Index Copernicus Journal Master List Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Index Copernicus Journal Master List 2005. Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine"

Transkrypt

1 Index Copernicus Journal Master List 2005 Including ISI Master Journal List Life Sciences & Medicine Warszawa 2006

2 The Polish Society of Family Medicine The Association of Friends of Family Medicine & Family Doctors Family Medicine & Primary Care Review Formerly: Polska Medycyna Rodzinna Quarterly PL ISSN Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych Pismo jest redagowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Syrokomli 1, Wrocław tel ; tel./fax October December Vol. 7, No. 4 Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica; Index Copernicus 4,51 pts; KBN 4 pts Komitet Redakcyjny Redaktor naczelny: prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko Zastępcy redaktora naczelnego: dr n. med. Andrzej Staniszewski, dr n. med. Iwona Pirogowicz Sekretarz redakcji: dr n. med. Donata Kurpas Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest recen zowanym czasopismem naukowym, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medy cyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjali zacji, rezydentów oraz studentów. Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświad czalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim (UK English). Publikowane są one w następują cych działach kwartalnika: Artykuły redakcyjne (Editorials); Prace poglądowe (Reviews); Prace oryginalne (Original papers) także doświadczalne; Prace kazuistyczne (Case reports/studies) opisy przypadków dotyczące: a) nowej lub rzadkiej jednostki chorobowej, b) nowego rozumienia patogenezy, etiologii, diagnozy, przebiegu choroby lub terapii, c) nowego odkrycia dotyczącego znanej jednostki chorobowej; Kształcenie przed /podyplomowe (Under/postgraduate education) i ustawiczne (CME) m.in. programy kształce nia, specjalne opracowania dla celów dydaktycznych (np. programy edukacyjne); Sprawozdania (Reports) ze zjazdów, kongresów i staży krajowych i zagranicznych itp.; Listy do redakcji (Letters to the Editor) nadesłane w odpowiedzi na materiał publikowany w czasopiśmie, przedsta wiające uwagi i/lub inny punkt widzenia; Recenzje książek i przeglądy piśmiennictwa (Book/literature reviews); Komunikaty (Announcements); Varia Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim. Kwartalnik został doceniony przez lekarzy rodzinnych, Ministerstwo Zdrowia, CMKP oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej czasopismo znajduje się w wykazie lektur obowiązujących do egzaminu spe cjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmowałaby Europę Środkową i Wschodnią. W regionie tym nie ma bowiem podobnego czasopisma konsolidującego środowiska naukowe i zawodowe w tych dziedzinach. Kwartalnik jest indeksowany przez EMBASE/Excerpta Medica oraz Index Copernicus: IC 4,51 pkt, KBN 4 pkt. Chcielibyśmy także zaistnieć w innych międzynarodowych bazach piśmiennictwa biomedycznego, takich jak: Index Medicus, PubMed/MEDLINE czy Current Contents. Informacje o prenumeracie: koszt prenumeraty rocznej 60 zł; dla członków PTMR prenumerata w opłacie składki. Zamówienia prosimy kierować pod adres: ul. Lelewela 4, pok. 325, Wrocław tel ; tel./fax w. 223 e mail:

3 INTERNATIONALNAL 2005 US Patent Pending Index Copernicus Journal Master List 2005 ISSN Published by: Medical Science International Ltd. Ustrzycka 11, Warszawa, Poland phone/fax Executive Publisher: Marek R. Graczyński Sales & Marketing: Bartłomiej Barczyński Editorial Department: Donata Ziółkowska, Małgorzata Pęksyk, Izabela Pranga Database & IT Department: Piotr Krzyżaniak, Jarek Sówka Production: Anda (Daniel Kuc) Copyright by Marek R. Graczyński, Medical Science International Ltd., 2006 All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the Publisher. Index Copernicus is copyright by the the United States Patent and Trademark Office.

4 Index Copernicus Polish National Scientific Board President Prof. Marcin Kamiński Members Prof. Adam Bilikiewicz Prof. Andrzej Członkowski Prof. Jacek Dubiel Prof. Ryszard Gryglewski Prof. Włodzimierz Januszewicz Prof. Franciszek Kokot Prof. Jan Lubiński Prof. Wojciech Sawicki Prof. Jan Steffen Doc. dr Edward Towpik Marek R. Graczyński Md PhD

5 wydawca czasopism naukowych, popularnonaukowych i ksi¹ ek z obszaru medycyny, sportu i pozosta³ych nauk humanistycznych ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA pierwszy i jedyny w Polsce periodyk naukowy ³¹cz¹cy tematykê i zakres specjalnoœci medycznych okreœlonych w tytule. Zbiorcze opracowania naukowe wybranych zagadnieñ tematycznych s¹ przedstawiane w sposób kompleksowy, uwzglêdniaj¹cy zarówno nowoczesn¹ diagnostykê, patofizjologiê i patogenezê poszczególnych schorzeñ i obra eñ narz¹du ruchu, a tak e mo liwoœci ich leczenia (zachowawczego i operacyjnego), jak równie program rehabilitacji i fizjoterapii, jako istotny i pe³noprawny element terapii. Czasopismo rekomendowane przez Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Spo³ecznej Wydzia³u IV Nauk Medycznych PAN, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Indeksowane w: Index Copernicus (5,82 pkt IC, 5 pkt KBN), EMBASE/Excerpta Medica, Index Medicus/MEDLINE. Dwumiesiêcznik, cena egz. 25 PLN, prenumerata roczna 150 PLN. FIZJOTERAPIA POLSKA oficjalny organ prasowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, jest ogólnopolskim czasopismem o charakterze naukowym, publikuj¹cym recenzowane prace w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, pochodz¹ce z uznanych oœrodków klinicznych i teoretycznych z kraju i z zagranicy. Obok podstawowej czêœci naukowej, w ka dym wydaniu wydzielona jest czêœæ szkoleniowa i informacyjna (komunikaty i sprawozdania z odbytych konferencji naukowych, ywotne problemy Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii itp.), co sprawia, e magazyn staje siê przydatny w codziennej pracy specjalisty fizjoterapii. Indeksowany w: Index Copernicus (5,83 pkt IC, 5 pkt KBN), EMBASE/Excerpta Medica. Kwartalnik, cena egz. 17 PLN, prenumerata roczna 68 PLN. MEDYCYNA SPORTOWA recenzowane czasopismo medyczne, publikuj¹ce oryginalne prace naukowe powsta³e w oparciu o badania w³asne, prace przegl¹dowe i pogl¹dowe oraz prace kazuistyczne (opisy przypadku) z zakresu szeroko pojêtej, interdyscyplinarnej specjalnoœci, jak¹ jest medycyna sportowa. Od 1985 r. oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Indeksowane w: Index Copernicus (4,83 pkt IC, 4 pkt KBN), SPORTDiscus. Dwumiesiêcznik, cena egz. 14 PLN, prenumerata roczna 84 PLN. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA oficjalny organ naukowy Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, pierwsze i jedyne w Polsce czasopismo poœwiêcone neuropsychologii, publikuj¹ce prace kliniczne (oryginalne-badawcze lub studium przypadków), a tak e prace naukowe o charakterze przegl¹dowym, pogl¹dowym i informacyjne z zakresu neuropsychologii, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji oœrodkowego uk³adu nerwowego. Wydawany w jêzyku angielskim jako bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym szczególnie w obrêbie zaprezentowanych obszarów wiedzy. Odbiorcami kwartalnika s¹ specjaliœci reprezentuj¹cy ww. dziedziny nauki i praktyki klinicznej. Indeksowany w: Index Copernicus (4,88 pkt IC, 4 pkt KBN), EMBASE/Excerpta Medica. Kwartalnik, cena egz. 20 PLN, prenumerata roczna 80 PLN. KONSYLIUM magazyn elit medycznych czasopismo wydawane wspólnie z Fundacj¹ Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS-MEDICA. Pismo o lekarzach, dla lekarzy i dla wszystkich interesuj¹cych siê œwiatem medycznym, które subtelnie i nowatorsko ³¹czy tematy medyczne z szeroko pojêtymi sprawami kultury, sztuki, nowoczesnej techniki, tradycji czy te dzia³aniami spo³ecznymi. Zadaniem magazynu jest ukazanie, poprzez doœwiadczenia i przemyœlenia lekarzy, sztuki medycznej jako dziedziny g³êboko humanistycznej. I to nie tylko dziêki trosce o zdrowie i ycie cz³owieka, lecz tak e przez liczne, a mniej zauwa alne zwi¹zki z ró norodnymi dziedzinami nauk i myœli humanistycznej. Czêstotliwoœæ wydawania 2 razy w roku. Cena egz. 20 PLN, prenumerata roczna 40 PLN. RESEARCH YEARBOOK oficjalny organ prasowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku, jest recenzowanym czasopismem wydawanym od 1994 roku, jako rocznik naukowy o zasiêgu miêdzynarodowym. Od 2006 roku bêdzie siê ukazywa³ 2 razy w roku. Publikuje prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i spo³ecznych o kulturze fizycznej. Przygotowywany w ca³oœci w jêzyku angielskim. Indeksowany w: Index Copernicus, SPORTDiscus. Czêstotliwoœæ wydawania 2 razy w roku, cena egz. 15 PLN, prenumerata roczna 30 PLN. Wiêcej informacji na stronach internetowych Zamówienia mo na sk³adaæ: tel./fax: (022) Pon.-Pt. w godz przez internet: listownie. Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Warszawa, ul. Marymoncka 34 (skr. 23) tel./fax: (022) , tel.: (022) w

6 Contents IndexCopernicus Evaluation Methodology Indexed Journals ISI Master Journal List. Life Sciences & Medicine Publishers...125

7 The Polish Society of Family Medicine The Association of Friends of Family Medicine & Family Doctors Family Medicine & Primary Care Review Formerly: Polska Medycyna Rodzinna Quarterly PL ISSN Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych Pismo jest redagowane w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Syrokomli 1, Wrocław tel ; tel./fax October December Vol. 7, No. 4 Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica; Index Copernicus 4,51 pts; KBN 4 pts Komitet Redakcyjny Redaktor naczelny: prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko Zastępcy redaktora naczelnego: dr n. med. Andrzej Staniszewski, dr n. med. Iwona Pirogowicz Sekretarz redakcji: dr n. med. Donata Kurpas Kwartalnik FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW (dawniej: Polska Medycyna Rodzinna) jest recen zowanym czasopismem naukowym, adresowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medy cyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjali zacji, rezydentów oraz studentów. Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświad czalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim (UK English). Publikowane są one w następują cych działach kwartalnika: Artykuły redakcyjne (Editorials); Prace poglądowe (Reviews); Prace oryginalne (Original papers) także doświadczalne; Prace kazuistyczne (Case reports/studies) opisy przypadków dotyczące: a) nowej lub rzadkiej jednostki chorobowej, b) nowego rozumienia patogenezy, etiologii, diagnozy, przebiegu choroby lub terapii, c) nowego odkrycia dotyczącego znanej jednostki chorobowej; Kształcenie przed /podyplomowe (Under/postgraduate education) i ustawiczne (CME) m.in. programy kształce nia, specjalne opracowania dla celów dydaktycznych (np. programy edukacyjne); Sprawozdania (Reports) ze zjazdów, kongresów i staży krajowych i zagranicznych itp.; Listy do redakcji (Letters to the Editor) nadesłane w odpowiedzi na materiał publikowany w czasopiśmie, przedsta wiające uwagi i/lub inny punkt widzenia; Recenzje książek i przeglądy piśmiennictwa (Book/literature reviews); Komunikaty (Announcements); Varia Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim. Kwartalnik został doceniony przez lekarzy rodzinnych, Ministerstwo Zdrowia, CMKP oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej czasopismo znajduje się w wykazie lektur obowiązujących do egzaminu spe cjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmowałaby Europę Środkową i Wschodnią. W regionie tym nie ma bowiem podobnego czasopisma konsolidującego środowiska naukowe i zawodowe w tych dziedzinach. Kwartalnik jest indeksowany przez EMBASE/Excerpta Medica oraz Index Copernicus: IC 4,51 pkt, KBN 4 pkt. Chcielibyśmy także zaistnieć w innych międzynarodowych bazach piśmiennictwa biomedycznego, takich jak: Index Medicus, PubMed/MEDLINE czy Current Contents. Informacje o prenumeracie: koszt prenumeraty rocznej 60 zł; dla członków PTMR prenumerata w opłacie składki. Zamówienia prosimy kierować pod adres: ul. Lelewela 4, pok. 325, Wrocław tel ; tel./fax w. 223 e mail:

8 INTERNATIONAL Journal Master List IndexCopernicus Evaluation Methodology 2005 Stage 1. Detailed Paremetrical analysis Following groups of parameters are being evaluated: Scientific quality 580 base points (58.0%) Editorial quality 200 base points (20.0%) International availability 135 base points (13.5%) Frequency-Regularity-Stability 50 base points (5.0%) Technical quality 35 base points (3.5%) Total 1000 base points (100,0%) Stage 2. Negative score analysis Negative score is given for: a. irregular or late issuance [late up to one publishing period (-30), joint issues (-50), late more than one publishing period (-60)]; b. non-ethical advertisement placement [within article (-60), directly before/after article (-40). Stage 3. Experts peer-review Experts peer-review of evaluated journals change the total score by ±60 points (12%): a. Scientific significance of the published material [±20], b. Up-to-date content [±20], c. Educational value [±20]. How do we calculate Index Copernicus Value (ICV) First, Base Points (BP) are converted into 10 points Total Basic Score (TBS), then: A) For journals indexed in Current Contents Index Copernicus Value (ICV) is being calculated based on the following formula: 9+[(TBS) (IF)] (where IF = impact factor value). This formula ensure that the journals indexed at Current Contents have minimum ICV=10 points. B) For the rest of journals which are NOT indexed in Current Contents TBS=ICV I. Scientific Quality The following parameters have been evaluated: 1. International indexation. Three levels of indexation has been defined: a. Basic level indexation in international bibliographic databases EXCEPT Index Medicus/MEDLINE and Current Contents. b. MEDLINE level (indexation at Index Medicus/MEDLINE). The score can be lowered if a journal does not deliver or is late with delivering XML files according to Medline requirements. c. Indexation at Philadelphia Institute of Scientific Information s Master Journal List (based on impact factor). IF is used in the calculation algorhythm of Index Copernicus Value (ICV) see above. 2. Annual percent of original research papers Original research paper is that, which presents results of empiric investigation (clinical or laboratory), which is divided into the following sections: background, material and methods, results, discussion, conclusions, references. The percentage of this original works published in a journal reflects its character (scientific or educational) and indicates the potential interest of researchers in publishing there. 3. Number of papers published annually from centers outside the journal s country of origin Indirectly indicates a degree of journal s acceptance on international market. The more international publications the higher the score. 4. Number of all papers published on annual basis Reflects potential authorship and acceptance for the journal. Only papers published in regular issues are being considered. Papers published in special issues or supplements are not being counted as they are considered not to undergo the regular peer-review process. It is also being assessed if the papers published

9 in a journal come from a source associated with publisher or editorial board only, what lowers the IC score. 5. International Editorial Board adds to the score, for it creates a chance for further journal s development. II. Editorial quality 1. Cover page [all the following items should appear clearly: journal s title, ISSN, frequency, volume/issue/ part number, month/year]. 2. The uniform composition of presented manuscripts compatible to journal s instructions for authors, forms the leading element of editorial quality. The following parameters are being evaluated: a. Summary should count words and have structural form, i.e. reflect structure of an article (background, material and methods, results, conclusion). Non-structural summaries counting less than 200 words lower the score. b. Key words should not repeat the title of manuscript. The most desirable is to use key words from the MeSH catalogue. c. Uniform presentation of original manuscripts. Research works should be divided to background, material and methods, results, discussion, conclusions, references. d. References should be presented in consecutive order (as they are cited in the text). First six authors should be presented. Journal title abbreviations should be in Medline standard. Arab numbers in bracket or in upper index should mark citations in the text. Each citation item should be placed in a separate paragraph. Alphabetical order, en block presentation or incorrect abbreviation of journals title lowers the score. 3. Information for authors should be included into each journal s issue, and should contain: General rules of manuscripts evaluation process, disclosing conflicts of interest between referee-author, referee-research sponsor, author-research sponsor, patient s privacy rights and ethical issues in animal and clinical research (Editorial Policy). 4. Detailed editorial and technical information regarding manuscript preparation (Instruction for Authors) 5. Editorial information should include list of Editorial Board members, editorial correspondence address, name and address of a publisher, ISSN and frequency of issuance (monthly, quarterly) 6. Advertisements should be placed on editorial pages (at the beginning and/or at the end of a journal). Advertisement within scientific content, i.e. before, inside and directly after an article is undesirable and lower the IC score. III. International availability International availability is important for proper development of a scientific journal. Two factors are taken into consideration: 1. Language of publication. English is preferable, since this is the universal language of science. Journals published in other languages should have full size ( words) structural summaries in English and bilingual article title as well as table/figure subtitles. 2. Internet availability. Internet becomes an important medium for scientific publication and exchange of professional information. It is due to its global availability and speed and low cost of publication, comparing to printed journals. Internet availability enhances a chance to broaden journal s circulation and speeds up its development. The access to editorial information, table of contents, summaries and full text articles and search tools are evaluated. The preferred language of a Website is English. IV. Frequency-Regularity-Market stability This group of parameters is to assess the editor s publishing/managing efficiency. We evaluate: 1. Regularity of issuance, which is an important factor for journal s stability and one of the key evaluation parameter at other international indexing databases such as Medline and Current Contents. Journals of an irregular issuance, late, or those, which issue joint issues, receive a lower score. 2. We add score to journals depending on their continuous presence on the market. V. Technical quality Technical quality discloses the ability for proper presentation of the scientific content. The quality of preprint process, especially desk top publishing (DTP), ability to print in color, and the quality of paper (acidfree is preferred) are evaluated. The A4 format of a journal is preferred. All rights reserved. Medical Science International

10 Index Copernicus Journal Master List 2005 Indexed Journals

11

12 1 CHI Academic Journal of Second Military Medical University p-issn: X ICV 5.24 Editor-In-Chief: Meng-Chao Wu Executive Editor: Xiao-Qun Deng Editorial Office Address: 800 Xiangyin Road, Shanghai, China WWW: Publisher: Editorial Department of Academic Journal of Second Military Medical University Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese, English 2 CHI Academic Journal of Shanghai Second Medical University p-issn: ICV 3.67 Editor-In-Chief: Xiao-ming Shen Executive Editor: Zhen Xia Editorial Office Address: 227 South Chongqing Road, Shanghai, China Publisher: Editorial Department of Academic Journal of Shanghai Second Medical University Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese 3 CHI Acta Academiae Medicinae Militaris Tertiae p-issn: ICV 3.67 or Di-san Junyi Daxue Xuebao Editor-In-Chief: Min Tian Cheng Executive Editor: Chun Da Zhang Editorial Office Address: Gaotanyan, Chongqing, China Publisher: Third Military Medical University Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese 4 CHI Acta Academiae Medicinae Sinicae p-issn: X ICV 4.36 Editor-In-Chief: De-pei Liu Editorial Office Address: PRC Beejing, China Phone: Fax: WWW: Publisher: Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College Full Text: Chinese 5 POL Acta Agraria et Silvestria Series Agraria p-issn: ICV 1.60 Editorial Office Address: Al. Mickiewicza 21, Kraków, Poland Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 1 issue(s) per year 6 POL Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica p-issn: ICV 1.70 Editorial Office Address: Mickiewicza 24/28, Kraków, Poland Frequency: 1 issue(s) per year 7 POL Acta Agrobotanica p-issn: ICV 2.00 Editor-In-Chief: Janusz Lipecki Editorial Office Address: Leszczyńskiego 58, Lublin, Poland 8 POL Acta Agrophysica p-issn: ICV 3.45 Editor-In-Chief: Ryszard T. Walczak Editorial Office Address: Doświadczalna 4, Lublin 27, Poland Publisher: Instytut Agrofizyki PAN 9 POL Acta Angiologica p-issn: X ICV 5.39 Editor-In-Chief: Arkadiusz Jawień Executive Editor: Justyna Górna Editorial Office Address: K. Ujejskiego 75, Bydgoszcz, Poland Phone: WWW: Publisher: Via Medica, Polish 10 POL Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna p-issn: ICV 3.24 Editor-In-Chief: Halina Podbielska Executive Editor: Katarzyna Wilczyńska Editorial Office Address: Robotnicza 72, Wrocław, Poland Phone: Publisher: Wydawnictwo Lektorium Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN, Polish Indexed Journals 13

13 11 POL Acta Biochimica Polonica p-issn: X ICV Editor-In-Chief: Liliana Konarska Executive Editor: Małgorzata Basaj Editorial Office Address: Pasteura 3, Warszawa, Poland Phone: Fax: WWW: Publisher: Polskie Towarzystwo Biochemiczne Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF POL Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Elżbieta Kuta Editorial Office Address: Grodzka 52, Kraków, Poland WWW: Publisher: Komisja Biologiczna PAN Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year IF POL Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia p-issn: X ICV 5.27 Editorial Office Address: Kopernika 7, Kraków, Poland Publisher: Polska Akademia Nauk w Krakowie Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 1 issue(s) per year 14 HUN Acta Biologica Hungarica p-issn: ICV Editor-In-Chief: János Salánki Editorial Office Address: H-8237 Tihany, Hungary WWW: Individual annual price: USD Institutional annual price: USD IF CZE Acta Chirurgiae Plasticae p-issn: ICV 4.88 Editorial Office Address: Šrobárova 50, Praha 10, Czech Republic 16 HUN Acta Chirurgica Hungarica p-issn: ICV POL Acta Chromatographica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Teresa Kowalska Executive Editor: Mieczysław Sajewicz Editorial Office Address: Szkolna 9, Katowice, Poland WWW: Publisher: Institute of Chemistry; Silesian University Frequency: 1 issue(s) per year IF POL Acta Clinica et Morphologica p-issn: ICV 3.40 Editor-In-Chief: Józef Tazbir Executive Editor: Jerzy Badowski Editorial Office Address: Pabianicka 62, Łódź, Poland Phone: Publisher: Fundacja Kopernika Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 19 POL Acta Endoscopica Polona p-issn: ICV 2.99 Editorial Office Address: Kopernika 40, Kraków, Poland 20 YUG Acta Facultatis Medicae Naissensis p-issn: ICV 3.55 Editor-In-Chief: Milan Višnjić Executive Editor: Aleksandar Nagorni 14 Index Copernicus Journals Master List 2005

14 21 POL Acta Haematologica Polonica p-issn: ICV 4.73 Editorial Office Address: Pabianicka 62, Łódź, Poland Publisher: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 22 POL Acta Ichthyologica et Piscatoria p-issn: ICV 9.00 Editor-In-Chief: Wojciech Piasecki Editorial Office Address: Kazimierza Królewicza 4, Szczecin, Poland Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie Individual annual price: USD Institutional annual price: USD e-issn Frequency: 2 issue(s) per year 23 LIT Acta Medica Lituanica p-issn: ICV 5.57 Editor-In-Chief: Z Kuèinskienë Editorial Office Address: Zygimantu 9, LT-2600 Vilnus, Lithuania WWW: Publisher: Lithuanian Academy of Sciences 24 YUG Acta Medica Medianae p-issn: ICV 2.92 Editor-In-Chief: Radoslav Živić Editorial Office Address: 81 Dr Zoran Djindjic, Nis, Serbia and Montenegro Individual annual price: USD Institutional annual price: USD, Serbian, Serbian 25 HUN Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica p-issn: ICV 5.97 Editor-In-Chief: István Nász Editorial Office Address: Semmelweis University, H-1445 Budapest, Hungary Phone: (36 1) ext Fax: Fax: (36 1) WWW: /journal.asp?referrer=parent&backto=link 26 POL Acta Mycologica p-issn: X ICV 2.44 Editor-In-Chief: Maria Ławrynowicz Editorial Office Address:Banacha 12/16, Łódź, Poland Frequency: 2 issue(s) per year 27 ITA Acta Myologica p-issn: ICV 5.56 Editor-In-Chief: Giovanni GN Nigro Executive Editor: Lucia Ines LIC Comi Editorial Office Address: viale Dei Pini n. 101, Napoli, Italy Publisher: G.Conte Academy Frequency: 3 issue(s) per year 28 POL Acta Neurobiologiae Experimentalis p-issn: ICV Editor-In-Chief: Krzysztof Turlejski Executive Editor: Małgorzata Gałysz Editorial Office Address: Pasteura 3, Warszawa, Poland Phone: Fax: WWW: Publisher: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR IF POL Acta Neuropsychologica p-issn: ICV 5.40 Editor-In-Chief: Maria Pachalska Executive Editor: Anna Pufal Editorial Office Address: Marymoncka 34, P.O. Box 23, Warszawa, Poland WWW: Publisher: Medsportpress Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Indexed Journals 15

15 30 DEN Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Per Olof Janson WWW: Publisher: Blackwell Scientific Publications IF TUR Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica p-issn: X ICV 5.75 Editor-In-Chief: Unal Kuzgun Executive Editor: Onder I Kilicoglu Editorial Office Address: Istanbul Medical Faculty, Dept. of Orthopaedics, Istanbul, Turkey Phone: WWW: Publisher: Ekin Medical Publishing, Turkish, Turkish Frequency: another frequency 32 SWE Acta Paediatrica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Rolf Zetterström Publisher: Taylor & Francis Ltd. e-issn Frequency: another frequency IF POL Acta Palaeontologica Polonica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Zofia Kielan-Jaworowska Executive Editor: Jarosław Stolarski Editorial Office Address: Twarda 51/55, Warszawa, Poland Publisher: Instytut Paleobiologii PAN Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR IF POL Acta Parasitologica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Zdzisław Świderski Executive Editor: Anna Puciłowska Editorial Office Address: Twarda 51/55, Warszawa, Poland Phone: WWW: Publisher: Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF HUN Acta Pharmaceutica Hungarica p-issn: ICV 2.64 Editorial Office Address: P.O. Box 27, H-1475 Budapest, Hungary WWW: Hungarian Full Text: Hungarian 36 CHI Acta Pharmaceutica Sinica p-issn: ICV 9.00 Editor-In-Chief: Xiao-liang Wang Editorial Office Address: 1 Xiannongtan, Beijing, China Phone: Fax: WWW: Abstracts: Chinese, English Full Text: Chinese 37 CHI Acta Pharmacologica Sinica e-issn: ICV Editor-In-Chief: Kai-Xian Chen Executive Editor: Hong Xiao Editorial Office Address: 294 Tai-Yuan Road, Shanghai, China Publisher: Blackwell Asia Individual annual price: 0.00 USD Institutional annual price: USD IF HUN Acta Physica Hungarica e-issn: ICV 9.00 Editor-In-Chief: Tamás S. Biró Executive Editor: György Wolf Editorial Office Address: P.O. Box 49, H-1525 Budapest, Hungary Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR 16 Index Copernicus Journals Master List 2005

16 39 POL Acta Physiologiae Plantarum p-issn: ICV Editor-In-Chief: Przemysław Wojtaszek Executive Editor: Grzegorz Marszałkowski Editorial Office Address: Nowoursynowska 159, Warszawa, Poland Publisher: Polska Akademia Nauk w Krakowie Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF HUN Acta Physiologica Hungarica e-issn: X ICV 9.00 Executive Editor: Jenő Bartha Editorial Office Address: P.O. Box 259, H-1444 Budapest, Hungary, Hungary 41 POL Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica p-issn: ICV 2.59 Editorial Office Address: Rudnika 3b, Rabka, Poland Publisher: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 42 POL Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research p-issn: ICV 6.97 Editor-In-Chief: Aleksander P. Mazurek Editorial Office Address: Chełmska 30/34, Warszawa, Poland Publisher: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 43 POL Acta Protozoologica p-issn: ICV Executive Editor: Anna Wasik Editorial Office Address: Pasteura 3, Warszawa, Poland WWW: Publisher: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR IF POL Acta Societatis Botanicorum Poloniae p-issn: ICV Editor-In-Chief: Jerzy Fabiszewski Editorial Office Address: Cybulskiego 32, Wrocław, Poland Phone: Publisher: Polskie Towarzystwo Botaniczne IF YUG Acta Stomatologica Naissi p-issn: ICV 3.56 Editor-In-Chief: Nikola B. Burić Executive Editor: Dragan Krasić Editorial Office Address: Braće Tasković 52, NIŠ, Serbia and Montenegro WWW: Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR e-issn POL Acta Theriologica p-issn: ICV Editor-In-Chief: Jan Marek Wójcik Executive Editor: Leszek Rychll Editorial Office Address: Gen.Waszkiewicza 1, Białowieża, Poland Phone: WWW: Publisher: Zakład Badania Ssaków PAN Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN IF POL Acta Toxicologica p-issn: ICV 5.30 Editor-In-Chief: Jan Stetkiewicz Editorial Office Address: Św. Teresy 8, Łódź, Poland Phone: Publisher: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year Indexed Journals 17

17 48 CZE Acta Universitatis Olomucensis Gymnica p-issn: ICV 4.45 Editor-In-Chief: Pavel Stejskal Executive Editor: Vlasta Karásková Editorial Office Address: Míru 115, Olomouc, Czech Republic WWW: Publisher: Palacky University - Publishing Frequency: 2 issue(s) per year 49 POL Acta of Bioengineering and Biomechanics p-issn: X ICV 4.58 Editor-In-Chief: Romuald Będziński Executive Editor: Jarosław Filipiak Editorial Office Address: Łukasiewicza 7/9, Wrocław, Poland Phone: WWW: Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year 50 POL Advances in Clinical and Experimental Medicine p-issn: X ICV 5.62 Editor-In-Chief: Antonina Harłozińska-Szmyrka Executive Editor: Urszula Mądrzak Editorial Office Address: Wybrzeże L. Pasteura 2, Wrocław, Poland Phone: Publisher: Akademia Medyczna we Wrocławiu Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 51 TUR Advances in Molecular Medicine p-issn: ICV 4.65 Editor-In-Chief: Turgay Isbir Executive Editor: Peter John Butterworth Editorial Office Address: Istanbul, Turkey Phone: Publisher: Deomed Medical Publishing Services Individual annual price: EUR Institutional annual price: EUR 52 POL Advances in Rehabilitation e-issn: ICV 5.24 Editor-In-Chief: Aleksander Ronikier Executive Editor: Andrzej Gryglewicz Editorial Office Address: Box 55, Marymoncka 34, Warszawa, Poland Phone: WWW: Publisher: Medical Science International Sp. z o.o. Frequency: another frequency 53 TUR Aegean Pathology Journal e-issn: ICV 4.33 Editor-In-Chief: Eren Demirtas Executive Editor: Kutsal Yorukoglu Editorial Office Address: Alsancak 5/8, Izmir, Turkey WWW: Publisher: Aegean Pathology Society Frequency: another frequency 54 RPA African Journal of AIDS Research p-issn: ICV 5.42 Editor-In-Chief: Kevin Kelly Executive Editor: Georgina Jones Editorial Office Address: PO Box 94, 6140 Grahamstown, South Africa Phone: +27 (0) WWW: Publisher: NISC Pty Ltd. Individual annual price: USD Institutional annual price: USD e-issn RPA African Journal of Traditional, Complementary p-issn: ICV 4.28 and Alternative Medicines Editor-In-Chief: Clement O. Adewunmi Editorial Office Address: 4000 Durban, South Africa WWW: 18 Index Copernicus Journals Master List 2005

18 56 POL Aktualności Neurologiczne p-issn: ICV 4.62 Editorial Office Address: Ojcowska 11, Warszawa, Poland WWW: Publisher: Medical Communications Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 57 POL Akupunktura Polska p-issn: ICV 1.60 Editor-In-Chief: Piotr Woźniak Executive Editor: Piotr Wrzeszcz Editorial Office Address: Rzgowska 281/289, Łódź, Poland Publisher: Polskie Towarzystwo Akupunktury Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 58 POL Alergia p-issn: ICV 2.52 Editor-In-Chief: Urszula Samolińska-Zawisza Editorial Office Address: Stellera 13, Warszawa, Poland Phone: Publisher: Wydawnictwo Alergologiczne Zdrowie Individual annual price: PLN 59 POL Alergia Astma Immunologia p-issn: ICV 5.04 Editor-In-Chief: Marek L Kowalski Executive Editor: Mariola Śliwińska-Kowalska Editorial Office Address: Pomorska 251, Łódź, Poland Phone: WWW: Publisher: Ad Fontes Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 60 POL Alergologia Współczesna p-issn: ICV 1.71 Editor-In-Chief: Karina Jahnz-Różyk Editorial Office Address: Jordana 7b, Katowice, Poland Publisher: NEXTER Sp. z o.o. 61 POL Alergologia, Immunologia p-issn: ICV 2.61 Editor-In-Chief: Krystyna Obtułowicz Editorial Office Address: Śniadeckich 10, Kraków, Poland Phone: Publisher: Wydawnictwo Przegląd Lekarski 62 POL Alergoprofil p-issn: ICV 3.04 Editor-In-Chief: Piotr Rapiejko Editorial Office Address: Bema 65 lok 45, Warszawa, Poland Publisher: em-ka Individual annual price: PLN 63 POL Alkoholizm i Narkomania p-issn: ICV 4.15 Editor-In-Chief: Jacek Moskalewicz Editorial Office Address: Al. Sobieskiego 9, Warszawa, Poland Phone: Fax: WWW: Publisher: Instytut Psychiatrii i Neurologii Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 64 HUN Allergologia es Klinikai Immunologia p-issn: ICV 1.34, Hungarian Full Text: Hungarian Indexed Journals 19

19 65 USA American Journal of Clinical Pathology p-issn: ICV Editor-In-Chief: Mark R. Wick Executive Editor: Paul E. Swanson Editorial Office Address: 2100 West Harrison Street, Illinois 6 Chicago, USA Publisher: American Society of Clinical Pathologists Press (Ascp Press) Individual annual price: USD Institutional annual price: USD IF TUR Anadolu Psikiyatri Dergisi p-issn: ICV 2.65 Editor-In-Chief: Orhan Dogan Editorial Office Address: CUTF Psikiyatri ABD, Sivas, Turkey Publisher: Es-Form Ofset, Turkish Full Text: Turkish 67 IRN Andeesheh va Raftar p-issn: ICV 3.32 Editor-In-Chief: Jaefar Bolhri Executive Editor: Maryam Rasoulian Editorial Office Address: 1Jahan Alley, Taleghani Ave., Tehran, Iran Phone: Fax: WWW: 0Va%20Raftar Publisher: Tehran Psychiatric Institue, Farsi Full Text: Farsi 68 ITA Anestesia Pediatrica e Neonatale e-issn: ICV 2.69 Editor-In-Chief: Dario Galante Editorial Office Address: Viale Ofanto, 221, Foggia, Italy Publisher: DARIO GALANTE, Italian, Italian 69 CZE Anesteziologie a Neodkladná Péče p-issn: ICV 3.43 Abstracts: Czech, English Full Text: Czech 70 POL Anestezjologia Intensywna Terapia p-issn: ICV 5.14 Editor-In-Chief: Andrzej Nestorowicz Editorial Office Address: Jaczewskiego 8, Lublin, Poland WWW: Publisher: Borgis Wydawnictwo Medyczne Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN eissn HUN Aneszteziologia es Intensiv Terapia p-issn: ICV 1.74, Hungarian Full Text: Hungarian 72 POL Animal Science Papers and Reports p-issn: ICV 5.11 Executive Editor: Danuta Siwiec Editorial Office Address: Jastrzębiec, Wólka Kosowska, Poland Publisher: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 73 POL Annales Academiae Medicae Bialostocensis p-issn: ICV 8.58 Editor-In-Chief: Jacek Nikliński Executive Editor: T. Laudański Editorial Office Address: Kilińskiego 1, Białystok, Poland WWW: Publisher: Akademia Medyczna w Białymstoku Frequency: 1 issue(s) per year 20 Index Copernicus Journals Master List 2005

20 74 POL Annales Academiae Medicae Gedanensis p-issn: ICV 3.89 Editor-In-Chief: Roman Kaliszan Executive Editor: Marek Grzybiak Editorial Office Address: Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk, Poland Publisher: Akademia Medyczna w Gdańsku Frequency: 1 issue(s) per year 75 POL Annales Academiae Medicae Lodzensis p-issn: ICV 2.15 Editor-In-Chief: Józef Kobos Editorial Office Address: Sporna 36/50, Łódź, Poland Publisher: Akademia Medyczna w Łodzi, Polish 76 POL Annales Academiae Medicae Silesiensis p-issn: ICV 5.05 Editor-In-Chief: Władysław Grzeszczak Editorial Office Address: 3 Maja 13/15, Zabrze, Poland Phone: WWW: Publisher: Via Medica Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN 77 POL Annales Academiae Medicae Stetinensis p-issn: X ICV 9.00 Editorial Office Address: Rybacka 1, Szczecin, Poland WWW: Publisher: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN, Polish Frequency: 1 issue(s) per year 78 POL Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska p-issn: ICV 5.57 Sectio D Medicina Publisher: Akademia Medyczna w Lublinie Frequency: 2 issue(s) per year 79 POL Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska p-issn: ICV 2.30 Sectio DD Medicina Veterinaria, Polish Frequency: 1 issue(s) per year 80 POL Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska p-issn: ICV 2.95 Sectio EEE Horticultura Frequency: 1 issue(s) per year 81 NIG Annals of African Medicine p-issn: ICV 4.73 Editor-In-Chief: Bello B Shehu Executive Editor: Emmanuel A Ameh Editorial Office Address: PO BOX 76, P. O. Box 76, Zaria, Nigeria WWW: Publisher: Usmanu Danfodiyo University Teaching Hospital, French Frequency: 1 issue(s) per year 82 POL Annals of Agricultural and Environmental Medicine p-issn: ICV Editor-In-Chief: Jolanta Szymańska Editorial Office Address: Jaczewskiego 2, P.O.Box 185, Lublin, Poland WWW: Publisher: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodzki Individual annual price: USD Institutional annual price: USD Frequency: 2 issue(s) per year IF POL Annals of Diagnostic Paediatric Pathology p-issn: ICV 4.28 Editor-In-Chief: Bogdan M. Woźniewicz Executive Editor: Bożena Orłowska Editorial Office Address: Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa, Poland Publisher: Springer Polska Sp. z o.o. Individual annual price: PLN Institutional annual price: PLN Frequency: 2 issue(s) per year Indexed Journals 21

Punktacja KBN CZASOPISMA POLSKIE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA. Ranking za rok 2000 Obowiązujący w roku 2001

Punktacja KBN CZASOPISMA POLSKIE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA. Ranking za rok 2000 Obowiązujący w roku 2001 Punktacja The Scientific Journals Ranking System U s t r z y c k a 1 1, 0 2-1 4 1 W a r s z a w a Ranking za rok 2000 Obowiązujący w roku 2001 CZASOPISMA POLSKIE KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA Autorzy rankingu:

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

2002 2003 2004 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1 Acta Agrobotanica 1 1 1 Acta

2002 2003 2004 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1 Acta Agrobotanica 1 1 1 Acta Tytuł czasopisma Punktacja KBN 2002 2003 2004 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 1 1 1 Acta Agrobotanica 1 1 1 Acta Agrophysica 0.5 0.5 - Acta

Bardziej szczegółowo

PUNKTACJA CZASOPISM POLSKICH W LATACH 2000-2005

PUNKTACJA CZASOPISM POLSKICH W LATACH 2000-2005 PUNKTACJA CZASOPISM POLSKICH W LATACH 2000-2005 PUNKTACJA TYTUŁ CZASOPISMA ISSN 2000/ 2002 2003 2004/ 2001 2005 Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 0065-0919 1 1 1 1 Acta Agraria et Silvestria Series

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Przegląd polskich i zagranicznych czasopism w anestezjologii i intensywnej terapii. Medical University of Silesia

Przegląd polskich i zagranicznych czasopism w anestezjologii i intensywnej terapii. Medical University of Silesia Przegląd polskich i zagranicznych czasopism w anestezjologii i intensywnej terapii Medical University of Silesia Cześć anestezja Wybrano 11 czasopism (ranking ISI w dziale anestezja liczy 28 czasopism)

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 0001 Wykreślona 2. 0002 Uniwersytet w 3 0003 Uniwersytet w Instytut

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Wydawnictwa / Scientific Board

Rada Naukowa Wydawnictwa / Scientific Board Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (AFKIT) jest serią wydawniczą wspieraną przez organizacje naukowe: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Komitet Geodezji PAN, Komisja Fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

TABELA 2. WYKAZ CZASOPISM POSIADAJĄCYCH W 2004 ROKU PUNKTACJĘ KBN

TABELA 2. WYKAZ CZASOPISM POSIADAJĄCYCH W 2004 ROKU PUNKTACJĘ KBN TABELA 2. WYKAZ CZASOPISM POSIADAJĄCYCH W 2004 ROKU PUNKTACJĘ KBN Tytuł ISSN Punkty Acta Agraria et Silvestria Series Agraria 0065-0919 1 Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica 0064-0935 1 Acta

Bardziej szczegółowo

Czasopisma polskie w wersji drukowanej, prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w 2014 roku

Czasopisma polskie w wersji drukowanej, prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w 2014 roku Czasopisma polskie w wersji drukowanej, prenumerowane przez Bibliotekę Medyczną w 2014 roku L.p. Tytuł 1. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2. Acta Angiologica 3. Acta Balneologica 4. Acta Biochimica

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych

Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych Dlaczego warto publikować? Kto to jest autor? Rodzaje prac naukowych Piotr Knapik Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu What can journals do for you? Make your career Make you influential Make you attractive

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju wczoraj

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Czasopisma polskie indeksowane w bazie PubMed (stan na marzec 2014)

Czasopisma polskie indeksowane w bazie PubMed (stan na marzec 2014) Czasopisma polskie indeksowane w bazie PubMed (stan na marzec 2014) L.p. Tytuł czasopisma Charakterystyka czasopisma 1. Acta Biochimica Polonica Polska Akademia Nauk. Komitet Biochemiczny.; Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA NAUKOWE POLSKIE

CZASOPISMA NAUKOWE POLSKIE l.p. Tytuł 1. Acta Angiologica 1234-950X 1 BG 2. Acta Balneologica 0005-4402 1 BG 3. Acta Biochimica Polonica 0001-527X 1 BG 4. Acta Haematologica Polonica 0001-5814 1 BG 5. Acta Neurobiologiae Experimentalis

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Centrum. Hotel Słoneczny Młyn Hotel InterContinental Hotel Novotel Poznań Centrum. Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel

Hotel Mercure Centrum. Hotel Słoneczny Młyn Hotel InterContinental Hotel Novotel Poznań Centrum. Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel kalendarium 2014 PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof. Alicja Chybicka Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Organizacja Kongresów, Zjazdów i Konferencji Medycznych

Kompleksowa Organizacja Kongresów, Zjazdów i Konferencji Medycznych www.symposion.pl Kompleksowa Organizacja Kongresów, Zjazdów i Konferencji Medycznych Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego CYKL KONFERENCJI 2010 Nowoczesna Pediatria Forum dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki 29-31 maja 2014 Zarząd Główny Prof. Piotr Małkowski

Bardziej szczegółowo

The list of periodicals indexed in AGRO-AGEN Database

The list of periodicals indexed in AGRO-AGEN Database The list of periodicals indexed in AGRO-AGEN Database L.P. TITLE ISSN 1 Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Technologia Alimentorum 0860-2859 2 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Program Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 265-270 2008 PROGRAM KONFERENCJI Poniedziałek (24 XI 2003 ) Część I. Ogólna/Uroczysta Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź Uniwersytet Łódzki godz. 9 00 Dr Ryszard

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Wroclaw Economic Review 23/1 (2017)

Ekonomia Wroclaw Economic Review 23/1 (2017) Acta Universitatis Wratislaviensis No 3754 23/1 (2017) Pod redakcją Katarzyny Szalonki Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Naukowa Tadeusz Bednarski Uniwersytet Wrocławski Walter Block Loyola University,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Chronologiczne

Kalendarium Chronologiczne 2012 Kalendarium Chronologiczne Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Konferencje, Zjazdy i Kongresy Ogólnopolskie Konferencje

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Komunikat nr 1 Witamy! SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają przyjemność

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Tytuły czasopism w bazie AGRO posiadające pełne teksty artykułów (Aktualizacja 2.09.2016) 0001-5296; e-issn 1898-0295; DOI: 10.

Tytuły czasopism w bazie AGRO posiadające pełne teksty artykułów (Aktualizacja 2.09.2016) 0001-5296; e-issn 1898-0295; DOI: 10. Tytuły czasopism w bazie AGRO posiadające pełne teksty artykułów (Aktualizacja 2.09.2016) 1. Acta Agrobotanica (Od t.58:2005 nr 1 ) ISSN 0065-0951; e-issn 2300-357X; DOI: 10.5586/aa 2. Acta Agrophysica

Bardziej szczegółowo

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą lp miasto ulica OŚRODEK OŚRODKI NOWE 1 Zabrze 3 Maja prof. Gumprecht Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Political Science Review

Political Science Review Nr 1/2009 kwartalnik Political Science Review Spis treœci Artyku³y PRZEGL D POLITOLOGICZNY NR 1/2009 by Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM 7 Karol B. JANOWSKI 25 Przemys³aw UKIEWICZ Stereotypy w polityce polskiej

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-12-30, 10:21:40 International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics p-issn: Prefix Numeru DOI: Czy czasopismo posiada

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce ODDZIAŁY: LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Rehabilitacji - AWF Warszawa ORGANIZUJĄ: XII JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce Polańczyk

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY XX MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć prewencyjnych w rolnictwie Injury-free accident events as a basis for preventive

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo