REKLAMACJE. CELE PAKIETU Główny cel uczenie odporności na wpływ reklamy komercyjnej realizujemy poprzez trzy grupy celów szczegółowych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKLAMACJE. CELE PAKIETU Główny cel uczenie odporności na wpływ reklamy komercyjnej realizujemy poprzez trzy grupy celów szczegółowych:"

Transkrypt

1 » SCENARIUSZE REKLAMACJE WYJAŚNIENIE Na mnie reklama nie działa!, to często powtarzana przez młodzież (ale nie tylko przez młodzież) deklaracja, mająca świadczyć o tym, że jesteśmy wolni od wpływu reklam. W epoce billboardów, spotów telewizyjnych, informatorów wydawanych przez sieci hipermarketów karmimy się iluzją, że nasze konsumenckie decyzje podejmujemy samodzielnie. Tymczasem reklama komercyjna (w mniejszym lub w większym stopniu) wpływa na to, jak żyjemy, kształtuje nasz styl życia, wpływa bezpośrednio lub pośrednio na stan środowiska naturalnego. Problem ma swoją rangę, choćby dlatego, że albo nie jest dostrzegany, albo jest bagatelizowany, a jeśli jest już zauważony, to brakuje narzędzi do jego rozwiązania. Nie ma programów edukacyjnych, których realizacja przyczyniłaby się do zwiększenia odporności na wpływ reklamy komercyjnej. Dlatego prezentujemy zbiór ćwiczeń, scenariuszy zajęć i propozycji działań, które w pewnym stopniuwypełniają zaistniałą lukę. Przedstawiona propozycja nie odzwierciedla jakiejś skończonej koncepcji programowej, ale z całą pewnością takie ramy programowe wyznacza i ma swoją wewnętrzną logikę. W przeciwieństwie do twórców reklam komercyjnych nie zgadzamy się z założeniem, że nabycie kolejnych przedmiotów przysporzy nam szczęścia, miłości, bądż przybliży do ludzi. Nie ulegamy zaklęciom reklamowym, zachęcającym do kupna preparatów na jędrność, które mają rzekomo zwiększyć nasze poczucie samoakceptacji. Nie przechodzimy też obojętnie wobec sformułowanego problemu. Dlatego proponujemy taki pakiet ćwiczeń, który odzwierciedla nasze postawy i przekonania wobec zjawiska. CELE PAKIETU Główny cel uczenie odporności na wpływ reklamy komercyjnej realizujemy poprzez trzy grupy celów szczegółowych: I Rekonstruowanie obrazu świata narzucanego przez reklamy, ukazanie rozbieżności pomiędzy propozycjami reklamowymi na nasze życie a rzeczywistością i naszymi emocjami nie kreowanymi pod reklamę, wskazanie negatywnych skutków oddziaływania reklamy komercyjnej. II Wyrabianie umiejętności krytycznego postrzegania przekazów reklamowych, wyrobienie umiejętności analizowania komunikatów reklamowych, wyrobienie umiejętności zdystansowania się do reklam, a także wykorzystania poczucia humoru jako elementu zdrowego podejścia do produkcji. III Wzbudzenie aktywności prospołecznej młodzieży przez wykorzystanie tematyki reklamy,wzbudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie tematyki reklamy. JAK KORZYSTAĆ ZE ZBIORU ĆWICZEŃ? Prezentowany zbiór ćwiczeń można zrealizować w całości jako spójną i w miarę wyczerpującą propozycję programową w ramach, na przykład, lekcji wychowawczych, bądż w ramach pozalekcyjnych warsztatów. Można również wybierać ze zbioru poszczególne elementy jako pomocne i wspierające realizację programu Ekopasja. 12

2 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE TWÓRCZE DEFINICJE REKLAMY : Duży arkusz papieru, kartki formatu A6, flamastry, taśma samoprzylepna lub szpilki. Klasę dzielimy na grupy i prosimy uczniów, by utworzyli, a potem zapisali definicje reklamy według następującego wzoru: Reklama jest jak...,ponieważ... Reprezentanci grup odczytują definicje, a kartki z ich zapisem przypinają na dużym arkuszu papieru. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat stosunku uczniów do reklamy komercyjnej, jej funkcji i celów. NAJSTARSZA REKLAMA ŚWIATA Małe kartki papieru, coś do pisania. ĆWICZENIA Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy. Proponuje uczniom: by zastanowili się, co można uznać za najstarszą reklamę na świecie, by swoje propozycje zapisali na kartkach i wymienili się nimi z innymi grupami, by spróbowali ustalić zestaw cech charakteryzujących reklamę, stworzyć coś w rodzaju definicji reklamy, by zaprezentowali efekty pracy na forum klasy. Następnie zaprasza do dyskusji na temat różnic występujących między najstarszą reklamą na świecie i reklamą współcześnie nas otaczającą. 13

3 » SCENARIUSZE DALEKIE SKOJARZENIA Film Reklama z cyklu Więcej czy lepiej. Odtwórz uczniom film wideo Reklama z cyklu Więcej czy lepiej. Po projekcji zapytaj uczniów: Dlaczego wprowadza się zakazy reklam adresowanych do najmłodszych dzieci? Dlaczego wprowadza się ograniczenia i zakazy dotyczące reklamy alkoholu i papierosów? Przyczyny zapisz z jednej strony tablicy. Następnie zapytaj uczniów: Czy zdarza się, że dorośli reagują na reklamy tak jak najmłodsze dzieci? Jakie są skutki oddziaływania reklamy (nakłanianie do kupowania) dla jakości życia ludzi i stanu środowiska naturalnego? Wnioski zapisz po drugiej stronie tablicy. KOSZT Gazety i czasopisma. Zachęć uczniów do określenia, jaki procent reklam zawierają te czasopisma. Zapytaj, dlaczego gazety chętnie zamieszczają reklamy? Czy znają takie, które w całości utrzymują się z reklam? Czy znane są im inne przypadki otrzymywania produktu za darmo lub po obniżonej cenie dzięki zamieszczanym przy okazji reklamom? Produkty te, jak i czasopisma finansowane są przez reklamodawców, ale skąd reklamodawcy biorą pieniądze na te wydatki? Poprowadź rozmowę w taki sposób, by młodzież doszła do konkluzji, że reklamowany produkt jest droższy nie dlatego, że jest lepszy, ale dlatego, że w jego cenę wliczone są koszty reklamy. 14

4 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» ZADANIA ZASADNICZE POD LUPĄ : Duża ilość reklam prasowych wyciętych z gazet. Podziel klasę na grupy. Każdej grupie wręcz pakiet materiałów reklamowych i zaproponuj przeprowadzenie analizy wybranych reklam. Uczniowie widząc reklamy uzgadniają w grupach odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania. Dzielą się swoimi ustaleniami z pozostałymi grupami. PYTANIA Co reklamuje konkretna reklama? Kto jest jej adresatem? Które z reklam, leżących na stoliku, są skierowane właśnie do młodych osób? Na jakiej podstawie można wyciągnąć taki wniosek? Co w tej reklamie przyciągnęło wzrok? Jaki ma to związek z reklamowanym produktem? Czy można w tej reklamie odróżnić część informacyjną od nakłaniającej? Dlaczego, według nadawców komunikatu, warto kupić reklamowany produkt? Czy te argumenty przekonują? W jaki sposób zostały zaprezentowane w analizowanej reklamie? Jakie emocje wyzwala ta reklama? Czy można ustalić, w jaki sposób te emocje zostały uruchomione? Jaki obraz utrwala się po obejrzeniu reklamy? Jaki wizerunek adresata reklamy powstaje po jej obejrzeniu? Czy można określić, do jakich potrzeb, pragnień adresata reklamy apeluje slogan reklamowy? Jaką ten slogan ma formę? Czy reklama im się podoba? Jakie elementy reklamy o tym decydują? Jaka grupa produktów najczęściej pojawia się w analizowanych materiałach? Czy można uzasadnić, dlaczego właśnie te grupy produktów? 15

5 » SCENARIUSZE SIŁA PERSWAZJI Wedle potrzeb. Zaproponuj uczniom pracę w małych zespołach. Przedyskutujcie, jakiego typu argumentów zwykle używa się, by przekonać kogoś do własnego stanowiska (wyłączając oczywiście środki siłowe)? Wybierzcie jakiś popularny produkt rynkowy, na przykład, szczotkę do butów, grzebień, baton. Przedyskutujcie, do jakich grup docelowych dany produkt może być adresowany. Pomysły mogą być nie z tej Ziemi! Zaproponuj, by zespoły opracowały scenki reklamowe (podobne do reklamowych spotów telewizyjnych) wybranego produktu, adresowane do różnych grup docelowych. Każdy zespół przygotowuje scenkę dla innej grupy docelowej. Zanim zespoły rozpoczną pracę, przypomnij, że reklama nigdy nie jest adresowana do wszystkich, lecz skierowana jest do konkretnej grupy adresatów, np. młodych kobiet, średniozamożnych kawalerów, ludzi starszych, matek, ojców, biznesmenów, itd. To właśnie do potrzeb reprezentantów tych grup apelują zwykle użyte w reklamie argumenty perswazyjne. QUO VADIS MŁODY KONSUMENCIE? Reklamy prasowe i inne materiały reklamowe, białe arkusze brystolu, klej, nożyczki. Młodzież pracuje w zespołach. Spośród zgromadzonych reklam uczniowie wybierają te, które w ich odczuciu są skierowane właśnie do nich. Tną je w taki sposób, by oddzielić od siebie slogany reklamowe, zdjęcia i rysunki produktów reklamowanych, zdjęcia sławnych osób reklamujących dane produkty, inne obrazy i postaci, z którymi kojarzone są reklamowane produkty. Z wyodrębnionych w ten sposób elementów uczniowie konstruują nowe całości: mozaikę sloganów reklamowych, salon sławnych osób, skrzynie produktów, obraz świata budowanego przez reklamy. Zbudowanym całościom nadają tytuły. Prezentują efekty pracy swoim kolegom. Nauczyciel inicjuje dyskusję. Na początek, zachęca uczniów do uzgodnienia znaczenia wyłonionych kategorii. Pyta o to, jakie warunki musi spełnić, według twórców reklam, młody człowiek, aby znaleźć się w gronie modnej grupy? Jakie wzory zachowań popularyzują reklamy? Jaki język? Jakie autorytety? Jak pokazywana jest w reklamie osoba niemieszcząca się w ramach modnego wizerunku? Do jakich potrzeb młodego człowieka najczęściej odwołują się twórcy reklam? W jaki sposób, przy użyciu jakich środków perswazyjnych, motywują do zakupu reklamowanych produktów? Jakie emocje rozbudzają najczęściej reklamowe przekazy kierowane do młodych? 16

6 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» ETYKIETY Reklamy prasowe, plakaty, ulotki, gazetki, broszury reklamowe, kolorowe arkusze brystolu, klej, nożyczki. Podziel klasę na kilkuosobowe grupy. Zaproponuj uczniom, by uporządkowali zebrany materiał według następujących obszarów tematycznych: wizerunek kobiety i mężczyzny w reklamie, wizerunek emeryta, wizerunek rodziny, dzień z życia od świtu do nocy reprezentanta jednej z grup docelowych, ważne wydarzenia w życiu od narodzin po 100. rocznicę urodzin - reprezentanta jednej z grup docelowych. Zastanówcie się, czy można wskazać inne kryteria (jeśli tak, to jakie?) porządkowania zgromadzonych materiałów reklamowych. Zaproponuj grupom, by wybrały jeden wątek tematyczny i żeby opracowały koncepcję wypowiedzi - układanki na wybrany temat. Układanki naklejają na arkuszu brystolu i prezentują efekty pracy innym grupom. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję prosząc uczniów o opisanie propozycji reklamowych na nasze życie zawartych w tych wypowiedziach, o opracowanie charakterystyk grup docelowych, do których adresowane są te reklamy. Warto zapytać, na czym polega szczęście grup docelowych według twórców reklam? Jak wygląda reklamowy wizerunek szczęśliwej rodziny? Czy istnieją rozbieżności między reklamowymi konstruktami a rzeczywistością? Jakie stereotypy powiela i utrwala reklama? Jakie etykiety przypina reklama reprezentantom poszczególnych grup docelowych? Czy etykiety utrudniają, czy ułatwiają życie człowiekowi? Jak pozbyć się etykiet? 17

7 » SCENARIUSZE DWA WZORCE Kolorowe czasopisma z reklamami, trzy arkusze papieru A2 lub większe, małe kartki (ćwiartki kartki A4), flamastry, klej, nożyczki, karty pomocnicze z opisem zadań do wykonania. Uczniowie nie powinni wiedzieć, co robią inne grupy, dlatego dostają zadania na kartkach. Podziel klasę na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje na kartkach zadania A), B), C). Po około 20 minutach poproś grupy o zaprezentowanie efektów. W trakcie prezentacji grupy C) poproś klasę o odgadywanie znaczeń. Przeprowadź dyskusję, zwracając uwagą na: Zbieżność między wynikami prac A) i B). Choć grupy posłużyły się innymi technikami (wycinanka z reklam i wiersz), to jednak wyraźnie obie prace łączy fakt budowy charakterystyki postaci w oparciu o wygląd zewnętrzny. Atrakcyjność postaci budują takie cechy ich wyglądu, które są osiągane poprzez używanie dóbr rynkowych i powielanie wzorów z reklam. Opozycję między wynikami prac A) i B) łącznie oraz C). W przypadku charakterystyki wartości młodzież na ogół odwoływała się nie do wyglądu, ale do przymiotów charakteru. Jak wytłumaczycie tak dużą rozbieżność pomiędzy wizerunkami A) i B) oraz C)? KARTA POMOCNICZA: OPIS ZADAŃ DLA GRUP GRUPA A Dostaliście kolorowe czasopisma. Jest w nich mnóstwo reklam, na których znajdują się osoby w rozmaitych sytuacjach. Zastanówcie się, jak wyglądałaby najbardziej typowa postać z reklamy. Powycinajcie kawałki z reklam i ułóżcie z nich reklamowy ideał. GRUPA B Stanowicie wyjątkową grupę. Zostaliście wybrani z uwagi na niebywałe talenty poetyckie. Dlatego otrzymaliście zadanie, które wykorzysta wasze twórcze zdolności. Przedyskutujcie razem, jaka osoba jest osobą atrakcyjną, trendy [modną] i ułóżcie o niej wiersz. GRUPA C Jesteście grupą do zadań specjalnych. Waszym zadaniem jest stworzenie żywych rzeźb, kompozycji lub scenek, ukazujących, że w życiu danej osoby najważniejszą wartością jest np.: miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, zaufanie, dobroć, wolność, itp. Przedyskutujcie najpierw tę sprawę, wybierzcie 5 najważniejszych i zacznijcie tworzyć! Poproście klasę, by próbowała zgadnąć, o jaką wartość chodzi. 18

8 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» MIEĆ MOTYW Reklamy prasowe, nożyczki, duże arkusze papieru, klej, flamastry, karta pomocnicza z zapisaną na niej hierarchią potrzeb Maslowa, arkusze brystolu z naniesioną na nie tabelą przygotowaną według następującego wzoru. Moje propozycje na życie Hierarchia potrzeb Maslowa Produkty Hasła reklamowe Potrzeby spełnienia, samorealizacji Potrzeby uznania i szacunku Potrzeby społeczne, przynależności i miłości Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby podstawowe, biologiczne Podziel klasę na grupy. Zaproponuj młodzieży opracowanie niezwykłej tabeli zatytułowanej Hierarchia potrzeb Maslowa w świecie konsumenta. Na początek, rozdaj karty pomocnicze z zapisaną hierarchią potrzeb Maslowa. Omów poszczególne grupy potrzeb, zwróć uwagę na ich hierarchiczne ułożenie oraz ich związek z poziomami motywacji. Poproś uczniów, by wycięli slogany z reklam prasowych, a na kartkach zapisali hasła reklamowe zapamiętane z reklam telewizyjnych, radiowych i z billboardów. 19

9 » SCENARIUSZE Ustal wspólnie z uczniami, do której grupy potrzeb z hierarchii Maslowa odnoszą się poszczególne slogany i reklamowane przez te slogany produkty. Poproś uczniów, by uporządkowali reklamy produktów odnoszących się do poszczególnych grup potrzeb w taki sposób, by wyodrębnić kategorie produktów, np.: kosmetyki, leki, usługi bankowe, kredyty mieszkaniowe, prestiżowe produkty, np. biżuteria. Następnie rozdaj przygotowane tabele (każdej grupie jedną) i poproś grupy o ich uzupełnienie. Rubrykę hierarchia potrzeb, jeszcze przed zajęciami, wypełnia nauczyciel. W rubryce hasła reklamowe uczniowie wklejają slogany, które zachęcają do kupienia produktów, przyporządkowując je grupie potrzeb, do której nawiązują. W rubryce produkty uczniowie wpisują kategorie produktów reklamowanych przez slogany odnoszące się do poszczególnych grup potrzeb. Poproś grupy o zaprezentowanie efektów pracy i krótkie komentarze. ROZPOCZNIJ DYSKUSJĘ ZADAJĄC PYTANIA: W czym tkwi siła sloganów reklamowych? Na czym polega perswazyjny charakter sloganów reklamowych? Do których grup potrzeb najczęściej odwołują się twórcy reklam? Dlaczego? Co według nadawców komunikatu reklamowego jest warunkiem zaspokojenia potrzeb? Czy wszystko można kupić? Czy potrzeby, do których nawiązują hasła reklamowe, można zaspokoić w inny sposób, niż poprzez kupienie reklamowanych produktów? W jaki sposób? Poproś uczniów o podanie przykładów ich własnych, niepowtarzalnych propozycji na sensowne życie. Porozmawiajcie o pasjach, zainteresowaniach, realizowanych celach i niespełnionych marzeniach uczniów. 20

10 KARTA POMOCNICZA: REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI Hierarchia potrzeb Maslowa i poziomy motywacji Potrzeby spełnienia, samorealizacji Realizacja własnego potencjału, urzeczywistnianie siebie jako odrębnej jednostki. Stawanie się tym, kim możemy być, wykorzystanie swoich zdolności, talentów. Zaspokojenie potrzeby tworzenia. Potrzeby uznania i szacunku Poczucie własnej wartości, samoakceptacji, uznanie ze strony innych. Zaspokojenie potrzeby wolności, prestiżu, statusu, szacunku. Potrzeby społeczne, przynależności i miłości Chęć przynależności do grupy, poczucie wspólnoty. Zaspokojenie potrzeby akceptacji, więzi, miłości. Potrzeby bezpieczeństwa Poczucie, że jest się chronionym przed niebezpieczeństwami (chorobami,wypadkami losowymi). Zaspokojenie potrzeb bytowych. Potrzeby podstawowe, biologiczne Zaspokojenie głodu, pragnienia, snu, prokreacji. Motywacja uzasadnienie do działania: przyczyny, racje, cele, które skłaniają Cię do podjęcia działań. Motywacja leży wewnątrz nas, ma kilka poziomów odpowiadających naszym potrzebom Potrzeba stan wewnętrznego napięcia wywołanego świadomością braku. Potrzeby kształtują naszą motywację. Gdy zaspokajamy brak, potrzeba staje się motywem, przyczyną, powodem do działania 21

11 » SCENARIUSZE WARTOŚĆ Prywatne albumy zdjęć uczniów, reklamy prasowe, arkusze brystolu, klej, flamastry. Uczniowie pracują w małych grupach. Poproś uczniów, aby spośród reklam prasowych wybrali te, które, ich zdaniem, ukazują miłość, rodzinność, bezpieczeństwo, więzi między ludźmi, zdrowie. Poproś, aby wybrali jedną z wartości i utworzyli układanki na jej temat z wyselekcjonowanych reklam. Układanki naklejają na arkusz bristolu. Następnie zaproponuj uczniom, aby spośród zdjęć ze swoich prywatnych albumów, też rodzinnych, wybrali te fotografie, które w jakiś sposób odzwierciedlają przywoływane wartości. Zaproponuj zestawienie reklamowych propozycji na nasze życie z wybranymi zdjęciami rejestrującymi rzeczywistość. Zapytaj uczniów, czym się różnią te dwa światy: świat skonstruowany przez reklamy i świat tworzony przez nich, z ich udziałem? COLLAGE Reklamy prasowe, gazetki, broszury, ulotki, foldery reklamowe, nożyczki, klej, kolorowe arkusze brystolu. Podziel klasę na zespoły, rozdaj pakiet materiałów reklamowych. Zaproponuj uczniom: pocięcie materiałów reklamowych w taki sposób, by oddzielić rysunki, zdjęcia od haseł reklamowych, a potem połączenie haseł z rysunkami, zdjęciami w taki sposób, by ze sobą kontrastowały, pocięcie haseł,oddzielając od siebie poszczególne wyrazy, a następnie złożenie z nich nowych sloganów reklamowych, przyklejenie utworzonych kompozycji na arkuszach brystolu. SYSY Sysy są nieistniejącym produktem produkowanym specjalnie dla młodzieży. Jest to produkt bardzo popularny. Wielu młodych ludzi chętnie go używa. Idąc za ciosem, producent sysów postanowił zwiększyć swoją ofertę i wypuścić na rynek Sysy+. Oczywiście Sysy+ są również nieistniejącym produktem. Trzeba jednak producentowi pomóc i zaprojektować dla Sysów+ nowe atrakcyjne opakowanie zawierające grafikę i teksty, a także zaprojektować kampanię reklamową. Możecie zainspirować się reklamą Sysów z naszego filmu pod tytułem Wybory. Swoje projekty opracujcie w grupach i porównajcie, która grupa wykazała się większą pomysłowością. Czyje projekty są najciekawsze, czyje najbardziej absurdalne. 22

12 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE I : Reklamy prasowe, karta pomocnicza z zapisaną ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. : Poproś uczniów, żeby spośród przyniesionych reklam prasowych wybrali te, które z jakichś powodów budzą ich niepokój. Poproś, żeby spróbowali wyjaśnić, co ich niepokoi w tych reklamach. Jeżeli uczniowie nie przynieśli ciekawego materiału, zaprezentuj im kilka przygotowanych przez siebie przykładów reklam nieetycznych. Posłuż się kartą pomocniczą zawierającą kategorie obszarów, których przekraczanie jest w Polsce zakazane wg zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakie inne przykłady łamania tych zasad mogą podać uczniowie? Przedyskutujcie na ich przykładzie, czego nie wolno w reklamie? Jakich sytuacji, postaw nie powinna promować reklama? Których granic nie powinna przekraczać? Czy liczy się tylko indywidualna wrażliwość, czy ogólnospołeczne normy? Dlaczego pewne granice są przekraczane? KARTA POMOCNICZA USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 47 poz. 211) (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1503) Art Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, 2. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, 3. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci, 4. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, 5. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji, 2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta. 3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej reklamą porównawczą, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki: 1. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 2. w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu, 23

13 » SCENARIUSZE w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena, nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi, nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta, w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem; nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych; nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym. 4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały. Art. 17. Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. Reklamy niektórych towarów lub usług podlegają szczególnym rygorom prawnym. W szczególności dotyczy to m.in. następujących kategorii reklam: (ze strony: (a) Reklama alkoholu Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reklama napojów alkoholowych jest w Polsce zabroniona, za wyjątkiem reklamy piwa, która jest dozwolona pod warunkiem, iż nie jest to reklama: kierowana do małoletnich; prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, wypoczynkiem, sprawnością fizyczną, nauką, pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym, zdrowiem; prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze pomiędzy godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportowej w trakcie trwania tej imprezy; na kasetach wideo i innych nośnikach; w prasie młodzieżowej i dziecięcej; na okładkach dzienników i czasopism; na słupach i tablicach reklamowych, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim; przy udziale małoletnich. Powyższe ograniczenia nie dotyczą reklamy prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, a także na terenie punktów prowadzących sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. A zatem, dozwolona jest reklama np. wódki w pubie, w hurtowni napojów alkoholowych albo w wydzielonym stoisku alkoholowym w sklepie. (b) Reklama papierosów Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 24

14 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE tytoniowych, reklama lub promocja papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych lub innych rekwizytów/symboli związanych z używaniem tytoniu jest zabroniona. W szczególności zakaz ten dotyczy reklamy papierosów: w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; w prasie; na plakatach lub billboardach; w mediach elektronicznych. (c) Reklama leków Zgodnie z ustawą - Prawo farmaceutyczne, szczególnym rygorom podlega reklama leków. Wśród najistotniejszych ograniczeń dla reklamodawców należy wymienić następujące: reklama leków wydawanych tylko na receptę może być kierowana wyłącznie do profesjonalistów, tj. lekarzy, farmaceutów, weterynarzy; reklama leków nie może być kierowana do dzieci; reklama leków, która kierowana jest do publicznej wiadomości, nie może polegać na prezentowaniu leków przez osoby pełniące funkcje publiczne lub lekarzy albo farmaceutów; reklama leków nie może wprowadzać w błąd; reklama leków kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać określone prawem ostrzeżenie (np. w przypadku reklamy telewizyjnej jest to: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą ). (d) Reklama gier losowych Zgodnie z przepisami Ustawy o grach i zakładach wzajemnych, w Polsce zabronione jest reklamowanie: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych. Zakaz ten nie dotyczy jednakże reklamy i informacji w ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów.» (e) Reklama telewizyjna i radiowa Szereg ograniczeń dotyczących reklamy wprowadza Ustawa o radiofonii i telewizji. Ograniczenia te dotyczą zarówno formy i sposobu prowadzenia reklamy, jak i reklam poszczególnych produktów lub usług.te drugie pokrywają się zasadniczo z ograniczeniami wynikającymi z innych ustaw (np. dotyczącymi reklamy leków, alkoholu lub papierosów), natomiast wśród ograniczeń pierwszego typu można m.in. wymienić: I. wymóg, by reklamy zajmowały nie więcej niż 15% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny; II. zakaz przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych reklamą częściej niż raz na każde 45 minut trwania filmu; III. zakaz przerywania reklamą audycji innych niż filmy lub transmisje imprez sportowych częściej niż co 20 minut (w radiu - co 10 minut); IV. zakaz przerywania reklamą określonych audycji, np. serwisów informacyjnych i programów dla dzieci; V. zakaz wykorzystywania w reklamie głosu lub wizerunku osób, które prowadziły audycje publicystyczne lub dla dzieci nie dawniej niż na 3 miesiące przed dniem nadawania reklamy; VI. zakaz reklamy nawołującej bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług lub do wywierania presji na rodziców lub inne osoby, by nabyły reklamowany produkt lub usługę; VII. zakaz reklamy wykorzystującej zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach; VIII. zakaz reklamy w nieuzasadniony sposób ukazującej małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach; IX. zakaz reklamy oddziałującej w sposób ukryty na podświadomość (tzw. reklama podprogowa) lub reklamy ukrytej; X. zakaz reklamy naruszającej godność ludzką, zawierającej treści dyskryminujące lub zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich 25

15 » SCENARIUSZE PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE II Reklamy prasowe. Poproś uczniów, by wybrali spośród zgromadzonych reklam prasowych te, które reklamują lekarstwa. Rozpocznij rozmowę od pytania, czy dużo jest tych reklam? Jakie chwyty stosują reklamodawcy w tej grupie produktów? Jakie postaci pojawiają się w reklamach lekarstw? Jakie obrazy są kojarzone z preparatami? Czy mogą wskazać negatywne skutki oddziaływania reklam medykamentów? Zachęć uczniów, żeby przy najbliższej okazji wstąpili do apteki i zapytali pracowników apteki o zależność między reklamą leków a ich sprzedażą. PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE III Zaproponuj uczniom przygotowanie plakatu z hasłem reklamowym sprzeciwiającym się agresji, głupocie reklam i kampanii marketingowych. Jeżeli uczniowie zauważyli w codziennym życiu, telewizji, na billboardzie lub w innym miejscu ekspozycji reklam coś głupiego, absurdalnego lub niemoralnego, robią plakat, który będzie sprzeciwem lub parodią tej reklamy. Plakaty zostają wyeksponowane w wyznaczonym miejscu w szkole, tworząc Galerię Anty-reklamy. PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE IV Zaproponuj uczniom przygotowanie scenki będącej parodią reklamy uznanej za szczególnie toksyczną. W prezentacjach można wykorzystać: piosenki, wiersze, prezentacje multimedialne, formy plastyczne itd. Aby uniknąć kontrowersyjnych elementów, warto przypomnieć uczestnikom, że parodia to forma satyry, polegająca na naśladowaniu jakiegoś tekstu, dzieła sztuki lub pewnego stylu w sposób wyolbrzymiający ich cechy i nadający im komiczny charakter. PIĘĆ TOKSYCZNYCH ĆWICZEŃ. ĆWICZENIE V Zaproponuj uczniom zaprojektowanie i przygotowanie absurdalnej scenki reklamowej dla wylosowanego przez klasę produktu. To ćwiczenie dotyczy nie reklamy, lecz wybranego produktu, np. pumeks, parasolka, jagody ze śmietaną, latający dywan, smok, super koty, wiatrak, torba na kółkach itd. Dopasuj produkty do wieku uczniów. 26

16 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» KONTYNUACJE / AKTYWIZACJE WYSTAWA ŚWIAT KONSUMENTA Zaproponuj młodzieży zorganizowanie wystawy z wykorzystaniem prac powstałych w czasie spotkań warsztatowych. Cele wystawy: 1. Zaprezentowanie konstruowanego przez reklamy świata konsumenta. 2. Zwrócenie uwagi na środki perswazji, które reklama stosuje. 3. Wyrobienie umiejętności krytycznego przyjmowania komunikatu reklam. 4. Pobudzenie aktywności prospołecznej młodzieży. Wystawa powstaje w oparciu o prace wykonane na zajęciach (patrz ćwiczenia zasadnicze). Wystawę można zaaranżować w szkole, w bibliotece, w ośrodku zdrowie, w muzeum, w rynku i w innych uczęszczanych miejscach w Twoim mieście. Przedyskutujcie wspólnie koncepcję wystawy. Koniecznie nadajcie jej tytuł. Opracujcie plan działań i plan wydatków. Nawiążcie kontakt z instytucjami i osobami, które mogą pomóc w zorganizowaniu wystawy i zaproście je do współpracy. Nawiążcie również kontakt z mediami lokalnymi i zaproście je na otwarcie wystawy, przygotowując wcześniej notatkę prasową i krótką wypowiedź na temat realizowanej idei. DZIWADŁA Zorganizuj konkurs na prace plastyczne, małe formy literackie, małe formy muzyczno taneczne, podejmujące temat negatywnych skutków reklamy komercyjnej (np. uzależnienie od reklam, narzucanie stylu życia, etykietowanie, cywilizacja śmieci, itd.). Cele konkursu: Zwrócenie uwagi na negatywne oddziaływanie reklamy komercyjnej na kondycję człowieka, środowiska społecznego oraz środowiska naturalnego. Wypracowanie własnego stanowiska wobec skutków oddziaływania reklam komercyjnych. Uruchomienie twórczych potencjałów uczniów, uświadomienie, że techniki artystyczne mogą być środkiem do odkrywania własnej tożsamości. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, ich rodziny, nauczyciele (również jako uczestnicy, nie tylko jako opiekunowie!). Prace mogą być indywidualne i zespołowe. Wskazane jest, by nauczyciele różnych przedmiotów ( plastyki, wiedzy o kulturze, poloniści, itd.) wsparli młodzież w poszukiwaniu oryginalnych form ich własnych przemyśleń. Prace ocenia powołane przez młodzież jury. Wszystkie prace prezentowane są na Szkolnej gali, zorganizowanej na zakończenie cyklu spotkań dotyczących reklam. 27

17 » SCENARIUSZE PLEBISCYT TOKSYCZNA REKLAMA Przeprowadźcie plebiscyt, którego celem będzie wyłonienie najbardziej toksycznych reklam obecnych na rynku polskim. Plebiscyt przebiega w 2 etapach: ETAP I Uczestnicy plebiscytu zgłaszają na forum klasy dowolną ilość reklam - kandydatów w trakcie zajęć poświęconych reklamie, wypełniając karty zgłoszeniowe. Uczestnik wybiera reklamę i opisuje ją. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa zawiera: wskazanie i opis reklamy - kandydata krótkie uzasadnienie wyboru - posługując się gotowymi propozycjami zawartymi na karcie zgłoszeniowej wskazanie kategorii, do jakiej należy reklama dane osobowe osoby/ osób zgłaszających. Kartę należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny, która zostanie wystawiona w szkole. Głosować mogą zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy osób. Jedna osoba/ grupa może zgłosić kilka reklam (wykorzystując kilka kuponów). Zgłoszone reklamy - kandydaci utworzą listę, która umożliwi przeprowadzenie głosowania i wybór zwycięskich (czyli najbardziej toksycznych) reklam. O ostatecznym zakwalifikowaniu reklamy - kandydata do głosowania w Etapie II zdecyduje komisja złożona z organizatorów plebiscytu w szkole. ETAP II Wytypowane reklamy-kandydaci zamieszczane są na liście na plakatach w szkole. Uczniowie szkoły zostają, poprzez plakaty, zaproszeni do oddawania głosów na toksyczną reklamę. Reklamy - zwycięzcy zostają wybrane na podstawie powszechnego głosowania, w którym uczestniczą wszystkie zainteresowane osoby. Głosy na wybraną reklamę- kandydata są oddawane anonimowo na specjalnych kartach do głosowania. Na postawie zebranych głosów powstaje ranking najbardziej toksycznych reklam oraz wyłonione zwycięskie reklamy tzn. te, które otrzymały najwięcej głosów. Wyniki rankingu zostają ogłoszone podczas finału kampanii. Ogłoszenie wyników plebiscytu może być przyczynkiem do zorganizowania finału Toksyczna Gala. 28

18 REKLAMAcje II. ĆWICZENIA TEMATYCZNE» TOKSYCZNA GALA Finał może mieć charakter ligi klas. Zobowiązuje on klasy do przygotowania się przed finałem. Zakończeniem finału może być wybór klasy, która najlepiej zaprezentowała się na forum. Oceny uczestników dokonuje jury składające się z uczniów (organizatorów) oraz nauczycieli danej szkoły lub wszyscy widzowie podczas otwartego głosowania na forum szkoły. Zaproponowane elementy finału szkolnego można dowolnie komponować oraz wzbogacać wg własnych potrzeb i możliwości. Podczas finału następuje ogłoszenie wyników dotyczących plebiscytu i przedstawienie wybranych w szkole najbardziej toksycznych reklam. Zadaniem każdej z klas uczestniczących w finale jest przygotowanie plakatu z hasłem reklamowym (patrz: Ćwiczenie III), przygotowanie scenki będącej parodią reklamy (patrz: Ćwiczenie IV), przygotowanie absurdalnej scenki reklamowej (patrz: Ćwiczenie V). Podczas finału następuje ogłoszenie wyników plebiscytu oraz wybór klasy, która wykazała się największym zaangażowaniem i wiedzą, przez jury lub widzów zebranych na sali. 29

Nagrania formy słownej - reklama

Nagrania formy słownej - reklama Nagrania formy słownej - reklama Technologia studyjna Bożena Kostek Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Multimedialnych l Plany dźwiękoweę bliski (pierwszy)

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKOPASJA. Di a gn o z a 6 Wy z w a n i a c y w i l i z a c y j n e 8. Pr z yz w yczajenia 8 Ro z d ź w i ę k 9.

SCENARIUSZE EKOPASJA. Di a gn o z a 6 Wy z w a n i a c y w i l i z a c y j n e 8. Pr z yz w yczajenia 8 Ro z d ź w i ę k 9. SCENARIUSZE EKOPASJA Pakiet scenariuszy, ich kontynuacji i propozycji aktywności pozalekcyjnych opracowany dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

2016-01-09. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (nowelizacja w 2000 r.)

2016-01-09. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (nowelizacja w 2000 r.) ogólne prawo reklamy, które dotyczy wszystkich wypowiedzi o charakterze reklamowym szczególne prawo reklamy, którego regulacje odnoszą się wyłącznie do wybranych produktów, grup lub sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1503)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1503) USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503) Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI [czas trwania wywiadu do 120 minut] Ogólne wskazówki odnośnie przeprowadzania wywiadu: Pytania

Bardziej szczegółowo

Czy to jest reklama? Zadanie 3

Czy to jest reklama? Zadanie 3 Czy to jest reklama? Zadanie 3 Pomysł na lekcję Dociera do nas codziennie wiele komunikatów. Mają one różne cele, treść i formę. Warto wiedzieć, które z nich zostały stworzone, aby przekazać nam pewną

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy "Prezentacja" skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy

Materiał pomocniczy Prezentacja skopiowany dla każdego z dzieci arkusze papieru markery kredki flamastry klej nożyczki taśma klejąca lub magnesy Prezentacje Pomysł na lekcję Na każdym etapie życia trzeba prezentować wyniki swoich prac. Im szybciej człowiek zapamięta podstawowe zasady dobrej prezentacji, tym łatwiej będzie mu ja samodzielnie przygotować.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych.

4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. 4. Rozpoznawanie zasobów społeczności lokalnej w materiałach prasowych. CELE ZAJĘĆ WYNIKAJĄCE Z ZAŁOŻEŃ PROGRAMU: 1. Uczniowie uczą się rozpoznawać zasoby społeczności lokalnej. PO ZAJĘCIACH UCZEŃ POWINIEN:

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy

Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy Scenariusz 12 Temat: Wpływ środków uzależniających na nasze życie-rola reklamy Cele: Uczeń: uświadamia sobie wpływ środków uzależniających na nasze życie, czuje się przygotowany do świadomych wyborów,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje

Bardziej szczegółowo

www.filmotekaszkolna.pl

www.filmotekaszkolna.pl Temat: Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu Ojciec Jerzego Hoffmana Opracowanie: Lidia Banaszek Etap edukacyjny: ponadgimnazjalny Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 2

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa - klasa 6

Szkoła podstawowa - klasa 6 Szkoła podstawowa - klasa 6 Temat zajęć: Świat zawodów bez tajemnic. Czas trwania: 2 x 45 min. Cele dydaktyczne: Zapoznanie uczestników z tematyką zawodoznawczą specyfiką określonych profesji oraz zawodów

Bardziej szczegółowo

KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI. Warszawa, czerwiec 2004 r

KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI. Warszawa, czerwiec 2004 r KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI Warszawa, czerwiec 2004 r WSTĘP CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. ( CANAL + CYFROWY ), nadawca programów telewizyjnych dla dzieci, dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

Temat: "W świecie ludzi bezdomnych. Czy można z niego wyjść?

Temat: W świecie ludzi bezdomnych. Czy można z niego wyjść? Opracowała: Katarzyna Czubińska Temat: "W świecie ludzi bezdomnych. Czy można z niego wyjść? Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czas trwania: 2 godziny lekcyjne Cele lekcji : uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Lekcja 1. Jak wyrażać emocje w sieci? 19 września Dzień emotikona Tematyka lekcji: Internet jest cudownym wynalazkiem. Wykorzystujemy go w zabawie, nauce, kontaktowaniu się z koleżankami i kolegami. Musimy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka.

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka. Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka. Temat: Składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu. Korelacja ze ścieżką

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów.............................................. Literatura.................................................. V XXI Wprowadzenie.............................................. 1 Część I. Reklama

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja

2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja 2014/2015 Opracowanie: Beata Sułuja ADRESACI: uczniowie klas I VI Szkoły Podstawowej nr 7 PROWADZĄCY: wychowawcy klas CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ: - sala lekcyjna - październik listopad 2014 CEL GŁÓWNY: - poznanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

Bożena Kostek. Technologia nagrań. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Multimedialnych

Bożena Kostek. Technologia nagrań. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Multimedialnych Bożena Kostek Technologia nagrań Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Multimedialnych Plany dźwiękowe bliski (pierwszy) średni (drugi, normalny) daleki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA KAMPANIA WYBORCZA. PROJEKT przedsięwzięcia realizowanego w klasach 4-6 w okresie od 12 września do 12 października 2016r.

SZKOLNA KAMPANIA WYBORCZA. PROJEKT przedsięwzięcia realizowanego w klasach 4-6 w okresie od 12 września do 12 października 2016r. SZKOLNA KAMPANIA WYBORCZA PROJEKT przedsięwzięcia realizowanego w klasach 4-6 w okresie od 12 września do 12 października 2016r. Tytuł projektu: Szkolna Kampania Wyborcza Cele główne: wdrożenie uczniów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Reklama a wywieranie wpływu dr Izabela Sowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 r. Czym jest reklama? 1.Reklama przekazuje klientom informację o

Bardziej szczegółowo

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży.

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. 1. Telewizja Polska S.A. świadczy usługi reklamowe polegające na telewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej

Scenariusz lekcji wychowawczej Scenariusz lekcji wychowawczej Temat: Cele zajęć: Pomoce: Miejsce zajęć: Media zagrożenie czy błogosławieństwo? Dostarczenie wiedzy na temat mediów i regulacji ustawowych w tej dziedzinie w Polsce Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu

Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze Szkolna kampania na rzecz zielonego transportu www.ceo.org.pl/aktywni Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 1 MATURA 2008 i co dalej? Planowanie drogi kształcenia. Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: wyznaczać cele związane

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac. Konkursy ekologiczne 1) Konkurs pokazu mody ekologicznej "Eko Trendy" podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu

Bardziej szczegółowo

Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole - część I"

Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole - część I BEZPIECZNE ZACHOWANIE W SZKOLE LEKCJA 1 Temat: Co może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu w szkole - część I" Rośnie liczba wypadków wśród dzieci i ludzi dorosłych, ich przyczyną jest brak ostrożności, nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny. Czyste płuca

Program Profilaktyczny. Czyste płuca Program Profilaktyczny Czyste płuca Badania sondażowe i informacje w środkach masowego przekazu od dłuższego czasu przekazują niepokojące dane o rosnącej skali zjawiska palenia tytoniu wśród coraz młodszych

Bardziej szczegółowo

-badają problemy związane z planowaniem, projektowaniem środowiska swojego zamieszkania i poruszania

-badają problemy związane z planowaniem, projektowaniem środowiska swojego zamieszkania i poruszania Róża Połeć Scenariusz cyklu zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Przestrzeń publiczna jak ją chronić i użytkować? Czas trwania zajęć: 3 spotkania x 45 minut Cel ogólny rozumienie, czym jest przestrzeń

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum:

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Opracowała: mgr Anna Wojtkowiak Gimnazjum Gorzyce Wielkie. Temat : Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rola matki i ojca w rodzinie. Treść

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie:

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Stereotypy. Autor: CEO. Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Data publikacji: Cele: Uczniowie zrozumieją, że:

Tytuł: Stereotypy. Autor: CEO. Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Data publikacji: Cele: Uczniowie zrozumieją, że: Tytuł: Stereotypy Autor: CEO Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Data publikacji: 2005-05-10 Cele: Uczniowie zrozumieją, że: Zakładanie, jaki ktoś jest może prowadzić do stereotypów i ferowania niesprawiedliwych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc

SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc Pierwsze spotkanie wychowawcy z rodzicami Zebranie o charakterze zapoznawczo-integracyjnym

Bardziej szczegółowo

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena)

6 godz. (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, plastyczna) 2 godz. (prezentacja projektu i jego ocena) SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NR 1/II Tytuł: Klasa: Kształtowane kompetencje: Efekty kształcenia: Szkoła dawniej i dziś druga - społeczne, - językowe, - matematyczne. Uczeń: - podaje temat projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 konkursu. "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 konkursu. Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2 konkursu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel uczeń,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze. Waga śmieci. www.ceo.org.pl/aktywni

Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze. Waga śmieci. www.ceo.org.pl/aktywni Scenariusz zajęd i materiały pomocnicze Waga śmieci www.ceo.org.pl/aktywni Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Treści przedstawione na

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania. Autor: Krystyna Brząkalik

Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania. Autor: Krystyna Brząkalik Potrzeby konsumentów i środki ich zaspokajania Autor: Krystyna Brząkalik Skrócony opis lekcji Lekcja Potrzeby konsumentów oraz środki ich zaspokajania jest przeznaczona dla uczniów gimnazjum, ale po dokonaniu

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

Bogowie instrukcja obsługi. materiały edukacyjne do wystawy

Bogowie instrukcja obsługi. materiały edukacyjne do wystawy I. Informacje podstawowe o wystawie Bogowie instrukcja obsługi materiały edukacyjne do wystawy Wystawa Bogowie instrukcja obsługi zaprasza gości do podróży w głąb religii świata. Proponujemy, opracowany

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

1. Czas trwania (45-60 min. w zależności od tempa pracy grupy)

1. Czas trwania (45-60 min. w zależności od tempa pracy grupy) Temat: Opowiem Wam historię mojej okolicy. 1. Czas trwania (45-60 min. w zależności od tempa pracy grupy) 2. Liczba osób prowadzących (2-5). Nie traktujcie liczby osób prowadzących jako ograniczenia. To

Bardziej szczegółowo

Symetria w klasie i na podwórku

Symetria w klasie i na podwórku Symetria w klasie i na podwórku TEMATYKA ZAGADNIENIA Układy symetryczne. OBSZAR EDUKACJI I KLASA uczymy się współpracujemy ruszamy się robimy własnymi rękami CELE CELE W JĘZYKU UCZNIA ćwiczenie z uczniami

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Brief. Czas trwania 45 minut Poziom Starter. Plan zajęć

Brief. Czas trwania 45 minut Poziom Starter. Plan zajęć Brief W trakcie tej lekcji uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania algorytmów próbując przypasować je do codziennych czynności, w tym wypadku do robienia papierowych samolotów.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym jest dojrzałość? na marginesie filmu Pierwsza miłość w reż. Krzysztofa Kieślowskiego Opracowała: Joanna Zabłocka-Skorek, Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego Etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO Z GRĄ TERENOWĄ,,GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE 1 Cele Konkursu 1. Popularyzacja wiedzy z zakresu geologii, geografii i przyrody w szkołach województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Temat 1. : Wykorzystanie cyberprzestrzeni

Temat 1. : Wykorzystanie cyberprzestrzeni Temat 1. : Wykorzystanie cyberprzestrzeni Cel główny: Zwrócenie uwagi uczniów na różnorodne możliwości wykorzystania komputera/internetu oraz uświadomienie im niebezpieczeństwa uzależnienia od komputera.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

Wizerunek seniora w mediach analiza reklam prasowych

Wizerunek seniora w mediach analiza reklam prasowych Wizerunek seniora w mediach analiza reklam prasowych Celem niniejszej analizy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jaki wizerunek seniora funkcjonuje w reklamie prasowej w Polsce. Przeanalizowane zostały

Bardziej szczegółowo

Zaróbmy na swoje. Autor: Maria Białasz

Zaróbmy na swoje. Autor: Maria Białasz Autor: Maria Białasz Scenariusz powstał na zajęciach warsztatowych "Jak uczyć ekonomii?" Skrócony opis lekcji Zajęcia zaplanowano dla uczniów gimnazjum realizujących moduł przygotowanie do aktywnego udziału

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

REFORMA Tworzenie. przekazu reklamowego. Anna Kozłowska, Robert Piłka A Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

REFORMA Tworzenie. przekazu reklamowego. Anna Kozłowska, Robert Piłka A Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY REFORMA 2012 Tworzenie przekazu reklamowego Anna Kozłowska, Robert Piłka A.27.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SPIS TREŚCI 3 Wstęp... 8 I. Reklama wśród podstawowych narzędzi promocji....

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gwiazdka z talentem

REGULAMIN KONKURSU Gwiazdka z talentem REGULAMIN KONKURSU Gwiazdka z talentem Dyrekcja szkoły oraz organizatorzy imprezy szkolnej Gwiazdka z talentem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC

NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY W SZKOLE NASZ POMYSŁ NA ICH KSZTAŁTOWANIE. JACEK STEC Zaprezentowane zostaną: Formy i sposoby kształtowania postaw i norm społecznych wśród uczniów (Dobre Myśli - Hasła Miesiąca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo