dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Rzeszów, marzec 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE Rzeszów, marzec 2008"

Transkrypt

1 Ekspertyza służąca opracowaniu stanowiska w ramach konsultacji Przeglądu Komunikatu Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej dr Marcin Szewczyk dr Agata Jurkowska * Rzeszów, marzec 2008 * Autorzy dziękują mgr Annie Warzybok z Zakładu Europeistyki WSIiZ za pomoc w pracach nad niniejszą ekspertyzą.

2 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA EKSPERTYZY ZASADY FUNKCJONOWANIA NADAWCÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH EUROPEJSKIE RAMY PRAWNE... 3 ROZSZERZENIE TYCH W WIĘKSZOŚCI TRADYCYJNIE UZNANYCH W TELEWIZJI ZASAD NA WSZYSTKIE POZOSTAŁE FORMY MEDIALNYCH USŁUG AUDIOWIZUALNYCH JEST W PRAKTYCE TRUDNE, JEDNAK SPRZYJAJĄCE W OCZYWISTY SPOSÓB ODBIORCOM KRAJOWE RAMY PRAWNE ZASADY FINANSOWANIA PUBLICZNYCH NADAWCÓW RADIOWO- TELEWIZYJNYCH W POLSCE I W UE PROBLEMATYKA POMOCY PUBLICZNEJ W KONTEKŚCIE FINANSOWANIA NADAWCÓW PUBLICZNYCH OGÓLNY ZAKAZ SUBSYDIOWANIA USŁUGI W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM KOMPENSOWANIE USŁUG W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM PRAKTYKA FUNKCJONOWANIA SEKTORA RADIOFONII I TELEWIZJI W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NADAWCÓW PUBLICZNYCH PODSTAWOWE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA NADAWCÓW PUBLICZNYCH PODNIESIONE W PRZEGLĄDZIE KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI PUBLICZNEJ UWAGI OGÓLNE MISJA PUBLICZNA JAKO WARUNEK KOMPENSACJI PODWÓJNE FINANSOWANIE NADAWCÓW PUBLICZNYCH ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI KOMPENSACJI ZASADA PROPORCJONALNOŚCI KOMPENSACJI PRZECIWDZIAŁANIE ANTYKONKURENCYJNYM DZIAŁANIOM NADAWCÓW PUBLICZNYCH PODCIĘCIE CENOWE JAKO PRZYKŁAD ANTYKONKURENCYJNEGO DZIAŁANIA NADAWCÓW PUBLICZNYCH FINANSOWANIE PRAW DO TRANSMISJI WYDARZEŃ SPORTOWYCH O NAJWYŻSZEJ OGLĄDALNOŚCI INNE PROBLEMY RADIOFONIA I TELEWIZJA W MNIEJSZYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE INNOWACJA W RADIOFONII I TELEWIZJI RADIOFONIA PUBLICZNA PODSUMOWANIE...49 BIBLIOGRAFIA

3 1. ZAŁOŻENIA EKSPERTYZY Celem niniejszej ekspertyzy jest przygotowanie podstaw do opracowania odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej przedstawione w ramach procedury przeglądu komunikatu Komisji w sprawie pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej. Ekspertyza koncentruje się zatem głównie na tych zagadnieniach, które stanowią przedmiot konsultacji komunikatu, odnosząc się równocześnie do kontekstu ogólnego funkcjonowania sektora radiofonii i telewizji w Polsce, także na tle Unii Europejskiej. Zleceniodawca (UKIE) również wskazał główne zagadnienia istotne dla wykonania niniejszej ekspertyzy: (a) Finansowanie publicznej telewizji i radiofonii (b) Praktyka funkcjonowania mediów publicznych w Polsce (c) Zasady funkcjonowania nadawców radiowo-telewizyjnych w Polsce. Wskazane przez Zleceniodawcę obszary tematyczne wpłynęły w sposób oczywisty na strukturę przedstawianej ekspertyzy. Treść ekspertyzy uwzględnia stan prawny z dnia 10 marca 2008 roku. 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA NADAWCÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 2.1. EUROPEJSKIE RAMY PRAWNE Zgodnie z zasadą subsydiarności Unia Europejska wprowadza regulacje w takim zakresie i tych obszarach, które ze względu na swą efektywność są konieczne. Dlatego też legislatywa wspólnotowa dotycząca polityki audiowizualnej nie obejmuje wszystkich zagadnień, jakie towarzyszą na poziomie krajowym realizacji działalności medialnej, a w szczególności telewizyjnej. Mimo to, większość elementów działalności audiowizualnej znalazła swój wyraz w dokumentach o charakterze niewiążącym, a także w opracowaniach eksperckich. Do obszarów, na których w szczególny sposób koncentrują się europejskie (wspólnotowe) regulacje, należą (w przypisach wskazane są przykładowe dokumenty dotyczące wskazanych zagadnień): - wspieranie europejskiej aktywności w dziedzinie mediów głównie za sprawą serii Programów MEDIA 1 ; - ochrona nieletnich i godności ludzkiej 2 ; 1 Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (Dz.U. UE L 327 z ). 2 1) Zalecenie 2006/952/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych 2) Council Recommendation 98/560/EC of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a 3

4 - rozwój przekazu i technologii cyfrowych oraz telewizji mobilnej 3 ; - szeroko rozumiana problematyka związana z trwałością funkcjonowania telewizji publicznych. W tej ostatniej kategorii mieszczą się dokumenty, stanowiące zasadnicze źródło rozważań w ramach podjętej przez Komisję Europejską inicjatywy legislacyjnej, w którą włącza się niniejsza ekspertyza. Do podstawowych aktów należy zaliczyć: 1) komunikat Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej (2001/C 320/04); 2) dyrektywa Komisji nr 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw 4 ; 3) komunikat Komisji Usługi użyteczności publicznej w Europie (2001/C 17/04); 4) wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2005/C 297/04)). Nie są to jednak jedyne obszary, do których odnosi się prawodawstwo wspólnotowe. Podstawowym unijnym dokumentem w dziedzinie mediów, odnoszącym się także do wskazanego zakresu tematycznego, a jednocześnie szczegółowo regulującym zagadnienia związane z przekazem audiowizualnym, jest dyrektywa (do niedawana określana jako telewizyjna ) Telewizja bez granic (Television Without Frontiers Directive TWFD): dyrektywa Rady 89/552/EWG oraz zmieniająca ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/36/WE 5. Obecnie jednak, po comparable and effective level of protection of minors and human dignity, Green Paper on the protection of minors and human dignity in audiovisual and information services COM (96) 483 final. 3 Do podstawowych dokumentów w tym zakresie należą: 1. dokument roboczy służb Komisji - Dokument dołączony do komunikatu Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów - Wzmocnienie rynku wewnętrznego na rzecz telewizji komórkowej - Podsumowanie oceny wpływu {KOM(2007) 409 wersja ostateczna} {SEK(2007) 980}); 2. Council Resolution of 27 June 1994 on a framework for Community policy on digital video broadcasting; 3. Communication of 14 December 1999 from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Principles and guidelines for the Community's audiovisual policy in the digital age COM (1999) 657 final; 4. Communication of 24 May 2005 from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions on accelerating the transition from analogue to digital broadcasting COM(2005) 204 final; 5. Communication of 2 February 2006 from the Commission to the Council, on reviewing the interoperability of digital interactive television services pursuant to Communication COM(2004) 541 of 30 July 2004 COM(2006) 37; 6. Council Resolution of 19 December 2002 on interactive media content in Europe. 4 Dz. Urz. WE L 318 z Dz. Urz. WE L 298 z , Dz. Urz. UE L 202 z

5 przyjęciu 11 grudnia 2007 roku najnowszej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/65/WE 6 mówi się już o dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych (Audiovisual Media Services Directive AMSD). TWF odnosiły się do następującej głównej grupy zagadnień: - definicje związane z działalnością audiowizualną - swoboda odbioru i retramsmisji - ograniczenia odbioru i retramsmisji - możliwość bardziej restrykcyjnego prawa krajowego - określenie pojęcia siedziby nadawcy - transmisja wydarzeń o szczególnym znaczeniu - przewaga utworów europejskich - wspieranie produkcji niezależnych - określenie pojęcia utworu europejskiego - chronologia mediów - zasady dotyczące zawartości oraz czasowej emisji witryn telezakupów i reklam - zakaz przekazu podprogowego - zakaz kryptoreklamy - sponsoring - ochrona nieletnich i mniejszości - prawo do sprostowania. Już u progu XXI w., zdawałoby się w chwilę po ogłoszeniu ostatecznego tekstu i wejściu w życie Dyrektywy 97/36/WE, odezwały się słuszne głosy wskazujące na konieczność kolejnej rewizji zapisów dotyczących telewizji. Być może w związku z nadchodzącym największym rozszerzeniem Wspólnoty, być może z powodu oczekiwania na wyklarowanie się sytuacji w sektorze europejskich mediów publicznych oraz w sferze medialnych regulatorów, być może przez wzgląd na realizację planów rozpowszechnienia naziemnej telewizji cyfrowej, zmiany te nie zostały zrealizowane. Jednak w tym czasie niemalże nieprzerwanie prowadzone były badania, analizy, poszukiwano sposobów na jak najbardziej wiarygodne, a zarazem skuteczne i długoterminowe, metody kolejnej regulacji europejskiego rynku telewizyjnego. Jeszcze w 2002 r. podjęto próbę szybkiej rewizji dyrektywy, jednak nie powiodła się ona. Doprowadziło to natomiast do 6 Dz. Urz. UE L 332 z

6 rozpoczęcia kolejnych konsultacji w 2003 r. W tym czasie pojawiały się już raporty związane ze zmianą dyrektywy. Do działań o najszerszym zasięgu doszło w 2005 r., kiedy to Komisja Europejska ogłosiła publiczną konsultację zapisów wstępnego projektu zmian, jakie miały zostać wprowadzone do dyrektywy. Modyfikacje były konsultowane w kilku dziedzinach, które wskazywały konkretne obszary, określone także i w stanowisku polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), przygotowanym we wrześniu 2005 r. Obejmowały one sam zakres działania dyrektywy, prawo do informacji, wspieranie produkcji europejskich i niezależnych, regulacje w stosunku do reklam, ochronę nieletnich oraz prawo do sprostowania. W dokumentach tych wskazano także na problematykę pluralizm mediów. Zmiany, jakie zostały przewidziane w projekcie dyrektywy ogłoszonym w grudniu 2005 r. oraz w obszerniejszym dokumencie programowym, stanowiącym załącznik do propozycji zmiany jej tekstu, mającym określić skutki zmian wprowadzanych dyrektywą, pokrywają bardzo szeroki wachlarz działań w obszarze usług audiowizualnych. W celu utwierdzenia się w przekonaniu o konieczności rewizji dyrektywy badano także scenariusze niewprowadzenia zmian do dyrektywy niejako koszty nieregulacji. Ostatecznie tekst dyrektywy przyjmowany w procedurze współdecydowania, po uwzględnieniu zmian Parlamentu Europejskiego 7 został przyjęty z końcem 2007 roku. Wprowadzenie zapisów dyrektywy do krajowych porządków prawnych wyznaczono na grudzień 2009 roku. Symboliczna zmiana dotycząca tytułu dyrektywy odzwierciedla nastawienie twórców zmian dyrektywy do kierunku, w jakim mają one podążać. Do niedawna jedyną dostępną audiowizualną usługą medialną była po prostu tradycyjna telewizja. Wskazuje to jednocześnie na pewne elementy zwrotnej reakcję na skutek działania poziomu programowego, który potrafi najszybciej reagować i daje czytelny sygnał o zmianach. Wydaje się, że głównym źródłem konieczności ewolucji zapisów dyrektywy jest postęp techniczny. W tym przypadku źródłem ewolucji telewizji w kierunku przekazu cyfrowego oraz pełnego wykorzystania potencjalnych właściwości i wynikającą z nich efektywność medium, eksploatując linearne i nielinearne możliwości, jakie stają się domeną usług 7 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej oraz Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (10076/6/2007 C6-0352/ /0260(COD)) 6

7 audiowizualnych. Jednak zmiany technologiczne, jakie zaszły w Europie przełomu wieków, daleko wykraczają poza obszar technologiczny, dotykając także sfery społecznej i rynkowej. Nowa dyrektywa swoim zakresem obejmuje szerszy obszar niż dotychczas, odwołując się do traktatowej swobody świadczenia usług 8 oraz zapisów innych dyrektyw. AMSD wskazuje na zapisy art. 2 dyrektywy 2002/21/WE 9 w kwestiach określenia komunikacji elektronicznej, a także dyrektywy 2000/31/WE 10 również zajmującej się usługami na żądanie. Powiązania z dyrektywą 2005/29/WE 11 zachodzą na poziomie stosowania praktyk rynkowych wprowadzających w błąd. Zapisy dotyczące ograniczeń w reklamie wiążą się z dyrektywą 2003/33/WE 12. Dyrektywa wpisuje się zatem we wspólnotowe regulacje początku XXI w. Zgodnie z głównym założeniem zmiany dyrektywy podążają dwutorowo z jednej strony, realizowane są w zakresie, obejmując swymi zapisami nową sferę medialnych usług audiowizualnych (nielinearnych), z drugiej w substancji wprowadzają zmiany do już istniejących zapisów (także niejednokrotnie poszerzając ich zakres). Zarówno usługi linearne (tradycyjnie telewizyjne usługi głównie nadawanie programu), jak i nielinearne (wszelkie dodatkowe ułatwienia, z których możemy korzystać głównie za sprawą przekazu cyfrowego), zostały poddane przepisom odnoszącym się do: pełnej identyfikacji usługodawcy i przyporządkowaniu mu odpowiedzialności za przekaz, wskazania na kompetencję oraz niezależność regulatorów audiowizualnych 13, ochrony małoletnich i godności ludzkiej, promocji szczególnych dzieł audiowizualnych, zasad audiowizualnego przekazu handlowego, wymogów dotyczących sponsoringu i product placement. 8 Art Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (TWE). 9 Dyrektywa ramowa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z ). 10 Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) Dz.U. C 79 z Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Dz.U. L 149 z Dyrektywa w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych Dz.U. L 152 z Por. M. Pęk, W. Kołodziejczyk, Modyfikacja podejścia regulacyjnego do usług audiowizualnych w prawie wspólnotowym w świetle proponowanych zmian w dyrektywie O telewizji bez granic, KRRiT 2006, s

8 Rozszerzenie tych w większości tradycyjnie uznanych w telewizji zasad na wszystkie pozostałe formy medialnych usług audiowizualnych jest w praktyce trudne, jednak sprzyjające w oczywisty sposób odbiorcom. Bardzo ważna z punktu widzenia instytucjonalnego uzupełnienia tych podstawowych informacji jest konieczność wskazania w odpowiednich przypadkach właściwego regulatora rynku audiowizualnego (art. 3a, podpunkt d AMSD). Jest to wyraźne wskazanie na regulatora jako trwałego elementu rynku medialnego w Europie i jednocześnie usankcjonowanie na poziomie wspólnotowym zakresu kompetencji tej instytucji. Ponadto art. 23b mówi o niezależnym regulatorze oraz nakłada na niego obowiązek współpracy z Komisją w celu jak najpełniejszej realizacji zasad nowej dyrektywy. Kwestia ochrony nieletnich, poddawana we wcześniejszym okresie 14 ścisłym analizom, pomimo skreślenia art. 22b (zapisano tam choćby pomysł wprowadzenia V-chipów) pozostała ściśle regulowana zarówno pozostawionym art. 22, jak i - wobec handlowych przekazów audiowizualnych (także nielinearnych) - wskazana w nowym art. 3e ust. 1 lit. g).?? Nie rozumiem za bardzo ten zapis. Promocja dzieł europejskich i niezależnych, tradycyjnie wpływająca pozytywnie na kształt przekazu, nie znalazły restrykcyjnego przełożenia w usługach nielinearnych. Pojawiła się jedynie sugestia, aby krajowi regulatorzy wzięli pod uwagę zapisy dotyczące telewizji. Uwzględniając o wiele wyższy stopień ingerencji odbiorcy w konstrukcję ostatecznego przekazu, nałożenie tego typu ograniczeń, o ile możliwe w przypadku ograniczania treści niepożądanych, w tym przypadku może być utrudnione. Przypuszczalnie może być uzyskane jedynie konkurencyjną jakością oraz atrakcyjnością treści i formy 15. Nie bez znaczenia pozostają także zapisy art. 4 i 5 dyrektywy nakazujące odpowiedni procent udziału emisji europejskich i niezależnych, co przy odpowiedniej interpretacji 16 pozwala rozszerzyć ich działanie także na usługi nielinearne. W Polsce dodatkowo może temu sprzyjać obecny kształt ustawy o kinematografii i jej art Wszelkie formy jeśli można jeszcze tak powiedzieć reklamy od jej tradycyjnej formy telewizyjnej, przez sponsoring i wprowadzoną dyrektywą 97/36/WE telesprzedażą, aż po - jak dotąd stosowany w filmach, ale w telewizji kontrowersyjny - product placement, przyjęły wspólną 14 Np. Study in the impact of television advertising and teleshopping on minors, oraz Parental Control of television Broadcasting, z: 15 Argument o zastępowalności dzieł lineranych przez nielinearne i idącą za tym, coraz szersza promocja dzieł kultury, przypomina argument o obecności Turcji w Europie jako metodzie na odmłodzenie społeczeństwa europejskiego. 16 Za: M. Pęk, W. Kołodziejczyk, op.cit., s Art. 19. ustawy z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U 2005 Nr 132, poz. 1111). 8

9 nazwę audiowizualnego przekazu handlowego (audiovisual commercial communication). Został on w większości poddany zapisom art. 3g oraz - w przypadku sponsoringu i lokowania produktu - tym samym przepisom zapisanym w dyrektywie 97/36/WE. Brak jedynie art. 12 lit. a), mówiącego o tym, że reklama nie może stanowić uszczerbku dla godności ludzkiej. Przy całym pełnym poszanowania dla godności ludzkiej i praw człowieka nastawieniu propozycji dyrektywy, ten zapis nie okazał się, jak widać, konieczny. Wobec wprowadzenia nowej kategorii, jaką jest wspomniany product placement, można jedynie stwierdzić, że każda forma audiowizualnego przekazu handlowego, poza kanałami przeznaczonymi wyłącznie na jej nadawanie, jest elementem zaśmiecania ekranu emisji i co za tym idzie samego przekazu. Ponadto wzmaga niepożądaną ingerencję w jego ostateczną konstrukcję. W ten sposób przekaz taki może stać się źródłem nacisku, a media jego narzędziem. W tym przypadku jest to o tyle istotne, że lokowanie produktu dotychczas podlegało raczej przepisom o zakazanej reklamie ukrytej. Stosunkowo szczęśliwie zostało ono w dyrektywie potraktowane niemalże przez wszystkie te same przepisy, jakim podlega sponsoring, także na poziomie jego wyraźnej identyfikacji oraz wymogów jakościowych, jest to jednak znaczne poszerzenie możliwości stosowania audiowizualnego przekazu handlowego mocniejszego niż z zasady mniej agresywny sponsoring, bardziej zbliżonego pod tym względem do telesprzedaży, czy nawet reklamy. Z jednej strony, zachowuje ciągłość przekazu telesprzedażnego, z drugiej posiada sugestywność zwykłej reklamy, jednocześnie jednak nie jest gwałtownym i dominującym elementem przekazu. Jedna z najistotniejszych proponowanych zmian w dotychczasowych przepisach odnoszących się do tradycyjnej telewizyjnej reklamy dotyczy zniesienia ograniczeń reklam pojedynczych w audycjach sportowych art. 10 ust. 2. W art. 11 ust. 2 została także zmniejszona z 45 do 35 minut długość czasu, w jakim można raz przerwać audycję w celu emisji reklamy. Także art. 11 ust. 4 mówiący o tym, że odstęp czasowy pomiędzy blokami reklamowymi powinien wynosić 20 minut został usunięty. Zlikwidowany został także zapis wprowadzający ograniczenia dotyczące reklam w szczególnych formach audycji (art. 11 ust. 5. dyrektywy 97/36/WE), trwających do pół godziny. Z kolei modyfikacja art. 18., ust. 1. znosi dzienne limity nadawania reklam i pozostawia jedynie godzinowe, 20-procentowe ograniczenie, podnosząc je tym samym z możliwego dotychczas 15- procentowego dziennego udziału reklam. 9

10 Wyraźnie w tej dziedzinie proponowane zapisy są mniej rygorystyczne niż te z dotychczas obwiązującej dyrektywy. Każda możliwość zwiększenia udziału reklam w przekazie telewizyjnym zostanie przyjęta z entuzjazmem przez nadawców i tym bardziej zmodyfikuje przekaz. Ostatnia, jedynie linearna zmiana, dotyczy art. 3j i 3k i krótkich relacji z wydarzeń budzących społeczne zainteresowanie do serwisów informacyjnych (short news reports). Odwołując się tylko do jednego aspektu tej zmiany, należy przypuszczać, że za jej sprawą przekaz telewizyjny w audycjach sportowych (choć nie tylko także informacyjnych czy publicystycznych) zostanie uzupełniony o nową formę wolnego zapożyczenia. Szczególnie zwraca uwagę dowolność korzystania z nadawanych relacji, ograniczona jedynie wymogiem identyfikacji źródła retransmisji. W końcu praktyka ta istnieje już dziś, ale jest obarczona wymogiem formalnej zgody (zapłaty). Katalog zmian wprowadzanych przez jest szerszy niż został tu przedstawiony, jednak skoncentrowano się tu na tych modyfikacjach, które w największym stopniu wpływają na zmiany w stosunku do działania europejskiego rynku audiowizualnego. Termin wprowadzenia zapisów AMSD do porządku prawnego państw członkowskich upływa z końcem 2009 roku KRAJOWE RAMY PRAWNE Prawo wspólnotowe, a w szczególności dyrektywy, tworzą tło i podstawę kształtowania prawa krajowego. Niejednokrotnie krajowy porządek prawny nie jest regulowany ze względu na zakres przez sferę wspólnotową i nie ma bezpośrednich odniesień w zapisach traktatowych czy prawodawstwie wtórnym, jednak uważnie, świadomie i kompleksowo tworzone prawo znajduje swą inspirację w dokumentach programowych, opracowanych na poziomie europejskim. Nowe zapisy tworzone są w ich duchu, wykorzystując dobre praktyki oraz wspólne doświadczenie, kształtując, rozbudowując i wzbogacając jednocześnie europejski dorobek w sferze prawa. Polska ustawa o radiofonii i telewizji 19 jest nadrzędnym czynnikiem decydującym o kształcie ładu medialnego, gdyż tworzy go obligatoryjnie i mimo możliwości także szybkich zmian długoterminowo. Naturalnie, uwzględniając także inne czynniki, można przypisywać znaczącą rolę programowym opracowaniom KRRiT, czy decyzjom i deklaracjom o charakterze politycznym, jednak to ostatecznie w ustawie znajdują one swój wyraz i z nią wiąże się ich realizacja, a także następnie - wdrażanie. To od ustaw rozpoczyna się ich oddziaływanie na ład medialny, w szczególności na poziom programowy i instytucjonalny. 18 Szerzej, w perspektywie poprzedzającej zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski: Szewczyk, M., Zmiany w telewizyjnym prawie wspólnotowym i polskim - oddziaływanie na poziomie instytucjonalnym i programowym, [w:] Szpunar, M., (red.), Media a Polityka, tom. 2, WSIiZ, Rzeszów 2007, s Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U nr 7 poz. 34 ze zm.). 10

11 Od ostatnich zmian wprowadzonych ze względu na dostosowanie polskiego prawodawstwa do wymogów acquis communautaire z 2001 r., poza niemalże kosmetycznymi modyfikacjami ustawy z kwietnia 2004 r. 20, mającymi na celu jedynie zwiększenie przejrzystości ustawy, oraz poza niezmieniającą poziomu ściągalności abonamentu ustawą o opłatach abonamentowych z kwietnia 2005 r. 21, nie pojawiały się w praktyce polskiego ustawodawstwa medialnego jakiekolwiek poważniejsze modyfikacje legislacyjne, mogące w znaczący sposób wpłynąć na którąkolwiek ze sfer funkcjonowania mediów w Polsce. Być może do tej ciszy ustawowej doprowadziła tzw. afera Rywina, skutecznie zniechęcając polityków do zajmowania się dziedziną, która poddawana była ciągłym obserwacjom i badaniom. Być może przyczyna leżała w braku potrzeby natychmiastowych zmian, czemu jednak przeczy wciąż zaniedbywana, a najpilniejsza, konieczność modyfikacji zasady naliczania i egzekwowania, a i być może podziału abonamentu telewizyjnego. Jej zmiana, połączona z wypracowaniem możliwych do wypełnienia zasad, mogłaby doprowadzić do zakończenia tego obszaru dyskusji wokół mediów publicznych, która w największym stopniu związana jest zarówno ze sfera programową, jak i rynkowymi uwarunkowaniami, a która wyraża się w stosunku przychodów mediów publicznych z reklam do przychodu z abonamentu radiowotelewizyjnego. Także i najnowszy projekt zmiany nowelizacji ustawy z końca 2007 roku 22, pomimo tego, że obejmuje zagadnienia związane z telewizją publiczną na poziomie reformy procesu wyłaniania rad nadzorczych i zarządców publicznych radia i telewizji, to jednak koncentruje się przede wszystkim na zmianie zakresu kompetencji KRRiT i nie oddziałuje ani na sytuację mediów publicznych, ani na zmianę formuły ich finansowania. Najistotniejsze, niezwiązane z polityką, proponowane przez KRRiT kierunki programowania zmian polskiej ustawy nie odbiegają znacząco od kierunków zmian wskazanych i proponowanych w stosunku do dyrektywy telewizyjnej (oraz AMSD) i zostały wstępnie wskazane w dokumentach i opracowaniach KRRiT, w szczególności w dokumencie programowym przygotowanym w ramach PHARE w 2004 r. 20 Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (DzU z 2004 r., nr 91, poz. 874). 21 Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (DzU z 2004 r., nr 85, poz. 728). 22 Druk sejmowy nr 151 z Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw. 23 Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów w kontekście europejskiej polityk audiowizualnej. Założenia strategiczne do nowej ustawy o mediach elektronicznej oraz nowelizacji innych ustaw. Studium opracowane w ramach projektu PHARE 2001 realizowanego przez KRRiT we współpracy bliźniaczej z Direction du Développement des Média Francji zatytułowanego: Kształtowanie i dostosowanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej, KRRiT, Warszawa

12 Dopiero pod koniec 2005 r. Prezydenta RP podpisał znaczącą ustawę nowelizującą 24 m.in. ustawę radiowo-telewizyjną. Z punktu widzenie instytucjonalnego najważniejszymi zmianami wprowadzonymi tą ustawą była zmiana Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Urząd Komunikacji Elektronicznej, modyfikacja składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz ściślejsze ich powiązanie. W związku z likwidacją 13 stycznia 2006 r. URTiPu (art. 2 ustawy) powołano do życia organ o nazwie Urząd Komunikacji Elektronicznej (art. 3). Jednocześnie z jego powołaniem przeniesiono na jego Prezesa większość zadań i kompetencji jego poprzednika (art. 4 oraz w kwestiach szczegółowych: art ). Prezes URTiP, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez KRRiT (art. 13 ust. 23 lit. a), otrzymał zwiększone uprawnienia (art. 6 ust. 4-5) w dziedzinie rezerwacji częstotliwości i ogłaszania konkursów dla nadawania cyfrowego oraz dodatkowych, wybranych zagadnień wynikających z rozwoju przekazu cyfrowego (art. 13 ust , 16, 19-21, 27), jednocześnie w tym obszarze powiązano jego działania z KRRiT. Należy tu zaznaczyć, że zmiany zakresów działania i obszarów kompetencji w przypadku obydwu instytucji są rozwinięciem dyskusji na temat zasad współistnienia i współfunkcjonowania tych dwóch typów regulatorów, jaka była prowadzona na początku wieku. Wówczas wskazywano, że możliwe są co najmniej trzy modele instytucjonalnych rozwiązań tej kwestii, począwszy od całkowitej niezależności ich działań, aż po utworzenie jednego organu o poszerzonych kompetencjach. Zmiany te przesunęły nieznacznie system ich współdziałania w Polsce ku ściślejszej współpracy, mieszczącej się w rozwiązaniach modelowych oraz doświadczeniach innych państw europejskich 25. Odpowiadają one także zakresom zmian proponowanych przez nową dyrektywę wspólnotową, wprowadzającą kategorię medialnych usług linearnych i nielinearnych. Dodatkowe, szczególne zapisy noweli z 2005 r. pojawiły się w stosunku do dotychczasowych pracowników URTiPu (art. 20 ust. 1-3), stających się automatycznie pracownikami URE, ze wskazaniem na tygodniowy okres zmian wprowadzanych do ich stosunków pracy, jednak z zastrzeżeniem, że stosunek pracy wygasa w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy. 24 Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258). 25 Szczegółowo w: P. Stępka, Przegląd modeli ciał regulacyjnych na przykładzie wybranych państw europejskich, KRRiT, Warszawa

13 Nie można w tym miejscu pominąć orzeczenia Trybunał Konstytucyjnego dotyczącego zaskarżenia tej ustawy. Poza nieuzasadnionym nadaniem trybu pilności zmianie ustawy Trybunał Konstytucyjny wskazał na największe nieprawidłowości w związku z trybem odwołania dotychczasowej KRRiT (art. 21 ust. 1 ustawy niezgodny z art. 2. i art. 7. w związku z art. 213 ust. 1. Konstytucji RP), przyznaniem KRRiT kompetencji w zakresie zasad etyki dziennikarskiej (art. 6 pkt. 1 ustawy niezgodny z art. 7 w związku z art. 2 i art. 54 ust. 1. Konstytucji RP), procedurą powołania przewodniczącego KRRiT (art. 6 pkt. 2 lit. b) ustawy niezgodny z art. 144 ust. 1 i ust. 2, art. 214 ust. 1 w związku z art. 7 i art. 10 ust. 1, art. 144 ust. 3., pkt. 27 Konstytucji RP) oraz przyznaniem nadawcy społecznym automatycznego przedłużania koncesji (art. 6 pkt. 6. ustawy niezgodny z art. 32 w związku z art. 20 i art. 54 ust. 1. i 2., zdanie drugie, art. 64 ust. 2. Konstytucji RP). Kolejne zmiany ustawy nie miały znaczącego wpływu na polski ład medialny i dotyczyły pojedynczych artykułów (ustawa z dnia 25 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 26 - zmiana procedury wyboru przewodniczącego KRRiT, ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 27 - przerwy na reklamy w audycjach radiowych i telewizyjnych, ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 28 - rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów Kodeksu spółek handlowych). W polskim medialnym systemie prawny pojawiają się wciąż braki dostosowawcze w stosunku do systemu unijnego. Pomimo tego, że generalnie nie dotyczą one konkretnych zapisów, to jednak wiążą się z ogólnymi tendencjami wskazanymi zarówno w TWFD (również w AMSD), komunikacie Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej oraz innych aktach prawnych dotyczących działalności audiowizualnej, a w szczególności tych, które odnoszą się do problematyki realizacji usług świadczonych w interesie ogólnym oraz sposobu ich finansowania. Pierwszy zakres problemowy dotyczy przede wszystkim umożliwienia sprawnego działania regulatora sektora audiowizualnego KRRiT. Na konieczność wzmocnienia administracyjnego polskiego regulatora zwróciła uwagę Komisja Europejska jeszcze w 2002 roku w Raporcie Okresowym SEC(2002)1408 w części dotyczącej polityki audiowizualnej. Drugi obszar dotyczy zakresu, jaki został wskazany w Komunikacie Komisji w sprawie udzielania pomocy 26 Dz.U nr 83, poz Dz.U nr 133, poz Dz.U nr 61, poz

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku Warszawa, 31 marca 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji UCHWAŁA NR 70/2015 Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013

STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 STRATEGIA REGULACYJNA NA LATA 2011-2013 WARSZAWA, 1 MARCA 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Przewodniczący KRRiT Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego KRRiT Krzysztof Luft, Członek

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH Krzysztof Meder Jakub Bogusz Jakub Nieciuński Przemysław Pietrzyk POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH EKSPERTYZA PRAWNA Instytut Spraw Publicznych Program Polityki

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne telefonii internetowej

Regulacje prawne telefonii internetowej Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Wojciech Rosiak Nr albumu: 223827 Regulacje prawne telefonii internetowej Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem dr Marcina

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo