Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ratusz obroniony! odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a"

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Ratusz obroniony! Wydaje siê, e specjalnoœci¹ B³onia staj¹ siê inscenizacje historycznych bitew. Ju mieliœmy okazjê ogl¹daæ niezwyk³e widowisko zaprezentowane podczas Dni B³onia. Teraz, z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci na b³oñskim rynku stoczono bitwê o Ratusz. Uroczystoœci obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ z okolicznoœciow¹ homili¹, odprawion¹ w koœciele pw. Œwiêtej Trójcy. Po mszy, wszyscy uczestnicy przeszli na rynek, na którym odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Po hymnie zagranym przez orkiestrê dêt¹ okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz B³onia Zenon Reszka. Podkreœli³ w nim ogromne znaczenie wydarzeñ które mia³y miejsce 123 lata temu, wydarzeñ które zwróci³y Polsce tak upragnion¹ niepodleg³oœæ. Po przemówieniu Burmistrza pod Pomnikiem Hymnu Narodowego z³o one zosta³y wieñce i wi¹zanki kwiatów. Uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci uœwietni³o widowisko historyczne Na drodze ku wolnoœci w wykonaniu dru yny rycerskiej z Warszawy. Nacierajacym wojskom austriackim, silny odpór da³y p o l s k i e oddzia³y, nie dopuszczaj¹c do zajêcia przez nieprzyjació³ Ratusza. Huk karabinów i szczêk bia³ej broni rozlega³ siê po ca³ym rynku, dymy zaœ z wznieconego przez nieprzyjació³ po aru zasnu³y i tak pochmurne niebo. Barwny i niezwykle widowiskowy pokaz który bardzo spodoba³ siê mieszkañcom, by³ wielk¹ atrakcj¹ listopadowego œwiêta. Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy mieszkañcy poczêstowani zostali wojskow¹ grochówk¹, która tego dnia smakowa³a bardzo szczególnie. Marek Zdrzy³owski Wójt i Vicewójt Gminy podpisuj¹ akt wmurowania kamienia wêgielnego. Nowa hala sporotwa w Nadarzynie prezentuje siê imponuj¹co.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax SZUKAM PRACY Grafik komputerowy - plastyk (Corell, Photoshop), szuka pracy najlepiej na 1/2 etatu, w okolicach Podkowy Leœnej, Brwinowa, Milanówka - tel Kierowca do piekarni - Grodzisk Maz. tel. 22/ ; US UGI DAM PRACÊ ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Zatrudniê ekspedientkê, Zalesie Górne, tel Instalacje elektryczne - uprawnienia - tel Serwis samochodów ciê arowych i autobusów zatrudni mechaników, elektryków, elektromechaników, lakierników i blacharzy, tel. 22/ Przyjmê brukarzy, tel Zatrudniê na dachy, tel Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Kierowca B+C, tel. 22/ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Œlusarzowi - spawaczowi, tel. 22/ Do biura - bran a reklamowa, tel. 22/ Zatrudniê fryzjerkê, tel Szwalnia w Grodzisku Maz. zatrudni krawcowe - szwaczki, tel ; 22/ Potrzebna pani do magla, ruchomy dogodny czas pracy - okolice Piaseczna, tel Firma zatrudni elektromontera do monta u automatów, po ¹dane prawo jazdy kat.b, tel Restauracja Burger King Al.Krakowska w Warszawie zatrudni pracowników. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mo liwoœæ rozwoju i awansu. Oczekujemy: zaanga owania i pozytywnego myœlenia. Osoby w ka dym wieku mile widziane. Tel.: ; mail: Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek u klienta lub u nas. Tel. 022/ ; Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg Hydrauliczne - VAT, tel RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Hydraulika, tel Elektryka, tel Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji. Zegarmistrz - naprawy, wymiana baterii, pasków, sprzeda zegarków, Piaseczno ul.pu³awska 20 (w podwórzu), tel Meble stylowe, antyki, bibeloty, upominki. Sklep Grodzisk Maz. ul.orzeszkowej 5H, tel ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub Bloczki, pustaki - Otrêbusy, tel Pustak Poroton 6,85 z³/szt. brutto, tel Owczarki niemieckie, tel Dachówka od zaraz, tel Sprzedam ³ó ko rehabilitacyjne nowe na gwarancji, elektryczne, dwufunkcyjne, z materacem przeciwodle ynowym, tel. grzecznoœciowy 0-46/ Betoniarkê przemys³ow¹ BW 400, tel Oddam za darmo 20 worków (70l.) keramzytu. Odbiór w³asny z okolic Piaseczna. Tel Alimenty, rozwody, maj¹tkowe, spadkowe, odszkodowania, ZUS, US, PZU, nieruchomoœci, sprawy s¹dowe, urzêdowe, pozwy, apelacje, odwo³ania, tel Wentylacja domów z odzyskaniem ciep³a, tel Hydraulika, remonty kompleksowo, tel Docieplanie poddaszy, p³yty K-G, malowanie, g³adzie, glazura - solidnie, tel Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Elektryk, tel Remonty, gipsowanie, malowanie, panele, tel Œcinanie drzew, tel Ochrona emerytów, rencistów i m³odych, tel. 22/ Przyjmê KPiR, tel SPRZEDAM Wêgiel brunatny 180 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominkowe, wywóz gruzu i z³omu, tel , Kosiarki, KUPIÊ Ziemiê, gospodarstwo 1-10 ha, tel Antyki, wszelkie za gotówkê kupiê, tel Poszukujê domku wolnostoj¹cego w okolicy Grodziska, tel Osobowe w ka dym stanie, 24 h., tel Skupujemy opony u ywane w dobrym stanie, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Lokal do wynajêcia, 140 m2 w centrum Piaseczna, tel. 22/ ; Do wynajêcia mieszkanie 32 m2 z kuchni¹ i ³azienk¹, 5 km od az, tel. 22/ NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM Nowe mieszkanie w Piasecznie i Józefos³awiu, tel. 22/ ; NAUKA Polski, niemiecki - korepetycje, matury, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ Angielski - dzieci, doroœli - profesjonalnie, doœwiadczenie, doje d am, tel ZDROWIE Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/

3 3 Reklama w przedsiębiorstwie - czy warto zainwestować? Czym jest reklama, ka dy z nas wie intuicyjnie. Dla celów artyku³u definicje reklamy mo na pomin¹æ. Skupmy siê na formie oraz na praktycznych mo liwoœciach oceny efektywnoœci poszczególnych noœników, z punktu widzenia ma³ego przedsiêbiorcy. Czy dla nas, ma³ych przedsiêbiorców reklama jest potrzebna? Jeœli tak, to jaka? Mo liwoœci jest przecie bardzo wiele - og³oszenia w gazetach, ksi¹ ki telefoniczne, mo e plandeki na p³ocie lub bilbordy przy arteriach komunikacyjnych? Ju jad¹c do biura czy to autobusem, czy samochodem jesteœmy poddawani delikatnej, aczkolwiek sugestywnej manipulacji producentów wszelkich marek. Stoj¹c na czerwonym œwietle obserwujemy okolice i nawet nie zwa aj¹c na bannery nasz umys³ podœwiadomie rejestruje wizualizacjê reklamy i zapisuje j¹ w naszej podœwiadomoœci, co nastêpnie wp³ywa na nasz konsumencki gust (dzia³a tutaj percepcja podprogowa, czyli nieœwiadome zapisywanie i postrzeganie informacji przez nasz mózg i utrwalanie jej w naszej podœwiadomoœci). Na pytanie czy reklama jest potrzebna, jesteœmy w stanie odpowiedzieæ Prawie zawsze. Nawet jeœli sprzedawany produkt/us³uga jest rewelacyjnej, bezkonkurencyjnej jakoœci, zawsze mo emy wyobraziæ sobie sytuacjê, kiedy produkt/us³uga konkurencyjna, o znacznie gorszych parametrach sprzedaje siê znacznie lepiej tylko dlatego, e jest lepiej zareklamowana. Zasadniczym problemem jest wiêc to, jak¹ formê reklamy zastosowaæ w konkretnej sytuacji. Reklama przybiera ró n¹ postaæ - od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej g³ównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rze- telnej informacji merytorycznej o przedmiocie, co czêsto przypisuje siê reklamie telewizyjnej. Czasami reklama wystêpuje w formie ukrytej - np. firmy organizuj¹ prezentacje w³asnych technologii czy te pisz¹ artyku³y do prasy specjalistycznej. W niektórych bran ach reklama jest zabroniona (na przyk³ad us³ug kancelarii notarialnych), co nie oznacza e nie wystêpuje w praktyce. Zdecydowana wiêkszoœæ reklam charakteryzuje siê celami komercyjnymi. Mo na jednak wyró niæ równie reklamê spo³eczn¹ oraz reklamê polityczn¹. Naszych czytelników interesuj¹ jednak proste formy reklamy, których kalejdoskop jest otwarty i zale y wy- ³¹cznie od inwencji i zasobnoœci portfela reklamodawcy. Prawdopodobnie wiêkszoœæ mikro i równie du a czêœæ ma³ych przedsiêbiorców stwierdzi, i koszt reklamy ma znaczenie decyduj¹ce. W takim przypadku mamy do wyboru formy reklamy, które wymagaj¹ jedynie poœwiêcenia czasu, na przyk³ad umieszczenie og³oszeñ w ró nych bran owych i spo³ecznych portalach i forach internetowych. Og³oszenia te jeœli maj¹ byæ za darmo, najczêœciej przybieraj¹ ukryt¹ postaæ, na przyk³ad zachwalania produktu/us³ugi ze wskazaniem konkretnej firmy podczas internetowego dialogu. Równie w niektórych gazetach mo na bez problemu umieœciæ og³oszenie (zazwyczaj ka dorazowy nak³ad wymaga ponawiania zlecenia na og³oszenie). Kolejne mo liwoœci daj¹ te formy reklamy, które wyma- gaj¹ jedynie pewnych nak³adów na zasadzie jednorazowego zainwestowania. Mo e to byæ oznaczenie przedsiêbiorcy i produktu poprzez bilbord lub banner na terenie (np. p³ocie) w³asnej posesji, stworzenie witryny internetowej lub jej czêœci przeznaczonej dla reklamowanego produktu/us³ugi. Wreszcie ostatnia forma (z punktu widzenia kosztów) wymagaj¹ca sta³ego zaanga owania finansowego - na przyk³ad zlecanie p³atnych og³oszeñ w gazetach, ksi¹ kach telefonicznych, umieszczanie odp³atnych bannerów reklamowych na portalach i forach internetowych, rozpowszechnianie ulotek reklamowych, kampanie reklamowe oparte na bilbordach, kampanie medialne. Niemniej istotnym aspektem, obok kosztu jest skutecznoœæ reklamy. Niew¹tpliwie reklama jest skuteczna, jeœli trafia do odbiorców bêd¹cych w naszym zainteresowaniu jako potencjalni klienci. Nie musimy wiêc rozg³aszaæ wszem i wobec o naszym wyspecjalizowanym produkcie lub us³udze, jeœli tak naprawdê mo e byæ on w zainteresowaniu jedynie w¹skiego grona specjalistów (na przyk³ad oprogramowanie dla architektów). W takim przypadku znacznie skuteczniejsze mo e okazaæ siê umie- Jabłuszka w szkole Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Piasecznie wzbogaci³ siê o pracowniê komputerow¹ MacIntosh. Oficjalne otwarcie pracowni nast¹pi³o 8 listopada. Nowa pracownia przekazana zosta³a do szko³y w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Pracownie komputerowe dla szkó³ wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny. I Liceum Profilowane Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej jest jedn¹ z placówek, która wybra³a w ramach projektu platformê MacIntosh. Klasy liceum profilowanego i technikum informatycznego maj¹ w swoim programie nauczania stosowanie technik graficznych i multimedialnych. Uczniowie ucz¹ siê u ywaæ programów do grafiki, obrazu wideo i dÿwiêku. Macintoshe s¹ wykorzystywane do tych celów przez profesjonalistów. Dlatego szko³a uzna³a, e uczniowie powinni poznaæ pracê na tych komputerach. Gdy przystêpowano do programu Pracownie komputerowe dla szkó³ wybór pad³ na platformê MacIntosh. Wraz z pracowni¹ szko³a otrzyma³a imaki do centrum multimedialnego. W znajduj¹cym siê obok biblioteki centrum dostêpne s¹ dla uczniów tak e drukarka laserowa oraz skaner. Szko³a otrzyma³a równie laptopa z wideo projektorem, który s³u y jako mobilne stanowisko dydaktyczne. Zajêcia prowadzone w nowej pracowni dotycz¹ technologii informatycznej, a tak e przedmiotów zwi¹zanych szczenie reklamy w czasopiœmie bran owym lub na dedykowanym portalu internetowym. Równie jeœli produkujemy pieczêcie, znacznie skuteczniejsz¹ form¹ reklamy jest rozdawanie ulotek pod Urzêdem Statystycznym, który odwiedza wielu przedsiêbiorców, ni umieszczanie bannera reklamowego przy ruchliwej ulicy. Poniewa mikro i œredni przedsiêbiorcy czêsto strategie reklamowe opracowuj¹ i realizuj¹ samodzielnie, zwracamy uwagê, i niezwykle istotnym jest aby realizowane dzia³ania przy wykorzystaniu ró nych noœników i form by³y spójne. Inaczej - dobrze jest aby na stronie internetowej, bannerach reklamowych i rozdawanych ulotkach forma graficzna by³a taka sama lub podobna. Przed realizacj¹ ca³oœci dzia³añ reklamowych winniœmy okreœliæ odbiorcê, ustaliæ formê i treœæ przekazu a nastêpnie konsekwentnie realizowaæ zaplanowane dzia³ania dokonuj¹c jedynie ewentualnych drobnych korekt. Treœæ reklamy winna byæ czytelna, kontakt ³atwy do odnotowania, wskazane jest umieszczenie logo firmy. Nie wolno równie zapominaæ o tym, e upubliczniaj¹c okreœlon¹ treœæ, przyjmujemy na siebie odpowiedzialnoœæ. Podejmuj¹c decyzjê o wyborze formy reklamy oczywiœcie nale y kierowaæ siê zarówno jej kosztem jak i oczekiwan¹ i mo liw¹ do osi¹- gniêcia skutecznoœci¹. Czasami warto ponieœæ koszt kilkuset z³otych w zamian reklamuj¹c swoje us³ugi w gazecie o zasiêgu regionalnym i trafiaj¹c do potencjalnych klientów z terenu gdzie sprzeda jest realizowana. Obejmowanie w takim przypadku reklam¹ obszaru wiêkszego ni obszar naszej dzia- ³alnoœci jest strat¹ pieniêdzy. Skutecznoœæ reklamy jest pojêciem mierzalnym, niestety w wiêkszoœci przypadków mo liwoœæ zmierzenia skutecznoœci poszczególnych noœników wystêpuje dopiero po podjêciu dzia³añ reklamowych. Najprostszym praktycznym sposobem na ocenê efektywnoœci poszczególnych alternatywnych dzia³añ reklamowych jest rozpytanie potencjalnego klienta na temat Ÿród³a informacji o naszym przedsiêbiorstwie lub produkcie. Odpowiednio rejestruj¹c odpowiedzi, po pewnym czasie pozyskamy wiedzê na temat najskuteczniejszej formy reklamy w przypadku naszego przedsiêbiorstwa i produktu. Nie bez powodu nak³ady na reklamê okreœlono w tytule mianem inwestycji a nie wydatku. Prawid³owo bowiem dobrane dzia- ³ania reklamowe z pewnoœci¹ zaprocentuj¹, a kto siê nie zareklamuje, ten umiera (gospodarczo) w samotnoœci. Ma³gorzata Witak Jaros³aw Wiœniewski z grafik¹ i multimediami, wyszukiwaniem informacji i poznawaniem systemu operacyjnego Mac OS. Pracownia wyposa ona zosta³a w oprogramowanie. Doskonale spisuje siê program do prezentacji Keynote. Pakiet ilife pozwala realizowaæ zadania zwi¹zane z obróbk¹ muzyki fotografii i filmu, iweb umo liwia szybkie i profesjonalne tworzenie stron www. W przysz³oœci szko³a chcia³aby doposa yæ pracownie w profesjonalne oprogramowanie graficzne: Adobe Photoshop, Ilustrator, a tak e Final Cut Studio. W otwarciu pracowni wziêli udzia³ goœcie: -Janusz Krupa, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Procesów Edukacyjnych w MEN, -Romuald Zieliñski - Naczelnik w Departamencie Informatyzacji Procesów Edukacyjnych MEN, -przedstawiciele firmy Apple: Pascal Cagni prezydent firmy Apple Europe, Brendan Sherry, Wojciech WoŸniak, Ma³gorzata Chareziñska Sad sp. z o.o., Janusz Borodzinski Sad sp. z o.o., -przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty: kurator Jerzy Jon, przedstawiciele Zespo³u Edukacji Informatycznej z pani¹ Barbar¹ S³omczyñsk¹, -S³awomir Stoczyñski, cz³onek zarz¹du Powiatu Piaseczyñskiego, -Kazimierz Makowski reprezentuj¹cy przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu. Po symbolicznym przeciêciu wstêgi w nowej pracowni przez honorowego goœcia - prezydenta firmy Apple Pascala Jagni, uczniowie zaprezentowali swoje prace wykonane na komputerach MacIntosh.

4 4 Hanna Lekszycka w Galerii A W Galerii A Miejskiego Oœrodka Kultury w Podkowie Leœnej przentowane jest malarstwo Hanny Lekszyckiej. Lekszycka to m³oda ale obiecuj¹ca malarka. W obszarze jej zainteresowañ znajduje siê przede wszystkim pejza i cz³owiek. Œmia³o poczyna sobie z kolorem, dba o kompozycjê, dobrze czuje œwiat³o, co sprawia, e nawet w czêsto podejmowanej tematyce obrazów, znajduje coœ nowego, coœ intryguj¹cego, i stara siê temu nadaæ swój indywidualny wyraz. Hanna Lekszycka urodzi³a siê w Warszawie, jednak od urodzenia mieszka w Podkowie Leœnej. Jest studentk¹ Edukacji Artystycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Oprócz malarstwa zajmuje siê równie rysunkiem, grafik¹ warsztatow¹, fotografi¹ oraz projektowaniem graficznym. Bra³a udzia³ w kilku wystawach zbiorowych w Grodzisku Maz., oraz Warszawie.

5 Salon Jesienny - art 5 W Konstanciñskim Domu Kultury w dniach od do mo na ogl¹daæ wystawê Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych Triada. W tym roku pod has³em Salon Jesienny - art zosta³y przedstawione prace powsta³e w ci¹gu ostatniego roku, miêdzy innymi na plenerze w Górach Sto³owych, indywidualnych wyjazdach i w zaciszu pracowni. Wystawa jest bardzo ró norodna i ciekawa zarówno pod wzglêdem technik artystycznych jak i tematyki. Obejmuje malarstwo, rzeÿbê, rysunek i fotografiê. Mamy tu do czynienia z prawdziwym prze³omem w twórczoœci wielu plastyków. Artyœci udowodnili, e nie nale y pochopnie przyporz¹dkowywaæ nikogo do okreœlonego stylu czy techniki. Twórcom nie brakuje ani chêci w poszukiwaniu nowych inspiracji ani odwagi w eksperymentowaniu z nowym tworzywem i tematem. Autorami prac, które mo na podziwiaæ do koñca grudnia s¹: Zofia Hejke, Katarzyna ó³tek, Stanis³aw Kurek, Julita Rajkowska, Teodora Kurek, Joanna Sêkowska-Rutka, Leokadia Nasta³y, Artur W¹sowski, Monika Paw³owska, Wies³awa Nasta³y-P³askociñska, Tomasz Myœluk, Emilia Czy -Kêdzierska, Marlena W¹sowska, Marek ukasik, Gabriela Przytu³a, Wies³aw Stefan Grendus, Henryk Piotr Herec oraz goœcinnie z rysunkiem satyrycznym -Faustyna Fauni. Zapraszamy od pn-pt.w godz , wstêp wolny KDK Krzyż Zasługi dla Burmistrza W ubieg³ym tygodniu w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim odby³a siê uroczystoœæ nadania odznaczeñ pañstwowych osobom, których postawy i dzia³ania przynios³y korzyœci Polsce i jej spo³eczeñstwu. wany jest osobom, które wykaza³y siê czynami przekraczaj¹cymi zwyk³y zakres ich obowi¹zków, nios¹cymi jednoczeœnie znaczn¹ korzyœæ pañstwu lub obywatelom. Jak podaje strona internetowa Prezydenta RP, odznaczenie to nadaje siê równie za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków zawodowych, ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, charytatywn¹ oraz niesienie pomocy. Święta pełne niespodzianek dzięki kredytom GE Money Banku szybka gotówka bez zaświadczeń o zarobkach kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, AutoOkazja karty kredytowe Usługi spoza oferty GE Money Banku dostępne u Partnera: ubezpieczenie OC komunikacyjne i OC w życiu prywatnym, Bezpieczne Opłaty OFE Otwarty Fundusz Emerytalny ING NATIONALE NEDERLANDEN POLSKA punkt kasowy Placówka Partnerska GE Money Banku zaprasza: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19, tel. (022) , (022) W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 wyró nieñ wrêczy³ wicewojewoda mazowiecki Cezary Pomarañski. Odznaczono m. in. osoby zas³u one dla niepodleg³oœci Polski, prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ na rzecz przemian demokratycznych, maj¹ce osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia³alnoœci spo³ecznej. W tym zaszczytnym gronie znalaz³a siê burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, której wrêczono Srebrny Krzy Zas³ugi. Wyró nienia odebra³y ponadto takie osobistoœci jak: Witys³aw Wiktor Dys-Kulerski - wspó³pracownik KOR, cz³onek NSZZ Solidarnoœæ, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u; ojciec Stefan Miecznikowski - odznaczony poœmiertnie kapelan ³ódzkiej Solidarnoœci, czy te Stanis³aw Malinowski - uczestnik obrony Lwowa w 1918, wojny polsko - bolszewickiej 1920 r., o³nierz Armii Krajowej. Uhonorowano tak e wybitnego podró nika - Jacka Pa³kiewicza. Srebrny Krzy Zas³ugi przyzna- To ju drugie wyró nienie, jakie w ostatnim czasie odebra³a burmistrz Tarczyna. Kilka tygodni temu Kapitu³a Medalu Mazowieckiej Niezapominajki postanowi³a przyznaæ Barbarze Galicz Medal Mazowieckiej Niezapominajki za osi¹gniêcia w pracy na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego. Nagrodê wrêczono podczas IX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

6 6 Dla Was, dla Nas, dla Rain Mana W dniu 13 listopada b.r. w Zespole Szkó³ w azach na terenie Gminy Lesznowola odby³o siê niezwyk³e spotkanie - Debata Samorz¹dowa pod has³em Partnerstwo - dla Was, dla Nas, dla Rain Mana. Debata by³a okazj¹ do zaprezentowania doœwiadczeñ z zakresu wspó³pracy w ramach partnerstwa trzech sektorów: publicznego, organizacji pozarz¹dowych i biznesu, w wyniku którego powsta³o pierwsze w Polsce wzorcowe, ponadstandardowe, i replikowalne przedsiêbiorstwo spo³eczne w Wilczej Górze, zatrudniaj¹ce doros³e osoby z dysfunkcj¹ autyzmu. Podczas debaty przedstawiciele samorz¹du Gminy Lesznowola zaprezentowali wspóln¹ drogê w partnerstwie, konstruktywne cele, dobre praktyki i osi¹gniêcia oraz zachêcali do upowszechnienia nowatorskiego modelu i przeniesienia podobnych rozwi¹zañ do innych spo³ecznoœci. Wypracowany przez Partnerstwo model dzia³ania przedsiêbiorstwa mo na zastosowaæ równie dla innych grup dyskryminowanych na rynku pracy, dotkniêtych wykluczeniem lub samowykluczeniem spo³ecznym. Projekt Partnerstwo dla Rain Mana zosta³ zrealizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jest wysoko oceniany - nominowany do Europejskiej Nagrody Przedsiêbiorczoœci dla Gminy Lesznowola. Z pewnoœci¹ inicjatywa budowy przedsiêbiorstwa spo³ecznego w Wilczej Górze jest dobrym przyk³adem zawi¹zywania partnerstw lokalnych oraz dzia³añ w obszarze ekonomii i integracji spo³ecznej. W debacie wziê³o udzia³ ponad 150 osób z ca³ej Polski: przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz samorz¹dowcy m.in. z Gdyni, Gdañska, Przemyœla, Zielonej Góry, Skar yska Kamiennej, Lublina, Kalisza, Radomia, Bielsko Bia³ej, Kielc i Opola. Samorz¹dowe spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili parlamentarzyœci: Janina Feliñska - Senator RP z Ciechanowa, Andrzej Smirnow - Pose³ na Sejm RP, Janusz Piechociñski - Pose³ na Sejm RP. Zaproszenie na Debatê Samorz¹dow¹ przyjê³o równie wielu prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli biznesu i osób zaanga owanych w ekonomiê spo- ³eczn¹ lokalnych spo³ecznoœci. Gminê Lesznowola reprezentowali: Wójt Gminy - Maria Jolanta, z-ca Wójta - Marek, Sekretarz - Mariola Uczkiewicz - Kamczyk, Skarbnik - El bieta Ob³uska, Kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Lucyna O³ów, Koordynator Projektu Equal Gminy Lesznowola - Ma³gorzata Wiœniakowska, oraz Hanna Kosik - Przewodnicz¹ca Rady Gminy wraz z Radnymi Gminy. Zaproszonych Goœci przywita³a Wójt Gminy Lesznowola - Maria Jolanta Batycka - W¹sik. Wprowadzi³a goœci w temat budowania partnerstw lokalnych, przekaza³a wiedzê, spostrze enia i zdobyte doœwiadczenia Gminy Lesznowola w projekcie EQUAL. Podczas debaty poruszone zosta³y ró ne aspekty dotycz¹ce aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, roli samorz¹du oraz problemów z jakimi borykaj¹ siê organizacje po ytku publicznego. Debata Samorz¹dowa w Gminie Lesznowola wzbudzi³a du e zainteresowanie, wywo³a³a szereg ciekawych pytañ i zwróci³a uwagê wielu samorz¹dów z terenu Polski, chc¹cych skorzystaæ z doœwiadczeñ Gminy Lesznowola. Debata z pewnoœci¹ by³a Ÿród³em inspiracji do zawi¹zywania kolejnych koalicji na rzecz budowania partnerstw w zakresie polityki spo³ecznej. Nale y bowiem pamiêtaæ, e rozwój gospodarczy ka dej gminy, powiatu, czy województwa nie jest mo liwy bez inwestowania w politykê spo³eczn¹. Uczestnicy debaty byli nie tylko pod wra eniem jej merytorycznej strony, ale byli równie pod wielkim wra eniem obiektu Zespo³u Szkó³ w azach i serdecznego przyjêcia w Gminie Lesznowola. Organizatorami tego niezwyk³ego spotkania by³y: Gmina Lesznowola - partner nr 1 w projekcie oraz Fundacja Synapsis. Ma³gorzata Wiœniakowska Kącik poetycki Aneta Nalborczyk-Wie bicka - absolwentka Wydzia³u Bilogii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 r. wyda³a tomik wierszy Id¹c piszê siebie, rok póÿniej arkusz poetycki Milczenie w klubie poetyckim dzia³aj¹cym przy warszawskiej Stodole. Jej drug¹ pasj¹ jest malastwo. ptaki w tym pokoju cisza drapie nas po plecach patrz¹ okna wciœniête w w¹skie ramy schodzimy powoli. coraz ni ej rysujemy strza³ki na wszystkich zakrêtach w zag³êbieniach siedz¹ ma³e ptaki odwracaj¹ g³owy przy ka dym ruchu jeszcze tylko kilka kroków i stado odleci na po³udnie Sukces zawodniczki z Leszna W dniach paÿdziernika 2007r. odby³y siê w odzi Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan rozgrywane we wszystkich grupach wiekowych - od dzieci po seniorów. Wzie³o w nich udzia³ ok zawodników. Oprócz ekip zawsze obecnych na tego typu zawodach, jak np. USA, Kanada, Bia³oruœ czy Zuzia Reklewska z dum¹ prezntuje zdobyte trofea. zdjêcie w tej studni nie ma ju wody tylko klekot pierwszych b³yskawic narasta galop chmur od strony lasu po œcianie domu wspinam siê wy ej dotykam twojego cienia. tynk roœnie w ustach i nie mogê prze³kn¹æ mam tylko jedno stare zdjêcie w sepii suknia wizytowa mocno œci¹gniêta moja babcia obok. ma³a dziewczynka miejsce na cmentarzu odsprzedano nie mogê znaleÿæ. po policzku chodzi mokra pszczo³a w górê i w dó³ Rumunia, po raz pierwszy swoje dru yny zg³osi³y takie kraje jak np. Iran. Po dwóch dziesiêciodniowych wakacyjnych zgrupowaniach treningowych, trener kadry narodowej Karate Fudokan - Shihan Maciej Grubski 6 dan og³osi³ sk³ad reprezentacji na Mistrzostwa Œwiata w Karate Fudokan Wœród zawodników, którzy mieli zaszczyt wyst¹piæ w Polskich barwach narodowych by³y tak e dwie dziewczynki z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznie: Zuzanna Reklewska z kl. IIIa i Martyna Rogoœ z kl. Vb. Z uwagi na bardzo liczny udzia³ sportowców z ca³ego œwiata, konkurencje by³y rozgrywane jednoczeœnie na szeœciu matach. Polska zdoby³a ³¹cznie 32 medale i zajê³a pod tym wzglêdem 3 miejsce po reprezentacjach Rumunii i Rosji. Pierwszym medalem dla Polski na tych Mistrzostwach, by³ br¹zowy medal w Kata Dru ynowym Dziewcz¹t w kategorii dzieci, zdobyty przez dru ynê: Zuzanna Reklewska (Leszno), Katarzyna Mróz (Poddêbice) i Jagienka Wójcik (Brodnica). Konkurencja ta polega na jednoczesnym wykonywaniu na macie wybranego Kata przez trzy zawodniczki ustawione w trójk¹cie. Oceniana jest zarówno technika, si³a i tempo Kata ka dej z zawodniczek, jak równie to, czy zosta³o ono wykonane synchronicznie przez ca³¹ trójkê. Przez wielu sêdziów konkurencja ta uznawana jest za najtrudniejsz¹ ze wszystkich konkurencji Karate. Bior¹c pod uwagê, e by³ to pierwszy start zawodniczek z Leszna w barwach narodowych, i pierwszy na zawodach tak du ej rangi, trzeba przyznaæ, e obie wykaza³y ogromny hart ducha i wolê walki. Mamy nadziejê, e doœwiadczenia zdobyte na Mistrzostwach Œwiata pomog¹ im w sukcesach na kolejnych zawodach - ju w przysz³ym roku Mistrzostwa Europy w Berlinie. Nadarzyñski Oœrodek Kultury zaprasza na: URODZINY ASTRID LINDGREN 25 listopada 2007r.(niedziela), godzina Serdecznie zapraszamy dzieci i doros³ych na imprezê zorganizowan¹ z okazji stulecia urodzin pisarki. W programie: - spotkanie z Ew¹ Z³otowsk¹ - rozstrzygniêcie konkursu plastycznego W prezencie dla Astrid Lindgren - warsztaty ilustratorskie - poczêstunek - NIESPODZIANKA! Mile widziane bêd¹ osoby przebrane za postacie z ksi¹ ek Astrid Lindgren. Siedziba NOK przy Placu Poniatowskiego 42 Grodziskie Towarzystwo Edukacyjne zaprasza na XIII Aukcjê Dzie³ Sztuki która odbêdzie siê w niedzielê 2 grudnia 2007 r. o godz. 17:00 w budynku Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 przy ulicy 3 Maja 33 w Grodzisku Mazowieckim Prace mo na ogl¹daæ w sobotê 1 grudnia w godzinach 12:00-17:00 oraz w dniu Aukcji w godzinach 12:00-17:00. Dochód z Aukcji jest przeznaczony w ca³oœci na potrzeby Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 23 w Grodzisku Mazowieckim. Od lat wspó³pracujemy z profesjonalnymi artystami z Mazowsza. Wielu twórców mo e pochwaliæ siê du ym dorobkiem artystycznym, uznaniem w œwiecie sztuki oraz licznymi wystawami w kraju i za granic¹. Ich prace znajduj¹ siê w galeriach i zbiorach prywatnych. Autorami prac wystawianych na tegorocznej aukcji s¹ m.in.: Pawe³ Cabanowski, Ewa Strzy ewska, Andrzej Skarzyñski, Daria Siwiak, Joanna Kossuth-Ostapowicz, Barbara Hezler, Elzbieta Kwiatkowska, Witali Szyszki i wielu innych. Na wystawie oprócz malarstwa prezentowana bêdzie równie grafika, rzeÿba, bi uteria, tkanina artystyczna, wyroby koronczarskie, rêcznie malowane bombki oraz chustki jedwabne. Poza aukcj¹ prezentowane bêd¹ równie prace naszych uczniów w k¹ciku prac dzieciêcych. Serdecznie zapraszamy! Grodziskie Stowarzyszenie Rodzina Abstynenckich Familia zaprasza: na Wieczorek karaoke, który odbêdzie siê 24 listopada 2007 r. o godz w Klubie Abstynenta (klub Opty ) ul. Kiliñskiego 8 w Grodzisku Mazowieckim. w dniu 1 grudnia 2007 r. o godz do Klubu Abstynenta ul. Kiliñskiego 8 na wieczorek z wierszem i piosenk¹...a czas p³ynie, jesieñ ju tu, tu... Gra yna, Hania, Kalina w swojej twórczoœci oraz Rafa³ w piosenkach tych, którzy odeszli (M. Grechuty, B. Okud awy, J. Kaczmarskiego i innych). Wstêp wolny!!! Serdecznie zapraszamy Bezp³atne konsultacje onkologiczne Pod numerem telefonu /07 Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. przyjmuje zapisy na badanie i ocenê medyczn¹ - przez specjalistê, lekarza onkologa -wszelkich zmian skórnych budz¹cych Pañstwa niepokój. Aby wzi¹æ udzia³ w tych badaniach nie jest potrzebne skierowanie do Poradni Onkologicznej.

7 SUDOKU W sudoku chodzi o to, eby wype³niæ planszê w ten sposób, aby w ka dym wierszu oraz w ka dej kolumnie i w ka dym dziewiêciopolowym kwadracie 3x3 znalaz³y siê cyfry od 1 do 9 przy czym cyfry te nie mog¹ siê powtarzaæ w adnym wierszu, kolumnie i dziewiêciopolowym kwadracie. W odró nieniu od innych ³amig³ówek liczbowych, sudoku wymaga nie tylko wykonywania rachunków matematycznych, ale równie logicznego myœlenia. Podczas wype³niania planszy nale y wpisywaæ tylko liczby, których miejsca jesteœmy pewni, gdy jeden b³¹d powoduje, e zadanie jest nierozwi¹zywalne. Dla u³atwienia mo na sobie ma³ymi cyferkami w rogach pól notowaæ nasze podejrzenia. Uśmiechnij się Dwie blondynki czekaj¹ na autobus. Kiedy nadje d a jedna pyta kierowcy: -Czy dojadê tym autobusem do Krakowa? -Nie -A ja? * * * -Mam taniec we krwi! - chwali siê dziewczyna. -Widocznie nie dop³ynê³a jeszcze do nóg - mruczy ch³opak. STANDARDY JAZZOWE W NOK! 24 listopada, godz Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42 Jorgos Skolias / Artur Dutkiewicz Duett Jorgos Skolias - ur w Zgorzelcu - wokalista i kompozytor. Jego rodzice byli greckimi uchodÿcami politycznymi. Wychowywa³ siê w wielonarodowym i bardzo zró nicowanym kulturowo œrodowisku m³odzie owym. Uczestniczy³ w imprezach mniejszoœci greckiej, niekoniecznie zajmuj¹c siê wy³¹cznie muzyk¹ greck¹, ale równie próbowa³ œpiewaæ rocka i bluesa. W latach siedemdziesi¹tych rozpocz¹³ wspó³pracê z bardzo aktywnym i interesuj¹cym wówczas œrodowiskiem rockowo-bluesowym Wroc³awia. Wspó³pracowa³ z zespo³ami Nurt, Grupa 111, Spisek Szeœciu. Zawodow¹ pracê rozpocz¹³ w 1982 r. od pracy w jazz rockowej formacji KRZAK i sta³ siê przedmiotem zainteresowania wielu poszukuj¹cych i nowatorskich muzyków, którzy proponowali mu wspó³pracê zarówno koncertow¹, jak i przygotowaniu nagrañ. Przez ponad rok wspó³pracowa³ z grup¹ Osjan. Od roku 1988 do 1991 by³ sta³ym wokalist¹ formacji Young Power, grupuj¹cej m³odych i nieortodoksyjnych artystów. By³a to bardzo istotna demonstracja nowatorskiego podejœcia do jazzu. Zajmowa³ siê nowymi wizjami musyki wspó³pracuj¹c z Rados³awem Nowakowskim (perkusjonista zespo³u Osjan ), zespo³ami Tie Break, Pick Up, Free Cooperation, Tomaszem Stañko, Terje Rypdalem, Nikosem Touliatosem, Bronis³awem Du ym, Bogdanem Ho³owni¹, Zbigniewem Namys³owskim, Krzysztofem Knittlem. Uczestniczy³ w wielu nagraniach muzyki teatralnej i filmowej. Jorgos Skolias jest muzykiem poszukuj¹cym nie tylko indywidualnej formu³y na zastosowanie g³osu ludzkiego w muzyce, ale równie inspiracji nie tylko w domenie bluesa, jazzu i rocka, ale równie w muzyce etnicznej, od Grecji poprzez Afrykê do Indii. Studiuje starodawne techniki wokalne w rezultacie czego opanowa³ technikê œpiewania harmonicznego (równoleg³e prowadzenie trzech g³osów). Artur Dutkiewicz - pianista, kompozytor i aran er. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Jest absolwentem Wydzia³u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie w 1982 roku uzyska³ dyplom z wyró nieniem w klasie kompozycji i aran acji. Laureat wielu konkursów pianistycznych w polsce oraz finalista konkursu Theloniusa Monka w Waszyngtonie `89. W latach wystêpowa³ na scenie Teatru Instrumentalnego Ryszarda Miœka w Gdyni zarówno jako aktor, jak i muzyk, wspó³tworz¹c muzykê do spektakli PROCES Kafki i TANIEC LOKATORA. Z teatrem wystêpowa³ na wielu krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych. W 1988 r. odby³ liczne trasy koncertowe z KWARTETEM ZBIGNIEWA NAMYS OWSKIEGO. Wspó³pracowa³ przez wiele lat z saksofonist¹ Tomaszem Szukalskim, tworz¹c SZUKALSKI/DUTKIEWICZ DUO oraz KWARTET TOMASZA SZUKALSKIEGO. Z zespo³ami tymi wystêpowa³ w wielu krajach europejskich. Wielkim sukcesem Artura Dutkiewicza by³ solowy recital z transmisj¹ radiow¹ MIDEM w Cannes a tak e recitale w Filharmonii Narodowej oraz w Pary u i Landynie w 1988 r. W latach czêsto wyje d a³ do Francji, gdzie gra³ z franciuskimi muzykami takimi jak Alaine Brunet, Pirre Michelot i in. Koncertowa³ z wybitnymi muzykami jazzowymi i bluesowymi: Urszul¹ Dudziak, Gra yn¹ Auguœcik, Deborah Brown, Carlosem Johnsonem, Tadeuszem Nalep¹, Zbigniewem Namys³owskim, Tomaszem Szukalskim, Jorgosem Skoliasem. Artur Dutkiewicz od 1966 roku prowadzi w³asne zespo³y: ELECTRIC JAZZ CONCERT oraz ARTUR DUTKIEWICZ TRIO. Od 2001 r. w trio realizuje m.in. program Hendrix Piano - utwory z repertuaru Jimi Hendrixa. W projekcie tym uczestnicz¹: Artur Dutkiewicz - fortepian, Sebastian Frankiewicz - perkusja i Daniel Biel - kontrabas. Artur Dutkiewicz jest jednym z nielicznym polskich pianistów jazzowych, któzy tworz¹ improwizowan¹ muzykê solo na fortepianie. Jego pianistyka solowa charakteryzuje siê niezwyk³¹ rozpiêtoœci¹ stosowanych œrodków - od romantycznego ciep³a muzyki klasycznej przez elementy rhytm&bluesa a po muzykê etniczn¹. FEEL zagra w Grodzisku! 7 * * * Przewodnik oprowadza wycieczkê amerykañskich turystów. Pokazuje im bramê Floriañsk¹ i opowiada o murach obronnych. W pewnej chwili jeden z turystów pyta: - Ile lat budowali te mury? Przewodnik odpowiada: -10 lat. - Eeeee, u nas w Ameryce to by zbudowali je w ci¹gu 5 lat. Przewodnik lekko siê zirytowa³, ale nic nie mówi¹c prowadzi turystów na rynek i opowiada o sukiennicach, nagle ten sam turysta pyta: - A ile lat budowali te sukiennice? Przewodnik niewiele siê namyœlaj¹c mówi: - 3 lata - Eeeeee, u nas w Ameryce to by wybudowali je za 1,5 roku. Przewodnik bardzo ju zirytowany prowadzi wycieczkê dalej. Kiedy przechodz¹ ko³o Wawelu turysta pyta: - Panie, a to co za budowla? Przewodnik odpowiada zjadliwym tonem: - Nie wiem, wczoraj jeszcze tego nie by³o! * * * Kiedy kobieta prze ywa szokuj¹cy sex? - Kiedy zamiast orgazmu przychodzi m¹. Zdobywca Bursztynowego S³owika i S³owika Publicznoœci na tegorocznym Sopot Festival zespó³ FEEL wyst¹pi z koncertem 3 grudnia b.r. o godz na Pl. Wolnoœci w Grodzisku Maz. Serdecznie zapraszamy mieszkañców na uroczystoœæ iluminacji choinki i dekoracji œwi¹tecznych na grodziskim deptaku. Po tej uroczystoœci odbêdzie siê koncert zespo³u FEEL. Przypominamy, e na tegorocznym Sopot Festival grupa z Katowic podbi³a serca nie tylko sopockiej publicznoœci, ale równie jurorów. Ich piosenka A gdy jest ju ciemno po raz pierwszy w historii festiwalu zosta³a uhonorowana dwiema najwa niejszymi statuetkami wieczoru: S³owikiem Publicznoœci i Bursztynowym S³owikiem. Aktualny sk³ad zespo³u: Piotr Kupicha - wokal, gitara; ukasz Ko uch - instrumenty klawiszowe Micha³ Nowak - gitara basowa; Micha³ Opaliñski - bêbny Serdecznie wszystkich zapraszamy!!! XVI FINA WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI TECZNEJ POMOCY POD HAS EM FINA Z G OW XVI Fina³ WOŒP to zbiórka pieniêdzy na rzecz dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. Sztab utworzony po raz TRZECI w Nadarzyñskim Oœrodku Kultury pragnie poinformowaæ, e zapisy osób chc¹cych zostaæ wolontariuszami XVI Fina³u WOŒP (13 stycznia 2008r.) prowadzone s¹ do 23 listopada 2007r. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach , w siedzibie NOK, pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn. Zg³oszenia przyjmuje szef sztabu: Monika Mazurek. Prosimy zabraæ ze sob¹ zdjêcie legitymacyjne, nr PESEL, legitymacjê szkoln¹ lub dowód osobisty. Serdecznie zapraszamy!

8 Grafika w Galerii Ad-Hoc 10. listopada w Galerii Sztuki Ad-Hoc Oœrodka Kultury Arsus w Ursusie zaprezentowa³a niezbyt czêsto wystawiane w galeriach grafiki komputerowe. subtelne a do tego przecyzyjnie wypracowane grafiki. Pomys³ chwyci³ - dlatego listopad bêdzie w Ad-Hoc miesi¹cem grafiki komputerowej. Wystawa prezentowana bêdzie do koñca listopada. Jolanta Walentyna abczak - I nagroda Swoje prace wystawili: Jolanta Walentyna abczak, Adam Borzêcki, Robert Kalata, Jerzy Majchrowski, Piotr Sza³kowski i Marek Zdrzy³owski. Ka dy z twórców prezentuje odmienn¹ technikê, styl i zamys³. Dlatego prezentowana wystawa jest bardzo interesuj¹ca. Przentacja mia³a charakter konkursu, którego zwyciêzc¹ zosta³a Jolanta Walentyna abczak z Raszyna, która tworzy bardzo piêkne - delikatne i bardzo Polska Niepodległa listopada obchodziliœmy 89 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Ruœcu odby³o siê wiele imprez i spotkañ, które przygotowa³y uczniów do tak wielkiego wydarzenia. 7 wrzeœnia klasy IV-VI pojecha³y do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie uczestniczy³y w lekcjach muzealnych, pt.: Jak zosta³em Zawiszakiem? oraz Dzieci walcz¹cej Warszawy. W tym dniu uczniowie odwiedzili miejsca zwi¹zane z tym wa nym wydarzeniem a mianowicie: tablicê upamiêtniaj¹c¹ œmieræ K.K. Baczyñskiego, Pomnik Ma³ego Powstañca, Pomnik Powstania Warszawskiego, Wojskowy Cmentarz Pow¹zkowski. Swoje prze ycia z wycieczki dzieci przedstawi³y w formie prac plastycznych, z których zosta³a zorganizowana wystawa. Marek Zdrzy³owski Adam Borzêcki Piotr Sza³kowski Wyszyñski, który wspólnie z rodzin¹ s³ucha³ radia. Pan kombatant uczestniczy³ równie przy budowie o³tarza, na którym Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II odprawi³ mszê œw. podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Za to spotkanie nale ¹ siê Panu Wojtasiukowi serdeczne podziêkowania. Ostatnim etapem wycieczki by³ cmentarz, na którym uczniowie zapalili znicze i odœpiewali pieœni patriotyczne przy grobach o³nierzy poleg³ych w walce z hitlerowcami w 1939 roku. Przy naszej szkole równie znajduje siê miejsce pamiêci - kapliczka, która zwi¹zana jest z histori¹ placówki. Na kapliczce widnieje napis: W ROCZNICÊ DZIESIÊCIOLECIA ODZYSKANIA NIEPODLEG OŒCI POLSKI DZIECI SZKOLNE STAREJ WSI I RUŒCA POSTAWI Y. W tym roku to miejsce posprz¹ta³y dzieci uczêszczaj¹ce do œwietlicy szkolnej. W œwietlicy zosta³a zorganizowana wystawa i k¹cik historyczny pod has³em,,polska Niepodleg³a, która wzbudzi³a ogromne zainteresowanie uczniów naszej szko³y. 11 listopada wychowankowie naszej szko³y wziêli udzia³ w gminnych uroczystoœciach z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci, które rozpoczê³y siê zgodnie z przyjêt¹ tradycj¹, msz¹ œw. w nadarzyñskim koœciele pw. œw. Klemensa odprawion¹ w intencji Ojczyzny. Po skoñczonym nabo eñstwie uczniowie naszej szko- ³y przedstawili program artystyczny pod has³em,,polska Niepodleg³a. Program przygotowany zosta³ przez nauczycielki D. Sikorsk¹ i E.Wasiluk. Na program z³o y³y siê pieœni patriotyczne:,,ojczyzno ma,,,rota,,,bia³e ró e,,,piechota przy akompaniamencie gitar, na których gra³y uczennice (N. Rutecka i J. Reszka). G³êboko zapad³a nam w sercach piêkna pieœñ,,wojenko, wojenko... zagrana przez Juliê Reszkê. 19 paÿdziernika klasy II, III i IV odwiedzi³y lokalne miejsca pamiêci narodowej. Pierwszym etapem wycieczki by³o zapalenie zniczy w Nadarzynie, przy obelisku upamiêtniaj¹cym o³nierzy poleg³ych za ojczyznê w latach i pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, gdzie uczniowie przypomnieli najwa niejsze wydarzenia z historii Polski. Nastêpnie udaliœmy siê do koœcio³a, gdzie znajduj¹ siê tablice upamiêtniaj¹ce bohaterów walcz¹cych o wolnoœæ naszego kraju. W tej patriotycznej wêdrówce towarzyszy³ nam kombatant pan Adolf Wojtasiuk, który kiedyœ bêd¹c ma³ym ch³opcem by³ trzymany na rêkach przez Józefa Pi³sudskiego. Pan Adolf /pseudonim TOR/ walczy³ w 27 Dywizji Wo³yñskiej, 9-go Pu³ku Piechoty Ziemi Zamojskiej - 4 Kompania [ OP-9 ]. Jego ojciec, Piotr Wojtasiuk by³ legionist¹. Zosta³ ciê ko ranny pod Lwowem. Czêstym goœciem w domu pañstwa Wojtasiuków by³ sam kardyna³ Stefan Organizatorki i Dyrektor szko³y dziêkuj¹ serdecznie Panu Wojtasiukowi za lekcjê patriotyzmu, wszystkim uczniom, którzy tak wytrwale æwiczyli swoje role i ich rodzicom za zaanga owanie siê w przygotowanie strojów na akademiê z okazji Dnia Niepodleg³oœci. Ewelina Wasiluk Drodzy Czytelnicy, 11 lipca br. we Francji mia³ miejsce tragiczny wypadek, w wyniku którego kierowca Tira Jacek Barek który jest mieszkañcem gminy Brwinów uleg³ bardzo powa nym obra eniom. Pan Jacek jest sparali owany, ma amputowan¹ nogê i oddycha przy pomocy respiratora.do dzisiaj przebywa we francuskim szpitalu w Chartres. Lekarze francuscy nie wyra aj¹ zgody na przewóz chorego drog¹ l¹dow¹, dlatego konieczny jest transport samolotem, którego koszt szacowany jest na ponad 51 tys. z³. Ponadto niezbêdne s¹ œrodki na rehabilitacjê poszkodowanego. Burmistrz Brwinowa Andrzej Guzik zwróci³ siê o pomoc do ró nych instytucji w tym do linii lotniczych Central Wings. Niezbêdna jest ka da pomoc w przywiezieniu chorego do kraju. Zbli aj¹ siê œwiêta. Pan Jacek powiniem byæ razem z rodzin¹, to bardzo wa ne. Ka da pomoc jest bardzo wa na. Wspólnymi si³ami na pewno to siê uda. 2 grudnia rozpoczyna siê w Brwinowie Festiwal Siedmiu Spotkañ. Pierwszy koncert zadedykowany zostanie Panu Jackowi. Odbêdzie siê zbiórka pieniêdzy i loteria fantowa. Po koncercie w Oœrodku Kultury odbêdzie siê aukcja charytatywna na rzecz Pana Jacka, któr¹ poprowadzi Rados³aw Pazura.Pieni¹dze mo na równie wp³acaæ na konto: BZ WBK

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE

VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych. O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE VI Miêdzynarodowa Konferencja M³odzi Liderzy w Spo³ecznoœciach Lokalnych O AWA 7-9.10.2011r. PODSUMOWANIE WSTÊP Ju po raz 6 spotkaliœmy siê w O³awie podczas VI Miêdzynarodowej Konferencji M³odzi liderzy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo,

S³owo od opiekuna. Szanowni Pañstwo, OF Y C A R P Ó P S W A T R E 2015 S³owo od opiekuna Szanowni Pañstwo, Za nami ju drugi, historyczny dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowa sezon startowy teamu AGH Racing. By³ to rok pe³en pozytywnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r.

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. projekt UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. w sprawie przyjêcia programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Wroc³aw w 2014

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE 1 Organizatorem tematycznego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Szanowni Pañstwo, oddajemy w Pañstwa rêce krótki przewodnik nt. Mo liwoœci wspó³pracy z szeroko rozumianym otoczeniem spo³eczno-gospodarczym realizowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r.

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. ~ Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. w sprawie: zmiany za³¹cznika nr 2d do uchwa³y nr XIV/315/99 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie bud etu miasta na

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane s¹ z wysokiej jakoœci materialów.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09 Sezon 2008/09 Zaproszenie 27 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy sezon w Polskiej Lidze Koszykówki. Bêdzie to szczególny i zarazem bardzo wa ny sezon. W przysz³ym roku Polska bêdzie organizatorem Mistrzostw Europy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko om Przyjazna Szko a zaprasza szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z ca ego kraju (publiczne, spo eczne, prywatne) do udzia u w projekcie Spo ecze stwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt.

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. NAUCZYCIELE PRZYRODY Nasz znak: SCE.58/2-12/13 Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. Formy Ochrony Przyrody. Konkurs

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i

Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i Jadwiga i Antoni Kijak s w cicielami Piekarni,która znajduje si w D browie Tarnowskiej przy ul Batalionów Ch opskich 32a. Piekarnie t wybudowano i oddano do u ytku w 1991 roku i w pierwotnym stanie posiada

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Opcje reklamy w serwisie internetowym: Stowarzyszenia Kibiców Sandecji. oraz forum dyskusyjnym: dyskusyjne kibiców Sandecji

REKLAMA. Opcje reklamy w serwisie internetowym: Stowarzyszenia Kibiców Sandecji. oraz forum dyskusyjnym: dyskusyjne kibiców Sandecji Opcje reklamy w serwisie internetowym: - oficjalny serwis internetowy Stowarzyszenia Kibiców Sandecji oraz forum dyskusyjnym: /forum - najpopularniejsze forum dyskusyjne kibiców Sandecji Oferujemy: 1.

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (175) PaŸdziernik 2013. Szczecin ISSN 1426-6474. Miesiêcznik pedagogiczny

Nr 8 (175) PaŸdziernik 2013. Szczecin ISSN 1426-6474. Miesiêcznik pedagogiczny Nr 8 (175) PaŸdziernik 2013 Szczecin ISSN 1426-6474 Ok³adka: Iwona Sarnicka Miesiêcznik pedagogiczny Lekcje poza szko³¹ Pa³ac M³odzie y w Szczecinie Dzieñ Edukacji Narodowej 2013 Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Czym jest Informator Maturzysty? Szanowni Pañstwo,

Czym jest Informator Maturzysty? Szanowni Pañstwo, Szanowni Pañstwo, Bogata oferta kszta³cenia uczelni publicznych cieszy siê niezmiennie najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród m³odzie y i co za tym idzie uczelnie publiczne s¹ najczêœciej szko³ami pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZSCEZiUK3/6/5224/2013 Dnia 05.04.2013 r. Zamawiaj cy: Zespó Szkó Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46 Zawiadomienie o wyniku

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla

Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla Ocalmy od zapomnienia bogactwa Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego pod honorowym patronatem Burmistrza Reszla 1. Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S 5 7 9 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R

Bardziej szczegółowo

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze,

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze, BP/079/28/ P/12 2012.07.18 Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty Szanowna Panie Kuratorze, Zarz¹d Gùówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego zwraca siê do Pana Kuratora o przeprowadzenie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrze one. nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy.

Wszelkie prawa zastrze one. nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej ksi¹ ki nie mo e byæ powielana ani rozpowszechniana za pomoc¹ urz¹dzeñ elektronicznych, kopiuj¹cych, nagrywaj¹cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo