Techniki repetycji. M u z y k a l i a XIII Judaica 4. R o b e r t A l t e r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki repetycji. M u z y k a l i a XIII Judaica 4. R o b e r t A l t e r"

Transkrypt

1 Techniki repetycji R o b e r t A l t e r Właściwa Biblii ważna rola dosłownych powtórzeń tekstu - to jedna z największych trudności w rozumieniu przez współczesnego czytelnika subtelnych różnic, z jakich utkana jest przestrzeń wyobraźni narracji biblijnej. Przyzwyczajonych do stylu narracji, w którym elementy repetycji znacznie mniej zwracają na siebie uwagę, obyczaj ciągłego powtarzania pewnych treści musi uderzać, zwłaszcza jeśli występuje w toku narracji nacechowanej poza tym maksymalną oszczędnością środków. Powtórzenie - to, jak śmiem sądzić - w poczuciu współczesnego czytelnika jeden z najbardziej prymitywnych rysów narracji biblijnej, przejaw mentalności różnej od naszej, wyraz zupełnie innego poczucia porządku. Czyż w świecie swobodniejszych, prostszych rytmów życiowych starożytnego Bliskiego Wschodu każde pouczenie, każda przepowiednia, każda opowiedziane zdarzenie nie powinny zostać powtórzone słowo w słowo z nieubłaganą dosłownością, z posłuszeństwem, jako spełnienie, tylko przeniesienie w inne miejsce? Być może niektórzy czytelnicy Biblii mogliby odnosić wrażenie, że istnieje coś takiego jak orientalne zamiłowanie do powtórzeń, niczym jeden z elementów estetyki biblijnej. Ekstremalnym przykładem tego miałby być w Księdze Liczb opis darów składanych w świątyni przez dwunastu naczelników Izraela, głowy domów swych (Księga Liczb 7: 12-83). Każde z plemion przynosi ten sam zestaw darów, ale informacja o tym zostaje dwanaście razy powtórzona w wersetach biblijnych identycznie brzmiących; zmieniają się tylko imiona książąt i nazwy rodów. Wolno przypuścić, że ta osobliwa seria repetycji pełniła rolę kultowo-historyczną. Można sobie wyobrazić, że członkowie każdego rodu czekali na wezwanie do złożenia wymienionych przedmiotów, wchodzących w skład archetypowej ofiary przynoszonej Bogu od czasu przodków. Niemniej cały ten fragment Biblii wydaje się zakładać przyjemność, jaką piszącemu te słowa po raz pierwszy oraz jego audytorium musiał sprawiać sam mechanizm cierpliwych powtórzeń. 1

2 Patrząc na to z perspektywy bardziej historycznej i bardziej konkretnej niektórzy komentatorzy przypisywali repetytywne cechy narracji biblijnej jej pochodzeniu od tradycji ustnej, jej korzeniom folklorystycznym. To z nich miała się wziąć dana narracja. Względnie winna miałaby być złożona natura tekstu, z którego przekazem mamy teraz do czynienia. Ostatnie z tych trzech wyjaśnień będzie nas tu najmniej interesować również dlatego, ponieważ dotyczy najmniejszej liczby przypadków. Niektóre repetycje wersetów biblijnych wydają się być rezultatem pomyłki piszącego. Jednak kiedy się nad tym dobrze zastanowić, większość powtórzeń okazuje się zamierzona, i dotyczy to nie tylko repetycji kilku słów, lecz również, jak spróbuję tego dowieść w rozdziale 7., całych epizodów, jako świadectwo prawdopodobnego istnienia tradycji równoległych. Odwołanie się do folkloru wydaje się umożliwiać lepsze uzasadnienie, jednak sądzę, że folklor nie daje wystarczającego wyjaśnienia dla występowania powtórzeń, którego programowi zwolennicy się w nim dopatrują. Jednym z rzadkich przypadków, gdzie można by mówić o powtórzeniu w funkcji folklorystycznej, jest obecność dwóch konkurujących ze sobą relacji etiologicznych, z których obie wydawały się wymagać uwzględnienia w tekście dla wyjaśnienia tego samego faktu. I tak w przypadku potocznego powiedzenia ludowego (maszal): Czy i Saul między prorokami? mielibyśmy do czynienia z dwoma różnymi relacjami na temat jego spotkania z grupą proroków i przyłączenia się do nich, kiedy popadali w stan ekstazy. Samuel w różny sposób przewodniczy obydwu spotkaniom, ale pierwsze z nich (Pierwsza Księga Samuela, 10) ma miejsce bezpośrednio po namaszczeniu Saula i jest częścią inicjacji do pełnienia roli króla, z położeniem nacisku na zesłaniu nań ducha Bożego, przez co stał się on innym człowiekiem. Drugie spotkanie (Pierwsza Księga Samuela, 19) odwodzi Saula od pogoni za Dawidem i akcentuje nagość Saula podczas transu profetycznego. Można oczywiście twierdzić, że również w tym powtórzeniu chodzi o pewną formę celowości: ta sama Boska moc, która czyni Saula dla niego samego kimś innym, umożliwiając mu przyjęcie godności królewskiej, ta sama moc każe mu zrzucić szaty i obnażyć się w trakcie przeniesienia Boskiego wyboru z Saula na Dawida. Ale także tu wolno podejrzewać nieprawdopodobieństwo narracji w odniesieniu do tej osobliwej, identycznej akcji powtórzonej w tak różnych kontekstach. Można by logicznie wnioskować, że presja rywalizujących ze sobą etiologii tego enigmatycznego porzekadła ludowego uzasadnia powtórzenie bardziej niż jakikolwiek zamiar artystyczny odniesiony do tej właśnie postaci czy tego tematu 1. 1 Możliwość występowania intencji artystycznych nawet w tego rodzaju zdwojeniu będzie wzięta pod uwagę w rozdziale 7. 2

3 W wielu przypadkach tło folklorystyczne jest widoczne mniej w powtórzeniu danego materiału niż w postaci, jaką przyjmuje repetycja w strukturze samego opowiadania. Przypowieści biblijne są miejscami ujęte w popularną formę opowieści ludowej: zdarzenie (incident), jego powtórzenie, drugie powtórzenie ze zmianami bądź z odwróceniem sytuacji (forma baśni ludowej w rodzaju Złotowłosa i trzy misie czy Titelitury). Niekiedy model ten powtarza się z prostotą schematu. W takich przypadkach praktyka folklorystyczna może istotnie dostarczyć wyjaśnienia dla tych powtórzeń. I tak w Drugiej Księdze Królewskiej (rozdz. 1) król Ohozjasz wysyła trzy razy pięćdziesiątnika z jego pięćdziesiątką do proroka Eliasza. W pierwszych dwóch przypadkach, w identycznych wersetach, ogień spada z nieba i pochłania całą drużynę wojów. Za trzecim razem, dokładne powtórzenie całego zajścia zostaje zatrzymane w momencie kiedy Eliasz zabiera się do powtórzenia klątwy ognia, kiedy to trzeci pięćdziesiątnik błaga o litość i anioł przekonuje Eliasza do wysłuchania tego błagania. Powtórzenia mogą tutaj mieć moc kumulatywną, jednak trudno dostrzec, jak sztywny schemat baśni ludowej miałby przy tym w znaczący sposób zostać poddany jakiejkolwiek transformacji czy udoskonaleniu. Na innym miejscu będziemy jeszcze mieli okazję zobaczyć, jak zmiana struktury jeden-dwa-trzy powtórzeń typowych dla bajki ludowej zostaje zastosowana z pełną świadomością artystyczną. Kontekst przekazu ustnego repetycji bibiljnej bywał przywoływany dla wyjaśnienia modusu repetytywnego użytego w ekspozycji. Nie ma jednak konieczności przyjęcia, jak przekonują niektórzy badacze, że teksty narracji biblijnych stanowią kontynuację wielowiekowej tradycji ustnej, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że było na odwrót: teksty te zostały zapisane po to, żeby je można było na głos odczytać. Jak dowodzą liczne miejsca w tekście biblijnym, typową formą przekazu było odczytywanie ich ze zwoju w obecności zebranych osób, z których prawdopodobnie nie wszyscy byli piśmienni, ale z pewnością nie puszczanie ich w obieg, żeby każdy mógł je sobie przeczytać sam. Rozwijanie zwoju było poniekąd podobne do biegu taśmy przy projekcji filmu, przy czym nie można zazwyczaj zatrzymać ani zmienić czy to czasu, czy kolejności następujących po sobie klatek. Stąd jedynym dogodnym sposobem utrwalenia pewnej akcji, czy pewnej wypowiedzi, po to, żeby zwrócić na nie szczególną uwagę, było ich powtórzenie. Okoliczności przekazu ustnego można wyobrazić sobie również w prostszy sposób. Uwadze pasterza judejskiego, stojącego w kręgu słuchaczy nieco dalej, mogło podczas czytania przypowieści o Dziesięciu Plagach umknąć te kilka zdań mówiących o tym, jak Bóg instruuje Mojżesza w sprawie przemienienia wód Nilu w krew (Księga Wyjścia 7: 17-18). Ale można było 3

4 łatwo wrócić do tych pouczeń, kiedy nieledwie zaraz potem zostają one dosłownie powtórzone jako narracja z przebiegu tej akcji (Księga Wyjścia 7: 20-21). Kto stał bliżej czytającego, po to, by usłyszeć każde słowo, mógł odnieść satysfakcję słysząc każde słowo przepowiedni gniewu Bożego najpierw w profetycznym czasie przyszłym, a następnie potwierdzone jako fakt już dokonany, z okazjonalnym eleganckim odejściem od powtórzenia literalnego poprzez wprowadzenie synonimów (w wersecie 18 Egipcjanie nie są w stanie pić wody z Nilu / brzydząc się teraz wodą z rzeki / :nil u lisztot, w wersecie 21 (nie mogą pić: lo jachlu lisztot). Tutaj, jak i w innych miejscach, wniosek dedukowany jako fizyczna trudność przekazu ustnego określonej opowieści pokrywa się z wizją przypowieści jako informacji o tym zdarzeniu. Narracja biblijna, od początku Księgi Rodzaju po ostatnie zdanie Księgi Kronik, stanowi sprawozdanie na temat tego, jak słowo Boże a w sposób mniej jednoznaczny również słowo wypowiadane przez człowieka staje się faktem historycznym. Ustawicznie powtarzany schemat nakazu lub proroctwa, po którym zaraz następuje jego ścisłe spełnienie, potwierdza leżącą u jego podstaw koncepcję historycznej przyczynowości, czyni z niezachwianego autorytetu monoteistycznego Boga objawiającego się w języku główne narzędzie narracji. Te daleko idące implikacje wynikające z repetycji w narracji biblijnej niech będą punktem wyjścia dla dalszych refleksji, ale spróbujmy najpierw uchwycić szczegóły złożoności i różnorodności tego na pozór mechanicznego sposobu wypowiedzi. Z ograniczeń formalnych swojego środka wyrazu i z odziedziczonych konwencji pisarze wszystkich epok i wszystkich krajów robili użytek artystyczny; dotyczy to oczywiście również autorów biblijnych. Jeśli wymogi przekazu ustnego i uświęconej czasem tradycji opowiadania historii zakładały modus narracyjny, w którym było miejsce dla częstych powtórzeń dosłownych, autorzy narracji biblijnej ze swoją przenikliwością musieli mieć świadomość jak najmniejsze odchylenia w schemacie repetycji mogą stać się komentarzem, analizą, antycypacją czy potwierdzeniem tematu fascynującą galerią środków czy subtelnych niedopowiedzeń o wielkiej mocy dramatycznej. Doszedłszy do tego miejsca naszych wywodów można by odnieść wrażenie, że ich autor wychodzi z założenia, iż użycie repetycji w Biblii jest czymś wyraźnie wyartykułowanym. Tak wcale nie jest, ponieważ niektóre elementy całego spektrum technik repetytywnych muszą się pojawić zawsze kiedy w grę wchodzi narracja - od Homera po Güntera Grassa. Niektóre charakterystyczne sposoby posłużenia się repetycją w Biblii przypominają rodzaje repetycji środków artystycznych występujących w opowiadaniach, powieściach, sztukach teatralnych czy 4

5 poematach epickich, napisanych gdzie indziej i kiedy indziej. Król Lear może posłużyć za źródło dobrych analogii, ponieważ jest to dzieło teatralne stosujące szeroki wachlarz technik repetytywnych, sklasyfikowanych przez Bruce a F. Kawina w pracy Telling it again and again 2, studium poświęconym użyciu powtórzeń do celów narracyjnych. Najbardziej oczywisty i ogólnikowy rodzaj repetycji ma w Królu Lirze raczej charakter sytuacyjny niż dosłowny, repetycje bywają wplecione w liczne paralele akcji podwójnych. Symetryczne akcje podwójne w Biblii nie występują. Poprzestaje ona raczej na sytuacjach równoległych i na powtórzeniach motywu, stanowiących moralny lub psychologiczny ciąg wzajemnych komentarzy (na przykład ciągła rywalizacja rodzeństwa, wypieranie starszego przez młodszego w Księdze Rodzaju). Ponieważ użycie tego rodzaju paralel i powtarzających się motywów jest w literaturze narracyjnej powszechne, nie ma potrzeby udowadniać jego występowania w Biblii, chociaż jest to aspekt narracji biblijnej wymagający zawsze dokładniejszej uwagi. Na drugim końcu tej palety różnych rodzajów repetycji występują powtórzenia tego samego słowa w sposób ciągły (oszalały Król Lear wypowiada kwestie: zabij, zabij, zabij, zabij albo nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy nad ciałem Kordelii), co Kawin trafnie określa jako syntaksę emfazy w stanie czystym. Ta ekstremalna możliwość powtórzenia, kiedy środek ten znajduje dramaturgiczne usprawiedliwienie wyłącznie jako wyraz zająknięcia się umysłu (mental stammer), występuje raczej rzadko w literaturze nieteatralnej, ale pojawia się niekiedy również w Biblii, na przykład w słynnym miejscu, kiedy Dawid zostaje powiadomiony o śmierci Absaloma (Druga Księga Samuela 19). Poeta-król, który w innych miejscach na wiadomość o śmierci reaguje wygłaszaniem wylewnych elegii, tutaj tylko łka: Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój, powtarzając słowa mój syn osiem razy na przestrzeni dwóch wersetów (Druga Księga Samuela 19:1,5). W wielu innych miejscach znaleźć można w Królu Lirze, podobnie jak w tylu innych sztukach teatralnych czy powieściach, powtórzenia słów-kluczy (takich jak czasownik crack pękać), które stają się pomysłami tematycznymi poprzez ich częste pojawianie się w roli łączników, nosicieli znaczeń, względnie jak to określa Kawin, znaczeń, które przybrały one we wcześniejszych kontekstach, wraz z ich obecnymi i przyszłymi kontekstami, tym samym ogromnie komplikując i kojarząc ze sobą liczne sprawy i akcje występujące w sztuce. Wielu komentatorów twierdzi, że ten rodzaj słów-motywów - to jedna z najczęściej 2 Bruce F. Kawin, Telling it again and again: Repetition in literature and film, Ithaca

6 spotykanych wersji modusu narracyjnego Biblii. Ale w prozie biblijnej powtarzanie słów-kluczy uległo formalizacji i przybrało postać doniosłej konwencji, która w przedstawianiu argumentów tematycznych ma do spełnienia rolę o wiele bardziej centralną niż powtarzanie słów-kluczy w innych tradycjach narracyjnych. Piszący w języku hebrajskim mogli znaleźć pomysł ukonstytuowania się tej konwencji w samej strukturze języka, w którym system trzyliterowych rdzeni stanowi jądro etymologiczne zarówno czasowników, jak i rzeczowników, rdzeni ewidentnych bez względu na wszelkie koniugacje czy deklinacje, a prawdopodobnie również bez względu na struktury idiomatyczne hebrajszczyzny, tolerujące znacznie większą ilość powtórzeń niż to ma miejsce w językach zachodnioeuropejskich. Martin Buber i Franz Rosenzweig w przedmowie do niemieckiego przekładu Biblii sprzed około półwiecza pierwsi zauważyli, że ten rodzaj celowych repetycji słów stanowi dystynktywną konwencję prozy biblijnej, nazwaną przez nich stylem słów przewodnich (Leitwortstil), w analogii do motywu przewodniego. Dokonany przez Bubera opis tego zjawiska ma wagę definicji: Słowo przewodnie (Leitwort) jest to słowo lub jego rdzeń, powtarzający się znacząco w jakimś tekście lub w zespole tekstów. Idąc tropem tych repetycji można odtworzyć lub wyjaśnić znaczenie tekstu, bądź też znaczenie to objawi się nam bardziej bezpośrednio. Repetycja może dotyczyć nie tylko samego słowa, ale również jego rdzenia; w istocie sama odmienność może często nasilić dynamiczne oddziaływanie repetycji. Nazywam je dynamicznym, ponieważ pomiędzy kombinacją głosek w ten sposób do siebie odniesionych dochodzi do pewnego rodzaju ruchu. Jeśli wyobrazić sobie cały tekst będący przed nami, można odczuć pomiędzy słowami falowanie idące wprzód i wstecz. Odpowiednia repetycja, dostosowana do wewnętrznego rytmu tekstu, bądź będąca raczej jego konsekwencją, to jeden z najpotężniejszych środków przekazu znaczenia bez przedstawiania go 3. Oddziaływanie słowa przewodniego jest oczywiście mniej ewidentne w przekładzie niż w tekście oryginalnym. Buber i Rosenzweig poszli drogą do końca konsekwentną w dokonanym przez nich niemieckim przekładzie Biblii i zachowali wszystkie słowa przewodnie. Niestety 3 Werke, tom II, Schriften zur Bibel, Monachium 1964, s. 1131: Unter Leitwort ist ein Wort oder ein Wortstamm zu verstehen, der sich innerhalb eines Textes, einer Textfolge, eines Textzusammenhangs sinnreich wiederholt: wer diesen Wiederholungen folgt, dem erschließt oder verdeutlicht sich ein Sinn des Textes oder wird auch nur eindringlicher offenbar. Es braucht wie gesagt nicht dasselbe Wort sondern nur derselbe Wortstamm zu sein, der solcherweise wiederkehrt; durch die jeweiligen Verschiedenheiten wird sogar oft die dynamische Gesamtwirkung gefördert. Dynamisch nenne ich sie, weil sich zwischen den so aufeinander bezogenen Lautgefügen gleichsam eine Bewegung vollzieht: wem das Ganze gegenwärtig ist, der fühlt die Wellen hinüber und herüber schlagen. Die maßhafte Wiederholung, der inneren Rhythmik des Textes entsprechend, vielmehr ihr entströmend, ist wohl überhaupt das stärkste unter allen Mitteln, einen Sinncharakter kundzutun, ohne ihn vorzutragen. W wersji hebrajskiej: Darko szel mikra, Jerozolima 1964, s

7 większość angielskich przekładów - dla dobra potoczystości tekstu czy w imię domniemanej precyzji idzie drogą odwrotną, tłumacząc ciągle jedno i to samo słowo przy pomocy jego różnych ekwiwalentów angielskich. Niemniej powtarzanie słów-kluczy jest w wielu narracjach biblijnych tak doniosłe, że można śledzić jego przebieg również w przekładach, zwłaszcza jeśli sięgnie się po wersję Biblii Króla Jakuba (King James Bible). W niniejszych wywodach, kiedy ad hoc decydowałem się na mój własny przekład, starałem się w rozsądnych granicach dochować wierności strukturom powtórzeń. Zatrzymajmy się na chwilę przy stosunkowo prostym przykładzie, gdzie w pojedynczym epizodzie powtarzane słowo staje się głównym środkiem ekspozycji tematycznej w określonych ramach. Kontrowersja pomiędzy Samuelem i Saulem w kwestii błędu króla, który nakazał zgładzenie wszystkich Amalekitów i całego ich dobytku (Pierwsza Księga Samuela, 15), zostaje wysnuta z szeregu odmian (variations) takich pojęć-kluczy jak słyszeć, głos, słowo. Samuel zaczyna od zalecenia Saulowi słuchania głosu Boga; kiedy król wraca po zwycięsko stoczonej bitwie, prorok jest skonsternowany, słysząc głos (lub dźwięk, kol) owiec i bydła. Gromiąc go słowami poetyckimi, oznajmia Saulowi, że to, czego chce Bóg, z tego wynika, że lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów (22). Skruszony Saul usprawiedliwia się i przyznaje, że oto przekroczył nakaz Pana i zamiast tego posłuchał głosu ludu (vox populi stanowi tu opozycję tematyczną do vox Dei). W następnym rozdziale, kiedy zapisujący te słowa przechodzi od abdykacji Saula do elekcji króla Dawida, zgrabnie zmienia słowo-klucz słyszeć na widzieć. Po tym, kiedy król nie dopełnił nakazu słuchania, mamy pouczenie proroka o zobaczeniu tego (to see), który naprawdę nadaje się na króla 4. Motywy słowne częściej jednak spotyka się w większych całościach narracyjnych, gdzie służą podtrzymaniu toku tematycznego i zaznaczeniu związku zachodzącego pomiędzy odległymi epizodami. Michael Fishbane przekonująco dowiódł, że cały cykl opowieści o Jakubie opiera się na powtarzaniu słów przewodnich (Leitwörter) i tematów, pełniących rolę symetrycznej oprawy (symmetrical framing), która zdradza przemyślaną technikę kompozycji. W Księdze Rodzaju dwa najważniejsze słowa służące organizacji tego materiału to błogosławieństwo i prawo wynikające z pierworództwa (po hebrajsku gra słów: berachach i bechorach). Te dwa słowa-klucze, wsparte przez całą serię pomocniczych motywów słownych, wyznaczają związki pomiędzy całościami 4 Tym aspektem tego fragmentu Pierwsza Księga Samuela 16 zajmuję się w rozdziale VII mojej książki. 7

8 narracyjnymi tematycznie równoległymi, tworząc strukturę formalną inkluzji i porządku, pozostającą w ironicznym kontraście do machinacji (machinations) treści 5. Chociaż inne rozległe narracje niekoniecznie mają w sobie taką symetrię strukturalną, jaką Fishbane odnalazł w cyklu Jakubowym, znaczące powtarzanie kilku słów kluczowych na długich odcinkach tekstu znajdujemy również gdzie indziej może w sposób najbardziej uderzający w historii Józefa, gdzie przewodnimi (Leitwörter) są takie słowa, jak: rozpoznać, człowiek, mistrz, niewolnik i dom. Ten rodzaj pomysłu literackiego, sposobu scalenia a zarazem zogniskowania toku narracji, jest łatwo rozpoznawalny dla każdego, kto zna na przykład użycie przez Szekspira rozlicznych związkach słowa czas (time) w pierwszym Henryku IV lub wielokrotne ironiczne użycie słowa roztropność (prudence) przez Fieldinga w powieści Tom Jones. Pojawia się on także w postaci bardziej sformalizowanej muzycznie w Ulissesie. Joyce stosuje go progresywnie, każąc Molly Bloon wypowiadać bez końca słowo-zaklęcie tak. Charakterystyczna strategia biblijna, dochodząca najdobitniej do głosu w stylu słów przewodnich (Leitwortstil), polega na zwróceniu szczególnej uwagi na repetycję werbalną. Ale nie brak też przypadków, w których repetycja jest - zakładając kryteria współczesnej wrażliwości literackiej - jak Jamesowska postać z dywanu : pół-utajona, kongenialnie obecna w sposób podprogowy. Na przykład Samson nie otwarcie, choć niezwykle skutecznie, bywa kojarzony z werbalnym i piktoralnym motywem ognia (Księga Sędziów 14-16). Sznury, które nie są w stanie go okiełznać, zostają przyrównane do lnu niszczejącego w ogniu, kiedy on je swoją siłą rozrywa (Księga Sędziów, 15:14). Trzydziestu Filistynów grozi jego pierwszej żonie śmiercią w ogniu, jeśli nie uda się jej uzyskać dla nich odpowiedzi na zagadkę Samsona (Księga Sędziów, 14:15). Kiedy Samson, wskutek knowań pierwszego ze swoich teściów, zostaje odrzucony jako małżonek, jego odpowiedzią jest przywiązanie płonących pochodni do lisich ogonów i podpalenie w ten sposób pól uprawnych Filistynów (Księga Sędziów, 15: 4-5). Filistyni reagują na to wznieceniem wielkiego pożaru domostwa ostatniej żony Samsona, z nią i jej ojcem w środku. Tymczasem pojmany Samson powoduje zawalenie się świątyni Dagona na siebie i na tysiące swoich wrogów. Chociaż w tej scenie kulminacyjnej nie mówi się o ogniu, jest on metonimią samego Samsona: ślepej siły, która wymyka się spod kontroli i zostawia po sobie pogorzelisko - siły, która trawi samą siebie wraz ze wszystkim, co spotka na swej drodze. 5 Text and Texture, Nowy Jork 1979, s

9 W narracji biblijnej miewamy zatem do czynienia z przemyślnie zintegrowanym systemem repetycji, z których jedne są uzasadnione rzeczywistą powtarzalnością zjawisk, słów lub krótkich fraz, inne natomiast powiązane są z akcjami, obrazami i ideami wchodzącymi w skład świata narracji (choć nie muszą one być wplecione w strukturę werbalną narracji). Mamy tu do czynienia z system, który ulega odtworzeniu w naszych głowach (reconstruct). Efekt będący rezultatem tych dwóch rodzajów repetycji może być różny, ale często bywają one użyte przez pisarza hebrajskiego łącznie, żeby wspierać się nawzajem i tworzyć wielogłosową całość. Oto klasyfikacja środków repetycyjnego strukturalizowania narracji biblijnych, od elementów najmniejszych i najbardziej jednolitych, po całości większe i najbardziej złożone: 1. Słowo prowadzące (Leitwort). Poprzez liczne powtórzenia rdzeń słowa ulega przetestowaniu; pojawiają się różne formy rdzenia, aż po ich rozgałęzienia w postaci pokrewieństw fonetycznych ( gier słów ), aż po synonimy i antonimy. Ze względu na swój status werbalny, słowo prowadzące ma bezpośrednie odniesienie do znaczenia, a tym samym do tematu. (Np. słowa pójść i wrócić w Księdze Rut lub czasownik widzieć wraz ze swymi synonimami poetyckimi w przypowieści o Bileamie.) 2. Motyw (Motif). Konkretny obraz, zmysłowo uchwytna jakość (quality), akcja lub przedmiot, które zostają powtórzone w trakcie danej narracji. Mogą one być pośrednio kojarzone ze słowem prowadzącym, są jednak pozbawione osobnego znaczenia poza definiującym je kontekstem narracyjnym. Motyw może być początkowo środkiem pierwotnie symbolicznym, nadającym narracji formalną spójność. (Np. ogień - w przypowieści o Samsonie; kamienie i barwy biała i czerwona w przypowieści o Jakubie; woda w cyklu Mojżeszowym; sny, więzienie i studnia, a także srebro w przypowieści o Józefie.) 3. Temat (Theme). Idea stanowiąca część systemu wartości, będącego fundamentem dla narracji. Temat może mieć charakter moralny, moralno-psychologiczny, prawny, polityczny, historiozoficzny czy teologiczny. Staje się on widoczny poprzez powtórzenie schematu. Temat bywa często skojarzony z pojedynczym lub wielokrotnie powtarzającym się słowem prowadzącym, choć nie wymaga współistnienia z nim. Temat może też być skojarzony z motywem. (Np. odwrócenie prawa pierworództwa w Księdze Rodzaju; posłuszeństwo 9

10 w przeciwieństwie do rebelii w przypowieściach o wędrówce przez pustynię; mądrość w przypowieści o Józefie; wygnanie z Ziemi Obiecanej; odrzucenie i elekcja monarchy w Księdze Samuela i w Księdze Królewskiej.) 4. Sekwencja zdarzeń (Sequence of actions). Schemat ten pojawia się najczęściej w sposób najbardziej ewidentny w formie bajek ludowych z trzema, albo nawet trzema plus jeden powtórzeniami następującymi po sobie, nasilającymi lub powiększającymi się od jednego zdarzenia do drugiego, zakończonymi z reguły kulminacją lub odwróceniem. (Np. trzech pięćdziesiątników wraz z ich wraz z załogą ( pięćdziesiątkami ), zagrożonych pochłonięciem ich przez ogień w Drugiej Księdze Królewskiej 1; trzy katastrofy niszczące dorobek życiowy Hioba, a następnie czwarta, w której giną również jego dzieci; trzy daremne próby ruszenia oślicy z miejsca.) 5. Scena o charakterze typu (Type-scene). Jest to epizod występujący w przełomowym momencie losu bohatera, złożony z ustalonej sekwencji motywów. Scena-typ wiąże się z powtarzającymi się tematami; jednak nie jest ona zależna od specyficznych słów prowadzących, chociaż okazjonalne pojawianie się powtarzanego pojęcia lub frazy może pomóc w zaznaczeniu występowania pewnego szczególnego typu sceny. (Np. zapowiedź narodzin bohatera, zaręczyny przy studni, kuszenie na pustyni.) Jak łatwo zauważyć, punkty skrajne tego zestawu środków strukturowania: słowo prowadzące (Leitwort) i scena-typ odzwierciedlają wyraźnie biblijne konwencje literackie (chociaż przybliżone analogie znaleźć można również w innych tradycjach narracyjnych), podczas gdy trzy kategorie środkowe motyw, temat 6 i sekwencja zdarzeń są często obecne w najszerszym spektrum utworów narracyjnych. Użycie repetycji, których przeglądu tu dokonaliśmy, jest w znacznym stopniu wspólne zarówno dla Biblii, jak i dla innych rodzajów literatury narracyjnej. To co, najogólniej biorąc, wyróżnia repetycję w narracji biblijnej najbardziej, to wyraźność (explicitness) i stopień sformalizowania (formality) ich użycia, czyli - żeby wrócić do trudności, o której mowa była na początku tego rozdziału - cechy potwierdzające niezwykłą proporcję 6 Sporo zamieszania wywołał sposób, w jaki te dwa terminy były stosowane przez różnych teoretyków i krytyków. W proponowanych przeze mnie znaczeniach sądzę, że pozostaję najbliższy języka potocznego, utrzymując, że motyw jest czymś konkretnym, podczas gdy temat zakłada jakąś wartość, a stąd pewną wolę abstrahowania. Ze względu na zrozumiałe skojarzenie motywu z motywem przewodnim (lejtmotywem), wydaje mi się sensowne łączenie motywu z celowym powtarzaniem, a nie używanie go, jak to robią niektórzy teoretycy, dla określenia jakiegokolwiek dającego się wyodrębnić elementu narracji. 10

11 powtórzeń dosłownych. Żeby docenić kunszt tego rodzaju powtórzeń, współczesny czytelnik musiałby wykształcić w sobie komplementarną odwrotność tych nawyków percepcyjnych, które najczęściej wchodzą w grę przy czytaniu. I tak w narracjach o dużym zagęszczeniu szczegółowych danych fikcyjnych, w których widać staranie o silniejsze uwypuklenie mimetycznych raczej niż poetyckich elementów struktury i stylu, powtórzenia bywają niekiedy częściowo zakamuflowane, i oczekuje się tego, że je odkryjemy (detect), że je wyłowimy: w pstrym schemacie - cienką nitkę repetycji, przebłysk sugestywnego podobieństwa - pośród pozornych różnic. (Oczywistym wyjątkiem od tej tendencji w literaturze zachodnioeuropejskiej były ekstremalnie wydumane eksperymenty ze stylizacją, takie, jak w prozie Gertrudy Stein czy Alain Robbe-Grilleta, gdzie z repetycji formalnej zrobiono nachalną zasadę strukturalną.) Kiedy natomiast, odwrotnie, mamy do czynienia z narracją niezwykle oszczędną, wykazującą symetrie formalne, demonstrującą wysoki stopień nasycenia dosłownymi powtórzeniami, wtedy tym, czego należy poszukiwać, są małe, ale znaczące różnice w pozornych podobieństwach, zawęźlenia sygnalizujące pojawienie się nowych znaczeń w schematach pozwalających na oczekiwanie regularności, powstałych wskutek repetycji jawnych. Być może konceptualnego wzorca (matrix) dla tego sposobu posługiwania się powtórzeniem szukać należy w poezji biblijnej, która, jak zresztą w większości kultur, jako literacki środek wyrazu wyprzedza czasowo prozę. Tego rodzaju związki muszą siłą rzeczy obracać się w sferze domysłów. Idzie tutaj o to, że paralelizm wiersza biblijnego tworzył strukturę, w której, w efekcie stosowania półwierszy (hemistychów) w przybliżeniu synonimicznych, występowały ciągłe repetycje, które w rzeczywistości wcale nimi nie były. Nie mogło to być nie zamierzone, ponieważ nie ma prawdziwych synonimów (każda wypowiedź powtórzona jest wypowiedzią nową). Dlatego sztuka paralelizmu poetyckiego, stosowana świadomie lub tylko intuicyjnie, polegała na poetyckim pójściu dalej poprzez niby-powtórzenie intensyfikujące, specyfikujące, uzupełniające, jakościujące, kontrastujące, rozszerzające materiał semantyczny każdego z pierwszych półwierszy (hemistychów) - poprzez pozorne powtórzenie go. Oczywiście p r o z a biblijna postępuje w sposób stylistycznie odwrotny. Powtórzenia słowo za słowem, a nie inwencyjna synonimiczność, stanowią tu normę repetycji. Jednak w obydwu przypadkach od czytelnika (pierwotnie: od słuchacza) idealnego oczekuje się dokładnego śledzenia ciągle na nowo pojawiających się różnic w tkaninie medium, którego osnową wydaje się stanowić ciągła powtarzalność. Pamiętanie o tym jest szczególnie ważne dla zrozumienia głównej konwencji narracyjnej 11

12 Biblii, którą się teraz zajmiemy. Mówiąc o słowie prowadzącym (Leitwort), motywie, temacie i kolejności zdarzeń, mieliśmy jak dotąd do czynienia z rodzajem powtórzenia, które z istoty rzeczy jest reiteracyjne (reiterative): rozwojowy aspekt jakiejś przypowieści zostaje uwypuklony w przebiegu narracji poprzez jego linearne przedstawienie. Ale istnieje też inny rodzaj repetycji biblijnej, powtórzenia dotyczącego nie sfery werbalnej, ale rodzaju frazy; nie jest on sprawą motywu, tematu czy akcji. Tutaj cała wypowiedź zostaje powtórzona, bądź przez różne osoby, bądź też przez narratora i jedną lub więcej postaci, z małymi tylko, ale ważnymi zmianami wprowadzonymi tam, gdzie na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z powtórzeniem dosłownym. Z techniki tej wyrasta wiele psychologicznych, moralnych czy dramatycznych komplikacji, które spotyka się w narracji biblijnej. Przykłady pokażą, jak technika ta w rzeczywistości funkcjonuje. Na ogół kiedy w narracji biblijnej pojawiają się powtórzenia ze znaczącymi odchyleniami, zmiany te mogą wskazywać na intensyfikację, rozwój kumulujący, przyspieszenie akcji. Mogą też wskazywać na wzmocnienie postaw pierwotnie przedstawionych, względnie na ponowne pojawienie się jakiejś postaci lub nowego wątku opowieści, zwrot nieoczekiwany lub zakłócający tok opowiadania. Pierwszej z tych kategorii, prostszej, można oczekiwać po narracjach starożytnych. Może być ona odniesiona do repetycji narastającej (incremental repetition) jako środka narracji. Niech przykład wystarczy dla wyjaśnienia tej kategorii. W Pierwszej Księdze Królewskiej (rozdz. 1), po tym, kiedy Adoniasz zgłasza swoje pretensje do tronu królewskiego, prorok Natan daje Batszebie następującą radę: Idź i wejdź do króla Dawida; wtedy powiesz mu: Czy ty, panie mój, królu, nie przysiągłeś twojej służebnicy, mówiąc: Twój syn, Salomon, będzie po mnie królował po mnie i on będzie zasiadał na moim tronie? Dlaczego więc króluje Adoniasz? (Pierwsza Księga Królewska, 1:13). Natan kontynuuje swoją wypowiedź i zapewnia Batszebę, że on też wejdzie do komnat króla Dawida podczas wygłaszania przez Batszebę tych słów, i uzupełni ( milleti, tak właśnie brzmi słowo przez niego użyte), gdyby cokolwiek w swoim wystąpieniu opuściła. Jednym z intrygujących momentów tej przypowieści w powtórzeniach występujących w narracji biblijnej bywa tyle samo pomysłowości co w opuszczeniach jest to, że w żaden sposób nie możemy się dowiedzieć, czy Dawid rzeczywiście złożył taką przysięgę na korzyść Salomona, czy też jest to pobożne życzenie (fraud - naciąganie), które Natan i Batszeba chcą wmówić staremu i ułomnemu królowi, który w tej chwili wydaje się nie postrzegać, co się wokół niego dzieje. 12

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI PIĘCIOKSIĄG, CZYLI TORA MOJŻESZA Skrypt dla studentów II roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa 2007 Centralnym wydarzeniem, o którym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW Dowód absolutny, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Królestwa Niebieskiego Autor: Tony Alamo Biblijne cytaty użyte w niniejszym opracowaniu pochodzą z Biblii Tysiąclecia,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Rozumna lektura Biblii

Rozumna lektura Biblii Rozumna lektura Biblii 01. Słowo od Boga powstawało pośród nas Biblia jest dziełem Boga, ale sporządzonym poprzez ludzi. Należy patrzeć na nią tak jak na Jezusa, który jest i Synem Bożym, i Synem Człowieczym;

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana I TY MOŻESZ ZROZUMIEĆ BIBLIĘ! Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana BOB UTLEY PROFESOR HERMENEUTYKI (INTERPRETACJI BIBLII) SERIA KOMENTARZY DO BIBLII W FORMIE PRZEWODNIKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ PIERWSZY: KOD BIBLII

ROZDZIAŁ PIERWSZY: KOD BIBLII WSTĘP Relacje prasowe to pierwsza przymiarka do pisania historii. Ta książka zaś stanowi pierwszy pełny opis wiedzy o ukrytym w Biblii przekazie, opisującym wydarzenia, które nastąpiły tysiące lat po jej

Bardziej szczegółowo

Struktura i dynamika teorii empirycznych

Struktura i dynamika teorii empirycznych Witold Marciszewski Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Białystok Metodologia Nauk, 2005/2006 Struktura i dynamika teorii empirycznych Z teoriami jest jak z tej scenie z Molierowskiej

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta

Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta Creatio Fantastica PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2015, nr 1 (48) Mirosław Gołuński * Dekonstrukcja mitycznych narracji założycielskich. Przypadek Ciemnego Edenu Chrisa Becketta The Deconstruction of Mythical

Bardziej szczegółowo

ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ

ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ 99 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Ks. Stanisław Dyk ZASADY INTERPRETACJI TEKSTU BIBLIJNEGO W PRAKTYCE KAZNODZIEJSKIEJ XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 B I B L I A Słowo Twoje jest Prawdą (Ewangelia Jana 17: 17).

Bardziej szczegółowo

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII 1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII SPIS TREŚCI str. 1 Wprowadzenie str. 2 CZĘŚĆ I. JAK POWSTAŁA BIBLIA str. 2 1. O Biblii str. 2 2. Pierwsze kroki str. 5 3. Jak napisana jest Biblia? str. 7 4.

Bardziej szczegółowo

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze

Maria Schejbal SCENARIUSZ. czyli jak opowiadać historie w teatrze Maria Schejbal SCENARIUSZ czyli jak opowiadać historie w teatrze 1 2 Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publikacja powstała w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

NAPIS SERIA XIII 2007 Ewangelia, polityka i karnawał.o Kontynuacji Biblii Targowickiej Józefa Kossakowskiego

NAPIS SERIA XIII 2007 Ewangelia, polityka i karnawał.o Kontynuacji Biblii Targowickiej Józefa Kossakowskiego NAPIS SERIA XIII 2007 Ewangelia, polityka i karnawał.o Kontynuacji Biblii Targowickiej Józefa Kossakowskiego Marcin Kuźma 7 t# P 1 S Seria XIII 2007 Marcin Kuźma Ewangelia, polityka i karnawał. O Kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów...

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów... Spis treści Przedsłowie autorstwa Ivara Jacobsona...9 Przedsłowie autorstwa Johna Vlissidesa...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Pojęcia używane w projektowaniu...17 Maszyneria obiektowa...17 Role... 19 Stereotypy

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo