9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A":

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A":"

Transkrypt

1 Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy zawodu: 342[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[01]-0X-132 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2013 Etap pisemny Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratk z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoj dat urodzenia, przyklej naklejk ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny sk ada si z dwóch cz ci. Cz I zawiera 50 zada, cz II 20 zada. 4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska 1 punkt. 5. Aby zda etap pisemny egzaminu, musisz uzyska co najmniej 25 punktów z cz ci I i co najmniej 6 punktów z cz ci II. 6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do ka dego zadania podane s cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy uk ad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A": 11. Staraj si wyra nie zaznacza odpowiedzi. Je eli si pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied, otocz j kó kiem i zaznacz odpowied, któr uwa asz za poprawn, np. 12. Po rozwi zaniu testu sprawd, czy zaznaczy e wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzi e wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART ODPOWIEDZI Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo.

2 Cz I Zadanie 1. Marketing us ug, okre lany jako marketing mix 7P, to marketing mix 4P uzupe niony o nast puj ce elementy: A. jako, ludzie, dystrybucja. B. wiadectwo materialne, jako, ludzie. C. ludzie, procesy, wiadectwo materialne. D. jako, procesy, wiadectwo materialne. Zadanie 2. Promocja sprzeda y biznesowej ma na celu A. sprzeda zalegaj cej partii danego towaru. B. wzbudzenie lojalno ci u wybranych klientów. C. pobudzenie aktywno ci sprzedawców detalicznych. D. motywowanie klientów do natychmiastowego kupna towaru. Zadanie 3. W a ciwo ci produktu lub grupy produktów, pozwalaj ce wyró ni je spo ród konkurencji i zdoby pozycj na rynku dzi ki kolorystyce, oznaczeniom s ownym, opakowaniu, stylowi produktów czy technologii ich wykonania, to A. logotyp. B. marka. C. target. D. burst. Zadanie 4. Autor zamieszczonego przyk adu jest uwa any za prekursora plakatu reklamowego. Jest nim A. Andy Warhol. B. Milton Glaser. C. Holger Matthies. D. Henry Touluse-Lautrec. Strona 2 z 18

3 Zadanie 5. Pierwszym etapem tworzenia reklamy prasowej po akceptacji briefu kreatywnego przez klienta jest przygotowanie tzw. layoutu, który okre la A. liczb tytu ów prasowych, w których uka e si reklama. B. wizualn koncepcj uk adu graficznego og oszenia. C. wielko g ównej fotografii reklamowej. D. parametry techniczne og oszenia. Zadanie 6. Metoda badawcza pozwalaj ca otrzymywa ci g e, systematyczne i kompletne informacje o badanych zjawiskach, w której bierze udzia sta a grupa respondentów, to A. wywiad. B. eksperyment. C. badanie panelowe. D. badanie ankietowe. Zadanie 7. Badaniem ukierunkowanym na jeden dora ny problem, np. sprawdzaj cym, czy reklama jest dobrze opracowana i przemawia do odbiorców, jest badanie A. marki. B. ad-hoc. C. segmentacyjne. D. business to business. Zadanie 8. Zaprezentowany znak to logo w formie A. literowej. B. anatomicznej. C. symbolicznej. D. abstrakcyjnej. Zadanie 9. Który z zamieszczonych przyk adów plakatów dotyczy dzia alno ci non-profit? Strona 3 z 18

4 Zadanie 10. Aby w reklamie uwydatni walory produktu porównuje si go do innych artyku ów. W którym z wymienionych apeli reklamowych zastosowano tak technik? A. Kolory l ni jak nowe. B. Z Veget smakuje lepiej. C. Winiary dobre pomys y, lepszy smak. D. Je li nie wida ró nicy wybieram Dosi. Zadanie 11. Zdj cie przedstawia wykorzystanie logo Euro 2012 przez producenta kosmetyków dla dzieci. Zastosowane dzia anie promocyjne to A. publicity. B. public relations. C. sponsoring imienny. D. sponsoring emblematowy. Zadanie 12. Wyrazami, które mo na u y w sloganie reklamowym, przygotowywanym dla sklepu z antykami s : A. pewny, ekspresowy, modny. B. rewolucyjny, nowoczesny, idealny. C. elastyczny, osza amiaj cy, zró nicowany. D. niekonwencjonalny, nostalgiczny, oryginalny. Zadanie 13. Tworz c apele reklamowe, nale y odnie si do korzy ci, które powinny by silnie motywuj ce dla odbiorcy. Jak korzy dla klienta sugeruje komunikat Podaj to, co najlepsze (Tchibo)? A. Stworzenie w asnego wizerunku. B. Radzenie sobie z problemami. C. Spokój i odpoczynek. D. Pieni dze i karier. Zadanie 14. Do jakiej postawy konsumentów nawi zuje komunikat reklamowy Nasza polska natura (Bakoma)? A. Prorodzinnej. B. Snobistycznej. C. Egocentrycznej. D. Etnocentrycznej. Strona 4 z 18

5 Zadanie 15. Na którym zdj ciu zosta przedstawiony pylon? Zadanie 16. Aby doprowadzi do wzrostu sprzeda y produktów oferowanych przez sklepy samoobs ugowe, s w nich emitowane A. retransmisje stacji radiowych. B. utwory muzyki heavy-metal. C. wolne utwory muzyczne. D. czytane teksty literackie. Zadanie 17. Do jakich potrzeb wed ug hierarchii potrzeb Maslowa odnosi si przekaz w zamieszczonym przyk adzie reklamy? A. Akceptacji. B. Samorealizacji. C. Bezpiecze stwa. D. Szacunku i uznania. Zadanie 18. Macierz FCB jest wykorzystywana podczas planowania kampanii reklamowej. Siatka FCB tworzona jest na podstawie A. poziomu zaanga owania w decyzje o zakupie oraz rodzaj motywacji klienta. B. redniej liczby kontaktów odbiorcy z komunikatem reklamowym. C. podstawowych potrzeb konsumenta. D. korzy ci, które dostarcza produkt. Strona 5 z 18

6 Zadanie 19. Zastosowanie której z wymienionych technik jest zgodne ze sztuk przekonywania kogo do w asnych racji? A. danie zaj cia jednoznacznego stanowiska wobec przedstawionych pogl dów. B. Poddawanie w w tpliwo przedstawianych przez rozmówc opinii. C. Racjonalne uzasadnienie s uszno ci prezentowanych pogl dów. D. Bezdyskusyjne przedstawienie jedynie s usznego stanowiska. Zadanie 20. Odbieranie informacji z otoczenia za pomoc zmys ów to jeden z podstawowych procesów, na których opiera si reklama. Proces ten to A. adaptacja. B. percepcja. C. perswazja. D. akomodacja. Zadanie 21. Zabronion form reklamy w Polsce jest reklama podprogowa, poniewa silnie oddzia uje A. na pod wiadomo. B. na wyobra ni. C. na motywacj. D. na kreacj. Zadanie 22. Przedstawion form pytania ankietowego mo na wykorzysta do bada A. popytu. B. jako ci ycia. C. preferencji klientów. D. konkurencji rynkowej. Zadanie 23. Firma zastanawia si, dlaczego jej produkt, mimo atrakcyjnej ceny i bogatej szaty graficznej, nie sprzedaje si tak dobrze jak podobne produkty konkurencyjnych marek. Na jak metod bada powinna si zdecydowa, aby zebra informacje na temat preferencji konsumentów i ich potrzeb, które wp ywaj na jego wybory? A. Obserwacj laboratoryjn. B. Obserwacj rynkow. C. Techniki projekcyjne. D. Eksperyment. Strona 6 z 18

7 Zadanie 24. Firma telekomunikacyjna posiadaj ca sie salonów firmowych, zaobserwowa a w ostatnim czasie du liczb reklamacji dotycz cych obs ugi klienta, dlatego postanowi a sprawdzi, czy pracownicy obs uguj klientów zgodnie z ustalon procedur. Któr metod badawcz powinna zastosowa? A. Pog biony wywiad indywidualny. B. Zogniskowany wywiad grupowy. C. Mystery Shopping. D. Eytracking. Zadanie 25. Firmy wynajmuj ce lokale w du ej galerii handlowej chc rozpocz promocj swoich ofert, ale tak, aby roz o y wysokie koszty na wi ksz liczb uczestników. Jaki rodzaj reklamy by by dla nich najw a ciwszy? A. Reklama przypominaj ca. B. Reklama utrwalaj ca. C. Reklama pionierska. D. Reklama wspólna. Zadanie 26. Tablica segmentacyjna przedstawia badanie preferencji cech szamponu do w osów ró nych grup nabywców. Które cechy produktu nale y eksponowa w przypadku przekazu reklamowego kierowanego do dojrza ych kobiet i matek kupuj cych produkt dla ca ej rodziny? A. 1 i 3 B. 4 i 5 C. 6 i 2 D. 5 i 7 Zadanie 27. Firma zajmuj ca si produkcj podzespo ów komputerowych w celu kreowania popytu przyj a strategi push. Który rodek reklamowy powinna wykorzysta? A. Reklam w specjalistycznych czasopismach bran owych. B. Reklam w czasopismach dla hobbystów. C. Og oszenia w prasie codziennej. D. Spoty telewizyjne. Strona 7 z 18

8 Zadanie 28. Na jak form reklamy, zgodnie z siatk FCB, powinna zdecydowa si firma deweloperska, która oferuje bardzo atrakcyjn cenowo sprzeda domów jednorodzinnych? A. Reklam daj c satysfakcj. B. Reklam tworz c nawyk. C. Reklam emocjonaln. D. Reklam informacyjn. Zadanie 29. Agencja przygotowuje kampani reklamow o charakterze informacyjnym, skierowan do szerokiej grupy odbiorców poruszaj cych si przez wi kszo dnia po du ym mie cie. Jaki no nik reklamy powinna zastosowa wobec tej grupy odbiorców? A. Reklam w radio. B. Reklam internetow. C. Reklam zewn trzn. D. Reklam w czasopismach. Zadanie 30. Agencja, która przygotowuje kampani reklamow w telewizji, chce zwi kszy wska nik cz stotliwo ci dla tej kampanii przez zastosowanie zjawiska okre lanego jako transfer wizerunku. rodkiem reklamowym najlepiej nadaj cym si do tego celu jest A. brandmark. B. spot radiowy. C. ulotka reklamowa. D. og oszenie w prasie. Zadanie 31. Przy tworzeniu rodków reklamowych wykorzystuje si psychologiczne w a ciwo ci kolorów. Który z wymienionych kolorów b dzie najw a ciwszy dla reklamy rodków czysto ci, np. proszków do prania? A. ó ty. B. Czarny. C. Niebieski. D. Fioletowy. Strona 8 z 18

9 Zadanie 32. Firma produkuj ca p atki niadaniowe Czoki przygotowuje kampani reklamow dla dzieci, które pragn by postrzegane jako starsze, lubi wygrywa i konkurowa ze sob. Który slogan reklamowy b dzie w a ciwy dla tego przekazu? A. Uwaga dzieci Czoki leci. B. Czoki Smaczny zapas si. C. Czoki tak smakuje dziecka czas. D. Z p atkami Czoki czekoladowa pycha. Zadanie 33. Tak zwane szybkie ycie zwi zane z pogoni za sukcesem, pieni dzmi, presti em sprawia, e ludzie czuj si zm czeni i pragn odpr enia, spokoju, przyjemno ci oraz uczucia komfortu. Który tekst reklamowy b dzie najlepiej oddzia ywa na klienta w obr bie wymienionych potrzeb? A. Kochaj i walcz. B. Wyprzedzaj czas. C. Budujesz Remontujesz Urz dzasz. D. W wakacje oderwij si od codzienno ci. Zadanie 34. Jaki rodzaj planu filmowego b dzie najw a ciwszy dla wyeksponowania zachowa bohatera spotu reklamowego i prezentacji jego sylwetki zgodnie z tym, jak widziany jest rozmówca w rzeczywisto ci, czyli od kolan w gór? A. Pe ny. B. redni. C. Zbli enie. D. Ameryka ski. Zadanie 35. Producent herbat zio owych chce rozpocz du akcj promocyjn i dotrze do bardzo szerokiej grupy odbiorców, którzy sp dzaj wolny czas, ogl daj c telewizj i ledz losy bohaterów seriali telewizyjnych. Jak technik reklamy powinien wykorzysta do promocji swoich produktów? A. Spot reklamowy w formie rekomendacji z udzia em znanej osoby ze wiata mediów. B. Spot reklamowy w formie scenki rodzajowej z ycia. C. Product placement. D. Sponsoring. Strona 9 z 18

10 Zadanie 36. Agencja reklamowa przyj a zlecenie na wykonanie gad etów reklamowych w postaci skórzanych portfeli i kalendarzy z logo firmy. Jak technik powinna zastosowa do wykonania logo na portfelu i skórzanej ok adce kalendarza? A. Termosublimacj. B. Grawerowanie. C. Haftowanie. D. T oczenie. Zadanie 37. W ramach tworzenia materia ów promocyjnych w a ciciele sieci sklepów wielobran owych SPART z o yli zamówienie na projekt wielometrowego papieru pakowego do zawijania zakupionych przez klientów produktów. Jaka kompozycja plastyczna b dzie najw a ciwsza dla realizacji takiego projektu? A. Otwarta. B. Centralna. C. Zamkni ta. D. Symetryczna. Zadanie 38. Która technika druku umo liwia wykonanie logo firmy na przedstawionych materia ach? A. Rotograwiura. B. Fleksografia. C. Sitodruk. D. Offset. Zadanie 39. Jednym z podstawowych modeli okre laj cych zasady tworzenia reklamy jest formu a AIDA. Który uk ad elementów odpowiada modelowi AIDA i okre la zasady tworzenia reklamy? A. Wzbudzi zainteresowanie, zwróci uwag, nak oni do kupna, wywo a ch posiadania. B. Zwróci uwag, wzbudzi zainteresowanie, wywo a ch posiadania, nak oni do kupna. C. Nak oni do kupna, wzbudzi zainteresowanie, zwróci uwag, wywo a ch posiadania. D. Zwróci uwag, wywo a ch posiadania, wzbudzi zainteresowanie, nak oni do kupna. Strona 10 z 18

11 Zadanie 40. Druk wykorzystuj cy cztery kolory farb drukarskich (farby procesowe): niebieski, ciemnoczerwony, ó ty i czarny, to A. RGB B. APLA C. CMYK D. PANTONE Zadanie 41. Planuj c uk ad graficzny og oszenia nale y przestrzega zasad m. in. dotycz cych doboru czcionki i wielko ci stosowanych liter. Które stwierdzenie jest prawdziwe i obowi zuje w tworzeniu reklamy wizualnej? A. Tekst pisany ma ymi literami jest bardziej czytelny ni tekst pisany wy cznie wielkimi. B. Najw a ciwszy dla reklamy prasowej jest tekst pisany majusku ami. C. Tekst pisany kursyw wp ywa pozytywnie na odbiorc. D. T usty druk u atwia szybkie czytanie. Zadanie 42. Który z wymienionych czynników ma istotny wp yw na skuteczno kampanii billboardowej? A. Rodzaj zastosowanego papieru reklamowego. B. Pora roku, w której odbywa si kampania. C. Zastosowana technika nadruku. D. Rodzaj reklamowanej marki. Zadanie 43. Przed twórcami kampanii reklamowej napoju orze wiaj cego Fructo postawiono zadanie przygotowania spotu reklamowego, skierowanego przede wszystkim do m odzie y. Na który z czynników maj cych wp yw na efektywno reklamy telewizyjnej powinni zwróci szczególn uwag? A. Dostosowanie przekazu do stylu ycia odbiorcy. B. Dobór cie ki d wi kowej w spocie. C. Cz stotliwo emisji reklamy. D. Liczba u ytych efektów SFX. Zadanie 44. Do badania efektywno ci no ników medialnych wykorzystuje si kilka wska ników. Który z wymienionych nale y zastosowa do oceny kosztów oddzia ywania danej ekspozycji reklamowej na tysi c domostw lub widzów? A. OTS B. CPP C. GRP D. CPT Strona 11 z 18

12 Zadanie 45. Firma produkuj ca zdrow ywno z o y a do agencji reklamowej zamówienie na projekt biodegradowalnego opakowania dla nowego produktu. Oczekuje, e projekt uwzgl dni stosowny znak, który b dzie informowa klientów o tym, e opakowanie rozk ada si w sposób naturalny i nie uwalnia adnych szkodliwych substancji. Który z zamieszczonych znaków powinna zamie ci w projekcie agencja reklamowa? Zadanie 46. Zgodnie z rozporz dzeniem KRRiT z 30 czerwca 2011 r. nadawca ma obowi zek oznakowania audycji, w których zastosowano lokowanie produktu specjalnym znakiem. Ma on by umieszczony A. na pocz tku programu, przy jego wznowieniu po przerwie reklamowej, na ko cu i przez ca y czas trwania napisów ko cowych. B. tylko na ko cu programu i przez ca y czas trwania napisów ko cowych. C. po ka dej przerwie reklamowej i na ko cu programu. D. tylko na pocz tku i na ko cu programu. Zadanie 47. Zgodnie z Kodeksem post powania w dziedzinie reklamy zewn trznej, no niki reklamy zewn trznej nie mog by umieszczane A. na ogrodzeniach szkó. B. na obiektach rekreacyjnych. C. na obiektach administracji rz dowej. D. na elewacjach budynków mieszkalnych. Zadanie 48. W a ciciel agencji outdoorowej zleci pracownikowi monta billboardu na elewacji budynku na wysoko ci ok. 15 metrów nad powierzchni ziemi. Niestety, pracownik nie zosta wyposa ony w sprz t chroni cy go przed upadkiem z wysoko ci i spad doznaj c ci kiego urazu. Pracodawcy grozi w tym przypadku A. pozbawienie wolno ci do lat 3. B. upomnienie administracyjne od s u b BHP. C. odebranie licencji do wykonywania prac na wysoko ciach. D. odebranie licencji do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Strona 12 z 18

13 Zadanie 49. Zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz cymi zasad ergonomii przy organizowaniu stanowiska pracy biurowej, je li stopy pracownika nie mog p asko spoczywa na pod odze, to na jego yczenie, stanowisko powinno by wyposa one A. w podnó ek. B. w dywanik ochronny. C. w dodatkowe krzes o. D. w podk adk l d wiow. Zadanie 50. Pracownik agencji reklamowej, wieszaj c plakat na billboardzie, spad z du ej wysoko ci, le y na ziemi i odczuwa silny ból. Jak nale y mu pomóc? A. Jak najszybciej zawie do szpitala. B. Sprawdzi, czy poszkodowany mo e wsta. C. Odci gn w bezpieczne miejsce i wygodnie u o y. D. Nie rusza do czasu przybycia zespo u ratownictwa medycznego. Strona 13 z 18

14 Zadanie 51. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególno ci przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, nale y do A. s dów pracy. B. powiatowych urz dów pracy. C. Pa stwowej Inspekcji Pracy. D. Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie 52. Pan Kowalski przechowuje zaoszcz dzone pieni dze w sejfie. W opisanej sytuacji pieni dz pe ni funkcj A. rodka wymiany. B. miernika warto ci. C. rodka p atniczego. D. rodka tezauryzacji. Zadanie 53. Prawo do zawierania transakcji na gie dzie papierów warto ciowych maj A. maklerzy. B. inwestorzy. C. cz onkowie Rady Gie dy. D. cz onkowie Komisji Nadzoru Finansowego. Zadanie 54. Forma opodatkowania, w której obowi zuj stawki podatku dochodowego 18% lub 32%, to A. karta podatkowa. B. opodatkowanie podatkiem liniowym. C. opodatkowanie na zasadach ogólnych. D. rycza t od przychodów ewidencjonowanych. Zadanie 55. Cz II W razie niewyp acalno ci pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze podlegaj zaspokojeniu ze rodków A. Funduszu Pracy. B. Otwartego Funduszu Emerytalnego. C. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. D. Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Strona 14 z 18

15 Zadanie 56. Podatkiem po rednim jest A. podatek od spadków i darowizn. B. podatek od nieruchomo ci. C. podatek dochodowy. D. podatek akcyzowy. Zadanie 57. Który papier warto ciowy daje jego posiadaczowi prawo do dywidendy? A. Akcja. B. Weksel. C. Obligacja. D. Bon skarbowy. Zadanie 58. Przepisy dotycz ce ewidencjonowania przedsi biorców b d cych osobami fizycznymi s zawarte A. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. B. w ustawie o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. C. w ustawie Ordynacja podatkowa. D. w Kodeksie pracy. Zadanie 59. Przedsi biorca, który prowadzi dzia alno gospodarcz opodatkowan w formie rycza tu od przychodów ewidencjonowanych, dokonuj c rocznego rozliczenia z urz dem skarbowym, sporz dzi deklaracj A. PIT 16A Deklaracja o wysoko ci sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, zap aconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesi cach roku podatkowego. B. PIT-36 Zeznanie o wysoko ci osi gni tego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. C. PIT-28 Zeznanie o wysoko ci uzyskanego przychodu, wysoko ci dokonanych odlicze i nale nego rycza tu od przychodów ewidencjonowanych za rok. D. PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku. Zadanie 60. Pan Tomasz Twardowski, który kupi odkurzacz w czasie pokazu zorganizowanego w mieszkaniu s siadów przez przedstawiciela sprzedawcy, mo e odst pi od umowy bez podania przyczyny A. w ka dym czasie. B. tylko w dniu zawarcia umowy. C. w terminie 10 dni od zawarcia umowy. D. w ci gu miesi ca od dnia zawarcia umowy. Strona 15 z 18

16 Zadanie 61. Stan pocz tkowy gotówki w kasie na dzie roku wynosi 2 300,00 z. Jaki by stan kasy na koniec tego dnia, je eli ze sprzeda y gotówkowej towarów przyj to 1 200,00 z, a gotówk uregulowano zobowi zanie na kwot 450,00 z? A ,00 z B ,00 z C ,00 z D. 650,00 z Zadanie 62. Pani Joanna Kowalczyk prowadzi zak ad us ug krawieckich w mie cie licz cym 37 tysi cy mieszka ców, zatrudnia 3 pracowników i rozlicza si z urz dem skarbowym w formie karty podatkowej. Na podstawie danych w tabeli okre l, jak kwot podatku w a cicielka zak adu odprowadza do urz du skarbowego. A. 517,00 z B. 555,00 z C. 603,00 z D. 652,00 z Zakres dzia ania Wielko zatrudnienia Miejscowo o liczbie mieszka ców do 5 tys. Kwota podatku Miejscowo o liczbie mieszka ców ponad 5 tys. do 50 tys. Miejscowo o liczbie mieszka ców powy ej 50 tys. us ugi krawieckie bez zatrudnienia 1 pracownik 2 pracowników 3 pracowników 4 pracowników 5 pracowników 115,00 z 249,00 z 407,00 z 517,00 z 555,00 z 628,00 z 134,00 z 290,00 z 464,00 z 555,00 z 603,00 z 713,00 z 154,00 z 327,00 z 505,00 z 603,00 z 652,00 z 812,00 z Zadanie 63. Zgodnie z ustaw o systemie ubezpiecze spo ecznych, p atnik sk adek przesy a deklaracj rozliczeniow, imienne raporty miesi czne oraz op aca sk adki na ubezpieczenia spo eczne za dany miesi c, nie pó niej ni : do 10. dnia nast pnego miesi ca dla osób fizycznych op acaj cych sk adk wy cznie za siebie, do 5. dnia nast pnego miesi ca dla jednostek bud etowych i samorz dowych zak adów bud etowych, do 15. dnia nast pnego miesi ca dla pozosta ych p atników. Korzystaj c z podanych informacji, wska p atnika, który ma obowi zek odprowadzi sk adk na ubezpieczenie spo eczne w terminie do 15. dnia nast pnego miesi ca. A. Osoba fizyczna, która prowadzi indywidualn dzia alno gospodarcz i nie zatrudnia pracowników. B. Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci, która zatrudnia 10 pracowników. C. Urz d skarbowy, który zatrudnia 54 pracowników. D. Gminny o rodek sportu i rekreacji, który zatrudnia 30 pracowników. Strona 16 z 18

17 Zadanie 64. Przedsi biorca wystawi faktur VAT, za wiadczone us ugi finansowe, które s opodatkowane podstawow stawk podatku VAT, na kwot netto 100,00 z. Jak kwot wpisano na fakturze w rubryce warto brutto? A. 100,00 z B. 119,00 z C. 122,00 z D. 123,00 z Zadanie 65. Na podstawie danych zawartych w tabeli, okre l kwot nale nej zaliczki na podatek dochodowy. Fragment listy p ac A. 158,00 z B. 159,00 z C. 190,00 z D. 191,00 z Sk adka na ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek 7,75% 9% dochodowy Nale na zaliczka na podatek dochodowy 193,94 z 225,22 z 384,05 z?* *nale n zaliczk na podatek dochodowy nale y zaokr gli do pe nych z otych Zadanie 66. Elektryk Micha Zawada osi gn w roku podatkowym dochody z tytu u zatrudnienia na podstawie umowy o prac i umowy zlecenia. W celu sporz dzenia rocznego zeznania podatkowego z tytu u tych dochodów powinien wype ni formularz A. CIT 2 B. CIT 8 C. VAT 7 D. PIT 37 Zadanie 67. Umow o prac, dla której przepisy Kodeksu pracy nie przewiduj mo liwo ci jej rozwi zania za wypowiedzeniem, jest umowa zawarta A. na okres próbny. B. na czas nieokre lony. C. na czas wykonania okre lonej pracy. D. w celu zast pstwa pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy. Strona 17 z 18

18 Zadanie 68. Z zamieszczonego przepisu Kodeksu pracy wynika, e na danie pracownika w wiadectwie pracy pracodawca powinien poda informacje dotycz ce Wyci g z Kodeksu pracy (.) Art W wiadectwie pracy nale y poda informacje dotycz ce okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwi zania albo okoliczno ci wyga ni cia stosunku pracy, a tak e inne informacje niezb dne do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie z ubezpieczenia spo ecznego. Ponadto w wiadectwie pracy zamieszcza si wzmiank o zaj ciu wynagrodzenia w my l przepisów o post powaniu egzekucyjnym. Na danie pracownika w wiadectwie pracy nale y poda tak e informacj o wysoko ci i sk adnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. (.) A. ilo ci dni wykorzystanego urlopu. B. sposobu rozwi zania umowy o prac. C. wysoko ci i sk adników wynagrodzenia. D. okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego. Zadanie 69. Okresowe szkolenie pracownika w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy powinno odbywa si A. w czasie pracy i na koszt pracownika. B. w czasie pracy i na koszt pracodawcy. C. w czasie wolnym od pracy i na koszt pracownika. D. w czasie wolnym od pracy i na koszt pracodawcy. Zadanie 70. Pracownik m odociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z up ywem A. miesi ca od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 2 dni roboczych. B. miesi ca od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 20 dni roboczych. C. 6 miesi cy od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 12 dni roboczych. D. 6 miesi cy od rozpocz cia pierwszej pracy, w wymiarze 26 dni roboczych. Strona 18 z 18

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo