III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września."

Transkrypt

1 III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września. Streszczenia w kolejności alfabetycznej (wg nazwiska pierwszego z autorów): Wiesław Baryła Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Miłość jako wielki wyrównywacz: porównania społeczne w relacjach wspólnotowych Relacje pomiędzy osobami, których łączy miłość rządzą się innymi prawami niż relacje osób sobie nawzajem obojętnych. Porównując się do innych ludzie uważają się za bardziej moralnych (efekt Muhammada Ali), ale nie wtedy, gdy obiektem porównań jest osoba kochana. Plakat prezentuje wyniki 2 badań. Badanie pierwsze było ogólnopolskim sondażem reprezentatywnym (N=1133), w którym sprawdzałem czy i na ile satysfakcja z związku partnerskiego koreluje z przypisywaniem sobie samemu większej (w porównaniu z przypisywanych partnerowi) moralności i sprawności. Badanie ujawniło ogólny efekt bycia lepszym od partnera na wymiarze moralności, ale nie na wymiarze sprawności, dodatkowo okazało się, że satysfakcja ze związku jest moderatorem efektu bycia lepszym od partnera na wymiarze moralności - efekt ten był silny u osób o niskiej satysfakcji a zanikał zupełnie u osób o wysokiej satysfakcji. W badaniu 2 (N=120), które było eksperymentem sprawdzałem, czy samo wzbudzenie poznawczej reprezentacji miłości (w porównaniu z reprezentacją seksu oraz grupa kontrolną bez aktywizacji) spowoduje następczo zanikniecie efektu oceniania siebie jako bardziej moralnego w porównaniu z przeciętnym rówieśnikiem. Oczekiwany efekt wystąpił, w dyskusji wyników wskazuję na teoretyczne i praktyczne jego konsekwencje.

2 Tomasz Besta Instytut Psychologii PAN i Wydział Psychologii SWPS Związek fundamentalizmu religijnego ze zmiennymi demograficznymi i poczuciem sensu życia Celem badania korelacyjnego prezentowanego na plakacie było ustalenie związku pomiędzy fundamentalizmem religijnym, zmiennymi demograficznymi i spostrzeganym sensem życia. W badaniu uczestniczyło 80 osób (w tym 57 kobiet). Płeć i wykształcenie okazały się wywierać istotny wpływ na poziom fundamentalizmu religijnego. Kobiety osiągały wyższe wyniki na skali fundamentalizmu niż mężczyźni, a osoby z wykształceniem zawodowym i średnim okazały się bardziej fundamentalistyczne niż osoby z wykształceniem wyższym. Mediatorami związku pomiędzy fundamentalizmem, a poczuciem sensu życia były płeć i poziom wykształcenia: pozytywną korelację uzyskano dla kobiet, osób z wykształceniem zawodowym i osób z wykształceniem średnim; związek pomiędzy powyższymi zmiennymi okazał się natomiast negatywny dla osób z wykształceniem wyższym.

3 Michał Bilewicz Uniwersytet Warszawski Michel Zaniewski Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve Cud Purymowy i Paszport do Raju : Przyjmowanie perspektywy jako metoda redukcji uprzedzeń w relacjach polsko-żydowskich. Plakat przedstawia dwa badania zrealizowane w 2005 i 2006 roku w Polsce, w trakcie Marszu Żywych wizyt młodych Żydów w Polsce. Celem pierwszego badania (N=24) było określenie wpływu przyjmowania perspektywy grupy obcej na ograniczenie dwóch charakterystycznych zjawisk związanych z uprzedzeniami: faworyzacji grupy własnej oraz infrahumanizacji (subtelnej dehumanizacji grupy obcej). Eksperyment ujawnił, że skłonienie badanych do przyjęcia perspektywy grupy obcej prowadzi do spadku faworyzacji grupy własnej, jak również do ograniczenia infrahumanizacji. Drugie badanie (N=72) miało określić wpływ przyjmowania perspektywy grupy obcej na skuteczność kontaktu międzygrupowego. Eksperyment dowiódł, że jedynie kontakt umożliwiający przyjęcie perspektywy grupy obcej prowadzi do ograniczenia uprzedzeń. Oba badania przekonują, że przyjmowanie perspektywy grupy obcej skutecznie redukuje uprzedzenia oraz poprawia klimat relacji polsko-żydowskich.

4 Agata Błachnio Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wpływ prośby i gratyfikacji na lojalność Postawiono pytanie czy prośba i gratyfikacja wpływają na lojalność. Zdefiniowano nielojalność jako zerwanie umowy, która jest między minimum dwoma stronami jakiegoś układu. W szeregu badań próbowano uchwycić determinanty nielojalności, tego, dlaczego ludzie są nielojalni, co ich do tego popycha, jakie cechy predysponują do zachowań nielojalnych. Przedstawiony zostanie eksperyment uliczny, w którym starano się odpowiedzieć na pytanie czy gratyfikacja i prośba o lojalność może mieć wpływ na zachowania lojalne. W eksperymencie PODPISY wzięło udział 80 przypadkowych osób. Eksperyment odbył się na holu uniwersyteckim, składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie P1, trzymając w ręku petycję do rektora, napisaną przez Samorząd Studencki, prosił o podpisanie się pod nią, aby ferie świąteczne zostały przedłużone o dwa dni. Część osób, grupa eksperymentalna, była proszona przez pomocnika eksperymentatora 1., aby nie podpisywać się pod inną listą, była to prośba o lojalność, druga część osób nie była o nic proszona poza podpisem. Drugi etap odbył się na tym samym holu, ale kilka metrów dalej. Pomocnik 2. zbierał podpisy, wśród osób, które wcześniej podpisały się pod petycją u P1. Druga petycja (trzymana przez P2) zawierała prośbę do rektora o przedłużenie ferii zimowych o trzy dni. Przy drugiej prośbie jedną grupę osób informowano, że jeśli podpiszą się pod petycją, dostaną czekoladę. Była to forma gratyfikacji, druga grupa była bez nagrody. Prośba o niepodpisywanie się pod drugą listą była traktowana jako umowa lojalności, która obowiązywała w relacji między B i P1, czyli badanym i pomocnikiem 1. eksperymentatora. Podpisanie się pod drugą listą oznaczało nielojalność, niepodpisanie zaś lojalność. Czekolada była pokusą. Celem eksperymentu było badanie, czy prośba o lojalność oraz gratyfikacja wpływa na lojalność. Z eksperymentu wynika, że prośba o lojalność wzmacnia zachowania lojalne. Jeśli osoby są proszone o lojalność, są lojalne, nawet, jeśli za złamanie lojalności są gratyfikowane. Jeśli pokusa wyłamania się z lojalności jest zbyt mała człowiek pozostaje lojalny.

5 Anna Bronowicka Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski Poczucie zagrożenia ekonomicznego a autorytaryzm i alienacja polskich studentów w okresie Celem badań było pokazanie związku między poczuciem zagrożenia ekonomicznego studentów a poziomem autorytaryzmu i alienacji politycznej. Jak wiadomo z badań oba zjawiska są ze sobą istotnie skorelowane oraz mają podobne konsekwencje dla zachowań jednostki (Bronowicka, 1994, 1995, Korzeniowski, 1993, 1995, 1999). W badaniach postawiono hipotezę, iż autorytaryzm i alienacja są indywidualną reakcją na poczucie osobistego zagrożenia związanego z trudnościami znalezienia pracy po studiach, ale także reakcją na trudności przeżywane szerzej, przez polskie społeczeństwo, a szczególnie absolwentów wyższych uczelni, wśród których bezrobocie sięga 40%. Badania przeprowadzono dwukrotnie w roku 2004 i 2006 na próbie studentów Uniwersytetu Opolskiego. W 2004 roku stwierdzono, że im silniejsze obawy studentów związane z trudnościami znalezienia pracy po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego tym silniejsze pragnienia rządów silnej ręki i rysy autorytarne osobowości (skala F). Zagrożenie ekonomiczne w większym stopniu wpływa na pragnienie oddania władzy silnemu charyzmatycznemu przywódcy wraz z przyzwoleniem na ograniczanie demokracji niż na rysy autorytarne osobowości. Analizując w roku 2004 związek alienacji i autorytaryzmu stwierdzono, że osoby o wysokim i średnim poziomie alienacji są znacznie bardziej autorytarne i w większym stopniu podatne na autorytaryzm.

6 Jacek Buczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Wpływ społecznej informacji zwrotnej o wyniku czynności na wytrwałość Celem eksperymentu było wykazanie wpływu społecznej informacji zwrotnej o wyniku czynności na wytrwałość. Modele opisujące wpływ informacji zwrotnej na działanie nie dają jednoznacznych predykcji. Raz przewiduje się, że informacja zwrotna negatywna wpływa pozytywnie na wykonanie nowych zadań, a raz, że jej wpływ jest demotywujący i destrukcyjny dla działania. Eksperyment umożliwił sformułowanie wniosku, że czynnikiem modyfikującym regulacyjną funkcję informacji zwrotnej na działanie jest świadomość przebiegu badania. Wpływa ona na procesy dystrybucji zasobów (konserwacja zasobów). Ponadto w zależności od tego, czy osoby wiedziały o przebiegu badania bądź nie miały takiej świadomości, obserwowano odmienny poziom lęku w grupach, którym udzielano pozytywną bądź negatywną informację zwrotną bądź nie udzielano jej w ogóle.

7 Barnaba Danieluk Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie Poczucie winy jako regulator zachowań prospołecznych, a może jest odwrotnie? Poczuciu winy przypisywana jest funkcja regulatora zachowań społecznych. W dwóch eksperymentach sprawdzano, czy uległość wobec prośby o charakterze prospołecznym wpływa na tendencję do reagowania poczuciem winy oraz czy osoby różniące się tendencją do reagowania poczuciem winy wykazują różną uległość na prośby. Wyższą tendencję do reagowania poczuciem winy u osób spełniających prośby zaobserwowano jedynie w warunkach, gdzie pomiaru dokonano przed konfrontacją z prośbami. Z badań wynika, że deklarowana tendencja do reagowania poczuciem winy w dużym stopniu modyfikowana jest przez zdarzenia poprzedzające pomiar, a konkretnie zachowanie zgodne lub sprzeczne z normami i związane z nimi procesy autowaloryzacji.

8 Marek Drogosz Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszwski Esencjalizowanie tożsamości narodowej o style myślenia Badano związek pomiędzy esencjalizmem (czyli sposobami postrzegania tożsamości narodowej), a stylami myślenia: narracyjnym i paradygmatycznym, oraz takimi zmiennymi psychologicznymi jak poczucie ciągłości grupy, religijność czy preferowane typy autonarracji. Wyniki wskazują na to, że osoby badane (polscy studenci) esencjalizują tożsamość narodową w sposób wyraźnie bardziej symboliczny niż biologiczny. Pomiędzy esencjalizmem biologicznym i symbolicznym niezgodnie z oczekiwaniami istnieje dodatnia korelacja; oba typy esencjalizmu korelują także dodatnio ze skłonnością do myślenia paradygmatycznego (brak natomiast korelacji z myśleniem narracyjnym). Oba typy esencjalizmu wiążą się również z identyfikacją narodową; nie stwierdzono zaś ich związku z poczuciem ciągłości kulturowej i historycznej oraz identyfikacją z lokalną kulturą.

9 Michał Janson Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Poszukiwanie osobowościowych i sytuacyjnych predyktorów zachowań odwetowych Celem badań było empiryczne zweryfikowanie wartości predyktywnej dla zachowań odwetowych przez wybrane zmienne osobowościowe i sytuacyjne. W części kwestionariuszowej badań pośród analizowanych czynników osobowościowych mających determinować podejmowanie działań odwetowych po doznanej krzywdzie były: poziom mściwości, natężenie skłonności do podejmowania działań odwetowych i skłonność do rozpraszania lub zalegania agresji. Zastosowana bateria metod składała się z Kwestionariusza Reagowania na Krzywdę własnego autorstwa oraz kilku specjalnie dobranych skal: Skala Mściwości (Vengeance Scale, aut.: N.Stuckless i R.Goranson), Skala skłonności do podejmowania działań odwetowych (O) pochodząca z IPSA aut. Z.Gaś oraz Skala Rozpraszania-Zalegania Agresji (RZA) aut. G.Caprara. Badania eksperymentalne zmierzały do wywołania w warunkach laboratoryjnych sytuacji odwetu oraz zemsty. Wyniki potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia co do zróżnicowania obu zjawisk w kategoriach agresywnego mechanizmu jak i predyktorów.

10 Jarosław Klebaniuk Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski Stosunek studentów i licealistów do międzygrupowych nierówności społecznych. Podsumowanie trzech badań Akceptacja narastających w dobie globalizacji nierówności społecznych jest jednym z czynników istotnych dla legitymizacji systemu społeczno-ekonomicznego i partycypacji w procedurach demokratycznych. Zgodnie z teorią dominacji społecznej ludzie mają względnie stabilne uogólnione przekonania dotyczące hierarchicznych relacji między grupami. Poglądy te korelują z innymi postawami, w tym z uprzedzeniami i skłonnością do dyskryminacji. Badania na trzech polskich próbach (n1=246, n2=484, n3=270) przeprowadzone w latach pozwoliły częściowo zweryfikować zewnętrzną trafność orientacji na dominację społeczną (OnDS) jako konstruktu teoretycznego, a także jego trafność różnicową. Polska wersja Social Dominance Orientation Scale Sidaniusa i Pratto mierzy postawę wobec nierówności grupowych, nie zaś nierówności międzyludzkich jako takich lub postawę autorytarną. Analiza czynnikowa pozwoliła też wyróżnić dwie częściowo niezależne postawy: Antyegalitaryzm i Opresyjność, składające się na OnDS.

11 Mariola Łaguna Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Czy powodzenie w działaniu zależy od przekonań na własny temat? Uwarunkowania procesu przedsiębiorczego Wiele naszych decyzji i działań zależy w pewnym stopniu od przekonań na własny temat. Przekonania mogą posiadać różny stopień ogólności: od specyficznego przekonania o skuteczności w konkretnej dziedzinie, przez uogólnione poczucie skuteczności po ogólną samooceną. Prezentowane badania są próbą odpowiedzi w jakim stopniu różne poziomy ogólności przekonań wiążą się z trzema etapami procesu przedsiębiorczego: sposobem spostrzegania celu, intencją działania oraz faktycznym założeniem własnej firmy. Wyniki pokazały, że przekonania na temat Ja pozwalają przewidywać sposób spostrzegania celu, ale jedynie przekonanie o skuteczności, zwłaszcza specyficznej dla danej dziedziny jest istotnym predyktorem intencji przedsiębiorczej. Żadne z nich nie pozwala dobrze przewidywać założenia firmy. Jedynie intencja działania okazała się istotnie powiązana z sukcesem w działaniach przedsiębiorczych, zwłaszcza w przypadku kobiet.

12 Paulina Giersz, Maria Jarymowicz Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Hipoteza szczególnej czujności na sygnały negatywne: przejawy reagowania na bodźce podprogowe Wydaje się, że wiedza o szczególnej wrażliwości na bodźce negatywne przeniknęła do myślenia potocznego i jest wykorzystywana w praktyce - m. in. przez mass media przyciągające uwagę doniesieniami wywołującymi strach. Wyniki naszych badań sugerują, że skuteczność praktyk tego rodzaju może mieć głębsze uzasadnienie niż można było sądzić. Dotychczas wykazano, że w przetwarzaniu świadomym występuje większa wrażliwość na bodźce negatywne (Czapiński 1985); zebrane przez nas dane świadczą o, że efekt taki obserwuje się także w przetwarzaniu nieświadomym. Prezentowane badania wykonano w paradygmacie afektywnego utajonego poprzedzania (Murpy, Zajonc 1994). Bodźcami podprogowymi były słowa nacechowane pozytywnie/ negatywnie (Anisimowicz 2002) lub twarze z ekspresją strachu/ radości (Giersz 2005). Po prezentacji bodźców podprogowych, wyświetlano neutralne bodźce docelowe. W obu badaniach czas oceniania bodźców docelowych przy poprzedzaniu negatywnym był krótszy niż przy poprzedzaniu pozytywnym. Uzyskane dane sugerują, że nie tylko progi wrażliwości percepcyjnej, ale i progi wrażliwości recepcyjnej są niższe dla bodźców negatywnych niż pozytywnych.

13 Dorota Godlewska Werner Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Postrzeganie teraźniejszości i nadzieja na sukces u studentów ostatnich lat psychologii Celem badania jest sprawdzenie, jak studenci ostatnich lat psychologii oceniają swoje aktualne życie oraz jak spostrzegają swoją przyszłą karierę zawodową rok po zakończeniu studiów. Poza tym badanie ma na celu określenie korelacji między ocenami a zmienną - nadzieja na sukces oraz określenie najważniejszych kryteriów oceny studiów mając na względzie swoją przyszłość zawodową. Grupę badaną stanowili studenci ostatnich dwóch lat psychologii. Do badania zastosowano Kwestionariusz Nadzieja na Sukces, Drabinę Cantrila oraz ankietę zawierającą różne kryteria oceny studiów. Wyniki wykazują, iż studenci optymistycznie spostrzegają swoje obecne i przyszłe życie. Oceny istotnie korelują z nadzieją na sukces. Natomiast najważniejsze kryteria brane pod uwagę w ocenie dotyczą komunikacji, zdobywania umiejętności praktycznych oraz kompetencje nauczycieli.

14 Adam Grabowski Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn Philip Broemer Eberhard Karls Universität, Tübingen, Niemcy Involvement in contact and ambivalence of interpersonal attitudes Three studies aimed to explore the relationship between involvement in contact with another person and ambivalence of the attitude towards them. Basing on the model and research by Thompson and Zanna (1995), we postulated a regular, negative relationship between those variables, despite another line of research (Wojciszke, Banaśkiewicz, 1989) suggesting that the relationship could be positive. Ambivalence was measured with the open-ended scales (Bell, Esses, Maio, 1996), involvement with the scale proposed by Acker and Davis (1992, in studies 2 and 3 the scale was modified). The kind of contact / relationship was controlled: study 1 close, romantic relationship (e.g. married), study 2 acquaintanceship, study 3 acquaintanceship maintained voluntarily / involuntarily. Additionally, the relationship duration was controlled. The results offer convergent evidence supporting the postulated regular, negative relationship between involvement and ambivalence, which suggests that involvement may indeed moderate ambivalence. Furthermore, studies 2 and 3 demonstrated that both acquaintanceship level and the freedom of choice positively affect involvement. The results are discussed in terms of the model of personal variables influencing ambivalence (Thompson, Zanna, 1995).

15 Katarzyna Gusztyła, Renata Maksymiuk Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie Palenie szkodzi, ale innym. Możliwości manipulacji utajoną identyfikacją z paleniem papierosów. Badania dotyczyły zależności między paleniem papierosów a utajoną identyfikacją z tym zachowaniem. Przeprowadzono je zmodyfikowaną wersją Testu Utajonych Skojarzeń. Pierwszy eksperyment wykazał, że zarówno palący, jak i niepalący nie identyfikują się z paleniem na poziomie utajonym. Celem drugiego eksperymentu było sprawdzenie, czy poprzez manipulację na poziomie jawnym, można zmieniać utajoną identyfikację palaczy z paleniem. Badanych proszono o ocenę negatywnych konsekwencji palenia w odniesieniu do własnej osoby (pierwszy warunek) lub przeciętnego palacza (drugi warunek). W grupie, gdzie zaktywizowano kategorię ja, badani nie utożsamiali się z nałogiem. W grupie, w której wzbudzano kategorię przeciętny palacz wystąpiła identyfikacja z paleniem. Interpretacja otrzymanych rezultatów odwołuje się do działania mechanizmów obronnych chroniących palaczy przed świadomością negatywnych konsekwencji nałogu w sytuacji, gdy zagrożenie wynikające z palenia dotyczy ich własnego zdrowia.

16 Michał Parzuchowski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Politycy ogółem vs. Minister edukacji: abstrakcyjność wypowiedzi jako moderator konsekwencji narzekania i afirmacji. Model dopasowania regulacyjnego zakłada, że ludzie preferują aktywności, które są zgodne z ich chronicznym i/lub sytuacyjnym nastawieniem regulacyjnym (promocyjnym lub prewencyjnym). Najnowsze badania sugerują też, że do chronicznego lub sytuacyjnego nastawienia regulacyjnego dopasowywana jest abstrakcyjność wypowiedzi. Ponieważ pozytywy są raczej ogólne, zaś wady raczej konkretne, wypowiedzi ogólne powinny sprzyjać koncentracji na szansach (nastawieniu promocyjnemu) a wypowiedzi konkretne powinny sprzyjać koncentracji na zagrożeniach (nastawieniu prewencyjnemu). Przeprowadzone badania potwierdzają te założenia. Ponadto zależności te są silniejsze wówczas, gdy sytuacyjne nastawienie regulacyjne jest dopasowane do chronicznego.

17 Łukasz Paw Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Efekt asymilacji i kontrastu w ocenie aktorów polityki Przeprowadzone badania dotyczyły wpływu informacji kontekstowej na ocenę bodźca docelowego, konkretnie partii politycznej lub polityka. Celem eksperymentu było przetestowanie modelu inkluzji/ekskluzji Schwarza i Blessa [1992], w oparciu o który w różnych warunkach przewidywano wystąpienie efektu bądź asymilacji bądź kontrastu. W pierwszym badaniu [Paw, maj 2005] uaktywniano postać Zyty Gilowskiej w kontekście Partii Demokratycznej. W drugim, bardziej rozbudowanym planie eksperymentalnym [Paw, Piasecka, Kuźniak, Majchrowicz, maj 2006], uaktywniano postać Aleksandra Kwaśniewskiego w różnych kontekstach [włączenie w schemat SLD, wyłączenie bądź warunek kontrolny], a następnie pytano o ocenę SLD i polityka Jerzego Szmajdzińskiego, w różnej kolejności [partia-polityk lub polityk-partia]. Wyniki nie są jednoznaczne [hipotezy tylko w części potwierdzone, w szczególności w drugim badaniu dla efektu kontrastu przy ocenie polityka]. Badania tego typu mogą mieć znaczenie m.in. dla zasad kształtowania wizerunku aktorów polityki, jak również dla metodologii tworzenia sondaży.

18 Julita Podruczna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Potrzeba domknięcia poznawczego a efekt patrzenia wstecz Efekt patrzenia wstecz (hindsight bias), to inaczej złudzenie mądrości po fakcie. Określa ono skłonność do retrospektywnego przeceniania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, których rezultaty obecnie znamy. Przeprowadzone badanie, poświęcone zależnościom między efektem patrzenia wstecz potrzebą domknięcia poznawczego (PDP) a kompetencją w zakresie polityki, pokazało, że: efekt patrzenia wstecz wystąpił w przypadku oceniania treści o charakterze politycznym u ekspertów efekt patrzenia wstecz nie pojawia się lub jest o wiele słabszy niż u laików wstępne analizy nie ujawniły żadnych zależności pomiędzy wielkością efektu patrzenia wstecz a nasileniem potrzeby domknięcia poznawczego bardziej wnikliwe analizy pokazały jednak, że u osób o wysokiej PDP efekt patrzenia wstecz wystąpił zarówno u ekspertów, jak i u laików. Natomiast w przypadku niskiej PDP, eksperci nie wykazali złudzenia mądrości po fakcie, a u laików efekt ten wystąpił. zgodny z hipotezami związek między PDP a złudzeniem mądrości po fakcie pojawił się tylko w przypadku zgrubnej miary efektu patrzenia wstecz (ilości ocen sugerowanych podpowiedzią). W grupie eksperymentalnej osoby o niskiej potrzebie domknięcia rzadziej ulegały efektowi patrzenia wstecz niż osoby o wysokim natężeniu tej cechy. W grupie kontrolnej analogiczna różnica jest nieistotna.

19 Joanna Rajchert Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Czy stosowanie standardów pozaosobistych przez młodzież w warunkach odrzucenia i akceptacji interpersonalnej może być regulowane poziomem wyodrębnienia schematu Ja? Celem prezentowanego badania było prześledzenie regulacyjnej roli wyodrębnienia Ja z My (Jarymowicz, 1994) dla motywacji pospołecznej (Karyłowski, 1982, Szuster, 2005) u młodzieży w wieku lat w warunkach odrzucenia lub akceptacji interpersonalnej. Przebadano 84 osoby. Zakładano, że różnica w średnich wskaźnikach orientacji egzocentrycznej osób o niskim, średnim i wysokim poziomie wyodrębnienia będzie większa w warunkach odrzucenia, a więc w warunkach neutralnych i akceptacji osoby różniące się wyodrębnieniem będą osiągać podobne wyniki we wskaźnikach egzocentryzmu, zaś w sytuacji odrzucenia osoby wyodrębnione słabo będą najrzadziej posługiwać się standardami pozaosobistymi - ich wskaźniki orientacji egzocentrycznej będą niższe niż u osób wyodrębnionych średnio i silnie. Analizy tylko częściowo potwierdziły założenia wykazując efekt główny wyodrębnienia.

20 Sylwiusz Retowski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Wpływ uczestnictwa długotrwale bezrobotnych w Klubach Pracy na poczucie odpowiedzialności za podjęcie pracy Celem przeprowadzonych badaniach było sprawdzenie, czy za pomocą programów szkoleniowych można wpływać na poczucie odpowiedzialności za podjęcie pracy u osób długotrwale bezrobotnych. Poczucie odpowiedzialności rozumiano zgodnie z modelem radzenia sobie Brickmana (1982). Przeprowadzone badanie miało charakter podłużny (2 etapy). Zbadano 174 uczestników Klubów Pracy. W badaniach użyto zarówno standardowych metod do pomiaru cech osobowości (np. NEO-FFI) oraz dobrostanu psychologicznego, jak i autorskie metody do badań nad bezrobotnymi. Badania potwierdziły, że w wyniku udziału w Klubach Pracy, u długotrwale bezrobotnych nasila się wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za wyjście z bezrobocia. Silniejsze są także wewnętrzne atrybucje dotyczące przyczyn braku pracy. Zmiany w postrzeganiu własnej odpowiedzialności zachodziły jedynie u bezrobotnych funkcjonujących zgodnie z modelem medycznym i oświeceniowym. Istotnym moderatorem wpływu szkolenia okazał się poziom wykształcenia bezrobotnych.

21 Piotr Rycielski Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski Manipulacja szybkością mowy jako technika wpływu społecznego Plakat przedstawia wyniki badań uwzględniających wpływ szybkości mówienia na zmianę postaw odbiorcy, zarówno wobec nadawcy komunikatu, jak i obiektu perswazji. Badanie pierwsze wskazuje na istnienie krzywoliniowej zależności między szybkością mówienia a uległością wobec perswazji i wzrostem postrzeganej atrakcyjności nadawcy. Badanie drugie pozwala na opisanie złożonych zależności między szybkością mówienia nadawcy komunikatu a afektywną reakcją odbiorcy komunikatu. Badanie to wskazuje również na wpływ płci nadawcy i odbiorcy komunikatu na ocenę atrakcyjności słyszanego głosu.

22 Marta Snarska Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Korelaty postaw i oczekiwań Polaków wobec Unii Europejskiej Roszczeniowość, pojęcie raczej potoczne lub publicystyczne niż naukowe, zyskuje zainteresowanie psychologów za sprawą skali społecznego występowania postaw daj. Pojawienie się nowego, potencjalnego adresata roszczeń Unii Europejskiej prowokuje szereg pytań o siłę oczekiwań Polaków wobec tej organizacji. Czy roszczeniowości tej towarzyszą pozytywne czy negatywne postawy wobec naszego członkostwa w UE? Celem przedstawionego tu badania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o główne predyktory wyżej wspomnianych postaw. Badanie kwestionariuszowe pokazało, iż to zmienne psychologiczne i psycho-społeczne (poczucie krzywdy, ksenofobia, rodzaj tożsamości narodowej) raczej niż czynniki demograficzne (wiek, kapitał kulturowy, standard życia) determinują postawy wobec Unii. Uzyskane rezultaty poddano interpretacji w świetle najnowszych wyników sondaży opinii publicznej oraz teorii psychologii politycznej.

23 Malwina Szpitalak, Joanna Ziaja Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Wpływ atrakcyjności głosu mężczyzny na ocenę jego atrakcyjności fizycznej Wiele badań nad atrakcyjnością głosu ujawniło istotną rolę tego czynnika w ocenie takich właściwości nadawcy, jak np. jego osobowości (Berry, 1992), status społeczny (Haras, 1961) czy wiarygodność (Brown, Strong, Rencher, Smith, 1973). Celem prezentowanego eksperymentu było sprawdzenie, czy atrakcyjność głosu osoby może wpłynąć na ocenę jej fizycznej atrakcyjności i odwrotnie czy fizyczna atrakcyjność może wpłynąć na ocenę atrakcyjności głosu. Problemy badawcze brzmiały: 1) który z wymienionych dwóch rodzajów atrakcyjności dominuje w sytuacji niezgodności? 2) czy zgodność obu rodzajów atrakcyjności prowadzi do spotęgowania ich efektów? Zastosowano plan eksperymentalny 3 x 3 (atrakcyjność mężczyzny na zdjęciu: atrakcyjny/nieatrakcyjny/brak zdjęcia x atrakcyjność głosu: atrakcyjny/nieatrakcyjny/brak głosu). Osoby badane oglądały zdjęcie mężczyzny i słuchały jego głosu, po czym oceniały zarówno oba rodzaje atrakcyjności. Atrakcyjność zdjęcia oraz głosu zostały wyłonione w badaniach pilotażowych.

24 Monika Szyszko Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Nadzieja podstawowa a otwartość na doświadczenia Celem badania było sprawdzenie, czy nadzieja podstawowa (Erikson, 2000), mierzona Kwestionariuszem BHI-25 (Trzebiński i Zięba, 2003), jest pozytywnie skorelowana z otwartością na doświadczenia, w rozumieniu C. Rogersa (2002). Uczestnicy badania wypałniali BHI-25 oraz autorski kwestionariusz mierzący dwa składniki otwartości otwartość na nowości świata oraz ufność wobec siebie. W drugim etapie badania uczestnicy deklarowali chęć udziału w eksperymentach mierzących różne cechy osobowości - w rzeczywistości ta część mierzyła otwartość w sytuacji realnego wyboru nowości. Uzyskane dane z dwóch niezależnych badań potwierdzają hipotezę, że nadzieja podstawowa - czyli wiara w sensowność, sprawiedliwość i przychylność świata sprzyja poznawaniu siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Wyniki kolejnego badania, przeprowadzonego wśród osób uzależnionych od narkotyków, wskazują, że otwartość na doświadczenia pozwala przewidywać efektywność oddziaływań terapeutycznych.

25 Joanna Ulatowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Deklarowana wiedza na temat przejawów kłamstwa i niektóre jej uwarunkowania Trzy przedstawione badania dotyczą zagadnienia deklarowanej wiedzy na temat przejawów kłamstwa. Ich celem była weryfikacja tezy, iż istnieją grupy, których znajomość wskaźników kłamstwa jest wyższa, a także próba odnalezienia czynników, które wpływają na trafność tej wiedzy. Wszystkie trzy badania wykazały, że mimo, iż wiedza na temat wskaźników kłamstwa jest nietrafna i stereotypowa, grupą osiągającą najwyższy wskaźnik prawidłowych odpowiedzi byli przestępcy. Okazało się również, że wpływu na poziom tej wiedzy nie ma rodzaj popełnionego przestępstwa (bad.1), ani osobowość (bad. 3). Istotny okazał się natomiast związek wiedzy przestępców na temat wskaźników kłamstwa z ich doświadczeniem w kłamaniu i życiu przestępczym oraz pozycją w grupie (bad 2.).

26 Anna Waligórska Katedra Komunikacji Wizualnej, SPIK, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Różnice międzypłciowe w odbiorze obrazów. Dotychczasowe doniesienia na temat zróżnicowanej płciowo specyfiki odbioru złożonych komunikatów wizualnych nie układają się w spójny wzorzec (Polzella, 2000). Jednak niektóre publikacje odnotowują większe zaangażowanie mężczyzn w dziedzinie sztuk wizualnych, odwołując się tak do czynników natury społecznej (m.in. częstsze odwiedzanie galerii sztuki przez mężczyzn, Żygulski, 1975), jak biologicznej (np. generalnie wyższe zaangażowanie w percepcję i analizę informacji za pomocą kanału wzrokowego, Kimura, 1999). Prezentowane badanie miało na celu zaobserwowanie różnic międzypłciowych w odbiorze dzieł malarstwa. Porównywano przebieg procesu odbioru złożonych kompozycji przez mężczyzn i kobiety, uwzględniając takie wskaźniki jak m.in. czas odbioru, koncentracja uwagi na wybranych fragmentach, preferencje przy wyborze, analiza ilościowa i jakościowa tekstu nt. przedstawienia wizualnego. Wyniki wskazują na potwierdzenie obserwacji, zgodnie z którymi mężczyźni bardziej angażują się w odbiór komunikatów wizualnych niż kobiety. Zaobserwowano interesujące zjawisko intensywnego zainteresowania mężczyzn przekazami o pogłębionej treści emocjonalnej. Tzw. obrazy narracyjne, przedstawiające złożone interakcje między bohaterami o doniosłych społecznie konsekwencjach wywoływały szczególnie wysokie zainteresowanie mężczyzn.

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Mika Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63 Wstęp Przedmowa n 1. Cele, założenia i zastosowanie psychologii 13 1.1. Analiza zachowania i doznawania jako zadanie psychologii 14 1.2. Psychologia jako dziedzina badań 16 1.2.1. Cele badań naukowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Nowe pytania egzaminacyjne

Nowe pytania egzaminacyjne Nowe pytania egzaminacyjne 1. Jakie jest znaczenie genetyki behawioralnej w badaniach psychologicznych? 2. Wyjaśnij pojęcie funkcjonalnej asymetrii mózgu i omów jak zmieniały się poglądy na ten temat.

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH Schemat poznania naukowego TEORIE dedukcja PRZEWIDYWANIA Świat konstrukcji teoret Świat faktów empirycznych Budowanie teorii Sprawdzanie FAKTY FAKTY ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych postrzegania premier Kopacz po listopad expose 2014-1-5 października 2014 roku Podstawowe wnioski 1. Ewa Kopacz liderem Premier Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność jest to dokładność z jaką test mierzy to, co ma mierzyć Trafność jest to stopień, w jakim test jest w stanie osiągnąć stawiane mu cele Trafność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA. Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

EFEKTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA. Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego EFEKTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan wystąpienia 1. Cele badania i metoda 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metody badawcze Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metoda badawcza Metoda badawcza to sposób postępowania (poznania naukowego). planowych i celowych sposobach postępowania badawczego. Muszą

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY SPIS TREŚCI Wstęp 9 Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY Rozdział 1. Praca, rynek pracy i bezrobocie w perspektywie psychospołecznej... 15 Wprowadzenie 15 1.1. Praca

Bardziej szczegółowo

Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Psychologia Międzykulturowa

Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Psychologia Międzykulturowa Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Psychologia Międzykulturowa Recenzje: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna Redaktor prowadząca: Anna Raciborska

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzje: prof. dr hab. Dariusz Doliński prof. dr hab. Bogdan Wojciszke Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2016 by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna. Przedmowa... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna. Przedmowa... 11 Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna Przedmowa... 11 część I KOMUNIKACJA NIEWERBALNA... 15 Rozdział 1. Natura komunikacji niewerbalnej... 17 1.1. Funkcjonalne znaczenie komunikacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Co w życiu ważne. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Co w życiu ważne. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna Co w życiu ważne Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna Seminarium K16, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 2 czerwca 2016 Co jest w życiu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Barbara Sypniewska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna. Spis treści

Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna. Spis treści Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna Spis treści Wprowadzenie (Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski)....... 11 Część I. Teoria 1. Inteligencja emocjonalna:

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna. Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr n. med.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna. Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr n. med. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt.

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt. Konferencja nt.: Niepełnosprawni szanse i perspektywy włąw łączenia społecznego koncepcja rozwiąza zań systemowych. Warszawa: 10.10.2006 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Psychospołeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Psychometria. klasyczna teoria rzetelności testu. trafność. Co wyniki testu mówią nam o samym teście? B. Trafność pomiaru testem.

Psychometria. klasyczna teoria rzetelności testu. trafność. Co wyniki testu mówią nam o samym teście? B. Trafność pomiaru testem. Psychometria Co wyniki testu mówią nam o samym teście? B. Trafność pomiaru testem. klasyczna teoria rzetelności testu W6 dr Łukasz Michalczyk Trafność czy udało się zmierzyć to, co zamierzaliśmy zmierzyć

Bardziej szczegółowo

Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma. przedstawi obszary, w których psychologia pozytywna jest w Polsce

Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma. przedstawi obszary, w których psychologia pozytywna jest w Polsce Psychologia pozytywna i jej rozwój w Polsce Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma niezbyt długą historię, jednak czerpie z dokonań psychologii na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Trafność egzaminów w kontekście metody EWD

Trafność egzaminów w kontekście metody EWD Trafność egzaminów w kontekście metody EWD Aleksandra Jasińska (a.jasinska@ibe.edu.pl) Tomasz Żółtak (t.zoltak@ibe.edu.pl) Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa JESIENNA SZKOŁA EWD

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej Efektywnie, Fachowo, Skutecznie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIE 7.1 PODDZIALANIE 7.1.3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Kraków, 30 października 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE ul. Narutowicza 16\18\22 20-804 Lublin tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 szkolenia@edisonteam. zaproszenie na szkolenie: TECHNIKI KRETYWNEGO MYŒLENI STOSOWNE W BIZNESIE twórczoœæ

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy Badania marketingowe - Konspekt wykładowy Badania marketingowe w logistyce Zakres materiału do egzaminu: 1. Wprowadzenie do przedmiotu - istota, przesłanki oraz użyteczność badań marketingowych 2. Informacja

Bardziej szczegółowo

Kobiety w polityce uwarunkowania partycypacji politycznej

Kobiety w polityce uwarunkowania partycypacji politycznej Kobiety w polityce uwarunkowania partycypacji politycznej Dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Kobiety w strukturze władz lokalnych, Gdańsk 20.10.2010 Partycypacja

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY. Redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY. Redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE KOBIET A ICH SYTUACJA NA RYNKU PRACY Redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIALI Grażyna Firlit-Fesnak - METODOLOGIA BADAŃ 1.1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Program UNPLUGGED Ogólne informacje na temat programu Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów Unplugged opracowany został w ramach

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Łódź, ŁCDNiKP

Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Łódź, ŁCDNiKP Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Łódź, ŁCDNiKP 9.09.2013 *To nie znaczy dać komuś zawód, jako sposób do życia, lecz dusze jego do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji - ANOVA

Analiza wariancji - ANOVA Analiza wariancji - ANOVA Analiza wariancji jest metodą pozwalającą na podział zmienności zaobserwowanej wśród wyników eksperymentalnych na oddzielne części. Każdą z tych części możemy przypisać oddzielnemu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

Czy znaczna niestabilność postrzegania atrakcyjności twarzy podważa adaptacjonistyczną interpretację tego zjawiska?

Czy znaczna niestabilność postrzegania atrakcyjności twarzy podważa adaptacjonistyczną interpretację tego zjawiska? Czy znaczna niestabilność postrzegania atrakcyjności twarzy podważa adaptacjonistyczną interpretację tego zjawiska? Krzysztof Kościński Zakład Ekologii Populacyjnej Człowieka, UAM Charles Darwin, 1871,

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Ewa Bandura. Nauczyciel jako mediator Kulturowy (seria: Język a komunikacja 13)

Ewa Bandura. Nauczyciel jako mediator Kulturowy (seria: Język a komunikacja 13) Słowo wstępne Wstęp CZĘŚĆ TEORETYCZNA Rozdział I. Komponent kulturowy w edukacji językowej 1. Definiowanie pojęcia kultura 1.1. Ewolucja pojęcia kultura w naukach humanistycznych i społecznych 1.2. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo w czasach zmiany

Społeczeństwo w czasach zmiany Społeczeństwo w czasach zmiany Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009 redakcja naukowa Piotr Radkiewicz Renata Siemieńska Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa Spis treści Renata Siemieńska,

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA PARTYCYPACYJNE Z UDZIAŁEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA DR AGNIESZKA WOŁOWICZ-RUSZKOWSKA

BADANIA PARTYCYPACYJNE Z UDZIAŁEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA DR AGNIESZKA WOŁOWICZ-RUSZKOWSKA BADANIA PARTYCYPACYJNE Z UDZIAŁEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA DR AGNIESZKA WOŁOWICZ-RUSZKOWSKA Praktyka idee normalizacji, integracji, obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii Wprowadzenie do psychologii wychowania Psychologia wychowawcza - pedagogiczna Literatura podstawowa: Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania. [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ Grupa osób niemówiących nigdy nie została zidentyfikowana jako wymagająca specyficznych oddziaływań i pomocy mającej na celu kompensowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Maria Krawczyk Grażyna Matkowska PPP-P Nr 3 Częstochowa KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Nie można stworzyć kompletnego poradnika dla rodziców na temat

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI 1. Kilka wyników z badania ankietowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków

Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków Religijność a kapitał społeczny i aktywność społeczno-polityczna Polaków Rafał Boguszewski CBOS/SGGW Beata Roguska CBOS XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk 14 17 września 2016 1 1. Religijność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych

Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych dr Wiesław Poleszak Zakład Pomocy Psychologicznej i Psychoprofilaktyki Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary

Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Różnice kulturowe: orientacje i wymiary Wartości kulturowe 1. Poglądy podzielane przez daną grupę, określające, co jest dobre, a co złe, co właściwe, a co niewłaściwe, co wskazane, co niewskazane. 2. Tendencja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Palska prof. dr hab. Jan Poleszczuk Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ

DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracowników CAZ Motto: Życie nabiera sensu wtedy, kiedy motywujesz się, wyznaczasz sobie cele oraz nieustannie za nimi gonisz - Les Brown DORADCA KLIENTA TRENER PRACY Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo