AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY"

Transkrypt

1 ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES Wlodzimierz KOZAK and Stefan SOLTYSIK WARSAW 1971 POLISH SCIENTIFIC PUBLISHERS

2 PREFACE This vocabulary is the first published list of Polish terms used in brain physiology. It should help to standardize the terminology and provide a basis for future preparation of a comprehensive dictionary which would include definitions, etymology, historical information and, perhaps, illustrations. Before undertaking such a task, specialists in neurophysiology, electrophysiology and behavioral sciences must agree upon basic terms and help to standardize their usage, eliminating excess synonyms, misusages and other terms inappropriate either for factual or for linguistic reasons. Undoubtedly, the vocabulary in its present form suffers from many vague formulations and omissions. Therefore, all proposals or critical remarks are sincerely welcome. These should be addressed to Dr. S. Soitysik, Institute of Psychoneurology, Pruszkbw, Poland. In preparation of this vocabulary, great help was provided by Professor Jerzy Konorski, Dr Boguslaw ~ernicki, Dr Witold Karczewski and Dr Bohdan Sadowski. Additionally, a considerable contribution was made by Dr. Jerzy Chmurzyriski, who corrected and completed the ethological terminology. The authors greatly appreciate the assistence provided by these colleagues. Thanks are also due to Miss S. Zaremba, Mrs. S. Bielecka and Miss B. Salgut who helped in preparing the manuscript and typescript.

3 beh. cf. chem. ecol. EEG elec. ABBREVIATIONS behavior, behaviorism compare chemistry ecology electroencephalography denotes that the term is used in electrotechnics or electronics rather than in neurophysiology ethol. ethology Fr. French Ger. German math. mathematics physiol. physiology pref. preferred stat, statistics syn. synonym(s)

4 abortive poronny ; a. impulse impuls poronny ; a. reflex odruzh poronny; a. response reakcja poronna above threshold (syn, supraliminal) ponadprogowy a-c, alternating current prad zmienny; a-c amplifier wzrnacniacz pradu zmiennego accomodation akomodacja, dostosowanie; ocular a. akomodacja oczu; a. of the nervous tissue (W. H. Nernst) akomodacja nerwowa acetylcholine acetylocholina acquired nabyty; a. drive nappd nabyty, popgd nabyty; a. reflex odruch nabyty, odruch warunkowy acquisition nabywanie, wytwarzanie sic; a. of conditioned reflexes wytwarzanie sig (nabywanie) odruchbw warunkowych action dzialanie, czynnoif ; czynnoiciowy ; a. current prad czynnoiciowy ; integrative a. czynnosc integracyjna; a. potential potencjal czynnoiciowy ; mass a. dzialalnoic (ruchowa) rozlana, czynnoic uogblniona activate uczynniak, uaktywniac activating uczynniajqcy, wzbudzajacy; reticular a. system, RAS siatkowaty ukkad uczynniajqcy (wzbudzajwy) active czynny; a. avoidance (syn. avoidance response) czynne unikanie; a. conduction przewodzenie czynne; a. defensive reflex (I. P. Pavlov) czynna reakcja obronna; a. transport czynne przenoszenie, transport czynny activity czynnoik, czynnoici; higher nervous a. (I. P. Pavlov) wyisze czynnosci nerwowe; integrative a. czynnoic integrujqca A-D converter, analog-to-digital converter przetwornik analogowo-cyfrowy adaptation adaptacja; przystosowanie; sensory a. adaptacja zmyslowa adequate adekwatny, wlaiciwy; a. stimulus bodziec wlasciwy adrenaline (syn. epinephrine) adrenalina adrenergic adrenergiczny; a. nerve ending zakonczenie adrenergiczne; a. synapse synapsa adrenergiczna afference aferentacja, doprowadzanie (irnpulsbw) afferent wlbkno aferentne, wlbkno doprowadzajace, aferenta; aferentny, dosylowy, do(o)irodkowy (o irnpulsach); doprowadzajqcy, uczuciowy, aferentny (o wloknach nerwowy~h) after po; nastepczy; a,-depolarization depolaryzacja nastepcza, depolaryzacja Sladowa; a.-discharge wyladoaanie nastepcze; a.-effect efekt nastepczy, zjawisko nastepcze; a.-hyperpolarization hyperpolaryzacja nastqpcza, hyperpolaryzacja Sladowa; a.-potential potencjai nastgpczy, potencjal iladowy; inhibitory a.-discharge hamowanie nastepcze aggression agresja, napaif; intraspecific a. agresja wewnatrz-gatunkowa aggressive behavior zachowanie sie agresywne (napastliwe), behawior agresywny agitation (syn. restlessness) niepokbj ruchowy agonistic agonistyczny (erhol.), kontestacyjny; agonistyczny (physiol.), sprzymierzony ; a. behavior behawior agonistyczny, behawior kontestacyjny ; a. muscle migsien agonistyczny, agonista, rnigsien sprzymierzony, miesien wspbidzialajqcy aha reaction (syn. aha experience) reakcja aha, wglad akinesis akineza, akinezja, bezruch alimentary pokarmowy; a. conditioned reflex pokarmowy odruch warunkowy allelomimetic (syn. mimetic, imitative); a. behavior behawior nailadowczy, zachowanie sig nasladowane allied sprzymierzony; a. reflex odruch sprzymierzony allochtonous (N. Tinbergen) allochtoniczny, obcy ; a. behavior behawior allochtoniczny (ethol.) "all or none" (syn. all or nothing) wszystko albo nic; a. n, excitation pobudzenie wedlug prawa

5 6 ALPHA wszystko albo nic; a. n. law (H. P. Bowditch 1871) prawo,,wszystko albo nic" alpha alfa; a; a. motoneuron neuron ruchowy alfa; a. rhytrn czynnolc (rytm) alfa (EEG); a. fiber wl6kno nerwowe alfa alternation alternacja, naprzemiennoic; delayed a. alternacja odroczona; double a. podw6jna alternacja amnesia niepamigk, amnezja; anterograde a. niepami& nastgpcza; progressive a. niepami& postgpujqca; retrograde a. niepami& wsteczna amphicyte kombrka plaszczowa, amficyt amplifier wzmacniacz; a-c a. wzmacniacz prqdu zmiennego; d-c a. wzmacniacz prqdu stalego; differential a. wzmacniacz r6inicowy; push-pull a. wzmacniacz przeciwsobny analog analogowy analyser (syn. analyzator) analizator anelectrotonus anelektrotonus anesthesia znieczulenie; general a. znieczulenie og6lne; local a. znieczulenie miejscowe annulospiral ending zakodczenie pierlcieniowo-spiralne (wrzeciona mi6niowego) anode anoda; anodowy; a. break excitation pobudzenie przerwaniem prqdu na anodzie anodic anodowy; a. block blokada anodowa; a. depression depresja anodowa antagonist migsieh przeciwdzialajqcy (przeciwstawny, antagonistyczny), antagonista antagonistic przeciwdzialajqcy, przeciwstawny, antagonistycmy ; a. muscle migsieh przeciwdzialajqcy (przeciwstawny), miqsied antagonistyczny, antagonista anterograde nastgpczy ; a. amnesia niepamigc nastqpcza anticipatory antycypacyjny, wyprzedzajqcy; a. error blqd antycypacyjny antidrive (J. Konorski) antynapgd, przeciwna~d antidromic antydromowy, wsteczny; a. conduction przewodzenie antydromowe; a. impulse impuls antydromowy; a. inhibition hamowanie antydromowe; a. invasion inwazja antydromowa; a. volley salwa antydromowa anxiety niepok6j, lgk aperiodic aperiodyczny; a. reinforcement (syn. random reinforcement, variable interval reinforcement) wzmocnienie aperiodyczne; a. reward nagradzanie aperiodyczne aphagia afagia, nieprzyjmowanie pokarrnu appetitive apetencyjny, apetytywny; a. behavior zachowanie apetencyjne, behawior apetencyjny; a. response reakcja apetencyjna approach zbliianie siq; dqzenie; zbliiac siq, dqiyc; a. gradient gradient zbliienia, gradient dqienia (syn. goal gradient gradient celu); a.-avoidance conflict konflikt midzy zbliieniem a unikaniem approximation conditioning (syn. shaping) warunkowanie przybliiajqce arousal wzbudzenie; a. reaction reakcja wzbudzenia; behavioral a. wzbudzenie behawioralne; electro- (encepha1o)graphic a. wzbudzenie elektro(encefalo)gr&cme arrest reaction (EEG) reakcja zatrzymania (czynnosci alfa) artefact (syn. artifact) artefakt; stimulus a. artefakt bodica arthresthesia (syn. joint sense) czucie s!awowe ascend wstepowac; ascending fiber wl6kno wstgpujwe; ascending pathway droga wstgpujqca assembly zespa, ensemble; cell a. (D. 0. Hebb) ensemble neuronalny association asocjacja, skojarzenie; a. center oirodek kojarzeniowy, osrodek asocjacyjny; a. fiber wl6- kno kojarzeniowe, wl6lcno asocjacyjne; a. reflex (V. M. Bekhterev) odruch asocjacyjny (warunkowy); backward a. asocjacja wstecma; forward a. skojarzenie (asocjacja) nastqpcza; retroactive a. (syn. backward a.) asocjacja wsteczna ataxia bezlad, ataksja attention uwaga attenuate mniejszac (napiwie), dzielik (napi~ie), t1umic; attenuated response reakcja zredukowana attitude postawa (psychicma, behawioralna) augment powigkszae, wzmagac; augmented secretion wydzielanie wmoione augmenting response odpowiedi narastajqca autogenetic autogenetyany, wiasny; a. inhibition hamowanie autogenetyczne, hamowanie wlasne miqlnia; a. reflex odruch wlasny (miginia) autonomous autonomiczny autonomic autonomiczny; a. nervous system uklad nerwowy autonomiczny autonomy autonomia; functional a. (G. W. Allport) autonomia funkcjonalna (czy~olciowa) autorhythmic autorytmiczny ; a. action autorytmika aversive awersyjny, obronny; a. agent czynnik awersyjny; a. conditioning warunkowanie obronne; a. stimulus bodziec awersyjny, bodziec obronny avoidance unikanie; active a. unikanie nynne; a. conditioning warunkowanie unikania; passive a. unikanie bierne; a. response reakcja unikania conditioned a. reakcja unikania axis cylinder (syn. axon) wypustka osiowa response, CAR warunkowa

6 CENTRAL 7 axo-axonal akso-aksonowy; a. junction zlqcze akso-aksonowe; a. synapse synapsa akso-aksonowa axo-dendritic akso-dendrytowy ; a. junction zlrjcze akso-dendrytowe; a. synapse synapsa akso-dendrytowa axon (syn. pxis cylinder) akson, wkokno osiowe, wypustka osiowa; a. hillock wzg6rek aksonowy; a. reflex odruch wlokienkowy; a. terminal zakoriczenie aksonu; myelinated (medullated) a. a. akson mielinowany, akson w oslonce rdzen- nej, wi6lcno rdzenne; unmyelinated (nonmedullated) a. akson niemielinowany, akson bezrdzenny, wlbkno bezrdzenne axonal transport transport aksonowy, przenoszenie aksonowe; somato-fugal a. t. transport aksonowy ku obwodowi axoplasm aksoplazma axo-somatic akso-somatyczny; a. junction zlrjcze akso-somatyczne; a. synapse synapsa akso-somatyczna backward wsteczny; b. association asocjacja wsteczna; b. conditioning warunkowanie wstecme Bahnung (Ger.) torowanie beam strumien, wiqzka, promieli (oscyloskopu); b. brightness jaskrawosc wiqzki, jasnosc: plamki; dual-beam (twin-beam) dwustrumieniowy, dwuwiqzkowy behavior zachowanie (sic), behawior behavioral behawioralny, dotycqcy zachowania sic; b. arousal wzbudzenie behawioralne; b. science nauka o zachowaniu sic, behawiorystyka belongingness (E.L. Thorndike) powinowactwo asocjacyjne beta beta; b. rhythm (EEG) rytm beta binary dwbjkowy, binarny; b. code kod dw6jkowy; b. conditioned reflex (E. A. Asratian) binarny odruch warunkowy; b. digit (syn. bit) bit, jednostka ilosci informacji; b.-to-decimal converter przetwornik dwbjkowo-dziesictny binocular obuoczny; b. vision widzenie obuoczne binodal dwuzaiarnkowy; b. action potential dwuzalamkowy potencjal czynnosciowy biwlectric bioelektryczny; b. phenomena zjawiska bioelektryczne; b. potential potencjal bioelektryczny biphasic dwufazowy; b. action potential dwufazowy potencjak czynnokiowy bipolar dwubiegunowy, bipolarny; b. cell kombrka dwubiegunowa; b. recording odprowadzenie dwubiegunowe; b. stimulation drainienie dwubiegunowe bit (syn. binary digit) bit, jednostka informacji block blokada, blokowac; blokowy; anodal b. blokada anodowa; b. diagram schemat blokowy bond polrjczenie; neural b. polqczenie nerwowe brain mbzg, mbzgowie; b. waves fale m6zgu break otwarcie; zlamac; b. excitation pobudzenie przy otwarciu obwodu, pobudzenie przy wyf$czeniu prqdu stalego; nervous b. down zafarnanie nerwowe bridge most, mostek; mostkowy; b. circuit schemat mostkowy; b. insulator izolator mostkowy bulb opuszka; olfactory b. opuszka w~howa bulbar opuszkowy; dotycqcy rdzenia przedluionego burst erupcja; b. of impulses kr6tka erupcja seria (impuls6w) spindle b. (EEG) erupcja wrzecion capillary kapilarny, wkoiniczkowy, wloskowaty; c. microelectrode mikroelektroda kapilarna, mikroelektroda szklana CAR, conditioned avoidance response warunkowa reakcja unikania cathodal (syn. cathodic) katodowy; c. block blokada katodowa cathode katoda; katodowy; c. follower wt6rnik katodowy; c.-ray oscilloscope oscyloskop (katodowy) cell assembly (D. 0. Hebb) ensemble neuronalny Hebba cellulifugal odkombrkowy cellulipetal dokombrkowy central osrodkowy, centralny; c. excitatory state (C. S. Sherrington) oirodkowy stan pobudzenia; c. inhibitory state (C. S. Sherrington) osrodkowy stan hamowania; c. motive state (C. L. Morgan) osrodkowy stan napedowy; c. nervous system, CNS osrodkowy uklad nerwowy

7 8 CENTER center oirodek, irodek; brain c. oirodek rnbzgowy; c. of CS oirodek bodica warunkowego centrencephalic Srodkowo-rnbzgowy; c. system (G. W. Penfield) uklad Srodkowo-mbzgowy centrifugal odirodkowy; odoirodkowy; c. fiber wlbkno odosrodkowe centripetal doirodkowy ; dooirodkowy ; c. fiber wlbkno dooirodkowe CER, conditioned emotional response ernocjonalna reakcja warunkowa cerebellar rnbidikowy cerebellum (syn. little brain) rnbidiek cerebral rnbzgowy cerebrum rnbzg cerveau is0115 (Fr.) (P. Bremer) rnbzg izolowany, cerveau isole; c. i. preparation preparat rnbzgu izolowanego chemoreception chernorecepcja chemoreceptor chemoreceptor chemoresponsive chernicznie pobudliwy; c. membrane blona chernicznie pobudliwa chemotaxis chernotaksja choice wybbr; ch. point punkt wyboru (w labiryncie); ch. reaction reakcja z wyboru; ch. reaction time czas reakcji z wyboru; double (tripple, multiple) ch. situation sytuacja (treningowa) z wyborem podwbjnym (potrbjnyrn, wielokrotnyrn) cholinergic cholinergiczny; ch. synapse synapsa cholinergiczna; chronaxy chronaksja chronic przewlekly, chroniczny, dhgotrwaly; ch. experiment doiwiadczenie przewlekle (chroniczne); ch. fear strach dhgotrwaly circuit obwbd; closed c. obwbd zamkni~ty; reverberating c. obwbd rewerberujacy, obwbd kraienia impuls6w clasping reflex odruch obejmowania clasp-knife-reaction (syn. lengthening reaction) reakcja scyzorykowa, objaw scyzorykowy, reakcja wy dluienia classical klasyczny, I typu; c. CR, c. conditioned reflex odruch warunkowy klasyczny, odruch warunkowy I typu, klasyczny CR; c. CS, c. conditoned stimulus klasyczny CS, bodziec warunkowy klasyczny, bodziec warunkowy 1 typu cleaning reflex odruch oczyszczania (ciata) clonic kloniczny, trzqsowy clonus klonus, trzqs code szyfr, kod; szyfrowac, zaszyfrowac, kodowac, zakodowad COEPS, cortical extrapyramidal system korowy uklad pozapiramidowy cohteral odgalczienie, odnoga, obocznica, galazka boczna, kolaterala; boczny, odgalcziajacy sic (bocznie); recurrent c. powracajqca obocmica, kalaterala zwrotna commission popelnienie; error of c. blqd popelnienia, pozytywna reakcja warunkowa na bodziec harnulcowy (cf. omission) commissural spoidlowy ; c. junction zlacze spoidlowe common final path (C. S. Sherringtorz) wspdlna droga koncowa competitive wspblzawodnicz~cy, rywalizujacy ; c. adsorption adsorpcja na drodze wspblzawodnictwa; c. responses reakcje wsp6lzawodniczace concentration of excitation (inhibition) (I. P. Pavlov) koncentracja pobudzenia (harnowania) concentric wsp&irodkowy, koncentryczny; c. electrode elektroda koncentryczna; c. receptive field pole odbiorcze wspblirodkowe (koncentryczne) condition warunek; warunkowac, wytwarzak odruch warunkowy ; uwarunkowad conditional warunkowy, umowny; c. reflex (I. P. Pavlov); odruch warunkowy; c. discrimination (syn. conditioned switching) przelaczanie warunkowe conditioned warunkowy ; c. emotional response, CER emocjonalna reakcja warunkowa; c. inhibition hamowanie warunkowe (w szerszym znaczeniu jako hamowanie wewngtrzne;~ weiszym jako odrniana rbinicowania, w kt6rej bodicern rbinicowyrn jest zespbl bodicow zloiony z bodica warunkowego i harnulca warunkowego); c. inhibitor, CI hamulec warunkowy; c. reflex, CR odruch warunkowy ;c. response, CR reakcja warunkowa; c. stimulus, CS, Sc bodziec warunkowy; c. ewitching (syn. conditional discrimination) przelaczanie warunkowe conditioning warunkowanie; warunkujacy ; classical c. warunkowanie klasyczne, warunkowanie I typu; c. volley (stimulus, tetanus) salwa (bodziec, seria) warunkujaca; instrumental c. warunkowanie instrurnentalne, warunkowanie I1 typu; operant c. warunkowanie sprawcze (B. F. Skinner), warunkowanie instrurnentalne conduction przewodzenie; saltatory c. przewodzenie skokowe conductivity (syn. conductance) przewodnictwo configuration konfiguracja (syn. Gestalt postac) configurational postaciowy; c. stimulus bodziec postaciowy

8 DEEFFERENT 9 connection polqczenie, zwiqzek; temporal c. (I. P. Pavlov) zwiqzek czasowy connectionism koneksjonizm, kierunek psychologii (i fizjologii zachowania sig) zakiadajacy wystgpowanie i tworzenie sig nowych poiqczen w mozgu, jako mechanizm uczenia sig consciousness SwiadomoSC, przytomnoic construct konstrukt, zmienna hipotetyczna consummatory konsumacyjny, spelniajqcy; c. response reakcja konsumacyjna, reakcja spelniajqca; c. reflex odruch konsumacyjny, odruch spelniajqcy contiguity bliskosc (w przestrzeni lub czasie); obocznoif, stycznoic; law of c. prawo stycznoici contingency (stat.) kontyngencja continuity ciqgloik continuous ciiigly; c. extinction wygaszanie ciqgle; c. reinforcement wzmacnianie regularne contraction skurcz contracture przykurcz, kontraktura contralateral przeciwlegly, drugostronny, przeciwstronny, kontralateralny; c. hemisphere p6tkula przeciwlegla; c. reflex (syn. crossed reflex) odruch skrzyiowany control regulacja, kontrola; nervous c. regulacja nerwowa convergence konwergencja, zbieznoid coordination koordynacja corrective poprawczy, korygujqcy ; c. inhibition (P. S. Kupalov) hamowanie poprawcze, zrnniejszenie odruchu warunkowego przy zmiejszeniu sily (lub czasu trwania) bodica bezwarunko- wego; c. movement ruch poprawczy (korekcyjny) cortex kora; adrenal c. kora nadnercza; cerebellar c. kora m6zdzkowa; cerebral c. kora moegowa; subcortex podkorze cortical korowy corticalization kortykalizacja; przejmowanie przez korg mozgowq w rozwoju filogenetycznym kontroli nad funkcjami nizszych pigter ukladu nerwowego corticifugal odkorowy corticipetal dokorowy coupling sprzgganie; electrical (electronic) c. sprzgganie elektryczne courtship zaloty ; c. behavior zaloty covert skryty, nie jawny; c. behavior zachowanie sig (behawior) skryte CR, conditioned reflex; conditioned response CR, odruch warunkowy, reakcja warunkowa criterion kryterium, sprawdzian; trained to c. trenowany do osiqgnicia kryterium critical krytyczny; c. depolarization depolaryzacja krytyczna (syn. firing level poziom krytyczny, poziom wyladowania) crossed reflex odruch skrzyzowany crouch przypaic do ziemi crouching przypadanie do ziemi CS, conditioned stimulus bodziec warunkowy cue bodziec, sygnal, wskaz6wka curiosity ciekawoic; c. drive napgd (popgd) ciekawoici D-A converter, digital-to-analog converter przetwornik cyfrowo-analogowy d-c, direct current prqd staly; d-c amplifier wzmacniacz prqdu stalego deafferent deaferentowat, przeciqe wlokna doprowadzajqce, pozbawic doplywu impulsow z obwodu, przeciqd korzonki lub nerwy czuciowe deafferentation deaferentacja, pozbawienie aferentacji, przecigcie korzonk6w lub nerwow czuciowych (wt6kien doprowadzajqcych) decay zanikanie; d. constant stala czasu zanikania decerebellate pozbawic mozdzku, usunqc mozdiek decerebellation pozbawienie (usuniwie). m6zdiku decerebrate odmbzdzyc, usunqc m6zg (odciqc od m6zgu); d. rigidity sztywnoic.odmbzdieniowa decerebration odm6zdzenie, decerebracja decorticated bezkorowy, obezkorowiony, dekortykowany decortication obezkorowienie, pozbawienie (usuni~cie) kory, dekortykacja decrement dekrement, ubytek; d. conduction przewodzenie z dekrementem decussation skrzyzowanie; decussational fiber wlokno biegnqce w skrzyzowaniu, wlokno skrzyzowaniowe deefferent deeferentowac, przeciqc korzonki lub

9 10 DEEFFERENTATION nerwy ruchowe, przeciqd: wlbkna odprowadza- jwe deefferentation deeferentacja, przeci~cie korzonkbw Iub nerwbw ruchowych, przeciecie wlbkien odprowadzajqcych defacilition (syn. disfacilitation) zmniejszenie torowania, utrudnienie, odtorowanie defense obrona; obronny; d. distance dystans bezwzglednej obrony, dystans krytyczny; d. reaction reakcja obronna; d. reflex odruch obronny defensive obronny; d. reflex odruch obronny; d. stimulus (syn, noxious stimulus) bodziec obronny, bodziec wywolujqcy reakcje obronna degeneration zwyrodnienie, degeneracja; axonal d. zwyrodnienie aksonowe; Nissl d. zwyrodnienie Nissla (zwyrodnienie wsteczne); retrograde d. zwyrodnienie wsteczne; secondary d. zwyrodnienie wtbrne; transsynaptic d. zwyrodnienie transsynaptyczne; Wallerian d. zwyrodnienie wallerowskie, zwyrodnienie wtbrne delay opbhienie, odroczenie; impulse d. opbinienie impulsu; inhibition of d. (I. P. Pavbv) hamowanie op6iniajwe; junctional d. opbinienie zlwzowe; post-d. po odroczeniu; pre-d. przed odroczeniem; synaptic d. opbinienie synaptyczne delayed odrocwny, opbiniony ; d. alternation alternacja odroczona; d. matching-to-sample odrocwne dobieranie wedhg wzorca; d. rectification prostowa~lie opbinione; d. response reakcja odroczona ; d. reward (reinforcement) conditioning warunkowanie z opbinionq nagroda (wzmocnieniem) delta delta; delta rhythm czynnoik delta demarcation potential potencjal uszkodzenia, potencjal demarkacyjny dendrite aendry t dendritic dendrytowy denervate odnerwiat denervation odnerwienie depolarization depolaryzacja, zmniejszenie biegunowoici depression depresja, obniienie (pobudliwoici) deprivation pozbawienie, iwlacja; sensory d. iwlacja zmysbwa, pozbawienie doplywu bodicbw, deprywacja emyskwa descent zstepowac; descending fiber wlbkno zstepujace desensitization odczdenie diencephalon miedzymbzgowie differential rqiniczka (math.); rbiniczkowy (math.); rbinicowy ; d. ampli5er wzmacniacz rbinicowy ; d. equation rbwnanie rbkniczkowe; d. inhibition (I. P. Pavlov) hamowanie rbinicowe; d. response (I. P. Pavlov) reakcja r6znicowa; d. stimulus (I. P. Pavlov) bodziec rbinicowy differentiate rbinicowa6 (bodice); r6iniczkowac (math.) differentiation rbinicowanie (I. P. Pavlov); rbzniczkowanie (math.) diffuse nervous system sieciowy ukiad nerwowy ; rozproszony uklad nerwowy digit cyfra; binary d. (syn, bit) bit digital cyfrowy; d. computer maszyna cyfrowa diphasic dwufazowy ; d. spike iglica dwufmwa direct prosty, bezpoiredni, jednokierunkowy, nieskrzyiowany; d. current, d-c prad staiy, prqd jednokierunkowy ; d. coupling sprzeienie bezpoirednie; d. inhibition hamowanie proste; d. reflex odruch nieskrzyiowany; d. stirnulation drainienie bezpoirednie; directly coupled, D. C. sprzgiony bezpoirednio directional cue sygnal (bodziec) kierunkowy discharge wyfadowanie; wyladowad (sic), rozladowac (sie) discriminate rozrbiniac discriminated operant (B. F. Skinner) reakcja instrumentalna na bodziec warunkowy spora- ~ Y C ~ Y discrimination rozrbinienie; rbinicowanie (zwiaszcza w literaturze behawiorystycznej); conditional d. (syn. conditioned switching) przelaczanie warunkowe; d. time czas reakcji roznicowania, czas reakcji dyskryminacyjnej; d. training trening dyskryminacyjny; visual d. rozrbinianie wzrokowe discirminative stimulus, SD (B. F. Skinner) instrumentalny bodziec warunkowy, bodziec dyskryminacyjny disfacilitation (syn. defacilitation) utrudnienie, odtorowanie, defacylitacja dishabituation dyshabituacja, przywrbcenie odpowiedzi disinhibition (I. P. Pavlov), rozhamowanie, pnejiciowe pojawienie sic reakcji warunkowej na bodziec hamulcowy, np. pod wplywem bodica ubocznego displacement (syn. d. activity) reakcja przerzutowa distance dystans; individual d. dystans osobniczy distractibility zwiekszona reaktywnosc na bodice uboczne, rozpraszalnosc distractor bodziec uboczny, dystraktor

10 ELECTRODE 11 disuse nieuiywanie; nie uiywad, wylqczyd z uiywania disynaptic disynaptyczny, dwusynaptyczny; d. reflex odruch dwusynaptyczny dominance nadrzpdnoic, dominacja; cortical d. nadrzgdnosc korowa; hemispherical d. nadrzednoid (jednej) pblkuli mbzgu; lateral d. nadrzednosc, przewaga (dominacja, preferencja w poslugiwaniu sic) jednej strony ciala lub jednego z parzystych narzadbw; manual d. dominacja (jednej) reki; ocular d. przewaga (jednego) oka dominant (A. A. Ukhtomsky) dominanta; d. hierarchy hierarchia dominowania; d. posture poza dominacji dominator (R. Granit) dominator (siatk6wki oka); photopic d. dominator fotopowy; scotopic d. dominator skotopowy double alternation podwbjna naprzemiennoid (alternacja), porqdek reakcji a-a-b-b drive naped, poped; na-d, przesuwad, popychad; acquired d. naped nabyty; d. displacement przerzut napedu; d.-producing stimulus (syn. drive stimulus) (J. Konorski) bodziec napedowy; d. reduction (C. L. Hull) redukcja napedu (hipotetyczny mechanizm nagrody); d. reflex (J. Konorski) odruch napedowy; d. stimulus (C. L. HUN) sygnal potrzeby (afferentny impuls wywokany stanem potrzeby "need"); irrelevant d. naped uboczny; learned d. naxd wyuczony (warunkowy); primary d. naped pierwotny (pierwszego rzpdu); secondary d. naped wtbrny (drugiego rzpdu, warunkowy) driving napedzanie; pojawianie sie fa1 elektroencefalogramu synchronicznie z bodicem (EEG) DRP, dorsal root potential potencjal korzonka grzbietowego, DRP DRR, dorsal root reflex odruch korzonka grzbietowego, DRR DSCT, dorsal spino-cerebellar tract szlak rdzeniowo-mbzdikowy grzbietowy, DSCT dummy model, atrapa; rzekomy; d. operation zabieg rzekomy, operacja rzekoma, E-cell, excitatory cell kom6rka pobudzeniowa, kom6rka E.yER, excitatory potential (C. L. HUN) potencjal pobudzeniowy reakcji EAG, electroantennogram elektroantenogram, zapis potencjai6w czulkbw, EAG ECoG, electrocorticogram elektrokortykogram, zapis potencjal6w kory, ECoG EEG, electroencephalogram elektroencefalogram, wykres potencjalbw mbzgu, EEG; depth EEG elektroencefalogram glebinowy Wgboki) effect skutek, wplyw, wynik; wptywaf, wynikad; law of e. (E. L. Thorndike) prawo skutku, prawo efektu effective uiytkowy, skuteczny; e. reaction potential,.yer (C. L. HUN) uiytkowy potencjal reakcji effector efektor, narqd wykonawczy; e. cell kom6rka wykoriawcza (efektorowa) efference eferentacja; e. copy (E. von Holst, H. Mittelstaedt) kopia eferentacji efferent eferentny, odsylowy, efektorowy takze w znaczeniu: odosrodkowy (np. o impulsach) lub odprowadzajqcy (o wkbknach nerwowych); e. control of receptor organs odoirodkowa regulacja narqdbw zmysbwych effort wysilek; least e. principle zasada najmniejszego wysilku EKG, electrocardiogram elektrokardiogram, zapis potencjal6w serca, EKG electric elektrycmy ; e. charge ladunek elektryczny ; e. circuit obw6d elektryczny; e. organ narqd elektryczny ; e. shock bodziec elektryczny ; e. skin response reakcja skbrnogalwanicma, GSR electrical elektrycmy; e. silence cisza elektryczna, brak czynnoici elektrycznej; e. stimulation drainienie elektryczne; e. transmission przekazywanie elektryczne (przez synapse), przekainictwo elektryczne (synaptyczne) electrically (in)excitable membrane (H. Grundfest) blona (nie)pobudliwa elektrycmie electrically transmitting synapse synapsa elektryczna electroantennogram, EAG elektroantenogram, wykres potencjalbw czulk6w, EAG electrocardiogram, EKG elektrokardiogram, zapis potencjalbw serca, EKG electrocardiography elektrokardiogralia electrocautery przyieganie elektryczne electrocoagulation koagulacja elektryczna electroconvulsive elektrowstrzrjsowy; e. shock, ECS wstrzqs elektryczny, elektrowstrzqs electrocorticogram, ECoG elektrokortykogram, wykres potencjalbw kory, ECoG electrocorticography elektrokortykografia electrode elektroda; elektrodowy; bipolar e. elektro-

11 12 ELECTRODERMAL RESPONSE, EDR da dwubiegunowa; coaxial e. elektroda wspblosiowa; concentric e. elektroda wsp61srodkowa (koncentryczna); e. impedance impedancja elektrody ; metal micro-e. mikroelektroda metalowa; micro-e. mikroelektroda; monopolar e. elektroda jednobiegunowa; non-polarizable e. elektroda niepolaryzujqca; e. resistance opomosc elektrody ; ultramicro-e. ultramikroelektroda; unitary e. elektroda jednostkowa, elektroda do rejestracji z pojedynczych neuron6w electrodermal response, EDR reakcja skbmoelektryczna, reakcja skbmogalwaniczna, GSR elektroencephalogram, EEG elektroencefalogram, wykres potencjalbw mbzgu, EEG electrogenesis elektrogeneza electrographic elektrograficzny; e. arousal elektro-(encepha10)-graiiczna reakcja wzbudzenia electromotor elektromotoryczny, unerwiajqcy plytki elektryczne; e. neuron neuron elektromotoryczny electromyogram, EMG elektromiogram, wykrcs potencjalbw EMG electronarcosis elektronarkoza, uipienie elektryczne electron micrography mikroelektronografia electron microscope milcroskop elelctronowy electroplaque plytka elektryczna (narzqdu elektrycznego ryb) electroplate plytka elektryczna electroretinogram, ERG elektroretinogram, wykres potencjalbw siatkbwki, ERG electroshock bodziec elektryczny, uderzenie prqdu electrotonic elektrotoniczny ; e. coupling sprzpganie eiektrotoniczne; e. spread (syn. e. conduction) szerzenie siq elektrotoniczne, przewodzenie elektrotoniczne electrotonus elektrotonus elicit wywolak EMG, electromyogram EMG, elektromiogram, zapis potencjalbw miesniowych emit emitowak (o zachowaniu lub reakcjach) emitted response reakcja emitowana (cf. respondent) emotion emocja; conditioned e. emocja uwarunkowana, warunkowa emocja emotional emocjonalny; e. expression ekspresja emocjonalna; e. indicator wskainik emocji;e. pattern wzorzec emocjonalny, zestrbj emocjonalny emotive emocyjny; e. brain mbzg emocyjny; e. stimulus bodziec ernocyjny (wywdujqcy reakcjp emocjonalnq) enckphale isolk (Fr.) (P. Bremer) izolowane m6zgowie; e. i. preparation preparat izolowanego mbzgowia end koniec; koricowy; e. brain (syn. telencephalon) kresombzgowie; e. brush (syn. telodendron) telodendron, koncowe rozkrzewienie aksonu drzewko koncowe; e. feet guziczki koncowe (boutons terminaux); e. organ narzqd koncowy, receptor; e. plate plytka kohcowa; motor e. plate ruchowa plytka koncowa endbrain kresombzgowie, telencefalon end bouttons (syn. synaptic knobs) guziczki koncowe, guziczki synaptyczne ending zakonczenie; nerve e. zakonczenie nerwowe engram (R. Semon) (syn. mnemonic trace, memory trace) engram, Slad parnigciowy enteramine (syn. serotonine) serotonina, 5-hydroksytryptanlina environment Irodowisko; enriched e. Srodowisko wzbogacone; external e. Srodowisko zewngtrzne; internal e. Srodowisko wewnatrzne (milieu) EOG, electrooculogram elektrookulogram, zapis elektryczny ruchbw oczu EPC, endplate current prqd plytki koncowej (ruchowej), EPC ephapse efapsa, pseudosynapsa, synapsa rzekoma ephapticefaptyczny, pseudosynaptyczny ; e. transmission przekazywanie efaptyczne, przekainictwo pseudosynaptyczne epicritic (H. Head) epikrytyczny; e. sengibility czucie epikrytyczne epilepsy padaczka, epilepsja; focal e. (syn. Jacksonian e.) padaczka ogniskowa (Jacksonowska) epileptic padaczkowy; e. attack (syn. e. fit, e. seizure) napad padaczki epileptogenic padaczkorodny, wywolujqcy padaczka epileptoid padaczkopodobny ; e. seizure napad padaczkopodobny epimeletic (J. P. Scott) opiekunczy, epimeletyczny; e. behavior zachowanie sig opiekuncze, behawior opiekunczy, zachowanie sia epimeletyczne; e. vomiting wymioty ~piekuncze, wymioty epimeletyczne (ethol.) epinephrine (syn. adrenaline) adrenalina epithalamus nadwzgbrze (uzdeczka, szyszynka i spoidlo tylne) EPP, endplate potential potencjal plytki koncowej (ruchowej), EPP; min. EPP miniaturowy potencjal pbtki koncowej, min. EPP EPSP, excitatory postsynaptic potential pobudzeniowy potencjal postsynaptyczny, EPSP equilibrium rbwnowaga; e. potential potencjal rbwnowagi equipotentiality ekwipotencjalnosc cerebral e. (K. S. Lashley) ekwipotencjalnosc korowa Erbkoordination (Ger.) (K. Lorenz) (syn. fixed

12 i FANNING action pattern) sztywny schemat ruchowy, norma reakcji; koordynacja wrodzona ERG, electroretinogram elektroretinogram, zapis potencjalow siatkowki, ERG ergotropic (W. R. Hess) ergotropowy; e. zone (cf, trophotropic zone) strefa ergotropowa (podwzgorza), strefa mechanizmow aktywacji error blqd; anticipatory e. blqd antycypacyjny; e. of commission blqd popelnienia; e. of omission blqd opuszczenia; perseverative e. blqd perseweracyjny; standard e. (stat.) blqd standardowy escape ucieczka, wymykanie, urnykanie; e. behavior ucieczka, reakcja ucieczki; e. distance dystans ucieczki; e. learning (conditioning) uczenie s i ~ (warunkowanie) reakcji wymkniecia, forrna warunkowania instrumentalnego, w ktbrym nagrodq jest przerwanie dzialania bodica nocyceptywnego; e. response reakcja wymknisia, reakcja ucieczki et-epimeletic (J. P. Scott) et-epimeletyczny, opiekuliczo-wzbudny; e. behavior behawioret-epimeletyczny ethology etologia evoke wywolac; evoked potential (syn. field potential) potencjal polowy, potencjal wywolany; evoked response odpowiedi wywolana exafference (E. von Holst, H. Mittelstaedt) egzaferentacja, aferentacja zewnetrzna excitability pobudliwoic excitable pobudliwy; chemically e. pobudliwy chemicznie; electrically e. pobudliwy elektrycznie; mechanically e. pobudliwy mechanicznie excitation pobudzenie; e. pattern mozaika pobudzenia excitatory pobudzajqcy, pobudzeniowy; central e. state (C. S. Sherrington) oirodkowy stan pobudzenia; e. conditioning warunkowanie pobudzeniowe; e. postsynaptic potential, EPSP pobudzeniowy potencjalpostsynaptyczny, EPSP; e. potential,.yer (C. L. Hull) potencjal reakcji; e. stimulus bodziec (warunkowy) pobudzeniowy exit wyjkie; wyjiciowy; e. field (J. Konorski) pole wyjiciowe; e. pupil irenica wyjiciowa; e. unit (J. Konorski) jednostka wyjiciowa expectancy oczekiwanie; principle of e. zasada oczekiwania experience doiwiadczenie (przeiycie); doiwiadczenie iyciowe; doiwiadczaf experiment doiwiadczenie (naukowe), eksperyment; eksperymentowac experimental doiwiadczalny ; e. design plan doiwiadczalny; e. extinction wygaszanie; e. group grupa (zwierzqt, os6b) doiwiadczalna; e. neurosis nerwica doiwiadczalna exploration badanie, eksploracja; locomotor e. eksploracja ruchowa (lokomocyjna) exploratory behavior zachowanie eksploracyjne, behawior eksploracyjny exploratory response reakcja eksploracyjna expressive wyraiajqcy, ekspresyjny; e. behavior zachowanie ekspresyjne; e. movements ruchy wyraiajqce extension prostowanie, rozginanie (konczyny); crossed e. reflex skrzyzowany odruch prostowania (rozginania) extensor prostownik, rozginacz (miesien); e. muscle micsieri wyprostny, prostownik; e. thrust odruch wyprostny, pchniecie wyprostne external inhibition (I. P. Pavlov) hamowanie zewnetrzne externalization of drive (E. E. Anderson) warun- kowanie nap~du (,,eksternalizacja" popgdu), wzbudzenie poppdu przez bodziec zewngtrmy extinction (I. P. Pavlov) wygaszanie; experimental e. wygaszanie; latent e. wygaszanie utajone; secondary e. wygaszanie wtorne, generalizacja wygaszania extracellular zewnqtrzkom6rkowy, okobkomorkowy; e. recording odprowadzenie okolokomorkowe (zewnqtrzkornorkowe) extrafusal pozawrzecionowy; e. fiber wlokno (mieiniowe) pozawrzecionowe extrapyramidal pozapiramidowy; e. system uklad pozapiramidowy (J. Prus) eye oko; e. pause (syn. fixation pause) przerwa fiksacyjna; schematic e. oko zredukowane eyelid reflex odruch powiekowy, odruch rnrugania facilitate torowaf, ulatwiac; facilitating effect factor czynnik; f. analysis analiza czynnikowa; wpfyw torujqcy two-factor theory teoria dwuczynnikowa, teoria facilitation torowanie, ulatwienie; retroactive fa- dwbch procesbw (uczenia sie) cilitation torowanie wsteczne fanning rozstawienie, rozczapierzenie; toe f. rozfacilitatory torujqcy, ulatwiajqcy czapierzenie palcow stopy

13 14 FARADAY'S CAGE Faraday's cage (syn. screening cage) klatka Faradaya faradic stimulation drainienie prqdem zmiennym fatigue zmszenie fatigueability zm&zalnosc fear strach feedback sprzeienie zwrotne, wplyw zwrotny; f. loop petla sprzgienia zwrotnego; negative f. ujernne spneienie zwrotne; positive f. dodatnie sprzeienie zwrotne feedforward sprzczenie nastppcze, wplyw nastcpczy female samica; ieriski (dotyczwy plci ieriskiej) feminine samiczy, zenski (dotycqcy osobnika plci zenskiej) fiber wlbkno; fast f. wl6kno szybkie; f. spectrum widmo wlbkien; muscle f. wibkno mieiniowe; nerve f. wlbkno nerwowe; slow f. wl6kno powolne field pole; polowy; f. potential (syn. evoked potential) potencjal polowy; receptive f. pole odbiorcze, pole recepcyjne 6nal common path (C. S. Sherrington) wsp6lna droga koncowa firing level (syn. critical depolarization) poziom krytycmy, wyladowania fit napad; convulsive f. napad drgawkowy; epileptic f. (syn. epileptic attack, epileptic seizure) napad padaczkowy fixation utrwalanie; wpatrzenie sig, fiksacja (wzroku), utrwalenie (nawyku, reakcji warunkowej); anxiety f. fiksacja lgku; binocular f. fiksacja dwuoczna; f. pause (syn. eye pause) przerwa fiksacyjna; f. time czas fiksacji (wzrokowej); visual f. fiksacja wuokowa; visual f. reflex odruch wpatrywania sig, odruch fiksacji wzrokowej fixed action pattern (syn. Erbkoordination) (K. Lorenr) sztywny schemat ruchowy, norma reakcji, koordynaoja wrodzona fixed interval reinforcement wzmacnianie (nagradzanie) w staiym interwale, wzmacnianie r6wnookresowe, wzmacnianie periodyczne fixed ratio reinforcement wzmacnianie (nagradzanie) w stalej proporcji flexor zginacz; f. reflex odruch zgiqcia; f. tonus tonus (napiccie) zginaczy flower-spray ending zakoliczenie bukietowe (we wrzecionie miqiniowym), zakoliczenie baldaszkowate follower cell kom6rka wtbrujqca following Sledzenie, wodzenie; f. reflex odruch wodzenia, odruch sledzenia (oczami) forebrain (syn. prosencephalon) przodom6zgowie; medial f. bundle przyirodkowy mek pnodom6zgowia fractional antedating goal response (C. L. HUN) czqstkowa warunkowa reakcja spelniajqca (nagrodowa) free swobodny, wolny; f. association swobodne kojarzenie; f. nerve ending wolne zakodczenie nerwowe; f. operant level wyjiciowy poziom reakcji (poddanej warunkowaniu instrumentalnemu) freeze zamierd (ze strachu); freezing reakcja zarnierania frustration frustracja, zaw6d, udaremnienie frustrative frustracyjny; conditioned f. response warunkowa reakcja frustracyjna fusimotor wrzecionoruchowy; f. nerve fiber w16kno nelwowe wrzecionoruchowe, wlbkno ruchowe gamma fuzz coat wysci6lka; synaptic f. c. wysci6lka synaptyczna galvanic skin response, GSR reakcja sk6mogalwaniczna gamma gamma, y; g. loop petla gamma; g.motoneuron neuron ruchowy gamma ganglion zw6j; ganglionated nervous system zwojowy uk1ad nenvowy generalization generalizacja, uogblnienie; g. gradient gradient generalizacji; response g. generalizacja reakcji; stimulus g. generalizacja bodica (I. P. Pavlov) geniculate kolankowaty; g. body cialo kolankowate generator potential potencjal generatorowy Gestalt (Ger.) (syn. configuration) postak, konti- guracja, Gestalt; G. principle zasada postaci gestaltism psychologia postaci, gestaltyzm giant olbrzymi; g. cell kombrka olbrzymia; g. fiber wl6kno olbrzymie gnostic unit (J. Konorski) jednostka gnostyczna goal cel, nagroda, spetnienie (C. L. Hull); antedating (anticipatory) g. response (C. L. Hull) warunkowa reakcja celu, warunkowa reakcja nagrodowa, warunkowa reakcja spelniajqca; g. gradient gradient celu, gradient nagrody; g. response reakcja spelniajqca, reakcja nagrodowa; g. stimulus bodziec nagradzajqcy

14 IMPAIRMENT 15 go left-go right discrimination r6inicowanie dw&h reakcji Golgi tendon organ narzqd sciggnisty Golgiego go-no go discrimination r6inicowanie reakcji; go-no go d. with symmetrical reward r6znicowanie reakcji z nagrodq syrnetryczna; go-no go d. with asymmetrical reward r6inicowanie reakcji z nagrodq asyrnetrycznq gradient gradient, spad; generalization g. gradient generalizacji; goal g. (C. L. Hull) gradient celu, gradient nagrody; electrochemical g. gradient elektrochemiczny ; potential g. spad potencjalu grasp chwyt; chwytk; g. reflex odruch chwytania; grasping reflex odruch chwytania, odruch chwytny; grasping and groping chwytanie i obmacywanie gray matter istota szara, substancja szara grid krata, ruszt; g.-floor podloga elektryczna, podloga elektrodowa; synaptic g. (K. Akert) ruszt synaptyczny grope iic po rnacku; grasping and groping chwytanie i obrnacywanie group grupa; control g. grupa kontrolna; experimental g. grupa doiwiadczalna GSR, galvanic skin response reakcja sk6rnogalwaniczna gustatory smakowy gyrus zakrqt, zaw6j,yhr, habit strength (C. L. Hull) sila nawyku habit nawyk, odruch instrurnentalny habitat (ethol.) siedlisko (cf. environment Srodowisko, range obszar wystepowania) habit strength (C. L. HUN) sila nawyku habituation habituacja, przywykanie; reflex h. habituacja odruchu; response h. habituacja odpowiedzi hemisphere p6lkula; dominant h. p6lkula nadrqdna; subdominant h. p61kula podporzqdkowana heterogeneous r6znorodny; h. conditioned reflex (I. P. Pavlov) odruch warunkowy r6znorodny (wytworzony przy pornocy innego bodica bezwarunkowego) heterofacilitation torowanie (ulatwienie) przy drainieniu r6znych wl6kien nerwowych, torowanie r6inorodne heterolateral r6znostronny, drugostronny, przeciwlegly heteropolar rbznobiegunowy; h. neuron neuron r6inobiegunowy higher nervous activity (I. P. Pavlov) wyisze czynnosci nerwowe homing (ethol.) tendencja i zdolnosc powrotu do gniazda, ostoi lub siedliska homogeneous jednorodny; h. conditioned reflex (I. P. Pavlov) odruch warunkowy jednorodny, odruch warunkowy wytworzony przy pomocy takiego sarnego bodica bezwarunkowego homolateral (syn. ipsilateral) jednostronny, rbwnostronny, jednoimiemy, nieskrzyiowany, z tej sarnej strony; h. reflex odruch nieskrzyzowany homologous jednoznaczny, o tyrn sarnyrn pochodzeniu, hornologiczny hope (0. H. Mowrer) nadzieja, warunkowa reakcja ernocjonalna, towarzyszqca zdobywczyrn reakcjorn instrurnentalnyrn hunger gl6d; h. antidrive (J. Konorski) antynaped glodu hyperactivity (syn. hyperkinesis) nadczynnosc hyperesthesia przeczulica hyperpolarization hiperpolaryzacja hypersensitive nadwrailiwy, uczulony hypersensitivity nadwrailiwosc, uczulenie hypoactivity niedoczynnosc, zrnniejszona aktywnosc hypofunction niedoczymoi6, niedomoga czynnoiciowa hypokinesis zuboienie ruchowe, hipokineza hypophagia hipofagia, zmniejszone pobieranie pokarrnu hyporeflexia osiabienie odruchbw, hiporefleksja; conditioned h. osiabienie odruchow warunkowych hypothalamus podwzg6rze I-cell kom6rka hamulcowa, korndrka I ZR, reactive inhibition (C. L. Hull) harnowanie reaktywne i. m., intramuscular dorniesniowy; i. m. injection wstrzykniecie immediate natychmiastowy, bezposredni; i. memory natychmiastowa impairment uszkodzenie, zaburzenie; i. of conditioned reflexes zaburzenie odruch6w warunkowych

15 16 IMPEDANCE impedance zawada, irnpedancja; electrode i. impedancja elektrody; input i. irnpedancja wejiciowa; tissue i. irnpedancja tkanki imitative (syn. mimetic, allelomimetic) ndladowczy, irnitacyjny implant wgoic, wszczepic, irnplantowac; implanted electrode elektroda wgojona (wszczepiona, irnplantowana) imprint odcisk, odbitka; wyryc w pamigci imprinting wpajanie,,,imprintingw, napietnowanie, reakcja pigtna impulse irnpuls; muscle i. irnpuls mi~iniowy; nerve i. irnpuls nerwowy; i. traffic przebieg irnpulsow inadequate niewlalciwy; i. stimulus bodziec niewldciwy (nieadekwatny) incentive podniecajqcy; podnieta, prernia, nagroda; i. motivation rnotywacja nagrodowa incompatibility niezgodnoik, niernoinoic r6wnoczesnego wystepowania (o reakcjach organizmu) incrementing responses reakcje wvastajqce (cf. augmenting response, recruiting response) indifferent obojetny; i. electrode (syn. reference electrode) elektroda oboj~tna; i. stimulus (syn. neutral stimulus) bodziec obojetny indirect poiredni; i. activation (syn. i. excitation) drainienie (pobudzenie) poirednie, pobudzenie przez nerw; i. inhibition hamowanie po- Srednie induction indukcja, wzbudzenie; cortical i. in- dukcja korowa; immediate spinal i. (syn. direct spinal i.) indukcja rdzeniowa prosta; negative i. (I. P. Pavlov) indukcja ujemna; neural i. indukcja nerwowa; perceptual i. indukcja percepcyjna; positive i. (I. P. Pavlov) indukcja dodatnia; visual i. indukcja wzrokowa inexcitable niepobudliwy information wiadornoic, inforrnacja; i. theory teoria inforrnacji ingoing wchodzqcy, dochodzqcy, wejlciowy; i. volley salwa wchodzqca, salwa wejiciowa inhibit harnowak inhibiting hamujqcy inhibition hamowanie; antagonistic i. harnowanie antagonistyczne; antidromic i. harnowanie antydrornowe; associative i. harnowanie skojarzone; autogenic i. hamowanie wlasne, harnowanie autogenetyczne ; central i. harnowanie oirodkowe; conditioned i. (I. P. Pavlov) harnowanie warunkowe; conditioned reactive i.,,ir (C. L. Hull) warunkowe hamowanie reaktywne; connective i. hamowanie polqczeniowe; cortical i. hamowanie korowe; differential i. (I. P. Pavlov) harnowanie r6inicowe; direct i. harnowanie proste; external i. (I. P. Pavlov) hamowanie zewngtrzne; extinctive i. (I. P. Pavlov) hamowanie wygaszeniowe; indirect i. harnowanie polrednie; i. of delay (I. P. Pavlov) harnowanie opoiniajqce; internal i. (I. P. Pavlov) harnowanie, wewnetrzne; postsynaptic i. (I.C. Eccles) harnowanie postsynaptyczne; presynaptic i.( I.C. Eccles) harnowanie presynaptyczne proactive i. harnowanie proaktywne; reactive i., IR (C. L. Hull) harnowanie reaktywne; reciprocal i. hamowanie wzajemne, hamowanie recyprokalne, harnowanie antagonistyczne; recurrent i. harnowanie zwrotne; retroactive i. harnowanie retroaktywne, harnowanie wsteczne; Wedensky i. harnowanie Wwiederiskiego inhibitor harnulec; inhibitor (chem.); conditioned i. (I. P. Pavlov) harnulec warunkowy inhibitory harnulcowy; i. aftereffect harnowanie nastgpcze; central i. state (C. S. Sherrington) stan harnowania ~Srodkowego i. conditioning warunkowanie harnulcowe; i. feedback harnulcowe sprzezenie zwrotne; i. innervation unerwienie harnujqce; i. stimulus bodziec harnulcowy inhibitory potential, (C. L. HUN) potencjal harnulcowy; effective i. p., efektywny potencjal harnulcowy initial poczqtkowy; i. segment, IS odcinek poczqtkowy (aksonu), IS; IS-spike iglica IS, iglica odcinka poczqtkowego (cf. SD-spike) injury uszkodzenie; i. current prqd uszkodzeniowy; i. potential potencjal uszkodzeniowy innate wrodzony; i. behavior zachowanie wrodzone innate release mechanism, IRM (N. Tinbergen) wrodzony rnechanizm wyzwalajqcy (ethol.) innervate unerwiak; innervation unerwienie; reciprocal innervation unerwienie recyprokalne, unerwienie wzajernne inotropic inotropowy, wplywajqcy na silg skurczu input wejicie, doprowadzenie; wejlciowy, wchodzqcy; i. signal sygnal wejiciowy; i. impedance irnpedancja wejiciowa insight wglqd, intuicja; i. learning uczenie sia przez wglqd instrumental aparaturowy; instrurnentalny, sprawczy, I1 typu; i. behavior zachowanie (sic) instrurnentalne (sprawcze); i. conditioning warunkowanie instrurnentalne (sprawcze); i. CS CS instrurnentalny, CS I1 typu; i. CR CR sprawczy (instrurnentalny, I1 typu); i. error blqd aparaturowy intake przyjrnowanie, pobieranie; food i. pobieranie pokarmu

16 I. v., INTRAVENOUS 17 intention movements (0. Heinroth) ruchy zamiarowe (intencjonalne) intercalary wstawkowy, poiredniczqcy; i. neuron neuron wstawkowy, neuron posredniczqcy, interneuron intermittent przerywany, sporadyczny; i. reinforcement (reward) (syn. partial reinforcement) wzmacnianie (nagradzanie) sporadyc~e, wzmacnianie cqiciowe, wzmacnianie przestankowe internal wewngtrzny; i. clock zegar wlasny organizmu, zegar wewnctrzny; i. environment (syn. i. milieu) Srodowisko wewngtrzne; i. inhibition (I. P. Pavlov) hamowanie wewngtrzne; i. sense zmysl wewngtrzny (propriocepcja wraz z interocepcjq) interneuron neuron wstawkowy (posredniczqcy), interneuron; interneluonal chain ladcuch interneuron6w internodal migdzywgzlowy, migdzy przewgieniarni Ranviera, internodalny; i. distance odleglosc migdzywpzlowa internode migdzywgile, odcinek aksonu migdzy dwoma przewgieniarni (wgzlami) Ranviera internuncial poiredniczqcy, lqczqcy; i. chain laricuch interneuron6w; i. neuron interneuron, neuron wstawkowy (poiredniczqcy) interpolar migdzybiegunowy, migdzyelektrodowy; i. distance odlegiosc migdzybiegunowa (migdzy biegunami), odleglosc migdzyelektrodowa interresponse time, IRT przerwa miedzy odpowiedziami, interwal R-R, IRT intersensory perception percepcja wielozmyslowa interspike migdzyiglicowy; i. interval odstgp mi$dzyiglicowy (migdzy iglicami) intertrial migdzyprbbowy; i. interval, IT1 przerwa mipdzypr6bowa interval odstgp, przerwa, interwai; i. histogram histogram odstgp6w (interwamw), histogram dhgoici przerw interval reinforcement (reward) wzmacnianie (nagradzanie) okresowe intervening variable zmienna wdana, zmiema wtrqcona intracranial Sr6dczaszkowy, wewnqtrzczas~kowy ; i. electrode elektroda Srodczaszkowa; i. pressure cisnienie Sr6dczaszkowe intrafusal Srbdwrzecionowy, wewnqtrzwrzecionowy; i. fiber wlbkno (rniqsniowe) lr6dwrzecionowe, wlbkno intrafuzalne; wl6kno wewnqtrzwrzecionowe intramuscular, i.m. domi6niowy; i. injection zastrzyk domi&niowy intraperitoneal, i. p. dootrzewnowy; i. injection zastrzyk dootrzewnowy intravenous, i. v. dozylny; i. injection zastrzyk dozylny, wstrzyknigcie dozylne intraventricular dokomorowy; i. injection zastrzyk dokomorowy (m6zgu, serca), wstrzyknigcie dokomorowe instrinsic wewngtrzny, wlasny, wewnqtrzpochodny; i. muscle reflex odruch wlasny mi~snia (syn. myotatic reflex odruch rozciqgowy, odruch miotatyczny, odruch na rozciqganie; H-reflex odruch H, odruch Hoffmanna) invasion inwazja, wkroczenie; antidrornic i. inwazja antydromowa investigatory response reakcja badawcza involuntary mimowolny, nie dowolny; i. movement ruch mimowolny inward current prqd wchodzqcy ipsilateral (syn. homolateral) po tej samej stronie, jednostromy, jednoimienny, ipsilateralny i. p., intraperitoneal dootrzewnowy; dootrzewnowo IPSP, inhibitory postsynaptic potential harnulcowy potencjal postsynaptyczny, IPSP irradiation promieniowanie; reflex irradition (C. S. Sherrington) promieniowanie rdzeniowe; i. of excitation (I. P. Pavlov) promieniowanie pobudzenia; i. of inhibition (I. P. Pavlov) promieniowanie hamowania irrelevant bez zwiwku, postronny, niewlalciwy ; i. drive (C. L. Hull) na~d postronny IRT, interresponse time IRT, internal R-R, przerwa miedzy odpowiedziami ischemia odkrwienie, zatrzymanie krqkenia krwi, ischemia; brain i. odkrwienie m6zgu, ischemia m6zgu isoelectric izoelektryczny, o jednakowych poten- cjala~h elektrycznych isometric izometrycmy; i. contraction skurcz izometryczn y isotonic izotoniczny; i. contraction skurcz izotonicmy IS, initial segment odcinek poczatkowy (aksonu); IS -we iglica odcinka poczqf kowego, iglica IS iterative powtarzalny, iteratywny; i. chronaxy chronaksja iteratywna, chronaksja mierzona przy powtarzanym pobudzeniu; i. reflex odruch iteratywny, odruch wymagajqcy wielokrotnego pobudzenia ITI, intertrial interval ITI, przerwa mipdzyprbbowa i. v., intravenous dozylny, doiylnie

17 Jacksonian epilepsy (syn. focal epilepsy) padaczka Jacksonowska (ogniskowa) jerk odruch, szarpnigcie; ankle j. odruch ze Sciggna Achillesa; biceps j. odruch z rniginia dwuglowego; chin j. odruch zuchwowy; elbow j. odruch lokciowy; knee j. odruch rzepkowy ; tendon j. odruch Sciggnisty joint staw; lqczny; pol;lczyc; j. afferent aferenta stawowa, wlbkno aferentne ze stawu; j. interval odstqp lqczny; j. interval histogram histogram odstgp6w lqcznych; j. nerve nerw stawowy; j. organ receptor stawowy; j. receptor recep- tor stawowy; j. sense (syn. arthresthesia) czucie stawowe junction zlqcze, polqczenie; autonomic j. zlqcze wegetatywne (autonomiczne), zlqcze nerwu z efektorern w ukiadzie wegetatywnym; neuroeffector j. zlqcze nerwowo-efektorowe; neuromuscular j. zlqcze nerwowo-migsniowe junctional zlqczowy; j. potential potencjal zlqczowy ; j. transmission przekainictwo zlqczowe, przekazywanie przez zlqcze jumping apparatus (syn. Lashley jumping-stand) aparat skokowy Lash leya K pragnienie nagrody (jako skladnik potencjalu reakcji) (C. L. HUN) K nagroda (w sensie fizycznyrn) (C. L. Hull) K-complex (EEG) zesp61 K, kombinacja fali ostrej, fali powolnej i napadu sigma kinesthesia (syn. kinesthesis) kinestezja, recepcja ruchu, odczuwanie ruchu kinesthetic kinestetyczny, dotyczqcy recepcji ruchu; k. afferent aferenta kinestetyczna, wlbkno czuciowe z receptorbw ruchu; k. stimulus bodziec: kinestetyczny, bodziec wywolany przez ruch (np. konczyny) knee-jerk reflex odruch kolanowy, odruch rzepkowy knob kolbka, guziczek; synaptic k. kolbka synaptyczna, guziczek synaptyczny ; presynaptic k. kolbka presynaptyczna lability (N. Y. Wedensky) 1abilnoSC labyrinth blgdnik; 1. reflexes odruchy blgdnikowe Lashley jumping-stand (syn. jumping apparatus) aparat skokowy Lashleya latency utajenie, okres utajenia, latencja; STR (C. L. Hull) okres czasu uplywajqcy rnigdzy poczqtkiem bodica i poczqtkiem reakcji; reaction 1. (syn. response 1.) obes utajenia reakcji latent utajony, skryty; 1. excitation utajone pobudzenie; l. learning uczenie utajone; l. period okres utajenia, okres utajonego pobudzenia lateral boczny, obocmy, poprzeczny; 1. excitation pobudzenie oboczne; 1. geniculate kolankowaty bocmy; 1. inhibition harnowanie oboczne law prawo; 1. "all or nothing" prawo,,wszystko albo nic"; I. of effect (E. L. Thorndike) prawo skutku, prawo efektu; 1. of exercise (syn. I. of use, 1. of frequency) prawo Cwiczenia lead odprowadzenie learn uczyc sip learnable uczalny; 1. drive napgd uczalny, napgd poddajqcy sig warunkowaniu learning uczenie sig, uczenie; associative 1. uczenie asocjacyjne, uczenie sig skojarzen; collateral (concomitant) 1. uczenie przypadkowe (oboczne); incidental 1. uczenie przypadkowe, uczenie niezamierzone; instrumental 1. uczenie (sig) instrumentalne, warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze; latent 1. uczenie (sig) utajone; 1. curve krzywa uczenia sig; I. set gotowoic do uczenia sig; 1. to learn uczenie uczenia sip, nauka uczenia sig; motor I. uczenie (sig) ruchowe; passive 1. uczenie (sig) bierne; perceptual 1. uczenie (sig) percepcyjne; rote 1. uczenie (sig) mechaniczne, uczenie sig na pamigc; serial 1. uczenie sig seryjne, uczenie sig ciagbw trial-and-error 1. uczenie sig rnetodq pr6b i blqd6w least effort principle zasada najmniejszego wysilku

18 MENTATION 19 Leerlaufreaktion (Ger.) (syn. vacuum activity) reakcja upustowa length constant (syn. space constant) stala dlugoici lengthening reaction (syn. clasp-knife-reaction) reakcja scyzorykowa light refiex odruch na Swiatlo limbic system uklad rqbkowy, uklad limbiczny limen (syn. threshold) prbg liminal progowy; 1. sensitivity, LS pobudliwoic progowa I. stimulus bodziec progowy limit kres, zakres, granica; supralimit inhibition (I. P. Pavlov); hamowanie pozakresowe lobectomy usuniacie plata (mbzgu), wyci~ie plata, lobektomia lobotomy lobotomia, leukotomia, chirurgiczne przecicgie wlokien lqczqcych platy czolowe ze wzg6- rzem local miejscowy, lokalny; 1. circuit theory (L. Hermann) teoria prqd6w lokalnych; 1. current prqd miejscowy (lokalny); 1. potential change miejscowa (lokalna) zmiana potencjalu ' localization umiejscowienie, lokalizacja location poloienie, ustawienie; electrode I. poloienie elektrody locomotion ruch, przemieszczanie sie, lokomocja locomotive wywolujqcy lokomocje locomotor lokomocyjny, ruchowy; 1. behavior behawior lokomocyjny, zachowanie (sig) lokomocyjne loop petla; carotid 1. petla tgtnicy szyjnej, petla van Leersuma; caudate 1. petla jqdra ogoniastego; feedback 1. petla sprzezenia zwotnego; gamma (y) I. petla gamma M spike, medullated axon spike iglica M, pierwszy zalamek zloionego potencjalu przy inwazji antydromowej macroelectrode makroelektroda, elektroda o duiej powierzchni magnetoreaction reakcja magnetyczna, magnetoreakcja, uporczywe zwracanie sig w kierunku bodica male samiec; samczy manipulandum manipulandum manipulatory manipulacyjny ; m. behavior behawior manipulacyjny, zachowanie (sig) manipulacyjne mass action dzialalnosc (ruchowa) rozlana, uog6lniona mass activity czynnoid wieloneuronowa mass reflex odruch,,masowy", uogblniony massed practice (syn. massed learning, massed repetition) cwiczenie skomasowane (uczenie skomasowane, powtarzanie zageszczone) maze labirynt; elevated m. labirynt wypukly (wzniesiony); T-maze labirynt T; multiple T-maze wielokrotny labirynt T; temporal m. labirynt czasowy; water m. labirynt wodny; Y-maze labirynt Y M-C, multiple choice wybbr wielokrotny; M-C task zadanie z wyborem wielokrotnym M-cell, Mauthner cell kombrka Mauthnera matching-to-sample dobieranie wedlug wzorca; delayed m. -t. -s. odroczone dobieranie wedlug wzorca matter istota, substancja; gray m. istota szara (mbzgu, rdzenia); white m. istota bida (mbzgu, rdzenia) meaningless bezsensowny; m. syllable zgloska bezsensowna mediation (beh.) po4rednictwo ; mediacja mediator (syn. transmitter) mediator, przekainik chemiczny medullary opuszkowy; rdzenny, mielinowy; m. centers oirodki opuszkowe; m. sheath oslonka rdzenna (mielinowa) medullated rdzenny, pokryty oslonkq rdzemq, mielinowany; m. axon akson mielinowany; m. fiber wibkno rdzenne (mielinowane) membrane blona; blonowy; m. action potential potencjai czynnoiciowy blony; m. capacity pojemnoit (elektryczna) blony; m. impedance impedancja (zawada) blony; m. resistance opornoic blony; m. resting potential potencjal spoczynkowy blony; m. time constant stala czasu blony memory pamiec; associative m. pamiec asocjacyjna; immediate m. pamiec natychmiastowa; longterm m. dlugotrwala; magnetic m. pamice magnetyczna; m. drum mnemometr, przyrzqd do uczenia lub badania pamieci; m. span zakres pamieci; m. trace (syn. mnemonic trace, engram), slad pamieciowy, engram; recent m. pami6 Swieia; short-term m. parnigd krbtkotrwala; transient m. pami$ przejiciowa mentation czynnoici umyslowe (aktualnie zacho- dzqe)

19 20 MESE mesencephalon (syn. midbrain) Sr6drnbzgowie mesopic maoptyczny, mezopowy; m. vision widzenie mezoptycme metencephalon tylom6zgowie wtbrne microphonics potencjdy mikrofonowe midbrain (syn. mesencephalon) SrbdmBzgowie milieu (Fr.) Srodowisko, otoczenie; internal m. (C. Bernard) (syn. internal environment) Srodowisko wewnptrme organizmu mimetic (syn. allelomimetic, imitative) nailadowczy, podobny, imitujqcy; m. response imitacja, reakcja ndladowcza; parasympathicomimetic parasympatykomimetyczny, dzialajqcy jak ukiad przywspblczulny min. EPP (miniature end plate potential) miniaturowy potencjd piytki koncowej, min. EPP miniature EPP rniniaturowy EPP, min. EPP myoneural junction (syn. neuromuscular junction) ziqcze piytka motoryczna mnemonic pami~iowy; mnemonic trace (syn. memory trace, engram) Slad pamigciowy mobility ruchliwosf ale nie lokomocyjna) (cf. motility) modality jakosc zmysiowa; stimuli of the same m. bodice o tej samej jakosci zmyslowej, bodice z tego samego analizatora; stimulus of different m. bodziec z innego analizatora, bodziec innej jakosci mysiowej modulator (R. Grunit) modulator molar molarny; m. behavior behawior molarny molecular molekularny, cqstenkowy; m. behavior behawior molekularny; m. biology biologia molekularna mononodal z pojedynczego przewpienia Ranviera, jednowpziowy ; m. action potential jednowqzlowy potencjai czymosciowy monopolar (syn. unipolar) jednobiegunowy; m. cell kornbrka jednobiegunowa; m. recording jednobiegunowe odprowadzenie monosynaptic jednosynaptyczny; monosynaptyczny; m. reflex odruch monosynaptyczny mood nastrbj, gotowoic do okrealonej reakcji emocjonalnej motility mchliwo66 lokomocyjna); motoryka (o ioiqdku) motivate motywowd, pobudzab do dziaiania; wywoiywad napqd; siukyb jako nagroda; swb jako cel motivation motywacja; (czqsto synonim napedu (poppdu)); incentive m. motywacja nagrodowa; internal m. motywacja wewwtrma, motywacja wywohna zmianami w samym organizmie, np. d6d, sennoib; primary m. motywacja pienvotna, wrodzona (bezwarunkowa), secondary m. rnotywacja wt6rna nabyta, wyuczona (warunkowa); tertiary m. (J. P. Seward) motywacja trzeciego rqdu motive motyw, pobudka; rnotywacyjny, nappdowy; central m. state (C. L. Morgan) oirodkowy stan nappdowy motoneuron motoneuron, neuron ruchowy; m. pool pole (grupa, zespbl) motoneuronbw motor ruchowy motorymy; m. activity czynnoic ruchowa, czynnosc somatyczna; m. cortex kora ruchowa; m. endplate ruchowa plytka kodcowa, plytka motoryczna; m. fiber wlbkno ruchowe; 111. habit nawyk ruchowy (odruch instrumentalny); m. unit (C. S. Sherrington) jednostka ruchowa, jednostka rnotoryozna movement mch; active m. ruch czymy; instrumental m. ruch instrurnentalny; involuntary m. ruch mimowolny, ruch nie dowolny; passive m. ruch bierny; reflex m. odruch ruchowy; voluntary m. ruch dowolny multiple wielokiotny, mnogi; m. choice experiment doiwiadczenie z wyborem wielokrotnyrn; m. innervation (syn. polyneural innervation) unerwienie wielokrotne; m. instrumental conditioned reflex (response) wielokrotny warunkowy odruch (reakcja) instrurnentalny; principle of m. response (syn. principle of varied reaction) zasada r6inorakich reakcji (o zwierzpciu w nowej sytuacji); Yerkes m. choice box skrzynka wielokrotnego wyboru Yerkesa multipolar wielobiegunowy; m. cell kornbrka wielobiegunowa muscle mipsien; rnipiniowy; fast m. mipsie15. szybki; heart m. mipsien sercowy; intrafusal m. fiber wi6kno miqsniowe wewnqtrz-wrzecionowe; m. fiber wlbkno miginiowe; m. spindle wrzeciono mipiniowe; slow m. mipsien powolny ; smooth m. mipsieh gladki; striate m. mipsieli prqikowany; tonic m. mipsieb toniczny; twitch m. mipsien szybki mutual wzajemny, wspblny ; m. inhibition hamowanie wzajemne myelencephalon rdzeniornbzgowie myelin mielina myelinate mielinowak, pokrywac mielinq myelinated mielinowany, pokryty oslonkq mielinowg (rdzennd; w otoczce mielinowej (rdzennejz myelination (syn. myelinization) mielinizacja, wytwarzanie oslonki mielinowej (rdzennej) myelogenesis rozw6j ukladu nenvowego myelon rdze6 kregowy

20 NONVOLUNTARY 21 myogenic miqiniopochodny, miogeniczny; m. myotatic miotatyczny, rozciagowy; m. reflex odrhythm rytrn miogeniczny ruch wlasny rnipinia, odruch miotatyczny, myoneural nerwowo-mieiniowy; m. junction zlqcze odruch na rozciqganie, odruch Hoffmanna, nerwowo-miqiniowe odruch H; m. unit jednostka miotatyczna myotasis rozciqganie miqinia naive naiwny, niedoiwiadczony; experimentally n. doiwiadczalnie naiwny, nie uzywany uprzednio do doiwiadczen (o zwierzqciu doiwiadczalnym) neck reflexes odruchy szyjne need potrzeba negative ujemny ; n. capacitance pojemnoic ujemna; n. electrode elektroda ujemna, katoda; n. feedback sprzqzenie zwrotne ujemne; n. induction (J. P. Pavlov) indukcja ujemna; n. retroaction hamowanie retroaktywne; n. transfer transfer ujemny neo-cortex nowa kora (mbzgowa) neopallium nowy plaszcz neostriatum nowe praikowie nerve nerw; nerwowy (glbwnie w sensie anatomicznyrn); n. cell kombrka nerwowa, neuron; n. center oirodek nerwowy; n. ending zakoriczenie nerwowe; n. fiber wlbkno nerwowe; n. impulse impuls nerwowy; n.-muscle preparation prepaxat nerwowo-miqiniowy; n. plexus splot nerwowy; n. process proces nerwowy; n. tissue tkanka nerwowa; n. tract szlak nerwowy, droga nerwowa; n. trunc pieri nerwowy nervous nerwowy; higher n. activity (I. P. Pavlov) wyzsze czynnoici nerwowe; n. arc luk odruchowy; n. breakdown zalamanie nerwowe; central n. system, CNS oirodkowy uklad nerwowy; n. system, N. S. uklad nerwowy net siec; nerve n. si& nerwowa neural nerwowy; n. bond (syn. n. connection) polqczenie nerwowe, zwiazek nerwowy, zwiqzek czasowy; n. circuit obwbd neuronalny; n. conduction przewodzenie (przewodnictwo) nerwowe; n. discharge wyladowanie nerwowe; n. reverberation rewerberacja (kraienie) impulsbw nerwowych; n. tube rurka nerwowa neurite neuryt, akson, wypustka osiowa neurofibril neurofibryla, wlbkienko nerwowe neurofilanlent neurofilament, nit nerwowa, odgal~zienie nerwu neurocrine wydzielina nerwowa; neurosekrecyjny, nerwowo-wydzielniczy neuroendocrine neurosekrecyjny, nerwowo-wydzielniczy; n. cell kombrka neurosekrecyjna neurogenic neurogeniczny, nerwopochodny; n. rhythm rytm neurogeniczny neurohormon neurohormon neurohumoral neurohumoralny neuromotor nerwowo-ruchowy neuromuscular nerwowo-mipiniowy; n. cell kombrka nerwowo-miqiniowa; n. junction (syn. myoneural junction) zlqcze plytka motoryczna; n. transmission przekainictwo nerwowo-miginiowe neuron neuron, kombrka nerwowa; n. pool pula neuronbw, grupa neuron6w neuronal (syn. neuronic) neuronowy; n. chain lahcuch neuron6w neuronic (syn. neuronal) neuronowy neuropil(e) piliri nerwowa, neuropil neurosecretion neurosekrecja, wydzielanie nerwowe neurosecretory neurosekrecyjny, nerwowo-wydzielniczy neurosis nerwica; experimental n. (I. P. Pavlov) nerwica doiwiadczalna neurotic nerwicowy neurotogenic nerwicorodny, nerwicogemy neurotransmitter przekainik nerwowy, mediator neutral obojqtny; n. stimulus (syn. indifferent stimulus) bodziec obojptny nociceptive nocyceptywny, szkodliwy, bblowy nociceptor receptor b61u, nocyceptor, nocyreceptor node wpzel; n. of Ranvier przewpzenie Ranviera, wqzel Ranviera non medullated (syn. unmyelinated) niemielinowany ; n. nerve fiber wl6kno niemielinowane, wlbkno bezrdzenne nonpolarizable niepolaryzujacy (sip); n. electrode niepolaryzujqca siq elektroda nonspecific nieswoisty, niespecficzny; n. afferent system nieswoisty uklad czuciowy; n. response reakcja nieswoista (dla danego bodica) nonvoluntary nie dowolny

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AN D BEHAVIORAL SCIENCES Włodzimierz KOZAK and Stefan SOŁTYSIK This vocabulary is

Bardziej szczegółowo

AN POLISH-ENGLISH VOCABULARY

AN POLISH-ENGLISH VOCABULARY ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN POLISH-ENGLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES - Stefan SOLTYSIK WARSAW 1971 POLISH SCIENTIFIC PUBLISHERS

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii Wykład 3 metody badania mózgu I dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii ośrodkowy układ nerwowy (OUN) mózgowie rdzeń kręgowy obwodowy układ nerwowy somatyczny układ nerwowy: przewodzi informacje z i do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 RDZEŃ KRĘGOWY FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH

Ćwiczenie 2 RDZEŃ KRĘGOWY FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH Ćwiczenie 2 RDZEŃ KRĘGOWY FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH Budowa łuku odruchowego 1 2 Receptor Protoneuron neuron czuciowy 3 Ośrodek (tu integracja odruchu) 4 Motoneuron neuron ruchowy 5 Efektor Prawo

Bardziej szczegółowo

w kontekście percepcji p zmysłów

w kontekście percepcji p zmysłów Układ nerwowy człowieka w kontekście percepcji p zmysłów Układ nerwowy dzieli się ę na ośrodkowy i obwodowy. Do układu nerwowego ośrodkowego zalicza się mózgowie (mózg, móżdżek i pień mózgu) oraz rdzeń

Bardziej szczegółowo

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 Sen i czuwanie rozdział 9 Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 SEN I CZUWANIE SEN I RYTMY OKOŁODOBOWE FAZY SNU CHARAKTERYSTYKA INDUKOWANIE SNU MECHANIZM I STRUKTURY MÓZGOWE RYTMY OKOŁODOBOWE

Bardziej szczegółowo

Czynność rdzenia kręgowego Odruch

Czynność rdzenia kręgowego Odruch Czynność rdzenia kręgowego Odruch Bodziec za słaby nie wywołuje rozchodzącego się impulsu, ale tylko zmiany miejscowe bodziec podprogowy. Najsłabszy bodziec wywołujący już impuls bodziec progowy. Każdy

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny i Ośrodkowy Układ Nerwowy

Autonomiczny i Ośrodkowy Układ Nerwowy Autonomiczny i Ośrodkowy Układ Nerwowy System Nerwowy Ośrodkowy System Nerwowy Analizuje, interpretuje i przechowuje informacje Zarządza organami Obwodowy System Nerwowy Transmisja informacji z i do OSN

Bardziej szczegółowo

ośrodkowy układ nerwowy

ośrodkowy układ nerwowy receptory ośrodkowy układ nerwowy efektory układ autonomiczny ... ośrodkowy układ nerwowy receptory... układ autonomiczny obwodowy układ nerwowy Ogólny schemat połączeń systemu nerwowego... efektory układu

Bardziej szczegółowo

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1) grupa a Regulacja nerwowo-hormonalna 37 pkt max... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 20 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia komórki. Komórka nerwowa.

Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia komórki. Komórka nerwowa. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW ZAKŁAD FIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ DEPARTAMENT OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHYSIOLOGY Zawartość Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia

Bardziej szczegółowo

Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms

Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms From Bąbel, P., Suchowierska, M., & Ostaszewski, P. (2010). Analiza Zachowania od A do Z. Sopot: GWP (http://www.gwp.pl/7609,analiza-zachowania-od-a-do-z.html).

Bardziej szczegółowo

III ROK BIOLOGII PROGRAM ĆWICZEŃ Z NEUROFIZJOLOGII 2015/2016 PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE.

III ROK BIOLOGII PROGRAM ĆWICZEŃ Z NEUROFIZJOLOGII 2015/2016 PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE. III ROK BIOLOGII PROGRAM ĆWICZEŃ Z NEUROFIZJOLOGII 2015/2016 Ćwiczenie 1. PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE. A. Podstawowe pojęcia: 1. Potencjał spoczynkowy i polaryzacja.

Bardziej szczegółowo

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1 Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1. Informacje o przedmiocie, jednostce koordynującej i osobach prowadzących zajęcia. 1.1. Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia Kliniczna.

Bardziej szczegółowo

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii espziwp uczenie Uczenie się to nabywanie nowych informacji i umiejętności. Wyróżniamy 2 główne rodzaje uczenia się: - percepcyjne

Bardziej szczegółowo

Anna Słupik. Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wieku podeszłym

Anna Słupik. Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wieku podeszłym Anna Słupik Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wieku podeszłym 16.05.2007 Struktura układu czucia głębokiego Receptory w strukturach układu ruchu: mięśnie + ścięgna więzadła torebka

Bardziej szczegółowo

Człowiek układ nerwowy, zmysły, odruchy

Człowiek układ nerwowy, zmysły, odruchy Człowiek układ nerwowy, zmysły, odruchy Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Człowiek - anatomia i fizjologia Anatomia (budowa organizmu) Fizjologia (funkcjonownie organizmu) http://www.youtube.com/watch?v=ncpoio1fq5q&nr=1

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1 Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1. Informacje o przedmiocie, jednostce koordynującej i osobach prowadzących zajęcia. 1.1. Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia Kliniczna.

Bardziej szczegółowo

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK Temat: Układ nerwowy i hormonalny Zadanie 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Co to są hormony? a) związki chemiczne wytwarzane w gruczołach łojowych, które regulują pracę

Bardziej szczegółowo

Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania. Świadomość. Michał Biały

Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania. Świadomość. Michał Biały Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania Świadomość Michał Biały Aspekty świadomości: tło i doznania bieżące Tło poczucie odrębności jako osoby,

Bardziej szczegółowo

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1 English-Polish glossary of behavior analytic terms From: Behavior analysis: A compendium" (Bąbel, Suchowierska & Ostaszewski, in print) *Terms with an asterix have definitions in chapter 5. 0 second delay

Bardziej szczegółowo

KOSMOS ANDRZEJ WRÓBEL ZBIORCZA AKTYWNOŚĆ ELEKTRYCZNA MÓZGU. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, 02-093 Warszawa WSTĘP

KOSMOS ANDRZEJ WRÓBEL ZBIORCZA AKTYWNOŚĆ ELEKTRYCZNA MÓZGU. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, 02-093 Warszawa WSTĘP KOSMOS PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH Tom 46, 1997 Numer 3 (236) Strony 317-326 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika ANDRZEJ WRÓBEL Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Pasteura

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnych metod komputerowej analizy potencjałów ruchowych w zapisie EMG

Zastosowanie różnych metod komputerowej analizy potencjałów ruchowych w zapisie EMG Alicja Kędzia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu Wojciech Derkowski Poradnia Neurologiczna i Pracownia EEG w Kluczborku Zastosowanie różnych metod komputerowej analizy

Bardziej szczegółowo

Fizjologia z elementami patofizjologii BLOK 1 Wyższe czynności życiowe

Fizjologia z elementami patofizjologii BLOK 1 Wyższe czynności życiowe UKŁAD LIMBICZNY, UCZENIE SIĘ, PAMIĘĆ, EMOCJE. Mózg jest organem, który pozwala nam odczuwać i myśleć, uczyć się i pamiętać, tworzyć i marzyć, nabywać i przejawiać stany emocjonalne. Emocje, uczenie się

Bardziej szczegółowo

Neurofeedback: jego rosnąca popularność i zastosowania

Neurofeedback: jego rosnąca popularność i zastosowania Neurofeedback: jego rosnąca popularność i zastosowania Michał Czerwiński Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Zakład Fizyki Biomedycznej Koło Fizyki Biomedycznej Sygnał EEG Sygnał EEG, w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Opracowała: K. Komisarz

Opracowała: K. Komisarz Opracowała: K. Komisarz EEG ElektroEncefaloGraf - aparat do pomiaru fal mózgowych i oceny pracy mózgu. BIOFEEDBACK - z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne (dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

Układ nerwy- ćwiczenia 1/5

Układ nerwy- ćwiczenia 1/5 Układ nerwy- ćwiczenia 1/5 Badanie neurologiczne - ĆWICZENIA Wybrane elementy badania układu nerwowego (badanie nerwów czaszkowych, badanie wybranych odruchów mono- i polisynaptycznych, badanie czucia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwia

Zagadnienia do kolokwia Zagadnienia do kolokwia Obowiązuje ten sam materiał, co na sprawdzian wejściowy oraz (szczegółowo) wymienione niżej zagadnienia. W trakcie kolokwium dopuszczalne jest posługiwanie się skrótami nazw, jeśli

Bardziej szczegółowo

Świadomość. Paweł Borycki. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski. 21 stycznia 2015

Świadomość. Paweł Borycki. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski. 21 stycznia 2015 Świadomość Paweł Borycki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski 21 stycznia 2015 Na podstawie: Paul Thagard, Consciousness, [in:] Mind. Introduction to Cognitive Science. Second

Bardziej szczegółowo

Móżdżek. Móżdżek położony jest w dole tylnym czaszki pod namiotem móżdżku. Sąsiaduje z płatem skroniowym, potylicznym oraz z pniem mózgu.

Móżdżek. Móżdżek położony jest w dole tylnym czaszki pod namiotem móżdżku. Sąsiaduje z płatem skroniowym, potylicznym oraz z pniem mózgu. Móżdżek 1) Budowa i położenie Móżdżek położony jest w dole tylnym czaszki pod namiotem móżdżku. Sąsiaduje z płatem skroniowym, potylicznym oraz z pniem mózgu. Składa się z dwóch półkul oddzielonych od

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w autokorektorze

Ćwiczenia w autokorektorze Ćwiczenia w autokorektorze W proponowanej metodyce terapii uwzględniliśmy wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT. 1 - najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące

Bardziej szczegółowo

www.winiarski.awf.wroc.pl 1

www.winiarski.awf.wroc.pl 1 WPŁYW POZYCJI KOLARZA NA OBRAZ MIOGRAFICZNY GŁÓWNYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS JAZDY Maciej Kusiak Sławomir Winiarski Cel badania Cel: Stworzenie profili aktywności mięśniowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego. Piotr Walerjan

Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego. Piotr Walerjan Elektrofizjologiczne podstawy lokalizacji ogniska padaczkowego Piotr Walerjan Elektrofizjologia w padaczce Dlaczego stosujemy metody elektrofizjologiczne w diagnostyce padaczki? Ognisko padaczkowe Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe metody i trendy w rehabilitacji kończyny. dziecięcym

Nowe metody i trendy w rehabilitacji kończyny. dziecięcym Nowe metody i trendy w rehabilitacji kończyny górnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Dr n. med. Anna Czernuszenko Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Proste przykłady. 3 Podstawowe elementy leksykalne i typy danych. 6 Opis strukturalny. 7 Moduł testowy (testbench)

1 Wstęp. 2 Proste przykłady. 3 Podstawowe elementy leksykalne i typy danych. 6 Opis strukturalny. 7 Moduł testowy (testbench) Wstęp SYSTEMY WBUDOWANE Układy kombinacyjne c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) Systemy wbudowane Rok akad. 2011/2012

Bardziej szczegółowo

1. Neuroplastyczność a uczenie się i pamięć

1. Neuroplastyczność a uczenie się i pamięć Wstęp Sen jest nieodzownym elementem naszego życia. Wielopoziomowe badania dostarczają zbieżnych wyników wskazujących na jego istotną rolę w procesach uczenia się oraz pamięci, co w dzisiejszych czasach

Bardziej szczegółowo

UMYSŁ SPOŁECZNY. dr Mateusz Hohol. Wykład 4: Rola neuronów lustrzanych w poznaniu społecznym

UMYSŁ SPOŁECZNY. dr Mateusz Hohol. Wykład 4: Rola neuronów lustrzanych w poznaniu społecznym UMYSŁ SPOŁECZNY dr Mateusz Hohol Wykład 4: Rola neuronów lustrzanych w poznaniu społecznym BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES (2014) 37, 177 241. FUNKCJE MN: DOBRZE ZNANE I DOMNIEMANE Rozumienie działań (action

Bardziej szczegółowo

GMWØJCIK Publications

GMWØJCIK Publications GMWØJCIK Publications A. Gajos and G. M. Wojcik, Electroencephalographic detection of synesthesia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AI: Informatica, vol. 14, no. 3, pp. 43 52, 2014.

Bardziej szczegółowo

7. W warunkach prawidłowych stężenie jonów potasu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej wynosi: A. 142 mmol/l B. 12 mmol/l C. 4 mmol/l D.

7. W warunkach prawidłowych stężenie jonów potasu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej wynosi: A. 142 mmol/l B. 12 mmol/l C. 4 mmol/l D. 1. Wskaż właściwe stwierdzenie: A. Potencjał równowagi dla określonych jonów jest to potencjał elektryczny równoważący siłę dyfuzji tych jonów. B. Potencjał spoczynkowy błony komórkowej jest zbliżony do

Bardziej szczegółowo

Bogusław Żernicki Od neuronu do psychiki

Bogusław Żernicki Od neuronu do psychiki Wszechnica Polskiej Akademii Nauk Bogusław Żernicki Od neuronu do psychiki Ossolineum Najnowsze Osiągnięcia Nauki Redaktorzy Serii Włodzimierz Michajłow Edward Hałoń Sekretarz Redakcji Jadwiga Kobuszewska

Bardziej szczegółowo

Treści są objęte prawami autorskimi.

Treści są objęte prawami autorskimi. Badania neurofizjologii klinicznej Autor: Prof. UM dr hab. n. med. Juliusz Huber (neurofizjolog) Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Adres: tel.:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Znaczenie zapisu EEG w rozpoznaniu i leczeniu EEG wspiera kliniczne rozpoznanie padaczki, ale na ogół nie powinno stanowić podstawy rozpoznania wobec

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd MATLAB Neural Network Toolbox przegląd WYKŁAD Piotr Ciskowski Neural Network Toolbox: Neural Network Toolbox - zastosowania: przykłady zastosowań sieci neuronowych: The 1988 DARPA Neural Network Study

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie integracji sensorycznej w usprawnianiu zaburzeń rozwojowych.

Wykorzystanie integracji sensorycznej w usprawnianiu zaburzeń rozwojowych. Wykorzystanie integracji sensorycznej w usprawnianiu zaburzeń rozwojowych. Termin integracja sensoryczna po raz pierwszy został użyty przez Ch. Sherringtona w 1902 roku w Anglii. Nowe znaczenie temu terminowi

Bardziej szczegółowo

ARE CHANGES IN ACTIVITY OF CERVICAL AND BACK MUSCLES THE FACTOR CONDITIONING THE OCCURING THE CERVICAL PAIN SYNDROME?

ARE CHANGES IN ACTIVITY OF CERVICAL AND BACK MUSCLES THE FACTOR CONDITIONING THE OCCURING THE CERVICAL PAIN SYNDROME? Nowiny Lekarskie 6, 75, 3, 67 71 PRZEMYSŁAW LISIŃSKI 1, JULIUSZ HUBER, WANDA STRYŁA 3, MAGDALENA WOJTYSIAK, ALEKSANDRA JAWORUCKA-KACZOROWSKA, AGNIESZKA SZUKAŁA CZY ZMIANY W CZYNNOŚCI MIĘŚNI OBRĘCZY BARKOWEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Przetwarzanie informacji wzrokowej - procesy wzrokowe Nazwa w języku angielskim Processing of visual information vision process

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315*

Arkusz zmian. Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B *21931712_0315* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21931712_0315* Arkusz zmian Mechatroniczny układ napędowy MOVIGEAR -DBC-B, -DAC-B, -DSC-B, -SNI-B Wydanie 03/2015 21931712/PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów

BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia Nowe rodzaje prądów. BTL -4000 Smart & Premium. Nowe rodzaje prądów BTL -4000 Smart & Premium Elektroterapia 1. Prąd Kotz`a średniej częstotliwości, bipolarny. Prąd Kotz`a jest jednym z grupy prądów, z których pochodzi rosyjska stymulacja, stąd prąd Kotz`a może być również

Bardziej szczegółowo

PRĄDY IMPULSOWE JOANNA GRABSKA - CHRZĄSTOWSKA JOANNA GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA

PRĄDY IMPULSOWE JOANNA GRABSKA - CHRZĄSTOWSKA JOANNA GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA PRĄDY IMPULSOWE JOANNA GRABSKA - CHRZĄSTOWSKA WPŁYW PRĄDU NA ORGANIZM Ciało ludzkie -tkanki ipłyny ustrojowe -można traktować jako zespół przewodników jonowych, półprzewodników i izolatorów. Największe

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

SCALANIE MIĘDZYMODALNE

SCALANIE MIĘDZYMODALNE SCALANIE MIĘDZYMODALNE ROLA MÓŻDŻKU W PERCEPCJI JAKO PROCESIE INTEGRACJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNEJ Adriana Schetz Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński www.kognitywistykanaus/schetz/ CEL: POKAZAĆ JAK

Bardziej szczegółowo

Badanie neurologiczne po NZK - propozycja checklisty

Badanie neurologiczne po NZK - propozycja checklisty Badanie neurologiczne po NZK - propozycja checklisty Maciej Wawrzyńczyk Oddział Udarowy Klinika Neurologii SUM w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Najczęstsze przyczyny przewlekłych zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań

Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań Psychologia zwierząt implikacje dla etyki badań Wojciech Pisula Katedra Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krajowa Komisja Etyczna ds Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Bogusław Żernicki Mózg

Bogusław Żernicki Mózg Wszechnica Polskiej Akademii Nauk Bogusław Żernicki Mózg Ossolineum Najnowsze Osiągnięcia Nauki Redaktorzy serii Włodzimierz Michajłow Edward Hałoń Sekretarz Redakcji Jadwiga Kobuszewska Wszechnica Polskiej

Bardziej szczegółowo

Postępy neuroinżynierii Podsumowanie

Postępy neuroinżynierii Podsumowanie Postępy neuroinżynierii Podsumowanie Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Neuroinżynieria Neuroinżynieria (ang. neuroengineering) jest dyscypliną, w której wykorzystuje się techniki inżynierii

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Iinformacja o intensywności bodźca: 1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do opracowania

Zagadnienia do opracowania Wykład Wybrane aspekty plastyczności Prowadząca: prof. UG, Edyta Jurkowlaniec Literatura wymagana do zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 1. Kossut M. (red.) 1994. Mechanizmy plastyczności mózgu. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Bogusław Żernicki Mechanizmy działania mózgu

Bogusław Żernicki Mechanizmy działania mózgu Wszechnica Polskiej Akademii Nauk Bogusław Żernicki Mechanizmy działania mózgu Ossolineum Najnowsze Osiągnięcia Nauki Redaktorzy serii Włodzimierz Michajłow Edward Hałoń Sekretarz Redakcji Jadwiga Kobuszewska

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i trening układu sensomotorycznego. Anna Mosiołek

Diagnostyka i trening układu sensomotorycznego. Anna Mosiołek Diagnostyka i trening układu sensomotorycznego Anna Mosiołek Układ sensomotoryczny Pamięć ruchowa Narząd wzroku wzrokowa kontrola ruchu i położenia Układ przedsionkowy równowaga Czucie powierzchniowe (eksteroceptory)

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Systemy odbioru i przetwarzania informacji cechuje: wieloetapowość (odbiór informacji przez receptory, dekodowanie,kodowanie)

Systemy odbioru i przetwarzania informacji cechuje: wieloetapowość (odbiór informacji przez receptory, dekodowanie,kodowanie) Systemy odbioru i przetwarzania informacji cechuje: wieloetapowość (odbiór informacji przez receptory, dekodowanie,kodowanie) specjalizacja strukturalna i funkcjonalna ze względu na rodzaj bodźca oraz

Bardziej szczegółowo

01. Kierunek studiów oraz jednostka prowadząca moduł

01. Kierunek studiów oraz jednostka prowadząca moduł Załącznik nr 5b do Zarządzenia nr 38a/2011/2012 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 lipca 2012 r. AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA INSTRUKCJA 01. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Potencjały wywołane w diagnostyce stwardnienia rozsianego

Potencjały wywołane w diagnostyce stwardnienia rozsianego Copyright 2005 Via Medica ISSN 1734 5251 Potencjały wywołane w diagnostyce stwardnienia rozsianego Małgorzata Zielińska Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Potencjały wywołane

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

Czynność mózgu i metody jej badania. 500,000 neuronów kształtuje się w ciągu minuty? Neurony obraz w elektronowym skanerze.

Czynność mózgu i metody jej badania. 500,000 neuronów kształtuje się w ciągu minuty? Neurony obraz w elektronowym skanerze. Czynność mózgu i metody jej badania PMB Jerzy Wtorek 500,000 neuronów kształtuje się w ciągu minuty? Założenie : 500,000 neuronów kształtuje się w czasie jednej minuty w rozwijającym się płodzie Uważa

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Księgarnia PWN: Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt Księgarnia PWN: Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt Spis treści Przedmowa... 19 1. Zachowanie jako przedmiot badań... 21 Pojęcie i terminologia zachowania.........................

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS 100 200 300 40 80 120 160 100 200 300 VIP bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Wydział Lekarski I Aleksandra Zagłoba-Kaszuba Analiza mechanizmu działania wybranych wzorców terapii proprioceptywnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I PROBLEMY KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE... 15. 1. Definicja, obraz kliniczny, podział Roman Michałowicz... 17 Piśmiennictwo...

Spis treści. Część I PROBLEMY KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE... 15. 1. Definicja, obraz kliniczny, podział Roman Michałowicz... 17 Piśmiennictwo... 9 Spis treści Część I PROBLEMY KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE............ 15 1. Definicja, obraz kliniczny, podział Roman Michałowicz........ 17 Piśmiennictwo................................ 26 2. Wady rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zmienność rytmu serca - wprowadzenie

Zmienność rytmu serca - wprowadzenie Zmienność rytmu serca - wprowadzenie Prof. Danuta Makowiec Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Gdańsk, 8 kwietnia 2015 Praca serca podwójna pompa Richard Klabunde Powrót żylny (Venus Return) Rzut

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody NDT- Bobath w fizjoterapii niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Katarzyna Wasiak

Zastosowanie metody NDT- Bobath w fizjoterapii niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Katarzyna Wasiak Zastosowanie metody NDT- Bobath w fizjoterapii niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym Katarzyna Wasiak Tonus mięśniowy Podstawą jest łuk odruchowy Odruch na rozciąganie Wzajemne napięcie mięśni agonistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

METODA TOMATISA. Stymulacja audio psycho. Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa

METODA TOMATISA. Stymulacja audio psycho. Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa METODA TOMATISA Stymulacja audio psycho lingwistyczna Trening uwagi słuchowej Stymulacja słuchowa mgr Jolanta Kowalczyk Łokaj mgr Anna Kocięcka Zbylut mgr Małgorzata Lewandowska Prawa Tomatisa Głos człowieka

Bardziej szczegółowo