Manipulacja medialna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manipulacja medialna"

Transkrypt

1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 ul. Twarda 8/ Warszawa Etap ponadszkolny Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Rok szkolny 2010/2011 Manipulacja medialna Autor: Radosław Mystek, klasa IIF Nauczyciel prowadzący: ElŜbieta Herse... Podpis nauczyciela prowadzącego

2 Spis treści: 1. Wstęp Media, ich znaczenie i rola w demokracji Problem manipulacyjnego potencjału środków masowego przekazu Ogólna teoria dezinformacji, jej cele, sposoby Podstawowe pojęcia dezinformacji Podstawowe środki, techniki i systemy dezinformacji Skutki dezinformacji i obrona przed nią Analiza i wnioski z badań Sposoby rozwiązania problemu kampanie społeczne połączone z zaangaŝowaniem mediów publicznych i chętnych do tego mediów prywatnych zaostrzenie prawa mające na celu utrudnienie działalności manipulacyjnych prowadzenie badań mogących ułatwić zrozumienie psychologicznych podstaw manipulacji i w konsekwencji perspektywa zdolności jej ograniczenia wygospodarowanie czasu w toku nauczania na zaznajomienie młodzieŝy z problemem manipulacji medialnej (najlepszy sposób) Opinia eksperta

3 1. Wstęp W dzisiejszym świecie ustrojem większości cywilizowanych państw jest demokracja. Ustrój ten by sprawnie funkcjonować wymaga zaangaŝowanych w Ŝycie polityczne obywateli, ci zaś potrzebują coraz więcej informacji, aby podejmować mądre decyzje w wyborach, a takŝe kontrolować poczynania władzy juŝ wybranej. Informacje czerpiemy z wszelkiej maści mediów i od tego, czego się dowiemy, ostatecznie zaleŝy nasz wybór. Oprócz tego media szczególnie u ludzi młodych biorą istotny udział w kształtowaniu światopoglądu, zainteresowań, systemów wartości, poziomu umysłowego, moralności... a takŝe innych pokrewnych kwestii. W środkach masowego przekazu tkwią wielkie moŝliwości, które sprawiają, iŝ mogą one zrobić zarówno wiele dobrego jak i wyrządzić szkody. Problem ten jest wielce złoŝony i dotyka wielu dziedzin: filozofii, psychologii, socjologii, politologii i w mniejszym stopniu innych. Nie zamierzam opisać i rozwiązać tego problemu w sposób całościowy, gdyŝ do tego mogłoby nie wystarczyć ksiąŝki. Postaram się skupić na problemie manipulacji samymi poglądami na dane kwestie za wyłączeniem jej podstaw i konsekwencji psychologicznych i socjologicznych. Skupię się na manipulacji, jako fakcie, który przyjmę jako aksjomat, zwrócę uwagę na jego kontekst polityczny i metodologię oraz ogólne podstawy i cele. Idealnym opisem manipulacji, pełnym i właśnie tak trudnym do realizacji byłby jej całościowy opis, moim zadaniem jest jednak przede wszystkim podanie moŝliwych sposobów rozwiązania problemu, co wymaga tylko pewnego zarysu, umoŝliwiającego zrozumienie problemu, a nie całej naukowej teorii. Nie liczę więc, Ŝe podołam opisaniu go w stopniu satysfakcjonującym, ale postaram się choć naszkicować jego najwaŝniejsze kwestie i ich rozwiązania. W tym celu skorzystam z dorobku takich autorytetów jak: Władimir (Vladimir) Wołkow (Volkoff) (ksiąŝki: "Dezinformacja - oręŝ wojny", "Traktat o dezinformacji. Od Konia Trojańskiego do internetu") i ksiądz biskup Adam Lepa ("Świat manipulacji"). Opis mój nie będzie dotykał polityki, nie zamierzam wskazywać konkretnie kto manipuluje, poniewaŝ nie to jest celem tej pracy, a mogłoby to nawet ją zepsuć poprzez zwrócenie uwagi na spory polityczne. Jedynie teoria, jako całkowicie neutralna, jest tu potrzebna. W związku z tym zamierzam od razu rozwiać pewną wątpliwość: moŝna by się oburzyć, Ŝe media w Polsce nie manipulują, Ŝe temat który roztrząsam sugeruje wszechobecne kłamstwo i klimat zaszczucia czy nienawiści. Chodzi mi tu wyłącznie o samo zabezpieczenie obywateli przed potencjalną manipulacją, bez roztrząsania aktualnej sytuacji, bo to znów temat polityczny a nie teoria. Niemniej jednak uwaŝam, Ŝe manipulacja jest faktem. Dlaczego? Widoczne, drastyczne podziały na polskiej scenie politycznej i medialnej, wzajemnie wykluczające się poglądy, opowiadanie się po czyjejś stronie mogą wskazywać, Ŝe mamy jednak do czynienia z manipulacją. Odpowiedź na pytanie po czyjej to juŝ temat na inną pracę Media, ich znaczenie i rola w demokracji. Media zwane są czwartą władzą. Na początku warto więc wspomnieć jakich to trzech władz są uzupełnieniem. W Polsce władza dzieli się na trzy części: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Czwartym jej filarem określane są media, co pokazuje na potęŝną siłę ich oddziaływania na funkcjonowanie systemu demokratycznego, a nie rzeczywisty udział w bezpośrednim sprawowaniu władzy. Aby dobrze zrozumieć problematykę mediów trzeba najpierw omówić ich ogólną charakterystykę i wpływ na obywateli. W skład środków masowego przekazu wchodzą: prasa, radio, telewizja, internet. Ich podstawowym zadaniem jest informowanie ludzi o sytuacji, wydarzeniach w kraju i na świecie. Oprócz tego powinny (szczególnie media publiczne) dawać moŝliwość zapoznania 3

4 się z pełną gamą poglądów na kwestie społeczne, polityczne, światopoglądowe. Ich odbiorcą jest obywatel, który w demokracji (demos lud, krateo rządzę) ma sprawować władzę m.in. poprzez kartę do głosowania, a jego rola jest zasadnicza. Powstaje więc zaleŝność państwo media obywatel, w której środki masowego przekazu pełniąc rolę pośrednika uzyskują silną pozycję. Kolejną kwestią jest relacja obywatel media. Obywatele czerpią informacje ze środków masowego przekazu, więc wywierają one na odbiorców potęŝny wpływ, a potencjalnie są w stanie ich oszukać. Jaskrawym przykładem moŝe być przypadek: pewne lokalne radio podało niegdyś wiadomość, o rzekomym uderzeniu Rosji na Polskę, co wzbudziło w mieszkańcach terenów objętych tym przekazem taką panikę, Ŝe pozbierawszy dobytek zaczęli panicznie uciekać w kierunku zachodnim. Fakt ten ilustruje moŝliwości mediów, a takŝe naturalne zaufanie ludzi do informacji w nich podawanych. Środki masowego przekazu kreują obraz rzeczywistości, który nie zawsze musi być zgodny z realiami, przy czym jest on zwykle nieweryfikowalny poprzez naoczne sprawdzenie jego prawdziwości. Widać więc, Ŝe media mają moŝliwość przekazania fałszywego obrazu świata i przekonania odbiorców o jego wiarygodności. Jest to sedno władzy medialnej, poniewaŝ dochodzi w pewnym sensie do takiej sytuacji, Ŝe państwem rządzą obywatele, a obywatelami media właśnie. Sytuacja ta jest wielce patogenna, o czym szerzej w następnym punkcie. 3. Problem manipulacyjnego potencjału środków masowego przekazu. Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, media posiadają kontrolę nad ludźmi i mogą ją wykorzystywać w złych celach. Kontrola ta nie jest oczywiście pełna, bo ludzie nie są bezwolnymi maszynami i nie muszą wierzyć całości przekazu i wszystkim opiniom. Jednak dzieje się tak, bo w pewnym zakresie media oddziałują na takiej zasadzie jak reklamy, czyli na podświadomość - wykorzystują czynniki psychologiczne. Bez naszej zgody pewne idee, schematy, modele rozumowania, poglądy wdzierają się do umysłu i zostawiają w nich trwały ślad. Manipulacja korzysta z pewnych procesów psychologicznych jak np. asocjacja. Działanie manipulacji jest równieŝ oparte na trywialnych mechanizmach, które są tak proste, Ŝe trudno o nich mówić. Oto niektóre: Goebbels mówił, Ŝe "1000 krotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą" i "Kłam, kłam i jeszcze raz kłam, a coś się z tego przyklei". Choć manipulacja jest czymś innym niŝ zwykłe kłamstwo, to przytoczone słowa pokazują pewien schemat to co dociera do człowieka, a mówimy tu o sferze przekazu medialnego, kaŝda informacja, opinia nawet kłamliwa sprawia, Ŝe człowiek zastanawia się czy aby nie jest prawdziwa, zasiewa niepokój, człowiek nie moŝe być pewien czy jest prawdziwa, czy teŝ nie. Kolejny mechanizm opiera się na zwykłym, odruchowym zaufaniu. Człowiek odbierając informacje zawsze początkowo przyjmuje je jako prawdziwe, a nawet jeśli potem je odrzuci, to i tak zostawiają ślad. Ogólnie rzecz biorąc podstawy manipulacji są trudne do opisania i zrozumienia z racji tego, Ŝe dotyczą one nas samych, a więc problem stanowi pewne błędne koło - myślimy nad kwestiami, które warunkują nasze myślenie, a poza tym mowa tu o kwestiach pozornie banalnych, a w zrozumieniu manipulacji waŝnych. Krótko ujmując podstawy manipulacji powiedzmy, Ŝe jej źródłem jest nasz własny umysł, który chcąc nie chcąc pozostawiony samemu sobie ulega, stąd właśnie potrzeba edukowania obywateli. Opisując potencjał manipulacyjny mediów naleŝy wspomnieć trochę o jego znaczeniu z perspektywy myśli filozofów i psychologów, co dodatkowo pomoŝe dostrzec wagę manipulacji w dzisiejszym świecie. JuŜ wieki temu Nicollo Machiavelli w swym najsławniejszym dziele pt. "KsiąŜę" zwracał uwagę na coś co moŝna nazwać manipulacją. Celowość manipulacji podkreślał mówiąc, Ŝe "konieczne jest umieć dobrze (...) naturę upiększać i być dobrym kłamcą i obłudnikiem; ludzie tak są prości i tak naginają się do chwilowych konieczności, Ŝe ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który da się 4

5 oszukać." Jako przykład podaje on równieŝ historię jednego władcy: "Aleksander VI nic innego nigdy nie czynił, jak tylko oszukiwał ludzi, o niczym teŝ innym nie myślał, a zawsze znajdował sposobność, by to czynić. Nigdy Ŝaden człowiek nie dawał bardziej stanowczych przyrzeczeń, Ŝaden nie potwierdzał czegoś bardziej uroczystymi przysięgami, a Ŝaden mniej nie dotrzymywał; mimo to oszustwa udawały mu się zawsze, gdyŝ dobrze znał tę stronę świata." Choć w tym przypadku nie mamy dokładnie do czynienia z tym, co zwiemy manipulowaniem, bo polega ono nie tyle na zwykłym kłamaniu, co raczej na "sterowaniu świadomością", to jest on znakomitym przykładem manipulacji w określonym celu i potwierdzeniem jej skuteczności. Pokazuje teŝ, Ŝe manipulacja jest obliczona na "zainfekowanie" większości, nie jest jej celem by zadziałać na wszystkich, bo to większość zawsze będzie podatna na jej działania. Machiavelli pokazuje nam to, co juŝ dawniej, bez mediów, moŝna było przeprowadzić by manipulować ludźmi, a co tym jaskrawiej unaocznia nam potęgę dzisiejszej manipulacji: "Jednak doświadczenie naszych czasów uczy, Ŝe tacy ksiąŝęta dokonali wielkich rzeczy, którzy (...) chytrze potrafili usidłać mózgi ludzkie" oraz "Powinien przeto ksiąŝę bardzo nad tym czuwać, by z ust jego nie wyszło nic, co by nie było przejęte pięciu zaletami, powyŝej wymienionymi, i by temu, kto go widzi i słyszy, wydawał się cały miłosierdziem, cały wiernością, cały ludzkością, cały prawością, cały religijnością. Szczególnie potrzebne jest, aby się zdawało, Ŝe się ma tę ostatnią właściwość, albowiem ludzie w ogóle więcej osądzają oczyma niŝ rękoma, bo widzieć dane jest kaŝdemu, a dotykać niewielu. KaŜdy widzi, za jakiego uchodzisz, lecz bardzo mało wie, czym jesteś, i ta garstka nie odwaŝy się stawić czoła opinii powszechnej, mającej po swej stronie majestat rządu: a gdy chodzi o czynności wszystkich ludzi, a szczególnie ksiąŝąt, ponad którymi nie ma juŝ sądu, do jakiego odwołać by się moŝna, tam patrzy się na wynik. Niech przeto ksiąŝę oblicza się tak, aby zwycięŝać i utrzymać państwo, wtedy środki będą zawsze uwaŝane za godziwe i przez kaŝdego chwalone, gdyŝ tłum pójdzie zawsze za pozorami i sądzi według wyniku, a na świecie nie ma jak tylko tłum, mniejszość bowiem nie liczy się, kiedy opinia większości wspiera się na autorytecie państwa". Szczególnie ostatni cytat wydaje mi się świetnie oddawać dawną koncepcję manipulacji, jej bardzo waŝne aspekty, podstawy, cele, które do dziś zachowują swą aktualność, a przecieŝ autor pisał to tyle wieków temu! Jeszcze inną ciekawą myśl poddaje mi wybitny psycholog Gustaw Le Bon. Tym co zainspirowało mnie do wykorzystania jego dzieła pt. Psychologia tłumu, jest fragment: Zanikanie świadomości swego ja u poszczególnych osób i poddanie uczuć i myśli pewnemu kierunkowi oto pierwsza cecha organizującego się tłumu; cecha ta występuje niezaleŝnie od liczby osób zgromadzonych równocześnie w danym miejscu. Nieraz miliony jednostek rozrzuconych po całym świecie mogą w pewnych chwilach i pod wpływem pewnych gwałtownych uczuć, na przykład wielkiego wydarzenia narodowego, nabrać cech tłumu psychologicznego. Wtedy wystarczy przypadkowe połączenie tych ludzi w jedną całość, aby ich zachowanie nabrało cech specyficznych dla postępowania tłumu. W niektórych momentach historii kilka zaledwie jednostek tworzy tłum psychologiczny, a nie stanowią go setki osób zgromadzonych przypadkowo. Z drugiej strony, nieraz cały naród, nie tworząc określonej zbiorowości, moŝe stać się tłumem pod pewnym wpływem wydarzeń. Wnioski z tego cytatu są w dobie mediów oczywiste, pozwalają suponować o moŝliwym kształtowaniu tłumu psychologicznego przez np. telewizję. Ludzie oglądając telewizję naraz myślą o tym samym, moŝna próbować działać tak by wywołać określone emocje i co, aby było zrozumiałe, wymaga lektury wyŝej wspomnianej ksiąŝki sterować nimi. Myśl ta i przekaz ksiąŝki w kontekście manipulacji jest czymś niezwykle interesującym, pozwala rozpatrywać ją na nowych płaszczyznach, jednak problem stanowi to, iŝ nie wiemy czy myśli autora zostały zweryfikowane przez czas, czyli czy są aktualne. Myśl ta więc pozostanie na razie w sferze spekulacji, na dokładne badania trzeba poczekać, o czym więcej w następnych punktach. 5

6 Przykłady myśli filozoficznych moŝna by mnoŝyć, ale zajęło by to zbyt wiele miejsca stąd poprzestanę jedynie na Machiavellim i Gustawie Le Bon. 4. Ogólna teoria dezinformacji, jej cele, sposoby. Terminu dezinformacja uŝyłem nieprzypadkowo. Teoria, którą zaprezentuję jest dziełem Wołkowa. Autor uŝywał tego pojęcia w podobnym znaczeniu jak manipulacja medialna. Teorię ową wybrałem, poniewaŝ wydaje mi się najlepsza ze wszystkich, jakie znam i bardzo przejrzysta. UwaŜam, Ŝe nie da się docenić wagi manipulacji bez jej choć pobieŝnej znajomości. Przy okazji pragnę dodać, Ŝe teorii i opracowań jest wiele i prezentują mnogość róŝnych treści, a wybrałem właśnie tę ze względu na jej przejrzystość Podstawowe pojęcia dezinformacji Klient osoba lub grupa zyskująca na operacji dezinformacyjnej, często teŝ zleceniodawcy owych działań. Klientami są najczęściej partie polityczne, państwa, firmy. Agent jest to wykonawca zleconych działań dezinformacyjnych, działa poprzez agentów wpływu. Badanie rynku operacja ta podobnie jak w przypadku reklam ma na celu zbadanie pola do działań dezinformacyjnych w celu skutecznego ich przeprowadzenia. Wsporniki główne punkty (są nimi najczęściej wydarzenia, które nie muszą być nawet prawdziwe) na których zasadza się akcja dezinformacyjna. Przekaźniki media, za pomocą których przeprowadzana jest kampania dezinformacyjna, im jest ich więcej tym lepiej. Temat przewodni jest on podstawą akcji dezinformacyjnej, im jest prostszy tym lepszy. Prowadzenie tematu temat przewodni naleŝy bezustannie prowadzić i podgrzewać, najlepiej permanentnie powtarzając pospolite slogany i wywołując najprostsze skojarzenia. Pudła rezonansowe to zazwyczaj media (i szczególnie, dzięki rozwojowi internetu, osoby prywatne) niezwiązane z agentami wpływu, a mające za zadanie nieświadome powtarzanie wytworzonych przez agentów wpływu tez, poświęcanie im jak najwięcej czasu, stwarzanie wraŝenia znaczenia tego tematu, doprowadzenie do szerokiego dyskutowania go. Kolejne pudła rezonansowe powielają dezinformację co prowadzi do "medialnego szumu". Grupa docelowa jest to część społeczeństwa (np. warstwa), pod którą przeprowadza się akcję dezinformacyjną, częstokroć całe społeczeństwo stanowi grupę docelową. Im mniej członkowie tej grupy są zorientowani w materii, której dotyczy dezinformacja, tym dla agentów wpływu lepiej Podstawowe środki, techniki i systemy dezinformacji Technik dezinformacji jest wiele, jest teŝ niezwykle wiele zestawów tychŝe, prawie tyle ilu autorów, stąd problem z wyborem które przedstawić, a które pominąć, czy moŝe powybierać róŝne i połączyć w jakiś zestaw. Ja postanowiłem zaczerpnąć wiedzę z paru źródeł, a szczególnie z tego, czego dowiedziałem się od eksperta. 6

7 WyróŜnia się cztery podstawowe środki manipulacji: stereotyp najczęściej stosowany w mediach. Jego rozpowszechnianiu sprzyjają dwa czynniki: skłonność człowieka do uogólnień oraz niechęć poddania stereotypów czynności sprawdzania, mit środek, który nieistniejącym wydarzeniom i zjawiskom nadaje pozory niewzruszonej prawdy, daje jej cechy niepodlegającego dyskusji dogmatu, plotka przekazywanie spreparowanej informacji i opinii na niekorzyść kogoś trzeciego, czasem potajemnie, vide: szeptana propaganda, kamuflaŝ maskowanie się i wprowadzanie w błąd innych ludzi. Bardzo dobrze tuszuje działania manipulatorskie, jego podstawowym celem jest osłona manipulacji poprzez jej ukrycie. Podstawowe techniki manipulacji: fragmentacja słuŝy wypaczeniu rzeczywistości. Zniekształcenie jej obrazu, do jakiego prowadzi fragmentacja, powstaje w następstwie "punktowego", a więc wybiórczego jej przedstawiania. Częste stosowanie tej techniki w mediach powoduje dezorientację u odbiorców. natychmiastowość w informowaniu opiera się na zasadzie, Ŝe wiadomości naleŝy przekazywać nie tylko szybciej ale coraz szybciej. Skutkuje to częstym napływem coraz większej ilości informacji. Wywołuje to dezorientację odbiorcy i niemoŝność ich racjonalnego i krytycznego odbioru. KaŜda informacja szybko się pojawia, szybko znika, nie moŝna jej zweryfikować. ingracjacja polega na "zaskarbieniu sobie łask" u adresata manipulacji, jego akceptacji, wzbudzeniu zaufania w manipulowanym, tak by mieć dostęp do jego umysłu. cliche (z franc. klisza negatywna) zabieg dezinformacji polegający na eksponowaniu jedynie kwestii negatywnych i przesłanianiu w ten sposób pozytywnych. sugestia jej skuteczność zaleŝy od podatności na nią człowieka. Niezwykłe istotną rolę w jej wypadku spełniają hasła, które powinny być ciągle powtarzane, tak by utrwaliły się w głowach odbiorców. podświadomość najbardziej niebezpieczna z technik, działająca w szczególności na zmysły słuchu i wzroku. Najczęściej stosuje się ją w reklamie. Sięgają do niej twórcy róŝnorakich ideologii. Oddziałuje na zmysły wykorzystując tzw. próg absolutny, czyli określone minimum pobudzania jakie przyjmuje organ zmysłowy. JeŜeli działanie jest skuteczne, to jednostka nie jest świadoma tych wpływów, choć jej wzrok i słuch zarejestrowały obecność bodźców. Takie oddziaływania podprogowe są bardzo silne i nie da się im zapobiec. Systemy manipulacji: Dezinformacja społeczeństwa wprowadzanie w błąd, okłamywanie, oszukiwanie. Szum informacyjny zniekształcenie informacji, nakładanie się róŝnych przekazów powoduje niezrozumienie ich znaczenia, zagubienie człowieka w gąszczu informacji, które razem nie tworzą zrozumiałej całości, a prędzej jakiś synkretyzm. 7

8 Kreowanie wroga tworzenie rzeczywistości sfałszowanej, która odbierana jest bez zastrzeŝeń, główny element stanowi tworzenie wrogów ludu, kozłów ofiarnych itp., którzy pozwalają na oczyszczenie określonej osoby, instytucji. Zatrucie informacyjne system bardzo szkodliwy, bo atakujący świat wartości. To co niezwykle waŝne w tej sferze, podaje się za mało istotne. Atakowanie hierarchii wartości człowieka i próba zmiany jej oraz jego zachowania, jest wymagane, by zamanipulować ludźmi, których kodeks moralny chroni przed częścią wpływów, kiedy zasady te są sprzeczne z interesami klientów manipulujących. S-M-S odpowiednia eskalacja sensacji, muzyki i treści związanych z seksem. Wzbudzane i wyzwalane. Zabiegi te są pomocne środowiskom opiniotwórczym. Przygotowują grunt do wprowadzenia nowego stylu Ŝycia i kultury. Tworzą zamęt światopoglądowy, umoŝliwiając manipulacje na tym i innych polach Skutki dezinformacji i obrona przed nią Skutkami udanej kampanii dezinformacyjnej są: - całkowita odporność na argumenty przeciwników klienta, przejawiająca sie irracjonalnym stanem głuchoty na wszystko co niezgodne z wpojonymi przez dezinformatorów tezami - prawie całkowita jednomyślność wśród członków grupy docelowej. Sposoby obrony przed dezinformacją ta kluczowa kwestia pozostaje trudną do rozstrzygnięcia, poniewaŝ naszym celem jest pozostać niezmanipulowanym i jednocześnie posiadać informacje o tym, co dzieje się na świecie i w polityce, co znowu wymagałoby wystawienia się na manipulację. Odpada więc sposób odcięcia się od mediów. Panaceum na ten problem nie istnieje, są jednak pewne sposoby obronne, które zaleca sam Wołkow. Po pierwsze - zaleca by czasem wyłączyć telewizor, powiedzmy na 2 tygodnie, a wtedy wpływy manipulacji powinny osłabnąć i pozwolić na powrót zdrowego rozsądku, po drugie trzeba umieć czerpać z tradycji i kultury narodowej, sięgać po lektury klasyków, nie poddawać się zalewie nowomowy jaka dociera do nas z mediów, po trzecie naleŝy przekaz medialny rozpatrywać pod kątem tego jaki jest interes nasz, naszej rodziny, narodu, państwa, a jaki tego, kto do nas mówi i jego zleceniodawców. Po czwarte - zachować wielką ostroŝność wobec mediów, samodzielnie myśleć, wyciągać wnioski, nie dać się wciągnąć w rozumowanie prezentowane w przekazie medialnym. Nie wolno podporządkować się kategoriom, terminologii, koncepcjom, płaszczyznom rozumowania, konfrontacji, osiom sporu, dyskusji itp., które prezentuje medium. Po piąte - naleŝy baczyć na sztuczki manipulacyjne, które znamy, patrzeć czy ktoś nie próbuje grać na uczuciach, czy nie przedstawia problemu fragmentarycznie, czy nie atakuje danej strony uŝywając róŝnych pojemnych kategorii jak np. racjonalność. Po szóste naleŝy sprawdzać dokładnie biografie tych co kierują przekazem medialnym i filtrować przekaz pod kątem potencjalnej manipulacji. Ogółem sposobów jest wiele, ale Ŝaden idealny, a wypracowanie dobrego sposobu wymaga teŝ dobrego zrozumienia teorii manipulacji i ostroŝnego, krytycznego umysłu, który pomoŝe spojrzeć na wszystko pod wieloma kątami i w pewnym sensie nie ulega dogmatom. Lepsze, prostsze sposoby, jak się wydaje, nie zostały dotychczas opracowane. 8

9 5. Analiza i wnioski z badań. Badania przeprowadziłem na grupie 75 osób. Podzieliłem tę grupę na 3 części. Pierwszą stanowili uczniowie Gimnazjum nr 42 przy ulicy Twardej i uczniowie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego, drugą studenci Uniwersytetu Warszawskiego, trzecią zaś osoby dorosłe napotkane na ulicy. KaŜda z grup liczyła po 25 osób, tak by sondaŝ był reprezentatywny. Badania wykonałem w dniach 1, 2 i 3 lutego 2011 roku. Czy sądzisz, że manipulacja opinią obywateli stanowi zagrożenie dla demokracji? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tak Nie Odpowiedzi na to pytanie świadczą, iŝ ludzie generalnie rozumieją o co chodzi w manipulacji i dostrzegają zagroŝenia z nią związane, a to juŝ pokazuje, Ŝe potencjalne działania edukacyjne mogą trafić na podatny grunt u ludzi, którzy jak widać dostrzegają wagę problemu. Jest to wynik pozytywny, poniewaŝ moŝe być dowodem na to, Ŝe problem manipulacji nie jest dla ludzi jakąś abstrakcją, nie jest im do końca obcy. Czy uważasz, że media są w stanie tobą manipulować? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tak Nie Wyniki tego pytania pokazują nam, Ŝe około połowa osób ma niestety mierne pojęcie o tym czym jest naprawdę manipulacja. Widać, Ŝe nie potrafią sobie uzmysłowić hipotetycznego faktu bycia pod jej wpływem. Przy okazji ankietowania zaobserwowałem 9

10 niepomyślny fakt: część respondentów niby rozumie czym ona jest, dobrze odpowiada na pytania, a mówi, Ŝe jej się nie da zmanipulować, czyli inni tak, ale ja oczywiście nie!. To świadczy, Ŝe osoby te są bardzo podatne na manipulację, bo jeśli reprezentują takie podejście to moŝna zrobić z nimi wszystko. Za pozytywne moŝna uznać, Ŝe ponad połowa chyba jednak dostrzega głębiej czym jest manipulacja. Czy zastanawiasz się nad tym czy media próbują tobą manipulować? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tak Nie Tutaj mamy prawie identyczne wyniki jak w poprzednim pytaniu, lecz nie zawsze te same osoby odpowiadały twierdząco. Wyniki te są raczej pozytywne, poniewaŝ pokazują, Ŝe więcej niŝ połowa respondentów myśli trochę o manipulacji i uświadamia sobie moŝliwość jej istnienia realnie w środkach masowego przekazu. Jest to juŝ jakiś pozytywny czynnik w uświadamianiu obywateli w kwestii manipulacji medialnej. Czy znasz sposoby zapobiegania potencjalnym próbom manipulacji? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tak Nie Wyniki czwartego z pytań pokazują dobitnie, Ŝe ludzie nie umieją bronić się przed manipulacją, Nawet jeŝeli zdają sobie sprawę z jej istnienia, to nie umieją jej zapobiec. Cześć osób uwaŝa, Ŝe wystarczy nie stykać się z Ŝadnym przekazem medialnym, ale to nie jest 10

11 rozwiązanie, poniewaŝ wtedy nie są po prostu na nią wystawieni. Pokazuje to jak waŝna jest edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Czy rozumiesz dobrze pojęcie manipulacji medialnej i czy znasz jej teorię, cele, mechanizmy, sposoby? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tak Nie Odpowiedzi na ostatnie z zadanych pytań wskazują po raz kolejny potrzebę edukowania społeczeństwa. Ankietowani zdawali sobie sprawę z tego, czym jest manipulacja, ale juŝ szczegółowych informacji na jej temat nie posiadali. Teoria manipulacji jest im całkowicie obca, choć ogólnie coś im w głowie świta, wydaje im się Ŝe rozumieją, to jednak całkowicie brak rzeczowych, konkretnych informacji. Wnioski płynące z wyników i analizy ankiety są, jak sądzę, pomyślne i przydatne dla mojego projektu. Odpowiedzi na pierwsze 3 pytania, pozwalają mniemać, iŝ grunt pod edukację obywateli juŝ jest. Ludzie posiadają pewną świadomość tego problemu. Odpowiedzi na pierwsze pytanie pokazują, Ŝe respondenci nie lekcewaŝą zagroŝenia, zdają sobie sprawę, Ŝe jest czymś niebagatelnym, odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie uzmysławiają, Ŝe ogólnie zjawisko manipulacji jest czymś czego się obawiają i Ŝe pragnęliby móc mu przeciwdziałać. W większości ludzie nie mają bezgranicznego zaufania do mediów, poczucia, Ŝe obojętnie skąd czerpiemy informacje jest dobrze. To upewnia mnie, iŝ wszelkie działania w kierunku uodpornienia i zaznajomienia ludzi z manipulacją, zostaną zrozumiane i pozytywnie przyjęte. Odpowiedzi na pytania 4 i 5 zaś przekonują o zasadności samej edukacji, ukazują, Ŝe ludzie na tej płaszczyźnie są jak nie zaorane pole, a wcześniejsze pytania nie pozostawiają wątpliwości, Ŝe gleba jest Ŝyzna. 6. Sposoby rozwiązania problemu Przedstawię tu moŝliwe sposoby rozwiązania problemu, które mają na celu uodpornienie ludzi w jak największym stopniu na manipulację medialną. Wybrane przeze mnie rozwiązanie opiszę szerzej i odróŝnię od innych. Osobiście uwaŝam, Ŝe idealnym rozwiązaniem byłaby synteza ich wszystkich jednak postaram się wybrać to najlepsze z całej puli. 11

12 Przy ocenianiu tych propozycji naleŝy jednak mieć na uwadze wyjątkową delikatność i trudność tego problemu. ZapobieŜenie manipulacji napotyka na wiele potencjalnych problemów: jeŝeli media manipulują opinią obywateli to nie pozwolą na utratę swej władzy blokując rozliczne próby jej przeciwdziałania. Obywatele, nawet przeszkoleni, jeŝeli są juŝ zmanipulowani to raczej nie uwolnią się z jej okowów, ludzie nawet wyedukowani nie muszą zrozumieć naleŝnie problemu, bo zmanipulowanie jest czymś czego człowiek sobie nie uświadamia w przeciwnym razie nie byłby juŝ zmanipulowanym więc trudnym do pojęcia. Dodatkowo działania mogą zostać przyjęte obojętnie przez społeczeństwo i nie odnieść skutku. I na koniec: manipulacja jest czymś czego w pewnym sensie nie da się wykorzenić, a moŝna jedynie ograniczyć. Media nawet nie celowo, ale manipulują, inna rzecz Ŝe niekoniecznie kłamią, ale szczególnie liczy się ta najgroźniejsza forma manipulacji. Oto proponowane przeze mnie rozwiązania: a) kampanie społeczne połączone z zaangaŝowaniem mediów publicznych i chętnych do tego mediów prywatnych b) zaostrzenie prawa mające na celu utrudnienie działalności manipulacyjnych c) prowadzenie badań mogących ułatwić zrozumienie psychologicznych podstaw manipulacji i w konsekwencji perspektywa zdolności jej ograniczenia d) wygospodarowanie czasu w toku nauczania na zaznajomienie młodzieŝy z problemem manipulacji medialnej 6.1. kampanie społeczne połączone z zaangaŝowaniem mediów publicznych i chętnych do tego mediów prywatnych Realizacja: dobrze poprowadzone kampanie społeczne odnoszą w Polsce wielkie sukcesy, czego przykładem jest chociaŝby ogólnopolska akcja "cała Polska czyta dzieciom". MoŜna więc spróbować przeprowadzić podobną, dotyczącą materii manipulacji. NaleŜałoby przeprowadzać akcje o nazwie np. "Nie pozwól sobą manipulować", zamieszczać to hasło na bilbordach, organizować spotkania o tej tematyce, wydawać na duŝą skalę bezpłatne broszury wyjaśniające kwestię manipulacji i uczącą jej zapobiegania, wydawać po niskiej cenie ksiąŝki np. Władimira Volkoffa poświęcone tej tematyce, organizować hapenningi, dyskusje, prezentacje, moŝna by temu problemowi poświęcić debatę w Sejmie. Oprócz tego warto by zaangaŝować media publiczne i zachęcić prywatne, aby uczyniły dezinformację tematem debaty publicznej, poświęcić jej czas antenowy, miejsce w gazecie, rozwinąć upowszechnić tak by wpłynąć na światopogląd obywateli. Jednym słowem, uŝyć wszelkich sił aby dotrzeć z tą kwestią do ludzi. Zaznaczyć naleŝy przy okazji, Ŝe wymienione przeze mnie moŝliwe formy wprowadzenia w Ŝycie owego pomysłu nie stanowią integralnej całości, a jedynie pulę moŝliwych działań. Wady: trudne do realizacji, wymaga wysokich nakładów finansowych, potencjalne opory róŝnych sił, które mogą ponieść z tytułu akcji straty, nie musi przynieść skutku współmiernego do pracy włoŝonej w jego urzeczywistnienie, moŝliwa obojętność adresatów. Zalety: duŝy zasięg oddziaływania, siła przekazu jest duŝa, temat wydaje się być jak pokazują wyniki moich badań ludziom nie obcy i ciekawy, na trwałe uświadomienie ludziom zasadności problemu, którego nie naleŝy banalizować, rozpropagowanie problemu. 12

13 6.2. zaostrzenie prawa mające na celu utrudnienie działalności manipulacyjnych Realizacja: przykładem takich działań jest ustawa medialna Viktora Orbana, która jest ilustracją takiej formy przeciwdziałania manipulacji. Ustawa ta jest kontrowersyjna i zarzuca się jej krępowanie wolności mediów. Ja nie zamierzam wyraŝać swego zdania na ten temat, podaję ją tylko jako przykład. Poprzez działania premiera Orbana widać, Ŝe jest to moŝliwe, choć moŝe być niebezpieczne, poniewaŝ ustawa tego typu, z jedne strony bardzo skuteczna jednocześnie moŝe przerodzić się w patologiczną, bo jej celem przestanie być utrudnianie manipulacji, a ostanie się blokowanie krytyki partii rządzącej. Mechanizm działania w celu wprowadzenia takich obostrzeń nie wymaga wiele tłumaczenia - działanie jest takie jak przy zwyczajnym wprowadzaniu ustawy. Wady: moŝliwa przemiana w narzędzie krępujące wolność słowa, nie uodparnia ludzi na manipulację, a jedynie utrudnia jej prowadzenie; potencjalna trudność w weryfikacji jej skuteczności, celów, jakości, powodowana tym, Ŝe zakładając, Ŝe media i ich klienci manipulują, to będą ustawę oczerniały jeśli jest dobra, nie wiemy czy zrobią to z pobudek obrony przed nią, czy ze względu na jej słabość; ustawa moŝe zablokować tylko część form manipulacji, parlament moŝe tej ustawy nie przyjąć, bądź w przyszłości ją skasować, jest więc ona nietrwała. Zalety: jako akt prawny ma bardzo duŝą siłę działania, bardzo małe koszta jej realizacji, stanowi doskonałe uzupełnienie dla innych działań, stosunkowo prosty sposób działania, jej skutki są pewne w przeciwieństwie do pozostałych sposobów prowadzenie badań mogących ułatwić zrozumienie psychologicznych podstaw manipulacji i w konsekwencji perspektywa zdolności jej ograniczenia Realizacja: pomysł ten polega na finansowaniu badań, których celem jest dokładne zrozumienie istoty manipulacji. Badania takie wymagałyby nakładów pienięŝnych, stąd figurują na liście sposobów zapobiegania manipulacji. Manipulacja medialna jest zjawiskiem osadzonym w psychologii i, o ile wiem, dotąd nie do końca zbadanym. Dokładne badania nad tym problemem przeprowadzone przez dobraną grupę specjalistów pozwoliłyby w przyszłości podjąć duŝo lepsze działania prewencyjne w tej materii. Trudno powiedzieć coś dokładniej, wskazać środki finansowania, nakreślić szczegóły owych prac, moŝna jednak załoŝyć, Ŝe ich efekt finalny umoŝliwiłby rozpatrywanie naszego problem na całkowicie innej płaszczyźnie, z większym zrozumieniem, więc badania takie miałyby stworzyć dopiero przedpole do dalszych działań w tym kierunku, za to ich długofalowe konsekwencje zdają się być warte trudu włoŝonego w realizację. Wady: trudne w realizacji, wymaga znaczących nakładów finansowych, samo w sobie nie ma Ŝadnego wpływu na manipulację, nie musi przynieść oczekiwanych rezultatów. Zalety: moŝe mieć w przyszłości duŝe znaczenie dla przeciwdziałania manipulacji, moŝe stanowić dobre uzupełnienie dla działań wymienionych w innych punktach, które stanowiły by pierwszy etap działania. 13

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------- 2008 - NR 5/46 - Rozmowa z prof. W. Stawińskim - Zespół

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem.

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem. Spis treści Wstęp...2 Fakty i mity...3 1. Czym jest konflikt...5 2. Dlaczego dochodzi do konfliktów...6 3. Jak rozwijają się konflikty...9 4. Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktu...12 5. Co

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotów zawodowych

Dydaktyka przedmiotów zawodowych Alicja Siemak-Tylikowska Anna Sobolewska Dydaktyka przedmiotów zawodowych Przewodnik metodyczny dla studentów Wybór tekstów Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja

Teoria i praktyka propagandy na przykładzie audycji Radia Maryja Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Krzysztof Dziomdziora Numer albumu 188820 Teoria i praktyka propagandy na przykładzie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do analizy

1. Wprowadzenie do analizy IV. Wyniki przeprowadzonych badań M. Perkowski, R. Suwaj, B. Ignatowicz, D. Dworakowski 1. Wprowadzenie do analizy Projekt Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA

ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA CEL Rozdział ten ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych pracownikom socjalnym, aby mogli skutecznie inicjować i umacniać przywództwo demokratyczne

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska Przekaz medialny Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo