Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne. prof. UO, dr hab. Barbara Gola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne. prof. UO, dr hab. Barbara Gola"

Transkrypt

1 Seminaria magisterskie IV rok Politologii zagadnienia tematyczne prof. UO, dr hab. Barbara Gola 1. Historia idei; myśl polityczna i prawna; historia ustrojów państwowych; 2. Rewolucje; zamachy stanu; dyktatury (autorytaryzm, totalitaryzm); faszyzmy europejskie; 3. Prawa i wolności jednostki; postępy i regresy demokracji; dylematy oraz kryzysy władzy; instytucje polityczne (historia, struktura, etc.); 4. Hiszpania XIX i XX wieku; wojna domowa ; dyktatura generała Francisco Franco y Bahamonde; społeczeństwo obywatelskie; polityka historyczna ; 5. Sport i polityka wzajemne przenikanie zjawisk (np. Sport jako element propagandy politycznej etc.); Inne tematy wybrane przez magistrantów do negocjacji! prof. Ludwik Habuda 1. Samorząd terytorialny; 2. Reformy administracji państwowej; 3. Struktura administracji państwowej; 4. Transformacja systemowa; 5. Kultura polityczna i organizacyjna; 6. Społeczeństwo obywatelskie; 7. System polityczny. prof. Danuta Kisielewicz 1. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce; 2. Przemiany ustrojowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej po przełomie politycznym 1989r.; 3. Polityczno-społeczne problemy Śląska Opolskiego; 4. Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX/XXI wieku; 5. Rozwój prasy regionalnej i samorządowej w Polsce; 6. Pogranicze polsko-czeskie współpraca polsko-czeska; 7. Mniejszości narodowe w Polsce; 8. Ośrodki polonijne w Europie działalność polityczna i społeczna; 9. Rozwój ruchów społecznych w Polsce i Europie; 10. Ważne wydarzenia historyczne i polityczne w Polsce i Europie w XX wieku i ich współczesne implikacje; 11. Problematyka kultury pamięci. prof. Lesław Koćwin 1. Współczesne stosunki polsko-niemieckie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej; 2. Euroregiony na granicach polskich;

2 3. Problematyka społeczno-gospodarcza związana z transformacją systemową w Polsce; 4. Polityka regionalna i tożsamość regionalna, ze szczególnym uwzględnieniem zachodnich obszarów Polski; 5. Myśl polityczno-gospodarcza dotycząca problematyki rozwoju cywilizacyjnego Polski; 6. Polityka zagraniczna Polski wobec sąsiadów oraz wzajemne stosunki z tymi sąsiadami. prof. UO, dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak 1. Komunikacja społeczna; 2. Komunikowanie polityczne; 3. Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego; 4. Marketing polityczny; 5. Reklama polityczna; 6. Public relations; 7. Propaganda; 8. Reklama polityczna; 9. Media masowe; 10. Media i dziennikarze w komunikowaniu politycznym; 11. Wojna w mediach; 12. Tabloidyzacja mediów; 13. Migracje; 14. Polonia na świecie, 15. Organizacje pozarządowe. prof. UO, dr hab. Zbigniew Machelski Problematyka związana z funkcjonowaniem systemów politycznych. Poruszane są zagadnienia teoretyczno- normatywne oraz empiryczno-analityczne. Zasadniczym punktem odniesienia są główne instytucje polityczne: 1. Rządy; 2. Parlamenty; 3. Partie polityczne; 4. Systemy władzy lokalnej; 5. Reguły rywalizacji wyborczej; 6. Zagadnienia pluralizmu i kultury politycznej. W metodologii badań własnych nacisk położony jest na metody: 1. Historyczno-porównawczą; 2. Instytucjonalną; 3. Podejście funkcjonalne i behawiorystyczne. dr hab. Bogusław Nierenberg 1. Dziennikarstwo historia, gatunki, formy, ludzie; 2. Media historia, zarządzanie, ekonomika, trendy, rynek;

3 3. Reklama skuteczność i efektywność, reklama ATL i BTL, reklama podprogowa, marketing szeptany; 4. Organizacje i Zarządzanie trendy, formy, kultura organizacyjna. prof. UO, dr hab. Edmund Nowak 1. Rola i pozycja Rosji we współczesnym świecie (geopolityczna, geostrategiczna, gospodarcza); 2. Determinanty polityki zagranicznej Rosji. Stosunki Rosji z USA, Chinami, Unią Europejską, NATO. Surowce energetyczne jako narzędzie odbudowy mocarstwowości Rosji; 3. Sytuacja wewnętrzna w Rosji na przełomie XX i XXI wieku problemy polityczne, społeczne, ekonomiczne, demograficzne i narodowościowe; 4. Relacje Rosji z byłymi krajami satelitami ZSRR, w tym z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Punkty zapalne, w tym na Kaukazie; 5. Rewolucje demokratyczne w Gruzji, Kirgizji i na Ukrainie. Aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie i Białorusi; 6. Relacje polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie w I dekadzie XXI wieku; 7. Idea Partnerstwa Wschodniego UE i jej realizacja; 8. Miejsce Chin i Indii we współczesnym świecie; 9. Sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie. Stan i perspektywy stosunków izraelsko-palestyńskich. prof. UO, dr hab. Elżbieta Trela-Mazur 1. Transformacja ustrojowa przemiany demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej, na przykładzie dowolnie wybranego kraju: Państwa Bałtyckie, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia; 2. Prasa lokalna jako przejaw demokracji bezpośredniej, jej funkcje na przykładzie (lokalnego), wybranego tytułu prasowego; 3. Dzieje lokalnych instytucji, organizacji społecznych, zakładów, szkół, przemiany i perspektywy lub przyczyny zamknięcia (analiza społeczno-polityczna). dr hab. Krzysztof Zuba 1. System polityczny RP; 2. Teoria polityki: - przywództwo polityczne, - elity polityczne, - biurokracja. 3. Europeistyka: - partie polityczne, - polityka państw narodowych. 4. System polityczny Wielkiej Brytanii.

4 Prof. Lesław Koćwin zagadnienia szczegółowe Katedra Myśli Politycznej - Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego Główne kierunki działalności naukowo-badawczej seminarium magisterskiego: * Alternatywne możliwości wyborów społecznych w zakresie systemu gospodarczego oraz racjonalizacji istniejącego porządku społecznego lub konkretnych decyzji podejmowanych przez dominujące grupy społeczne. Problemy transformacji od gospodarki centralnego planu do gospodarki rynkowej. * Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnych warunkach, ujmująca filozoficzno-psychologiczne założenia podstaw współczesnej ekonomii, które uwzględniają przemiany w obrazie świata i człowieka, jakie miały miejsce w ostatnich latach w obrębie tzw. cywilizacji naukowo-technicznej. *Transformacje systemowe a zmiany strukturalne: przesłanki, warunki i zakres transformacji systemowej w Polsce; doświadczenia krajów postkomunistycznych w zakresie zmian ustrojowych w systemach społeczno-ekonomicznych; rola państwa w procesie zmian strukturalnych i związane z nią kontrowersje; modele transformacji systemowej. *Procesy przemian we współczesnych społeczeństwach gospodarujących oraz związana z nimi ewolucja stereotypów racjonalności gospodarowania, dotycząca m.in. tradycyjnych dylematów racjonalności systemów społeczno-ekonomicznych i związanych z tym problemów koncepcyjnych. *Zjawiska, tendencje i doświadczenia współdziałania transgranicznego i regionalnego Polski z państwami sąsiednimi: formy i struktury organizacyjne dynamizujące regionalny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy; stan współpracy transgranicznej wokół Polski; możliwości rozwoju stosunków transgranicznych oraz cele tej współpracy na tle udziału Polski w strukturach integracji zachodnioeuropejskiej; zjawiska i problemy utrudniające współpracę regionalną i transgraniczną oraz środki zaradcze; doświadczenia i mechanizmy współpracy regionalnej i transgranicznej państw Europy Zachodniej. *Przemiany strukturalne i polityczne w gospodarce światowej. *Procesy integracji politycznej i ekonomicznej na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego. *Zagraniczna i międzynarodowa polityka gospodarcza wysoko rozwiniętych krajów o gospodarce rynkowej. *Międzynarodowa współpraca gospodarcza, handlowa i naukowo-techniczna oraz międzynarodowy transfer technologii. *Polityczne i ekonomiczne struktury integracji zachodnioeuropejskiej. (Rozwinąć!!!) *Zagadnienia wejścia krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej oraz procesy dostosowawcze ich systemów społeczno-gospodarczych. Główne kierunki działalności dydaktycznej: Realizowane w ramach seminarium kwestie badawcze mają na celu przedstawienie problemów gospodarowania, jako szczególnego typu ludzkiej działalności (aktywności) przebiegającej w różnych wymiarach życia indywidualnego i zbiorowego oraz poznanie możliwych w sensie metodologicznym sposobów podejścia do kierowania działalnością gospodarczą, a także określenia dylematów gospodarowania w szerokim spektrum doświadczeń europejskich. Cele dydaktyczne seminarium obejmują m.in. zapoznanie studentów z ogólną typologią i charakterystyką stosowanych rozwiązań gospodarczych (systemów

5 ekonomicznych) oraz z problemami wynikającymi z konfrontacji teorii z rzeczywistością gospodarki rynkowej, jak również poznanie dominujących źródeł myślenia ekonomicznego, stanowiących próbę nowatorskiego podejścia do organizacji procesów rozwoju społecznogospodarczego, a wynikających z przemian w obrębie kultury zachodniej, które wpływają na powstanie elementów nowej filozofii ekonomii. Realizowana dydaktyka ma na celu zaznajomienie studentów z problemami społeczno-ekonomicznego rozwoju Polski oraz wysoko rozwiniętych państw Europy Zachodniej, jak i z powiązaniami gospodarczymi w obrębie gospodarki światowej. Program działalności dydaktycznej: I. Seminarium magisterskie: Polityka ekonomiczna problemy i analizy Problematyka seminarium poświęcona jest problematyce makroekonomicznej, dotyczącej polityki gospodarczej Polski w okresie transformacji ustrojowej, tj. dokonywanym w latach dziewięćdziesiątych próbom przejścia od systemu gospodarki centralnego planu (nakazowo-rozdzielczego) do systemu gospodarki rynkowej. Prowadzone w ramach seminarium studia obejmują następującą problematykę badawczą: 1. Poznanie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów gospodarczych, opartych na serwomechanizmie rynku, jak i na interwencjonizmie państwowym oraz ekonomicznych strategii krajów wysoko rozwiniętych. 2. Analizę uchwalanych przez Sejm RP aktów normatywnych zmieniających prawo gospodarcze, a także ustalających zasady polityki gospodarczej, których celem była transformacja systemowa, tworząca podstawy gospodarki rynkowej oraz niezbędne zmiany strukturalne. 3. Określenie głównych celów, założeń i kierunków procesów dostosowawczych do gospodarki polskiej do norm Unii Europejskiej, warunkujących integrację z jej strukturami ekonomicznymi. Proponowana tematyka prac magisterskich: Analiza wpływu wykształcenia, organizacji i ergonomii na wydajność i jakość pracy. Procesy dostosowawcze rolnictwa polskiego do norm Unii Europejskiej Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie w perspektywie współpracy z rynkiem papierów wartościowych Unii Banki komercyjne w systemie gospodarki rynkowej w Polsce. (Założenia organizacyjne i funkcje gospodarcze). Przystosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce działalności firmy. Leasing w finansowaniu działalności inwestycyjnej. Organizacja rynku rolnego w Polsce z perspektywy procesów dostosowawczych do wymogów Unii Unia Europejska a Polska. Aspekty społeczno-gospodarcze wstąpienia Polski do zintegrowanej Europy. Reforma ubezpieczeń na rynku polskim. Dostosowanie ubezpieczeń do zasad gospodarki rynkowej. Giełda papierów wartościowych w systemie gospodarki rynkowej w Polsce. Transformacja systemu bankowego w Polsce w latach

6 Zarządzanie strategiczne w bankach polskich z perspektywy przygotowań do wejścia do Unii Problemy bezrobocia w Polsce na podstawie ewolucji lokalnego rynku pracy. Rynek obligacji komunalnych w Polsce. Procesy dostosowawcze polityki kredytowej banków polskich w świetle postanowień Unii Koncepcje prywatyzacji gospodarki polskiej w latach Współczesna scena i kierunki zmian w zarządzaniu kadrami. Rynek finansowy w Polsce. Zasady i funkcje w latach Restrukturalizacja polskiego systemu bankowego w perspektywie procesów dostosowawczych do Unni Dostosowanie polskiego systemu bankowego do norm obowiązujących w Unii Wpływ leasingu na sytuację ekonomiczną leasingobiorcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach Polskich na tle procesów dostosowawczych do Unii Narodowe Fundusze Inwestycyjne w koncepcji programu powszechnej prywatyzacji Uwłaszczenie obywateli w procesie transformacji systemowej w Polsce, np. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Program Powszechnej Prywatyzacji - koncepcja i realizacja, np. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Działalność podmiotów zagranicznych w Polsce. Zarządzanie gminą, dotyczące m.in. takich zagadnień, ja:. budżet i finanse gminy; wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych, problematyka ochrony środowiska. Prezentowane propozycje tematów prac magisterskich mają charakter ogólny i skonkretyzowane zostaną w trakcie seminarium. II. Seminarium magisterski: Wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej i jedności europejskiej Celem naukowo-dydaktyczną proponowanego seminarium jest, z jednej strony, przekaz wiedzy na temat integracji zachodnioeuropejskiej i jej instytucji, z drugiej zaś, jest uzyskanie zrozumienia i poparcia dla szeroko rozumianej idei integracji europejskiej wśród polskiego społeczeństwa, która już żyje w zintegrowanej Europie i na co dzień w swym życiu zawodowym realizuje jej idee. Projektowane seminarium wychodzi również z przesłanek pragmatycznych, gdyż prowadzone jest ono w okresie, w którym Europa się jednoczy, a Polska ubiega się o to, by w łączyć się w ten proces, a poziom świadomości społecznej dotyczący tych procesów jest wysoko niezadowalający. Stąd też ma na celu poinformowanie uczestników o tym, czym jest w istocie Zjednoczona Europa, jak i uświadomić jemu wynikające dla Polski szanse z uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, z jednoczesnym wskazaniem, że wiąże się to z koniecznością dokonania modernizacji cywilizacyjnej i gospodarczej. Seminarium obejmuje problematykę makroekonomiczna, dotyczącą polityki społeczno-gospodarczej gospodarczej Polski w okresie transformacji ustrojowej, tj. dokonywanym zmianom systemowym, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w gospodarce procesów dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej oraz udziału w gospodarce globalnej

7 Prowadzone w ramach seminarium studia obejmują następującą problematykę badawczą: 4. Wprowadzenie do systemu organizacyjnego i prawnego Unii Europejskiej, określającego zasady jej funkcjonowania. 5. Poznanie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów gospodarczych, opartych na serwomechanizmie rynku, jak i na interwencjonizmie państwowym oraz ekonomicznych strategii krajów wysoko rozwiniętych. 6. Określenie głównych celów, założeń i kierunków procesów dostosowawczych do gospodarki polskiej do norm Unii Europejskiej, warunkujących integrację z jej strukturami ekonomicznymi. Proponowana tematyka prac magisterskich: Ogóle zadania związane z dostosowaniem polskiej gospodarki, które zostały określone w Białej Księdze. Procesy dostosowawcze rolnictwa polskiego do norm Unii Europejskiej Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie w perspektywie współpracy z rynkiem papierów wartościowych Unii Przystosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce działalności firmy. Organizacja rynku rolnego w Polsce z perspektywy procesów dostosowawczych do wymogów Unii Unia Europejska a Polska. Aspekty społeczno-gospodarcze wstąpienia Polski do zintegrowanej Europy. Zarządzanie strategiczne w bankach polskich z perspektywy przygotowań do wejścia do Unii Procesy dostosowawcze polityki kredytowej banków polskich w świetle postanowień Unii Komparatystyczna analiza rynku finansowego w Polsce, (zasady i funkcje w porównaniu do rozwiązań UE). Restrukturalizacja polskiego systemu bankowego w perspektywie procesów dostosowawczych do Unii Dostosowanie polskiego systemu bankowego do norm obowiązujących w Unii Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach Polskich na tle procesów dostosowawczych do Unii Działalność podmiotów zagranicznych w Polsce inwestycje zagraniczne, udział kapitału obcego. Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne Unii Udział Polski w Funduszach strukturalnych Unii Europejskiej (Phare i Phare CBC) ora z w funduszach przedakcesyjnych Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce do standardów Unii Prezentowane propozycje tematów prac magisterskich i dyplomowych mają charakter ogólny i skonkretyzowane zostaną w trakcie seminariów.

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego Wybrane aspekty rozwoju regionalnego pod redakcją Romana Kisiela i Magdaleny Wojarskiej Recenzent dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE Projekt okładki Magdalena Wojarska Zdjęcie na okładce (MC 900439356)

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. J. Regulski, Samorząd w budowie (w:) P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 194.

Wstęp. J. Regulski, Samorząd w budowie (w:) P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 194. Rozwój samorządu terytorialnego jest procesem ciągłym. Jego struktura, uprawnienia, formy organizacji i metody działania są zawsze odbiciem tak narodowych tradycji, jak i zmieniających się stale stosunków

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo