III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września."

Transkrypt

1 III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września. Streszczenia w kolejności alfabetycznej (wg nazwiska pierwszego z autorów): Wiesław Baryła Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Miłość jako wielki wyrównywacz: porównania społeczne w relacjach wspólnotowych Relacje pomiędzy osobami, których łączy miłość rządzą się innymi prawami niż relacje osób sobie nawzajem obojętnych. Porównując się do innych ludzie uważają się za bardziej moralnych (efekt Muhammada Ali), ale nie wtedy, gdy obiektem porównań jest osoba kochana. Plakat prezentuje wyniki 2 badań. Badanie pierwsze było ogólnopolskim sondażem reprezentatywnym (N=1133), w którym sprawdzałem czy i na ile satysfakcja z związku partnerskiego koreluje z przypisywaniem sobie samemu większej (w porównaniu z przypisywanych partnerowi) moralności i sprawności. Badanie ujawniło ogólny efekt bycia lepszym od partnera na wymiarze moralności, ale nie na wymiarze sprawności, dodatkowo okazało się, że satysfakcja ze związku jest moderatorem efektu bycia lepszym od partnera na wymiarze moralności - efekt ten był silny u osób o niskiej satysfakcji a zanikał zupełnie u osób o wysokiej satysfakcji. W badaniu 2 (N=120), które było eksperymentem sprawdzałem, czy samo wzbudzenie poznawczej reprezentacji miłości (w porównaniu z reprezentacją seksu oraz grupa kontrolną bez aktywizacji) spowoduje następczo zanikniecie efektu oceniania siebie jako bardziej moralnego w porównaniu z przeciętnym rówieśnikiem. Oczekiwany efekt wystąpił, w dyskusji wyników wskazuję na teoretyczne i praktyczne jego konsekwencje.

2 Tomasz Besta Instytut Psychologii PAN i Wydział Psychologii SWPS Związek fundamentalizmu religijnego ze zmiennymi demograficznymi i poczuciem sensu życia Celem badania korelacyjnego prezentowanego na plakacie było ustalenie związku pomiędzy fundamentalizmem religijnym, zmiennymi demograficznymi i spostrzeganym sensem życia. W badaniu uczestniczyło 80 osób (w tym 57 kobiet). Płeć i wykształcenie okazały się wywierać istotny wpływ na poziom fundamentalizmu religijnego. Kobiety osiągały wyższe wyniki na skali fundamentalizmu niż mężczyźni, a osoby z wykształceniem zawodowym i średnim okazały się bardziej fundamentalistyczne niż osoby z wykształceniem wyższym. Mediatorami związku pomiędzy fundamentalizmem, a poczuciem sensu życia były płeć i poziom wykształcenia: pozytywną korelację uzyskano dla kobiet, osób z wykształceniem zawodowym i osób z wykształceniem średnim; związek pomiędzy powyższymi zmiennymi okazał się natomiast negatywny dla osób z wykształceniem wyższym.

3 Michał Bilewicz Uniwersytet Warszawski Michel Zaniewski Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve Cud Purymowy i Paszport do Raju : Przyjmowanie perspektywy jako metoda redukcji uprzedzeń w relacjach polsko-żydowskich. Plakat przedstawia dwa badania zrealizowane w 2005 i 2006 roku w Polsce, w trakcie Marszu Żywych wizyt młodych Żydów w Polsce. Celem pierwszego badania (N=24) było określenie wpływu przyjmowania perspektywy grupy obcej na ograniczenie dwóch charakterystycznych zjawisk związanych z uprzedzeniami: faworyzacji grupy własnej oraz infrahumanizacji (subtelnej dehumanizacji grupy obcej). Eksperyment ujawnił, że skłonienie badanych do przyjęcia perspektywy grupy obcej prowadzi do spadku faworyzacji grupy własnej, jak również do ograniczenia infrahumanizacji. Drugie badanie (N=72) miało określić wpływ przyjmowania perspektywy grupy obcej na skuteczność kontaktu międzygrupowego. Eksperyment dowiódł, że jedynie kontakt umożliwiający przyjęcie perspektywy grupy obcej prowadzi do ograniczenia uprzedzeń. Oba badania przekonują, że przyjmowanie perspektywy grupy obcej skutecznie redukuje uprzedzenia oraz poprawia klimat relacji polsko-żydowskich.

4 Agata Błachnio Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wpływ prośby i gratyfikacji na lojalność Postawiono pytanie czy prośba i gratyfikacja wpływają na lojalność. Zdefiniowano nielojalność jako zerwanie umowy, która jest między minimum dwoma stronami jakiegoś układu. W szeregu badań próbowano uchwycić determinanty nielojalności, tego, dlaczego ludzie są nielojalni, co ich do tego popycha, jakie cechy predysponują do zachowań nielojalnych. Przedstawiony zostanie eksperyment uliczny, w którym starano się odpowiedzieć na pytanie czy gratyfikacja i prośba o lojalność może mieć wpływ na zachowania lojalne. W eksperymencie PODPISY wzięło udział 80 przypadkowych osób. Eksperyment odbył się na holu uniwersyteckim, składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie P1, trzymając w ręku petycję do rektora, napisaną przez Samorząd Studencki, prosił o podpisanie się pod nią, aby ferie świąteczne zostały przedłużone o dwa dni. Część osób, grupa eksperymentalna, była proszona przez pomocnika eksperymentatora 1., aby nie podpisywać się pod inną listą, była to prośba o lojalność, druga część osób nie była o nic proszona poza podpisem. Drugi etap odbył się na tym samym holu, ale kilka metrów dalej. Pomocnik 2. zbierał podpisy, wśród osób, które wcześniej podpisały się pod petycją u P1. Druga petycja (trzymana przez P2) zawierała prośbę do rektora o przedłużenie ferii zimowych o trzy dni. Przy drugiej prośbie jedną grupę osób informowano, że jeśli podpiszą się pod petycją, dostaną czekoladę. Była to forma gratyfikacji, druga grupa była bez nagrody. Prośba o niepodpisywanie się pod drugą listą była traktowana jako umowa lojalności, która obowiązywała w relacji między B i P1, czyli badanym i pomocnikiem 1. eksperymentatora. Podpisanie się pod drugą listą oznaczało nielojalność, niepodpisanie zaś lojalność. Czekolada była pokusą. Celem eksperymentu było badanie, czy prośba o lojalność oraz gratyfikacja wpływa na lojalność. Z eksperymentu wynika, że prośba o lojalność wzmacnia zachowania lojalne. Jeśli osoby są proszone o lojalność, są lojalne, nawet, jeśli za złamanie lojalności są gratyfikowane. Jeśli pokusa wyłamania się z lojalności jest zbyt mała człowiek pozostaje lojalny.

5 Anna Bronowicka Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski Poczucie zagrożenia ekonomicznego a autorytaryzm i alienacja polskich studentów w okresie Celem badań było pokazanie związku między poczuciem zagrożenia ekonomicznego studentów a poziomem autorytaryzmu i alienacji politycznej. Jak wiadomo z badań oba zjawiska są ze sobą istotnie skorelowane oraz mają podobne konsekwencje dla zachowań jednostki (Bronowicka, 1994, 1995, Korzeniowski, 1993, 1995, 1999). W badaniach postawiono hipotezę, iż autorytaryzm i alienacja są indywidualną reakcją na poczucie osobistego zagrożenia związanego z trudnościami znalezienia pracy po studiach, ale także reakcją na trudności przeżywane szerzej, przez polskie społeczeństwo, a szczególnie absolwentów wyższych uczelni, wśród których bezrobocie sięga 40%. Badania przeprowadzono dwukrotnie w roku 2004 i 2006 na próbie studentów Uniwersytetu Opolskiego. W 2004 roku stwierdzono, że im silniejsze obawy studentów związane z trudnościami znalezienia pracy po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego tym silniejsze pragnienia rządów silnej ręki i rysy autorytarne osobowości (skala F). Zagrożenie ekonomiczne w większym stopniu wpływa na pragnienie oddania władzy silnemu charyzmatycznemu przywódcy wraz z przyzwoleniem na ograniczanie demokracji niż na rysy autorytarne osobowości. Analizując w roku 2004 związek alienacji i autorytaryzmu stwierdzono, że osoby o wysokim i średnim poziomie alienacji są znacznie bardziej autorytarne i w większym stopniu podatne na autorytaryzm.

6 Jacek Buczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Wpływ społecznej informacji zwrotnej o wyniku czynności na wytrwałość Celem eksperymentu było wykazanie wpływu społecznej informacji zwrotnej o wyniku czynności na wytrwałość. Modele opisujące wpływ informacji zwrotnej na działanie nie dają jednoznacznych predykcji. Raz przewiduje się, że informacja zwrotna negatywna wpływa pozytywnie na wykonanie nowych zadań, a raz, że jej wpływ jest demotywujący i destrukcyjny dla działania. Eksperyment umożliwił sformułowanie wniosku, że czynnikiem modyfikującym regulacyjną funkcję informacji zwrotnej na działanie jest świadomość przebiegu badania. Wpływa ona na procesy dystrybucji zasobów (konserwacja zasobów). Ponadto w zależności od tego, czy osoby wiedziały o przebiegu badania bądź nie miały takiej świadomości, obserwowano odmienny poziom lęku w grupach, którym udzielano pozytywną bądź negatywną informację zwrotną bądź nie udzielano jej w ogóle.

7 Barnaba Danieluk Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie Poczucie winy jako regulator zachowań prospołecznych, a może jest odwrotnie? Poczuciu winy przypisywana jest funkcja regulatora zachowań społecznych. W dwóch eksperymentach sprawdzano, czy uległość wobec prośby o charakterze prospołecznym wpływa na tendencję do reagowania poczuciem winy oraz czy osoby różniące się tendencją do reagowania poczuciem winy wykazują różną uległość na prośby. Wyższą tendencję do reagowania poczuciem winy u osób spełniających prośby zaobserwowano jedynie w warunkach, gdzie pomiaru dokonano przed konfrontacją z prośbami. Z badań wynika, że deklarowana tendencja do reagowania poczuciem winy w dużym stopniu modyfikowana jest przez zdarzenia poprzedzające pomiar, a konkretnie zachowanie zgodne lub sprzeczne z normami i związane z nimi procesy autowaloryzacji.

8 Marek Drogosz Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszwski Esencjalizowanie tożsamości narodowej o style myślenia Badano związek pomiędzy esencjalizmem (czyli sposobami postrzegania tożsamości narodowej), a stylami myślenia: narracyjnym i paradygmatycznym, oraz takimi zmiennymi psychologicznymi jak poczucie ciągłości grupy, religijność czy preferowane typy autonarracji. Wyniki wskazują na to, że osoby badane (polscy studenci) esencjalizują tożsamość narodową w sposób wyraźnie bardziej symboliczny niż biologiczny. Pomiędzy esencjalizmem biologicznym i symbolicznym niezgodnie z oczekiwaniami istnieje dodatnia korelacja; oba typy esencjalizmu korelują także dodatnio ze skłonnością do myślenia paradygmatycznego (brak natomiast korelacji z myśleniem narracyjnym). Oba typy esencjalizmu wiążą się również z identyfikacją narodową; nie stwierdzono zaś ich związku z poczuciem ciągłości kulturowej i historycznej oraz identyfikacją z lokalną kulturą.

9 Michał Janson Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Poszukiwanie osobowościowych i sytuacyjnych predyktorów zachowań odwetowych Celem badań było empiryczne zweryfikowanie wartości predyktywnej dla zachowań odwetowych przez wybrane zmienne osobowościowe i sytuacyjne. W części kwestionariuszowej badań pośród analizowanych czynników osobowościowych mających determinować podejmowanie działań odwetowych po doznanej krzywdzie były: poziom mściwości, natężenie skłonności do podejmowania działań odwetowych i skłonność do rozpraszania lub zalegania agresji. Zastosowana bateria metod składała się z Kwestionariusza Reagowania na Krzywdę własnego autorstwa oraz kilku specjalnie dobranych skal: Skala Mściwości (Vengeance Scale, aut.: N.Stuckless i R.Goranson), Skala skłonności do podejmowania działań odwetowych (O) pochodząca z IPSA aut. Z.Gaś oraz Skala Rozpraszania-Zalegania Agresji (RZA) aut. G.Caprara. Badania eksperymentalne zmierzały do wywołania w warunkach laboratoryjnych sytuacji odwetu oraz zemsty. Wyniki potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia co do zróżnicowania obu zjawisk w kategoriach agresywnego mechanizmu jak i predyktorów.

10 Jarosław Klebaniuk Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski Stosunek studentów i licealistów do międzygrupowych nierówności społecznych. Podsumowanie trzech badań Akceptacja narastających w dobie globalizacji nierówności społecznych jest jednym z czynników istotnych dla legitymizacji systemu społeczno-ekonomicznego i partycypacji w procedurach demokratycznych. Zgodnie z teorią dominacji społecznej ludzie mają względnie stabilne uogólnione przekonania dotyczące hierarchicznych relacji między grupami. Poglądy te korelują z innymi postawami, w tym z uprzedzeniami i skłonnością do dyskryminacji. Badania na trzech polskich próbach (n1=246, n2=484, n3=270) przeprowadzone w latach pozwoliły częściowo zweryfikować zewnętrzną trafność orientacji na dominację społeczną (OnDS) jako konstruktu teoretycznego, a także jego trafność różnicową. Polska wersja Social Dominance Orientation Scale Sidaniusa i Pratto mierzy postawę wobec nierówności grupowych, nie zaś nierówności międzyludzkich jako takich lub postawę autorytarną. Analiza czynnikowa pozwoliła też wyróżnić dwie częściowo niezależne postawy: Antyegalitaryzm i Opresyjność, składające się na OnDS.

11 Mariola Łaguna Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Czy powodzenie w działaniu zależy od przekonań na własny temat? Uwarunkowania procesu przedsiębiorczego Wiele naszych decyzji i działań zależy w pewnym stopniu od przekonań na własny temat. Przekonania mogą posiadać różny stopień ogólności: od specyficznego przekonania o skuteczności w konkretnej dziedzinie, przez uogólnione poczucie skuteczności po ogólną samooceną. Prezentowane badania są próbą odpowiedzi w jakim stopniu różne poziomy ogólności przekonań wiążą się z trzema etapami procesu przedsiębiorczego: sposobem spostrzegania celu, intencją działania oraz faktycznym założeniem własnej firmy. Wyniki pokazały, że przekonania na temat Ja pozwalają przewidywać sposób spostrzegania celu, ale jedynie przekonanie o skuteczności, zwłaszcza specyficznej dla danej dziedziny jest istotnym predyktorem intencji przedsiębiorczej. Żadne z nich nie pozwala dobrze przewidywać założenia firmy. Jedynie intencja działania okazała się istotnie powiązana z sukcesem w działaniach przedsiębiorczych, zwłaszcza w przypadku kobiet.

12 Paulina Giersz, Maria Jarymowicz Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Hipoteza szczególnej czujności na sygnały negatywne: przejawy reagowania na bodźce podprogowe Wydaje się, że wiedza o szczególnej wrażliwości na bodźce negatywne przeniknęła do myślenia potocznego i jest wykorzystywana w praktyce - m. in. przez mass media przyciągające uwagę doniesieniami wywołującymi strach. Wyniki naszych badań sugerują, że skuteczność praktyk tego rodzaju może mieć głębsze uzasadnienie niż można było sądzić. Dotychczas wykazano, że w przetwarzaniu świadomym występuje większa wrażliwość na bodźce negatywne (Czapiński 1985); zebrane przez nas dane świadczą o, że efekt taki obserwuje się także w przetwarzaniu nieświadomym. Prezentowane badania wykonano w paradygmacie afektywnego utajonego poprzedzania (Murpy, Zajonc 1994). Bodźcami podprogowymi były słowa nacechowane pozytywnie/ negatywnie (Anisimowicz 2002) lub twarze z ekspresją strachu/ radości (Giersz 2005). Po prezentacji bodźców podprogowych, wyświetlano neutralne bodźce docelowe. W obu badaniach czas oceniania bodźców docelowych przy poprzedzaniu negatywnym był krótszy niż przy poprzedzaniu pozytywnym. Uzyskane dane sugerują, że nie tylko progi wrażliwości percepcyjnej, ale i progi wrażliwości recepcyjnej są niższe dla bodźców negatywnych niż pozytywnych.

13 Dorota Godlewska Werner Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Postrzeganie teraźniejszości i nadzieja na sukces u studentów ostatnich lat psychologii Celem badania jest sprawdzenie, jak studenci ostatnich lat psychologii oceniają swoje aktualne życie oraz jak spostrzegają swoją przyszłą karierę zawodową rok po zakończeniu studiów. Poza tym badanie ma na celu określenie korelacji między ocenami a zmienną - nadzieja na sukces oraz określenie najważniejszych kryteriów oceny studiów mając na względzie swoją przyszłość zawodową. Grupę badaną stanowili studenci ostatnich dwóch lat psychologii. Do badania zastosowano Kwestionariusz Nadzieja na Sukces, Drabinę Cantrila oraz ankietę zawierającą różne kryteria oceny studiów. Wyniki wykazują, iż studenci optymistycznie spostrzegają swoje obecne i przyszłe życie. Oceny istotnie korelują z nadzieją na sukces. Natomiast najważniejsze kryteria brane pod uwagę w ocenie dotyczą komunikacji, zdobywania umiejętności praktycznych oraz kompetencje nauczycieli.

14 Adam Grabowski Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn Philip Broemer Eberhard Karls Universität, Tübingen, Niemcy Involvement in contact and ambivalence of interpersonal attitudes Three studies aimed to explore the relationship between involvement in contact with another person and ambivalence of the attitude towards them. Basing on the model and research by Thompson and Zanna (1995), we postulated a regular, negative relationship between those variables, despite another line of research (Wojciszke, Banaśkiewicz, 1989) suggesting that the relationship could be positive. Ambivalence was measured with the open-ended scales (Bell, Esses, Maio, 1996), involvement with the scale proposed by Acker and Davis (1992, in studies 2 and 3 the scale was modified). The kind of contact / relationship was controlled: study 1 close, romantic relationship (e.g. married), study 2 acquaintanceship, study 3 acquaintanceship maintained voluntarily / involuntarily. Additionally, the relationship duration was controlled. The results offer convergent evidence supporting the postulated regular, negative relationship between involvement and ambivalence, which suggests that involvement may indeed moderate ambivalence. Furthermore, studies 2 and 3 demonstrated that both acquaintanceship level and the freedom of choice positively affect involvement. The results are discussed in terms of the model of personal variables influencing ambivalence (Thompson, Zanna, 1995).

15 Katarzyna Gusztyła, Renata Maksymiuk Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie Palenie szkodzi, ale innym. Możliwości manipulacji utajoną identyfikacją z paleniem papierosów. Badania dotyczyły zależności między paleniem papierosów a utajoną identyfikacją z tym zachowaniem. Przeprowadzono je zmodyfikowaną wersją Testu Utajonych Skojarzeń. Pierwszy eksperyment wykazał, że zarówno palący, jak i niepalący nie identyfikują się z paleniem na poziomie utajonym. Celem drugiego eksperymentu było sprawdzenie, czy poprzez manipulację na poziomie jawnym, można zmieniać utajoną identyfikację palaczy z paleniem. Badanych proszono o ocenę negatywnych konsekwencji palenia w odniesieniu do własnej osoby (pierwszy warunek) lub przeciętnego palacza (drugi warunek). W grupie, gdzie zaktywizowano kategorię ja, badani nie utożsamiali się z nałogiem. W grupie, w której wzbudzano kategorię przeciętny palacz wystąpiła identyfikacja z paleniem. Interpretacja otrzymanych rezultatów odwołuje się do działania mechanizmów obronnych chroniących palaczy przed świadomością negatywnych konsekwencji nałogu w sytuacji, gdy zagrożenie wynikające z palenia dotyczy ich własnego zdrowia.

16 Michał Parzuchowski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Politycy ogółem vs. Minister edukacji: abstrakcyjność wypowiedzi jako moderator konsekwencji narzekania i afirmacji. Model dopasowania regulacyjnego zakłada, że ludzie preferują aktywności, które są zgodne z ich chronicznym i/lub sytuacyjnym nastawieniem regulacyjnym (promocyjnym lub prewencyjnym). Najnowsze badania sugerują też, że do chronicznego lub sytuacyjnego nastawienia regulacyjnego dopasowywana jest abstrakcyjność wypowiedzi. Ponieważ pozytywy są raczej ogólne, zaś wady raczej konkretne, wypowiedzi ogólne powinny sprzyjać koncentracji na szansach (nastawieniu promocyjnemu) a wypowiedzi konkretne powinny sprzyjać koncentracji na zagrożeniach (nastawieniu prewencyjnemu). Przeprowadzone badania potwierdzają te założenia. Ponadto zależności te są silniejsze wówczas, gdy sytuacyjne nastawienie regulacyjne jest dopasowane do chronicznego.

17 Łukasz Paw Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Efekt asymilacji i kontrastu w ocenie aktorów polityki Przeprowadzone badania dotyczyły wpływu informacji kontekstowej na ocenę bodźca docelowego, konkretnie partii politycznej lub polityka. Celem eksperymentu było przetestowanie modelu inkluzji/ekskluzji Schwarza i Blessa [1992], w oparciu o który w różnych warunkach przewidywano wystąpienie efektu bądź asymilacji bądź kontrastu. W pierwszym badaniu [Paw, maj 2005] uaktywniano postać Zyty Gilowskiej w kontekście Partii Demokratycznej. W drugim, bardziej rozbudowanym planie eksperymentalnym [Paw, Piasecka, Kuźniak, Majchrowicz, maj 2006], uaktywniano postać Aleksandra Kwaśniewskiego w różnych kontekstach [włączenie w schemat SLD, wyłączenie bądź warunek kontrolny], a następnie pytano o ocenę SLD i polityka Jerzego Szmajdzińskiego, w różnej kolejności [partia-polityk lub polityk-partia]. Wyniki nie są jednoznaczne [hipotezy tylko w części potwierdzone, w szczególności w drugim badaniu dla efektu kontrastu przy ocenie polityka]. Badania tego typu mogą mieć znaczenie m.in. dla zasad kształtowania wizerunku aktorów polityki, jak również dla metodologii tworzenia sondaży.

18 Julita Podruczna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Potrzeba domknięcia poznawczego a efekt patrzenia wstecz Efekt patrzenia wstecz (hindsight bias), to inaczej złudzenie mądrości po fakcie. Określa ono skłonność do retrospektywnego przeceniania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, których rezultaty obecnie znamy. Przeprowadzone badanie, poświęcone zależnościom między efektem patrzenia wstecz potrzebą domknięcia poznawczego (PDP) a kompetencją w zakresie polityki, pokazało, że: efekt patrzenia wstecz wystąpił w przypadku oceniania treści o charakterze politycznym u ekspertów efekt patrzenia wstecz nie pojawia się lub jest o wiele słabszy niż u laików wstępne analizy nie ujawniły żadnych zależności pomiędzy wielkością efektu patrzenia wstecz a nasileniem potrzeby domknięcia poznawczego bardziej wnikliwe analizy pokazały jednak, że u osób o wysokiej PDP efekt patrzenia wstecz wystąpił zarówno u ekspertów, jak i u laików. Natomiast w przypadku niskiej PDP, eksperci nie wykazali złudzenia mądrości po fakcie, a u laików efekt ten wystąpił. zgodny z hipotezami związek między PDP a złudzeniem mądrości po fakcie pojawił się tylko w przypadku zgrubnej miary efektu patrzenia wstecz (ilości ocen sugerowanych podpowiedzią). W grupie eksperymentalnej osoby o niskiej potrzebie domknięcia rzadziej ulegały efektowi patrzenia wstecz niż osoby o wysokim natężeniu tej cechy. W grupie kontrolnej analogiczna różnica jest nieistotna.

19 Joanna Rajchert Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Czy stosowanie standardów pozaosobistych przez młodzież w warunkach odrzucenia i akceptacji interpersonalnej może być regulowane poziomem wyodrębnienia schematu Ja? Celem prezentowanego badania było prześledzenie regulacyjnej roli wyodrębnienia Ja z My (Jarymowicz, 1994) dla motywacji pospołecznej (Karyłowski, 1982, Szuster, 2005) u młodzieży w wieku lat w warunkach odrzucenia lub akceptacji interpersonalnej. Przebadano 84 osoby. Zakładano, że różnica w średnich wskaźnikach orientacji egzocentrycznej osób o niskim, średnim i wysokim poziomie wyodrębnienia będzie większa w warunkach odrzucenia, a więc w warunkach neutralnych i akceptacji osoby różniące się wyodrębnieniem będą osiągać podobne wyniki we wskaźnikach egzocentryzmu, zaś w sytuacji odrzucenia osoby wyodrębnione słabo będą najrzadziej posługiwać się standardami pozaosobistymi - ich wskaźniki orientacji egzocentrycznej będą niższe niż u osób wyodrębnionych średnio i silnie. Analizy tylko częściowo potwierdziły założenia wykazując efekt główny wyodrębnienia.

20 Sylwiusz Retowski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Wpływ uczestnictwa długotrwale bezrobotnych w Klubach Pracy na poczucie odpowiedzialności za podjęcie pracy Celem przeprowadzonych badaniach było sprawdzenie, czy za pomocą programów szkoleniowych można wpływać na poczucie odpowiedzialności za podjęcie pracy u osób długotrwale bezrobotnych. Poczucie odpowiedzialności rozumiano zgodnie z modelem radzenia sobie Brickmana (1982). Przeprowadzone badanie miało charakter podłużny (2 etapy). Zbadano 174 uczestników Klubów Pracy. W badaniach użyto zarówno standardowych metod do pomiaru cech osobowości (np. NEO-FFI) oraz dobrostanu psychologicznego, jak i autorskie metody do badań nad bezrobotnymi. Badania potwierdziły, że w wyniku udziału w Klubach Pracy, u długotrwale bezrobotnych nasila się wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za wyjście z bezrobocia. Silniejsze są także wewnętrzne atrybucje dotyczące przyczyn braku pracy. Zmiany w postrzeganiu własnej odpowiedzialności zachodziły jedynie u bezrobotnych funkcjonujących zgodnie z modelem medycznym i oświeceniowym. Istotnym moderatorem wpływu szkolenia okazał się poziom wykształcenia bezrobotnych.

21 Piotr Rycielski Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski Manipulacja szybkością mowy jako technika wpływu społecznego Plakat przedstawia wyniki badań uwzględniających wpływ szybkości mówienia na zmianę postaw odbiorcy, zarówno wobec nadawcy komunikatu, jak i obiektu perswazji. Badanie pierwsze wskazuje na istnienie krzywoliniowej zależności między szybkością mówienia a uległością wobec perswazji i wzrostem postrzeganej atrakcyjności nadawcy. Badanie drugie pozwala na opisanie złożonych zależności między szybkością mówienia nadawcy komunikatu a afektywną reakcją odbiorcy komunikatu. Badanie to wskazuje również na wpływ płci nadawcy i odbiorcy komunikatu na ocenę atrakcyjności słyszanego głosu.

22 Marta Snarska Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Korelaty postaw i oczekiwań Polaków wobec Unii Europejskiej Roszczeniowość, pojęcie raczej potoczne lub publicystyczne niż naukowe, zyskuje zainteresowanie psychologów za sprawą skali społecznego występowania postaw daj. Pojawienie się nowego, potencjalnego adresata roszczeń Unii Europejskiej prowokuje szereg pytań o siłę oczekiwań Polaków wobec tej organizacji. Czy roszczeniowości tej towarzyszą pozytywne czy negatywne postawy wobec naszego członkostwa w UE? Celem przedstawionego tu badania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o główne predyktory wyżej wspomnianych postaw. Badanie kwestionariuszowe pokazało, iż to zmienne psychologiczne i psycho-społeczne (poczucie krzywdy, ksenofobia, rodzaj tożsamości narodowej) raczej niż czynniki demograficzne (wiek, kapitał kulturowy, standard życia) determinują postawy wobec Unii. Uzyskane rezultaty poddano interpretacji w świetle najnowszych wyników sondaży opinii publicznej oraz teorii psychologii politycznej.

23 Malwina Szpitalak, Joanna Ziaja Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński Wpływ atrakcyjności głosu mężczyzny na ocenę jego atrakcyjności fizycznej Wiele badań nad atrakcyjnością głosu ujawniło istotną rolę tego czynnika w ocenie takich właściwości nadawcy, jak np. jego osobowości (Berry, 1992), status społeczny (Haras, 1961) czy wiarygodność (Brown, Strong, Rencher, Smith, 1973). Celem prezentowanego eksperymentu było sprawdzenie, czy atrakcyjność głosu osoby może wpłynąć na ocenę jej fizycznej atrakcyjności i odwrotnie czy fizyczna atrakcyjność może wpłynąć na ocenę atrakcyjności głosu. Problemy badawcze brzmiały: 1) który z wymienionych dwóch rodzajów atrakcyjności dominuje w sytuacji niezgodności? 2) czy zgodność obu rodzajów atrakcyjności prowadzi do spotęgowania ich efektów? Zastosowano plan eksperymentalny 3 x 3 (atrakcyjność mężczyzny na zdjęciu: atrakcyjny/nieatrakcyjny/brak zdjęcia x atrakcyjność głosu: atrakcyjny/nieatrakcyjny/brak głosu). Osoby badane oglądały zdjęcie mężczyzny i słuchały jego głosu, po czym oceniały zarówno oba rodzaje atrakcyjności. Atrakcyjność zdjęcia oraz głosu zostały wyłonione w badaniach pilotażowych.

24 Monika Szyszko Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Nadzieja podstawowa a otwartość na doświadczenia Celem badania było sprawdzenie, czy nadzieja podstawowa (Erikson, 2000), mierzona Kwestionariuszem BHI-25 (Trzebiński i Zięba, 2003), jest pozytywnie skorelowana z otwartością na doświadczenia, w rozumieniu C. Rogersa (2002). Uczestnicy badania wypałniali BHI-25 oraz autorski kwestionariusz mierzący dwa składniki otwartości otwartość na nowości świata oraz ufność wobec siebie. W drugim etapie badania uczestnicy deklarowali chęć udziału w eksperymentach mierzących różne cechy osobowości - w rzeczywistości ta część mierzyła otwartość w sytuacji realnego wyboru nowości. Uzyskane dane z dwóch niezależnych badań potwierdzają hipotezę, że nadzieja podstawowa - czyli wiara w sensowność, sprawiedliwość i przychylność świata sprzyja poznawaniu siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Wyniki kolejnego badania, przeprowadzonego wśród osób uzależnionych od narkotyków, wskazują, że otwartość na doświadczenia pozwala przewidywać efektywność oddziaływań terapeutycznych.

25 Joanna Ulatowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Deklarowana wiedza na temat przejawów kłamstwa i niektóre jej uwarunkowania Trzy przedstawione badania dotyczą zagadnienia deklarowanej wiedzy na temat przejawów kłamstwa. Ich celem była weryfikacja tezy, iż istnieją grupy, których znajomość wskaźników kłamstwa jest wyższa, a także próba odnalezienia czynników, które wpływają na trafność tej wiedzy. Wszystkie trzy badania wykazały, że mimo, iż wiedza na temat wskaźników kłamstwa jest nietrafna i stereotypowa, grupą osiągającą najwyższy wskaźnik prawidłowych odpowiedzi byli przestępcy. Okazało się również, że wpływu na poziom tej wiedzy nie ma rodzaj popełnionego przestępstwa (bad.1), ani osobowość (bad. 3). Istotny okazał się natomiast związek wiedzy przestępców na temat wskaźników kłamstwa z ich doświadczeniem w kłamaniu i życiu przestępczym oraz pozycją w grupie (bad 2.).

26 Anna Waligórska Katedra Komunikacji Wizualnej, SPIK, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Różnice międzypłciowe w odbiorze obrazów. Dotychczasowe doniesienia na temat zróżnicowanej płciowo specyfiki odbioru złożonych komunikatów wizualnych nie układają się w spójny wzorzec (Polzella, 2000). Jednak niektóre publikacje odnotowują większe zaangażowanie mężczyzn w dziedzinie sztuk wizualnych, odwołując się tak do czynników natury społecznej (m.in. częstsze odwiedzanie galerii sztuki przez mężczyzn, Żygulski, 1975), jak biologicznej (np. generalnie wyższe zaangażowanie w percepcję i analizę informacji za pomocą kanału wzrokowego, Kimura, 1999). Prezentowane badanie miało na celu zaobserwowanie różnic międzypłciowych w odbiorze dzieł malarstwa. Porównywano przebieg procesu odbioru złożonych kompozycji przez mężczyzn i kobiety, uwzględniając takie wskaźniki jak m.in. czas odbioru, koncentracja uwagi na wybranych fragmentach, preferencje przy wyborze, analiza ilościowa i jakościowa tekstu nt. przedstawienia wizualnego. Wyniki wskazują na potwierdzenie obserwacji, zgodnie z którymi mężczyźni bardziej angażują się w odbiór komunikatów wizualnych niż kobiety. Zaobserwowano interesujące zjawisko intensywnego zainteresowania mężczyzn przekazami o pogłębionej treści emocjonalnej. Tzw. obrazy narracyjne, przedstawiające złożone interakcje między bohaterami o doniosłych społecznie konsekwencjach wywoływały szczególnie wysokie zainteresowanie mężczyzn.

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna. Przedmowa... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna. Przedmowa... 11 Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna Przedmowa... 11 część I KOMUNIKACJA NIEWERBALNA... 15 Rozdział 1. Natura komunikacji niewerbalnej... 17 1.1. Funkcjonalne znaczenie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna. Spis treści

Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna. Spis treści Księgarnia PWN: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski (red.) - Inteligencja emocjonalna Spis treści Wprowadzenie (Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski)....... 11 Część I. Teoria 1. Inteligencja emocjonalna:

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY SPIS TREŚCI Wstęp 9 Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY Rozdział 1. Praca, rynek pracy i bezrobocie w perspektywie psychospołecznej... 15 Wprowadzenie 15 1.1. Praca

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Kobiety w polityce uwarunkowania partycypacji politycznej

Kobiety w polityce uwarunkowania partycypacji politycznej Kobiety w polityce uwarunkowania partycypacji politycznej Dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Kobiety w strukturze władz lokalnych, Gdańsk 20.10.2010 Partycypacja

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć

Psychometria. Psychologia potoczna. Psychometria (z gr. psyche dusza, metria miara) Plan wykładów. Plan wykładów. Wprowadzenie w problematykę zajęć Psychometria Wprowadzenie w problematykę zajęć W 1 Psychologia potoczna potoczne przekonanie dotyczące natury ludzkiego zachowania wyrażające się w zdroworozsądkowych, intuicyjnych twierdzeniach. dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Program UNPLUGGED Ogólne informacje na temat programu Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów Unplugged opracowany został w ramach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej

Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji społecznej Efektywnie, Fachowo, Skutecznie EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIE 7.1 PODDZIALANIE 7.1.3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Program szkolenia Równość szans w sferze pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ Grupa osób niemówiących nigdy nie została zidentyfikowana jako wymagająca specyficznych oddziaływań i pomocy mającej na celu kompensowanie

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Test U Manna-Whitneya : Test H Kruskala-Wallisa Test Wilcoxona

Test U Manna-Whitneya : Test H Kruskala-Wallisa Test Wilcoxona Nieparametryczne odpowiedniki testów T-Studenta stosujemy gdy zmienne mierzone są na skalach porządkowych (nie można liczyć średniej) lub kiedy mierzone są na skalach ilościowych, a nie są spełnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty mediacji

Psychologiczne aspekty mediacji Psychologiczne aspekty mediacji dr Magdalena Błażek Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku Uniwersytet Gdański GDAŃSK, 10 grudnia 2015 R Mediacja rówieśnicza* Cztery

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 SPIS TREŚCI WSTĘP..13 CZĘŚĆ I : PRZEZNACZENIE, PROCES I PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ MARKETINGOWYCH...17 1. TREŚĆ, PRZEZNACZENIE I PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH....19 1.1. Dlaczego badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu

EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE dr Victor Wekselberg Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie Rozwoju Biznesu ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI 1. Kilka wyników z badania ankietowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Palska prof. dr hab. Jan Poleszczuk Redaktor prowadzący: Agnieszka Szopińska Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii Wprowadzenie do psychologii wychowania Psychologia wychowawcza - pedagogiczna Literatura podstawowa: Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania. [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia stosowane do selekcji menedżerów w Polsce świat niewykorzystanych możliwości. dr Victor Wekselberg dr Diana Malinowska

Narzędzia stosowane do selekcji menedżerów w Polsce świat niewykorzystanych możliwości. dr Victor Wekselberg dr Diana Malinowska Narzędzia stosowane do selekcji menedżerów w Polsce świat niewykorzystanych możliwości dr Victor Wekselberg dr Diana Malinowska Plan wystąpienia istotne pytania 1. Jakie metody są używane w Polsce do selekcji

Bardziej szczegółowo

Od praktyk ZZL do sukcesu ekonomicznego organizacji - wybrane aspekty problemu dr Grzegorz Łukasiewicz

Od praktyk ZZL do sukcesu ekonomicznego organizacji - wybrane aspekty problemu dr Grzegorz Łukasiewicz Od praktyk do sukcesu ekonomicznego organizacji - wybrane aspekty problemu dr Grzegorz Łukasiewicz Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Aby dokładnie poznać zależności

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner OFERTA BADAWCZA Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner Konsultacja Naukowa: dr Ewa Stępień Kontakt telefoniczny: 0 604 634 580 Kontakt mailowy: mirabo@mirabo.pl; miraprajs@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwojowy kontekst funkcjonowania ucznia zdolnego

Rozwojowy kontekst funkcjonowania ucznia zdolnego Rozwojowy kontekst funkcjonowania ucznia zdolnego Oprac. Grzegorz Kata (UMCS, SPPiTR w Lublinie) Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdolny sześciolatek

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI ŁUCJA JAROCH MOTYWY WYBORU ZAWODU PRZEZ UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJALNYCH Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH Praca magisterska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wiek a aktywność społeczna: osoby 50+ w Polsce

Wiek a aktywność społeczna: osoby 50+ w Polsce Wiek a aktywność społeczna: osoby 50+ w Polsce Anna Nicińska Karol Osłowski Uniwersytet Warszawski Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń Lublin, 8 listopada 2012 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt.

Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. nosprawnych. w Warszawie. Konferencja nt. Konferencja nt.: Niepełnosprawni szanse i perspektywy włąw łączenia społecznego koncepcja rozwiąza zań systemowych. Warszawa: 10.10.2006 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Psychospołeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami

Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami dr Bogusława Lewandowska DSWE TWP 28-29.04.2005, Wrocław Zagadnienie ogólne; cel Tematyka prezentacji: Zagadnienie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE

TECHNIKI KREATYWNEGO MYŒLENIA STOSOWANE W BIZNESIE ul. Narutowicza 16\18\22 20-804 Lublin tel. 081 536 26 07, fax 081 532 13 51, tel. 604 720 161 szkolenia@edisonteam. zaproszenie na szkolenie: TECHNIKI KRETYWNEGO MYŒLENI STOSOWNE W BIZNESIE twórczoœæ

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych

Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych Jakość systemu rodzinnego a czynniki chroniące i czynniki ryzyka w profilaktyce zachowań dysfunkcjonalnych dr Wiesław Poleszak Zakład Pomocy Psychologicznej i Psychoprofilaktyki Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich. Lidia Dakowicz

L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich. Lidia Dakowicz L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Lidia Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja, którą czytacie jest jedynie zbiorem sugestii. Nie zawiera odpowiedzi na pytania wprost. Jeżeli nie wiedzielibyście jak odpowiedzieć na

Prezentacja, którą czytacie jest jedynie zbiorem sugestii. Nie zawiera odpowiedzi na pytania wprost. Jeżeli nie wiedzielibyście jak odpowiedzieć na Prezentacja, którą czytacie jest jedynie zbiorem sugestii. Nie zawiera odpowiedzi na pytania wprost. Jeżeli nie wiedzielibyście jak odpowiedzieć na któreś z pytań, to poniżej macie kierunek w jakim podążać

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_10 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia polityki Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_10 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej Joanna Żyra Politechnika Krakowska Trendy obserwowane w gospodarce: Społeczeństwo wiedzy: rosnące znaczenie kapitału ludzkiego Zmienny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cracovitalia 31-546 Kraków, ul. Mogilska 40 tel. 012 394 59 88, fax 012 397 31 93

Fundacja Cracovitalia 31-546 Kraków, ul. Mogilska 40 tel. 012 394 59 88, fax 012 397 31 93 Kraków, 2 marca 2012 PLAN WDROŻENIA DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH projekt,,praktyki+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Psychologia zeznañ œwiadków. (w æwiczeniach)

Psychologia zeznañ œwiadków. (w æwiczeniach) Psychologia zeznañ œwiadków (w æwiczeniach) NR 105 Psychologia zeznañ œwiadków (w æwiczeniach) Redakcja naukowa Jan M. Stanik, Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009 Redaktor serii: Psychologia

Bardziej szczegółowo

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość Jan Paweł II Recenzje: prof. dr hab. Czesław S. Nosal prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Redaktor prowadząca: Anna Raciborska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi

Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi Wykład XV Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana staraniem Instytutu Psychologii WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja wydana staraniem Instytutu Psychologii WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego Recenzent: prof. dr hab. Zygfryd Juczyński Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

YNDROM OTOWOŚCI NOREKTYCZNEJ. zastosowanie konstruktu teoretycznego dla projektowania działań profilaktycznych. Beata Ziółkowska, IP, UAM, Poznań

YNDROM OTOWOŚCI NOREKTYCZNEJ. zastosowanie konstruktu teoretycznego dla projektowania działań profilaktycznych. Beata Ziółkowska, IP, UAM, Poznań YNDROM OTOWOŚCI NOREKTYCZNEJ zastosowanie konstruktu teoretycznego dla projektowania działań profilaktycznych Beata Ziółkowska, IP, UAM, Poznań Zaburzenie/choroba jako forma adaptacji do sytuacji trudnej

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

STYLE WYDAWANIA PIENIĘDZY

STYLE WYDAWANIA PIENIĘDZY STYLE WYDAWANIA PIENIĘDZY Wykonały: Winiarek Emilia Podleś Żaneta Ziółkowska Karolina 30.11.2013, Psychologia finansowa Zakres tematyczny 1. Pieniądze a płeć 2. Pieniądze a temperament 3. Pieniądze a funkcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo