Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Ratusz obroniony! Wydaje siê, e specjalnoœci¹ B³onia staj¹ siê inscenizacje historycznych bitew. Ju mieliœmy okazjê ogl¹daæ niezwyk³e widowisko zaprezentowane podczas Dni B³onia. Teraz, z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci na b³oñskim rynku stoczono bitwê o Ratusz. Uroczystoœci obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ z okolicznoœciow¹ homili¹, odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Po hymnie zagranym przez orkiestrê dêt¹ okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz B³onia Zenon Reszka. Podkreœli³ w nim ogromne znaczenie wydarzeñ które mia³y miejsce 123 lata temu, wydarzeñ które zwróci³y Polsce tak upragnion¹ niepodleg³oœæ. Po przemówieniu Burmistrza pod Pomnikiem Hymnu Narodowego z³o one zosta³y wieñce i wi¹zanki kwiatów. Uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci uœwietni³o widowisko historyczne Na drodze ku wolnoœci w wykonaniu dru yny rycerskiej z Warszawy. Nacierajacym wojskom austriackim, silny odpór da³y p o l s k i e oddzia³y, nie dopuszczaj¹c do zajêcia przez nieprzyjació³ Ratusza. Huk karabinów i szczêk bia³ej broni rozlega³ siê po ca³ym rynku, dymy zaœ z wznieconego przez nieprzyjació³ po aru zasnu³y i tak pochmurne niebo. Barwny i niezwykle widowiskowy pokaz który bardzo spodoba³ siê mieszkañcom, by³ wielk¹ atrakcj¹ listopadowego œwiêta. Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy mieszkañcy poczêstowani zostali wojskow¹ grochówk¹, która tego dnia smakowa³a bardzo szczególnie. Marek Zdrzy³owski Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel Kierowca do piekarni - Grodzisk Maz. tel. 22/ ; US UGI DAM PRACÊ ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Zatrudniê ekspedientkê, Zalesie Górne, tel Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ Przyjmê brukarzy, tel Zatrudniê na dachy, tel Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Kierowca B+C, tel. 22/ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Œlusarzowi - spawaczowi, tel. 22/ Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Zatrudniê fryzjerkê, tel Szwalnia w Grodzisku Maz. zatrudni krawcowe - szwaczki, tel ; 22/ Potrzebna pani do magla, ruchomy dogodny czas pracy - okolice Piaseczna, tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Restauracja Burger King Al.Krakowska w Warszawie zatrudni pracowników. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mo liwoœæ rozwoju i awansu. Oczekujemy: zaanga owania i pozytywnego myœlenia. Osoby w ka dym wieku mile widziane. Tel.: ; mail: Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Hydraulika, tel Elektryka, tel Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Bloczki, pustaki - Otrêbusy, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Owczarki niemieckie, tel Dachówka od zaraz, tel Sprzedam ³ó ko rehabilitacyjne nowe na gwarancji, elektryczne, dwufunkcyjne, z materacem przeciwodle ynowym, tel. grzecznoœciowy 0-46/ Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel Oddam za darmo 20 worków (70l.) keramzytu. Odbiór w³asny z okolic Piaseczna. Tel Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy s¹dowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel Hydraulika, remonty kompleksowo, tel Docieplanie poddaszy, p³yty K-G, malowanie, g³adzie, glazura - solidnie, tel Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Elektryk, tel Remonty, gipsowanie, malowanie, panele, tel Œcinanie drzew, tel Ochrona emerytów, rencistów i m³odych, tel. 22/ Przyjmê KPiR, tel SPRZEDAM Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Kosiarki, KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Poszukujê domku wolnostoj¹cego w okolicy Grodziska, tel Osobowe w ka dym stanie, 24 h., tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Lokal do wynajêcia, 140 m2 w centrum Piaseczna, tel. 22/ ; Do wynajêcia mieszkanie 32 m2 z kuchni¹ i ³azienk¹, 5 km od az, tel. 22/ NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Angielski - dzieci, doroœli - profesjonalnie, doœwiadczenie, doje d am, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/

3 3 Reklama w przedsiębiorstwie - czy warto zainwestować? Czym jest reklama, ka dy z nas wie intuicyjnie. Dla celów artyku³u definicje reklamy mo na pomin¹æ. Skupmy siê na formie oraz na praktycznych mo liwoœciach oceny efektywnoœci poszczególnych noœników, z punktu widzenia ma³ego przedsiêbiorcy. Czy dla nas, ma³ych przedsiêbiorców reklama jest potrzebna? Jeœli tak, to jaka? Mo liwoœci jest przecie bardzo wiele - og³oszenia w gazetach, ksi¹ ki telefoniczne, mo e plandeki na p³ocie lub bilbordy przy arteriach komunikacyjnych? Ju jad¹c do biura czy to autobusem, czy samochodem jesteœmy poddawani delikatnej, aczkolwiek sugestywnej manipulacji producentów wszelkich marek. Stoj¹c na czerwonym œwietle obserwujemy okolice i nawet nie zwa aj¹c na bannery nasz umys³ podœwiadomie rejestruje wizualizacjê reklamy i zapisuje j¹ w naszej podœwiadomoœci, co nastêpnie wp³ywa na nasz konsumencki gust (dzia³a tutaj percepcja podprogowa, czyli nieœwiadome zapisywanie i postrzeganie informacji przez nasz mózg i utrwalanie jej w naszej podœwiadomoœci). Na pytanie czy reklama jest potrzebna, jesteœmy w stanie odpowiedzieæ Prawie zawsze. Nawet jeœli sprzedawany produkt/us³uga jest rewelacyjnej, bezkonkurencyjnej jakoœci, zawsze mo emy wyobraziæ sobie sytuacjê, kiedy produkt/us³uga konkurencyjna, o znacznie gorszych parametrach sprzedaje siê znacznie lepiej tylko dlatego, e jest lepiej zareklamowana. Zasadniczym problemem jest wiêc to, jak¹ formê reklamy zastosowaæ w konkretnej sytuacji. Reklama przybiera ró n¹ postaæ - od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej g³ównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rze- telnej informacji merytorycznej o przedmiocie, co czêsto przypisuje siê reklamie telewizyjnej. Czasami reklama wystêpuje w formie ukrytej - np. firmy organizuj¹ prezentacje w³asnych technologii czy te pisz¹ artyku³y do prasy specjalistycznej. W niektórych bran ach reklama jest zabroniona (na przyk³ad us³ug kancelarii notarialnych), co nie oznacza e nie wystêpuje w praktyce. Zdecydowana wiêkszoœæ reklam charakteryzuje siê celami komercyjnymi. Mo na jednak wyró niæ równie reklamê spo³eczn¹ oraz reklamê polityczn¹. Naszych czytelników interesuj¹ jednak proste formy reklamy, których kalejdoskop jest otwarty i zale y wy- ³¹cznie od inwencji i zasobnoœci portfela reklamodawcy. Prawdopodobnie wiêkszoœæ mikro i równie du a czêœæ ma³ych przedsiêbiorców stwierdzi, i koszt reklamy ma znaczenie decyduj¹ce. W takim przypadku mamy do wyboru formy reklamy, które wymagaj¹ jedynie poœwiêcenia czasu, na przyk³ad umieszczenie og³oszeñ w ró nych bran owych i spo³ecznych portalach i forach internetowych. Og³oszenia te jeœli maj¹ byæ za darmo, najczêœciej przybieraj¹ ukryt¹ postaæ, na przyk³ad zachwalania produktu/us³ugi ze wskazaniem konkretnej firmy podczas internetowego dialogu. Równie w niektórych gazetach mo na bez problemu umieœciæ og³oszenie (zazwyczaj ka dorazowy nak³ad wymaga ponawiania zlecenia na og³oszenie). Kolejne mo liwoœci daj¹ te formy reklamy, które wyma- gaj¹ jedynie pewnych nak³adów na zasadzie jednorazowego zainwestowania. Mo e to byæ oznaczenie przedsiêbiorcy i produktu poprzez bilbord lub banner na terenie (np. p³ocie) w³asnej posesji, stworzenie witryny internetowej lub jej czêœci przeznaczonej dla reklamowanego produktu/us³ugi. Wreszcie ostatnia forma (z punktu widzenia kosztów) wymagaj¹ca sta³ego zaanga owania finansowego - na przyk³ad zlecanie p³atnych og³oszeñ w gazetach, ksi¹ kach telefonicznych, umieszczanie odp³atnych bannerów reklamowych na portalach i forach internetowych, rozpowszechnianie ulotek reklamowych, kampanie reklamowe oparte na bilbordach, kampanie medialne. Niemniej istotnym aspektem, obok kosztu jest skutecznoœæ reklamy. Niew¹tpliwie reklama jest skuteczna, jeœli trafia do odbiorców bêd¹cych w naszym zainteresowaniu jako potencjalni klienci. Nie musimy wiêc rozg³aszaæ wszem i wobec o naszym wyspecjalizowanym produkcie lub us³udze, jeœli tak naprawdê mo e byæ on w zainteresowaniu jedynie w¹skiego grona specjalistów (na przyk³ad oprogramowanie dla architektów). W takim przypadku znacznie skuteczniejsze mo e okazaæ siê umie- Jabłuszka w szkole Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Piasecznie wzbogaci³ siê o pracowniê komputerow¹ MacIntosh. Oficjalne otwarcie pracowni nast¹pi³o 8 listopada. Nowa pracownia przekazana zosta³a do szko³y w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Pracownie komputerowe dla szkó³ wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny. I Liceum Profilowane Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej jest jedn¹ z placówek, która wybra³a w ramach projektu platformê MacIntosh. Klasy liceum profilowanego i technikum informatycznego maj¹ w swoim programie nauczania stosowanie technik graficznych i multimedialnych. Uczniowie ucz¹ siê u ywaæ programów do grafiki, obrazu wideo i dÿwiêku. Macintoshe s¹ wykorzystywane do tych celów przez profesjonalistów. Dlatego szko³a uzna³a, e uczniowie powinni poznaæ pracê na tych komputerach. Gdy przystêpowano do programu Pracownie komputerowe dla szkó³ wybór pad³ na platformê MacIntosh. Wraz z pracowni¹ szko³a otrzyma³a imaki do centrum multimedialnego. W znajduj¹cym siê obok biblioteki centrum dostêpne s¹ dla uczniów tak e drukarka laserowa oraz skaner. Szko³a otrzyma³a równie laptopa z wideo projektorem, który s³u y jako mobilne stanowisko dydaktyczne. Zajêcia prowadzone w nowej pracowni dotycz¹ technologii informatycznej, a tak e przedmiotów zwi¹zanych szczenie reklamy w czasopiœmie bran owym lub na dedykowanym portalu internetowym. Równie jeœli produkujemy pieczêcie, znacznie skuteczniejsz¹ form¹ reklamy jest rozdawanie ulotek pod Urzêdem Statystycznym, który odwiedza wielu przedsiêbiorców, ni umieszczanie bannera reklamowego przy ruchliwej ulicy. Poniewa mikro i œredni przedsiêbiorcy czêsto strategie reklamowe opracowuj¹ i realizuj¹ samodzielnie, zwracamy uwagê, i niezwykle istotnym jest aby realizowane dzia³ania przy wykorzystaniu ró nych noœników i form by³y spójne. Inaczej - dobrze jest aby na stronie internetowej, bannerach reklamowych i rozdawanych ulotkach forma graficzna by³a taka sama lub podobna. Przed realizacj¹ ca³oœci dzia³añ reklamowych winniœmy okreœliæ odbiorcê, ustaliæ formê i treœæ przekazu a nastêpnie konsekwentnie realizowaæ zaplanowane dzia³ania dokonuj¹c jedynie ewentualnych drobnych korekt. Treœæ reklamy winna byæ czytelna, kontakt ³atwy do odnotowania, wskazane jest umieszczenie logo firmy. Nie wolno równie zapominaæ o tym, e upubliczniaj¹c okreœlon¹ treœæ, przyjmujemy na siebie odpowiedzialnoœæ. Podejmuj¹c decyzjê o wyborze formy reklamy oczywiœcie nale y kierowaæ siê zarówno jej kosztem jak i oczekiwan¹ i mo liw¹ do osi¹- gniêcia skutecznoœci¹. Czasami warto ponieœæ koszt kilkuset z³otych w zamian reklamuj¹c swoje us³ugi w gazecie o zasiêgu regionalnym i trafiaj¹c do potencjalnych klientów z terenu gdzie sprzeda jest realizowana. Obejmowanie w takim przypadku reklam¹ obszaru wiêkszego ni obszar naszej dzia- ³alnoœci jest strat¹ pieniêdzy. Skutecznoœæ reklamy jest pojêciem mierzalnym, niestety w wiêkszoœci przypadków mo liwoœæ zmierzenia skutecznoœci poszczególnych noœników wystêpuje dopiero po podjêciu dzia³añ reklamowych. Najprostszym praktycznym sposobem na ocenê efektywnoœci poszczególnych alternatywnych dzia³añ reklamowych jest rozpytanie potencjalnego klienta na temat Ÿród³a informacji o naszym przedsiêbiorstwie lub produkcie. Odpowiednio rejestruj¹c odpowiedzi, po pewnym czasie pozyskamy wiedzê na temat najskuteczniejszej formy reklamy w przypadku naszego przedsiêbiorstwa i produktu. Nie bez powodu nak³ady na reklamê okreœlono w tytule mianem inwestycji a nie wydatku. Prawid³owo bowiem dobrane dzia- ³ania reklamowe z pewnoœci¹ zaprocentuj¹, a kto siê nie zareklamuje, ten umiera (gospodarczo) w samotnoœci. Ma³gorzata Witak Jaros³aw Wiœniewski z grafik¹ i multimediami, wyszukiwaniem informacji i poznawaniem systemu operacyjnego Mac OS. Pracownia wyposa ona zosta³a w oprogramowanie. Doskonale spisuje siê program do prezentacji Keynote. Pakiet ilife pozwala realizowaæ zadania zwi¹zane z obróbk¹ muzyki fotografii i filmu, iweb umo liwia szybkie i profesjonalne tworzenie stron www. W przysz³oœci szko³a chcia³aby doposa yæ pracownie w profesjonalne oprogramowanie graficzne: Adobe Photoshop, Ilustrator, a tak e Final Cut Studio. W otwarciu pracowni wziêli udzia³ goœcie: -Janusz Krupa, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Procesów Edukacyjnych w MEN, -Romuald Zieliñski - Naczelnik w Departamencie Informatyzacji Procesów Edukacyjnych MEN, -przedstawiciele firmy Apple: Pascal Cagni prezydent firmy Apple Europe, Brendan Sherry, Wojciech WoŸniak, Ma³gorzata Chareziñska Sad sp. z o.o., Janusz Borodzinski Sad sp. z o.o., -przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty: kurator Jerzy Jon, przedstawiciele Zespo³u Edukacji Informatycznej z pani¹ Barbar¹ S³omczyñsk¹, -S³awomir Stoczyñski, cz³onek zarz¹du Powiatu Piaseczyñskiego, -Kazimierz Makowski reprezentuj¹cy przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu. Po symbolicznym przeciêciu wstêgi w nowej pracowni przez honorowego goœcia - prezydenta firmy Apple Pascala Jagni, uczniowie zaprezentowali swoje prace wykonane na komputerach MacIntosh.

4 4 Hanna Lekszycka w Galerii A W Galerii A Miejskiego Oœrodka Kultury w Podkowie Leœnej przentowane jest malarstwo Hanny Lekszyckiej. Lekszycka to m³oda ale obiecuj¹ca malarka. W obszarze jej zainteresowañ znajduje siê przede wszystkim pejza i cz³owiek. Œmia³o poczyna sobie z kolorem, dba o kompozycjê, dobrze czuje œwiat³o, co sprawia, e nawet w czêsto podejmowanej tematyce obrazów, znajduje coœ nowego, coœ intryguj¹cego, i stara siê temu nadaæ swój indywidualny wyraz. Hanna Lekszycka urodzi³a siê w Warszawie, jednak od urodzenia mieszka w Podkowie Leœnej. Jest studentk¹ Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Oprócz malarstwa zajmuje siê równie rysunkiem, grafik¹ warsztatow¹, fotografi¹ oraz projektowaniem graficznym. Bra³a udzia³ w kilku wystawach zbiorowych w Grodzisku Maz., oraz Warszawie.

5 Salon Jesienny - art 5 W Konstanciñskim Domu Kultury w dniach od do mo na ogl¹daæ wystawê Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych Triada. W tym roku pod has³em Salon Jesienny - art zosta³y przedstawione prace powsta³e w ci¹gu ostatniego roku, miêdzy innymi na plenerze w Górach Sto³owych, indywidualnych wyjazdach i w zaciszu pracowni. Wystawa jest bardzo ró norodna i ciekawa zarówno pod wzglêdem technik artystycznych jak i tematyki. Obejmuje malarstwo, rzeÿbê, rysunek i fotografiê. Mamy tu do czynienia z prawdziwym prze³omem w twórczoœci wielu plastyków. Artyœci udowodnili, e nie nale y pochopnie przyporz¹dkowywaæ nikogo do okreœlonego stylu czy techniki. Twórcom nie brakuje ani chêci w poszukiwaniu nowych inspiracji ani odwagi w eksperymentowaniu z nowym tworzywem i tematem. Autorami prac, które mo na podziwiaæ do koñca grudnia s¹: Zofia Hejke, Katarzyna ó³tek, Stanis³aw Kurek, Julita Rajkowska, Teodora Kurek, Joanna Sêkowska-Rutka, Leokadia Nasta³y, Artur W¹sowski, Monika Paw³owska, Wies³awa Nasta³y-P³askociñska, Tomasz Myœluk, Emilia Czy -Kêdzierska, Marlena W¹sowska, Marek ukasik, Gabriela Przytu³a, Wies³aw Stefan Grendus, Henryk Piotr Herec oraz goœcinnie z rysunkiem satyrycznym -Faustyna Fauni. Zapraszamy od pn-pt.w godz , wstêp wolny KDK Krzyż Zasługi dla Burmistrza W ubieg³ym tygodniu w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim odby³a siê uroczystoœæ nadania odznaczeñ pañstwowych osobom, których postawy i dzia³ania przynios³y korzyœci Polsce i jej spo³eczeñstwu. wany jest osobom, które wykaza³y siê czynami przekraczaj¹cymi zwyk³y zakres ich obowi¹zków, nios¹cymi jednoczeœnie znaczn¹ korzyœæ pañstwu lub obywatelom. Jak podaje strona internetowa Prezydenta RP, odznaczenie to nadaje siê równie za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków zawodowych, ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, charytatywn¹ oraz niesienie pomocy. Święta pełne niespodzianek dzięki kredytom GE Money Banku szybka gotówka bez zaświadczeń o zarobkach kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, AutoOkazja karty kredytowe Usługi spoza oferty GE Money Banku dostępne u Partnera: ubezpieczenie OC komunikacyjne i OC w życiu prywatnym, Bezpieczne Opłaty OFE Otwarty Fundusz Emerytalny ING NATIONALE NEDERLANDEN POLSKA punkt kasowy Placówka Partnerska GE Money Banku zaprasza: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19, tel. (022) , (022) W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 wyró nieñ wrêczy³ wicewojewoda mazowiecki Cezary Pomarañski. Odznaczono m. in. osoby zas³u one dla niepodleg³oœci Polski, prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ na rzecz przemian demokratycznych, maj¹ce osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoœci spo³ecznej. W tym zaszczytnym gronie znalaz³a siê burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, której wrêczono Srebrny Krzy Zas³ugi. Wyró nienia odebra³y ponadto takie osobistoœci jak: Witys³aw Wiktor Dys-Kulerski - wspó³pracownik KOR, cz³onek NSZZ Solidarnoœæ, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u; ojciec Stefan Miecznikowski - odznaczony poœmiertnie kapelan ³ódzkiej Solidarnoœci, czy te Stanis³aw Malinowski - uczestnik obrony Lwowa w 1918, wojny polsko - bolszewickiej 1920 r., o³nierz Armii Krajowej. Uhonorowano tak e wybitnego podró nika - Jacka Pa³kiewicza. Srebrny Krzy Zas³ugi przyzna- To ju drugie wyró nienie, jakie w ostatnim czasie odebra³a burmistrz Tarczyna. Kilka tygodni temu Kapitu³a Medalu Mazowieckiej Niezapominajki postanowi³a przyznaæ Barbarze Galicz Medal Mazowieckiej Niezapominajki za osi¹gniêcia w pracy na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. Nagrodê wrêczono podczas IX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

6 6 Dla Was, dla Nas, dla Rain Mana W dniu 13 listopada b.r. w Zespole Szkó³ w azach na terenie Gminy Lesznowola odby³o siê niezwyk³e spotkanie - Debata Samorz¹dowa pod has³em Partnerstwo - dla Was, dla Nas, dla Rain Mana. Debata by³a okazj¹ do zaprezentowania doœwiadczeñ z zakresu wspó³pracy w ramach partnerstwa trzech sektorów: publicznego, organizacji pozarz¹dowych i biznesu, w wyniku którego powsta³o pierwsze w Polsce wzorcowe, ponadstandardowe, i replikowalne przedsiêbiorstwo spo³eczne w Wilczej Górze, zatrudniaj¹ce doros³e osoby z dysfunkcj¹ autyzmu. Podczas debaty przedstawiciele samorz¹du Gminy Lesznowola zaprezentowali wspóln¹ drogê w partnerstwie, konstruktywne cele, dobre praktyki i osi¹gniêcia oraz zachêcali do upowszechnienia nowatorskiego modelu i przeniesienia podobnych rozwi¹zañ do innych spo³ecznoœci. Wypracowany przez Partnerstwo model dzia³ania przedsiêbiorstwa mo na zastosowaæ równie dla innych grup dyskryminowanych na rynku pracy, dotkniêtych wykluczeniem lub samowykluczeniem spo³ecznym. Projekt Partnerstwo dla Rain Mana zosta³ zrealizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jest wysoko oceniany - nominowany do Europejskiej Nagrody Przedsiêbiorczoœci dla Gminy Lesznowola. Z pewnoœci¹ inicjatywa budowy przedsiêbiorstwa spo³ecznego w Wilczej Górze jest dobrym przyk³adem zawi¹zywania partnerstw lokalnych oraz dzia³añ w obszarze ekonomii i integracji spo³ecznej. W debacie wziê³o udzia³ ponad 150 osób z ca³ej Polski: przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz samorz¹dowcy m.in. z Gdyni, Gdañska, Przemyœla, Zielonej Góry, Skar yska Kamiennej, Lublina, Kalisza, Radomia, Bielsko Bia³ej, Kielc i Opola. Samorz¹dowe spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili parlamentarzyœci: Janina Feliñska - Senator RP z Ciechanowa, Andrzej Smirnow - Pose³ na Sejm RP, Janusz Piechociñski - Pose³ na Sejm RP. Zaproszenie na Debatê Samorz¹dow¹ przyjê³o równie wielu prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli biznesu i osób zaanga owanych w ekonomiê spo- ³eczn¹ lokalnych spo³ecznoœci. Gminê Lesznowola reprezentowali: Wójt Gminy - Maria Jolanta, z-ca Wójta - Marek, Sekretarz - Mariola Uczkiewicz - Kamczyk, Skarbnik - El bieta Ob³uska, Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Lucyna O³ów, Koordynator Projektu Equal Gminy Lesznowola - Ma³gorzata Wiœniakowska, oraz Hanna Kosik - Przewodnicz¹ca Rady Gminy wraz z Radnymi Gminy. Zaproszonych Goœci przywita³a Wójt Gminy Lesznowola - Maria Jolanta Batycka - W¹sik. Wprowadzi³a goœci w temat budowania partnerstw lokalnych, przekaza³a wiedzê, spostrze enia i zdobyte doœwiadczenia Gminy Lesznowola w projekcie EQUAL. Podczas debaty poruszone zosta³y ró ne aspekty dotycz¹ce aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, roli samorz¹du oraz problemów z jakimi borykaj¹ siê organizacje po ytku publicznego. Debata Samorz¹dowa w Gminie Lesznowola wzbudzi³a du e zainteresowanie, wywo³a³a szereg ciekawych pytañ i zwróci³a uwagê wielu samorz¹dów z terenu Polski, chc¹cych skorzystaæ z doœwiadczeñ Gminy Lesznowola. Debata z pewnoœci¹ by³a Ÿród³em inspiracji do zawi¹zywania kolejnych koalicji na rzecz budowania partnerstw w zakresie polityki spo³ecznej. Nale y bowiem pamiêtaæ, e rozwój gospodarczy ka dej gminy, powiatu, czy województwa nie jest mo liwy bez inwestowania w politykê spo³eczn¹. Uczestnicy debaty byli nie tylko pod wra eniem jej merytorycznej strony, ale byli równie pod wielkim wra eniem obiektu Zespo³u Szkó³ w azach i serdecznego przyjêcia w Gminie Lesznowola. Organizatorami tego niezwyk³ego spotkania by³y: Gmina Lesznowola - partner nr 1 w projekcie oraz Fundacja Synapsis. Ma³gorzata Wiœniakowska Kącik poetycki Aneta Nalborczyk-Wie bicka - absolwentka Wydzia³u Bilogii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 r. wyda³a tomik wierszy Id¹c piszê siebie, rok póÿniej arkusz poetycki Milczenie w klubie poetyckim dzia³aj¹cym przy warszawskiej Stodole. Jej drug¹ pasj¹ jest malastwo. ptaki w tym pokoju cisza drapie nas po plecach patrz¹ okna wciœniête w w¹skie ramy schodzimy powoli. coraz ni ej rysujemy strza³ki na wszystkich zakrêtach w zag³êbieniach siedz¹ ma³e ptaki odwracaj¹ g³owy przy ka dym ruchu jeszcze tylko kilka kroków i stado odleci na po³udnie Sukces zawodniczki z Leszna W dniach paÿdziernika 2007r. odby³y siê w odzi Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan rozgrywane we wszystkich grupach wiekowych - od dzieci po seniorów. Wzie³o w nich udzia³ ok zawodników. Oprócz ekip zawsze obecnych na tego typu zawodach, jak np. USA, Kanada, Bia³oruœ czy Zuzia Reklewska z dum¹ prezntuje zdobyte trofea. zdjêcie w tej studni nie ma ju wody tylko klekot pierwszych b³yskawic narasta galop chmur od strony lasu po œcianie domu wspinam siê wy ej dotykam twojego cienia. tynk roœnie w ustach i nie mogê prze³kn¹æ mam tylko jedno stare zdjêcie w sepii suknia wizytowa mocno œci¹gniêta moja babcia obok. ma³a dziewczynka miejsce na cmentarzu odsprzedano nie mogê znaleÿæ. po policzku chodzi mokra pszczo³a w górê i w dó³ Rumunia, po raz pierwszy swoje dru yny zg³osi³y takie kraje jak np. Iran. Po dwóch dziesiêciodniowych wakacyjnych zgrupowaniach treningowych, trener kadry narodowej Karate Fudokan - Shihan Maciej Grubski 6 dan og³osi³ sk³ad reprezentacji na Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan Wœród zawodników, którzy mieli zaszczyt wyst¹piæ w Polskich barwach narodowych by³y tak e dwie dziewczynki z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznie: Zuzanna Reklewska z kl. IIIa i Martyna Rogoœ z kl. Vb. Z uwagi na bardzo liczny udzia³ sportowców z ca³ego œwiata, konkurencje by³y rozgrywane jednoczeœnie na szeœciu matach. Polska zdoby³a ³¹cznie 32 medale i zajê³a pod tym wzglêdem 3 miejsce po reprezentacjach Rumunii i Rosji. Pierwszym medalem dla Polski na tych Mistrzostwach, by³ br¹zowy medal w Kata Dru ynowym Dziewcz¹t w kategorii dzieci, zdobyty przez dru ynê: Zuzanna Reklewska (Leszno), Katarzyna Mróz (Poddêbice) i Jagienka Wójcik (Brodnica). Konkurencja ta polega na jednoczesnym wykonywaniu na macie wybranego Kata przez trzy zawodniczki ustawione w trójk¹cie. Oceniana jest zarówno technika, si³a i tempo Kata ka dej z zawodniczek, jak równie to, czy zosta³o ono wykonane synchronicznie przez ca³¹ trójkê. Przez wielu sêdziów konkurencja ta uznawana jest za najtrudniejsz¹ ze wszystkich konkurencji Karate. Bior¹c pod uwagê, e by³ to pierwszy start zawodniczek z Leszna w barwach narodowych, i pierwszy na zawodach tak du ej rangi, trzeba przyznaæ, e obie wykaza³y ogromny hart ducha i wolê walki. Mamy nadziejê, e doœwiadczenia zdobyte na Mistrzostwach Œwiata pomog¹ im w sukcesach na kolejnych zawodach - ju w przysz³ym roku Mistrzostwa Europy w Berlinie. Nadarzyñski Oœrodek Kultury zaprasza na: URODZINY ASTRID LINDGREN 25 listopada 2007r.(niedziela), godzina Serdecznie zapraszamy dzieci i doros³ych na imprezê zorganizowan¹ z okazji stulecia urodzin pisarki. W programie: - spotkanie z Ew¹ Z³otowsk¹ - rozstrzygniêcie konkursu plastycznego W prezencie dla Astrid Lindgren - warsztaty ilustratorskie - poczêstunek - NIESPODZIANKA! Mile widziane bêd¹ osoby przebrane za postacie z ksi¹ ek Astrid Lindgren. Siedziba NOK przy Placu Poniatowskiego 42 Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne zaprasza na XIII Aukcjê Dzie³ Sztuki która odbêdzie siê w niedzielê 2 grudnia 2007 r. o godz. 17:00 w budynku Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 przy ulicy 3 Maja 33 w Grodzisku Mazowieckim Prace mo na ogl¹daæ w sobotê 1 grudnia w godzinach 12:00-17:00 oraz w dniu Aukcji w godzinach 12:00-17:00. Dochód z Aukcji jest przeznaczony w ca³oœci na potrzeby Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 w Grodzisku Mazowieckim. Od lat wspó³pracujemy z profesjonalnymi artystami z Mazowsza. Wielu twórców mo e pochwaliæ siê du ym dorobkiem artystycznym, uznaniem w œwiecie sztuki oraz licznymi wystawami w kraju i za granic¹. Ich prace znajduj¹ siê w galeriach i zbiorach prywatnych. Autorami prac wystawianych na tegorocznej aukcji s¹ m.in.: Pawe³ Cabanowski, Ewa Strzy ewska, Andrzej Skarzyñski, Daria Siwiak, Joanna Kossuth-Ostapowicz, Barbara Hezler, Elzbieta Kwiatkowska, Witali Szyszki i wielu innych. Na wystawie oprócz malarstwa prezentowana bêdzie równie grafika, rzeÿba, bi uteria, tkanina artystyczna, wyroby koronczarskie, rêcznie malowane bombki oraz chustki jedwabne. Poza aukcj¹ prezentowane bêd¹ równie prace naszych uczniów w k¹ciku prac dzieciêcych. Serdecznie zapraszamy! Grodziskie Stowarzyszenie Rodzina Abstynenckich Familia zaprasza: na Wieczorek karaoke, który odbêdzie siê 24 listopada 2007 r. o godz w Klubie Abstynenta (klub Opty ) ul. Kiliñskiego 8 w Grodzisku Mazowieckim. w dniu 1 grudnia 2007 r. o godz do Klubu Abstynenta ul. Kiliñskiego 8 na wieczorek z wierszem i piosenk¹...a czas p³ynie, jesieñ ju tu, tu... Gra yna, Hania, Kalina w swojej twórczoœci oraz Rafa³ w piosenkach tych, którzy odeszli (M. Grechuty, B. Okud awy, J. Kaczmarskiego i innych). Wstêp wolny!!! Serdecznie zapraszamy Bezp³atne konsultacje onkologiczne Pod numerem telefonu /07 Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. przyjmuje zapisy na badanie i ocenê medyczn¹ - przez specjalistê, lekarza onkologa -wszelkich zmian skórnych budz¹cych Pañstwa niepokój. Aby wzi¹æ udzia³ w tych badaniach nie jest potrzebne skierowanie do Poradni Onkologicznej.

7 SUDOKU W sudoku chodzi o to, eby wype³niæ planszê w ten sposób, aby w ka dym wierszu oraz w ka dej kolumnie i w ka dym dziewiêciopolowym kwadracie 3x3 znalaz³y siê cyfry od 1 do 9 przy czym cyfry te nie mog¹ siê powtarzaæ w adnym wierszu, kolumnie i dziewiêciopolowym kwadracie. W odró nieniu od innych ³amig³ówek liczbowych, sudoku wymaga nie tylko wykonywania rachunków matematycznych, ale równie logicznego myœlenia. Podczas wype³niania planszy nale y wpisywaæ tylko liczby, których miejsca jesteœmy pewni, gdy jeden b³¹d powoduje, e zadanie jest nierozwi¹zywalne. Dla u³atwienia mo na sobie ma³ymi cyferkami w rogach pól notowaæ nasze podejrzenia. Uśmiechnij się Dwie blondynki czekaj¹ na autobus. Kiedy nadje d a jedna pyta kierowcy: -Czy dojadê tym autobusem do Krakowa? -Nie -A ja? * * * -Mam taniec we krwi! - chwali siê dziewczyna. -Widocznie nie dop³ynê³a jeszcze do nóg - mruczy ch³opak. STANDARDY JAZZOWE W NOK! 24 listopada, godz Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42 Jorgos Skolias / Artur Dutkiewicz Duett Jorgos Skolias - ur w Zgorzelcu - wokalista i kompozytor. Jego rodzice byli greckimi uchodÿcami politycznymi. Wychowywa³ siê w wielonarodowym i bardzo zró nicowanym kulturowo œrodowisku m³odzie owym. Uczestniczy³ w imprezach mniejszoœci greckiej, niekoniecznie zajmuj¹c siê wy³¹cznie muzyk¹ greck¹, ale równie próbowa³ œpiewaæ rocka i bluesa. W latach siedemdziesi¹tych rozpocz¹³ wspó³pracê z bardzo aktywnym i interesuj¹cym wówczas œrodowiskiem rockowo-bluesowym Wroc³awia. Wspó³pracowa³ z zespo³ami Nurt, Grupa 111, Spisek Szeœciu. Zawodow¹ pracê rozpocz¹³ w 1982 r. od pracy w jazz rockowej formacji KRZAK i sta³ siê przedmiotem zainteresowania wielu poszukuj¹cych i nowatorskich muzyków, którzy proponowali mu wspó³pracê zarówno koncertow¹, jak i przygotowaniu nagrañ. Przez ponad rok wspó³pracowa³ z grup¹ Osjan. Od roku 1988 do 1991 by³ sta³ym wokalist¹ formacji Young Power, grupuj¹cej m³odych i nieortodoksyjnych artystów. By³a to bardzo istotna demonstracja nowatorskiego podejœcia do jazzu. Zajmowa³ siê nowymi wizjami musyki wspó³pracuj¹c z Rados³awem Nowakowskim (perkusjonista zespo³u Osjan ), zespo³ami Tie Break, Pick Up, Free Cooperation, Tomaszem Stañko, Terje Rypdalem, Nikosem Touliatosem, Bronis³awem Du ym, Bogdanem Ho³owni¹, Zbigniewem Namys³owskim, Krzysztofem Knittlem. Uczestniczy³ w wielu nagraniach muzyki teatralnej i filmowej. Jorgos Skolias jest muzykiem poszukuj¹cym nie tylko indywidualnej formu³y na zastosowanie g³osu ludzkiego w muzyce, ale równie inspiracji nie tylko w domenie bluesa, jazzu i rocka, ale równie w muzyce etnicznej, od Grecji poprzez Afrykê do Indii. Studiuje starodawne techniki wokalne w rezultacie czego opanowa³ technikê œpiewania harmonicznego (równoleg³e prowadzenie trzech g³osów). Artur Dutkiewicz - pianista, kompozytor i aran er. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Jest absolwentem Wydzia³u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie w 1982 roku uzyska³ dyplom z wyró nieniem w klasie kompozycji i aran acji. Laureat wielu konkursów pianistycznych w polsce oraz finalista konkursu Theloniusa Monka w Waszyngtonie `89. W latach wystêpowa³ na scenie Teatru Instrumentalnego Ryszarda Miœka w Gdyni zarówno jako aktor, jak i muzyk, wspó³tworz¹c muzykê do spektakli PROCES Kafki i TANIEC LOKATORA. Z teatrem wystêpowa³ na wielu krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych. W 1988 r. odby³ liczne trasy koncertowe z KWARTETEM ZBIGNIEWA NAMYS OWSKIEGO. Wspó³pracowa³ przez wiele lat z saksofonist¹ Tomaszem Szukalskim, tworz¹c SZUKALSKI/DUTKIEWICZ DUO oraz KWARTET TOMASZA SZUKALSKIEGO. Z zespo³ami tymi wystêpowa³ w wielu krajach europejskich. Wielkim sukcesem Artura Dutkiewicza by³ solowy recital z transmisj¹ radiow¹ MIDEM w Cannes a tak e recitale w Filharmonii Narodowej oraz w Pary u i Landynie w 1988 r. W latach czêsto wyje d a³ do Francji, gdzie gra³ z franciuskimi muzykami takimi jak Alaine Brunet, Pirre Michelot i in. Koncertowa³ z wybitnymi muzykami jazzowymi i bluesowymi: Urszul¹ Dudziak, Gra yn¹ Auguœcik, Deborah Brown, Carlosem Johnsonem, Tadeuszem Nalep¹, Zbigniewem Namys³owskim, Tomaszem Szukalskim, Jorgosem Skoliasem. Artur Dutkiewicz od 1966 roku prowadzi w³asne zespo³y: ELECTRIC JAZZ CONCERT oraz ARTUR DUTKIEWICZ TRIO. Od 2001 r. w trio realizuje m.in. program Hendrix Piano - utwory z repertuaru Jimi Hendrixa. W projekcie tym uczestnicz¹: Artur Dutkiewicz - fortepian, Sebastian Frankiewicz - perkusja i Daniel Biel - kontrabas. Artur Dutkiewicz jest jednym z nielicznym polskich pianistów jazzowych, któzy tworz¹ improwizowan¹ muzykê solo na fortepianie. Jego pianistyka solowa charakteryzuje siê niezwyk³¹ rozpiêtoœci¹ stosowanych œrodków - od romantycznego ciep³a muzyki klasycznej przez elementy rhytm&bluesa a po muzykê etniczn¹. FEEL zagra w Grodzisku! 7 * * * Przewodnik oprowadza wycieczkê amerykañskich turystów. Pokazuje im bramê Floriañsk¹ i opowiada o murach obronnych. W pewnej chwili jeden z turystów pyta: - Ile lat budowali te mury? Przewodnik odpowiada: -10 lat. - Eeeee, u nas w Ameryce to by zbudowali je w ci¹gu 5 lat. Przewodnik lekko siê zirytowa³, ale nic nie mówi¹c prowadzi turystów na rynek i opowiada o sukiennicach, nagle ten sam turysta pyta: - A ile lat budowali te sukiennice? Przewodnik niewiele siê namyœlaj¹c mówi: - 3 lata - Eeeeee, u nas w Ameryce to by wybudowali je za 1,5 roku. Przewodnik bardzo ju zirytowany prowadzi wycieczkê dalej. Kiedy przechodz¹ ko³o Wawelu turysta pyta: - Panie, a to co za budowla? Przewodnik odpowiada zjadliwym tonem: - Nie wiem, wczoraj jeszcze tego nie by³o! * * * Kiedy kobieta prze ywa szokuj¹cy sex? - Kiedy zamiast orgazmu przychodzi m¹. Zdobywca Bursztynowego S³owika i S³owika Publicznoœci na tegorocznym Sopot Festival zespó³ FEEL wyst¹pi z koncertem 3 grudnia b.r. o godz na Pl. Wolnoœci w Grodzisku Maz. Serdecznie zapraszamy mieszkañców na uroczystoœæ iluminacji choinki i dekoracji œwi¹tecznych na grodziskim deptaku. Po tej uroczystoœci odbêdzie siê koncert zespo³u FEEL. Przypominamy, e na tegorocznym Sopot Festival grupa z Katowic podbi³a serca nie tylko sopockiej publicznoœci, ale równie jurorów. Ich piosenka A gdy jest ju ciemno po raz pierwszy w historii festiwalu zosta³a uhonorowana dwiema najwa niejszymi statuetkami wieczoru: S³owikiem Publicznoœci i Bursztynowym S³owikiem. Aktualny sk³ad zespo³u: Piotr Kupicha - wokal, gitara; ukasz Ko uch - instrumenty klawiszowe Micha³ Nowak - gitara basowa; Micha³ Opaliñski - bêbny Serdecznie wszystkich zapraszamy!!! XVI FINA WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI TECZNEJ POMOCY POD HAS EM FINA Z G OW XVI Fina³ WOŒP to zbiórka pieniêdzy na rzecz dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Sztab utworzony po raz TRZECI w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury pragnie poinformowaæ, e zapisy osób chc¹cych zostaæ wolontariuszami XVI Fina³u WOŒP (13 stycznia 2008r.) prowadzone s¹ do 23 listopada 2007r. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach , w siedzibie NOK, pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn. Zg³oszenia przyjmuje szef sztabu: Monika Mazurek. Prosimy zabraæ ze sob¹ zdjêcie legitymacyjne, nr PESEL, legitymacjê szkoln¹ lub dowód osobisty. Serdecznie zapraszamy!

8 Grafika w Galerii Ad-Hoc 10. listopada w Galerii Sztuki Ad-Hoc Oœrodka Kultury Arsus w Ursusie zaprezentowa³a niezbyt czêsto wystawiane w galeriach grafiki komputerowe. subtelne a do tego przecyzyjnie wypracowane grafiki. Pomys³ chwyci³ - dlatego listopad bêdzie w Ad-Hoc miesi¹cem grafiki komputerowej. Wystawa prezentowana bêdzie do koñca listopada. Jolanta Walentyna abczak - I nagroda Swoje prace wystawili: Jolanta Walentyna abczak, Adam Borzêcki, Robert Kalata, Jerzy Majchrowski, Piotr Sza³kowski i Marek Zdrzy³owski. Ka dy z twórców prezentuje odmienn¹ technikê, styl i zamys³. Dlatego prezentowana wystawa jest bardzo interesuj¹ca. Przentacja mia³a charakter konkursu, którego zwyciêzc¹ zosta³a Jolanta Walentyna abczak z Raszyna, która tworzy bardzo piêkne - delikatne i bardzo Polska Niepodległa listopada obchodziliœmy 89 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Ruœcu odby³o siê wiele imprez i spotkañ, które przygotowa³y uczniów do tak wielkiego wydarzenia. 7 wrzeœnia klasy IV-VI pojecha³y do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie uczestniczy³y w lekcjach muzealnych, pt.: Jak zosta³em Zawiszakiem? oraz Dzieci walcz¹cej Warszawy. W tym dniu uczniowie odwiedzili miejsca zwi¹zane z tym wa nym wydarzeniem a mianowicie: tablicê upamiêtniaj¹c¹ œmieræ K.K. Baczyñskiego, Pomnik Ma³ego Powstañca, Pomnik Powstania Warszawskiego, Wojskowy Cmentarz Pow¹zkowski. Swoje prze ycia z wycieczki dzieci przedstawi³y w formie prac plastycznych, z których zosta³a zorganizowana wystawa. Marek Zdrzy³owski Adam Borzêcki Piotr Sza³kowski Wyszyñski, który wspólnie z rodzin¹ s³ucha³ radia. Pan kombatant uczestniczy³ równie przy budowie o³tarza, na którym Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II odprawi³ mszê œw. podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Za to spotkanie nale ¹ siê Panu Wojtasiukowi serdeczne podziêkowania. Ostatnim etapem wycieczki by³ cmentarz, na którym uczniowie zapalili znicze i odœpiewali pieœni patriotyczne przy grobach o³nierzy poleg³ych w walce z hitlerowcami w 1939 roku. Przy naszej szkole równie znajduje siê miejsce pamiêci - kapliczka, która zwi¹zana jest z histori¹ placówki. Na kapliczce widnieje napis: W ROCZNICÊ DZIESIÊCIOLECIA ODZYSKANIA NIEPODLEG OŒCI POLSKI DZIECI SZKOLNE STAREJ WSI I RUŒCA POSTAWI Y. W tym roku to miejsce posprz¹ta³y dzieci uczêszczaj¹ce do œwietlicy szkolnej. W œwietlicy zosta³a zorganizowana wystawa i k¹cik historyczny pod has³em,,polska Niepodleg³a, która wzbudzi³a ogromne zainteresowanie uczniów naszej szko³y. 11 listopada wychowankowie naszej szko³y wziêli udzia³ w gminnych uroczystoœciach z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, które rozpoczê³y siê zgodnie z przyjêt¹ tradycj¹, msz¹ œw. w nadarzyñskim koœciele pw. œw. Klemensa odprawion¹ w intencji Ojczyzny. Po skoñczonym nabo eñstwie uczniowie naszej szko- ³y przedstawili program artystyczny pod has³em,,polska Niepodleg³a. Program przygotowany zosta³ przez nauczycielki D. Sikorsk¹ i E.Wasiluk. Na program z³o y³y siê pieœni patriotyczne:,,ojczyzno ma,,,rota,,,bia³e ró e,,,piechota przy akompaniamencie gitar, na których gra³y uczennice (N. Rutecka i J. Reszka). G³êboko zapad³a nam w sercach piêkna pieœñ,,wojenko, wojenko... zagrana przez Juliê Reszkê. 19 paÿdziernika klasy II, III i IV odwiedzi³y lokalne miejsca pamiêci narodowej. Pierwszym etapem wycieczki by³o zapalenie zniczy w Nadarzynie, przy obelisku upamiêtniaj¹cym o³nierzy poleg³ych za ojczyznê w latach i pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, gdzie uczniowie przypomnieli najwa niejsze wydarzenia z historii Polski. Nastêpnie udaliœmy siê do koœcio³a, gdzie znajduj¹ siê tablice upamiêtniaj¹ce bohaterów walcz¹cych o wolnoœæ naszego kraju. W tej patriotycznej wêdrówce towarzyszy³ nam kombatant pan Adolf Wojtasiuk, który kiedyœ bêd¹c ma³ym ch³opcem by³ trzymany na rêkach przez Józefa Pi³sudskiego. Pan Adolf /pseudonim TOR/ walczy³ w 27 Dywizji Wo³yñskiej, 9-go Pu³ku Piechoty Ziemi Zamojskiej - 4 Kompania [ OP-9 ]. Jego ojciec, Piotr Wojtasiuk by³ legionist¹. Zosta³ ciê ko ranny pod Lwowem. Czêstym goœciem w domu pañstwa Wojtasiuków by³ sam kardyna³ Stefan Organizatorki i Dyrektor szko³y dziêkuj¹ serdecznie Panu Wojtasiukowi za lekcjê patriotyzmu, wszystkim uczniom, którzy tak wytrwale æwiczyli swoje role i ich rodzicom za zaanga owanie siê w przygotowanie strojów na akademiê z okazji Dnia Niepodleg³oœci. Ewelina Wasiluk Drodzy Czytelnicy, 11 lipca br. we Francji mia³ miejsce tragiczny wypadek, w wyniku którego kierowca Tira Jacek Barek który jest mieszkañcem gminy Brwinów uleg³ bardzo powa nym obra eniom. Pan Jacek jest sparali owany, ma amputowan¹ nogê i oddycha przy pomocy respiratora.do dzisiaj przebywa we francuskim szpitalu w Chartres. Lekarze francuscy nie wyra aj¹ zgody na przewóz chorego drog¹ l¹dow¹, dlatego konieczny jest transport samolotem, którego koszt szacowany jest na ponad 51 tys. z³. Ponadto niezbêdne s¹ œrodki na rehabilitacjê poszkodowanego. Burmistrz Brwinowa Andrzej Guzik zwróci³ siê o pomoc do ró nych instytucji w tym do linii lotniczych Central Wings. Niezbêdna jest ka da pomoc w przywiezieniu chorego do kraju. Zbli aj¹ siê œwiêta. Pan Jacek powiniem byæ razem z rodzin¹, to bardzo wa ne. Ka da pomoc jest bardzo wa na. Wspólnymi si³ami na pewno to siê uda. 2 grudnia rozpoczyna siê w Brwinowie Festiwal Siedmiu Spotkañ. Pierwszy koncert zadedykowany zostanie Panu Jackowi. Odbêdzie siê zbiórka pieniêdzy i loteria fantowa. Po koncercie w Oœrodku Kultury odbêdzie siê aukcja charytatywna na rzecz Pana Jacka, któr¹ poprowadzi Rados³aw Pazura.Pieni¹dze mo na równie wp³acaæ na konto: BZ WBK

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały nr 217 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2010 r.

Uzasadnienie do Uchwały nr 217 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2010 r. Uzasadnienie do Uchwały nr 217 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej nadania Gimnazjum nr 96 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Damasławek, 28.04.2015 r. Or.524.2.2015

Damasławek, 28.04.2015 r. Or.524.2.2015 Damasławek, 28.04.2015 r. Or.524.2.2015 Rada Gminy Damasławek Dotyczy sprawy : sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka"

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: ALE-Bombka przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka" CEL KONKURSU: >twórcze wykorzystanie wolnego czasu, >kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej, >inspirowanie twórczych działań plastyczno-manualnych. KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo