Tom pierwszy. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom pierwszy. Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 Spis treści Tom pierwszy Wprowadzenie Introduction Część pierwsza. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rozdział I. POJĘCIE TERRORYZMU Rozdział II. Rys historyczny Rozdział III. Klasyfikacja terroryzmu Rozdział IV Terroryzm jako zbrodnia Rozdział V. Wzbudzanie emocji strachu jako istota działań terrorystycznych Rozdział VI. Terroryzm międzynarodowy Uwagi wstępne Zmienne środowisko terroryzmu międzynarodowego Skutki szerzącego się terroryzmu Operacje za granicą Porwania samolotów pasażerskich jako przejaw międzynarodowego terroryzmu Środowiska terrorystyczne i międzynarodowy terroryzm Międzynarodowy terroryzm państwowy Międzynarodowy terroryzm dysydencki Międzynarodowy terroryzm religijny Międzynarodowy terroryzm lewicowy Międzynarodowy terroryzm prawicowy Międzynarodowy terroryzm kryminalny Przyczyny międzynarodowego terroryzmu Współpraca terrorystów w Europie Praktyczne aspekty działań terrorystycznych Zimnowojenna teoria nawiązywania kontaktów przez terrorystów Terrorystyczne środowiska międzynarodowe Wojna afgańskich Arabów Rozdział VII. AKTY TERRORU INDYWIDUALNEGO Specyfika terroru indywidualnego Uprzedzenia w etiologii zachowań terrorystycznych Konformizm źródłem wrogości

2 4. Zachowania nieakceptowane społecznie przykłady Motywacje terrorystów Rozdział VIII. Terroryzm a media tradycyjne i nowe Pojęcie mass mediów Komunikowanie Funkcje środków masowego przekazu Telewizja Internet Wpływ mediów na zachowania Konsekwencje masowej komunikacji Media o terroryzmie Karta Etyczna Mediów Atak z 11 września w mediach Internet jako źródło informacji o terroryzmie Arsenał terrorysty Rozdział IX. TERRORYZM W PRZYSZŁOŚCI Nowy terroryzm i nowe cele Kierunki rozwoju terroryzmu Perspektywy dla terroryzmu w Stanach Zjednoczonych Literatura uzupełniająca Część druga. METODOLOGIA BADAŃ TERRORYZMU Uwagi ogólne Rozdział X. Cechy działalności terrorystycznej Zagrożenie życia Zagrożenie zdrowia Zagrożenie osób bliskich Zagrożenie mienia Zagrożenie dotyczące kariery Zagrożenie pozycji społecznej Zamach terrorystyczny jako zarysowanie groźby Rozdział XI. Przegląd motywacji terrorystów Cel: zaistnienie w świadomości społecznej Potrzeba nękania Terroryzm jako działania odwetowe Terroryzm jako środek wymuszania Działania terrorystyczne w celu zwyciężenia wroga Terroryzm jako dążenie do unicestwienia Rozdział XII. Uwarunkowania psychospołeczne postaw wobec terroryzmu Cechy przywódców Cechy osobowościowe przywódców Tworzenie charyzmy Podatność wobec ideologii Motywacje osobiste i skale wartości Cechy wykonawców Osobowościowe cechy wykonawców Rysy psychopatyczne

3 Usytuowanie w grupie nieformalnej Aspiracje szeregowych członków grup terrorystycznych Podatność perswazyjna Rozdział XIII. Charakterystyczne elementy biograficzne Układy rodzinne Przekazy rodzinne Zdarzenia z dzieciństwa Wpływ wzorców osobowych Cechy obserwatorów Rozdział XIV. Metody badawcze właściwe socjologii kryminalistycznej Planowanie badań Konceptualizacja problematyki i pojęć Operacjonalizacja pojęć Teorie, paradygmaty Pytania badawcze, hipotezy Istotność statystyczna Przygotowanie badań Konstruowanie narzędzi badawczych Wywiady swobodne Wywiady zogniskowane Wywiady ustrukturyzowane Kwestionariusze Typy pytań i ich redakcja Dyferencjał semantyczny Losowy dobór elementów próby Wielkość próby Realizacja badania Dobór i instruktaż ankieterów Techniki nakłaniania do udziału w badaniach Wiarygodność odpowiedzi Kodowanie wyników badania Analiza statystyczna wyników badania Statystyki estymacyjne Rozkład normalny standaryzowany Ranking Skale: Bogardusa, Thurstone a, Likerta, Guttmana Technika Q-sort Dobór respondentów Dobór celowy Dobór kwotowy Zmienne i relacje między nimi Literatura uzupełniająca Część trzecia. Uwarunkowania działalności terrorystycznej Rozdział XV. Geopolityczne uwarunkowania działalności organizacji terrorystycznych

4 Rozdział XVI. Tendencje separatystyczne w genezie działalności organizacji terrorystycznych Rozdział XVII. Ideologiczne uwarunkowania działalności organizacji terrorystycznych Rozdział XVIII. Społeczne uwarunkowania aktywności organizacji terrorystycznych Rozdział XIX. Ekonomiczne wyznaczniki aktywności organizacji terrorystycznych Rozdział XX. Religie a terroryzm Fanatyzm religijny jako źródło terroryzmu Fundamentalizm islamski Rozdział XXI. Sekty a działalność terrorystyczna Rozdział XXII. Islamski terroryzm polityczny Rozdział XXIII. Kulturowe uwarunkowania terroryzmu Rozdział XXIV. Filozoficzne korzenie działalności terrorystycznej Rozdział XXV. Psychologiczne i psychiatryczne aspekty terroryzmu Rozdział XXVI. Militarne aspekty działalności organizacji terrorystycznych Literatura uzupełniająca Część czwarta. Organizacje terrorystyczne na świecie Rozdział XXVII. Al-Kaida (Al-Qaida) Rozdział XXVIII. Ojczyzna i Wolność (eta) Rozdział XXIX. Irlandzka Armia Republikańska (IRA) Rozdział XXX. Czerwone Brygady Rozdział XXXI. Frakcja Czerwonej Armii (RAF) Rozdział XXXII. Hezbollah Rozdział XXXIII. Hamas Rozdział XXXIV. Akcja Bezpośrednia (Action Directe) Rozdział XXXV. Organizacja Wyzwolenia Palestyny Rozdział XXXVI. Bractwo Muzułmańskie (Dżama at al-ichwan al-muslimun) Rozdział XXXVII. Inne organizacje terrorystyczne Cellules Communistes Commbattantes (CCC) Grecka Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ELAS) Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego (EOKA) Liga Obrony Żydów Palestyński Dżihad Islamski Zbrojna Grupa Islamska Organizacja Abu Nidala Wojownicy Frontu Ludowego i Modżahedini Ludowi Partia Pracujących Kurdystanu Tamilskie Tygrysy Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN) Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso) Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC)

5 14. Terroryzm filipiński Terroryzm Sikhów Najwyższa Prawda (Aum Shinrikiyo) Pozostałe organizacje terrorystyczne Rozdział XXXVIII. Ekoterroryzm Rozdział XXXIX. Terrorystyczne grupy antyglobalistyczne Literatura uzupełniająca Część piąta. Sprawcy zamachów terrorystycznych Rozdział XL. Osobowość terrorystów Rozdział XLI. Temperamentalne cechy psychiki terrorysty Rozdział XLII. Kobiety jako terrorystki Rozdział XLIII. Terroryści-samobójcy Literatura uzupełniająca Część szósta. Modus operandi terrorystów Rozdział XLIV. Psychospołeczne mechanizmy edukacji terrorystycznej we współczesnym świecie Rozdział XLV. Finansowanie działalności organizacji terrorystycznych Wspieranie finansowe terrorystów przez pojedyncze osoby Systemy finansowania terroryzmu ponadnarodowego Unijna strategia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu Źródła pozyskiwania funduszy na działalność terrorystyczną Bankowość podziemna Rozdział XLVI. Polityczne aspekty działalności organizacji terrorystycznych Rozdział XLVII. Broń atomowa, biologiczna i chemiczna w działaniach terrorystycznych Rozdział XLVIII. Terroryzm nuklearny Rozdział XLIX. Materiały wybuchowe stosowane przez terrorystów Rozdział L. Cyberterroryzm Rozdział LI. Narkoterroryzm Handel narkotykami a narkoterroryzm Narkoterroryzm w Ameryce Południowej, Azji i Europie Ameryka Południowa Azja Europa Rozdział LII. Piractwo i terroryzm morski Geografia piractwa Konwencja o prawie morza Metody działania piratów Piractwo u wybrzeży Somalii Terrorystyczne działania Al-Kaidy na morzach Największe akty terroryzmu morskiego Rozdział LIII. Akty terroru w cywilnej komunikacji lotniczej

6 Rozdział LIV. wykorzystanie kryptografii przez terrorystów Możliwości wykorzystania kryptografii przez terrorystów i wynikające z nich zagrożenia Kanał publiczny Kanał prywatny Identyfikacja Wybrane metody kryptograficzne stosowane przez terrorystów Kanały podprogowe i kleptografia Steganografia Systemy kryptograficzne chroniące anonimowość Kryptosystemy hierarchiczne ze skalowalnym poziomem niezależności odpowiednich struktur Kryptograficzne systemy multicastingu Systemy chroniące anonimowość Anonimowość nowe pole działania terrorystów Spektakularny przykład Rozproszenie działań terrorystycznych Literatura uzupełniająca Część siódma. Ofiary terroryzmu Rozdział LV. Bezpośrednie i pośrednie ofiary terroryzmu Rozdział LVI. Ofiary według rodzajów terroryzmu Rozdział LVIII. Zaburzenia pourazowe u ofiar zamachów terrorystycznych Rozdział LVIII. Ofiary terrorystycznego ludobójstwa Literatura uzupełniająca Wykaz okienek problemowych Terroryzm tradycjonalny Terroryzm w ujęciu kryminologicznym Wykorzystanie wojska do przejęcia władzy Koncepcja nowego międzynarodowego terroryzmu Nadmierny napływ terrorystów z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki do Europy. 75 Patronat państwa nad terroryzmem III Konwencja Genewska Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych, Genewa, 12 sierpnia 1949 roku Teorie powstania terroryzmu Japoński wariant samobójczego terroryzmu Terroryzm w czasach globalizacji Mieszkańcy Kalifornii przeciwko Orenthalowi Jamesowi Simpsonowi Atak terrorystyczny w bazie Fort Hood Akt terroru indywidualnego w Finlandii Media a terroryzm Pierwsze źródło informacji Przeszukania internetowe Terroryzm jednego problemu Współpraca terrorystów w Europie

7 Uśpieni terroryści w Niemczech Separatyzm i konflikty etniczne w genezie terroryzmu w Europie Zachodniej Lewica terrorystyczna Terroryzm prawicowy w Europie Fenomen Usamy Ibn Ladina Działania Al-Kaidy w Afryce Bazy Al-Kaidy Podręcznik terrorystów Ulrike Meinhof Wyznania Ali Agcy Profile osobowości terrorystów Dżihad Jane Kobiety terrorystki Szkolenie terrorystów w Jemenie Taktyka i cele terrorystów Wykorzystywanie dzieci w aktach terrorystycznych Wykorzystywanie mediów przez terrorystów Tragedia w Madrycie Zamach terrorystyczny w Londynie Ataki terrorystyczne w Bagdadzie Detonacja bomby ukrytej we własnym ciele Terroryzm separatystów czeczeńskich Zamachy w moskiewskim metrze Antyterrorystyczne działania państw azjatyckich Historia broni atomowej i biologicznej Broń biologiczna Terroryzm i broń masowej zagłady nowa symbioza? Analiza śladowa nadtlenkowych materiałów wybuchowych stosowanych przez terrorystów Analiza mitochondrialnego DNA z odłamków po eksplozji bomb rurowych Polska strategia obrony przed cyberterroryzmem Walka Unii Europejskiej z terroryzmem i piractwem Zabezpieczenie ruchu lotniczego przed terroryzmem Kultura i konflikty: płeć ofiar przemocy terrorystycznej List Aldo Moro napisany przed śmiercią Tom drugi Część ósma. Ustawodawstwo antyterrorystyczne Rozdział LIX. Antyterrorystyczne prawo międzynarodowe Rozdział LX. Unia Europejska wobec terroryzmu Rozdział LXI. Ustawodawstwo polskie wobec zagrożenia terrorystycznego Rozdział LXII. Ustawodawstwo antyterrorystyczne wybranych państw Literatura uzupełniająca

8 Część dziewiąta. Strategie walki z terroryzmem Rozdział LXIII. Walka z terroryzmem z perspektywy prakseologii Rozdział LXIV. Strategie walki z terroryzmem w Unii Europejskiej Rozdział LXV. Kryminalistyczne metody ujawnialności przekazów kryptograficznych Pojęcie ujawnialności przekazu kryptograficznego Metody kryptoanalizy Rodzaje oszustw Przekazy indywidualne Przekazy wielopodmiotowe Przekazy anonimowe Rozdział LXVI. Wykrywanie materiałów wybuchowych Rozdział lxvii. Badania materiałów i urządzeń wybuchowych Rozdział LXVIII. Negocjacje z terrorystami dotyczące zakładników Rozdział LXIX. Przesłuchanie terrorystów Rozdział LXX. Przesłuchanie ofiar terroryzmu Natrętne wspomnienia Emocjonalne znieczulenie: ograniczanie aktywności życiowej Obniżony próg niepokoju i pobudzenia Różnorodność postaci PTSD Kto nabywa PTSD? Inne trudności Przewodnik przesłuchiwania Czas Przygotowanie Wywoływanie emocji Świadoma zgoda Etapy reakcji Humanitarna rola śledczego Wtórny zespół stresu pourazowego Literatura uzupełniająca Część dziesiąta. JEDNOSTKI kontrterrorystyczne NA ŚWIECIE Rozdział LXXI. Elitarne jednostki świata Rozdział LXXII. Selekcja i wyszkolenie jednostek specjalnych Rozdział LXXIII. Wyposażenie techniczne jednostek KONTRterrorystycznych Niektóre amerykańskie jednostki specjalne Jednostki specjalne marynarki wojennej (US Navy SEALS) Komandosi armii amerykańskiej Siły specjalne US Army Specjalne siły operacyjne lotnictwa Stanów Zjednoczonych Brytyjska SAS Francuska grupa specjalna żandarmerii narodowej Wyposażenie jednostek specjalnych policji niemieckiej Rosyjskie jednostki specjalne Specnaz

9 6. Czechy i Słowacja Wyposażenie jednostek różnych krajów Rozdział LXXIV. Polskie jednostki specjalne GROM Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowa (Jednostka Wojskowa 2305) Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji Pułk Specjalny Komandosów Formoza Plutony Specjalne Straży Granicznej Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej Rozdział LXXV. Polskie AGENCJE RZĄDOWE Wobec terroryzmu Komisja do Spraw Służb Specjalnych Sejmu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Misja ABW Polski system ochrony a strategia Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu Centrum Antyterrorystyczne ABW geneza i koncepcja umiejscowienia w strukturach państwowych Zadania Centrum Antyterrorystycznego ABW Pragmatyka funkcjonowania CAT ABW Agencja Wywiadu Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji Generalny Inspektor Informacji Finansowej Służba Celna Rozdział LXXVI. Amerykańskie jednostki specjalne Rangersi SEAL SWAT US Marine Corps Specjalne jednostki operacyjne armii amerykańskiej FAST HRT Rozdział LXXVII. Jednostki specjalne w Wielkiej Brytanii SAS Royal Marines Brytyjskie Paras SBS Rozdział LXXVIII. Niemieckie jednostki kontrterrorystyczne GSG Historia Zadania ustawowe Organizacja i struktura Kryteria naboru, testy wstępne i szkolenie Współpraca międzynarodowa Jednostki sił specjalnych Bundeswehry

10 Rozdział LXXIX. Jednostki kontrterrorystyczne we Francji Grupa Interwencyjna Żandarmerii Wojskowej Francuska Legia Cudzoziemska Hubert RAID Jednostki elitarne armii francuskiej Rozdział LXXX. Rosyjskie jednostki specjalne Specnaz Wympieł Witiaź Alfa Delfin Rozdział LXXXI. Oddziały specjalne w Izraelu Izraelscy spadochroniarze Yamam Inne jednostki kontrterrorystyczne Rozdział LXXXII. Włoskie jednostki specjalne GIS Inne jednostki kontrterrorystyczne Rozdział LXXXIII. Siły specjalne w Australii Australijskie SAS Inne oddziały Rozdział LXXXIV. Jednostki specjalne w Holandii BSB KCT KNKM Rozdział LXXXV. Hiszpańskie jednostki specjalne Hiszpańska Legia Cudzoziemska Inne jednostki specjalne Rozdział LXXXVI. Jednostki kontrterrorystyczne w pozostałych państwach Albania Algieria Arabia Saudyjska Argentyna Austria Azerbejdżan Bahrajn Bangladesz Belgia Białoruś Boliwia Bośnia Botswana Brazylia Bułgaria Chile Chiny Chorwacja

11 19. Czechy Dania Egipt Ekwador Estonia Etiopia Filipiny Finlandia Grecja Gruzja Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Japonia Jordania Kanada Kolumbia Korea Południowa Korea Północna Kuba Macedonia Malezja Maroko Meksyk Nigeria Norwegia Nowa Zelandia Oman Pakistan Peru Portugalia Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Singapur Słowacja Słowenia Sudan Syria Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Tunezja Turcja Ukraina Wenezuela Węgry Literatura uzupełniająca

12 Część jedenasta. systemy zapobiegania terroryzmowi Rozdział LXXXVII. Zapobieganie terroryzmowi w makroskali Rozdział LXXXVIII. Zapobieganie terroryzmowi w mikroskali Rozdział LXXXIX. Aksjologiczne aspekty zapobiegania terroryzmowi w ujęciu międzykulturowym Rozdział XC. Zapobieganie terroryzmowi biologicznemu Rozdział XCI. Bezpieczeństwo energetyczne Strategiczne znaczenie energetyki Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Karta Energetyczna Budowanie międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo narodowe Rozdział XCII. Elektroniczne i mechaniczne systemy przeciwdziałania atakom terrorystycznym Klasyfikacja urządzeń i systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowych Charakterystyka ogólna systemów sygnalizacji zagrożeń Zasady klasyfikacji urządzeń i systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów alarmowych Podstawowe kryteria klasyfikacji urządzeń Wymagania ogólne, zasady stosowania systemów alarmowych Klasyfikacja systemów alarmowychi urządzeń w normach zagranicznych Zabezpieczenia techniczno -organizacyjne Urządzenia zabezpieczające przed włamaniem i kradzieżą Mechaniczne urządzenia zabezpieczająceprzed włamaniem i kradzieżą Szafy pieniężne i skarbce Szafy do przechowywania magnetycznych i innych nośników informacji Zamki Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie Zabezpieczenia otworów okiennych Szyby ochronne budowlane Urządzenia RTG Bramki Telemetryczne systemy monitorowania obiektów rozległych Inne urządzenia mechaniczno-elektryczne Elektroniczne urządzenia zabezpieczająceprzed włamaniem i napadem Systemy sygnalizacji włamania i napadu Systemy alarmowe skupione Systemy alarmowe rozproszone Systemy alarmowe mieszane Urządzenia wchodzące w skład systemów alarmowych Centrale Czujki

13 Sygnalizatory akustyczne i optyczne Zasilacze i akumulatory Zamki szyfrowe Dialery telefoniczne (komunikatory), nadajniki i odbiorniki radiowe Linie dozorowe i magistrale Tablice synoptyczne i drukarki Komputery nadzorujące systemy alarmowe Konserwacja systemów alarmowych Najczęściej spotykane usterki i awarie systemów alarmowych Systemy kontroli dostępu (KD) Systemy telewizji użytkowej (nadzoru wideo) Zasady konfiguracji systemów telewizji użytkowej Systemy rejestracji zdarzeń CCTV IP Integrowanie systemów alarmowych Zasady doboru systemów zabezpieczeń do określonych obiektów Zabezpieczenie wartości pieniężnych Rozdział XCIII. Planowanie obrony przed terroryzmem Ocena ryzyka Doradczy system bezpieczeństwa Konstrukcja planu Gromadzenie informacji Cele ataku terrorystów Profile celów ataków terrorystycznych Terroryści Organizacja planu obrony Szkolenie Taktyka terrorystów Analiza ryzyka Obrona przed porwaniem i uwięzieniem zakładników Rozdział XCIV. Scenariusze antyterrorystyczne Eskalacja Intelektualny wyścig zbrojeń Priorytety Sprawiedliwość sokratyczna Dziki Zachód Spokojny kowboj Rozdział XCV. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO Rozdział XCVI. Zapobieganie terroryzmowi w Stanach Zjednoczonych Instytucjonalne wyzwania do gotowości bojowej Krajowa polityka przed 11 września Postępowanie z terroryzmem po 11 września 2001 roku Nowe tendencje w zakresie prewencji Niebezpieczeństwo Nowa strategia Ogólne zmiany w ustawodawstwie Ocena słabych punktów i zagrożenia

14 4.5. Rola stanów i miast Potencjał współpracy regionalnej Literatura uzupełniająca Konwencje Ustawa Kalendarium aktów terrorystycznych 1945 sierpień Broń masowej zagłady wykorzystywana przez Al-Kaidę Wykaz okienek problemowych Dialog ze światem arabskim Międzynarodowy terroryzm a rozszerzenie Unii Europejskiej wpływ na subiektywne poczucie bezpieczeństwa Nowe sposoby myślenia w walcez terroryzmem Fusion Task Force operacyjne wsparcie służb śledczych Europejski koordynator ds. zwalczania terroryzmu Zwalczanie terroryzmu przez Europol Projekt Geiger Wizualne wykrywanie śladowych ilości nitroaromatycznych materiałów wybuchowych Atak na Londyn Odciski palców wskazują niewłaściwego podejrzanego o atak terrorystyczny w Madrycie GROM: taktyka czarna, zielona i niebieska Cichociemni Operacja Trwały Pokój w Afganistanie Twórca Special Air Service Niektóre udane akcje GSG Niemiecka jesień akcja w Mogadiszu Wydarzenia w Bad Kleinen Międzynarodowa współpraca GIGN Tragedia w Teatrze na Dubrowce Unit 101 (Jednostka 101) Propozycje komitetu Kasandry Prognozy demograficzne w Europie a terroryzm Prewencja w walce z terroryzmem Bezpieczeństwo żywności a zapobieganie bioterroryzmowi Szczepienia ochronne w profilaktyce bioterroryzmu Urządzenia sygnalizujące obecność gazów wybuchowych i toksycznych Antyterrorystyczne bazy danych Krytyczne infrastruktury obrona przed terroryzmem Skanery ciała Szpiegostwo elektroniczne Atak na reprezentację piłkarską Togo Zamach terrorystyczny na meczu siatkówki Nowe procedury bezpieczeństwa w USA WTC Atak 11 września Ofiary ataków terrorystycznych na stany zjednoczone (2001)

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Prawne i kryminalistyczne zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 1

Prawne i kryminalistyczne zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 1 J. W. Wójcik Jerzy Wojciech Wójcik Prawne i kryminalistyczne zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 1 Z początkiem XXI wieku utrwala się pogląd, że urzędnik bankowy może najskuteczniej przeciwdziałać

Bardziej szczegółowo

Z E SZYT NAUKOWY. Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

Z E SZYT NAUKOWY. Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Z E SZYT NAUKOWY Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie powstaje przy

Bardziej szczegółowo

zagrożenia terroryzmem nuklearnym

zagrożenia terroryzmem nuklearnym 6 Studia Humanistyczno-Społeczne Pod redakcją Wojciecha Saletry i Radosława Kubickiego 2012 Adrian Mitręga Kielce Nuklearni komandosi, czyli wykorzystanie jednostek specjalnych w sytuacji zagrożenia terroryzmem

Bardziej szczegółowo

Usama ibn Ladin skutecznie wykorzystuje sprzyjające warunki geopolityczne i zdobycze techniki do prowadzenia

Usama ibn Ladin skutecznie wykorzystuje sprzyjające warunki geopolityczne i zdobycze techniki do prowadzenia RAPORT Działania, strategiczne cele i nowe trendy Al-Kaidy Aleksandra Dzisiów- -Szuszczykiewicz, Magdalena Trzpil Od początku istnienia Al-Kaida dąży do stworzenia wielkiego państwa muzułmańskiego kalifatu.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Wojskowa Formacja Specjalna im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej GROM jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wstęp W jednym

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Anna Antczak UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Józefów 2011 Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir Mazur dr hab. Janusz Kręcikij Komitet wydawniczy: Magdalena Sitek Sylwia Ćmiel Korekta: mgr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ STRATEGICZNO-OBRONNY SŁOWNIK TERMINÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Wydanie szóste WARSZAWA 2008 Słownik opracował zespół pracowników ze Sztabu Generalnego WP, Żandarmerii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Folder informacyjny studiów podyplomowych. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE

PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ W POLSCE Raport przygotowano na zlecenie Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala,

Bardziej szczegółowo

Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej Europa w ruchu Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej Unia Europejska Unia Europejska Niniejsza broszura jest dostępna na stronie internetowej UE europa.eu.int/comm/publications/ wraz z innymi

Bardziej szczegółowo

Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego

Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego Lucjan Bełza Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego We współczesnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozamilitarnego coraz większego znaczenia będą nabierały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY I Podstawy prawne PSO. Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo narodowe studia drugiego stopnia specjalność Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP 1. Definicja i podstawowe elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 2. Model systemu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wstęp Europa nigdy dotąd nie cieszyła się w takim stopniu jak obecnie dobrobytem, bezpieczeństwem i wolnością. Przemoc z pierwszej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VII NUMER 1/2014 (22) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI bezpieczeństwo narodowe prof. dr hab. Mirosława

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY

PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY Praca została napisana pod kierownictwem naukowym Pana prof. dr hab. Sławomira Smyczka PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOWI PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY Jednym z największych zagrożeń dla współczesnych państw demokratycznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 2 Kraków 2011 BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Czasopismo Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK VI NUMER 4/2013 (21) Poznań 2014 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo