Podstawy DługowiecznoÊci i Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy DługowiecznoÊci i Zdrowia"

Transkrypt

1 Pismo poświęcone krzewieniu idei humanistycznych, duchowych, ekologicznych i SPOŁECZNYCH. drukujemy na papierze z odzysku Nakład 7 tys. egz. Nr 1 (4) / 2007 Podstawy DługowiecznoÊci i Zdrowia Ludzie, którzy Serce majà, Matk Ziemi ochraniajà, Bo ycia wszelkie przejawy Ochrona to Serca sprawy Cz owieczeƒstwo ycia broni, Przed niszczeniem Pi kno chroni, Walcz o nasze dobro wspólne Szcz Êcie na Ziemi ogólne by Andrzej åwi kar Miliony ludzi marzy o długowiecznoêci, o długim yciu, a przecie jest wiele rozmaitych przyczynków, aby móc maksymalnie zdrowo i długo yç na tej Ziemi, a wiele z nich powtarzajà M drcy i Prorocy od tysi cy lat oraz uznajà i przypominajà uczciwi naukowcy w ka dej epoce. Od ywianie, emocjonalny spokój i respektowanie kilku odwiecznych Praw Natury daje obraz elementarnych podstaw długiego i zdrowego ycia. Mo na rozpami tywaç staro ytne długowieczne społecznoêci i braç ich styl ycia za wzór do naêladowania, chocia i dzisiaj nie brakuje ludzi i społecznoêci długowiecznych. Zorientowanie od ywiania na pokarm roêlinny, jarski z okresowymi postami, odpoczynkami od jedzenia, picie zdrowej, czystej i êródlanej wody, spanie w nocy a czuwanie w dzieƒ, jedzenie z umiarem bez przejadania si, du o ruchu na Êwie ym powietrzu wêród przyrody, emocjonalne wyciszenie, unikanie zmartwieƒ, szoków i stresów to wszystko sà niezmienne dobre rady dla ludzkoêci, aby yç zdrowo i długo. DługoÊç ycia wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. Ludzie, którzy ciàgle si uczà i dokształcajà, poznajà i badajà, yjà przeci tnie nawet i 20 lat dłu ej niêli ci, którzy nie wykazujà ch ci do uczenia, poznawania, badania i studiowania. Pogł bianie wiedzy i zrozumienia jest istotnym czynnikiem dla zdrowia i długowiecznoêci. Ludzie uczeni i uczàcy si generalnie te mniej chorujà. Rozwiàzywanie zagadek i łamigłówek, gromadzenie wiedzy sprzyja długiemu yciu i wykorzystaniu genu długoêci ycia do maksimum, a ludzki organizm wedle màdroêci staro ytnych zaprogramowany jest na około 120 lat jako na Êredni, przeci tny wiek osiàgalny przez całe społeczeƒstwo. Mo na powiedzieç, e zdrowy tryb ycia obrazuje iloêç stulatków w społeczeƒstwie ludzi. Uczmy si i dokształcajmy, a im bardziej wszechstronna wiedza, tym lepiej dla naszego zdrowia, ycia i długowiecznoêci! (dokoƒczenie na stronie 2) W numerze: Wegetarianizm strona 3 Pot ga Ludzkiej PodÊwiadomoÊci strona 4 WolnoÊç Sumienia i Wyznania strona 6 Socjalne Paƒstwo Prawa strona 8 Sztuka Medytowania strona 11

2 Podstawy D ugowiecznoêci i Zdrowia (dokoƒczenie ze strony 1) Oprócz porad ewidentnych, jak właêciwe dla zdrowia od ywianie jarskie, roêlinne Drogi Czytelniku, Cieszymy si bardzo, e mo emy zaprezentowaç Tobie poszerzone o 8 dodatkowych stron wydanie naszej gazety. WyszliÊmy naprzeciw ywym zainteresowaniom problematykà ekologicznà, prozdrowotnà, spo ecznà i ezoterycznà poruszanà w naszym piêmie. Mamy nadziej, e znajdziesz w tym wydaniu coê wartoêciowego i interesujàcego dla siebie. Ucieszymy si bardzo z ka dej Twojej refleksji na poruszane tutaj zagadnienia. JeÊli poszukujesz wiedzy na konkretny temat napisz do nas a my postaramy si opracowaç materia, który zamieêcimy w jednym z kolejnych numerów MACIERZY. Redakcja Kontakt z nami: Stowarzyszenie Macierz jako organizacja posiadajàca osobowoêç prawnà o profilu ekologicznym, charytatywnym i kulturalnym, zajmuje si propagowaniem wartoêci humanistycznych, ochronà przyrody, pomaganiem osobom uzale nionym w wyjêciu z nałogów, pomocà osobom przeêladowanym oraz promowaniem zdrowego trybu ycia. Adres do korespondencji: Skrytka Pocztowa PUCK, Polska tel. kom KRS REGON NIP Sk adki i dotacje: Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia, SERDECZNIE DZI KUJEMY wszystkim naszym do tychczasowym sponsorom i za ch camy do zasilenia naszego konta bankowego. Ka dy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazanà na rzecz naszego stowarzyszenia darowizn na cele statutowe mo e odliczyç od dochodu w wysokoêci przekazanej kwoty, nie wi cej ni : osoby fizyczne 6% dochodu za rok 2007, osoby prawne 10% dochodu za rok UWAGA: wysokoêç darowizny musi byç udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek. oparte na zbo ach i nasionach, owocach i warzywach czy orzechach, człowiek musi unikaç rzeczy, które Êmierç i nieszcz Êcie sprowadzajà na jego głow, a przecie rozmyêlajàc o dobrym yciu pierwszych ludzi w rajskim Ogrodzie Wschodu, w Ogrodzie Eden bardzo łatwo nauczyç si zasad ycia. Unikanie trucizn takich jak alkohol, które zdecydowanie niszczà mózg, uniemo liwiajàc uczenie i poznawanie oraz degenerujàc charakter i powodujàc choroby, człowiek zdecydowanie poprawia swoje zdrowie i wydłu a ycie. Istniały kiedyê cywilizacje długowieczne, gdzie czas ycia człowieka mierzono tysiàcleciem, a był to Złoty Wiek ludzkoêci, niestety złe i niegodziwe ycie, zjadanie ciał zabitych zwierzàt, picie alkoholu, odmowa edukacji spowodowały upadek rasy długowiecznych ludzi i skrócenie czasu ich ycia do około 120 lat, a cz sto do 60 i 70 lat zaledwie! Wszystkie systemy naturalnej, ludowej medycyny chiƒskiej, indyjskiej, słowiaƒskiej czy indiaƒskiej wsz dzie na Êwiecie nawiàzujà do mo liwoêci przedłu enia ycia i uczynienia go zdrowym, acz musi człowiek poddaç sià pewnej dyscyplinie, jak chocia by regularnym, zwykle kilkudniowym postom dla oczyszczenia organizmu. Zarówno ludzie, którzy nie jedzà przez jednà dob w tygodniu, jak i ludzie poszczàcy przez 3 dni w miesiàcu unikajà wielu chorób i stajà si odporniejsi psychicznie i fizycznie. Post w cudowny sposób potrafi wyleczyç z wielu bardzo ci kich dolegliwoêci i schorzeƒ, a wielcy M drcy cz sto demonstrowali jak przejêç długie posty dla uzdrowienia i wyzwolenia z nawyków, nałogów i słaboêci. Post wzmaga wol ycia i sił prze ycia, chocia dzieciom do 12 roku ycia nie pozwala si zwykle poêciç dłu ej ni tyle dni, ile lat yjà na tej ziemi z uwagi na ich rozwój i wzrost. Post niemowlaka to post jednodniowy dost pny i polecany bardzo dla zdrowia i szcz Êcia ka dego człowieka! Symbolika Drzewa ycia w Pismach Âwi tych wskazuje, e człowiek w pewnych warunkach mógłby yç wiecznie (długowiecznie) w Raju na Ziemi, jednak musi rozwa yç w jakim Êrodowisku yli jego praojcowie, gdzie mogli si cieszyç szcz Êciem i zdrowiem i mieli prawo do owoców z Drzewa ycia, aby nie umieraç. Fakt, e osoby od ywiajàce si wyłàcznie lub głównie owocami drzew nale à do najzdrowszych i najbardziej długowiecznych, powinien byç dla ludzkoêci wskazówkà! Innà wskazówkà powinno byç ycie w Ogrodzie, poêród przyrody i natury, wêród du ej iloêci zdrowych roêlin i kwiatów! A przecie wiadomo, jak wielkà jest lecznicza moc ziół i jak wielce po ytecznà jest praca zielarzy w dziedzinie zdrowia i ycia! Istnienie w łàcznoêci i harmonii z Prawami Przyrody, z zasadami Natury to obcowanie pierwszych ludzi w Rajskiej przestrzeni Ogrodu Eden na Wschodzie. Nic to dziwnego, e społecznoêci Wschodu nale à do najbardziej długowiecznych, a roêlinne diety zdrowia i długowiecznoêci oraz çwiczenia zdrowotne wêród Przyrody dobrze sà znane w kulturze Orientu. Hipokrates uczył, e podstawà dobrego zdrowia jest właêciwe, roêlinne od ywianie z du à iloêcià owoców, okresowe posty, czysta i zdrowa woda z leczniczych êródeł, powstrzymanie od winopilstwa i wszelkich mocnych, alkoholowych trunków, cz ste spacery i çwiczenia lub praca wêród Przyrody, praca w ogrodzie lub na polu. Ka dy człowiek mo e łatwo zorganizowaç sobie właêciwà, jarskà diet zdrowia i długowiecznoêci, zadbaç o dostatecznà iloêç ruchu, marszu lub lekkiego biegu oraz gimnastyki w lesie czy ogrodzie, o ile nie jest ju całkiem za póêno dla ratowania jego ycia i zdrowia. Ka dy człowiek mo e wyrzuciç ze swego ycia trujàce zwyczaje alkoholizowania si, pijaƒstwa oraz staraç si unikaç trujàcych wyziewów nikotynowych czy te samochodowych od rozlicznych spalin! Walka o baterie słoneczne i paliwo wodorowe, jaka trwa od stulecia, powinna byç udziałem ka dego rozsàdnego człowieka, który chce yç długo i zdrowo na tej Ziemi. Zmniejszenie iloêci trujàcych i szkodliwych spalin benzynowych czy w glowych to dbanie o czystoêç powietrza dla twych płuc i nikt nie powinien tego lekcewa yç. Sztuka gł bokiego oddychania bardzo popularna w całej Eurazji w dawniejszych czasach opiera si na pełnym oddychaniu Êwie ym powietrzem, regulowaniu i wstrzymywaniu oddechu, aby móc zwi kszyç ywotnoêç, przedłu yç i zachowaç ycie. Człowiek nie mo e posłusznie akceptowaç wszelkich szkodliwoêci zachodniej cywilizacji Êmierci, a dbałoêç o zdrowe, czyste od ywianie, wod i powietrze nale y do najistotniejszych kwestii. Powinien unikaç chodzenia ulicami pełnymi trujàcych spalin, odrzucaç jedzenie mi sa, drobiu i ryb na rzecz owoców, zbó, warzyw i orzechów. Przep dzaj nikotyniarzy zabójców zdrowia i ycia oraz samochodziarzy z ich rurami zionàcymi benzynowymi truciznami. Silniki wodorowe sà taƒsze, zdrowsze i bezpieczniejsze, a para wodna jest ich bezpiecznà spalinà! Zamiast elektrowni w glowych i ropnych, lepsze baterie słoneczne na dachach, wiatraki i elektrownie wodne, a ka dy człowiek musi tego àdaç i do tego zdà aç, aby planet przemieniç w Raj zdrowia i długowiecznoêci! Weganie i witarianie yjà kilkanaêcie lat dłu ej niêli mi so ercy; ludzie b dàcy abstynentami, którzy dbajà o trzeêwoêç tak e yjà znacznie dłu ej! Wi kszoêç, bo ponad 80%, wypadków drogowych czy budowlanych spowodowana jest pijaƒstwem. Wi kszoêç gwałtów i przest pstw popełniana jest pod wpływem alkoholu i narkotyków! Ile ludzie mogliby yç dłu ej i zdrowiej, gdyby stosowali si do najprostszych reguł długiego i zdrowego ycia. Pomagajmy sobie i wspierajmy si w zdrowych dà eniach, a b dziemy jako ludzie zawsze Szcz Êliwi i Zdrowi! (L.M.) STRONA 2

3 Człowiek, Istota Ludzka, to brzmi dzikusów stanowili i stanowią jeszcze ciągle ludożercy i typowi mięso- całkiem dumnie, ale w starożytności do ludzi zaliczano wyłącznie WEGE- żercy, dla których głównym pokarmem jest mięso tego, co upolują, zło- TARIAN, a więc istoty ludzkie, które nie spożywały generalnie w ogóle wią, zabiją w bestialski sposób. Ludzie tej klasy generalnie żyją bar- żadnego pokarmu mięsnego, tj. takiego, dla którego zdobycia trzeba było zabić jakiekolwiek zwierzę. Stacia od 28 do 50 lat, a jedzenie główdzo krótko ze średnią długością żywanie się Człowiekiem, w całej pełni nie produktów mięsnych z uboju, połowów lub polowań to najistotniejsza znaczenia tego słowa, to także zmiana sposobu odżywiania w kierunku przyczyna śmierci na choroby sercowo-naczyniowe, raka, cukrzycę, sep- wybitnie roślinnym, a Jarosz to człowiek o większej wrażliwości, inteligencji, uroku i czułości w sposób niecyjne, także samobójstwa! Mięsem sę i podobne dolegliwości cywilizawątpliwy, chociaż odejście od podludzkiego stanu zdziczenia do humasywne armie, legiony i bojówki, bo karmi się od wieków wszelkie agrenitaryzmu, który nie istnieje bez Vegediety zajmuje zwykle dobre Sienę i pobudza krwiożercze skłonno- mięsne żywienie wzmaga adrenalidem lat, bo tyle żyją ostatnie komórki, które muszą zapomnieć, że były patologicznego zabijania. Dieta wojści do wszelakiej bijatyki, rozboju i trupożerne. Mówi się w naukach skowa to dieta trupojada, który na starożytnych nawet o stopniach rozwoju Świadomości w oparciu o anania, aby tylko się czymś pożywić, co polu walki zabija wszelkie stworzelizę spożywanego pokarmu, a najniższy krąg nieludzkich prymitywnych nalinę i tłumi wszelkie ludzkie wzmaga jego agresję, podnosi adre- od- NR 1(4)/2007 Wegetarianizm W potocznej ÊwiadomoÊci Polaków wcià dominuje anachroniczny stereotyp dobrego od ywiania z lat dwudziestych. Jako najcenniejsze pokarmy, najbardziej po àdane i najcz Êciej jadane wyst pujà w nim: mi so, w dliny, cukier, słodycze, smalec i białe pieczywo. W rezultacie za dobre od ywianie uchodzi wszystko to, co ludziom najbardziej szkodzi i powoduje najwi cej ci kich chorób. Tradycyjna dietetyka wywodziła si z dwóch, uznanych ju obecnie za nietrafne, zało eƒ: ludzki organizm potrzebuje du ych iloêci białka zwierz cego, oraz białko zwierz ce ma wy szà wartoêç od ywczà ni białko roêlinne. Opini t sformułował w poczàtkach XX w m.in. angielski uczony Thomas, po przeprowadzeniu serii doêwiadczeƒ na szczurach. Podawał im pokarm ze zwi kszonà iloêcià białka zwierz cego, czym powodował przyspieszenie wzrostu i dojrzewania. Odtàd opinia o wy szej wartoêci białka zwierz cego utrwaliła si i ugruntowała jako niepowtarzalny dogmat naukowy. Na tym dogmacie w ostatnich dziesi cioleciach opierały si dynamiczne poczynania zmierzajàce do zbudowania gigantycznej struktury produkcji rolnej pasze ( hodowla na mi so ), oraz przetwórczej (konserwy). Na tej bazie ukształtowały si potrzeby i gusta konsumentów, ich oczekiwania i nawyki kulinarne kształtujàce obecnà struktur popytu. Mało kto wie jednak, e ju kilkadziesiàt lat póêniej znakomici uczeni (m.in. Carrison i Mc Cay) dowiedli, e w ogólnym bilansie ycia takie stymulowanie białkiem dojrzewania i wzrostu jest jak najbardziej niekorzystne osłabia ogólnà kondycj i skraca ycie. Najwy szy poziom zdrowia, sprawnoêci i długowiecznoêci wykazywały te zwierz ta doêwiadczalne, które otrzymywały niskobiałkowà karm warzywno-zbo owà. W 1969 roku, renomowane pismo medyczne The Lancet (43, 285) zamieêciło w artykule redakcyjnym nast pujàce oêwiadczenie: Dawniej białko pochodzenia roêlinnego... traktowane było jako mniej wartoêciowe ni białko pochodzenia zwierz cego. Obecnie jednak rozró nienie to zostało powszechnie zarzucone. W kwietniu 1991 roku lekarze reprezentujàcy Stowarzyszenie Medycyny Odpowiedzialnej (Physician Comitee for Responsible Medicine) opublikowali kilkudziesi ciostronnicowy tekst, w którym problem szkodliwoêci mi sa w ludzkiej diecie został przedstawiony wyczerpujàco i jednoznacznie. Jako wniosek sformułowano dietetyczne zalecenie, w którym wymienia si 4 nowe grupy pokarmowe (zamiast tradycyjnych 5). Sà to zbo a, warzywa, owoce i nasiona stràczkowe. Lansowane jeszcze do niedawna, jako niezb dne dla zdrowia mi so i nabiał, zostały uznane za główne êródło chorobotwórczego cholesterolu i tłuszczów nasyconych i osàdzone jako najwi kszy winowajca m.in. w chorobie nadciênieniowej. Pokarmy te (mi so, białko) nie sà po prostu potrzebne w ludzkiej diecie stwierdzajà lekarze, wêród których sà nazwiska takich luminarzy współczesnej medycyny jak Denis Burkitt, Neal D. Bernard, Colin Campbell oraz Oliver Alabaster dyrektor Instytutu Zapobiegania Chorobom (Institute of Desease Prevention). Na skutek bł dnej opinii Thomasa, potwierdzanej póêniej przez innych np. Osborna i Mendla, dietetyka i medycyna ostatnich kilkudziesi ciu lat popadła w rodzaj białkowej obsesji. Ten niepokój o ewentualne niedobory białkowe u swoich chorych przej li lekarze, a za nimi ich pacjenci oraz wszyscy zdrowi, którzy pragn li swój stan zachowaç i uniknàç chorób zwiàzanych z nietrafnà dietà. Teraz jednak okazało si, e wbrew obiegowym uprzedzeniom i obawom, to właênie białko jest jednym z najłatwiejszych do uzyskania składników pokarmowych. Ka dy pokarm roêlinny jest substancjà organicznà i zawiera pewnà iloêç białka. Je eli wi c jada si do syta urozmaicony pokarm roêlinny, zawierajàcy wszystkie elementy z wymienionych 4 grup pokarmowych, to i białka w tym jedzeniu jest doêç. Zresztà uległy równie rewizji dotychczasowe opinie o iloêciowych potrzebach białkowych ludzkiego organizmu. Jeszcze lat temu oficjalnie zalecano jadanie od 150 do 250 g białka dziennie. Ale ju w 1980 roku National Research Council, zalecał od 3 do 5 razy mniej. Odpowiednio, dla m czyzny wa àcego 80 kg wystarcza zaledwie 80 g białka na dzieƒ, dla kobiety wa àcej 58 kg tylko 44 g. Obecnie ta norma wykazuje tendencj do obni ania si. Badania porównawcze składu mleka samic ró nych gatunków wykazały, e poêród innych ssaków, mleko kobiece zawiera najmniejszy procent białka w składzie, bo tylko 1,6 %. Mleko krowie ma 3,5 %,a mleko Êwini ponad 14%. Ale to właênie te 1,6 % białka w mleku matki jest dla rozwoju dziecka iloêcià optymalnà. Ten fakt wyraênie wskazuje na niski poziom zapotrzebowania na białko, równie u dorosłego człowieka i tłumaczy to, e ludzie przekarmieni białkiem chorujà i êle go tolerujà. Realny problem wià e si wi c nie z brakiem czy niedoborem, lecz z nadmiarem białka w standardowej diecie. Zostało dowiedzione, e właênie przejadanie si białkiem oraz brak wystarczajàcych iloêci błonnika, witamin i soli mineralnych jest głównà przyczynà wi kszoêci (dokoƒczenie na stronie 4) Wegetarianizm stanowi kryterium, dzi ki któremu mo emy poznaç, czy czyjeê dà enie do moralnej doskonałoêci jest prawdziwe i szczere Lew Tołstoj Wegetariaƒski sposób ycia, przez swoje czyste fizyczne działanie na ludzki temperament, mo e wpłynàç na ludzkoêç w najbardziej dobroczynny sposób. Albert Einstein JesteÊmy ywymi grobami zabitych zwierzàt, mordowanych po to, aby zaspokoiç nasze apetyty. George B. Shaw WielkoÊç narodu i jego post p moralny mo na poznaç po tym w jaki sposób obchodzi si on ze swymi zwierz tami. Mahatma Gandhi Zaiste, chciałoby si powiedzieç, e ludzie sà diabłami na ziemi, a zwierz ta dr czonymi przez nich duszami. Arthur Schopenhauer Wszystko to, co człowiek zwierz ciu wyrzàdził, spadnie z powrotem na człowieka. Pitagoras Pokój na Êwiecie i ka da inna forma pokoju zale y w du ej mierze od nastawienia umysłów. WłaÊciwà dla osiàgni cia pokoju mentalnoêç mo e wprowadziç wegetarianizm. Jest on walkà o lepszy styl ycia, który gdy zostanie zastosowany powszechnie, mo e doprowadziç do lepszych, bardziej sprawiedliwych i bardziej pokojowych stosunków pomi dzy narodami U Nu (premier Birmy) Polecamy bezp atny 12-to stronicowy sktypt (A5) p.t.: WEGETARIANIZM a CZ OWIECZE STWO Czy aby na pewno jesteê Cz owiekiem? Zamów go w sekretariacie Stowarzyszenia Macierz lub Êciàgnij matryc PDF bezpoêrednio z naszej strony internetowej! BI L T N T MAT ZN STOWARZ SZ NIA MA I RZ zy aby na pewno jesteê z owiekiem STRONA 3

4 Wegetarianizm (dokoƒczenie ze strony 3) chorób zwyrodnieniowych i cywilizacyjnych, które stały si prawdziwà plagà naszego wieku. Do niedawna mniemano, e podstawowym powodem mia d ycy i innych pochodnych od niej chorób jest nadmiar tłuszczu w diecie. Obecnie coraz wi cej jest dowodów na to, e istotnà przyczynà mia d ycy jest obok nadmiaru tłuszczu, nadmiar białka (np. badania w klinice dr. Bircher-Beemera). Stwierdza si coraz liczniejsze przypadki mia d ycy u dzieci, co przeczy opinii, e jest to tylko choroba wieku podeszłego. Pot ga Ludzkiej PodÊwiadomoÊci! Inny argument na rzecz niejedzenia mi sa przynosi ekonomia: Aby nakarmiç mi sem lawinowo rosnàcà populacj, trzeba stale zwi kszaç zasi g areałów upraw pastewnych, na co w skali globalnej nas nie staç. Na roczne wy ywienie jednej osoby od ywiajàcej si w sposób tradycyjny (z mi sem) musi byç przeznaczone przynajmniej 0,5 ha ziemi uprawnej oraz 1,5 ha pastwisk, kiedy eby wy ywiç wegetarianina wystarczy 4 razy mniej ziemi bo tylko 0,5 ha. W zachodniej strefie Êwiata, masowe spo ycie m sa stało si współczeênie powszechnym nałogiem, który w odró nieniu od innych form uzale nienia jest całkowicie aprobowany i legalny. Efekt ekscytujàcy jaki daje spo ywanie mi sa, b dàcy głównà przyczynà jego łaknienia pochodzi stàd, e znajdujà si w nim substancje wyciàgowe. Sà to m.in. kwas mlekowy i puryny z których w procesie trawienia powstaje kwas moczowy substancja posiadajàca struktur chemicznà podobnà do kofeiny. Byç mo e stàd si bierze uczucie przejêciowego osłabienia i nerwowe rozdra nienie, które pojawia si poczàtkowo po usuni ciu mi sa z diety. Mi so jest ciàgle traktowane jako pokarm presti owy, Êwiadczàcy o zamo noêci. F.M Lappe nazwała to powszechne adorowanie mi sa w swoim kraju amerykaƒskà religià Wielkiego Befsztyka. We wst pie do wydanej w 1982 roku ksià ki pt. Dieta dla małej planety pisała tak: Ogromne problemy społeczne, a szczególnie problemy głodu na Êwiecie i zniszczenia ekologicznego, sà po prostu pora ajàce. Ich korzenie wydajà si nie mieç koƒca (...). Ja odkryłam, e instrumentem do przebicia tej pozornie nieprzeniknionej Êciany, jest jedzenie. Przyjmujàc za punkt wyjêcia sprawy ywieniowe, zacz łam dostrzegaç logiczne powiàzania tam, gdzie dotàd była tylko d ungla przera ajàcych faktów. Jej ksià ka, która do 1982 roku miała ju 11 wydaƒ, zafascynowała czytelników przekonaniem, e gł boka zmiana samego siebie i całego Êwiata mo e si dokonaç poprzez zmian dotychczasowego sposobu od ywiania na jarskie czyli poprzez wyeliminowanie z diety mi sa. dr Maria Grodecka Tekst opublikowany na stronie internetowej: Współczesna nauka, podobnie jak màdroêç staro ytnych sà zgodne, co do istnienia i roli mechanizmów podêwiadomoêci. Człowiek ma nie wyczerpane rezerwy sił psychicznych, które majà moc uzdrawiania ciała i psychiki. Himalajskie szkoły màdroêci wià à podêwiadome strefy z oêrodkami energii zwane czakramami (właêciwie çakras), a szczególnie z oêrodkiem splotu słonecznego oraz trzeciego oka, gdzie pierwszy zawiaduje tzw. mózgiem brzusznym, a drugi głowà. WspółczeÊnie debaty o tym, czy ciało i dusza sà jednoêcià rozstrzygajà biochemicy i i immunolodzy, na korzyêç jednoêci. Nauka ludzka jedynie krok po kroku potwierdza to, co ju dawno odkryli i przekazali ludziom M drcy i Prorocy Boga, e układy: nerwowy, hormonalny, i odpornoêciowy sà ze sobà ÊciÊle połàczone i powiàzane, a człowiek jest totalnà JednoÊcià. Molekuły informacji przenoszà odpowiednià wiedz dla koordynowania i synchronizacji poszczególnych układów ze sobà. Ka dy człowiek mo e a nawet próbowaç powinien namawiaç podêwiadomoêç do współpracy, aby działała dla dobra całoêci, jakim jest zdrowie człowieka. Miliony ludzi, co wieczór zleca swej podêwiadomoêci rozmaite zadania za pomocà prostej metody mówienia czy myêlenia niejako samemu do siebie, co jest znane jako sztuka autosugestii. Terapia taka była polecona przez medyków greckich, jak Hipokrates a tak e przez lekarzy indyjskich czy chiƒskich i przez szamanów. Systemy zawiadujàce funkcjonowaniem organizmu mo na łatwo wspomagaç poprzez wytwarzanie odpowiednich myêli i emocji o pozytywnym nastawieniu. Przypomina to strojenie instrumentu muzycznego, aby brzmiał w odpowiedni sposób lub nastawie- nie odbiornika radiowego do odpowiedniego programu, aby słyszeç to, co jest kojàce i pomocne. Wystarczy zasiewaç cz sto w swej psychice pozytywne, harmonijne, radosne i yczliwe myêli, aby podêwiadome struktury psychiczne mobilizowały si i pomagały w pokonaniu wszelkich kłopotów i problemów w zdrowiu i yciu. Od tysiàcleci wiadomo, e zdolnoêç utrzymywania gł bokich przyjaêni przedłu a ycie, a ludzie bez bliskich szybciej marniejà i ginà. Ratunkiem z depresji cz sto bywa wielka miłoêç lub szczera przyjaêƒ bliskiej osoby. Wiele dolegliwoêci i chorób mija, gdy pacjent odnosi jakiê yciowy sukces i zaczyna lepiej myêleç o sobie w szczery sposób. Dobre myêli polecane ju przez proroka Zaratuszthr pomagajà nawet w pozbyciu si zwykłego, fizycznego bólu. Im człowiek jest starszy w latach, tym bardziej optymizm jest najwa niejszym czynnikiem zapewniajàcym dobry stan zdrowia. Istnieje stara jak Êwiat, a dokumentowana dobrze naukowo lista chorób psychosomatycznych, które sà wynikiem zaburzeƒ i nierównowagi emocjonalnej. To takie choroby jak astma, zapalenie stawów, wrzody, bóle głowy, migreny, choroby serca, nowotwory, spadek odpornoêci, grypa i przezi bienia, zespół nagłej Êmierci i wiele innych. Medycyna psychosomatyczna ju za czasów Hipokratesa wiàzała migren, wrzody czy artretyzm z ró nymi typami psychiki, z rozmaità emocjonalnoêcià. DziÊ okazuje si, e zwiàzek pomi dzy ciałem a umysłem jest jeszcze silniejszy ni sàdzono! W terapii podêwiadomoêci du à skutecznoêç mo e mieç reklama, informacja podprogowa, która trwa zbyt krótko, aby odbiorca mógł jà Êwiadomie zauwa yç. PodÊwiadomoÊç rejestruje krótkie obrazy, które oko Êwiadomie nie STRONA 4

5 zauwa a, a jest to ju obraz w filmie rzadszy, ni co klatka na sekund! Odpowiedni film z sugestiami zdrowia lub zdrowego trybu ycia, to doskonały pomysł do realizacji z informacjà podprogowà. Magia, psychologia i opieka nad ciałem pacjenta muszà byç z powrotem, tak jak kiedyê, trzema filarami medycyny naukowej. Sugestia, hipnoza czy afirmacja to magia ÊciÊle naukowa, a przyjazne gesty i postawy osób bliskich, to cz sto magia wyzdrowienia! RadoÊç, prze ywanie radoêci, cieszenie si, Êmiechoterapia aktywizuje limfocyty w walce z dobroustrojami, poprawia prac układu odpornoêciowego, który zwalcza choroby. Âmiech powoduje wytwarzanie w mózgu neurohormonów, które uwalniajà energi potrzebnà do tego, by daç sobie rad w trudnych sytuacjach, pokonywaç przeszkody i przeciwnoêci losu. Smutek i pesymizm prowadzi do zaburzeƒ i pogorszenia pracy układu, odpornoêciowego, stàd sà to emocje niezdrowe. Osoby o niskiej samoocenie, cierpiàce na brak zainteresowania ze strony bliskich, cz Êciej ni inni ludzie chorujà na gryp czy przezi bienie! Prosta Êmiechoterapia, pobudzenie do radoêci mo e byç zbawcze w przypadku wielu chorób, bo nawet w wypadku raka, Êmiechoterapia znacznie zwi ksza uleczalnoêç choroby. Dobrze jest ludziom polecaç techniki relaksacji i sterowania myêlà, aby odnieêç korzyêç w zdrowiu i długoêci ycia. Z podêwiadomoêcià najłatwiej dogadywaç si z pomocà znaków, metafor i symboli, gdy najlepiej reaguje na bodêce obrazowe, nawet na bajkowe wyraziste opowieêci. Nale y unikaç wprost wszelkich obaw, strachu czy l ków, gdy nawet wszelkie klàtwy i złe yczenia wykorzystujà zwi kszonà na wypadki i choroby podatnoêç osób l kliwych i łatwo ulegajàcych zastraszeniu. Medycy buddyjscy znani jako terapeutos w Grecji i Bliskim Wschodzie polecali çwiczenie si w nieustraszonoêci, gdy jest to podstawa zdrowego i twórczego ycia! Pewne cz Êci kodu genetycznego słu à aktywacji funkcji samouzdrawiania poprzez rytmiczne i długotrwałe powtarzanie tych samych dêwi ków, słów czy myêli. Jest to jedna z tajemnic wytrwałej modlitwy ró aƒcowej zwanej mantrowaniem, tak z u yciem głosów jak i tylko mentalnie. Modlitwa jest w sumie autosugestià dla podêwiadomoêci, a człowiek powinien uwa aç, co mówi i myêli gdy to, co cz sto myêli, powtarza i czuje wpłynie na jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego! Wiàzanie modlitwy czy autosugestii z gł bokim, przeponowym oddychaniem, to niewàtpliwie poruszanie systemu mózgu brzusznego z centrum w splocie słonecznym w okolicy przepony ponad p pkiem, aby podêwiadomoêç działała dla dobra człowieka. Polecali to wszyscy dawni medycy i szamani, których wiedza była niszczona przez inkwizycyjnà szarlataneri Êredniowiecznej ciemnoty i pseudonauki dogmatu. PodÊwiadomoÊç mo na w znacznym stopniu przestroiç i oswoiç, a usuwanie rozmaitych kompleksów, zespołów bł dnych przekonaƒ i wierzeƒ to elementarnie łatwa praca. Prosto poprzez psychoanaliz rozbija si kompleks edypowski u chłopców, którzy czujà nadmierny pociàg i przywiàzanie do matki, a nienawiêç do ojca jak i analogiczny kompleks elektrowy u dziewczynek pragnàcych ojca ze wzgl du na płeç, a niech tne matkom. Niektóre kulty religijne, zbyt spersonifikowane, jak kult maryjny to chorobliwy dogmat oparty na kompleksie Edypa a rozliczni stra nicy maryjnego kultu i jego zwykłe m skie milicje niepokalanoêci wymagajà du o terapii. Komplikacje takie pojawiajà si, gdy zbytnio uczłowiecza si bóstwo lub zwykłe cechy ludzkie zaczyna ubóstwiaç, a podobnych kultowych patologii było ju wiele w historii. Duchowe nauczycielki i mistrzynie-boginie cz sto przyciàgajà maminsynkowatych psychopatów po àdajàcych edypowskiego zwiàzku z bardziej wzniosłà mateczkà. Duchowi nauczyciele i mistrzowie-bóstwa cz sto przyciàgajà kobiety, b dàce niejako chore na kompleks, zespół Elektry, po àdanie seksualne do ojca a konflikt z matkà. Wszystko to sà dobrze znane z historii, literatury i nauki problemy ludzkiej psychiki, które mo na i nale y leczyç, eliminujàc niewłaêciwe àdze. Ludzie po àdliwi seksualnie do osoby b dàcej duchowym liderem, ze wzgl du na płeç czy rol protekcyjnà potrafià si staç bestiami o morderczych skłonnoêciach, jeêli ich roszczenia nie zostajà zaspokojone. Jedynie takie chore jednostki produkujà oszczerstwa i pomówienia o ró nych boskich osobach b dàcych w roli Guru (Ojca czy Matki Bo ej). DziÊ zaburzenia psyche mo na obserwowaç z pomocà coraz bardziej udoskonalonej tomografii, która staje si te metodà weryfikujàcà prawd i fałsz, gdy podêwiadomoêç, mimo woli innymi impulsami reaguje na to, co znane i na to, co obce. Proste pokazywanie obrazów z miejsc przest pstw pozwala zweryfikowaç fałszywoêç zeznaƒ, poznaç prawd. Istnieje cała paleta chorób, których przyczynà podstawowà lub jednà z istotnych jest fałsz, obłuda i zakłamanie. Leczenie psychosomatyczne to cz sto odkłamywanie siebie samego z nabranych fałszywych przekonaƒ o sobie i otoczeniu. Bóg wedle nauk staro ytnych stworzył człowieka dobrym, stworzył przyrod dobrà, stàd trzeba wróciç do pierwotnej dobroci, a w niej jest przyjaêƒ, miłosierdzie, radoêç i spokój, cała pełnia pozytywnych dobrych uczuç i myêli. Okazuje si, e strach, l k, gniew, urazy, poczucie winy, smutek, al, rozgoryczenie, zgryzoty, zmartwienia, obawy, bezsens i podobne stany emocjonalne nale à do dziedziny fałszu, który zakrywa fundamentalnà, pierwotnà dobroç. Odpr enie i myêli ulepszajàce, mobilizujàce czy inspirujàce wielce pomagajà w samowyleczeniu i ka dej medycznej kuracji, o ile nie wiodà w złudzenia i fantazje oraz iluzje. Terapia musi si opieraç na prawdzie, mobilizacji, pozytywnym nastawieniu a stany beznadziejnoêci musza zostaç usuni te. Narody bardziej optymistyczne sà zdrowsze i yjà dłu ej a narody pełne czarnowidztwa niszczone sà przez plagi i epidemie! (L.M.) Terapie Ciała, Serca, Duszy i Umysłu! Przebaczanie dla zdrowia Relaks, głębokie odprężanie Modlitwa, Medytacja, Joga Zdrowia Usuwanie przyczyn raka i zawału Ćwiczenia oddechowe Pokonywanie bólu i cierpienia Ćwiczenie siły wyobraźni w terapii Myśli, które leczą - Afirmacje Zdrowia Medytacja jako dieta cud Przezwyciężanie samotności Metody ćwiczeń wspomagania zdrowia szeroko propagowane przez Time, Newsweek, Wprost i WHO Zajęcia cotygodniowe, weekendowe i wczasy. Seminaria w całej Polsce na zamówienie! tel Ajurwedyjskie Kosmetyki Naturalne Kosmetyki r cznie robione, składniki indywidualnie dobierane do potrzeb i rodzaju skóry Wyłàcznie wegaƒskie składniki, bez chemicznych konserwantów i emulgatorów, oleje roêlinne wyłàcznie zimnotłoczone, ekstrakty z roêlin pochodzàcych z upraw ekologicznych, naturalne drogocenne maceraty roêlinne, 100% olejki eteryczne OFERTA: kremy do twarzy, toniki, oleje (serum) do twarzy, szampony, ele pod prysznic, ele myjàce do twarzy, ele do higieny intymnej, aromaterapeutyczne oleje do masa u, oleje do włosów, maêci lecznicze, proszki roêlinne do mycia z bów, pillingi do twarzy i ciała Zamówienia i konsultacje pod numerami telefonów: (058) , , mail: STRONA 5

6 WolnoÊç Sumienia i Wyznania! Dobra wola, swobodna wymiana dobrych myêli pełnych prawdy jest jednym z najcenniejszych naturalnych praw człowieka. Byt ludzki w swej pierwotnej, naturalnej dobroci zawsze dà y do odnajdywania prawdy, do głoszenia tego, co jest prawdziwe. Stàd miliony ludzi, którzy odchodzà od zbyt zdogmatyzowanych koêciołów, które odbiegły od prawdy. Nikt nie powienien byç dr czony ani poni ony z tego powodu, e odkrywa prawd i w oparciu o to, co prawdziwe głosi własne przekonania. Szczególnie silnym na całym Êwiecie musi byç absolutne prawo do swobodnej myêli filozoficzno-religijnej. WolnoÊç i swoboda jest jednym z najistotniejszych naturalnych praw człowieka, które ograniczone mo e byç jedynie w skrajnych wypadkach swawoli szkodliwej dla innego bytu w rzeczywisty sposób. ObraêliwoÊç z powodu religii, jakà prezentujà przedstawiciele sekt upadajàcych i faszystowskich nigdy nie mo e byç przedmiotem post powania karnego, bo to, e ktoê si czuje obra ony, Êwiadczy głównie o tym, e jest chory psychicznie na ci kà paranoj religijnà powodowanà dogmatyzmem. Ka da grupa religijna musi swoje przekonania i wierzenia umieç obroniç w dyskusji publicznej w sposób merytoryczny. Faszyzm to obrona swoich poglàdów w sposób terrorystyczny i inkwizycyjny z u yciem aparatu represji policyjnych. Dobra wola, pragnienie prawdy wyklucza taki terroryzm Êwiatopoglàdowy, a uczeni o kontrowersyjnych poglàdach powinni byç zawsze z uwagà wysłuchiwani, nawet jak si mylà! Wielkim èródłem radoêci i szcz Êcia dla ka dego zdrowego na umyêle człowieka jest wszelkie prawo stanowione, które poszerza zakres swobody, wolnoêci myêli i słowa, wolnoêci pióra i ust dà àcych do prawdy. Fałsz i kłamstwo sà perfidià i zawsze kalajà ludzkie sumienie, wzorzec poczucia prawdy i zdrowego rozsàdku, dlatego zapewne kłamliwi dziennikarze tonà w morzu alkoholizmu i narkomanii. Jednà z przyczyn narkomanii, oszołomiania si alkoholem czy innymi dragami jest potrzeba znieczulenia sumienia, które nie mo e znieêç otaczajàcego fałszu i kłamliwoêci. Rodzic powinien przestaç okłamywaç swoje dzieci, podobnie nauczyciele w szkołach i wykładowcy religii. Wciskajàc kit fałszywych dogmatów, kłamstw i kłamstewek swoim dzieciom ludzie czynià je podatnymi na wszelkie plagi samozatruwania, takie jak narkomania, alkoholizm, nikotynizm. Fałszem skalane, zatrute kłamstwem sumienia Dobra wola, swobodna wymiana dobrych myêli pełnych prawdy jest jednym z najcenniejszych naturalnych praw człowieka. to w istocie chore umysły, dla których alkohol, papieros czy narkotyk jest zewn trznà oznakà wewn trzenego stanu. Dobra wola nie potrzebuje brnàç w fałsz czy zawiêç, nie potrzebuje kłamliwie oczerniaç, by zarabiaç na sensacji, jak popularne pseudokryminalne programy telewizyjne. Dobra wola działa spokojnie, myêli analitycznie, dba o to, eby nie naruszyç czyjegoê prawa do swobody myêli, przekonaƒ, wyboru religii a tak e obyczajów moralnych. Prawo, które zezwala na wolnoêç religii bez jej narzucania otoczeniu siłà, znane było przez tysiàclecia w Indii. Cywilizacja chrzeêcijaƒska stała si mordercza z powodu barbarzyƒskiego pseudomisjonarstwa czynionego mieczem, za którym nie stała adna sensowna nauka duchowa. Kultura wedyjska, hinduska i buddyjska znajduje sympatyków i wyznawców mocà màdroêci i prawdy, mocà własnego dobrego przykładu moralnego, tolerancjà i uczciwoêcià. Dobre Prawo zawsze szanuje wolnoêç i swobod głoszenia myêli filozoficznej, religijnej i naukowo-wynalazczej. Nie tylko prawo do swobody i wolnoêci myêli i słowa jest potrzebne, ale te wsparcie i ochrona tej wolnoêci, która jest wy szym dobrem. Wszystko, co narzuca si jako jedynie słuszny poglàd czy jedynie słusznà religià jest barbarzyƒskà, prymitywnà herezjà. Podobnie kłamstwo, fałsz wszelki jest herezjà, dlatego w naturalny sposób ludzie muszà mieç mo liwoêç swobodnego poszukiwania prawdy, dà enia do prawdy, a odrzucanie tego, co fałszywe i kłamliwe. Narzucanie jakiejê jedynie słusznej teologii czy systemu wierzeƒ jest szaleƒstwem i barbarzyƒskim horrorem dla wi kszoêci społeczeƒstwa. Z natury umysłu to wynika i z obserwacji ludzkich społeczeƒstw, e gdzie sà dwie osoby, zdarzajà si trzy poglàdy, ka dej z osób i stanowisko wspólne. Uniformizacja wierzeƒ, podobnie jak uniformizacja odzie y kojarzy si jedynie z najgorszymi i najbardziej plugawymi terrorystycznymi re imami, dlatego takie tendencje sà niebezpieczne dla wolnych narodów. Rozwój cywilizacji zawsze jest stymulowany przez wolnoêç i swobod w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i religii! Cywilizacja staro ytnego Egiptu upadła, kiedy religia połàczyła tron z władzà Êwieckà, a wolnoêç i swoboda wyznania zostały znaczàco ograniczone. Poczàtkiem koƒca ka dej cywilizacji jest terror religijny i narzucanie Êwiatopoglàdu. Dzieci w szkołach nale y zapoznawaç z wieloma alternatywnymi poglàdami i przekonaniami, aby mogły uczyç si szukaç prawdy. WolnoÊç sumienia i wyznania jest naturalnie przyrodzona ka dej ludzkiej istocie i nikt nie jest przypisany z urodzenia ani do komunizmu, ani do katolicyzmu, ani do szyizmu. Ezoteryka uczy, e ci, którzy sprzeciwiajà si ludzkiemu prawu do wolnoêci myêli i swobody głoszenia przekonaƒ sà diabolicznie zatrutym êródłem, wynaturzeniem człowieczeƒstwa. WolnoÊç wyznania opinii, dà enia do prawdy, poszukiwania wy szych wartoêci jest wpisane w ludzkà natur i widaç to w mentalnoêci wybitnych odkrywców, uczonych i wynalazców, wsz dzie na Êwiecie i w ka dej epoce, niezale nie od rasy czy wyznania! Koniec cywilizacji Atlantydy tak e zwiàzany był ze zbrodnià represjonowania mniejszoêci Êwiatopoglàdowych i religijnych przez rzàdzàcà wi kszoêç. adna wi kszoêç nie ma prawa narzucania Cywilizacja powinna byç oceniania przez jej stosunek do mniejszoêci!. Mahatma Gandhi. STRONA 6

7 swoich poglàdów, obyczajów czy wierzeƒ mniejszoêciom, z którymi si styka! Tylko zbrodnicze sekty negujà prawo do wolnoêci religijnej, chcà narzucaç swojà ideologi przymusem, a najwi kszà i najbardziej morderczà sektà, jak wiadomo był nacjonalistyczny faszyzm Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Chile i podobnych re imów. W takich totalitaryzmach zawsze wzrastał alkoholizm, narkomania, plaga samobójstw i inne ci kie schorzenia, a przecie choroby to pewien skutek schorzenia umysłu, obraz jakiejê patologii wewn trznej. Ka dy człowiek ma prawo do samodzielnego, dogł bnego studiowania wielkich dzieł filozoficznych, naukowych czy religijnych, do poszukiwania prawdy, do zdobywania rzetelnej i wszechstronnej wiedzy. W szczególnoêci dzieła ludzkiej cywilizacji religijnej, takie jak Weda, Biblia czy Koran, a tak e inne pisma mistyczno-duchowe powinny byç swobodnie dost pne dla ludzi do studiów i badaƒ. Niesmaczne zakazy swobodnego studiowania religii i religioznawstwa, filozofii czy wierzeƒ ró nych ludów pokazujà jedynie umysły chore na faszyzm i inkwizycj. Sumienie to dà enie do prawdy płynàce z gł bi ka dego ludzkiego umysłu, tym bardziej wolnoêç sumienia i wyznania musi byç chroniona i wspierana, a ezoteryka podkreêla w tym fakt, e umysł i sumienie to powierzchnia boskiej duszy, istoty człowieczeƒstwa. W szczególnoêci jakiê sekciarski koêciół nie mo e innym odbieraç prawa do swobody głoszenia wierzeƒ, a jedynie praktykowaç swoje, ale we własnej społecznoêci, bez narzucania si innym. Represjonowanie innych za ich wyznanie jest anormalnym wynaturzeniem, dewiacjà i zboczeniem, patologià antyludzkiej cywilizacji Êmierci. Zawsze nale y innym przyznawaç prawo do swobody ich wyznania. Zdrowy rozsàdek jest skutkiem zdrowego, naturalnego sumienia, a przecie nawet wêród zwyrodniałych inkwizytorów t piàcych wolnoêç myêli i pióra zdarzali si ludzie, którzy naturalnie sprzeciwiali si idiotycznym pomysłom swoich zwierzchników na zbytnià represyjnoêç. Wspólnota religijna ma prawo misjonowaç, głosiç swojà wiar, zach caç do praktyk duchowych, formowaç Êwiatopoglàd osób, które chcà byç jej wyznawcami. Jednak e przymuszanie otoczenia czy całego społeczeƒstwa do swojej wiary i kultu jest patologià i wynaturzeniem, chorobà umysłu i duszy, czyli inkwizycjà. Mistycy wszystkich kultur cenili sobie zdrowy rozsàdek i racjonalizowanie swoich wierzeƒ, bo nie ka de przywidzenie jest zaraz objawieniem i nie ka dy dogmat godzien jest praktyki. Mistycy, ludzie uduchowieni, zawsze majà w swoich czasach poszerzone horyzonty myêlenia, zwi kszonà tolerancj, sprzeciwiajà si wojnie napastniczej, unikajà stosowania przymusu. Policje zbójeckich paƒstw nie majà prawa napadania ludzi manifestujàcych w sposób pokojowy ani dokonywania napadów i rewizji na Êwiàtynie czy oêrodki innej wiary. Takie działania to zawsze inkwizycja i faszyzm, zbrodnia wymagajàca pot pienia i bezwzgl dnego powstrzymywania. Prawdziwa religia jest religià pokoju, miłosierdzia, tolerancji, współczucia, dobrych uczynków a to według Âwi tych Pism religii. Unia Europy musi szczególnie dbaç o wolnoêç i swobod wyznania, przekonaƒ i prawa ich głoszenia, jako e cały kontynent ska ony jest przez wieki inkwizycjà i jej morderczà kumulacjà zwanà faszyzmem. Nie ma Unii Narodów bez wolnoêci i swobody religijnej, filozoficznej oraz naukowej! Europa ska ona półtoratysiàca lat trwajàcà rzezià innowierców i licznymi pogromami a to na albigensach, a to na muzułmanach, a to na ydach, a to na czarownicach, a to na ateistach. Musi dobrze zadbaç o to, aby zrzuciç z siebie ju na zawsze szataƒskie odium faszystowskiej inkwizycji i jednosłusznoêci jakiejê religijnej sekty, która chciałaby uzurpowaç sobie prawo do decydowania o tym, w co ludzie majà wierzyç i jak myêleç. Szkoły duchowe i mistyczne w Europie jako awangarda religijnoêci zawsze uwa ały wszelkie inkwizytorskie uzurpatorstwo za chorob duszy, ska enie religii, rodzaj obłudy, czyli paranoi, a tak e jako zb àdzenie duszy w Êlepà uliczk. Ludzie Ducha zawsze cenià wolnoêç i swobod, cenià moralne wskazania, ale nie narzucajà si innym z pomocà sàdów biskupich czy morderczych inkwizycji i dlatego sà AWANGARDÑ! RYSZARD MOHAN MATUSZEWSKI znany nie tylko w kraju ale i na Êwiecie jogin, pacyfista, socjalista, ekolog, filozof, pisarz, poeta (autor kilku tysi cy stron tekstów o Jodze, Ekologii, DuchowoÊci i Kulturze Wschodu), aktywny i radykalny obroƒca praw człowieka (członek Amnesty International), obroƒca praw zwierzàt. Aktywnie i zdecydowanie przeciwstawiajàcy si wszelkiej nietolerancji (rasowej i religijnej), uciskowi społecznemu, biedzie i zacofaniu!!! Propagator ZIELONEJ DE- MOKRACJI (paƒstwa bez jakiejkolwiek przemocy), o jakà walczył Mahatma Mohandas Gandhi!!! Od 1996 roku a do dziê Ryszard przeêladowany jest za swoje niewygodne poglàdy, za aktywne propagowanie Êiwaickiej Jogi na terenie Polski, za walk z nietolerancjà, za głoêne krytykowanie niesprawiedliwoêci społecznej i wyzysku, za ujawnianie przekr tów sàdów i prokuratur a tak e za krytyk i obna anie haniebnych czynów kleru katolickiego. Jest OFIARÑ sterowanej NIENAWISTNEJ PROPAGANDY i nagonki nakr canej przez oêrodki antysektowe oraz aktywistów, których celem jest likwidacja ruchów propagujàcych ogólnie mówiàc filozofi Wschodu, New Age. Pokojowa demonstracja zorganizowana w Warszawie przed Prokuraturà Okr gowà m.in. przez członków Stowarzyszenia Macierz przeciwko wieloletnim przeêladowaniom na tle wyznaniowym i Êwiatopoglàdowym wegetarianina, jogina, filozofa, pisarza i pacyfisty Ryszarda Matuszewskiego (do dnia dzisiejszego wi zionego za swoje przekonania!). Szczegó owà histori przeêladowania Ryszarda znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do sk adania swoich podpisów pod przygotowanymi przez nas petycjami i e-petycjami przeciwko przeêladowaniom mniejszoêci religijnych i Êwiatopoglàdowych w Polsce. Na oficjalnej stronie internetowej mo esz bezpoêrednio z o yç swój podpis pod e-petycjà. Mo esz tak e Êciàgnàç plik PDF, wydrukowaç go, zebraç choçby kilka podpisów wêród swoich znajomych i wys aç jà na adres sekretariatu Stowarzyszenia Macierz. Do tej pory zebraliêmy w sumie ok podpisów. Im wi cej wysłanych petycji i protestów w danej sprawie, tym wi ksza szansa na zwrócenie uwagi na problem oraz interwencj. Zach camy tak e do przekazywania darowizn na dzia alnoêç charytatywnà w tym: na obron prawnà oraz wsparcie dla osób przeêladowanych, gn bionych i niszczonych na tle rasowym, Êwiatopoglàdowym, wyznaniowym, które nie majà Êrodków utrzymania. Wszelkie datki na w/w cel prosimy kierowaç na konto Stowarzyszenia Macierz (podane w stopce redakcyjnej) z dopiskiem Na dzia alnoêç charytatywnà Szczegó owe informacje o przeêladowaniach STRONA 7

8 Socjalne Paƒstwo Prawa Spróbujmy si przyjrzeç zasadom organizacji paƒstwa i władzy, które byłyby dobre dla człowieka, acz zorganizowane wedle zaleceƒ czy praw duchowych danych dla powodzenia i pomyêlnoêci ludzi. Organizm zwany narodem, krajem czy paƒstwem musi byç humanitarny, a to oznacza kierowanie si dobrem całego społeczeƒstwa, dobrem wszystkich ludzkich jednostek. Kraj i władz paƒstwowà kierujàcà si rzeczywiêcie dobrem ludzi mo na nazwaç zarówno humanitarnà jak i socjalnà, a najcz Êciej u ywa si zwrotu demokracja socjalistyczna albo demokracja ludowa, samorzàdowa! Paƒstwo dobre dla ludzi, system zarzàdzania przyjazny człowiekowi mogà stworzyç tylko dobrzy i inteligentni ludzie, którzy nie kierujà si chciwoêcià ani zyskiem za wszelkà cen, a przecie do Majestatu Władzy nale y opiekowanie si jednostkami kalekimi, chorymi czy biednymi. Dobra władza narodowa eliminuje bied i n dz, bo w ka dym kraju, narodzie jest doêç dóbr doczesnych, aby ka dy miał dach nad głowà, odzie i wy ywienie umo liwiajàce godne ycie i prze ycie! Humanitaryzm, uczciwoêç i społeczna dobroczynnoêç muszà cechowaç ludzi rzàdzàcych krajem, narodem, aby sprawiedliwy i dobry system społeczny mógł powstaç i istnieç, a w złym społeczeƒstwie trudno budowaç socjalnà demokracj opartà na ludowym samorzàdzie i uczciwej dystrybucji dóbr! Pierwszà zasadà humanitaryzmu jest WolnoÊç i NieszkodliwoÊç, a to oznacza, e nale y maksymalizowaç wszelkà osobistà WolnoÊç Człowieka pod warunkiem jego nieszkodliwoêci dla otoczenia. Tak e minimalizowaç wszelkie Êrodki represji i przymusu do absolutnie koniecznego minimum, co jest łatwe w społeczeƒstwie ludzi dobrych, a trudne w społecznoêci ludzi złych. Sprawowanie urz dów władzy nie mo e byç okazjà do dorabiania si i niegodziwego zysku to i Majestat Władzy b dzie dobry, nieskalany korupcjà. Wi kszoêç funkcji zwiàzana z kierowaniem strukturami społeczeƒstwa, powinna byç sprawowana jako społeczny zaszczyt, ewentualnie winna byç sponsorowana z dobrowolnych datków społeczeƒstwa. Poznaç poziom moralny społeczeƒstwa po tym, jak yje sierota, kaleka, człowiek ci ko chory, nie zaê po tym, jak yjà bogacze czy politycy. Władza jako funkcja społeczna, bezprofitowa przyciàga wi cej ludzi dobrych i uczciwych, a władza jako êródło wysokiego dochodu, przyciàga wi cej ludzi złych i niegodziwych. Poznaç poziom moralny społeczeƒstwa po tym, jak yje sierota, kaleka, człowiek ci ko chory, nie zaê po tym, jak yjà bogacze czy politycy Paƒstwo socjalne musi zachowywaç kilka ogólnoludzkich, uniwersalnych zasad humanitarnych, aby mogło byç zaliczone do struktur dobra i nie staç si skorumpowanym złem o charakterze złoêliwego re imu. Im lepsza władza, tym mniej wi êniów i skazaƒców, a im wi ksza przest pczoêç, tym bardziej złym jest system polityczny i jego prawodawstwo. Człowiek pracujàcy musi mieç podstawowe zabezpieczenie socjalne, prawo do ubezpieczeƒ od nieszcz Êliwych wypadków, choroby, inwalidztwa i staroêci, aby w razie zaistnienia splotu złych zdarzeƒ mógł dalej godziwie egzystowaç! Musi te byç respektowana WolnoÊç jednostki, która chce yç na własny rachunek, nie chce renty ani emerytury ni zasiłku, a sama gromadzi swoje Êrodki potrzebne do ycia. Nale y dawaç mo liwoêç, ale nie mo na bezwzgl dnie zmuszaç wszystkich poprzez wyzysk do podporzàdkowania uniformistycznemu systemowi władzy czy represji. Paƒstwo, władza musi zagwarantowaç prawo do pracy i godziwej płacy, zapobiegaç nadmiernej eksploatacji człowieka, dzieci czy starców poprzez regulacj czasu pracy czy wieku emerytalnego, ale nie mo e te zabraniaç pracy w wi kszej iloêci ani w póênym wieku, jeêli człowiek chce pracowaç wi cej czy dłu ej ni inni. W dobie bezrobocia nale y umiej tnie regulowaç czas pracy oraz wiek emerytalny, aby ka dy miał prac i godziwà zapłat. Ju dzieci w szkołach nale y wdra aç do darmowej, społecznie u ytecznej pracy i działalnoêci na rzecz społeczeƒstwa, wspólnego dobra kraju! Czyn społeczny na rzecz lokalnej społecznoêci i dobrobytu kraju to jest aktywnoêç godna pochwały i opiewania oraz nauki. Paƒstwo socjalne, ludowo-demokratyczne posiada silnà władz opartà na lokalnym samorzàdzie, a podstawà decyzji władzy musi byç lokalny Wiec oraz w skali kraju Referendum we wszystkich wa nych kwestiach. Władza sprzyjajàca człowiekowi zawsze opiera si na Wiecach i na instytucji Referendum, które jest głosem narodu! Demokracja opiera si na wybranych przez społecznoêç przedstawicielach, sejmikach i radach, ale ka dy przedstawiciel społeczeƒstwa musi byç tak e odwoływalny, jeêli nie wywiàzuje si ze zobowiàzaƒ lub popełnia nadu ycia. Ci, którzy wybierali delegata, muszà mieç prawo do jego odwołania, jeêli nie spełnia wymogów, oczekiwaƒ i obietnic, a bez mo liwoêci odwoływania posłów czy radnych, w ogóle nie mo na mówiç o paƒstwie demokratycznym! Ubezpieczenia emerytalne dla ch tnych, ubezpieczenia od nieszcz Êliwych wypadków, chorób, kalectwa, zasiłki dla bezrobotnych, wdów i sierot to podstawy socjalnego paƒstwa prawa, które pomaga swoim obywatelom i działa dla społecznego dobra! JeÊli strategiczne dziedziny przemysłu sà w r kach paƒstwa, to kraj zawsze b dzie bogaty, a biedni nie b dà mieli êle! Trójpodział sektorów gospodarczych paƒstwowego, spółdzielczego oraz prywatnego jest gwarantem stabilnoêci gospodarki kraju, a nadmiar prywaty zawsze prowadzi do wyzysku i biedy, podobnie i całkowite (dokoƒczenie na stronie 11) STRONA 8

9

10 MACIERZ to pi kne pradawne słowo oznaczajàce Ojczyzn, miejsce, skàd pochodzi człowiek, a tak e samo êródło jego człowieczeƒstwa, czyli miejsce skàd pochodzi dusza. Jest to słowo wa ne dla ka dego człowieka urodzonego i wychowanego w duchu kultury, obyczaju, folkloru, w duchu tradycyjnych wartoêci i wzorców społeczeƒstwa opartego na Honorze, Dyscyplinie, Zgodzie i Braterstwie, jako naczelnych ideałach. Stowarzyszenie Macierz posiada o sobowoêç prawnà, a zarejestrowane zostało 14 maja 2002 r. w KRS w Gdaƒsku. Działa na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski posiadajàc liczne przedstawicielstwa w wielu miejscowoêciach. Podstawowe cele S.M. to krzewienie idei humanistycznych, propagowanie idei ycia ekologicznego, organizowanie pomocy osobom potrzebujàcym, upowszechnianie zdrowego trybu ycia (jarstwo, ruch, çwiczenia, kontakt z przyrodà), poznawanie kultury, sztuki i tradycji ró nych narodów, prowadzenie działalnoêci charytatywnej, upowszechnianie ekotechnologii, naturalne go rolnictwa, prowadzenie szerokiej działalnoêci informacyjnej i szkoleniowej poprzez wykłady, kursy i seminaria oraz indywidualne konsultacje z liderami S.M. Realizujàc swoje cele, S.M. prowadzi działalnoêç edukacyjnà, poprzez organizowanie wykładów, kursów, seminariów (warsztatów sobotnio-niedzielnych) i konsultacji indywidualnych dla swoich członków i osób zainteresowanych. Stowarzyszenie prowadzi działalnoêç wydawniczà, szkoleniowà i informacyjnà. Prosimy pytaç o materiały szkoleniowe w sekretariacie S.M. lub u lokalnych przedstawicieli stowarzyszenia. Stowarzyszenie Macierz w ramach innych działaƒ statutowych oferuje patronat swej osobowoêci prawnej dla grup i wspólnot alternatywnych, szczególnie zwiàzanych z ekorolnictwem, nowymi ekotechnologiami, sztukà. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, których cele sà zbli one lub podobne. Afiliacje osób, grup, klubów czy ekofarm odbywajà si na zasadach członkostwa oraz szczegółowej negocjacji i przedsi wzi cia! Szczególny nacisk w zakresie promowania ró nych kultur i tradycji S.M. aktualnie kładzie na badanie i studiowanie kultury słowiaƒskiej, Êiwaickiej, celtyckiej i aryjskiej, co jest przedmiotem zainteresowania aktualnych członków. Ogólnie podstawà jest badanie kultury indoeuropejskiej do której nale y wi kszoêç ludów Euroazji. Członkowie Stowarzyszenia Macierz dzielà si na sympatyków oraz bardziej zaawansowanych i wytrwałych członków zwyczajnych, którzy posiadajà prawo głosu, stanowienia uchwał na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru Zarzàdu, który kieruje pracà S.M., podejmuje decyzje we wszystkich bie àcych sprawach stowarzyszenia. Cele statutowe Stowarzyszenia Macierz: 1. Krzewienie idei humanizmu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 2. Upowszechnianie i ochrona wolnoêci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a tak e działania wspomagajàce rozwój demokracji i społeczeƒstwa obywatelskiego; 3. Rozwój ÊwiadomoÊci narodowej i kulturowej; 4. Upowszechnianie wiedzy i nauki; 5. DziałalnoÊç w dziedzinie ekologii i ochrony zwierzàt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 6. Promowanie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci, młodzie y i dorosłych; 7. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu ycia; 8. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym zapobieganie przest pczoêci i readaptacja społeczna; 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy mi dzy społeczeƒstwami; 11. Promocja i organizacja wolontariatu. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie wykładów, kursów, seminariów, szkoleƒ, konferencji i konsultacji; 2. Prowadzenie działalnoêci wydawniczej i informacyjnej; 3. Organizowanie i uczestnictwo w wyjazdach szkoleniowo-poznawczych na terenie kraju i za granicà; 4. Organizowanie wyjazdów na łono przyrody dla rozbudzenia ÊwiadomoÊci ekologicznej; 5. Âwiadczenie pomocy osobom aresztowanym, skazanym i ich rodzinom; 6. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomicznà oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnoêcià Stowarzyszenia; 7. Upowszechnianie technologii ekologicznych, idei wtórnego wykorzystywania surowców, oszcz dnoêci noêników energii; 8. Wprowadzanie naturalnego rolnictwa jako szansy dla polskiej gospodarki rolnej w ramach Unii Europejskiej; 9. Organizowanie imprez masowych, akcji charytatywnych, wystaw, odczytów, prelekcji, zbiórek publicznych oraz innych form propagujàcych działalnoêç Stowarzyszenia; 10. Organizowanie kontaktów i wymiany mi dzynarodowej, słu àcej wzajemnemu poznaniu społeczeƒstw ró nych krajów; 11. Propagowanie esperanto jako proponowanego j zyka zjednoczonej Europy; 12. Współpracà z krajowymi i mi dzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze; 13. Współpracà z osobami i instytucjami zmierzajàcymi do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz samorzàdami lokalnymi; 14. Współpracà i wzajemnà pomoc członków Stowarzyszenia; 15. Prowadzenie działalnoêci integrujàcej członków Stowarzyszenia poprzez aktywnoêç kulturalnà, rekreacyjnà i towarzyskà; 16. Aktywne uczestnictwo w yciu publicznym, wyra anie zró nicowanych poglàdów na nurtujàce tematy społeczne; 17. Podejmowanie interwencji, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa, w przypadkach ra àcego naruszania interesów i praw człowieka poprzez składanie skarg i wniosków do organów paƒstwowych i samorzàdowych, pisanie listów otwartych oraz nagłaênianie z pomocà Êrodków masowego przekazu i organizowanie publicznych protestów, manifestacji; 18. Inne działania sprzyjajàce osiàganiu statutowych celów Organizacji. Prawa i obowiàzki Cz onków Sympatyków: 1. Członkiem sympatykiem mo e byç ka da osoba fizyczna (posiadajàca pełnà zdolnoêç do czynnoêci prawnych oraz osoba niepełnoletnia w wieku lat za zgodà przedstawicieli ustawowych) lub osoba prawna zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej i niematerialnej Stowarzyszeniu w realizacji jego celów, która zło y w tej sprawie oêwiadczenie woli Zarzàdowi Stowarzyszenia. Zarzàd podejmuje w tej kwestii stosownà decyzj. 2. Członkowie sympatycy ustalajà z Zarzàdem Stowarzyszenia form i rodzaj wspierania Stowarzyszenia. 3. Członek sympatyk ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjàtkiem praw wyborczych oraz prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. 4. Członek sympatyk mo e korzystaç z pomocy i Êrodków technicznych Stowarzyszenia. 5. Do obowiàzków członków sympatyków nale à: a) przestrzeganie postanowieƒ Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; b) przestrzeganie zasad współ ycia społecznego i etyki zawodowej. O szczegó ach dotyczàcych praw i obowiàzków wszystkich cz onków Stowarzyszenia Macierz, przeczytaj w naszym statucie dost pnym na stronie internetowej Statut mo esz tak e zamówiç drogà pocztowà w sekretariacie Stowarzyszenia (patrz stopka red.). JeÊli bliskie sà Tobie cele naszego stowarzyszenia, przy àcz si do nas, nawià z nami wspó prac lub zasil nasze konto Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia, Nr konta: PL swift (dla przelewów mi dzynarodowych): NDEAPLP2 Poszukujemy te sponsorów oraz osób ch tnych do bezinteresownej pracy charytatywnej w całym kraju. Szczegółowe warunki sponsorowania pozostawiamy do indywidualnej negocjacji, podobnie i zasady poszczególnych inicjatyw charytatywnych jak dokarmianie głodnych czy organizowanie zielonych kolonii dla dzieci, zbieranie funduszów na operacj dla chorych dzieci czy ofiar wypadków. S.M. pomaga te ofiarom przemocy, represji i innym pokrzywdzonym.

11 Socjalne Paƒstwo Prawa (dokoƒczenie ze strony 8) upaƒstwowienie, co koƒczy si sfaszyzowaniem systemu władzy! Instytucje, takie jak Policja i Wojsko, muszà byç zunifikowane w jednolite specjalistyczne formacje obronne, które chronià społeczeƒstwo, a nie tylko dostojników kierujàcych krajem. Paƒstwo musi kierowaç si dobrem ludzi, post pem technologicznym i naukowym, zdrowiem swoich obywateli, a nie zyskiem czy chciwoêcià! Społeczeƒstwo ustanawia sobie prawa, a i władza sàdownicza powinna byç oddzielona od systemu politycznego i niezale nie obieralna przez społeczeƒstwo przynajmniej w swych głównych funkcjach S dziego Kraju, Województwa i pozostałych szczebli władzy sàdowniczej. Dobra regulacja czasu pracy, wolnoêciowy, dobrowolny system ubezpieczeƒ zdrowotnych i emerytalnych b dàcy w r kach paƒstwa, a nie prywatny, regulacja wieku emerytalnego równego dla obu płci i wszystkich profesji to podstawa dobrobytu mieszkaƒców kraju, a przecie ju w staro ytnoêci mawiano, e człowiek musi mieç wolnà Sobot siódmy dzieƒ tygodnia i nie powinien pracowaç wi cej ni 8-10 godzin na dob, gdy b dzie to zupełnie niezdrowe i nieefektywne! W dobie pracy maszyn mo na skracaç czas pracy do 6-7 godzin, pi ciu dni w tygodniu, a tak e skracaç wiek przechodzenia na emerytur dla ch tnych do lat dla obu płci tak samo, jako e równouprawnienie płci z wyjàtkiem funkcji reprodukcyjnych jest prawem naturalnym i humanitarnym zarazem! Wszelkie usługi i czynnoêci administracyjne muszà byç łatwo dost pne dla wszystkich ludzi, a zasada, e ziemia jest własnoêcià tego, kto si na niej urodził musi dotyczyç przede wszystkim prawa narodu do ziemi we własnym kraju, która jest dobrem całego społeczeƒstwa. Instytucja dzier awy ziemi zamiast własnoêci na podstawie wykupu jest Złotà Zasadà, gdy ziemia nie jest potrzebna komuê, kto nie yje i nie mieszka w danym kraju. Jeden przepis, i firma gospodarcza musi płaciç podatki w kraju, w którym osiàga swoje dochody i prowadzi działalnoêç umo liwiałaby ycie w dobrobycie całemu narodowi. Likwidacja podat- ków od pensji bud etowych to te przepis antybiurokratyczny, bo adna inteligentna władza nie pobiera podatku od tego, co sama sobie wypłaca. Likwidacja tego rodzaju głupoty i absurdu sprzyja dobrobytowi kraju i wszystkich jego obywateli. Nikogo nie mo na eksmitowaç na ulic, o ile nie ma innego dlaƒ domu czy mieszkania, co jest zasadà humanitaryzmu, a władza nie mo e byç nieludzka dla zysku. Bank winien byç jeden paƒstwowy, narodowy. Nie wolno banków odsprzedawaç obcym i trzeba strzec Narodowego Skarbu! Ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne muszà byç w gestii paƒstwa, a nie kwestià prywaty, która zwykle oszukuje swych petentów z ch ci zysku. Wiele zasiłków dla biednych i bezrobotnych powinno byç wydawanych w formie talonów na zakup odzie y, ywnoêci czy posiłków w tanich jadłodajniach! Wtedy pomoc dobroczynna dla dzieci czy biednych byłaby najbardziej skuteczna i rzeczywiêcie pomocna. Nie nale y dawaç głodnym pieni dzy na wódk czy nikotyn, ale ywnoêç, ubranie czy jeszcze lepiej prac! Jednoczmy si w sprawie Dobra i Post pu! (L.M.) Sztuka Medytowania Wielu ludzi we współczesnym Êwiecie zastanawia si czym jest MEDYTACJA i jakie procesy stojà za Sztukà Medytacji pochwalanà i propagowanà przez M drców i Âwi tych wszystkich epok. Niektórzy obawiajà si çwiczeƒ i praktyk medytacyjnych, a przecie sam Jezus Chrystus jak i Pan Buddha znani byli z tego, e oddawali si długotrwałym i intensywnym Medytacjom przeplatanym Âwi tymi Modlitwami, Psalmami i Hymnami. Słowo Medytacja pochodzi z łaciny, a odpowiednim słowem staropolskim jest Rozwa anie, RozmyÊlanie lub Zaduma, zatopienie w przywołanej myêli, obrazie lub uczuciu. JeÊli intensywnie o czymê myêlisz, to jest to Medytacja na tym przedmiocie. Wszyscy Nauczyciele ycia Duchowego zalecajà wiele rozmaitych çwiczeƒ, w istocie medytacyjnych procesów. Mówi si, e Medytacja to myêlenie połàczone z odczuwaniem, a wi c myêlenie gł boko połàczone z zaanga owaniem Serca i Intuicji. Pierwszy poziom Medytacji to w istocie próby skupienia i skoncentrowania si na czymê, próby utrzymania myêli w ryzach, aby umysł trzymał si obranego tematu czy przedmiotu. Skupienie na przedmiocie, osobie, rzeczy czy temacie do rozmyêlania jest bardzo wa nym krokiem. Ludzie o chaotycznych, rozproszonych umysłach nie lubià refleksji ani zadumy, nie chcà Medytacji i cz sto krytycznie atakujà Medytacj, choç jest to Âwi ta, Boska Sztuka. Do pracy medytowania garnà si zwykle dwie kategorie ludzi. Jedna to ludzie Dobrzy, a druga to ludzie z wielkim nagromadzeniem kłopotów i problemów. Obie te kategorie odnoszà wielkie, niezmierzone po ytki z coraz gł bszego poznawania Sztuki Medytacji, z uporzàdkowania potoku chaotycznych myêli, wyobra eƒ, afektów myêlowych. Kto osiàgnàł punkt, e zawsze mo e myêleç to chce i utrzymywaç dowolnie długo skupienie na tym, co wybrał do rozmyêlaƒ, ten jest w koƒcowej fazie pierwszego etapu Sztuki Medytacji, Opanowania i Wydoskonalenia Umysłu. Umysł chaotyczny, nie mogàcy si skupiç, leniwy, gubiàcy wàtki i myêli, pełen l ku czy depresji, smutku lub alu jest po prostu ci ko chory. Sztuka Medytacji na tym przedwst pnym, przedszkolnym etapie jest raczej terapià, leczeniem chorego umysłu, a zwykle i chorego z bólu serca, całej Jaêni. Chaos, przypadkowy potok pojawiajàcych si rozmaitych myêli i skojarzeƒ to z punktu widzenia nauk o medytacji bardzo ci ka choroba umysłowa i korzeƒ wszelkich cierpieƒ psychicznych i psychosomatycznych. Człowiek został stworzony, aby byç Panem i Władcà MyÊli, Jaêni MyÊlàcej, wi c chaos, l ki, smutki, depresje, słaboêç myêli trzeba oczyêciç, wyeliminowaç i to jest dopiero wst pny etap pracy, który powinno si szybko opanowaç. Dobrze çwiczyç skupianie si na wybranej myêli, uczuciu, obrazie, prze yciu coraz dłu sze okresy czasu, aby byç całkowicie pochłoni tym przez zagadnienie i nie zbaczaç z wyznaczonego kursu. Dla niektórych trudno jest utrzymaç obraz ogniska chocia przez minut, ale człowiek powinien to umieç robiç przez długie godziny. Bardzo polecamy utrzymywaç obraz płomienia ognia albo słoƒca, êródła Êwiatła naturalnego, bo taki obraz pomaga usunàç ci kie depresyjne, smutne czy l kliwe myêli, prze ycia, reakcje umysłu i w efekcie rozwinàç gł bszà zdolnoêç Skupiania Uwagi, Medytowania. W drugim etapie nauczania Sztuki Medytacji myêlenie, powtarzanie słów, fraz, STRONA 11

12 wyobra anie przedmiotów, osób, ideałów, bóstw, aniołów, znaków czy scen, wspomnieƒ pogł bione jest o odczuwanie, czucie tego, o czym si myêli. Mówimy wtedy o gł bokiej Medytacji albo o CzuciomyÊleniu i odkrywamy w ten sposób wewn trznà sfer Intuicji, doêwiadczenia czuciowego, przeczuwania, wyczuwania i prekognicji. Praca Umysłu, Jaêni staje si wi c ywa i gi tka, adaptuje si łatwo do sytuacji, warunków i okolicznoêci nie b dàc ani sztywnà, ani schematycznà, co pozwala na gł bokà prac twórczà, innowacj, wynalazczoêç, usprawnienia. W drugim etapie pojawià si wi c oznaki artyzmu lub geniuszu naukowego i intuicyjna akuratnoêç pozwalajàca zdà aç na czas, wypełniaç obowiàzki, byç obowiàzkowym człowiekiem i trafiaç cudownie tam, gdzie jest dla Ciebie coê cudownego i potrzebnego dla twej realizacji. O ile człowiek w pierwszym etapie korzysta raczej z wiedzy i zapami tanej informacji, o tyle w drugim etapie staje si mi kki i adaptatywny oraz bardzo twórczy, kreatywny. Przez czucie i skupienie ludzie, którzy doêwiadczyli w yciu ci kich przejêç potrafià si szybko i skutecznie podnieêç, odrodziç i odbudowaç swoje ycie w zupełnie nowym wydaniu i cz sto w nowym miejscu. Nie ma wtedy problemu ani z wyborem tego, co właêciwe, ani z dotrzymywaniem zobowiàzaƒ czy z wykorzystaniem rzeczy koniecznych, wynikłych z konsekwencji własnego wyboru. Mo na powiedzieç, e w drugim etapie, po uporzàdkowaniu toku myêlenia, wyciszeniu chaosu myêli, wyobra eƒ i prze yç, człowiek przestaje gromadziç kłopoty, problemy i przestaje si w yciu gubiç, a w miejsce tego pojawiajà si twórcze i czasem zaskakujàce rozwiàzania sytuacji, a wszystko podparte jest gł bià wn trza, której nie ma u nikogo, kto nie potrafi si skupiç na zadanym temacie chocia przez godzink lub dwie. W czasie sesji medytacyjnych nie powinno si gubiç tematu, wàtku, ale trzymaç zawsze wyraênà ÊwiadomoÊç i całym sobà zaanga owaç, zatopiç si w çwiczenie, w praktyk jaka akurat si odbywa. Bycie, myêlenie i czucie tego, co si akurat dzieje jest bardzo istotne i pomocne, a uspokajanie si i wyciszanie, rozpraszanie wszelkich nieprzewidywalnych reakcji umysłu, szczególnie zniech ceƒ, zniecierpliwieƒ i dra liwoêci to zaiste poczàtek. Skupienie na czytanej lub słuchanej instrukcji Medytacji oraz utrzymywanie procesu myêli czy wyobra enia albo wspomnienia to zaiste poczàtek. Wgł bianie si i drà enie tematu czy przedmiotu skupienia to jest właênie medytowanie, rozmyêlanie, a do zatopienia, zadumy i gł bokiego czucia tego, o czym myêlimy, co wyobra amy. OczywiÊcie nie nale y gubiç ÊwiadomoÊci i procesu wyjêcia z zadumy. Zakoƒczenie Medytacji musi byç szybkie i sprawne zawsze, gdy potrzeba lub çwiczenie dobiega koƒca i nie ma potrzeby tracenia zwiàzku z czasem, miejscem i otoczeniem. Deja Vu, odloty, odjazdy, oderwanie od rzeczywistoêci to nie jest Medytacja, tylko poczàtki choroby psychicznej schizofrenicznego typu i nale y si z takich tendencji wyleczyç tak samo jak i z rozmyêlaƒ nie na temat, gdzieê obok tego, co dzieje si w czasie lekcji i çwiczeƒ. Medytacja to droga opanowania umysłu, jaêni, drogà rozwoju myêliciela, czujàcej i Êwiadomej istoty ku DoskonałoÊci. Jeszcze wy szy, trzeci etap pracy pozwala na ciàgłe prze ywanie BłogoÊci, Ekstazy, Rozkoszy i RadoÊci, niejako od wewnàtrz, bez wzgl du na to, co si w yciu na zewn trznej scenie dzieje. Prze ywanie Błogostanu, Anandam (jak to zwiemy na Wschodzie) nie oznacza oderwania od codziennych czynnoêci yciowych, ale właênie pokonywanie trudów ycia z poczuciem wewn trznej RadoÊci, Ekstazy, bez narcyzmu, bez gromadzenia cierpienia, bez zniech cenia, ale i rozsàdnie, rozumnie, z gł bokà zdolnoêcià do analizy i syntezy sytuacji, okolicznoêci i zdarzeƒ. OÊrodek Kultury Dalekiego Wschodu! Stowarzyszenie Macierz zach ca do przekazywania darowizn na organizacj (budow ) OÊrodka Kultury Dalekiego Wschodu! Projekt zak ada utworzenie Centrum Wiedzy Filozoficzno-Duchowej Wschodu (Indii, Persji, Tybetu, Chin, Japonii). Dzia alnoêç OÊrodka oparta jest na prowadzeniu wyk adów, warsztatów, seminariów, wydawaniu bogatej literatury filozoficzno-duchowej, propagowaniu idei g bokiej ekologii, pokoju, jednoêci wszystkich ras i wyznaƒ. Zapraszamy sponsorów i wszystkich zainteresowanych budowà, organizacjà OÊrodka do wp acania darowizn na subkonto Stowarzyszenia Macierz (specjalnie na ten cel wydzielone): Stowarzyszenie Macierz; Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia PL ; swift (dla przelewów mi dzynarodowych): NDEAPLP2 dopisek: Dotacja na OÊrodek Kultury Dalekiego Wschodu Ka dy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazanà darowizn mo e odliczyç od dochodu w wysokoêci przekazanej kwoty, nie wi cej ni : osoby fizyczne 6% dochodu za rok 2007, osoby prawne 10% dochodu za rok UWAGA: wysokoêç darowizny musi byç udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek. Sponsorzy majà tak e prawo wglàdu na co zebrane Êrodki zosta y wykorzystane i przeznaczone. Ârodki, które wp ynà na powy sze konto b dà wykorzystane wy àcznie na Organizacj OÊrodka Kultury Dalekiego Wschodu. W przypadku, kiedy z niezale nych od nas przyczyn budowa nie zostanie sfinalizowana, ka dy z darczyƒców zostanie o tym poinformowany i b dzie móg zdecydowaç na co darowizn przez niego przekazanà przeznaczyç albo wycofaç jà z powrotem. Czwarty etap jest jeszcze bardziej magiczny, bo zwany jest fazà Stawania Si i Bycia. Oznacza bardzo szybkà realizacj ka dej myêli, gdy budzi si cały potencjał twórczej mocy myêli. Co si pomyêli, to si staje, a wtedy człowiek czyni Êwiat i otoczenie takim jakim chce, aby było, choç jeszcze nie zawsze w ka dej szczegółowej kwestii. ZdolnoÊç pozostawania w skupionej i ciàgłej BłogoÊci, Zadowoleniu, RadoÊci czy Ekstazie jest podstawà dla rozwoju Mocy Stawania i Bycia, Władzy Nadzmysłowej! (L.M.) Medytacja Joga & Tantra Ajurweda åakramy Cisza Umys u Szko a Jogi i Medytacji SERDECZNIE ZAPRASZA na regularne warsztaty (cotygodniowe, weekendowe oraz dłu sze odosobnienia) i wyk ady organizowane przez wykwalifikowanych nauczycieli Jogi w ró nych miastach na terenie Polski i Europy. Program warsztatów obejmuje: intensywnà prac z cia em, medytacyjnà prac z ywio ami i duchami przyrody, autentycznà indyjskà çakroterapi, tantr zwiàzków miłosnych i partnerskich, tantr dobrobytu i powodzenia, Êcie k opanowania umysłu, ywiołów i zmysłów, metody pracy z oddechem, dêwi kiem (mantrà), symbolik i tajemnà moc mistycznych znaków stosowanych w duchowej podró y, usuwanie napi ç i bloków psychicznych z pomocà çwiczeƒ oddechowych, relaksacj i odstresowanie, transformacj ego, etapy budzenia wy szej ÊwiadomoÊci, metody samorealizacji, podstaw wiedzy o zdrowym yciu, jog uzdrawiania i długowiecznoêci, medytacje samouzdrawiania, masa e, zioła, afirmacje i wiele innych... O szczegó owe informacje, tematyk oraz TERMINY organizowanych warsztatów pytaj pod wymienionymi numerami telefonów: Zadzwoƒ do nas! Otrzymasz aktualny program zaj ç medytacyjnych.

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Kodeks zdrowego a Rafał ł Warszawa 2013

Kodeks zdrowego a Rafał ł Warszawa 2013 Kodeks zdrowego a Rafał ł Warszawa 2013 Zadanie Prewencja pierwotna nowotworów jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Realizator zadania:

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne o nas Towarzystwo Ubezpieczeƒ INTER Polska jesteêmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeƒ medycznych i twórcami prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Vision.

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Wizualizacje i twórcza wyobraźnia

PROGRAM KURSU ONLINE Wizualizacje i twórcza wyobraźnia PROGRAM KURSU ONLINE Wizualizacje i twórcza wyobraźnia PROGRAM KURSU WIZUALIZACJE I TWÓRCZA WYOBRAŹNIA Program ogólny Wyobraźnia i wizualizacje Siła sugestii. Efekt placebo i efekt voodoo Umysł. Podświadomość

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Êciàgawka dla ucznia

Êciàgawka dla ucznia Ogólnopolski program Âciàgawka dla ucznia, czyli co robiç, gdy widzisz, e ktoê ma problem z narkotykami JAK ROZPOZNAå KOGOÂ, KTO BIERZE? Czasami ktoê z Twoich kolegów czy kole anek zachowuje si i wyglàda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Szkolna przemoc i agresja w kontek cie przest pczo ci osób nieletnich. Wydzia Komunikacji Spo ecznej KWP w Szczecinie

Szkolna przemoc i agresja w kontek cie przest pczo ci osób nieletnich. Wydzia Komunikacji Spo ecznej KWP w Szczecinie Szkolna przemoc i agresja w kontek cie przest pczo ci osób nieletnich. Wydzia Komunikacji Spo ecznej KWP w Szczecinie Przemoc i agresja Przemoc w szkole mo e przejawia si gro bami, zniewa aniem, zmuszaniem

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

1. PRZYSŁOWIE, CYTAT,

1. PRZYSŁOWIE, CYTAT, Zapraszamy na stronę internetową www.klodawski.pl www.zyciebezchorob.pl Biuletyn nr 67 Luty 2013 Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra - C.L. Pauling Witam i dziękuję, że zainteresowałeś się moim biuletynem

Bardziej szczegółowo

Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo

Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo Wprowadzenie do praw dziecka Wszyscy mamy prawa. Ponadto jako dziewczyna czy chłopiec w wieku poniżej 18 lat masz pewne szczególne prawa. Konwencja Narodów

Bardziej szczegółowo

PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU

PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu Innowacja pedagogiczna EDUKACJA PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU 1. Wstęp Inspiracją do opracowania innowacji stało się

Bardziej szczegółowo

Zdrowe ywienie najlepsze lekarstwo!

Zdrowe ywienie najlepsze lekarstwo! Zdrowe ywienie najlepsze lekarstwo! Sposób, w jaki si od ywiamy, ma bezpoêredni wp yw na poziom t uszczów we krwi. Dieta uboga w t uszcze i bogata w b onnik pomo e Ci uniknàç mia d ycy i jej groênych nast

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia.

Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Łukasz Sujecki IIIA Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Piramida zdrowego Odżywiania Pyyyszne mięsko

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA

SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA MA A INTEGRACJA Publikacja stanowi materia edukacyjny wspierajàcy program Stowarzyszenia Przyjació Integracji Sprawni w pracy Autor i redaktor serii: Danuta Gorajewska,

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie na Odchudzanie

Wyzwanie na Odchudzanie Wyzwanie na Odchudzanie Gratulacje! Dzisiejszy temat: DLACZEGO DIETY NIE DZIAŁAJĄ Statystyki otyłości i chorób w Polsce: 61,6% mężczyzn ma nadwagę lub otyłość. 50,3% kobiet ma nadwagę lub otyłość. Na przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Żyć zdrowo i aktywnie

Żyć zdrowo i aktywnie Żyć zdrowo i aktywnie Grupa projektowa : - Klaudia Skrobek - Kamila Stasiak - Tomek Stasiak ZSP Reptowo 2013 r. Zdrowie Zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

3.Targi Ksià ki dla Dzieci

3.Targi Ksià ki dla Dzieci 3.Targi Ksià ki dla Dzieci Kraków, 07-09 czerwca 2013 www.dzieci.targi.krakow.pl JesteÊ wydawcà? Chcesz przybli yç najmłodszym Êwiat literatury? Pokazaç rodzicom, jak barwny i bogaty w wartoêciowe treêci

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacyjne - zastosowania

Problemy optymalizacyjne - zastosowania Problemy optymalizacyjne - zastosowania www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU Zło ono obliczeniowa - przypomnienie Problemy NP-zupełne klika jest NP-trudna inne problemy NP-trudne Inne zadania optymalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Co to są prawa dziecka?

Co to są prawa dziecka? Prawa Dziecka Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej

Plan pracy wychowawczej Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk ALKOHOLIZM Alkoholizm - nazywany jest również zespołem uzależnienia od alkoholu, chorobą alkoholową

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKONAWCZY. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006,

PROGRAM WYKONAWCZY. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006, Monitor Polski Nr 31 783 Poz. 449 449 PROGRAM WYKONAWCZY mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006, podpisany w Duszanbe

Bardziej szczegółowo

Rola warzyw i owoców w diecie dzieci i młodzieży, czyli jak powinny jeść nasze dzieci.

Rola warzyw i owoców w diecie dzieci i młodzieży, czyli jak powinny jeść nasze dzieci. Rola warzyw i owoców w diecie dzieci i młodzieży, czyli jak powinny jeść nasze dzieci. Alicja Kalińska Najczęstsze problemy w żywieniu dzieci Eksperci potwierdzają, że dieta dzieci w wieku szkolnym nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

Program kursu PNR PsychoNeuroRegulacja, czyli jak

Program kursu PNR PsychoNeuroRegulacja, czyli jak Program kursu PNR PsychoNeuroRegulacja, czyli jak umysł wpływa na zdrowie. Techniki wpływu. Kurs autorski. Autor i prawa autorskie do kursu: Marta Pyrchała-Zarzycka. www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej

3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej 3.1.3.4 8/23/10 3:46 PM Page 1 (Black plate) ZAGADNIENIA PRAWNE Cz Êç 3, rozdzia 1, podrozdzia 3.4, str. 1 3.1.3.4. Nowe definicje w pracy socjalnej Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej przygotowa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care Krzysztof Łanda 1 z 9 KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS OBSZAR A KOSZYK WIADCZE rodki ze sk adki podstawowej GWARANTOWANYCH OBSZAR B tanie drogie A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć organizację pozarządową?

Jak założyć organizację pozarządową? Jak założyć organizację pozarządową? Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 17 listopada 2012 r. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005 Oferta reklamy w Katalogu Firm Badawczych 2005 Szanowni Paƒstwo, Pragniemy zainteresowaç Paƒstwa ofertà reklamy w X edycji Katalogu Firm Badawczych Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Katalog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 28. im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 28. im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie Wstęp Wychowanie obok nauczania i kształcenia umiejętności jest wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela. Jego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ

PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ PRACA Z PRZEKONANIAMI W PROGRAMIE SIMONTONA INSTRUKCJE ROZWIJANIE I WZMACNIANIE KOMPETENCJI EMOCJONALNEJ To nie rzeczy nas smucą, ale sposób w jaki je widzimy (Epiktet 55 135). Powyższe stwierdzenie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową

Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową Michał Mazur Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową Poradnik dla pracowników socjalnych Pomoc społeczna Micha Mazur Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA

ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA ŚWIADOME ŻYWIENIE A ROZWÓJ DZIECKA mgr Katarzyna Liptak Nauczyciel wych. wczesnoszkolnego, Trener Wellness Co to jest ODŻYWIANIE? To proces życiowy polegający na pozyskiwaniu przez organizm ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

8 marzeń w 8 dni. Dzień 4 Zdrowie, sport, ciało. Weź udział w całym szkoleniu

8 marzeń w 8 dni. Dzień 4 Zdrowie, sport, ciało. Weź udział w całym szkoleniu 8 marzeń w 8 dni Dzień 4 Zdrowie, sport, ciało Weź udział w całym szkoleniu Obszar życia: Zdrowie, sport, ciało Moje efekty końcowe to: 1. Zdrowie i witalność 2. Aktywność fizyczna 3. Wysportowane, jędrne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim na rok 2013/2014 Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku rodzinnym, m i lokalnym, a obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Prawa i wolności: prawo do życia, zniesienie kary śmierci, wolność od tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, wolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka? Jeżeli nie wiedziałeś, przeczytaj uważnie ten

Bardziej szczegółowo

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl

odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl odzie owy O rodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie ul. Jagiello ska 58 70-382 Szczecin tel. 91-484-36-41 www.mos2.szczecin.pl Dla kogo jest odzie owy O rodek Socjoterapii? Dla dzieci i m odzie y która: Jest

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM "Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas." Ulrich Schaffer WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST

Bardziej szczegółowo

TEMATY KURSU: 1. Psychologiczno pedagogiczny:

TEMATY KURSU: 1. Psychologiczno pedagogiczny: OFERTA SZKOLENIOWA - BESKIDZKIEGO CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ BONA: Zapraszamy na kursy dla opiekunek(ów) osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla niań, opiekunek dziecięcych. Organizujemy kursy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Spis map........................ XI Wst p......................... XIII 1. Uj cia stosunków mi dzynarodowych.......... 1 Stosunki mi dzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Opracowali uczestnicy/uczestniczki koła dziennikarskiego Numer poświęcony programowi Owoce i warzywa w szkole 1 Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA Na czym polega zdrowy styl życia? ZDROWY STYL ŻYCIA Prawidłowe odżywianie Aktywność

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE SZKOLNYM Opracowała: Iwona Konowalska Prawidłowe żywienie powinno stanowić bardzo istotny element promocji zdrowia. Tworząc szkolne programy prozdrowotne należy koncentrować

Bardziej szczegółowo