AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY"

Transkrypt

1 ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES Wlodzimierz KOZAK and Stefan SOLTYSIK WARSAW 1971 POLISH SCIENTIFIC PUBLISHERS

2 PREFACE This vocabulary is the first published list of Polish terms used in brain physiology. It should help to standardize the terminology and provide a basis for future preparation of a comprehensive dictionary which would include definitions, etymology, historical information and, perhaps, illustrations. Before undertaking such a task, specialists in neurophysiology, electrophysiology and behavioral sciences must agree upon basic terms and help to standardize their usage, eliminating excess synonyms, misusages and other terms inappropriate either for factual or for linguistic reasons. Undoubtedly, the vocabulary in its present form suffers from many vague formulations and omissions. Therefore, all proposals or critical remarks are sincerely welcome. These should be addressed to Dr. S. Soitysik, Institute of Psychoneurology, Pruszkbw, Poland. In preparation of this vocabulary, great help was provided by Professor Jerzy Konorski, Dr Boguslaw ~ernicki, Dr Witold Karczewski and Dr Bohdan Sadowski. Additionally, a considerable contribution was made by Dr. Jerzy Chmurzyriski, who corrected and completed the ethological terminology. The authors greatly appreciate the assistence provided by these colleagues. Thanks are also due to Miss S. Zaremba, Mrs. S. Bielecka and Miss B. Salgut who helped in preparing the manuscript and typescript.

3 beh. cf. chem. ecol. EEG elec. ABBREVIATIONS behavior, behaviorism compare chemistry ecology electroencephalography denotes that the term is used in electrotechnics or electronics rather than in neurophysiology ethol. ethology Fr. French Ger. German math. mathematics physiol. physiology pref. preferred stat, statistics syn. synonym(s)

4 abortive poronny ; a. impulse impuls poronny ; a. reflex odruzh poronny; a. response reakcja poronna above threshold (syn, supraliminal) ponadprogowy a-c, alternating current prad zmienny; a-c amplifier wzrnacniacz pradu zmiennego accomodation akomodacja, dostosowanie; ocular a. akomodacja oczu; a. of the nervous tissue (W. H. Nernst) akomodacja nerwowa acetylcholine acetylocholina acquired nabyty; a. drive nappd nabyty, popgd nabyty; a. reflex odruch nabyty, odruch warunkowy acquisition nabywanie, wytwarzanie sic; a. of conditioned reflexes wytwarzanie sig (nabywanie) odruchbw warunkowych action dzialanie, czynnoif ; czynnoiciowy ; a. current prad czynnoiciowy ; integrative a. czynnosc integracyjna; a. potential potencjal czynnoiciowy ; mass a. dzialalnoic (ruchowa) rozlana, czynnoic uogblniona activate uczynniak, uaktywniac activating uczynniajqcy, wzbudzajacy; reticular a. system, RAS siatkowaty ukkad uczynniajqcy (wzbudzajwy) active czynny; a. avoidance (syn. avoidance response) czynne unikanie; a. conduction przewodzenie czynne; a. defensive reflex (I. P. Pavlov) czynna reakcja obronna; a. transport czynne przenoszenie, transport czynny activity czynnoik, czynnoici; higher nervous a. (I. P. Pavlov) wyisze czynnosci nerwowe; integrative a. czynnoic integrujqca A-D converter, analog-to-digital converter przetwornik analogowo-cyfrowy adaptation adaptacja; przystosowanie; sensory a. adaptacja zmyslowa adequate adekwatny, wlaiciwy; a. stimulus bodziec wlasciwy adrenaline (syn. epinephrine) adrenalina adrenergic adrenergiczny; a. nerve ending zakonczenie adrenergiczne; a. synapse synapsa adrenergiczna afference aferentacja, doprowadzanie (irnpulsbw) afferent wlbkno aferentne, wlbkno doprowadzajace, aferenta; aferentny, dosylowy, do(o)irodkowy (o irnpulsach); doprowadzajqcy, uczuciowy, aferentny (o wloknach nerwowy~h) after po; nastepczy; a,-depolarization depolaryzacja nastepcza, depolaryzacja Sladowa; a.-discharge wyladoaanie nastepcze; a.-effect efekt nastepczy, zjawisko nastepcze; a.-hyperpolarization hyperpolaryzacja nastqpcza, hyperpolaryzacja Sladowa; a.-potential potencjai nastgpczy, potencjal iladowy; inhibitory a.-discharge hamowanie nastepcze aggression agresja, napaif; intraspecific a. agresja wewnatrz-gatunkowa aggressive behavior zachowanie sie agresywne (napastliwe), behawior agresywny agitation (syn. restlessness) niepokbj ruchowy agonistic agonistyczny (erhol.), kontestacyjny; agonistyczny (physiol.), sprzymierzony ; a. behavior behawior agonistyczny, behawior kontestacyjny ; a. muscle migsien agonistyczny, agonista, rnigsien sprzymierzony, miesien wspbidzialajqcy aha reaction (syn. aha experience) reakcja aha, wglad akinesis akineza, akinezja, bezruch alimentary pokarmowy; a. conditioned reflex pokarmowy odruch warunkowy allelomimetic (syn. mimetic, imitative); a. behavior behawior nailadowczy, zachowanie sig nasladowane allied sprzymierzony; a. reflex odruch sprzymierzony allochtonous (N. Tinbergen) allochtoniczny, obcy ; a. behavior behawior allochtoniczny (ethol.) "all or none" (syn. all or nothing) wszystko albo nic; a. n, excitation pobudzenie wedlug prawa

5 6 ALPHA wszystko albo nic; a. n. law (H. P. Bowditch 1871) prawo,,wszystko albo nic" alpha alfa; a; a. motoneuron neuron ruchowy alfa; a. rhytrn czynnolc (rytm) alfa (EEG); a. fiber wl6kno nerwowe alfa alternation alternacja, naprzemiennoic; delayed a. alternacja odroczona; double a. podw6jna alternacja amnesia niepamigk, amnezja; anterograde a. niepami& nastgpcza; progressive a. niepami& postgpujqca; retrograde a. niepami& wsteczna amphicyte kombrka plaszczowa, amficyt amplifier wzmacniacz; a-c a. wzmacniacz prqdu zmiennego; d-c a. wzmacniacz prqdu stalego; differential a. wzmacniacz r6inicowy; push-pull a. wzmacniacz przeciwsobny analog analogowy analyser (syn. analyzator) analizator anelectrotonus anelektrotonus anesthesia znieczulenie; general a. znieczulenie og6lne; local a. znieczulenie miejscowe annulospiral ending zakodczenie pierlcieniowo-spiralne (wrzeciona mi6niowego) anode anoda; anodowy; a. break excitation pobudzenie przerwaniem prqdu na anodzie anodic anodowy; a. block blokada anodowa; a. depression depresja anodowa antagonist migsieh przeciwdzialajqcy (przeciwstawny, antagonistyczny), antagonista antagonistic przeciwdzialajqcy, przeciwstawny, antagonistycmy ; a. muscle migsieh przeciwdzialajqcy (przeciwstawny), miqsied antagonistyczny, antagonista anterograde nastgpczy ; a. amnesia niepamigc nastqpcza anticipatory antycypacyjny, wyprzedzajqcy; a. error blqd antycypacyjny antidrive (J. Konorski) antynapgd, przeciwna~d antidromic antydromowy, wsteczny; a. conduction przewodzenie antydromowe; a. impulse impuls antydromowy; a. inhibition hamowanie antydromowe; a. invasion inwazja antydromowa; a. volley salwa antydromowa anxiety niepok6j, lgk aperiodic aperiodyczny; a. reinforcement (syn. random reinforcement, variable interval reinforcement) wzmocnienie aperiodyczne; a. reward nagradzanie aperiodyczne aphagia afagia, nieprzyjmowanie pokarrnu appetitive apetencyjny, apetytywny; a. behavior zachowanie apetencyjne, behawior apetencyjny; a. response reakcja apetencyjna approach zbliianie siq; dqzenie; zbliiac siq, dqiyc; a. gradient gradient zbliienia, gradient dqienia (syn. goal gradient gradient celu); a.-avoidance conflict konflikt midzy zbliieniem a unikaniem approximation conditioning (syn. shaping) warunkowanie przybliiajqce arousal wzbudzenie; a. reaction reakcja wzbudzenia; behavioral a. wzbudzenie behawioralne; electro- (encepha1o)graphic a. wzbudzenie elektro(encefalo)gr&cme arrest reaction (EEG) reakcja zatrzymania (czynnosci alfa) artefact (syn. artifact) artefakt; stimulus a. artefakt bodica arthresthesia (syn. joint sense) czucie s!awowe ascend wstepowac; ascending fiber wl6kno wstgpujwe; ascending pathway droga wstgpujqca assembly zespa, ensemble; cell a. (D. 0. Hebb) ensemble neuronalny association asocjacja, skojarzenie; a. center oirodek kojarzeniowy, osrodek asocjacyjny; a. fiber wl6- kno kojarzeniowe, wl6lcno asocjacyjne; a. reflex (V. M. Bekhterev) odruch asocjacyjny (warunkowy); backward a. asocjacja wstecma; forward a. skojarzenie (asocjacja) nastqpcza; retroactive a. (syn. backward a.) asocjacja wsteczna ataxia bezlad, ataksja attention uwaga attenuate mniejszac (napiwie), dzielik (napi~ie), t1umic; attenuated response reakcja zredukowana attitude postawa (psychicma, behawioralna) augment powigkszae, wzmagac; augmented secretion wydzielanie wmoione augmenting response odpowiedi narastajqca autogenetic autogenetyany, wiasny; a. inhibition hamowanie autogenetyczne, hamowanie wlasne miqlnia; a. reflex odruch wlasny (miginia) autonomous autonomiczny autonomic autonomiczny; a. nervous system uklad nerwowy autonomiczny autonomy autonomia; functional a. (G. W. Allport) autonomia funkcjonalna (czy~olciowa) autorhythmic autorytmiczny ; a. action autorytmika aversive awersyjny, obronny; a. agent czynnik awersyjny; a. conditioning warunkowanie obronne; a. stimulus bodziec awersyjny, bodziec obronny avoidance unikanie; active a. unikanie nynne; a. conditioning warunkowanie unikania; passive a. unikanie bierne; a. response reakcja unikania conditioned a. reakcja unikania axis cylinder (syn. axon) wypustka osiowa response, CAR warunkowa

6 CENTRAL 7 axo-axonal akso-aksonowy; a. junction zlqcze akso-aksonowe; a. synapse synapsa akso-aksonowa axo-dendritic akso-dendrytowy ; a. junction zlrjcze akso-dendrytowe; a. synapse synapsa akso-dendrytowa axon (syn. pxis cylinder) akson, wkokno osiowe, wypustka osiowa; a. hillock wzg6rek aksonowy; a. reflex odruch wlokienkowy; a. terminal zakoriczenie aksonu; myelinated (medullated) a. a. akson mielinowany, akson w oslonce rdzen- nej, wi6lcno rdzenne; unmyelinated (nonmedullated) a. akson niemielinowany, akson bezrdzenny, wlbkno bezrdzenne axonal transport transport aksonowy, przenoszenie aksonowe; somato-fugal a. t. transport aksonowy ku obwodowi axoplasm aksoplazma axo-somatic akso-somatyczny; a. junction zlrjcze akso-somatyczne; a. synapse synapsa akso-somatyczna backward wsteczny; b. association asocjacja wsteczna; b. conditioning warunkowanie wstecme Bahnung (Ger.) torowanie beam strumien, wiqzka, promieli (oscyloskopu); b. brightness jaskrawosc wiqzki, jasnosc: plamki; dual-beam (twin-beam) dwustrumieniowy, dwuwiqzkowy behavior zachowanie (sic), behawior behavioral behawioralny, dotycqcy zachowania sic; b. arousal wzbudzenie behawioralne; b. science nauka o zachowaniu sic, behawiorystyka belongingness (E.L. Thorndike) powinowactwo asocjacyjne beta beta; b. rhythm (EEG) rytm beta binary dwbjkowy, binarny; b. code kod dw6jkowy; b. conditioned reflex (E. A. Asratian) binarny odruch warunkowy; b. digit (syn. bit) bit, jednostka ilosci informacji; b.-to-decimal converter przetwornik dwbjkowo-dziesictny binocular obuoczny; b. vision widzenie obuoczne binodal dwuzaiarnkowy; b. action potential dwuzalamkowy potencjal czynnosciowy biwlectric bioelektryczny; b. phenomena zjawiska bioelektryczne; b. potential potencjal bioelektryczny biphasic dwufazowy; b. action potential dwufazowy potencjak czynnokiowy bipolar dwubiegunowy, bipolarny; b. cell kombrka dwubiegunowa; b. recording odprowadzenie dwubiegunowe; b. stimulation drainienie dwubiegunowe bit (syn. binary digit) bit, jednostka informacji block blokada, blokowac; blokowy; anodal b. blokada anodowa; b. diagram schemat blokowy bond polrjczenie; neural b. polqczenie nerwowe brain mbzg, mbzgowie; b. waves fale m6zgu break otwarcie; zlamac; b. excitation pobudzenie przy otwarciu obwodu, pobudzenie przy wyf$czeniu prqdu stalego; nervous b. down zafarnanie nerwowe bridge most, mostek; mostkowy; b. circuit schemat mostkowy; b. insulator izolator mostkowy bulb opuszka; olfactory b. opuszka w~howa bulbar opuszkowy; dotycqcy rdzenia przedluionego burst erupcja; b. of impulses kr6tka erupcja seria (impuls6w) spindle b. (EEG) erupcja wrzecion capillary kapilarny, wkoiniczkowy, wloskowaty; c. microelectrode mikroelektroda kapilarna, mikroelektroda szklana CAR, conditioned avoidance response warunkowa reakcja unikania cathodal (syn. cathodic) katodowy; c. block blokada katodowa cathode katoda; katodowy; c. follower wt6rnik katodowy; c.-ray oscilloscope oscyloskop (katodowy) cell assembly (D. 0. Hebb) ensemble neuronalny Hebba cellulifugal odkombrkowy cellulipetal dokombrkowy central osrodkowy, centralny; c. excitatory state (C. S. Sherrington) oirodkowy stan pobudzenia; c. inhibitory state (C. S. Sherrington) osrodkowy stan hamowania; c. motive state (C. L. Morgan) osrodkowy stan napedowy; c. nervous system, CNS osrodkowy uklad nerwowy

7 8 CENTER center oirodek, irodek; brain c. oirodek rnbzgowy; c. of CS oirodek bodica warunkowego centrencephalic Srodkowo-rnbzgowy; c. system (G. W. Penfield) uklad Srodkowo-mbzgowy centrifugal odirodkowy; odoirodkowy; c. fiber wlbkno odosrodkowe centripetal doirodkowy ; dooirodkowy ; c. fiber wlbkno dooirodkowe CER, conditioned emotional response ernocjonalna reakcja warunkowa cerebellar rnbidikowy cerebellum (syn. little brain) rnbidiek cerebral rnbzgowy cerebrum rnbzg cerveau is0115 (Fr.) (P. Bremer) rnbzg izolowany, cerveau isole; c. i. preparation preparat rnbzgu izolowanego chemoreception chernorecepcja chemoreceptor chemoreceptor chemoresponsive chernicznie pobudliwy; c. membrane blona chernicznie pobudliwa chemotaxis chernotaksja choice wybbr; ch. point punkt wyboru (w labiryncie); ch. reaction reakcja z wyboru; ch. reaction time czas reakcji z wyboru; double (tripple, multiple) ch. situation sytuacja (treningowa) z wyborem podwbjnym (potrbjnyrn, wielokrotnyrn) cholinergic cholinergiczny; ch. synapse synapsa cholinergiczna; chronaxy chronaksja chronic przewlekly, chroniczny, dhgotrwaly; ch. experiment doiwiadczenie przewlekle (chroniczne); ch. fear strach dhgotrwaly circuit obwbd; closed c. obwbd zamkni~ty; reverberating c. obwbd rewerberujacy, obwbd kraienia impuls6w clasping reflex odruch obejmowania clasp-knife-reaction (syn. lengthening reaction) reakcja scyzorykowa, objaw scyzorykowy, reakcja wy dluienia classical klasyczny, I typu; c. CR, c. conditioned reflex odruch warunkowy klasyczny, odruch warunkowy I typu, klasyczny CR; c. CS, c. conditoned stimulus klasyczny CS, bodziec warunkowy klasyczny, bodziec warunkowy 1 typu cleaning reflex odruch oczyszczania (ciata) clonic kloniczny, trzqsowy clonus klonus, trzqs code szyfr, kod; szyfrowac, zaszyfrowac, kodowac, zakodowad COEPS, cortical extrapyramidal system korowy uklad pozapiramidowy cohteral odgalczienie, odnoga, obocznica, galazka boczna, kolaterala; boczny, odgalcziajacy sic (bocznie); recurrent c. powracajqca obocmica, kalaterala zwrotna commission popelnienie; error of c. blqd popelnienia, pozytywna reakcja warunkowa na bodziec harnulcowy (cf. omission) commissural spoidlowy ; c. junction zlacze spoidlowe common final path (C. S. Sherringtorz) wspdlna droga koncowa competitive wspblzawodnicz~cy, rywalizujacy ; c. adsorption adsorpcja na drodze wspblzawodnictwa; c. responses reakcje wsp6lzawodniczace concentration of excitation (inhibition) (I. P. Pavlov) koncentracja pobudzenia (harnowania) concentric wsp&irodkowy, koncentryczny; c. electrode elektroda koncentryczna; c. receptive field pole odbiorcze wspblirodkowe (koncentryczne) condition warunek; warunkowac, wytwarzak odruch warunkowy ; uwarunkowad conditional warunkowy, umowny; c. reflex (I. P. Pavlov); odruch warunkowy; c. discrimination (syn. conditioned switching) przelaczanie warunkowe conditioned warunkowy ; c. emotional response, CER emocjonalna reakcja warunkowa; c. inhibition hamowanie warunkowe (w szerszym znaczeniu jako hamowanie wewngtrzne;~ weiszym jako odrniana rbinicowania, w kt6rej bodicern rbinicowyrn jest zespbl bodicow zloiony z bodica warunkowego i harnulca warunkowego); c. inhibitor, CI hamulec warunkowy; c. reflex, CR odruch warunkowy ;c. response, CR reakcja warunkowa; c. stimulus, CS, Sc bodziec warunkowy; c. ewitching (syn. conditional discrimination) przelaczanie warunkowe conditioning warunkowanie; warunkujacy ; classical c. warunkowanie klasyczne, warunkowanie I typu; c. volley (stimulus, tetanus) salwa (bodziec, seria) warunkujaca; instrumental c. warunkowanie instrurnentalne, warunkowanie I1 typu; operant c. warunkowanie sprawcze (B. F. Skinner), warunkowanie instrurnentalne conduction przewodzenie; saltatory c. przewodzenie skokowe conductivity (syn. conductance) przewodnictwo configuration konfiguracja (syn. Gestalt postac) configurational postaciowy; c. stimulus bodziec postaciowy

8 DEEFFERENT 9 connection polqczenie, zwiqzek; temporal c. (I. P. Pavlov) zwiqzek czasowy connectionism koneksjonizm, kierunek psychologii (i fizjologii zachowania sig) zakiadajacy wystgpowanie i tworzenie sig nowych poiqczen w mozgu, jako mechanizm uczenia sig consciousness SwiadomoSC, przytomnoic construct konstrukt, zmienna hipotetyczna consummatory konsumacyjny, spelniajqcy; c. response reakcja konsumacyjna, reakcja spelniajqca; c. reflex odruch konsumacyjny, odruch spelniajqcy contiguity bliskosc (w przestrzeni lub czasie); obocznoif, stycznoic; law of c. prawo stycznoici contingency (stat.) kontyngencja continuity ciqgloik continuous ciiigly; c. extinction wygaszanie ciqgle; c. reinforcement wzmacnianie regularne contraction skurcz contracture przykurcz, kontraktura contralateral przeciwlegly, drugostronny, przeciwstronny, kontralateralny; c. hemisphere p6tkula przeciwlegla; c. reflex (syn. crossed reflex) odruch skrzyiowany control regulacja, kontrola; nervous c. regulacja nerwowa convergence konwergencja, zbieznoid coordination koordynacja corrective poprawczy, korygujqcy ; c. inhibition (P. S. Kupalov) hamowanie poprawcze, zrnniejszenie odruchu warunkowego przy zmiejszeniu sily (lub czasu trwania) bodica bezwarunko- wego; c. movement ruch poprawczy (korekcyjny) cortex kora; adrenal c. kora nadnercza; cerebellar c. kora m6zdzkowa; cerebral c. kora moegowa; subcortex podkorze cortical korowy corticalization kortykalizacja; przejmowanie przez korg mozgowq w rozwoju filogenetycznym kontroli nad funkcjami nizszych pigter ukladu nerwowego corticifugal odkorowy corticipetal dokorowy coupling sprzgganie; electrical (electronic) c. sprzgganie elektryczne courtship zaloty ; c. behavior zaloty covert skryty, nie jawny; c. behavior zachowanie sig (behawior) skryte CR, conditioned reflex; conditioned response CR, odruch warunkowy, reakcja warunkowa criterion kryterium, sprawdzian; trained to c. trenowany do osiqgnicia kryterium critical krytyczny; c. depolarization depolaryzacja krytyczna (syn. firing level poziom krytyczny, poziom wyladowania) crossed reflex odruch skrzyzowany crouch przypaic do ziemi crouching przypadanie do ziemi CS, conditioned stimulus bodziec warunkowy cue bodziec, sygnal, wskaz6wka curiosity ciekawoic; c. drive napgd (popgd) ciekawoici D-A converter, digital-to-analog converter przetwornik cyfrowo-analogowy d-c, direct current prqd staly; d-c amplifier wzmacniacz prqdu stalego deafferent deaferentowat, przeciqe wlokna doprowadzajqce, pozbawic doplywu impulsow z obwodu, przeciqd korzonki lub nerwy czuciowe deafferentation deaferentacja, pozbawienie aferentacji, przecigcie korzonk6w lub nerwow czuciowych (wt6kien doprowadzajqcych) decay zanikanie; d. constant stala czasu zanikania decerebellate pozbawic mozdzku, usunqc mozdiek decerebellation pozbawienie (usuniwie). m6zdiku decerebrate odmbzdzyc, usunqc m6zg (odciqc od m6zgu); d. rigidity sztywnoic.odmbzdieniowa decerebration odm6zdzenie, decerebracja decorticated bezkorowy, obezkorowiony, dekortykowany decortication obezkorowienie, pozbawienie (usuni~cie) kory, dekortykacja decrement dekrement, ubytek; d. conduction przewodzenie z dekrementem decussation skrzyzowanie; decussational fiber wlokno biegnqce w skrzyzowaniu, wlokno skrzyzowaniowe deefferent deeferentowac, przeciqc korzonki lub

9 10 DEEFFERENTATION nerwy ruchowe, przeciqd: wlbkna odprowadza- jwe deefferentation deeferentacja, przeci~cie korzonkbw Iub nerwbw ruchowych, przeciecie wlbkien odprowadzajqcych defacilition (syn. disfacilitation) zmniejszenie torowania, utrudnienie, odtorowanie defense obrona; obronny; d. distance dystans bezwzglednej obrony, dystans krytyczny; d. reaction reakcja obronna; d. reflex odruch obronny defensive obronny; d. reflex odruch obronny; d. stimulus (syn, noxious stimulus) bodziec obronny, bodziec wywolujqcy reakcje obronna degeneration zwyrodnienie, degeneracja; axonal d. zwyrodnienie aksonowe; Nissl d. zwyrodnienie Nissla (zwyrodnienie wsteczne); retrograde d. zwyrodnienie wsteczne; secondary d. zwyrodnienie wtbrne; transsynaptic d. zwyrodnienie transsynaptyczne; Wallerian d. zwyrodnienie wallerowskie, zwyrodnienie wtbrne delay opbhienie, odroczenie; impulse d. opbinienie impulsu; inhibition of d. (I. P. Pavbv) hamowanie op6iniajwe; junctional d. opbinienie zlwzowe; post-d. po odroczeniu; pre-d. przed odroczeniem; synaptic d. opbinienie synaptyczne delayed odrocwny, opbiniony ; d. alternation alternacja odroczona; d. matching-to-sample odrocwne dobieranie wedhg wzorca; d. rectification prostowa~lie opbinione; d. response reakcja odroczona ; d. reward (reinforcement) conditioning warunkowanie z opbinionq nagroda (wzmocnieniem) delta delta; delta rhythm czynnoik delta demarcation potential potencjal uszkodzenia, potencjal demarkacyjny dendrite aendry t dendritic dendrytowy denervate odnerwiat denervation odnerwienie depolarization depolaryzacja, zmniejszenie biegunowoici depression depresja, obniienie (pobudliwoici) deprivation pozbawienie, iwlacja; sensory d. iwlacja zmysbwa, pozbawienie doplywu bodicbw, deprywacja emyskwa descent zstepowac; descending fiber wlbkno zstepujace desensitization odczdenie diencephalon miedzymbzgowie differential rqiniczka (math.); rbiniczkowy (math.); rbinicowy ; d. ampli5er wzmacniacz rbinicowy ; d. equation rbwnanie rbkniczkowe; d. inhibition (I. P. Pavlov) hamowanie rbinicowe; d. response (I. P. Pavlov) reakcja r6znicowa; d. stimulus (I. P. Pavlov) bodziec rbinicowy differentiate rbinicowa6 (bodice); r6iniczkowac (math.) differentiation rbinicowanie (I. P. Pavlov); rbzniczkowanie (math.) diffuse nervous system sieciowy ukiad nerwowy ; rozproszony uklad nerwowy digit cyfra; binary d. (syn, bit) bit digital cyfrowy; d. computer maszyna cyfrowa diphasic dwufazowy ; d. spike iglica dwufmwa direct prosty, bezpoiredni, jednokierunkowy, nieskrzyiowany; d. current, d-c prad staiy, prqd jednokierunkowy ; d. coupling sprzeienie bezpoirednie; d. inhibition hamowanie proste; d. reflex odruch nieskrzyiowany; d. stirnulation drainienie bezpoirednie; directly coupled, D. C. sprzgiony bezpoirednio directional cue sygnal (bodziec) kierunkowy discharge wyfadowanie; wyladowad (sic), rozladowac (sie) discriminate rozrbiniac discriminated operant (B. F. Skinner) reakcja instrumentalna na bodziec warunkowy spora- ~ Y C ~ Y discrimination rozrbinienie; rbinicowanie (zwiaszcza w literaturze behawiorystycznej); conditional d. (syn. conditioned switching) przelaczanie warunkowe; d. time czas reakcji roznicowania, czas reakcji dyskryminacyjnej; d. training trening dyskryminacyjny; visual d. rozrbinianie wzrokowe discirminative stimulus, SD (B. F. Skinner) instrumentalny bodziec warunkowy, bodziec dyskryminacyjny disfacilitation (syn. defacilitation) utrudnienie, odtorowanie, defacylitacja dishabituation dyshabituacja, przywrbcenie odpowiedzi disinhibition (I. P. Pavlov), rozhamowanie, pnejiciowe pojawienie sic reakcji warunkowej na bodziec hamulcowy, np. pod wplywem bodica ubocznego displacement (syn. d. activity) reakcja przerzutowa distance dystans; individual d. dystans osobniczy distractibility zwiekszona reaktywnosc na bodice uboczne, rozpraszalnosc distractor bodziec uboczny, dystraktor

10 ELECTRODE 11 disuse nieuiywanie; nie uiywad, wylqczyd z uiywania disynaptic disynaptyczny, dwusynaptyczny; d. reflex odruch dwusynaptyczny dominance nadrzpdnoic, dominacja; cortical d. nadrzgdnosc korowa; hemispherical d. nadrzednoid (jednej) pblkuli mbzgu; lateral d. nadrzednosc, przewaga (dominacja, preferencja w poslugiwaniu sic) jednej strony ciala lub jednego z parzystych narzadbw; manual d. dominacja (jednej) reki; ocular d. przewaga (jednego) oka dominant (A. A. Ukhtomsky) dominanta; d. hierarchy hierarchia dominowania; d. posture poza dominacji dominator (R. Granit) dominator (siatk6wki oka); photopic d. dominator fotopowy; scotopic d. dominator skotopowy double alternation podwbjna naprzemiennoid (alternacja), porqdek reakcji a-a-b-b drive naped, poped; na-d, przesuwad, popychad; acquired d. naped nabyty; d. displacement przerzut napedu; d.-producing stimulus (syn. drive stimulus) (J. Konorski) bodziec napedowy; d. reduction (C. L. Hull) redukcja napedu (hipotetyczny mechanizm nagrody); d. reflex (J. Konorski) odruch napedowy; d. stimulus (C. L. HUN) sygnal potrzeby (afferentny impuls wywokany stanem potrzeby "need"); irrelevant d. naped uboczny; learned d. naxd wyuczony (warunkowy); primary d. naped pierwotny (pierwszego rzpdu); secondary d. naped wtbrny (drugiego rzpdu, warunkowy) driving napedzanie; pojawianie sie fa1 elektroencefalogramu synchronicznie z bodicem (EEG) DRP, dorsal root potential potencjal korzonka grzbietowego, DRP DRR, dorsal root reflex odruch korzonka grzbietowego, DRR DSCT, dorsal spino-cerebellar tract szlak rdzeniowo-mbzdikowy grzbietowy, DSCT dummy model, atrapa; rzekomy; d. operation zabieg rzekomy, operacja rzekoma, E-cell, excitatory cell kom6rka pobudzeniowa, kom6rka E.yER, excitatory potential (C. L. HUN) potencjal pobudzeniowy reakcji EAG, electroantennogram elektroantenogram, zapis potencjai6w czulkbw, EAG ECoG, electrocorticogram elektrokortykogram, zapis potencjal6w kory, ECoG EEG, electroencephalogram elektroencefalogram, wykres potencjalbw mbzgu, EEG; depth EEG elektroencefalogram glebinowy Wgboki) effect skutek, wplyw, wynik; wptywaf, wynikad; law of e. (E. L. Thorndike) prawo skutku, prawo efektu effective uiytkowy, skuteczny; e. reaction potential,.yer (C. L. HUN) uiytkowy potencjal reakcji effector efektor, narqd wykonawczy; e. cell kom6rka wykoriawcza (efektorowa) efference eferentacja; e. copy (E. von Holst, H. Mittelstaedt) kopia eferentacji efferent eferentny, odsylowy, efektorowy takze w znaczeniu: odosrodkowy (np. o impulsach) lub odprowadzajqcy (o wkbknach nerwowych); e. control of receptor organs odoirodkowa regulacja narqdbw zmysbwych effort wysilek; least e. principle zasada najmniejszego wysilku EKG, electrocardiogram elektrokardiogram, zapis potencjal6w serca, EKG electric elektrycmy ; e. charge ladunek elektryczny ; e. circuit obw6d elektryczny; e. organ narqd elektryczny ; e. shock bodziec elektryczny ; e. skin response reakcja skbrnogalwanicma, GSR electrical elektrycmy; e. silence cisza elektryczna, brak czynnoici elektrycznej; e. stimulation drainienie elektryczne; e. transmission przekazywanie elektryczne (przez synapse), przekainictwo elektryczne (synaptyczne) electrically (in)excitable membrane (H. Grundfest) blona (nie)pobudliwa elektrycmie electrically transmitting synapse synapsa elektryczna electroantennogram, EAG elektroantenogram, wykres potencjalbw czulk6w, EAG electrocardiogram, EKG elektrokardiogram, zapis potencjalbw serca, EKG electrocardiography elektrokardiogralia electrocautery przyieganie elektryczne electrocoagulation koagulacja elektryczna electroconvulsive elektrowstrzrjsowy; e. shock, ECS wstrzqs elektryczny, elektrowstrzqs electrocorticogram, ECoG elektrokortykogram, wykres potencjalbw kory, ECoG electrocorticography elektrokortykografia electrode elektroda; elektrodowy; bipolar e. elektro-

11 12 ELECTRODERMAL RESPONSE, EDR da dwubiegunowa; coaxial e. elektroda wspblosiowa; concentric e. elektroda wsp61srodkowa (koncentryczna); e. impedance impedancja elektrody ; metal micro-e. mikroelektroda metalowa; micro-e. mikroelektroda; monopolar e. elektroda jednobiegunowa; non-polarizable e. elektroda niepolaryzujqca; e. resistance opomosc elektrody ; ultramicro-e. ultramikroelektroda; unitary e. elektroda jednostkowa, elektroda do rejestracji z pojedynczych neuron6w electrodermal response, EDR reakcja skbmoelektryczna, reakcja skbmogalwaniczna, GSR elektroencephalogram, EEG elektroencefalogram, wykres potencjalbw mbzgu, EEG electrogenesis elektrogeneza electrographic elektrograficzny; e. arousal elektro-(encepha10)-graiiczna reakcja wzbudzenia electromotor elektromotoryczny, unerwiajqcy plytki elektryczne; e. neuron neuron elektromotoryczny electromyogram, EMG elektromiogram, wykrcs potencjalbw EMG electronarcosis elektronarkoza, uipienie elektryczne electron micrography mikroelektronografia electron microscope milcroskop elelctronowy electroplaque plytka elektryczna (narzqdu elektrycznego ryb) electroplate plytka elektryczna electroretinogram, ERG elektroretinogram, wykres potencjalbw siatkbwki, ERG electroshock bodziec elektryczny, uderzenie prqdu electrotonic elektrotoniczny ; e. coupling sprzpganie eiektrotoniczne; e. spread (syn. e. conduction) szerzenie siq elektrotoniczne, przewodzenie elektrotoniczne electrotonus elektrotonus elicit wywolak EMG, electromyogram EMG, elektromiogram, zapis potencjalbw miesniowych emit emitowak (o zachowaniu lub reakcjach) emitted response reakcja emitowana (cf. respondent) emotion emocja; conditioned e. emocja uwarunkowana, warunkowa emocja emotional emocjonalny; e. expression ekspresja emocjonalna; e. indicator wskainik emocji;e. pattern wzorzec emocjonalny, zestrbj emocjonalny emotive emocyjny; e. brain mbzg emocyjny; e. stimulus bodziec ernocyjny (wywdujqcy reakcjp emocjonalnq) enckphale isolk (Fr.) (P. Bremer) izolowane m6zgowie; e. i. preparation preparat izolowanego mbzgowia end koniec; koricowy; e. brain (syn. telencephalon) kresombzgowie; e. brush (syn. telodendron) telodendron, koncowe rozkrzewienie aksonu drzewko koncowe; e. feet guziczki koncowe (boutons terminaux); e. organ narzqd koncowy, receptor; e. plate plytka kohcowa; motor e. plate ruchowa plytka koncowa endbrain kresombzgowie, telencefalon end bouttons (syn. synaptic knobs) guziczki koncowe, guziczki synaptyczne ending zakonczenie; nerve e. zakonczenie nerwowe engram (R. Semon) (syn. mnemonic trace, memory trace) engram, Slad parnigciowy enteramine (syn. serotonine) serotonina, 5-hydroksytryptanlina environment Irodowisko; enriched e. Srodowisko wzbogacone; external e. Srodowisko zewngtrzne; internal e. Srodowisko wewnatrzne (milieu) EOG, electrooculogram elektrookulogram, zapis elektryczny ruchbw oczu EPC, endplate current prqd plytki koncowej (ruchowej), EPC ephapse efapsa, pseudosynapsa, synapsa rzekoma ephapticefaptyczny, pseudosynaptyczny ; e. transmission przekazywanie efaptyczne, przekainictwo pseudosynaptyczne epicritic (H. Head) epikrytyczny; e. sengibility czucie epikrytyczne epilepsy padaczka, epilepsja; focal e. (syn. Jacksonian e.) padaczka ogniskowa (Jacksonowska) epileptic padaczkowy; e. attack (syn. e. fit, e. seizure) napad padaczki epileptogenic padaczkorodny, wywolujqcy padaczka epileptoid padaczkopodobny ; e. seizure napad padaczkopodobny epimeletic (J. P. Scott) opiekunczy, epimeletyczny; e. behavior zachowanie sig opiekuncze, behawior opiekunczy, zachowanie sia epimeletyczne; e. vomiting wymioty ~piekuncze, wymioty epimeletyczne (ethol.) epinephrine (syn. adrenaline) adrenalina epithalamus nadwzgbrze (uzdeczka, szyszynka i spoidlo tylne) EPP, endplate potential potencjal plytki koncowej (ruchowej), EPP; min. EPP miniaturowy potencjal pbtki koncowej, min. EPP EPSP, excitatory postsynaptic potential pobudzeniowy potencjal postsynaptyczny, EPSP equilibrium rbwnowaga; e. potential potencjal rbwnowagi equipotentiality ekwipotencjalnosc cerebral e. (K. S. Lashley) ekwipotencjalnosc korowa Erbkoordination (Ger.) (K. Lorenz) (syn. fixed

12 i FANNING action pattern) sztywny schemat ruchowy, norma reakcji; koordynacja wrodzona ERG, electroretinogram elektroretinogram, zapis potencjalow siatkowki, ERG ergotropic (W. R. Hess) ergotropowy; e. zone (cf, trophotropic zone) strefa ergotropowa (podwzgorza), strefa mechanizmow aktywacji error blqd; anticipatory e. blqd antycypacyjny; e. of commission blqd popelnienia; e. of omission blqd opuszczenia; perseverative e. blqd perseweracyjny; standard e. (stat.) blqd standardowy escape ucieczka, wymykanie, urnykanie; e. behavior ucieczka, reakcja ucieczki; e. distance dystans ucieczki; e. learning (conditioning) uczenie s i ~ (warunkowanie) reakcji wymkniecia, forrna warunkowania instrumentalnego, w ktbrym nagrodq jest przerwanie dzialania bodica nocyceptywnego; e. response reakcja wymknisia, reakcja ucieczki et-epimeletic (J. P. Scott) et-epimeletyczny, opiekuliczo-wzbudny; e. behavior behawioret-epimeletyczny ethology etologia evoke wywolac; evoked potential (syn. field potential) potencjal polowy, potencjal wywolany; evoked response odpowiedi wywolana exafference (E. von Holst, H. Mittelstaedt) egzaferentacja, aferentacja zewnetrzna excitability pobudliwoic excitable pobudliwy; chemically e. pobudliwy chemicznie; electrically e. pobudliwy elektrycznie; mechanically e. pobudliwy mechanicznie excitation pobudzenie; e. pattern mozaika pobudzenia excitatory pobudzajqcy, pobudzeniowy; central e. state (C. S. Sherrington) oirodkowy stan pobudzenia; e. conditioning warunkowanie pobudzeniowe; e. postsynaptic potential, EPSP pobudzeniowy potencjalpostsynaptyczny, EPSP; e. potential,.yer (C. L. Hull) potencjal reakcji; e. stimulus bodziec (warunkowy) pobudzeniowy exit wyjkie; wyjiciowy; e. field (J. Konorski) pole wyjiciowe; e. pupil irenica wyjiciowa; e. unit (J. Konorski) jednostka wyjiciowa expectancy oczekiwanie; principle of e. zasada oczekiwania experience doiwiadczenie (przeiycie); doiwiadczenie iyciowe; doiwiadczaf experiment doiwiadczenie (naukowe), eksperyment; eksperymentowac experimental doiwiadczalny ; e. design plan doiwiadczalny; e. extinction wygaszanie; e. group grupa (zwierzqt, os6b) doiwiadczalna; e. neurosis nerwica doiwiadczalna exploration badanie, eksploracja; locomotor e. eksploracja ruchowa (lokomocyjna) exploratory behavior zachowanie eksploracyjne, behawior eksploracyjny exploratory response reakcja eksploracyjna expressive wyraiajqcy, ekspresyjny; e. behavior zachowanie ekspresyjne; e. movements ruchy wyraiajqce extension prostowanie, rozginanie (konczyny); crossed e. reflex skrzyzowany odruch prostowania (rozginania) extensor prostownik, rozginacz (miesien); e. muscle micsieri wyprostny, prostownik; e. thrust odruch wyprostny, pchniecie wyprostne external inhibition (I. P. Pavlov) hamowanie zewnetrzne externalization of drive (E. E. Anderson) warun- kowanie nap~du (,,eksternalizacja" popgdu), wzbudzenie poppdu przez bodziec zewngtrmy extinction (I. P. Pavlov) wygaszanie; experimental e. wygaszanie; latent e. wygaszanie utajone; secondary e. wygaszanie wtorne, generalizacja wygaszania extracellular zewnqtrzkom6rkowy, okobkomorkowy; e. recording odprowadzenie okolokomorkowe (zewnqtrzkornorkowe) extrafusal pozawrzecionowy; e. fiber wlokno (mieiniowe) pozawrzecionowe extrapyramidal pozapiramidowy; e. system uklad pozapiramidowy (J. Prus) eye oko; e. pause (syn. fixation pause) przerwa fiksacyjna; schematic e. oko zredukowane eyelid reflex odruch powiekowy, odruch rnrugania facilitate torowaf, ulatwiac; facilitating effect factor czynnik; f. analysis analiza czynnikowa; wpfyw torujqcy two-factor theory teoria dwuczynnikowa, teoria facilitation torowanie, ulatwienie; retroactive fa- dwbch procesbw (uczenia sie) cilitation torowanie wsteczne fanning rozstawienie, rozczapierzenie; toe f. rozfacilitatory torujqcy, ulatwiajqcy czapierzenie palcow stopy

13 14 FARADAY'S CAGE Faraday's cage (syn. screening cage) klatka Faradaya faradic stimulation drainienie prqdem zmiennym fatigue zmszenie fatigueability zm&zalnosc fear strach feedback sprzeienie zwrotne, wplyw zwrotny; f. loop petla sprzgienia zwrotnego; negative f. ujernne spneienie zwrotne; positive f. dodatnie sprzeienie zwrotne feedforward sprzczenie nastppcze, wplyw nastcpczy female samica; ieriski (dotyczwy plci ieriskiej) feminine samiczy, zenski (dotycqcy osobnika plci zenskiej) fiber wlbkno; fast f. wl6kno szybkie; f. spectrum widmo wlbkien; muscle f. wibkno mieiniowe; nerve f. wlbkno nerwowe; slow f. wl6kno powolne field pole; polowy; f. potential (syn. evoked potential) potencjal polowy; receptive f. pole odbiorcze, pole recepcyjne 6nal common path (C. S. Sherrington) wsp6lna droga koncowa firing level (syn. critical depolarization) poziom krytycmy, wyladowania fit napad; convulsive f. napad drgawkowy; epileptic f. (syn. epileptic attack, epileptic seizure) napad padaczkowy fixation utrwalanie; wpatrzenie sig, fiksacja (wzroku), utrwalenie (nawyku, reakcji warunkowej); anxiety f. fiksacja lgku; binocular f. fiksacja dwuoczna; f. pause (syn. eye pause) przerwa fiksacyjna; f. time czas fiksacji (wzrokowej); visual f. fiksacja wuokowa; visual f. reflex odruch wpatrywania sig, odruch fiksacji wzrokowej fixed action pattern (syn. Erbkoordination) (K. Lorenr) sztywny schemat ruchowy, norma reakcji, koordynaoja wrodzona fixed interval reinforcement wzmacnianie (nagradzanie) w staiym interwale, wzmacnianie r6wnookresowe, wzmacnianie periodyczne fixed ratio reinforcement wzmacnianie (nagradzanie) w stalej proporcji flexor zginacz; f. reflex odruch zgiqcia; f. tonus tonus (napiccie) zginaczy flower-spray ending zakoliczenie bukietowe (we wrzecionie miqiniowym), zakoliczenie baldaszkowate follower cell kom6rka wtbrujqca following Sledzenie, wodzenie; f. reflex odruch wodzenia, odruch sledzenia (oczami) forebrain (syn. prosencephalon) przodom6zgowie; medial f. bundle przyirodkowy mek pnodom6zgowia fractional antedating goal response (C. L. HUN) czqstkowa warunkowa reakcja spelniajqca (nagrodowa) free swobodny, wolny; f. association swobodne kojarzenie; f. nerve ending wolne zakodczenie nerwowe; f. operant level wyjiciowy poziom reakcji (poddanej warunkowaniu instrumentalnemu) freeze zamierd (ze strachu); freezing reakcja zarnierania frustration frustracja, zaw6d, udaremnienie frustrative frustracyjny; conditioned f. response warunkowa reakcja frustracyjna fusimotor wrzecionoruchowy; f. nerve fiber w16kno nelwowe wrzecionoruchowe, wlbkno ruchowe gamma fuzz coat wysci6lka; synaptic f. c. wysci6lka synaptyczna galvanic skin response, GSR reakcja sk6mogalwaniczna gamma gamma, y; g. loop petla gamma; g.motoneuron neuron ruchowy gamma ganglion zw6j; ganglionated nervous system zwojowy uk1ad nenvowy generalization generalizacja, uogblnienie; g. gradient gradient generalizacji; response g. generalizacja reakcji; stimulus g. generalizacja bodica (I. P. Pavlov) geniculate kolankowaty; g. body cialo kolankowate generator potential potencjal generatorowy Gestalt (Ger.) (syn. configuration) postak, konti- guracja, Gestalt; G. principle zasada postaci gestaltism psychologia postaci, gestaltyzm giant olbrzymi; g. cell kombrka olbrzymia; g. fiber wl6kno olbrzymie gnostic unit (J. Konorski) jednostka gnostyczna goal cel, nagroda, spetnienie (C. L. Hull); antedating (anticipatory) g. response (C. L. Hull) warunkowa reakcja celu, warunkowa reakcja nagrodowa, warunkowa reakcja spelniajqca; g. gradient gradient celu, gradient nagrody; g. response reakcja spelniajqca, reakcja nagrodowa; g. stimulus bodziec nagradzajqcy

14 IMPAIRMENT 15 go left-go right discrimination r6inicowanie dw&h reakcji Golgi tendon organ narzqd sciggnisty Golgiego go-no go discrimination r6inicowanie reakcji; go-no go d. with symmetrical reward r6znicowanie reakcji z nagrodq syrnetryczna; go-no go d. with asymmetrical reward r6inicowanie reakcji z nagrodq asyrnetrycznq gradient gradient, spad; generalization g. gradient generalizacji; goal g. (C. L. Hull) gradient celu, gradient nagrody; electrochemical g. gradient elektrochemiczny ; potential g. spad potencjalu grasp chwyt; chwytk; g. reflex odruch chwytania; grasping reflex odruch chwytania, odruch chwytny; grasping and groping chwytanie i obmacywanie gray matter istota szara, substancja szara grid krata, ruszt; g.-floor podloga elektryczna, podloga elektrodowa; synaptic g. (K. Akert) ruszt synaptyczny grope iic po rnacku; grasping and groping chwytanie i obrnacywanie group grupa; control g. grupa kontrolna; experimental g. grupa doiwiadczalna GSR, galvanic skin response reakcja sk6rnogalwaniczna gustatory smakowy gyrus zakrqt, zaw6j,yhr, habit strength (C. L. Hull) sila nawyku habit nawyk, odruch instrurnentalny habitat (ethol.) siedlisko (cf. environment Srodowisko, range obszar wystepowania) habit strength (C. L. HUN) sila nawyku habituation habituacja, przywykanie; reflex h. habituacja odruchu; response h. habituacja odpowiedzi hemisphere p6lkula; dominant h. p6lkula nadrqdna; subdominant h. p61kula podporzqdkowana heterogeneous r6znorodny; h. conditioned reflex (I. P. Pavlov) odruch warunkowy r6znorodny (wytworzony przy pornocy innego bodica bezwarunkowego) heterofacilitation torowanie (ulatwienie) przy drainieniu r6znych wl6kien nerwowych, torowanie r6inorodne heterolateral r6znostronny, drugostronny, przeciwlegly heteropolar rbznobiegunowy; h. neuron neuron r6inobiegunowy higher nervous activity (I. P. Pavlov) wyisze czynnosci nerwowe homing (ethol.) tendencja i zdolnosc powrotu do gniazda, ostoi lub siedliska homogeneous jednorodny; h. conditioned reflex (I. P. Pavlov) odruch warunkowy jednorodny, odruch warunkowy wytworzony przy pomocy takiego sarnego bodica bezwarunkowego homolateral (syn. ipsilateral) jednostronny, rbwnostronny, jednoimiemy, nieskrzyiowany, z tej sarnej strony; h. reflex odruch nieskrzyzowany homologous jednoznaczny, o tyrn sarnyrn pochodzeniu, hornologiczny hope (0. H. Mowrer) nadzieja, warunkowa reakcja ernocjonalna, towarzyszqca zdobywczyrn reakcjorn instrurnentalnyrn hunger gl6d; h. antidrive (J. Konorski) antynaped glodu hyperactivity (syn. hyperkinesis) nadczynnosc hyperesthesia przeczulica hyperpolarization hiperpolaryzacja hypersensitive nadwrailiwy, uczulony hypersensitivity nadwrailiwosc, uczulenie hypoactivity niedoczynnosc, zrnniejszona aktywnosc hypofunction niedoczymoi6, niedomoga czynnoiciowa hypokinesis zuboienie ruchowe, hipokineza hypophagia hipofagia, zmniejszone pobieranie pokarrnu hyporeflexia osiabienie odruchbw, hiporefleksja; conditioned h. osiabienie odruchow warunkowych hypothalamus podwzg6rze I-cell kom6rka hamulcowa, korndrka I ZR, reactive inhibition (C. L. Hull) harnowanie reaktywne i. m., intramuscular dorniesniowy; i. m. injection wstrzykniecie immediate natychmiastowy, bezposredni; i. memory natychmiastowa impairment uszkodzenie, zaburzenie; i. of conditioned reflexes zaburzenie odruch6w warunkowych

15 16 IMPEDANCE impedance zawada, irnpedancja; electrode i. impedancja elektrody; input i. irnpedancja wejiciowa; tissue i. irnpedancja tkanki imitative (syn. mimetic, allelomimetic) ndladowczy, irnitacyjny implant wgoic, wszczepic, irnplantowac; implanted electrode elektroda wgojona (wszczepiona, irnplantowana) imprint odcisk, odbitka; wyryc w pamigci imprinting wpajanie,,,imprintingw, napietnowanie, reakcja pigtna impulse irnpuls; muscle i. irnpuls mi~iniowy; nerve i. irnpuls nerwowy; i. traffic przebieg irnpulsow inadequate niewlalciwy; i. stimulus bodziec niewldciwy (nieadekwatny) incentive podniecajqcy; podnieta, prernia, nagroda; i. motivation rnotywacja nagrodowa incompatibility niezgodnoik, niernoinoic r6wnoczesnego wystepowania (o reakcjach organizmu) incrementing responses reakcje wvastajqce (cf. augmenting response, recruiting response) indifferent obojetny; i. electrode (syn. reference electrode) elektroda oboj~tna; i. stimulus (syn. neutral stimulus) bodziec obojetny indirect poiredni; i. activation (syn. i. excitation) drainienie (pobudzenie) poirednie, pobudzenie przez nerw; i. inhibition hamowanie po- Srednie induction indukcja, wzbudzenie; cortical i. in- dukcja korowa; immediate spinal i. (syn. direct spinal i.) indukcja rdzeniowa prosta; negative i. (I. P. Pavlov) indukcja ujemna; neural i. indukcja nerwowa; perceptual i. indukcja percepcyjna; positive i. (I. P. Pavlov) indukcja dodatnia; visual i. indukcja wzrokowa inexcitable niepobudliwy information wiadornoic, inforrnacja; i. theory teoria inforrnacji ingoing wchodzqcy, dochodzqcy, wejlciowy; i. volley salwa wchodzqca, salwa wejiciowa inhibit harnowak inhibiting hamujqcy inhibition hamowanie; antagonistic i. harnowanie antagonistyczne; antidromic i. harnowanie antydrornowe; associative i. harnowanie skojarzone; autogenic i. hamowanie wlasne, harnowanie autogenetyczne ; central i. harnowanie oirodkowe; conditioned i. (I. P. Pavlov) harnowanie warunkowe; conditioned reactive i.,,ir (C. L. Hull) warunkowe hamowanie reaktywne; connective i. hamowanie polqczeniowe; cortical i. hamowanie korowe; differential i. (I. P. Pavlov) harnowanie r6inicowe; direct i. harnowanie proste; external i. (I. P. Pavlov) hamowanie zewngtrzne; extinctive i. (I. P. Pavlov) hamowanie wygaszeniowe; indirect i. harnowanie polrednie; i. of delay (I. P. Pavlov) harnowanie opoiniajqce; internal i. (I. P. Pavlov) harnowanie, wewnetrzne; postsynaptic i. (I.C. Eccles) harnowanie postsynaptyczne; presynaptic i.( I.C. Eccles) harnowanie presynaptyczne proactive i. harnowanie proaktywne; reactive i., IR (C. L. Hull) harnowanie reaktywne; reciprocal i. hamowanie wzajemne, hamowanie recyprokalne, harnowanie antagonistyczne; recurrent i. harnowanie zwrotne; retroactive i. harnowanie retroaktywne, harnowanie wsteczne; Wedensky i. harnowanie Wwiederiskiego inhibitor harnulec; inhibitor (chem.); conditioned i. (I. P. Pavlov) harnulec warunkowy inhibitory harnulcowy; i. aftereffect harnowanie nastgpcze; central i. state (C. S. Sherrington) stan harnowania ~Srodkowego i. conditioning warunkowanie harnulcowe; i. feedback harnulcowe sprzezenie zwrotne; i. innervation unerwienie harnujqce; i. stimulus bodziec harnulcowy inhibitory potential, (C. L. HUN) potencjal harnulcowy; effective i. p., efektywny potencjal harnulcowy initial poczqtkowy; i. segment, IS odcinek poczqtkowy (aksonu), IS; IS-spike iglica IS, iglica odcinka poczqtkowego (cf. SD-spike) injury uszkodzenie; i. current prqd uszkodzeniowy; i. potential potencjal uszkodzeniowy innate wrodzony; i. behavior zachowanie wrodzone innate release mechanism, IRM (N. Tinbergen) wrodzony rnechanizm wyzwalajqcy (ethol.) innervate unerwiak; innervation unerwienie; reciprocal innervation unerwienie recyprokalne, unerwienie wzajernne inotropic inotropowy, wplywajqcy na silg skurczu input wejicie, doprowadzenie; wejlciowy, wchodzqcy; i. signal sygnal wejiciowy; i. impedance irnpedancja wejiciowa insight wglqd, intuicja; i. learning uczenie sia przez wglqd instrumental aparaturowy; instrurnentalny, sprawczy, I1 typu; i. behavior zachowanie (sic) instrurnentalne (sprawcze); i. conditioning warunkowanie instrurnentalne (sprawcze); i. CS CS instrurnentalny, CS I1 typu; i. CR CR sprawczy (instrurnentalny, I1 typu); i. error blqd aparaturowy intake przyjrnowanie, pobieranie; food i. pobieranie pokarmu

16 I. v., INTRAVENOUS 17 intention movements (0. Heinroth) ruchy zamiarowe (intencjonalne) intercalary wstawkowy, poiredniczqcy; i. neuron neuron wstawkowy, neuron posredniczqcy, interneuron intermittent przerywany, sporadyczny; i. reinforcement (reward) (syn. partial reinforcement) wzmacnianie (nagradzanie) sporadyc~e, wzmacnianie cqiciowe, wzmacnianie przestankowe internal wewngtrzny; i. clock zegar wlasny organizmu, zegar wewnctrzny; i. environment (syn. i. milieu) Srodowisko wewngtrzne; i. inhibition (I. P. Pavlov) hamowanie wewngtrzne; i. sense zmysl wewngtrzny (propriocepcja wraz z interocepcjq) interneuron neuron wstawkowy (posredniczqcy), interneuron; interneluonal chain ladcuch interneuron6w internodal migdzywgzlowy, migdzy przewgieniarni Ranviera, internodalny; i. distance odleglosc migdzywpzlowa internode migdzywgile, odcinek aksonu migdzy dwoma przewgieniarni (wgzlami) Ranviera internuncial poiredniczqcy, lqczqcy; i. chain laricuch interneuron6w; i. neuron interneuron, neuron wstawkowy (poiredniczqcy) interpolar migdzybiegunowy, migdzyelektrodowy; i. distance odlegiosc migdzybiegunowa (migdzy biegunami), odleglosc migdzyelektrodowa interresponse time, IRT przerwa miedzy odpowiedziami, interwal R-R, IRT intersensory perception percepcja wielozmyslowa interspike migdzyiglicowy; i. interval odstgp mi$dzyiglicowy (migdzy iglicami) intertrial migdzyprbbowy; i. interval, IT1 przerwa mipdzypr6bowa interval odstgp, przerwa, interwai; i. histogram histogram odstgp6w (interwamw), histogram dhgoici przerw interval reinforcement (reward) wzmacnianie (nagradzanie) okresowe intervening variable zmienna wdana, zmiema wtrqcona intracranial Sr6dczaszkowy, wewnqtrzczas~kowy ; i. electrode elektroda Srodczaszkowa; i. pressure cisnienie Sr6dczaszkowe intrafusal Srbdwrzecionowy, wewnqtrzwrzecionowy; i. fiber wlbkno (rniqsniowe) lr6dwrzecionowe, wlbkno intrafuzalne; wl6kno wewnqtrzwrzecionowe intramuscular, i.m. domi6niowy; i. injection zastrzyk domi&niowy intraperitoneal, i. p. dootrzewnowy; i. injection zastrzyk dootrzewnowy intravenous, i. v. dozylny; i. injection zastrzyk dozylny, wstrzyknigcie dozylne intraventricular dokomorowy; i. injection zastrzyk dokomorowy (m6zgu, serca), wstrzyknigcie dokomorowe instrinsic wewngtrzny, wlasny, wewnqtrzpochodny; i. muscle reflex odruch wlasny mi~snia (syn. myotatic reflex odruch rozciqgowy, odruch miotatyczny, odruch na rozciqganie; H-reflex odruch H, odruch Hoffmanna) invasion inwazja, wkroczenie; antidrornic i. inwazja antydromowa investigatory response reakcja badawcza involuntary mimowolny, nie dowolny; i. movement ruch mimowolny inward current prqd wchodzqcy ipsilateral (syn. homolateral) po tej samej stronie, jednostromy, jednoimienny, ipsilateralny i. p., intraperitoneal dootrzewnowy; dootrzewnowo IPSP, inhibitory postsynaptic potential harnulcowy potencjal postsynaptyczny, IPSP irradiation promieniowanie; reflex irradition (C. S. Sherrington) promieniowanie rdzeniowe; i. of excitation (I. P. Pavlov) promieniowanie pobudzenia; i. of inhibition (I. P. Pavlov) promieniowanie hamowania irrelevant bez zwiwku, postronny, niewlalciwy ; i. drive (C. L. Hull) na~d postronny IRT, interresponse time IRT, internal R-R, przerwa miedzy odpowiedziami ischemia odkrwienie, zatrzymanie krqkenia krwi, ischemia; brain i. odkrwienie m6zgu, ischemia m6zgu isoelectric izoelektryczny, o jednakowych poten- cjala~h elektrycznych isometric izometrycmy; i. contraction skurcz izometryczn y isotonic izotoniczny; i. contraction skurcz izotonicmy IS, initial segment odcinek poczatkowy (aksonu); IS -we iglica odcinka poczqf kowego, iglica IS iterative powtarzalny, iteratywny; i. chronaxy chronaksja iteratywna, chronaksja mierzona przy powtarzanym pobudzeniu; i. reflex odruch iteratywny, odruch wymagajqcy wielokrotnego pobudzenia ITI, intertrial interval ITI, przerwa mipdzyprbbowa i. v., intravenous dozylny, doiylnie

17 Jacksonian epilepsy (syn. focal epilepsy) padaczka Jacksonowska (ogniskowa) jerk odruch, szarpnigcie; ankle j. odruch ze Sciggna Achillesa; biceps j. odruch z rniginia dwuglowego; chin j. odruch zuchwowy; elbow j. odruch lokciowy; knee j. odruch rzepkowy ; tendon j. odruch Sciggnisty joint staw; lqczny; pol;lczyc; j. afferent aferenta stawowa, wlbkno aferentne ze stawu; j. interval odstqp lqczny; j. interval histogram histogram odstgp6w lqcznych; j. nerve nerw stawowy; j. organ receptor stawowy; j. receptor recep- tor stawowy; j. sense (syn. arthresthesia) czucie stawowe junction zlqcze, polqczenie; autonomic j. zlqcze wegetatywne (autonomiczne), zlqcze nerwu z efektorern w ukiadzie wegetatywnym; neuroeffector j. zlqcze nerwowo-efektorowe; neuromuscular j. zlqcze nerwowo-migsniowe junctional zlqczowy; j. potential potencjal zlqczowy ; j. transmission przekainictwo zlqczowe, przekazywanie przez zlqcze jumping apparatus (syn. Lashley jumping-stand) aparat skokowy Lash leya K pragnienie nagrody (jako skladnik potencjalu reakcji) (C. L. HUN) K nagroda (w sensie fizycznyrn) (C. L. Hull) K-complex (EEG) zesp61 K, kombinacja fali ostrej, fali powolnej i napadu sigma kinesthesia (syn. kinesthesis) kinestezja, recepcja ruchu, odczuwanie ruchu kinesthetic kinestetyczny, dotyczqcy recepcji ruchu; k. afferent aferenta kinestetyczna, wlbkno czuciowe z receptorbw ruchu; k. stimulus bodziec: kinestetyczny, bodziec wywolany przez ruch (np. konczyny) knee-jerk reflex odruch kolanowy, odruch rzepkowy knob kolbka, guziczek; synaptic k. kolbka synaptyczna, guziczek synaptyczny ; presynaptic k. kolbka presynaptyczna lability (N. Y. Wedensky) 1abilnoSC labyrinth blgdnik; 1. reflexes odruchy blgdnikowe Lashley jumping-stand (syn. jumping apparatus) aparat skokowy Lashleya latency utajenie, okres utajenia, latencja; STR (C. L. Hull) okres czasu uplywajqcy rnigdzy poczqtkiem bodica i poczqtkiem reakcji; reaction 1. (syn. response 1.) obes utajenia reakcji latent utajony, skryty; 1. excitation utajone pobudzenie; l. learning uczenie utajone; l. period okres utajenia, okres utajonego pobudzenia lateral boczny, obocmy, poprzeczny; 1. excitation pobudzenie oboczne; 1. geniculate kolankowaty bocmy; 1. inhibition harnowanie oboczne law prawo; 1. "all or nothing" prawo,,wszystko albo nic"; I. of effect (E. L. Thorndike) prawo skutku, prawo efektu; 1. of exercise (syn. I. of use, 1. of frequency) prawo Cwiczenia lead odprowadzenie learn uczyc sip learnable uczalny; 1. drive napgd uczalny, napgd poddajqcy sig warunkowaniu learning uczenie sig, uczenie; associative 1. uczenie asocjacyjne, uczenie sig skojarzen; collateral (concomitant) 1. uczenie przypadkowe (oboczne); incidental 1. uczenie przypadkowe, uczenie niezamierzone; instrumental 1. uczenie (sig) instrumentalne, warunkowanie instrumentalne, warunkowanie sprawcze; latent 1. uczenie (sig) utajone; 1. curve krzywa uczenia sig; I. set gotowoic do uczenia sig; 1. to learn uczenie uczenia sip, nauka uczenia sig; motor I. uczenie (sig) ruchowe; passive 1. uczenie (sig) bierne; perceptual 1. uczenie (sig) percepcyjne; rote 1. uczenie (sig) mechaniczne, uczenie sig na pamigc; serial 1. uczenie sig seryjne, uczenie sig ciagbw trial-and-error 1. uczenie sig rnetodq pr6b i blqd6w least effort principle zasada najmniejszego wysilku

18 MENTATION 19 Leerlaufreaktion (Ger.) (syn. vacuum activity) reakcja upustowa length constant (syn. space constant) stala dlugoici lengthening reaction (syn. clasp-knife-reaction) reakcja scyzorykowa light refiex odruch na Swiatlo limbic system uklad rqbkowy, uklad limbiczny limen (syn. threshold) prbg liminal progowy; 1. sensitivity, LS pobudliwoic progowa I. stimulus bodziec progowy limit kres, zakres, granica; supralimit inhibition (I. P. Pavlov); hamowanie pozakresowe lobectomy usuniacie plata (mbzgu), wyci~ie plata, lobektomia lobotomy lobotomia, leukotomia, chirurgiczne przecicgie wlokien lqczqcych platy czolowe ze wzg6- rzem local miejscowy, lokalny; 1. circuit theory (L. Hermann) teoria prqd6w lokalnych; 1. current prqd miejscowy (lokalny); 1. potential change miejscowa (lokalna) zmiana potencjalu ' localization umiejscowienie, lokalizacja location poloienie, ustawienie; electrode I. poloienie elektrody locomotion ruch, przemieszczanie sie, lokomocja locomotive wywolujqcy lokomocje locomotor lokomocyjny, ruchowy; 1. behavior behawior lokomocyjny, zachowanie (sig) lokomocyjne loop petla; carotid 1. petla tgtnicy szyjnej, petla van Leersuma; caudate 1. petla jqdra ogoniastego; feedback 1. petla sprzezenia zwotnego; gamma (y) I. petla gamma M spike, medullated axon spike iglica M, pierwszy zalamek zloionego potencjalu przy inwazji antydromowej macroelectrode makroelektroda, elektroda o duiej powierzchni magnetoreaction reakcja magnetyczna, magnetoreakcja, uporczywe zwracanie sig w kierunku bodica male samiec; samczy manipulandum manipulandum manipulatory manipulacyjny ; m. behavior behawior manipulacyjny, zachowanie (sig) manipulacyjne mass action dzialalnosc (ruchowa) rozlana, uog6lniona mass activity czynnoid wieloneuronowa mass reflex odruch,,masowy", uogblniony massed practice (syn. massed learning, massed repetition) cwiczenie skomasowane (uczenie skomasowane, powtarzanie zageszczone) maze labirynt; elevated m. labirynt wypukly (wzniesiony); T-maze labirynt T; multiple T-maze wielokrotny labirynt T; temporal m. labirynt czasowy; water m. labirynt wodny; Y-maze labirynt Y M-C, multiple choice wybbr wielokrotny; M-C task zadanie z wyborem wielokrotnym M-cell, Mauthner cell kombrka Mauthnera matching-to-sample dobieranie wedlug wzorca; delayed m. -t. -s. odroczone dobieranie wedlug wzorca matter istota, substancja; gray m. istota szara (mbzgu, rdzenia); white m. istota bida (mbzgu, rdzenia) meaningless bezsensowny; m. syllable zgloska bezsensowna mediation (beh.) po4rednictwo ; mediacja mediator (syn. transmitter) mediator, przekainik chemiczny medullary opuszkowy; rdzenny, mielinowy; m. centers oirodki opuszkowe; m. sheath oslonka rdzenna (mielinowa) medullated rdzenny, pokryty oslonkq rdzemq, mielinowany; m. axon akson mielinowany; m. fiber wibkno rdzenne (mielinowane) membrane blona; blonowy; m. action potential potencjai czynnoiciowy blony; m. capacity pojemnoit (elektryczna) blony; m. impedance impedancja (zawada) blony; m. resistance opornoic blony; m. resting potential potencjal spoczynkowy blony; m. time constant stala czasu blony memory pamiec; associative m. pamiec asocjacyjna; immediate m. pamiec natychmiastowa; longterm m. dlugotrwala; magnetic m. pamice magnetyczna; m. drum mnemometr, przyrzqd do uczenia lub badania pamieci; m. span zakres pamieci; m. trace (syn. mnemonic trace, engram), slad pamieciowy, engram; recent m. pami6 Swieia; short-term m. parnigd krbtkotrwala; transient m. pami$ przejiciowa mentation czynnoici umyslowe (aktualnie zacho- dzqe)

19 20 MESE mesencephalon (syn. midbrain) Sr6drnbzgowie mesopic maoptyczny, mezopowy; m. vision widzenie mezoptycme metencephalon tylom6zgowie wtbrne microphonics potencjdy mikrofonowe midbrain (syn. mesencephalon) SrbdmBzgowie milieu (Fr.) Srodowisko, otoczenie; internal m. (C. Bernard) (syn. internal environment) Srodowisko wewnptrme organizmu mimetic (syn. allelomimetic, imitative) nailadowczy, podobny, imitujqcy; m. response imitacja, reakcja ndladowcza; parasympathicomimetic parasympatykomimetyczny, dzialajqcy jak ukiad przywspblczulny min. EPP (miniature end plate potential) miniaturowy potencjd piytki koncowej, min. EPP miniature EPP rniniaturowy EPP, min. EPP myoneural junction (syn. neuromuscular junction) ziqcze piytka motoryczna mnemonic pami~iowy; mnemonic trace (syn. memory trace, engram) Slad pamigciowy mobility ruchliwosf ale nie lokomocyjna) (cf. motility) modality jakosc zmysiowa; stimuli of the same m. bodice o tej samej jakosci zmyslowej, bodice z tego samego analizatora; stimulus of different m. bodziec z innego analizatora, bodziec innej jakosci mysiowej modulator (R. Grunit) modulator molar molarny; m. behavior behawior molarny molecular molekularny, cqstenkowy; m. behavior behawior molekularny; m. biology biologia molekularna mononodal z pojedynczego przewpienia Ranviera, jednowpziowy ; m. action potential jednowqzlowy potencjai czymosciowy monopolar (syn. unipolar) jednobiegunowy; m. cell kornbrka jednobiegunowa; m. recording jednobiegunowe odprowadzenie monosynaptic jednosynaptyczny; monosynaptyczny; m. reflex odruch monosynaptyczny mood nastrbj, gotowoic do okrealonej reakcji emocjonalnej motility mchliwo66 lokomocyjna); motoryka (o ioiqdku) motivate motywowd, pobudzab do dziaiania; wywoiywad napqd; siukyb jako nagroda; swb jako cel motivation motywacja; (czqsto synonim napedu (poppdu)); incentive m. motywacja nagrodowa; internal m. motywacja wewwtrma, motywacja wywohna zmianami w samym organizmie, np. d6d, sennoib; primary m. motywacja pienvotna, wrodzona (bezwarunkowa), secondary m. rnotywacja wt6rna nabyta, wyuczona (warunkowa); tertiary m. (J. P. Seward) motywacja trzeciego rqdu motive motyw, pobudka; rnotywacyjny, nappdowy; central m. state (C. L. Morgan) oirodkowy stan nappdowy motoneuron motoneuron, neuron ruchowy; m. pool pole (grupa, zespbl) motoneuronbw motor ruchowy motorymy; m. activity czynnoic ruchowa, czynnosc somatyczna; m. cortex kora ruchowa; m. endplate ruchowa plytka kodcowa, plytka motoryczna; m. fiber wlbkno ruchowe; 111. habit nawyk ruchowy (odruch instrumentalny); m. unit (C. S. Sherrington) jednostka ruchowa, jednostka rnotoryozna movement mch; active m. ruch czymy; instrumental m. ruch instrurnentalny; involuntary m. ruch mimowolny, ruch nie dowolny; passive m. ruch bierny; reflex m. odruch ruchowy; voluntary m. ruch dowolny multiple wielokiotny, mnogi; m. choice experiment doiwiadczenie z wyborem wielokrotnyrn; m. innervation (syn. polyneural innervation) unerwienie wielokrotne; m. instrumental conditioned reflex (response) wielokrotny warunkowy odruch (reakcja) instrurnentalny; principle of m. response (syn. principle of varied reaction) zasada r6inorakich reakcji (o zwierzpciu w nowej sytuacji); Yerkes m. choice box skrzynka wielokrotnego wyboru Yerkesa multipolar wielobiegunowy; m. cell kornbrka wielobiegunowa muscle mipsien; rnipiniowy; fast m. mipsie15. szybki; heart m. mipsien sercowy; intrafusal m. fiber wi6kno miqsniowe wewnqtrz-wrzecionowe; m. fiber wlbkno miginiowe; m. spindle wrzeciono mipiniowe; slow m. mipsien powolny ; smooth m. mipsieh gladki; striate m. mipsieli prqikowany; tonic m. mipsieb toniczny; twitch m. mipsien szybki mutual wzajemny, wspblny ; m. inhibition hamowanie wzajemne myelencephalon rdzeniornbzgowie myelin mielina myelinate mielinowak, pokrywac mielinq myelinated mielinowany, pokryty oslonkq mielinowg (rdzennd; w otoczce mielinowej (rdzennejz myelination (syn. myelinization) mielinizacja, wytwarzanie oslonki mielinowej (rdzennej) myelogenesis rozw6j ukladu nenvowego myelon rdze6 kregowy

20 NONVOLUNTARY 21 myogenic miqiniopochodny, miogeniczny; m. myotatic miotatyczny, rozciagowy; m. reflex odrhythm rytrn miogeniczny ruch wlasny rnipinia, odruch miotatyczny, myoneural nerwowo-mieiniowy; m. junction zlqcze odruch na rozciqganie, odruch Hoffmanna, nerwowo-miqiniowe odruch H; m. unit jednostka miotatyczna myotasis rozciqganie miqinia naive naiwny, niedoiwiadczony; experimentally n. doiwiadczalnie naiwny, nie uzywany uprzednio do doiwiadczen (o zwierzqciu doiwiadczalnym) neck reflexes odruchy szyjne need potrzeba negative ujemny ; n. capacitance pojemnoic ujemna; n. electrode elektroda ujemna, katoda; n. feedback sprzqzenie zwrotne ujemne; n. induction (J. P. Pavlov) indukcja ujemna; n. retroaction hamowanie retroaktywne; n. transfer transfer ujemny neo-cortex nowa kora (mbzgowa) neopallium nowy plaszcz neostriatum nowe praikowie nerve nerw; nerwowy (glbwnie w sensie anatomicznyrn); n. cell kombrka nerwowa, neuron; n. center oirodek nerwowy; n. ending zakoriczenie nerwowe; n. fiber wlbkno nerwowe; n. impulse impuls nerwowy; n.-muscle preparation prepaxat nerwowo-miqiniowy; n. plexus splot nerwowy; n. process proces nerwowy; n. tissue tkanka nerwowa; n. tract szlak nerwowy, droga nerwowa; n. trunc pieri nerwowy nervous nerwowy; higher n. activity (I. P. Pavlov) wyzsze czynnoici nerwowe; n. arc luk odruchowy; n. breakdown zalamanie nerwowe; central n. system, CNS oirodkowy uklad nerwowy; n. system, N. S. uklad nerwowy net siec; nerve n. si& nerwowa neural nerwowy; n. bond (syn. n. connection) polqczenie nerwowe, zwiazek nerwowy, zwiqzek czasowy; n. circuit obwbd neuronalny; n. conduction przewodzenie (przewodnictwo) nerwowe; n. discharge wyladowanie nerwowe; n. reverberation rewerberacja (kraienie) impulsbw nerwowych; n. tube rurka nerwowa neurite neuryt, akson, wypustka osiowa neurofibril neurofibryla, wlbkienko nerwowe neurofilanlent neurofilament, nit nerwowa, odgal~zienie nerwu neurocrine wydzielina nerwowa; neurosekrecyjny, nerwowo-wydzielniczy neuroendocrine neurosekrecyjny, nerwowo-wydzielniczy; n. cell kombrka neurosekrecyjna neurogenic neurogeniczny, nerwopochodny; n. rhythm rytm neurogeniczny neurohormon neurohormon neurohumoral neurohumoralny neuromotor nerwowo-ruchowy neuromuscular nerwowo-mipiniowy; n. cell kombrka nerwowo-miqiniowa; n. junction (syn. myoneural junction) zlqcze plytka motoryczna; n. transmission przekainictwo nerwowo-miginiowe neuron neuron, kombrka nerwowa; n. pool pula neuronbw, grupa neuron6w neuronal (syn. neuronic) neuronowy; n. chain lahcuch neuron6w neuronic (syn. neuronal) neuronowy neuropil(e) piliri nerwowa, neuropil neurosecretion neurosekrecja, wydzielanie nerwowe neurosecretory neurosekrecyjny, nerwowo-wydzielniczy neurosis nerwica; experimental n. (I. P. Pavlov) nerwica doiwiadczalna neurotic nerwicowy neurotogenic nerwicorodny, nerwicogemy neurotransmitter przekainik nerwowy, mediator neutral obojqtny; n. stimulus (syn. indifferent stimulus) bodziec obojptny nociceptive nocyceptywny, szkodliwy, bblowy nociceptor receptor b61u, nocyceptor, nocyreceptor node wpzel; n. of Ranvier przewpzenie Ranviera, wqzel Ranviera non medullated (syn. unmyelinated) niemielinowany ; n. nerve fiber wl6kno niemielinowane, wlbkno bezrdzenne nonpolarizable niepolaryzujacy (sip); n. electrode niepolaryzujqca siq elektroda nonspecific nieswoisty, niespecficzny; n. afferent system nieswoisty uklad czuciowy; n. response reakcja nieswoista (dla danego bodica) nonvoluntary nie dowolny

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY

AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN ENGLISH-POLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AN D BEHAVIORAL SCIENCES Włodzimierz KOZAK and Stefan SOŁTYSIK This vocabulary is

Bardziej szczegółowo

AN POLISH-ENGLISH VOCABULARY

AN POLISH-ENGLISH VOCABULARY ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS SUPPLEMENTUM 2 AN POLISH-ENGLISH VOCABULARY OF BASIC TERMS USED IN BRAIN PHYSIOLOGY AND BEHAVIORAL SCIENCES - Stefan SOLTYSIK WARSAW 1971 POLISH SCIENTIFIC PUBLISHERS

Bardziej szczegółowo

FI (syn. wzmacnianie periodyczne periodic

FI (syn. wzmacnianie periodyczne periodic A adaptacja {syn. przystosowanie) adaptation afagia (syn. zniesienie przyjmowania pokarmu) aphagia aferenta (syn. włókno dosyłowe, włókno doprowadzające, włókno aferentne) afferent fiber, sensory fiber,

Bardziej szczegółowo

Pamięć i uczenie się Behawioryzm. Uczenie się jako wytwarzanie odruchów warunkowych

Pamięć i uczenie się Behawioryzm. Uczenie się jako wytwarzanie odruchów warunkowych Pamięć i uczenie się Behawioryzm. Uczenie się jako wytwarzanie odruchów warunkowych W 2 dr Łukasz Michalczyk 1 behawioryzm to kierunek psychologii skupiający się na badaniu zachowania, o r a z pomijaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie XII. Odruchy warunkowe

Ćwiczenie XII. Odruchy warunkowe Ćwiczenie XII Odruchy warunkowe Odruchy Odruchy Warunkowe Bezwarunkowe Klasyczne (Pawłowowskie) Instrumentalne Animalne I rzędu II i wyższego rzędu Wegetatywne Odruchy bezwarunkowe Odruchy bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 RDZEŃ KRĘGOWY FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH

Ćwiczenie 2 RDZEŃ KRĘGOWY FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH Ćwiczenie 2 RDZEŃ KRĘGOWY FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH Budowa łuku odruchowego 1 2 Receptor Protoneuron neuron czuciowy 3 Ośrodek (tu integracja odruchu) 4 Motoneuron neuron ruchowy 5 Efektor Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii Wykład 3 metody badania mózgu I dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii ośrodkowy układ nerwowy (OUN) mózgowie rdzeń kręgowy obwodowy układ nerwowy somatyczny układ nerwowy: przewodzi informacje z i do

Bardziej szczegółowo

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8

Sen i czuwanie rozdział 9. Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 Sen i czuwanie rozdział 9 Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej rozdział 8 SEN I CZUWANIE SEN I RYTMY OKOŁODOBOWE FAZY SNU CHARAKTERYSTYKA INDUKOWANIE SNU MECHANIZM I STRUKTURY MÓZGOWE RYTMY OKOŁODOBOWE

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 2 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 2 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 2 : 15.10.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 II gr 10:15 11:45 III gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marta Kamińska

Dr inż. Marta Kamińska Wykład 4 Nowe techniki i technologie dla medycyny Czynność bioelektryczna organizmu ludzkiego Dr inż. Marta Kamińska Wykład 4 Układ nerwowy Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze światem zewnętrznym,

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 1 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 1 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 1 : 8.10.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ II gr 08:00 10:0 III gr 10:15 11:45 IV gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA Sen i Czuwanie U ludzi dorosłych występują cyklicznie w ciągu doby dwa podstawowe stany fizjologiczne : SEN i CZUWANIE SEN I CZUWANIE Około 2/3 doby przypada na czuwanie.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 1. uczenie się i pamięć mechanizmy komórkowe. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

ZAJĘCIA 1. uczenie się i pamięć mechanizmy komórkowe. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii ZAJĘCIA 1 uczenie się i pamięć mechanizmy komórkowe dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii problem engramu dwa aspekty poziom systemowy które części mózgu odpowiadają za pamięć gdzie tworzy się engram?

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym Budowa i funkcje Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Marta Kamińska

Dr inż. Marta Kamińska Nowe techniki i technologie dla medycyny Dr inż. Marta Kamińska Układ nerwowy Układ nerwowy zapewnia łączność organizmu ze światem zewnętrznym, zezpala układy w jedną całość, zprawując jednocześnie nad

Bardziej szczegółowo

Dywergencja/konwergencja połączeń między neuronami

Dywergencja/konwergencja połączeń między neuronami OD NEURONU DO SIECI: MODELOWANIE UKŁADU NERWOWEGO Własności sieci, plastyczność synaps Stefan KASICKI SWPS, SPIK wiosna 2007 s.kasicki@nencki.gov.pl Dywergencja/konwergencja połączeń między neuronami 1

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO: podkorowego układu ruchu

OŚRODKI UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO: podkorowego układu ruchu OŚRODKI UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO: podkorowego układu ruchu 1. Nadrzędne dne ośrodki o układu pozapiramidowego; jądra kresomózgowia (jj podstawy mózgu, jj podstawne) - corpus striatum: jądro ogoniaste, skorupa

Bardziej szczegółowo

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Rdzeń kręgowy i odruchy rdzeniowe

Ćwiczenie II. Rdzeń kręgowy i odruchy rdzeniowe Ćwiczenie II Rdzeń kręgowy i odruchy rdzeniowe Rdzeń kręgowy - struktura Masa: 28,3 g (2,06 % masy OUN) Długość: 43 cm Segmenty rdzenia kręgowego: - szyjny C1-C8 - piersiowy Th1-Th12 - lędźwiowy L1-L5

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BIOMECHANIKI

LABORATORIUM BIOMECHANIKI LABORATORIUM BIOMECHANIKI ĆWICZENIE NR 4 STYMULACYJNE WSPOMAGANIE CHODU W PRZYPADKACH PORAŻEŃ POŁOWICZYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą wspomagania chodu osób z porażeniem

Bardziej szczegółowo

w kontekście percepcji p zmysłów

w kontekście percepcji p zmysłów Układ nerwowy człowieka w kontekście percepcji p zmysłów Układ nerwowy dzieli się ę na ośrodkowy i obwodowy. Do układu nerwowego ośrodkowego zalicza się mózgowie (mózg, móżdżek i pień mózgu) oraz rdzeń

Bardziej szczegółowo

Czynność rdzenia kręgowego Odruch

Czynność rdzenia kręgowego Odruch Czynność rdzenia kręgowego Odruch Bodziec za słaby nie wywołuje rozchodzącego się impulsu, ale tylko zmiany miejscowe bodziec podprogowy. Najsłabszy bodziec wywołujący już impuls bodziec progowy. Każdy

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny i Ośrodkowy Układ Nerwowy

Autonomiczny i Ośrodkowy Układ Nerwowy Autonomiczny i Ośrodkowy Układ Nerwowy System Nerwowy Ośrodkowy System Nerwowy Analizuje, interpretuje i przechowuje informacje Zarządza organami Obwodowy System Nerwowy Transmisja informacji z i do OSN

Bardziej szczegółowo

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1) grupa a Regulacja nerwowo-hormonalna 37 pkt max... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 20 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia komórki. Komórka nerwowa.

Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia komórki. Komórka nerwowa. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW ZAKŁAD FIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ DEPARTAMENT OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHYSIOLOGY Zawartość Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMYSŁU WZROKU

BADANIE ZMYSŁU WZROKU BADANIE ZMYSŁU WZROKU Badanie Ślepej Plamki Mariottea macula ceca Tarcza nerwu wzrokowego (discus nervi optici) ( Drugi nerw czaszkowy N.Opticus (II) Miejsce na siatkówce całkowicie niewrażliwe na bodźce

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA MECHANIZMY KONTROLI RUCHOWEJ SYSTEMY ZSTĘPUJĄCE Korowe ośrodki motoryczne Kora motoryczna (planowanie, inicjacja i kierowanie

Bardziej szczegółowo

ośrodkowy układ nerwowy

ośrodkowy układ nerwowy receptory ośrodkowy układ nerwowy efektory układ autonomiczny ... ośrodkowy układ nerwowy receptory... układ autonomiczny obwodowy układ nerwowy Ogólny schemat połączeń systemu nerwowego... efektory układu

Bardziej szczegółowo

Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms

Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms From Bąbel, P., Suchowierska, M., & Ostaszewski, P. (2010). Analiza Zachowania od A do Z. Sopot: GWP (http://www.gwp.pl/7609,analiza-zachowania-od-a-do-z.html).

Bardziej szczegółowo

III ROK BIOLOGII PROGRAM ĆWICZEŃ Z NEUROFIZJOLOGII 2015/2016 PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE.

III ROK BIOLOGII PROGRAM ĆWICZEŃ Z NEUROFIZJOLOGII 2015/2016 PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE. III ROK BIOLOGII PROGRAM ĆWICZEŃ Z NEUROFIZJOLOGII 2015/2016 Ćwiczenie 1. PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE. A. Podstawowe pojęcia: 1. Potencjał spoczynkowy i polaryzacja.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Cechy czynności odruchowej. Odruchy rdzeniowe.

Ćwiczenie 5 Cechy czynności odruchowej. Odruchy rdzeniowe. Ćwiczenie 5 Cechy czynności odruchowej. Odruchy rdzeniowe. Zagadnienia teoretyczne 1.Definicja odruchu elementy łuku odruchowego. 2. Motoneuron jako wspólna końcowa droga impulsów nerwowych. 3. Podział

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA ZWIERZĄT prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta rok akad. 2012/2013

FIZJOLOGIA ZWIERZĄT prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta rok akad. 2012/2013 FIZJOLOGIA ZWIERZĄT prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta rok akad. 2012/2013 CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE Zmieniająca się w ciągu roku długość dnia i nocy (fotoperiod), wyznacza sezonowość zmian pozostałych czynników:

Bardziej szczegółowo

Wesoła Łapka - Szkoła Przyjaciół. Psów ZAKAZ ROZPOWSZECHNIANIA. Teoria uczenia się

Wesoła Łapka - Szkoła Przyjaciół. Psów ZAKAZ ROZPOWSZECHNIANIA. Teoria uczenia się Teoria uczenia się Co to jest uczenie się? Uczenie się to względnie trwała zmiana zachowania lub możliwość takiej zmiany oparta na doświadczeniu wg. Zimbardo Psychologia i życie. rodzaje uczenia się Spośród

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania

Biologiczne mechanizmy zachowania Biologiczne mechanizmy zachowania Przekaźnictwo chemiczne w mózgu mgr Monika Mazurek IPs UJ Odkrycie synaps Ramon y Cajal (koniec XIX wieku) neurony nie łączą się między sobą, między nimi jest drobna szczelina.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z fizjologii owadów

Wybrane zagadnienia z fizjologii owadów Wybrane zagadnienia z fizjologii Wykład I Rozmaitość funkcji w niezbyt skomplikowanej strukturze czyli anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego. Rozproszenie decentralizacja. Najważniejsze formy

Bardziej szczegółowo

Regulacja nerwowo-hormonalna. 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza.

Regulacja nerwowo-hormonalna. 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza. Regulacja nerwowo-hormonalna 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza. 2. Zaznacz nazwę struktury, która koordynuje działalność wszystkich

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny układ nerwowy - AUN

Autonomiczny układ nerwowy - AUN Autonomiczny układ nerwowy - AUN AUN - różnice anatomiczne część współczulna część przywspółczulna włókna nerwowe tworzą odrębne nerwy (nerw trzewny większy) wchodzą w skład nerwów czaszkowych lub rdzeniowych

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA II JĄDRA PODSTAWY KRESOMÓZGOWIA I KONTROLA RUCHOWA MECHANIZMY KONTROLI RUCHOWEJ SYSTEMY ZSTĘPUJĄCE Korowe ośrodki motoryczne Kora motoryczna (planowanie, inicjacja i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Czucie bólu z zębów człowieka. dr n. med. Marcin Lipski dr n. med. Jarosław Zawiliński

Czucie bólu z zębów człowieka. dr n. med. Marcin Lipski dr n. med. Jarosław Zawiliński Czucie bólu z zębów człowieka dr n. med. Marcin Lipski dr n. med. Jarosław Zawiliński Nerwy Nerw trójdzielny Nerw szczękowy i nerw żuchwowy Gałęzie zębowy ww nerwów Miazga Włókna aferentne czuciowe Włókna

Bardziej szczegółowo

Anna Słupik. Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wieku podeszłym

Anna Słupik. Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wieku podeszłym Anna Słupik Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wieku podeszłym 16.05.2007 Struktura układu czucia głębokiego Receptory w strukturach układu ruchu: mięśnie + ścięgna więzadła torebka

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Drgawki czy mioklonie??? Iwona Terczyńska IMID

Drgawki czy mioklonie??? Iwona Terczyńska IMID Drgawki czy mioklonie??? Iwona Terczyńska IMID Termin mioklonia u pacjenta z JME został po raz pierwszy zaproponowany przez Herpina w 1867 Mioklonie przysenne opisał Friedreich 1881 Nadal.nie ma powszechnie

Bardziej szczegółowo

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii

kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii kurs treser psów moduł 1 teoria uczenia, elementy etologii i psychologii espziwp uczenie Uczenie się to nabywanie nowych informacji i umiejętności. Wyróżniamy 2 główne rodzaje uczenia się: - percepcyjne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych

Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych Kasper Czech Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytet Śląski Definicja metody Biofeedback Metoda umożliwiająca zmianę wybranych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI

MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI Daniel Wójcik Instytut Biologii Doświadczalnej PAN d.wojcik@nencki.gov.pl tel. 022 5892 424 http://www.neuroinf.pl/members/danek/swps/ Podręcznik Iwo Białynicki-Birula Iwona

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Elektrody. Montaże

1. Wstęp. Elektrody. Montaże 1. Wstęp Elektroencefalogram (EEG) stanowi rejestrację elektrycznej aktywności kory mózgowej. Większość czynności elektrycznej, rejestrowanej przez elektrody umieszczone na skórze głowy, wynika z sumowania

Bardziej szczegółowo

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1 Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1. Informacje o przedmiocie, jednostce koordynującej i osobach prowadzących zajęcia. 1.1. Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia Kliniczna.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia komórki. Komórka nerwowa.

Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia komórki. Komórka nerwowa. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW ZAKŁAD FIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ DEPARTAMENT OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHYSIOLOGY Zawartość Ćwiczenie 1. Fizjologia i patofizjologia

Bardziej szczegółowo

Biofeedback biologiczne sprzężenie zwrotne

Biofeedback biologiczne sprzężenie zwrotne Biofeedback biologiczne sprzężenie zwrotne Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej* )* Wykład w części przygotowany na podstawie materiałów studentów przedmiotu Aparatura Medyczna: Jacka Galanciaka

Bardziej szczegółowo

Neurologiczne podłoże zachowań emocjonalnych. Halszka Kwiatkowska

Neurologiczne podłoże zachowań emocjonalnych. Halszka Kwiatkowska Neurologiczne podłoże zachowań emocjonalnych Halszka Kwiatkowska Co to są emocje? Termin wywodzi się od łacińskiego czasownika movere oznaczającego poruszyć Każde poruszenie czy zakłócenie umysłu, każdy

Bardziej szczegółowo

Człowiek układ nerwowy, zmysły, odruchy

Człowiek układ nerwowy, zmysły, odruchy Człowiek układ nerwowy, zmysły, odruchy Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Człowiek - anatomia i fizjologia Anatomia (budowa organizmu) Fizjologia (funkcjonownie organizmu) http://www.youtube.com/watch?v=ncpoio1fq5q&nr=1

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SPECYFICZNYCH CECH BODŹCÓW SŁUCHOWYCH W PROCESACH WARUNKOWANIA OKREŚLENIE PROBLEMU I PODSTAWOWE POJĘCIA.

ZNACZENIE SPECYFICZNYCH CECH BODŹCÓW SŁUCHOWYCH W PROCESACH WARUNKOWANIA OKREŚLENIE PROBLEMU I PODSTAWOWE POJĘCIA. Kosm os Tom 47, 1998 Numer 3 (240) Strony 305-314 PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika K a z im ie r z Z ie l iń s k i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU HALO, NEURON. ZGŁOŚ SIĘ.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU HALO, NEURON. ZGŁOŚ SIĘ. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU HALO, NEURON. ZGŁOŚ SIĘ. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy.

Bardziej szczegółowo

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do neurofizjologii

Wprowadzenie do neurofizjologii Wprowadzenie do neurofizjologii MATERIAŁY: D. Lewandowska, J. Orzeł-Gryglewska (red.), Fizjologia zwierząt i człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009. 1. Ryciny z Atlasu neuroanatomii

Bardziej szczegółowo

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja Wykład 6. Sieci biologiczne. Wstęp do sztucznych sieci neuronowych. źródła informacji: G. Fischbach Mind and Brain, Scientific American 1994 S. Silbernagl, A. Despopoulos Atlas fizjologii,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Jan Matysiak Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

SEMESTR ZIMOWY roku akademickiego 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY roku akademickiego 2017/2018 RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MODUŁU A DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO REALIZOWANY W ZKŁADZIE FIZJOLOGII CZŁOWIEKA SEMESTR ZIMOWY roku akademickiego 2017/2018 Studenci przychodzą na zajęcia

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. /Systema nervosum/

Układ nerwowy. /Systema nervosum/ Układ nerwowy /Systema nervosum/ Ośrodkowy układ nerwowy i drogi nerwowe Podział funkcjonalny układu nerwowego: 1. Układ nerwowy dośrodkowy (=aferentny=czuciowy=informacyjny) 2. Układ nerwowy odśrodkowy

Bardziej szczegółowo

Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania. Świadomość. Michał Biały

Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania. Świadomość. Michał Biały Uwaga: wykład autorski do bezpośredniego wykorzystania, bez możliwości rozpowszechniania i powielania Świadomość Michał Biały Aspekty świadomości: tło i doznania bieżące Tło poczucie odrębności jako osoby,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007 DZIAŁ I. PODSTAWY REGULACJI I KONTROLI CZYNNOŚCI ORGANIZMU. TKANKI POBUDLIWE. Ćw. 1. Fizjologia jako nauka o homeostazie. (1-2 X 2012) 1. Wprowadzenie do przedmiotu. 2. Fizjologia i jej znaczenie w naukach

Bardziej szczegółowo

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK Temat: Układ nerwowy i hormonalny Zadanie 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Co to są hormony? a) związki chemiczne wytwarzane w gruczołach łojowych, które regulują pracę

Bardziej szczegółowo

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie

Tkanka nerwowa. Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie Komórki: komórki nerwowe (neurony) sygnalizacja komórki neurogleju (glejowe) ochrona, wspomaganie Tkanka nerwowa Substancja międzykomórkowa: prawie nieobecna (blaszki podstawne) pobudliwość przewodnictwo

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NERWOWY I HORMONALNY - PRZYKŁADOWE PYTANIA POWTORZENIOWE

UKŁAD NERWOWY I HORMONALNY - PRZYKŁADOWE PYTANIA POWTORZENIOWE UKŁAD NERWOWY I HORMONALNY - PRZYKŁADOWE PYTANIA POWTORZENIOWE Budowa i funkcje tkanki nerwowej 1. Narysuj neuron i podpisz jego elementy. 2. Wykaż zależność między budową i funkcją neuronu. 3. Jaką funkcję

Bardziej szczegółowo

Ból z tkanki nerwowej a ból odbierany przez tkankę nerwową - dwa sposoby terapeutyczne

Ból z tkanki nerwowej a ból odbierany przez tkankę nerwową - dwa sposoby terapeutyczne Ból z tkanki nerwowej a ból odbierany przez tkankę nerwową - dwa sposoby terapeutyczne Dr n. med. Michał Dwornik Ból z tkanki nerwowej Rdzeń kręgowy Zwoje współczulne Korzenie rdzeniowe Nerwy rdzeniowe

Bardziej szczegółowo

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1

English-Polish glossary of behavior analytic terms. naprzemienny schemat eksperymentalny ABA ABAB* 1 English-Polish glossary of behavior analytic terms From: Behavior analysis: A compendium" (Bąbel, Suchowierska & Ostaszewski, in print) *Terms with an asterix have definitions in chapter 5. 0 second delay

Bardziej szczegółowo

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii

Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii Zastosowanie neuromobilizacji rdzenia kręgowego i korzeni rdzeniowych w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych

Rozdział 7. Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Masaż punktowy głębokotkankowy pobudzenie wrażeń proprioceptywnych Czucie proprioceptywne (głębokie) to drugi, poza czuciem powierzchownym,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: K. Komisarz

Opracowała: K. Komisarz Opracowała: K. Komisarz EEG ElektroEncefaloGraf - aparat do pomiaru fal mózgowych i oceny pracy mózgu. BIOFEEDBACK - z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne (dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka

Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka Droga impulsu nerwowego w organizmie człowieka Impuls nerwowy Impuls nerwowy jest zjawiskiem elektrycznym zachodzącym na powierzchni komórki nerwowej i pełni podstawową rolę w przekazywaniu informacji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP. ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne

ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP. ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne 1. Funkcje układu nerwowego. 2. Morfologia komórek nerwowych

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Układ limbiczny. Przetwarzanie informacji przez mózg. kognitywistyka III. Jacek Salamon Tomasz Starczewski

Układ limbiczny. Przetwarzanie informacji przez mózg. kognitywistyka III. Jacek Salamon Tomasz Starczewski Jacek Salamon Tomasz Starczewski Przetwarzanie informacji przez mózg kognitywistyka III Co to takiego? Inaczej układ rąbkowy lub układ brzeżny. Jest zbiorczą nazwą dla różnych struktur korowych i podkorowych.

Bardziej szczegółowo

Po co nam uwaga? Podstawowe zadania uwagi to:

Po co nam uwaga? Podstawowe zadania uwagi to: Uwaga Po co nam uwaga? Podstawowe zadania uwagi to: Orientowanie się organizmu ku bodźcom sensorycznym (szczególnie wzrokowym) Badanie elementów przestrzeni (zewnętrznej i wewnętrznej) Utrzymywanie organizmu

Bardziej szczegółowo

www.pandm.prv.pl PNF służy do :

www.pandm.prv.pl PNF służy do : PNF Wyróżniamy IV podstawowe techniki PNF : 1) powtarzane skurcze 2) rytmiczne zapoczątkowanie ruchu (wprowadzenie) 3) zmiana kierunku ruchu na przeciwny 4) rozluźniająca 1) Powtarzane skurcze jest techniką

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia ogólna człowieka i fizjologia wysiłku. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjologia ogólna człowieka i fizjologia wysiłku. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia ogólna człowieka i fizjologia wysiłku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Nauk Podstawowych Kod przedmiotu Studia

Bardziej szczegółowo

Elektryczna aktywność mózgu. Interfejsy mózg komputer/ biofeedback

Elektryczna aktywność mózgu. Interfejsy mózg komputer/ biofeedback Elektryczna aktywność mózgu Interfejsy mózg komputer/ biofeedback BCI Brain Computer Interface zasada działania Użytkownik EEG, ERP, EOG, EMG, ECoG, fmri, PET, aktywność poj. neuronów Inwazyjne i nieinwazyjne

Bardziej szczegółowo

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje komórek nerwowych

Budowa i funkcje komórek nerwowych Budowa i funkcje komórek nerwowych Fizjologia Komórki nerwowe neurony w organizmie człowieka około 30 mld w większości skupione w ośrodkowym układzie nerwowym podstawowa funkcja przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza danych medycznych

Analiza danych medycznych Analiza danych medycznych Wykład 2 Rejestracja sygnału EEG Plan wykładu 1. Zasady aplikacji elektrod 2. Wzmacniacz EEG 3. Cechy sygnału EEG 4. Podstawowe rytmy mózgowe 5. Przetworzenie zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. /Systema nervosum/

Układ nerwowy. /Systema nervosum/ Układ nerwowy /Systema nervosum/ Autonomiczny układ nerwowy Autonomiczny układ nerwowy = = wegetatywny -jest częścią UN kontrolującą i wpływającą na czynności narządów wewnętrznych, w tym mięśni gładkich,

Bardziej szczegółowo

Czynności komórek nerwowych. Adriana Schetz IF US

Czynności komórek nerwowych. Adriana Schetz IF US Czynności komórek nerwowych Adriana Schetz IF US Plan wykładu 1. Komunikacja mędzykomórkowa 2. Neurony i komórki glejowe jedność architektoniczna 3. Czynności komórek nerwowych Komunikacja międzykomórkowa

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron

Bardziej szczegółowo

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna

Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski. Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1 Autor: Dr hab.n.med. Ryszard Kinalski Sylabus: Neurofizjologia Kliniczna 1. Informacje o przedmiocie, jednostce koordynującej i osobach prowadzących zajęcia. 1.1. Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia Kliniczna.

Bardziej szczegółowo

Fizjologia z elementami patofizjologii BLOK 1 Wyższe czynności życiowe

Fizjologia z elementami patofizjologii BLOK 1 Wyższe czynności życiowe UKŁAD LIMBICZNY, UCZENIE SIĘ, PAMIĘĆ, EMOCJE. Mózg jest organem, który pozwala nam odczuwać i myśleć, uczyć się i pamiętać, tworzyć i marzyć, nabywać i przejawiać stany emocjonalne. Emocje, uczenie się

Bardziej szczegółowo

Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne

Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A. Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne Błona komórkowa grubość od 50 do 100 A Istnieje pewna różnica potencjałów, po obu stronach błony, czyli na błonie panuje pewne napięcie elektryczne, zwane napięciem na błonie. Różnica potencjałów to ok.

Bardziej szczegółowo

Neurofizjologia Kliniczna. prof. R. Kinalski, mgr D. Skonecka 3 ECTS F-1-K-NK-09 studia

Neurofizjologia Kliniczna. prof. R. Kinalski, mgr D. Skonecka 3 ECTS F-1-K-NK-09 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Bogusław K. Gołąb. A natom ia CZYNNOŚCIOWA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO PZWL

Bogusław K. Gołąb. A natom ia CZYNNOŚCIOWA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO PZWL Bogusław K. Gołąb A natom ia CZYNNOŚCIOWA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO PZWL A natomia CZYNNOŚCIOWA OŚRODKOW EGO UKŁADU NERWOWEGO prof. zw. dr hab. med. Bogusław K. Gołąb współautor prof. u m, dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe

Układ nerwowy. Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe Układ nerwowy Centralny układ nerwowy Mózg Rdzeń kręgowy Obwodowy układ nerwowy Nerwy Zwoje Zakończenia nerwowe Tkanka nerwowa Komórki nerwowe NEURONY Komórki glejowe Typy neuronów Czuciowe (afferentne)

Bardziej szczegółowo

Neurofeedback: jego rosnąca popularność i zastosowania

Neurofeedback: jego rosnąca popularność i zastosowania Neurofeedback: jego rosnąca popularność i zastosowania Michał Czerwiński Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Zakład Fizyki Biomedycznej Koło Fizyki Biomedycznej Sygnał EEG Sygnał EEG, w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczne Bariery Zenera

Iskrobezpieczne Bariery Zenera Iskrobezpieczne Bariery Zenera Intrinsic Safety Barriers Bariery Zenera Barriers Iskrobezpieczne bariery Zenera z serii MM... są najprostszym rodzajem iskrobezpiecznego interfejsu przeznaczonego do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo