REKLAMACJE. CELE PAKIETU Główny cel uczenie odporności na wpływ reklamy komercyjnej realizujemy poprzez trzy grupy celów szczegółowych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKLAMACJE. CELE PAKIETU Główny cel uczenie odporności na wpływ reklamy komercyjnej realizujemy poprzez trzy grupy celów szczegółowych:"

Transkrypt

1 » SCENARIUSZE REKLAMACJE WYJAŚNIENIE Na mnie reklama nie działa!, to często powtarzana przez młodzież (ale nie tylko przez młodzież) deklaracja, mająca świadczyć o tym, że jesteśmy wolni od wpływu reklam. W epoce billboardów, spotów telewizyjnych, informatorów wydawanych przez sieci hipermarketów karmimy się iluzją, że nasze konsumenckie decyzje podejmujemy samodzielnie. Tymczasem reklama komercyjna (w mniejszym lub w większym stopniu) wpływa na to, jak żyjemy, kształtuje nasz styl życia, wpływa bezpośrednio lub pośrednio na stan środowiska naturalnego. Problem ma swoją rangę, choćby dlatego, że albo nie jest dostrzegany, albo jest bagatelizowany, a jeśli jest już zauważony, to brakuje narzędzi do jego rozwiązania. Nie ma programów edukacyjnych, których realizacja przyczyniłaby się do zwiększenia odporności na wpływ reklamy komercyjnej. Dlatego prezentujemy zbiór ćwiczeń, scenariuszy zajęć i propozycji działań, które w pewnym stopniuwypełniają zaistniałą lukę. Przedstawiona propozycja nie odzwierciedla jakiejś skończonej koncepcji programowej, ale z całą pewnością takie ramy programowe wyznacza i ma swoją wewnętrzną logikę. W przeciwieństwie do twórców reklam komercyjnych nie zgadzamy się z założeniem, że nabycie kolejnych przedmiotów przysporzy nam szczęścia, miłości, bądż przybliży do ludzi. Nie ulegamy zaklęciom reklamowym, zachęcającym do kupna preparatów na jędrność, które mają rzekomo zwiększyć nasze poczucie samoakceptacji. Nie przechodzimy też obojętnie wobec sformułowanego problemu. Dlatego proponujemy taki pakiet ćwiczeń, który odzwierciedla nasze postawy i przekonania wobec zjawiska. CELE PAKIETU Główny cel uczenie odporności na wpływ reklamy komercyjnej realizujemy poprzez trzy grupy celów szczegółowych: I Rekonstruowanie obrazu świata narzucanego przez reklamy, ukazanie rozbieżności pomiędzy propozycjami reklamowymi na nasze życie a rzeczywistością i naszymi emocjami nie kreowanymi pod reklamę, wskazanie negatywnych skutków oddziaływania reklamy komercyjnej. II Wyrabianie umiejętności krytycznego postrzegania przekazów reklamowych, wyrobienie umiejętności analizowania komunikatów reklamowych, wyrobienie umiejętności zdystansowania się do reklam, a także wykorzystania poczucia humoru jako elementu zdrowego podejścia do produkcji. III Wzbudzenie aktywności prospołecznej młodzieży przez wykorzystanie tematyki reklamy,wzbudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie tematyki reklamy. JAK KORZYSTAĆ ZE ZBIORU ĆWICZEŃ? Prezentowany zbiór ćwiczeń można zrealizować w całości jako spójną i w miarę wyczerpującą propozycję programową w ramach, na przykład, lekcji wychowawczych, bądż w ramach pozalekcyjnych warsztatów. Można również wybierać ze zbioru poszczególne elementy jako pomocne i wspierające realizację programu Ekopasja. 12

2 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE TWÓRCZE DEFINICJE REKLAMY : Duży arkusz papieru, kartki formatu A6, flamastry, taśma samoprzylepna lub szpilki. Klasę dzielimy na grupy i prosimy uczniów, by utworzyli, a potem zapisali definicje reklamy według następującego wzoru: Reklama jest jak...,ponieważ... Reprezentanci grup odczytują definicje, a kartki z ich zapisem przypinają na dużym arkuszu papieru. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat stosunku uczniów do reklamy komercyjnej, jej funkcji i celów. NAJSTARSZA REKLAMA ŚWIATA Małe kartki papieru, coś do pisania. ĆWICZENIA Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy. Proponuje uczniom: by zastanowili się, co można uznać za najstarszą reklamę na świecie, by swoje propozycje zapisali na kartkach i wymienili się nimi z innymi grupami, by spróbowali ustalić zestaw cech charakteryzujących reklamę, stworzyć coś w rodzaju definicji reklamy, by zaprezentowali efekty pracy na forum klasy. Następnie zaprasza do dyskusji na temat różnic występujących między najstarszą reklamą na świecie i reklamą współcześnie nas otaczającą. 13

3 » SCENARIUSZE DALEKIE SKOJARZENIA Film Reklama z cyklu Więcej czy lepiej. Odtwórz uczniom film wideo Reklama z cyklu Więcej czy lepiej. Po projekcji zapytaj uczniów: Dlaczego wprowadza się zakazy reklam adresowanych do najmłodszych dzieci? Dlaczego wprowadza się ograniczenia i zakazy dotyczące reklamy alkoholu i papierosów? Przyczyny zapisz z jednej strony tablicy. Następnie zapytaj uczniów: Czy zdarza się, że dorośli reagują na reklamy tak jak najmłodsze dzieci? Jakie są skutki oddziaływania reklamy (nakłanianie do kupowania) dla jakości życia ludzi i stanu środowiska naturalnego? Wnioski zapisz po drugiej stronie tablicy. KOSZT Gazety i czasopisma. Zachęć uczniów do określenia, jaki procent reklam zawierają te czasopisma. Zapytaj, dlaczego gazety chętnie zamieszczają reklamy? Czy znają takie, które w całości utrzymują się z reklam? Czy znane są im inne przypadki otrzymywania produktu za darmo lub po obniżonej cenie dzięki zamieszczanym przy okazji reklamom? Produkty te, jak i czasopisma finansowane są przez reklamodawców, ale skąd reklamodawcy biorą pieniądze na te wydatki? Poprowadź rozmowę w taki sposób, by młodzież doszła do konkluzji, że reklamowany produkt jest droższy nie dlatego, że jest lepszy, ale dlatego, że w jego cenę wliczone są koszty reklamy. 14

4 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» ZADANIA ZASADNICZE POD LUPĄ : Duża ilość reklam prasowych wyciętych z gazet. Podziel klasę na grupy. Każdej grupie wręcz pakiet materiałów reklamowych i zaproponuj przeprowadzenie analizy wybranych reklam. Uczniowie widząc reklamy uzgadniają w grupach odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania. Dzielą się swoimi ustaleniami z pozostałymi grupami. PYTANIA Co reklamuje konkretna reklama? Kto jest jej adresatem? Które z reklam, leżących na stoliku, są skierowane właśnie do młodych osób? Na jakiej podstawie można wyciągnąć taki wniosek? Co w tej reklamie przyciągnęło wzrok? Jaki ma to związek z reklamowanym produktem? Czy można w tej reklamie odróżnić część informacyjną od nakłaniającej? Dlaczego, według nadawców komunikatu, warto kupić reklamowany produkt? Czy te argumenty przekonują? W jaki sposób zostały zaprezentowane w analizowanej reklamie? Jakie emocje wyzwala ta reklama? Czy można ustalić, w jaki sposób te emocje zostały uruchomione? Jaki obraz utrwala się po obejrzeniu reklamy? Jaki wizerunek adresata reklamy powstaje po jej obejrzeniu? Czy można określić, do jakich potrzeb, pragnień adresata reklamy apeluje slogan reklamowy? Jaką ten slogan ma formę? Czy reklama im się podoba? Jakie elementy reklamy o tym decydują? Jaka grupa produktów najczęściej pojawia się w analizowanych materiałach? Czy można uzasadnić, dlaczego właśnie te grupy produktów? 15

5 » SCENARIUSZE SIŁA PERSWAZJI Wedle potrzeb. Zaproponuj uczniom pracę w małych zespołach. Przedyskutujcie, jakiego typu argumentów zwykle używa się, by przekonać kogoś do własnego stanowiska (wyłączając oczywiście środki siłowe)? Wybierzcie jakiś popularny produkt rynkowy, na przykład, szczotkę do butów, grzebień, baton. Przedyskutujcie, do jakich grup docelowych dany produkt może być adresowany. Pomysły mogą być nie z tej Ziemi! Zaproponuj, by zespoły opracowały scenki reklamowe (podobne do reklamowych spotów telewizyjnych) wybranego produktu, adresowane do różnych grup docelowych. Każdy zespół przygotowuje scenkę dla innej grupy docelowej. Zanim zespoły rozpoczną pracę, przypomnij, że reklama nigdy nie jest adresowana do wszystkich, lecz skierowana jest do konkretnej grupy adresatów, np. młodych kobiet, średniozamożnych kawalerów, ludzi starszych, matek, ojców, biznesmenów, itd. To właśnie do potrzeb reprezentantów tych grup apelują zwykle użyte w reklamie argumenty perswazyjne. QUO VADIS MŁODY KONSUMENCIE? Reklamy prasowe i inne materiały reklamowe, białe arkusze brystolu, klej, nożyczki. Młodzież pracuje w zespołach. Spośród zgromadzonych reklam uczniowie wybierają te, które w ich odczuciu są skierowane właśnie do nich. Tną je w taki sposób, by oddzielić od siebie slogany reklamowe, zdjęcia i rysunki produktów reklamowanych, zdjęcia sławnych osób reklamujących dane produkty, inne obrazy i postaci, z którymi kojarzone są reklamowane produkty. Z wyodrębnionych w ten sposób elementów uczniowie konstruują nowe całości: mozaikę sloganów reklamowych, salon sławnych osób, skrzynie produktów, obraz świata budowanego przez reklamy. Zbudowanym całościom nadają tytuły. Prezentują efekty pracy swoim kolegom. Nauczyciel inicjuje dyskusję. Na początek, zachęca uczniów do uzgodnienia znaczenia wyłonionych kategorii. Pyta o to, jakie warunki musi spełnić, według twórców reklam, młody człowiek, aby znaleźć się w gronie modnej grupy? Jakie wzory zachowań popularyzują reklamy? Jaki język? Jakie autorytety? Jak pokazywana jest w reklamie osoba niemieszcząca się w ramach modnego wizerunku? Do jakich potrzeb młodego człowieka najczęściej odwołują się twórcy reklam? W jaki sposób, przy użyciu jakich środków perswazyjnych, motywują do zakupu reklamowanych produktów? Jakie emocje rozbudzają najczęściej reklamowe przekazy kierowane do młodych? 16

6 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» ETYKIETY Reklamy prasowe, plakaty, ulotki, gazetki, broszury reklamowe, kolorowe arkusze brystolu, klej, nożyczki. Podziel klasę na kilkuosobowe grupy. Zaproponuj uczniom, by uporządkowali zebrany materiał według następujących obszarów tematycznych: wizerunek kobiety i mężczyzny w reklamie, wizerunek emeryta, wizerunek rodziny, dzień z życia od świtu do nocy reprezentanta jednej z grup docelowych, ważne wydarzenia w życiu od narodzin po 100. rocznicę urodzin - reprezentanta jednej z grup docelowych. Zastanówcie się, czy można wskazać inne kryteria (jeśli tak, to jakie?) porządkowania zgromadzonych materiałów reklamowych. Zaproponuj grupom, by wybrały jeden wątek tematyczny i żeby opracowały koncepcję wypowiedzi - układanki na wybrany temat. Układanki naklejają na arkuszu brystolu i prezentują efekty pracy innym grupom. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję prosząc uczniów o opisanie propozycji reklamowych na nasze życie zawartych w tych wypowiedziach, o opracowanie charakterystyk grup docelowych, do których adresowane są te reklamy. Warto zapytać, na czym polega szczęście grup docelowych według twórców reklam? Jak wygląda reklamowy wizerunek szczęśliwej rodziny? Czy istnieją rozbieżności między reklamowymi konstruktami a rzeczywistością? Jakie stereotypy powiela i utrwala reklama? Jakie etykiety przypina reklama reprezentantom poszczególnych grup docelowych? Czy etykiety utrudniają, czy ułatwiają życie człowiekowi? Jak pozbyć się etykiet? 17

7 » SCENARIUSZE DWA WZORCE Kolorowe czasopisma z reklamami, trzy arkusze papieru A2 lub większe, małe kartki (ćwiartki kartki A4), flamastry, klej, nożyczki, karty pomocnicze z opisem zadań do wykonania. Uczniowie nie powinni wiedzieć, co robią inne grupy, dlatego dostają zadania na kartkach. Podziel klasę na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje na kartkach zadania A), B), C). Po około 20 minutach poproś grupy o zaprezentowanie efektów. W trakcie prezentacji grupy C) poproś klasę o odgadywanie znaczeń. Przeprowadź dyskusję, zwracając uwagą na: Zbieżność między wynikami prac A) i B). Choć grupy posłużyły się innymi technikami (wycinanka z reklam i wiersz), to jednak wyraźnie obie prace łączy fakt budowy charakterystyki postaci w oparciu o wygląd zewnętrzny. Atrakcyjność postaci budują takie cechy ich wyglądu, które są osiągane poprzez używanie dóbr rynkowych i powielanie wzorów z reklam. Opozycję między wynikami prac A) i B) łącznie oraz C). W przypadku charakterystyki wartości młodzież na ogół odwoływała się nie do wyglądu, ale do przymiotów charakteru. Jak wytłumaczycie tak dużą rozbieżność pomiędzy wizerunkami A) i B) oraz C)? KARTA POMOCNICZA: OPIS ZADAŃ DLA GRUP GRUPA A Dostaliście kolorowe czasopisma. Jest w nich mnóstwo reklam, na których znajdują się osoby w rozmaitych sytuacjach. Zastanówcie się, jak wyglądałaby najbardziej typowa postać z reklamy. Powycinajcie kawałki z reklam i ułóżcie z nich reklamowy ideał. GRUPA B Stanowicie wyjątkową grupę. Zostaliście wybrani z uwagi na niebywałe talenty poetyckie. Dlatego otrzymaliście zadanie, które wykorzysta wasze twórcze zdolności. Przedyskutujcie razem, jaka osoba jest osobą atrakcyjną, trendy [modną] i ułóżcie o niej wiersz. GRUPA C Jesteście grupą do zadań specjalnych. Waszym zadaniem jest stworzenie żywych rzeźb, kompozycji lub scenek, ukazujących, że w życiu danej osoby najważniejszą wartością jest np.: miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, zaufanie, dobroć, wolność, itp. Przedyskutujcie najpierw tę sprawę, wybierzcie 5 najważniejszych i zacznijcie tworzyć! Poproście klasę, by próbowała zgadnąć, o jaką wartość chodzi. 18

8 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» MIEĆ MOTYW Reklamy prasowe, nożyczki, duże arkusze papieru, klej, flamastry, karta pomocnicza z zapisaną na niej hierarchią potrzeb Maslowa, arkusze brystolu z naniesioną na nie tabelą przygotowaną według następującego wzoru. Moje propozycje na życie Hierarchia potrzeb Maslowa Produkty Hasła reklamowe Potrzeby spełnienia, samorealizacji Potrzeby uznania i szacunku Potrzeby społeczne, przynależności i miłości Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby podstawowe, biologiczne Podziel klasę na grupy. Zaproponuj młodzieży opracowanie niezwykłej tabeli zatytułowanej Hierarchia potrzeb Maslowa w świecie konsumenta. Na początek, rozdaj karty pomocnicze z zapisaną hierarchią potrzeb Maslowa. Omów poszczególne grupy potrzeb, zwróć uwagę na ich hierarchiczne ułożenie oraz ich związek z poziomami motywacji. Poproś uczniów, by wycięli slogany z reklam prasowych, a na kartkach zapisali hasła reklamowe zapamiętane z reklam telewizyjnych, radiowych i z billboardów. 19

9 » SCENARIUSZE Ustal wspólnie z uczniami, do której grupy potrzeb z hierarchii Maslowa odnoszą się poszczególne slogany i reklamowane przez te slogany produkty. Poproś uczniów, by uporządkowali reklamy produktów odnoszących się do poszczególnych grup potrzeb w taki sposób, by wyodrębnić kategorie produktów, np.: kosmetyki, leki, usługi bankowe, kredyty mieszkaniowe, prestiżowe produkty, np. biżuteria. Następnie rozdaj przygotowane tabele (każdej grupie jedną) i poproś grupy o ich uzupełnienie. Rubrykę hierarchia potrzeb, jeszcze przed zajęciami, wypełnia nauczyciel. W rubryce hasła reklamowe uczniowie wklejają slogany, które zachęcają do kupienia produktów, przyporządkowując je grupie potrzeb, do której nawiązują. W rubryce produkty uczniowie wpisują kategorie produktów reklamowanych przez slogany odnoszące się do poszczególnych grup potrzeb. Poproś grupy o zaprezentowanie efektów pracy i krótkie komentarze. ROZPOCZNIJ DYSKUSJĘ ZADAJĄC PYTANIA: W czym tkwi siła sloganów reklamowych? Na czym polega perswazyjny charakter sloganów reklamowych? Do których grup potrzeb najczęściej odwołują się twórcy reklam? Dlaczego? Co według nadawców komunikatu reklamowego jest warunkiem zaspokojenia potrzeb? Czy wszystko można kupić? Czy potrzeby, do których nawiązują hasła reklamowe, można zaspokoić w inny sposób, niż poprzez kupienie reklamowanych produktów? W jaki sposób? Poproś uczniów o podanie przykładów ich własnych, niepowtarzalnych propozycji na sensowne życie. Porozmawiajcie o pasjach, zainteresowaniach, realizowanych celach i niespełnionych marzeniach uczniów. 20

10 KARTA POMOCNICZA: REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI Hierarchia potrzeb Maslowa i poziomy motywacji Potrzeby spełnienia, samorealizacji Realizacja własnego potencjału, urzeczywistnianie siebie jako odrębnej jednostki. Stawanie się tym, kim możemy być, wykorzystanie swoich zdolności, talentów. Zaspokojenie potrzeby tworzenia. Potrzeby uznania i szacunku Poczucie własnej wartości, samoakceptacji, uznanie ze strony innych. Zaspokojenie potrzeby wolności, prestiżu, statusu, szacunku. Potrzeby społeczne, przynależności i miłości Chęć przynależności do grupy, poczucie wspólnoty. Zaspokojenie potrzeby akceptacji, więzi, miłości. Potrzeby bezpieczeństwa Poczucie, że jest się chronionym przed niebezpieczeństwami (chorobami,wypadkami losowymi). Zaspokojenie potrzeb bytowych. Potrzeby podstawowe, biologiczne Zaspokojenie głodu, pragnienia, snu, prokreacji. Motywacja uzasadnienie do działania: przyczyny, racje, cele, które skłaniają Cię do podjęcia działań. Motywacja leży wewnątrz nas, ma kilka poziomów odpowiadających naszym potrzebom Potrzeba stan wewnętrznego napięcia wywołanego świadomością braku. Potrzeby kształtują naszą motywację. Gdy zaspokajamy brak, potrzeba staje się motywem, przyczyną, powodem do działania 21

11 » SCENARIUSZE WARTOŚĆ Prywatne albumy zdjęć uczniów, reklamy prasowe, arkusze brystolu, klej, flamastry. Uczniowie pracują w małych grupach. Poproś uczniów, aby spośród reklam prasowych wybrali te, które, ich zdaniem, ukazują miłość, rodzinność, bezpieczeństwo, więzi między ludźmi, zdrowie. Poproś, aby wybrali jedną z wartości i utworzyli układanki na jej temat z wyselekcjonowanych reklam. Układanki naklejają na arkusz bristolu. Następnie zaproponuj uczniom, aby spośród zdjęć ze swoich prywatnych albumów, też rodzinnych, wybrali te fotografie, które w jakiś sposób odzwierciedlają przywoływane wartości. Zaproponuj zestawienie reklamowych propozycji na nasze życie z wybranymi zdjęciami rejestrującymi rzeczywistość. Zapytaj uczniów, czym się różnią te dwa światy: świat skonstruowany przez reklamy i świat tworzony przez nich, z ich udziałem? COLLAGE Reklamy prasowe, gazetki, broszury, ulotki, foldery reklamowe, nożyczki, klej, kolorowe arkusze brystolu. Podziel klasę na zespoły, rozdaj pakiet materiałów reklamowych. Zaproponuj uczniom: pocięcie materiałów reklamowych w taki sposób, by oddzielić rysunki, zdjęcia od haseł reklamowych, a potem połączenie haseł z rysunkami, zdjęciami w taki sposób, by ze sobą kontrastowały, pocięcie haseł,oddzielając od siebie poszczególne wyrazy, a następnie złożenie z nich nowych sloganów reklamowych, przyklejenie utworzonych kompozycji na arkuszach brystolu. SYSY Sysy są nieistniejącym produktem produkowanym specjalnie dla młodzieży. Jest to produkt bardzo popularny. Wielu młodych ludzi chętnie go używa. Idąc za ciosem, producent sysów postanowił zwiększyć swoją ofertę i wypuścić na rynek Sysy+. Oczywiście Sysy+ są również nieistniejącym produktem. Trzeba jednak producentowi pomóc i zaprojektować dla Sysów+ nowe atrakcyjne opakowanie zawierające grafikę i teksty, a także zaprojektować kampanię reklamową. Możecie zainspirować się reklamą Sysów z naszego filmu pod tytułem Wybory. Swoje projekty opracujcie w grupach i porównajcie, która grupa wykazała się większą pomysłowością. Czyje projekty są najciekawsze, czyje najbardziej absurdalne. 22

12 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE I : Reklamy prasowe, karta pomocnicza z zapisaną ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. : Poproś uczniów, żeby spośród przyniesionych reklam prasowych wybrali te, które z jakichś powodów budzą ich niepokój. Poproś, żeby spróbowali wyjaśnić, co ich niepokoi w tych reklamach. Jeżeli uczniowie nie przynieśli ciekawego materiału, zaprezentuj im kilka przygotowanych przez siebie przykładów reklam nieetycznych. Posłuż się kartą pomocniczą zawierającą kategorie obszarów, których przekraczanie jest w Polsce zakazane wg zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakie inne przykłady łamania tych zasad mogą podać uczniowie? Przedyskutujcie na ich przykładzie, czego nie wolno w reklamie? Jakich sytuacji, postaw nie powinna promować reklama? Których granic nie powinna przekraczać? Czy liczy się tylko indywidualna wrażliwość, czy ogólnospołeczne normy? Dlaczego pewne granice są przekraczane? KARTA POMOCNICZA USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 47 poz. 211) (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1503) Art Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, 2. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, 3. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci, 4. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, 5. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji, 2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta. 3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej reklamą porównawczą, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki: 1. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 2. w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu, 23

13 » SCENARIUSZE w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena, nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi, nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta, w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem; nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych; nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym. 4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały. Art. 17. Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. Reklamy niektórych towarów lub usług podlegają szczególnym rygorom prawnym. W szczególności dotyczy to m.in. następujących kategorii reklam: (ze strony: (a) Reklama alkoholu Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklama napojów alkoholowych jest w Polsce zabroniona, za wyjątkiem reklamy piwa, która jest dozwolona pod warunkiem, iż nie jest to reklama: kierowana do małoletnich; prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, wypoczynkiem, sprawnością fizyczną, nauką, pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym, zdrowiem; prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze pomiędzy godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportowej w trakcie trwania tej imprezy; na kasetach wideo i innych nośnikach; w prasie młodzieżowej i dziecięcej; na okładkach dzienników i czasopism; na słupach i tablicach reklamowych, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim; przy udziale małoletnich. Powyższe ograniczenia nie dotyczą reklamy prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, a także na terenie punktów prowadzących sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. A zatem, dozwolona jest reklama np. wódki w pubie, w hurtowni napojów alkoholowych albo w wydzielonym stoisku alkoholowym w sklepie. (b) Reklama papierosów Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 24

14 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE tytoniowych, reklama lub promocja papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych lub innych rekwizytów/symboli związanych z używaniem tytoniu jest zabroniona. W szczególności zakaz ten dotyczy reklamy papierosów: w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; w prasie; na plakatach lub billboardach; w mediach elektronicznych. (c) Reklama leków Zgodnie z ustawą - Prawo farmaceutyczne, szczególnym rygorom podlega reklama leków. Wśród najistotniejszych ograniczeń dla reklamodawców należy wymienić następujące: reklama leków wydawanych tylko na receptę może być kierowana wyłącznie do profesjonalistów, tj. lekarzy, farmaceutów, weterynarzy; reklama leków nie może być kierowana do dzieci; reklama leków, która kierowana jest do publicznej wiadomości, nie może polegać na prezentowaniu leków przez osoby pełniące funkcje publiczne lub lekarzy albo farmaceutów; reklama leków nie może wprowadzać w błąd; reklama leków kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać określone prawem ostrzeżenie (np. w przypadku reklamy telewizyjnej jest to: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą ). (d) Reklama gier losowych Zgodnie z przepisami Ustawy o grach i zakładach wzajemnych, w Polsce zabronione jest reklamowanie: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych. Zakaz ten nie dotyczy jednakże reklamy i informacji w ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów.» (e) Reklama telewizyjna i radiowa Szereg ograniczeń dotyczących reklamy wprowadza Ustawa o radiofonii i telewizji. Ograniczenia te dotyczą zarówno formy i sposobu prowadzenia reklamy, jak i reklam poszczególnych produktów lub usług.te drugie pokrywają się zasadniczo z ograniczeniami wynikającymi z innych ustaw (np. dotyczącymi reklamy leków, alkoholu lub papierosów), natomiast wśród ograniczeń pierwszego typu można m.in. wymienić: I. wymóg, by reklamy zajmowały nie więcej niż 15% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny; II. zakaz przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych reklamą częściej niż raz na każde 45 minut trwania filmu; III. zakaz przerywania reklamą audycji innych niż filmy lub transmisje imprez sportowych częściej niż co 20 minut (w radiu - co 10 minut); IV. zakaz przerywania reklamą określonych audycji, np. serwisów informacyjnych i programów dla dzieci; V. zakaz wykorzystywania w reklamie głosu lub wizerunku osób, które prowadziły audycje publicystyczne lub dla dzieci nie dawniej niż na 3 miesiące przed dniem nadawania reklamy; VI. zakaz reklamy nawołującej bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług lub do wywierania presji na rodziców lub inne osoby, by nabyły reklamowany produkt lub usługę; VII. zakaz reklamy wykorzystującej zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach; VIII. zakaz reklamy w nieuzasadniony sposób ukazującej małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach; IX. zakaz reklamy oddziałującej w sposób ukryty na podświadomość (tzw. reklama podprogowa) lub reklamy ukrytej; X. zakaz reklamy naruszającej godność ludzką, zawierającej treści dyskryminujące lub zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich 25

15 » SCENARIUSZE PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE II Reklamy prasowe. Poproś uczniów, by wybrali spośród zgromadzonych reklam prasowych te, które reklamują lekarstwa. Rozpocznij rozmowę od pytania, czy dużo jest tych reklam? Jakie chwyty stosują reklamodawcy w tej grupie produktów? Jakie postaci pojawiają się w reklamach lekarstw? Jakie obrazy są kojarzone z preparatami? Czy mogą wskazać negatywne skutki oddziaływania reklam medykamentów? Zachęć uczniów, żeby przy najbliższej okazji wstąpili do apteki i zapytali pracowników apteki o zależność między reklamą leków a ich sprzedażą. PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE III Zaproponuj uczniom przygotowanie plakatu z hasłem reklamowym sprzeciwiającym się agresji, głupocie reklam i kampanii marketingowych. Jeżeli uczniowie zauważyli w codziennym życiu, telewizji, na billboardzie lub w innym miejscu ekspozycji reklam coś głupiego, absurdalnego lub niemoralnego, robią plakat, który będzie sprzeciwem lub parodią tej reklamy. Plakaty zostają wyeksponowane w wyznaczonym miejscu w szkole, tworząc Galerię Anty-reklamy. PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE IV Zaproponuj uczniom przygotowanie scenki będącej parodią reklamy uznanej za szczególnie toksyczną. W prezentacjach można wykorzystać: piosenki, wiersze, prezentacje multimedialne, formy plastyczne itd. Aby uniknąć kontrowersyjnych elementów, warto przypomnieć uczestnikom, że parodia to forma satyry, polegająca na naśladowaniu jakiegoś tekstu, dzieła sztuki lub pewnego stylu w sposób wyolbrzymiający ich cechy i nadający im komiczny charakter. PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE V Zaproponuj uczniom zaprojektowanie i przygotowanie absurdalnej scenki reklamowej dla wylosowanego przez klasę produktu. To ćwiczenie dotyczy nie reklamy, lecz wybranego produktu, np. pumeks, parasolka, jagody ze śmietaną, latający dywan, smok, super koty, wiatrak, torba na kółkach itd. Dopasuj produkty do wieku uczniów. 26

16 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» KONTYNUACJE / AKTYWIZACJE WYSTAWA ŚWIAT KONSUMENTA Zaproponuj młodzieży zorganizowanie wystawy z wykorzystaniem prac powstałych w czasie spotkań warsztatowych. Cele wystawy: 1. Zaprezentowanie konstruowanego przez reklamy świata konsumenta. 2. Zwrócenie uwagi na środki perswazji, które reklama stosuje. 3. Wyrobienie umiejętności krytycznego przyjmowania komunikatu reklam. 4. Pobudzenie aktywności prospołecznej młodzieży. Wystawa powstaje w oparciu o prace wykonane na zajęciach (patrz ćwiczenia zasadnicze). Wystawę można zaaranżować w szkole, w bibliotece, w ośrodku zdrowie, w muzeum, w rynku i w innych uczęszczanych miejscach w Twoim mieście. Przedyskutujcie wspólnie koncepcję wystawy. Koniecznie nadajcie jej tytuł. Opracujcie plan działań i plan wydatków. Nawiążcie kontakt z instytucjami i osobami, które mogą pomóc w zorganizowaniu wystawy i zaproście je do współpracy. Nawiążcie również kontakt z mediami lokalnymi i zaproście je na otwarcie wystawy, przygotowując wcześniej notatkę prasową i krótką wypowiedź na temat realizowanej idei. DZIWADŁA Zorganizuj konkurs na prace plastyczne, małe formy literackie, małe formy muzyczno taneczne, podejmujące temat negatywnych skutków reklamy komercyjnej (np. uzależnienie od reklam, narzucanie stylu życia, etykietowanie, cywilizacja śmieci, itd.). Cele konkursu: Zwrócenie uwagi na negatywne oddziaływanie reklamy komercyjnej na kondycję człowieka, środowiska społecznego oraz środowiska naturalnego. Wypracowanie własnego stanowiska wobec skutków oddziaływania reklam komercyjnych. Uruchomienie twórczych potencjałów uczniów, uświadomienie, że techniki artystyczne mogą być środkiem do odkrywania własnej tożsamości. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, ich rodziny, nauczyciele (również jako uczestnicy, nie tylko jako opiekunowie!). Prace mogą być indywidualne i zespołowe. Wskazane jest, by nauczyciele różnych przedmiotów ( plastyki, wiedzy o kulturze, poloniści, itd.) wsparli młodzież w poszukiwaniu oryginalnych form ich własnych przemyśleń. Prace ocenia powołane przez młodzież jury. Wszystkie prace prezentowane są na Szkolnej gali, zorganizowanej na zakończenie cyklu spotkań dotyczących reklam. 27

17 » SCENARIUSZE PLEBISCYT TOKSYCZNA REKLAMA Przeprowadźcie plebiscyt, którego celem będzie wyłonienie najbardziej toksycznych reklam obecnych na rynku polskim. Plebiscyt przebiega w 2 etapach: ETAP I Uczestnicy plebiscytu zgłaszają na forum klasy dowolną ilość reklam - kandydatów w trakcie zajęć poświęconych reklamie, wypełniając karty zgłoszeniowe. Uczestnik wybiera reklamę i opisuje ją. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa zawiera: wskazanie i opis reklamy - kandydata krótkie uzasadnienie wyboru - posługując się gotowymi propozycjami zawartymi na karcie zgłoszeniowej wskazanie kategorii, do jakiej należy reklama dane osobowe osoby/ osób zgłaszających. Kartę należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny, która zostanie wystawiona w szkole. Głosować mogą zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy osób. Jedna osoba/ grupa może zgłosić kilka reklam (wykorzystując kilka kuponów). Zgłoszone reklamy - kandydaci utworzą listę, która umożliwi przeprowadzenie głosowania i wybór zwycięskich (czyli najbardziej toksycznych) reklam. O ostatecznym zakwalifikowaniu reklamy - kandydata do głosowania w Etapie II zdecyduje komisja złożona z organizatorów plebiscytu w szkole. ETAP II Wytypowane reklamy-kandydaci zamieszczane są na liście na plakatach w szkole. Uczniowie szkoły zostają, poprzez plakaty, zaproszeni do oddawania głosów na toksyczną reklamę. Reklamy - zwycięzcy zostają wybrane na podstawie powszechnego głosowania, w którym uczestniczą wszystkie zainteresowane osoby. Głosy na wybraną reklamę- kandydata są oddawane anonimowo na specjalnych kartach do głosowania. Na postawie zebranych głosów powstaje ranking najbardziej toksycznych reklam oraz wyłonione zwycięskie reklamy tzn. te, które otrzymały najwięcej głosów. Wyniki rankingu zostają ogłoszone podczas finału kampanii. Ogłoszenie wyników plebiscytu może być przyczynkiem do zorganizowania finału Toksyczna Gala. 28

18 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» TOKSYCZNA GALA Finał może mieć charakter ligi klas. Zobowiązuje on klasy do przygotowania się przed finałem. Zakończeniem finału może być wybór klasy, która najlepiej zaprezentowała się na forum. Oceny uczestników dokonuje jury składające się z uczniów (organizatorów) oraz nauczycieli danej szkoły lub wszyscy widzowie podczas otwartego głosowania na forum szkoły. Zaproponowane elementy finału szkolnego można dowolnie komponować oraz wzbogacać wg własnych potrzeb i możliwości. Podczas finału następuje ogłoszenie wyników dotyczących plebiscytu i przedstawienie wybranych w szkole najbardziej toksycznych reklam. Zadaniem każdej z klas uczestniczących w finale jest przygotowanie plakatu z hasłem reklamowym (patrz: Ćwiczenie III), przygotowanie scenki będącej parodią reklamy (patrz: Ćwiczenie IV), przygotowanie absurdalnej scenki reklamowej (patrz: Ćwiczenie V). Podczas finału następuje ogłoszenie wyników plebiscytu oraz wybór klasy, która wykazała się największym zaangażowaniem i wiedzą, przez jury lub widzów zebranych na sali. 29

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy

Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy jest ona publiczna czy prywatna, powinna być najwyższa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI REKLAMY Warszawa, 10 marca 2014

KODEKS ETYKI REKLAMY Warszawa, 10 marca 2014 KODEKS ETYKI REKLAMY Warszawa, 10 marca 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Niniejszy Kodeks Etyki Reklamy, zwany dalej Kodeksem, stanowi zbiór zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy, w tym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo