLINE level (indexation at Index Medicus/MEDLINE). The score can be lowered if a journal does not deliver or is late with delivering XML files according to Medline requirements. c. Indexation at Philadelphia Institute of Scientific Information s Master Journal List (based on impact factor). IF is used in the calculation algorhythm of Index Copernicus Value (ICV) see above. 2. Annual percent of original research papers Original research paper is that, which presents results of empiric investigation (clinical or laboratory), which is divided into the following sections: background, material and methods, results, discussion, conclusions, references. The percentage of this original works published in a journal reflects its character (scientific or educational) and indicates the potential interest of researchers in publishing there. 3. Number of papers published annually from centers outside the journal s country of origin Indirectly indicates a degree of journal s acceptance on international market. The more international publications the higher the score. 4. Number of all papers published on annual basis Reflects potential authorship and acceptance for the journal. Only papers published in regular issues are being considered. Papers published in special issues or supplements are not being counted as they are considered not to undergo the regular peer-review process. It is also being assessed if the papers published

9 in a journal come from a source associated with publisher or editorial board only, what lowers the IC score. 5. International Editorial Board adds to the score, for it creates a chance for further journal s development. II. Editorial quality 1. Cover page [all the following items should appear clearly: journal s title, ISSN, frequency, volume/issue/ part number, month/year]. 2. The uniform composition of presented manuscripts compatible to journal s instructions for authors, forms the leading element of editorial quality. The following parameters are being evaluated: a. Summary should count words and have structural form, i.e. reflect structure of an article (background, material and methods, results, conclusion). Non-structural summaries counting less than 200 words lower the score. b. Key words should not repeat the title of manuscript. The most desirable is to use key words from the MeSH catalogue. c. Uniform presentation of original manuscripts. Research works should be divided to background, material and methods, results, discussion, conclusions, references. d. References should be presented in consecutive order (as they are cited in the text). First six authors should be presented. Journal title abbreviations should be in Medline standard. Arab numbers in bracket or in upper index should mark citations in the text. Each citation item should be placed in a separate paragraph. Alphabetical order, en block presentation or incorrect abbreviation of journals title lowers the score. 3. Information for authors should be included into each journal s issue, and should contain: General rules of manuscripts evaluation process, disclosing conflicts of interest between referee-author, referee-research sponsor, author-research sponsor, patient s privacy rights and ethical issues in animal and clinical research (Editorial Policy). 4. Detailed editorial and technical information regarding manuscript preparation (Instruction for Authors) 5. Editorial information should include list of Editorial Board members, editorial correspondence address, name and address of a publisher, ISSN and frequency of issuance (monthly, quarterly) 6. Advertisements should be placed on editorial pages (at the beginning and/or at the end of a journal). Advertisement within scientific content, i.e. before, inside and directly after an article is undesirable and lower the IC score. III. International availability International availability is important for proper development of a scientific journal. Two factors are taken into consideration: 1. Language of publication. English is preferable, since this is the universal language of science. Journals published in other languages should have full size ( words) structural summaries in English and bilingual article title as well as table/figure subtitles. 2. Internet availability. Internet becomes an important medium for scientific publication and exchange of professional information. It is due to its global availability and speed and low cost of publication, comparing to printed journals. Internet availability enhances a chance to broaden journal s circulation and speeds up its development. The access to editorial information, table of contents, summaries and full text articles and search tools are evaluated. The preferred language of a Website is English. IV. Frequency-Regularity-Market stability This group of parameters is to assess the editor s publishing/managing efficiency. We evaluate: 1. Regularity of issuance, which is an important factor for journal s stability and one of the key evaluation parameter at other international indexing databases such as Medline and Current Contents. Journals of an irregular issuance, late, or those, which issue joint issues, receive a lower score. 2. We add score to journals depending on their continuous presence on the market. V. Technical quality Technical quality discloses the ability for proper presentation of the scientific content. The quality of preprint process, especially desk top publishing (DTP), ability to print in color, and the quality of paper (acidfree is preferred) are evaluated. The A4 format of a journal is preferred. All rights reserved. Medical Science International

10 Index Copernicus Journal Master List 2005 Indexed Journals

11

12 1 CHI Academic Journal of Second Military Medical University p-issn: X ICV 5.24 Editor-In-Chief: Meng-Chao Wu Executive Editor: Xiao-Qun Deng Editorial Office Address: 800 Xiangyin Road, Shanghai, China WWW: Publisher: Editorial Department of Academic Journal of Second Military Medical University Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese, English 2 CHI Academic Journal of Shanghai Second Medical University p-issn: ICV 3.67 Editor-In-Chief: Xiao-ming Shen Executive Editor: Zhen Xia Editorial Office Address: 227 South Chongqing Road, Shanghai, China Publisher: Editorial Department of Academic Journal of Shanghai Second Medical University Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese 3 CHI Acta Academiae Medicinae Militaris Tertiae p-issn: ICV 3.67 or Di-san Junyi Daxue Xuebao Editor-In-Chief: Min Tian Cheng Executive Editor: Chun Da Zhang Editorial Office Address: Gaotanyan, Chongqing, China Publisher: Third Military Medical University Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese 4 CHI Acta Academiae Medicinae Sinicae p-issn: X ICV 4.36 Editor-In-Chief: De-pei Liu Editorial Office Address: PRC Beejing, China Phone: Fax: WWW: Publisher: Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College Full Text: Chinese 5 POL Acta Agraria et Silvestria Series Agraria p-issn: ICV 1.60 Editorial Office Address: Al. Mickiewicza 21, Kraków, Poland Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 1 issue(s) per year 6 POL Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica p-issn: ICV 1.70 Editorial Office Address: Mickiewicza 24/28, Kraków, Poland Frequency: 1 issue(s) per year 7 POL Acta Agrobotanica p-issn: ICV 2.00 Editor-In-Chief: Janusz Lipecki Editorial Office Address: Leszczyńskiego 58, Lublin, Poland 8 POL Acta Agrophysica p-issn: ICV 3.45 Editor-In-Chief: Ryszard T. Walczak Editorial Office Address: Doświadczalna 4, Lublin 27, Poland Publisher: Instytut Agrofizyki PAN 9 POL Acta Angiologica p-issn: X ICV 5.39 Editor-In-Chief: Arkadiusz Jawień Executive Editor: Justyna Górna Editorial Office Address: K. Ujejskiego 75, Bydgoszcz, Poland Phone: WWW: Publisher: Via Medica, Polish 10 POL Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna p-issn: ICV 3.24 Editor-In-Chief: Halina Podbielska Executive Editor: Katarzyna Wilczyńska Editorial Office Address: Robotnicza 72, Wrocław, Poland Phone: Publisher: Wydawnictwo Lektorium Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN, Polish Indexed Journals 13

13 11 POL Acta Biochimica Polonica p-issn: X ICV Editor-In-Chief: Liliana Konarska Executive Editor: Małgorzata Basaj Editorial Office Address: Pasteura 3, Warszawa, Poland Phone: Fax: WWW: Publisher: Polskie Towarzystwo Biochemiczne Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF POL Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Elżbieta Kuta Editorial Office Address: Grodzka 52, Kraków, Poland WWW: Publisher: Komisja Biologiczna PAN Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year IF POL Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia p-issn: X ICV 5.27 Editorial Office Address: Kopernika 7, Kraków, Poland Publisher: Polska Akademia Nauk w Krakowie Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 1 issue(s) per year 14 HUN Acta Biologica Hungarica p-issn: ICV Editor-In-Chief: János Salánki Editorial Office Address: H-8237 Tihany, Hungary WWW: Individual annual price: USD Institutional annual price: USD IF CZE Acta Chirurgiae Plasticae p-issn: ICV 4.88 Editorial Office Address: Šrobárova 50, Praha 10, Czech Republic 16 HUN Acta Chirurgica Hungarica p-issn: ICV POL Acta Chromatographica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Teresa Kowalska Executive Editor: Mieczysław Sajewicz Editorial Office Address: Szkolna 9, Katowice, Poland WWW: Publisher: Institute of Chemistry; Silesian University Frequency: 1 issue(s) per year IF POL Acta Clinica et Morphologica p-issn: ICV 3.40 Editor-In-Chief: Józef Tazbir Executive Editor: Jerzy Badowski Editorial Office Address: Pabianicka 62, Łódź, Poland Phone: Publisher: Fundacja Kopernika Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 19 POL Acta Endoscopica Polona p-issn: ICV 2.99 Editorial Office Address: Kopernika 40, Kraków, Poland 20 YUG Acta Facultatis Medicae Naissensis p-issn: ICV 3.55 Editor-In-Chief: Milan Višnjić Executive Editor: Aleksandar Nagorni 14 Index Copernicus Journals Master List 2005

14 21 POL Acta Haematologica Polonica p-issn: ICV 4.73 Editorial Office Address: Pabianicka 62, Łódź, Poland Publisher: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 22 POL Acta Ichthyologica et Piscatoria p-issn: ICV 9.00 Editor-In-Chief: Wojciech Piasecki Editorial Office Address: Kazimierza Królewicza 4, Szczecin, Poland Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie Individual annual price: USD Institutional annual price: USD e-issn Frequency: 2 issue(s) per year 23 LIT Acta Medica Lituanica p-issn: ICV 5.57 Editor-In-Chief: Z Kuèinskienë Editorial Office Address: Zygimantu 9, LT-2600 Vilnus, Lithuania WWW: Publisher: Lithuanian Academy of Sciences 24 YUG Acta Medica Medianae p-issn: ICV 2.92 Editor-In-Chief: Radoslav Živić Editorial Office Address: 81 Dr Zoran Djindjic, Nis, Serbia and Montenegro Individual annual price: USD Institutional annual price: USD, Serbian, Serbian 25 HUN Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica p-issn: ICV 5.97 Editor-In-Chief: István Nász Editorial Office Address: Semmelweis University, H-1445 Budapest, Hungary Phone: (36 1) ext Fax: Fax: (36 1) WWW: /journal.asp?referrer=parent&backto=link 26 POL Acta Mycologica p-issn: X ICV 2.44 Editor-In-Chief: Maria Ławrynowicz Editorial Office Address:Banacha 12/16, Łódź, Poland Frequency: 2 issue(s) per year 27 ITA Acta Myologica p-issn: ICV 5.56 Editor-In-Chief: Giovanni GN Nigro Executive Editor: Lucia Ines LIC Comi Editorial Office Address: viale Dei Pini n. 101, Napoli, Italy Publisher: G.Conte Academy Frequency: 3 issue(s) per year 28 POL Acta Neurobiologiae Experimentalis p-issn: ICV Editor-In-Chief: Krzysztof Turlejski Executive Editor: Małgorzata Gałysz Editorial Office Address: Pasteura 3, Warszawa, Poland Phone: Fax: WWW: Publisher: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR IF POL Acta Neuropsychologica p-issn: ICV 5.40 Editor-In-Chief: Maria Pachalska Executive Editor: Anna Pufal Editorial Office Address: Marymoncka 34, P.O. Box 23, Warszawa, Poland WWW: Publisher: Medsportpress Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Indexed Journals 15

15 30 DEN Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Per Olof Janson WWW: Publisher: Blackwell Scientific Publications IF TUR Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica p-issn: X ICV 5.75 Editor-In-Chief: Unal Kuzgun Executive Editor: Onder I Kilicoglu Editorial Office Address: Istanbul Medical Faculty, Dept. of Orthopaedics, Istanbul, Turkey Phone: WWW: Publisher: Ekin Medical Publishing, Turkish, Turkish Frequency: another frequency 32 SWE Acta Paediatrica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Rolf Zetterström Publisher: Taylor & Francis Ltd. e-issn Frequency: another frequency IF POL Acta Palaeontologica Polonica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Zofia Kielan-Jaworowska Executive Editor: Jarosław Stolarski Editorial Office Address: Twarda 51/55, Warszawa, Poland Publisher: Instytut Paleobiologii PAN Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR IF POL Acta Parasitologica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Zdzisław Świderski Executive Editor: Anna Puciłowska Editorial Office Address: Twarda 51/55, Warszawa, Poland Phone: WWW: Publisher: Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF HUN Acta Pharmaceutica Hungarica p-issn: ICV 2.64 Editorial Office Address: P.O. Box 27, H-1475 Budapest, Hungary WWW: Hungarian Full Text: Hungarian 36 CHI Acta Pharmaceutica Sinica p-issn: ICV 9.00 Editor-In-Chief: Xiao-liang Wang Editorial Office Address: 1 Xiannongtan, Beijing, China Phone: Fax: WWW: Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese 37 CHI Acta Pharmacologica Sinica e-issn: ICV Editor-In-Chief: Kai-Xian Chen Executive Editor: Hong Xiao Editorial Office Address: 294 Tai-Yuan Road, Shanghai, China Publisher: Blackwell Asia Individual annual price: 0.00 USD Institutional annual price: USD IF HUN Acta Physica Hungarica e-issn: ICV 9.00 Editor-In-Chief: Tamás S. Biró Executive Editor: György Wolf Editorial Office Address: P.O. Box 49, H-1525 Budapest, Hungary Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR 16 Index Copernicus Journals Master List 2005

16 39 POL Acta Physiologiae Plantarum p-issn: ICV Editor-In-Chief: Przemysław Wojtaszek Executive Editor: Grzegorz Marszałkowski Editorial Office Address: Nowoursynowska 159, Warszawa, Poland Publisher: Polska Akademia Nauk w Krakowie Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF HUN Acta Physiologica Hungarica e-issn: X ICV 9.00 Executive Editor: Jenő Bartha Editorial Office Address: P.O. Box 259, H-1444 Budapest, Hungary, Hungary 41 POL Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica p-issn: ICV 2.59 Editorial Office Address: Rudnika 3b, Rabka, Poland Publisher: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 42 POL Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research p-issn: ICV 6.97 Editor-In-Chief: Aleksander P. Mazurek Editorial Office Address: Chełmska 30/34, Warszawa, Poland Publisher: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 43 POL Acta Protozoologica p-issn: ICV Executive Editor: Anna Wasik Editorial Office Address: Pasteura 3, Warszawa, Poland WWW: Publisher: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR IF POL Acta Societatis Botanicorum Poloniae p-issn: ICV Editor-In-Chief: Jerzy Fabiszewski Editorial Office Address: Cybulskiego 32, Wrocław, Poland Phone: Publisher: Polskie Towarzystwo Botaniczne IF YUG Acta Stomatologica Naissi p-issn: ICV 3.56 Editor-In-Chief: Nikola B. Burić Executive Editor: Dragan Krasić Editorial Office Address: Braće Tasković 52, NIŠ, Serbia and Montenegro WWW: Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR e-issn POL Acta Theriologica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Jan Marek Wójcik Executive Editor: Leszek Rychll Editorial Office Address: Gen.Waszkiewicza 1, Białowieża, Poland Phone: WWW: Publisher: Zakład Badania Ssaków PAN Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF POL Acta Toxicologica p-issn: ICV 5.30 Editor-In-Chief: Jan Stetkiewicz Editorial Office Address: Św. Teresy 8, Łódź, Poland Phone: Publisher: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year Indexed Journals 17

17 48 CZE Acta Universitatis Olomucensis Gymnica p-issn: ICV 4.45 Editor-In-Chief: Pavel Stejskal Executive Editor: Vlasta Karásková Editorial Office Address: Míru 115, Olomouc, Czech Republic WWW: Publisher: Palacky University - Publishing Frequency: 2 issue(s) per year 49 POL Acta of Bioengineering and Biomechanics p-issn: X ICV 4.58 Editor-In-Chief: Romuald Będziński Executive Editor: Jarosław Filipiak Editorial Office Address: Łukasiewicza 7/9, Wrocław, Poland Phone: WWW: Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year 50 POL Advances in Clinical and Experimental Medicine p-issn: X ICV 5.62 Editor-In-Chief: Antonina Harłozińska-Szmyrka Executive Editor: Urszula Mądrzak Editorial Office Address: Wybrzeże L. Pasteura 2, Wrocław, Poland Phone: Publisher: Akademia Medyczna we Wrocławiu Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 51 TUR Advances in Molecular Medicine p-issn: ICV 4.65 Editor-In-Chief: Turgay Isbir Executive Editor: Peter John Butterworth Editorial Office Address: Istanbul, Turkey Phone: Publisher: Deomed Medical Publishing Services Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR 52 POL Advances in Rehabilitation e-issn: ICV 5.24 Editor-In-Chief: Aleksander Ronikier Executive Editor: Andrzej Gryglewicz Editorial Office Address: Box 55, Marymoncka 34, Warszawa, Poland Phone: WWW: Publisher: Medical Science International Sp. z o.o. Frequency: another frequency 53 TUR Aegean Pathology Journal e-issn: ICV 4.33 Editor-In-Chief: Eren Demirtas Executive Editor: Kutsal Yorukoglu Editorial Office Address: Alsancak 5/8, Izmir, Turkey WWW: Publisher: Aegean Pathology Society Frequency: another frequency 54 RPA African Journal of AIDS Research p-issn: ICV 5.42 Editor-In-Chief: Kevin Kelly Executive Editor: Georgina Jones Editorial Office Address: PO Box 94, 6140 Grahamstown, South Africa Phone: +27 (0) WWW: Publisher: NISC Pty Ltd. Individual annual price: USD Institutional annual price: USD e-issn RPA African Journal of Traditional, Complementary p-issn: ICV 4.28 and Alternative Medicines Editor-In-Chief: Clement O. Adewunmi Editorial Office Address: 4000 Durban, South Africa WWW: 18 Index Copernicus Journals Master List 2005

18 56 POL Aktualności Neurologiczne p-issn: ICV 4.62 Editorial Office Address: Ojcowska 11, Warszawa, Poland WWW: Publisher: Medical Communications Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 57 POL Akupunktura Polska p-issn: ICV 1.60 Editor-In-Chief: Piotr Woźniak Executive Editor: Piotr Wrzeszcz Editorial Office Address: Rzgowska 281/289, Łódź, Poland Publisher: Polskie Towarzystwo Akupunktury Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 58 POL Alergia p-issn: ICV 2.52 Editor-In-Chief: Urszula Samolińska-Zawisza Editorial Office Address: Stellera 13, Warszawa, Poland Phone: Publisher: Wydawnictwo Alergologiczne Zdrowie Individual annual price: PLN 59 POL Alergia Astma Immunologia p-issn: ICV 5.04 Editor-In-Chief: Marek L Kowalski Executive Editor: Mariola Śliwińska-Kowalska Editorial Office Address: Pomorska 251, Łódź, Poland Phone: WWW: Publisher: Ad Fontes Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 60 POL Alergologia Współczesna p-issn: ICV 1.71 Editor-In-Chief: Karina Jahnz-Różyk Editorial Office Address: Jordana 7b, Katowice, Poland Publisher: NEXTER Sp. z o.o. 61 POL Alergologia, Immunologia p-issn: ICV 2.61 Editor-In-Chief: Krystyna Obtułowicz Editorial Office Address: Śniadeckich 10, Kraków, Poland Phone: Publisher: Wydawnictwo Przegląd Lekarski 62 POL Alergoprofil p-issn: ICV 3.04 Editor-In-Chief: Piotr Rapiejko Editorial Office Address: Bema 65 lok 45, Warszawa, Poland Publisher: em-ka Individual annual price: PLN 63 POL Alkoholizm i Narkomania p-issn: ICV 4.15 Editor-In-Chief: Jacek Moskalewicz Editorial Office Address: Al. Sobieskiego 9, Warszawa, Poland Phone: Fax: WWW: Publisher: Instytut Psychiatrii i Neurologii Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 64 HUN Allergologia es Klinikai Immunologia p-issn: ICV 1.34, Hungarian Full Text: Hungarian Indexed Journals 19

19 65 USA American Journal of Clinical Pathology p-issn: ICV Editor-In-Chief: Mark R. Wick Executive Editor: Paul E. Swanson Editorial Office Address: 2100 West Harrison Street, Illinois 6 Chicago, USA Publisher: American Society of Clinical Pathologists Press (Ascp Press) Individual annual price: USD Institutional annual price: USD IF TUR Anadolu Psikiyatri Dergisi p-issn: ICV 2.65 Editor-In-Chief: Orhan Dogan Editorial Office Address: CUTF Psikiyatri ABD, Sivas, Turkey Publisher: Es-Form Ofset, Turkish Full Text: Turkish 67 IRN Andeesheh va Raftar p-issn: ICV 3.32 Editor-In-Chief: Jaefar Bolhri Executive Editor: Maryam Rasoulian Editorial Office Address: 1Jahan Alley, Taleghani Ave., Tehran, Iran Phone: Fax: WWW: 0Va%20Raftar Publisher: Tehran Psychiatric Institue, Farsi Full Text: Farsi 68 ITA Anestesia Pediatrica e Neonatale e-issn: ICV 2.69 Editor-In-Chief: Dario Galante Editorial Office Address: Viale Ofanto, 221, Foggia, Italy Publisher: DARIO GALANTE, Italian, Italian 69 CZE Anesteziologie a Neodkladná Péče p-issn: ICV 3.43 Abstracts: Czech, English Full Text: Czech 70 POL Anestezjologia Intensywna Terapia p-issn: ICV 5.14 Editor-In-Chief: Andrzej Nestorowicz Editorial Office Address: Jaczewskiego 8, Lublin, Poland WWW: Publisher: Borgis Wydawnictwo Medyczne Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN eissn HUN Aneszteziologia es Intensiv Terapia p-issn: ICV 1.74, Hungarian Full Text: Hungarian 72 POL Animal Science Papers and Reports p-issn: ICV 5.11 Executive Editor: Danuta Siwiec Editorial Office Address: Jastrzębiec, Wólka Kosowska, Poland Publisher: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 73 POL Annales Academiae Medicae Bialostocensis p-issn: ICV 8.58 Editor-In-Chief: Jacek Nikliński Executive Editor: T. Laudański Editorial Office Address: Kilińskiego 1, Białystok, Poland WWW: Publisher: Akademia Medyczna w Białymstoku Frequency: 1 issue(s) per year 20 Index Copernicus Journals Master List 2005

20 74 POL Annales Academiae Medicae Gedanensis p-issn: ICV 3.89 Editor-In-Chief: Roman Kaliszan Executive Editor: Marek Grzybiak Editorial Office Address: Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk, Poland Publisher: Akademia Medyczna w Gdańsku Frequency: 1 issue(s) per year 75 POL Annales Academiae Medicae Lodzensis p-issn: ICV 2.15 Editor-In-Chief: Józef Kobos Editorial Office Address: Sporna 36/50, Łódź, Poland Publisher: Akademia Medyczna w Łodzi, Polish 76 POL Annales Academiae Medicae Silesiensis p-issn: ICV 5.05 Editor-In-Chief: Władysław Grzeszczak Editorial Office Address: 3 Maja 13/15, Zabrze, Poland Phone: WWW: Publisher: Via Medica Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 77 POL Annales Academiae Medicae Stetinensis p-issn: X ICV 9.00 Editorial Office Address: Rybacka 1, Szczecin, Poland WWW: Publisher: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN, Polish Frequency: 1 issue(s) per year 78 POL Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska p-issn: ICV 5.57 Sectio D Medicina Publisher: Akademia Medyczna w Lublinie Frequency: 2 issue(s) per year 79 POL Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska p-issn: ICV 2.30 Sectio DD Medicina Veterinaria, Polish Frequency: 1 issue(s) per year 80 POL Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska p-issn: ICV 2.95 Sectio EEE Horticultura Frequency: 1 issue(s) per year 81 NIG Annals of African Medicine p-issn: ICV 4.73 Editor-In-Chief: Bello B Shehu Executive Editor: Emmanuel A Ameh Editorial Office Address: PO BOX 76, P. O. Box 76, Zaria, Nigeria WWW: Publisher: Usmanu Danfodiyo University Teaching Hospital, French Frequency: 1 issue(s) per year 82 POL Annals of Agricultural and Environmental Medicine p-issn: ICV Editor-In-Chief: Jolanta Szymańska Editorial Office Address: Jaczewskiego 2, P.O.Box 185, Lublin, Poland WWW: Publisher: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodzki Individual annual price: USD Institutional annual price: USD Frequency: 2 issue(s) per year IF POL Annals of Diagnostic Paediatric Pathology p-issn: ICV 4.28 Editor-In-Chief: Bogdan M. Woźniewicz Executive Editor: Bożena Orłowska Editorial Office Address: Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa, Poland Publisher: Springer Polska Sp. z o.o. Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year Indexed Journals 21

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO

JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO JUBILEUSZ PROF. W. NASIŁOWSKIEGO PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2011 tom 61, nr 1 styczeń-marzec www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW: 6 Index Copernicus

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2012 tom 62, nr 3 lipiec-wrzesień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Index Copernicus (2011): 6,31 Organ

Bardziej szczegółowo

AN TRO PO MO TO RY KA

AN TRO PO MO TO RY KA ISSN 1731-0652 COMMITTEE FOR REHABILITATION, PHYSICAL EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF POLISH ACADEMY OF SCIEN CES INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS IASK AN TRO PO MO TO RY KA Vol. 20, nr

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

History of the Journal Dental and Medical Problems. Historia czasopisma Dental and Medical Problems

History of the Journal Dental and Medical Problems. Historia czasopisma Dental and Medical Problems editorial Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 7 14 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Tomasz Konopka 1, Mariola Abkowicz 2, 3 History of the Journal Dental and

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii finansowany ze środków własnych Towarzystwa PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2013 tom 63, nr 4 październik-grudzień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Punktacja MNiSW (2013) 5 Index Copernicus (2012): 5,46 Organ

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND INTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY Polish National Committee for International Cartographic Association CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND _ 2011 2014 NATIONAL REPORT Presented to the 16th General Assembly

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba SYNAT i ΩΨR ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2012 Vol. 15 No. 2 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 Wzrastanie a środowisko 3 Środowisko w Zagłębiu Miedzi 3 Ni, Cd, As w Polsce 3 Hałas i wibracje w rolnictwie 3 Polimorfizm LCT

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo