SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Śmiglu, Sp. z o.o. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będzie użyte słowo Regulamin dotyczyć ono będzie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zamówienia sektorowe podprogowe przez Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny w Śmiglu, Sp. z o.o., ul. dr Skarzyńskiego 6A, z dnia r. 2. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. ul. dr Skarzyńskiego 6A Śmigiel tel , fax , Tryb udzielenia zamówienia 1) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów dla zamówienia sektorowego art. 132 ust. 1 pkt 4 i art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą. 2) Niniejsze postępowanie przetargowe nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy, gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro dla dostaw lub usług, co zgodnie z treścią art. 133 ust. 1 ustawy oznacza, że Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy. 3) Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zamówienia sektorowe podprogowe przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu, Sp. z o.o., ul. dr Skarzyńskiego 6A, z dnia r.

2 4. Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów bankowych: a) inwestycyjnego w kwocie ,81 zł b) odnawialnego w kwocie ,00 zł głównie z przeznaczeniem na podatek VAT na dofinansowanie zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Śmigiel Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie ROBOTY BUDOWLANE. 2) Warunki wykonania zamówienia i wymagania Zamawiającego: - kredyt bankowy inwestycyjny: a) okres kredytowania - 9 lat w dowolnych transzach, zgodnie z przedstawianymi fakturami na podstawie Planu spłaty kredytu inwestycyjnego, stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ, b) karencja spłaty kapitału 3 miesiące po wypłacie ostatniej transzy, c) spłata kapitału w równych ratach miesięcznych, zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ, d) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M oraz marża e) marża będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia, f) prowizja Zamawiający nie przewiduje kosztów związanych z prowizją za uruchomienie i obsługę kredytu w całym okresie kredytowania oraz nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone od pozostałej do spłaty części kapitału. Zamawiający nie przewiduje innych opłat poza marżą. g) odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie od kwoty kredytu tylko od kapitału niespłaconego; będą płatne ostatniego dnia roboczego miesiąca a spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy kredytu, h) raty kapitałowe płatne będą po upływie 3-miesięcznego okresu karencji ostatniego dnia roboczego w miesiącu, i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, j) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty części kredytu bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Zamawiający powiadomi wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą, k) Jeżeli zajdzie taka konieczność, Zamawiający założy rachunek pomocniczy do obsługi kredytu w banku wykonawcy; Zamawiający nie przewiduje kosztów związanych z obsługą w/w rachunku. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostępu do elektronicznego rachunku pomocniczego bezkosztowo. - kredyt bankowy odnawialny: a) środki finansowe (kredyt) Zamawiający przeznaczy na finansowanie podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego, b) będzie udzielony w ramach limitu kredytowego w kwocie ,00 zł, c) uruchomienie kredytu do 5 dni po przedłożeniu przez Zamawiającego faktury za roboty budowlane z dyspozycją płatności, d) ostateczny termin spłaty kredytu 3 miesiące po wypłacie ostatniej transzy, e) okres wykorzystania i okres spłaty kredytu upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania tj. 3 miesiące po wypłacie ostatniej transzy, 2

3 f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów, g) Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w formie bezgotówkowej, h) kredyt może być wykorzystany w częściach, i) spłata kapitału kredytu będzie dokonywana bez odrębnych dyspozycji Zamawiającego, z pierwszych wpływów na rachunek, j) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu w okresach obrachunkowych i pobierane z rachunku w ostatni dzień roboczy miesiąca, k) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M oraz marża, l) marża będzie stała w całym okresie realizacji zamówienia, ł) Zamawiający nie przewiduje innych opłat oprócz marży, m) Jeżeli zajdzie taka konieczność, Zamawiający założy rachunek pomocniczy do obsługi kredytu w banku wykonawcy; Zamawiający nie przewiduje kosztów związanych z jego obsługą. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostępu do elektronicznego rachunku pomocniczego bezkosztowo. 3) Dodatkowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia: a) Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu: weksel in. blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości Oczyszczalni ścieków w Koszanowie wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 150% wartości kredytu. b) Zamawiający informuje, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek w stosunku do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stosowne zaświadczenia od w/w instytucji będą przedstawione przy podpisywaniu umowy. c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość finansowania faktur wystawionych przed podpisaniem umowy kredytowej/umów kredytowych pod warunkiem, że zostaną dostarczone do wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed upływem terminów płatności. 4) Przedmiot zamówienia posiada kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV): Usługi udzielania kredytu 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia 1) Okres kredytowania: a) kredyt inwestycyjny - kwiecień 2022 r. b) kredyt odnawialny - 3 miesiące po ostatniej płatności faktury. 2) W przypadku zmiany Harmonogramu realizacji robót Wykonawcy (zał. nr 2 do SIWZ), z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, podane terminy mogą ulec zmianie maksymalnie do czterech miesięcy. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 3

4 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na podstawie zapisów art. 7 Regulaminu: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonym w art. 7 Regulaminu Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 7 Regulaminu Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 7 Regulaminu Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i 2 Regulaminu. Wykluczenie wykonawcy: - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i 2 Regulaminu; - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 2) Ocena spełnienia warunków będzie przeprowadzona przez Zamawiającego wg zasady spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 SIWZ. 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 7, pkt 1-4 Regulaminu należy przedłożyć: 4

5 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 7 pkt 1-4 Regulaminu na druku stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ; 2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 9, ust. 1 w związku z art. 7 pkt 5 Regulaminu należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 9 ust. 1 Regulaminu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) wg wzoru określonego w zał. nr 9 do SIWZ; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 9 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3. Pozostałe dokumenty: 1) Formularz Oferty Wykonawcy - sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ; 2) Harmonogramy spłat kredytów opracowane przez wykonawcę na podstawie zapisów niniejszej SIWZ (w szczególności ust. 4) z uwzględnieniem informacji zawartych w załącznikach nr 1-4 do SIWZ, 3) Projekt umowy kredytu bankowego opracowany przez wykonawcę, z szczególnym uwzględnieniem zapisów ust. 4, 6 i 19 SIWZ; 4) Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu (odpisu z właściwego rejestru); 5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 5

6 2) Każda ze stron niezwłocznie potwierdzi drugiej stronie fakt otrzymania przesłanych faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 4) Forma pisemna obowiązuje Zamawiającego i wykonawców w przypadku dokumentów związanych z art. 52 ust. 1 Regulaminu (dot. oferty z rażąco niską ceną). Zamawiający dopuszcza przekaz w/w dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 5) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 6) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej Zamawiającego. 10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Wiesław Zbiorczyk - w siedzibie Zamawiającego, tel , kom , fax , Magdalena Snela-Dorynek w siedzibie Zamawiającego, tel , kom , w dni robocze w godzinach od 8 00 do Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12. Termin związania ofertą 1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3) Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na zasadach określonych w art. 48 ust. 2 Regulaminu. 6

7 13. Opis sposobu przygotowania ofert 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Ofertę należy złożyć na druku Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków opracowanych i dostarczonych przez Zamawiającego. 3) Oferta oraz załączniki będą napisane na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz będą podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych i zaciągania zobowiązań. 4)W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 5) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153 poz ze zm.). Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 6) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 7) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 8) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 9) Wykonawca zamieści ofertę w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu, które: będzie zaadresowane na: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. ul. dr Skarzyńskiego 6A Śmigiel 7

8 będzie posiadać oznaczenie: Oferta na udzielenie i obsługę kredytów bankowych będzie posiadać klauzulę Nie otwierać przed r. będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy 10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę na podstawie zawiadomienia. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składane z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE. 11) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12) Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, przy czym wykonawca może nie numerować stron nie zapisanych. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1) Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego w Śmiglu, Sp. z o.o., ul. dr Skarzyńskiego 6A w Śmiglu, w sekretariacie, w terminie do dnia r. do godz ) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3) Oferty, dla których zawiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z ust. 13 pkt. 10 SIWZ nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy po terminie otwarcia ofert. 4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 15. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca realizując przedmiot zamówienia. 2. Cena oferty ma być ustalona zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz wpisana w odpowiednim miejscu formularza Oferty Wykonawcy stanowiącej zał. nr 10 do SIWZ. 3. Cena oferty (koszt kredytów) rozumiana jest jako suma wszelkich opłat tj. oprocentowania wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M oraz marży. 4. Harmonogramy spłat kredytów, o których mowa w ust. 8 pkt. 3, ppkt 2 SIWZ powinny zawierać informacje o wszystkich kosztach mających wpływ na koszt całkowity kredytu. 5. Przy sporządzaniu Harmonogramów wykonawcy winni uwzględnić informacje zawarte w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach. 6. Do wyliczenia odsetek od kredytów należy przyjąć faktyczną liczbę dni w miesiącu oraz, że rok liczy 365 dni. 7. Do obliczenia ceny i porównania ofert przyjmuje się równą stawkę procentową WIBOR 3M, wynoszącą na dzień r. 2,67 %. 8

9 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : CENA OFERTY waga 100% 2) Sposób oceny ofert : Ocena kryterium CENA dokonana będzie wg wzoru : K c = C n / C b x 100% x 100 Gdzie : Kc - kryterium cena C n - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, C b - cena oferty rozpatrywanej, 100% - znaczenie kryterium ceny, wskaźnik stały, Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę wynagrodzenie za całość zamówienia (cena brutto). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Kryteria punktowe obliczone będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku. 17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 4) Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostaną podane wybranemu wykonawcy w piśmie zawiadomieniu o wyborze jego oferty. 5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9

10 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć projekt umowy wraz z ofertą. Projekt umowy będzie uwzględniał wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego, Prawa wekslowego oraz Regulaminu Spółki. 3. Sprawy sporne wynikające z ww. umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 20. Pouczenie o przysługującej wykonawcy możliwości składania protestów w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1) Wykonawca zgodnie z zapisami art. 66 Regulaminu ma prawo wniesienia pisemnego protestu wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności. 2) Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 3) Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 8) Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje wykonawcy, który wniósł protest. 9) W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. 10) O powtórzeniu lub dokonaniu czynności bezprawnie zaniechanej Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców którzy: a) w przypadku protestów złożonych przed upływem terminu składania ofert pobrali SIWZ; b) w przypadku protestów złożonych po upływie terminu składania ofert: złożyli oferty. 10

11 11) Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne, wiążące dla stron i nie przysługuje od niego odwołanie. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 22. Załączniki do SIWZ: 22. Załączniki do SIWZ: 1. Zał. nr 1 - Przepływy finansowe związane z realizacją zadania 2. Zał. nr 2 - Harmonogram realizacji robót Wykonawcy 3. Zał. nr 3 - Plan spłaty kredytu inwestycyjnego 4. Zał. nr 4 - Plan spłaty kredytu odnawialnego 5. Zał. nr 5 - Prognoza bilansu 6. Zał. nr 6 Prognoza rachunku zysków i strat 7. Zał. nr 7 Prognoza zestawienia zmian w kapitale Spółki 8. Zał. nr 8 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 7 Regulaminu 9. Zał. nr 9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 9 Regulaminu 10. Zał. nr 10 Formularz Oferty Wykonawcy Dokumenty niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej Zamawiającego: 11. Zał. nr 11 - Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności 12. Zał. nr 12 - Opinia i raport Biegłego Rewidenta za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności 13. Zał. nr 13 Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale Spółki za okres od Zał. nr 14 Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale Spółki za okres od Zał. nr 15 Polisa ubezpieczeniowa 16. Zał. nr 16 zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 17. Zał. nr 17 decyzja o nadaniu numeru NIP 18. Zał. nr 18 Akt założycielski Spółki 19. Zał. nr 19 Odpis z KRS 20. Zał. nr 20 Operat szacunkowy wyceny nieruchomości Oczyszczalnia ścieków Koszanowo wyciąg ( cały operat do wglądu w siedzibie Spółki) 21. Zał. nr 21 Umowa z Wykonawcą o roboty budowlane 22. Zał. nr 22 Umowa z Gminą dotycząca realizacji inwestycji 23. Zał. nr 23 Porozumienie z Gminą dotyczące realizacji inwestycji 24. Zał. nr 24 Opinia bankowa 25. Zał. nr 25 Studium wykonalności aktualizacja Śmigiel, dnia r. Zatwierdził: Prezes Zarządu /-/ Wiesław Zbiorczyk 11