W numerze GAZETKA GIMNAZNUM NR 1 IM. POWSTAOCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE NUMER III, ROK 2011.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze GAZETKA GIMNAZNUM NR 1 IM. POWSTAOCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE WWW.GIMNAZJUM1PIASECZNO.PL NUMER III, ROK 2011."

Transkrypt

1 GAZETKA GIMNAZNUM NR 1 IM. POWSTAOCÓW WARSZAWY W PIASECZNIE NUMER III, ROK W numerze Był sobie kraj Patent na szczęście Medialna wyrocznia Kierunek Sopot - - 1

2 Spis treści: Wstępniak.2 Szkolnym Okiem: Był sobie kraj Wywiad z panią G. Maryńczak 5-6 Pomoc innym, to nie strata życia..7 Patent na szczęście 8-9 Medialna wyrocznia..10 List do Wojowników Świata 11 Czego nie wiemy o Walentynkach.. 12 Radosny świat dużych i małych spraw 13 Kierunek Sopot Drogi trzecio-klasisto Komiks Gimazjalistą być 19 Sport Małyszomania 20 Opowieści nie z tego świata Puk, puk- kto tam?- Duch Dodatek Językowy Meant to be Lucy s diary 25 Wiosna po rosyjsku..26 News from our school..27 Wstępniak Drodzy Czytelnicy! Ostatni czas nie zaznaczył się w naszym małym szkolnym świecie jakimiś wielkimi spektakularnymi wydarzeniami. Upłynął pod hasłem ferii oraz początku nowego semestru, a wraz z nim próbnych egzaminów. O czym tu pisać? Walentynki przemknęły prawie niezauważalnie, ale dały impuls naszym autorom, by poruszyć temat miłości. Wspomnienia ferii zapewne już mocno przyblakły, dlatego chcemy je odświeżyć reportażem z Sopotu. Nie zabrakło też cyklu artykułów, poruszających i rozum, i serce - czyli coś o naszym woluntariacie. Temat nie nowy, ale zawsze aktualny. Za oknem wiosna, przyroda budzi się do życia. Mamy nadzieję, iż ożywi też nasze umysły, a co za tym idzie narodzą się nowe pomysły. Czego sobie i Wam życzymy. Redakcja Redakcja: Redaktor Naczelny: Mateusz Hejna 2g Z-ca RN: Filip Jarosz 2g DTP i projekt okładki: Mateusz Hejna 2g Filip Jarosz 2g Dział Szkolnym Okiem : Elżbieta Dudek 2g Julia Zakrzewska 2i Maksymilian Barcik 3a Urszula Promna 3h Joanna Kocuo 3h Paulina Prażmowska 2g Martyna Szambela 3c Komiks: Elżbieta Dudek 2g Opowieści nie z tego świata: Katarzyna Budnitska 2g Ewelina Zdanowska 2g Dodatek Językowy: Katarzyna Sikora 3h Alicja Olaszewska 3h Joanna Kocuo 3h - - 2

3 D awno, dawno temu był świat, gdzie nie było facebooka, telefonów komórkowych, komputerów, Internetu i IPodów. Nie było też tylu kanałów telewizyjnych, do których dostęp łatwo można zapewnić sobie jednym przyciśnięciem pilota. Podróżowało się, szczególnie na Zachód, nieco trudniej niż dzisiaj. Potrzebny był paszport, a tenże w owym czasie był towarem niekiedy mocno limitowanym. Pieniędzy też było zbyt mało, by zapewnić poczucie turystycznego komfortu. Ale w tym skromnym świecie była jedna niezaprzeczalnie dobra cecha- ludzie mieli czas dla siebie i poczucie wspólnoty. Tego świata już nie ma. Pospieszny rozwój, jaki przeszedł nasz kraj, zmienił w stosunkowo krótkim czasie jego oblicze. Polska stała się członkiem UE, została przyjęta do sfery Schengen, otworzył się przed nami ogromny europejski rynek pracy, przybyło nam samochodów, mieszkań i innych udogodnień, które niegdyś mogliśmy tylko oglądać na zachodnich reklamach. Wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi, miało się zmienić także społeczeństwo. Przyzwolenie na samorealizację i wolną konkurencję zakładało wychowanie ludzi świadomych swej autonomii, biorących udział w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym środowisk lokalnych. Tworząc nową konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej polscy prawodawcy odwołali się w niej do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to narodziło się w XVII-wiecznej Francji, dzięki filozofowi J.J. Rousseau, który postulował ograniczenie władzy państwa na rzecz władzy ludu. Celem zapisu było stworzenie pozapaństwowych organizacji samorządowych, które pozwoliłaby na zbiorową aktywność obywateli, opartą na wspólnym działaniu osób o podobnych interesach, na kształtowaniu się swoistego rynku interesów grupowych. Tymczasem, żyjąc w zupełnie innej scenografii, poddani presji wolnego rynku, my, Polacy zamiast otworzyć się, zamknęliśmy się na ludzi

4 Potrzebę relacji zastąpiły reality i talk - showy, gdzie różni celebryci odsłaniają radośnie swoją prywatność. Znacznie łatwiej nam dziś ekscytować się życiem telewizyjnych gwiazd niż angażować w sprawy lokalnych społeczności. Stefan Bratkowski w 2007 r. w Polityce pisał: Naszym problemem numer jeden jest brak więzi społecznych, słabe poczucie wspólnoty. To więc, co kiedyś było naszą siłą, tworząc wielki ogólnonarodowy ruch solidarnościowy, który tak radykalnie zmienił oblicze kraju, dziś staje się naszą słabością. Apatia, nieumiejętnośd zbiorowego działania, głębokie przekonanie, iż nie ma w Polsce siły, z którą większośd obywateli mogłaby się utożsamiad, odebrały wielu chęd spojrzenia na życie poza czubek własnego nosa. Istnieje jeszcze bardziej prozaiczna przyczyna- ta, którą reprezentuje pokolenie młodych wykształconych Polaków, z ich niechęcią do zbiorowego działania, silniejszym skupieniu się na własnej karierze i przyjemnościach niż na naprawianiu świata. Bo przecież czy nie łatwiej zaakceptowad pogląd, że życiowe katastrofy ludzi czy całych grup społecznych są zawinione głównie przez nich samych. Staramy się nie dostrzegad przegranych, przechodzimy obojętnie obok potrzebujących pomocy, jakby była to nie nasza sprawa, a wina ich nieudacznictwa. Ockniemy się, dopiero, kiedy kryzys, czy inne nieszczęścia zagrożą naszym wygodnym domom czy ciepłym posadkom. Nasze zamknięcie, egoizm, a przede wszystkim brak dalekosiężnych, wspólnych celów i tego samego języka komunikacji doświadczamy w życiu codziennym. Wielki rozdźwięk między 2Polska tradycyjną, narodową, katolicką a tą drugą modernistyczną, odcinającą się od narodowych symboli, chcącą żyd w liberalnym świecie bez całych tych obciążeo i tonu cierpiętnictwa pokazała katastrofa smoleoska. Ale nie chodzi tu tylko o różnice w stylu życia, ale o głęboką przepaśd mentalną, która nie pozwala nam znaleźd wspólnego języka, a co za tym idzie podjąd wspólnych działao. Życie pokazuje, jak bardzo rozmijamy się z założeniami, które przyjęliśmy. Warto więc uświadomid, sobie, co oznacza ten zapis w konstytucji, co powoduje, iż tak trudno jest nam go zrealizowad. Gazeta zwróciła się w tej sprawie do pani Grażyny Maryoczak, nauczycielki WOS-u w naszym gimnazjum, by pomogła nam zrozumied, dlaczego tak się dzieje i co warto byłoby zmienid

5 Nie myśl, co ludzie mogą zrobid dla Ciebie. Pomyśl, co Ty możesz i powinieneś, zrobid dla innych Czy Pani mogłaby nam wyjaśnid, czym jest społeczeostwo obywatelskie? JF. Kennedy Społeczeostwo obywatelskie, to liczne grono wolnych ludzi, równych wobec prawa, obdarzonych obywatelskimi wolnościami, zamieszkujących w paostwie demokratycznym; ludzi zorganizowanych w partie, związki zawodowe, stowarzyszenia, którzy reprezentują interesy różnych grup. To zbiorowośd ukształtowana, dzięki funkcjonowaniu różnych instytucji życia publicznego, takich jak: media, wybory, różnego typu organizacje, umożliwiające obywatelom świadome uczestnictwo w życiu publicznym. To aktywni obywatele, samodzielnie podejmujący różnego rodzaju inicjatywy, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopaostwowym. W jaki sposób tworzy się społeczeostwo obywatelskie? Społeczeostwo obywatelskie występuje wyłącznie w paostwie o ustroju demokratycznym, gdzie najważniejsza moc prawną ma konstytucja, a prawo jest jasne dla obywateli i uwzględnia ich interesy. Społeczeostwo to rozwija się w oparciu o gospodarkę wolnorynkową, która stwarza dobre warunki do rozwoju ekonomicznego paostwa, a obywatelom umożliwia szeroko pojętą wolnośd gospodarczą, co wyzwala ich aktywnośd. Podstawą społeczeostwa obywatelskiego jest dobrze działający samorząd lokalny, liczne stowarzyszenia pozarządowe oraz rywalizujące ze sobą partie polityczne. Aby społeczeostwo obywatelskie prawidłowo funkcjonowało, przede wszystkim muszą pojawid się ludzie otwarci na racjonalne argumenty, tolerancyjni, gotowi na radykalne zmiany, chętni do działania, obdarzeni szczególną wrażliwością społeczną i potrzebą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

6 - 6 - Na czym polega istota społeczeostwa obywatelskiego? Najważniejsze jest to, żeby obywatele chceli i potrafili się organizowad, szukad sojuszników dla realizacji wyznaczonych celów. Odnajdowad się, współpracując w grupie, tworząc liczne stowarzyszenie, fundacje, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje charytatywne itp., by samodzielnie rozwiązywad ważne dla nich problemy. Związki te muszą opierad się na współpracy, zaufaniu, wierze w sens działania. Zaangażowani ludzie swoją aktywnośd mogą przejawiad w wielu sferach życia publicznego między innymi w: polityce, gospodarce, kulturze, a przede wszystkim w otaczającej ich społeczności lokalnej. Podstawową cechą społeczeostwa obywatelskiego jest świadomośd jego członków, dostrzeganie potrzeb wspólnoty, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i społeczne dobro. Wspólne działanie sprzyja znalezieniu najlepszych rozwiązao, zapewnia skuteczne osiąganie celów. Aktywnośd ludzi sięga tam, gdzie często paostwo nie jest w stanie zaspokoid ich potrzeb i oczekiwao. Czy polskie społeczeostwo możemy nazwad społeczeostwem obywatelskim? Okazuje się, że bardzo trudno dad tu jednoznaczną odpowiedź. Jako paostwo i społeczeostwo dokonaliśmy ogromnych przemian w początkowej fazie transformacji ustrojowej, której celem było zbudowanie paostwa o ustroju demokratycznym. Od podstaw zmieniono prawo, uchwalono nową konstytucję, stopniowo budowano podstawę gospodarki rynkowej Nie sposób nie zauważyd pozytywnych przemian tego procesu: duża grupa osób dobrze sobie radzi, prowadząc własną działalnośd gospodarczą, inni realizują się na płaszczyźnie samorządowej, czy politycznej, działają charytatywnie, stopniowo wzrasta samoświadomośd obywateli Z drugiej strony, mimo dwudziestu lat, które upłynęły od zmiany ustroju, wielu obywateli tkwi mentalnie w społeczeostwie komunistycznym; świat nadal dzielą na tych, co decydują, i całą resztę,. Są przekonani, że z władzą nie warto zaczynad. Czekają, aż ta władza za nich to, czy owo załatwi, nie obchodzą ich inni, nie chodzą na wybory, w przekonaniu, że nie ma na kogo głosowad Tak zakorzenione stereotypy myślenia trudno wykorzenid. Jakie skutki, według Pani, ponosimy jako społeczeostwo na skutek naszej nieumiejętności działania w grupie? Rzeczywiście Polacy mają z tym duże problemy. Zwykle czekamy, ze ktoś coś za nas wykona. Oczywiście, najlepsza w grupie jest zasada współpracy i współodpowiedzialności, ale nie wszyscy potrafimy jej przestrzegad. Mamy problemy z właściwą komunikacją, brak nam racjonalnych argumentów, nie potrafimy pójśd na kompromis. Często nasze małe ambicje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, brakuje zwykłej zgody i sensownego planu działania. Takie postawy szalenie utrudniają wspólne działanie, zniechęcają ludzi do realizacji wspólnych projektów. A przecież można, by zrobid tyle dobrego dla siebie i innych. Wystarczy tylko chcied! Niekiedy wystarczą minimalne nakłady finansowe. Ponieważ nie potrafimy się zorganizowad, tracimy wszyscy. Czy istnieje jakiś sposób, aby idea społeczeostwa obywatelskiego zakorzeniła się w mentalności Polaków? Społeczeostwo obywatelskie rodzi się z potrzeb ludzi. T ego procesu nie można przyspieszyd, ani narzucid go siłą. Od paostwa można oczekiwad stworzenia odpowiednich warunków dla jego rozwoju, np. wzmocnienia władzy lokalnej, ustanowienia stosownego prawa, wspierania wszelkiej aktywności obywateli Resztę musimy dokonad sami. Aby było to możliwe, trzeba zmiany sposobu myślenia o drugim człowieku, o społeczności. Trzeba nauczyd się odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Mamy z tym problemy, przejawiamy dużą nieufnośd do zewnętrznego otoczenia, zamykamy się w kręgu rodzinnym, inni nas nie obchodzą. Myślimy, żeby siebie chronid! Nic bardziej mylnego! Dopiero działanie dla dobra drugiego przynosi wymierne i obopólne korzyści.

7 Każdy z nas widział człowieka leżącego na ulicy. Rodziło się pytanie chory czy pijany? Każdy z nas widział osobę niepełnosprawną... Każdy z nas widział staruszkę z trudem idącą po schodach, niosącą ciężkie torby z zakupami... Każdy z nas widział dziecko, którego rodziców nie stad na zapewnienie mu dobrych warunków życia... Każdy z nas widział w telewizji głodujące dzieci z Afryki... Każdy z nas zetknął się również ze słowem wolontariat i ludźmi, którzy wcielili go w życie. Chodby tu i teraz, w naszym Gimnazjum. O tym, że istnieje, i to od lat, że działa, wie każdy z nas chodby z gazetek na ścianach korytarzy, reportaży, zdjęd, licznych systematycznych akcji. Wielu z nas przeszło obok sprawy tej obojętnie. Niektórzy nawet przystanęli, zawiesili oko, zastanowili się chwilę, lecz po chwili stwierdzili, ze to nie jest zajęcie dla nich. Na szczęście znaleźli się też i tacy, których serca są otwarte, na dodatek nie boją się ciężkiej pracy i zaangażowania, ale ponad wszystko pokochali pomagad innym. Tak na prawdę tylko tyle potrzeba, aby zdziaład coś dobrego. W dzisiejszym świecie, gdzie ludzie uganiają się za pieniędzmi, pomoc wolontariuszy jest szczególnie potrzebna. Problem tkwi w tym, że w naszym społeczeostwie jakby zdewaluowała się wartośd pomocy, jest wielu ludzi, którzy negują jej sens, albo takich, którzy chcą pomagad, ale nie widzą jak lub u których tylko na dobrych chęciach się kooczy... Osoby, które nie pojmują sensu pomocy lub uważają to za stratę swego cennego czasu, nie rozumieją także, ze dając komuś coś z siebie, z własnej woli, sami zyskujemy wiele. Gdy ktoś dzięki nam się uśmiecha, w naszym sercu pojawia się nowe uczucie. Nie wiem, jak je trafnie określid. Chyba po prostu nie ma słów, którymi można by je opisad. Aby się o tym przekonad, spróbujcie sami! Natomiast do tych, którzy mają szczere chęci mówię: To doprawdy nic trudnego! Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Decyzja, że chcemy to robid, bo nic na tym nie tracimy. Gdy już mamy to za sobą- nie ma żadnych barier, których nie dałoby się pokonad. Nie ma wątpliwości, że WARTO! Więc działajcie! - 7 -

8 - 8 - Każdy wie, co to jest wolontariat, ale równocześnie dla każdego to słowo oznacza, coś innego. Wcale nie jest tak prosto znaleźd jedną, krótką, acz pojemną definicję. W poszukiwaniu informacji zaglądam do Internetu i jest: Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeostwa, wykraczająca poza związki rodzinno koleżeosko - przyjacielskie. Zastanawiam się, czy naprawdę tak postrzegam Akcję Reakcję? Nie, zdecydowanie nie. Takie wytłumaczenie jest dla ogółu, ale nie dla osób, które zetknęły się z tego typu działaniem. Jeżeli działasz w wolontariacie, stajesz się jego częścią, fragmentem jego duszy, ale również on staje się częścią Ciebie. Przede wszystkim nie traktuję tego jako pracy. Rzeczywiście, w niektóre projekty wkładamy masę trudu, czasu i poświęcenia, ale robimy to z przyjemnością. My nie pracujemy na rzecz naszych dzieci z Kozienic i Białowieży, my pracujemy z nimi, odnajdujemy się wśród nich. Staramy się razem zintegrowad, zakolegowad, czasami nawet zaprzyjaźnid. Czego brakuje naszym podopiecznym? Ubrao? Środków finansowych? Nowoczesnych sprzętów? Tego też, ale oni najbardziej potrzebują miłości, radości, przyjaźni, ciepła, poświęconego im czasu, zainteresowania. Poprzez wspólne rozmowy chcemy im pokazad, że wcale nie są gorsi od innych, a tak często o sobie myślą, że też mogą spełnid swoje marzenia, pomagamy im uwierzyd w siebie. Bywa ciężko, ale przecież nikt nam nie obiecywał, że będzie łatwo i przyjemnie. Im trudniej jest coś wykonad, tym mamy większą satysfakcję, jeżeli się to uda. Każdy wspólny sukces, staje się również prywatnym sukcesem każdego z nas. Nie może istnied żaden wolontariat, bez chętnych do pracy wolontariuszy. W naszej szkole na szczęście ich nie brakuje. W mojej klasie zadałam pytanie: Po co jest wolontariat

9 i dlaczego chcemy pomagad? Pierwszą częśd odpowiedzi dało się sformułowad bez problemu: Żeby pomagad innym, dzielid się tym, co mamy. Pozostaje jeszcze ta druga kwestia: Dlaczego? Najczęstszą odpowiedzią było Chcemy zrobid coś dobrego, pragniemy, aby ludziom żyło się łatwiej, pomagając czujemy się lepsi, bardziej potrzebni. Czyli przy okazji robimy też cos dla siebie? Poniekąd tak. Nasza pomoc jest oczywiście całkowicie bezinteresowna, niczego nie oczekujemy w zamian, ale mimo wszystko dostajemy bardzo dużo Dzieci pokazują nam swój świat przepełniony nadzieją na lepsze jutro. Za każdym razem, kiedy wracam z domu dziecka, widzę, jaką jestem szczęściarą. Mam rodziców i dom pełen miłości oraz ciepła. Chyba nie ma nic piękniejszego niż doceniad to, co się ma i byd zadowolonym z własnego życia. My sprawiamy, że życie wychowanków placówek w Kozienicach i Białowieży staje się jaśniejsze, a oni, może nawet o tym nie wiedząc, przyczyniają się do tego, że nasze życie nabiera sensu. Mam nadzieję, że teraz łatwiej jest wam zrozumied, czym naprawdę jest wolontariat. Nie jest to jakaś zwykła organizacja. Nie chodzi o jakiejś ramy i przepisy, bo woluntariat jest bardziej gotowością serca, niż programem organizacyjnym. Pomaganie komuś to wspaniała rzecz. Życie tylko dla siebie jest jałowe, i jak powiedział Albert Einstein Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne

10 W dzisiejszych czasach środki masowego przekazu wywierają ogromny wpływ na nasze społeczeostwo. Ich presji ulegają ludzie niemal ze wszystkich przedziałów wiekowych. Jednak najbardziej kształtują psychikę młodych. Na początku XXI wieku niemal każdy człowiek ma kontakt z mediami. Niektórzy są od nich nawet uzależnieni. Młodzi ludzie, nastolatkowie urodzeni w latach 90 nie znają innego świata, niż taki, w którym bombardują ich zewsząd środki masowego przekazu. Wielu z nich wręcz nie wyobraża sobie egzystencji bez telewizji lub Internetu, co może mied swoje dobre i złe strony. Jednak w większości przypadków jest zjawiskiem zgubnym, prowadzącym do silnego uzależnienia. Doszło już nawet do tego, że w mediach nagłaśniane są przypadki uzależnienia od mediów. Jednak pożyteczne? Prawdę mówiąc, środki masowego przekazu same w sobie nie są przecież takie paskudne. Dzięki nim możemy błyskawicznie dowiedzied się, co w danej chwili dzieje się na drugim koocu świata. Możemy odpocząd po męczącym dniu w pracy lub w szkole. W koocu, możemy się czegoś nauczyd gama możliwości ogromna. Zabawka dla głupich Niewątpliwie, media oferują nam rozrywkę. Ale jaką? Wielkie, telewizyjne koncerny prześcigają się w tworzeniu coraz to głupszych, wysokobudżetowych show, w których zatrudniają podupadłych celebrytów. A wszystko po to, by zapewnid nam rozrywkę, a sobie oglądalnośd. Niestety, niektórzy, zwłaszcza ludzie młodzi, zostają zaślepieni tą płytką formą zabicia czasu, zamiast wyjśd do kina czy do teatru, poczytad dobrą książkę. I potem o ironio dziwimy się, że polskie społeczeostwo nie czyta książek. A niby kiedy ma to robid, skoro w telewizji są na okrągło emitowane coraz ciekawsze i bardziej atrakcyjne programy? Oblicza uzależnienia Czemu jednak media mają taki zgubny wpływ na młodych ludzi? Dziesiątki, a nawet setki nastolatków siedzą jak zahipnotyzowani przed szklanymi ekranami telewizorów lub komputerów zamiast wyjśd z domu, spędzid czas z rówieśnikami? Otóż nie jest to kwestia wpływu. A raczej kwestia człowieka, jego psychiki. Jego wygodnictwa. Bo znacznie łatwiej przyjąd już przetrawioną papkę niż zmusid się do samodzielnego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Media mogą byd bardzo pożyteczne, jeśli umiemy z nich korzystad. Ale nie należy ślepo wierzyd we wszystko, co zostaje nam zaserwowane na ekranie. Środki masowego przekazu maja brzydką tendencję do manipulowania odbiorcą. Cóż, jakie są media, każdy widzi. A ich wpływ na nasze życie cały czas się zwiększa. I nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie zjawisko to zostanie przystopowane. Głównie dlatego, że wielu ludzi zbija na tym naprawdę ogromne pieniądze. Tylko do nas zależy, czy pozwolimy się im zmanipulowad i damy podporządkowad ich wizjom nasze życie

11 List do Wojowników tego Świata. Drogi Wojowniku! J ak to się dzieję, że rośniecie jak grzyby po deszczu? Tak z pokolenia na pokolenie przenosi się ta cecha; wojowniczość, zajadłość, brak tolerancji.. Wiecie, co czuję, jak codziennie gazety krzyczą o nowych przewrotach, konfliktach zbrojnych na świecie. Jeszcze niedawno był Egipt, teraz znacznie poważniejsza Libia. Wiecie, co czuję? Taki dziwny żal i ból. Bo czym jest wojna? Chyba tylko największą głupotą człowieka. Bogu dzięki, że nigdy nie przeżywałam jej koszmaru. Nie musiałam uciekać, chować się w piwnicy i czekać z niepokojem, co przyniesie jutro. To strasznie być takim bezwzględnie zdeterminowanym, wiedząc, że ktoś w wyniku waszych akcji umiera..a Wy tak zapalczywie kroczycie ciemnym korowodem, krzycząc wzniosłe hasła. Czy rzeczywiście wierzycie w skuteczność ideologii przemocy?.przecież to SIEBIE próbujecie przekonać o słuszności swoich działań. Czy nie widzicie, że wokół WAS taka strasznie martwa cisza. Czy zastanawiacie się czasem, czym jest śmierć? Jak tu o niej myśleć, gdy nikt z żyjących nie zna tego uczucia. Otarcie się o śmierć, oglądanie czyjeś śmierci nie jest tym samym, co osobiste jej doświadczenie. Właśnie doświadczenie!. Czy kiedy śmierć dosięga któregoś z Was, czy jest już tak odważny, leżąc w kałuży krwi, własnych ekstrementach..giniecie tak samo nędznie jak psy, których epitetem obdarzyliście niewinnych ludzi. Czy to duma nie pozwoli Wam się wycofać, ślepa wierność ideologii przemocy. Ale gdy sami stajecie się ofiarami tej waszej ideologii, czujecie tylko gniew. Pragnienie zemsty!. To jest wszystko, na co Was stać. I tak się toczy przerażający korowód Waszej głupoty, pochłaniając kolejne jej ofiary. Panie, Stworzycielu, do którego uciekały się całe pokolenia, czy rozumiesz ten świat, który stworzyłeś, czy patrząc na to, jesteś tak samo bezradny, tak bardzo zdumiony, jak twoje stworzenie? A ty Wojowniku, czy pomyślałeś kiedyś, żeby zacząć spostrzegać świat sercem. Przecież serca mamy takie same. To tylko do głowy wbito nam inne przekonania. Nie tracę nadziei,bo nie tracę wiary.a moją wiarą jest miłość. Proszę Cię tylko o jedno "patrz na innych miarą serca-sercem"

12 . Ewentualnie wiemy, ale nie chcemy o tym mówić. Walentynki według cioci Wikipedii jest to coroczne święto zakochanych, przypadające 14 lutego. Cóż, nie da się zaprzeczyć wyjątkowe święto... pełne czułości, miłości, dziecinnych, anonimowych kartek, wszędobylskich różowo-czerwonych ozdóbek w sieciach ogromnych galerii handlowych, które tego jednego dnia na sprzedawaniu lizaków w kształcie serduszek i temu podobnego badziewia zarobią więcej niż przeciętny obywatel harując ciężko przez cały rok. Naprawdę, nie radzę w tym pięknym dniu wybierać się do jakiegokolwiek większego sklepu. Grozi natychmiastowym atakiem epilepsji. A propos, dlaczego nikt nigdy nie pamięta, że 14 lutego jest także światowym dniem osób chorych na padaczkę? Człowieku! Zamiast wysyłać beznadziejne, anonimowe wyznania miłości na różowych kartkach do swojej wypatrzonej na szkolnym korytarzu sympatii, która i tak pewnie wyrzuci owe wyznanie do kosza, nawet go nie czytając, mógłbyś poświęcić chociaż parę minut wyszukując w googlach informację, na temat tego, jak należy się zachować, gdy ktoś w twoim otoczeniu dostanie ataku padaczki. Możesz kiedyś uratować czyjeś życie... Skończmy jednak temat nieuleczalnych, ciężkich i przewlekłych chorób (chociaż muszę przyznać, lepiej pisze mi się o epilepsji, niż o walentynkach). Zamiast tego zgłębmy ideę święta zakochanych. Czyli tradycyjna rozkmina z serii: co autor miał na myśli? Otóż, jest to, jak sama nazwa wskazuje, dzień świętego Walentego, który słynął z tego, że udzielał ślubów zakochanym bez zgody ich rodzicieli; inaczej mówiąc, dziesiątki, a może nawet i setki zatroskanych rodziców odurzonych nastoletnią miłością pociech musiało wyklinać go w niebogłosy. Dlatego właśnie został patronem zakochanych. Oraz ciężkich chorób. Zwłaszcza umysłowych. Dobrze, dobrze, święto zakochanych i te sprawy. To jeszcze zrozumiem. Ale jak się do tego wszystkiego ma cały ten kicz wypływający na nas zewsząd 14 lutego? Cóż, ludzie od dość dawna już tak mają, że na wszystkim muszą zarobić. I tak siłą podprogowej perswazji (patrz: reklama) zmuszają szarych obywateli do kupowania tych cudownych kartek, pięknych ozdobionych serduszkami artykułów wszelkiego rodzaju, i obdarowywania nimi ich drugich połówek. Normalnemu człowiekowi widząc całą tą komercyjną szopkę robi się niedobrze. No, może oprócz zakochanych. Ale przecież wiadomo, że gdy się zakochujemy, przestańmy zachowywać się normalnie. Jestem przekonana, że co roku, 14 lutego, liczące sobie ponad 1700 lat relikwie świętego Walentego przewracają się w grobie. Wszystkiego najlepszego z okazji światowego dnia chorych na epilepsję życzy Redakcja

13 RADOSNY ŚWIAT DUŻYCH I MAŁYCH SPRAW A ch! Jak Ją kocham! Moje życie bez Niej jest ledwie marną, pustą egzystencją. Lecz cóż, ja biedny mogę uczynid!? Ona w ogóle nie zwraca na mnie uwagi! Zupełnie, jakbym nie istniał! Swoją drogą, czy to takie dziwne? Nie jestem nikim nadzwyczajnym, niezwykłym. Nie! Właśnie jestem NIKIM! Jestem NIKIM w Jej oczach! Za to Ona jest wyjątkowa! Jedyna w swoim rodzaju! Ach! Te piękne, długie włosy, spadające ponętnymi kaskadami z jej głowy, zmysłowo otaczające uszy. Ten przecudny głos! Te wdzięczne ruchy! Cóż jednak z tego, jeśli Ona mnie nie zauważa?! Ba! Nawet może nie zdawad sobie sprawy z mojego istnienia! Poza tym należy do wyższych sfer! A ja? Jestem NIKIM. Dosłownie jestem NIKIM w jej oczach! Nie jestem bogaczem. Nie ma mnie na okładkach kolorowych magazynów w każdym kiosku i nie jestem zabójczo przystojny. Co ja mogę zrobid w obliczu takich przeciwności losu?! Obserwowałem ją dzisiaj, jak bawiła się z siostrami w ogrodzie. Niezaprzeczalnie widad było, że to właśnie Ona jest spośród nich najpiękniejsza. Przydmiewa je swoją urodą. Wyrasta jak czerwona róża pośród niczym nie wyróżniających się chwastów. Nie, nie miałem odwagi się do Niej odezwad. A co dopiero ujawnid się. Z ukrycia obserwowałem, jak beztrosko hula po zielonej, soczystej trawie. Nie miałem śmiałości! Znów zawiodła mnie moja odwaga! Dlaczego!? Dlaczego znów akurat w takiej sytuacji musiałem stchórzyd! Ja, który innych rzeczy wcale się nie boję!? Och! Tak chciałbym się kiedyś do Niej zbliżyd, przytulid i opowiedzied o sobie, o mojej wielkiej, bezgranicznej miłości! Jak byłoby cudownie poczud ciepło Jej ciała na swojej skórze. Poczud, jak pachnie i po prostu radowad się przepiękną chwilą. Ach! * * Romeo! dobiegło nagle wołanie gdzieś z głębi domu Chodź do paoci! Pyszna karma z mielonego mięska na Ciebie czeka! Romeo szybko zeskoczył z fotela i merdając żwawo ogonkiem pobiegł do kuchni, zapominając po drodze o swojej wielkiej miłości zza płotu. No cóż, czekał na niego wspaniały obiadek. A poza tym pudelka z sąsiedztwa i tak by się nie zainteresowała zwykłym kundlem. I czemu się tak dziwisz czytelniku!? A ty byś nie porzucił tego, co nieuchwytne i piękne, dla tego, co realne i smaczne!?

14 Jeśli co roku, tak jak ja, zastanawiacie się, gdzie wyjechad na ferie, aby skooczyd z wszechogarniającą nudą, mam dla was świetny pomysł. Co powiecie na podróż nad morze, a konkretnie do Sopotu? Ja tak zrobiłam. Pojechałam do Trójmiasta. Mieszkałam w Sopocie w wynajętym mieszkaniu, dokładnie 100 m od morza. Zaraz po zaklimatyzowaniu poszłam na spacer. Na początek główną ulicą Monte Casino, znaną bardziej jako Monciak, z jej uroczymi kamieniczkami, eleganckimi restauracjami, hotelami i słynnym krzywym domem, pięknie oświetloną. Następnego dnia zdecydowałam się na inny kierunek - plażę. W koocu kiedyś wypada poczud morską bryzę. Liczyłam na szum morza i kaskadę spienionych fal. W koocu to Bałtyk. A tu niespodzianka- morze zamarzło, a plaża wyglądała jak jedna wielka pustynia śnieżna. Przede mną rozciągał się nieco księżycowy krajobraz spowity wielka ciszą. Nie spodziewałam się tego, lecz szok nie trwał długo, bo po chwili wyłoniły się w oddali płynące statki i kilka osób spacerujących po miejscu, w którym powinien byd piasek. Pomyślałam: "To zima. Czego się spodziewałaś?" Zdecydowałam się na spacer wzdłuż morza. Nadal jednak niewidoczna pozostawała granica miedzy lądem a wodą. Można było niezamierzenie przekroczyd tę tajemnicza linie demarkacyjną. I co wtedy? Na szczęście było mroźno, i nic zapowiadało odwilży

15 Doszłam aż do słynnego sopockiego mola; krótki spacerek wzdłuż działał orzeźwiająco. Przy okazji dowiedziałam się, że mają go rozbudowad. Wiatr i zimno przenikały boleśnie, wciskając się w każdy skrawek mego ciała. Strasznie zmarzłam. Skierowałam się więc w stronę tamtejszych lokali. Od kolorowego wystroju okolicznych knajpek i restauracji rozbolała mnie głowa, a od czytania menu zrobiłam się jeszcze bardziej głodna. Wśród bogatego zestawu wygrała ostatecznie gorąca czekolada belgijska z marcepanem i bitą śmietaną. Na ten dzieo miałam już dosyd, marzyłam o wypoczynku. Znalazłam go dokładnie w ciepłym łóżku z poduszką pod głową. W tym miejscu nasuwa mi się pewna mądrośd, którą często słyszę: "Na bezsennośd najlepsze jest dotlenienie". W tym przypadku chyba trochę przesadziłam, ale było warto. Oczywiście, następnego dnia zaspałam. Przecież musiałam sobie jakoś zrekompensowad te zarwane z powodu nauki noce. Kiedy wreszcie wstałam, postanowiłam nie marnowad czasu i realizowad kolejne punkty z mojej listy. Przyszedł czas na aktywny wypoczynek. Niektórzy pewnie powiedzieliby: Jeszcze? Nie wystarczy ci spacer? Odpowiadam: Szczerze sama się sobie dziwiłam, ale co tam, raz się żyje, dlatego postanowiłam odwiedzid pobliskie lodowisko, aby tam wypróbowad swoich sił. Nie było łatwo, ale z dumną mogę przyznad, że udało się. Uwaga, ci, którzy nie przepadają za tym sportem, też znajdą tu coś dla siebie, np. narty lub nordic walking, wędkarstwo albo jazdę konną, quady, a nawet wizytę w muzeum Sopotu czy seans filmowy w kinie. Po takim wysiłku nie ma nic lepszego, jak rosół królewski z kołdunami. Pyszności! Niestety mój wypoczynek w Sopocie dobiegł kooca. W drodze powrotnej zahaczyłam o Gdaosk. Tam standardowe zwiedzanie miasta i jego zabytków; z Katedrą Mariacką, Dworem Artusa, Fontanną Neptuna oraz pięknie zdobionymi kamienicami na Starówce. Oczywiście też kolejna sesja zdjęciowa, wizyta w pobliskim sklepie z pamiątkami... i do domu. Z wyjazdu pozostały już tylko wspomnienia, no i bursztyn na szczęście. Przyda się, bo trzeba jakoś przetrwad powrót do szkoły. Mnie ten wyjazd bardzo się podobał, w koocu nie wszyscy mieli okazje z poznad morze zimą, dlatego mogę się nazwad szczęściarą i z czystym sumieniem przyznad, że ferie się udały, i zupełnie nie było nudno. Może w następnym roku wy też się tam wybierzecie?

16 Drogii ttrzeciio - kllasiistto! Ostatni rok pobytu w gimnazjum jest dla ciebie bardzo ważny. Myślisz z niepokojem, co przed tobą; nieustanne klasówki, widmo zbliżającego się egzaminu, zabierające siły zaliczenia W poniższym artykule znajdziesz kilka wskazówek, jak najskuteczniej się uczyć i najlepiej przygotować do egzaminu. Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wydatkowania nadmiernej energii? Pamiętaj! Efektywnemu uczeniu się sprzyja właściwy stan psychofizyczny. Przystępując do nauki powinieneś być zdrowy, wyspany, wypoczęty, najedzony, ale nie przejedzony. Nie wkładaj na siebie zbyt ciasnego ubrania, ze względu na złe krążenie krwi. Dobry nastrój, zainteresowanie przedmiotem są pomocne, a gdy ich brak, warto spróbować techniki afirmacyjnej mówiąc sobie, że jestem mądry, zdolny, ciekawy świata, wierzę w swoje możliwości, lubię się uczyć i lubię siebie, jestem optymistą. Jeśli dopadają cię: ospałość, ociężałość czy zniechęcenie, można łatwo je zlikwidować, biorąc szybki chłodny prysznic. Błędne natomiast jest myślenie o czekających przyjemnościach, które ci się należą po zrobieniu swego. Zamiast koncentrować się na nauce, twoje myśli zawirusowane są złością, iż na ową przyjemność trzeba zbyt długo czekać. Nie lekceważ warunków zewnętrznych, takich jak: przewietrzony pokój, odpowiednia temperatura oraz kształt i wysokość krzesła, na którym siedzisz. Muzyka? Często element wspomagający! Uważaj na nią! Nie każda muzyka sprzyja koncentracji uwagi Unikaj też wszystkich innych bodźców, które cię rozpraszają. Efektywnej nauce sprzyja odpowiedni sposób uczenia się: Zaplanuj naukę własną, uwzględniając porę dnia, w której pracuje ci się najlepiej, jednakże nie mogą to być zbyt późne godziny nocne. Zaczynaj zawsze od najtrudniejszych lekcji, robiąc krótkie przerwy wypełnione aktywnym wypoczynkiem po każdej przyswojonej części materiału. Przeplataj przedmioty ścisłe humanistycznymi. Dla prawidłowej pracy umysłu bardzo ważne są dwa czynniki: Sprawność umysłu i ogólna sprawność fizyczna. Sport w tym bardzo skutecznie pomaga

17 Inteligencja nie jest czymś, co ci zostało dane raz na zawsze; ćwicz i rozwijaj ją. Stawiaj sobie właściwe cele zgodnie z realnymi możliwościami. Wiara w siebie i zdrowe poczucie wartości, któremu sprzyja znajomość swoich mocnych stron, są jedną z najistotniejszych gwarancji twego sukcesu. Nie koncentruj się na tym, w czym jesteś słaby, ale na tym, w czym jesteś mocny. Jak powtarzać, żeby zapamiętać? Aby zapamiętać materiał, nie należy bezmyślnie uczyć się go na pamięć, ale najpierw zrozumieć. Należy powtarzać go głośno i często, bo w korze mózgowej dana informacja zostaje zapisana dwa razy; poprzez kanał wzrokowy i słuchowy. Nie powtarzaj materiału nerwowo przed lekcją, ale poprzedniego dnia, wieczorem. Mózg potrzebuje czasu na przetworzenie i uporządkowanie informacji. Uczenie powinno polegać na logicznym, sensownym, rozumowym wyszukiwaniu zależności Mechaniczne kucie jest mało efektywne. Zapamiętywanie musi przebiegać aktywnie. Pomagaj sobie notowaniem, rysowaniem, szkicowaniem, malowaniem. Jeśli chcesz się nauczyć czegoś na pamięć, np. wiersza, zacznij prace trzy dni wcześniej, bo powtarzając przez dwa-trzy dni zapamięta się najlepiej. Wiersz, czy inny fragment tekstu, który musisz zapamiętać, przeczytaj dwa razy po cichu, aby lepiej uchwycić sens, po czym po krótkiej przerwie przeczytaj dwa razy głośno. Jeśli tekst jest długi należy go podzielić na kilka

18 części i z każdą postępować tak samo. Po godzinie przerwy powtarzaj głośno z zaglądaniem do tekstu. Bardzo ważna podczas nauki jest koncentracja. Nasza uwaga może być odwracana przez radio, telewizor, hałas uliczny. Nie przeszkadza on przy mechanicznie wykonywanych czynnościach, ale przy nauce nie powinien przekraczać pewnego poziomu. Najczęściej uczymy się poprzez czytanie. Jeśli chcesz z przeczytanego tekstu jak najwięcej nauczyć się i zapamiętać, najpierw przejrzyj tekst i staraj się go ogarnąć całościowo; czytaj uważnie i w skupieniu, szukaj w słowniku i wyjaśniaj nieznane ci wyrazy. Staraj się streścić najważniejsze części tekstu, by uświadomić sobie najważniejsze jego treści. Gdy już zrozumiesz i przeanalizujesz, powtórz wszystko od początku. Jak pisać wypracowania? Dla wielu z nas wypracowania to istna zmora. Staje się nie do ogarnięcia, jeśli robimy to na ostatnią chwilę. Pamiętajcie - każdy temat trzeba przemyśleć, wypisując sobie najpierw istotne myśli, przesłania, wnioski. Dlatego do pisania wypracowania powinno się siadać dwa- trzy dni wcześniej. Zapisane na gorąco skojarzenia będą istotna pomocą, tworząc szkielet naszej pracy. Kolejny krok -to napisanie właściwego planu z uwzględnieniem zasad konstrukcji; czyli: początku, rozwinięcia i zakończenia. Napisz najpierw wersję roboczą- na brudno, korzystając ze słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonów, dodatkowych materiałów mogących wzbogacić twój tekst. Pamiętaj, nie przepisuj, ale używaj własnych sformułowań. W żadnym wypadku nie stosuj słów, których nie rozumiesz. Nie ściągaj cytatów bez podania źródła. Pisz tak, aby konstrukcja twego wypracowania była jasna i logiczna. Każde następne zdania musi wynikać z poprzedniego. Każda nowa myśl powinna zaczynać się akapitem. Nie powtarzaj obiegowych opinii, myśl samodzielnie i bądź gotów do obrony swego stanowiska przy pomocy rzeczowych argumentów. Pisanie wypracowania nie musi być uciążliwe i nudne. Postaraj się, by wciągnął cię temat. Na koniec sprawdź błędy i dokonaj ostatecznej korekty. Jak uczyć się języków obcych? Od trzech lat stałym elementem egzaminu gimnazjalnego jest egzamin z języka obcego. Żyjemy w zjednoczonej Europie i dzięki temu mamy szansę

19 na studia czy szukanie pracy w jednym z jej krajów. Warunkiem sukcesu jest znajomość języków obcych. To oczywiste. Ale dla wielu z nas nauka ta nie przychodzi łatwo. Nie wiem, czy to idealne panaceum na sukces, ale prawdą jest, iż nauka języka obcego wymaga systematyczności. Ucz się codziennie, przynajmniej przez 15 minut - jest to znacznie efektywniejsze, niż co drugi dzień po pół godzinny, czy raz w tygodniu po trzy. Oprócz korzystania ze słowników, w tym obrazkowych, ułóż własny słowniczek i pisz w nim słowo w danym języku, wymowę, znaczenie polskie. W słowniczku możesz zamieszczać dodatkowo dany wyraz w kontekście, czyli w zdaniu lub zdaniach, gdzie najczęściej występuje. Mów w obcym języku głośno i często, nie pomijać żadnej okazji, Nie przejmuj się błędami. Pomocne jest rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zapisywanie i śpiewanie piosenek. Spróbuj sięgać po lektury, najlepiej książki dostosowane do twoich możliwości gramatycznych i leksykalnych. To świetny sposób poznawania kontekstu wyrazowego czy powtarzania czasów. Korzystaj z pomocy audiowizualnych: kaset, płyt, audycji telewizyjnych, edukacyjnych gier komputerowych, Ucząc się języka staraj się bawić, dbaj o swój dobry humor, to sprzyja zapamiętywaniu

20 - 20 -

21 czy to już historia? Każdy, komu sport jest bliski, minione dni zapewne spędził przy telewizorze. Powodów było kilka. Początek ligi, Halowe Mistrzostwa Europy w Paryżu i oczywiście Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Norwegii. Wszędzie nasi, wszędzie sukcesy. Jednak najważniejszym wydarzeniem była oficjalna decyzja Adama Małysza. Powiedział Z końcem sezonu kończę karierę. Wydarzenie zapewne na miarę numeru 1 sezonu zimowego, jeśli nie roku. To decyzja Adama Małysza o zakończeniu kariery. I to jest powód, by temu wydarzeniu poświecić kilka zdań w naszej gazetce. Bo choć Pan Adam jest z Wisły, nie z Piaseczna, to przez ostatnie lata, dzięki swoim sukcesom stał się każdemu Polakowi bliski, bez względu na to, gdzie się mieszka. Osobiście mistrza z Wisły nie znamy. Widzieliśmy go jedynie w telewizji, podczas transmisji z konkursów pucharowych w Zakopanem, czy Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, bądź też zawodów indywidualnych na Igrzyskach Olimpijskich, z których Małysz wrócił trzykrotnie ze srebrnym medalem i raz z brązowym. Wtedy był u szczytu sławy. Wtedy szalała Małyszomania. Zdjęcia, plakaty, gry komputerowe. A co teraz? Teraz, kiedy Mistrz odkłada narty na przysłowiowy kołek, czy Małyszomania odejdzie wraz ze skokami Adama? Oby nie. Przecież te kilkanaście lat wielkiej pracy i osiągnięć na arenach sportów zimowych naszego Orła z Wisły, nie może iść na marne. Z tego wielkiego talentu i jego wzorca powinniśmy wykrzesać kolejne perełki sportowe. I to nie koniecznie tylko w skokach. Przecież Adam Małysz to marka. Marka rangi najlepszych eksportowych marek świata. Nie można tego zaprzepaścić. Trzeba, by młodym sportowcom, przypominać i dawać przykład Adama Małysza, jako skromnego, normalnego człowieka. Człowieka, który swoją ciężką i rzetelną pracą doszedł do wielkiej sławy. Oby nie stało się tak, jak często w Polsce bywa. Mistrz odchodzi i o nim się zapomina. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie, i że Małyszomiania będzie trwała. Być może pod marką Kamil Stoch czy Klimek Murańka. Byle tylko trwała nadal. Byle dzięki Adamowi i jego sławie narodziły się kolejne wielkie talenty w naszym kraju

22 Był Adam z Wisły, dlaczego nie może być ktoś z Piaseczna. Oj, chyba to jednak tylko marzenia Czy zdarzyło ci się kiedyś usłyszeć w nocy kroki, krzyki, skrzypienie drzwi lub podłogi. A może widziałeś coś, czego nie można wyjaśnić? Jak myślisz, co to może być? Czy wierzysz w duchy? Wielu ludzi zajmuje się zjawiskami paranormalnymi. Skąd się one się biorą? Czy to tylko chory wytwór naszego umysłu? A może jednak coś jest na rzeczy? Może świat ponadmaterialny istnieje naprawdę? Na temat duchów powstało wiele teorii. Duchy istnieją w różnych kulturach i zazwyczaj są kojarzone z duszami ludzi zmarłych. Można wyróżnić dwa ich rodzaje : zjawy i poltergeisty Zjawy są bierne, niezwykle rzadko udaje się nawiązać z nimi kontakt. Pojawiają się i najczęściej sprawiają wrażenie, jakby były nieświadome otoczenia. Poltergeisty natomiast objawiają się głównie poprzez swój wpływ na otoczenie i pewną celowość działania. Ten typ nawiedzenia wywołuje u ludzi największy strach, ponieważ daje największą możliwość oddziaływania na nasz fizyczny świat. Duchy, czymkolwiek one są, pokazują nam, że tak naprawdę bardzo mało wiemy o świecie, który nas otacza. Duchy od dawna wywoływały strach i przerażenie. Jest wiele dowodów, czy też spekulacji na temat ich istnienia. Tysiące historii, które mrożą nam krew w żyłach, do dziś funkcjonuje w środowiskach lokalnych jako element folkloru. W tło historyczne niemal każdego starego zamku wpisana jest historia jakiejś białej damy czy tajemniczego rycerza. Na ogół związana z tragicznymi wydarzeniami jego mieszkańców. A domy, gdzie popełniono straszliwe zbrodnie, czy inne miejsca, okryte jaką straszliwą tajemnicą? Nie byłyby tak atrakcyjne, gdyby nie wkradł się w nie świat pozazmysłowy. Czy w to wierzymy, czy też nie, nie ma nic wspólnego z faktem, iż lubimy dreszczyk emocji i niewątpliwie ciągnie nas do takich miejsc, bądź niewyjaśnionych historii, które wskazują, iż nasze życie nie ogranicza się tylko do biologicznej powłoki. Jednym z najbardziej znanych nawiedzonych przez różnej maści upiory jest więzienie Alcatraz (Wyspa niedaleko San Francisco). Pierwszymi mieszkańcami więzienia Alcatraz w latach 50-tych byli więźniowie wojskowi. Jedną z kar przewidzianych dla więźniów było umieszczenie ich w tak zwanej Nagiej Celi. Była to ciemna stalowa komora, w której skazani przebywali nago i każdego dnia dostawali jeden posiłek składający się z chleba i wody. Potrzeby fizjologiczne załatwiali do dziury w podłodze

23 Właśnie w jednej z takich komór przez wiele lat był przetrzymywany pewien skazaniec. Pewnej nocy strażnicy usłyszeli jego krzyk i wołanie o pomoc. Krzyczał on, że stworzenie z płonącymi oczyma próbuje go zabić. Nazajutrz w celi znaleziono martwe ciało. Nie stwierdzono, kto ponosi odpowiedzialność za tę śmierć. Jednakże następnego dnia wielu więźniów przyznawało się do niezwykłego zjawiska. Byli pewni, że widzieli ducha martwego więźnia, na kilka sekund przed jego śmiercią. Oprócz duchów, często spotykanymi istotami świata niewidzialnego są demony. Najsłynniejszego demona widziano w Dover w stanie Massachusetts. Ci, którzy go zaobserwowal, twierdzili, że ma nieproporcjonalną głowę bez włosów, przypominającą arbuza, dwoje czarnych oczu, pozbawiony jest ust, uszu i nosa. Ma długie chude ręce i nogi. Pierwszy raz kreaturę ujrzał w nocy 21 kwietnia 1977 roku siedemnastoletni Bill Arlett, który jechał z przyjaciółmi przez miasto. W tym samym dniu, jakieś dwie godziny później, piętnastoletni John Baxter wracał do domu. W odległości 1,5km od miejsca, w którym Bill ujrzał tę istotę,. nagle zobaczył dziwny kształt, który niezwykle niezdarnie i szybko poruszał się w jego kierunku. Krzyknął, lecz nikt mu nie odpowiedział. Przystanął, a stworzenie zniknęło w rowie. Chłopak popędził za dziwaczną postacią. Z odległości 9 metrów zobaczył ją wyraźnie. To coś wyprostowane, stojące na dwóch nogach, z rękami obejmującymi pień drzewa, wpatrywało się w niego płonącymi oczyma, osadzonymi na twarzy pozbawionej rysów. John cofnął się i jak najszybciej uciekł na szosę. Po dotarciu do domu niezwłocznie narysował to, co zobaczył. Sporządzony wizerunek odpowiadał dokładnie portretowi namalowanemu wcześniej przez Billa. Gdy dziś spytać przeciętnego nastolatka, czy wierzy w duchu, odpowiedziałby z pewnością, iż naturalnie nie. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, iż w tej właśnie grupie wiekowej najchętniej sięga się do sensacji, a najbardziej pożądanym tematem są horrory. Duchy, zjawy, zaskakujące wydarzenia działają jak magnes, trzymają w napięciu. Świat paranormalny wydaje się znacznie bardziej atrakcyjny niż realny. Paradoks, czy głęboka potrzeba, ukryta w każdym człowieku, by wyjść poza ograniczenia własnej natury? Badania wykazują ze jakieś 15% osób wierzy w duchy, a 7% twierdzi, że ducha widziało

24 MEANT TO BE Language Adventure Five minutes later, and Wendy would never have met Dennis on the tube. On 18 October, Dennis and Wendy celebrated their second wedding anniversary- three years to the day after they first met on a crowded underground train in London. However, it was only a chance in a million that they got to know each other at all. Wendy had intended to get a taxi home that night. Seeing the long queue, though, she changed her mind and got the tube instead. It was decision that was to change her life. She remembers: The train was packed. There was only one seat free- next to a businessman in a smart suit who had dropped off to sleep. As I pulled out my book, I caught the eye of the man sitting opposite, who gave me a little nod. It was Dennis, who had noticed Wendy as soon as she got on, but was trying not to make it too obvious that he found her attractive.,,late night trains are horrible enough without strange men staring at you he says. Wendy smiled briefly and got on with her reading, but she could feel herself blushing. Meanwhile, the businessman s head was slowly moving towards Wendy s shoulder as he fell into a deeper sleep. Suddenly, to her horror, it was resting on her arm. Wendy was very embarrassed, but didn t know what to do. Seeing this, Dennis suddenly felt irritated and gave the man s briefcase a kick. It woke him up, and Wendy smiled her appreciation. As Wendy reached her stop and got her feet, Dennis pushed a note into her hand with his phone number on it. To this day, he doesn t know what made him do something so totally out of character, but he felt he couldn t just let her disappear into the night. Wendy s heart was pounding as she stepped onto the platform, clutching the scrap of paper. She hadn t gone far before she felt a tap on her shoulder.,,i m sorry, said Dennis, who had run after her.,, I honestly don t make a habit of chatting up women on trains but would you come for a coffee with me? As Wendy explains:

25 ,,I know it seems ridiculous, but it never occurred to me refuse. There was, however, nowhere open at that time of night, so they ended up going back to Wendy s flat for a drink. As she recalls:,,he was so nonthreatening that I felt instantly comfortable with him They sat and talked for hours, both realising they had met someone special. When Dennis left, he asked Wendy to phone him. Five minutes later, on his way home in a taxi, he rang her:,,i was worried that I might never see you again he said, and started to explain. When he d scribbled down his mobile number on that scrap of paper in the train, he d been feeling very flustered. Suddenly the horrible truth had just hit him. He hadn t given her the right number! He could never remember his own number, and without thinking he d written down the number of his ex-girlfriend! Fortunately, Wendy saw the funny side of it and they started going out together. They got on so well that two weeks later, realising they were made for each other, Dennis proposed.,,to me, it seemed too soon to be thinking of anything like that said Wendy.,,But later that night Dennis had a bad fall- he slipped on some wet stairs at home and knocked himself out. At the hospital they found my number on a slip of paper in his wallet, and called me. I dashed straight round. It was when I saw him lying there on that hospital trolley that it really hit me. I had fallen in love with him. So I really met my Mr. Right on an underground train. Fate must have been on my side when I decided against getting the taxi, because there s no way we d have met at any other time. They got married the following year. Wendy is still surprised by her good fortune

26 13 th February, Thursday 21:50 I m sitting in my armchair with a cup of tea. Behind my windows it is snowing, everything is white and frozen. I don t know what I should do. My friends are talking about Valentine s all the time. They ve got boyfriends and tomorrow they re going together to the cinema or for a romantic walk. The girls will get bunches of red roses... If I had boyfriend, I wouldn t be so sad. Tom is very nice, friendly and intelligent boy in my school, but he doesn t look at me at all! Tomorrow I m going to stay at home and read books or be online on Facebook. Tomorrow there will be one of the most pathetic day in this year. I m going to sleep now. 14 th February, Friday 14:31 Wow! It has been an amazing and a very Lucy surprising school - day! When I was leaving school, Tom asked me what I was going to do after school, because he wanted to invite me to the cinema!!! I didn t believe in it, but I agreed, of course We re meeting at 5 p.m., so I must look for something extra to dress up! Lucy Friday 21:40 I spent a wonderful time with Tom (he gave me chocolates of the Valentine s Day). This film, which we watched, at the cinema, was great! We were talking. we have a similar approach. Lucy s diary During our conversation about summer we decide d to go to a summer camp together with friends! (By the way, we have many joint friends) In the end Tom asked me about my next weekend. He wanted to meet in our group of friends: with Paul, Jenny, Kate and Joe. Next Saturday will be a fantastic day! Lucy You haven t a girlfriend/ boyfriend? Don t worry! You can spend great time with your friends or school mates! Valentine s Day isn t only for pairs! you meet with your friend on 14 th February, you won t feel alone. You can go to the cinema or just meeting in your houses, playing games, talking and laughing! Try to do something which make you happy. Good luck!

27 Александр Пушкин Еще дуют холодные ветры И наносят утренни морозы, Только что на проталинах весенних Показались ранние цветочки, Как из чудного царства воскового, Из душистой келейки медовой Вылетала первая пчелка, Полетела по ранним цветочкам О красной весне поразведать, Скоро ль будет гостья дорогая, Скоро ль луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха душиста Борис Заходер ЛАСТОЧКА Улетела Ласточка За тридевять земель... Возвращайся, Ласточка! На дворе апрель. Возвращайся, Ласточка! Только не одна: Пусть с тобою, Ласточка, Прилетит Весна! Федор Тютчев Зима недаром злится, Прошла ее пора Весна в окно стучится И гонит со двора. И все засуетилось, Все нудит Зиму вон И жаворонки в небе Уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет И на Весну ворчит. Та ей в глаза хохочет И пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, убегая, В прекрасное дитя. Весне и горя мало: Умылася в снегу, И лишь румяней стала, Наперекор враг Самуил Маршак Апрель! Апрель! На дворе звенит капель. По полям бегут ручьи, На дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи После зимней стужи. Пробирается медведь Сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь И расцвел подснежник

28 In I January the first term of the school year 2010/2011 was finished. The winner was the 1j class achieving the best marks. Congratulations! In the second term we wish all students good luck, more achievements and better marks. The second term was started with a mock exam. It was taken by the third classes as well as the second ones! It is the first year when the second classes have taken it. We all expect good results! On 14 th February was Valentine s Day. This celebration is not only for couples. You can give small gift to your best friend or someone from family. The good idea seems to be sending flowers, chocolates or other small gifts. Of course, you can send a Valentine s card to your girlfriend or boyfriend. Each year students take care of a Valentine s post. In our school there is organized a bazaar of cakes. It gives us opportunity to collect money for children from orphanages in Białowieża and in Kozienice Now, what is the most important for us? We wish themselves enough energy, motivation and be determined to be successful

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Pomyśl, z czym Ci się kojarzy wolontariat Zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo na renowację zabytków) Pomaganie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Scenariusz godziny wychowawczej

Scenariusz godziny wychowawczej Scenariusz godziny wychowawczej Temat zajęć: Dlaczego warto się uczyć? Cele: uczeń: - wyjaśnia znaczenie słowa motywacja - podaje motywy uczenia się - zna rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną i ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dodatkowe ćwiczenia na mówienie

SPIS TREŚCI. Dodatkowe ćwiczenia na mówienie SPIS TREŚCI Nauka całych fraz... 6 Samodzielne tworzenie definicji... 9 Strategia poprawnego mówienia... 12 Nauka mówienia poprzez pisanie... 19 Doskonalenie mówienia... 21 Nauka mówienia poprzez ilustracje...

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki. Barbara Małek STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.! NIE NALEŻY Y UNIKAĆ STRESU Dwa rodzaje reakcji na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota? Scenariusz lekcji patriotycznej Szkoła: Gimnazjum Czas: 45 min. Temat: Co to znaczy być patriotą? Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia.

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Poniższy kwestionariusz został stworzony w ramach projektu AWAKE Starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu (ang. Aging With Active Knowledge and Experience),

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA

KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA Dlaczego KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA Czym jest konkurencja, dlaczego się jej boimy, dlaczego z niej korzystamy i dlaczego w ogóle konkurujemy? Konkurencja to nic innego, jak brak wiary w siebie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części:

Zestaw 1. Za chwilę przystąpisz do egzaminu ustnego. Zestaw pytań składa się z trzech części: Zestaw zdającego egzaminu Pytania rozluźniające: Zestaw 1 1. Nie miałeś (miałaś) wczoraj kłopotu z zaśnięciem? 2. Co dziś jadłeś (jadłaś) na śniadanie? 3. Były dziś korki na mieście gdy jechałeś (jechałaś)

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):...

Kwestionariusz AQ. wersja dla młodzieży 12-15 lat. Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Kwestionariusz AQ wersja dla młodzieży 12-15 lat Płeć dziecka:... Miesiąc i rok urodzenia dziecka:... Miejsce zamieszkania (miasto, wieś):... Płeć osoby wypełniającej kwestionariusz:... Wiek:... Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY KOD UCZNIA: Drogi Uczestniku! WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. Józef Tischner Test zawiera pytania z kilku

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek TAJEMNICE DOBREJ PAMIĘCI Barbara Małek KLUCZ DOBREGO ZAPAMIĘTANIA MATERIAŁU Możliwie jak największa koncentracja UWAGI (skupienie się na tym materiale, który chcemy opanowac) Przy wszelkiej pracy umysłowej,

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein) Wiesław Ozga TreningAntystresowy.pl Afirmacje - modlitwa dziękczynna Powinniśmy wiedzieć czego chcemy, widzieć to, cieszyć się i z wielką wdzięcznością dziękować Bogu za to, że nasz doskonały plan staje

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib www.zs.korczak.prudnik.pl 12 1 Komisja Europejska ogłosiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo