Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Ratusz obroniony! Wydaje siê, e specjalnoœci¹ B³onia staj¹ siê inscenizacje historycznych bitew. Ju mieliœmy okazjê ogl¹daæ niezwyk³e widowisko zaprezentowane podczas Dni B³onia. Teraz, z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci na b³oñskim rynku stoczono bitwê o Ratusz. Uroczystoœci obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ z okolicznoœciow¹ homili¹, odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Po hymnie zagranym przez orkiestrê dêt¹ okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz B³onia Zenon Reszka. Podkreœli³ w nim ogromne znaczenie wydarzeñ które mia³y miejsce 123 lata temu, wydarzeñ które zwróci³y Polsce tak upragnion¹ niepodleg³oœæ. Po przemówieniu Burmistrza pod Pomnikiem Hymnu Narodowego z³o one zosta³y wieñce i wi¹zanki kwiatów. Uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci uœwietni³o widowisko historyczne Na drodze ku wolnoœci w wykonaniu dru yny rycerskiej z Warszawy. Nacierajacym wojskom austriackim, silny odpór da³y p o l s k i e oddzia³y, nie dopuszczaj¹c do zajêcia przez nieprzyjació³ Ratusza. Huk karabinów i szczêk bia³ej broni rozlega³ siê po ca³ym rynku, dymy zaœ z wznieconego przez nieprzyjació³ po aru zasnu³y i tak pochmurne niebo. Barwny i niezwykle widowiskowy pokaz który bardzo spodoba³ siê mieszkañcom, by³ wielk¹ atrakcj¹ listopadowego œwiêta. Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy mieszkañcy poczêstowani zostali wojskow¹ grochówk¹, która tego dnia smakowa³a bardzo szczególnie. Marek Zdrzy³owski Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel Kierowca do piekarni - Grodzisk Maz. tel. 22/ ; US UGI DAM PRACÊ ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Zatrudniê ekspedientkê, Zalesie Górne, tel Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ Przyjmê brukarzy, tel Zatrudniê na dachy, tel Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Kierowca B+C, tel. 22/ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Œlusarzowi - spawaczowi, tel. 22/ Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Zatrudniê fryzjerkê, tel Szwalnia w Grodzisku Maz. zatrudni krawcowe - szwaczki, tel ; 22/ Potrzebna pani do magla, ruchomy dogodny czas pracy - okolice Piaseczna, tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Restauracja Burger King Al.Krakowska w Warszawie zatrudni pracowników. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mo liwoœæ rozwoju i awansu. Oczekujemy: zaanga owania i pozytywnego myœlenia. Osoby w ka dym wieku mile widziane. Tel.: ; mail: Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Hydraulika, tel Elektryka, tel Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Bloczki, pustaki - Otrêbusy, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Owczarki niemieckie, tel Dachówka od zaraz, tel Sprzedam ³ó ko rehabilitacyjne nowe na gwarancji, elektryczne, dwufunkcyjne, z materacem przeciwodle ynowym, tel. grzecznoœciowy 0-46/ Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel Oddam za darmo 20 worków (70l.) keramzytu. Odbiór w³asny z okolic Piaseczna. Tel Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy s¹dowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel Hydraulika, remonty kompleksowo, tel Docieplanie poddaszy, p³yty K-G, malowanie, g³adzie, glazura - solidnie, tel Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Elektryk, tel Remonty, gipsowanie, malowanie, panele, tel Œcinanie drzew, tel Ochrona emerytów, rencistów i m³odych, tel. 22/ Przyjmê KPiR, tel SPRZEDAM Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Kosiarki, KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Poszukujê domku wolnostoj¹cego w okolicy Grodziska, tel Osobowe w ka dym stanie, 24 h., tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Lokal do wynajêcia, 140 m2 w centrum Piaseczna, tel. 22/ ; Do wynajêcia mieszkanie 32 m2 z kuchni¹ i ³azienk¹, 5 km od az, tel. 22/ NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Angielski - dzieci, doroœli - profesjonalnie, doœwiadczenie, doje d am, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/

3 3 Reklama w przedsiębiorstwie - czy warto zainwestować? Czym jest reklama, ka dy z nas wie intuicyjnie. Dla celów artyku³u definicje reklamy mo na pomin¹æ. Skupmy siê na formie oraz na praktycznych mo liwoœciach oceny efektywnoœci poszczególnych noœników, z punktu widzenia ma³ego przedsiêbiorcy. Czy dla nas, ma³ych przedsiêbiorców reklama jest potrzebna? Jeœli tak, to jaka? Mo liwoœci jest przecie bardzo wiele - og³oszenia w gazetach, ksi¹ ki telefoniczne, mo e plandeki na p³ocie lub bilbordy przy arteriach komunikacyjnych? Ju jad¹c do biura czy to autobusem, czy samochodem jesteœmy poddawani delikatnej, aczkolwiek sugestywnej manipulacji producentów wszelkich marek. Stoj¹c na czerwonym œwietle obserwujemy okolice i nawet nie zwa aj¹c na bannery nasz umys³ podœwiadomie rejestruje wizualizacjê reklamy i zapisuje j¹ w naszej podœwiadomoœci, co nastêpnie wp³ywa na nasz konsumencki gust (dzia³a tutaj percepcja podprogowa, czyli nieœwiadome zapisywanie i postrzeganie informacji przez nasz mózg i utrwalanie jej w naszej podœwiadomoœci). Na pytanie czy reklama jest potrzebna, jesteœmy w stanie odpowiedzieæ Prawie zawsze. Nawet jeœli sprzedawany produkt/us³uga jest rewelacyjnej, bezkonkurencyjnej jakoœci, zawsze mo emy wyobraziæ sobie sytuacjê, kiedy produkt/us³uga konkurencyjna, o znacznie gorszych parametrach sprzedaje siê znacznie lepiej tylko dlatego, e jest lepiej zareklamowana. Zasadniczym problemem jest wiêc to, jak¹ formê reklamy zastosowaæ w konkretnej sytuacji. Reklama przybiera ró n¹ postaæ - od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej g³ównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rze- telnej informacji merytorycznej o przedmiocie, co czêsto przypisuje siê reklamie telewizyjnej. Czasami reklama wystêpuje w formie ukrytej - np. firmy organizuj¹ prezentacje w³asnych technologii czy te pisz¹ artyku³y do prasy specjalistycznej. W niektórych bran ach reklama jest zabroniona (na przyk³ad us³ug kancelarii notarialnych), co nie oznacza e nie wystêpuje w praktyce. Zdecydowana wiêkszoœæ reklam charakteryzuje siê celami komercyjnymi. Mo na jednak wyró niæ równie reklamê spo³eczn¹ oraz reklamê polityczn¹. Naszych czytelników interesuj¹ jednak proste formy reklamy, których kalejdoskop jest otwarty i zale y wy- ³¹cznie od inwencji i zasobnoœci portfela reklamodawcy. Prawdopodobnie wiêkszoœæ mikro i równie du a czêœæ ma³ych przedsiêbiorców stwierdzi, i koszt reklamy ma znaczenie decyduj¹ce. W takim przypadku mamy do wyboru formy reklamy, które wymagaj¹ jedynie poœwiêcenia czasu, na przyk³ad umieszczenie og³oszeñ w ró nych bran owych i spo³ecznych portalach i forach internetowych. Og³oszenia te jeœli maj¹ byæ za darmo, najczêœciej przybieraj¹ ukryt¹ postaæ, na przyk³ad zachwalania produktu/us³ugi ze wskazaniem konkretnej firmy podczas internetowego dialogu. Równie w niektórych gazetach mo na bez problemu umieœciæ og³oszenie (zazwyczaj ka dorazowy nak³ad wymaga ponawiania zlecenia na og³oszenie). Kolejne mo liwoœci daj¹ te formy reklamy, które wyma- gaj¹ jedynie pewnych nak³adów na zasadzie jednorazowego zainwestowania. Mo e to byæ oznaczenie przedsiêbiorcy i produktu poprzez bilbord lub banner na terenie (np. p³ocie) w³asnej posesji, stworzenie witryny internetowej lub jej czêœci przeznaczonej dla reklamowanego produktu/us³ugi. Wreszcie ostatnia forma (z punktu widzenia kosztów) wymagaj¹ca sta³ego zaanga owania finansowego - na przyk³ad zlecanie p³atnych og³oszeñ w gazetach, ksi¹ kach telefonicznych, umieszczanie odp³atnych bannerów reklamowych na portalach i forach internetowych, rozpowszechnianie ulotek reklamowych, kampanie reklamowe oparte na bilbordach, kampanie medialne. Niemniej istotnym aspektem, obok kosztu jest skutecznoœæ reklamy. Niew¹tpliwie reklama jest skuteczna, jeœli trafia do odbiorców bêd¹cych w naszym zainteresowaniu jako potencjalni klienci. Nie musimy wiêc rozg³aszaæ wszem i wobec o naszym wyspecjalizowanym produkcie lub us³udze, jeœli tak naprawdê mo e byæ on w zainteresowaniu jedynie w¹skiego grona specjalistów (na przyk³ad oprogramowanie dla architektów). W takim przypadku znacznie skuteczniejsze mo e okazaæ siê umie- Jabłuszka w szkole Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Piasecznie wzbogaci³ siê o pracowniê komputerow¹ MacIntosh. Oficjalne otwarcie pracowni nast¹pi³o 8 listopada. Nowa pracownia przekazana zosta³a do szko³y w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Pracownie komputerowe dla szkó³ wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny. I Liceum Profilowane Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej jest jedn¹ z placówek, która wybra³a w ramach projektu platformê MacIntosh. Klasy liceum profilowanego i technikum informatycznego maj¹ w swoim programie nauczania stosowanie technik graficznych i multimedialnych. Uczniowie ucz¹ siê u ywaæ programów do grafiki, obrazu wideo i dÿwiêku. Macintoshe s¹ wykorzystywane do tych celów przez profesjonalistów. Dlatego szko³a uzna³a, e uczniowie powinni poznaæ pracê na tych komputerach. Gdy przystêpowano do programu Pracownie komputerowe dla szkó³ wybór pad³ na platformê MacIntosh. Wraz z pracowni¹ szko³a otrzyma³a imaki do centrum multimedialnego. W znajduj¹cym siê obok biblioteki centrum dostêpne s¹ dla uczniów tak e drukarka laserowa oraz skaner. Szko³a otrzyma³a równie laptopa z wideo projektorem, który s³u y jako mobilne stanowisko dydaktyczne. Zajêcia prowadzone w nowej pracowni dotycz¹ technologii informatycznej, a tak e przedmiotów zwi¹zanych szczenie reklamy w czasopiœmie bran owym lub na dedykowanym portalu internetowym. Równie jeœli produkujemy pieczêcie, znacznie skuteczniejsz¹ form¹ reklamy jest rozdawanie ulotek pod Urzêdem Statystycznym, który odwiedza wielu przedsiêbiorców, ni umieszczanie bannera reklamowego przy ruchliwej ulicy. Poniewa mikro i œredni przedsiêbiorcy czêsto strategie reklamowe opracowuj¹ i realizuj¹ samodzielnie, zwracamy uwagê, i niezwykle istotnym jest aby realizowane dzia³ania przy wykorzystaniu ró nych noœników i form by³y spójne. Inaczej - dobrze jest aby na stronie internetowej, bannerach reklamowych i rozdawanych ulotkach forma graficzna by³a taka sama lub podobna. Przed realizacj¹ ca³oœci dzia³añ reklamowych winniœmy okreœliæ odbiorcê, ustaliæ formê i treœæ przekazu a nastêpnie konsekwentnie realizowaæ zaplanowane dzia³ania dokonuj¹c jedynie ewentualnych drobnych korekt. Treœæ reklamy winna byæ czytelna, kontakt ³atwy do odnotowania, wskazane jest umieszczenie logo firmy. Nie wolno równie zapominaæ o tym, e upubliczniaj¹c okreœlon¹ treœæ, przyjmujemy na siebie odpowiedzialnoœæ. Podejmuj¹c decyzjê o wyborze formy reklamy oczywiœcie nale y kierowaæ siê zarówno jej kosztem jak i oczekiwan¹ i mo liw¹ do osi¹- gniêcia skutecznoœci¹. Czasami warto ponieœæ koszt kilkuset z³otych w zamian reklamuj¹c swoje us³ugi w gazecie o zasiêgu regionalnym i trafiaj¹c do potencjalnych klientów z terenu gdzie sprzeda jest realizowana. Obejmowanie w takim przypadku reklam¹ obszaru wiêkszego ni obszar naszej dzia- ³alnoœci jest strat¹ pieniêdzy. Skutecznoœæ reklamy jest pojêciem mierzalnym, niestety w wiêkszoœci przypadków mo liwoœæ zmierzenia skutecznoœci poszczególnych noœników wystêpuje dopiero po podjêciu dzia³añ reklamowych. Najprostszym praktycznym sposobem na ocenê efektywnoœci poszczególnych alternatywnych dzia³añ reklamowych jest rozpytanie potencjalnego klienta na temat Ÿród³a informacji o naszym przedsiêbiorstwie lub produkcie. Odpowiednio rejestruj¹c odpowiedzi, po pewnym czasie pozyskamy wiedzê na temat najskuteczniejszej formy reklamy w przypadku naszego przedsiêbiorstwa i produktu. Nie bez powodu nak³ady na reklamê okreœlono w tytule mianem inwestycji a nie wydatku. Prawid³owo bowiem dobrane dzia- ³ania reklamowe z pewnoœci¹ zaprocentuj¹, a kto siê nie zareklamuje, ten umiera (gospodarczo) w samotnoœci. Ma³gorzata Witak Jaros³aw Wiœniewski z grafik¹ i multimediami, wyszukiwaniem informacji i poznawaniem systemu operacyjnego Mac OS. Pracownia wyposa ona zosta³a w oprogramowanie. Doskonale spisuje siê program do prezentacji Keynote. Pakiet ilife pozwala realizowaæ zadania zwi¹zane z obróbk¹ muzyki fotografii i filmu, iweb umo liwia szybkie i profesjonalne tworzenie stron www. W przysz³oœci szko³a chcia³aby doposa yæ pracownie w profesjonalne oprogramowanie graficzne: Adobe Photoshop, Ilustrator, a tak e Final Cut Studio. W otwarciu pracowni wziêli udzia³ goœcie: -Janusz Krupa, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Procesów Edukacyjnych w MEN, -Romuald Zieliñski - Naczelnik w Departamencie Informatyzacji Procesów Edukacyjnych MEN, -przedstawiciele firmy Apple: Pascal Cagni prezydent firmy Apple Europe, Brendan Sherry, Wojciech WoŸniak, Ma³gorzata Chareziñska Sad sp. z o.o., Janusz Borodzinski Sad sp. z o.o., -przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty: kurator Jerzy Jon, przedstawiciele Zespo³u Edukacji Informatycznej z pani¹ Barbar¹ S³omczyñsk¹, -S³awomir Stoczyñski, cz³onek zarz¹du Powiatu Piaseczyñskiego, -Kazimierz Makowski reprezentuj¹cy przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu. Po symbolicznym przeciêciu wstêgi w nowej pracowni przez honorowego goœcia - prezydenta firmy Apple Pascala Jagni, uczniowie zaprezentowali swoje prace wykonane na komputerach MacIntosh.

4 4 Hanna Lekszycka w Galerii A W Galerii A Miejskiego Oœrodka Kultury w Podkowie Leœnej przentowane jest malarstwo Hanny Lekszyckiej. Lekszycka to m³oda ale obiecuj¹ca malarka. W obszarze jej zainteresowañ znajduje siê przede wszystkim pejza i cz³owiek. Œmia³o poczyna sobie z kolorem, dba o kompozycjê, dobrze czuje œwiat³o, co sprawia, e nawet w czêsto podejmowanej tematyce obrazów, znajduje coœ nowego, coœ intryguj¹cego, i stara siê temu nadaæ swój indywidualny wyraz. Hanna Lekszycka urodzi³a siê w Warszawie, jednak od urodzenia mieszka w Podkowie Leœnej. Jest studentk¹ Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Oprócz malarstwa zajmuje siê równie rysunkiem, grafik¹ warsztatow¹, fotografi¹ oraz projektowaniem graficznym. Bra³a udzia³ w kilku wystawach zbiorowych w Grodzisku Maz., oraz Warszawie.

5 Salon Jesienny - art 5 W Konstanciñskim Domu Kultury w dniach od do mo na ogl¹daæ wystawê Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych Triada. W tym roku pod has³em Salon Jesienny - art zosta³y przedstawione prace powsta³e w ci¹gu ostatniego roku, miêdzy innymi na plenerze w Górach Sto³owych, indywidualnych wyjazdach i w zaciszu pracowni. Wystawa jest bardzo ró norodna i ciekawa zarówno pod wzglêdem technik artystycznych jak i tematyki. Obejmuje malarstwo, rzeÿbê, rysunek i fotografiê. Mamy tu do czynienia z prawdziwym prze³omem w twórczoœci wielu plastyków. Artyœci udowodnili, e nie nale y pochopnie przyporz¹dkowywaæ nikogo do okreœlonego stylu czy techniki. Twórcom nie brakuje ani chêci w poszukiwaniu nowych inspiracji ani odwagi w eksperymentowaniu z nowym tworzywem i tematem. Autorami prac, które mo na podziwiaæ do koñca grudnia s¹: Zofia Hejke, Katarzyna ó³tek, Stanis³aw Kurek, Julita Rajkowska, Teodora Kurek, Joanna Sêkowska-Rutka, Leokadia Nasta³y, Artur W¹sowski, Monika Paw³owska, Wies³awa Nasta³y-P³askociñska, Tomasz Myœluk, Emilia Czy -Kêdzierska, Marlena W¹sowska, Marek ukasik, Gabriela Przytu³a, Wies³aw Stefan Grendus, Henryk Piotr Herec oraz goœcinnie z rysunkiem satyrycznym -Faustyna Fauni. Zapraszamy od pn-pt.w godz , wstêp wolny KDK Krzyż Zasługi dla Burmistrza W ubieg³ym tygodniu w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim odby³a siê uroczystoœæ nadania odznaczeñ pañstwowych osobom, których postawy i dzia³ania przynios³y korzyœci Polsce i jej spo³eczeñstwu. wany jest osobom, które wykaza³y siê czynami przekraczaj¹cymi zwyk³y zakres ich obowi¹zków, nios¹cymi jednoczeœnie znaczn¹ korzyœæ pañstwu lub obywatelom. Jak podaje strona internetowa Prezydenta RP, odznaczenie to nadaje siê równie za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków zawodowych, ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, charytatywn¹ oraz niesienie pomocy. Święta pełne niespodzianek dzięki kredytom GE Money Banku szybka gotówka bez zaświadczeń o zarobkach kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, AutoOkazja karty kredytowe Usługi spoza oferty GE Money Banku dostępne u Partnera: ubezpieczenie OC komunikacyjne i OC w życiu prywatnym, Bezpieczne Opłaty OFE Otwarty Fundusz Emerytalny ING NATIONALE NEDERLANDEN POLSKA punkt kasowy Placówka Partnerska GE Money Banku zaprasza: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19, tel. (022) , (022) W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 wyró nieñ wrêczy³ wicewojewoda mazowiecki Cezary Pomarañski. Odznaczono m. in. osoby zas³u one dla niepodleg³oœci Polski, prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ na rzecz przemian demokratycznych, maj¹ce osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoœci spo³ecznej. W tym zaszczytnym gronie znalaz³a siê burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, której wrêczono Srebrny Krzy Zas³ugi. Wyró nienia odebra³y ponadto takie osobistoœci jak: Witys³aw Wiktor Dys-Kulerski - wspó³pracownik KOR, cz³onek NSZZ Solidarnoœæ, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u; ojciec Stefan Miecznikowski - odznaczony poœmiertnie kapelan ³ódzkiej Solidarnoœci, czy te Stanis³aw Malinowski - uczestnik obrony Lwowa w 1918, wojny polsko - bolszewickiej 1920 r., o³nierz Armii Krajowej. Uhonorowano tak e wybitnego podró nika - Jacka Pa³kiewicza. Srebrny Krzy Zas³ugi przyzna- To ju drugie wyró nienie, jakie w ostatnim czasie odebra³a burmistrz Tarczyna. Kilka tygodni temu Kapitu³a Medalu Mazowieckiej Niezapominajki postanowi³a przyznaæ Barbarze Galicz Medal Mazowieckiej Niezapominajki za osi¹gniêcia w pracy na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. Nagrodê wrêczono podczas IX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

6 6 Dla Was, dla Nas, dla Rain Mana W dniu 13 listopada b.r. w Zespole Szkó³ w azach na terenie Gminy Lesznowola odby³o siê niezwyk³e spotkanie - Debata Samorz¹dowa pod has³em Partnerstwo - dla Was, dla Nas, dla Rain Mana. Debata by³a okazj¹ do zaprezentowania doœwiadczeñ z zakresu wspó³pracy w ramach partnerstwa trzech sektorów: publicznego, organizacji pozarz¹dowych i biznesu, w wyniku którego powsta³o pierwsze w Polsce wzorcowe, ponadstandardowe, i replikowalne przedsiêbiorstwo spo³eczne w Wilczej Górze, zatrudniaj¹ce doros³e osoby z dysfunkcj¹ autyzmu. Podczas debaty przedstawiciele samorz¹du Gminy Lesznowola zaprezentowali wspóln¹ drogê w partnerstwie, konstruktywne cele, dobre praktyki i osi¹gniêcia oraz zachêcali do upowszechnienia nowatorskiego modelu i przeniesienia podobnych rozwi¹zañ do innych spo³ecznoœci. Wypracowany przez Partnerstwo model dzia³ania przedsiêbiorstwa mo na zastosowaæ równie dla innych grup dyskryminowanych na rynku pracy, dotkniêtych wykluczeniem lub samowykluczeniem spo³ecznym. Projekt Partnerstwo dla Rain Mana zosta³ zrealizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jest wysoko oceniany - nominowany do Europejskiej Nagrody Przedsiêbiorczoœci dla Gminy Lesznowola. Z pewnoœci¹ inicjatywa budowy przedsiêbiorstwa spo³ecznego w Wilczej Górze jest dobrym przyk³adem zawi¹zywania partnerstw lokalnych oraz dzia³añ w obszarze ekonomii i integracji spo³ecznej. W debacie wziê³o udzia³ ponad 150 osób z ca³ej Polski: przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz samorz¹dowcy m.in. z Gdyni, Gdañska, Przemyœla, Zielonej Góry, Skar yska Kamiennej, Lublina, Kalisza, Radomia, Bielsko Bia³ej, Kielc i Opola. Samorz¹dowe spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili parlamentarzyœci: Janina Feliñska - Senator RP z Ciechanowa, Andrzej Smirnow - Pose³ na Sejm RP, Janusz Piechociñski - Pose³ na Sejm RP. Zaproszenie na Debatê Samorz¹dow¹ przyjê³o równie wielu prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli biznesu i osób zaanga owanych w ekonomiê spo- ³eczn¹ lokalnych spo³ecznoœci. Gminê Lesznowola reprezentowali: Wójt Gminy - Maria Jolanta, z-ca Wójta - Marek, Sekretarz - Mariola Uczkiewicz - Kamczyk, Skarbnik - El bieta Ob³uska, Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Lucyna O³ów, Koordynator Projektu Equal Gminy Lesznowola - Ma³gorzata Wiœniakowska, oraz Hanna Kosik - Przewodnicz¹ca Rady Gminy wraz z Radnymi Gminy. Zaproszonych Goœci przywita³a Wójt Gminy Lesznowola - Maria Jolanta Batycka - W¹sik. Wprowadzi³a goœci w temat budowania partnerstw lokalnych, przekaza³a wiedzê, spostrze enia i zdobyte doœwiadczenia Gminy Lesznowola w projekcie EQUAL. Podczas debaty poruszone zosta³y ró ne aspekty dotycz¹ce aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, roli samorz¹du oraz problemów z jakimi borykaj¹ siê organizacje po ytku publicznego. Debata Samorz¹dowa w Gminie Lesznowola wzbudzi³a du e zainteresowanie, wywo³a³a szereg ciekawych pytañ i zwróci³a uwagê wielu samorz¹dów z terenu Polski, chc¹cych skorzystaæ z doœwiadczeñ Gminy Lesznowola. Debata z pewnoœci¹ by³a Ÿród³em inspiracji do zawi¹zywania kolejnych koalicji na rzecz budowania partnerstw w zakresie polityki spo³ecznej. Nale y bowiem pamiêtaæ, e rozwój gospodarczy ka dej gminy, powiatu, czy województwa nie jest mo liwy bez inwestowania w politykê spo³eczn¹. Uczestnicy debaty byli nie tylko pod wra eniem jej merytorycznej strony, ale byli równie pod wielkim wra eniem obiektu Zespo³u Szkó³ w azach i serdecznego przyjêcia w Gminie Lesznowola. Organizatorami tego niezwyk³ego spotkania by³y: Gmina Lesznowola - partner nr 1 w projekcie oraz Fundacja Synapsis. Ma³gorzata Wiœniakowska Kącik poetycki Aneta Nalborczyk-Wie bicka - absolwentka Wydzia³u Bilogii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 r. wyda³a tomik wierszy Id¹c piszê siebie, rok póÿniej arkusz poetycki Milczenie w klubie poetyckim dzia³aj¹cym przy warszawskiej Stodole. Jej drug¹ pasj¹ jest malastwo. ptaki w tym pokoju cisza drapie nas po plecach patrz¹ okna wciœniête w w¹skie ramy schodzimy powoli. coraz ni ej rysujemy strza³ki na wszystkich zakrêtach w zag³êbieniach siedz¹ ma³e ptaki odwracaj¹ g³owy przy ka dym ruchu jeszcze tylko kilka kroków i stado odleci na po³udnie Sukces zawodniczki z Leszna W dniach paÿdziernika 2007r. odby³y siê w odzi Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan rozgrywane we wszystkich grupach wiekowych - od dzieci po seniorów. Wzie³o w nich udzia³ ok zawodników. Oprócz ekip zawsze obecnych na tego typu zawodach, jak np. USA, Kanada, Bia³oruœ czy Zuzia Reklewska z dum¹ prezntuje zdobyte trofea. zdjêcie w tej studni nie ma ju wody tylko klekot pierwszych b³yskawic narasta galop chmur od strony lasu po œcianie domu wspinam siê wy ej dotykam twojego cienia. tynk roœnie w ustach i nie mogê prze³kn¹æ mam tylko jedno stare zdjêcie w sepii suknia wizytowa mocno œci¹gniêta moja babcia obok. ma³a dziewczynka miejsce na cmentarzu odsprzedano nie mogê znaleÿæ. po policzku chodzi mokra pszczo³a w górê i w dó³ Rumunia, po raz pierwszy swoje dru yny zg³osi³y takie kraje jak np. Iran. Po dwóch dziesiêciodniowych wakacyjnych zgrupowaniach treningowych, trener kadry narodowej Karate Fudokan - Shihan Maciej Grubski 6 dan og³osi³ sk³ad reprezentacji na Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan Wœród zawodników, którzy mieli zaszczyt wyst¹piæ w Polskich barwach narodowych by³y tak e dwie dziewczynki z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznie: Zuzanna Reklewska z kl. IIIa i Martyna Rogoœ z kl. Vb. Z uwagi na bardzo liczny udzia³ sportowców z ca³ego œwiata, konkurencje by³y rozgrywane jednoczeœnie na szeœciu matach. Polska zdoby³a ³¹cznie 32 medale i zajê³a pod tym wzglêdem 3 miejsce po reprezentacjach Rumunii i Rosji. Pierwszym medalem dla Polski na tych Mistrzostwach, by³ br¹zowy medal w Kata Dru ynowym Dziewcz¹t w kategorii dzieci, zdobyty przez dru ynê: Zuzanna Reklewska (Leszno), Katarzyna Mróz (Poddêbice) i Jagienka Wójcik (Brodnica). Konkurencja ta polega na jednoczesnym wykonywaniu na macie wybranego Kata przez trzy zawodniczki ustawione w trójk¹cie. Oceniana jest zarówno technika, si³a i tempo Kata ka dej z zawodniczek, jak równie to, czy zosta³o ono wykonane synchronicznie przez ca³¹ trójkê. Przez wielu sêdziów konkurencja ta uznawana jest za najtrudniejsz¹ ze wszystkich konkurencji Karate. Bior¹c pod uwagê, e by³ to pierwszy start zawodniczek z Leszna w barwach narodowych, i pierwszy na zawodach tak du ej rangi, trzeba przyznaæ, e obie wykaza³y ogromny hart ducha i wolê walki. Mamy nadziejê, e doœwiadczenia zdobyte na Mistrzostwach Œwiata pomog¹ im w sukcesach na kolejnych zawodach - ju w przysz³ym roku Mistrzostwa Europy w Berlinie. Nadarzyñski Oœrodek Kultury zaprasza na: URODZINY ASTRID LINDGREN 25 listopada 2007r.(niedziela), godzina Serdecznie zapraszamy dzieci i doros³ych na imprezê zorganizowan¹ z okazji stulecia urodzin pisarki. W programie: - spotkanie z Ew¹ Z³otowsk¹ - rozstrzygniêcie konkursu plastycznego W prezencie dla Astrid Lindgren - warsztaty ilustratorskie - poczêstunek - NIESPODZIANKA! Mile widziane bêd¹ osoby przebrane za postacie z ksi¹ ek Astrid Lindgren. Siedziba NOK przy Placu Poniatowskiego 42 Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne zaprasza na XIII Aukcjê Dzie³ Sztuki która odbêdzie siê w niedzielê 2 grudnia 2007 r. o godz. 17:00 w budynku Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 przy ulicy 3 Maja 33 w Grodzisku Mazowieckim Prace mo na ogl¹daæ w sobotê 1 grudnia w godzinach 12:00-17:00 oraz w dniu Aukcji w godzinach 12:00-17:00. Dochód z Aukcji jest przeznaczony w ca³oœci na potrzeby Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 w Grodzisku Mazowieckim. Od lat wspó³pracujemy z profesjonalnymi artystami z Mazowsza. Wielu twórców mo e pochwaliæ siê du ym dorobkiem artystycznym, uznaniem w œwiecie sztuki oraz licznymi wystawami w kraju i za granic¹. Ich prace znajduj¹ siê w galeriach i zbiorach prywatnych. Autorami prac wystawianych na tegorocznej aukcji s¹ m.in.: Pawe³ Cabanowski, Ewa Strzy ewska, Andrzej Skarzyñski, Daria Siwiak, Joanna Kossuth-Ostapowicz, Barbara Hezler, Elzbieta Kwiatkowska, Witali Szyszki i wielu innych. Na wystawie oprócz malarstwa prezentowana bêdzie równie grafika, rzeÿba, bi uteria, tkanina artystyczna, wyroby koronczarskie, rêcznie malowane bombki oraz chustki jedwabne. Poza aukcj¹ prezentowane bêd¹ równie prace naszych uczniów w k¹ciku prac dzieciêcych. Serdecznie zapraszamy! Grodziskie Stowarzyszenie Rodzina Abstynenckich Familia zaprasza: na Wieczorek karaoke, który odbêdzie siê 24 listopada 2007 r. o godz w Klubie Abstynenta (klub Opty ) ul. Kiliñskiego 8 w Grodzisku Mazowieckim. w dniu 1 grudnia 2007 r. o godz do Klubu Abstynenta ul. Kiliñskiego 8 na wieczorek z wierszem i piosenk¹...a czas p³ynie, jesieñ ju tu, tu... Gra yna, Hania, Kalina w swojej twórczoœci oraz Rafa³ w piosenkach tych, którzy odeszli (M. Grechuty, B. Okud awy, J. Kaczmarskiego i innych). Wstêp wolny!!! Serdecznie zapraszamy Bezp³atne konsultacje onkologiczne Pod numerem telefonu /07 Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. przyjmuje zapisy na badanie i ocenê medyczn¹ - przez specjalistê, lekarza onkologa -wszelkich zmian skórnych budz¹cych Pañstwa niepokój. Aby wzi¹æ udzia³ w tych badaniach nie jest potrzebne skierowanie do Poradni Onkologicznej.