Podstawy DługowiecznoÊci i Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy DługowiecznoÊci i Zdrowia"

Transkrypt

1 Pismo poświęcone krzewieniu idei humanistycznych, duchowych, ekologicznych i SPOŁECZNYCH. drukujemy na papierze z odzysku Nakład 7 tys. egz. Nr 1 (4) / 2007 Podstawy DługowiecznoÊci i Zdrowia Ludzie, którzy Serce majà, Matk Ziemi ochraniajà, Bo ycia wszelkie przejawy Ochrona to Serca sprawy Cz owieczeƒstwo ycia broni, Przed niszczeniem Pi kno chroni, Walcz o nasze dobro wspólne Szcz Êcie na Ziemi ogólne by Andrzej åwi kar Miliony ludzi marzy o długowiecznoêci, o długim yciu, a przecie jest wiele rozmaitych przyczynków, aby móc maksymalnie zdrowo i długo yç na tej Ziemi, a wiele z nich powtarzajà M drcy i Prorocy od tysi cy lat oraz uznajà i przypominajà uczciwi naukowcy w ka dej epoce. Od ywianie, emocjonalny spokój i respektowanie kilku odwiecznych Praw Natury daje obraz elementarnych podstaw długiego i zdrowego ycia. Mo na rozpami tywaç staro ytne długowieczne społecznoêci i braç ich styl ycia za wzór do naêladowania, chocia i dzisiaj nie brakuje ludzi i społecznoêci długowiecznych. Zorientowanie od ywiania na pokarm roêlinny, jarski z okresowymi postami, odpoczynkami od jedzenia, picie zdrowej, czystej i êródlanej wody, spanie w nocy a czuwanie w dzieƒ, jedzenie z umiarem bez przejadania si, du o ruchu na Êwie ym powietrzu wêród przyrody, emocjonalne wyciszenie, unikanie zmartwieƒ, szoków i stresów to wszystko sà niezmienne dobre rady dla ludzkoêci, aby yç zdrowo i długo. DługoÊç ycia wzrasta wraz z poziomem wykształcenia. Ludzie, którzy ciàgle si uczà i dokształcajà, poznajà i badajà, yjà przeci tnie nawet i 20 lat dłu ej niêli ci, którzy nie wykazujà ch ci do uczenia, poznawania, badania i studiowania. Pogł bianie wiedzy i zrozumienia jest istotnym czynnikiem dla zdrowia i długowiecznoêci. Ludzie uczeni i uczàcy si generalnie te mniej chorujà. Rozwiàzywanie zagadek i łamigłówek, gromadzenie wiedzy sprzyja długiemu yciu i wykorzystaniu genu długoêci ycia do maksimum, a ludzki organizm wedle màdroêci staro ytnych zaprogramowany jest na około 120 lat jako na Êredni, przeci tny wiek osiàgalny przez całe społeczeƒstwo. Mo na powiedzieç, e zdrowy tryb ycia obrazuje iloêç stulatków w społeczeƒstwie ludzi. Uczmy si i dokształcajmy, a im bardziej wszechstronna wiedza, tym lepiej dla naszego zdrowia, ycia i długowiecznoêci! (dokoƒczenie na stronie 2) W numerze: Wegetarianizm strona 3 Pot ga Ludzkiej PodÊwiadomoÊci strona 4 WolnoÊç Sumienia i Wyznania strona 6 Socjalne Paƒstwo Prawa strona 8 Sztuka Medytowania strona 11

2 Podstawy D ugowiecznoêci i Zdrowia (dokoƒczenie ze strony 1) Oprócz porad ewidentnych, jak właêciwe dla zdrowia od ywianie jarskie, roêlinne Drogi Czytelniku, Cieszymy si bardzo, e mo emy zaprezentowaç Tobie poszerzone o 8 dodatkowych stron wydanie naszej gazety. WyszliÊmy naprzeciw ywym zainteresowaniom problematykà ekologicznà, prozdrowotnà, spo ecznà i ezoterycznà poruszanà w naszym piêmie. Mamy nadziej, e znajdziesz w tym wydaniu coê wartoêciowego i interesujàcego dla siebie. Ucieszymy si bardzo z ka dej Twojej refleksji na poruszane tutaj zagadnienia. JeÊli poszukujesz wiedzy na konkretny temat napisz do nas a my postaramy si opracowaç materia, który zamieêcimy w jednym z kolejnych numerów MACIERZY. Redakcja Kontakt z nami: Stowarzyszenie Macierz jako organizacja posiadajàca osobowoêç prawnà o profilu ekologicznym, charytatywnym i kulturalnym, zajmuje si propagowaniem wartoêci humanistycznych, ochronà przyrody, pomaganiem osobom uzale nionym w wyjêciu z nałogów, pomocà osobom przeêladowanym oraz promowaniem zdrowego trybu ycia. Adres do korespondencji: Skrytka Pocztowa PUCK, Polska tel. kom KRS REGON NIP Sk adki i dotacje: Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia, SERDECZNIE DZI KUJEMY wszystkim naszym do tychczasowym sponsorom i za ch camy do zasilenia naszego konta bankowego. Ka dy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazanà na rzecz naszego stowarzyszenia darowizn na cele statutowe mo e odliczyç od dochodu w wysokoêci przekazanej kwoty, nie wi cej ni : osoby fizyczne 6% dochodu za rok 2007, osoby prawne 10% dochodu za rok UWAGA: wysokoêç darowizny musi byç udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek. oparte na zbo ach i nasionach, owocach i warzywach czy orzechach, człowiek musi unikaç rzeczy, które Êmierç i nieszcz Êcie sprowadzajà na jego głow, a przecie rozmyêlajàc o dobrym yciu pierwszych ludzi w rajskim Ogrodzie Wschodu, w Ogrodzie Eden bardzo łatwo nauczyç si zasad ycia. Unikanie trucizn takich jak alkohol, które zdecydowanie niszczà mózg, uniemo liwiajàc uczenie i poznawanie oraz degenerujàc charakter i powodujàc choroby, człowiek zdecydowanie poprawia swoje zdrowie i wydłu a ycie. Istniały kiedyê cywilizacje długowieczne, gdzie czas ycia człowieka mierzono tysiàcleciem, a był to Złoty Wiek ludzkoêci, niestety złe i niegodziwe ycie, zjadanie ciał zabitych zwierzàt, picie alkoholu, odmowa edukacji spowodowały upadek rasy długowiecznych ludzi i skrócenie czasu ich ycia do około 120 lat, a cz sto do 60 i 70 lat zaledwie! Wszystkie systemy naturalnej, ludowej medycyny chiƒskiej, indyjskiej, słowiaƒskiej czy indiaƒskiej wsz dzie na Êwiecie nawiàzujà do mo liwoêci przedłu enia ycia i uczynienia go zdrowym, acz musi człowiek poddaç sià pewnej dyscyplinie, jak chocia by regularnym, zwykle kilkudniowym postom dla oczyszczenia organizmu. Zarówno ludzie, którzy nie jedzà przez jednà dob w tygodniu, jak i ludzie poszczàcy przez 3 dni w miesiàcu unikajà wielu chorób i stajà si odporniejsi psychicznie i fizycznie. Post w cudowny sposób potrafi wyleczyç z wielu bardzo ci kich dolegliwoêci i schorzeƒ, a wielcy M drcy cz sto demonstrowali jak przejêç długie posty dla uzdrowienia i wyzwolenia z nawyków, nałogów i słaboêci. Post wzmaga wol ycia i sił prze ycia, chocia dzieciom do 12 roku ycia nie pozwala si zwykle poêciç dłu ej ni tyle dni, ile lat yjà na tej ziemi z uwagi na ich rozwój i wzrost. Post niemowlaka to post jednodniowy dost pny i polecany bardzo dla zdrowia i szcz Êcia ka dego człowieka! Symbolika Drzewa ycia w Pismach Âwi tych wskazuje, e człowiek w pewnych warunkach mógłby yç wiecznie (długowiecznie) w Raju na Ziemi, jednak musi rozwa yç w jakim Êrodowisku yli jego praojcowie, gdzie mogli si cieszyç szcz Êciem i zdrowiem i mieli prawo do owoców z Drzewa ycia, aby nie umieraç. Fakt, e osoby od ywiajàce si wyłàcznie lub głównie owocami drzew nale à do najzdrowszych i najbardziej długowiecznych, powinien byç dla ludzkoêci wskazówkà! Innà wskazówkà powinno byç ycie w Ogrodzie, poêród przyrody i natury, wêród du ej iloêci zdrowych roêlin i kwiatów! A przecie wiadomo, jak wielkà jest lecznicza moc ziół i jak wielce po ytecznà jest praca zielarzy w dziedzinie zdrowia i ycia! Istnienie w łàcznoêci i harmonii z Prawami Przyrody, z zasadami Natury to obcowanie pierwszych ludzi w Rajskiej przestrzeni Ogrodu Eden na Wschodzie. Nic to dziwnego, e społecznoêci Wschodu nale à do najbardziej długowiecznych, a roêlinne diety zdrowia i długowiecznoêci oraz çwiczenia zdrowotne wêród Przyrody dobrze sà znane w kulturze Orientu. Hipokrates uczył, e podstawà dobrego zdrowia jest właêciwe, roêlinne od ywianie z du à iloêcià owoców, okresowe posty, czysta i zdrowa woda z leczniczych êródeł, powstrzymanie od winopilstwa i wszelkich mocnych, alkoholowych trunków, cz ste spacery i çwiczenia lub praca wêród Przyrody, praca w ogrodzie lub na polu. Ka dy człowiek mo e łatwo zorganizowaç sobie właêciwà, jarskà diet zdrowia i długowiecznoêci, zadbaç o dostatecznà iloêç ruchu, marszu lub lekkiego biegu oraz gimnastyki w lesie czy ogrodzie, o ile nie jest ju całkiem za póêno dla ratowania jego ycia i zdrowia. Ka dy człowiek mo e wyrzuciç ze swego ycia trujàce zwyczaje alkoholizowania si, pijaƒstwa oraz staraç si unikaç trujàcych wyziewów nikotynowych czy te samochodowych od rozlicznych spalin! Walka o baterie słoneczne i paliwo wodorowe, jaka trwa od stulecia, powinna byç udziałem ka dego rozsàdnego człowieka, który chce yç długo i zdrowo na tej Ziemi. Zmniejszenie iloêci trujàcych i szkodliwych spalin benzynowych czy w glowych to dbanie o czystoêç powietrza dla twych płuc i nikt nie powinien tego lekcewa yç. Sztuka gł bokiego oddychania bardzo popularna w całej Eurazji w dawniejszych czasach opiera si na pełnym oddychaniu Êwie ym powietrzem, regulowaniu i wstrzymywaniu oddechu, aby móc zwi kszyç ywotnoêç, przedłu yç i zachowaç ycie. Człowiek nie mo e posłusznie akceptowaç wszelkich szkodliwoêci zachodniej cywilizacji Êmierci, a dbałoêç o zdrowe, czyste od ywianie, wod i powietrze nale y do najistotniejszych kwestii. Powinien unikaç chodzenia ulicami pełnymi trujàcych spalin, odrzucaç jedzenie mi sa, drobiu i ryb na rzecz owoców, zbó, warzyw i orzechów. Przep dzaj nikotyniarzy zabójców zdrowia i ycia oraz samochodziarzy z ich rurami zionàcymi benzynowymi truciznami. Silniki wodorowe sà taƒsze, zdrowsze i bezpieczniejsze, a para wodna jest ich bezpiecznà spalinà! Zamiast elektrowni w glowych i ropnych, lepsze baterie słoneczne na dachach, wiatraki i elektrownie wodne, a ka dy człowiek musi tego àdaç i do tego zdà aç, aby planet przemieniç w Raj zdrowia i długowiecznoêci! Weganie i witarianie yjà kilkanaêcie lat dłu ej niêli mi so ercy; ludzie b dàcy abstynentami, którzy dbajà o trzeêwoêç tak e yjà znacznie dłu ej! Wi kszoêç, bo ponad 80%, wypadków drogowych czy budowlanych spowodowana jest pijaƒstwem. Wi kszoêç gwałtów i przest pstw popełniana jest pod wpływem alkoholu i narkotyków! Ile ludzie mogliby yç dłu ej i zdrowiej, gdyby stosowali si do najprostszych reguł długiego i zdrowego ycia. Pomagajmy sobie i wspierajmy si w zdrowych dà eniach, a b dziemy jako ludzie zawsze Szcz Êliwi i Zdrowi! (L.M.) STRONA 2

3 Człowiek, Istota Ludzka, to brzmi dzikusów stanowili i stanowią jeszcze ciągle ludożercy i typowi mięso- całkiem dumnie, ale w starożytności do ludzi zaliczano wyłącznie WEGE- żercy, dla których głównym pokarmem jest mięso tego, co upolują, zło- TARIAN, a więc istoty ludzkie, które nie spożywały generalnie w ogóle wią, zabiją w bestialski sposób. Ludzie tej klasy generalnie żyją bar- żadnego pokarmu mięsnego, tj. takiego, dla którego zdobycia trzeba było zabić jakiekolwiek zwierzę. Stacia od 28 do 50 lat, a jedzenie główdzo krótko ze średnią długością żywanie się Człowiekiem, w całej pełni nie produktów mięsnych z uboju, połowów lub polowań to najistotniejsza znaczenia tego słowa, to także zmiana sposobu odżywiania w kierunku przyczyna śmierci na choroby sercowo-naczyniowe, raka, cukrzycę, sep- wybitnie roślinnym, a Jarosz to człowiek o większej wrażliwości, inteligencji, uroku i czułości w sposób niecyjne, także samobójstwa! Mięsem sę i podobne dolegliwości cywilizawątpliwy, chociaż odejście od podludzkiego stanu zdziczenia do humasywne armie, legiony i bojówki, bo karmi się od wieków wszelkie agrenitaryzmu, który nie istnieje bez Vegediety zajmuje zwykle dobre Sienę i pobudza krwiożercze skłonno- mięsne żywienie wzmaga adrenalidem lat, bo tyle żyją ostatnie komórki, które muszą zapomnieć, że były patologicznego zabijania. Dieta wojści do wszelakiej bijatyki, rozboju i trupożerne. Mówi się w naukach skowa to dieta trupojada, który na starożytnych nawet o stopniach rozwoju Świadomości w oparciu o anania, aby tylko się czymś pożywić, co polu walki zabija wszelkie stworzelizę spożywanego pokarmu, a najniższy krąg nieludzkich prymitywnych nalinę i tłumi wszelkie ludzkie wzmaga jego agresję, podnosi adre- od- NR 1(4)/2007 Wegetarianizm W potocznej ÊwiadomoÊci Polaków wcià dominuje anachroniczny stereotyp dobrego od ywiania z lat dwudziestych. Jako najcenniejsze pokarmy, najbardziej po àdane i najcz Êciej jadane wyst pujà w nim: mi so, w dliny, cukier, słodycze, smalec i białe pieczywo. W rezultacie za dobre od ywianie uchodzi wszystko to, co ludziom najbardziej szkodzi i powoduje najwi cej ci kich chorób. Tradycyjna dietetyka wywodziła si z dwóch, uznanych ju obecnie za nietrafne, zało eƒ: ludzki organizm potrzebuje du ych iloêci białka zwierz cego, oraz białko zwierz ce ma wy szà wartoêç od ywczà ni białko roêlinne. Opini t sformułował w poczàtkach XX w m.in. angielski uczony Thomas, po przeprowadzeniu serii doêwiadczeƒ na szczurach. Podawał im pokarm ze zwi kszonà iloêcià białka zwierz cego, czym powodował przyspieszenie wzrostu i dojrzewania. Odtàd opinia o wy szej wartoêci białka zwierz cego utrwaliła si i ugruntowała jako niepowtarzalny dogmat naukowy. Na tym dogmacie w ostatnich dziesi cioleciach opierały si dynamiczne poczynania zmierzajàce do zbudowania gigantycznej struktury produkcji rolnej pasze ( hodowla na mi so ), oraz przetwórczej (konserwy). Na tej bazie ukształtowały si potrzeby i gusta konsumentów, ich oczekiwania i nawyki kulinarne kształtujàce obecnà struktur popytu. Mało kto wie jednak, e ju kilkadziesiàt lat póêniej znakomici uczeni (m.in. Carrison i Mc Cay) dowiedli, e w ogólnym bilansie ycia takie stymulowanie białkiem dojrzewania i wzrostu jest jak najbardziej niekorzystne osłabia ogólnà kondycj i skraca ycie. Najwy szy poziom zdrowia, sprawnoêci i długowiecznoêci wykazywały te zwierz ta doêwiadczalne, które otrzymywały niskobiałkowà karm warzywno-zbo owà. W 1969 roku, renomowane pismo medyczne The Lancet (43, 285) zamieêciło w artykule redakcyjnym nast pujàce oêwiadczenie: Dawniej białko pochodzenia roêlinnego... traktowane było jako mniej wartoêciowe ni białko pochodzenia zwierz cego. Obecnie jednak rozró nienie to zostało powszechnie zarzucone. W kwietniu 1991 roku lekarze reprezentujàcy Stowarzyszenie Medycyny Odpowiedzialnej (Physician Comitee for Responsible Medicine) opublikowali kilkudziesi ciostronnicowy tekst, w którym problem szkodliwoêci mi sa w ludzkiej diecie został przedstawiony wyczerpujàco i jednoznacznie. Jako wniosek sformułowano dietetyczne zalecenie, w którym wymienia si 4 nowe grupy pokarmowe (zamiast tradycyjnych 5). Sà to zbo a, warzywa, owoce i nasiona stràczkowe. Lansowane jeszcze do niedawna, jako niezb dne dla zdrowia mi so i nabiał, zostały uznane za główne êródło chorobotwórczego cholesterolu i tłuszczów nasyconych i osàdzone jako najwi kszy winowajca m.in. w chorobie nadciênieniowej. Pokarmy te (mi so, białko) nie sà po prostu potrzebne w ludzkiej diecie stwierdzajà lekarze, wêród których sà nazwiska takich luminarzy współczesnej medycyny jak Denis Burkitt, Neal D. Bernard, Colin Campbell oraz Oliver Alabaster dyrektor Instytutu Zapobiegania Chorobom (Institute of Desease Prevention). Na skutek bł dnej opinii Thomasa, potwierdzanej póêniej przez innych np. Osborna i Mendla, dietetyka i medycyna ostatnich kilkudziesi ciu lat popadła w rodzaj białkowej obsesji. Ten niepokój o ewentualne niedobory białkowe u swoich chorych przej li lekarze, a za nimi ich pacjenci oraz wszyscy zdrowi, którzy pragn li swój stan zachowaç i uniknàç chorób zwiàzanych z nietrafnà dietà. Teraz jednak okazało si, e wbrew obiegowym uprzedzeniom i obawom, to właênie białko jest jednym z najłatwiejszych do uzyskania składników pokarmowych. Ka dy pokarm roêlinny jest substancjà organicznà i zawiera pewnà iloêç białka. Je eli wi c jada si do syta urozmaicony pokarm roêlinny, zawierajàcy wszystkie elementy z wymienionych 4 grup pokarmowych, to i białka w tym jedzeniu jest doêç. Zresztà uległy równie rewizji dotychczasowe opinie o iloêciowych potrzebach białkowych ludzkiego organizmu. Jeszcze lat temu oficjalnie zalecano jadanie od 150 do 250 g białka dziennie. Ale ju w 1980 roku National Research Council, zalecał od 3 do 5 razy mniej. Odpowiednio, dla m czyzny wa àcego 80 kg wystarcza zaledwie 80 g białka na dzieƒ, dla kobiety wa àcej 58 kg tylko 44 g. Obecnie ta norma wykazuje tendencj do obni ania si. Badania porównawcze składu mleka samic ró nych gatunków wykazały, e poêród innych ssaków, mleko kobiece zawiera najmniejszy procent białka w składzie, bo tylko 1,6 %. Mleko krowie ma 3,5 %,a mleko Êwini ponad 14%. Ale to właênie te 1,6 % białka w mleku matki jest dla rozwoju dziecka iloêcià optymalnà. Ten fakt wyraênie wskazuje na niski poziom zapotrzebowania na białko, równie u dorosłego człowieka i tłumaczy to, e ludzie przekarmieni białkiem chorujà i êle go tolerujà. Realny problem wià e si wi c nie z brakiem czy niedoborem, lecz z nadmiarem białka w standardowej diecie. Zostało dowiedzione, e właênie przejadanie si białkiem oraz brak wystarczajàcych iloêci błonnika, witamin i soli mineralnych jest głównà przyczynà wi kszoêci (dokoƒczenie na stronie 4) Wegetarianizm stanowi kryterium, dzi ki któremu mo emy poznaç, czy czyjeê dà enie do moralnej doskonałoêci jest prawdziwe i szczere Lew Tołstoj Wegetariaƒski sposób ycia, przez swoje czyste fizyczne działanie na ludzki temperament, mo e wpłynàç na ludzkoêç w najbardziej dobroczynny sposób. Albert Einstein JesteÊmy ywymi grobami zabitych zwierzàt, mordowanych po to, aby zaspokoiç nasze apetyty. George B. Shaw WielkoÊç narodu i jego post p moralny mo na poznaç po tym w jaki sposób obchodzi si on ze swymi zwierz tami. Mahatma Gandhi Zaiste, chciałoby si powiedzieç, e ludzie sà diabłami na ziemi, a zwierz ta dr czonymi przez nich duszami. Arthur Schopenhauer Wszystko to, co człowiek zwierz ciu wyrzàdził, spadnie z powrotem na człowieka. Pitagoras Pokój na Êwiecie i ka da inna forma pokoju zale y w du ej mierze od nastawienia umysłów. WłaÊciwà dla osiàgni cia pokoju mentalnoêç mo e wprowadziç wegetarianizm. Jest on walkà o lepszy styl ycia, który gdy zostanie zastosowany powszechnie, mo e doprowadziç do lepszych, bardziej sprawiedliwych i bardziej pokojowych stosunków pomi dzy narodami U Nu (premier Birmy) Polecamy bezp atny 12-to stronicowy sktypt (A5) p.t.: WEGETARIANIZM a CZ OWIECZE STWO Czy aby na pewno jesteê Cz owiekiem? Zamów go w sekretariacie Stowarzyszenia Macierz lub Êciàgnij matryc PDF bezpoêrednio z naszej strony internetowej! BI L T N T MAT ZN STOWARZ SZ NIA MA I RZ zy aby na pewno jesteê z owiekiem STRONA 3

4 Wegetarianizm (dokoƒczenie ze strony 3) chorób zwyrodnieniowych i cywilizacyjnych, które stały si prawdziwà plagà naszego wieku. Do niedawna mniemano, e podstawowym powodem mia d ycy i innych pochodnych od niej chorób jest nadmiar tłuszczu w diecie. Obecnie coraz wi cej jest dowodów na to, e istotnà przyczynà mia d ycy jest obok nadmiaru tłuszczu, nadmiar białka (np. badania w klinice dr. Bircher-Beemera). Stwierdza si coraz liczniejsze przypadki mia d ycy u dzieci, co przeczy opinii, e jest to tylko choroba wieku podeszłego. Pot ga Ludzkiej PodÊwiadomoÊci! Inny argument na rzecz niejedzenia mi sa przynosi ekonomia: Aby nakarmiç mi sem lawinowo rosnàcà populacj, trzeba stale zwi kszaç zasi g areałów upraw pastewnych, na co w skali globalnej nas nie staç. Na roczne wy ywienie jednej osoby od ywiajàcej si w sposób tradycyjny (z mi sem) musi byç przeznaczone przynajmniej 0,5 ha ziemi uprawnej oraz 1,5 ha pastwisk, kiedy eby wy ywiç wegetarianina wystarczy 4 razy mniej ziemi bo tylko 0,5 ha. W zachodniej strefie Êwiata, masowe spo ycie m sa stało si współczeênie powszechnym nałogiem, który w odró nieniu od innych form uzale nienia jest całkowicie aprobowany i legalny. Efekt ekscytujàcy jaki daje spo ywanie mi sa, b dàcy głównà przyczynà jego łaknienia pochodzi stàd, e znajdujà si w nim substancje wyciàgowe. Sà to m.in. kwas mlekowy i puryny z których w procesie trawienia powstaje kwas moczowy substancja posiadajàca struktur chemicznà podobnà do kofeiny. Byç mo e stàd si bierze uczucie przejêciowego osłabienia i nerwowe rozdra nienie, które pojawia si poczàtkowo po usuni ciu mi sa z diety. Mi so jest ciàgle traktowane jako pokarm presti owy, Êwiadczàcy o zamo noêci. F.M Lappe nazwała to powszechne adorowanie mi sa w swoim kraju amerykaƒskà religià Wielkiego Befsztyka. We wst pie do wydanej w 1982 roku ksià ki pt. Dieta dla małej planety pisała tak: Ogromne problemy społeczne, a szczególnie problemy głodu na Êwiecie i zniszczenia ekologicznego, sà po prostu pora ajàce. Ich korzenie wydajà si nie mieç koƒca (...). Ja odkryłam, e instrumentem do przebicia tej pozornie nieprzeniknionej Êciany, jest jedzenie. Przyjmujàc za punkt wyjêcia sprawy ywieniowe, zacz łam dostrzegaç logiczne powiàzania tam, gdzie dotàd była tylko d ungla przera ajàcych faktów. Jej ksià ka, która do 1982 roku miała ju 11 wydaƒ, zafascynowała czytelników przekonaniem, e gł boka zmiana samego siebie i całego Êwiata mo e si dokonaç poprzez zmian dotychczasowego sposobu od ywiania na jarskie czyli poprzez wyeliminowanie z diety mi sa. dr Maria Grodecka Tekst opublikowany na stronie internetowej: Współczesna nauka, podobnie jak màdroêç staro ytnych sà zgodne, co do istnienia i roli mechanizmów podêwiadomoêci. Człowiek ma nie wyczerpane rezerwy sił psychicznych, które majà moc uzdrawiania ciała i psychiki. Himalajskie szkoły màdroêci wià à podêwiadome strefy z oêrodkami energii zwane czakramami (właêciwie çakras), a szczególnie z oêrodkiem splotu słonecznego oraz trzeciego oka, gdzie pierwszy zawiaduje tzw. mózgiem brzusznym, a drugi głowà. WspółczeÊnie debaty o tym, czy ciało i dusza sà jednoêcià rozstrzygajà biochemicy i i immunolodzy, na korzyêç jednoêci. Nauka ludzka jedynie krok po kroku potwierdza to, co ju dawno odkryli i przekazali ludziom M drcy i Prorocy Boga, e układy: nerwowy, hormonalny, i odpornoêciowy sà ze sobà ÊciÊle połàczone i powiàzane, a człowiek jest totalnà JednoÊcià. Molekuły informacji przenoszà odpowiednià wiedz dla koordynowania i synchronizacji poszczególnych układów ze sobà. Ka dy człowiek mo e a nawet próbowaç powinien namawiaç podêwiadomoêç do współpracy, aby działała dla dobra całoêci, jakim jest zdrowie człowieka. Miliony ludzi, co wieczór zleca swej podêwiadomoêci rozmaite zadania za pomocà prostej metody mówienia czy myêlenia niejako samemu do siebie, co jest znane jako sztuka autosugestii. Terapia taka była polecona przez medyków greckich, jak Hipokrates a tak e przez lekarzy indyjskich czy chiƒskich i przez szamanów. Systemy zawiadujàce funkcjonowaniem organizmu mo na łatwo wspomagaç poprzez wytwarzanie odpowiednich myêli i emocji o pozytywnym nastawieniu. Przypomina to strojenie instrumentu muzycznego, aby brzmiał w odpowiedni sposób lub nastawie- nie odbiornika radiowego do odpowiedniego programu, aby słyszeç to, co jest kojàce i pomocne. Wystarczy zasiewaç cz sto w swej psychice pozytywne, harmonijne, radosne i yczliwe myêli, aby podêwiadome struktury psychiczne mobilizowały si i pomagały w pokonaniu wszelkich kłopotów i problemów w zdrowiu i yciu. Od tysiàcleci wiadomo, e zdolnoêç utrzymywania gł bokich przyjaêni przedłu a ycie, a ludzie bez bliskich szybciej marniejà i ginà. Ratunkiem z depresji cz sto bywa wielka miłoêç lub szczera przyjaêƒ bliskiej osoby. Wiele dolegliwoêci i chorób mija, gdy pacjent odnosi jakiê yciowy sukces i zaczyna lepiej myêleç o sobie w szczery sposób. Dobre myêli polecane ju przez proroka Zaratuszthr pomagajà nawet w pozbyciu si zwykłego, fizycznego bólu. Im człowiek jest starszy w latach, tym bardziej optymizm jest najwa niejszym czynnikiem zapewniajàcym dobry stan zdrowia. Istnieje stara jak Êwiat, a dokumentowana dobrze naukowo lista chorób psychosomatycznych, które sà wynikiem zaburzeƒ i nierównowagi emocjonalnej. To takie choroby jak astma, zapalenie stawów, wrzody, bóle głowy, migreny, choroby serca, nowotwory, spadek odpornoêci, grypa i przezi bienia, zespół nagłej Êmierci i wiele innych. Medycyna psychosomatyczna ju za czasów Hipokratesa wiàzała migren, wrzody czy artretyzm z ró nymi typami psychiki, z rozmaità emocjonalnoêcià. DziÊ okazuje si, e zwiàzek pomi dzy ciałem a umysłem jest jeszcze silniejszy ni sàdzono! W terapii podêwiadomoêci du à skutecznoêç mo e mieç reklama, informacja podprogowa, która trwa zbyt krótko, aby odbiorca mógł jà Êwiadomie zauwa yç. PodÊwiadomoÊç rejestruje krótkie obrazy, które oko Êwiadomie nie STRONA 4

5 zauwa a, a jest to ju obraz w filmie rzadszy, ni co klatka na sekund! Odpowiedni film z sugestiami zdrowia lub zdrowego trybu ycia, to doskonały pomysł do realizacji z informacjà podprogowà. Magia, psychologia i opieka nad ciałem pacjenta muszà byç z powrotem, tak jak kiedyê, trzema filarami medycyny naukowej. Sugestia, hipnoza czy afirmacja to magia ÊciÊle naukowa, a przyjazne gesty i postawy osób bliskich, to cz sto magia wyzdrowienia! RadoÊç, prze ywanie radoêci, cieszenie si, Êmiechoterapia aktywizuje limfocyty w walce z dobroustrojami, poprawia prac układu odpornoêciowego, który zwalcza choroby. Âmiech powoduje wytwarzanie w mózgu neurohormonów, które uwalniajà energi potrzebnà do tego, by daç sobie rad w trudnych sytuacjach, pokonywaç przeszkody i przeciwnoêci losu. Smutek i pesymizm prowadzi do zaburzeƒ i pogorszenia pracy układu, odpornoêciowego, stàd sà to emocje niezdrowe. Osoby o niskiej samoocenie, cierpiàce na brak zainteresowania ze strony bliskich, cz Êciej ni inni ludzie chorujà na gryp czy przezi bienie! Prosta Êmiechoterapia, pobudzenie do radoêci mo e byç zbawcze w przypadku wielu chorób, bo nawet w wypadku raka, Êmiechoterapia znacznie zwi ksza uleczalnoêç choroby. Dobrze jest ludziom polecaç techniki relaksacji i sterowania myêlà, aby odnieêç korzyêç w zdrowiu i długoêci ycia. Z podêwiadomoêcià najłatwiej dogadywaç si z pomocà znaków, metafor i symboli, gdy najlepiej reaguje na bodêce obrazowe, nawet na bajkowe wyraziste opowieêci. Nale y unikaç wprost wszelkich obaw, strachu czy l ków, gdy nawet wszelkie klàtwy i złe yczenia wykorzystujà zwi kszonà na wypadki i choroby podatnoêç osób l kliwych i łatwo ulegajàcych zastraszeniu. Medycy buddyjscy znani jako terapeutos w Grecji i Bliskim Wschodzie polecali çwiczenie si w nieustraszonoêci, gdy jest to podstawa zdrowego i twórczego ycia! Pewne cz Êci kodu genetycznego słu à aktywacji funkcji samouzdrawiania poprzez rytmiczne i długotrwałe powtarzanie tych samych dêwi ków, słów czy myêli. Jest to jedna z tajemnic wytrwałej modlitwy ró aƒcowej zwanej mantrowaniem, tak z u yciem głosów jak i tylko mentalnie. Modlitwa jest w sumie autosugestià dla podêwiadomoêci, a człowiek powinien uwa aç, co mówi i myêli gdy to, co cz sto myêli, powtarza i czuje wpłynie na jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego! Wiàzanie modlitwy czy autosugestii z gł bokim, przeponowym oddychaniem, to niewàtpliwie poruszanie systemu mózgu brzusznego z centrum w splocie słonecznym w okolicy przepony ponad p pkiem, aby podêwiadomoêç działała dla dobra człowieka. Polecali to wszyscy dawni medycy i szamani, których wiedza była niszczona przez inkwizycyjnà szarlataneri Êredniowiecznej ciemnoty i pseudonauki dogmatu. PodÊwiadomoÊç mo na w znacznym stopniu przestroiç i oswoiç, a usuwanie rozmaitych kompleksów, zespołów bł dnych przekonaƒ i wierzeƒ to elementarnie łatwa praca. Prosto poprzez psychoanaliz rozbija si kompleks edypowski u chłopców, którzy czujà nadmierny pociàg i przywiàzanie do matki, a nienawiêç do ojca jak i analogiczny kompleks elektrowy u dziewczynek pragnàcych ojca ze wzgl du na płeç, a niech tne matkom. Niektóre kulty religijne, zbyt spersonifikowane, jak kult maryjny to chorobliwy dogmat oparty na kompleksie Edypa a rozliczni stra nicy maryjnego kultu i jego zwykłe m skie milicje niepokalanoêci wymagajà du o terapii. Komplikacje takie pojawiajà si, gdy zbytnio uczłowiecza si bóstwo lub zwykłe cechy ludzkie zaczyna ubóstwiaç, a podobnych kultowych patologii było ju wiele w historii. Duchowe nauczycielki i mistrzynie-boginie cz sto przyciàgajà maminsynkowatych psychopatów po àdajàcych edypowskiego zwiàzku z bardziej wzniosłà mateczkà. Duchowi nauczyciele i mistrzowie-bóstwa cz sto przyciàgajà kobiety, b dàce niejako chore na kompleks, zespół Elektry, po àdanie seksualne do ojca a konflikt z matkà. Wszystko to sà dobrze znane z historii, literatury i nauki problemy ludzkiej psychiki, które mo na i nale y leczyç, eliminujàc niewłaêciwe àdze. Ludzie po àdliwi seksualnie do osoby b dàcej duchowym liderem, ze wzgl du na płeç czy rol protekcyjnà potrafià si staç bestiami o morderczych skłonnoêciach, jeêli ich roszczenia nie zostajà zaspokojone. Jedynie takie chore jednostki produkujà oszczerstwa i pomówienia o ró nych boskich osobach b dàcych w roli Guru (Ojca czy Matki Bo ej). DziÊ zaburzenia psyche mo na obserwowaç z pomocà coraz bardziej udoskonalonej tomografii, która staje si te metodà weryfikujàcà prawd i fałsz, gdy podêwiadomoêç, mimo woli innymi impulsami reaguje na to, co znane i na to, co obce. Proste pokazywanie obrazów z miejsc przest pstw pozwala zweryfikowaç fałszywoêç zeznaƒ, poznaç prawd. Istnieje cała paleta chorób, których przyczynà podstawowà lub jednà z istotnych jest fałsz, obłuda i zakłamanie. Leczenie psychosomatyczne to cz sto odkłamywanie siebie samego z nabranych fałszywych przekonaƒ o sobie i otoczeniu. Bóg wedle nauk staro ytnych stworzył człowieka dobrym, stworzył przyrod dobrà, stàd trzeba wróciç do pierwotnej dobroci, a w niej jest przyjaêƒ, miłosierdzie, radoêç i spokój, cała pełnia pozytywnych dobrych uczuç i myêli. Okazuje si, e strach, l k, gniew, urazy, poczucie winy, smutek, al, rozgoryczenie, zgryzoty, zmartwienia, obawy, bezsens i podobne stany emocjonalne nale à do dziedziny fałszu, który zakrywa fundamentalnà, pierwotnà dobroç. Odpr enie i myêli ulepszajàce, mobilizujàce czy inspirujàce wielce pomagajà w samowyleczeniu i ka dej medycznej kuracji, o ile nie wiodà w złudzenia i fantazje oraz iluzje. Terapia musi si opieraç na prawdzie, mobilizacji, pozytywnym nastawieniu a stany beznadziejnoêci musza zostaç usuni te. Narody bardziej optymistyczne sà zdrowsze i yjà dłu ej a narody pełne czarnowidztwa niszczone sà przez plagi i epidemie! (L.M.) Terapie Ciała, Serca, Duszy i Umysłu! Przebaczanie dla zdrowia Relaks, głębokie odprężanie Modlitwa, Medytacja, Joga Zdrowia Usuwanie przyczyn raka i zawału Ćwiczenia oddechowe Pokonywanie bólu i cierpienia Ćwiczenie siły wyobraźni w terapii Myśli, które leczą - Afirmacje Zdrowia Medytacja jako dieta cud Przezwyciężanie samotności Metody ćwiczeń wspomagania zdrowia szeroko propagowane przez Time, Newsweek, Wprost i WHO Zajęcia cotygodniowe, weekendowe i wczasy. Seminaria w całej Polsce na zamówienie! tel Ajurwedyjskie Kosmetyki Naturalne Kosmetyki r cznie robione, składniki indywidualnie dobierane do potrzeb i rodzaju skóry Wyłàcznie wegaƒskie składniki, bez chemicznych konserwantów i emulgatorów, oleje roêlinne wyłàcznie zimnotłoczone, ekstrakty z roêlin pochodzàcych z upraw ekologicznych, naturalne drogocenne maceraty roêlinne, 100% olejki eteryczne OFERTA: kremy do twarzy, toniki, oleje (serum) do twarzy, szampony, ele pod prysznic, ele myjàce do twarzy, ele do higieny intymnej, aromaterapeutyczne oleje do masa u, oleje do włosów, maêci lecznicze, proszki roêlinne do mycia z bów, pillingi do twarzy i ciała Zamówienia i konsultacje pod numerami telefonów: (058) , , mail: STRONA 5