W numerze GAZETKA GIMNAZNUM NR 1 IM. POWSTAOCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE NUMER III, ROK 2011.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze GAZETKA GIMNAZNUM NR 1 IM. POWSTAOCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE WWW.GIMNAZJUM1PIASECZNO.PL NUMER III, ROK 2011."

Transkrypt

1 GAZETKA GIMNAZNUM NR 1 IM. POWSTAOCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE NUMER III, ROK W numerze Był sobie kraj Patent na szczęście Medialna wyrocznia Kierunek Sopot - - 1

2 Spis treści: Wstępniak.2 Szkolnym Okiem: Był sobie kraj Wywiad z panią G. Maryńczak 5-6 Pomoc innym, to nie strata życia..7 Patent na szczęście 8-9 Medialna wyrocznia..10 List do Wojowników Świata 11 Czego nie wiemy o Walentynkach.. 12 Radosny świat dużych i małych spraw 13 Kierunek Sopot Drogi trzecio-klasisto Komiks Gimazjalistą być 19 Sport Małyszomania 20 Opowieści nie z tego świata Puk, puk- kto tam?- Duch Dodatek Językowy Meant to be Lucy s diary 25 Wiosna po rosyjsku..26 News from our school..27 Wstępniak Drodzy Czytelnicy! Ostatni czas nie zaznaczył się w naszym małym szkolnym świecie jakimiś wielkimi spektakularnymi wydarzeniami. Upłynął pod hasłem ferii oraz początku nowego semestru, a wraz z nim próbnych egzaminów. O czym tu pisać? Walentynki przemknęły prawie niezauważalnie, ale dały impuls naszym autorom, by poruszyć temat miłości. Wspomnienia ferii zapewne już mocno przyblakły, dlatego chcemy je odświeżyć reportażem z Sopotu. Nie zabrakło też cyklu artykułów, poruszających i rozum, i serce - czyli coś o naszym woluntariacie. Temat nie nowy, ale zawsze aktualny. Za oknem wiosna, przyroda budzi się do życia. Mamy nadzieję, iż ożywi też nasze umysły, a co za tym idzie narodzą się nowe pomysły. Czego sobie i Wam życzymy. Redakcja Redakcja: Redaktor Naczelny: Mateusz Hejna 2g Z-ca RN: Filip Jarosz 2g DTP i projekt okładki: Mateusz Hejna 2g Filip Jarosz 2g Dział Szkolnym Okiem : Elżbieta Dudek 2g Julia Zakrzewska 2i Maksymilian Barcik 3a Urszula Promna 3h Joanna Kocuo 3h Paulina Prażmowska 2g Martyna Szambela 3c Komiks: Elżbieta Dudek 2g Opowieści nie z tego świata: Katarzyna Budnitska 2g Ewelina Zdanowska 2g Dodatek Językowy: Katarzyna Sikora 3h Alicja Olaszewska 3h Joanna Kocuo 3h - - 2

3 D awno, dawno temu był świat, gdzie nie było facebooka, telefonów komórkowych, komputerów, Internetu i IPodów. Nie było też tylu kanałów telewizyjnych, do których dostęp łatwo można zapewnić sobie jednym przyciśnięciem pilota. Podróżowało się, szczególnie na Zachód, nieco trudniej niż dzisiaj. Potrzebny był paszport, a tenże w owym czasie był towarem niekiedy mocno limitowanym. Pieniędzy też było zbyt mało, by zapewnić poczucie turystycznego komfortu. Ale w tym skromnym świecie była jedna niezaprzeczalnie dobra cecha- ludzie mieli czas dla siebie i poczucie wspólnoty. Tego świata już nie ma. Pospieszny rozwój, jaki przeszedł nasz kraj, zmienił w stosunkowo krótkim czasie jego oblicze. Polska stała się członkiem UE, została przyjęta do sfery Schengen, otworzył się przed nami ogromny europejski rynek pracy, przybyło nam samochodów, mieszkań i innych udogodnień, które niegdyś mogliśmy tylko oglądać na zachodnich reklamach. Wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi, miało się zmienić także społeczeństwo. Przyzwolenie na samorealizację i wolną konkurencję zakładało wychowanie ludzi świadomych swej autonomii, biorących udział w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym środowisk lokalnych. Tworząc nową konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej polscy prawodawcy odwołali się w niej do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to narodziło się w XVII-wiecznej Francji, dzięki filozofowi J.J. Rousseau, który postulował ograniczenie władzy państwa na rzecz władzy ludu. Celem zapisu było stworzenie pozapaństwowych organizacji samorządowych, które pozwoliłaby na zbiorową aktywność obywateli, opartą na wspólnym działaniu osób o podobnych interesach, na kształtowaniu się swoistego rynku interesów grupowych. Tymczasem, żyjąc w zupełnie innej scenografii, poddani presji wolnego rynku, my, Polacy zamiast otworzyć się, zamknęliśmy się na ludzi

4 Potrzebę relacji zastąpiły reality i talk - showy, gdzie różni celebryci odsłaniają radośnie swoją prywatność. Znacznie łatwiej nam dziś ekscytować się życiem telewizyjnych gwiazd niż angażować w sprawy lokalnych społeczności. Stefan Bratkowski w 2007 r. w Polityce pisał: Naszym problemem numer jeden jest brak więzi społecznych, słabe poczucie wspólnoty. To więc, co kiedyś było naszą siłą, tworząc wielki ogólnonarodowy ruch solidarnościowy, który tak radykalnie zmienił oblicze kraju, dziś staje się naszą słabością. Apatia, nieumiejętnośd zbiorowego działania, głębokie przekonanie, iż nie ma w Polsce siły, z którą większośd obywateli mogłaby się utożsamiad, odebrały wielu chęd spojrzenia na życie poza czubek własnego nosa. Istnieje jeszcze bardziej prozaiczna przyczyna- ta, którą reprezentuje pokolenie młodych wykształconych Polaków, z ich niechęcią do zbiorowego działania, silniejszym skupieniu się na własnej karierze i przyjemnościach niż na naprawianiu świata. Bo przecież czy nie łatwiej zaakceptowad pogląd, że życiowe katastrofy ludzi czy całych grup społecznych są zawinione głównie przez nich samych. Staramy się nie dostrzegad przegranych, przechodzimy obojętnie obok potrzebujących pomocy, jakby była to nie nasza sprawa, a wina ich nieudacznictwa. Ockniemy się, dopiero, kiedy kryzys, czy inne nieszczęścia zagrożą naszym wygodnym domom czy ciepłym posadkom. Nasze zamknięcie, egoizm, a przede wszystkim brak dalekosiężnych, wspólnych celów i tego samego języka komunikacji doświadczamy w życiu codziennym. Wielki rozdźwięk między 2Polska tradycyjną, narodową, katolicką a tą drugą modernistyczną, odcinającą się od narodowych symboli, chcącą żyd w liberalnym świecie bez całych tych obciążeo i tonu cierpiętnictwa pokazała katastrofa smoleoska. Ale nie chodzi tu tylko o różnice w stylu życia, ale o głęboką przepaśd mentalną, która nie pozwala nam znaleźd wspólnego języka, a co za tym idzie podjąd wspólnych działao. Życie pokazuje, jak bardzo rozmijamy się z założeniami, które przyjęliśmy. Warto więc uświadomid, sobie, co oznacza ten zapis w konstytucji, co powoduje, iż tak trudno jest nam go zrealizowad. Gazeta zwróciła się w tej sprawie do pani Grażyny Maryoczak, nauczycielki WOS-u w naszym gimnazjum, by pomogła nam zrozumied, dlaczego tak się dzieje i co warto byłoby zmienid

5 Nie myśl, co ludzie mogą zrobid dla Ciebie. Pomyśl, co Ty możesz i powinieneś, zrobid dla innych Czy Pani mogłaby nam wyjaśnid, czym jest społeczeostwo obywatelskie? JF. Kennedy Społeczeostwo obywatelskie, to liczne grono wolnych ludzi, równych wobec prawa, obdarzonych obywatelskimi wolnościami, zamieszkujących w paostwie demokratycznym; ludzi zorganizowanych w partie, związki zawodowe, stowarzyszenia, którzy reprezentują interesy różnych grup. To zbiorowośd ukształtowana, dzięki funkcjonowaniu różnych instytucji życia publicznego, takich jak: media, wybory, różnego typu organizacje, umożliwiające obywatelom świadome uczestnictwo w życiu publicznym. To aktywni obywatele, samodzielnie podejmujący różnego rodzaju inicjatywy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopaostwowym. W jaki sposób tworzy się społeczeostwo obywatelskie? Społeczeostwo obywatelskie występuje wyłącznie w paostwie o ustroju demokratycznym, gdzie najważniejsza moc prawną ma konstytucja, a prawo jest jasne dla obywateli i uwzględnia ich interesy. Społeczeostwo to rozwija się w oparciu o gospodarkę wolnorynkową, która stwarza dobre warunki do rozwoju ekonomicznego paostwa, a obywatelom umożliwia szeroko pojętą wolnośd gospodarczą, co wyzwala ich aktywnośd. Podstawą społeczeostwa obywatelskiego jest dobrze działający samorząd lokalny, liczne stowarzyszenia pozarządowe oraz rywalizujące ze sobą partie polityczne. Aby społeczeostwo obywatelskie prawidłowo funkcjonowało, przede wszystkim muszą pojawid się ludzie otwarci na racjonalne argumenty, tolerancyjni, gotowi na radykalne zmiany, chętni do działania, obdarzeni szczególną wrażliwością społeczną i potrzebą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

6 - 6 - Na czym polega istota społeczeostwa obywatelskiego? Najważniejsze jest to, żeby obywatele chceli i potrafili się organizowad, szukad sojuszników dla realizacji wyznaczonych celów. Odnajdowad się, współpracując w grupie, tworząc liczne stowarzyszenie, fundacje, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje charytatywne itp., by samodzielnie rozwiązywad ważne dla nich problemy. Związki te muszą opierad się na współpracy, zaufaniu, wierze w sens działania. Zaangażowani ludzie swoją aktywnośd mogą przejawiad w wielu sferach życia publicznego między innymi w: polityce, gospodarce, kulturze, a przede wszystkim w otaczającej ich społeczności lokalnej. Podstawową cechą społeczeostwa obywatelskiego jest świadomośd jego członków, dostrzeganie potrzeb wspólnoty, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i społeczne dobro. Wspólne działanie sprzyja znalezieniu najlepszych rozwiązao, zapewnia skuteczne osiąganie celów. Aktywnośd ludzi sięga tam, gdzie często paostwo nie jest w stanie zaspokoid ich potrzeb i oczekiwao. Czy polskie społeczeostwo możemy nazwad społeczeostwem obywatelskim? Okazuje się, że bardzo trudno dad tu jednoznaczną odpowiedź. Jako paostwo i społeczeostwo dokonaliśmy ogromnych przemian w początkowej fazie transformacji ustrojowej, której celem było zbudowanie paostwa o ustroju demokratycznym. Od podstaw zmieniono prawo, uchwalono nową konstytucję, stopniowo budowano podstawę gospodarki rynkowej Nie sposób nie zauważyd pozytywnych przemian tego procesu: duża grupa osób dobrze sobie radzi, prowadząc własną działalnośd gospodarczą, inni realizują się na płaszczyźnie samorządowej, czy politycznej, działają charytatywnie, stopniowo wzrasta samoświadomośd obywateli Z drugiej strony, mimo dwudziestu lat, które upłynęły od zmiany ustroju, wielu obywateli tkwi mentalnie w społeczeostwie komunistycznym; świat nadal dzielą na tych, co decydują, i całą resztę,. Są przekonani, że z władzą nie warto zaczynad. Czekają, aż ta władza za nich to, czy owo załatwi, nie obchodzą ich inni, nie chodzą na wybory, w przekonaniu, że nie ma na kogo głosowad Tak zakorzenione stereotypy myślenia trudno wykorzenid. Jakie skutki, według Pani, ponosimy jako społeczeostwo na skutek naszej nieumiejętności działania w grupie? Rzeczywiście Polacy mają z tym duże problemy. Zwykle czekamy, ze ktoś coś za nas wykona. Oczywiście, najlepsza w grupie jest zasada współpracy i współodpowiedzialności, ale nie wszyscy potrafimy jej przestrzegad. Mamy problemy z właściwą komunikacją, brak nam racjonalnych argumentów, nie potrafimy pójśd na kompromis. Często nasze małe ambicje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, brakuje zwykłej zgody i sensownego planu działania. Takie postawy szalenie utrudniają wspólne działanie, zniechęcają ludzi do realizacji wspólnych projektów. A przecież można, by zrobid tyle dobrego dla siebie i innych. Wystarczy tylko chcied! Niekiedy wystarczą minimalne nakłady finansowe. Ponieważ nie potrafimy się zorganizowad, tracimy wszyscy. Czy istnieje jakiś sposób, aby idea społeczeostwa obywatelskiego zakorzeniła się w mentalności Polaków? Społeczeostwo obywatelskie rodzi się z potrzeb ludzi. T ego procesu nie można przyspieszyd, ani narzucid go siłą. Od paostwa można oczekiwad stworzenia odpowiednich warunków dla jego rozwoju, np. wzmocnienia władzy lokalnej, ustanowienia stosownego prawa, wspierania wszelkiej aktywności obywateli Resztę musimy dokonad sami. Aby było to możliwe, trzeba zmiany sposobu myślenia o drugim człowieku, o społeczności. Trzeba nauczyd się odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Mamy z tym problemy, przejawiamy dużą nieufnośd do zewnętrznego otoczenia, zamykamy się w kręgu rodzinnym, inni nas nie obchodzą. Myślimy, żeby siebie chronid! Nic bardziej mylnego! Dopiero działanie dla dobra drugiego przynosi wymierne i obopólne korzyści.

7 Każdy z nas widział człowieka leżącego na ulicy. Rodziło się pytanie chory czy pijany? Każdy z nas widział osobę niepełnosprawną... Każdy z nas widział staruszkę z trudem idącą po schodach, niosącą ciężkie torby z zakupami... Każdy z nas widział dziecko, którego rodziców nie stad na zapewnienie mu dobrych warunków życia... Każdy z nas widział w telewizji głodujące dzieci z Afryki... Każdy z nas zetknął się również ze słowem wolontariat i ludźmi, którzy wcielili go w życie. Chodby tu i teraz, w naszym Gimnazjum. O tym, że istnieje, i to od lat, że działa, wie każdy z nas chodby z gazetek na ścianach korytarzy, reportaży, zdjęd, licznych systematycznych akcji. Wielu z nas przeszło obok sprawy tej obojętnie. Niektórzy nawet przystanęli, zawiesili oko, zastanowili się chwilę, lecz po chwili stwierdzili, ze to nie jest zajęcie dla nich. Na szczęście znaleźli się też i tacy, których serca są otwarte, na dodatek nie boją się ciężkiej pracy i zaangażowania, ale ponad wszystko pokochali pomagad innym. Tak na prawdę tylko tyle potrzeba, aby zdziaład coś dobrego. W dzisiejszym świecie, gdzie ludzie uganiają się za pieniędzmi, pomoc wolontariuszy jest szczególnie potrzebna. Problem tkwi w tym, że w naszym społeczeostwie jakby zdewaluowała się wartośd pomocy, jest wielu ludzi, którzy negują jej sens, albo takich, którzy chcą pomagad, ale nie widzą jak lub u których tylko na dobrych chęciach się kooczy... Osoby, które nie pojmują sensu pomocy lub uważają to za stratę swego cennego czasu, nie rozumieją także, ze dając komuś coś z siebie, z własnej woli, sami zyskujemy wiele. Gdy ktoś dzięki nam się uśmiecha, w naszym sercu pojawia się nowe uczucie. Nie wiem, jak je trafnie określid. Chyba po prostu nie ma słów, którymi można by je opisad. Aby się o tym przekonad, spróbujcie sami! Natomiast do tych, którzy mają szczere chęci mówię: To doprawdy nic trudnego! Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Decyzja, że chcemy to robid, bo nic na tym nie tracimy. Gdy już mamy to za sobą- nie ma żadnych barier, których nie dałoby się pokonad. Nie ma wątpliwości, że WARTO! Więc działajcie! - 7 -

8 - 8 - Każdy wie, co to jest wolontariat, ale równocześnie dla każdego to słowo oznacza, coś innego. Wcale nie jest tak prosto znaleźd jedną, krótką, acz pojemną definicję. W poszukiwaniu informacji zaglądam do Internetu i jest: Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeostwa, wykraczająca poza związki rodzinno koleżeosko - przyjacielskie. Zastanawiam się, czy naprawdę tak postrzegam Akcję Reakcję? Nie, zdecydowanie nie. Takie wytłumaczenie jest dla ogółu, ale nie dla osób, które zetknęły się z tego typu działaniem. Jeżeli działasz w wolontariacie, stajesz się jego częścią, fragmentem jego duszy, ale również on staje się częścią Ciebie. Przede wszystkim nie traktuję tego jako pracy. Rzeczywiście, w niektóre projekty wkładamy masę trudu, czasu i poświęcenia, ale robimy to z przyjemnością. My nie pracujemy na rzecz naszych dzieci z Kozienic i Białowieży, my pracujemy z nimi, odnajdujemy się wśród nich. Staramy się razem zintegrowad, zakolegowad, czasami nawet zaprzyjaźnid. Czego brakuje naszym podopiecznym? Ubrao? Środków finansowych? Nowoczesnych sprzętów? Tego też, ale oni najbardziej potrzebują miłości, radości, przyjaźni, ciepła, poświęconego im czasu, zainteresowania. Poprzez wspólne rozmowy chcemy im pokazad, że wcale nie są gorsi od innych, a tak często o sobie myślą, że też mogą spełnid swoje marzenia, pomagamy im uwierzyd w siebie. Bywa ciężko, ale przecież nikt nam nie obiecywał, że będzie łatwo i przyjemnie. Im trudniej jest coś wykonad, tym mamy większą satysfakcję, jeżeli się to uda. Każdy wspólny sukces, staje się również prywatnym sukcesem każdego z nas. Nie może istnied żaden wolontariat, bez chętnych do pracy wolontariuszy. W naszej szkole na szczęście ich nie brakuje. W mojej klasie zadałam pytanie: Po co jest wolontariat

9 i dlaczego chcemy pomagad? Pierwszą częśd odpowiedzi dało się sformułowad bez problemu: Żeby pomagad innym, dzielid się tym, co mamy. Pozostaje jeszcze ta druga kwestia: Dlaczego? Najczęstszą odpowiedzią było Chcemy zrobid coś dobrego, pragniemy, aby ludziom żyło się łatwiej, pomagając czujemy się lepsi, bardziej potrzebni. Czyli przy okazji robimy też cos dla siebie? Poniekąd tak. Nasza pomoc jest oczywiście całkowicie bezinteresowna, niczego nie oczekujemy w zamian, ale mimo wszystko dostajemy bardzo dużo Dzieci pokazują nam swój świat przepełniony nadzieją na lepsze jutro. Za każdym razem, kiedy wracam z domu dziecka, widzę, jaką jestem szczęściarą. Mam rodziców i dom pełen miłości oraz ciepła. Chyba nie ma nic piękniejszego niż doceniad to, co się ma i byd zadowolonym z własnego życia. My sprawiamy, że życie wychowanków placówek w Kozienicach i Białowieży staje się jaśniejsze, a oni, może nawet o tym nie wiedząc, przyczyniają się do tego, że nasze życie nabiera sensu. Mam nadzieję, że teraz łatwiej jest wam zrozumied, czym naprawdę jest wolontariat. Nie jest to jakaś zwykła organizacja. Nie chodzi o jakiejś ramy i przepisy, bo woluntariat jest bardziej gotowością serca, niż programem organizacyjnym. Pomaganie komuś to wspaniała rzecz. Życie tylko dla siebie jest jałowe, i jak powiedział Albert Einstein Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne

10 W dzisiejszych czasach środki masowego przekazu wywierają ogromny wpływ na nasze społeczeostwo. Ich presji ulegają ludzie niemal ze wszystkich przedziałów wiekowych. Jednak najbardziej kształtują psychikę młodych. Na początku XXI wieku niemal każdy człowiek ma kontakt z mediami. Niektórzy są od nich nawet uzależnieni. Młodzi ludzie, nastolatkowie urodzeni w latach 90 nie znają innego świata, niż taki, w którym bombardują ich zewsząd środki masowego przekazu. Wielu z nich wręcz nie wyobraża sobie egzystencji bez telewizji lub Internetu, co może mied swoje dobre i złe strony. Jednak w większości przypadków jest zjawiskiem zgubnym, prowadzącym do silnego uzależnienia. Doszło już nawet do tego, że w mediach nagłaśniane są przypadki uzależnienia od mediów. Jednak pożyteczne? Prawdę mówiąc, środki masowego przekazu same w sobie nie są przecież takie paskudne. Dzięki nim możemy błyskawicznie dowiedzied się, co w danej chwili dzieje się na drugim koocu świata. Możemy odpocząd po męczącym dniu w pracy lub w szkole. W koocu, możemy się czegoś nauczyd gama możliwości ogromna. Zabawka dla głupich Niewątpliwie, media oferują nam rozrywkę. Ale jaką? Wielkie, telewizyjne koncerny prześcigają się w tworzeniu coraz to głupszych, wysokobudżetowych show, w których zatrudniają podupadłych celebrytów. A wszystko po to, by zapewnid nam rozrywkę, a sobie oglądalnośd. Niestety, niektórzy, zwłaszcza ludzie młodzi, zostają zaślepieni tą płytką formą zabicia czasu, zamiast wyjśd do kina czy do teatru, poczytad dobrą książkę. I potem o ironio dziwimy się, że polskie społeczeostwo nie czyta książek. A niby kiedy ma to robid, skoro w telewizji są na okrągło emitowane coraz ciekawsze i bardziej atrakcyjne programy? Oblicza uzależnienia Czemu jednak media mają taki zgubny wpływ na młodych ludzi? Dziesiątki, a nawet setki nastolatków siedzą jak zahipnotyzowani przed szklanymi ekranami telewizorów lub komputerów zamiast wyjśd z domu, spędzid czas z rówieśnikami? Otóż nie jest to kwestia wpływu. A raczej kwestia człowieka, jego psychiki. Jego wygodnictwa. Bo znacznie łatwiej przyjąd już przetrawioną papkę niż zmusid się do samodzielnego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Media mogą byd bardzo pożyteczne, jeśli umiemy z nich korzystad. Ale nie należy ślepo wierzyd we wszystko, co zostaje nam zaserwowane na ekranie. Środki masowego przekazu maja brzydką tendencję do manipulowania odbiorcą. Cóż, jakie są media, każdy widzi. A ich wpływ na nasze życie cały czas się zwiększa. I nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie zjawisko to zostanie przystopowane. Głównie dlatego, że wielu ludzi zbija na tym naprawdę ogromne pieniądze. Tylko do nas zależy, czy pozwolimy się im zmanipulowad i damy podporządkowad ich wizjom nasze życie

11 List do Wojowników tego Świata. Drogi Wojowniku! J ak to się dzieję, że rośniecie jak grzyby po deszczu? Tak z pokolenia na pokolenie przenosi się ta cecha; wojowniczość, zajadłość, brak tolerancji.. Wiecie, co czuję, jak codziennie gazety krzyczą o nowych przewrotach, konfliktach zbrojnych na świecie. Jeszcze niedawno był Egipt, teraz znacznie poważniejsza Libia. Wiecie, co czuję? Taki dziwny żal i ból. Bo czym jest wojna? Chyba tylko największą głupotą człowieka. Bogu dzięki, że nigdy nie przeżywałam jej koszmaru. Nie musiałam uciekać, chować się w piwnicy i czekać z niepokojem, co przyniesie jutro. To strasznie być takim bezwzględnie zdeterminowanym, wiedząc, że ktoś w wyniku waszych akcji umiera..a Wy tak zapalczywie kroczycie ciemnym korowodem, krzycząc wzniosłe hasła. Czy rzeczywiście wierzycie w skuteczność ideologii przemocy?.przecież to SIEBIE próbujecie przekonać o słuszności swoich działań. Czy nie widzicie, że wokół WAS taka strasznie martwa cisza. Czy zastanawiacie się czasem, czym jest śmierć? Jak tu o niej myśleć, gdy nikt z żyjących nie zna tego uczucia. Otarcie się o śmierć, oglądanie czyjeś śmierci nie jest tym samym, co osobiste jej doświadczenie. Właśnie doświadczenie!. Czy kiedy śmierć dosięga któregoś z Was, czy jest już tak odważny, leżąc w kałuży krwi, własnych ekstrementach..giniecie tak samo nędznie jak psy, których epitetem obdarzyliście niewinnych ludzi. Czy to duma nie pozwoli Wam się wycofać, ślepa wierność ideologii przemocy. Ale gdy sami stajecie się ofiarami tej waszej ideologii, czujecie tylko gniew. Pragnienie zemsty!. To jest wszystko, na co Was stać. I tak się toczy przerażający korowód Waszej głupoty, pochłaniając kolejne jej ofiary. Panie, Stworzycielu, do którego uciekały się całe pokolenia, czy rozumiesz ten świat, który stworzyłeś, czy patrząc na to, jesteś tak samo bezradny, tak bardzo zdumiony, jak twoje stworzenie? A ty Wojowniku, czy pomyślałeś kiedyś, żeby zacząć spostrzegać świat sercem. Przecież serca mamy takie same. To tylko do głowy wbito nam inne przekonania. Nie tracę nadziei,bo nie tracę wiary.a moją wiarą jest miłość. Proszę Cię tylko o jedno "patrz na innych miarą serca-sercem"

12 . Ewentualnie wiemy, ale nie chcemy o tym mówić. Walentynki według cioci Wikipedii jest to coroczne święto zakochanych, przypadające 14 lutego. Cóż, nie da się zaprzeczyć wyjątkowe święto... pełne czułości, miłości, dziecinnych, anonimowych kartek, wszędobylskich różowo-czerwonych ozdóbek w sieciach ogromnych galerii handlowych, które tego jednego dnia na sprzedawaniu lizaków w kształcie serduszek i temu podobnego badziewia zarobią więcej niż przeciętny obywatel harując ciężko przez cały rok. Naprawdę, nie radzę w tym pięknym dniu wybierać się do jakiegokolwiek większego sklepu. Grozi natychmiastowym atakiem epilepsji. A propos, dlaczego nikt nigdy nie pamięta, że 14 lutego jest także światowym dniem osób chorych na padaczkę? Człowieku! Zamiast wysyłać beznadziejne, anonimowe wyznania miłości na różowych kartkach do swojej wypatrzonej na szkolnym korytarzu sympatii, która i tak pewnie wyrzuci owe wyznanie do kosza, nawet go nie czytając, mógłbyś poświęcić chociaż parę minut wyszukując w googlach informację, na temat tego, jak należy się zachować, gdy ktoś w twoim otoczeniu dostanie ataku padaczki. Możesz kiedyś uratować czyjeś życie... Skończmy jednak temat nieuleczalnych, ciężkich i przewlekłych chorób (chociaż muszę przyznać, lepiej pisze mi się o epilepsji, niż o walentynkach). Zamiast tego zgłębmy ideę święta zakochanych. Czyli tradycyjna rozkmina z serii: co autor miał na myśli? Otóż, jest to, jak sama nazwa wskazuje, dzień świętego Walentego, który słynął z tego, że udzielał ślubów zakochanym bez zgody ich rodzicieli; inaczej mówiąc, dziesiątki, a może nawet i setki zatroskanych rodziców odurzonych nastoletnią miłością pociech musiało wyklinać go w niebogłosy. Dlatego właśnie został patronem zakochanych. Oraz ciężkich chorób. Zwłaszcza umysłowych. Dobrze, dobrze, święto zakochanych i te sprawy. To jeszcze zrozumiem. Ale jak się do tego wszystkiego ma cały ten kicz wypływający na nas zewsząd 14 lutego? Cóż, ludzie od dość dawna już tak mają, że na wszystkim muszą zarobić. I tak siłą podprogowej perswazji (patrz: reklama) zmuszają szarych obywateli do kupowania tych cudownych kartek, pięknych ozdobionych serduszkami artykułów wszelkiego rodzaju, i obdarowywania nimi ich drugich połówek. Normalnemu człowiekowi widząc całą tą komercyjną szopkę robi się niedobrze. No, może oprócz zakochanych. Ale przecież wiadomo, że gdy się zakochujemy, przestańmy zachowywać się normalnie. Jestem przekonana, że co roku, 14 lutego, liczące sobie ponad 1700 lat relikwie świętego Walentego przewracają się w grobie. Wszystkiego najlepszego z okazji światowego dnia chorych na epilepsję życzy Redakcja

13 RADOSNY ŚWIAT DUŻYCH I MAŁYCH SPRAW A ch! Jak Ją kocham! Moje życie bez Niej jest ledwie marną, pustą egzystencją. Lecz cóż, ja biedny mogę uczynid!? Ona w ogóle nie zwraca na mnie uwagi! Zupełnie, jakbym nie istniał! Swoją drogą, czy to takie dziwne? Nie jestem nikim nadzwyczajnym, niezwykłym. Nie! Właśnie jestem NIKIM! Jestem NIKIM w Jej oczach! Za to Ona jest wyjątkowa! Jedyna w swoim rodzaju! Ach! Te piękne, długie włosy, spadające ponętnymi kaskadami z jej głowy, zmysłowo otaczające uszy. Ten przecudny głos! Te wdzięczne ruchy! Cóż jednak z tego, jeśli Ona mnie nie zauważa?! Ba! Nawet może nie zdawad sobie sprawy z mojego istnienia! Poza tym należy do wyższych sfer! A ja? Jestem NIKIM. Dosłownie jestem NIKIM w jej oczach! Nie jestem bogaczem. Nie ma mnie na okładkach kolorowych magazynów w każdym kiosku i nie jestem zabójczo przystojny. Co ja mogę zrobid w obliczu takich przeciwności losu?! Obserwowałem ją dzisiaj, jak bawiła się z siostrami w ogrodzie. Niezaprzeczalnie widad było, że to właśnie Ona jest spośród nich najpiękniejsza. Przydmiewa je swoją urodą. Wyrasta jak czerwona róża pośród niczym nie wyróżniających się chwastów. Nie, nie miałem odwagi się do Niej odezwad. A co dopiero ujawnid się. Z ukrycia obserwowałem, jak beztrosko hula po zielonej, soczystej trawie. Nie miałem śmiałości! Znów zawiodła mnie moja odwaga! Dlaczego!? Dlaczego znów akurat w takiej sytuacji musiałem stchórzyd! Ja, który innych rzeczy wcale się nie boję!? Och! Tak chciałbym się kiedyś do Niej zbliżyd, przytulid i opowiedzied o sobie, o mojej wielkiej, bezgranicznej miłości! Jak byłoby cudownie poczud ciepło Jej ciała na swojej skórze. Poczud, jak pachnie i po prostu radowad się przepiękną chwilą. Ach! * * Romeo! dobiegło nagle wołanie gdzieś z głębi domu Chodź do paoci! Pyszna karma z mielonego mięska na Ciebie czeka! Romeo szybko zeskoczył z fotela i merdając żwawo ogonkiem pobiegł do kuchni, zapominając po drodze o swojej wielkiej miłości zza płotu. No cóż, czekał na niego wspaniały obiadek. A poza tym pudelka z sąsiedztwa i tak by się nie zainteresowała zwykłym kundlem. I czemu się tak dziwisz czytelniku!? A ty byś nie porzucił tego, co nieuchwytne i piękne, dla tego, co realne i smaczne!?

14 Jeśli co roku, tak jak ja, zastanawiacie się, gdzie wyjechad na ferie, aby skooczyd z wszechogarniającą nudą, mam dla was świetny pomysł. Co powiecie na podróż nad morze, a konkretnie do Sopotu? Ja tak zrobiłam. Pojechałam do Trójmiasta. Mieszkałam w Sopocie w wynajętym mieszkaniu, dokładnie 100 m od morza. Zaraz po zaklimatyzowaniu poszłam na spacer. Na początek główną ulicą Monte Casino, znaną bardziej jako Monciak, z jej uroczymi kamieniczkami, eleganckimi restauracjami, hotelami i słynnym krzywym domem, pięknie oświetloną. Następnego dnia zdecydowałam się na inny kierunek - plażę. W koocu kiedyś wypada poczud morską bryzę. Liczyłam na szum morza i kaskadę spienionych fal. W koocu to Bałtyk. A tu niespodzianka- morze zamarzło, a plaża wyglądała jak jedna wielka pustynia śnieżna. Przede mną rozciągał się nieco księżycowy krajobraz spowity wielka ciszą. Nie spodziewałam się tego, lecz szok nie trwał długo, bo po chwili wyłoniły się w oddali płynące statki i kilka osób spacerujących po miejscu, w którym powinien byd piasek. Pomyślałam: "To zima. Czego się spodziewałaś?" Zdecydowałam się na spacer wzdłuż morza. Nadal jednak niewidoczna pozostawała granica miedzy lądem a wodą. Można było niezamierzenie przekroczyd tę tajemnicza linie demarkacyjną. I co wtedy? Na szczęście było mroźno, i nic zapowiadało odwilży

15 Doszłam aż do słynnego sopockiego mola; krótki spacerek wzdłuż działał orzeźwiająco. Przy okazji dowiedziałam się, że mają go rozbudowad. Wiatr i zimno przenikały boleśnie, wciskając się w każdy skrawek mego ciała. Strasznie zmarzłam. Skierowałam się więc w stronę tamtejszych lokali. Od kolorowego wystroju okolicznych knajpek i restauracji rozbolała mnie głowa, a od czytania menu zrobiłam się jeszcze bardziej głodna. Wśród bogatego zestawu wygrała ostatecznie gorąca czekolada belgijska z marcepanem i bitą śmietaną. Na ten dzieo miałam już dosyd, marzyłam o wypoczynku. Znalazłam go dokładnie w ciepłym łóżku z poduszką pod głową. W tym miejscu nasuwa mi się pewna mądrośd, którą często słyszę: "Na bezsennośd najlepsze jest dotlenienie". W tym przypadku chyba trochę przesadziłam, ale było warto. Oczywiście, następnego dnia zaspałam. Przecież musiałam sobie jakoś zrekompensowad te zarwane z powodu nauki noce. Kiedy wreszcie wstałam, postanowiłam nie marnowad czasu i realizowad kolejne punkty z mojej listy. Przyszedł czas na aktywny wypoczynek. Niektórzy pewnie powiedzieliby: Jeszcze? Nie wystarczy ci spacer? Odpowiadam: Szczerze sama się sobie dziwiłam, ale co tam, raz się żyje, dlatego postanowiłam odwiedzid pobliskie lodowisko, aby tam wypróbowad swoich sił. Nie było łatwo, ale z dumną mogę przyznad, że udało się. Uwaga, ci, którzy nie przepadają za tym sportem, też znajdą tu coś dla siebie, np. narty lub nordic walking, wędkarstwo albo jazdę konną, quady, a nawet wizytę w muzeum Sopotu czy seans filmowy w kinie. Po takim wysiłku nie ma nic lepszego, jak rosół królewski z kołdunami. Pyszności! Niestety mój wypoczynek w Sopocie dobiegł kooca. W drodze powrotnej zahaczyłam o Gdaosk. Tam standardowe zwiedzanie miasta i jego zabytków; z Katedrą Mariacką, Dworem Artusa, Fontanną Neptuna oraz pięknie zdobionymi kamienicami na Starówce. Oczywiście też kolejna sesja zdjęciowa, wizyta w pobliskim sklepie z pamiątkami... i do domu. Z wyjazdu pozostały już tylko wspomnienia, no i bursztyn na szczęście. Przyda się, bo trzeba jakoś przetrwad powrót do szkoły. Mnie ten wyjazd bardzo się podobał, w koocu nie wszyscy mieli okazje z poznad morze zimą, dlatego mogę się nazwad szczęściarą i z czystym sumieniem przyznad, że ferie się udały, i zupełnie nie było nudno. Może w następnym roku wy też się tam wybierzecie?

16 Drogii ttrzeciio - kllasiistto! Ostatni rok pobytu w gimnazjum jest dla ciebie bardzo ważny. Myślisz z niepokojem, co przed tobą; nieustanne klasówki, widmo zbliżającego się egzaminu, zabierające siły zaliczenia W poniższym artykule znajdziesz kilka wskazówek, jak najskuteczniej się uczyć i najlepiej przygotować do egzaminu. Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wydatkowania nadmiernej energii? Pamiętaj! Efektywnemu uczeniu się sprzyja właściwy stan psychofizyczny. Przystępując do nauki powinieneś być zdrowy, wyspany, wypoczęty, najedzony, ale nie przejedzony. Nie wkładaj na siebie zbyt ciasnego ubrania, ze względu na złe krążenie krwi. Dobry nastrój, zainteresowanie przedmiotem są pomocne, a gdy ich brak, warto spróbować techniki afirmacyjnej mówiąc sobie, że jestem mądry, zdolny, ciekawy świata, wierzę w swoje możliwości, lubię się uczyć i lubię siebie, jestem optymistą. Jeśli dopadają cię: ospałość, ociężałość czy zniechęcenie, można łatwo je zlikwidować, biorąc szybki chłodny prysznic. Błędne natomiast jest myślenie o czekających przyjemnościach, które ci się należą po zrobieniu swego. Zamiast koncentrować się na nauce, twoje myśli zawirusowane są złością, iż na ową przyjemność trzeba zbyt długo czekać. Nie lekceważ warunków zewnętrznych, takich jak: przewietrzony pokój, odpowiednia temperatura oraz kształt i wysokość krzesła, na którym siedzisz. Muzyka? Często element wspomagający! Uważaj na nią! Nie każda muzyka sprzyja koncentracji uwagi Unikaj też wszystkich innych bodźców, które cię rozpraszają. Efektywnej nauce sprzyja odpowiedni sposób uczenia się: Zaplanuj naukę własną, uwzględniając porę dnia, w której pracuje ci się najlepiej, jednakże nie mogą to być zbyt późne godziny nocne. Zaczynaj zawsze od najtrudniejszych lekcji, robiąc krótkie przerwy wypełnione aktywnym wypoczynkiem po każdej przyswojonej części materiału. Przeplataj przedmioty ścisłe humanistycznymi. Dla prawidłowej pracy umysłu bardzo ważne są dwa czynniki: Sprawność umysłu i ogólna sprawność fizyczna. Sport w tym bardzo skutecznie pomaga

17 Inteligencja nie jest czymś, co ci zostało dane raz na zawsze; ćwicz i rozwijaj ją. Stawiaj sobie właściwe cele zgodnie z realnymi możliwościami. Wiara w siebie i zdrowe poczucie wartości, któremu sprzyja znajomość swoich mocnych stron, są jedną z najistotniejszych gwarancji twego sukcesu. Nie koncentruj się na tym, w czym jesteś słaby, ale na tym, w czym jesteś mocny. Jak powtarzać, żeby zapamiętać? Aby zapamiętać materiał, nie należy bezmyślnie uczyć się go na pamięć, ale najpierw zrozumieć. Należy powtarzać go głośno i często, bo w korze mózgowej dana informacja zostaje zapisana dwa razy; poprzez kanał wzrokowy i słuchowy. Nie powtarzaj materiału nerwowo przed lekcją, ale poprzedniego dnia, wieczorem. Mózg potrzebuje czasu na przetworzenie i uporządkowanie informacji. Uczenie powinno polegać na logicznym, sensownym, rozumowym wyszukiwaniu zależności Mechaniczne kucie jest mało efektywne. Zapamiętywanie musi przebiegać aktywnie. Pomagaj sobie notowaniem, rysowaniem, szkicowaniem, malowaniem. Jeśli chcesz się nauczyć czegoś na pamięć, np. wiersza, zacznij prace trzy dni wcześniej, bo powtarzając przez dwa-trzy dni zapamięta się najlepiej. Wiersz, czy inny fragment tekstu, który musisz zapamiętać, przeczytaj dwa razy po cichu, aby lepiej uchwycić sens, po czym po krótkiej przerwie przeczytaj dwa razy głośno. Jeśli tekst jest długi należy go podzielić na kilka

18 części i z każdą postępować tak samo. Po godzinie przerwy powtarzaj głośno z zaglądaniem do tekstu. Bardzo ważna podczas nauki jest koncentracja. Nasza uwaga może być odwracana przez radio, telewizor, hałas uliczny. Nie przeszkadza on przy mechanicznie wykonywanych czynnościach, ale przy nauce nie powinien przekraczać pewnego poziomu. Najczęściej uczymy się poprzez czytanie. Jeśli chcesz z przeczytanego tekstu jak najwięcej nauczyć się i zapamiętać, najpierw przejrzyj tekst i staraj się go ogarnąć całościowo; czytaj uważnie i w skupieniu, szukaj w słowniku i wyjaśniaj nieznane ci wyrazy. Staraj się streścić najważniejsze części tekstu, by uświadomić sobie najważniejsze jego treści. Gdy już zrozumiesz i przeanalizujesz, powtórz wszystko od początku. Jak pisać wypracowania? Dla wielu z nas wypracowania to istna zmora. Staje się nie do ogarnięcia, jeśli robimy to na ostatnią chwilę. Pamiętajcie - każdy temat trzeba przemyśleć, wypisując sobie najpierw istotne myśli, przesłania, wnioski. Dlatego do pisania wypracowania powinno się siadać dwa- trzy dni wcześniej. Zapisane na gorąco skojarzenia będą istotna pomocą, tworząc szkielet naszej pracy. Kolejny krok -to napisanie właściwego planu z uwzględnieniem zasad konstrukcji; czyli: początku, rozwinięcia i zakończenia. Napisz najpierw wersję roboczą- na brudno, korzystając ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonów, dodatkowych materiałów mogących wzbogacić twój tekst. Pamiętaj, nie przepisuj, ale używaj własnych sformułowań. W żadnym wypadku nie stosuj słów, których nie rozumiesz. Nie ściągaj cytatów bez podania źródła. Pisz tak, aby konstrukcja twego wypracowania była jasna i logiczna. Każde następne zdania musi wynikać z poprzedniego. Każda nowa myśl powinna zaczynać się akapitem. Nie powtarzaj obiegowych opinii, myśl samodzielnie i bądź gotów do obrony swego stanowiska przy pomocy rzeczowych argumentów. Pisanie wypracowania nie musi być uciążliwe i nudne. Postaraj się, by wciągnął cię temat. Na koniec sprawdź błędy i dokonaj ostatecznej korekty. Jak uczyć się języków obcych? Od trzech lat stałym elementem egzaminu gimnazjalnego jest egzamin z języka obcego. Żyjemy w zjednoczonej Europie i dzięki temu mamy szansę

19 na studia czy szukanie pracy w jednym z jej krajów. Warunkiem sukcesu jest znajomość języków obcych. To oczywiste. Ale dla wielu z nas nauka ta nie przychodzi łatwo. Nie wiem, czy to idealne panaceum na sukces, ale prawdą jest, iż nauka języka obcego wymaga systematyczności. Ucz się codziennie, przynajmniej przez 15 minut - jest to znacznie efektywniejsze, niż co drugi dzień po pół godzinny, czy raz w tygodniu po trzy. Oprócz korzystania ze słowników, w tym obrazkowych, ułóż własny słowniczek i pisz w nim słowo w danym języku, wymowę, znaczenie polskie. W słowniczku możesz zamieszczać dodatkowo dany wyraz w kontekście, czyli w zdaniu lub zdaniach, gdzie najczęściej występuje. Mów w obcym języku głośno i często, nie pomijać żadnej okazji, Nie przejmuj się błędami. Pomocne jest rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zapisywanie i śpiewanie piosenek. Spróbuj sięgać po lektury, najlepiej książki dostosowane do twoich możliwości gramatycznych i leksykalnych. To świetny sposób poznawania kontekstu wyrazowego czy powtarzania czasów. Korzystaj z pomocy audiowizualnych: kaset, płyt, audycji telewizyjnych, edukacyjnych gier komputerowych, Ucząc się języka staraj się bawić, dbaj o swój dobry humor, to sprzyja zapamiętywaniu

20 - 20 -

21 czy to już historia? Każdy, komu sport jest bliski, minione dni zapewne spędził przy telewizorze. Powodów było kilka. Początek ligi, Halowe Mistrzostwa Europy w Paryżu i oczywiście Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Norwegii. Wszędzie nasi, wszędzie sukcesy. Jednak najważniejszym wydarzeniem była oficjalna decyzja Adama Małysza. Powiedział Z końcem sezonu kończę karierę. Wydarzenie zapewne na miarę numeru 1 sezonu zimowego, jeśli nie roku. To decyzja Adama Małysza o zakończeniu kariery. I to jest powód, by temu wydarzeniu poświecić kilka zdań w naszej gazetce. Bo choć Pan Adam jest z Wisły, nie z Piaseczna, to przez ostatnie lata, dzięki swoim sukcesom stał się każdemu Polakowi bliski, bez względu na to, gdzie się mieszka. Osobiście mistrza z Wisły nie znamy. Widzieliśmy go jedynie w telewizji, podczas transmisji z konkursów pucharowych w Zakopanem, czy Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, bądź też zawodów indywidualnych na Igrzyskach Olimpijskich, z których Małysz wrócił trzykrotnie ze srebrnym medalem i raz z brązowym. Wtedy był u szczytu sławy. Wtedy szalała Małyszomania. Zdjęcia, plakaty, gry komputerowe. A co teraz? Teraz, kiedy Mistrz odkłada narty na przysłowiowy kołek, czy Małyszomania odejdzie wraz ze skokami Adama? Oby nie. Przecież te kilkanaście lat wielkiej pracy i osiągnięć na arenach sportów zimowych naszego Orła z Wisły, nie może iść na marne. Z tego wielkiego talentu i jego wzorca powinniśmy wykrzesać kolejne perełki sportowe. I to nie koniecznie tylko w skokach. Przecież Adam Małysz to marka. Marka rangi najlepszych eksportowych marek świata. Nie można tego zaprzepaścić. Trzeba, by młodym sportowcom, przypominać i dawać przykład Adama Małysza, jako skromnego, normalnego człowieka. Człowieka, który swoją ciężką i rzetelną pracą doszedł do wielkiej sławy. Oby nie stało się tak, jak często w Polsce bywa. Mistrz odchodzi i o nim się zapomina. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie, i że Małyszomiania będzie trwała. Być może pod marką Kamil Stoch czy Klimek Murańka. Byle tylko trwała nadal. Byle dzięki Adamowi i jego sławie narodziły się kolejne wielkie talenty w naszym kraju

22 Był Adam z Wisły, dlaczego nie może być ktoś z Piaseczna. Oj, chyba to jednak tylko marzenia Czy zdarzyło ci się kiedyś usłyszeć w nocy kroki, krzyki, skrzypienie drzwi lub podłogi. A może widziałeś coś, czego nie można wyjaśnić? Jak myślisz, co to może być? Czy wierzysz w duchy? Wielu ludzi zajmuje się zjawiskami paranormalnymi. Skąd się one się biorą? Czy to tylko chory wytwór naszego umysłu? A może jednak coś jest na rzeczy? Może świat ponadmaterialny istnieje naprawdę? Na temat duchów powstało wiele teorii. Duchy istnieją w różnych kulturach i zazwyczaj są kojarzone z duszami ludzi zmarłych. Można wyróżnić dwa ich rodzaje : zjawy i poltergeisty Zjawy są bierne, niezwykle rzadko udaje się nawiązać z nimi kontakt. Pojawiają się i najczęściej sprawiają wrażenie, jakby były nieświadome otoczenia. Poltergeisty natomiast objawiają się głównie poprzez swój wpływ na otoczenie i pewną celowość działania. Ten typ nawiedzenia wywołuje u ludzi największy strach, ponieważ daje największą możliwość oddziaływania na nasz fizyczny świat. Duchy, czymkolwiek one są, pokazują nam, że tak naprawdę bardzo mało wiemy o świecie, który nas otacza. Duchy od dawna wywoływały strach i przerażenie. Jest wiele dowodów, czy też spekulacji na temat ich istnienia. Tysiące historii, które mrożą nam krew w żyłach, do dziś funkcjonuje w środowiskach lokalnych jako element folkloru. W tło historyczne niemal każdego starego zamku wpisana jest historia jakiejś białej damy czy tajemniczego rycerza. Na ogół związana z tragicznymi wydarzeniami jego mieszkańców. A domy, gdzie popełniono straszliwe zbrodnie, czy inne miejsca, okryte jaką straszliwą tajemnicą? Nie byłyby tak atrakcyjne, gdyby nie wkradł się w nie świat pozazmysłowy. Czy w to wierzymy, czy też nie, nie ma nic wspólnego z faktem, iż lubimy dreszczyk emocji i niewątpliwie ciągnie nas do takich miejsc, bądź niewyjaśnionych historii, które wskazują, iż nasze życie nie ogranicza się tylko do biologicznej powłoki. Jednym z najbardziej znanych nawiedzonych przez różnej maści upiory jest więzienie Alcatraz (Wyspa niedaleko San Francisco). Pierwszymi mieszkańcami więzienia Alcatraz w latach 50-tych byli więźniowie wojskowi. Jedną z kar przewidzianych dla więźniów było umieszczenie ich w tak zwanej Nagiej Celi. Była to ciemna stalowa komora, w której skazani przebywali nago i każdego dnia dostawali jeden posiłek składający się z chleba i wody. Potrzeby fizjologiczne załatwiali do dziury w podłodze

23 Właśnie w jednej z takich komór przez wiele lat był przetrzymywany pewien skazaniec. Pewnej nocy strażnicy usłyszeli jego krzyk i wołanie o pomoc. Krzyczał on, że stworzenie z płonącymi oczyma próbuje go zabić. Nazajutrz w celi znaleziono martwe ciało. Nie stwierdzono, kto ponosi odpowiedzialność za tę śmierć. Jednakże następnego dnia wielu więźniów przyznawało się do niezwykłego zjawiska. Byli pewni, że widzieli ducha martwego więźnia, na kilka sekund przed jego śmiercią. Oprócz duchów, często spotykanymi istotami świata niewidzialnego są demony. Najsłynniejszego demona widziano w Dover w stanie Massachusetts. Ci, którzy go zaobserwowal, twierdzili, że ma nieproporcjonalną głowę bez włosów, przypominającą arbuza, dwoje czarnych oczu, pozbawiony jest ust, uszu i nosa. Ma długie chude ręce i nogi. Pierwszy raz kreaturę ujrzał w nocy 21 kwietnia 1977 roku siedemnastoletni Bill Arlett, który jechał z przyjaciółmi przez miasto. W tym samym dniu, jakieś dwie godziny później, piętnastoletni John Baxter wracał do domu. W odległości 1,5km od miejsca, w którym Bill ujrzał tę istotę,. nagle zobaczył dziwny kształt, który niezwykle niezdarnie i szybko poruszał się w jego kierunku. Krzyknął, lecz nikt mu nie odpowiedział. Przystanął, a stworzenie zniknęło w rowie. Chłopak popędził za dziwaczną postacią. Z odległości 9 metrów zobaczył ją wyraźnie. To coś wyprostowane, stojące na dwóch nogach, z rękami obejmującymi pień drzewa, wpatrywało się w niego płonącymi oczyma, osadzonymi na twarzy pozbawionej rysów. John cofnął się i jak najszybciej uciekł na szosę. Po dotarciu do domu niezwłocznie narysował to, co zobaczył. Sporządzony wizerunek odpowiadał dokładnie portretowi namalowanemu wcześniej przez Billa. Gdy dziś spytać przeciętnego nastolatka, czy wierzy w duchu, odpowiedziałby z pewnością, iż naturalnie nie. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, iż w tej właśnie grupie wiekowej najchętniej sięga się do sensacji, a najbardziej pożądanym tematem są horrory. Duchy, zjawy, zaskakujące wydarzenia działają jak magnes, trzymają w napięciu. Świat paranormalny wydaje się znacznie bardziej atrakcyjny niż realny. Paradoks, czy głęboka potrzeba, ukryta w każdym człowieku, by wyjść poza ograniczenia własnej natury? Badania wykazują ze jakieś 15% osób wierzy w duchy, a 7% twierdzi, że ducha widziało

24 MEANT TO BE Language Adventure Five minutes later, and Wendy would never have met Dennis on the tube. On 18 October, Dennis and Wendy celebrated their second wedding anniversary- three years to the day after they first met on a crowded underground train in London. However, it was only a chance in a million that they got to know each other at all. Wendy had intended to get a taxi home that night. Seeing the long queue, though, she changed her mind and got the tube instead. It was decision that was to change her life. She remembers: The train was packed. There was only one seat free- next to a businessman in a smart suit who had dropped off to sleep. As I pulled out my book, I caught the eye of the man sitting opposite, who gave me a little nod. It was Dennis, who had noticed Wendy as soon as she got on, but was trying not to make it too obvious that he found her attractive.,,late night trains are horrible enough without strange men staring at you he says. Wendy smiled briefly and got on with her reading, but she could feel herself blushing. Meanwhile, the businessman s head was slowly moving towards Wendy s shoulder as he fell into a deeper sleep. Suddenly, to her horror, it was resting on her arm. Wendy was very embarrassed, but didn t know what to do. Seeing this, Dennis suddenly felt irritated and gave the man s briefcase a kick. It woke him up, and Wendy smiled her appreciation. As Wendy reached her stop and got her feet, Dennis pushed a note into her hand with his phone number on it. To this day, he doesn t know what made him do something so totally out of character, but he felt he couldn t just let her disappear into the night. Wendy s heart was pounding as she stepped onto the platform, clutching the scrap of paper. She hadn t gone far before she felt a tap on her shoulder.,,i m sorry, said Dennis, who had run after her.,, I honestly don t make a habit of chatting up women on trains but would you come for a coffee with me? As Wendy explains:

25 ,,I know it seems ridiculous, but it never occurred to me refuse. There was, however, nowhere open at that time of night, so they ended up going back to Wendy s flat for a drink. As she recalls:,,he was so nonthreatening that I felt instantly comfortable with him They sat and talked for hours, both realising they had met someone special. When Dennis left, he asked Wendy to phone him. Five minutes later, on his way home in a taxi, he rang her:,,i was worried that I might never see you again he said, and started to explain. When he d scribbled down his mobile number on that scrap of paper in the train, he d been feeling very flustered. Suddenly the horrible truth had just hit him. He hadn t given her the right number! He could never remember his own number, and without thinking he d written down the number of his ex-girlfriend! Fortunately, Wendy saw the funny side of it and they started going out together. They got on so well that two weeks later, realising they were made for each other, Dennis proposed.,,to me, it seemed too soon to be thinking of anything like that said Wendy.,,But later that night Dennis had a bad fall- he slipped on some wet stairs at home and knocked himself out. At the hospital they found my number on a slip of paper in his wallet, and called me. I dashed straight round. It was when I saw him lying there on that hospital trolley that it really hit me. I had fallen in love with him. So I really met my Mr. Right on an underground train. Fate must have been on my side when I decided against getting the taxi, because there s no way we d have met at any other time. They got married the following year. Wendy is still surprised by her good fortune

26 13 th February, Thursday 21:50 I m sitting in my armchair with a cup of tea. Behind my windows it is snowing, everything is white and frozen. I don t know what I should do. My friends are talking about Valentine s all the time. They ve got boyfriends and tomorrow they re going together to the cinema or for a romantic walk. The girls will get bunches of red roses... If I had boyfriend, I wouldn t be so sad. Tom is very nice, friendly and intelligent boy in my school, but he doesn t look at me at all! Tomorrow I m going to stay at home and read books or be online on Facebook. Tomorrow there will be one of the most pathetic day in this year. I m going to sleep now. 14 th February, Friday 14:31 Wow! It has been an amazing and a very Lucy surprising school - day! When I was leaving school, Tom asked me what I was going to do after school, because he wanted to invite me to the cinema!!! I didn t believe in it, but I agreed, of course We re meeting at 5 p.m., so I must look for something extra to dress up! Lucy Friday 21:40 I spent a wonderful time with Tom (he gave me chocolates of the Valentine s Day). This film, which we watched, at the cinema, was great! We were talking. we have a similar approach. Lucy s diary During our conversation about summer we decide d to go to a summer camp together with friends! (By the way, we have many joint friends) In the end Tom asked me about my next weekend. He wanted to meet in our group of friends: with Paul, Jenny, Kate and Joe. Next Saturday will be a fantastic day! Lucy You haven t a girlfriend/ boyfriend? Don t worry! You can spend great time with your friends or school mates! Valentine s Day isn t only for pairs! you meet with your friend on 14 th February, you won t feel alone. You can go to the cinema or just meeting in your houses, playing games, talking and laughing! Try to do something which make you happy. Good luck!

27 Александр Пушкин Еще дуют холодные ветры И наносят утренни морозы, Только что на проталинах весенних Показались ранние цветочки, Как из чудного царства воскового, Из душистой келейки медовой Вылетала первая пчелка, Полетела по ранним цветочкам О красной весне поразведать, Скоро ль будет гостья дорогая, Скоро ль луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха душиста Борис Заходер ЛАСТОЧКА Улетела Ласточка За тридевять земель... Возвращайся, Ласточка! На дворе апрель. Возвращайся, Ласточка! Только не одна: Пусть с тобою, Ласточка, Прилетит Весна! Федор Тютчев Зима недаром злится, Прошла ее пора Весна в окно стучится И гонит со двора. И все засуетилось, Все нудит Зиму вон И жаворонки в небе Уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет И на Весну ворчит. Та ей в глаза хохочет И пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, убегая, В прекрасное дитя. Весне и горя мало: Умылася в снегу, И лишь румяней стала, Наперекор враг Самуил Маршак Апрель! Апрель! На дворе звенит капель. По полям бегут ручьи, На дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи После зимней стужи. Пробирается медведь Сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь И расцвел подснежник

28 In I January the first term of the school year 2010/2011 was finished. The winner was the 1j class achieving the best marks. Congratulations! In the second term we wish all students good luck, more achievements and better marks. The second term was started with a mock exam. It was taken by the third classes as well as the second ones! It is the first year when the second classes have taken it. We all expect good results! On 14 th February was Valentine s Day. This celebration is not only for couples. You can give small gift to your best friend or someone from family. The good idea seems to be sending flowers, chocolates or other small gifts. Of course, you can send a Valentine s card to your girlfriend or boyfriend. Each year students take care of a Valentine s post. In our school there is organized a bazaar of cakes. It gives us opportunity to collect money for children from orphanages in Białowieża and in Kozienice Now, what is the most important for us? We wish themselves enough energy, motivation and be determined to be successful

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN STUDENCKI WSB

MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 6 (42), maj czerwiec 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB W NUMERZE: ETYKA AKUALNOŚCI FELIETONY SOCRATES W BERLINIE cz2 SONDA patronat merytoryczny: Wstępniak Spis treści: Kilka słów do organizacji

Bardziej szczegółowo

e-profit Sprzedaż jest podstawą Rozmowa z Arkiem Skuzą o mobilnej aplikacji SaveUp i poszukiwaniu przełomowych technologii sprzedażowych PLAY GO UP!

e-profit Sprzedaż jest podstawą Rozmowa z Arkiem Skuzą o mobilnej aplikacji SaveUp i poszukiwaniu przełomowych technologii sprzedażowych PLAY GO UP! Czy wiesz, jak skutecznie prowadzić sprzedaż wielokanałową? strona 28 wszystko o e-biznesie Numer 11/2013 Design dwa metry po ziemią Aeon Form finaliści Creative Business Cup o biznesie po śmierci Jak

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl)

Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejszy publikacja jest własnością prywatną. Wszedłeś w jej posiadanie dzięki uprzejmości Księgarni Internetowej MAKLERSKA (www.maklerska.pl) Niniejsza publikacja ani żadna jej część, nie może być kopiowana,

Bardziej szczegółowo

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rzeczy które powinniśmy umieć 3. Odkładanie rzeczy na później 4. Brak planu dnia 5. Brak pomocników 6. Multitasking 7. Robienie rzeczy w nieodpowiedniej kolejności 8. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak SPIS TREŚCI ROZWÓJ OSOBISTY Największa tajemnica zmiany: aktywne działanie 6 Jak znaleźć więcej czasu dla bliskich 8 Mały gest, który nakręca karuzelę 12 Mniej znaczy więcej: minimalizm dla początkujących

Bardziej szczegółowo

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl KPMGzin Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011 www.kariera.kpmg.pl Spis treści Sukces na wyciągnięcie ręki Warsztaty KPMG... 3 Przyjemne z pożytecznym Assessment Centre... 4 Oceniamy Twoje umiejętności

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Jaka jest ich. tajemnica sukcesu? Ochrona prawna przed atakami internetowymi firmy MLM WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU. czytaj na str.

Jaka jest ich. tajemnica sukcesu? Ochrona prawna przed atakami internetowymi firmy MLM WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU. czytaj na str. WYŻSZA KULTURA NETWORKINGU Cena 19,90 PLN (w tym podatek VAT) Nr 7 / 2013 www.rankingmlm.pl Jaka jest ich tajemnica sukcesu? czytaj na str. 8 Raport branżowy Kompetencje lidera MLM Daniel Kubach, dr Adam

Bardziej szczegółowo

edukacja kulturalna i medialna

edukacja kulturalna i medialna edukacja kulturalna i medialna nowe trendy i wyzwania 1 Koncepcja i redakcja merytoryczna: dr Grzegorz D. Stunża Redakcja językowa: Justyna Zborowska Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Mariusz Kapusta. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Mariusz Kapusta Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported. Jak zacząć działać i nie przestać. Spis treści Proaktywnie.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Walentynki Sport Wzory mikroekonomia, statystyka, matematyka Wstępniak Jestem zaszczycona tym, że mogę Was, Drodzy Czytelnicy, powitać w pierwszym

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie Kochaj wszystkich, wszystkim s³u Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce SAI RAM ukazuje się cztery razy w roku jako kwartalnik. Zamknięcie numeru

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8. ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011. Inżynier z Kulturą 2011 s.

E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8. ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011. Inżynier z Kulturą 2011 s. E-learning s.15 Pieniądz za pomysł s. 20 Samorząd Studencki AGH s. 8 ISSN 1899-2536 miesięcznik 2/2011 Inżynier z Kulturą 2011 s. 18 Byle do wiosny Początek letniego semestru to niestety nie dla każdego

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009. Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami

Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009. Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009 Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami Nr zamówienia: 1246686-20120922 Nr Klienta: 1127656 Data

Bardziej szczegółowo

Piotr Myśliwiec Łódź 2012

Piotr Myśliwiec Łódź 2012 Piotr Myśliwiec Łódź 2012 REDAKCJA I KOREKTA Izabela Wiercińska Magdalena Michalak Anna Torbicka Liwia Purgał OPRACOWANIE GRAFICZNE, TYPOGRAFIA Liwia Purgał SKŁAD Artur Nowakowski Copyright by Piotr Myśliwiec,

Bardziej szczegółowo

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa

Hołowczyc. Sztuka polegania na innych SOHNEMANN. życie w wymiarze MATRIX. Michał Jeliński Słodki smak zwycięstwa WSZYSTKO O e-biznesie SIERPIEŃ 2012 Foto: Materiały prasowe / holek.pl infoshare od kuchni Dzielić się wiedzą NICK SOHNEMANN życie w wymiarze MATRIX Krzysztof Hołowczyc Sztuka polegania na innych Michał

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

Publikacja dostępna w specjalnej akcji Ściągnij i przeczytaj, ZANIM zapłacisz, dostarczona przez: www.dlakazdego.openmlm.eu

Publikacja dostępna w specjalnej akcji Ściągnij i przeczytaj, ZANIM zapłacisz, dostarczona przez: www.dlakazdego.openmlm.eu Polecam: Szymon Spolankiewicz 502 453 243 www.akademiawiem.pl Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Joe Vitale rok 2010 Publikacja dostępna w specjalnej akcji Ściągnij i przeczytaj, ZANIM zapłacisz, dostarczona

Bardziej szczegółowo

55+ Seniorzy w akcji

55+ Seniorzy w akcji 55+ Seniorzy w akcji ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Z PASJĄ! www.seniorzywakcji.pl 55+ Seniorzy w akcji Publikacja została sfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 spis treści WSTĘP... 3 PATRIOTA, CZYLI KTO? Lech Wałęsa Nie ma patriotów lepszych czy gorszych... 4 Krystyna Skarżyńska Gorące emocje i

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40

nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 nr 16 jesień-zima 2013 ISSN: 1897-1075 POLITYKÓW SKOK NA KASĘ 17 ENERGETYCZNE IMPERIUM 22 POTĘGA FINANSOWA 29 KLUBÓW PIŁKARSKICH ART&BANKING 40 Wyróżnij się. Napisz do Deala. www.magazyndeal.pl 3 Redaktor

Bardziej szczegółowo