INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP"

Transkrypt

1 Jerzy Konorski Wydział ETI, Politechnika Gdaska 80-2 Gdask, ul. Narutowicza 11/12, Piotr Pacyna, Jerzy Kasperek, Wojciech Romaszkan Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Al. Mickiewicza 0, Zbigniew Kotulski, Krzysztof Cabaj Wydział EiTI, Politechnika Warszawska Warszawa, ul Nowowiejska 15/19, Grzegorz Kołaczek Politechnika Wrocławska Wrocław, ul. Wybrzee Wyspiaskiego 27, INTEGRACJA NISKOPOZIOMOWEGO PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA DLA SYSTEMU IIP Streszczenie: Artykuł omawia prace nad prototypowaniem i integracj podsystemu bezpieczestwa Systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów sieciowych. Przedstawiono jego zakres funkcjonalny, sposób funkcjonowania w sieci badawczej PL-LAB oraz realizacj scenariusza ochrony danych przesyłanych w Równoległym Internecie CAN. badawczej PL-LAB, udostpnian poprzez przełczniki EX 200. Do bada wykorzystano ruch generowany w jednym z definiowanych w projekcie IIP Równoległych Internetów (PI Parallel Internet), bdcym tzw. sieci wiadom treci (PI-CAN content aware network). 1. WPROWADZENIE W ramach projektu Inynieria Internetu Przyszłoci (IIP) [1] opracowano podsystem bezpieczestwa na poziomie wirtualizacji zasobów sieciowych dla eksperymentalnego rodowiska sieciowego pod nazw System IIP. Proponowana architektura bezpieczestwa zawiera trzy linie obrony [2-6]; pierwsz z nich stanowi mechanizm kryptograficznej sumy kontrolnej (HMAC Hashbased Message Authentication Code) w łczu wirtualnym, drug moduły lokalnej detekcji anomalii (LAD Local Anomaly Detection) w ruchu sieciowym i zachowaniach wzła IIP wykorzystujce wyniki testów HMAC i dane z monitoringu wzłów i łczy wirtualnych, za trzeci system reputacyjny analizujcy raportowane przez HMAC i LAD zdarzenia oznaczajce moliwe zagroenia bezpieczestwa (SRE security related events). Jak wynika z wczeniejszych analiz, architektura taka zapewnia ochron przed atakami o rónym pochodzeniu i zasigu oddziaływania, polegajcymi na fałszowaniu ruchu IIP (forging), wstrzykiwaniu obcego ruchu do Systemu IIP (injection) oraz zaburzaniu kolejnoci jednostek danych (IIP-PDU) w strumieniu ruchu IIP (resequencing/replay), bd relacji czasowych pomidzy ich przesyłaniem (ruffling). Rys. 1 przedstawia wspomniane zagroenia na tle wykorzystywanego w trakcie prototypowania rodowiska testowego, w którego skład wchodz dwa wzły Systemu IIP (zlokalizowane w Krakowie i Wrocławiu) wyposaone w serwery wirtualizacji i specjalistyczne karty programowalne NetFPGA 1G, połczone poprzez infrastruktur transmisyjn sieci forging injection Infrastruktura transmisyjna PDU reseq/replay/ruffling IIP-PDU PI- CAN-PDU Rys. 1. Konfiguracja programowo-sprztowa dla testowania architektury bezpieczestwa na łczu wirtualnym Kraków-Wrocław. W niniejszej pracy przedstawione zostan wybrane zagadnienia implementacji i testowania proponowanej architektury bezpieczestwa po integracji elementów i modułów realizujcych poszczególne linie obrony, jak równie po integracji z sieci badawcz PL-LAB, sieci PI-CAN oraz podsystemem Systemu IIP. 2. PROTOTYP PODSYSTEMU BEZPIECZESTWA Organizacj elementów hardwarowych wchodzcych w skład prototypu podsystemu bezpieczestwa oraz sposób połczenia wzłów IIP przedstawia Rys. 2. Ze wzgldu na to, e drug i trzeci lini obrony stanowi rozwizania programowe, na rysunku widoczne s jedynie moduły HMAC, stanowice pierwsz lini obrony. Widoczne s dwa wzły IIP, krakowski i wrocławski, z obecnymi tam modułami HMAC, zapewniajcymi uwierzytelnianie i integralno IIP-PDU w łczu dziki PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/

2 wspólnemu dla obu wzłów kluczowi kryptograficznemu [5]. Daje to w wyniku abstrakcj łcza wirtualnego w postaci symbolicznie uwidocznionego na rysunku bezpiecznego łcza wirtualnego, chronionego przed atakami typu injection i resequencing/replay. Wzeł IIP podłczony jest do przełcznika dostpowego EX200 stanowicego brzeg sieci badawczej PL-LAB za porednictwem modułu HMAC zrealizowanego w układzie programowalnym NetFPGA 1G.!#$% % &'%( &'% MSA )%( master security agent Podsystem Systemu IIP local security agent (SNMPv) i/f w podsytemie!1 Wylicza lokalne metryki zaufania ssiednich LSA na podstawie czstoci SRE i wyceny zagroenia wykrytych anomalii Infrastruktura transmisyjna Rys. 4. Organizacja drugiej i trzeciej linii obrony: akwizycja danych przez MSA. injection PDU reseq/replay IIP-PDU PI- CAN-PDU Bezpieczne łcze IIP Rys. 2. Konfiguracja programowo-sprztowa urzdze realizujcych pierwsz lini obrony na łczu Kraków-Wrocław. Rys. prezentuje schemat logiczny podsystemu bezpieczestwa skonfigurowany na potrzeby prototypowania i wstpnych eksperymentów w kierunku wewntrznej integracji trzech linii obrony oraz integracji z podsystemem Systemu IIP. Wykorzystano osiem wzłów (nie wszystkie pokazano na rysunku) cztery fizyczne, w tym dwa wykorzystujce wirtualizator Xen oraz dwa wykorzystujce maszyny z kartami Net- FPGA oraz cztery zrealizowane jako maszyny wirtualne. Na siedmiu wzłach działał lokalny agent bezpieczestwa (LSA Local Security Agent) i lokalny moduł wykrywania anomalii (LAD). Natomiast na ósmej maszynie został uruchomiony główny agent bezpieczestwa (MSA Master Security Agent) zawierajcy moduł REP, który wylicza wartoci globalnych metryk zaufania i reputacji wirtualnychwzłów IIP, opierajc si na raportach z poszczególnych LSA, oraz moduł globalnej detekcji anomalii o zasigu Równoległego Internetu (PI- AD Parallel Internet-wide Anomaly Detection), których nie s w stanie wykry moduły LAD, gdy ich wykrycie wymaga globalnego widoku stanu sieci. MSA posiada taki widok dziki współpracy z modułami LAD w wzłach Systemu IIP. Na Rys. 4 i 5 pokazano konfiguracj i zasady współpracy drugiej i trzeciej linii obrony, odpowiednio z punktu widzenia akwizycji i dystrybucji danych przez MSA z wykorzystaniem podsystemu Systemu IIP. metryki zaufania/reputacji prezentowane poprzez podsystem MSA reputacji Podsystem Systemu IIP (SNMPv)!1 SRE Rys. 5. Organizacja drugiej i trzeciej linii obrony: dystrybucja danych przez MSA. Współpraca pomidzy LSA i MSA prowadzi do wypracowania i dystrybucji globalnych metryk zaufania i reputacji poszczególnych LSA w obrbie całego Równoległego Internetu; odpowiedni algorytm wraz z obja- nienami przedstawiono obrazowo w punkcie 6 (szczegóły matematyczne mona znale w [2], [6]). Dodatkowo na maszynie, na której pracował agent MSA, został uruchomiony graficzny interfejs webowy prezentujcy aktualny poziom zaufania wzłów wirtualnych. Informacje te mog by wykorzystane przez inne podsystemy Systemu IIP, np. czy routingu. Póniejsza integracja podsystemu bezpieczestwa w rodowisku PL-LAB nastpowała według schematu przedstawionego na Rys. 6. Dla przeprowadzanych eksperymentów wyodrbniono dwie sieci wirtualne: sie VLAN404 słuyła do przenoszenia ruchu IIP chronionego przez HMAC w płaszczynie danych, podczas gdy sie VLAN40 słuyła do elementami podsystemu bezpieczestwa oraz do ich wzajemnej komunikacji w celu przekazywania danych z monitoringu stanu wzłów IIP pomidzy LSA i MSA. & 2&$!!#!#!#-!# $ $%#$& # ' () *&+,),-,,,)-. /!. /Krk! 0 1 Rys.. Schemat logiczny podsystemu bezpieczestwa Systemu IIP. Rys. 6. Schemat integracji z sieci PL-LAB: sieci VLAN komunikacji chronionej i bezpieczestwem (z lewej wzeł krakowski, z prawej wzeł wrocławski). PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/

3 . LOKALNE WYKRYWANIE ANOMALII Moduły LAD w wzłach IIP (druga linia obrony). przeciwdziała zagroeniom, których nie jest w stanie powstrzyma mechanizm HMAC, tj. atakom typu forging i ruffling (operujcych poprawnie sformatowanymi IIP-PDU o niebezpiecznej semantyce bd zaburzonych relacjach czasowych, niezgodnych ze specyfikacj stanowic podstaw wymiarowania sieci). Przedstawia to symbolicznie Rys. 7. *+,$* '' $*,$$- Infrastruktura transmisyjna forging SRE IPv6 LO :: !# $$ )- 4 * ruffling * Rys. 7. Lokalne wykrywanie anomalii. Zastosowane podejcia do wykrywania anomalii mona podzieli w zalenoci od rodzaju zagroe, jakie sygnalizuj, oraz algorytmów generujcych odpowiednie alerty (alarmy) i wyliczone dla nich miary zagroenia. W proponowanej architekturze moduł LAD posiada wbudowane algorytmy i metody w ramach dwóch uzupełniajcych si podej. Jedno z nich wykorzystuje wybrane metody eksploracji danych do analizy SRE polegajcych na odbiorze IIP-PDU o potencjalnie niebezpiecznej semantyce, za drugie wykorzystuje analiz szeregów czasowych reprezentujcych statystyki systemowe dane diagnostyczne z monitoringu łczy i wykorzystania zasobów wzłów wirtualnych Systemu IIP. Aktualna implementacja modułu LAD wykorzystuje pi ródeł danych do analizy SRE. Cztery wykorzystywane s przez metody eksploracji danych, za pite ródło dostp do statystyk systemowych uzyskiwany przy pomocy protokołu SNMP jest wykorzystywane do analizy szeregów czasowych. Rys. 8 przedstawia schematycznie opisane ródła danych oraz sposób ich przekazania do modułu LAD. 89 Statystyki Systemowe!+ 56$7 #!! 2 *' 5!#& $ $%#$& &:!<! =-!<! =- ;( &* Dane diagnostyczne * Rys. 8. ródła danych o SRE oraz ich przekazywanie do modułu LAD. 4. LAD ANALIZA SRE Sporód wymienionych wyej czterech ródeł danych dla analizy SRE dwa wykorzystuj odpowiedni konfiguracj standardowych mechanizmów systemu Linux zapor ogniow (firewall) oraz serwer SSH. Informacje o naruszeniach polityki bezpieczestwa, takie jak na przykład próby połcze do zabronionych zasobów, błdne logowania lub próby logowania do kont, s wysyłane do serwera syslog. Odpowiednia konfiguracja tego serwera powoduje przesyłanie wszystkich interesujcych logów bezporednio do modułu LAD. Trzecim ródłem danych jest zaimplementowany w ramach projektu serwer proxy SNMP, umoliwiajcy dostp do niezabezpieczonych lokalnych zasobów SNMPv1 i SNMPv2c za pomoc protokołu SNMPv. Podobnie jak dla dwóch poprzednich ródeł, logi dotyczce narusze polityki bezpieczestwa, na przykład zwizane z prób dostpu do zabronionych fragmentów bazy MIB lub uyciem błdnych kluczy, s przesyłane do modułu LAD poprzez systemowy serwer syslog. W ten sposób wykrywane s ataki z obszernej kategorii forging. Czwarte ródło danych zwizane jest z modułem HMAC i w zwizku z tym dostpne jedynie na dwóch wzłach IIP posiadajcych karty NetFPGA. Pozwala ono analizowa błdy wykryte przez moduł HMAC, takie jak uycie błdnego klucza, negatywna weryfikacja kodu uwierzytelniajcego (MAC message authentication code), czy te brak pola MAC, wiadczce o próbie ataku injection, wzgldnie niepoprawna kolejno pakietów lub wysłanie duplikatu ju otrzymanego pakietu wiadczce o próbie ataku resequencing/replay (dziki ledzeniu numerów sekwencyjnych IIP-PDU, take zabezpieczonych przez MAC). Wszystkie tego rodzaju zdarzenia SRE s przekazywane poprzez odpowiednio zdefiniowany interfejs diagnostyczny z karty NetFPGA i za porednictwem przechwytujcej je aplikacji przekazywane dalej do modułu LAD w postaci datagramów UDP opakowanych w nagłówek protokołu IPv6. Zaimplementowana metoda analizy SRE przy pomocy tzw. zbiorów czstych została opisana we wcze- niejszych pracach, por. np. [6]. W metodzie tej analizuje si krotki atrybutów SRE zapisanych w logu SRE; w zbiorze takich krotek wyszukuje si zbiory czste podkrotek, wiadczce o wystpowaniu powtarzajcych si wzorców zachowa. Testy zintegrowanego podsystemu bezpieczestwa potwierdziły poprawno metody i niewielki wzrost nakładów obliczeniowych w odniesieniu do testów w konfiguracjach o połow mniejszych ( lub 4 wzły z LSA i jeden z MSA), co pozwala mie nadziej na skalowalno metody take dla wikszych sieci. 5. LAD ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Ze wzgldu na niepełne przedstawienie metody szeregów czasowych w poprzednich publikacjach, zostanie ona tutaj potraktowana nieco szerzej. Zaimplementowana w module LAD metoda oceny poziomu bezpieczestwa wzła Systemu IIP korzysta z podejcia polegajcego na wykrywaniu wartoci nietypowych (anomalii) w szeregach czasowych opisujcych zmiany charakterystycznych wartoci stanu wzła. Rezultat PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/201 10

4 oceny dokonanej przez moduł LAD przekazywany jest nastpnie do modułu odpowiedzialnego za obliczanie poziomu zaufania dla elementów Systemu IIP. Zastosowane w module LAD podejcie do oceny poziomu bezpieczestwa umoliwia wykrycie szerokiego zbioru zagroe takich jak np. próby zaburzania poprawnej komunikacji pomidzy wzłami Systemu IIP poprzez ruffling, czy te wykrycie ruchu pasoytniczego, który jest generowany poprzez złoliwe oprogramowanie w wyniku eskalacji uprawnie maszyny wirtualnej, bd uzyskania nieuprawnionego dostpu do wzła IIP przez intruza. Metoda analizy szeregów czasowych funkcjonuje w ramach podejcia model-free, tj. abstrahuje od konkretnych modeli zagroe i techniki naruszania bezpieczestwa w Systemie IIP, a przez to daje równie moliwo wykrycia ataków, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane i opisane odpowiedni sygnatur (tzw. ataki dnia zerowego). Analiza koncentruje si na ocenie wpływu nieuprawnionej aktywnoci na obserwowalne warto- ci parametrów charakteryzujcych stan wzła. Dodatkow korzyci z takiego podejcia jest moliwo ujednolicenia analizy zorientowanej na zagroenia bezpieczestwa oraz na diagnoz niezawodnoci wzła Systemu IIP. Rezultaty analizy modułu LAD dotyczce nietypowego wykorzystania zasobów mog zatem wskazywa nie tylko na wystpienie celowych ataków przeciw bezpieczestwu, ale równie błdów bd awarii wzłów i łczy Systemu IIP. Podejcie takie sytuuje si w obrbie podstawowej filozofii proponowanej architektury bezpieczestwa Systemu IIP, w myl której metryki zaufania odzwierciedlaj zarówno bezpieczestwo jak i niezawodno (security & trustiness) Konfiguracja modułu LAD zorientowana na analiz szeregów czasowych Zaimplementowany w projekcie moduł LAD analizujcy szeregi czasowe dostarcza szerokich moliwoci konfiguracyjnych, które pozwalaj dostosowa jego działanie do lokalnej specyfiki monitorowanego wzła jak i w sposób optymalny wykorzysta moliwoci udostpniane przez inne moduły i podsystemy Systemu IIP. Dane do analizy mog by dostarczane do modułu LAD w dwojaki sposób. Pierwszy, lokalny sposób akwizycji danych, korzysta z wartoci udostpnianych bezporednio przez system operacyjny na którym został uruchomiony moduł LAD. Druga metoda wykorzystuje protokół SNMPv. Dziki zaimplementowanym mechanizmom jest moliwe pobieranie danych do analizy z bazy MIB dowolnego urzdzenia sieciowego, przez co moduł LAD moe zdalnie ocenia poziom bezpieczestwa dowolnego elementu infrastruktury Systemu IIP. Metoda analizy danych udostpnianych lokalnie daje moliwo oceny poziomu bezpieczestwa wzła Systemu IIP na podstawie obserwacji zmiennoci liczby bajtów lub IIP-PDU odbieranych bd wysyłanych przez wskazany interfejs sieciowy. Metoda zdalnej akwizycji danych z wykorzystaniem protokołu SNMPv daje moliwo analizy dowolnego elementu Systemu IIP, o którym informacje gromadzone s w bazie MIB (np. poziom zajtoci pamici operacyjnej, liczba aktywnych procesów itp.). Konfiguracji podlega równie sposób raportowania wykrytych anomalii. Podstawowym elementem podlegajcym konfiguracji jest adres głównego agenta bezpieczestwa Systemu IIP (MSA, Rys. i 4), który przetwarza informacje zebrane z modułów LAD i na tej podstawie oblicza i udostpnia informacje o poziomie zaufania dla poszczególnych wzłów Systemu IIP. Moduł LAD przekazuje do MSA informacj w formacie: anomaly; <nodeid>; <timestamp>; <severity>; <probability>; <comment>, gdzie anomaly oznacza typ komunikatu, nodeid jest identyfikatorem ocenianego wzła, timestamp jest znacznikiem czasu w systemie UNIX, severity jest liczbow miar wykrytego zagroenia, probability jest miar czstoci wystpowania danego typu anomalii w ustalonym okresie czasu, za comment zawiera dodatkowe informacje o anomalii. Wartoci severity i probability łcznie okrelaj poziom anomalii. W celu ułatwienia kalibracji mechanizmu odpowiedzialnego za szacowanie poziomu zaufania opcje konfiguracyjne LAD umoliwiaj okrelenie, czy poziom anomalii ma by wartoci binarn ze zbioru {0, 1}, gdzie warto 0 oznacza brak anomalii, za warto 1 oznacza wystpienie sytuacji anomalnej, czy te wartoci z ustalonego przedziału cigłego. W tym drugim przypadku moduł LAD wymaga okrelenia wartoci poziomu, powyej którego anomalia bdzie raportowana. Podstawowymi elementami konfiguracji LAD, które wymagaj podania wartoci pocztkowych s parametry pracy algorytmu wykrywania sytuacji anomalnych, por. [2]. Parametry te pozwalaj okreli długo okresu obserwacji, okna przesuwnego i okresu zmiennoci monitorowanego parametru, wag biecej obserwacji oraz obserwacji historycznych w wyraeniu, na którego podstawie wylicza si wartoci severity i probability [4] Przykład analizy szeregów czasowych w rodowisku PL-LAB Moduł LAD oparty na analizie szeregów czasowych został zainstalowany we wrocławskim wle IIP, dostpnym poprzez infrastruktur transmisyjn rozproszonej sieci badawczej PL-LAB (Rys. 9). W tym samym wle został umiejscowiony wzeł wirtualny Równoległego Internetu PI-CAN, który został skonfigurowany do wymiany treci z analogicznymi wzłami IIP ulokowanymi w Krakowie oraz Warszawie. Rys. 9. Schemat wzła IIP Wrocław. Na potrzeby wstpnej walidacji moduł LAD oparty na analizie szeregów czasowych został skonfigurowany PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/

5 do pracy lokalnej w Dom0 wzła IIP. Jako ródło danych do analizy został wskazany interfejs sieciowy wzła PI-CAN, za jako analizowana cecha charakteryzujca stan wzła liczba bajtów odbieranych przez wzeł. Szeroko okna przesuwnego została ustalona na 50 sekund, za długo okresu obserwacji na 1000-krotno okna przesuwnego. Algorytm został skonfigurowany tak, by dane pochodzce z biecej obserwacji były najbardziej znaczce, tzn. miały najwikszy wpływ na szacowan warto poziomu anomalii zachowania wzła; osiga si to poprzez odpowiednie ustawienie stałej uczenia w algorytmie ruchomej redniej. Podczas typowej pracy wzła PI-CAN ilo odebranych danych wahała si midzy 15kB a 5kB w trakcie trwania okna przesuwnego (Rys. 10). Jak wida z Rys. 11, moduł LAD szybko nauczył si takiej charakterystyki zachowania wzła i po piciu oknach przesuwnych warto poziomu anomalii była ju niewielka. 1407). Uwidacznia si tutaj wpływ chwilowych zaburze ruchu na raportowany poziom anomalii. Niemniej jednak w przypadku, gdy atak nie jest kontynuowany, za obserwowany profil zachowania wzła odpowiada wczeniejszym obserwacjom, równie poziom anomalii szybko wraca do typowych, niewielkich wartoci (okna przesuwne nr 1409 i dalsze). Rys. 12. Wartoci obserwacji wzła CAN na granicy pierwszego i drugiego okresu obserwacji Rys. 10. Pocztkowe 50 wartoci obserwacji danych odebranych z wzła PI-CAN. Rys. 1. Zmiana poziomu anomalii wzła PI-CAN na granicy pierwszego i drugiego okresu obserwacji Rys. 11. Pocztkowe 50 wartoci poziomu anomalii wzła PI-CAN Po osigniciu granicy pierwszego okresu obserwacji, o czasie trwania równym 1000 oknom przesuwnym (Rys. 12), przy braku zmian w charakterystyce pracy wzła PI-CAN, tj. odbiorze danych cigle na poziomie 15kB do 5kB w trakcie trwania okna przesuwnego, dało si zaobserwowa zmian w raportowanym poziomie anomalii (Rys. 1). Zmiana ta wynika z rónic pomidzy poziomami transferu danych w pierwszym i drugim okresie obserwacji, wywołanych niej opisanym, sztucznie wywołanym atakiem. W oknach przesuwnych nr 1402 oraz 1406 zasymulowano atak polegajcy na wstrzykniciu dodatkowej porcji danych do wzła PI-CAN (Rys. 14). W efekcie mona było równie zaobserwowa gwałtowne zmiany w poziomie anomalii zgłaszanym przez LAD (Rys. 15). W zwizku ze skal ataku poziom anomalny wzła jest raportowany o jedno okno przesuwne dłuej ni miało miejsce samo zaburzenie (okna przesuwne nr Rys. 14. Wartoci obserwacji danych odebranych z wzła PI-CAN w trakcie symulowanego ataku. Rys. 15. Wartoci poziomu anomalii wzła PI-CAN w trakcie symulowanego ataku PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/

6 6. SYSTEM REPUTACYJNY 6.1. Zasada działania W podsystemie bezpieczestwa Systemu IIP trzeci lini obrony stanowi system reputacyjny opisany np. w [2], [6]). Składa si on z agenta MSA oraz agentów LSA rozmieszczonych w wzłach IIP i skomunikowanych pomidzy sob oraz MSA za pomoc zabezpieczonego kryptograficznie protokołu SNMPv. Dodatkowo baza MIB zwizana z informacjami podsystemu bezpieczestwa jest dostpna wyłcznie dla modułów LSA i MSA. Oprócz wykrywania globalnych anomalii przez moduł PI-AD na zasadach podobnych do przedstawionych w punkcie 4, wyliczane s dla innych wirtualnych wzłów (bd łczy) metryki zaufania i reputacji. Dokonuje tego pokazany na Rys. 4 i 5 moduł REP na podstawie raportów dostarczanych przez lokalne moduły LAD. Rys. 16 obrazowo podsumowuje zasad pracy systemu reputacyjnego. Ocena poziomu anomalii wykrytych w kontaktach z innymi wzłami IIP, tj. liczbowych miar zwizanych z nimi zagroe (por. punkt 5), dokonywana jest przez moduły LAD w kolejnych cyklach pracy i normalizowana do wartoci z zakresu [0, 1]. Dopełnienie miary zagroe do 1 stanowi lokaln metryk zaufania w odniesieniu do danego wzła, raportowan do modułu REP w agencie MSA. Globalne metryki zaufania do danego wzła IIP wyliczane s jako sumy metryk lokalnych raportowanych przez wszystkie LSA, waone reputacjami raportujcych wzłów. Wartoci reputacji wyliczane s nastpnie przy pomocy algorytmu ruchomej redniej i staj si wagami sumowania w kolejnym cyklu pracy; zarazem za porednictwem podsystemu podlegaj dystrybucji do poszczególnych LSA i mog tam stanowi podstaw rekonfiguracji polityki bezpieczestwa,, wyboru tras w płaszczynie danych Systemu IIP itp. z drugiej za pozwala na natychmiastowe zmiany lokalnych metryk zaufania (w przypadku wykrycia odpowiednich zdarze SRE) i odpowiedni modyfikacj metryk reputacji poprzez algorytm ruchomej redniej w module REP. Ostatecznie zaproponowany system reputacyjny mona wic zakwalifikowa jako oparty na obiektywnej wzajemnej walidacji wzłów (crossvalidation), poniewa ostateczna warto metryk zaufania i reputacji zaley od ocen wzłów majcych midzy sob bezporedni kontakt. Wan zalet walidacyjnego systemu reputacyjnego jest moliwo wykrywania przez MSA tzw. ataków podprogowych, przeprowadzanych przez grup wzłów przejtych przez intruzów przeciwko wybranemu wzłowi, bd lub przez jeden przejty wzeł przeciwko grupie wzłów. W alternatywnym rekomendacyjnym systemie reputacyjnym lokalne metryki zaufania do danego wzła opieraj si take na rekomendacjach innych wzłów wypracowanych przez lokalne moduły analogiczne do REP. W systemach takich atak podprogowy moe zosta zignorowany w czci wzłów i w konsekwencji niewykryty przez MSA. Zastosowany system walidacyjny raportuje nawet najmniej znaczce anomalie, zatem aden atak nie zostanie zignorowany w wyniku subiektywnych ocen wzłów. Słaboci systemu reputacyjnego w zaproponowanej wersji jest jego scentralizowany charakter, tj. obecno pojedynczego punktu naraenia w postaci głównego agenta MSA. Zablokowanie MSA lub jego wrogie przejcie mogłoby sparaliowa działanie systemu reputacyjnego. Mona jednak zauway, e w takim przypadku podsystem dysponuje informacjami niezbdnymi do odtworzenia MSA w nowej lokalizacji. Jej wybór moe nastpi np. w drodze głosowania rozproszonego, na podstawie ostatnio dystrybuowanych wartoci metryk reputacji. 7. SCENARIUSZ OCHRONY KOMUNIKACJI W SIECI PI-CAN Rys 16. System budowy metryk zaufania i reputacji pod kontrol MSA: zasada pracy Dyskusja W niniejszej pracy, stanowicej podsumowanie projektowania, implementacji i integracji podsystemu bezpieczestwa z poziomem wirtualizacji zasobów sieciowych Systemu IIP, warto zwróci uwag na niektóre aspekty wyborów szczegółowych rozwiza w zakresie systemu reputacyjnego, korygowanych w rónych etapach projektu. Pierwszym z nich było przyjcie, e system reputacyjny bdzie działał nie na podstawie subiektywnych rekomendacji dokonywanych okresowo przez wzły w stosunku do innych wzłów, lecz na podstawie obiektywnej oceny zachowania wzłów ssiednich w topologii Równoległego Internetu, dokonywanej na podstawie pomiarów parametrów odbieranego ruchu. Taki model zaufania i reputacji z jednej strony wymaga zastosowania narzdzi do analizowania odbieranego ruchu (w naszym wypadku s to moduły HMAC i LAD), W ramach testowania podsystemu bezpieczestwa w rodowisku PL-LAB przeprowadzono konfiguracj wzła PI-CAN w Krakowie, jako rozbudow istniejcego Równoległego Internetu PI-CAN. W rezultacie, za porednictwem technologii Digital Living Network Alliance (DLNA) uzyskano zdalny dostp do serwera treci takich jak filmy czy muzyka, zlokalizowanego w warszawskim wle IIP i oferowanych na danie. Wybrane treci s kierowane do przegldarki Windows Media Player lub Video LAN Client uytkownika. Dostp do sieci PI-CAN jest realizowany poprzez wirtualn maszyn dostpow HNM, która posiada interfejs komunikacyjny do sieci PI-CAN oraz interfejs do sieci lokalnej IPv6, w której znajduje si uytkownik. Szczegóły konfiguracyjne wykraczaj poza ramy niniejszej pracy. Po wybraniu danego materiału nastpuje jego pobranie, podczas którego podsystem bezpieczestwa obsługuje strumie IIP-PDU w relacji pomidzy wzłami: krakowskim i wrocławskim, dokonujc przetwarzania w kartach netfpga 1G (Rys. 17). Odbywa si to w sposób niezauwaalny dla uytkownika wprowadzane opónienia s zaniedbywalne w porównaniu z naturalnymi opónieniami transmisyjnymi w sieci PI-CAN. PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/

7 PODZIKOWANIA Rys 17. Test podsystemu bezpieczestwa dla ochrony komunikacji w sieci PI-CAN. Wstpne testy oraz demonstracja podsystemu bezpieczestwa przeprowadzona podczas zamknicia projektu IIP w Warszawie w maju 201 roku potwierdziły poprawno działania proponowanej architektury bezpieczestwa i podejmowanie właciwych działa w przypadku wystpienia zdarze SRE stwarzajcych zagroenia dla Systemu IIP. 8. WNIOSKI Integracja zrealizowanego podsystemu bezpieczestwa w rodowisku PL-LAB potwierdziła poprawno załoe przyjtych podczas opracowywania architektury bezpieczestwa. W szczególnoci punktem wyjcia w projekcie było przekonanie, e klasyczne podejcie perymetryczne (typu firewall) staje si niewystarczajce i niezbdnych jest kilka linii obrony o charakterze zarówno proaktywnym jak i reaktywnym. Dotyczy to zwłaszcza rodowisk zwirtualizowanych, w których model intruza i moliwe wektory ataku s trudne do przewidzenia, ponadto istnieje moliwo przejcia nie tylko strumienia danych, ale równie wirtualnego łcza lub wzła. Wytworzone oprogramowanie LSA/MSA potwierdziło zdolno wykrywania anomalii o zasigu lokalnym oraz odzwierciedlania zagroe globalnych w metrykach zaufania i reputacji wzłów wirtualnych. Wskazana jest kontynuacja prac m. in. w kierunku wyszych przepływnoci bitowych 10 Gbit/s, uelastycznienia funkcji bezpieczestwa w Systemie IIP (uwzgldniajca np. moliwo ochrony grupy lokalizacji, nie za tylko poszczególnych łczy i wzłów podsystem bezpieczestwa posiada wsparcie dla połcze wielopunktowych, jednak wskutek ograniczonej dostpnoci kart netfpga był testowany wyłcznie w relacji pomidzy dwoma wzłami IIP) oraz rozbudowy mechanizmów budowy zaufania w kierunku ich rozproszenia i integracji z podsystemem. Praca została wykonana w ramach projektu POIG Inynieria Internetu Przyszłoci nr POIG / Autorzy pragn podzikowa Łukaszowi Dolacie i Radosławowi Krzywani za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów, Grzegorzowi Rzymowi za pomoc w konfiguracji wzła Xen oraz Andrzejowi Bbnowi za pomoc w integracji podsystemu bezpieczestwa z PI-CAN. Dzikujemy te Michałowi Pleszkunowi i Rafałowi Demkiewiczowi za długotrwał pomoc i zaoferowane wsparcie. SPIS LITERATURY [1] W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bben, System IIP for supporting parallel internets (networks), FIA Meeting, Ghent [online] fi-ghent.fiweek.eu/files/2010/12/ System-IIP-FIA-Ghent-ver1.pdf, [2] K. Cabaj, G. Kołaczek, J. Konorski, P. Pacyna, Z. Kotulski, Ł. Kucharzewski, P. Szałachowski, Security architecture of the IIP System on resources virtualization level, Telecommunication Review - Telecommunication News, Vol. 84(80), No. 8-9, pp , [] K. Cabaj, Z. Kotulski, P. Szałachowski, G. Kołaczek, J. Konorski, Implementation and testing of Level 2 security architecture for the IIP System, Telecommunication Review - Telecommunication News, Vol. 85(81), No. 8-9, pp , [4] J. Konorski, P. Pacyna, G. Kołaczek, Z. Kotulski, K. Cabaj, P. Szałachowski, A Virtualization-Level Future Internet Defense-in-Depth Architecture, CCIS, vol. 5, Recent Trends in Computer Networks and Distributed Systems Security, Part 1, pp , Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York ISBN (DOI: / _29) [5] J. Konorski, J. Kasperek, P. Pacyna, D. Rzepka, W. Romaszkan, M. Rupiski, J. Zimnowoda, A. Kamisinski, P. Rajda, Implementacja sprztowa modułu HMAC- SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP, Telecommunication Review - Telecommunication News (Przegld Telekomunikacyjny), Vol. 85(81), No. 8-9, pp , [6] J. Konorski, P. Pacyna, G. Kołaczek, Z. Kotulski, K. Cabaj, P. Szałachowski, Theory and implementation of a virtualisation level Future Internet defence in depth architecture, Int. J. Trust Management in Computing and Communications 201 (to appear). PRZEGL DTELEKOMUNIKACYJNY* ROCZNIKLXXXVI*iWIADOMO CITELEKOMUNIKACYJNE*ROCZNIKLXXXII*nr8-9/

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Obrona przed atakami IDS cz. 2

Obrona przed atakami IDS cz. 2 Obrona przed atakami IDS cz. 2 1 Ataki i alarmy Systemy wykrywania intruzów nie informuj, czy zauwaony atak był skuteczny. W połczeniu z du liczb fałszywych alarmów moe przerodzi si to w administracyjny

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo