9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A":

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A":"

Transkrypt

1 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[01]-0X-132 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2013 Etap pisemny Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoj dat urodzenia, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny sk ada si z dwóch cz ci. Cz I zawiera 50 zada, cz II 20 zada. 4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska 1 punkt. 5. Aby zda etap pisemny egzaminu, musisz uzyska co najmniej 25 punktów z cz ci I i co najmniej 6 punktów z cz ci II. 6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do ka dego zadania podane s cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy uk ad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A": 11. Staraj si wyra nie zaznacza odpowiedzi. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied, otocz j kó kiem i zaznacz odpowied, któr uwa asz za poprawn, np. 12. Po rozwi zaniu testu sprawd, czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzi e wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART ODPOWIEDZI Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Cz I Zadanie 1. Marketing us ug, okre lany jako marketing mix 7P, to marketing mix 4P uzupe niony o nast puj ce elementy: A. jako, ludzie, dystrybucja. B. wiadectwo materialne, jako, ludzie. C. ludzie, procesy, wiadectwo materialne. D. jako, procesy, wiadectwo materialne. Zadanie 2. Promocja sprzeda y biznesowej ma na celu A. sprzeda zalegaj cej partii danego towaru. B. wzbudzenie lojalno ci u wybranych klientów. C. pobudzenie aktywno ci sprzedawców detalicznych. D. motywowanie klientów do natychmiastowego kupna towaru. Zadanie 3. W a ciwo ci produktu lub grupy produktów, pozwalaj ce wyró ni je spo ród konkurencji i zdoby pozycj na rynku dzi ki kolorystyce, oznaczeniom s ownym, opakowaniu, stylowi produktów czy technologii ich wykonania, to A. logotyp. B. marka. C. target. D. burst. Zadanie 4. Autor zamieszczonego przyk adu jest uwa any za prekursora plakatu reklamowego. Jest nim A. Andy Warhol. B. Milton Glaser. C. Holger Matthies. D. Henry Touluse-Lautrec. Strona 2 z 18

3 Zadanie 5. Pierwszym etapem tworzenia reklamy prasowej po akceptacji briefu kreatywnego przez klienta jest przygotowanie tzw. layoutu, który okre la A. liczb tytu ów prasowych, w których uka e si reklama. B. wizualn koncepcj uk adu graficznego og oszenia. C. wielko g ównej fotografii reklamowej. D. parametry techniczne og oszenia. Zadanie 6. Metoda badawcza pozwalaj ca otrzymywa ci g e, systematyczne i kompletne informacje o badanych zjawiskach, w której bierze udzia sta a grupa respondentów, to A. wywiad. B. eksperyment. C. badanie panelowe. D. badanie ankietowe. Zadanie 7. Badaniem ukierunkowanym na jeden dora ny problem, np. sprawdzaj cym, czy reklama jest dobrze opracowana i przemawia do odbiorców, jest badanie A. marki. B. ad-hoc. C. segmentacyjne. D. business to business. Zadanie 8. Zaprezentowany znak to logo w formie A. literowej. B. anatomicznej. C. symbolicznej. D. abstrakcyjnej. Zadanie 9. Który z zamieszczonych przyk adów plakatów dotyczy dzia alno ci non-profit? Strona 3 z 18

4 Zadanie 10. Aby w reklamie uwydatni walory produktu porównuje si go do innych artyku ów. W którym z wymienionych apeli reklamowych zastosowano tak technik? A. Kolory l ni jak nowe. B. Z Veget smakuje lepiej. C. Winiary dobre pomys y, lepszy smak. D. Je li nie wida ró nicy wybieram Dosi. Zadanie 11. Zdj cie przedstawia wykorzystanie logo Euro 2012 przez producenta kosmetyków dla dzieci. Zastosowane dzia anie promocyjne to A. publicity. B. public relations. C. sponsoring imienny. D. sponsoring emblematowy. Zadanie 12. Wyrazami, które mo na u y w sloganie reklamowym, przygotowywanym dla sklepu z antykami s : A. pewny, ekspresowy, modny. B. rewolucyjny, nowoczesny, idealny. C. elastyczny, osza amiaj cy, zró nicowany. D. niekonwencjonalny, nostalgiczny, oryginalny. Zadanie 13. Tworz c apele reklamowe, nale y odnie si do korzy ci, które powinny by silnie motywuj ce dla odbiorcy. Jak korzy dla klienta sugeruje komunikat Podaj to, co najlepsze (Tchibo)? A. Stworzenie w asnego wizerunku. B. Radzenie sobie z problemami. C. Spokój i odpoczynek. D. Pieni dze i karier. Zadanie 14. Do jakiej postawy konsumentów nawi zuje komunikat reklamowy Nasza polska natura (Bakoma)? A. Prorodzinnej. B. Snobistycznej. C. Egocentrycznej. D. Etnocentrycznej. Strona 4 z 18

5 Zadanie 15. Na którym zdj ciu zosta przedstawiony pylon? Zadanie 16. Aby doprowadzi do wzrostu sprzeda y produktów oferowanych przez sklepy samoobs ugowe, s w nich emitowane A. retransmisje stacji radiowych. B. utwory muzyki heavy-metal. C. wolne utwory muzyczne. D. czytane teksty literackie. Zadanie 17. Do jakich potrzeb wed ug hierarchii potrzeb Maslowa odnosi si przekaz w zamieszczonym przyk adzie reklamy? A. Akceptacji. B. Samorealizacji. C. Bezpiecze stwa. D. Szacunku i uznania. Zadanie 18. Macierz FCB jest wykorzystywana podczas planowania kampanii reklamowej. Siatka FCB tworzona jest na podstawie A. poziomu zaanga owania w decyzje o zakupie oraz rodzaj motywacji klienta. B. redniej liczby kontaktów odbiorcy z komunikatem reklamowym. C. podstawowych potrzeb konsumenta. D. korzy ci, które dostarcza produkt. Strona 5 z 18

6 Zadanie 19. Zastosowanie której z wymienionych technik jest zgodne ze sztuk przekonywania kogo do w asnych racji? A. danie zaj cia jednoznacznego stanowiska wobec przedstawionych pogl dów. B. Poddawanie w w tpliwo przedstawianych przez rozmówc opinii. C. Racjonalne uzasadnienie s uszno ci prezentowanych pogl dów. D. Bezdyskusyjne przedstawienie jedynie s usznego stanowiska. Zadanie 20. Odbieranie informacji z otoczenia za pomoc zmys ów to jeden z podstawowych procesów, na których opiera si reklama. Proces ten to A. adaptacja. B. percepcja. C. perswazja. D. akomodacja. Zadanie 21. Zabronion form reklamy w Polsce jest reklama podprogowa, poniewa silnie oddzia uje A. na pod wiadomo. B. na wyobra ni. C. na motywacj. D. na kreacj. Zadanie 22. Przedstawion form pytania ankietowego mo na wykorzysta do bada A. popytu. B. jako ci ycia. C. preferencji klientów. D. konkurencji rynkowej. Zadanie 23. Firma zastanawia si, dlaczego jej produkt, mimo atrakcyjnej ceny i bogatej szaty graficznej, nie sprzedaje si tak dobrze jak podobne produkty konkurencyjnych marek. Na jak metod bada powinna si zdecydowa, aby zebra informacje na temat preferencji konsumentów i ich potrzeb, które wp ywaj na jego wybory? A. Obserwacj laboratoryjn. B. Obserwacj rynkow. C. Techniki projekcyjne. D. Eksperyment. Strona 6 z 18

7 Zadanie 24. Firma telekomunikacyjna posiadaj ca sie salonów firmowych, zaobserwowa a w ostatnim czasie du liczb reklamacji dotycz cych obs ugi klienta, dlatego postanowi a sprawdzi, czy pracownicy obs uguj klientów zgodnie z ustalon procedur. Któr metod badawcz powinna zastosowa? A. Pog biony wywiad indywidualny. B. Zogniskowany wywiad grupowy. C. Mystery Shopping. D. Eytracking. Zadanie 25. Firmy wynajmuj ce lokale w du ej galerii handlowej chc rozpocz promocj swoich ofert, ale tak, aby roz o y wysokie koszty na wi ksz liczb uczestników. Jaki rodzaj reklamy by by dla nich najw a ciwszy? A. Reklama przypominaj ca. B. Reklama utrwalaj ca. C. Reklama pionierska. D. Reklama wspólna. Zadanie 26. Tablica segmentacyjna przedstawia badanie preferencji cech szamponu do w osów ró nych grup nabywców. Które cechy produktu nale y eksponowa w przypadku przekazu reklamowego kierowanego do dojrza ych kobiet i matek kupuj cych produkt dla ca ej rodziny? A. 1 i 3 B. 4 i 5 C. 6 i 2 D. 5 i 7 Zadanie 27. Firma zajmuj ca si produkcj podzespo ów komputerowych w celu kreowania popytu przyj a strategi push. Który rodek reklamowy powinna wykorzysta? A. Reklam w specjalistycznych czasopismach bran owych. B. Reklam w czasopismach dla hobbystów. C. Og oszenia w prasie codziennej. D. Spoty telewizyjne. Strona 7 z 18

8 Zadanie 28. Na jak form reklamy, zgodnie z siatk FCB, powinna zdecydowa si firma deweloperska, która oferuje bardzo atrakcyjn cenowo sprzeda domów jednorodzinnych? A. Reklam daj c satysfakcj. B. Reklam tworz c nawyk. C. Reklam emocjonaln. D. Reklam informacyjn. Zadanie 29. Agencja przygotowuje kampani reklamow o charakterze informacyjnym, skierowan do szerokiej grupy odbiorców poruszaj cych si przez wi kszo dnia po du ym mie cie. Jaki no nik reklamy powinna zastosowa wobec tej grupy odbiorców? A. Reklam w radio. B. Reklam internetow. C. Reklam zewn trzn. D. Reklam w czasopismach. Zadanie 30. Agencja, która przygotowuje kampani reklamow w telewizji, chce zwi kszy wska nik cz stotliwo ci dla tej kampanii przez zastosowanie zjawiska okre lanego jako transfer wizerunku. rodkiem reklamowym najlepiej nadaj cym si do tego celu jest A. brandmark. B. spot radiowy. C. ulotka reklamowa. D. og oszenie w prasie. Zadanie 31. Przy tworzeniu rodków reklamowych wykorzystuje si psychologiczne w a ciwo ci kolorów. Który z wymienionych kolorów b dzie najw a ciwszy dla reklamy rodków czysto ci, np. proszków do prania? A. ó ty. B. Czarny. C. Niebieski. D. Fioletowy. Strona 8 z 18

9 Zadanie 32. Firma produkuj ca p atki niadaniowe Czoki przygotowuje kampani reklamow dla dzieci, które pragn by postrzegane jako starsze, lubi wygrywa i konkurowa ze sob. Który slogan reklamowy b dzie w a ciwy dla tego przekazu? A. Uwaga dzieci Czoki leci. B. Czoki Smaczny zapas si. C. Czoki tak smakuje dziecka czas. D. Z p atkami Czoki czekoladowa pycha. Zadanie 33. Tak zwane szybkie ycie zwi zane z pogoni za sukcesem, pieni dzmi, presti em sprawia, e ludzie czuj si zm czeni i pragn odpr enia, spokoju, przyjemno ci oraz uczucia komfortu. Który tekst reklamowy b dzie najlepiej oddzia ywa na klienta w obr bie wymienionych potrzeb? A. Kochaj i walcz. B. Wyprzedzaj czas. C. Budujesz Remontujesz Urz dzasz. D. W wakacje oderwij si od codzienno ci. Zadanie 34. Jaki rodzaj planu filmowego b dzie najw a ciwszy dla wyeksponowania zachowa bohatera spotu reklamowego i prezentacji jego sylwetki zgodnie z tym, jak widziany jest rozmówca w rzeczywisto ci, czyli od kolan w gór? A. Pe ny. B. redni. C. Zbli enie. D. Ameryka ski. Zadanie 35. Producent herbat zio owych chce rozpocz du akcj promocyjn i dotrze do bardzo szerokiej grupy odbiorców, którzy sp dzaj wolny czas, ogl daj c telewizj i ledz losy bohaterów seriali telewizyjnych. Jak technik reklamy powinien wykorzysta do promocji swoich produktów? A. Spot reklamowy w formie rekomendacji z udzia em znanej osoby ze wiata mediów. B. Spot reklamowy w formie scenki rodzajowej z ycia. C. Product placement. D. Sponsoring. Strona 9 z 18

10 Zadanie 36. Agencja reklamowa przyj a zlecenie na wykonanie gad etów reklamowych w postaci skórzanych portfeli i kalendarzy z logo firmy. Jak technik powinna zastosowa do wykonania logo na portfelu i skórzanej ok adce kalendarza? A. Termosublimacj. B. Grawerowanie. C. Haftowanie. D. T oczenie. Zadanie 37. W ramach tworzenia materia ów promocyjnych w a ciciele sieci sklepów wielobran owych SPART z o yli zamówienie na projekt wielometrowego papieru pakowego do zawijania zakupionych przez klientów produktów. Jaka kompozycja plastyczna b dzie najw a ciwsza dla realizacji takiego projektu? A. Otwarta. B. Centralna. C. Zamkni ta. D. Symetryczna. Zadanie 38. Która technika druku umo liwia wykonanie logo firmy na przedstawionych materia ach? A. Rotograwiura. B. Fleksografia. C. Sitodruk. D. Offset. Zadanie 39. Jednym z podstawowych modeli okre laj cych zasady tworzenia reklamy jest formu a AIDA. Który uk ad elementów odpowiada modelowi AIDA i okre la zasady tworzenia reklamy? A. Wzbudzi zainteresowanie, zwróci uwag, nak oni do kupna, wywo a ch posiadania. B. Zwróci uwag, wzbudzi zainteresowanie, wywo a ch posiadania, nak oni do kupna. C. Nak oni do kupna, wzbudzi zainteresowanie, zwróci uwag, wywo a ch posiadania. D. Zwróci uwag, wywo a ch posiadania, wzbudzi zainteresowanie, nak oni do kupna. Strona 10 z 18

11 Zadanie 40. Druk wykorzystuj cy cztery kolory farb drukarskich (farby procesowe): niebieski, ciemnoczerwony, ó ty i czarny, to A. RGB B. APLA C. CMYK D. PANTONE Zadanie 41. Planuj c uk ad graficzny og oszenia nale y przestrzega zasad m. in. dotycz cych doboru czcionki i wielko ci stosowanych liter. Które stwierdzenie jest prawdziwe i obowi zuje w tworzeniu reklamy wizualnej? A. Tekst pisany ma ymi literami jest bardziej czytelny ni tekst pisany wy cznie wielkimi. B. Najw a ciwszy dla reklamy prasowej jest tekst pisany majusku ami. C. Tekst pisany kursyw wp ywa pozytywnie na odbiorc. D. T usty druk u atwia szybkie czytanie. Zadanie 42. Który z wymienionych czynników ma istotny wp yw na skuteczno kampanii billboardowej? A. Rodzaj zastosowanego papieru reklamowego. B. Pora roku, w której odbywa si kampania. C. Zastosowana technika nadruku. D. Rodzaj reklamowanej marki. Zadanie 43. Przed twórcami kampanii reklamowej napoju orze wiaj cego Fructo postawiono zadanie przygotowania spotu reklamowego, skierowanego przede wszystkim do m odzie y. Na który z czynników maj cych wp yw na efektywno reklamy telewizyjnej powinni zwróci szczególn uwag? A. Dostosowanie przekazu do stylu ycia odbiorcy. B. Dobór cie ki d wi kowej w spocie. C. Cz stotliwo emisji reklamy. D. Liczba u ytych efektów SFX. Zadanie 44. Do badania efektywno ci no ników medialnych wykorzystuje si kilka wska ników. Który z wymienionych nale y zastosowa do oceny kosztów oddzia ywania danej ekspozycji reklamowej na tysi c domostw lub widzów? A. OTS B. CPP C. GRP D. CPT Strona 11 z 18

12 Zadanie 45. Firma produkuj ca zdrow ywno z o y a do agencji reklamowej zamówienie na projekt biodegradowalnego opakowania dla nowego produktu. Oczekuje, e projekt uwzgl dni stosowny znak, który b dzie informowa klientów o tym, e opakowanie rozk ada si w sposób naturalny i nie uwalnia adnych szkodliwych substancji. Który z zamieszczonych znaków powinna zamie ci w projekcie agencja reklamowa? Zadanie 46. Zgodnie z rozporz dzeniem KRRiT z 30 czerwca 2011 r. nadawca ma obowi zek oznakowania audycji, w których zastosowano lokowanie produktu specjalnym znakiem. Ma on by umieszczony A. na pocz tku programu, przy jego wznowieniu po przerwie reklamowej, na ko cu i przez ca y czas trwania napisów ko cowych. B. tylko na ko cu programu i przez ca y czas trwania napisów ko cowych. C. po ka dej przerwie reklamowej i na ko cu programu. D. tylko na pocz tku i na ko cu programu. Zadanie 47. Zgodnie z Kodeksem post powania w dziedzinie reklamy zewn trznej, no niki reklamy zewn trznej nie mog by umieszczane A. na ogrodzeniach szkó. B. na obiektach rekreacyjnych. C. na obiektach administracji rz dowej. D. na elewacjach budynków mieszkalnych. Zadanie 48. W a ciciel agencji outdoorowej zleci pracownikowi monta billboardu na elewacji budynku na wysoko ci ok. 15 metrów nad powierzchni ziemi. Niestety, pracownik nie zosta wyposa ony w sprz t chroni cy go przed upadkiem z wysoko ci i spad doznaj c ci kiego urazu. Pracodawcy grozi w tym przypadku A. pozbawienie wolno ci do lat 3. B. upomnienie administracyjne od s u b BHP. C. odebranie licencji do wykonywania prac na wysoko ciach. D. odebranie licencji do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Strona 12 z 18

13 Zadanie 49. Zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz cymi zasad ergonomii przy organizowaniu stanowiska pracy biurowej, je li stopy pracownika nie mog p asko spoczywa na pod odze, to na jego yczenie, stanowisko powinno by wyposa one A. w podnó ek. B. w dywanik ochronny. C. w dodatkowe krzes o. D. w podk adk l d wiow. Zadanie 50. Pracownik agencji reklamowej, wieszaj c plakat na billboardzie, spad z du ej wysoko ci, le y na ziemi i odczuwa silny ból. Jak nale y mu pomóc? A. Jak najszybciej zawie do szpitala. B. Sprawdzi, czy poszkodowany mo e wsta. C. Odci gn w bezpieczne miejsce i wygodnie u o y. D. Nie rusza do czasu przybycia zespo u ratownictwa medycznego. Strona 13 z 18

14 Zadanie 51. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególno ci przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, nale y do A. s dów pracy. B. powiatowych urz dów pracy. C. Pa stwowej Inspekcji Pracy. D. Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie 52. Pan Kowalski przechowuje zaoszcz dzone pieni dze w sejfie. W opisanej sytuacji pieni dz pe ni funkcj A. rodka wymiany. B. miernika warto ci. C. rodka p atniczego. D. rodka tezauryzacji. Zadanie 53. Prawo do zawierania transakcji na gie dzie papierów warto ciowych maj A. maklerzy. B. inwestorzy. C. cz onkowie Rady Gie dy. D. cz onkowie Komisji Nadzoru Finansowego. Zadanie 54. Forma opodatkowania, w której obowi zuj stawki podatku dochodowego 18% lub 32%, to A. karta podatkowa. B. opodatkowanie podatkiem liniowym. C. opodatkowanie na zasadach ogólnych. D. rycza t od przychodów ewidencjonowanych. Zadanie 55. Cz II W razie niewyp acalno ci pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegaj zaspokojeniu ze rodków A. Funduszu Pracy. B. Otwartego Funduszu Emerytalnego. C. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. D. Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Strona 14 z 18

15 Zadanie 56. Podatkiem po rednim jest A. podatek od spadków i darowizn. B. podatek od nieruchomo ci. C. podatek dochodowy. D. podatek akcyzowy. Zadanie 57. Który papier warto ciowy daje jego posiadaczowi prawo do dywidendy? A. Akcja. B. Weksel. C. Obligacja. D. Bon skarbowy. Zadanie 58. Przepisy dotycz ce ewidencjonowania przedsi biorców b d cych osobami fizycznymi s zawarte A. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. B. w ustawie o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. C. w ustawie Ordynacja podatkowa. D. w Kodeksie pracy. Zadanie 59. Przedsi biorca, który prowadzi dzia alno gospodarcz opodatkowan w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, dokonuj c rocznego rozliczenia z urz dem skarbowym, sporz dzi deklaracj A. PIT 16A Deklaracja o wysoko ci sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, zap aconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesi cach roku podatkowego. B. PIT-36 Zeznanie o wysoko ci osi gni tego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. C. PIT-28 Zeznanie o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci dokonanych odlicze i nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za rok. D. PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku. Zadanie 60. Pan Tomasz Twardowski, który kupi odkurzacz w czasie pokazu zorganizowanego w mieszkaniu s siadów przez przedstawiciela sprzedawcy, mo e odst pi od umowy bez podania przyczyny A. w ka dym czasie. B. tylko w dniu zawarcia umowy. C. w terminie 10 dni od zawarcia umowy. D. w ci gu miesi ca od dnia zawarcia umowy. Strona 15 z 18

16 Zadanie 61. Stan pocz tkowy gotówki w kasie na dzie roku wynosi 2 300,00 z. Jaki by stan kasy na koniec tego dnia, je eli ze sprzeda y gotówkowej towarów przyj to 1 200,00 z, a gotówk uregulowano zobowi zanie na kwot 450,00 z? A ,00 z B ,00 z C ,00 z D. 650,00 z Zadanie 62. Pani Joanna Kowalczyk prowadzi zak ad us ug krawieckich w mie cie licz cym 37 tysi cy mieszka ców, zatrudnia 3 pracowników i rozlicza si z urz dem skarbowym w formie karty podatkowej. Na podstawie danych w tabeli okre l, jak kwot podatku w a cicielka zak adu odprowadza do urz du skarbowego. A. 517,00 z B. 555,00 z C. 603,00 z D. 652,00 z Zakres dzia ania Wielko zatrudnienia Miejscowo o liczbie mieszka ców do 5 tys. Kwota podatku Miejscowo o liczbie mieszka ców ponad 5 tys. do 50 tys. Miejscowo o liczbie mieszka ców powy ej 50 tys. us ugi krawieckie bez zatrudnienia 1 pracownik 2 pracowników 3 pracowników 4 pracowników 5 pracowników 115,00 z 249,00 z 407,00 z 517,00 z 555,00 z 628,00 z 134,00 z 290,00 z 464,00 z 555,00 z 603,00 z 713,00 z 154,00 z 327,00 z 505,00 z 603,00 z 652,00 z 812,00 z Zadanie 63. Zgodnie z ustaw o systemie ubezpiecze spo ecznych, p atnik sk adek przesy a deklaracj rozliczeniow, imienne raporty miesi czne oraz op aca sk adki na ubezpieczenia spo eczne za dany miesi c, nie pó niej ni : do 10. dnia nast pnego miesi ca dla osób fizycznych op acaj cych sk adk wy cznie za siebie, do 5. dnia nast pnego miesi ca dla jednostek bud etowych i samorz dowych zak adów bud etowych, do 15. dnia nast pnego miesi ca dla pozosta ych p atników. Korzystaj c z podanych informacji, wska p atnika, który ma obowi zek odprowadzi sk adk na ubezpieczenie spo eczne w terminie do 15. dnia nast pnego miesi ca. A. Osoba fizyczna, która prowadzi indywidualn dzia alno gospodarcz i nie zatrudnia pracowników. B. Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci, która zatrudnia 10 pracowników. C. Urz d skarbowy, który zatrudnia 54 pracowników. D. Gminny o rodek sportu i rekreacji, który zatrudnia 30 pracowników. Strona 16 z 18

17 Zadanie 64. Przedsi biorca wystawi faktur VAT, za wiadczone us ugi finansowe, które s opodatkowane podstawow stawk podatku VAT, na kwot netto 100,00 z. Jak kwot wpisano na fakturze w rubryce warto brutto? A. 100,00 z B. 119,00 z C. 122,00 z D. 123,00 z Zadanie 65. Na podstawie danych zawartych w tabeli, okre l kwot nale nej zaliczki na podatek dochodowy. Fragment listy p ac A. 158,00 z B. 159,00 z C. 190,00 z D. 191,00 z Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek 7,75% 9% dochodowy Nale na zaliczka na podatek dochodowy 193,94 z 225,22 z 384,05 z?* *nale n zaliczk na podatek dochodowy nale y zaokr gli do pe nych z otych Zadanie 66. Elektryk Micha Zawada osi gn w roku podatkowym dochody z tytu u zatrudnienia na podstawie umowy o prac i umowy zlecenia. W celu sporz dzenia rocznego zeznania podatkowego z tytu u tych dochodów powinien wype ni formularz A. CIT 2 B. CIT 8 C. VAT 7 D. PIT 37 Zadanie 67. Umow o prac, dla której przepisy Kodeksu pracy nie przewiduj mo liwo ci jej rozwi zania za wypowiedzeniem, jest umowa zawarta A. na okres próbny. B. na czas nieokre lony. C. na czas wykonania okre lonej pracy. D. w celu zast pstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy. Strona 17 z 18

18 Zadanie 68. Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, e na danie pracownika w wiadectwie pracy pracodawca powinien poda informacje dotycz ce Wyci g z Kodeksu pracy (.) Art W wiadectwie pracy nale y poda informacje dotycz ce okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwi zania albo okoliczno ci wyga ni cia stosunku pracy, a tak e inne informacje niezb dne do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie z ubezpieczenia spo ecznego. Ponadto w wiadectwie pracy zamieszcza si wzmiank o zaj ciu wynagrodzenia w my l przepisów o post powaniu egzekucyjnym. Na danie pracownika w wiadectwie pracy nale y poda tak e informacj o wysoko ci i sk adnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. (.) A. ilo ci dni wykorzystanego urlopu. B. sposobu rozwi zania umowy o prac. C. wysoko ci i sk adników wynagrodzenia. D. okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego. Zadanie 69. Okresowe szkolenie pracownika w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy powinno odbywa si A. w czasie pracy i na koszt pracownika. B. w czasie pracy i na koszt pracodawcy. C. w czasie wolnym od pracy i na koszt pracownika. D. w czasie wolnym od pracy i na koszt pracodawcy. Zadanie 70. Pracownik m odociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z up ywem A. miesi ca od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 2 dni roboczych. B. miesi ca od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 20 dni roboczych. C. 6 miesi cy od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 12 dni roboczych. D. 6 miesi cy od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 26 dni roboczych. Strona 18 z 18

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik transportu drogowego Symbol cyfrowy zawodu: 342[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[05]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy zawodu: 322[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[10]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Oznaczenie kwalifikacji: A.27 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Oznaczenie kwalifikacji: A.27 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Oznaczenie kwalifikacji: A.27 Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54.

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 51. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza si A. ywno ci. B. odzie y. C. sprz tu RTV. D. maszyn produkcyjnych. CZ II Zadanie 52. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest A. udost pnianie sejfów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-06-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik transportu drogowego Symbol cyfrowy zawodu: 342[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[05]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl 1 z 5 2012-04-05 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl Włocławek: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-03-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 7 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-07-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-05-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2012 Zawód: technik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[52] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[52]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[51]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo